qd& i P b& b79 A o ~ o ~ &SZ u ~ dl. PluLlo\ t)&~ h.j d-3- llp52 HPZ~

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "qd& i P b& b79 A o ~ o ~ &SZ u ~ dl. PluLlo\ t)&~ h.j d-3- llp52 HPZ~"

Transkrypt

1 111. Protokoly badan, pr6b i sprawdzen Spis zawartosci: 1. Protok6i odbioru rob& zanikajqcych nr SNNl z dnia Protokoi odbioru robot zanikajqcych nr SNN2 z dnia Protok6l odbioru robot zanikajqcych nr SNN3 z dnia Protok6i odbioru rob& zanikajqcych nr SNN4 z dnia Protokol odbioru robot zanikajqcych nr SNN5 z dnia Protok6i pr6by szczelnoici instalacji kanalizacji technologicznej podposadzkowej z dnia Protokol pr6by szczelnosci instalacji kanalizacji technologicznej, deszczowej, sanitarnej podposadzkowej z dnia Protoko1 proby szczelnosci kanalizacji deszczowej z dnia Protokdt prbby szczelnoici kanalizacji deszczowej z dnia Protok61 pr6by szczelnoici kanalizacji deszczowej z dnia Protokoi proby szczelnosci kanalizacji deszczowej z dnia Protokol proby szczelnosci kanalizacji deszczowej z dnia Protokol proby szczelnosci kanalizacji deszczowej z dnia Protoko1 proby szczelnosci kanalizacji deszczowej z dnia Protok61 proby szczelnosci kanalizacji deszczowej z dnia Protok6i pr6by szczelnoici kanalizacji deszczowej z dnia Protokoi proby szczelnoici kanalizacji deszczowej z dnia Protokol pr6by szczelnoici kanalizacji deszczowej z dnia Protok61 proby szczelnosci instalacji wody zirnnej, ciepiej, cyrkulacji z dnia Protokoi proby szczelnosci instalacji wody zirnnej, ciepiej, cyrkulacji z dnia Protokot pr6by szczelnoici instalacji wody zimnej, ciepiej, cyrkulacji z dnia Protokoi odbioru izolacji cieplnej wody zimnej, ciepiej, cyrkulacji z dnia Protokol proby szczelnosci instalacji wody zirnnej, cieplej, cyrkulacji z dnia pmibhr bohb p'bknc 4 ZAL~L 4404, &rd~ i P b& b79 A o ~ o ~ &SZ u ~ dl. PluLlo\ t)&~ qd& h.j d-3- llp q,b~ I i ba.0- HPZ~ &wj- d

2 Protok6l odbioru rob6t zanikajqcych nr SNAI1 Warszawa r.. r> -- i : ;-,-- MZYNIER I<ONTIW(TU INWESTOR,rr,.A ~EI\ L.L~L?!? IE.+LIZ$.TCIR,,Euroinwest" CDI Sp. z o. o. Cenhurn Naukowo - Produkcyjne ~"~WESTYCJI Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdahska 139 "RADWAR S.A. Oddzial Warszawa tel ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 tel ; tel ; Dotyczy:,,Rozbudowa i przebudowa budynkow biurowych usytuowanych na nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencyjnym 9 z obrgbu , polotonej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobramskiej 10 w Warszawie" - poz. na budow$ m 973/MPd/2007 z dnia I. I. Roboty wykonane na podstawie umowy nr: DLIU z dnia: r. D. Projekt wykonawczy: tom nr VA wg zatqcmika nr 1 do umowy In. Zakres rzeczowy odbiom rob6t zanikajqcych: kanalizacja technologicma, podposadzkowa budynku A i B w zakresie zgodnym z inwentaryzacjq geodezyjnq powykonawcq - pkt.v.2 IV. Komisja odbiom: 1. Przedstawicie! Generahego Realizatora Inwestycji: Stanisiaw Trela - kierownik rob6t sanitarnej 2. Pnedstawicie! Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela *era Kontraktu: Robert Marcsczyk - inspektor nadzom inwestorskiego sanitarnej V. Wykonawca przekazuje do protok6hi nastqpujqce dokumenty: 1. Karta zatwierdzenia materialu do wbudowania nr SNAI Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,- VI. Uwagi: ( 1 1. Przed zakryciem rob6t Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie pr6bq szczelnosci instalacji 2. Po zakryciu rob6t wykonawca przeprowadzi pr6bq. szczehoici instalacji z udzialem inspektora nadzom 3. Niniejszy protok61 nie stanowi przekazania robot Inwestorowi. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie rob6t w nalezytym stanie, ai do dnia, w kt6rym nastqpi odbior ko~icowy rob6t. Vn. Komisja stwierdzila, ze wprowadzono zmiany w stosunku do projektu wykonawczego. Zmiany zostafy zaakceptowane przez projektanta - Pana Mo*o ( zapis opatrzony podpisem na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ). Roboty zanikajqce mogqzostak zakryte z zastrzezeniem - pkt. VI

3 Q Q Q INWENTARYZACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ Rozbudowa budynkbw biurowych firmy RADWAR przy ul, Poligonowej 3 w Warszawie instrument: Leica TCR803power SN wrzesnia \I Dk ~fi ~~m G ~ L mg7 uor. in?. ecccl. Toiyicsz Kafaslca, KALASKA TOMASZ u sku GI GEODEZY JN E PL. KONSTWUCJI 5/ WARSZAWA 6Cl WWW. USLUGI-GEODEZYJNE.COM

4 Protok6l odbioru rob6t zanikaiacvch nr SNAI2 Warszawa r. RAOWAR INZYNIER KONTRAKTII INWESTOR,, ; ;,:!,,,.', #!! '.#. 1, l ~.,Euroinwest" CDI Sp. z o. o. Centrum Naukowo -.., Produkcyjne,,., j Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdahska 139 "RADWAR" S.A. Oddzial Warszawa tel ; Warszawa. ul. Poligonowa Warszawa. ul. Stawki 40 tel ; tel ; 'c 1 Dotyczy:,,Rozbudowa i przebudowa budynkow biurowych i~sytuowanycli na nieruchomoici oznaczonej nulnerem ewidencyjnym 9 zobrebo , potoionej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobramskiej 10 w Warszawie" - poz. na budowe nr 973lAlPPdl2007 z dnia I. Roboty wykonane na podstawie urnowy nr: DLN-03/2008 z dnia: r. 11. Projekt wykonawczy: tom nr VA wg zalqcznika nr 1 do umowy 111. Zakres rzeczowy odbiom robot zanikajqcych: kanalizacja deszczowa i sanitama podposadzkowa budynku B w zakresie zgodnym z inwentaryzacjqgeodezyjnq powykonawczq- pkt.v.2 IV. Komisja odbiom: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Stanislaw Trela - kierownik robot braniy sanitarnej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro - 3. Przy udziale przedstawiciela Iniyniera Kontraktu: Robert Marcinczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego braniy sanitarnej V. Wykonawca przekazuje do protokolu nastepujqce dokumenty: 1. Karta zatwierdzenia materialu do wbudowania nr SNAI1-3,6,7 2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza id VI. Uwagi: 1. Przed zakryciem robot Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie probe szczelnoici instalacji 2. Po zakryciu robot wykonawca przeprowadzi probe szczelnoici instalacji z udzialem inspektora nadzoru 3. Niniejszy protokol nie stanowi przekazania robot Inwestorowi. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie robot w naleiytym stanie, ai do dnia, w ktorym nastqi odbior koncowy robot. VII. Komisja stwierdziia, ie wprowadzono zrniany w stosunku do projektu wykonawczego. Zmiany zostaty zaakceptowane przez projektanta - Pana Monko ( zapis opatrzony podpisem na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ). Roboty zanikajqce mogq zostac zakqte z zastrzeieniem- pkt. VI /

5

6 RADWAR INZYNIER KONTI<AKTU IN WESTOR.,.., I.,.Euroinwestm CDI Sp. z o. o. Centrum Naukowo - Produkcyjne Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdahska 139 "RADWAR" S.A. Oddziat Warszawa tel ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 tel ; tel ; Dotyczy:,,Rozbudowa i przebudowa budynk6w biurowych usytuowanych na nierucho~nobci oznaczonej numerem ewidencyjnym 9 z obrqbu , pototonej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobramskiej 10 w Warszawie" - poz. na budowq nr 9731~1~~dh007~z dnia r. I. Roboty wykonane na podstawie umowy N: DLIU z dnia: r. 11. Projekt wykonawczy: tom nr VA wg zalqcznika nr 1 do umowy 111. Zakres rzeczowy odbioru rob6t zanikajqcych: kanalizacja technologiczna, sanitarna i deszczowa podposadzkowa w zakresie zgodnym z inwentaryzacjq geodezyjnp powykonawczp - pkt.v.2 IV. Komisja odbioru: 1. PrzedstawicieI Generalnego Realizatora Inwestycji: Stanislaw Trela - kierownik robot braniy sanitarnej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziaie przedstawiciela Iniyniera Kontraktu: Robert Marcidczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego braniy sanitarnej V. Wykonawca przekazuje do protok6lu nastepujqce dokumenty: 1. Karta zatwierdzenia rnaterialu do wbudowania N SNAI1-3; lnwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia: ; cz. 1-2; VI. Uwagi: 1. Wykonawca oswiadczyl, ze przeprowadzil we wlasnym zakresie probe szczeinosci instalacji w stanie odkrytym 2. Wykonawca jest zobowiqzany do ponownego przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji w stanie zakrytym ( z udzialem inspektora nadzoru ) 3. Niniejszy protokol nie stanowi przekazania robot Inwestorowi. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie robot w naleiytym stanie, az do dnia, w kt6rym nastwi odbi6r kolicowy rob6t. VII. Komisja stwierdzila, ze wprowadzono zmiany w stosunku do projektu wykonawczego. Zrniany zostaly zaakceptowane przez projektanta - Pana Monko ( zapis opatrzony podpisem na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ). Potwierdzono prawidlowoib wykonania ww. robot. A

7

8 Rodzaj pracy: INWENTARYZACJA KANALIZACJI PODPOSADZKWEJ budyll&k KALASKA TOMASZ Pomierzyl: dat3.p -s c-c-fi%t-r4 -. ICT-.fi,nw. -," jngr in*. Tsnmasz Ka!aSka upr c~ 2~8. I obiekt: rozbudowa budynkow biurowch firmy RADWAR w Warszawie, ul. Poligonowa USLUG1 GEODELYJNE PL. ~an5rruc~~ 5/ wnasmnr* ~. u s L u ~, - ~ E ~ o E z ~ ~ ~ Szkic nr 2 Skartowal: ks, rob. DER sekc~a obreb

9

10 ... Li'.,,. ~ Rodzaj pracy: INWENTARYZACJA KANALlZACJl PODPOSADZKOWEJ -SANITARNEJ Pomierzyl: datpp -?%ETA I IPRbL?O\IICII\!Y mgr in=. Toieasz KaYo(aska upr. geed r, tel /10.4'0. 05 Skartowal: obiekl: rozbudowa budynkow biurowych firmy RADWAR w Wanzawie, ul. Poligonowa ks. rob. DER KALASKA TOMASZ USCUGI GEODEZYJNE PL. I(o.~~TT~c~~ WARSLAWA Ys~YOJ.rE~~~~IdN~.~~w Szklc nr 1 sekcja obreb

11 ... Rodzaj pracy: INWENTARYZACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ Pornierzyl: data, podpis tikuljt IA Ui-'RA!NNIONY mgr in=. Toinasz Kclash upr. geod T,ujw& tel no. AU. 08 Skartowal: obiekt: rozbudowa budynkow biurowych firmy RADWAR w Warszawie, ul. Poligonowa ks. rob. DER KALASKA TO MAS2 UStUGI GEDOELYJNE PL. KON5T17YOdI 5/ WA~SZAWA w. ~ s ~ u G,. E ~ ~ D ~ z ~ ~ ~ ~ Szkic nr 1 sekcja obrgb

12 Rodzaj pracy: INWENTARYZACA KANALlZACJl PODPOSADZKOWEJ - QA~L,Lo,L ~adaiu Pomierzyl: data, podpis 1 obiekt: rozbudowa budynkow biurowych firmy RADWAR w Warszawie, ul. Poligonowa upr. geod tel Skaftowal: KS, rob. 1 DER KALASKA TOMASZ USLUGI GEODEZYJNE PL. KONITITYCdI WARBLAWa w.yslycii-cieooel"dne.cdm Szkic nr 1 sekcja obrgb

13 -h nr S/VA/4 Warszawa r. - RADWAR INZYNIER KONTRAKTU IN WESTOR.. :!.:. ',,,,..,,Euroinwestn CDI Sp. z o. o. Centrurn Naukowo - Produkcyjne ' Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdanska 139 "RADWAR" S.A. Oddziat Warszawa tel ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 tel I; tel ; Dotyczy:.,Rozbudowa i przebudowa budynk6w biurowych usytuowanych na nieruchomoici oznaczonej numerem ewidencyjnym 9 z obrebu , polotonej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobramskiej I0 w Warszawie" - poz. na budowe nr 973lAIPPdl2007 z dnia r. I. Roboty wykonane na podstawie umowy nr: DLN z dnia: r. 11. Projekt wykonawczy: tom nr VA wg zalqcznika nr 1 do umowy 111. Zakres rzeczowy odbioru robot zanikajqcych: kanalizacja technoiogiczna, sanitarna i deszczowa podposadzkowa w zakresie zgodnym z inwentaryzacjq geodezyjnq powykonawczq - pkt.v.2 IV. Komisja odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Stanislaw Trela - kierownik robot braniy sanitarnej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela Iniyniera Kontraktu: Robert Marciriczyk - inspektor nadzom inwestorskiego braniy sanitarnej V. Wykonawca przekazuje do protokotu nastepujqce dokumenty: 1. Karta zatwierdzenia materiaiu do wbudowania N SNAI Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia: cz. 1-6 VI. Uwagi: 1. Wykonawca oswiadczyi, ie przeprowadzil we wiasnym zakresie probe szczelnosci instalacji iv stanie odkrytym 2. Wykonawca jest zobowiqzany do ponownego przeprowadzenia proby szczelnoici instalacji w stanie zaluytym ( z udziaiem inspektora nadzoru ) 3. Niniejszy protokoi nie stanowi przekazania robot Inwestorowi. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie robot w naleiytym stanie, ai do dnia, w ktorym nastqpi odbior koricowy robot. VII. Komisja stwierdzita, ie wprowadzono zmiany w stosunku do projektu wykonawczego. Zmiany zostaty zaakceptowane przez projektanta - Pana Mo~iko ( zapis opatrzony podpisem na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ). Potwierdzono prawidiowosc wykonania ww. robot..,,

14 Rodzaj pracy: INWENTARYZACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ Pomierzyl: d d;t!bb?r~ UPRAWNIONY mgr in?. Tomasz Kalaskn upr. geod tel y ip 22.~3 ~022 Skartowal: obiekt: rozbudowa budynkow biurowych Rrmy RADWAR w Warszawie, UI. Poiigonowa ks, rob. DER KALPISKA TOMASZ USLUGI GEODEZYJNE PL. IInN-YCdI 5/ WAa=lAwr\ m. Y 9 L ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N E. 0 Szkic nr 1 sekcja obreb

15 Rodzaj pracy: INWENTARYZACA KANALlZACJl PODPOSADZKOWEJ SKALA 1:100 Pomierzyl: data, obiekt: E~P~~DFTA U P W ~ ~ ~ Y rozbudowa budynk6w biurowych flrmy RADWAR w Warszawie, ul. Poiigonowa mgr in?. Tomosz Kofosko upr. geod tel y. v!.!28&u 22.AS,2322 Skartowal:. ks. rob. DER KALASKA TOMASL USLUGI GEODEZYJNE PL. KON-UWI 8/ WASPZAWA e0m559 Oaa6am, s4a IIII.USLUOI-CISODUI*NE.DOY Szkic nr sekcja obrpb

16

17 Warszawie, ul. Poligonowa 657 Wnasz

18

19

20 Protokbl odbioru robot zanikajqcych nr S/VA/5 Warszawa r. RADWAR, INZY NlER KONTI<AKTU INWESTOR.,.,,.,,,,,.Euroinwest" CDI Sp. z o. o. Centrum Naukowo - Produkcyjne.,,, Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdaliska 139 "RADWAR S.A. Oddzial Warszawa tel ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 tel ; tel ; Dotyczy:,,Rozbudowa i przebudowa budynk6w biurowych usyiuowanych na nieruchomosci oznaczonej numerern ewidencyjnym 9 z obrqbu , poloionej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobramskiej 10 w Warszawie" - poz. na budowq nr 973lAIPPdl2007 z dnia r. I. Roboty wykonane na podstawie umowy nr: DLIU-03/2008 z dnia: r. 11. Projekt wykonawczy: tom nr VA wg zalqcznika nr 1 do umowy 111. Zakres rzeczowy odbioru robot zanikajqcych: kanalizacja technologiczna, sanitarna i deszczowa podposadzkowa w zakresie zgodnyrn z inwentaryzacjq geodezyjnq powykonawczq - pkt.v.2 IV. Komisja odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Stanislaw Trela - kierownik robot braniy sanitarnej 2. Plzedstawiciel Podwykonawcy - PIR UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela Iniyniera Kontraktu: Robert Marciriczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego braniy sanitarnej V. Wykonawca przekazuje do protokolu nastepujqce dokumenty: I. Karta zatwierdzenia rnateriatu do wbudowania nr SNAII Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia: cz. 1-3 VI. Uwagi: 1. Niniejszy protokol stanowi podsumowanie odbiorow robot zanikajqcych, przeprowadzanych na bieiqco na budowie przed zakryciern przewodow 2. Wykonawca oiwiadczyl, ie przeprowadzil we wtasnyrn zakresie probe szczelnoici instalacji w stanie odkrytym 3. Wykonawca jest zobowiqzany do ponownego przeprowadzenia proby szczelnoici instalacji w stanie zakrytym ( z udziatem inspektora nadzoru ) 4. Niniejszy protokol nie stanowi przekazania robot Inwestorowi. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie robot w naleiytym stanie, ai do dnia, w ktorym nastapi odbi6r kohcowy robot. VII. Komisja stwierdzita, ie wprowadzono zmiany w stosunku do projektu wykonawczego. Zmiany zostaly zaakceptowane przez projektanta - Pana Monko ( zapis,. o atrzon powykonawczej ). ' ~n9~ww.rob6t. B ~ INSTALACYJNYCH T &8Bfld?&6a:Ra

21

22 I Rodzaj pracy: INWENTARYZACA KANALlZACJl PODPOSADZKOWEJ KAt~ASKA.-.- TnUAS7. Pornierzyl: data,ppli& obiekt: USLUGI GEODEZYJNE 7 TA I IppA\,whlV PL. K~NSTTTYSIII 5/73 rozbudowa budynk6w biurowych flrrny RADWAR WARPZAWA mar - ini. Tomasz Kafaskn smm==o.%qv , m --- ~ -- ~ -. c -.- ~ ~, ~ upr. geod I w Warszawie, ul. Poligonowa I WW.YSLYOI-OEODEIYIINE.C~M I - Szkic nr I tel I Skartowal: ks. rob. DER sekcja obreb

23

24 Protokbl prbby szczelnoici instalacji Warszawa kanaliiacji technologicznej podposadzkowej INZYNIER KONI'RAI<'I-u,,Euroinwest" CDI Sp. z o. o Bydgoszcz, ul. Gdanska 139 tel ; ~ADWA'R IN WESTOR Centrum Naukowo - Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej "RADWAR" S.A Warszawa, ul. Poligonowa 30 tel ; I ;..,. ~.,,.,, BUDIMEX DROMEX SA Oddziat Wanzawa Warszawa, ul. Stawki 40 tel ; C Dotyczy:,,Rozbudowa i przebudowa budynkow biurowycll usytuowanych na nieruchomoici oznaczonej numerem ewidencyjny~n 9 z obr~bu , polozonej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobraniskiej 103 w Warszawie" - poz. na budowc nr 973lAIPPd12007 z dnia r. Zakres rzeczowy proby szczelnoici: zgodnie z protokolem robot zanikajqcych nr SNAII z dnia Roboty wykonane na podstawie umowy N: DLIU-03/2008 z dnia: Odbi6r proby szczelnoici nast~puje na podstawie zgloszenia z dnia: Komisia odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Stanislaw Trela - kierownik robot braniy sanitamej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawicieia Iniyniera Kontraktu: Robert Marcihczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego sanitamej Rodzaj proby szczelnoici:..m.q.~?. R..... Czynnik proby: woda Czas trwania proby: I godzina Ciinienie proby: 2 mh20 Przyrqd pomiarowy: przymiar Spadek ciinienia: stwk&wm/nie stwierdzono* NieszczelnoSC: stwk&aw/ nie stwierdzono* Przedtoione dokumenty:... Y

25 Protokol proby szczelnosci instalacji Warszawa kanalizacji technologicznej, deszczowej i sanitarnej podposadzkowej - lv/yyil:l~ I,<'I?< l'l<;\l< 1 1 INWL:S'I'OR..EuroinwestV CDI Sp. z o. o. Centrum Naukowo - Produkcy.jne Bydgoszcz, Elektl-ol~iki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdanska 139 "RADWAR" S.A. Oddzial Warszawa tel ; Warszawa, ol. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 tel ; wwu~.radwar.co~n.pl!el : Dotyczy:.,12ozbudowa i przcbudowa budynkow bi~~rowycli ~lsyt~~owanych na nieruchomoici oznaczonc.j nilmerem ewidcncyjnym!, z obrebu , potoionej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Os~robramskiej 103 w Warszawie" - poz. na budowe nr 973lAll'l'dl2007 z dnia r. Zakres rzeczowy proby szczelnoici: zgodnie z protokolem robot zanikajqcych nr SIVAII-5 Roboty wykonane na podstawie un~owy nr: DLIU z dnia: Odbior proby szczelnoici nastqpi~je na podstawie zgloszenia z dnia: Kornisia odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Stanistaw Trela - kierownik robot braniy sanitarnej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PlB UNlMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela Intytiiera Kontraktu: Robert Marciliczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego bran%y sanitarnej Rodzaj proby szczelnoici: wodna Czynnik proby: woda Czas trwania proby: I godzina Cisnienie proby: 2 mhzo I'rzylzqd pomiarowy: przymiar Spadek ciinienia: stwierdzonolnie stwierdzono* Przedlotone dokurnenty:... fk?&.<n.&~j~. NieszczelnoSt: s twdzmol nie & Uwagi: probie poddallo wytqcznie przewody (bez studni) be;.. odcinka od separators do wy,icia kanalizacji z budynku Podpisy kornisji: u zgodno z eryglnatem - J.... K: :mcem::) r, bud, ~ W K I ~ O ~ ~ I O W ~ ~ ' ~ ~ " I : i l l l l I. I ~Vjtv,t~-t~ti~ I~~>II&;~\~~~ itti' ~v<hti-itcj*v 5 1 I ) TI~.,I~~~~II~-L~CI '"MI n *mao,noyi ' ', in., *rri r c)7.;/;~/~~~sc~~~~~~~7, hi;^ I (, 11,2007 c. I,,,,,,,,,,,. I/]

26 Protok6l pr6by szczelnosci instalacji Warszawa Kanalizacja deszczowa -- RADWAR INZYKIIX IKO~~'I'I<.AIK~S~' INWESTOR,,Euroinwest" CDI Sp. z o. o. Centlum Nankowo - Prodnkcyjne Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdahska 139 "RADWAR" S.A. Oddrial Warszawa tel ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 tel ; tel ; Dotyczy:,,Kozbudowa i przebudowa budynkow biurowycll ~lsytuowanych na nieruchotnoici ozr1aczo11ej nutnerem ewidencvjnyn~ 9 z obr~bu , polozonej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrob~.a~nskiej I03 w Wal-szawie" - poz. na b~~dowe nr 973l~VPPd17007 z dnia r. Zakres rzeczowv probv szczelnoici: piony nr 35, 19 Roboty wykonane na podstawie umowy nr: DLiCT z dnia: Odbior proby szczelno4ci nastepuje na podstawie zgtoszenia z dnia: Komisia odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Barbara Cepinska - kierownik robot branj sanitamej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UMMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela Injniera Kontraktu: Robert Marcinczyk - inspektor nadzom inwestorskiego branj sanitamej RodzaJ proby szczelnosci: wodna Czynnik proby: woda CiSnienie proby: 20 mhz0 Czas tnvania proby: 1 godzina Przyrzqd pomiarowy: ~rzymiar Spadek cilnienia: *e stwierdzono* Nieszczelnosc: -1 nie stwierdzono* Przedioione dokumenty:... Podpisy komisji: x,ni93'.... ~-i.#hl~' [?,v 111 Ib11t1491 fi$$$$:g[y!l?l1<17,it#>);! 1,s I l'~i11~7 8

27 , Protokoi proby szczelnosci instalacji Warszawa Kanalizacja deszczowa.,. il: :,.,..;!\\VCS KJR,.Euroin~veL" CDI Sp. z o. o. Cenlruln Naukowo - Produkcyjne Bydgoszcz. Eleklroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdhka 139 "RADWAR S.A. Oddzial Warsza~va kl : Warszawa, ul. Poligonowa Warsm!va, ul. Sta~vki 40 ~wvw.cdi.~~ei.pl (el : ~~?~u~.radv~ar.com.pl lel : ~w\?\,, budi11iex-dron1ex.c011~.pi Zakres rzeczowy proby szczelno9ci: piony nr 43, 10, 18 Roboty wykonane na podstawie umowy nr: DLIU z dnia: Odbior proby szczelnosci nast~puje na podstawie zgloszenia z dnia: Komisia odbioru: I. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Barbara Cepinska - kierownik robot branj sanitamej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela Iniyniera Kontraktu: Robert Marcinczyk - inspektor nadzom inwestorskiego bran3 sanitarnej Rodzaj proby szczelnosci: Czynnik proby: Ciinienie proby: Czas tnvania proby: Przyrz%d pomiarowy: Spadek cisnienia: NieszczelnoSC: wodna woda 20 rnhzo I godzina przyrniar +%wkkxelnie stwierdzono* stwlerctzonol nie stwierdzono* --7 Przedloione dokurnenty:... PFtZEOSl$lrix,i vf: i:,s ;, ~ ;,, ~ Uwagi: u.&b,.7.,...! K I E R O ~ I ~ il,.; ~ ~, W. ROBERT MARCINC H~r!~cr, Cc;S;, u~r. bud. SWK!,Jr)dFli::i';l7':2/(>;,1;,~~:,~#:., ;.,,,., ' I..,....,; i,,.,,..

28 Protok61 pr6by szczelnosci instalacji Warszawa Kanalizacja deszczowa -- * RADWAR, :,. I './..I,'.!S\'il.iSl OR,.Euroin\~~cs~" CDI Sp. 2 o. o. Cel~uum Nauko\\a - Produkcyjl~e Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonelnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdahska 139 "RADWAR" S.A. Oddzial Warsza\\,a lel ; Warsza~va, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Sla\vki 40 \~\w.cdi.nel.pl tel ; \ww.radwarco~~~.pl tel : ~n~~v.budimesdromex.com.pl Dotyczy:.,Rclzhu<!o~\;n i przeb~~tji~i.\,i~ I I bil~ro\r!;cii i~sytutr~~aliych nil nierucllirninxc! oznaczo~>ej rli:mers!ii e.\vicienc.!j~l):ril 9 z ohlybu cj-0.i-2(i. pirtt>iont.j I\, 1.qc7nlc uhc I1o!iyi>no\\;el 3 i Ostt'ilbranlskiej 103 \\ M:a~,szawie'' - 2. na budowe nr '~?:~.~.!l'~d/.20~7 z dnia I6 I Y, Zakres rzeczow pr6bv szczel~~oici: piony ~ ' 89., 9a, 17 Roboty wykonane na podstawie umowy IU: DLIU-0;/2008 z dnia: Odbior proby szczelnoici nastepuje na podstawie zgloszenia z dnia: Komisia odbioru: 1. Przedstawiciei Generalnego Realizatora lnwestycji: Barbara Cepiliska - kierownik robot bra- sanitarnej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PJB UNnVIAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela Iniyniera Kontraktu: Roben Marciiiczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego bra- Rodzaj proby szczelnosci: wodna Czynnik proby: woda CiSnienie proby: 20 mhz0 Czas trwania proby: 1 godzina Przyrzqd porniarowy: przyrniar Spadek cisnienia: -ie stwierdzono* NieszczelnoSC: stwmcbm/ nie stwierdzono* - Przedloione dokurnenty: sanitarnej Uwagi:... WZDSIF;EO~.~:\~.I~II~:~~~~~~~..,~.~ L.!N!RfPX' Podpisy komisji: J,eronik;(objl ~anil;:nvch o~aowrix o&hsy: i~i:mo ijpr. bud. S\VK/Oljr.O1OW?cl?s

29 Protok6l pr6by - szczelnosci instalat-ji - Warszawa Kanalizacja deszczowa RAOWAR INZYNIER I<ONTRAI<TU INWESTOR,!i, i!?,,euroinwest" CDI Sp. z o. o. Centrum Naukowo - Produkcyjne,~.,,,. :.:; i '. ': ,.*;....) Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gddska 139 "RADWAR S.A. Oddzial Warszawa tel ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 tel ; tel ; Dotyczy:,,Rozbudowa i przebudowa budynkow biurowych usytuowanych na nieruchomo6ci oznaczonej numerem ewidencyjnym 9 z obrcbu , poiozonej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobrarnskiej 103 w Warszawie" - poz. na budowe N 973/A/PPd/2007 z dnia r. Zakres rzeczowy pr6by szczelnosci: piony nr 29,36,37,38 (bud. A) Roboty wykonane na podstawie umowy nr: DL/U-03/2008 z dnia: Odbi6r pr6by szczelnosci nastepuje na podstawie zgioszenia z dnia: Komisia odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Barbara Cepiliska - kierownik rob6t sanitamej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela Inzymera Kontraktu: Robert Marciriczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego br* sanitamej Rodzaj pr6by szczelnosci: wodna Cqnmk proby: woda Ciinienie pr6by: 20 mh2o Czas trwania pr6by: 1 godzina Przyrzqd pomiarowy: przymiar - Spadek ciinienia: s&&e&mw/nie stwierdzono* NieszczelnoSC: nie stwierdzono* Przedbzone dokumenty:... Uwagi: Podpisy komisji: xa zgodsss$t: z erygllna!c+r~~ ~ENIABU~OWE DO K~E~O~VANI,, ROBOrWl BUDOWLANYMI WSPEU4.NDSCI INSIAUCYJNU...W~RESIESIKGI:M~AL~CJI 1 unz*dzen w o o o c! & ~ n ~ '%lacyjny~~. CIEPLNYCH, WENWLACVJNVCH 'moh%h BE2 OGRANICZEfi NR: ABIT.1191P.601pp JNYCH WOS105 ~laloinncj a rcjbnil: ulic ~nliponia,cj 3 i ~ rtr~brams~i~i 103w Warsua,ic'. - poz. na budowi nr 9731~1~~dL200j; dnia r.

30 Protokd proby szcze~noicinstalacji Warszawa Kanalizacja deszczowa RADWAR lhz\'slelt l<ontr:4l<l'l. INWESTOR,,Euroinwest" CDI Sp. z o. o. Centrum Nankowo - Prodnkqjne Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdaiska 139 "RADWAR S.A. Oddzial Warszawa tei ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ui. Stawki 40 tel ; tel ; wuw.budimex&omex.com.pl Dotyczy:.,Kozbudowa i przebudowa budynkow bi~irowych ~~s)~tuowanych na nie~-~~cl~o~~~os oznaczo~iej numerem ewidencyjnym 9 z ob~qbu , poloionej w rejonie ulic Poligonowej 3 i Ostrobralnskiej 103 w Wal.szawien - poz. na budowe nr 973i2UPPdi2007 z dnia! r. Zakres neczowv ~roby szczelnoici: piony nr 2 Roboty wykonane na podstawie umowy m: DLAJ z dnia: Odbior proby szczelnobci nastcpuje na podstawie zgtoszenia z dnia: Komisia odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Barbara Cepinska - kierownik robot braniy sanitarnej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIB UNIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela lnzyniera Kontraktu: Robert Marcincqk - inspektor nadzom inwestorskiego bra* Rodzaj proby szczelnosci: wodna Czynnik proby: woda Cisnienie proby: 20 m&o Czas trwania proby: 1 godzina Przyrzqd pomiarowy: przymiar Spadek cis~enia: &wie&mno/ne stwierdzono* NieszczelnoSc: sftuiepdzeno1 nie stwierdzono* Przedbione dokumenty: sanitarnej Podpisy komisji: Kierownik Rob61 Sanilarnych amieuoowww1 $Cl INSTALACYJNEI SIE SIECI. INSTUACJI A WOODCII(G0WCH YJNYCH. CIEPLNICH. UD~. bud. SWYISO~~/OWCS/~~,.,ii,.,,,,li i,.,ri,ll,ii ~ ~ ~ ~ l ~ ~ : ~ ~ r ~, ~ : i < j i ii:~i~,llr~,,~~~h~~~ Ili: II \\.i~r-iiliii~"- plo, li.1 /~11t1.3ns nr '17 I:\ l'p0?1!07, d11~., 10 1 I :ill17 I.

31 Protok6i pr6by szczelnosci instalacji Warszawa Kanalizacja deszczowa - RADWAR l\z)'slcl< I<O\l~R.\I<~I~L INWES-TOR,,Euroinwest" CDI Sp. z o. o. Centrun Naukowo - Produkcyjne Bydgoszcz, Elektroniki Profesjonalnej BUDIMEX DROMEX SA ul. Gdhska 139 "RADWAR" S.A. Oddzial Warszawa lei ; Warszawa, ul. Poligonowa Warszawa, ul. Stawki 40 uww.cdi.net.pl tel ; w?v.radwar.mm.pl lel ; m?v.budimex-dromex.com.pl Dotyczy:,,Kozb~~dowa i przebudowa budynkow bi~lrowycll LIS~~LIO\\~~IIYC~ na niel-~~chomosci oz~~aczonej nu~iiere~ii ewidencvjnyni 9 z obl.qbu , poloiot~ej w rejonie ulic Poligono\\lej 3 i Ostl-obl-amskiej I03 w Warszawie" - poz. na budowq nr 973liiil'Pd12007 z dnia ZOO7 r Zakres neczowv ~r6bv szczelnoici: piony N 33, 39, 40,41 Roboty wykonane na podstawie umowy N: DLILT z dnia: Odbior proby szczelnoici nastgpuje na podstawie zgiosze~a z dnia: Komisia odbioru: 1. Przedstawiciel Generalnego Realizatora Inwestycji: Barbara Cepinska - kierownik robot branj sa~tamej 2. Przedstawiciel Podwykonawcy - PIE3 UMIMAX SA: Hubert Cedro 3. Przy udziale przedstawiciela InjNera Kontraktu: Robert Marcinczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego branj sa~tarnej Rodzaj proby szczelnosci: wodna Czyn~k proby: woda CisNeNe proby: 20 mh,o Czas tnvania proby: 1 godzina Przyrzqd pomiarowy: przymiar Spadek cisnie~a: -hie stwierdzono* NieszczelnoSd: -01 Ne stwierdzono* Przedioione dokumenty:...- Uwagi:... / Podpisy komisji: ~.ilzedslsbloristwo INSTALACJI ELIDOWLAN'ICH LJor. bud. S'NK/JO4610WOS/05 wlnr ROBERT MARclfic~.:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel.

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. 606-123-917 PROJEKT WLZ NN I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA i CospodARki Wodcwf j w KATowicAch Psary, dnia 16 Iistopada2011 si Plebiscytowa 19.40-035 Katowice tel, (032) 60 32 200. fax: (032} 2&! 04 06 REGON. 271806983. NIP

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA OBIEKT : BUDOWA WINDY SZPITALNEJ ADRES : 63-700 Krotoszyn ul. Bolewskiego 14 INWESTOR : Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.3.1. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne Anita Wilczyńska-Pracownia Architektury PROSPERITA 81-524 GDYNIA, ul. Goplany 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57

FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57 FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57 Ekspertyza budowlana instalacji sanitarnych budynku Karczmy na terenie wioski słowiańskiej-średniowiecznej w msc. Huta Szklana

Bardziej szczegółowo

WARUNKIZAM6WIENIA. dla udzielenia zamowienia w trvbie prostvm otwartvm

WARUNKIZAM6WIENIA. dla udzielenia zamowienia w trvbie prostvm otwartvm WARUNKIZAM6WIENIA Zata.cznik nr 2 dla udzielenia zamowienia w trvbie prostvm otwartvm Oznaczenie sprawy: 75/RD1.2/RDE/2013 I. Przedmiot zamowienia:,,modernizacja odcinka sieci niskiego napi$cia w m. Rakowice,

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy ......, dnia......... /nazwa i adres inwestora/ Urząd Gminy... Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ 1 RODZAJ PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ PRZEGLĄDU NR 1/BIBL/2014 PROTOKOŁU DATA 18/06/2014 WYKONANIA OBIEKT Budynek użyteczności publicznej ADRES Szubin, Kcyńska 11 WŁAŚCICIEL LUB Rejonowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 25025-9394

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W BASZKOWIE

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W BASZKOWIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W BASZKOWIE ADRES : 62-760 Zduny Baszków; działka nr 885, 434/1 obręb ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja hydrantowa w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

w budynku warsztatowym w Warszawie, przy ul. Sołtyka 8/10

w budynku warsztatowym w Warszawie, przy ul. Sołtyka 8/10 INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO INSTALACJI CENTRALNEGO OGREWANIA w budynku warsztatowym w Warszawie, przy ul. Sołtyka 8/10 INWESTOR : STRAŻ MIEJSKA m. st. Warszawy 01-170 Warszawa UL. Młynarska 43/45

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 03 Instalacje elektryczne OBIEKT / TEMAT: Przebudowa Hali Sportowej Działki o nr ewid. 116/62; 116/63 obręb 0004 Śródmieście ul. Wojska Polskiego 6

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne Zawartość opracowania I. Opis techniczny: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT KP 2 cz. 4

PRZEDMIAR ROBÓT KP 2 cz. 4 BIPROKOM-KRAKÓW Spółka Akcyjna 30-107 KRAKÓW, PLAC NA STAWACH 1 tel.: centr. (012) 422-82-00; sekr. (012) 422-76-53; fax: (012) 422-62-80 NIP 677-10-00-461 ww.biprokom.com.pl e-mail: board@biprokom.com.pl

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI nn w m. MOKRE ADRES: MOKRE DZ. NR BRANśA: Elektryczna INWESTOR: URZĄD GMINY W śyrakowie AUTOR OPRACOWANIA: inŝ. Ryszard

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Spis treœci 1. Strona tytuùowa 2. Spis treœci 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami 6. Rysunki,plany, schematy ideowe 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

ST 03.00.00 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

ST 03.00.00 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 35 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 03.00.00 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE Kod CPV 45000000-7 36 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

Budowa i przebudowa odcinków ulicy Ogrodowej w Zamościu.

Budowa i przebudowa odcinków ulicy Ogrodowej w Zamościu. STOWARZYSZENIE INśYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W LUBLINIE OŚRODEK USŁUG TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH 20-029 Lublin ul. M.C. Skłodowskiej 3 tel. 532-76-79 tel./fax 532-76-88

Bardziej szczegółowo

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 TYTUŁ OPRACOWANIA Projekt opomiarowania wody ciepłej i zimnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15 Projektował: inż. Janusz Kosmalski

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE Dane do projektu http://riad.pk.edu.pl/~azastawna/ Instalacje i sieci miejskie Projekt http://archon.pl/projekty-domow/domy-male/1/1?per_page=100 Dla celów projektowych

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ DO WODY ELEKTROMOS FORRÓVÍZTÁROLÓ ELEKTRICKÉ BOJLERY ELEKTRO WARMWASSERSPEICHER. Элeктричекий вoдoнагpeвaтeлъ

ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ DO WODY ELEKTROMOS FORRÓVÍZTÁROLÓ ELEKTRICKÉ BOJLERY ELEKTRO WARMWASSERSPEICHER. Элeктричекий вoдoнагpeвaтeлъ ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ DO WODY ELEKTROMOS FORRÓVÍZTÁROLÓ ELEKTRICKÉ BOJLERY ELEKTRO WARMWASSERSPEICHER Элeктричекий вoдoнагpeвaтeлъ 120 120 T * 150 150 T * 200 200 T *. T * = modele z wezownicà T * =

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007 ROBÓT BUDOWLANYCH - MODERNIZACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWOŻAROWEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POD BRZOZAMI" PRZY UL. BOHATERÓW 46/48 W WARSZAWIE Kod

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń zasilanych elektrycznie pom techniczne przy fontannie na placu Lp Urządzenie Moc nominalna Napięcie Moc całkowita

Zestawienie urządzeń zasilanych elektrycznie pom techniczne przy fontannie na placu Lp Urządzenie Moc nominalna Napięcie Moc całkowita OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji uzdatniania wody i zasilania fontanny zewnętrznej zlokalizowanej w stawie w parku miejskim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak bipro-bumar sp. z o. o. rok założenia 198 IN -272 Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI SP. Z O.O. ul. Nawrot 11, 90-029 Łódź Tel: 10-21-, 10-21-6, 2-67-1-8, 2-676-10-70 Tel./Fax

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A Piotr DOMINICZAK & Mariusz SZCZURASZEK Ostrów Wielkopolski ul. Waryńskiego 21/2 tel. fax. ( 0-62 ) 592 35 35 e mail pads@osw.pl NIP 622 215 05 42 GBW S.A.

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis:

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis: Zamawiający: Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław Jednostka projektowa: APIA XXI IAK Sp.z o.o. APIA XXI S.A. ul. Albert Einstein 2 39-011 Santander, Hiszpania Nr tomu: Stadium: PW/13 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne. 1.1 Przedmiot i zakres opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne. 1.1 Przedmiot i zakres opracowania. OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY (BRANŻA SANITARNA) 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl

ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl B i u r o P rojektów i N a d z or u ROINWES Spółka z o.o. ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU. z dnia 27 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU. z dnia 27 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/270/2005 Rady w Polanicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 PROJEKT OPRACOWALI:

NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 PROJEKT OPRACOWALI: NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 STADIUM OBIEKT ADRES PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA LOKALIZACJI POMPOWNI ŚCIEKÓW I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537. Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach

UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537. Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach AMD Usługi Budowlane i Projektowe MAŁGORZATA DROŃ 24-100 PUŁAWY UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537 OBIEKT: Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach STADIUM PROJEKTU: ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE. 17 1.Wst p. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót pomiarowych liniowych przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE ADAM KOJAT AL. BOH. WARSZAWY 15/16, 70 370 SZCZECIN tel. 605 229 901 e-mail: akojat@wp.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA dot. stanu technicznego konstrukcji i elementów budynku Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl

tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ I N W E S T O R Wojewódzki Szpital Bródnowski O B I E K T Budynek Wojewódzkiego Szpitala rozdzielnica J modernizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa tel. (022) 50 54 654, fax (022) 825 86 70 www.nape.pl nape@nape.

NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa tel. (022) 50 54 654, fax (022) 825 86 70 www.nape.pl nape@nape. NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa tel. (022) 50 54 654, fax (022) 825 86 70 www.nape.pl nape@nape.pl PROJEKT BUDOWLANY Temat: Inwestor : Obiekt: Adres: BranŜa:

Bardziej szczegółowo

BADANIA i POMIARY CZYNNIKÓW WYSTĘPUJĄCYCH w PROCESIE PRACY

BADANIA i POMIARY CZYNNIKÓW WYSTĘPUJĄCYCH w PROCESIE PRACY Klient: Niepubliczne przedszkole "Busek" 80-299 Gdańsk, ul. Brzozowa 1C BADANIA i POMIARY CZYNNIKÓW WYSTĘPUJĄCYCH w PROCSI PRACY Sprawozdanie z badań nr 000/2013 Zlecenie nr 004/2013 data podpis Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 541H

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 541H PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 541H Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo