WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1. 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2"

Transkrypt

1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2 3. Warunki umowne - Załącznik Nr 3 4. Projekt umowy Załącznik Nr 4 5. ZałoŜenia wyjściowe do kosztorysowania robót budowlanych - Załącznik Nr 5 6. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik Nr 6 7. Warunki i wymagania zamawiającego dotyczące podwykonawstwa - Załącznik Nr 7 8. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 8 9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Załącznik Nr Przedmiar robót Załącznik Nr Dokumentacja techniczna - Załącznik Nr 11

2 ... ( pieczęć firmowa Wykonawcy) I. Dane o Wykonawcy: 1. Nazwa i siedziba Wykonawcy: OFERTA WYKONAWCY / wzór / Do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów ul. J. Kantorówny 2a KATOWICE Załącznik Nr 1... NIP... REGON... Nr telefonu... Nr faxu... Internet: Nazwa i siedziba podstawowego banku w którym Wykonawca posiada konto:... II Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia r. zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZUiM 1. Oferujemy wykonanie całości robót objętych zamówieniem pn.: Modernizacja monitoringu w tunelu polegająca na rozbudowie i poprawie działania przepompowni głównej PA1 w tunelu w Katowicach; za wynagrodzeniem ryczałtowo-ilościowym tj./kosztorysowym/ w kwocie: 1.1 bez podatku VAT /netto/... zł./ słownie NaleŜny podatek VAT...zł./ słownie Łącznie z podatkiem VAT...zł słownie... zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym. 2. Informujemy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i z dokumentami przetargowymi oraz dokonaliśmy wizji lokalnej na miejscu robót. Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeŝeń. 3. Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami za wyjątkiem robót podanych w pkt 4 oferty. 4. Następujące roboty zamierzamy podzlecić podwykonawcom: ( rodzaj, ilość robót) Strona 1

3 5. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy oraz warunki umowne i warunki dotyczące podwykonawstwa zostały przez nas zaakceptowane. W przypadku wybrania naszej oferty do realizacji niniejszego zamówienia publicznego zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyŝej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym. 6. Oferujemy termin realizacji całości robót - w ciągu...dni kalendarzowych będących przedmiotem zamówienia od dnia przekazania placu budowy. 7. Oferujemy okres rękojmi na całość -...miesięcy wykonanych robót od daty odbioru końcowego. 8. Oferujemy okres gwarancji na zamontowane -...miesięcy materiały od daty odbioru końcowego 9. Akceptujemy warunki płatności zamawiającego zawarte w warunkach umownych zał. Nr 3 p Do oferty załączone zostały wszystkie dokumenty zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 11. W oparciu o zapis art.8.3 ustawy Pzp następujące informacje nie mogą być ujawnione i udostępnione jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp): / podpisy i pieczątki imienne upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy / Strona 2

4 Załącznik Nr 2... ( pieczęć firmowa Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA - WZÓR- Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Nr telef.:... Nr faxu:... A. ZATRUDNIENIE Aktualne (na dzień składania ofert) OGÓŁEM : W tym : w robotach bud.- montaŝowych Ilość osób B. PERSONEL DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwisko i imię Wykształcenie- uprawnienia Proponowane stanowisko Nr uprawnień WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO : Warunki zamawiającego zawarte są w siwz pkt. 5. Podpis/y/ Wykonawcy Strona 1

5 Uwaga : NaleŜy wyszczególnić co najmniej sprzęt wymagany przez zamawiającego, a wyszczególniony w siwz pkt. 5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia...dnia... Podpis/y/ Wykonawcy Strona 2

6 W A R U N K I Strona 1 U M O W N E stanowiące integralną część umowy na realizację zamówienia publicznego pn: Załącznik Nr 3 Modernizacja monitoringu w tunelu polegająca na rozbudowie i poprawie działania przepompowni głównej PA1 w tunelu w Katowicach. Realizacja zamówienia po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia r. j.t. Dz. U. Nr 113 poz.759 z r. ze zm. ZAMAWIAJACY USTALA NASTĘPUJACE WARUNKI UMOWNE: 1. PRZEPISY PRAWNE I DOKUMENTY 1.1 Prawa i obowiązki zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące przepisy prawne w szczególności : - Ustawa z dn r. Prawo zamówień publicznych - j.t. Dz. U. Nr 113 poz.759 z r. ze zm. - zwana dalej ustawą Pzp. - Ustawy Kodeks Cywilny i Kodeks Postępowania Cywilnego - Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane j.t. Dz. U. Nr 156 z 2006r poz ze zm. - zwana dalej ustawą Prawo Budowlane - Polskie Normy i Normy BranŜowe w zakresie robót objętych zamówieniem - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące zał. Nr 9 do siwz 1.2 W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów umownych obowiązuje strony następująca kolejność waŝności dokumentów: 1/ Umowa 2/ Warunki umowne i warunki dotyczące podwykonawstwa 3/ Pismo akceptujące 4/ Oferta Wykonawcy 5/ Opis przedmiotu zamówienia 6/ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót objętych zamówieniem 7/ Dokumentacja projektowa 8/ Kosztorys ofertowy 9/ Inne dokumenty stanowiące integralną część umowy (notatki, aneksy itp.) 1.3 Zamówienie realizowane będzie przez Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową, którą otrzymał Wykonawca wraz z siwz. Decyzje dotyczące zmian w dokumentacji projektowej naleŝą do kompetencji zamawiającego W dokumentacji projektowej mogą zostać wprowadzone zmiany uzasadnione nieprzewidzianymi przez obydwie strony w chwili jej opracowywania okolicznościami ujawnionymi w toku robót, w szczególności odmiennymi od zakładanych warunkami technicznymi frontu robót. 2. INSPEKTOR NADZORU 2.1 Inspektor Nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dokumentów umowy. 2.2 Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. JeŜeli jednak zajdzie konieczność wydania polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takiej sytuacji wystawić pisemne potwierdzenia swojej decyzji, po wykonaniu przez Wykonawcę tego polecenia.

7 2.3 Podstawowe prawa i obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określają art. 25 i art. 26 ustawy Prawo Budowlane. 2.4 Ponadto upowaŝnia się Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do współdziałania z Wykonawcą w zakresie organizacji ruchu i oznakowania na czas robót 2.5 Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru, wynikających z jego zakresu praw i obowiązków oraz ustawy Prawo Budowlane. 2.6 Przystąpienie Wykonawcy do wykonywania warstw konstrukcyjnych i warstw nawierzchni (na całym przekroju ulicy) moŝe nastąpić tylko na polecenie Inspektora Nadzoru poprzez zapis w Dzienniku budowy. Podstawą tego zapisu (polecenia), będą pozytywne wyniki kontrolnych badań laboratoryjnych, które są wykonywane przez niezaleŝne laboratorium na zlecenie zamawiającego. 3. POWIERZENIE WYKONANIA ROBÓT PODWYKONAWCOM, INNI WYKONAWCY 3.1 Wykonawca moŝe powierzyć do wykonania podwykonawcom roboty w zakresie określonym w pkt.4 Oferty cenowej Wykonawcy sporządzonej wg. zał. Nr 1 do siwz. 3.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników. 3.3 Podwykonawca(y) moŝe (mogą) realizować roboty po wcześniejszym zawarciu pisemnej umowy z Wykonawcą. Umowa wymaga akceptacji inwestora- zamawiającego (Kodeks Cywilny - Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz.93 ze zm.). Szczegółowe wymogi dotyczące podwykonawstwa zawarte są w zał. Nr 8 siwz. 3.4 Wykonawca zapewni moŝliwość realizacji zadań innym Wykonawcom na terenie robót objętych tym zamówieniem zatrudnionym przez zamawiającego, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru z Wykonawcą niniejszego zamówienia. 4. KIEROWNICTWO ROBÓT I PRACOWNICY WYKONAWCY 4.1 Wykonawca zapewni zatrudnienie kierownika budowy posiadającego wymagane Uprawnienia Budowlane oraz robotników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, celem właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Obowiązki i prawa Kierownika budowy określa ustawa Prawo Budowlane. 5. CZAS PRACY 5.1 Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem robót w ustawowym czasie pracy. 6. RYZYKO WYKONAWCY 6.1 Wszelkie uwagi, zastrzeŝenia i pytania dotyczące ewentualnych błędów w przedmiarze Wykonawca winien zgłosić zamawiającemu w trybie zgodnym z ustawą Pzp a zapisanych w punkcie 7.4 i 7.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie moŝe kwestionować przyjętej technologii robót itp. za co odpowiedzialny jest projektant. Po rozstrzygnięciu przetargu nie dopuszcza się zatem zwiększenia ilości robót jakie ujął Wykonawca w kosztorysie ofertowym, opracowanym na zakres robót objętych przedmiarem. 6.2 Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich zamawiającemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca. Strona 2

8 6.3 JeŜeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach, materiałach i urządzeniach w okresie, w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty, Wykonawca powinien /z wyjątkiem przyczyn określonych w pkt 6.5. oraz pkt 7/ naprawić stratę albo szkodę na swój koszt. 6.4 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich obowiązków umownych a równieŝ za szkody i straty spowodowane przy usuwaniu wad w okresie rękojmi. 6.5 JeŜeli szkoda lub strata powstała z przyczyn wymienionych w pkt 7 albo w połączeniu z przyczyn w pkt 6 i 7, Wykonawca na Ŝądanie Inspektora Nadzoru powinien naprawić szkodę lub stratę a Inspektor Nadzoru określić wynagrodzenie z tego tytułu biorąc pod uwagę proporcjonalny podział pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym. O powyŝszym Inspektor Nadzoru powiadamia niezwłocznie Wykonawcę i zamawiającego. 7. RYZYKO ZAMAWIAJĄCEGO 7.1 Ryzyko zamawiającego obejmuje: - straty lub szkody wynikłe na skutek uŝytkowania lub zajęcia przez zamawiającego odcinka lub części robót. - straty lub szkody wynikające z nie przekazania Wykonawcy istotnych dokumentów wzgl. informacji będących w posiadaniu zamawiającego, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. - działania sił natury, uznane za stan klęski Ŝywiołowej, przed którymi doświadczony Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia. 8. UBEZPIECZENIE 8.1 Wykonawca w imieniu swoim i zamawiającego na okres realizacji przedmiotu umowy zapewni ubezpieczenie: - od zniszczeń robót, materiałów i sprzętu - od zniszczeń wszelkiej własności prywatnej, spowodowanej działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy - ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy w stosunku do osób przebywających na placu budowy 9. ODSZKODOWANIA 9.1 Zamawiający i Wykonawca ponoszą prawną odpowiedzialność i zabezpieczają się wzajemnie przed stratami, kosztami oraz roszczeniami o odszkodowania za szkody lub utratę dóbr fizycznych, obraŝenia cielesne i śmierć, spowodowane ich działaniem lub niedopatrzeniem. 9.2 W celu ograniczenia moŝliwości i powstania takich strat, strony powinny podjąć wszelkie kroki w celu ich zmniejszenia. 10. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY I UPORZĄDKOWANIE PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT 10.1 Termin przekazania terenu budowy zostanie ustalony w dniu podpisania umowy Uporządkowanie terenu robót przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 3 dni po zakończeniu robót objętych zamówieniem Strona 3

9 11. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 11.1 Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z umową, warunkami umownymi, integralnymi składnikami umowy i zasadami wiedzy technicznej Wykonawca robót po protokolarnym przejęciu od inwestora terenu budowy (terenu robót) ponosi aŝ do chwili protokolarnego oddania obiektu do uŝytku, odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na tym terenie - Kodeks Cywilny - Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz.93 ze zm.) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwie wykonane robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa łącznie z odpowiednim oznakowaniem terenu budowy miejsca robót oraz za stosowane metody organizacyjno techniczne Wykonawca ma obowiązek dostarczyć i utrzymywać na własny koszt przez cały okres realizacji umowy wszelkie osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze i informacyjne itp. niezbędne dla naleŝytego oznakowania terenu robót i zabezpieczenia stanowisk roboczych i utrzymania tego oznakowania w naleŝytym stanie przez cały okres wykonywania robót W przypadku konieczności zdemontowania przez Wykonawcę jakiegoś elementu istniejącego oznakowania pionowego na terenie budowy (robót) dla potrzeb wykonywanego remontu naleŝy uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu robót w rejonie zdemontowanego elementu oznakowania pionowego naleŝy ten element natychmiast ustawić, w sposób trwały w miejscu gdzie został zdemontowany Wszelkie czynności i roboty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy powinny być prowadzone w taki sposób aby nie zakłócać więcej niŝ to jest konieczne warunkach Ŝycia, dostępu, uŝytkowania lub zajmowania dóbr publicznych i prywatnych Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu Wykonawca obowiązany jest informować zamawiającego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót, wzrost ceny lub opóźnienie terminu zakończenia Wykonawca obowiązany jest współpracować z Inspektorem Nadzoru w działaniach dotyczących uniknięcia lub zredukowania skutków tych okoliczności. 12. ODKRYCIA /WYKOPALISKA/ 12.1 Wszelkie wykopaliska i odkrycia o znaczeniu historycznym, zabytkowym, geologicznym, architektonicznym lub geodezyjnym na terenie robót stanowią własność Skarbu Państwa Wykonawca w razie odkrycia takich przedmiotów /rzeczy/ dokona ich zabezpieczenia przez zniszczeniem lub kradzieŝą oraz niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru a takŝe wykona na koszt zamawiającego jego polecenia dotyczące ich naleŝytego zabezpieczenia JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub straty, wzgl. wystąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Strony w aneksie do umowy ustalą: - przedłuŝenie terminu robót - wysokość wynagrodzenia za koszty wzgl. straty w ramach robót dodatkowych. Strona 4

10 13. SPRAWY SPORNE 13.1 W przypadku sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych w trybie zamówienia publicznego, strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie reklamacji do zamawiającego, który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się co do zasadności roszczeń w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia W razie odmowy uznania roszczenia przez zamawiającego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową Do rozpoznania sporu jest właściwy Sąd powszechny. 14. TERMIN REALIZACJI UMOWY 14.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy (przedmiot zamówienia) w wymaganym przez zamawiającego terminie od dnia przekazania placu budowy zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie ze złoŝoną ofertą Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji zamawiającego harmonogram realizacyjny w terminie 2 dni od daty podpisania umowy W razie konieczności, na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca opracuje i przedstawi uaktualnienie harmonogramu w terminie 2 dni od daty polecenia Umowny termin zakończenia robót moŝe być przedłuŝony wyłącznie aneksem do umowy, podpisanym przez Wykonawcę i zamawiającego. Termin zakończenia robót moŝe być przedłuŝony: a) w wypadku siły wyŝszej, przez którą strony rozumieją zdarzenie, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Wykonawcy jak i do Zamawiającego i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z naleŝytą starannością w szczególności: - niekorzystne warunki atmosferyczne uniemoŝliwiające realizację robót zgodnie harmonogramem, - niezawinione przez strony działania organów administracji publicznej powodujące konieczność wstrzymania lub ograniczenia prowadzonych robót, - nieprzewidziane i niezawinione przez strony trudności techniczne w terminowej realizacji robót, - działania lub zaniechania osób trzecich, niezaleŝnych od stron. b) w przypadku, gdy z braku moŝliwości współdziałania ze strony Zamawiającego nie jest moŝliwe dotrzymanie terminu zakończenia robót W przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, wynikające z tego tytułu dodatkowe koszty poniesie zamawiający chyba Ŝe wstrzymanie robót zostało dokonane: - dla przywrócenia prawidłowego wykonania robót. - z powodu złych warunków atmosferycznych uniemoŝliwiających realizację lub uzyskanie naleŝytej jakości - z winy Wykonawcy Strona 5

11 15. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 15.1 Roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki Nr 9 siwz Wszystkie materiały powinny odpowiadać dokumentacji umownej, wymaganiom jakościowym jak w pkt.15.1 i posiadać atesty, certyfikaty Wymagane przepisami próbki materiałów, mieszanek, elementów itp. pobierze Wykonawca własnym kosztem i staraniem Koszt dostarczania próbek i przeprowadzania badań ponosi Wykonawca Wykonawca nie będzie ponosił kosztów badań zleconych dodatkowo przez zamawiającego (Inspektora Nadzoru), jeŝeli wykaŝą one, Ŝe jakość zbadanych próbek jest zgodna z przepisami i warunkami umownymi Wyniki badań jakościowych Wykonawca bezzwłocznie dostarczy zamawiającemu Inspektor Nadzoru w razie wykrycia wad będzie Ŝądał ich niezwłocznego usunięcia. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę równieŝ powinny być usunięte. Usunięcie wad stwierdza Inspektor Nadzoru Zamawiający będzie dokonywać kontrolnych badań jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów zgodnie z zapisami w Zał. Nr 9 siwz. 16. KARY UMOWNE 16.1 Zamawiający płaci Wykonawcy poza wartością umowną następujące kary umowne: a) odsetki ustawowe za kaŝdy dzień zwłoki w terminowej zapłacie faktury. b) w wysokości 15% wartości umowy jeśli Wykonawca odstąpi od umowy z winy zamawiającego Wykonawca płaci zamawiającemu następujące kary umowne za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy: - za kaŝdy dzień opóźnienia w oddaniu robót objętych umową 2.000,00 zł - za kaŝdy dzień opóźnienia w terminie usunięcia wad i usterek 2.000,00 zł - za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy w wys. 15% wartości umowy (powody odstąpienia stron od umowy zawarte są w rozdziale 21) 16.3 Kary umowne wymienione w pkt i płatne są w terminie do 14 dni od daty Ŝądania zapłaty przez stronę Zapłata kary umownej nie wyłącza moŝliwości Ŝądania przez zamawiającego naprawienia szkody przez Wykonawcę w wysokości przekraczającej wysokość kary W zakresie kar umownych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz.93 ze zm. Strona 6

12 17. RĘKOJMIA 17.1 Wykonawca udziela zamawiającemu na piśmie rękojmi za wykonany przedmiot umowy na okres zadeklarowany w złoŝonej ofercie przetargowej Z tytułu udzielonej rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: - wady fizyczne zmniejszające wartość uŝytkową, techniczną lub estetyczną wykonanych robót. - usunięcia tych wad ujawnionych w okresie rękojmi W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do usuwania ujawnionych wad na swój koszt Sposób pobierania oraz zwrotu kaucji i jej wysokości określony jest w pkt. 22 pod tytułem Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. 18. OKRES GWARANCJI 18.1 Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytułu gwarancji Kodeks Cywilny Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz.93 ze zm.) Wykonawca udziela zamawiającemu na piśmie gwarancji na mierniki zgodnie z okresem zadeklarowanym w złoŝonej ofercie przetargowej. 19. ODBIORY 19.1 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu wykonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy w dzienniku budowy, potwierdzając dokonanie odbioru wpisem do dziennika budowy ODBIÓR KOŃCOWY Odbiór końcowy polegał będzie na ocenie ilości i jakości całego wykonanego przedmiotu umowy oraz ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego Dodatkowym elementem odbioru będzie wykonanie odwiertu w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru celem oceny grubości warstwy przekroju wykonanej podbudowy i nawierzchni, (z wyłączeniem pkt 15.5) PRZEGLĄD I OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU PRZED UPŁYWEM TERMINU RĘKOJMI ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT Nie później niŝ 60 dni (dwa miesiące) przed upływem terminu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi zostanie dokonany komisyjny przegląd stanu technicznego obiektu na którym były wykonywane roboty objęte przedmiotem umowy. W skład komisji wchodzić będą przedstawiciele Wykonawcy i zamawiającego. Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę o terminie dokonania przeglądu. Wykonawca zapewnia udział swego przedstawiciela w komisyjnym przeglądzie obiektu. Strona 7

13 W trakcie komisyjnego przeglądu obiektu oceniony zostanie jego stan techniczny wynikający z jakości robót wykonanych przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powstałych z winy Wykonawcy (wadliwe wykonawstwo robót, zła jakość uŝytych materiałów, nie przestrzeganie reŝimu technologicznego itp.) ustalony zostanie szczegółowy zakres, sposób i termin wykonania przez Wykonawcę niezbędnych robót naprawczych W przypadku gdy, z winy Wykonawcy jego Przedstawiciel nie weźmie udziału w przeglądzie Wykonawca nie będzie miał podstaw do kwestionowania ustaleń zamawiającego z dokonanej oceny obiektu w tym w szczególności zakresu koniecznych do wykonania przez Wykonawcę niezbędnych robót dla usunięcia powstałych usterek, zniszczeń itp. W takim przypadku zamawiający prześle Wykonawcy wezwanie do usunięcia powstałych nieprawidłowości w określonym terminie z podaniem zakresu i sposobu napraw Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich napraw i likwidacji powstałych nieprawidłowości przed terminem odbioru ostatecznego robót, który nastąpi na 14 dni przed upływem terminu rękojmi Odbiór ostateczny robót dokonany zostanie przez zamawiającego przy udziale przedstawiciela(i) Wykonawcy nie później niŝ 14 dni przed upływem terminu rękojmi (w okresie waŝności złoŝonego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy) Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót objętych zamówieniem oraz robót naprawczych związanych z usunięciem wszystkich wad, usterek i nieprawidłowości stwierdzonych podczas odbioru końcowego, a takŝe ujawnionych w czasie trwania okresu rękojmi oraz ustalonych podczas, przeglądu stanu technicznego obiektu dokonanego zgodnie z pkt. od do (jeśli konieczność takich robót wystąpi) W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru ostatecznego, Ŝe Wykonawca nie dokonał napraw i likwidacji wszelkich nieprawidłowości wg. ustaleń dokonanych podczas przeglądu obiektu złoŝone przez Wykonawcę zabezpieczenie na okres rękojmi, zostanie przekazane na konto zamawiającego, celem umoŝliwienia zlecenia robót naprawczych innemu Wykonawcy W przypadku gdy kwota złoŝonego, zabezpieczenia nie pokryje kosztów robót poprawkowych i napraw zamawiający będzie dochodzić od Wykonawcy naleŝności na pokrycie faktycznych kosztów wykonania całości tych robót. 20. ROZLICZENIE 20.1 ROZLICZENIA PRZEJŚCIOWE Przy wynagrodzeniu ryczałtowo-ilościowym (kosztorysowym), Wykonawca sporządza faktury przejściowe za roboty wykonane w kaŝdym miesiącu obliczając ich wartość na podstawie ilości wykonanych w danym miesiącu robót oraz cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Faktury przejściowe podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Zamawiający zrealizuje faktury przejściowe w terminie 14 dni od daty wpływu W terminie 14 dni od daty otrzymania naleŝności od zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty naleŝności swoim podwykonawcom. Strona 8

14 20.2 SUMA FAKTUR PRZEJŚCIOWYCH Łączna suma faktur częściowych i przejściowych nie moŝe przekraczać 90% wynagrodzenia umownego. Pozostała naleŝność zostanie rozliczona po odbiorze końcowym, zgodnie z pkt ROZLICZENIE KOŃCOWE W terminie do 7 dni od daty odbioru końcowego, Wykonawca sporządza i przekazuje zamawiającemu fakturę końcową za całość robót objętych umową, potwierdzonych odbiorem końcowym pod względem ilości i jakości W przypadku wynagrodzenia ryczałtowo-ilościowego faktura powinna być sporządzona na podstawie dokumentów uzasadniających przyjęte ilości z załączonym, szczegółowym kosztorysem zamiennym wg cen i czynników cenotwórczych kosztorysu ofertowego W czasie nie dłuŝszym niŝ 7 dni Inspektor Nadzoru sprawdza prawidłowość sporządzonej faktury końcowej Zamawiający realizuje fakturę końcową w terminie nie dłuŝszym niŝ 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Warunkiem zrealizowania faktury końcowej jest przedłoŝenie przez Wykonawcę oświadczenia od podwykonawcy(ów) (podpisane przez osobę, która podpisała umowę), Ŝe otrzymali od Wykonawcy ustalone w umowie naleŝne wynagrodzenie W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę naleŝności na rzecz podwykonawców zamawiający wstrzyma zapłatę faktury końcowej Wykonawcy, zastrzegając sobie prawo do bezpośredniego przekazania naleŝności podwykonawcom za wykonane roboty, wykonane przez podwykonawców. 21. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 21.1 Zamawiający i Wykonawca mogą wypowiedzieć umowę a następnie odstąpić od jej realizacji, jeŝeli druga strona w sposób podstawowy narusza postanowienia umowy; powodując tym utratę zasadniczych korzyści jakie mogą być osiągnięte w wyniku jego realizacji Zamawiający moŝe odstąpić od umowy jeŝeli: a) Wykonawca nie podjął realizacji w ciągu jednego miesiąca od ustalonej daty rozpoczęcia robót. b) Wykonawca pomimo pisemnych Ŝądań Inspektora Nadzoru nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi. c) Wykonawca przerwał realizację robót na okres dłuŝszy niŝ jeden miesiąc. d) nastąpiła upadłość Wykonawcy lub przedłoŝono zamawiającemu zgłoszenie upadłości. e) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się majątku na rzecz wierzycieli niezaleŝnie od powyŝszego; f) nastąpiła okoliczność o której mowa w art.145 ust.1 ustawy Pzp Wykonawca moŝe odstąpić od umowy jeŝeli: a) Ogłosił upadłość lub rozwiązanie (likwidację) firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub rekonstrukcji. b) JeŜeli zamawiający: - nie wpłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty w ciągu 3 miesięcy od terminu płatności. Strona 9

15 - zawiadomił Wykonawcę, Ŝe nie będzie mógł pokrywać zobowiązań wynikających z umowy; w szczególności finansowych. - odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót. 22. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 22.1 Zgodnie z art. 147 do 151 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy jaki musi wnieść Wykonawca ustala się w wysokości: 10% ceny brutto tj. kwotę:...pln słownie: Z powyŝszego zabezpieczenia 100% musi być wniesione przed zawarciem umowy, w przypadku formy pienięŝnej wpłacone na rachunek: Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach Nr Wysokość kwot słuŝących do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi będzie wynosić 25% kwoty zabezpieczenia Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zgodnie z art.148 ust.1 ustawy Pzp moŝe być wniesione w następujących formach: - w pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z 2000r. ze zm.). Zamawiający nie wyraŝa zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie Część zabezpieczenia ( 75 % kwoty określonej w pkt 22.1.), gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót Pozostała część zabezpieczenia (określona w pkt 22.3) zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie okresu rękojmi w ciągu 14 dni od daty odbioru (ostatecznego). 23. ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH 23.1 Nie dotyczy. 24. WALORYZACJA CENY 24.1 Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik do umowy nie będą podlegać waloryzacji przez cały okres realizacji umowy z zastrzeŝeniem, Ŝe jeŝeli w okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, wówczas strony podpiszą aneks do umowy aktualizujący wynagrodzenie Wykonawcy. W tym przypadku niezmienne pozostanie wynagrodzenie kosztorysowe netto Wykonawcy zaś wartość podatku VAT będzie dostosowana do obowiązujących przepisów. Katowice, dnia.... /Podpis i pieczęć Wykonawcy/ /Podpis i pieczęć zamawiającego/ Strona 10

16 Załącznik Nr 4 Umowa Nr ( projekt ) /TI/2011 W dniu.2011 r. w Katowicach pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów z siedzibą w Katowicach ul. J. Kantorówny 2a, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez Dyrektora mgr inŝ. Piotra Handwerkera a (Nazwa Wykonawcy, adres siedziby) NIP.. NR KRS. Akta Rejestrowe prowadzi Sąd... Wysokość kapitału zakładowego.. zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez upełnomocnionych przedstawicieli, właścicieli : została zawarta umowa o następującej treści : 1. W wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych - zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującego zamówienia publicznego pn.: Modernizacja monitoringu w tunelu polegająca na rozbudowie i poprawie działania przepompowni głównej PA1 w tunelu w Katowicach - w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a wynikającym z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Strona 1

17 2. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe tj. kosztorysowe wynikające z rzeczywiście wykonanych i przyjętych przez Inspektora Nadzoru ilości robót oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 2.1 Wynagrodzenie to ustala się wstępnie w wysokości: Netto:.zł/słownie:..../ NaleŜny podatek VAT % -..zł /słownie: / Łącznie z podatkiem VAT : zł /słownie:. / - zgodnie z ofertą. Cena za realizację przedmiotu zamówienia podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu w okresie realizacji zamówienia z zastrzeŝeniem, iŝ powyŝsza cena moŝe ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana podatku VAT w trakcie trwania umowy prowadzi do podwyŝszenia ceny brutto o kwotę stanowiącą róŝnicę między wysokością podatku VAT dotychczas obowiązującego i w wersji zmienionej 3. Zgodnie z wymogiem art Ustawy dnia r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz.93 ze zm.) strony ustalają, Ŝe następujący zakres(sy) robót wykonywać będą następujący podwykonawcy zaakceptowani przez zamawiającego: ( naleŝy podać nazwy poszczególnych Firm podwykonawców oraz zakresy robót i ich wartość netto i brutto w przypadku gdy w postępowaniu dopuszczane jest podwykonawstwo). Szczegóły dotyczące podwykonawstwa zawarte są w warunkach umownych. 4. Funkcję Inspektora Nadzoru z ramienia zamawiającego pełnić będzie:... (Nr uprawnień...) lub inna osoba wskazana przez Dyrektora zamawiającego 5. Funkcje Kierownika Budowy pełnić będzie :... (Nr uprawnień...) lub inna osoba wskazana przez Wykonawcę, dysponująca odpowiednimi uprawnieniami. 6. Wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej składniki Wykonawca wykona w ciągu dni od przekazania placu budowy /zgodnie z ofertą/ Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie. 7. Na całość robót będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres...miesięcy od daty ich odbioru końcowego, zgodnie z ofertą. 8. Na materiały Wykonawca udziela gwarancji na okres...miesięcy od daty ich odbioru końcowego, zgodnie z ofertą. Strona 2

18 9. Szczegółowe postanowienia stron, dotyczące realizacji przedmiotu tego zamówienia zawarte są w warunkach umownych będących integralną częścią tej umowy. 10. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są : - Warunki umowne - Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym - Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Projekt wykonawczy i przedmiar(y) robót - Warunki i wymagania dotyczące podwykonawstwa - Pismo akceptujące 11. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej części składowych /załączników/ moŝe nastąpić za zgodą obydwu stron wyraŝoną na piśmie w formie aneksu 12. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy aktualnie obowiązującej Ustawy Kodeks Cywilny. 13. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Katowicach. 14. Z mocy art. 144 ust.1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe zamawiający przewidział moŝliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 15. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach - zgodnie z art.145 ustawy Pzp. 16. W przypadku, o którym mowa w pkt 14, Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. 17. Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 egzemplarze dla kaŝdej ze stron.... /Podpis i pieczęć Wykonawcy/ /Podpis i pieczęć zamawiającego/ Strona 3

19 Załącznik Nr 5 ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (Opis sposobu obliczenia ceny oferty) Przedmiot zamówienia: Modernizacja monitoringu w tunelu polegająca na rozbudowie i poprawie działania przepompowni głównej PA1 w tunelu w Katowicach. 1. METODA I PODSTAWY OPRACOWANIA KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH DLA ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Zgodnie z Ustawą o cenach z dnia r. (Dz. U. Nr 97 z 2001r. poz ze zm.) oraz w oparciu o zasady i wzorce kosztorysowania, zawarte w środowiskowych Metodach Kosztorysowania Robót Budowlanych wydanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące metody, sposobu i podstaw opracowania kosztorysów ofertowych. 1.1 Kosztorysy ofertowe naleŝy opracować metodą kalkulacji uproszczonej wg formuły: C k = L x C j + P v gdzie: C k - cena kosztorysowa L - ilość ustalonych jednostek przedmiarowych C j - ustalone ceny jednostkowe przez wykonawcę P v - podatek VAT 1.2 NaleŜy wycenić poszczególne roboty zawarte w przedmiarze(rach) stosując ceny jednostkowe robót. 1.3 Cena jednostkowa robót winna zawierać (uwzględniać) wszystkie koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, niezbędnych do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie i zysk. 1.4 Ceny jednostkowe robót Wykonawca ustala na podstawie kalkulacji własnej lub danych rynkowych. Cenę jednostkową danej roboty naleŝy wyliczyć wg. formuły: gdzie: Rj Mnj Sj Cj = Rj+Mnj +Sj+Kpi+Zj oznacza wartość kosztorysową robocizny na jednostkę przedmiarową oznacza wartość kosztorysową materiałów na jednostkę przedmiarową robót, obliczoną w cenach nabycia materiałów. oznacza wartość kosztorysową pracy sprzętu na jednostkę przedmiarową Strona 1

20 Kpj Zj oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową 1.5 Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji uproszczonej nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT). Ten podatek naleŝy doliczyć dopiero na końcu kosztorysu (wg. pkt 2). 1.6 Podstawę sporządzania kosztorysów ofertowych stanowią: Przedmiar(y) robót będące integralną częścią dokumentacji projektowej Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów pracy, sprzętu i środków transportu technologicznego dla danej roboty (jednostki przedmiarowej) ustalone przez Wykonawcę na podstawie analizy indywidualnej. Ceny jednostkowe o których mowa w pkt.1.3 Obowiązujące na podstawie odrębnych przepisów zasady obliczania podatku od towaru i usług (pkt.2) 1.7 Kosztorys/sy/ ofertowy/e/ muszą zawierać cały zakres rzeczowy poszczególnych robót zawartych w przedmiarze/ach/, które otrzymali wszyscy Wykonawcy wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Opisy pozycji przedmiarowych (zastosowane materiały, technologia robót itp.), muszą być zgodne z przedmiarem/ami/ stanowiącym/i/ załącznik/i/ do siwz. 1.8 Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie moŝna opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, Ŝe jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W związku z powyŝszym jeŝeli w przedmiarze i dokumentacji technicznej podane są nazwy producentów, znaki towarowe itp. to naleŝy przy przygotowywaniu kosztorysu ofertowego mieć na uwadze, Ŝe Wykonawca ma moŝliwość zastosowania materiałów równowaŝnych lub nie gorszych niŝ wskazane. 1.9 Podane w przedmiarze/rach/ Nr KNR-ów stanowią jedynie podstawę opisu robót lub ich części tj. wyszczególnienie wszystkich lub tylko części niezbędnych czynności do wykonania danej roboty przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia. Zakres robót moŝe być uzupełniony o dodatkowe roboty (czynności) i/lub zastosowane materiały, określone przez zamawiającego w opisie pozycji przedmiarowej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest ująć w opisie i wycenić w kosztorysie ofertowym łączny zakres tych robót. W przypadku niezgodności Nr KNR-u z opisem zakresu robót zawartym w opisie danej pozycji przedmiarowej za poprawny naleŝy uznać zakres robót ujęty w opisie tej pozycji JeŜeli Wykonawca nie wyceni całego zakresu robót z poszczególnych pozycji przedmiaru(ów), o którym mowa w pkt i 1.9. lub wszystkich pozycji kosztorysowych, zamawiający uzna, Ŝe oferta nie dotyczy realizacji całego zadania, w związku z czym z mocy art. 89. ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp zostanie odrzucona. Strona 2

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351 Oznaczenie sprawy: RRM.7021.15.4.2013 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Inwestora Zastępczego Tytuł Projektu: Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą Działanie 7.3 Infrastruktura słuŝąca

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy.

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy. Część C SIWZ projekt umowy, znak sprawy OA-XVI.272.6.2014 Część C SIWZ Ogólne warunki umowy Wszystkie zapisy poniŝszych ogólnych warunków zostaną dostosowane do części zamówienia, na która zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa -projekt- W dniu... 2009 r. pomiędzy 1. Gminą Olsztynek zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, reprezentowaną przez Burmistrza Olsztynka Pana Mirosława Stegienko, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP 3410/10/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 206 000 EURO na Wykonanie wielobranŝowej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo