qd& i P b& b79 A o ~ o ~ &SZ u ~ dl. PluLlo\ t)&~ h.j d-3- llp52 HPZ~

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "qd& i P b& b79 A o ~ o ~ &SZ u ~ dl. PluLlo\ t)&~ h.j d-3- llp52 HPZ~"

Transkrypt

1 111. Protokoly badan, pr6b i sprawdzen Spis zawartosci: 1. Protok6i odbioru rob& zanikajqcych nr SNNl z dnia Protokoi odbioru robot zanikajqcych nr SNN2 z dnia Protok6l odbioru robot zanikajqcych nr SNN3 z dnia Protok6i odbioru rob& zanikajqcych nr SNN4 z dnia Protokol odbioru robot zanikajqcych nr SNN5 z dnia Protok6i pr6by szczelnoici instalacji kanalizacji technologicznej podposadzkowej z dnia Protokol pr6by szczelnosci instalacji kanalizacji technologicznej, deszczowej, sanitarnej podposadzkowej z dnia Protoko1 proby szczelnosci kanalizacji deszczowej z dnia Protokdt prbby szczelnoici kanalizacji deszczowej z dnia Protok61 pr6by szczelnoici kanalizacji deszczowej z dnia Protokoi proby szczelnosci kanalizacji deszczowej z dnia Protokol proby szczelnosci kanalizacji deszczowej z dnia Protokol proby szczelnosci kanalizacji deszczowej z dnia Protoko1 proby szczelnosci kanalizacji deszczowej z dnia Protok61 proby szczelnosci kanalizacji deszczowej z dnia Protok6i pr6by szczelnoici kanalizacji deszczowej z dnia Protokoi proby szczelnoici kanalizacji deszczowej z dnia Protokol pr6by szczelnoici kanalizacji deszczowej z dnia Protok61 proby szczelnosci instalacji wody zirnnej, ciepiej, cyrkulacji z dnia Protokoi proby szczelnosci instalacji wody zirnnej, ciepiej, cyrkulacji z dnia Protokot pr6by szczelnoici instalacji wody zimnej, ciepiej, cyrkulacji z dnia Protokoi odbioru izolacji cieplnej wody zimnej, ciepiej, cyrkulacji z dnia Protokol proby szczelnosci instalacji wody zirnnej, cieplej, cyrkulacji z dnia pmibhr bohb p'bknc 4 ZAL~L 4404, &rd~ i P b& b79 A o ~ o ~ &SZ u ~ dl. PluLlo\ t)&~ qd& h.j d-3- llp q,b~ I i ba.0- HPZ~ &wj- d

2 Protok6l odbioru rob6t zanikajqcych nr SNAI1 Warszawa r.. r> -- i : ;-,-- MZYNIER I<ONTIW(TU INWESTOR,rr,.A ~EI\ L.L~L?!? IE.+LIZ$.TCIR,,Euroinwest" CDI Sp. z o. o. Cenhurn Naukowo - Produkcyjne ~"~WESTYCJI Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdahska 139 "RADWAR S.A. Oddzial Warszawa tel ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 tel ; tel ; Dotyczy:,,Rozbudowa i przebudowa budynkow biurowych usytuowanych na nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencyjnym 9 z obrgbu , polotonej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobramskiej 10 w Warszawie" - poz. na budow$ m 973/MPd/2007 z dnia I. I. Roboty wykonane na podstawie umowy nr: DLIU z dnia: r. D. Projekt wykonawczy: tom nr VA wg zatqcmika nr 1 do umowy In. Zakres rzeczowy odbiom rob6t zanikajqcych: kanalizacja technologicma, podposadzkowa budynku A i B w zakresie zgodnym z inwentaryzacjq geodezyjnq powykonawcq - pkt.v.2 IV. Komisja odbiom: 1. Przedstawicie! Generahego Realizatora Inwestycji: Stanisiaw Trela - kierownik rob6t sanitarnej 2. Pnedstawicie! Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela *era Kontraktu: Robert Marcsczyk - inspektor nadzom inwestorskiego sanitarnej V. Wykonawca przekazuje do protok6hi nastqpujqce dokumenty: 1. Karta zatwierdzenia materialu do wbudowania nr SNAI Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,- VI. Uwagi: ( 1 1. Przed zakryciem rob6t Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie pr6bq szczelnosci instalacji 2. Po zakryciu rob6t wykonawca przeprowadzi pr6bq. szczehoici instalacji z udzialem inspektora nadzom 3. Niniejszy protok61 nie stanowi przekazania robot Inwestorowi. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie rob6t w nalezytym stanie, ai do dnia, w kt6rym nastqpi odbior ko~icowy rob6t. Vn. Komisja stwierdzila, ze wprowadzono zmiany w stosunku do projektu wykonawczego. Zmiany zostafy zaakceptowane przez projektanta - Pana Mo*o ( zapis opatrzony podpisem na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ). Roboty zanikajqce mogqzostak zakryte z zastrzezeniem - pkt. VI

3 Q Q Q INWENTARYZACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ Rozbudowa budynkbw biurowych firmy RADWAR przy ul, Poligonowej 3 w Warszawie instrument: Leica TCR803power SN wrzesnia \I Dk ~fi ~~m G ~ L mg7 uor. in?. ecccl. Toiyicsz Kafaslca, KALASKA TOMASZ u sku GI GEODEZY JN E PL. KONSTWUCJI 5/ WARSZAWA 6Cl WWW. USLUGI-GEODEZYJNE.COM

4 Protok6l odbioru rob6t zanikaiacvch nr SNAI2 Warszawa r. RAOWAR INZYNIER KONTRAKTII INWESTOR,, ; ;,:!,,,.', #!! '.#. 1, l ~.,Euroinwest" CDI Sp. z o. o. Centrum Naukowo -.., Produkcyjne,,., j Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdahska 139 "RADWAR" S.A. Oddzial Warszawa tel ; Warszawa. ul. Poligonowa Warszawa. ul. Stawki 40 tel ; tel ; 'c 1 Dotyczy:,,Rozbudowa i przebudowa budynkow biurowych i~sytuowanycli na nieruchomoici oznaczonej nulnerem ewidencyjnym 9 zobrebo , potoionej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobramskiej 10 w Warszawie" - poz. na budowe nr 973lAlPPdl2007 z dnia I. Roboty wykonane na podstawie urnowy nr: DLN-03/2008 z dnia: r. 11. Projekt wykonawczy: tom nr VA wg zalqcznika nr 1 do umowy 111. Zakres rzeczowy odbiom robot zanikajqcych: kanalizacja deszczowa i sanitama podposadzkowa budynku B w zakresie zgodnym z inwentaryzacjqgeodezyjnq powykonawczq- pkt.v.2 IV. Komisja odbiom: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Stanislaw Trela - kierownik robot braniy sanitarnej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro - 3. Przy udziale przedstawiciela Iniyniera Kontraktu: Robert Marcinczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego braniy sanitarnej V. Wykonawca przekazuje do protokolu nastepujqce dokumenty: 1. Karta zatwierdzenia materialu do wbudowania nr SNAI1-3,6,7 2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza id VI. Uwagi: 1. Przed zakryciem robot Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie probe szczelnoici instalacji 2. Po zakryciu robot wykonawca przeprowadzi probe szczelnoici instalacji z udzialem inspektora nadzoru 3. Niniejszy protokol nie stanowi przekazania robot Inwestorowi. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie robot w naleiytym stanie, ai do dnia, w ktorym nastqi odbior koncowy robot. VII. Komisja stwierdziia, ie wprowadzono zrniany w stosunku do projektu wykonawczego. Zmiany zostaty zaakceptowane przez projektanta - Pana Monko ( zapis opatrzony podpisem na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ). Roboty zanikajqce mogq zostac zakqte z zastrzeieniem- pkt. VI /

5

6 RADWAR INZYNIER KONTI<AKTU IN WESTOR.,.., I.,.Euroinwestm CDI Sp. z o. o. Centrum Naukowo - Produkcyjne Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdahska 139 "RADWAR" S.A. Oddziat Warszawa tel ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 tel ; tel ; Dotyczy:,,Rozbudowa i przebudowa budynk6w biurowych usytuowanych na nierucho~nobci oznaczonej numerem ewidencyjnym 9 z obrqbu , pototonej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobramskiej 10 w Warszawie" - poz. na budowq nr 9731~1~~dh007~z dnia r. I. Roboty wykonane na podstawie umowy N: DLIU z dnia: r. 11. Projekt wykonawczy: tom nr VA wg zalqcznika nr 1 do umowy 111. Zakres rzeczowy odbioru rob6t zanikajqcych: kanalizacja technologiczna, sanitarna i deszczowa podposadzkowa w zakresie zgodnym z inwentaryzacjq geodezyjnp powykonawczp - pkt.v.2 IV. Komisja odbioru: 1. PrzedstawicieI Generalnego Realizatora Inwestycji: Stanislaw Trela - kierownik robot braniy sanitarnej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziaie przedstawiciela Iniyniera Kontraktu: Robert Marcidczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego braniy sanitarnej V. Wykonawca przekazuje do protok6lu nastepujqce dokumenty: 1. Karta zatwierdzenia rnaterialu do wbudowania N SNAI1-3; lnwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia: ; cz. 1-2; VI. Uwagi: 1. Wykonawca oswiadczyl, ze przeprowadzil we wlasnym zakresie probe szczeinosci instalacji w stanie odkrytym 2. Wykonawca jest zobowiqzany do ponownego przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji w stanie zakrytym ( z udzialem inspektora nadzoru ) 3. Niniejszy protokol nie stanowi przekazania robot Inwestorowi. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie robot w naleiytym stanie, az do dnia, w kt6rym nastwi odbi6r kolicowy rob6t. VII. Komisja stwierdzila, ze wprowadzono zmiany w stosunku do projektu wykonawczego. Zrniany zostaly zaakceptowane przez projektanta - Pana Monko ( zapis opatrzony podpisem na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ). Potwierdzono prawidlowoib wykonania ww. robot. A

7

8 Rodzaj pracy: INWENTARYZACJA KANALIZACJI PODPOSADZKWEJ budyll&k KALASKA TOMASZ Pomierzyl: dat3.p -s c-c-fi%t-r4 -. ICT-.fi,nw. -," jngr in*. Tsnmasz Ka!aSka upr c~ 2~8. I obiekt: rozbudowa budynkow biurowch firmy RADWAR w Warszawie, ul. Poligonowa USLUG1 GEODELYJNE PL. ~an5rruc~~ 5/ wnasmnr* ~. u s L u ~, - ~ E ~ o E z ~ ~ ~ Szkic nr 2 Skartowal: ks, rob. DER sekc~a obreb

9

10 ... Li'.,,. ~ Rodzaj pracy: INWENTARYZACJA KANALlZACJl PODPOSADZKOWEJ -SANITARNEJ Pomierzyl: datpp -?%ETA I IPRbL?O\IICII\!Y mgr in=. Toieasz KaYo(aska upr. geed r, tel /10.4'0. 05 Skartowal: obiekl: rozbudowa budynkow biurowych firmy RADWAR w Wanzawie, ul. Poligonowa ks. rob. DER KALASKA TOMASZ USCUGI GEODEZYJNE PL. I(o.~~TT~c~~ WARSLAWA Ys~YOJ.rE~~~~IdN~.~~w Szklc nr 1 sekcja obreb

11 ... Rodzaj pracy: INWENTARYZACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ Pornierzyl: data, podpis tikuljt IA Ui-'RA!NNIONY mgr in=. Toinasz Kclash upr. geod T,ujw& tel no. AU. 08 Skartowal: obiekt: rozbudowa budynkow biurowych firmy RADWAR w Warszawie, ul. Poligonowa ks. rob. DER KALASKA TO MAS2 UStUGI GEDOELYJNE PL. KON5T17YOdI 5/ WA~SZAWA w. ~ s ~ u G,. E ~ ~ D ~ z ~ ~ ~ ~ Szkic nr 1 sekcja obrgb

12 Rodzaj pracy: INWENTARYZACA KANALlZACJl PODPOSADZKOWEJ - QA~L,Lo,L ~adaiu Pomierzyl: data, podpis 1 obiekt: rozbudowa budynkow biurowych firmy RADWAR w Warszawie, ul. Poligonowa upr. geod tel Skaftowal: KS, rob. 1 DER KALASKA TOMASZ USLUGI GEODEZYJNE PL. KONITITYCdI WARBLAWa w.yslycii-cieooel"dne.cdm Szkic nr 1 sekcja obrgb

13 -h nr S/VA/4 Warszawa r. - RADWAR INZYNIER KONTRAKTU IN WESTOR.. :!.:. ',,,,..,,Euroinwestn CDI Sp. z o. o. Centrurn Naukowo - Produkcyjne ' Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdanska 139 "RADWAR" S.A. Oddziat Warszawa tel ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 tel I; tel ; Dotyczy:.,Rozbudowa i przebudowa budynk6w biurowych usytuowanych na nieruchomoici oznaczonej numerem ewidencyjnym 9 z obrebu , polotonej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobramskiej I0 w Warszawie" - poz. na budowe nr 973lAIPPdl2007 z dnia r. I. Roboty wykonane na podstawie umowy nr: DLN z dnia: r. 11. Projekt wykonawczy: tom nr VA wg zalqcznika nr 1 do umowy 111. Zakres rzeczowy odbioru robot zanikajqcych: kanalizacja technoiogiczna, sanitarna i deszczowa podposadzkowa w zakresie zgodnym z inwentaryzacjq geodezyjnq powykonawczq - pkt.v.2 IV. Komisja odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Stanislaw Trela - kierownik robot braniy sanitarnej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela Iniyniera Kontraktu: Robert Marciriczyk - inspektor nadzom inwestorskiego braniy sanitarnej V. Wykonawca przekazuje do protokotu nastepujqce dokumenty: 1. Karta zatwierdzenia materiaiu do wbudowania N SNAI Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia: cz. 1-6 VI. Uwagi: 1. Wykonawca oswiadczyi, ie przeprowadzil we wiasnym zakresie probe szczelnosci instalacji iv stanie odkrytym 2. Wykonawca jest zobowiqzany do ponownego przeprowadzenia proby szczelnoici instalacji w stanie zaluytym ( z udziaiem inspektora nadzoru ) 3. Niniejszy protokoi nie stanowi przekazania robot Inwestorowi. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie robot w naleiytym stanie, ai do dnia, w ktorym nastqpi odbior koricowy robot. VII. Komisja stwierdzita, ie wprowadzono zmiany w stosunku do projektu wykonawczego. Zmiany zostaty zaakceptowane przez projektanta - Pana Mo~iko ( zapis opatrzony podpisem na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ). Potwierdzono prawidiowosc wykonania ww. robot..,,

14 Rodzaj pracy: INWENTARYZACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ Pomierzyl: d d;t!bb?r~ UPRAWNIONY mgr in?. Tomasz Kalaskn upr. geod tel y ip 22.~3 ~022 Skartowal: obiekt: rozbudowa budynkow biurowych Rrmy RADWAR w Warszawie, UI. Poiigonowa ks, rob. DER KALPISKA TOMASZ USLUGI GEODEZYJNE PL. IInN-YCdI 5/ WAa=lAwr\ m. Y 9 L ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N E. 0 Szkic nr 1 sekcja obreb

15 Rodzaj pracy: INWENTARYZACA KANALlZACJl PODPOSADZKOWEJ SKALA 1:100 Pomierzyl: data, obiekt: E~P~~DFTA U P W ~ ~ ~ Y rozbudowa budynk6w biurowych flrmy RADWAR w Warszawie, ul. Poiigonowa mgr in?. Tomosz Kofosko upr. geod tel y. v!.!28&u 22.AS,2322 Skartowal:. ks. rob. DER KALASKA TOMASL USLUGI GEODEZYJNE PL. KON-UWI 8/ WASPZAWA e0m559 Oaa6am, s4a IIII.USLUOI-CISODUI*NE.DOY Szkic nr sekcja obrpb

16

17 Warszawie, ul. Poligonowa 657 Wnasz

18

19

20 Protokbl odbioru robot zanikajqcych nr S/VA/5 Warszawa r. RADWAR, INZY NlER KONTI<AKTU INWESTOR.,.,,.,,,,,.Euroinwest" CDI Sp. z o. o. Centrum Naukowo - Produkcyjne.,,, Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdaliska 139 "RADWAR S.A. Oddzial Warszawa tel ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 tel ; tel ; Dotyczy:,,Rozbudowa i przebudowa budynk6w biurowych usyiuowanych na nieruchomosci oznaczonej numerern ewidencyjnym 9 z obrqbu , poloionej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobramskiej 10 w Warszawie" - poz. na budowq nr 973lAIPPdl2007 z dnia r. I. Roboty wykonane na podstawie umowy nr: DLIU-03/2008 z dnia: r. 11. Projekt wykonawczy: tom nr VA wg zalqcznika nr 1 do umowy 111. Zakres rzeczowy odbioru robot zanikajqcych: kanalizacja technologiczna, sanitarna i deszczowa podposadzkowa w zakresie zgodnyrn z inwentaryzacjq geodezyjnq powykonawczq - pkt.v.2 IV. Komisja odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Stanislaw Trela - kierownik robot braniy sanitarnej 2. Plzedstawiciel Podwykonawcy - PIR UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela Iniyniera Kontraktu: Robert Marciriczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego braniy sanitarnej V. Wykonawca przekazuje do protokolu nastepujqce dokumenty: I. Karta zatwierdzenia rnateriatu do wbudowania nr SNAII Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia: cz. 1-3 VI. Uwagi: 1. Niniejszy protokol stanowi podsumowanie odbiorow robot zanikajqcych, przeprowadzanych na bieiqco na budowie przed zakryciern przewodow 2. Wykonawca oiwiadczyl, ie przeprowadzil we wtasnyrn zakresie probe szczelnoici instalacji w stanie odkrytym 3. Wykonawca jest zobowiqzany do ponownego przeprowadzenia proby szczelnoici instalacji w stanie zakrytym ( z udziatem inspektora nadzoru ) 4. Niniejszy protokol nie stanowi przekazania robot Inwestorowi. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie robot w naleiytym stanie, ai do dnia, w ktorym nastapi odbi6r kohcowy robot. VII. Komisja stwierdzita, ie wprowadzono zmiany w stosunku do projektu wykonawczego. Zmiany zostaly zaakceptowane przez projektanta - Pana Monko ( zapis,. o atrzon powykonawczej ). ' ~n9~ww.rob6t. B ~ INSTALACYJNYCH T &8Bfld?&6a:Ra

21

22 I Rodzaj pracy: INWENTARYZACA KANALlZACJl PODPOSADZKOWEJ KAt~ASKA.-.- TnUAS7. Pornierzyl: data,ppli& obiekt: USLUGI GEODEZYJNE 7 TA I IppA\,whlV PL. K~NSTTTYSIII 5/73 rozbudowa budynk6w biurowych flrrny RADWAR WARPZAWA mar - ini. Tomasz Kafaskn smm==o.%qv , m --- ~ -- ~ -. c -.- ~ ~, ~ upr. geod I w Warszawie, ul. Poligonowa I WW.YSLYOI-OEODEIYIINE.C~M I - Szkic nr I tel I Skartowal: ks. rob. DER sekcja obreb

23

24 Protokbl prbby szczelnoici instalacji Warszawa kanaliiacji technologicznej podposadzkowej INZYNIER KONI'RAI<'I-u,,Euroinwest" CDI Sp. z o. o Bydgoszcz, ul. Gdanska 139 tel ; ~ADWA'R IN WESTOR Centrum Naukowo - Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej "RADWAR" S.A Warszawa, ul. Poligonowa 30 tel ; I ;..,. ~.,,.,, BUDIMEX DROMEX SA Oddziat Wanzawa Warszawa, ul. Stawki 40 tel ; C Dotyczy:,,Rozbudowa i przebudowa budynkow biurowycll usytuowanych na nieruchomoici oznaczonej numerem ewidencyjny~n 9 z obr~bu , polozonej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobraniskiej 103 w Warszawie" - poz. na budowc nr 973lAIPPd12007 z dnia r. Zakres rzeczowy proby szczelnoici: zgodnie z protokolem robot zanikajqcych nr SNAII z dnia Roboty wykonane na podstawie umowy N: DLIU-03/2008 z dnia: Odbi6r proby szczelnoici nast~puje na podstawie zgloszenia z dnia: Komisia odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Stanislaw Trela - kierownik robot braniy sanitamej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawicieia Iniyniera Kontraktu: Robert Marcihczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego sanitamej Rodzaj proby szczelnoici:..m.q.~?. R..... Czynnik proby: woda Czas trwania proby: I godzina Ciinienie proby: 2 mh20 Przyrqd pomiarowy: przymiar Spadek ciinienia: stwk&wm/nie stwierdzono* NieszczelnoSC: stwk&aw/ nie stwierdzono* Przedtoione dokumenty:... Y

25 Protokol proby szczelnosci instalacji Warszawa kanalizacji technologicznej, deszczowej i sanitarnej podposadzkowej - lv/yyil:l~ I,<'I?< l'l<;\l< 1 1 INWL:S'I'OR..EuroinwestV CDI Sp. z o. o. Centrum Naukowo - Produkcy.jne Bydgoszcz, Elektl-ol~iki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdanska 139 "RADWAR" S.A. Oddzial Warszawa tel ; Warszawa, ol. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 tel ; wwu~.radwar.co~n.pl!el : Dotyczy:.,12ozbudowa i przcbudowa budynkow bi~~rowycli ~lsyt~~owanych na nieruchomoici oznaczonc.j nilmerem ewidcncyjnym!, z obrebu , potoionej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Os~robramskiej 103 w Warszawie" - poz. na budowe nr 973lAll'l'dl2007 z dnia r. Zakres rzeczowy proby szczelnoici: zgodnie z protokolem robot zanikajqcych nr SIVAII-5 Roboty wykonane na podstawie un~owy nr: DLIU z dnia: Odbior proby szczelnoici nastqpi~je na podstawie zgloszenia z dnia: Kornisia odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Stanistaw Trela - kierownik robot braniy sanitarnej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PlB UNlMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela Intytiiera Kontraktu: Robert Marciliczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego bran%y sanitarnej Rodzaj proby szczelnoici: wodna Czynnik proby: woda Czas trwania proby: I godzina Cisnienie proby: 2 mhzo I'rzylzqd pomiarowy: przymiar Spadek ciinienia: stwierdzonolnie stwierdzono* Przedlotone dokurnenty:... fk?&.<n.&~j~. NieszczelnoSt: s twdzmol nie & Uwagi: probie poddallo wytqcznie przewody (bez studni) be;.. odcinka od separators do wy,icia kanalizacji z budynku Podpisy kornisji: u zgodno z eryglnatem - J.... K: :mcem::) r, bud, ~ W K I ~ O ~ ~ I O W ~ ~ ' ~ ~ " I : i l l l l I. I ~Vjtv,t~-t~ti~ I~~>II&;~\~~~ itti' ~v<hti-itcj*v 5 1 I ) TI~.,I~~~~II~-L~CI '"MI n *mao,noyi ' ', in., *rri r c)7.;/;~/~~~sc~~~~~~~7, hi;^ I (, 11,2007 c. I,,,,,,,,,,,. I/]

26 Protok6l pr6by szczelnosci instalacji Warszawa Kanalizacja deszczowa -- RADWAR INZYKIIX IKO~~'I'I<.AIK~S~' INWESTOR,,Euroinwest" CDI Sp. z o. o. Centlum Nankowo - Prodnkcyjne Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdahska 139 "RADWAR" S.A. Oddrial Warszawa tel ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 tel ; tel ; Dotyczy:,,Kozbudowa i przebudowa budynkow biurowycll ~lsytuowanych na nieruchotnoici ozr1aczo11ej nutnerem ewidencvjnyn~ 9 z obr~bu , polozonej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrob~.a~nskiej I03 w Wal-szawie" - poz. na b~~dowe nr 973l~VPPd17007 z dnia r. Zakres rzeczowv probv szczelnoici: piony nr 35, 19 Roboty wykonane na podstawie umowy nr: DLiCT z dnia: Odbior proby szczelno4ci nastepuje na podstawie zgtoszenia z dnia: Komisia odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Barbara Cepinska - kierownik robot branj sanitamej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UMMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela Injniera Kontraktu: Robert Marcinczyk - inspektor nadzom inwestorskiego branj sanitamej RodzaJ proby szczelnosci: wodna Czynnik proby: woda CiSnienie proby: 20 mhz0 Czas tnvania proby: 1 godzina Przyrzqd pomiarowy: ~rzymiar Spadek cilnienia: *e stwierdzono* Nieszczelnosc: -1 nie stwierdzono* Przedioione dokumenty:... Podpisy komisji: x,ni93'.... ~-i.#hl~' [?,v 111 Ib11t1491 fi$$$$:g[y!l?l1<17,it#>);! 1,s I l'~i11~7 8

27 , Protokoi proby szczelnosci instalacji Warszawa Kanalizacja deszczowa.,. il: :,.,..;!\\VCS KJR,.Euroin~veL" CDI Sp. z o. o. Cenlruln Naukowo - Produkcyjne Bydgoszcz. Eleklroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdhka 139 "RADWAR S.A. Oddzial Warsza~va kl : Warszawa, ul. Poligonowa Warsm!va, ul. Sta~vki 40 ~wvw.cdi.~~ei.pl (el : ~~?~u~.radv~ar.com.pl lel : ~w\?\,, budi11iex-dron1ex.c011~.pi Zakres rzeczowy proby szczelno9ci: piony nr 43, 10, 18 Roboty wykonane na podstawie umowy nr: DLIU z dnia: Odbior proby szczelnosci nast~puje na podstawie zgloszenia z dnia: Komisia odbioru: I. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Barbara Cepinska - kierownik robot branj sanitamej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela Iniyniera Kontraktu: Robert Marcinczyk - inspektor nadzom inwestorskiego bran3 sanitarnej Rodzaj proby szczelnosci: Czynnik proby: Ciinienie proby: Czas tnvania proby: Przyrz%d pomiarowy: Spadek cisnienia: NieszczelnoSC: wodna woda 20 rnhzo I godzina przyrniar +%wkkxelnie stwierdzono* stwlerctzonol nie stwierdzono* --7 Przedloione dokurnenty:... PFtZEOSl$lrix,i vf: i:,s ;, ~ ;,, ~ Uwagi: u.&b,.7.,...! K I E R O ~ I ~ il,.; ~ ~, W. ROBERT MARCINC H~r!~cr, Cc;S;, u~r. bud. SWK!,Jr)dFli::i';l7':2/(>;,1;,~~:,~#:., ;.,,,., ' I..,....,; i,,.,,..

28 Protok61 pr6by szczelnosci instalacji Warszawa Kanalizacja deszczowa -- * RADWAR, :,. I './..I,'.!S\'il.iSl OR,.Euroin\~~cs~" CDI Sp. 2 o. o. Cel~uum Nauko\\a - Produkcyjl~e Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonelnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdahska 139 "RADWAR" S.A. Oddzial Warsza\\,a lel ; Warsza~va, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Sla\vki 40 \~\w.cdi.nel.pl tel ; \ww.radwarco~~~.pl tel : ~n~~v.budimesdromex.com.pl Dotyczy:.,Rclzhu<!o~\;n i przeb~~tji~i.\,i~ I I bil~ro\r!;cii i~sytutr~~aliych nil nierucllirninxc! oznaczo~>ej rli:mers!ii e.\vicienc.!j~l):ril 9 z ohlybu cj-0.i-2(i. pirtt>iont.j I\, 1.qc7nlc uhc I1o!iyi>no\\;el 3 i Ostt'ilbranlskiej 103 \\ M:a~,szawie'' - 2. na budowe nr '~?:~.~.!l'~d/.20~7 z dnia I6 I Y, Zakres rzeczow pr6bv szczel~~oici: piony ~ ' 89., 9a, 17 Roboty wykonane na podstawie umowy IU: DLIU-0;/2008 z dnia: Odbior proby szczelnoici nastepuje na podstawie zgloszenia z dnia: Komisia odbioru: 1. Przedstawiciei Generalnego Realizatora lnwestycji: Barbara Cepiliska - kierownik robot bra- sanitarnej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PJB UNnVIAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela Iniyniera Kontraktu: Roben Marciiiczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego bra- Rodzaj proby szczelnosci: wodna Czynnik proby: woda CiSnienie proby: 20 mhz0 Czas trwania proby: 1 godzina Przyrzqd porniarowy: przyrniar Spadek cisnienia: -ie stwierdzono* NieszczelnoSC: stwmcbm/ nie stwierdzono* - Przedloione dokurnenty: sanitarnej Uwagi:... WZDSIF;EO~.~:\~.I~II~:~~~~~~~..,~.~ L.!N!RfPX' Podpisy komisji: J,eronik;(objl ~anil;:nvch o~aowrix o&hsy: i~i:mo ijpr. bud. S\VK/Oljr.O1OW?cl?s

29 Protok6l pr6by - szczelnosci instalat-ji - Warszawa Kanalizacja deszczowa RAOWAR INZYNIER I<ONTRAI<TU INWESTOR,!i, i!?,,euroinwest" CDI Sp. z o. o. Centrum Naukowo - Produkcyjne,~.,,,. :.:; i '. ': ,.*;....) Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gddska 139 "RADWAR S.A. Oddzial Warszawa tel ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 tel ; tel ; Dotyczy:,,Rozbudowa i przebudowa budynkow biurowych usytuowanych na nieruchomo6ci oznaczonej numerem ewidencyjnym 9 z obrcbu , poiozonej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobrarnskiej 103 w Warszawie" - poz. na budowe N 973/A/PPd/2007 z dnia r. Zakres rzeczowy pr6by szczelnosci: piony nr 29,36,37,38 (bud. A) Roboty wykonane na podstawie umowy nr: DL/U-03/2008 z dnia: Odbi6r pr6by szczelnosci nastepuje na podstawie zgioszenia z dnia: Komisia odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Barbara Cepiliska - kierownik rob6t sanitamej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela Inzymera Kontraktu: Robert Marciriczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego br* sanitamej Rodzaj pr6by szczelnosci: wodna Cqnmk proby: woda Ciinienie pr6by: 20 mh2o Czas trwania pr6by: 1 godzina Przyrzqd pomiarowy: przymiar - Spadek ciinienia: s&&e&mw/nie stwierdzono* NieszczelnoSC: nie stwierdzono* Przedbzone dokumenty:... Uwagi: Podpisy komisji: xa zgodsss$t: z erygllna!c+r~~ ~ENIABU~OWE DO K~E~O~VANI,, ROBOrWl BUDOWLANYMI WSPEU4.NDSCI INSIAUCYJNU...W~RESIESIKGI:M~AL~CJI 1 unz*dzen w o o o c! & ~ n ~ '%lacyjny~~. CIEPLNYCH, WENWLACVJNVCH 'moh%h BE2 OGRANICZEfi NR: ABIT.1191P.601pp JNYCH WOS105 ~laloinncj a rcjbnil: ulic ~nliponia,cj 3 i ~ rtr~brams~i~i 103w Warsua,ic'. - poz. na budowi nr 9731~1~~dL200j; dnia r.

30 Protokd proby szcze~noicinstalacji Warszawa Kanalizacja deszczowa RADWAR lhz\'slelt l<ontr:4l<l'l. INWESTOR,,Euroinwest" CDI Sp. z o. o. Centrum Nankowo - Prodnkqjne Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdaiska 139 "RADWAR S.A. Oddzial Warszawa tei ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ui. Stawki 40 tel ; tel ; wuw.budimex&omex.com.pl Dotyczy:.,Kozbudowa i przebudowa budynkow bi~irowych ~~s)~tuowanych na nie~-~~cl~o~~~os oznaczo~iej numerem ewidencyjnym 9 z ob~qbu , poloionej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobralnskiej 103 w Wal.szawien - poz. na budowe nr 973i2UPPdi2007 z dnia! r. Zakres neczowv ~roby szczelnoici: piony nr 2 Roboty wykonane na podstawie umowy m: DLAJ z dnia: Odbior proby szczelnobci nastcpuje na podstawie zgtoszenia z dnia: Komisia odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Barbara Cepinska - kierownik robot braniy sanitarnej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela lnzyniera Kontraktu: Robert Marcincqk - inspektor nadzom inwestorskiego bra* Rodzaj proby szczelnosci: wodna Czynnik proby: woda Cisnienie proby: 20 m&o Czas trwania proby: 1 godzina Przyrzqd pomiarowy: przymiar Spadek cis~enia: &wie&mno/ne stwierdzono* NieszczelnoSc: sftuiepdzeno1 nie stwierdzono* Przedbione dokumenty: sanitarnej Podpisy komisji: Kierownik Rob61 Sanilarnych amieuoowww1 $Cl INSTALACYJNEI SIE SIECI. INSTUACJI A WOODCII(G0WCH YJNYCH. CIEPLNICH. UD~. bud. SWYISO~~/OWCS/~~,.,ii,.,,,,li i,.,ri,ll,ii ~ ~ ~ ~ l ~ ~ : ~ ~ r ~, ~ : i < j i ii:~i~,llr~,,~~~h~~~ Ili: II \\.i~r-iiliii~"- plo, li.1 /~11t1.3ns nr '17 I:\ l'p0?1!07, d11~., 10 1 I :ill17 I.

31 Protok6i pr6by szczelnosci instalacji Warszawa Kanalizacja deszczowa - RADWAR l\z)'slcl< I<O\l~R.\I<~I~L INWES-TOR,,Euroinwest" CDI Sp. z o. o. Centrun Naukowo - Produkcyjne Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdhska 139 "RADWAR" S.A. Oddzial Warszawa lei ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 uww.cdi.net.pl tel ; w?v.radwar.mm.pl lel ; m?v.budimex-dromex.com.pl Dotyczy:,,Kozb~~dowa i przebudowa budynkow bi~lrowycll LIS~~LIO\\~~IIYC~ na niel-~~chomosci oz~~aczonej nu~iiere~ii ewidencvjnyni 9 z obl.qbu , poloiot~ej w rejonie ulic Poligono\\lej 3 i Ostl-obl-amskiej I03 w Warszawie" - poz. na budowq nr 973liiil'Pd12007 z dnia ZOO7 r Zakres neczowv ~r6bv szczelnoici: piony N 33, 39, 40,41 Roboty wykonane na podstawie umowy N: DLILT z dnia: Odbior proby szczelnoici nastgpuje na podstawie zgiosze~a z dnia: Komisia odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Barbara Cepinska - kierownik robot branj sa~tamej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIE3 UMIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela InjNera Kontraktu: Robert Marcinczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego branj sa~tarnej Rodzaj proby szczelnosci: wodna Czyn~k proby: woda CisNeNe proby: 20 mh,o Czas tnvania proby: 1 godzina Przyrzqd pomiarowy: przymiar Spadek cisnie~a: -hie stwierdzono* NieszczelnoSd: -01 Ne stwierdzono* Przedioione dokumenty:...- Uwagi:... / Podpisy komisji: ~.ilzedslsbloristwo INSTALACJI ELIDOWLAN'ICH LJor. bud. S'NK/JO4610WOS/05 wlnr ROBERT MARclfic~.:

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU OŚRODKA DLA BEZDOMNYCH NR 1 W POZNANIU PRZY UL. MICHAŁOWO 68. CZĘŚĆ - A Wymagania ogólne na roboty Sanitarne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawarto ci opracowania Wst Materiały i urz dzenia 2.4. Sprz 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz Transport Ogólne wymagania dotycz

- 1 - Spis zawarto ci opracowania Wst Materiały i urz dzenia 2.4. Sprz 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz Transport Ogólne wymagania dotycz - 1 - Spis zawartości opracowania 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 1.4. Nazwy i kody robót budowlanych 1.5.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ RZESZÓW BRANŻA SANITARNA ADRES INWESTORA: INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla KOTŁOWNI WĘGLOWEJ ORAZ CZĘŚCIOWEJ MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ WSPOMAGANEJ INSTALACJĄ SOLARNĄ 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZAM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestycja Adres Opracowanie : Przebudowa systemu wytwarzania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BIURO PROJEKTOWE,,SAN - KLIM mgr inż. M. Ciapała 33-300 Nowy Sącz, ul. Siemiradzkiego 16 REGON 492941425 NIP 734-139-78-06 tel. /fax (0-prefix-18) 4420856, kom. 0501543860 e-mail: biuro@san-klim.pl, http://www.san-klim.pl

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA)

NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA) NR SPRWY 1/PU/2014 ZŁ. NR 13 SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH (BRNŻ SNITRN) Inwestycja i temat opracowania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Cmentarnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI Zleceniodawca: Klub Strzelecki Gryf Słupski ul. Zamiejska 30 76-200 Słupsk SPECYFIKACJA DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji ogrzewczej w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym przy ul. 28-Lutego 13-15 w Szczecinku, dz. nr 248/1, obr. 20 Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Pomiar6w wydajnoici central nawiewno-wywiewnych oraz nklad6w wentylator6w wywiewnych wentylacji mechanicznej

Pomiar6w wydajnoici central nawiewno-wywiewnych oraz nklad6w wentylator6w wywiewnych wentylacji mechanicznej .-,- Przedsi~bioretwo lnstalacji Budowianych 99 UMIMAX" S.A. 25-526 Kielce. ul. Okrrei 35; tel./fax (041) 368 08 59, 368 08 30: e-mail: pib.unimax@kielce.com.pl Warszawa 22.01.2010 r. Pomiar6w wydajnoici

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOW SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH (BRNŻ SNITRN) Temat opracowania: Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Miętowy Gaj w Strzemiuszczku. Projekt budowlany instalacji sanitarnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH 1. Część ogólna 1.1. Określenie przedmiotu specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV: 45331210-1 45331100-7 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV: 45331210-1 45331100-7 45231300-8 ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

SST. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

SST. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: SST Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa i modernizacja Hotelu GEM we Wrocławiu przy ul. Mianowskiego 2a - Instalacje sanitarne,wod-kan.,

Bardziej szczegółowo

fomasz Mach 00-310 Warszawa ul. Bednarska 7

fomasz Mach 00-310 Warszawa ul. Bednarska 7 Pracownia Architektoniczna..WARS" fomasz Mach 00-310 Warszawa ul. Bednarska 7 tet. 652-i6-50 lub 0-602-357 -llu fax 652-17 -tg SZCZF',G6N-,OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dotyczyca

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Liliana Wojciechowska-Zgraja ul. Niemcewicza 1/7 58-100 Świdnica tel/fax 0 74 857 41 75 ; tel. kom.604 112 845 NIP 886-112-41-33 e-mail: lilianazgraja@wp.pl http://www.lilianazgraja.info-net.com.pl

Bardziej szczegółowo