qd& i P b& b79 A o ~ o ~ &SZ u ~ dl. PluLlo\ t)&~ h.j d-3- llp52 HPZ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "qd& i P b& b79 A o ~ o ~ &SZ u ~ dl. PluLlo\ t)&~ h.j d-3- llp52 HPZ~"

Transkrypt

1 111. Protokoly badan, pr6b i sprawdzen Spis zawartosci: 1. Protok6i odbioru rob& zanikajqcych nr SNNl z dnia Protokoi odbioru robot zanikajqcych nr SNN2 z dnia Protok6l odbioru robot zanikajqcych nr SNN3 z dnia Protok6i odbioru rob& zanikajqcych nr SNN4 z dnia Protokol odbioru robot zanikajqcych nr SNN5 z dnia Protok6i pr6by szczelnoici instalacji kanalizacji technologicznej podposadzkowej z dnia Protokol pr6by szczelnosci instalacji kanalizacji technologicznej, deszczowej, sanitarnej podposadzkowej z dnia Protoko1 proby szczelnosci kanalizacji deszczowej z dnia Protokdt prbby szczelnoici kanalizacji deszczowej z dnia Protok61 pr6by szczelnoici kanalizacji deszczowej z dnia Protokoi proby szczelnosci kanalizacji deszczowej z dnia Protokol proby szczelnosci kanalizacji deszczowej z dnia Protokol proby szczelnosci kanalizacji deszczowej z dnia Protoko1 proby szczelnosci kanalizacji deszczowej z dnia Protok61 proby szczelnosci kanalizacji deszczowej z dnia Protok6i pr6by szczelnoici kanalizacji deszczowej z dnia Protokoi proby szczelnoici kanalizacji deszczowej z dnia Protokol pr6by szczelnoici kanalizacji deszczowej z dnia Protok61 proby szczelnosci instalacji wody zirnnej, ciepiej, cyrkulacji z dnia Protokoi proby szczelnosci instalacji wody zirnnej, ciepiej, cyrkulacji z dnia Protokot pr6by szczelnoici instalacji wody zimnej, ciepiej, cyrkulacji z dnia Protokoi odbioru izolacji cieplnej wody zimnej, ciepiej, cyrkulacji z dnia Protokol proby szczelnosci instalacji wody zirnnej, cieplej, cyrkulacji z dnia pmibhr bohb p'bknc 4 ZAL~L 4404, &rd~ i P b& b79 A o ~ o ~ &SZ u ~ dl. PluLlo\ t)&~ qd& h.j d-3- llp q,b~ I i ba.0- HPZ~ &wj- d

2 Protok6l odbioru rob6t zanikajqcych nr SNAI1 Warszawa r.. r> -- i : ;-,-- MZYNIER I<ONTIW(TU INWESTOR,rr,.A ~EI\ L.L~L?!? IE.+LIZ$.TCIR,,Euroinwest" CDI Sp. z o. o. Cenhurn Naukowo - Produkcyjne ~"~WESTYCJI Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdahska 139 "RADWAR S.A. Oddzial Warszawa tel ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 tel ; tel ; Dotyczy:,,Rozbudowa i przebudowa budynkow biurowych usytuowanych na nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencyjnym 9 z obrgbu , polotonej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobramskiej 10 w Warszawie" - poz. na budow$ m 973/MPd/2007 z dnia I. I. Roboty wykonane na podstawie umowy nr: DLIU z dnia: r. D. Projekt wykonawczy: tom nr VA wg zatqcmika nr 1 do umowy In. Zakres rzeczowy odbiom rob6t zanikajqcych: kanalizacja technologicma, podposadzkowa budynku A i B w zakresie zgodnym z inwentaryzacjq geodezyjnq powykonawcq - pkt.v.2 IV. Komisja odbiom: 1. Przedstawicie! Generahego Realizatora Inwestycji: Stanisiaw Trela - kierownik rob6t sanitarnej 2. Pnedstawicie! Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela *era Kontraktu: Robert Marcsczyk - inspektor nadzom inwestorskiego sanitarnej V. Wykonawca przekazuje do protok6hi nastqpujqce dokumenty: 1. Karta zatwierdzenia materialu do wbudowania nr SNAI Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,- VI. Uwagi: ( 1 1. Przed zakryciem rob6t Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie pr6bq szczelnosci instalacji 2. Po zakryciu rob6t wykonawca przeprowadzi pr6bq. szczehoici instalacji z udzialem inspektora nadzom 3. Niniejszy protok61 nie stanowi przekazania robot Inwestorowi. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie rob6t w nalezytym stanie, ai do dnia, w kt6rym nastqpi odbior ko~icowy rob6t. Vn. Komisja stwierdzila, ze wprowadzono zmiany w stosunku do projektu wykonawczego. Zmiany zostafy zaakceptowane przez projektanta - Pana Mo*o ( zapis opatrzony podpisem na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ). Roboty zanikajqce mogqzostak zakryte z zastrzezeniem - pkt. VI

3 Q Q Q INWENTARYZACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ Rozbudowa budynkbw biurowych firmy RADWAR przy ul, Poligonowej 3 w Warszawie instrument: Leica TCR803power SN wrzesnia \I Dk ~fi ~~m G ~ L mg7 uor. in?. ecccl. Toiyicsz Kafaslca, KALASKA TOMASZ u sku GI GEODEZY JN E PL. KONSTWUCJI 5/ WARSZAWA 6Cl WWW. USLUGI-GEODEZYJNE.COM

4 Protok6l odbioru rob6t zanikaiacvch nr SNAI2 Warszawa r. RAOWAR INZYNIER KONTRAKTII INWESTOR,, ; ;,:!,,,.', #!! '.#. 1, l ~.,Euroinwest" CDI Sp. z o. o. Centrum Naukowo -.., Produkcyjne,,., j Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdahska 139 "RADWAR" S.A. Oddzial Warszawa tel ; Warszawa. ul. Poligonowa Warszawa. ul. Stawki 40 tel ; tel ; 'c 1 Dotyczy:,,Rozbudowa i przebudowa budynkow biurowych i~sytuowanycli na nieruchomoici oznaczonej nulnerem ewidencyjnym 9 zobrebo , potoionej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobramskiej 10 w Warszawie" - poz. na budowe nr 973lAlPPdl2007 z dnia I. Roboty wykonane na podstawie urnowy nr: DLN-03/2008 z dnia: r. 11. Projekt wykonawczy: tom nr VA wg zalqcznika nr 1 do umowy 111. Zakres rzeczowy odbiom robot zanikajqcych: kanalizacja deszczowa i sanitama podposadzkowa budynku B w zakresie zgodnym z inwentaryzacjqgeodezyjnq powykonawczq- pkt.v.2 IV. Komisja odbiom: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Stanislaw Trela - kierownik robot braniy sanitarnej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro - 3. Przy udziale przedstawiciela Iniyniera Kontraktu: Robert Marcinczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego braniy sanitarnej V. Wykonawca przekazuje do protokolu nastepujqce dokumenty: 1. Karta zatwierdzenia materialu do wbudowania nr SNAI1-3,6,7 2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza id VI. Uwagi: 1. Przed zakryciem robot Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie probe szczelnoici instalacji 2. Po zakryciu robot wykonawca przeprowadzi probe szczelnoici instalacji z udzialem inspektora nadzoru 3. Niniejszy protokol nie stanowi przekazania robot Inwestorowi. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie robot w naleiytym stanie, ai do dnia, w ktorym nastqi odbior koncowy robot. VII. Komisja stwierdziia, ie wprowadzono zrniany w stosunku do projektu wykonawczego. Zmiany zostaty zaakceptowane przez projektanta - Pana Monko ( zapis opatrzony podpisem na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ). Roboty zanikajqce mogq zostac zakqte z zastrzeieniem- pkt. VI /

5

6 RADWAR INZYNIER KONTI<AKTU IN WESTOR.,.., I.,.Euroinwestm CDI Sp. z o. o. Centrum Naukowo - Produkcyjne Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdahska 139 "RADWAR" S.A. Oddziat Warszawa tel ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 tel ; tel ; Dotyczy:,,Rozbudowa i przebudowa budynk6w biurowych usytuowanych na nierucho~nobci oznaczonej numerem ewidencyjnym 9 z obrqbu , pototonej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobramskiej 10 w Warszawie" - poz. na budowq nr 9731~1~~dh007~z dnia r. I. Roboty wykonane na podstawie umowy N: DLIU z dnia: r. 11. Projekt wykonawczy: tom nr VA wg zalqcznika nr 1 do umowy 111. Zakres rzeczowy odbioru rob6t zanikajqcych: kanalizacja technologiczna, sanitarna i deszczowa podposadzkowa w zakresie zgodnym z inwentaryzacjq geodezyjnp powykonawczp - pkt.v.2 IV. Komisja odbioru: 1. PrzedstawicieI Generalnego Realizatora Inwestycji: Stanislaw Trela - kierownik robot braniy sanitarnej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziaie przedstawiciela Iniyniera Kontraktu: Robert Marcidczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego braniy sanitarnej V. Wykonawca przekazuje do protok6lu nastepujqce dokumenty: 1. Karta zatwierdzenia rnaterialu do wbudowania N SNAI1-3; lnwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia: ; cz. 1-2; VI. Uwagi: 1. Wykonawca oswiadczyl, ze przeprowadzil we wlasnym zakresie probe szczeinosci instalacji w stanie odkrytym 2. Wykonawca jest zobowiqzany do ponownego przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji w stanie zakrytym ( z udzialem inspektora nadzoru ) 3. Niniejszy protokol nie stanowi przekazania robot Inwestorowi. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie robot w naleiytym stanie, az do dnia, w kt6rym nastwi odbi6r kolicowy rob6t. VII. Komisja stwierdzila, ze wprowadzono zmiany w stosunku do projektu wykonawczego. Zrniany zostaly zaakceptowane przez projektanta - Pana Monko ( zapis opatrzony podpisem na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ). Potwierdzono prawidlowoib wykonania ww. robot. A

7

8 Rodzaj pracy: INWENTARYZACJA KANALIZACJI PODPOSADZKWEJ budyll&k KALASKA TOMASZ Pomierzyl: dat3.p -s c-c-fi%t-r4 -. ICT-.fi,nw. -," jngr in*. Tsnmasz Ka!aSka upr c~ 2~8. I obiekt: rozbudowa budynkow biurowch firmy RADWAR w Warszawie, ul. Poligonowa USLUG1 GEODELYJNE PL. ~an5rruc~~ 5/ wnasmnr* ~. u s L u ~, - ~ E ~ o E z ~ ~ ~ Szkic nr 2 Skartowal: ks, rob. DER sekc~a obreb

9

10 ... Li'.,,. ~ Rodzaj pracy: INWENTARYZACJA KANALlZACJl PODPOSADZKOWEJ -SANITARNEJ Pomierzyl: datpp -?%ETA I IPRbL?O\IICII\!Y mgr in=. Toieasz KaYo(aska upr. geed r, tel /10.4'0. 05 Skartowal: obiekl: rozbudowa budynkow biurowych firmy RADWAR w Wanzawie, ul. Poligonowa ks. rob. DER KALASKA TOMASZ USCUGI GEODEZYJNE PL. I(o.~~TT~c~~ WARSLAWA Ys~YOJ.rE~~~~IdN~.~~w Szklc nr 1 sekcja obreb

11 ... Rodzaj pracy: INWENTARYZACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ Pornierzyl: data, podpis tikuljt IA Ui-'RA!NNIONY mgr in=. Toinasz Kclash upr. geod T,ujw& tel no. AU. 08 Skartowal: obiekt: rozbudowa budynkow biurowych firmy RADWAR w Warszawie, ul. Poligonowa ks. rob. DER KALASKA TO MAS2 UStUGI GEDOELYJNE PL. KON5T17YOdI 5/ WA~SZAWA w. ~ s ~ u G,. E ~ ~ D ~ z ~ ~ ~ ~ Szkic nr 1 sekcja obrgb

12 Rodzaj pracy: INWENTARYZACA KANALlZACJl PODPOSADZKOWEJ - QA~L,Lo,L ~adaiu Pomierzyl: data, podpis 1 obiekt: rozbudowa budynkow biurowych firmy RADWAR w Warszawie, ul. Poligonowa upr. geod tel Skaftowal: KS, rob. 1 DER KALASKA TOMASZ USLUGI GEODEZYJNE PL. KONITITYCdI WARBLAWa w.yslycii-cieooel"dne.cdm Szkic nr 1 sekcja obrgb

13 -h nr S/VA/4 Warszawa r. - RADWAR INZYNIER KONTRAKTU IN WESTOR.. :!.:. ',,,,..,,Euroinwestn CDI Sp. z o. o. Centrurn Naukowo - Produkcyjne ' Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdanska 139 "RADWAR" S.A. Oddziat Warszawa tel ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 tel I; tel ; Dotyczy:.,Rozbudowa i przebudowa budynk6w biurowych usytuowanych na nieruchomoici oznaczonej numerem ewidencyjnym 9 z obrebu , polotonej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobramskiej I0 w Warszawie" - poz. na budowe nr 973lAIPPdl2007 z dnia r. I. Roboty wykonane na podstawie umowy nr: DLN z dnia: r. 11. Projekt wykonawczy: tom nr VA wg zalqcznika nr 1 do umowy 111. Zakres rzeczowy odbioru robot zanikajqcych: kanalizacja technoiogiczna, sanitarna i deszczowa podposadzkowa w zakresie zgodnym z inwentaryzacjq geodezyjnq powykonawczq - pkt.v.2 IV. Komisja odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Stanislaw Trela - kierownik robot braniy sanitarnej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela Iniyniera Kontraktu: Robert Marciriczyk - inspektor nadzom inwestorskiego braniy sanitarnej V. Wykonawca przekazuje do protokotu nastepujqce dokumenty: 1. Karta zatwierdzenia materiaiu do wbudowania N SNAI Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia: cz. 1-6 VI. Uwagi: 1. Wykonawca oswiadczyi, ie przeprowadzil we wiasnym zakresie probe szczelnosci instalacji iv stanie odkrytym 2. Wykonawca jest zobowiqzany do ponownego przeprowadzenia proby szczelnoici instalacji w stanie zaluytym ( z udziaiem inspektora nadzoru ) 3. Niniejszy protokoi nie stanowi przekazania robot Inwestorowi. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie robot w naleiytym stanie, ai do dnia, w ktorym nastqpi odbior koricowy robot. VII. Komisja stwierdzita, ie wprowadzono zmiany w stosunku do projektu wykonawczego. Zmiany zostaty zaakceptowane przez projektanta - Pana Mo~iko ( zapis opatrzony podpisem na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ). Potwierdzono prawidiowosc wykonania ww. robot..,,

14 Rodzaj pracy: INWENTARYZACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ Pomierzyl: d d;t!bb?r~ UPRAWNIONY mgr in?. Tomasz Kalaskn upr. geod tel y ip 22.~3 ~022 Skartowal: obiekt: rozbudowa budynkow biurowych Rrmy RADWAR w Warszawie, UI. Poiigonowa ks, rob. DER KALPISKA TOMASZ USLUGI GEODEZYJNE PL. IInN-YCdI 5/ WAa=lAwr\ m. Y 9 L ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N E. 0 Szkic nr 1 sekcja obreb

15 Rodzaj pracy: INWENTARYZACA KANALlZACJl PODPOSADZKOWEJ SKALA 1:100 Pomierzyl: data, obiekt: E~P~~DFTA U P W ~ ~ ~ Y rozbudowa budynk6w biurowych flrmy RADWAR w Warszawie, ul. Poiigonowa mgr in?. Tomosz Kofosko upr. geod tel y. v!.!28&u 22.AS,2322 Skartowal:. ks. rob. DER KALASKA TOMASL USLUGI GEODEZYJNE PL. KON-UWI 8/ WASPZAWA e0m559 Oaa6am, s4a IIII.USLUOI-CISODUI*NE.DOY Szkic nr sekcja obrpb

16

17 Warszawie, ul. Poligonowa 657 Wnasz

18

19

20 Protokbl odbioru robot zanikajqcych nr S/VA/5 Warszawa r. RADWAR, INZY NlER KONTI<AKTU INWESTOR.,.,,.,,,,,.Euroinwest" CDI Sp. z o. o. Centrum Naukowo - Produkcyjne.,,, Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdaliska 139 "RADWAR S.A. Oddzial Warszawa tel ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 tel ; tel ; Dotyczy:,,Rozbudowa i przebudowa budynk6w biurowych usyiuowanych na nieruchomosci oznaczonej numerern ewidencyjnym 9 z obrqbu , poloionej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobramskiej 10 w Warszawie" - poz. na budowq nr 973lAIPPdl2007 z dnia r. I. Roboty wykonane na podstawie umowy nr: DLIU-03/2008 z dnia: r. 11. Projekt wykonawczy: tom nr VA wg zalqcznika nr 1 do umowy 111. Zakres rzeczowy odbioru robot zanikajqcych: kanalizacja technologiczna, sanitarna i deszczowa podposadzkowa w zakresie zgodnyrn z inwentaryzacjq geodezyjnq powykonawczq - pkt.v.2 IV. Komisja odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Stanislaw Trela - kierownik robot braniy sanitarnej 2. Plzedstawiciel Podwykonawcy - PIR UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela Iniyniera Kontraktu: Robert Marciriczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego braniy sanitarnej V. Wykonawca przekazuje do protokolu nastepujqce dokumenty: I. Karta zatwierdzenia rnateriatu do wbudowania nr SNAII Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia: cz. 1-3 VI. Uwagi: 1. Niniejszy protokol stanowi podsumowanie odbiorow robot zanikajqcych, przeprowadzanych na bieiqco na budowie przed zakryciern przewodow 2. Wykonawca oiwiadczyl, ie przeprowadzil we wtasnyrn zakresie probe szczelnoici instalacji w stanie odkrytym 3. Wykonawca jest zobowiqzany do ponownego przeprowadzenia proby szczelnoici instalacji w stanie zakrytym ( z udziatem inspektora nadzoru ) 4. Niniejszy protokol nie stanowi przekazania robot Inwestorowi. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie robot w naleiytym stanie, ai do dnia, w ktorym nastapi odbi6r kohcowy robot. VII. Komisja stwierdzita, ie wprowadzono zmiany w stosunku do projektu wykonawczego. Zmiany zostaly zaakceptowane przez projektanta - Pana Monko ( zapis,. o atrzon powykonawczej ). ' ~n9~ww.rob6t. B ~ INSTALACYJNYCH T &8Bfld?&6a:Ra

21

22 I Rodzaj pracy: INWENTARYZACA KANALlZACJl PODPOSADZKOWEJ KAt~ASKA.-.- TnUAS7. Pornierzyl: data,ppli& obiekt: USLUGI GEODEZYJNE 7 TA I IppA\,whlV PL. K~NSTTTYSIII 5/73 rozbudowa budynk6w biurowych flrrny RADWAR WARPZAWA mar - ini. Tomasz Kafaskn smm==o.%qv , m --- ~ -- ~ -. c -.- ~ ~, ~ upr. geod I w Warszawie, ul. Poligonowa I WW.YSLYOI-OEODEIYIINE.C~M I - Szkic nr I tel I Skartowal: ks. rob. DER sekcja obreb

23

24 Protokbl prbby szczelnoici instalacji Warszawa kanaliiacji technologicznej podposadzkowej INZYNIER KONI'RAI<'I-u,,Euroinwest" CDI Sp. z o. o Bydgoszcz, ul. Gdanska 139 tel ; ~ADWA'R IN WESTOR Centrum Naukowo - Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej "RADWAR" S.A Warszawa, ul. Poligonowa 30 tel ; I ;..,. ~.,,.,, BUDIMEX DROMEX SA Oddziat Wanzawa Warszawa, ul. Stawki 40 tel ; C Dotyczy:,,Rozbudowa i przebudowa budynkow biurowycll usytuowanych na nieruchomoici oznaczonej numerem ewidencyjny~n 9 z obr~bu , polozonej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobraniskiej 103 w Warszawie" - poz. na budowc nr 973lAIPPd12007 z dnia r. Zakres rzeczowy proby szczelnoici: zgodnie z protokolem robot zanikajqcych nr SNAII z dnia Roboty wykonane na podstawie umowy N: DLIU-03/2008 z dnia: Odbi6r proby szczelnoici nast~puje na podstawie zgloszenia z dnia: Komisia odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Stanislaw Trela - kierownik robot braniy sanitamej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawicieia Iniyniera Kontraktu: Robert Marcihczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego sanitamej Rodzaj proby szczelnoici:..m.q.~?. R..... Czynnik proby: woda Czas trwania proby: I godzina Ciinienie proby: 2 mh20 Przyrqd pomiarowy: przymiar Spadek ciinienia: stwk&wm/nie stwierdzono* NieszczelnoSC: stwk&aw/ nie stwierdzono* Przedtoione dokumenty:... Y

25 Protokol proby szczelnosci instalacji Warszawa kanalizacji technologicznej, deszczowej i sanitarnej podposadzkowej - lv/yyil:l~ I,<'I?< l'l<;\l< 1 1 INWL:S'I'OR..EuroinwestV CDI Sp. z o. o. Centrum Naukowo - Produkcy.jne Bydgoszcz, Elektl-ol~iki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdanska 139 "RADWAR" S.A. Oddzial Warszawa tel ; Warszawa, ol. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 tel ; wwu~.radwar.co~n.pl!el : Dotyczy:.,12ozbudowa i przcbudowa budynkow bi~~rowycli ~lsyt~~owanych na nieruchomoici oznaczonc.j nilmerem ewidcncyjnym!, z obrebu , potoionej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Os~robramskiej 103 w Warszawie" - poz. na budowe nr 973lAll'l'dl2007 z dnia r. Zakres rzeczowy proby szczelnoici: zgodnie z protokolem robot zanikajqcych nr SIVAII-5 Roboty wykonane na podstawie un~owy nr: DLIU z dnia: Odbior proby szczelnoici nastqpi~je na podstawie zgloszenia z dnia: Kornisia odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Stanistaw Trela - kierownik robot braniy sanitarnej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PlB UNlMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela Intytiiera Kontraktu: Robert Marciliczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego bran%y sanitarnej Rodzaj proby szczelnoici: wodna Czynnik proby: woda Czas trwania proby: I godzina Cisnienie proby: 2 mhzo I'rzylzqd pomiarowy: przymiar Spadek ciinienia: stwierdzonolnie stwierdzono* Przedlotone dokurnenty:... fk?&.<n.&~j~. NieszczelnoSt: s twdzmol nie & Uwagi: probie poddallo wytqcznie przewody (bez studni) be;.. odcinka od separators do wy,icia kanalizacji z budynku Podpisy kornisji: u zgodno z eryglnatem - J.... K: :mcem::) r, bud, ~ W K I ~ O ~ ~ I O W ~ ~ ' ~ ~ " I : i l l l l I. I ~Vjtv,t~-t~ti~ I~~>II&;~\~~~ itti' ~v<hti-itcj*v 5 1 I ) TI~.,I~~~~II~-L~CI '"MI n *mao,noyi ' ', in., *rri r c)7.;/;~/~~~sc~~~~~~~7, hi;^ I (, 11,2007 c. I,,,,,,,,,,,. I/]

26 Protok6l pr6by szczelnosci instalacji Warszawa Kanalizacja deszczowa -- RADWAR INZYKIIX IKO~~'I'I<.AIK~S~' INWESTOR,,Euroinwest" CDI Sp. z o. o. Centlum Nankowo - Prodnkcyjne Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdahska 139 "RADWAR" S.A. Oddrial Warszawa tel ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 tel ; tel ; Dotyczy:,,Kozbudowa i przebudowa budynkow biurowycll ~lsytuowanych na nieruchotnoici ozr1aczo11ej nutnerem ewidencvjnyn~ 9 z obr~bu , polozonej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrob~.a~nskiej I03 w Wal-szawie" - poz. na b~~dowe nr 973l~VPPd17007 z dnia r. Zakres rzeczowv probv szczelnoici: piony nr 35, 19 Roboty wykonane na podstawie umowy nr: DLiCT z dnia: Odbior proby szczelno4ci nastepuje na podstawie zgtoszenia z dnia: Komisia odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Barbara Cepinska - kierownik robot branj sanitamej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UMMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela Injniera Kontraktu: Robert Marcinczyk - inspektor nadzom inwestorskiego branj sanitamej RodzaJ proby szczelnosci: wodna Czynnik proby: woda CiSnienie proby: 20 mhz0 Czas tnvania proby: 1 godzina Przyrzqd pomiarowy: ~rzymiar Spadek cilnienia: *e stwierdzono* Nieszczelnosc: -1 nie stwierdzono* Przedioione dokumenty:... Podpisy komisji: x,ni93'.... ~-i.#hl~' [?,v 111 Ib11t1491 fi$$$$:g[y!l?l1<17,it#>);! 1,s I l'~i11~7 8

27 , Protokoi proby szczelnosci instalacji Warszawa Kanalizacja deszczowa.,. il: :,.,..;!\\VCS KJR,.Euroin~veL" CDI Sp. z o. o. Cenlruln Naukowo - Produkcyjne Bydgoszcz. Eleklroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdhka 139 "RADWAR S.A. Oddzial Warsza~va kl : Warszawa, ul. Poligonowa Warsm!va, ul. Sta~vki 40 ~wvw.cdi.~~ei.pl (el : ~~?~u~.radv~ar.com.pl lel : ~w\?\,, budi11iex-dron1ex.c011~.pi Zakres rzeczowy proby szczelno9ci: piony nr 43, 10, 18 Roboty wykonane na podstawie umowy nr: DLIU z dnia: Odbior proby szczelnosci nast~puje na podstawie zgloszenia z dnia: Komisia odbioru: I. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Barbara Cepinska - kierownik robot branj sanitamej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela Iniyniera Kontraktu: Robert Marcinczyk - inspektor nadzom inwestorskiego bran3 sanitarnej Rodzaj proby szczelnosci: Czynnik proby: Ciinienie proby: Czas tnvania proby: Przyrz%d pomiarowy: Spadek cisnienia: NieszczelnoSC: wodna woda 20 rnhzo I godzina przyrniar +%wkkxelnie stwierdzono* stwlerctzonol nie stwierdzono* --7 Przedloione dokurnenty:... PFtZEOSl$lrix,i vf: i:,s ;, ~ ;,, ~ Uwagi: u.&b,.7.,...! K I E R O ~ I ~ il,.; ~ ~, W. ROBERT MARCINC H~r!~cr, Cc;S;, u~r. bud. SWK!,Jr)dFli::i';l7':2/(>;,1;,~~:,~#:., ;.,,,., ' I..,....,; i,,.,,..

28 Protok61 pr6by szczelnosci instalacji Warszawa Kanalizacja deszczowa -- * RADWAR, :,. I './..I,'.!S\'il.iSl OR,.Euroin\~~cs~" CDI Sp. 2 o. o. Cel~uum Nauko\\a - Produkcyjl~e Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonelnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdahska 139 "RADWAR" S.A. Oddzial Warsza\\,a lel ; Warsza~va, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Sla\vki 40 \~\w.cdi.nel.pl tel ; \ww.radwarco~~~.pl tel : ~n~~v.budimesdromex.com.pl Dotyczy:.,Rclzhu<!o~\;n i przeb~~tji~i.\,i~ I I bil~ro\r!;cii i~sytutr~~aliych nil nierucllirninxc! oznaczo~>ej rli:mers!ii e.\vicienc.!j~l):ril 9 z ohlybu cj-0.i-2(i. pirtt>iont.j I\, 1.qc7nlc uhc I1o!iyi>no\\;el 3 i Ostt'ilbranlskiej 103 \\ M:a~,szawie'' - 2. na budowe nr '~?:~.~.!l'~d/.20~7 z dnia I6 I Y, Zakres rzeczow pr6bv szczel~~oici: piony ~ ' 89., 9a, 17 Roboty wykonane na podstawie umowy IU: DLIU-0;/2008 z dnia: Odbior proby szczelnoici nastepuje na podstawie zgloszenia z dnia: Komisia odbioru: 1. Przedstawiciei Generalnego Realizatora lnwestycji: Barbara Cepiliska - kierownik robot bra- sanitarnej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PJB UNnVIAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela Iniyniera Kontraktu: Roben Marciiiczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego bra- Rodzaj proby szczelnosci: wodna Czynnik proby: woda CiSnienie proby: 20 mhz0 Czas trwania proby: 1 godzina Przyrzqd porniarowy: przyrniar Spadek cisnienia: -ie stwierdzono* NieszczelnoSC: stwmcbm/ nie stwierdzono* - Przedloione dokurnenty: sanitarnej Uwagi:... WZDSIF;EO~.~:\~.I~II~:~~~~~~~..,~.~ L.!N!RfPX' Podpisy komisji: J,eronik;(objl ~anil;:nvch o~aowrix o&hsy: i~i:mo ijpr. bud. S\VK/Oljr.O1OW?cl?s

29 Protok6l pr6by - szczelnosci instalat-ji - Warszawa Kanalizacja deszczowa RAOWAR INZYNIER I<ONTRAI<TU INWESTOR,!i, i!?,,euroinwest" CDI Sp. z o. o. Centrum Naukowo - Produkcyjne,~.,,,. :.:; i '. ': ,.*;....) Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gddska 139 "RADWAR S.A. Oddzial Warszawa tel ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 tel ; tel ; Dotyczy:,,Rozbudowa i przebudowa budynkow biurowych usytuowanych na nieruchomo6ci oznaczonej numerem ewidencyjnym 9 z obrcbu , poiozonej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobrarnskiej 103 w Warszawie" - poz. na budowe N 973/A/PPd/2007 z dnia r. Zakres rzeczowy pr6by szczelnosci: piony nr 29,36,37,38 (bud. A) Roboty wykonane na podstawie umowy nr: DL/U-03/2008 z dnia: Odbi6r pr6by szczelnosci nastepuje na podstawie zgioszenia z dnia: Komisia odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Barbara Cepiliska - kierownik rob6t sanitamej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela Inzymera Kontraktu: Robert Marciriczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego br* sanitamej Rodzaj pr6by szczelnosci: wodna Cqnmk proby: woda Ciinienie pr6by: 20 mh2o Czas trwania pr6by: 1 godzina Przyrzqd pomiarowy: przymiar - Spadek ciinienia: s&&e&mw/nie stwierdzono* NieszczelnoSC: nie stwierdzono* Przedbzone dokumenty:... Uwagi: Podpisy komisji: xa zgodsss$t: z erygllna!c+r~~ ~ENIABU~OWE DO K~E~O~VANI,, ROBOrWl BUDOWLANYMI WSPEU4.NDSCI INSIAUCYJNU...W~RESIESIKGI:M~AL~CJI 1 unz*dzen w o o o c! & ~ n ~ '%lacyjny~~. CIEPLNYCH, WENWLACVJNVCH 'moh%h BE2 OGRANICZEfi NR: ABIT.1191P.601pp JNYCH WOS105 ~laloinncj a rcjbnil: ulic ~nliponia,cj 3 i ~ rtr~brams~i~i 103w Warsua,ic'. - poz. na budowi nr 9731~1~~dL200j; dnia r.

30 Protokd proby szcze~noicinstalacji Warszawa Kanalizacja deszczowa RADWAR lhz\'slelt l<ontr:4l<l'l. INWESTOR,,Euroinwest" CDI Sp. z o. o. Centrum Nankowo - Prodnkqjne Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdaiska 139 "RADWAR S.A. Oddzial Warszawa tei ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ui. Stawki 40 tel ; tel ; wuw.budimex&omex.com.pl Dotyczy:.,Kozbudowa i przebudowa budynkow bi~irowych ~~s)~tuowanych na nie~-~~cl~o~~~os oznaczo~iej numerem ewidencyjnym 9 z ob~qbu , poloionej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobralnskiej 103 w Wal.szawien - poz. na budowe nr 973i2UPPdi2007 z dnia! r. Zakres neczowv ~roby szczelnoici: piony nr 2 Roboty wykonane na podstawie umowy m: DLAJ z dnia: Odbior proby szczelnobci nastcpuje na podstawie zgtoszenia z dnia: Komisia odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Barbara Cepinska - kierownik robot braniy sanitarnej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela lnzyniera Kontraktu: Robert Marcincqk - inspektor nadzom inwestorskiego bra* Rodzaj proby szczelnosci: wodna Czynnik proby: woda Cisnienie proby: 20 m&o Czas trwania proby: 1 godzina Przyrzqd pomiarowy: przymiar Spadek cis~enia: &wie&mno/ne stwierdzono* NieszczelnoSc: sftuiepdzeno1 nie stwierdzono* Przedbione dokumenty: sanitarnej Podpisy komisji: Kierownik Rob61 Sanilarnych amieuoowww1 $Cl INSTALACYJNEI SIE SIECI. INSTUACJI A WOODCII(G0WCH YJNYCH. CIEPLNICH. UD~. bud. SWYISO~~/OWCS/~~,.,ii,.,,,,li i,.,ri,ll,ii ~ ~ ~ ~ l ~ ~ : ~ ~ r ~, ~ : i < j i ii:~i~,llr~,,~~~h~~~ Ili: II \\.i~r-iiliii~"- plo, li.1 /~11t1.3ns nr '17 I:\ l'p0?1!07, d11~., 10 1 I :ill17 I.

31 Protok6i pr6by szczelnosci instalacji Warszawa Kanalizacja deszczowa - RADWAR l\z)'slcl< I<O\l~R.\I<~I~L INWES-TOR,,Euroinwest" CDI Sp. z o. o. Centrun Naukowo - Produkcyjne Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdhska 139 "RADWAR" S.A. Oddzial Warszawa lei ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 uww.cdi.net.pl tel ; w?v.radwar.mm.pl lel ; m?v.budimex-dromex.com.pl Dotyczy:,,Kozb~~dowa i przebudowa budynkow bi~lrowycll LIS~~LIO\\~~IIYC~ na niel-~~chomosci oz~~aczonej nu~iiere~ii ewidencvjnyni 9 z obl.qbu , poloiot~ej w rejonie ulic Poligono\\lej 3 i Ostl-obl-amskiej I03 w Warszawie" - poz. na budowq nr 973liiil'Pd12007 z dnia ZOO7 r Zakres neczowv ~r6bv szczelnoici: piony N 33, 39, 40,41 Roboty wykonane na podstawie umowy N: DLILT z dnia: Odbior proby szczelnoici nastgpuje na podstawie zgiosze~a z dnia: Komisia odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Barbara Cepinska - kierownik robot branj sa~tamej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIE3 UMIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela InjNera Kontraktu: Robert Marcinczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego branj sa~tarnej Rodzaj proby szczelnosci: wodna Czyn~k proby: woda CisNeNe proby: 20 mh,o Czas tnvania proby: 1 godzina Przyrzqd pomiarowy: przymiar Spadek cisnie~a: -hie stwierdzono* NieszczelnoSd: -01 Ne stwierdzono* Przedioione dokumenty:...- Uwagi:... / Podpisy komisji: ~.ilzedslsbloristwo INSTALACJI ELIDOWLAN'ICH LJor. bud. S'NK/JO4610WOS/05 wlnr ROBERT MARclfic~.:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kontroli pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, oraz próby ciśnieniowej węży hydrantowych w obiektach znajdujących się na terenie

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 1 TYTUŁ PROJEKTU: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BYCHAWIE BRANŻA: Sanitarna INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 ul. Władysława

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 Inwestor: SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o. ul. Fabryczna 21, 72-010 Police Adres: POLICE ul. FABRCZYNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/ E ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/ E ROBOTY ELEKTRYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/4531-3 E ROBOTY ELEKTRYCZNE do projektu budowlano-wykonawczy pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu działka ewidencyjna nr 5/6, AM-33 Obręb Starego Miasta w

Bardziej szczegółowo

Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński

Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński tel. +48 22 813 67 60 ul. Międzynarodowa 64/66A lok. 135 tel/fax. +48 22 813 67 49 03-922 Warszawa e-mail: gid@poczta.3.pl CECHA: FE-2021 EGZ. NR: TOM: 3 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , ) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ URZĘDU POCZTOWEGO UL.SZAMOCKA WARSZAWIE Instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna, instalacja hydrantowa (CPV 45 332 400-7, 45 332

Bardziej szczegółowo

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO GRZEGORZ PABJAN 38-200 JASŁO, ul. 17-Stycznia 68a tel./fax (13) 446 26 63, 791 926 382 www.ekopro-projekty.pl, e-mail: ekopro1@wp.pl P R O J E K T B U D O W L A N Y

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Instalacja wewnętrzna wod-kan w wydzielonych zespołach sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Gliwice, luty 2008 r.

Gliwice, luty 2008 r. COREMATIC 44-102 Gliwice ul. Łużycka 16 tel./fax 0 (prefix) 32 2374434 e-mail: biuro@corematic.net www: www.corematic.net PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA: PRZYŁĄCZA CIEPLNE C.O. I C.W.U.

Bardziej szczegółowo

TOM IV WYMIANA INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ- INTERNAT. Warszawa r.

TOM IV WYMIANA INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ- INTERNAT. Warszawa r. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA WYKONANIE INSTALACJI C.O. GRZEJNIKOWEJ I C.W. Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMATRÓW NOWEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ WYKONANEJ NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ TERENÓW ZIELENI W RADZYMINIE WYMIANA INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska 1 PROJEKT BUDOWLANY Branża Sanitarna TEMAT: OBIEKT: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi polegająca na utworzeniu sanitariatów, Sandomierz działka nr ewid. 764/1 ul. Wojska Polskiego 22 INWESTOR: Bursa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie 1 Podstawa opracowania zlecenie Inwestora inwentaryzacja techniczno-budowlana obowiązujące

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ. 3. Zlecenie znak: 57950OP z dnia r. 4. Przedstawiciel zleceniodawcy: Roger Bours. 5. Wykonujący badania:

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ. 3. Zlecenie znak: 57950OP z dnia r. 4. Przedstawiciel zleceniodawcy: Roger Bours. 5. Wykonujący badania: 60-706 Poznań ul. Małeckiego 29 Tel.: 61-62-80-300 Fax: 61-62-80-399 Strona Stron 1 16 1. Temat i obiekt badań: Badania głowic bezpieczeństwa DN25, DN50 i DN80 w połączeniu z zaworami bezpieczeństwa, dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ. (ZABUDOWA TARASU W OBIEKCIE CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu) OBIEKT: CRR KRUS NIWA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ. (ZABUDOWA TARASU W OBIEKCIE CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu) OBIEKT: CRR KRUS NIWA 1 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ (ZABUDOWA TARASU W OBIEKCIE CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu) OBIEKT: CRR KRUS NIWA LOKALIZACJA: Kołobrzeg, ulica Norwida 3 INWESTOR: FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel.

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. 606-123-917 PROJEKT WLZ NN I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Instalacje wewnętrzne c.w.u. i cyrkulacji, w obiekcie Szpitala Klinicznego nr1 (segment F) w Szczecinie.

OPIS TECHNICZNY Instalacje wewnętrzne c.w.u. i cyrkulacji, w obiekcie Szpitala Klinicznego nr1 (segment F) w Szczecinie. OPIS TECHNICZNY Instalacje wewnętrzne c.w.u. i cyrkulacji, w obiekcie Szpitala Klinicznego nr1 (segment F) w Szczecinie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowania projektu wykonawczego dokonano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 1 WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 2 Spis treści SST 1 Instalacja centralnego ogrzewania. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DOLICACH PRZEBUDOWA (INSTALACJA HYDRANTOWA) upr. ZAP/0105/PWOS/09. Czerwiec rok

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DOLICACH PRZEBUDOWA (INSTALACJA HYDRANTOWA) upr. ZAP/0105/PWOS/09. Czerwiec rok PROJEKT BUDOWLANY TEMAT DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DOLICACH PRZEBUDOWA (INSTALACJA HYDRANTOWA) BRANśA ADRES INWESTOR SANITARNA ul. Wiśniowa 12, 73-115 Dolice Dom Pomocy Społecznej ul. Wiśniowa 12, 73-115

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.3.1. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowo-Wykonawcza RAF-PROJEKT Warszawa ul. Gwiaździsta 31/27 Filia: Warszawa ul. Chłopickiego 7/9 lok.34 tel.

Pracownia Projektowo-Wykonawcza RAF-PROJEKT Warszawa ul. Gwiaździsta 31/27 Filia: Warszawa ul. Chłopickiego 7/9 lok.34 tel. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1. Rzut archiwum wod-kan rys. nr PW.IS.01 skala 1:100 2. Rzut biblioteki wod-kan rys. nr PW.IS.02 skala 1:100 3. Rzut archiwum c.o. rys. nr PW.IS.03

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ Z HYDRANTAMI DN 25 DLA ODDZ. I BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STARACHOWICACH

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ Z HYDRANTAMI DN 25 DLA ODDZ. I BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STARACHOWICACH Jednostka projektowa: F.H.U. H2O Projekt 27-200 Starachowice ul. 9 Maja 27 tel. 508 331 935 biuro@h2o-projekt.pl EGZ. 1 Przedmiot opracowania: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ

Bardziej szczegółowo

P rojekto-bud Sp. z o.o.

P rojekto-bud Sp. z o.o. Inwestor: P rojekto-bud Sp. z o.o. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 39-120 Sędziszów Młp.; Osiedle Młodych 5/160 Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSIEDLE MŁODYCH" 39-120 Sędziszów Młp.; Osiedle

Bardziej szczegółowo

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA i CospodARki Wodcwf j w KATowicAch Psary, dnia 16 Iistopada2011 si Plebiscytowa 19.40-035 Katowice tel, (032) 60 32 200. fax: (032} 2&! 04 06 REGON. 271806983. NIP

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr Rzut piwnic w skali 1:100 rys. nr 2

I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr Rzut piwnic w skali 1:100 rys. nr 2 ZAWARTOŚĆ TECZKI I. Opis techniczny II. Część rysunkowa 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr 1 2. Rzut piwnic w skali 1:100 rys. nr 2 3. Rzut parteru w skali 1:100 rys. nr 3 4.Rzut poziomu I piętra

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA OBIEKT : BUDOWA WINDY SZPITALNEJ ADRES : 63-700 Krotoszyn ul. Bolewskiego 14 INWESTOR : Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne Anita Wilczyńska-Pracownia Architektury PROSPERITA 81-524 GDYNIA, ul. Goplany 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ 1 RODZAJ PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ PRZEGLĄDU NR 1/BIBL/2014 PROTOKOŁU DATA 18/06/2014 WYKONANIA OBIEKT Budynek użyteczności publicznej ADRES Szubin, Kcyńska 11 WŁAŚCICIEL LUB Rejonowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk Kraków tel

Tomasz Miodek inż. elektryk Kraków tel NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO ZE STACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany 1. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, Kraków

Projekt budowlany 1. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, Kraków Projekt budowlany 1 Zamierzenie budowlane: Adres obiektu: Rodzaj projektu: BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ PRZEZ JEZDNIĘ I TOROWISKO TRAMWAJOWE W CIĄGU UL. MOGILSKIEJ Województwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWA W MAŁOMICACH LOKALIZACJA: UL. PLAC TYSIĄCLECIA 3 67-320 MAŁOMICE INWESTOR: GMINA MAŁOMICE GENERALNY PROJEKTANT: 30-149

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Kosztorysowanie Robót Budowlanych "WK Kosztorysy" ul. Tomasza Sobkowiaka 30a/13, 65-119 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY Piaseczno, dnia..... Inwestor:... Adres:...... Telefon:.... POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W PIASECZNIE ul. Chyliczkowska 20 A 05-500 Piaseczno tel./fax 750-66-95 www.pinb.nbip.pl e-mail: ppinb175@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy ......, dnia......... /nazwa i adres inwestora/ Urząd Gminy... Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO USŁUGOWA AKWA INSTALACYJNO INŻYNIERYJNA ADRES SKAWINA UL. WITOSA 4 DZ.NR.3931/4 3919/52 OBR 0017

FIRMA PROJEKTOWO USŁUGOWA AKWA INSTALACYJNO INŻYNIERYJNA ADRES SKAWINA UL. WITOSA 4 DZ.NR.3931/4 3919/52 OBR 0017 FIRMA PROJEKTOWO USŁUGOWA AKWA INSTALACYJNO INŻYNIERYJNA 30 206 KRAKÓW ul. Ks. Józefa 79 tel./fax. (012) 427-34 - 62 PRACOWNIA: 30-322 KRAKÓW ul.czarodziejska 8B/2 tel/fax (012) 269 28 53 KONTO: BANK OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie.

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie. inpro- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH mgr inż. Maciej Kapsa 75-381 KOSZALIN ul. Tradycji 22, tel. (0-94) 345 79 32 PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Obiekt: Adres: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW... 2 WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW ZAKRES OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA ZAPROJEKTOWANEJ INSTALACJI...

SPIS RYSUNKÓW... 2 WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW ZAKRES OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA ZAPROJEKTOWANEJ INSTALACJI... OPIS TECHNICZNY-INSTALACJA HYDRANTOWA SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 1. Wstęp... 3 1.1. Określenie tematu... 3 1.2. Materiały wyjściowe... 3 WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW.... 3 1.ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

WARUNKIZAM6WIENIA. dla udzielenia zamowienia w trvbie prostvm otwartvm

WARUNKIZAM6WIENIA. dla udzielenia zamowienia w trvbie prostvm otwartvm WARUNKIZAM6WIENIA Zata.cznik nr 2 dla udzielenia zamowienia w trvbie prostvm otwartvm Oznaczenie sprawy: 75/RD1.2/RDE/2013 I. Przedmiot zamowienia:,,modernizacja odcinka sieci niskiego napi$cia w m. Rakowice,

Bardziej szczegółowo

RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)

RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032) PRACOWNIA USŁUGOWA ŁUCJAN ŁUKOSZEK 44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38 INWESTOR: Urząd Gminy Suszec 43-267 Suszec ul. Lipowa 1 OBIEKT: Przebudowa kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno-

Bardziej szczegółowo

I. Zakres czynności do wykonania:

I. Zakres czynności do wykonania: Szczegółowy opis przedmiotu umowy Zał. nr 2 do SIWZ/ Zał. nr 3 do umowy po modyfikacji I. Zakres czynności do wykonania: 1. Czynności związane z przeglądem oraz konserwacyjną sprzętu ppoŝ. w obiektach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Przedszkole nr 6 Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 7 Działka nr 346/28 TREŚĆ : ANEKS Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku dla potrzeb ośrodka niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Instalacje wody pitnej, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej dla Szpitala w Bystrej - Pawilon nr 1.

PROJEKT WYKONAWCZY. Instalacje wody pitnej, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej dla Szpitala w Bystrej - Pawilon nr 1. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje wody pitnej, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej dla Szpitala w Bystrej - Pawilon nr 1. INWESTOR: S.Z.C.P. i G. w Bystrej ADRES: ul. Fałata 2 Bystra PROJEKTOWAŁ: mgr

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Opis ogólny przedmiotu zamówienia Opis ogólny przedmiotu zamówienia Dotyczącego: Wymiana częściowa instalacji podposadzkowej kanalizacji technologicznej w kuchni w Przedszkolu nr 174 przy ulicy Markowskiej 8 w Warszawie. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57

FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57 FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57 Ekspertyza budowlana instalacji sanitarnych budynku Karczmy na terenie wioski słowiańskiej-średniowiecznej w msc. Huta Szklana

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego Polanowicach 1.2. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

EKO projekt. Zewnętrzna instalacja cieplna preizolowana ST 01

EKO projekt. Zewnętrzna instalacja cieplna preizolowana ST 01 EKO projekt Przedsiębiorstwo Usług Projektowo-Montażowych Spółka z o.o. 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 7 tel/fax (0-83) 343 64 74 NIP 537-10-08-398 email:ekoprojekt.bp@wp.pl Zewnętrzna instalacja cieplna

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 25025-9394

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT OPRACOWA- NIA: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN DLA OBIEKTU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM 41-500 CHORZÓW UL. ODLEGŁA 41-500 CHORZÓW UL.

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W BASZKOWIE

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W BASZKOWIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W BASZKOWIE ADRES : 62-760 Zduny Baszków; działka nr 885, 434/1 obręb ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót instalacji sanitarnych

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót instalacji sanitarnych Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót instalacji sanitarnych Nazwa zadania: Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ząbkowskiej 13 w Warszawie - roboty budowlane i instalacyjne - w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

ST A. Numer umowy : PSSE/1597/12/GEL/2008 PSSE/1670/1/2009

ST A. Numer umowy : PSSE/1597/12/GEL/2008 PSSE/1670/1/2009 ST-03-02-08-A Numer umowy : PSSE/1597/12/GEL/2008 PSSE/1670/1/2009 TEMAT / OBIEKT / : GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY - dz. Nr 684/2, 685/2, 686, 687/2, 687/3, dz. Nr 693, 692 i 689/2 / ustanowienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja hydrantowa w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY 1 PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W DAWIDACH BANKOWYCH INSTALACJE SANITARNE: WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE I CO Skład zespołu projektowego: Branża Imię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach Plac Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Obiekt: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY BIAŁOBRZEGI UL. KOŚCIELNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Branża telekomunikacyjna

PROJEKT WYKONAWCZY. Branża telekomunikacyjna PROJEKT WYKONAWCZY Usunięcia kolizji sieci telekomunikacyjnej związanej z rozbudową drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp. na odcinku od ul. Kaliskiej do Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY. decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia... Nr decyzji... znak sprawy.

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY. decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia... Nr decyzji... znak sprawy. PINB-3 Ruda Śląska, dn... (inwestor, imię i nazwisko lub nazwa) (adres, telefon kontaktowy) POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ul. Jadwigi Markowej 22, 41-709 Ruda Śląska ZAWIADOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Kościuszki 1, Nisko Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Kościuszki 1, Nisko Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE inż. Stefan Tur 37-464 Stalowa Wola, ul. Piastowska 11 tel. (15) 844-40-86 fax. (15) 642-69-03 kom. 0603-744-221 email: daniel.tur@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Obiekt:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane ogólne 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja wody zimnej 4.2. Instalacja wody cieplej 4.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH. REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA i TERMICZNE ZRÓWNOWAŻENIE INSTALACJI CYRKULACJNEJ C.W.U.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH. REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA i TERMICZNE ZRÓWNOWAŻENIE INSTALACJI CYRKULACJNEJ C.W.U. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA i TERMICZNE ZRÓWNOWAŻENIE INSTALACJI CYRKULACJNEJ C.W.U. KOD CPV 45331100-7; 45332200-5 1 WSTĘP 1.1 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT KP 2 cz. 4

PRZEDMIAR ROBÓT KP 2 cz. 4 BIPROKOM-KRAKÓW Spółka Akcyjna 30-107 KRAKÓW, PLAC NA STAWACH 1 tel.: centr. (012) 422-82-00; sekr. (012) 422-76-53; fax: (012) 422-62-80 NIP 677-10-00-461 ww.biprokom.com.pl e-mail: board@biprokom.com.pl

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC, UL. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO 15, WARSZAWA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 PRZY UL. BIAŁOSTCKIEJ 10/18 W WARSZAWIE

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC, UL. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO 15, WARSZAWA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 PRZY UL. BIAŁOSTCKIEJ 10/18 W WARSZAWIE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNE P R O J E K T Y O C I E P L E Ń P R O J E K T Y I N S T A L A C J I C. O. A U D Y T Y E N E R G E T Y C Z N E E K S P E R T Y Z Y I O P I N I E T E C H N I C Z N

Bardziej szczegółowo