Jerzy Swatoń: Najtrudniejszy jest czas

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jerzy Swatoń: Najtrudniejszy jest czas"

Transkrypt

1 miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 32, 15 marzec 15 kwiecień 2004 cena: 10 zł Jerzy Swatoń: Najtrudniejszy jest czas

2 nr 32 Małe Elektrownie Wodne S.A. ul. Modelarska 9a Katowice tel. (0 32) do 28 fax (0 32) e mail: 2

3 Wiosna wybuchnê³a nam zieleni¹, coraz cieplej, ptaki œpiewaj¹. W dodatku za parê chwil Polska stanie siê pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europejskiej. Jest siê wiêc z czego cieszyæ. Ale jak œwiêtowaæ, skoro w kraju afera na szczytach goni aferê, z telewizora co i raz wyziera uœmiechniêta gêba Leppera, sonda e przera aj¹, nowy rz¹d albo bêdzie albo nie bêdzie? Nikt nic nie wie jak w czeskim filmie sprzed lat. Gazety z jednej strony strasz¹ podwy kami, które w sklepach niechybnie nast¹pi¹ po akcesji, chocia te pocieszaj¹, e niektóre towary potaniej¹. Naród zakrêcony jak na karuzeli wykupuje cukier i materia³y budowlane. A mia³o byæ tak piêknie... Od czasu przyjêcia przez Polskê chrztu, co nast¹pi³o za czasów odleg³ego Mieszka-Piastowicza, nic bardziej historycznego, godnego umieszczenia w anna³ach, jak wejœcie do Wspólnoty europejskich pañstw, nam siê nie zdarzy³o. Tak mówi¹ przyszli kronikarze, a i my przeczuwamy co nieco. Tymczasem zamiast siê cieszyæ, organizowaæ festyny i pikniki, uroczyste unijne korowody w centrach miast, rozgl¹damy siê wokó³ i pytamy: kto tu kpi, a kto o drogê pyta? I my dziennikarze mamy swój udzia³ w tym podsycaniu wszechogarniaj¹cej atmosfery beznadziei. Czy siê to komu podoba, czy nie, warto uderzyæ siê tak e we w³asne piersi. Nic nie sprzedaje siê lepiej, ni ponura informacja. Ona wp³ywa na wzrost sprzeda y prasy, podniesienie ogl¹dalnoœci, wzrost tzw. s³uchalnoœci w przypadku radia. Jak napisa³a któraœ z gazet bezustannie jedziemy na micie kryzysu OD REDAKCJI I jak tu się (nie) cieszyć? gospodarczego, czemu przecz¹ ju chyba wszystkie mierniki ekonomiczne. Jeœli nie prze³o y³ siê ten wzrost na stan naszych portfeli, to ju nied³ugo siê prze³o y. Trzeba jeszcze odrobinê cierpliwoœci. Zreszt¹, gdzie ta bieda, skoro w telewizyjnych Wiadomoœciach jeden z dilerów samochodowych obwieszcza, e nowe auta sprzedaj¹ siê jak ciep³e bu³eczki to cytat. No wiêc jak to jest pañstwo kontrastów? Czy tylko? A mo e jest tak, e ponad wszystko nie znosimy optymizmu, dobrego samopoczucia, radoœci z codziennoœci? Kto powiedzia³, e bêdziemy yæ w krainie wiecznej szczêœliwoœci? Tak by³o tylko w raju, ale sami to sobie spapraliœmy, bo w niebieskim ogrodzie zupe³nie niepotrzebnie znalaz³y siê jab³onie. Ka dy cz³owiek i ka dy kraj prze ywa chwile ponure i radosne. To nieub³agana logika ycia. Ponosisz pora ki po to, eby poczuæ smak sukcesu. Po nocy zawsze przychodzi dzieñ. Czekam na ten dzieñ. Pop³aczê siê wtedy radoœnie i g³oœno, gdy zobaczê polsk¹ flagê wci¹gan¹ na maszt, podczas uroczystoœci oficjalnego przyjêcia nas do Unii Europejskiej. Wiecznym pesymistom natomiast wspó³czujê. Nawet gdyby wygrali milion dolarów na loterii, te bêd¹ zmartwieni. Bo co zrobi¹ z tak¹ gór¹ grosza? Kreœlê siê (naprawdê) optymistycznie Ewa Grochowska z-ca red. naczelnego nr 32 Spis treści Najtrudniejszy jest czas... 4 Milowy krok w dobrym kierunku... 5 Równoœæ na wysokich obcasach.. 6 Próba bilansu... 6 Zdrój czysty i zdrowy... 8 PrzyjaŸni œrodowisku... 9 Przygotowani do konkurencji Ekologia to podstawa Remining pionierskie przedsiêwziêcie Trudna samodzielnoœæ Gmina z certyfikatem Bitwa o czystoœæ Optymistycznie, choæ z obawami Gotowi na Uniê Przybywaj, Europo! Wiêcej œwiat³a! Energetyczne wyzwania Potrzeba energii rozumu Wierzyæ we w³asne si³y Wykorzystaæ unijn¹ pomoc Odpadowy problem Szansa na przyspieszenie Jaki bêdzie Œl¹sk? (1) Spo³eczeñstwa sieci (4) Wykorzystaæ przygraniczne po³o enie Kiedy w strefie euro? Góry mo na przenosiæ Lansujcie siê! Redaktor Naczelny: Jacek Broszkiewicz ISSN Z-ca red. naczelnego: Ewa Grochowska Zespół: Marek Szpyra (Wroc³aw), Grzegorz P³onka, Jacek Dubiel, Gra yna Brochwicz, Antoni Szczêsny, Ewa Wanacka. Stale wspó³pracuj¹: Bo ena Wróblewska, Marek Starczewski. Rada Redakcyjna: przewodnicz¹cy prof. dr hab. Andrzej Limañski (rektor Wy szej Szko³y Zarz¹dzania Marketingowego i Jêzyków Obcych w Katowicach), wiceprzewodnicz¹cy prof. dr Józef Antoni Haber (Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Action Jean Monnet), Piotr Uszok (prezes Unii Metropolii Polskich), prof. dr hab. Tadeusz Sporek (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), Janusz Gacmanga (Kopex S.A.), prof. dr hab. Piotr Dobrowolski, prof. dr Henryk Kolka (Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Marketingowego i Jêzyków Obcych w Katowicach), dr Jan Rzymelka (pose³ na Sejm RP), DTP: Kuba Woronowicz, druk: Drukarnia im. K. Miarki P.W. TOLEK, Miko³ów, ul. wirki i Wigury 1, marketing: dyrektor Maria Le ucha. Redakcja: KATOWICE, ul. Jerzyków 5, tel./fax +48 (0-32) , tel , , Wydawca: APR Jupiter, Katowice, Al. Korfantego 32/44, tel. (0-32)

4 nr 32 POLSKA EKOLOGIA W UNII EUROPEJSKIEJ Najtrudniejszy jest czas Z JERZYM SWATONIEM prezesem Narodowego Funduszu Ochro ny Środowiska i Gospodarki Wodnej rozmawia Ewa Grochowska 4 - Czym był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go spodarki Wodnej na początku swojej działalności, a czym jest dzisiaj na chwilę przed akcesją Polski do Unii Europej skiej? - Narodowy Fundusz zawsze by³ i bêdzie g³ównym instrumentem w rêkach ministra œrodowiska, s³u ¹cym do finansowania zadañ z dziedziny ekologii. Œrodki, którymi dysponuje, pochodz¹ z op³at i kar za korzystanie ze œrodowiska oraz ze zwrotu rat po yczek udzielonych na realizacjê ekologicznych przedsiêwziêæ wraz z ich oprocentowaniem. Wa nym Ÿród³em zasilania finansowego zadañ ekologicznych s¹ te œrodki z Unii Europejskiej. Ich zwiastunami by³ program Phare, a potem ISPA, z których na ochronê œrodowiska w naszym kraju przeznaczono ponad miliard euro. Po akcesji pojawi siê u nas potê ny Fundusz Spójnoœci z ponad 2 miliardami euro na ochronê œrodowiska oraz fundusze strukturalne. Narodowy Fundusz w tej sytuacji musi byæ ukierunkowany na absorpcjê tych œrodków, a wiêc realizacjê projektów maj¹cych powa ne znaczenie dla œrodowiska, do czego trzeba dodaæ zastrzyk finansowy z krajowych zasobów finansowych. Chcemy prowadziæ tak¹ politykê bud etow¹, która umo liwi realizacjê jak najwiêkszej liczby potrzebnych w ekologii projektów. - Można więc zaryzykować tezę, iż Narodowy Fundusz jest swoistym ministerstwem finansów dla resortu środo wiska. Jego działania mają także wpływ na stan zdrowia obywateli czyli pośrednio wspierają wysiłki szefa ochrony zdrowia? - Myœlê, e mo na tak powiedzieæ, bowiem likwidacja i ograniczenie zanieczyszczeñ œrodowiska ma ogromny wp³yw na zdrowie nas wszystkich. Przecie przywracanie równowagi ekologicznej i naprawianie wyrz¹dzonych naturze szkód otwiera drogê do nowej, lepszej jakoœci ycia spo³eczeñstwa. - Jakie dostrzega Pan niebezpieczeństwa mogące zakłó cić planowane projekty proekologiczne? Gdzie mogą kryć się pułapki? - Tych niebezpieczeñstw jest bardzo du o. Wœród nich trzeba wymieniæ czêsto nie wyjaœnione sytuacje w³asnoœciowe gruntów, czy te brak zgody spo³ecznej na realizacjê niektórych zamierzeñ tutaj najnowszym przyk³adem jest konflikt wokó³ planowanej bu- dowy zbiornika Racibórz Dolny. Przewidujê, i mog¹ pojawiæ siê podobne sytuacje w przypadku projektów dotycz¹cych gospodarki odpadami, gdy trzeba bêdzie rozwa yæ budowê zak³adów termicznej czy te chemicznej utylizacji odpadów. To z pewnoœci¹ g³adko nie pójdzie. Do tego dodaæ trzeba równie koniecznoœæ zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie niektórych gmin, a wówczas obowi¹zuj¹ skomplikowane i precyzyjne procedury. Mo e siê wiêc okazaæ, e projekt w fazie planowania wygl¹da wspaniale, ale w fazie realizacji napotka na przeszkody w postaci braku decyzji lokalizacyjnych lub zezwoleñ na budowê. Usuniêcie tych przeszkód bêdzie wymagaæ czasu, co ca³oœæ na pewno skomplikuje. Innym rodzajem niebezpieczeñstwa jest koniecznoœæ dotrzymania procedur wymaganych przy planowaniu i realizacji okreœlonego projektu, których wymaga Unia Europejska. Ich omijanie, czy bagatelizowanie mo e spowodowaæ, e nie uzyskamy zgody na refinansowanie czêœci kosztów. Co wiêcej, dowiemy siê tego w niektórych przypadkach dopiero wtedy, gdy projekty bêd¹ ju realizowane Unia mo e wówczas powiedzieæ: idea s³uszna, ale w takim wykonaniu nie uzyska naszej akceptacji. - W jakiej sytuacji znajdą się samorządy lokalne, które do przedsięwzięć ekologicznych muszą dołożyć przynajmniej jedną czwartą kosztów? Czy dla mniejszych jednostek nie będzie to bariera nie do pokonania? - W tej materii mamy, moim zdaniem, co czynienia z pewnymi niedopowiedzeniami. Nie wolno zak³adaæ, e projekty ekologiczne nie powinny mieæ charakteru rynkowego. Je eli bowiem porz¹dkujemy, dla przyk³adu, gospodarkê wodno-œciekow¹, a odbiorcy w wyniku takich inwestycji otrzymaj¹ lepszej jakoœci wodê, œcieki z zak³adów pracy i gospodarstw domowych bêd¹ nowoczeœnie oczyszczane, to przecie nie bêdzie to za darmo. Za wy sz¹ jakoœæ trzeba tak e zap³aciæ! A zatem samorz¹dy tylko czasowo wyk³adaj¹ swoje œrodki finansowe, które musz¹ siê po jakimœ czasie zwróciæ w ekonomice ca³ego projektu. Obowi¹zuje zasada, e zanieczyszczaj¹cy p³aci, wiêc jeœli produkuje np. odpady, to równie poniesie koszty ich wywozu i utylizacji. Poniesione nak³ady zwróc¹ siê z tytu³u mniejszych op³at pobieranych za korzystanie ze œrodowiska. Pytanie sk¹d samorz¹d ma wzi¹æ pieni¹dze na pocz¹tek planowanej inwestycji? Temu zaradziæ ma w³aœnie system wojewódzkich funduszy ochrony œrodowiska, które maj¹ œrodki na udzielenie samorz¹dom lokalnym kredytów i po yczek. Mamy na to pieni¹dze i od lat finansujemy projekty ekologiczne. Istniej¹, rzecz jasna, inwestycje-giganty i inwestycje ma³e, lokalne. Pomoc¹ przy realizacji zadañ z tej pierwszej grupy s³u y i bêdzie s³u y³ Narodowy Fundusz, zaœ projekty mniejsze wspomagaj¹ wojewódzkie fundusze. Mam nadziejê, e nic w tym uk³adzie siê nie zmieni. - Czy, Pana zdaniem, dziedzina ekologii jest miejscem dla partnerstwa publiczno prywatnego, które przecież mogłoby rozwiązać chociaż część problemów finansowych polskich samorządów? - Kraje Unii Europejskiej ju od dawna korzystaj¹ z tego instrumentu. Dla nikogo chyba nie jest tajemnic¹, e przedsiêwziêcia np. z zakresu gospodarki odpadami s¹ bardzo zyskowne w pañstwach dawnej 15. Nic wiêc nie stoi na przeszkodzie, a eby mechanizm

5 POLSKA EKOLOGIA W UNII EUROPEJSKIEJ nr 32 partnerstwa publiczno-prywatnego wykorzystaæ i w Polsce. Jednak e konieczne jest przestrzeganie pewnych œciœle okreœlonych warunków. Musz¹ istnieæ regulacje prawne, a tak e pe³na przejrzystoœæ zawieranych transakcji, przede wszystkim jasnoœæ zasad przetargowych daj¹cych gwarancjê wyboru najlepszej oferty. Przed nami d³uga droga do pokonania, bowiem nie mamy na polu partnerstwa publiczno-prywatnego specjalnych doœwiadczeñ, sporo wiêc musimy siê nauczyæ. Tym bardziej, e istnieje obawa, i partner prywatny bêdzie d¹ y³ do nadmiernej maksymalizacji zysku, tymczasem gmina musi tak prawnie obudowaæ umowê, aby zagwarantowaæ spo³ecznoœci lokalnej równowagê miedzy zyskiem, a dobrem publicznym. - Co jest dla Pana, jako szefa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, największym wyzwaniem w przededniu wejścia Polski do Unii Euro pejskiej? - Najtrudniejszy do pokonania jest czas, bo go nieustannie brakuje. Dotychczas byliœmy przyzwyczajeni do realizacji projektów ekologicznych w czêœciach, po kawa³eczku. Natomiast Unia Europejska oczekuje pewnej p³ynnoœci pracy i okreœlenia perspektywy na okres 3-5 lat. Projekty powinny wiêc uk³adaæ siê w sk³adankê maj¹c¹ swoj¹ logikê. Z tym nie jest najlepiej i z ró nych powodów nie jesteœmy do tego przyzwyczajeni. - Nie jesteśmy przyzwyczajeni, a czy przygotowani? - Ka dy kraj Wspólnoty by³ kiedyœ na pocz¹tku drogi i nie by³ przygotowany. Najlepiej przygotowywaæ siê praktycznie, poprzez nabieranie realnych doœwiadczeñ. S¹dzê, e du e samorz¹dy maj¹ ju doœwiadczenie, bo wiele projektów z programu Phare zrealizowa³y. Gorzej jest w mniejszych jednostkach, bowiem decyduje praktyka, której im brakuje. Myœlê, e wszyscy, tak e media, powinni daæ tym mniejszym czas. Trzeba mieæ œwiadomoœæ, i nie ka dy planowany projekt bêdzie udany, powiedzie siê. Trudno, musimy uczyæ siê na w³asnych b³êdach. Nie znam kraju, który tej drogi, czasem bolesnej, potrafi³ unikn¹æ. - Dziękuję za rozmowę. - Komisja Europejska w niedawnym raporcie wyrazi³a opiniê, i Polska w dziedzinie ochrony œrodowiska zrobi³a w ostatnich latach ogromny postêp. To cieszy, ale nie mo emy traciæ z oczu zaniedbañ, które nadal s¹ do nadrobienia. Uwa- am, i nasza akcesja do Unii Europejskiej pomo e zniwelowaæ te pro- Milowy krok w dobrym kierunku blemy. powiedzia³ Czesław Śleziak, minister œrodowiska, podczas spotkania z dziennikarzami, które odby³o siê w marcu br. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W latach Polska uzyska³a akceptacjê Komisji Europejskiej dla 48 przedsiêwziêæ z zakresu ekologii o ³¹cznym bud ecie 2,193 mld euro. Dofinansowanie unijne tych inwestycji zosta³o natomiast okreœlone na poziomie 1,3 mld euro. W grupie zaakceptowanych projektów znajduje siê 8 z województwa œl¹skiego, które jest najbardziej ekologicznie zdegradowanym regionem kraju. Tu ogniskuj¹ siê najpowa niejsze problemy ochrony œrodowiska, wynikaj¹ce tak z przemys³owego charakteru tego obszaru, jak i niemal e 50-letnich zaniedbañ. - Nasz resort zaakceptowa³ pierwsz¹ grupê projektów z województwa œl¹skiego, które zosta³y z³o one do unijnego Funduszu Spójnoœci. Dla nich bêd¹ teraz przygotowywane aplikacje, czyli dokumenty wysy³ane do akceptacji przez Komisjê Europejsk¹. Lista zawiera projekty zarekomendowane przez Komitet Steruj¹cy, wy³onienie pierwszej grupy nie oznacza jednak zamkniêcia listy. Praca Komitetu Steruj¹cego przebiega etapami, a przygotowywanie kolejnych partii wniosków bêdzie siê odbywa³o w sposób ci¹g³y. Do tej pory przyjêliœmy 47 projektów z zakresu gospodarki wodnoœciekowej, 8 dotycz¹cych gospodarki odpadami i jeden projekt przeciwpowodziowy. mówi³ minister Œleziak. Ten ostatni projekt, dotycz¹cy budowy zbiornika wodnego Racibórz Dolny stoi, niestety, pod wielkim znakiem zapytania, bowiem na przeprowadzenie inwestycji nie godz¹ siê niektórzy mieszkañcy okolicznych gmin. Mediacje œl¹skiego wojewody nie przynios³y pozytywnego rezultatu, ale rozmowy nadal trwaj¹ i wypada mieæ nadziejê, e tak czy inaczej zbiornik powstanie. Jest on przecie zapor¹, która ochroniæ ma Opole i Wroc³aw przed kolejn¹ ewentualn¹ powodzi¹. Taki kataklizm mia³ ju przecie miejsce i nie ma adnej gwarancji, i historia siê nie powtórzy, inwestycja jest wiêc nie tylko niezbêdna, ale i bardzo kosztowna. Wsparcie Unii Europejskiej jest zatem w tym przypadku konieczne. Polska przygotowuje siê równie do wdro enia unijnego programu Natura 2000, który obejmuje sieæ obszarów chronionych na terenie wszystkich pañstw cz³onkowskich. Celem programu jest ochrona cennych pod wzglêdem przyrodniczym i zagro onych sk³adników ró norodnoœci biologicznej w pañstwach UE. Polska opracowa³a i wdro y³a koncepcjê w³asnej sieci Natura 2000, natomiast obecnie wraz z Francj¹ przygotowywane s¹ metody ochrony poszczególnych siedlisk i gatunków, jak równie plany ochrony pilota owych obszarów. (ewka) 5

6 nr 32 MIĘDZY NAMI KOBIETAMI Równość na wysokich obcasach Z prof. Genowefą Grabowską senatorem RP, przewodniczącą senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, członkiem Konwentu Europejskiego, polskim obserwatorem w Par lamencie Europejskim, rozmawia Ewa Grochowska - Zetknęłam się ostatnio z sondażem, w którym ankieterzy pytali polskie ko biety o ich samopoczucie, zadowole nie z życia, kondycję psychiczną. Z odpowiedzi wynikało, że 3/4 pytanych jest ogromnie szczęśliwa, tak w domu, jak i w pracy. Przyznam, że byłam zszo kowana na plus? - Nie, na minus, bowiem tego rodza ju opinie świadczą, według mnie, o tym, iż my nawet wypowiadamy się na po kaz. Nie wierzę w to, że 3/4 kobiet w Polsce jest zadowolone ze swojej życio wej sytuacji. - Ja natomiast myœlê, e polskie kobiety podchodz¹ do ycia z optymizmem. Cieszê siê ogromnie, i tak du a grupa pañ, pomimo braku pieniêdzy, pomimo zmagañ z trudn¹ codziennoœci¹ opiek¹ nad dzieæmi i mê czyznami, bo przecie my siê nimi te opiekujemy mówi, i jest szczêœliwa. Na tle ogólnym, na którym widzimy wiecznie narzekaj¹cych Polaków, mówi¹cych, e jest im Ÿle, czego nie spotykamy na Zachodzie Europy, nasze panie prze³amuj¹ ten schemat. W krajach Unii jest nie na miejscu narzekanie na swoj¹ osobist¹ sytuacjê, to jest wrêcz niedopuszczalne, eby zadrêczaæ swoimi problemami innych ludzi. Od tego zale y wizerunek w³asny. U nas mamy inny typ spo³eczeñstwa, nie lubimy, gdy ktoœ odbija od przeciêtnej. Tak wiêc, gdy ktoœ pozytywnie wyró nia siê spoœrod innych, zaczyna dzia³aæ mechanizm równaj¹cy w dó³. Dlatego te na wszelki wypadek na pytanie: jak siê czujesz? najczêœciej odpowiadamy, e nie najlepiej, albo najwy ej, e jakoœ tam leci. Gdy wiêc polskie kobiety robi¹ swoisty rachunek sumienia oceniaj¹ swoje ycie, ma³ eñstwa, nawet zasobnoœæ portfela i mówi¹, i s¹ szczêœliwe to fantastycznie! Byæ mo e poziom szczêœcia jest u ka dego indywidualnie ustawiony, a rachunek plusów i minusów wskazuje raczej na pozytywy. Pewien ³adunek optymizmu, którego szukamy w Polsce, pewnie wiêc tkwi w naszych paniach. - Pani profesor, skoro jest tak do brze, to po co zmieniać cokolwiek?! O co walczą feministki? Dlaczego mini ster ds. równego statusu kobiet i męż czyzn ciągle powtarza, że Polki są dys kryminowane, i to zarówno w domu, jak i w pracy? Po co to wszystko? - Istotnie, ale mówimy o dwóch ró nych sprawach. Wyniki badañ, od których zaczê³yœmy nasz¹ rozmowê, dotycz¹ poczucia szczêœcia osobistego, które np. zale- y od relacji z w³asnymi dzieæmi i mê em. Czym innym natomiast jest pozycja kobiety w yciu publicznym, spo³ecznym i zawodowym. Wchodz¹c do Unii Europejskiej mamy szansê tê pozycjê kobiety podnieœæ, uczyniæ j¹ nie wy sz¹ w stosunku do mê - GRANICA POLSKO NIEMIECKA (4) Próba bilansu 6 Aby euroregiony mogły się prawidłowo rozwijać niezbęd ne są dwa czynniki: wspólne interesy i obustronne korzyści. Spełnieniu tych warunków służą działania zmierzające do podniesienia zdolności konkurencyjnej euroregionów, do ich modernizacji i przekształcenia w transgraniczne struktury innowacyjne. Taki pogl¹d odpowiada wyobra eniom na temat euroregionów, które z obszarów peryferyjnych maj¹ przekszta³caæ siê w obszary stykowe, pomostowe, po³o one centralnie w stosunku do g³ównych oœrodków przemys³owych i cywilizacyjnych s¹siaduj¹cych pañstw. Przed euroregionami na granicy polsko-niemieckiej, a s¹dzê i w przysz³oœci równie przed euroregionami le ¹cymi przy wschodniej granicy Polski takie szanse siê rysuj¹. Wynikaj¹ one g³ównie ze zmienionego po³o enia geostrategicznego Polski od pocz¹tku lat 90. Jest to jednak kwestia przysz³oœci. Takie mo liwoœci s¹ dostrzegane i znajduj¹ one wyraz w opracowanych w Euroregionie Viadrina, czy Sprewa-Nysa-Bóbr koncepcji zintegrowanego rozwoju. Ich realizacja jest dopiero spraw¹ przysz³oœci, natomiast, jak dot¹d istnieje wiele czynników stoj¹cych na przeszkodzie zrównowa onemu i harmonijnemu rozwojowi obszarów wchodz¹cych w sk³ad euroregionów. Wprawdzie zapanowa³a cisza nad planami, w których wyraÿnie wskazywano, i polskie terytoria winny stanowiæ rynek zbytu i rezerwuar taniej si³y roboczej, ale coœ z tego podejœcia pozosta³o. W gruncie rzeczy relacje na pograniczu polsko-niemieckim zawieraj¹ analogie do tych, które spotykane s¹ na pograniczu meksykañsko-amerykañskim. Polegaj¹ one na oferowaniu firmom polskim, wzglêdnie tym z udzia³em kapita³u zagranicznego zleceñ, których realizacja wymaga du ych nak³adów pracy (zreszt¹ tañszej ni w Niemczech), du ej iloœci surowca i energii. Przy tym nie jest to produkcja stymuluj¹ca postêp techniczny i technologiczny. Jakkolwiek tego rodzaju wytwórczoœæ sprzyja zmniejszeniu bezrobocia i poprawie warunków materialnych tamtejszych mieszkañców to jednak e nie mo e byæ uznawane za trwa³e rozwi¹zanie, podobnie jak czerpanie dochodów (czêsto znacznych) z handlu bazarowego przez du y odsetek tamtejszej ludnoœci. Niewydolnoœæ struktur euroeregionalnych w rozwi¹zywaniu istniej¹cych problemów powoduje podejmowanie dzia³añ kieruj¹cych siê jakby inn¹ filozofi¹. Chodzi o za³o enie na obszarze Eurore-

7 MIĘDZY NAMI KOBIETAMI nr 32 czyzn, ale im równ¹. Chodzi o to, eby ani mê czyzna, ani kobieta nie czuli siê wzglêdem siebie dyskryminowani. Dlatego zadaniem minister Jarugi-Nowackiej nie jest walka o prawa kobiet, ale dbanie o równy status obydwu p³ci. W ostatnim raporcie Komisji Europejskiej znalaz³ siê zarzut wobec Polski dotycz¹cy tego, i nie wdro yliœmy jeszcze prawa Wspólnoty gwarantuj¹cego równy status kobiet i mê czyzn. Rzecz w tym, e takiej równoœci nie da siê zadekretowaæ jedn¹ ustaw¹, bo przecie ka da z p³ci ma swoje cechy przyrodzone, a wynikaj¹ce z predyspozycji psycho-fizycznych. Chodzi natomiast o to, eby w tych samych warunkach, np. zawodowych, ka dy cz³owiek bez wzglêdu na p³eæ - by³ tak samo traktowany. Tymczasem spotykamy siê jeszcze i dzisiaj z takimi sytuacjami, w których ta sama praca jest ró nie wynagradzana. Nadal trudno jest wymusiæ na pracodawcy prywatnym, eby zrezygnowa³ ze Ÿle pojêtej uznaniowoœci przy kszta³towaniu p³ac swoich pracowników. Jest jednak pewien postêp, bo poznika³y z polskiej prasy og³oszenia, w których pracodawcy poszukiwali sekretarek do lat 30 o mi³ej aparycji. Takie anonsy w ogóle nie by³yby mo liwe w mediach europejskich, nie mówi¹c ju o tym, e tam nie okreœla siê nawet p³ci poszukiwanego pracownika, poniewa zatrudnienie wi¹ e siê z kwalifikacjami, a nie z p³ci¹, wygl¹dem lub wiekiem. - Zgodzi się jednak Pani ze mną, że prawo to jedno, a rzeczywistość to dru gie. Weźmy chociażby sytuację na pol skim rynku pracy jak zmusić praco dawcę, żeby traktował równoprawnie kobietę i mężczyznę, jak przekonać pra cującą kobietę do złożenia skargi na właściciela firmy, jeśli ten ją upokarza lub dyskryminuje? Przecież za drzwia mi czeka tłum chętnych na pracę w każdych warunkach. Pewne gwarancje daje przeniesienie na nasz grunt dyrektyw i rozporz¹dzeñ Unii Europejskiej obowi¹zuj¹cych w tym zakresie. Stwarzaj¹ one mechanizm umo liwiaj¹cy zachowanie równoœci szans, a wiêc równ¹ p³acê za równ¹ pracê, jednakowe traktowanie w dostêpie do zatrudnienia, zakaz dyskryminacji w miejscu pracy. Niezwykle wa n¹ spraw¹ jest poprawienie warunków pracy dla kobiet w ci¹ y oraz tu po urodzeniu dziecka. I to nie jest wy³¹cznie przywilej m³odych matek, ale element ich równego traktowania, bo przecie kobieta w wychowanie dziecka inwestuje swój czas i pracê. Pañstwo musi wiêc otoczyæ j¹ nale yt¹ trosk¹. W niektórych krajach, np. skandynawskich, obowi¹zki rodzicielskie mog¹ byæ dzielone pomiêdzy kobietê i mê czyznê. Tam nawet wytworzy³a siê swego rodzaju moda wœród ojców na dzielenie siê wra eniami, zwykle poprzez internet, dotycz¹cymi wychowywania swoich dzieci. Uwa am to za wspania³e zjawisko. W Polsce ju tak e ojciec mo e skorzystaæ z urlopu tacierzyñskiego, musi tylko tego chcieæ. Równoœæ szans nie oznacza automatycznie równego traktowania, bo przecie s¹ okresy, w których kobieta przejmuje pewne zadania, a w innych wykonuje je mê czyzna. Jeœli dzieje siê to z wyboru, za zgod¹ obu stron to osi¹gamy stan idealny. Najwa niejsze, eby kobieta nie czu³a siê st³amszona, zduszona, zastraszona. Tak w domu, jak i yciu zawodowym. Jeœli czuje siê na si³ach i ma ochotê niech bierze udzia³ w yciu spo³ecznym i publicznym. Podkreœlam jeœli chce i potrafi. cdn. GRANICA POLSKO NIEMIECKA (4) gionu Viadrina Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W grudniu 1996 roku zosta³a utworzona spó³ka akcyjna pod t¹ nazw¹, w której pakiet wiêkszoœciowy nale y do pañstwa. Firmy, które tam siê osiedlaj¹ s¹ zwalniane przez 10 lat z podatku dochodowego i gruntowego, a w nastêpnych latach maj¹ p³aciæ tylko po³owê op³at z tego wynikaj¹cych. W zwi¹zku z powo³aniem tej Strefy i planowanymi dalszymi lokalna prasa Brandenburgii wysuwa³a ró ne zastrze enia.. Sekretarz gminy S³ubice skomentowa³ wysuwane zastrze enia krótko: Ka dy musi dbaæ o w³asne interesy. Strefa ta krytykowana by³a gównie z tego powodu, i podwa a zasadê równych szans i zdrowej konkurencji. G³oszenie takiej tezy nie przeszkadza dziœ stronie niemieckiej w przygotowaniu do koñca tego roku dla firm z regionów granicz¹cych z Polsk¹ specjalnego funduszu unijnego wzmacniaj¹cego ich konkurecyjnoœæ wobec firm polskich i czeskich. Poci¹gniêcie to skierowane jest przeciwko polskim firmom zajmuj¹cym siê produkcj¹ mebli, eksportem ywnoœci, us³ug budowlanych, czy œwiadczeniem takich us³ug dla ludnoœci jak fryzjerstwo i stomatologia, które dziêki ni szym pensjom i dynamizmowi prywatnych przedsiêbiorstw zwielokrotni³y swoj¹ sprzeda do RFN. Przygraniczne obszary niemieckie ju wymog³y na w³adzach Unii opracowanie programu pomocowego. Komisarz G. Verheugen zaprezentowa³ program pomocy dla obszarów przygranicznych. Przewiduje on sumê 4 miliardów euro na rozbudowê infrastruktury komunikacyjnej, likwidacjê barier jêzykowych i wspieranie transgranicznej wspó³pracy. Nie usunê³o to zastrze eñ niemieckich kó³ gospodarczych, które domagaj¹ siê silniejszego zaanga owania w³adz federalnych i krajowych w umacnianie pozycji g³ównie bran y budowlanej. (W tym kontekœcie nasuwa siê pytanie, czy polskie obszary granicz¹ce z Bia³orusi¹, Ukrain¹ i Litw¹ nie powinny staraæ siê o zrekompensowanie strat wynik³ych z wprowadzenia na ¹danie Unii ograniczeñ w ruchu bezwizowym.) cdn. prof. dr hab. Piotr Dobrowolski Drezno Zamek w Pillnitz 7

8 nr 32 POLSKA EKOLOGIA W UNII EUROPEJSKIEJ: JASTRZĘBSKIE WODOCIĄGI Zdrój czysty i zdrowy 8 90 proc. kwot, które napłyną z unijnego Funduszu Spójności do Polski na projekty ekologiczne, skierowane będzie na poprawę stanu gospodarki wodno ściekowej. Wśród beneficjentów ogromnych wspól notowych środków znalazły się także trzy gminy: Jastrzębie Zdrój, Msza na i Godów. Rzecz jest niebagatelna, bo chodzi o inwestycjê, która poch³onie ponad 165 mln z³, z czego Fundusz Spójnoœæ mo e pokryæ maksymalnie 114 mln z³. Jej realizacja pozwoli dokoñczyæ porz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej na terenie miasta Jastrzêbie- Zdrój oraz dwóch s¹siednich gmin: Godowa i Mszany. - Uk³ad geologiczny, na którym po³o one jest nasze miasto (jary, wzniesienia) sprawia, i ca³e przedsiêwziêcie jest kosztowne z uwagi na koniecznoœæ wybudowania kanalizacji sanitarnej wraz z szeregiem przepompowni, które umo liwi¹ transport œcieków z objêtego projektem obszaru. Spodziewane efekty ekologiczne s¹ wszak e grzechu warte i dlatego zdecydowaliœmy siê na ten projekt. Dla Gmin wa ne jest, e znaleÿliœmy siê w fina³owej czternastce, a przecie warto dodaæ, i aplikacje do Funduszu Spójnoœci z³o y³o ponad 200 rozmaitych firm i instytucji. mówi Tadeusz Pilarski dyrektor Jastrzêbskiego Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A. Korzyœci dla œrodowiska naturalnego, gdy projekt zostanie zrealizowany, bêd¹ doprawdy imponuj¹ce. Brak jakichkolwiek dzia³añ maj¹cych na celu zakoñczenie porz¹dkowania gospodarki wodno-œciekowej na terenie gmin spowodowa³by, e w 2010 roku zosta³yby na³o one kary za wprowadzanie œcieków nie oczyszczonych bezpoœrednio do œrodowiska wraz z op³atami podwy szonymi i karami ju naliczonymi. Jak wówczas przedstawia³by siê obraz strat ekologicznych prze³o ony na wyniki ekonomiczne? Ponad 20 milionów z³otych rocznie tyle musia³aby zap³aciæ firma z tytu³u kar za korzystanie ze œrodowiska. Kto w konsekwencji wyci¹gn¹³by z kieszeni te pieni¹dze? Oczywiœcie, mieszkañcy miasta i oœciennych gmin, bo przecie to oni s¹ producentami œcieków, a zgodnie z prawem unijnym zanieczyszczaj¹cy p³aci. JZWiK S.A. musia³by po prostu podnieœæ op³aty za odprowadzanie nieczystoœci. Realizacja projektu zg³oszonego do Funduszu Spójnoœci jest zatem ywotnym interesem samych mieszkañców Jastrzêbia i okolic. Teraz 80 proc. œcieków jest zbieranych do sieci i oczyszczanych, ale 20 proc. gromadzi siê w przydomowych szambach, które norm ekologicznych w aden sposób nie spe³niaj¹. Tymczasem zrealizowana przy wsparciu Unii Europejskiej inwestycja pozwoli zneutralizowaæ dodatkowo ponad 780 ton ³adunku zanieczyszczeñ wyra onych jako BZT5, ton ³adunku wyra onego jako ChZT co przek³ada siê w naszym przypadku na m 3 /rok, co Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. prowadzi swoją działalność na terenie miasta i gminy Jastrzębie Zdrój. Przedsiębiorstwo zapewnia mieszkań com ciągłą dostawę wody i dba o należyte oczyszcza nie ścieków. Firma w latach osiągnęła naj wyższe parametry w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, spełniając dyrektywy Unii Eu ropejskiej. W rankingu firm infrastrukturalnych w Pol sce JZWiK S.A. zajął 11 miejsce, a pośród przedsię biorstw branży wodno kanalizacyjnej 2 miejsce. Fir ma w 2000 roku uzyskała certyfikat Firma Fair Play Aktualnie zakład eksploatuje cztery oczyszczal bêdzie mia³o ogromne znaczenie dla stanu œrodowiska naturalnego górnej Wis³y i Odry. Planowane w mieœcie przedsiêwziêcie nie ma tylko charakteru lokalnego, ani nawet regionalnego. Jastrzêbie, Mszana i Godów le ¹ bowiem w szczególnym miejscu Polski, w którym stykaj¹ siê dwie zlewnie rzek Wis³y i Odry. Niezwykle wa ne jest i to, e dwie g³ówne arterie wodne kraju dopiero tutaj rozpoczynaj¹ swój bieg ku Ba³tykowi. Dodatkowo pamiêtaæ nale- y, e skutkiem takiej struktury hydrologicznej jest, paradoksalnie, czêsty deficyt wody. Jeœli wiêc odprowadzane œcieki nie zostan¹ dok³adnie oczyszczone i w takim stanie trafi¹ do ma- ³ych potoków tworz¹cych obie rzeki, to kszta³tuj¹ce siê w nich dopiero ycie biologiczne bêdzie w du ej mierze zagro one. Musimy daæ tym rzekom szansê u ich Ÿróde³, dlatego e nie s¹ one w stanie poradziæ sobie z zanieczyszczeniami same. Jeœli zatrujemy je na samym pocz¹tku, to efekty biologiczne i ekologiczne bêd¹ fatalne wyjaœnia dyr. Pilarski. Nie mo- emy pozostaæ w tyle tym bardziej, i po stronie czeskiej w Jab³onkowie, Karwinie, Havirzowie od zesz³ego roku dzia- ³aj¹ ju nowoczesne oczyszczalnie z sieci¹ kanalizacyjn¹. Jest to wiêc nasz wspólny, transgraniczny interes dodaje szef jastrzêbskiego zak³adu. Projekt realizowany wraz z Funduszem Spójnoœci jest kompleksowy i pozwoli dokoñczyæ rozpoczêty w 1994 roku proces porz¹dkowania gospodarki wodno-œciekowej na terenie trzech gmin. Jednak e realizacja projektu z Funduszu Spójnoœci wymaga ogromnego, nie tylko finansowego, wysi³ku ze strony wspó³dzia³aj¹cych ze sob¹ gmin. Jakoœæ wykonanej sieci bêdzie stale przez Uniê Europejsk¹ monitorowana. Sprawnoœæ urz¹dzeñ i kana³ów musi byæ taka sama tu po oddaniu inwestycji do u ytku, jak i po 20 latach jej eksploatacji. Jeœli okaza³oby siê bowiem, e coœ szwankuje, to wówczas Wspólnota ma prawo za ¹daæ zwrotu przekazanej dotacji. Tego warunku nie mo - na zlekcewa yæ, tote przygotowania do rozpoczêcia inwestycji s¹ prowadzone wyj¹tkowo starannie. Unia Europejska okreœla bardzo surowe warunki projektu zarówno na etapie jego przygotowywania tu spraw¹ kluczow¹ jest perfekcyjnie opracowane studium wykonalnoœci, jak i sposobu finansowania. Mieszkañcy Jastrzêbia s¹ tego œwiadomi, jednak e zgadzaj¹ siê na realizacjê przedsiêwziêcia, œwiadomi koniecznoœci jego przeprowadzenia, oczekuj¹c poprawy stanu œrodowiska i podniesienia w³asnego komfortu ycia. - Uwa am, e Unia Europejska jest dla nas wszystkich olbrzymi¹ szans¹. Pewnie z problemami, z jakimi dzisiaj siê borykamy, uporalibyœmy siê sami, bez wsparcia funduszy Wspólnoty, pytanie tylko w jakim czasie? Niew¹tpliwie zajê³oby to nam kilkanaœcie lub kilkadziesi¹t lat. Taka sytuacja jednak nie pozosta³aby bez konsekwencji. Gdyby gminy nie przeprowadzi- ³y niezbêdnych inwestycji w dziedzinie ekologii, to po roku 2010 musielibyœmy p³aciæ wysokie kary za zanieczyszczanie œrodowiska. Unia dajê szansê, a ci, którzy z niej nie skorzystaj¹, odczuj¹ to za parê lat w postaci kar za zanieczyszczanie œrodowiska, które ponosiæ bêdzie nasze spo³eczeñstwo. To jeden aspekt sprawy. Najwa niejszy to jednak my sami i œrodowisko, w którym yjemy. Czasy beztroski w tej mierze ju siê skoñczy³y. I musimy z tego zdawaæ sobie sprawê. mówi dyr. Pilarski. Ewa Grochowska

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy Euroregiony 27.qxd 2003-10-13 04:23 Page 1 miesiêcznik - samorz¹dnoœæ/ gospodarka/ integracja europejska Rok III, nr 27, paÿdziernik 2003 cena: 8,50 z³ prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 W numerze: Co to jest Master Plan? s. 2 Gmina ma w³asny plan gospodarki wodno-œciekowej. Na takiwej podstawie mo na myœleæ powa nie o

Bardziej szczegółowo

Pokonaæ naturê - w jaki sposób zabezpieczyæ siê przed szkodami powodziowymi? Piotr Przybysz zarz¹dzanie ryzykiem Zarz¹dzanie ryzykiem - jeœli nie teraz, to kiedy? Zbigniew yra maj¹tek Pomieszczenia kluczowe

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Istniejemy od 1975 roku

Istniejemy od 1975 roku Kompania Wêglowa S.A. KWK PIAST w Bieruniu Istniejemy od 1975 roku Zdolnoœci produkcyjne - front eksploatacyjny - odstawa urobku poz 500 - odstawa urobku poz 650 - transport pionowy - przeróbka mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu 10 CHEMICY SZKLARZE CERAMICY PAPIERNICY FARMACEUCI PA DZIERNIK 2011 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYS U CHEMICZNEGO SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo