e,r s la Slą z1 ta, sierpa te KATI P.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e,r s la Slą z1 ta, sierpa te KATI P."

Transkrypt

1 - CENA, NUMERU e,r s la Slą z1 Cena prenumeraty 'N,"OD21 Al.. Koścuszk 41 TELEFOtl Nonto P.. K.. O Red. przyjmuje od 5-6 Art.. Hstów anonmowych. ne umeszc:za sę.. ależność poczto.wa opłacona ~ltemlj w Łodz' M e.s. 2: dod. lustr.. 5 zł Dla rcbotnków 4- zł. ~ do domu 30,~. Z dostawą poczt. 6 zł Poza tod:dą ega:. 21 gr t'... ta, serpa ".9 Dzś w ~otę 8 ~o w nedze 1ę 9 serpna aa ton;e W JUfRO w medzelę żosłaną rozegrane 3 p O wa D-e.~~;0;4~y, man,: ~o 6,0 Wyścgó:w KonDJ'ch tramwajam orax z Warszawy 11 r PARl'Z ~ Kolejna wędrówka dy... Naród nemeck ma prawo ~ koń<::zy Słowem;.. we 'francuskch kołach. połtycz plomatyc%oa nnstrów,nemeckch. budz dz "Popolo d'ltalja domagać ~.sę wszelkejnych nkogo ne zdzw jeżel odmowafr~t:j'.aj temw4k&zep'od~jrj:;ene: te Rzy- jest r~wnośc swobody na rówb.2 p;aastw;ąn, tldz~le~~n~jl,ł,??~"'.'/~~~;y,wg}'c;,lt~~jt6;'" obęenejejcejl!m~ '" ",zwycęskem...'..'.. '.' " "'beź Sóldnycb 'jwarą;;~j ~p~t'ye.~óh.e.$~qt, Jasną bowem' jest,rzeczą. że kanclerz Głosow temu' wtóruje.. Boerseh Kurrer«l ka ~~że'stron,.n$ple~.z reakcją: ~f~~~ lkuenng master Curtłus ne spodzewają, ośwadczając, źe Rzym 'jest naturalnym sp:rzy zawarca z Włocham pewnego ':rodzaju' LoC:~. sę,0(1 MusS9lnego pentędzy~. ' merzeńcem Berlna ~w dzele rewzj tra~tatów na poładnowego,toza.ł przymerzewło,sk~, nteres tedy wzyty 'nemeckej wew!o 'rozbrojena.. nemecke ma tt'.swych podstaw rewętrak 'szeeh-jest wyłączne poltyc~ny, a. jako tak Warto w dodatku przypomneć ~Rzym, tatów.:wszczene'.:obecnej stablza~j~eur~ ~agaąkowy skłonny słuszp.e ntrygować na., nejednokrotn~ of~arowywałnemc?1ll aljans pejskej.... '. '.,.' '.'... ~etnepokoć 'opnję francuską'. ' poltyczny, 'z którego zawardenn Berln. ocą.. ".'. Tak jestp~zyrajmrej' sens komentar,z, "Temps o dzwercadlający punkt wdze'". gal sę w obawe zasadzk ze sfroayojczyzny francuskch do wzyty nemeckej w RZ7:tD.4ł$, ~a mnsterum spraw za~r~ ne ukrywa stne Machavellego, l dodać należy.. źe,jak dzsaj ltancl~r~ na trwałej sym~atjt zblżającej faszyloo,do.' Dzsaj 'podobno konjuktury zmenły sę Brueng, tak s'amo' W 1912' r. taź przed. welk",,~acjonalzmu nemeckego'. o tyle, ze pgzwajają żywć wzajemne zaufa... wojną kanclerz Beth_ann~Honweg, o:d.wedżł '. nteresy Włoch Nemec - oś.wadczyl ne próbować pewnych ko{nbhacj.. równeź stolcę.włoch... kabderz - spotykają sę na welu punktach 4 t ' M!fA : f' polty k mędzynarodowej. a przyjaźń oby dwu narodów j~st gł~boka. spontanczna bez przyn1usu# 'stotne przyjażń ta wyrazła sę' już kl.. kakrotne we wsp6lno.cenetylko myśl. lecz "takte dałana na terene rewzj traktatów",,poltyk rożbrojens, ~ed~kcj od~zk.od~w'af, " t" d. Jeżel zaś '.Włochy ajęły stanowsko ne".,&atywne.w sprawe.. Anschlus~uf ne wynka '.:'s~d wc~l~, jak mputuje pew'en,organ,ber,<mak, ze Rzym cle. wyrzekne sę tego. stano \'wska Jl w:z:axnan za "desnteressement JA Ne.. mec '~ sprawe Tyrolu.. Z resztą węcej jeszcze nż p~asa ne" meek~, prasa włoskaóbnaa cele podróży Braellnga. ', " '., Orgaa. A~p.alda Mu.sQlnego pls1:e że spo 'U:tma rozmowy..rzymske ae mogą hyc ske f<)waoe~rzecwko. źad:tlemu państwu, an duć łwa kóllsoldacj:,pokou,; jednak. dzeło trwałego pokoją.wymaga sprawedlwośc.' czyl. ulżena Nemcom, kt6re \lgnają. sę': pod.%byt welke.. ~ oężaram, DemQżlwetm do Prlesoaa 1>«ez DQód~~ te KAT P. Stan bezpeczeństwa na naszych k~lejach pozostawa wlal.do tyczęnł. B,A~;YSrOK, 1.S. : ~,". Dzś w godznach rannych nadeszły do Łod:z., wstr;::ęsejące wadomosc ó stras2;lej.ka taltrofe kolejowej, która zdarzyła sę dzlsej szej nocy. pod Bałymstokem.. Według' wadomośc, które nadeszły do Łodz przbeg katastrofy był następujący; Oz.ś o godzne 3m. 20 na 167 klome.. trze na sd,aku 1?acufy-:-B łystok pocjąg. p oś.. P ęs2. 1lY., nr. lo!, jadący.zwarszawy do,~staej grancznej Lomgoe 'najechał na zwrotncy. na tyły pócągu< osobowego nr. 721, jadącego At Warszawy do Barallowcz. Skttk:; zdrezena: były. straszne. Ostatn. wagon pocągu, wypełnony podróżnym, jadą. cym At Warszawy, zostal dot/zczętnę. rozbtr, Parowóz. pocągu pospesznego wykoleł sę, pocągając%a sobą węglarkę oraz wagon poc,-tqwy.. W szczątkach rozbtego wagonu pono,.: slo śmerć -+ podróżd.yeb.2 ~o&tało c~k:.o zad ~ J4.eh odlloalo ~ze obr... O, strasznej.. k:at~str.ąfje.:taw,ad0m.od.o władze,kolejowe ' polcyjne w. Bąłymsto~a skąd uezwloczne przybylpocą,~l.1';uun~owy z wagonem santarnym oraz komsj~' #o't':o a. z władz sądowych pohc-ynych ko~ej()~y<q Po doko,na~u.. oględ~n t~ru. prt~z!k()#~ Sl.ę, tabor robotllkow przystąpł do ()~~jt~~~z. nlr zatarasowanych torów~ ",.'::'... '." Ruc;h.'kolejowy os9~qw;yqdbvwa:l~ę : &. przes.adcln,em" '... ' " : ;,.::, W skuf~k katastrqfy.ne ptzy'sżedł ąlh: do Wars~awpocąg Pc>s;>~ęszp.Y2::'Wl1Da~,.:' ". ',',.NaWeść 'ę katąstro'fe. wyjechałz":wal''' S%awy n~yner Falkows'~.~z'Mll~' ł( u,~~.cj w towarzystwe wcepreze~a Py'tekc;.j~#.:~Jatl następne s pecalnym po.c~em.~?f{.ę "c~ mejsce katastrofy Dy!'ekto'UQparta.n8.t ~~, T---JJ' Komunkacj nz. Ejtmond" '" ',,',l.,,':'* Ułłl1

2 . :. = KOZVfvJ : E E EL Y PLEBS y E Z najwększem napęcem oczegolą sfery tl(dowew,nku nedzelnego plebscytu W ",Prusach Prasa prorządowa podkreśla ze -".pecjala}m nacskem 'ujemne wobec: zagrancy,.k\1tk 'wsp6lnego frontu plebscytowego ne'" m~e.k,h nacjonalstów komunstów. Wyraża sę to mędzy nnem w plzewlekaxrlu rako'" w~ stablzacyjnych w sprawe newycofywa.. ~' cjłła.'kredytów % Nemec. Ze swej strony rząd 'u'emeek stara s~ wpłynąć p.a.społeczeństwo emecke. Po ZC-. ostatnem przemówenem kanele'" ; ; t~a Bruenngat które w perwszym rzędze,. oblczone bylo na urobene nastrojów anty'",. plebscytowych umarkowanych, pracował f:ltąd gorączkowo nad umqżlwenem regular'", nego t,.ybu w wypłatach. kas oszczędnośc. ch~c w ten sposób podneść s wój prestż w.:lterókeh kołach społeczeństwa. - ;m _,. Wedluf! prowzorycznych oblczeń, dokobanych prz ;z zwązk urzędncze, lczba. "~óweńf dokonanych w dnu 1 serpna b. t::.bjęła conajmmej funkcjonaruszy,:"'pańshvo'w'ych" \V ymowenadotyczyly głó..., wble "urzędnków kentraktowych, prowl.ory.., eu.ycn - dnówkowych, którym ne pfzysłu.. la T t 'RU' Na'janem m(łlscu. "d:tsejszego.. Lecha'" podajemy wadomość, ze sąd grucządzk~ zaóeł konfskałęuehwały Stronnctwa Ludow-ego, nawełuącej do absłynenc. Mamy do ~allotowana z tej okazj.jeszcze jeden kawał., ';Otosanacyjne,psemko 'M Gospodarz' Polsk ł ' wobec uchwały Stron. Ludowego, wzywaj ac ej, ludność ;wejską do wstr~ymana sę od pca palena" t'ke praw kazane; - SU$ka tu negodzwa droga, na któ... rą wstąpl l)anowe ludowej padyjnejopozy" ej. Bo wedze ona wprost do bolszewzmu. do mny Panstwa. do roz.kładu. A chyba te.. SObOt3, tssl.~rjnla 1"131 r. ::,: :;; guje an odprawa, anl emerytura. Ponadto zostało stwerdzone, ż welu praeownkom,etatowym zaproponowano zmanę $tosuóku prawno"publcznego na kontrakty, wzaman za co przyrzeczono m trwałe pozostane na posadze. W. sprawe tej projektowana jest nterwencja rządu. juem, & ;: :;:';" Rząd prusl, rozesłal dzś do wychodzą.. l cych na obszarze Rru$ psm.eodzeunych orę.. dze, :zwrócone przecwko plebscytow. Na podała we dekretu prasowego wszystke psma W jednym z wększych mast połudna..' bez różncy.odcen poltycznych obowązane wej Francj" bawłod pewnego, czasu cyrk są do ogłoszena pełnego tekstu orędza W wędrowny, któregogłówftą' atrakejł4 były pfea najblższych wydanach. Fak.t, że 'rząd prusk dukcje z dzkemzwerzętam. po raz perwszy od lat 12 1!asto~ował tego Onegdaj zdarzyła sępodcżas przedstawena mrożąca krewkat,astrofar Cyrk byłaa rodzaju przymus publk,a~lna klka dn pr:zed plebscytelllł wywo~ał w kołach proplebscy" bty publcznoścą, kt6r~ podzwała Q~wag~ zmną krew, pogromcy, dokonywującego tcłwych lczne protesty, Lko menbrze. rozmatych nebezpee~nych ewoluej w klat.. Do szeregu konfskat organów stronn4ttw ce, W której znajdowąły sę c:r.tery lwy; proplebscytowych przybyło dzś nowe rozpo.. W pewnej chwlpogromoa podał lwcy rządzene wł~dz pruskch. żawes:zające na kawał męsa, aby jej.pot~m wydr~cćgo z przecąg 6 tygodn wydawnctwo ofcjalnego paszczy, rozjuszone;,z \verzę rzucło sę Da,nego,,chcąc z.dobyć pożądany żer.'w:teaczas organu Landbundu ~a,artykuł, zarzucający pogromca uderzył lwcę batem tak.n~(:s:z;ezę ponowne rtądów pruskemu sabotażakc ślwe; źe zra~ł ją w oko '. upomocy wschodnej-. Zwerzę wydało., s~rasz1wy ryk 'bolu. a 'tv tej chwl. jąkgdybyna, hasło, w~zystke cztćry lwy:tzu~ay sę n~ pogromcę, powalły '11 g'o na zemę, szarpąc mu cało.. Sh.zba,cyrka wa.pośpeszyła natychąlas na ratunek, ale rozjaszone zwerzęta: pl'zypad ły Qotych nowych ofar. W, cyrku PPw.słał~~pesłychanapanka9 wśród ~tóre wele: o~ó9. odnosło cężke, kan tuzje. '",, ' ', Jedyne dzęk przytomnośc:t-najdu)ące sę na mejscu' strazypożarnej służby pol.. cyjnej. która prz.yśph~szylana ratunek l udało sę eswobodzc,. jeszcze ~ywe~o pogrom~ę jego pomocnków zpazutów dzkch bestyj, przyczelu jednego lwamusanopołoyć,.,~ru.. pem. Pogromca znajduje stę, w,nebezpeczeń", $twe życa, a nn uczestncy' walk w klatce lwej odneśl cężke rany) _'W]. ",re WF rzy z trute' r C d ż,d~ go chlob' polsk ne pragne! Ne poto zostala W t.khnce W ocheqschrft?nr ,', op wywalczona nasza nepodległość ne po to' sąny jest cekawy wypadek przywró~ena 'do" z krw przelanej z cężkego trudu chłop~ :życa satrtobójey, który zalayl ttucoy, zaws gk!ego stworzona została własna nasza polska rającej 85pfocentejanku potasukt6l'f zmarł" państwowoś.;. aby teraz. dla dogryzena Rzą~ pommo zastosowana podczas ak.cj ratown.. dowparowe przywódcy opozycyjn pchah czej różnych środków pobudzających.. ' ludność do bojkotu k.as państwowych C%y..., Jako ostatecznego środka utyto zastr~1" nów wymętlonych przecw Polsce tl.- ku do źyły jednego grana tosarctanu,.sd,:do Oto mamy ostatne, słówo ndeologjoff: w ego.. trzeźwość prowadz do bolszewzmu, pjań.. Po upływe 2 mnut denat,., zaezął 'oa"l swo jest cnotą upanstwowąh.nepodległość djchać, potem powróetpuls a w końcu. została 'wywalczona po toj by chlap zapja.t śwadomość. ",,,', zatruwał sę na śmerć ~ Po 10 mnutachchorypgdnósł, sę A. J j Trudno mówć O czem Śł czego nemal a której nkt ne przestrz~ga - jest demorah.. :,:'~O jeclnocześne jest, Tak właśne ma sę zowanem spoleezenstwa ośmes'2!snem pań.. ":--łprawa z prohbcją amerykańską. Ofcjalne swa. Nadzeje uuzdrowotnenaff Ameryk stneje w Stanach Zjednoctonych prohbcja, równeżzu{)ełne zawodły, Ludze pją, jak enoca ogół meszkańców tego kraju wlas.. pl przed 1920 rokem, z tą jednak róźncą, Dym tajemnym przemysłem zdobywa 'sobe ' że z każdym rokem trwana ustawy prohb.. bez welkch 'zachodów upragnony alkohol cyjnej mnożą. sę zatrfłazającowypadkzatru, systematyc%ne upja sę nm. ca alkoholom,.własnegowyrobuu, truczną SłUSZne tedy postąpł p_ H. Grabańsk. sprzedawaną przez tysączuyeh spekulantów, borąc jako tytuł do swej QstatnoWJdan~j jako.,europejske, orygnalne" wódk w.. ksąk "Ekonomczne skutk ustawodastwa na. prohbcyjnego w St~nacb Zjednoczonych A. Jeszczewł919 r.spozyce alkoholu da P.15 stotne, mów~c o prohbcj należy sta... wało państwu 470 mlj, dolaró,n dochodu, na tanne odróżnać znaczene ustawy prohbcyj- tomast w 1925, r generał Andrews ' dr. Donej od wlaśdwęj abstynenc ludnośc- Usta" land stwerdzl Da komsj budżetowej Sens" wa stneje: dąży nad państen'l nad kraem. tu, te Rząd Lwą;'tkowy, łączne z samorząda. natomast abstynencj napewno nłtt ne spot- m poszczególnych stanów wydaje 300,m!jo-' ka wśród, ogółu meszkańców U. S. A$ n6w dolarów rocznę na akcję przestrzegana, Ustawa prohbcyjna wogólemnęła sę ustawy prohbcyjnejj Ko~ztQwl1a ustawa trwa ~e lwem przeznaczenem. Mała ona za zada.. ' jednak nadal, a koszty jej podtrzymanawzra ne.. umoralnć" Amerykę1 jednakże prz Y czy... stają z każdym rokem. nna sę do przekupstwa, do oszustwa sp~łe~z Pomyślna konjunk:.tura~ospodarcza w 'nego~ dopl'zemytnctwa; do lekcewazema lat~ch,1925-\929 stała $ę też przyczyną wrelzgs pota!j.owctr. P~ńtWQwychł Ustawa, utr7.ymana 'przy.sycu ustawy!n:ohbo,j'uej. pro~ł o, odesłane go do dom~~. Po dwge~'f dnach wypuszczono ~o 'z leezncyzupełn1e l ::drowego.' ~. Przypuszczalne mamy w danym wypadku do czynena ::r; reakcją, chemczną,- być może też,slnem dzała~em z3st.osowś,q..ęg4f środka" na naczyna woskowatę.., ;.,. " OSZCZĘDNY; Pewen szkott stanąwszy,w'hotela'za...,' ż,llże ma naprze c wkoswego 'okna%egatft!,.: HelAY..Natychma.st węc zatrzymał swoj,e" gs1"ek kęs:lonkowy.,;\~:~~jsf~~~ p"j~';r Dopero obecny kryzys ekonomczny '., ~k!le. właścwych barwac;h Mdobrodzejst lakle spłynęły na',amerykę dzęk usta' Pomyś1n,akoajunkturu 'powojenaa mnęła,pol zosta1y: jednak. welomljonowe stratyska~)~~ we, rt1:ml rolnctwa, kryy$w przemvśle_b",,c, Zapewne Staoy Zjednoczone juź-nedłu-'; go bawć', sę będą tym k.osztownym. ekspety..,' meotem,zrezygnuj~ z ldobroc%yn,.nych,,. jer skutków na grunce ~alqo.. sp~eczą.fm', los-podarczvm.' '.", '"

3 t j 'ROZWOJ Sobota,! 8 serpna 193(1'.'!! : - ;: Od roku,. od zeszłorocznych wyborow w Nemczech, nazwsko Htlera jest bardzo- głoś De w całej Europe. Znany on jest jednak przeważne z tego, eo' pszą o nm jego pr.a:e'". =Wlley w psmach' radykalny.eh soejahst:y.cz D-yeh, ezyl że wzerunek' ego jest z grantu ałnywy. 'tymczase m jest rzećzą potrzebną poyleczną... zwłaszcza dla. bezpośrednch są'" sadów Nemec - posadane ścsłych wado mośc o Htlęrze, o jegosłronmelwe, o * programe dążenach. A to z dwóch powo" dów: 1) Jest wysoce prawdopodobne, że w medalekej przyszłośc będze mało stronnetwo Htlera ~. narodow.. sopjalśe - duy, jeśl me decydujący głos w Nemczech. l) oblcze psychczne htleryzmu jego przywód ef. or,az program stronnctwa posadają wele perwastków cekawyoh, jako przykład ludz prądów l\o-woczesnych w Europe Zachod.. n,ł szerok prąd Dat'odowy stworzył najs... szłe Nemcy.. :nejsz~ dzś w Nemczech stronnetwog ma w Zmenć on może swe oblcz~. sw6j.pro sobe pewne cechy apostolske - neogran- gram, swe dązena nawet. :Lecz' 'na nm ba... czoną warę, odwagę osobstą zdolność po... dować sę będą przyszłe Nemey,. z kt6r.em Swęeana Sęf właścwośc cenne przy sugge'" zgodne z tysąeletną tradyeją będze" m'ała stjowanu ludz tłumów. Jest opętany przez do czynena Polska. R1"zezorność przeto na" deęf jest dobrym. przewodnkemnfelektu kazuje przyglądać m sę' baczne z powagą zbm:ow.ego. ma prostotę ujmowana ż,ca Da ł :: *... rodowego, podobną do. tej bodaj. jaką w od... W ksążce swojej mów Htler bardzo. mennym kerunku mał np. F l' ancszek z As.. mało o P olsee - znajdujemy,. lll:e 'zaledwe. syża. pny ujmowanu życa duchowego klką ogólnkowych zdań,. j~dn.kowo. cała zwązku z Bogem (ne znaczy. to wcale. bym jej koncepcja powodzena rol mędzyraro'" pmównywał Htlera ze św. Francszkem, jak dowejnemec prowadz w konsekwencj cło to mógłby nsynuować złoślwy krytyk). konflktu z Polską.. Obok tych podsfawow, ych" dan:ych mu Bo Htler powada, egłównerjl~adaąem paez naturę nstynktów zborowych, poosada pglłyk nemeckej jest zdobyce ze~.:dla Htler głęboką znajomość mechank żyeazbo nadmaru ludnod nemeckej, sądz dalej, e rowego. Każdy. kto sę temzagadnenem n.. t-ej zem ne naezy sz"mkać za merzam; leez tel'esaje, znajdze w jego ksążce neprzebra- bezpo~o na wsehodze. Europy, Tr:zeba tlą kopalnę wskazówek praktycznych. Prze... Dawą:w:a.ć do tego,. c:o było przed... sześcuset nej. myślał on gruntowne prawa, rządzące życem laty - powada - wszcząć nanowo pochód Ne znam htleryzmu z bezpośl:ednej ob zborowośc ludzkch wypróbował. metodę na wschód. Mus to być. wszakże. p.oprzedgcserwaej, która zawsze 'jest najbardzej pou" odchaływa.na na masy. Dał rozwlekłą cha... 'ne przez odbudowę sł neme.ckcb,~ -;':0 dno.., '. ~jąca, Lteratura tego ruchu jest jednak już otyczną ksążkęg dla polltyków dzałaczy wene psychk żwycęskej narodu. nję~ee.. bardzo obfta wszechstronna f ksążka zaś społęcznych jest ona jednak nezwykle nte-. kego.. Jest też netylka wrogem:qolszewzsamego Htlera (.,Men Kampf" von Adolf resującs, bo sanow prawdzwy, na praktyee trlu, lecz przecwnkem Rosj po1tyk~~pół". Htler. Verlag Franz Ehes Naehf Cena oparty podręcznk organzowana ruchów ma dzałana nemeeko.. rosyjskego. Za dzedzcz., 8 ~k.) pozwala. zapoznać sę z prądem sa.. sowy ch. nego wroga Nemec uważa Francę ',Precw.ym ż jego twór.cą, Łudzą.sę c,którzy sądzą. że.ruebhhle '. nej przeetw losj. pragnąłby. przym.erz~. :& * *.' rowsk jest przemjający, że jest to jakeś An~lj.ą ~ Włocham.,. * '. Adolf Htlex:.. zaczął swą dzałalność pal- h ł b.. kl;'. C W owezoczetue nstyn tu masowego, że Ps.zą.c. ~uw... a. ~;. p",o,. Urt.... '.:z... sz.. e.". lfe..m.:~..a ::...łem....pr.,. c. {yeznązaraz pó bpusezenu szeregów woj.. H't!... l'..'. "'n: J '""""'"... akowyeh _ w roku ruch p~zez nego.1 er Jest pospo dym awantttrnkem,<agtatp tensjdo tego. byczytelnkazapożaać ~,:ru-. rem.nac:jonalstycznym,,hecarzem anysemc-chem htlerowskm... Choo"zl-... mlj e d yn' t'e o 1ł1....tworzony posada przeto już dwunastoletną J'.... \16. km. est to ruch oparły. o najsłofnejszen'" zasadno e.. ne. że ru""b te.d nale.z. y zn. ać... l" zda.. Wstorę. Przez ten czas zdołał netylkowy k >. ł l styn ty narodu.nemeekegofrueh odpowa- w. ać sabespr. awq z J"erl'o znaczena'. W.. Tv.,.;.. pracować szczegó owy }:rogram po tyczny, "t.: S. -J""V dający momentow dzejowemujskupający w NeJnec ' Europy'.. lecz także wyłworzyćlczną,spraw:oą roz",sobe młodzeż, która tworzyć będze pr:r;y... Stansław KQ~ck. ~ " ".. powszeebnoną w całych Nemczech orgamza cję. Jest to ruch te~o same~o typu 1 co komunzmrosyjsk lub faszyzm włosk, Jest antydemokratyczny anty:parlamentarny. zmerza do tego, by władzę w kraju ujęła zorga.. wzowana śwadoma swych celów zadań mnejszość. W Rosj mneszość ta ma ę;hara.. kłer cele 'czysto soejaln.e~ we Wloszeeh w Nemczech natomast narodcwe~.najwęcej jest w nm podob eństw z faszyzmem, zwlaazc:.za. w pomysłach z dzedz.. ny ekonomcznej, jest jednak ruchem bardzej ludowym, nż faszyzm. ma cechy ruchu wybtne masowego. Jedna cecha jest wspólna ala. faszyzmu htleryzmu --- są to ruchył hę dące wyrazem nstynktów dążeń młodego pokolena w obydwóch. krajach. Zarawno czarne' koszule włoske,. jak bronzowe koszu.. le nemecke. to młodzeż obydwóch naro" dów.. :8=,. *' Km jest Htler? Jest przedewszystkem apostolem.. Mmo wszystko. eo o nm. pszą, e, którzy go sę. boją, a dlatego właśne ne... nawdzą mmo to, ze reprezentuje on dąże", ua z gruntu antypolske' w Nemczech, trzeba --. jeśl. sę obserwuje objektywne. usłu je przedewszystkjęm,.zrozumeć - dojść do wnosku, ze jest. to.. jednostka nepospolta. której słę stanow wata w deę zdolność pozyskwana dla tej wary szer'okeh mas.. ~ Człowek, kt6ry potrafł ()sągnąćtake wynk. jak Htler w c:ąu lat dzeaęou.wjtwo cb ł śneo,pad z b,mln r u W nowrocławu przyszl'o do gorszącego :xajśca w łone sanacj. Oto zastępca starosty,. dr. Dembo,wsk t został spohczkowbjły przez preźesa B, B~, dr.. Graczykowskego. odwr.ot.. ne. t' Sanae,;ay'" G:tnec Welkopolsk ~!:' psze ostateć-zne ułoone stosunk. pomędzy. ~"a'" fostą. p.. Kutznere!D a zwalczającym. go w sposob podry:w-ający. autorytet wła Gzy P4 mec Ant:. Kowalskm". ': w tej.. sprawe ",Zajśca przyczyny badają. zal:ówno wladze rządowe jak Bloku. Osoby za:tłe... resowane zagrożone w swej racj, czyną wszy$tk.o, aby przedstawć sę w jaknajlepsz:ym. śwetle. Temu ttaź naley przypsać rz,dóże dr. Dembowsldego do wojewodztwa w P o~nanu Ol'a?: wtorko-wą, wzytę dr; Gra... WARSZAWA Dna 8 serpfta!. ezykowskego wraz z posłem \ dr... Surzy.ń- 1 J.. 58 Sygnał CZAsU hejd.ał. skm z PO%rlana a mn, spraw wewn. Pe Mu'Z,dca z _ł~ rackego.... Y'-'jfl1l. Jak dowadujemy sę' dalej, stosunkam t3~l5 16~OO. Rr:z;erwa w nowrocławu zajme sę osobśce pre2.es ~6.00 Słuchowsko dla dzec BBWR. p. Sławek, który w tym 'celu przj Koneert'.z W... xa.wy hę' dze ta.m w d. nach naj 'blższych l" z'--da uu., 1655 Od.czy. t,ul,,- _1 F'B uelue\... --l _1.~. lego sprawę na rnejscu u Pr~ypuszczać należ>,:" że pa tej wzy.ee '.1:.rw'Auzyka z płyt nowroclawskobóz prorządow y przestane 17_35 Odezyt z 'Krakowa wresż.c~e być og~lnem po~mews~em,. jak: Koncert solstów to dz.l.eje Sę 2 n1m obecne. Mów sę o Muzyk~ z' płyt, przenesenu dr_ Dembowskego do b. Kro KoncertzDoln,.,&:",~je. leatwa względne Małopolsk. ao dr. Gra Od.... ezykowskm,. że mmo sprzecwu'. (l)g6łu 5 c:.zyt.,na w d! o k.rę)1u. 4 członków' Rady powatowej BB'WR. usune. 22,30 Koncert -utw()r1~chopna". sę na jakś czas ze słancwskaprezesa ar" Muvka' taectna,-zwa.r3saw.'1 lanhacjlrówneż zotan4\., W:ljUaOAe,.!!-..".~"..'.".

4 M!1tN: ' g A Słynna gwazda flmu, bohaterka t4metre pols" pozukuje obecne. aktork, kt6raby by W)'da obec.ne bardzo ~ekawa bros2.u uy był,. samodzelnel>ły wlasne znaczk la do. nej po,dobna dłaodegrana'wtłowym ta d-l'al Locarda, dyrektora laboratorum polc ': pocztowe. Panenka, nreznająca sę' na war.. flme {oh jej sostry.. jtechn~znej w Ljone. odsłanająca wszyst tośc tych bhułek zaofarowała album specja... Nedawno Glora Swallson po,lecła PO kenożlwę trck sposdby fałsze~zy f:nac%~ l'ce. Powedzała' jednak cenę tak. nską, że dobne komsj mędzynarodwej. wyszukane ko'w pggz~ow,c.h. Okazuje sę. źe setk spry' kupec.~pojrzal na ną neufne odmówł na tnłodych panenek zupełne.do nej' po<łdb etuzy.poprostu artystew swego fachu żyje byea. Poszła do drugego 5ądz~Cf. że przy- nych,...'~' to.dó&tatno żyje % flatelst,cpych manpu czyną odmowy tamtego były za 'Wygorowale. Ofarowała ty. pęknym brunetkom pg" la~.. Ną gełdze flatel~tyc~nej jak wadomo, z jej strony pretensje, opuśeła. jeszcze cenę dróż do Ameryk.. Znalazło s~klk:a tego $a~ 8~j~ep.nejszę cena sęga ne.. tak: aż do skutku. Nkt ne cheałkupć tak mego' wzrostu ł posladał~tę samą- zupełne f{% 'grubych tysęcy. ne :lnajdują'nabyw'ców tano w~panałej kolekcj węsząc fałszerstwo. wetkę budowę co- Glora Swanśon ~dyskwalfkowane o. le, n,aą najmnejszą. Dopero, znaczne późnej, nawnapanejlkatadnane mała jej nesłythanego]wyra~u najneznacz,nej urwany ożek" nade dowedzała sę o co chodz. zdołałasprze. rzy ocz\'!.-. rwane ząbk.. Sprycarze nabywają te defekto dać oczywśce za ty'$ące~ woją odzedzcza.. Brygda Hełm mała wększe... ma~zk# nby pod po::orem, e porzebu ną kolekcję.. 'w awyeh poszukwanach. j~ je dla dzec. które 1.: pują zberają znacz...my tu w Polsce ne mamy pojęca'o ro.. Na Mont Parnase w Paryżu mes'z.tc.a, k' l ~a takch subtelnośca.ch gełdowyeb sę amarach flatelsty/cznego handlu zagrancą becne mło~a Holenderka. \rlarja van' Wóet. nezaają Nakupwsży.ybrakowanyeh paper j <» cenacb, doakch zna~:!k poj e dyńcz e do kojo. ~rzyjechała % Nowego Yorku gdze 'hyła k,ów ja,kna.jwększą lasć, w cudowny. sposób >: cbodzą. to. ł8żtrocbęna$ zdzwła np.wado tancerką, a teraz pracuje od pewnego. U%upełnl!ł~ brak, jednego ma~zka, drugm.. :: moać, że.na~yc.~ast. po obj,cu Państwa Wa W wytwórn flm.owej jako pomoenea włc1httlrłł; dent.yczaym. Zlepane je" dokonaac\; z;. mae-.; tykańskego,papekar;ał wybć neproporcjo go op.eratora.., aterją. A ro%mate ch meprawdcpodohne wy Dalne welką jak:(~na. tak'll1ałe panstewko, Bez Pod.obeństwo tej Holenderk do KrtO'1.ft-V,fn:'Jauk są czasem absołutale nedostrzegal hę znaczkówpocltowyeh. Okazalo s,. że Hełm jest tak welke, źe ludze na' u. ne dła Aajcbytrz_jszych ekspedów.. Są całe tak lczba tameh'tarezyła dlamędzynarodo.. tr;ymują sę ze zdzwena. Twarz, bura ~l'zędyłróre ptobllją demaskować po wyeh flateustów~.:raz sylwetka są zupełna te same doba,. towar zagraa~. Naśwetla sę to pro.. MB włosy' ma neco jasnejsze.. f., mejłam,ultta.. foldo.em~bene pod~ m Wszyscy borą ją za slawllą gwazdę kroskop,pod objektyw fot~.afkmy rob sę l:odpowedz" mową stale otoez013a jest okrzykam~a(;hwy ;-.af~ęgumy ale to me %awsze pomaga o Na eg%a~'''' De. ~. medycyny profesor zapy tu, Przed paru dnam' młody student. czer bjddlt.,-stany drokl szttte%llą, dostaje. sę: tuje studenta: Co p. an moźe powedzeć Bl o wenąe sę, przedzera: sę przez tłumy' by V za ~alojle eu-,. W ręce wytrawnyab. ~d- wątrohe?..... ręce Holetlderkzłożyćbtlketczer~onyrh ~'. kolekcjonerów. Jak są ostrożn kupcy r?ź. Borą-:- ją. naturaln~ za Brygdę Hełm ~ków, p.odto:w,~b, aech:;poswźy za do BrzyszlJ~esk.ulap jakoś lle c:r.uł a~zb,t sł o podpls.anle otografj.,... wed ~j~~dje.2re.jl8 pąn),ul ma mocmym co. dfa wątroby. ale zapamętał des....marja van Welt~ojn podpsa~a,:.s.woje na ~a'w~ odz~czod.jcb. po rodzne pa.. kona le 'z.ef!%-c) płucach. Odpowada..wę c;. zwlsko ~ holendersalm spokojemf. Zdzwony ~,~aaedt6w s'-wajca3keh. Były to - Wątr;obyne należy utożsamać.~ pu młody student odszedlz rozdart.em.. sercejll g ~. ~~:411 ' ~e " e ha pt.jbxe%e cam, któtcł ~narz,cmw od.47dul1ua'skladaja.był bowem pewen, ze 'uolłowan a p1'1.e2; ne ~. ;u~ w;bał... M.t4.0 a~torka :&akpua auog.....

5 K :A L E N 1),:t\; B. Z Y )t. Sebota. 8 serpna, -, Cyrjaka M. WczoraJ wl.czarcm wtargnął Jło Dal ajeat pouljf śledczej wraz z pa.. Ucjantem. żą~ając wytłomae%ena sę dlaczego.rozwój'" wydajemy o godzne 18, - bo Uloa to wdzał':!, a Dla zale 6. rano.., le pomogłytłomaczenll, :te gdy... byjmy l~rowóju wydmwall o godz.. 18,wszyscy czytelncy obal by nas za sp6żnlone dostarcz.nl. urowo Ju ', le "RozwGjU mamy' p: rawo wy dawlc nletyłko o 18, ale o 21 czy na wet na następny dzl".. Młody człow1ek przewracał ksląlkachjł złapał klka rannyell,.roz wolu trzju.' admlnls,rację praco. n'k6w po.lodzbach. urzldow,ch,ł dnego p.pllru ne crcla' poka~le' a. pbdltawle kt6rego to roba. Ot.2 uprzejme zapytenle pod a... dresem Komendy Polcj czy' ne le-. pej by PfZ8Stąpt6w po.~ukhlłl't. gdzendzej nł w radlkcj' ;,RozwoJu" - mołe wtedy usta'ły by kradlflłe ; mordy w śródmeścu. na mły Bóg wyl,ł ajcle J.~Ch' ntelgentnejszych ludz', ale ne. ta-. lłeb, którzy wdzą zbrodale. '. tem 28 wydajem, "ROZWÓr' o,ggdzłnre taj... Jedyne wytło~lczen l.kff!, ana jdujem, to upały. dultegoal. roblmy.z ~egcr d sz_go u:ytk.,u~ ~e Zwązku Podofcerów Rezerwy R. P.. w Łodz '' Zarz.ąd 9kręgu Koła Ogólnego Zwąz.. K~ P od~fh:e:row Rezerwy RO P. w Ład:., za'" wxa.damla tą drogą swych członków tante.. res?w~nych,. że z?uem l.. ~o serpna f. b.. %~!)lłswo}ą~tał~ sedzbę. Ołgecny adres: t"odz, ul.~plraajowlcżanr.. 15t parłer, telefon łlj,..99., ", ~e!t~~,?,kręvte"c=y~ay: w pol'le" d'zlał~ll,c~w "l,10ąd9~z J';'ej. ęek~e!ar~t~óła, czynny:, W'ewto,tk~ś~o ~'Pl\tkl.\ ~oboty od godz. 18~ Zł-ej: Zan'1dOkr~u ;K~a.. W d,;esejsj:.ym, momence, kryzysu. gospo dar~ze80 du~howe!oj gdy smutek pfz1nę bene to.zpr L~ga życe rodznne, a. lczne e d... nostk spycha,nabez:dr(l)ża.. DOM LUDOWY" móe aę stać ocalenem ala welu rękojmą a~nejazego jutra... Nawskroś robotncza a ntensywna.spo" łee,zne dzelnca Łodz, zwana Chojnam, od" dawna odczuwa. welką.potrzebę takej' wła.. ane plac; ów k, gdze1)y zognskowało sę rcz wjało pożyteczne :Zyce społeczne. organ.a.. cyjne. kult"u:~łn,~'.to w at:;tysk e, l' Dla d:dency Chojeńskej, zanedbanej bard:t.o poatylll względem. Dom ludowy jest wprost kol:ecz.noścą. Mmo węc trndne. cza srr.ufnw PO~QC Ęożą zrozumene szlache tn)'ch 'serc, Clhcem,y przystąpć dobudowy Do.u. LUdowego przy. Kojc1ele. Przamle... ble.lls; ~a,..skleso w ŁodZ --ul. RO.Wk ,.... Wtyrtr~el żawązał sę specjalny. Ko" mtet. kt6r~8ó.%adanem będze zrealzowane. tes:o d:>oqsłe~q ~~rzed$ęwzęca,. ".., Kbqtt~t"w 'ned:aeę -- 9 serł>na ur~ą'" -Ua.. DZE'fłf' ~~.APZKAn,, 'Z~r~~~~!:~c~~r~.ąQ. Vjs'Z1stkch, komu na $01;t.\1, l'~~y;,tr,a~~~. ą d.;>~ro... polskęgo. ro bołn.. ~a..~gp!:ą t~~,,'.o'popar~e mota~e o... OC ma....ł~~.:.'... ' w.;m~t~9~~ę,~,,~.....' J?RQBQSZCZ "..... 'łt'.taf~ PrzeJ:. P~x'skego 'włod% AB~ Na osłatnem pos.edzena. MagsŁtat m. mejskch. którzy stwerdzl, eltotnte: t.luce Rudy Pabjanck.ęj rozpatrywał wnosek o za tarzgloaek pożycxał beznte-resowce,\ne:tnr w~s2:ene sekretarza MagHltratu p. Ludwka czne sumy na wypłat~ robotnków' meskeh. Glonka w c:zynnoścach, z powodu poberana bez adnyen zobow",zan ze' stronyma'gśtrat~ pr1;0zeń za: dyskońto wekshmagstratu 5 do Wobec tego Magstrat Rudy,PabjasaQ"" 30 proc. mesęczne. kej n~d wnoske11l.. o.. ~awę~z~nję. ~~t"ta~.~ Magstrat stojąc nasb-azydobra publcz L. Glonka przeszedł do. PQr%t\QkU dz... ~~lo: nel'o,. pr2:eprowadzł rewzję ksąg. oraz zba... u~~ają,c, byl on jedynęo6zkalf)w..,?prz~j; dał buc;h~ltera~.kasjera nnychprac.ownków złoślwość. ".. ' ~trak urze l! ZllJ.. ~ " ".,' W '~ągtl dna wczorajs~ego ~ytuacja. w strejku robotnków, przemysłu dzanego (tryko taowego) ne.uległa żadnej.zmane~ W dal.. szym cągu 31 zakładów przemysłowych ~a:t.. rudnających około 6750 robotnków jest ne' czynnych..,.... Komtet strejkowy wyronony z ramena strejkująch robotnków zwązku '.. robotnk;'w przemysłu dzanego,zwródl sę z,odnośnem psmam do organzacj pokrewnych zawodów % wnoskem o udzelene swego paparda, w raze ewentualnego neu\vzgl~dtlena ządań ro botnezyeh na konferencj zau~ow~dzanej lla dzeń. ) 1 bm.. Równocześns komtet.strejkowy powo... ~ał odnośnych poborców któlzy.w poszczegól u o \\Zojkaw, powa _Wf?w~ Józefów) grąt>.y tuslerah:zk.tego.gdarzył sjęwypadek Śwad.. ~~~tyo 'Zacblanno~c weśnakćłw na 'gotów-. Oto dwaj pastuszkówle etn Anton Gruszczynsk '1 14~letnTadeusz. Klmkewcz,.pędząc na pole bydtc)~ zp~lelrmqnetę 20 gr. Perwszy spostrzeafł pen~~dz 9rusz~zyńslt. je dnak KHlllkęwc1.: 'uprzedzają.cgopodo6s1 ~ :z;emrronetę sekował. dq '. k,'eszet\,.. zazna... czając..e, o adnys:n pod:tale n.e. mote być mowy. Gluszt:zyńsk ze swerstrony neehcał zl'eaylować. zudz.alu. WYWlZała s~ $przecz Hl!le, 'll. 1ych. zakładach pr~em1'$lowych~bel"al akad' k na funduszstejkowy. celem przyjśda' ~. po mo'cąstrerkującym robotnkom. ", >..... W strejku robotnk6w poń.czo$ncse~o zaszła pewna zmana,. manowce 'por'luc11 praqę robotncy dalszych. zakładów '.pt%emys~ łowych, tak fe wczoraj strejkowato2,oo,to." botnków.dot1chczas jeszc~e ne zap'adta,dl!! cyzja co do tęl'mnu ~ wołana 4sólnej ltorfe rencj. ł;lorozlmewawcze'z przemysllwcamt... Komtet "3trej kowyze sweretron,. '. 'cll)'u uslne starana U otgatlb.acj poktoevrńyeta,a.. wodów" by pozyskać ch poparce. ' Naogół strejk ma jednak. przebeg.po" kojny n~dze ne zanotowa.no żadrtych- ek,.. cesów. (a). ka~ a następne b6jka~ V. cz.ase któtej,grt.1s... czyńskscwyttł potęnvkatlen :tz~mft:ł. dał nm slny doswglowę,. także KJbJlke.. wcz z. rozbtączl:t$zką padł na zem!ę.'qr,.z czysk po dokon~nuezynu' wyrwat~tlaaer~~ jącemu monetę z ręk zbegł.k1~t.~xf, ' ~ ~. ~ po chwl ne.od:.r;ysk3.w&;z;y.pt:t3rtatljjlo'ch ;\').d_ zmarł gdy go. pogod'l;ne,znalez.~*!(. ąfl':: już :ą:mny_. "...;:;,.~/,:';,::f:::'~l,,; :;f"l,:t, Zwłok z~betplee:eon., n.tj;1-j 5uzejśc(;' kchrsjl sądol(t'l!:'. f:c.9~'.~ lcją. J;Jpwh\d~)Ulłona,QW'~f~ chodzen4 '..1tr&g.zt.()w1\k" ~ł ~~.,.. ll),.,.,.,.:. ' :,.;,'", ~,;, ;",:t::,., >~,.!{,~~

6 Przed nedawnym czasem dzęk zabe.. Ros~laka4 O wymblęeu :ae mogło być mo.. gom' atraży w Łęczycy oraz ofarnośc mesz" wy nm pjany kerowca zdołał sę spostrz~c kańeów ufundowano dla straży egoowej w wóz straae;k pełqym,pędem wpadł na waz ":.:~l.ęczycy samochód rekwzytowy, zaopatrzouy Roszlaka dnl"goc!4c gow szezątk a nast~p".' W skawkę oraz konec2ne narzędza_ Koszt" Be po 1lywrócelllu kozła.nął w przydro~n,.. ' aamo~chodu, wynosł około 65,000' zł. t6w.. Wczoraj odbywała sę generalna próba Z pod szczątków samoehodu.vozn wy,. '; samochodu, który prowadxł zaangaowaay dobyto poraaonych eęzk.o obu straźaków o,specjalne przez straż szofer OgłaszewsJd Wa. raz jadącycbna woze, Amelę Rosxlak córkę,cław... '.." właśceelawozu zęea!egoź Walczaka Ka:d,,'.; ~.' :Z' ':racj:'pośwęeena nowego samoehodu młerza jego :Zonę. Jannę Waezak.. Cęźko odbyła sę bbka Oglasxewsk sadająe do ran1'lyeh Roszlaka Walczakową pn:ewezo" samochodu był mocno pany. Na samoeh6<ł ne do ~zptala W Łęczyey wraz lt strażakam poza O~ła~zewskm wsadło 2 strażak6w, po* natomast Anela 'Roszlałc Walczak. K4zczem wóz ruszył pełnym pędem 5110Są w ke man; w dl'(1)(!2:e zmarl zwłok 4th przewe" tuku Topol Dąba zeno do kostney mejskej w Łęczycy. ~, W tym e%ase na szose panowa! dość Rowadomona o wypadku polcja wdrowzmoony rucb f gdyż w1eśnaey wracal z tar żyła doghodzene aresztowała s:ofera Ogłagu, mmo to Ogłaszewsk ne zwalnał tempa szewskego, którego osadżono w węzenu do popsywał sę swą umejętno.ś"cą keyowana dyspozycj władz sądowręh. Bkutk' tej kawalerskej jazdy można by.. Nabyły dzęk ofaraośe społecznej sa" łd zgóry. przewcb:cłć... W pob.~żu, Dąba sa.. mochód strażack został znszc:ł:oay.. R6wneż : 3 'mo chód strażack wymjał pełnym pędem wóz wóz ROlzlaka ~ostał r0zbty,. oba zaś kome chłopsk, gdy od strony przecwnej wjechał zabte na m~1.l (a).' t:ł1ug' wóz. weśnaka z Oąba Wawrz,yńea '.~... ~~'-. ~~ms~':., na, 'Moszek Zelman, zameszkały w Warsza- "',.,, je pn:yul. Francszkańskej 37, w dnu 25 serpna r. zgłosł sę d.o urzędu śledcze~ 'gow' W ar'sz~we ' zam;ld~wał:e otrz~.mał śawadomenle 'o wykupen. weksla :r;. Jego YJ.s.ta~eJl.a na ~lecęne L. F ~jna ~ Łodz! ;,któ'~goto'wekla,da 290 zł. ngdy nu~ POdPl.,wał. Pl'zepx:o~adzone " dochod.t:ene ustalło że lu la K stotne p&dps Solarza na wekslu sfałszowanv został rekąlewka Fajna, który tłomaczył sę ż uczynł to na skutek prośby Solarza W jego obecnośc. Tlomaczene to jędnak ne zostało przyjęte jako prawdzwe, w dnu wczorajssyw Sąd Okr~go~J'wŁ,od- poroz~ poznanu sprawyskazaf Lewka.. Fa;nąna 6 Dl.j~see,'y węzena. (a) p.' &«tło _9 Jeszcze' w lutym br. Maranna C. szwacz gdy jednak wedzona dekawaścą stwerdzka otrzymawszy poleeene uszyca klka ko- ła źe stotne stosunek Marszałka :Teadol'a do szu dla 7 letnej Marj Stansławy Marszał... córeczk jest nesamowty, zawadomła o kowny zameszkałej wraz z ojcem przy ulcy. swych spostrzeżenach polcję.",.;, ':Zg()9n~j 12 (Chojny) a rownoeześne starą k.~ W droźono obserwację' w rezultace Mar 'sulę dla w:dęca mary, stwerdzła na koszu '-ję Stansławę Marszałkównę poddano bada "11 plamy krw wraz Z materją. Orjentując sę 'nom lekarskm. Oględzny te dal:y, wręcz re. 'w pochodzenu plam, wezwała do sebe :rze... welacyjne wynk:. Oto' stwerdzono' uszkodzep komo dla przymark Marszałkównę poczęła ne narządów. płcowych :a:arażene ch rze.. ';"~ a.dagować., pochodzenu plam.. rząezką.'..','. Dżewczyna początkowo odmawała wy..' Zwyrodna.łego ojea wobec takego sta.. jaśneń. następnr jednak zachęcona. opowe.. 'nu rzeczy pocągnęto do odpowedzalnośc '.. dzała,e "zrobł to jej ojeec". karnej. Sprawa 44-1etllego Teodora Marszal... Cechońska ne dając wary opowada... ka została przeka:zada władzom sądowym w.,'. nom dzewczynk! wstrzymała sę przez pe- najblższym czase zasądze on na ~awe os", wen ~czasod złożena zameldowana w polcj. 'ka,rż,aqycb Sądu Ok:ręgo~ego w Ł()&~..,;".. -.,,.. W nocy z dóa 4 na 15 czerwca t'. b. ;'. 'Jansa Słasńska, lokatorka domu przy ulc.y Z~erskej 23 wchodząc do ubkacj zauważy.. la w okne meszkana Franlda Dawda, za" meszkałego na l pętrze tegoż domu jakeś $watła nesamqwte elene ludzke, które w,p,;zet:ażoqycb. jej oczach przybrały wręez pe.. kelne kształty. Nawpólprzytomna ze strachu _. Staslska pobegła do dozorcy Marcnaka wy ~ ',wlókla: go z lóżka opowedzała swe spos-,..' trzeżenja~".. Oozoca tako mnej bojaźlwy dókładne ;. pl'zyjrzał sę cenom, operującym.w meszka.'. 'nu neobecnego od klku tygodn Frenkla : 'doszedłszy do przekonana, że najprawdopo.. "<dobne złożyl wzytę włam,wacze pobegł do polcj... '..,.....,Pt"zybyly na.~elsae.pojt7runkowv Ol.. :. l: z ak: wszedł do r.jeszkama, guze zastał trzech :',"~Gh4Q'9.9,nków oakuac;rch orglczk:owo w toboły gardeł'obę Frenkla j jego rodzny. Na wdok balej. czapk polcyjnej. dwuch zdołało sę ulotnć sę przez okno, choć meszkane bylo na perwszym pętrze, trz;ec; zaś w os" tatnej chwl zatrzymany został prze%. dozor.. cę polcjanta. W szczęty poścg doprowadzł do ujęca na polu przy ul. Lagewockejdrugego osob nka. Zatrzyman' okazal sę 19.1etn Jakub Kozak (Zgerska 53) Graz 22-1etn Nożyce Sztama bez stal. mejsca zameszkana. W dnu wczorajszym stanęl obaj przed Sądem Grodzkm W.Łodz os1carzen o kradzeż rzeczy na szkodę Frenkla wartośc 500 :d. Kozak przyznał sę do wny, natomast No życe wyjaśnł, ż jako ~ezdomny spacerował w noey gdyż ne mał gdze spać. ' " Sąd. po naradze skazał Kozaka Jakuba f?" 5 mesęcy w~zęllj~ zaś No:ycę unewn... n1l. (a) Naregach kr.wy Stra,szny wypadek zdarzjł sę w=_ na posesj przy ulcy Wncentego 2. Oto podwórzubawlasę 4 letna cóx:-ka lokat Janna Stankowska.. W pewnym, ~omeb ~ wypędzono krowy z óbory.. Własclcle: a~; Napel'alsk Wacław. wypędzł kro~?, l.,,?pę. dzał je szybko.. Jednaz' krów rz.uctł~ Sę. w kerunku dzecka nadzała ję na rogl, ramąc,. V brzuch. Na szczęśce krowę w ()$tatnej chwl, powstrzyman,of - tak.~ dzewt?z1- unkła nehybnej śmerc, Ranną opatrzył we :&wany lekarz pógotowa ratunko;wego, ta) Pod. 1rołamuo.hoołl W dnu wczorajazym,. pr Ze,- ~bttgu :.. ~ Brzezńskej Kośeelo.ejsah!()e~d cężarowy W najechał na prze hod~ącego ~ 1;)1'%ft jezdnę Staw~rskego Stansława, mesz~adca : ws Łęty,,powatu Łęcz)1ckego. Wsatek przejechcana weśnak d~znał.złax;nan~ k~!2p słupa oraz ogólnych d~żk.eh.., o.bra~e.~ał~; _11 1! l1l E&la GgloszellB) Zgłaszać. sę od 1 weczot w ~l~anń "Rozwór 'w brame wodącej 118 pesesję pl'eyl;ttu. Ogr~do,~~ 9 został. pr~y~~esąny do ~~ boczną Ś'llaną nawozl~ autobusu przechodzflcy tam akuratne l8.. letn,] roą.otnk Józef Jóż_jak zameszkały przy ul. Lm;;nowskejo 19 JÓŻwak wskutek przygnecena dozuł :zlamana kośe prawej ręk oraz ogólnych eę kch obrażeń celesnych. W ezwany le~ pogotowa po nałożenu opatrunk.u przew,j6j ~:~ rannego do sozpfała..... j~j~,l Przy zbegu ulc Senkewcza Prź.ejpdy~~, taksówka dążąca, ulcą Senkewcza w. kernd;~~~ ku nley Narutowcza wskutek. nagłego pr~e"';;~~ jeżdżana tramwaju skrę cha raptowne w bpk~~ł wjechała na chodnk,. przygnatając do paf"'.... ~~ kanu przechodzącego wówczas tam Dawda;,.,; Kupermana (Lmanowskego 14).K.uperm,os;':~': uleg~zlamanu ręk ogólnemu obraedu "c::~al ~~;l ~a. Opatrzył go. wezwany lekarz pogotowulc:';~~" W obu wypadkaeh polejc spo!ządzdła,.~:.oto'"'~ kóły \ceempoeągnęca kerowcow. o...;ąuj)o.. ~ '';' wedzalnośe karnej. (a}. T A Y. Od' klku dn na tl1. Obywatelskej pro..:-~;~ wadzone są roboty kanalzacyjae. Zatrudn()~;:\ ł 1'lyprzy wydobywanu z wykopu zem,,. grzt ~, korbe wndy robotnk Rybarezyk Wadaw ~.,~; mesżkąly przy ul. Rejtana 4,.' prągną,~.p.9~", neść kube~ z paskem przechylł sę zbytno",'. Weż z cężarem runął w głąb wykopu.. Njeszczęślwec doznałzlamana podstal!,.. wy ezaszk, 'wstrząsu mózgu Ó~az ogólneb:'~~ ;obrażeń cała. Na pomoc Rybar"zykowpoś"')~ peszyl na pomoc koledz:y ' wydohyl zf1łę.. ;,~ h wykopa dającego słabe oznak życa. Wez~~{, wany lekarz pogotowa po. rlałozenu.. prawzo :c' rycznego patrunku przewózł ofarę' zawodlł w agonj do szptala. Na uwagę zasługuje fakt. ż Rybarc7yk przyb'yws~y z rana da pracy ośwadczył k!łku kolegom Ż ma przecznceźe sp,otka go UJesz częśce. (a). W sane cężkm przewleanono go dos%p1'" {ala. ' Szofera samoc:hodu...' pocągnęto do,: cd, powedzanośe. karnej zatrzymano do ~Hl przeprowadzena. docbodzenav~'f (a) ;~"'-

7 r a z Pan Bencb Kukełka z Owocka jechał cło stolcy załatwć klka ważnych ąteres6w. FOl newaz spesząc sę na kolejkę ne, żdą'ył jeść śnadana, kupł, sobe w wędln~rn, wyśmentej wołowejkelbas)' zapraw,(.)atj,. C%<;tU S.at kulturalny wyplenł potępa lado szczepu Batak f mmo wy~qkej je5'o kultury u erslwo, pętnując je jako zwyrodnene pr1.e.. trzymało sę ludożerstwo dq n8.ssych czasów. ewne naturz«: ludzkej. Moszkowsk psze o tern eo następllłje: Speżywaue męsa ludzkego ne było w - Poźerają, on ludz ne dlatego_ by m doczne przecwne llaturze ludzkej, skoro' by męso ludzk.e smakownlo, Ne \>'.7>chodz teź w Jo, negdyś bardzo rozpowszecbnonę przetr grę zamłowase do ok!"ttcleństwa. Chodz wy wało,n~mal do naszych czasów. 'łączne o relgjną prawną nstytucję. Dzw.. Hstora dl'e6w ludzkośc przeka.zała ne to br:r:m źe ten z ol.!n:kt.j wdzena earo" Dam lczne dowody ludożerstwa, PfzeClhsto,:" pejskegc llajw;;ttręt:c;'jszy najobrzydlws%y ryczne zaś wykopalska dcl)$tarczyly nawet Ba neobyc~aj t;1chodz tu %~ctlot'wy obyczaj. ł ' macał.ayeh dqwodów.. < t.ak np. krad:zeź lub warołomstwo karanem stkem Z pewną przesadą: W jaskna'ch V Chavatlx koło Namur jest skazanem na pożarce. Gdy, męzc:zy:ne odkopano 80 lat temu re~zk l.. u~zt~ ludoter... udowqdnl.ono jedną.~ tycb ~brodn.str~ma p<;>'" czeł pochodzącej z epoka kamlennejł w kszlał szkodowa~~:l. względp:le obrazona, zawadama ce nagryz10n"cl! ko~d dzec "'!' róźl'lym.w:.. o. tem radj~h'a, RadJaeh u:r:nawszy przed5t~... ku. Podobne odkryca poczynl0tlo V, laskx- Wlany dowod za wystarczą}ący, posyła stotue nachw Chorwacj.. marę sol. 07natza to tyle co pozwolene na. Szpk z kośc ludzkch mózguehodzly wymerzene kar,... Ofarę przywązują do ~$ wśród ludoerców wdoczne za n~elada,przys serne n:e:źb<łlego pala, zabjają ją wtóezną mak tłus%c4: zaś lud,,;k służył.za olej. na surowo spożywaja.,warołomna kobeła 'Podróżnk G, Scbwenfurtb, który w ro... mus patr~eć na stra$2;j,lą.śmerć swego ko.. kl :wedźł Afrykę Centralną, doatał od ehaaka sed7.ąc okrakem na ostrym bambu.. kl':ajowcówdo awojej. lampy oleju,. który jak se. sę potem dowedzał sporządzony był z tas%. C'Zu ludzkego. PrzY1ąćbynal~żało~ że ludożerstwo pows tał" tam gdze brak: }lo.karmu zwerzęcego zmuszał l~d:d do spgżywana :męsa swych blźnch" Dośwadczena sajblźsze przeszłośc pou :zają przeceż że wc:lasach skrajnego 310- du ezłowek ne czuł odrazy do męsa luda... kejato. że zjadał n~wet trupy swoch kre~nyeb. Odraającynl pr~ykłade~ ~ czas,ach, najuow: szych. byty pod tym 'Względem nlektqre okoh ee" Rosj,' dotknęte kęską głodową, Naogół jednakgłód stanow najprzymtyw nejs~y lęc7. ne najstotnejszy powód.ludoer stwa~.' :,.:.{:,., W~:t,~d;t::;~kcb plep;top '. różłllyazc.~ęc w., abl..., a;k~".~.:.. ~D. ł.,o... ;a.ę.l~d.qżet.. stw. o....,n.. ę.'.z p.o'" W~lł!U.bltak:t1,nnego QQpowednegopokarmu :;'(1ecz w n.astfłps:twe zabobonów flo\tpd~s~-ech~ 'nonył:hprel guślarzy. Serce c~ywątrobę!. poległych. WOJownków spo?"wah ludotę!ty W przekonanu;. że W' ten, spasał>. przyswoją sobe słę odwagę' zmarlego., W nnych xno.wu str~naeh POllllc.e u:u... pa stano,wło rodzed ostatnego.ucxczed1r.me... boszczyka p:tz:ez pozostał1ch przy życu krew nych, Pożf.ll:c~.2aś ~ała nepf:gyjaeela pa1e:ta ło do wyl'afnowanej formy zemsty.. Nlektore szczepy nd jan.. posuwały swoje okruceństwo. do tegostop~a, te jeńca wxę~f!1'6 do Ulewo l. żywcem poterały" U ~"ezep/)w.. werzących. w ta.jemną moc tkwącą 'w zwłokach neboszczyka.' ceremonjał spożywana cała ~l'qdzkef!o był śe'ł 7 Do uc2tydopuszczano łust81o~,. tylko jedd.cstkl upr~1wde jowane Pr:typrzyspGsabanu. ofary przy zabcu spoźywanu.. jej.obow1:lzywał tradycyjny rytuat Mordu dqk"łnywał natlzelny kapłan. a na.. czynła u:ywad:~ 'd() sporząd:zaną,potraw. 2: ~ęsalud~kegopt2"echowywane były 'tl ŚWlą ty».h~h 'jako św.;tqść. ~d2e1n~zeju~z:ty 114'" ~oereź:e pr'eradzały Sę w d%lke otgje. '.. Lvtgstene dowedzał sę od nektórych s:z;czepów ludoerczychże;' męso!udl~e ne $mak~jerb. ',Wprawdze spotywaj1.\le lecz tylko ~e ". wtgl~'dt1na tradycję.... lnnpddrmneya.. z'w-łas2cza,msjonar%~. opowadą~' r wyranugwyth ludoźercacb~to... r~y 'juz :s;oleł\$wój. wyrobony mak. Męso łobetzdal~e.m. tycb 9makosz6w było lepsze, ~źel"płę({q~ęzczyzn ne dorównrwało ed.. nak:jakpścą;n:ęsa,. dzee~męso e\tropejc2;y", k6wjde <, ~Y\Q"'!~oko cenone,dy:ż bylo ~bytsłą~~~';:','t " 'łj~:(~,~ :'r~~ych c,ęśc Cała.. zwłaszcza. wxu~~r~ą;e~" ' ~,,,.nexltęmc;łe~ydująeym ne byt sa~.u~k'<..:1': ~",~~cfub~wehodj:ł:y' prze" są4~t~:l1ł~hj~~~!;::tfewnylllqtgarao"'szc~eg61... tle wł~~n'o~c~.. '.....~,::<..... ','!t>,. r lvlo~~rt~w~\ltqr1: v "«9J(l~Mj~zwed.:drw awoch' poadc(~l!?umat~"wsch~cł~,,» cent.. r.l.:..werdzl, "e&~e~ę..., ",w ".~~k:a.) 907, że ' u Cekawa rzeczą jest że.ludoż erstwo st.. nało u ud6wo. względne wysokej k,ultur2:e Stwerdzono to u. wyptne. kulturalnych szcze~ p6., po odkrycu Ameryk W dawnym Meksyku sldadatlo różnym botkom ofary lm!" ludaach których następne spożywano. Nektorzy z hstoryków twerdzą że wa.. ra w czarownce w XV! XVU weku jej bej:względne tępene pozostaje w ścsłym swą zku z odkrycem Ameryk. Bezwzględne tlpe :ue krajo'waó,-.rv w DQWej odk:rvtejamety~e tłumaczono jako tępene.,królestwa szatana'" Europa. "aś przerażona. tą włeścąpoezę.a skwaplwe tępć djahła n U sebe. 'Llldożerstwo wśz;ód.a:tteków wypływało, w Y~flczne z przekonań ~el~j ny~b. Pozeral o ny tylk?., męso łudz ZQZ~~fCh boko1;ll,... w,o.. nęrz.e,wfposób ścę,rytąąlay*. Po2:atemjed....n ' nałt,nawetw cz;~sa~h. klęsk 't#łodowfe < :ueru'" szal męsa ludzkego. " ~...,.-,,,, ~ Ostrz ł.'.' Chcąc nabyć p;roa3lr od,bólu gło'" w't z KOG'tJTKEM.M"reno-N~rvo. 8mh należy żądaćtakowy~h 'w oty!11nal... n;y~" opakowanach.g~seckegofzt\anych od łat 30. Przy ~akt.lpn~.proszków: z"ko gutkem. "Mgreno.. NervoSłJl..' zwracajce uwagę na opakowane,.' odr.zuc,ajc.e. u...,po. rł2..,we.,po.lecd... ne pr.,. o... S%. k,.'.,' l..' łu,dz. ą,co. d. nasz,vch podobne.. o Of1'1naLneopakowa.. lla po 5 proszków --. ~ąde1ktt :15 groszy Ooby, dla. któt~c.hprz1jmowane proszku stanows'pewnątrudność, mogą, używać ptoszek " KOGUTEKd "MGRE.. NO.. N ERVOSlNw forme tabletk.. Opakowane po 20: tabletek w pudełku' Ce" nal. zł. 50 gr~.~ Ządać 'tabletek" "ogu-; tek MgtenQ... Nervosn " " w orygnalne m Opakowanu Gąsecłdago, ".,,.., u."!h 'e", n ' Zdobywszy mejsce w pr:lteładow'sny,m przedzale" p.benchwydobył z. kes~eą keł basę, pokroł Da kawałk lmgk~j1cz %a.. chwytem zaczął jeść śwetny prdd1.ktot.. woek.. Czonsnek zawarty W' kełbase parował gwatowrue.. wype1llając swym aromatem szczelne caly pr:edzał. ' Tak sę neszc~ęśhwe złożyło. e n4 wprost p.' Kukełk usadowh sę p.lzydor Ka, lnowskll 4:złQwelt chory na zawroty, gt~.wy, mdlaśc.a cqza,tem d:de.zdecydowany WfQr czosnku.. '.,' PallKalnowsk patrzą na po~,.w~ąqe.. go Sł J( ukełkę oddycbaj~~ jego' ]flolowłj, kełbasą, c~l'pjał sras:dwe...., Zatykal nos ozekał, apa~.,bęn~h.kończy uc:dę. '..' Momenteazblżył sę wreszce. ąm,atot' C~ osnku skończył kełbasę, wyż\1cł.p\'~e~. Qk; no paper; przymkl.1ął oczy w kolltęu:(p~~:e od "aj sę trawenu.,. Jednak,czosnekumeszczonyw., nta clqwałznac o sobe. Regularno co dwe mau;. ty wstsząsal w".dą postacąr: Kuld~łk.~ z którego ustdobywalo &ę ednocxeśne ' De.., lodyjne 'lłbekade~_. '..'..,.." Tego,p~Kalnow$k,Qlal. do$1~., J(ą,J)~'t $t'ąąc z obecnośc koaa.uk{prllł~.~~~~tr:"~\~" %wlqcznego'. us.un~ca. Jpr;,ęd~~t'ł,h..},~g~,j K...' lt._". " :'.-.:,.~.. ~1E:~~jakej'pod$tawe1.S1JU:'~bQ, ~p:zap,.#, fulkcjonarusż kqlejowy. '..... :.'.~.'...,',,'<:.,,~Na pod$tawe tego otoropą:r~~d.~e~a mnstra' kom\1nka.cj~......' Tg,:,r,ozłc$~c~ony.pa.azer ogc2tytalume.410naw:p'rzęjlżale tablczkę;, '.,; uzabran~.' s~podqdp()'wedz,al~qs~_ ~d$wł.lprzwozć w wagonjematetjłlływ,.b",~.howe" łatwo palne, źtące cughnące cc.~, -.A to jest tak cu~hnący m~terjał,z którego bucha c%o\łnek! ~dqdał Wlka:t\ljł\c' na Kukełkę..,", P.. Bench dotknęty de ywego wr~a sn~.ł:.. '. " <...:.,. - Oblczaj sę pą.n ze stowam~, kog,op~a ~a materjałnazyw8$z? Ja panu poka~e,mat:r~ jała.. Czosnek sę go npodaba. dla paua J?oł.. clę zjesć na nadajle fksatua~... ntesywne beknęce przerwal. P"" Kukełce dalszy' cąg prlęmówena ", '...' Ale j\1ż.. Wawrze dyskusja Pt~ybr"ł~. taką formę. że po przybyca ~a d~orlae Gdansk obaj przecwncy ~aż1:ldal..$p.an~. protok6łu... ~.. W wynk.u: oelbyła s~ s?rawa'.w~~~q:l",., aj:qd'tkm, gdze pan {ukełkadqma,~~ł '$tąkarana pana Kał:Qowskcf,tQ _,..te:jol :'~'. terjałj:::.blakwobec. wzajemnośc" pótlle)'tl~ "N obelg.. sęd!la 'PQ$tanowf. kary lpl,'!;l,': vr,- merxać_.. J f

8 ~~..,.-..".. -~-,..- n Re7.pOe%ęły sę manewry lotncze, mają.. ce za przedmot studjow<łre obrony pr'!eelw lotn,czej duży ch mast angelskch. Ze wz!1lę du na fatalne warunk atmosferyez!le g pr ogram ćwczeń musał być częścowo zmenony. Perwszego dna ćwczeń bylo wykonane o.. &em napadów lotnczych na Londyn. Lotnctwo obrony, złożone z ośmu eskadr, odrzuc lęnapaslnków. ednak dwom grup0m Beprzy jaeelskm 1 lczącym po 9 samolotów} udało ąę. przedostać nad masto rżueć bomby... W wykonanu dalszem umowy lcndyń~ ~ke zosłały wycofane ze słu2:by: krążo\l\<dk ~ Tger" f Marlborough ff Ten ostatn był o.. statnm okrętem we floce angelskej, opalaąym węglem. '.. W.. zwązku z tragcznem zatonęcem.pose~don'aff, prasa amgelska pośwęca uwa" ~~a~arat~w do ratowana zatoponych w lo.. z Możnaby stworzyć bard7:o nteresującą,ubrykę, gdyby pokole wyławać zapsywać z powodl: obrotów mędzynarodowych te, dzwaczne czasem nekonsekwencje. w jake obftuje. nasza wymana towarowa. Trudno jest czasem docec, gdze kryje sę przyczyna jakegoś ;jawska, częstokroć sprzecnego z ogólnym rozwojem wypadków C~em da sę wytłomaczyć naprzykład przy o gólnej stagnacj Z jednej spadku przywozu 'do połowy w stosunku do 1929 roku - z dru ~ej: strony - nebywały wzrost mportu przę :d;y tkanny jedwabnej, Według danych wwezono'w perw&zych pęcu mesącach l przędzy. jedwabnej za 4.7 ml. zł, W 1:0 ku 1930 za 5 9 mm. zł,a w roku beżącym za 9.3 mlj, zł.; tkanny jedwabnej w 1929 f O ku.za18.9 mlj zł. w roku beżącym za 2t3 mlj.zł. Przytem trzeba podkreślć, że. przy wó7.przędzy bawełnanej spadł z 22 mlj. na l1rlj. tkanny bawełnanej z 20.5 ml na 1'1n:lj, zł, jak rewnez o połowę. spadł m port wyrobów wełnanych,... _ Jakern węc względam tłumaczyć należy tenw yskok,społeczeństwa zbednałego które pozwala sobe obnżyć przywóz. wełny Lba'NełnJ, a zwększyć przywóz artykułu lu.. ksusowego.. który jeżel nawet jest potrżeb:o-ył 'pownen być zaczerpnęty z hodowl własnej,psalśmy- już nel'az, że k.lmat Polsk nadaje sę doskonale do hodowl morwy jedwabn ków, Jeżel już, powtarzamy było nezhędne wyweść te mljony zagrancę to trzeba ~o (f-hoćdzesęcnę przeznaczyć na. rozwójl.,.jed w:abtlctwa polskego. Lepej teby jedwab był.1q, procent droższy a zeby sę polske ed- Wśród lcznych opsów polowań na we.. ke drapeżnk w dżunglach krajów egzotycz,nych, wyróżna sę newątplwe opowadane. zawodowego myślwego, p. Alejandro Semel, umeszczone w amerykańskm dzennku "The Sportsman"... ndjane brazyljscy oraz zawodow my'" ślw polująey na jaguary, uprawają z welkem zamłowanem nebezpeczny sport wal... kz królem dżungl połudn.~amerykańsker W tem spotkanu broną ezłoweka jest. długa, ostro zakońozona dzda, zwana przez krajowców "zngaya'\ xwerzęea - kły pa.. zury. Jest to węc pojedynek na śmerć żyee. którego ofarą pada neraz odważny ftzn gayero", częścej jednak pozostaje na placu zakłuty jaguar. Szczególne malownczo oęsuje Ale!andro Seroel perwszą swą walkę z ja~uarem: Pewnej cudnej ksężycowej nocy płynąłem. spokojne na mom stateczku."avanturera" { wzdłuż brzegów tajemnczej zmennej dżungl gdy nagle w poblżu rozległ sę ryk jaguara. zrazu lenwy. nsk, przeszedł w przeraźłwe c:rescendoa. poezem stopnowo zamerał. We.. ROZ:WÓJ Sob~ttA,.8 serpna fl d/d podwodnej,który po ~~;.z -tler~~;y=był~.. żyty w tej katastrofe. Składa sę OD Z worka wypełnonego tlenem, ~aweszonego na pel'''' sach marynarz~~ Oddycha en ż nego za pomocą rury, zaksńczonej rodzajem mask na tyarz. Zap'8s tlenu wystarezy na 1 _" 1 pół gedzny. Ćwclena w hżycn aparatn odby.. waą, sę w ten sposób~ że do kabny, naśla.. dującej ptzedzał łodz podwe.dne.. wprawa.. dza sę stopnowo wodę. Gdy kabna jest cał kowce zatopona. nastąp wyrównane cśneń wewnętrznego zewnętrznego. mogą za':" stać otwarte luk! przez które zatopen wyeło stają sę na. powerzcehnę m&rza.. PrzecętS!e wydostają sę on x; szybkoścą 1 pół m. na sekundę. Na powerzebn morza aparat służy, jako worek ratownczy,. utrz ymują.cy głowę to nąeego nad powerzchną wody~ $ '~~.. wabn4fwo rozwjało. - Nezroznmałe są pozycje dotyczące ob",. rotu skóram surowęm ' nasgnamgl~$tem.,wywozmy wyropy.męsne spo7ywamy nem.a lo męsa namejseu według węc wszelkch wyrachowań pownnśmy czerpać poważne dochody z wywozu skór choćby. surowych, je żel ne stać nas na soldne wyrobene skóry. T ymezasem saldo obrotu skóram surowem mamy ujemne w wysokośc 2.6 mlj. zt za perwsze 5 mesęcy r. b. C& sę stało? Wy weźlśmy skór 'Za 21 mh. zł. ale wwezono za 13.6 mlj.złotych.. Ale najkaptalnejsze jest to, że choć wwezono za 5 pf'teszło ml... jon6w złotych garbnków wwezono równo c~eśne wyprawonych sk6r za 14 mljonów złotych. Teraz cek~rwy blans: wwóz skór su rowych 13,6 mljonów złotych wyprawonych 14 mjonów; garbnka 5A mljona; razem wwó'x. 33 mgony złotych; wywóz~" skóry surowej 11 mljonow f defcyt za:> mesęcy 22 mljony plus zatrzymane garba't"ne. Bóg raezy wedzeć kto temu stanow necz,y jest wnen. Rząd, przemysłowcy1 kupey,tempęr~'" tura czy wogóle społeczeństwo? Radzbyśmv jednak byl żeby lctokql.. wek :z wymenonych zechcał s~ orlezwać wyjaśnć ten neprawdopodobny napozor splot mla.ch mqrskah nteresów~ Przeceż W dalszym cągu za tem dą wyroby skórzane obuwnctwo które sto dzś fatalne choć. Gngś byto chlubą mało swoch 'Zwolennków na dalekch nawet krańcach wschodhej Europy. Dzś - z~lewa nas p1'o&.lkt zagranezny4 gorszy a nawet ne tań.., ss,.. Gdze knez do wyjaśnena tych dzwolągów? n l dzałem, ze to rosły samec nawołuje samce. Skerowałem mój pływający domek ku brzegow. dzób "Avanturery" zanurzył sę w blo dej szybko za pomqcą grubej lny przymoco walem ją do jakegoś pna, poczem udalśmy sę na spoczynek. Nazajutrz skore śwt bylśmy na + noga eh W nespełna.godznębylśmy lla trope. Zbl~ żałem sę Qstrożne f raz eszeze sprawdzwszy obsadzena ostrość mej dzdy, cały zamenony' w słuch wzrok. P o drodze przeszedłem małą polankę.. wymarzone mejsce dla pojedynku zanurzająe sę ponowne w spląfanąścanę cern dzkego wna, znalazłem sę tak blsko zwerza, że pomędzy. jed nem a drugem spazmatycznem ujadanem psów, wprawnem. uchem łowłem jego cężk oddech, byłem pewen, że drapeżnk równeź we o mej obecn.ośc, spotkane zatem było blske.. W tej chwl z trl:askem rozsunąły sę cerne wprost końea mej dzdy ujrzałem centkowany łeb. Cofnąłem broń jakmogłęm najdale, leez jaguar z rykem, który długo dzwonł m w uszach, przeszed do llatarca_.'11 11 Q r Z Aten wysłabodo Rosj umyślnym po.. ~ słańeemt na specjalne zamówene ~mba8ady ~ soweckej w Grecj, nezwykły. 'transport.., Składał on sę z '... c" l'ająków,z gatunku, 7;,. ~ wąc~g sę pluskwam domowem. ~ Każdem\l z pająków, uwęzonych w pro,~; bówkaeh l dodano do towarzystwa klka mućh, t~ choć. pająk te.spoywają mucby tylko w osła tec::znej potrzebe, podezas gdy ehronczdy a.. <, petyt na pluskwy jest ch cechą swostą. Pa.. jąk te przeznaczone są dowalk.z plag~ pl ~ skew w Sowetaeh. Postanowono.zateM spj'owadzć z "Grecj, gdze jest ch ojezyzna, klka. okaz6w pająka odmany HFlavdus Smon (4:J~VfącegoSę '\ pluskwam. Jeden takt okaz potraf podobllo spożyć ze smakem 100 pluśkew dzenne, O... ""~ czywśce, źe sprowadzone o becae okazy ne będą jeszcze npełały służby", leez użyje sę jako.stado zarodowe" gd,ż pająk te w na.. turze zdarzają sę doć rzadko, a do pokona... uamljard6wplttskew soweckch trzeba ca będze.sporo. - '.'''' Rząd so-weck. załemstaje przed dono.. słemzadanem; walką z pluskwam. Może wal kata będ:e ujęta w jakś nowy.system, za" ewue powstane jakś nowy urtąd 1 np. "pluk ~){)rbf1, który akeę rozło.y planow3 na j a.. ką& patle:kę.!",..ał.aroj.~ morską. nad zatoką Clyde u d~,~~kqwqn'j"p. Umeszczono specjalną apa" ca~~~6 która jest zwykłym radja-gramolone_ w' poląc;f;ędl z przyrządem d01aadawana S1 ~Dmłów przysyłającym radjo"staejom okrętowym sygnały pozwalające.. zorjentować. sę V ~skej O-'FHeglosc od latarnznajduje sę ona Co 70 ~ekund płyta nagrywana na gra DE.'J\l!one powtarza nazwę latar2 "C umdrae", p~~zem następuje sygnał...,; trzy dźwc:k. dla. ge - dalej słowne. wy1c'zene odległośc w znów dwa dżwęk. długe p oka~dym pełnym sygna1enastępaje 21 sekundowa przerwa,. Synuały słychąć na odlejftość do 5 ml morskch na 1. wjky radjo~odbornk. W. t~ sposób w czase mgeł~ kedy śwatła ne wdać. statk orjentują sę według nadawsdycb przez latarnęsy;gnalów ł t. dźwękowycb J[ L... 4ą l! lwm;w 2 potężnem łapam waląc dookoła, Trzeba byłowydostac sę z gąszczu. w którym mój przeewnk swobodnej sę odemne poruszał, dałem parę kroków w tył. lecż eoraz natar.. czywszerazy, palegaące na dzdę, pozbawły mne równowag. W chwl, gdy schodzłem na polanęj poślzgnąłem sę upadłem ńa jed no kolano. W.tym momence ja~uar skoczył z tak szalonym mpetem, że spadtpoza mną! przez sekundę grozł m atak w plecy. Lecz błyskawcznym ruchem wstałem, obrócłem sę cel1\em pchnęcem przybłem gc doze.m. Ostrze dzdy coraz głębej glębej zanu:" 'rzało sę w szarpące. motające sę celsko, dzke ślepa stały sę zelonej walczył jak szatan... ' Wkrótce było po wszystkem,bestja le... żała ma.rtwa, ja zaś drzałem, jak lść. Ochło~ nąwszy, wycągnąłem zakrwawonądzdt:. wtedy wydałem okrzyk tryumfa, tak, jakm człowek perwotny włał zwycęstwo nad po konanem wrogem. ~~.- --" ~ ~~~:~~.-

9 ,..,;, ','.'" o " Ch.rzy uzyskują zdrowe uźywaj~c BltLOSA lee%ą nezawodne eer'" p~ena wątroby woreczka żółcowe ",go, tlsuwająkamene ż6łeow~~j!!! OLSKEGO P ASVEROSA usuwają bezseność nerwową, dealne regulują ezynnośc serca cały system nerwowy DEGROSA leczą 11 admerną otyłość po~()dtają pnwdłową przemanę PULMOSA leczą choroby płuc, U... mater' 'W organzme suwają kaszel zaflegmene. W zma -.. enają organzm przywracają. apetyt ; GASTROSA lecey chroneznąob... &... stru~cję wslelke zaburzena oł"d kowq kszkowe, dealne regulują REOMOSA usuwają cerpena. reu 'trawene chroną o:d hemorod6w maty ezne, artetyczne schasu LARYNGOSA leezą ból stany :zapalne(łan~ny gardła. krtan, m.. gdałówd %8paena dlą.seł ok.ostnej UROSA leczą cerpena nerek pęcherza. Usuwają w8zelke nedo.. ' magana dróg moezow,eh.' Broelury wysyłamy bezpła.tne, Sprzedaż.. aptekach składach aptee"n P'Jled.llł\\VldeB D& m. &.6d. Wojew. "ód_le M. W L O D A R.. K.LODŻ, RXGOWSHA.7, Tel. 1S-OS R~~!~awC~dz ~~e~!~~k~~kap~~c~~~~~r. reperacj obuwa uskutec~na NA POCZEKANU (w cągu klktanastu mnut) wsaelke reperacje obu",bl Na.jwyźszy gatunek skóry ljr' Mocne, trwałe estetyczne wykonane ~ NASZE CENY: Męske zelówk Zł. 3 f 75 Męskeobcuy 2 sw_au... lr. 1,75 Dams~e zelówk Zł Oall ske ob<lssy Zt 1,- Ze!, pasowe-szyte 050 gr.. dresej' Pogotowle e o '" POTRKOWSKA'9 Jze wcke ". {w podw~ na praw. Potrkowska 9 & P o l e e a au.,.e, ł.. ole,c_ ręcznej roboty - dzesęćkroć wytrzymalsze od 2sgranc7.nej reklamowanej tandety. ' Welk wyb6r ohuwa męsk~goj damskegq aae cnnego po ceruch, k f n kur e n e, 1n ych PRZEJAZD 9{}Jl tet łojatd' tramwajem Hr."U. przy PnędXłlnJaDJ. "~:.~ " '.. ~ "... ~ą~ca węgel, górno"sląskdł\browłeck perws~o1'zędnej jakośc.. n«koksujący, o raz koks mękk drzewo opałowe: w 8~apaeh rąbane.. Dostawa do dotn6w. w każdej lośc... CENY NAJN:tZE T.+- gwareu:atowane po (:enacłh konkurencyjnych kn:pee tylko, we frme l. DYREKCJA POLSKE podaje do publczl1ej wadomo6c, źedna 4 serpna uruchomone zostały Odtzlał,y "ORBSU ', Ptlty',uJ_ OW Anrzela'; 5 Nowom~ejsk.ej 2 pod W ł a n:.; y m z. r z d e m Cęnywszelkelo. rodzaju bletów krajowych zagtanclayc:h' po CENACH NORMALNYCH,.W Sa~~rf:e,.. maśteczku,a1zackem,.' z~.. jll1; no'wy~h;jók~torów:'~~el... mes,kflnu". ",1, Sf(aeda",no:l:ekaW1,wyt?~dek,. ś~a~~ a'r.d~ec, na opece,depryel lud~l,!ozneze.. C2:~"}J;B,der":t,wotnem póc~u.u,.łusznośe ljl!'ahyczh pocał d~gwet)); '.. \Y.8J.'od' bocan4w.. ZaobserwGwane.teg'o zja-.m~lkań~y:,~averd'e':zg~()tt.u~d2:l sę ",la waka',~~~}4,,~ząć.nalęy szczególnej tt'~s~l- śne 1 'r~dz,c.n: a4.,ępl;',w. jak sposób wygonć "o,q, l.. lt,',a.r~ą.1z. t,~2:ycylkrz,dł~ty $W'J:at ob4e bgc~uy>,~> '. cudzego gnazda.. Sprawa P~ct~a:.~abjce ptłlka.lllb')podberałł;l~ pt~.. przedsław'j,ła... s~. o tyletrudną, że drzewo ~neh jaj, jest. '~ty~~ śłrouaehnejako",rehgj": było n10cro $prócbn~łefa w,soke~ tak. że n~mj?*~e.tęp:stwem, natomast ~ welkł.\ 8er~ d.ostać sę':na satn c:;zub:ekmoźnaby edyoe 4~C~t\ądwagąśle9:t.Ąąlząt~ż,.cyżycjec)bv" przy pomo~1vtalc"yelkej '. dra.bny, jakej w cza~eptakówł gotowwkazdejcbwu.pj'zyjjć cale. ma$~e~ku'nle 'było. ~':POJQOĆ~;'~t~ydlatęj r:zesł;y'. ' ' Para, bt~talll~~h wyeksmtowanych' bada.... Otó*'~tł~r~yło' ą;.ę. żw:.. c~łase.neqbec- nn.'.latała b~:tt~dne nad rłowamludz,psz n~th~l ptą.ąc.h.. todzcówjpara"bc,.cb bo~~" CZl\C ałośn.e,skarąc sę Po ehwl jed'l.'lak ~o" l!a.~takowala jedno J;gnaz:a. pskl()ta boćany,... odlecały, zostawając. nadal. dzt*!c "!,,l'~u<:ła. 'ta. bruk uucy.a. sama r,ozr.,łeła bexd'omnepod E)peką ludz. M,.lgJj sob.-:: tu :f 'W łlne:!~~~ Gdyc;ła~n g()sppłarle~nh:.,' dze. żepewne.r~~zee ~ łh;~ga,y.. pqap'\pm".'f'ł.., &DO.,l:Ó91h.polQ~łlD~' "$L '.b'j;uj,raelq\.lkaó,oqwclo Ja~ego.w.a.;uł.tr Pr.ze~łeD~~ao.acznef Jaltedot'ks,ło Ąngję 'uchodtąc,\ dotychcj!8s a naj bogata'. sz:y kral,w,"~~~f'()ddzatało równeż.na jak naj1»oksze '0&..:me wydatków dottlowyda. R.k ohecny, jest równeź z tych $Elmych pr', c:tfn, w, LendYDe; najmnej f/ pomyślr,y 'dla. lct'b.y,,; zawartych małżeństw f.wedlag statystyk., pxowadzo'nel prr_ u:rsęcly sta.nu równaczene pr2:ez. 'parafj& kok.ełów l rok bet\e,. 1931, wyk~\lj~'.cl~żk, zawartych małteń$tw V lośe60 proc'~q.t,,, 'W tcsunku "do przgc!ętne cyfry. plat~$4atw. zawartych w 13 latach powojennyeh ~ Dośw) dczosy urtędnk''tstoą,c'.1 uac:.a:ele bura ata,ty stycznego, or:tekl:lobecne narzecen ro&m,.. ' ślajl\ serjo dłago. pad swą pr2:ys~łoc,. "Przed klku jeszc:r.e laty,. zakochana para,m. namyślająesę długo..speszyła do ołtarza, neba;ł.cze!c na kłopoty prz:ysdo8t.. T ~ra.~ odkładają,ślub a'ź:do chwl, kedy obojao1ll le", pej pójdze,~czylłdop6k\ oboje ne będ',.n.ę cej.za:rabać.bby módz Qtr~ymać, gosp.odustwo domowe :u.ałodpowednm.p01l.lome... ' l ~~1'. \ Bl" m ne'- m 1"' W goc:łznę nee.pelna,pojawł sę w dal na ll.e\m,.e c~y kluerz bocane.w, a po cnwu 1'01' poczęła sę \ Wanta :..Ma dzoby ~ do'lkoła b... pra~ne zaj{ętego gnazda:'. Roozłce wyrlqo~ nych dzec.h spowadz1\ sóbena.pq,:nn~_ł. stado bocml6w.' lctące\3j. s~tuk~ftmt:",~et7 w.staf ~ pred ~obam\ ~~kej:.:~~m},4,~~. nlegodzlw06w. muslała.sl{~rltu.low~~":~t~~ ne umykbć!!t C'udzege me~~a~.<jh;;":::;::'.' : 2dar;zęQe to, ro'6gtane'~:(~:v!.::h';... &teczka Sła verd.e:z;nal~:tło'~~~t.,:?d~!.,w~... ~a~=~ ~!~~~:(1!~~=-j -A... ~,...,',.....

10 Dzś 'd_ następnych flm osnuty na tle wypadku haro Ba Lcevemsten& w Brnxell " W ROZWOJ Sobo'l:ll ł rolaeh głównych uroc'za 8 se:tpna 1931, 1'~,) ne Dale O ęn " wytworny treścą którego'. jest taged(,:1 człoweka waleźącego., mło";j swej' żony '~ arner Baxter Nadprogram: saml aru (dodatek dźwękowy) Pocz. se&d. o godz. 6-e1 w soboty o4.. ef"po c.en.ach" znźonych V aedz. porank 'o ~,. 12-e;. po 50 gr, " Najtanej na~yć mozna S k ' w każdej lośc współce S z e c: Ó W POTRKOWSKA 79, :-: AL KOSCUSZk 22 Telefon , Specjalność. detalczna sprzedaż, zelówek trwałych na,wod-= o Dr. rocl z~rapce1'8ko... Sl&o. larslo przyjmuje wszelke,z1tq)ó:mena, odśweżane ~""~,ws~ełke, przeróbk oraz'.' zakłada sę frank STEFAN. GABAŁA WROTa',, NA tac do sprzeda.. ' na w' Ru.. Ewangelcka 1, Telefon dze Pabjanckej przy fa.. Przyjmuje od 3"':'-4 od' 7-8 w. bry~ę Senensa ł teren na.. Specjalsta chorób sk6rnych j wenerycznych ' daje sę na fabrykę., Oferty do Rozwoju pod "H.G.~ Leczene djatermją. Elektroterapja 1.. N,ajlepszy odbór n8 detektor m ra c e n kto kupuje komplet na Ład:! ł Raazyn za Zł. 25 ł',zakładzłe RAD0-ELE~TROTECHNCZNYM Uwaga! Ł6dź, Andrzeja 9. Tel., 13~0&' g M~dne. tane soldne,s~ "OCRODZErUA ~ DRUCANE, pleconk tkanmjl -: nabyte w Frme R.. J U N G, Łódł W61czańska. 151, tel ,Uwaga! E H J Y PLl E.. W nowoutworzonej kolonj,znajdującej sę w p~ękne:n "a ~entrum w sąsedztwe SS-rówMle~af. koło kole 1l!ozę ~ kaźdy nabyć' place na budowę dom~w on plantacje ogrodów po cenach b. przystępnych Wlado 4J mość: tel l-..b ul. NarutoWlcza Nr. 3. m.a front N l pętro, w godz.. od 10-2 od 4-7,ma,hs ~~!~~ą Za~onDl znane od 1602 roku ReguluJą.żołądek, chroną od reumaty. mu, cel'peń wątroby, ".ladmetnej oty.. lośc, arłrety;r,:mu, uderzeń krw do glo, WYf,uśmer:zają hemorody, ezys:c:z:;krew przy skłonnoścach do obstruk)1 są, łagodnym środkem przec1ty8ze~ająeym: UXJee l do 3 pgułek na dobę Cena pudelka zł, 1,35 wyrobu KARCZ.EW~Kl, TUSZYNSK ~arszawfa Trąbacka 4 -' MA:Ł Y domek budka Z węglem dospr..eedana ul. Wlod.zmerska _. POTRZEBNA panenka do sklepu ul 28 pułku Strzel" ców Kanowskch Nr o er Zawadzkego Kamńskego różnych znanych marek zagran. nabyć lnoźna C) ~ najtanej ""'l C najdogodnej O m w ~bryczn. sldadze ~ :,obropol" = ł..odź POtrkowska 73 Z 'ł. podwórsu łe15s-61 Powrócł Ot POŁUDNOWA Nr. 28 TeL od8-11 rano od 5-9 Wlecź. w nedzelt% od 9:'-1 p.p. Dla nlezamonyth tedy leunc Dr. Felks S K S E CZ ANDRZEJA 11 Telefon Choroby śkórne wenerycz to,nę mo~zopłcowe godz. prz,jęć: 9.3CJ-11 rano popo t SKLEP =: nane swetry pończochy Cena hardzo przystępna Ol'az przyjmuje pończochy do reparacj. K ZELONA 32 tel Kr.awecmęsk t. j KLNSJ.{EGO 216.' ',przyjmuje z wla8ny~h po. wetlonych materjałów Repota perws:lorz~dna. l,dać w apt. s]da~. %,.zakonnlklem A... Ceny znl10ne ~ 'na o fos e l' ZOŁA łecz~,cze,.~ (AZ1MłERY" Zelonko r: Al.<OSCUSZK 37 -: poleca: pończochy jedwa.. ~ bne, fldecos skarpetk mę ~ ske, pończochy dzecnne O reformy,. rękawczk weł według pr!łepsgw sławnych lekarzy przecw, chorobom źolądka,'kszek.,pluc. "ner.. wów. 'wątroby, nerek,pęcherza, hemorodom,' upla" wom, obetruk~j kamecom żółeowym;.,kaszlow.,lst.. m et bledncy,' skleroze, atretyzmow~ reumatyzmow, etc.ządajeebe2ł:!1łat ~ej b~qsźllry~ouezę.jąe~ju Adres: Lszk. Apteka U--y-w-a~~-'-e ł wyłączne l!.., N:C " Władysław. do ~zy,clał SUWALSR* Wytw. nc,,,mary"a~" Wólczańska,109 "C Tysące Chorych" na katar" żołądka, wzdęca.. ~ kurcze bóle,nestrawn~ś~j!~ zgagę nudność, wymq'b:~~ brak apetytu f ogólne ~~a..;) bene ete.odzyskało dtb'~ we używając zółka sła\(! nego 'oa cały śwatmrf91 Detla, profesora. Unwer~t:;~ t:tu JagelOńskego. Zą ó.j Cle bezplamej bl'oszu'y.~;~~ uczają.cej!!j Adres: L~~~ Apteka~l,-;::'t! ~==~======~~ :':1 -.1 Przed tekstejn 30 gr.. w tekce 30gr za tekstem 25 gr. zwycz. 14 gr., nekrolog 30 ~r.;'-k~~un.. 25 wersz mlm. lub jego mejsce, Drobne oglosz. bezterm. 10 gr~ za wyrazł duże ltery,50 gr ogłostene 1 zł. Ogłoszena zamejscowe 50 proc. drożej, zagranczne, 100 proc.,stronca prz;e,d tekstem, w tekśce podzelona na 6, telt.t~m!lało la~ów. A~tyktlły bez oznacze&la honorarjum uważa redakcja za bezpłatne, Ogłoszena przyjmuje sę do godz.7.ej pc) 1 50 pl'o c.. d:roej. Za tfelmlno.w e w!cl:odzene ogłoszeń admn. ne odpowada.. Każda nowa podwyżka. o~owązuje prze-tepprzyjęte ~"O""'."''''.l ".ell.!lex uprzednego xawladod\erjta - ",Rozw6t można zamawać wzgerztt u p. Lacha, w PabJanlcach u p Zatorske'go, ll. Zamkowa. -'~~-r~"''''.~'''''''~'''~'''''''~~~-;---';---~n.-~._~.)~~,.a.~_~ ~~-"~~tl:1'l..."....",.~:: U~B.Wydaw~~ lu. T:. ~ająwfjd',.w tlocm 1:.. e~je:w.skego. ~_aktol' ~ow. ;W~el:jan ~~

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W LATACH 1994/95 i 1995/96

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W LATACH 1994/95 i 1995/96 URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU EDUKACJA W WOJEWÓDZTWE WAŁBRZYSKM W LATACH 994/95 995/96 MAJ 996 r Uwag ogólne Szkoły podstawowe dla dzec młodzeży... Oddzały w szkołach podstawowych dla dzec młodzeży A.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

Siła jest przyczyną przyspieszenia. Siła jest wektorem. Siła wypadkowa jest sumą wektorową działających sił.

Siła jest przyczyną przyspieszenia. Siła jest wektorem. Siła wypadkowa jest sumą wektorową działających sił. 1 Sła jest przyczyną przyspeszena. Sła jest wektorem. Sła wypadkowa jest sumą wektorową dzałających sł. Sr Isaac Newton (164-177) Jeśl na cało ne dzała żadna sła lub sły dzałające równoważą sę, to cało

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna Pes jako ofary śmertelnych wypadków analza krymnalstyczna Potr Kodryck, Monka Kodrycka Pozom bezpeczeństwa ruchu drogowego klasyfkuje Polskę na jednym z ostatnch mejsc wśród krajów europejskch. Wskaźnk

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Statystyka Opisowa 2014 część 2. Katarzyna Lubnauer

Statystyka Opisowa 2014 część 2. Katarzyna Lubnauer Statystyka Opsowa 2014 część 2 Katarzyna Lubnauer Lteratura: 1. Statystyka w Zarządzanu Admr D. Aczel 2. Statystyka Opsowa od Podstaw Ewa Waslewska 3. Statystyka, Lucjan Kowalsk. 4. Statystyka opsowa,

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole Drog Gmnazjalsto, Wkrótce w nauka w szkole w jak sposób je jedno z z w pracodawców. zasadnczych szkole racjonalnego wyboru przestrz W prowadzona przy pomocy systemu elektroncznego. Rekrutacja wspomagana

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Miary statystyczne. Katowice 2014

Miary statystyczne. Katowice 2014 Mary statystycze Katowce 04 Podstawowe pojęca Statystyka Populacja próba Cechy zmee Szereg statystycze Wykresy Statystyka Statystyka to auka zajmująca sę loścowym metodam aalzy zjawsk masowych (występujących

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda BADANIA OPERACYJNE Podejmowane decyzj w warunkach nepewnośc dr Adam Sojda Teora podejmowana decyzj gry z naturą Wynk dzałana zależy ne tylko od tego, jaką podejmujemy decyzję, ale równeż od tego, jak wystąp

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza. RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BYŁY SZTYWNEJ 1. Welkośc w uchu obotowym. Moment pędu moment sły 3. Zasada zachowana momentu pędu 4. uch obotowy były sztywnej względem ustalonej os -II

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

System M/M/1/L. λ = H 0 µ 1 λ 0 H 1 µ 2 λ 1 H 2 µ 3 λ 2 µ L+1 λ L H L+1. Jeli załoymy, e λ. i dla i = 1, 2,, L+1 oraz

System M/M/1/L. λ = H 0 µ 1 λ 0 H 1 µ 2 λ 1 H 2 µ 3 λ 2 µ L+1 λ L H L+1. Jeli załoymy, e λ. i dla i = 1, 2,, L+1 oraz System M/M// System ten w odrónenu do wczenej omawanych systemów osada kolejk. Jednak jest ona ogranczona, jej maksymalna ojemno jest wartoc skoczon

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Ćwczene nr 1 Statystyczne metody wspomagana decyzj Teora decyzj statystycznych WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Problem decyzyjny decyzja pocągająca za sobą korzyść lub stratę. Proces decyzyjny

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Określanie mocy cylindra C w zaleŝności od ostrości wzroku V 0 Ostrość wzroku V 0 7/5 6/5 5/5 4/5 3/5 2/5 Moc cylindra C 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 > 2

Określanie mocy cylindra C w zaleŝności od ostrości wzroku V 0 Ostrość wzroku V 0 7/5 6/5 5/5 4/5 3/5 2/5 Moc cylindra C 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 > 2 T A R C Z A Z E G A R O W A ASTYGMATYZM 1.Pojęca ogólne a) astygmatyzm prosty (najbardzej zgodny z pozomem) - najbardzej płask połudnk tzn. o najmnejszej mocy jest pozomy b) astygmatyzm odwrotny (najbardzej

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO JAKOŚĆ MIERZONA WARTOŚCIĄ WSPÓŁCZYNNIKA R 2 (K)

KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO JAKOŚĆ MIERZONA WARTOŚCIĄ WSPÓŁCZYNNIKA R 2 (K) STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Mchał Kolupa Poltechnka Radomska w Radomu Joanna Plebanak Szkoła Główna Handlowa w Warszawe KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie Proste modele ze złożonym zachowanem czyl o chaose 29 kwetna 2014 Komputer jest narzędzem coraz częścej stosowanym przez naukowców do ukazywana skrzętne ukrywanych przez naturę tajemnc. Symulacja, obok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Energia potencjalna jest energią zgromadzoną w układzie. Energia potencjalna może być zmieniona w inną formę energii (na przykład energię kinetyczną)

Energia potencjalna jest energią zgromadzoną w układzie. Energia potencjalna może być zmieniona w inną formę energii (na przykład energię kinetyczną) 1 Enega potencjalna jest enegą zgomadzoną w układze. Enega potencjalna może być zmenona w nną omę eneg (na pzykład enegę knetyczną) może być wykozystana do wykonana pacy. Sumę eneg potencjalnej knetycznej

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Śwdnk, 24 wrześna 2012 r. Sąd Rejonowy Lubln Wschód w Lublne z sedzbą w Śwdnku ul. Kard. S. Wyszyńskego 18 21-040 Śwdnk sprawa: LWZP-2401-14-65/12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r. Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub 2 3 4 5 6 7 8 04..02.02 śwadczena psychatryczne dla dorosłych zgodne z załącznkem nr, l.p., kolumna 3, rozporządzena ) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam;

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Schematy zastępcze tranzystorów

Schematy zastępcze tranzystorów haty zastępz tanzystoów kst tn pztawa kótko zasady spoządzana odl zastępzyh dla tanzystoów bpolanyh oaz unpolanyh Nalży paętać, ż są to odl ałosynałow, a wę słuszn tylko wyłązn pzy założnu, ż dany lnt

Bardziej szczegółowo

zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu!

zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu! zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu! 1. Lb 6,22-27; Ps 67; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21; 2. 1 J 2,22-28; Ps 98; J 1,19-28; 3. 1 J 2,29-3,6; Ps 98; J 1,29-34; 4. 1 J 3,7-10; Ps 98; J 1,35-42;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmotu: Termnologa ekonomczna prawncza 2. Kod przedmotu: FGB-23 3. Okres ważnośc karty: 2015-2018 4. Forma kształcena: studa perwszego

Bardziej szczegółowo

RUCH OBROTOWY Można opisać ruch obrotowy ze stałym przyspieszeniem ε poprzez analogię do ruchu postępowego jednostajnie zmiennego.

RUCH OBROTOWY Można opisać ruch obrotowy ze stałym przyspieszeniem ε poprzez analogię do ruchu postępowego jednostajnie zmiennego. RUCH OBROTOWY Można opsać ruch obrotowy ze stałym przyspeszenem ε poprzez analogę do ruchu postępowego jednostajne zmennego. Ruch postępowy a const. v v at s s v t at Ruch obrotowy const. t t t Dla ruchu

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOFINANSOWAŃ W KONKURSIE INICJATYW KULTURALNYCH KATOWIC W POSZCZEGÓLNYCH EDYCJACH W 2008 ROKU

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOFINANSOWAŃ W KONKURSIE INICJATYW KULTURALNYCH KATOWIC W POSZCZEGÓLNYCH EDYCJACH W 2008 ROKU OSOBA LUB NSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA 1 GÓRNOŚLĄSKE TOWARZYSTWO LTERACKE 2 ŚLĄSK Sp. z o. o. WYDAWNCTWO 3 ŚLĄSK Sp. z o. o. WYDAWNCTWO PRZEZNACZENE WNOSKOWANEGO DOFNANSOWANA: PROJEKT WYDAWNCZY PT. 15 LAT DZAŁALNOŚC

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU

DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU Rysunek 1 przedstawa schemat knematyczny napędu jednej os urządzena. Fp Fw mc l Sp Serwoslnk Rys. 1. Schemat knematyczny serwonapędu: przełożene przekładn pasowej, S p skok śruby

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

architekt Grażyna Stojek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo