WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1. 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2"

Transkrypt

1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2 3. Warunki umowne - Załącznik Nr 3 4. Projekt umowy Załącznik Nr 4 5. ZałoŜenia wyjściowe do kosztorysowania robót budowlanych - Załącznik Nr 5 6. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik Nr 6 7. Warunki i wymagania zamawiającego dotyczące podwykonawstwa - Załącznik Nr 7 8. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 8 9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Załącznik Nr Przedmiar robót Załącznik Nr Dokumentacja techniczna - Załącznik Nr 11

2 ... ( pieczęć firmowa Wykonawcy) I. Dane o Wykonawcy: 1. Nazwa i siedziba Wykonawcy: OFERTA WYKONAWCY / wzór / Do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów ul. J. Kantorówny 2a KATOWICE Załącznik Nr 1... NIP... REGON... Nr telefonu... Nr faxu... Internet: Nazwa i siedziba podstawowego banku w którym Wykonawca posiada konto:... II Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia r. zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZUiM 1. Oferujemy wykonanie całości robót objętych zamówieniem pn.: Modernizacja monitoringu w tunelu polegająca na rozbudowie i poprawie działania przepompowni głównej PA1 w tunelu w Katowicach; za wynagrodzeniem ryczałtowo-ilościowym tj./kosztorysowym/ w kwocie: 1.1 bez podatku VAT /netto/... zł./ słownie NaleŜny podatek VAT...zł./ słownie Łącznie z podatkiem VAT...zł słownie... zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym. 2. Informujemy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i z dokumentami przetargowymi oraz dokonaliśmy wizji lokalnej na miejscu robót. Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeŝeń. 3. Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami za wyjątkiem robót podanych w pkt 4 oferty. 4. Następujące roboty zamierzamy podzlecić podwykonawcom: ( rodzaj, ilość robót) Strona 1

3 5. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy oraz warunki umowne i warunki dotyczące podwykonawstwa zostały przez nas zaakceptowane. W przypadku wybrania naszej oferty do realizacji niniejszego zamówienia publicznego zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyŝej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym. 6. Oferujemy termin realizacji całości robót - w ciągu...dni kalendarzowych będących przedmiotem zamówienia od dnia przekazania placu budowy. 7. Oferujemy okres rękojmi na całość -...miesięcy wykonanych robót od daty odbioru końcowego. 8. Oferujemy okres gwarancji na zamontowane -...miesięcy materiały od daty odbioru końcowego 9. Akceptujemy warunki płatności zamawiającego zawarte w warunkach umownych zał. Nr 3 p Do oferty załączone zostały wszystkie dokumenty zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 11. W oparciu o zapis art.8.3 ustawy Pzp następujące informacje nie mogą być ujawnione i udostępnione jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp): / podpisy i pieczątki imienne upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy / Strona 2

4 Załącznik Nr 2... ( pieczęć firmowa Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA - WZÓR- Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Nr telef.:... Nr faxu:... A. ZATRUDNIENIE Aktualne (na dzień składania ofert) OGÓŁEM : W tym : w robotach bud.- montaŝowych Ilość osób B. PERSONEL DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwisko i imię Wykształcenie- uprawnienia Proponowane stanowisko Nr uprawnień WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO : Warunki zamawiającego zawarte są w siwz pkt. 5. Podpis/y/ Wykonawcy Strona 1

5 Uwaga : NaleŜy wyszczególnić co najmniej sprzęt wymagany przez zamawiającego, a wyszczególniony w siwz pkt. 5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia...dnia... Podpis/y/ Wykonawcy Strona 2

6 W A R U N K I Strona 1 U M O W N E stanowiące integralną część umowy na realizację zamówienia publicznego pn: Załącznik Nr 3 Modernizacja monitoringu w tunelu polegająca na rozbudowie i poprawie działania przepompowni głównej PA1 w tunelu w Katowicach. Realizacja zamówienia po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia r. j.t. Dz. U. Nr 113 poz.759 z r. ze zm. ZAMAWIAJACY USTALA NASTĘPUJACE WARUNKI UMOWNE: 1. PRZEPISY PRAWNE I DOKUMENTY 1.1 Prawa i obowiązki zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące przepisy prawne w szczególności : - Ustawa z dn r. Prawo zamówień publicznych - j.t. Dz. U. Nr 113 poz.759 z r. ze zm. - zwana dalej ustawą Pzp. - Ustawy Kodeks Cywilny i Kodeks Postępowania Cywilnego - Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane j.t. Dz. U. Nr 156 z 2006r poz ze zm. - zwana dalej ustawą Prawo Budowlane - Polskie Normy i Normy BranŜowe w zakresie robót objętych zamówieniem - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące zał. Nr 9 do siwz 1.2 W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów umownych obowiązuje strony następująca kolejność waŝności dokumentów: 1/ Umowa 2/ Warunki umowne i warunki dotyczące podwykonawstwa 3/ Pismo akceptujące 4/ Oferta Wykonawcy 5/ Opis przedmiotu zamówienia 6/ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót objętych zamówieniem 7/ Dokumentacja projektowa 8/ Kosztorys ofertowy 9/ Inne dokumenty stanowiące integralną część umowy (notatki, aneksy itp.) 1.3 Zamówienie realizowane będzie przez Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową, którą otrzymał Wykonawca wraz z siwz. Decyzje dotyczące zmian w dokumentacji projektowej naleŝą do kompetencji zamawiającego W dokumentacji projektowej mogą zostać wprowadzone zmiany uzasadnione nieprzewidzianymi przez obydwie strony w chwili jej opracowywania okolicznościami ujawnionymi w toku robót, w szczególności odmiennymi od zakładanych warunkami technicznymi frontu robót. 2. INSPEKTOR NADZORU 2.1 Inspektor Nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dokumentów umowy. 2.2 Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. JeŜeli jednak zajdzie konieczność wydania polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takiej sytuacji wystawić pisemne potwierdzenia swojej decyzji, po wykonaniu przez Wykonawcę tego polecenia.

7 2.3 Podstawowe prawa i obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określają art. 25 i art. 26 ustawy Prawo Budowlane. 2.4 Ponadto upowaŝnia się Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do współdziałania z Wykonawcą w zakresie organizacji ruchu i oznakowania na czas robót 2.5 Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru, wynikających z jego zakresu praw i obowiązków oraz ustawy Prawo Budowlane. 2.6 Przystąpienie Wykonawcy do wykonywania warstw konstrukcyjnych i warstw nawierzchni (na całym przekroju ulicy) moŝe nastąpić tylko na polecenie Inspektora Nadzoru poprzez zapis w Dzienniku budowy. Podstawą tego zapisu (polecenia), będą pozytywne wyniki kontrolnych badań laboratoryjnych, które są wykonywane przez niezaleŝne laboratorium na zlecenie zamawiającego. 3. POWIERZENIE WYKONANIA ROBÓT PODWYKONAWCOM, INNI WYKONAWCY 3.1 Wykonawca moŝe powierzyć do wykonania podwykonawcom roboty w zakresie określonym w pkt.4 Oferty cenowej Wykonawcy sporządzonej wg. zał. Nr 1 do siwz. 3.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników. 3.3 Podwykonawca(y) moŝe (mogą) realizować roboty po wcześniejszym zawarciu pisemnej umowy z Wykonawcą. Umowa wymaga akceptacji inwestora- zamawiającego (Kodeks Cywilny - Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz.93 ze zm.). Szczegółowe wymogi dotyczące podwykonawstwa zawarte są w zał. Nr 8 siwz. 3.4 Wykonawca zapewni moŝliwość realizacji zadań innym Wykonawcom na terenie robót objętych tym zamówieniem zatrudnionym przez zamawiającego, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru z Wykonawcą niniejszego zamówienia. 4. KIEROWNICTWO ROBÓT I PRACOWNICY WYKONAWCY 4.1 Wykonawca zapewni zatrudnienie kierownika budowy posiadającego wymagane Uprawnienia Budowlane oraz robotników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, celem właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Obowiązki i prawa Kierownika budowy określa ustawa Prawo Budowlane. 5. CZAS PRACY 5.1 Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem robót w ustawowym czasie pracy. 6. RYZYKO WYKONAWCY 6.1 Wszelkie uwagi, zastrzeŝenia i pytania dotyczące ewentualnych błędów w przedmiarze Wykonawca winien zgłosić zamawiającemu w trybie zgodnym z ustawą Pzp a zapisanych w punkcie 7.4 i 7.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie moŝe kwestionować przyjętej technologii robót itp. za co odpowiedzialny jest projektant. Po rozstrzygnięciu przetargu nie dopuszcza się zatem zwiększenia ilości robót jakie ujął Wykonawca w kosztorysie ofertowym, opracowanym na zakres robót objętych przedmiarem. 6.2 Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich zamawiającemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca. Strona 2

8 6.3 JeŜeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach, materiałach i urządzeniach w okresie, w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty, Wykonawca powinien /z wyjątkiem przyczyn określonych w pkt 6.5. oraz pkt 7/ naprawić stratę albo szkodę na swój koszt. 6.4 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich obowiązków umownych a równieŝ za szkody i straty spowodowane przy usuwaniu wad w okresie rękojmi. 6.5 JeŜeli szkoda lub strata powstała z przyczyn wymienionych w pkt 7 albo w połączeniu z przyczyn w pkt 6 i 7, Wykonawca na Ŝądanie Inspektora Nadzoru powinien naprawić szkodę lub stratę a Inspektor Nadzoru określić wynagrodzenie z tego tytułu biorąc pod uwagę proporcjonalny podział pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym. O powyŝszym Inspektor Nadzoru powiadamia niezwłocznie Wykonawcę i zamawiającego. 7. RYZYKO ZAMAWIAJĄCEGO 7.1 Ryzyko zamawiającego obejmuje: - straty lub szkody wynikłe na skutek uŝytkowania lub zajęcia przez zamawiającego odcinka lub części robót. - straty lub szkody wynikające z nie przekazania Wykonawcy istotnych dokumentów wzgl. informacji będących w posiadaniu zamawiającego, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. - działania sił natury, uznane za stan klęski Ŝywiołowej, przed którymi doświadczony Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia. 8. UBEZPIECZENIE 8.1 Wykonawca w imieniu swoim i zamawiającego na okres realizacji przedmiotu umowy zapewni ubezpieczenie: - od zniszczeń robót, materiałów i sprzętu - od zniszczeń wszelkiej własności prywatnej, spowodowanej działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy - ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy w stosunku do osób przebywających na placu budowy 9. ODSZKODOWANIA 9.1 Zamawiający i Wykonawca ponoszą prawną odpowiedzialność i zabezpieczają się wzajemnie przed stratami, kosztami oraz roszczeniami o odszkodowania za szkody lub utratę dóbr fizycznych, obraŝenia cielesne i śmierć, spowodowane ich działaniem lub niedopatrzeniem. 9.2 W celu ograniczenia moŝliwości i powstania takich strat, strony powinny podjąć wszelkie kroki w celu ich zmniejszenia. 10. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY I UPORZĄDKOWANIE PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT 10.1 Termin przekazania terenu budowy zostanie ustalony w dniu podpisania umowy Uporządkowanie terenu robót przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 3 dni po zakończeniu robót objętych zamówieniem Strona 3

9 11. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 11.1 Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z umową, warunkami umownymi, integralnymi składnikami umowy i zasadami wiedzy technicznej Wykonawca robót po protokolarnym przejęciu od inwestora terenu budowy (terenu robót) ponosi aŝ do chwili protokolarnego oddania obiektu do uŝytku, odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na tym terenie - Kodeks Cywilny - Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz.93 ze zm.) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwie wykonane robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa łącznie z odpowiednim oznakowaniem terenu budowy miejsca robót oraz za stosowane metody organizacyjno techniczne Wykonawca ma obowiązek dostarczyć i utrzymywać na własny koszt przez cały okres realizacji umowy wszelkie osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze i informacyjne itp. niezbędne dla naleŝytego oznakowania terenu robót i zabezpieczenia stanowisk roboczych i utrzymania tego oznakowania w naleŝytym stanie przez cały okres wykonywania robót W przypadku konieczności zdemontowania przez Wykonawcę jakiegoś elementu istniejącego oznakowania pionowego na terenie budowy (robót) dla potrzeb wykonywanego remontu naleŝy uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu robót w rejonie zdemontowanego elementu oznakowania pionowego naleŝy ten element natychmiast ustawić, w sposób trwały w miejscu gdzie został zdemontowany Wszelkie czynności i roboty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy powinny być prowadzone w taki sposób aby nie zakłócać więcej niŝ to jest konieczne warunkach Ŝycia, dostępu, uŝytkowania lub zajmowania dóbr publicznych i prywatnych Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu Wykonawca obowiązany jest informować zamawiającego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót, wzrost ceny lub opóźnienie terminu zakończenia Wykonawca obowiązany jest współpracować z Inspektorem Nadzoru w działaniach dotyczących uniknięcia lub zredukowania skutków tych okoliczności. 12. ODKRYCIA /WYKOPALISKA/ 12.1 Wszelkie wykopaliska i odkrycia o znaczeniu historycznym, zabytkowym, geologicznym, architektonicznym lub geodezyjnym na terenie robót stanowią własność Skarbu Państwa Wykonawca w razie odkrycia takich przedmiotów /rzeczy/ dokona ich zabezpieczenia przez zniszczeniem lub kradzieŝą oraz niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru a takŝe wykona na koszt zamawiającego jego polecenia dotyczące ich naleŝytego zabezpieczenia JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub straty, wzgl. wystąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Strony w aneksie do umowy ustalą: - przedłuŝenie terminu robót - wysokość wynagrodzenia za koszty wzgl. straty w ramach robót dodatkowych. Strona 4

10 13. SPRAWY SPORNE 13.1 W przypadku sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych w trybie zamówienia publicznego, strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie reklamacji do zamawiającego, który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się co do zasadności roszczeń w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia W razie odmowy uznania roszczenia przez zamawiającego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową Do rozpoznania sporu jest właściwy Sąd powszechny. 14. TERMIN REALIZACJI UMOWY 14.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy (przedmiot zamówienia) w wymaganym przez zamawiającego terminie od dnia przekazania placu budowy zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie ze złoŝoną ofertą Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji zamawiającego harmonogram realizacyjny w terminie 2 dni od daty podpisania umowy W razie konieczności, na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca opracuje i przedstawi uaktualnienie harmonogramu w terminie 2 dni od daty polecenia Umowny termin zakończenia robót moŝe być przedłuŝony wyłącznie aneksem do umowy, podpisanym przez Wykonawcę i zamawiającego. Termin zakończenia robót moŝe być przedłuŝony: a) w wypadku siły wyŝszej, przez którą strony rozumieją zdarzenie, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Wykonawcy jak i do Zamawiającego i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z naleŝytą starannością w szczególności: - niekorzystne warunki atmosferyczne uniemoŝliwiające realizację robót zgodnie harmonogramem, - niezawinione przez strony działania organów administracji publicznej powodujące konieczność wstrzymania lub ograniczenia prowadzonych robót, - nieprzewidziane i niezawinione przez strony trudności techniczne w terminowej realizacji robót, - działania lub zaniechania osób trzecich, niezaleŝnych od stron. b) w przypadku, gdy z braku moŝliwości współdziałania ze strony Zamawiającego nie jest moŝliwe dotrzymanie terminu zakończenia robót W przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, wynikające z tego tytułu dodatkowe koszty poniesie zamawiający chyba Ŝe wstrzymanie robót zostało dokonane: - dla przywrócenia prawidłowego wykonania robót. - z powodu złych warunków atmosferycznych uniemoŝliwiających realizację lub uzyskanie naleŝytej jakości - z winy Wykonawcy Strona 5

11 15. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 15.1 Roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki Nr 9 siwz Wszystkie materiały powinny odpowiadać dokumentacji umownej, wymaganiom jakościowym jak w pkt.15.1 i posiadać atesty, certyfikaty Wymagane przepisami próbki materiałów, mieszanek, elementów itp. pobierze Wykonawca własnym kosztem i staraniem Koszt dostarczania próbek i przeprowadzania badań ponosi Wykonawca Wykonawca nie będzie ponosił kosztów badań zleconych dodatkowo przez zamawiającego (Inspektora Nadzoru), jeŝeli wykaŝą one, Ŝe jakość zbadanych próbek jest zgodna z przepisami i warunkami umownymi Wyniki badań jakościowych Wykonawca bezzwłocznie dostarczy zamawiającemu Inspektor Nadzoru w razie wykrycia wad będzie Ŝądał ich niezwłocznego usunięcia. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę równieŝ powinny być usunięte. Usunięcie wad stwierdza Inspektor Nadzoru Zamawiający będzie dokonywać kontrolnych badań jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów zgodnie z zapisami w Zał. Nr 9 siwz. 16. KARY UMOWNE 16.1 Zamawiający płaci Wykonawcy poza wartością umowną następujące kary umowne: a) odsetki ustawowe za kaŝdy dzień zwłoki w terminowej zapłacie faktury. b) w wysokości 15% wartości umowy jeśli Wykonawca odstąpi od umowy z winy zamawiającego Wykonawca płaci zamawiającemu następujące kary umowne za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy: - za kaŝdy dzień opóźnienia w oddaniu robót objętych umową 2.000,00 zł - za kaŝdy dzień opóźnienia w terminie usunięcia wad i usterek 2.000,00 zł - za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy w wys. 15% wartości umowy (powody odstąpienia stron od umowy zawarte są w rozdziale 21) 16.3 Kary umowne wymienione w pkt i płatne są w terminie do 14 dni od daty Ŝądania zapłaty przez stronę Zapłata kary umownej nie wyłącza moŝliwości Ŝądania przez zamawiającego naprawienia szkody przez Wykonawcę w wysokości przekraczającej wysokość kary W zakresie kar umownych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz.93 ze zm. Strona 6

12 17. RĘKOJMIA 17.1 Wykonawca udziela zamawiającemu na piśmie rękojmi za wykonany przedmiot umowy na okres zadeklarowany w złoŝonej ofercie przetargowej Z tytułu udzielonej rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: - wady fizyczne zmniejszające wartość uŝytkową, techniczną lub estetyczną wykonanych robót. - usunięcia tych wad ujawnionych w okresie rękojmi W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do usuwania ujawnionych wad na swój koszt Sposób pobierania oraz zwrotu kaucji i jej wysokości określony jest w pkt. 22 pod tytułem Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. 18. OKRES GWARANCJI 18.1 Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytułu gwarancji Kodeks Cywilny Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz.93 ze zm.) Wykonawca udziela zamawiającemu na piśmie gwarancji na mierniki zgodnie z okresem zadeklarowanym w złoŝonej ofercie przetargowej. 19. ODBIORY 19.1 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu wykonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy w dzienniku budowy, potwierdzając dokonanie odbioru wpisem do dziennika budowy ODBIÓR KOŃCOWY Odbiór końcowy polegał będzie na ocenie ilości i jakości całego wykonanego przedmiotu umowy oraz ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego Dodatkowym elementem odbioru będzie wykonanie odwiertu w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru celem oceny grubości warstwy przekroju wykonanej podbudowy i nawierzchni, (z wyłączeniem pkt 15.5) PRZEGLĄD I OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU PRZED UPŁYWEM TERMINU RĘKOJMI ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT Nie później niŝ 60 dni (dwa miesiące) przed upływem terminu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi zostanie dokonany komisyjny przegląd stanu technicznego obiektu na którym były wykonywane roboty objęte przedmiotem umowy. W skład komisji wchodzić będą przedstawiciele Wykonawcy i zamawiającego. Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę o terminie dokonania przeglądu. Wykonawca zapewnia udział swego przedstawiciela w komisyjnym przeglądzie obiektu. Strona 7

13 W trakcie komisyjnego przeglądu obiektu oceniony zostanie jego stan techniczny wynikający z jakości robót wykonanych przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powstałych z winy Wykonawcy (wadliwe wykonawstwo robót, zła jakość uŝytych materiałów, nie przestrzeganie reŝimu technologicznego itp.) ustalony zostanie szczegółowy zakres, sposób i termin wykonania przez Wykonawcę niezbędnych robót naprawczych W przypadku gdy, z winy Wykonawcy jego Przedstawiciel nie weźmie udziału w przeglądzie Wykonawca nie będzie miał podstaw do kwestionowania ustaleń zamawiającego z dokonanej oceny obiektu w tym w szczególności zakresu koniecznych do wykonania przez Wykonawcę niezbędnych robót dla usunięcia powstałych usterek, zniszczeń itp. W takim przypadku zamawiający prześle Wykonawcy wezwanie do usunięcia powstałych nieprawidłowości w określonym terminie z podaniem zakresu i sposobu napraw Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich napraw i likwidacji powstałych nieprawidłowości przed terminem odbioru ostatecznego robót, który nastąpi na 14 dni przed upływem terminu rękojmi Odbiór ostateczny robót dokonany zostanie przez zamawiającego przy udziale przedstawiciela(i) Wykonawcy nie później niŝ 14 dni przed upływem terminu rękojmi (w okresie waŝności złoŝonego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy) Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót objętych zamówieniem oraz robót naprawczych związanych z usunięciem wszystkich wad, usterek i nieprawidłowości stwierdzonych podczas odbioru końcowego, a takŝe ujawnionych w czasie trwania okresu rękojmi oraz ustalonych podczas, przeglądu stanu technicznego obiektu dokonanego zgodnie z pkt. od do (jeśli konieczność takich robót wystąpi) W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru ostatecznego, Ŝe Wykonawca nie dokonał napraw i likwidacji wszelkich nieprawidłowości wg. ustaleń dokonanych podczas przeglądu obiektu złoŝone przez Wykonawcę zabezpieczenie na okres rękojmi, zostanie przekazane na konto zamawiającego, celem umoŝliwienia zlecenia robót naprawczych innemu Wykonawcy W przypadku gdy kwota złoŝonego, zabezpieczenia nie pokryje kosztów robót poprawkowych i napraw zamawiający będzie dochodzić od Wykonawcy naleŝności na pokrycie faktycznych kosztów wykonania całości tych robót. 20. ROZLICZENIE 20.1 ROZLICZENIA PRZEJŚCIOWE Przy wynagrodzeniu ryczałtowo-ilościowym (kosztorysowym), Wykonawca sporządza faktury przejściowe za roboty wykonane w kaŝdym miesiącu obliczając ich wartość na podstawie ilości wykonanych w danym miesiącu robót oraz cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Faktury przejściowe podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Zamawiający zrealizuje faktury przejściowe w terminie 14 dni od daty wpływu W terminie 14 dni od daty otrzymania naleŝności od zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty naleŝności swoim podwykonawcom. Strona 8

14 20.2 SUMA FAKTUR PRZEJŚCIOWYCH Łączna suma faktur częściowych i przejściowych nie moŝe przekraczać 90% wynagrodzenia umownego. Pozostała naleŝność zostanie rozliczona po odbiorze końcowym, zgodnie z pkt ROZLICZENIE KOŃCOWE W terminie do 7 dni od daty odbioru końcowego, Wykonawca sporządza i przekazuje zamawiającemu fakturę końcową za całość robót objętych umową, potwierdzonych odbiorem końcowym pod względem ilości i jakości W przypadku wynagrodzenia ryczałtowo-ilościowego faktura powinna być sporządzona na podstawie dokumentów uzasadniających przyjęte ilości z załączonym, szczegółowym kosztorysem zamiennym wg cen i czynników cenotwórczych kosztorysu ofertowego W czasie nie dłuŝszym niŝ 7 dni Inspektor Nadzoru sprawdza prawidłowość sporządzonej faktury końcowej Zamawiający realizuje fakturę końcową w terminie nie dłuŝszym niŝ 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Warunkiem zrealizowania faktury końcowej jest przedłoŝenie przez Wykonawcę oświadczenia od podwykonawcy(ów) (podpisane przez osobę, która podpisała umowę), Ŝe otrzymali od Wykonawcy ustalone w umowie naleŝne wynagrodzenie W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę naleŝności na rzecz podwykonawców zamawiający wstrzyma zapłatę faktury końcowej Wykonawcy, zastrzegając sobie prawo do bezpośredniego przekazania naleŝności podwykonawcom za wykonane roboty, wykonane przez podwykonawców. 21. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 21.1 Zamawiający i Wykonawca mogą wypowiedzieć umowę a następnie odstąpić od jej realizacji, jeŝeli druga strona w sposób podstawowy narusza postanowienia umowy; powodując tym utratę zasadniczych korzyści jakie mogą być osiągnięte w wyniku jego realizacji Zamawiający moŝe odstąpić od umowy jeŝeli: a) Wykonawca nie podjął realizacji w ciągu jednego miesiąca od ustalonej daty rozpoczęcia robót. b) Wykonawca pomimo pisemnych Ŝądań Inspektora Nadzoru nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi. c) Wykonawca przerwał realizację robót na okres dłuŝszy niŝ jeden miesiąc. d) nastąpiła upadłość Wykonawcy lub przedłoŝono zamawiającemu zgłoszenie upadłości. e) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się majątku na rzecz wierzycieli niezaleŝnie od powyŝszego; f) nastąpiła okoliczność o której mowa w art.145 ust.1 ustawy Pzp Wykonawca moŝe odstąpić od umowy jeŝeli: a) Ogłosił upadłość lub rozwiązanie (likwidację) firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub rekonstrukcji. b) JeŜeli zamawiający: - nie wpłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty w ciągu 3 miesięcy od terminu płatności. Strona 9

15 - zawiadomił Wykonawcę, Ŝe nie będzie mógł pokrywać zobowiązań wynikających z umowy; w szczególności finansowych. - odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót. 22. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 22.1 Zgodnie z art. 147 do 151 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy jaki musi wnieść Wykonawca ustala się w wysokości: 10% ceny brutto tj. kwotę:...pln słownie: Z powyŝszego zabezpieczenia 100% musi być wniesione przed zawarciem umowy, w przypadku formy pienięŝnej wpłacone na rachunek: Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach Nr Wysokość kwot słuŝących do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi będzie wynosić 25% kwoty zabezpieczenia Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zgodnie z art.148 ust.1 ustawy Pzp moŝe być wniesione w następujących formach: - w pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z 2000r. ze zm.). Zamawiający nie wyraŝa zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie Część zabezpieczenia ( 75 % kwoty określonej w pkt 22.1.), gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót Pozostała część zabezpieczenia (określona w pkt 22.3) zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie okresu rękojmi w ciągu 14 dni od daty odbioru (ostatecznego). 23. ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH 23.1 Nie dotyczy. 24. WALORYZACJA CENY 24.1 Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik do umowy nie będą podlegać waloryzacji przez cały okres realizacji umowy z zastrzeŝeniem, Ŝe jeŝeli w okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, wówczas strony podpiszą aneks do umowy aktualizujący wynagrodzenie Wykonawcy. W tym przypadku niezmienne pozostanie wynagrodzenie kosztorysowe netto Wykonawcy zaś wartość podatku VAT będzie dostosowana do obowiązujących przepisów. Katowice, dnia.... /Podpis i pieczęć Wykonawcy/ /Podpis i pieczęć zamawiającego/ Strona 10

16 Załącznik Nr 4 Umowa Nr ( projekt ) /TI/2011 W dniu.2011 r. w Katowicach pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów z siedzibą w Katowicach ul. J. Kantorówny 2a, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez Dyrektora mgr inŝ. Piotra Handwerkera a (Nazwa Wykonawcy, adres siedziby) NIP.. NR KRS. Akta Rejestrowe prowadzi Sąd... Wysokość kapitału zakładowego.. zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez upełnomocnionych przedstawicieli, właścicieli : została zawarta umowa o następującej treści : 1. W wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych - zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującego zamówienia publicznego pn.: Modernizacja monitoringu w tunelu polegająca na rozbudowie i poprawie działania przepompowni głównej PA1 w tunelu w Katowicach - w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a wynikającym z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Strona 1

17 2. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe tj. kosztorysowe wynikające z rzeczywiście wykonanych i przyjętych przez Inspektora Nadzoru ilości robót oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 2.1 Wynagrodzenie to ustala się wstępnie w wysokości: Netto:.zł/słownie:..../ NaleŜny podatek VAT % -..zł /słownie: / Łącznie z podatkiem VAT : zł /słownie:. / - zgodnie z ofertą. Cena za realizację przedmiotu zamówienia podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu w okresie realizacji zamówienia z zastrzeŝeniem, iŝ powyŝsza cena moŝe ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana podatku VAT w trakcie trwania umowy prowadzi do podwyŝszenia ceny brutto o kwotę stanowiącą róŝnicę między wysokością podatku VAT dotychczas obowiązującego i w wersji zmienionej 3. Zgodnie z wymogiem art Ustawy dnia r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz.93 ze zm.) strony ustalają, Ŝe następujący zakres(sy) robót wykonywać będą następujący podwykonawcy zaakceptowani przez zamawiającego: ( naleŝy podać nazwy poszczególnych Firm podwykonawców oraz zakresy robót i ich wartość netto i brutto w przypadku gdy w postępowaniu dopuszczane jest podwykonawstwo). Szczegóły dotyczące podwykonawstwa zawarte są w warunkach umownych. 4. Funkcję Inspektora Nadzoru z ramienia zamawiającego pełnić będzie:... (Nr uprawnień...) lub inna osoba wskazana przez Dyrektora zamawiającego 5. Funkcje Kierownika Budowy pełnić będzie :... (Nr uprawnień...) lub inna osoba wskazana przez Wykonawcę, dysponująca odpowiednimi uprawnieniami. 6. Wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej składniki Wykonawca wykona w ciągu dni od przekazania placu budowy /zgodnie z ofertą/ Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie. 7. Na całość robót będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres...miesięcy od daty ich odbioru końcowego, zgodnie z ofertą. 8. Na materiały Wykonawca udziela gwarancji na okres...miesięcy od daty ich odbioru końcowego, zgodnie z ofertą. Strona 2

18 9. Szczegółowe postanowienia stron, dotyczące realizacji przedmiotu tego zamówienia zawarte są w warunkach umownych będących integralną częścią tej umowy. 10. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są : - Warunki umowne - Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym - Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Projekt wykonawczy i przedmiar(y) robót - Warunki i wymagania dotyczące podwykonawstwa - Pismo akceptujące 11. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej części składowych /załączników/ moŝe nastąpić za zgodą obydwu stron wyraŝoną na piśmie w formie aneksu 12. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy aktualnie obowiązującej Ustawy Kodeks Cywilny. 13. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Katowicach. 14. Z mocy art. 144 ust.1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe zamawiający przewidział moŝliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 15. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach - zgodnie z art.145 ustawy Pzp. 16. W przypadku, o którym mowa w pkt 14, Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. 17. Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 egzemplarze dla kaŝdej ze stron.... /Podpis i pieczęć Wykonawcy/ /Podpis i pieczęć zamawiającego/ Strona 3

19 Załącznik Nr 5 ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (Opis sposobu obliczenia ceny oferty) Przedmiot zamówienia: Modernizacja monitoringu w tunelu polegająca na rozbudowie i poprawie działania przepompowni głównej PA1 w tunelu w Katowicach. 1. METODA I PODSTAWY OPRACOWANIA KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH DLA ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Zgodnie z Ustawą o cenach z dnia r. (Dz. U. Nr 97 z 2001r. poz ze zm.) oraz w oparciu o zasady i wzorce kosztorysowania, zawarte w środowiskowych Metodach Kosztorysowania Robót Budowlanych wydanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące metody, sposobu i podstaw opracowania kosztorysów ofertowych. 1.1 Kosztorysy ofertowe naleŝy opracować metodą kalkulacji uproszczonej wg formuły: C k = L x C j + P v gdzie: C k - cena kosztorysowa L - ilość ustalonych jednostek przedmiarowych C j - ustalone ceny jednostkowe przez wykonawcę P v - podatek VAT 1.2 NaleŜy wycenić poszczególne roboty zawarte w przedmiarze(rach) stosując ceny jednostkowe robót. 1.3 Cena jednostkowa robót winna zawierać (uwzględniać) wszystkie koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, niezbędnych do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie i zysk. 1.4 Ceny jednostkowe robót Wykonawca ustala na podstawie kalkulacji własnej lub danych rynkowych. Cenę jednostkową danej roboty naleŝy wyliczyć wg. formuły: gdzie: Rj Mnj Sj Cj = Rj+Mnj +Sj+Kpi+Zj oznacza wartość kosztorysową robocizny na jednostkę przedmiarową oznacza wartość kosztorysową materiałów na jednostkę przedmiarową robót, obliczoną w cenach nabycia materiałów. oznacza wartość kosztorysową pracy sprzętu na jednostkę przedmiarową Strona 1

20 Kpj Zj oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową 1.5 Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji uproszczonej nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT). Ten podatek naleŝy doliczyć dopiero na końcu kosztorysu (wg. pkt 2). 1.6 Podstawę sporządzania kosztorysów ofertowych stanowią: Przedmiar(y) robót będące integralną częścią dokumentacji projektowej Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów pracy, sprzętu i środków transportu technologicznego dla danej roboty (jednostki przedmiarowej) ustalone przez Wykonawcę na podstawie analizy indywidualnej. Ceny jednostkowe o których mowa w pkt.1.3 Obowiązujące na podstawie odrębnych przepisów zasady obliczania podatku od towaru i usług (pkt.2) 1.7 Kosztorys/sy/ ofertowy/e/ muszą zawierać cały zakres rzeczowy poszczególnych robót zawartych w przedmiarze/ach/, które otrzymali wszyscy Wykonawcy wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Opisy pozycji przedmiarowych (zastosowane materiały, technologia robót itp.), muszą być zgodne z przedmiarem/ami/ stanowiącym/i/ załącznik/i/ do siwz. 1.8 Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie moŝna opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, Ŝe jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W związku z powyŝszym jeŝeli w przedmiarze i dokumentacji technicznej podane są nazwy producentów, znaki towarowe itp. to naleŝy przy przygotowywaniu kosztorysu ofertowego mieć na uwadze, Ŝe Wykonawca ma moŝliwość zastosowania materiałów równowaŝnych lub nie gorszych niŝ wskazane. 1.9 Podane w przedmiarze/rach/ Nr KNR-ów stanowią jedynie podstawę opisu robót lub ich części tj. wyszczególnienie wszystkich lub tylko części niezbędnych czynności do wykonania danej roboty przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia. Zakres robót moŝe być uzupełniony o dodatkowe roboty (czynności) i/lub zastosowane materiały, określone przez zamawiającego w opisie pozycji przedmiarowej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest ująć w opisie i wycenić w kosztorysie ofertowym łączny zakres tych robót. W przypadku niezgodności Nr KNR-u z opisem zakresu robót zawartym w opisie danej pozycji przedmiarowej za poprawny naleŝy uznać zakres robót ujęty w opisie tej pozycji JeŜeli Wykonawca nie wyceni całego zakresu robót z poszczególnych pozycji przedmiaru(ów), o którym mowa w pkt i 1.9. lub wszystkich pozycji kosztorysowych, zamawiający uzna, Ŝe oferta nie dotyczy realizacji całego zadania, w związku z czym z mocy art. 89. ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp zostanie odrzucona. Strona 2

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Projekt umowy - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia...

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... P R O J E K T U M O W Y Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... Pomiędzy : Gminą Grabowiec, 22-4525 Grabowiec, ul. Rynek 3 Reprezentowaną przez: Zdzisława Koszela Wójta Gminy Grabowiec, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta cenowa Wykonawcy /wzór/ Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta cenowa Wykonawcy /wzór/ Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta cenowa Wykonawcy /wzór/ Załącznik Nr 1 2. Lokalizacja placówek realizujących bony na terenie miasta Katowice - Załącznik Nr 2 3. Umowa (projekt) - Załącznik Nr 3 4. Wymagane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i złoŝonej oferty, dnia:... roku w Strzelcach Wielkich pomiędzy Międzygminnym Związkiem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / 2006 zawarta w dniu... 2006r pomiędzy Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy przy ul.kieleckiej 38 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../...

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... (rok zawarcia) W dniu... w............. pomiędzy... zwanym w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta cenowa Wykonawcy /wzór/ Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta cenowa Wykonawcy /wzór/ Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta cenowa Wykonawcy /wzór/ Załącznik Nr 1 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wykaz usług /wzór/ - Załącznik Nr 3 4. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. Termin realizacji. Obowiązki Stron

Przedmiot umowy. Termin realizacji. Obowiązki Stron Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Nr../SR/2010 Zawarta w dniu. w Siemianowicach Śląskich, pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Siemianowicach Śląskich z siedzibą: ul. Chorzowska 14, 41-106 Siemianowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane Projekt umowy Załącznik nr 3 U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane pomiędzy: Gminą Grabowiec z siedzibą w Grabowcu, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec NIP: 922-29-42-983 zwanym w treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1. Nazwa: stanowisko stanowisko. ... uprawnienia Konto bankowe wykonawcy:...

OFERTA. 1. Nazwa: stanowisko stanowisko. ... uprawnienia Konto bankowe wykonawcy:... OFERTA załącznik nr 1 na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa nawierzchni ul. Jana Kazimierza w Lesznie na odcinku od ul. Kmicica do ul. Jagiełły wraz z budową brakującego odcinka kanalizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W A NA WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANYCH......

PROJEKT U M O W A NA WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANYCH...... PROJEKT U M O W A NA WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANYCH Zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Miejską Pabianice reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto zwaną dalej Zamawiającym,a

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy)

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy) Załącznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr (projekt umowy) zawarta w dniu.. roku w Nowym Dworze pomiędzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., NIP 555 20 72 738 REGON 220719005 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 55/BA/PN/2010

UMOWA Nr 55/BA/PN/2010 (wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 55/BA/PN/2010 Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy:55/ba/pn/2010 W dniu... 2010 roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Druk Nr 5 Wzór - Umowa z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zał. 4 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Policach, ul. Siedlecka 4, NIP: 8513116433; Regon: 320825690 zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ROBOTY NR...

UMOWA NA ROBOTY NR... UMOWA NA ROBOTY NR... Część 2. Wzór umowy W dniu. 2009 roku w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Rudniku nad Sanem, ul. Jana Pawła II 15, 37 420 Rudnik nad Sanem zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 13. zawarta w, dnia pomiędzy :

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 13. zawarta w, dnia pomiędzy : Załącznik nr 13 WZÓR UMOWY zawarta w, dnia pomiędzy : Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lubniewice 69-210 Lubniewice Jana Pawła II 34 reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w... pomiędzy... mającym siedzibę w... przy ul... NIP... REGON... reprezentowanym przez...: 1.... 2...

Bardziej szczegółowo

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:...

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:... P R O J E K T U M O W Y U M O W A n r O A / / 2 0 1 6 Z a łącznik nr 8 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice,

Bardziej szczegółowo

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 -Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 Załącznik nr 4 Zawarta w dniu w Mielcu, pomiędzy: Medyczną Szkołą Policealną w Mielcu ul. Kościuszki 7 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Umowa nr /RG/2009 o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawarta w dniu.. roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej ul. T. Kościuszki 12 pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE Zawarta w Urzędzie Gminy w Grybowie w dniu...2009 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 6 do SIWZ. UMOWA Nr ( WZÓR ) Zawarta w dniu... w Strzałkowie, pomiędzy:

Dodatek nr 6 do SIWZ. UMOWA Nr ( WZÓR ) Zawarta w dniu... w Strzałkowie, pomiędzy: UMOWA Nr ( WZÓR ) Dodatek nr 6 do SIWZ. Zawarta w dniu... w Strzałkowie, pomiędzy: Parafią Katolicką p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzałkowie z siedzibą przy ul. Reymonta 31 w Strzałkowie,

Bardziej szczegółowo

str. 1 Załącznik nr 2 UMOWA (projekt)

str. 1 Załącznik nr 2 UMOWA (projekt) UMOWA (projekt) Załącznik nr 2 zawarta w dniu r. w Radomiu pomiędzy Nadleśnictwem Radom z siedzibą przy ul. Janiszewskiej 48; 26-600 Radom zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu i na rzecz którego

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane nr:..

Umowa o roboty budowlane nr:.. Wzór umowy Umowa o roboty budowlane nr:.. W dniu w Augustowie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy: Augustowskim Centrum Edukacyjnym,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1/RB/2012. Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach, ul. Kilińskiego 9

Umowa Nr 1/RB/2012. Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach, ul. Kilińskiego 9 Załącznik 3 do SIWZ Umowa Nr 1/RB/2012 Zawarta w dniu... pomiędzy: Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach, ul. Kilińskiego 9 zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt. 2. Obowiązki Stron

UMOWA - projekt. 2. Obowiązki Stron UMOWA - projekt zawarta w dniu : w Przecławiu pomiędzy: GMINĄ PRZECŁAW, zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: a firmą : zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez: następującej treści:

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane - projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane ZAŁĄCZNIK NR 6 do zapytania ofertowego zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy : MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 17, 40-032 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13. U M O W A w dniu... w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Załącznik Nr 13. U M O W A w dniu... w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: U M O W A w dniu... w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Załącznik Nr 13 Zespołem Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 NIP: 822-14-70-731 REGON: 000184763 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: UMOWAWZÓR Zawarta w dniu... 2009r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu zwanym dalej w tekście Zamawiającym w osobach:

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane nr... /...

Umowa o roboty budowlane nr... /... Projekt umowy Umowa o roboty budowlane nr... /... zawarta w Augustowie w dniu pomiędzy: Powiatem Augustowskim, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, reprezentowanym przez a reprezentowanym przez 1 I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Powszechne usługi telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r.

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r. WZÓR UMOWY Nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA zawarta dnia...2012r pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży, z siedzibą ul. Poligonowa 30, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 1. Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR

UMOWA NR Załącznik nr UMOWA NR 272.19.2011 Zawarta w dniu...2011r. pomiędzy Gminą Grybów, mającą swoją siedzibę w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, zwaną w dalszej części,,zamawiającym", reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści :

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści : WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Kowarach pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 1Maja 12-14 w Kowarach posiadająca numer identyfikacyjny NIP 6112568329 Regon 231228916reprezentowaną przez zarządcę Gminę

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 2 UMOWA NR FS.ZPU-16/14 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Nazwa: dostawa ładowarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 W dniu w Leśniowicach, pomiędzy Gminą Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, REGON 110198050, NIP 5632158376 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr../2016

Wzór umowy Umowa nr../2016 Wzór umowy Umowa nr../2016 zawarta w dniu r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./ P/2016. zawarta w dniu r. pomiędzy :

UMOWA Nr./ P/2016. zawarta w dniu r. pomiędzy : UMOWA Nr./ P/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z Lipnik Stargard do skrzyżowania z droga krajową nr 20 Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1.Prezydenta Miasta LEGNICA.. a firmą... mającą swą siedzibę w... REGON :. NIP:..

UMOWA Nr. 1.Prezydenta Miasta LEGNICA.. a firmą... mającą swą siedzibę w... REGON :. NIP:.. WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu... pomiędzy Gminą LEGNICA mającą swą siedzibę przy placu Słowiańskim 8 w Legnicy zwaną dalej Zamawiajacym, reprezentowaną przez: 1.Prezydenta Miasta LEGNICA.. a firmą...

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ /

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta cenowa Wykonawcy /wzór/ Załącznik Nr 1. 2. Wyceny ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta cenowa Wykonawcy /wzór/ Załącznik Nr 1. 2. Wyceny ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta cenowa Wykonawcy /wzór/ Załącznik Nr 1 2. Wyceny ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Informacja o zatrudnieniu i kwalifikacjach /wzór/- Załącznik Nr 3 4. Doświadczenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr : S.A.-2710- /2011 zawarta w Dębnie, dnia r. pomiędzy : Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębno ul. Racławicka 33 74-400 Dębno reprezentowanym przez: 1. Nadleśniczy

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010 Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu..pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Jana Sebastiana Bacha 2, 02-743 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

TD /07/2011/ZP. zawarta w dniu r. w Waśniowie, pomiędzy:

TD /07/2011/ZP. zawarta w dniu r. w Waśniowie, pomiędzy: projekt UMOWA NR... / 2011 zawarta w dniu... 2011 r. w Waśniowie, pomiędzy: Gminą Waśniów z siedzibą w Waśniowie, ul. Rynek 24, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Waśniów Krzysztofa Gajewskiego, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Legionowo, dnia r. Informacja

Legionowo, dnia r. Informacja Legionowo, dnia 28.06.2006 r. Informacja dotycząca Załącznika nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak III/2006 na Wymianę drewnianej stolarki okiennej na PCV w Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ ZAPYTANIE OFERTOWE L.dz.: LAB/ 03 /09 Nazwa Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk zaprasza do złoŝenia oferty na system

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo