Podręcznik użytkownika LOADRITE L LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika 1-1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika LOADRITE L-2180. LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika 1-1"

Transkrypt

1 LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika Numer oprogramowania: 60364, wersja: 1.90 Numer dokumentu: MAN-XXXXX-$00 Data wydania: Marzec 2012 r. E: W: Rozwiązanie od Actronic Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Actronic Technologies, C-Weigh, Express, Loadrite, Pro, Road Boss oraz X-Weigh są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi stanowiącymi własność firmy Actronic Ltd. Wszystkie inne znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność swoich właścicieli. Oprogramowanie zawiera informacje stanowiące własność firmy Actronic Ltd; informacje te zostały udostępnione zgodnie z warunkami umowy licencyjnej, która zawiera pewne ograniczenia dotyczące wykorzystania i ujawniania informacji, a ponadto są one chronione prawem autorskim. Dekompilacja oprogramowania jest zabronione. Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa do niego zostały zastrzeżone. Zgodnie z prawem autorskim niniejszego dokumentu nie wolno kopiować w całości lub częściowo, powielać na innych nośnikach, przechowywać w systemach wyszukiwania danych ani przesyłać w jakiejkolwiek formie lub jakąkolwiek metodą (elektroniczną, mechaniczną, poprzez wykonanie fotokopii, nagrania lub w inny sposób) bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Actronic Ltd. Kopie, na które wyrażono zgodę, opatrzone muszą być tymi samymi informacjami o własności i prawie autorskim co oryginał. Zgodnie z obowiązującym prawem kopiowanie obejmuje także tłumaczenie na inny język. Wydano w Nowej Zelandii. Oświadczenie Firma Actronic Ltd realizuje politykę nieustannego rozwoju. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby dane zawarte w tym dokumencie były rzetelne, z uwagi na ciągły rozwój produktu informacje, liczby, ilustracje, tabele, specyfikacje i schematy zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Actronic Ltd nie gwarantuje, że niniejszy dokument jest pozbawiony błędów. Obrazy ekranów i inne prezentacje zawarte w tym podręczniku mogą różnić się od rzeczywistych ekranów i prezentacji generowanych przez konkretny produkt. Wszelkie tego rodzaju różnice nie mają jednak większego wpływu na zdolność danego produktu do realizowania w zasadniczych aspektach funkcji opisanych w niniejszym dokumencie. W razie napotkania błędów w tym dokumencie prosimy o zgłaszanie ich do nas na piśmie. Firma Actronic Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki użytkowania produktów LOADRITE. Niniejsze urządzenie spełnia wymogi przepisów FCC, rozdział 15. Jego eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi wykazywać odporność na zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować niepożądane działanie. 1-1

2 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA SYSTEMU WAŻENIA LOADRITE Jest to symbol niebezpieczeństwa. Służy on do zwracania uwagi na zagrożenia, które mogą doprowadzić do obrażeń ciała. Aby uniknąć obrażeń ciała lub śmierci, należy przestrzegać wszystkich instrukcji zamieszczonych po tym symbolu. OSTRZEŻENIE wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. UWAGA wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń ciała. UWAGA bez symbolu niebezpieczeństwa wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do strat materialnych. Wyłączna odpowiedzialność za umieszczenie, zabezpieczenie i użytkowanie systemu ważenia LOADRITE w taki sposób, by nie spowodować wypadku, obrażeń ciała lub szkód majątkowych, spoczywa na użytkowniku. Należy zawsze przestrzegać zasad bezpiecznej eksploatacji. Nie instalować systemu ważenia LOADRITE w sposób, który może zakłócać bezpieczną eksploatację pojazdu lub spowodować zadziałanie urządzeń bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem systemu ważenia LOADRITE należy zapoznać się z systemem i jego działaniem. Nie dotykać systemu ważenia LOADRITE, gdy jest gorący. Pozostawić produkt do ostygnięcia poza bezpośrednim zasięgiem promieni słonecznych. Upewnić się, że system ważenia LOADRITE jest podłączony do źródła zasilania o odpowiednim napięciu i za pomocą właściwego złącza. Nie podejmować prób naprawy systemu ważenia LOADRITE, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała. Demontaż elementów systemu ważenia LOADRITE lub dodanie akcesoriów może mieć negatywny wpływ na dokładność ważenia oraz ważność gwarancji. Nieprzestrzeganie powyższych ostrzeżeń i uwag może doprowadzić do śmierci, poważnych obrażeń ciała lub strat materialnych. Firma Actronic Ltd nie ponosi odpowiedzialności za instalację i użytkowanie systemu ważenia LOADRITE w sposób prowadzący do śmierci, obrażeń ciała lub strat materialnych albo naruszający prawo. 1-2

3 SPIS TREŚCI 1. POWITANIE WPROWADZENIE Ładowarka z systemem LOADRITE Cechy Miernik Precyzja ważenia CODZIENNY PROCES WAŻENIA Jak włączyć Miernik? Jak przebiega logowanie? Jak przeprowadzić rozgrzewanie? Jak wyzerować pustą łyżkę? Jak wybrać produkt do zważenia? Jak przeprowadza się ważenie i dodawanie ładunku łyżki? Jak zakończyć załadunek? Jak przełączyć Miernik na tryb oczekiwania? EKRAN SUMY Układ klasyczny Układ kompaktowy Układ przewijany Sumy częściowa i łączna ZARZĄDZANIE PRODUKTAMI Modyfikowalne pola danych Zaawansowane opcje danych TRYBY PRACY Tryb celu Tryb partii Tryb miksu Tryb mieszanki Tryb podziału Tryb sumy łącznej ZAAWANSOWANA FUNKCJA WAŻENIA ZRZUT Zrzut na Samochód Zrzut na hałdę ZAAWANSOWANA FUNKCJA WAŻENIA MASA TARA Jak wprowadzić masę tara? DRUKOWANIE Drukowanie automatyczne Drukowanie na żądanie

4 10. PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA Pobieranie Wykorzystanie Resetowanie MENU USTAWIEŃ Ustawienia Automatyczne dodawanie Wprowadzanie tary Przełączanie jednostek Ekran wyzwalacza Język Zmiana hasła Nr skali Moduł Zmiana danych Lista danych Zegar Wyświetlacz Suma łączna Kasuj wszystko Autotest Wysyłanie Oczekiwanie ZAŁĄCZNIK A: SPECYFIKACJE SYSTEMU Dokładność ważenia Minimalne opóźnienie ważenia Wymogi w zakresie zasilania Dane fizyczne Warunki eksploatacji Sygnały wejściowe i wyjściowe Zegar Dostępne akcesoria Złącza wyjściowe/wejściowe ZAŁĄCZNIK B: KOREKTA KALIBRACJI ZAKRESU Sprawdzanie korekty ZAŁĄCZNIK C: KOMUNIKATY O BŁĘDACH Kołysanie się ładunku Łyżka do tyłu? Łyżka pusta? Łyżka nie z tyłu Sprawdź zasilanie Sprawdź wyzwalacz magnetyczny/optyczny

5 14.7. Sprawdź wyzwalacz obrotowy Sprawdź nr skali Sprawdzanie przechyłu Sprawdź przetwornik Sprawdź zero Podnoszenie poniżej zakresu Potrzeba opróżnienia Brak blokady Przekroczona liczba prób Przekroczenie celu Przeciążenie Niewłaściwe podnoszenie Zbyt duży przechył przód-tył Drukarka wyłączona Błąd drukarki Powrót poniżej zakresu Zbyt duży przechył w bok Zmiana prędkości Prędkość za wysoka Zbyt duży przechył Zbyt duży ciężar, zero anulowane Podnoszenie rozgrzewające ZAŁĄCZNIK D: GLOSARIUSZ

6 1. POWITANIE Dziękujemy za zakup systemu ważenia LOADRITE. Prosimy o uważne przeczytanie tego podręcznika przed pierwszym użyciem Miernik. Podręcznik należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i korzystać z niego jako głównego źródła informacji. Formatowanie Poniższe zastosowane w tym podręczniku formaty tekstu wskazują określone rodzaje informacji: Konwencja Rodzaj informacji Pogrubienie Oznacza przycisk na Miernik lub Kursywa Oznacza nazwę ekranu lub okna, lub Stała szerokość znaków Nazwy czynności Oznacza obszar wyświetlany na ekranie, w tym przyciski, nagłówki, nazwy pól i opcje. Oznacza tryb działania dostępny w ramach konfiguracji Miernik. Dokładne brzmienie komunikatu o błędzie wyświetlanego na ekranie. W niniejszym podręczniku zastosowano następujące nazwy określające czynności: Określenie Nacisnąć Nacisnąć i przytrzymać Wybieranie Opis Nacisnąć i od razu zwolnić przycisk. Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 2-3 sekundy. Użyć przycisków strzałek do wyróżnienia pozycji w menu lub na liście, lub Podczas wyszukiwania produktu lub wartości w polu danych użyć klawiatury do wprowadzenia nazwy produktu. Produkt odpowiadający wprowadzonej nazwie zostanie wyróżniony. 1-6

7 Podręcznik użytkownika LOADRITE L WPROWADZENIE System ważenia LOADRITE służy do pomiaru masy ładunków podnoszonych przez ładowarki kołowe, podnośniki widłowe i podobne maszyny, które do podnoszenia ładunku wykorzystują siłowniki hydrauliczne. Główne części systemu ważenia LOADRITE to: Miernik zainstalowany w kabinie ładowarki oraz podłączone do niego czujniki zamontowane na ramionach podnoszących. Podczas podnoszenia ładunku wyzwalacz i przetworniki ciśnienia hydraulicznego przesyłają informacje do Miernik LOADRITE. Informacje te zostają przetworzone na cyfrowy odczyt masy, który zostaje wyświetlony na przyrządzie Miernik LOADRITE. System ważenia LOADRITE może dodawać masę każdego podniesionego ładunku do bieżącej sumy, co umożliwia precyzyjny załadunek Samochód i monitorowanie dziennych poziomów wydajności. Miernik LOADRITE stanowi główny interfejs między użytkownikiem a systemem ważenia LOADRITE. Wyposażony jest w pamięć wewnętrzną, która przechowuje ustawienia i dane produkcyjne także po wyłączeniu urządzenia. 2-7

8 2.1. ŁADOWARKA Z SYSTEMEM LOADRITE Pozycja Opis Czujnik nachylenia podłoża (opcja; wymagany w przypadku legalizacji handlowej) Drukarka (opcja) Przycisk zdalnego dodawania (opcja) Miernik LOADRITE Przełącznik blokady (opcja; wymagany w przypadku legalizacji handlowej) Wyzwalacz Przetwornik ciśnienia 2-8

9 2.2. CECHY MIERNIK Ikona Nazwa Opis Lampka wyzwalacza Zapala się, gdy podnoszony ładunek mija punkt wyzwolenia. Gdy lampka świeci, możliwe jest dodanie ładunku. Menu danych Powoduje wyświetlenie Menu danych. Cel Aktywacja ważenia w trybie Cel. Podział Aktywacja ważenia w trybie Podział. Zrzut Aktywacja ważenia ze zrzutem. Menu ustawień Tryb oczekiwania Przejście do Menu ustawień. Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund, aby przejść do trybu Oczekiwanie. W górę Umożliwia przewijanie w górę listy opcji. W dół Umożliwia przewijanie w dół listy opcji. Zatwierdź Zaznaczenie pozycji. Zatwierdzenie zmian. Jeden Służy do wprowadzania cyfry 1. Dwa Służy do wprowadzania cyfry 2. Trzy Służy do wprowadzania cyfry 3. Cztery Służy do wprowadzania cyfry 4. Pięć Służy do wprowadzania cyfry 5. Sześć Służy do wprowadzania cyfry 6. Siedem Służy do wprowadzania cyfry 7. Osiem Służy do wprowadzania cyfry 8. Dziewięć Służy do wprowadzania cyfry

10 Ikona Nazwa Opis Odwołaj Odwoływanie ostatniego ładunku. Odejmij Odjęcie aktualnego ładunku od sumy. Wstecz Cofnięcie o jeden ekran menu. Zero Służy do wprowadzania cyfry 0. Dodaj Dodanie aktualnego ładunku łyżki do sumy. Włączenie lub wyłączenie funkcji Automatyczne dodawanie. Kasuj Kasowanie sumy częściowej dla aktualnego produktu. Zeruj łyżkę Zerowanie pustej łyżki PRECYZJA WAŻENIA Dla zachowania precyzji ważenia należy: W regularnych odstępach czasu przeprowadzać sprawdzenie zera. Upewnić się, że ruch w czasie podnoszenia jest płynny i spokojny, bez gwałtownych zmian tempa lub skoków. Podczas podnoszenia łyżka jest całkowicie pochylona do tyłu. Ładowarka jest wypoziomowana. Wskazówka: Ładowarka z zainstalowanym czujnikiem modułu kompensacji nachylenia podłoża nie musi być poziomowana przed rozpoczęciem ważenia Uzyskanie najwyższej precyzji ważenia Prędkość podnoszenia W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów dźwignię podnoszenia należy uruchamiać przed zwiększaniem prędkości silnika, tak aby maszyna nie kołysała się podczas podnoszenia, tzn. nie przekraczać normalnych obrotów. Punkt wyzwolenia Rozpoczynać podnoszenie znacznie poniżej punktu wyzwolenia. Pozwoli to na wyeliminowanie przyspieszania i kołysania się ładunku odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem ważenia. Uwaga: Zaleca się, aby przed osiągnięciem punktu wyzwolenia podnoszenie trwało co najmniej dwie sekundy. Kołysanie Większość ładowarka wyposażonych jest w opona pneumatyczne, które mogą powodować kołysanie się maszyny podczas podnoszenia. Aby zminimalizować zjawisko kołysania, dźwignię podnoszenia należy zawsze uruchamiać przed zwiększeniem prędkości silnika i rozpoczynać podnoszenie znacznie poniżej punktu wyzwolenia. Środek ciężkości Ciśnienie hydrauliczne w siłownikach podnoszących zależy od położenia środka ciężkości ładunku. Ważne jest, aby łyżka znajdowała się zawsze w tej samej pozycji, tj. była całkowicie przechylona do tyłu. 2-10

11 Systemy z legalizacją handlową Systemy LOADRITE spełniają wymogi przepisów dotyczących legalizacji handlowej w wielu krajach. Legalizacja umożliwia sprzedaż ważonego materiału bezpośrednio z ładowarka. Aby uzyskać dodatkowe informacje lub zadać enquire dotyczące legalizacji handlowej w danym kraju, należy kontaktować się z lokalnym dystrybutorem produktów marki LOADRITE. Wskazówka: Zasady obsługi systemów z legalizacją handlową opisane zostały w niniejszej Podręcznik użytkownika w zakresie, w jakim odbiegają one od standardowych zasad obsługi. 2-11

12 3. CODZIENNY PROCES WAŻENIA Poniżej opisano typowy podstawowy proces ważenia z użyciem systemu ważenia LOADRITE : 1) Włączyć Miernik i zalogować się (jeżeli jest to wymagane). 2) Przeprowadzić procedurę rozgrzewania. 3) Wyzerować pustą łyżkę. 4) Wybrać produkt do zważenia. 5) Przeprowadzić ważenie i dodać każdy ładunek. 6) Po zakończeniu załadunku samochód skasować sumę częściową. 7) Po zakończeniu korzystania z systemu ważenia LOADRITE przełączyć Miernik na tryb Oczekiwanie JAK WŁĄCZYĆ MIERNIK? Miernik LOADRITE włączy się automatycznie po uruchomieniu ładowarka JAK PRZEBIEGA LOGOWANIE? Funkcja Logowanie dostępna jest tylko pod warunkiem, że została wybrana w czasie instalacji. Ekran Logowanie zostanie wyświetlony po włączeniu miernika lub jego wyjściu z trybu Oczekiwanie. Po wyświetleniu ekranu Logowanie wykonać opisane niżej czynności, aby zalogować użytkownika w Miernik: 1) Nacisnąć lub, aby przewinąć w górę lub w dół listę nazw użytkowników. 2) Po wyświetleniu nazwy użytkownika nacisnąć. 3) Za pomocą klawiatury wprowadzić kod PIN, a następnie nacisnąć. 3-12

13 3.3. JAK PRZEPROWADZIĆ ROZGRZEWANIE? W celu zachowania najwyższej precyzji ważenia należy podnieść temperaturę płynu hydraulicznego w siłownikach podnoszących do wartości roboczej. Osiąga się to przez podnoszenie i opuszczanie pustej łyżki. Powyższy komunikat wyświetlany jest w sytuacji, gdy Miernik pozostawał wyłączony dłużej niż godzinę. Powyższy komunikat informuje o konieczności podniesienia i opuszczenia pustej łyżki z trzykrotnym minięciem punktu wyzwolenia: 1) Unieść łyżkę powyżej punktu wyzwolenia. 2) Opuścić łyżkę poniżej punktu wyzwolenia. 3) Powtórzyć procedurę jeszcze dwa razy, tak aby zniknął komunikat. Po zakończeniu rozgrzewania wyświetlony zostanie ekran Suma JAK WYZEROWAĆ PUSTĄ ŁYŻKĘ? Funkcja Sprawdź zero dostępna jest tylko pod warunkiem, że została wybrana w czasie instalacji. Z uwagi na możliwość występowania niewielkich błędów wynikających z akumulacji materiału wewnątrz łyżki konieczne jest okresowe przeprowadzenie zerowania systemu ważenia LOADRITE. Funkcjonalność Technologia kompensacji tarcia oraz niekorzystnych czynników zewnętrznych (Friction and Ambient Compensation Technology FACT) aktualizowana jest także w ramach procesu zerowania. Powyższy komunikat informuje o konieczności wyzerowania pustej łyżki. Wyświetlony zostanie komunikat: Co 15 minut przez pierwszą godzinę oraz Co 30 minut przez resztę czasu (domyślny czas to 30 minut, ale możliwa jest jego modyfikacja w zakresie między 15 a 180 minut). Wykonać poniższe czynności, aby wyzerować łyżkę: WAŻNE: Podczas ważenia ładunku ładowarka musi być ustawiony poziomo, a łyżka musi być pusta i całkowicie przechylona do tyłu. 1) Upewnić się, że ładowarka jest wypoziomowany, a łyżka opróżniona. 2) Unieść pustą łyżkę. 3) Nacisnąć. Wyświetlona zostanie prędkość podnoszenia. Uwaga: Jeżeli w czasie instalacji pominięto aktualizację oprogramowania FACT, nacisnąć ponownie, aby kontynuować. Aktualizację można pominąć jedynie określoną liczbę razy, zanim konieczne będzie jej przeprowadzenie. 4) Gdy wyświetlony zostanie komunikat Opuść ramiona, należy opuścić pustą łyżkę. Wyświetlona zostanie prędkość opuszczania. Uwaga: Podczas podnoszenia i opuszczania należy utrzymać tę samą prędkość. Jeśli różnica między prędkościami będzie zbyt duża, Miernik wyświetli monit o powtórzenie próby. Wyświetlony zostanie komunikat Zerowanie zakończone, a następnie ekran Suma. 3-13

14 3.5. JAK WYBRAĆ PRODUKT DO ZWAŻENIA? 1) Sprawdzić, czy wyświetlany jest ekran Suma. 2) Nacisnąć. Wyświetlone zostanie Menu danych. 3) Wybrać Produkt, a następnie nacisnąć. Wyświetlony zostanie ekran Produkt. 4) Nacisnąć lub aby przewinąć w górę lub w dół listę produktów aż do zaznaczenia właściwego produktu. 5) Nacisnąć. Nazwa produktu wyświetlona zostanie na sekundę przed wyświetleniem ekranu Suma JAK PRZEPROWADZA SIĘ WAŻENIE I DODAWANIE ŁADUNKU ŁYŻKI? Rozpoczęcie ważenia ładunków łyżki można rozpocząć po wyświetleniu ekranu Suma. WAŻNE: Podczas ważenia ładunku ładowarka musi stać poziomo, a łyżka musi być pusta i całkowicie przechylona do tyłu. 1) Unieść łagodnie łyżkę ładunku z zachowaniem stałych obrotów silnika, tak aby minąć punkt wyzwolenia. Wyświetlony zostanie komunikat Ważenie. 2) Miernik wyemituje alarm dźwiękowy, zaświeci się (lampka wyzwalacza), a na ekranie wyświetlone zostaną wartości masy aktualnego ładunku, sumy częściowej oraz potencjalnego nowego ładunku. 3) Nacisnąć, aby dodać ładunek. Wyświetlony zostanie komunikat informujący o liczbie łyżek dodanych do aktualnego ładunku, na przykład Liczba dodanych łyżek: 1. Uwaga: Jeżeli w ciągu 8 sekund od momentu podniesienia ładunku powyżej punktu wyzwolenia nie zostanie naciśnięty przycisk, Miernik wyemituje sygnał dźwiękowy i wyświetlony zostanie komunikat Limit czasu. Masa zostanie następnie odrzucona i wyświetlony zostanie ekran Suma. Liczba sekund, po której Miernik przekracza limit czasu, może być inna, zależnie od ustawienia wprowadzonego podczas instalacji. Po dodaniu ładunku wyświetlany jest ekran Suma z nową sumą częściową oraz liczbą łyżek ładunku. 3-14

15 Automatyczne dodawanie Funkcja Automatyczne dodawanie dostępna jest tylko pod warunkiem, że została wybrana w czasie instalacji. W zależności od modelu systemu ważenia LOADRITE niektóre funkcje mogą być niedostępne. System ważenia LOADRITE można skonfigurować do automatycznego dodawania ładunku łyżki po jej podniesieniu powyżej punktu wyzwolenia przez określoną liczbę sekund. LUB gdy łyżka jest przechylona do przodu w celu zrzucenia ładunku. Oznacza to brak konieczności naciskania przycisku po każdym uniesieniu ładunku. W zależności od ustawień wprowadzonych w czasie instalacji: Ładunki łyżki mogą nie być dodawane w przypadku zbyt małej masy Funkcja Automatyczne dodawanie może zostać włączona lub wyłączona za pośrednictwem Menu konfiguracji lub poprzez naciśnięcie (przełączanie automatycznego dodawania) Włączanie lub wyłączanie funkcji automatycznego dodawania 1) Nacisnąć. Wyświetlone zostanie Menu danych. 2) Nacisnąć lub, aby przewinąć listę w górę lub w dół aż do zaznaczenia opcji Automatyczne dodawanie, a następnie nacisnąć. 3) Wykonać następujące czynności: Jeżeli... Wówczas... funkcja Automatyczne dodawanie ma zostać włączona, za pomocą przycisków strzałek wybrać Włącz, a następnie nacisnąć. funkcja Automatyczne dodawanie ma zostać wyłączona, za pomocą przycisków strzałek wybrać Wyłącz, a następnie nacisnąć. 4) Nacisnąć, aby wrócić do ekranu Suma Przełączanie automatycznego dodawania W zależności od konfiguracji Miernik funkcja przełączania automatycznego dodawania może być niedostępna. Przełączanie między automatycznym dodawaniem a normalnym procesem dodawania możliwe jest za pośrednictwem ekranu Suma. Włączanie funkcji automatycznego dodawania 1) Na ekranie Suma nacisnąć. Wyświetlony zostanie komunikat Włączyć automatyczne dodawanie?. 2) Nacisnąć. Komunikat zmieni się na Automatyczne dodawanie włączone i wyświetlony zostanie ekran Suma. Wyłączanie funkcji automatycznego dodawania 1) Na ekranie Suma nacisnąć. Wyświetlony zostanie komunikat Wyłączyć automatyczne dodawanie?. 2) Nacisnąć. Komunikat zmieni się na Automatyczne dodawanie wyłączone i wyświetlony zostanie ekran Suma. 3-15

16 Przycisk zdalnego dodawania System ważenia LOADRITE wyposażony może być w opcjonalny przycisk Remote Add (zdalnego dodawania), który jest normalnie zamontowany na dźwigni lift lub w jej pobliżu. Jeżeli przycisk Remote Add (zdalnego dodawania) znajduje się w ładowarka, można go używać zamiennie z przyciskiem na Miernik Odejmowanie ładunku łyżki Funkcja może okazać się szczególnie przydatna w sytuacji, gdy wymagane jest załadowanie tylko części ładunku końcowego sypkiego materiału. Zważyć i dodać pełny ładunek, a następnie zrzucić wymaganą ilość na samochód. Następnie powtórzyć ważenie i odjąć pozostałą ilość, wykonując następujące czynności: WAŻNE: Podczas ważenia ładunku ładowarka musi stać poziomo, a łyżka musi być pusta i całkowicie przechylona do tyłu. 1) Podnieść ładunek płynnie powyżej za punktem wyzwolenia. 2) Miernik wyemituje alarm dźwiękowy, zaświeci się (lampka wyzwalacza), a na ekranie wyświetlone zostaną wartości masy aktualnego ładunku, sumy częściowej oraz potencjalnego nowego ładunku. 3) Nacisnąć. Wyświetlony zostanie komunikat Odejmowanie łyżki. Aktualna ilość zostanie odjęta od sumy częściowej. Wyświetlony zostanie ekran Suma Odwoływanie ładunku łyżki Funkcja Odwołaj stanowi odpowiednik ponownego podniesienia tego samego ładunku i może być wykorzystywana do korygowania błędów. Ostatni ładunek może zostać odwołany, jeśli został dodany lub odjęty. Aby odwołać wcześniej podniesioną masę, wykonać następujące czynności: 1) Nacisnąć. Wyświetlona zostanie ostatnia podniesiona masa. 2) Wykonać następujące czynności: Jeżeli... Wówczas... ostatnim działaniem było dodawanie, nacisnąć. Ładunek łyżki zostanie odjęty od sumy częściowej i sumy łącznej. ostatnim działaniem było odejmowanie, nacisnąć. Ładunek łyżki zostanie dodany do sumy częściowej i sumy łącznej. 3-16

17 3.7. JAK ZAKOŃCZYĆ ZAŁADUNEK? Po zakończeniu dodawania ładunków do samochód konieczne jest skasowanie sumy częściowej. Aby skasować sumę częściową, wykonać następujące czynności: Nacisnąć i przytrzymać. Na chwilę wyświetlona zostanie suma częściowa, po niej komunikat Suma skasowana, a następnie ekran Suma. Więcej informacji na temat sumy patrz "Sumy częściowa i łączna" na stronie 4-20 częściowej JAK PRZEŁĄCZYĆ MIERNIK NA TRYB OCZEKIWANIA? Jeżeli system ważenia LOADRITE nie będzie używany przez pewien czas, Miernik można przełączyć na tryb Oczekiwanie poprzez wykonanie poniższych czynności: Opcja 1 Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund. Miernik przełączony zostanie na tryb Oczekiwanie. Opcja 2 1) Nacisnąć. 2) Nacisnąć lub, aby przewinąć listę w górę lub w dół aż do zaznaczenia opcji Oczekiwanie, a następnie nacisnąć. Miernik przełączony zostanie na tryb Oczekiwanie. Opcja 3 Miernik LOADRITE przełączony zostanie automatycznie na tryb Oczekiwanie, jeżeli nie będzie używany przez dwie godziny. Jak opuścić tryb Oczekiwanie? Aby opuścić tryb Oczekiwanie, należy nacisnąć dowolny przycisk. Wyświetlony zostanie ekran Logowanie lub Suma. 3-17

18 4. EKRAN SUMY Ekran Suma jest pierwszym ekranem, który pojawia się po włączeniu Miernik lub po zalogowaniu użytkownika. Ekran Suma można wyświetlić w trzech układach: Układ klasyczny Układ kompaktowy Układ przewijany Aby zmienić układ ekranu Suma, patrz "Zmiana układu ekranu Suma" na stronie UKŁAD KLASYCZNY Układ Klasyczny ekranu Suma to układ domyślny, w którym wyświetlane są: aktualnie wybrany produkt, suma częściowa, liczba załadowanych łyżek i inne informacje. Komponent Produkt Suma częściowa Pola danych Opis Ładowany produkt. Aktualna suma częściowa ładowanego produktu. Aktualne wartości każdego z modyfikowalnych pól danych. Wskazówka: Aby wyświetlić aktualne wartości ze wszystkich pól danych, ustawić układ Kompaktowy lub Przewijany. Zegar Aktualna godzina. Narzędzie ważące Wykorzystywany przez ładowarka osprzęt odpowiedzialny za ważenie. Automatyczne dodawanie Jednostka masy / przechył przód-tył Ładunki w łyżce Grafika ramienia Wskazuje że funkcja Automatyczne dodawanie jest włączona. Wykorzystywana jednostka masy. Jest to jednostka masy wykorzystywana do wyświetlania sumy częściowej. Kąt przechyłu (przód-tył) ładowarki może zostać wyświetlony, o ile zainstalowany został czujnik nachylenia podłoża. Liczba zważonych łyżek ładunku. Grafika przedstawiająca wysokość podniesionej masy. 4-18

19 4.2. UKŁAD KOMPAKTOWY Układ Kompaktowy ekranu Suma służy do wyświetlania sumy częściowej, aktualnie wybranego produktu oraz wszystkich osiem modyfikowalnych pól danych (jeżeli zostały wybrane). Jak zmienić produkt lub jedną z wartości pól danych? 1) Nacisnąć lub, aby wybrać produkt lub pole danych, które ma zostać zmienione, a następnie nacisnąć. Wyświetlony zostanie ekran Produkt lub ekran odnośnego pola danych. 2) Nacisnąć lub, aby wybrać produkt lub pole danych, które ma zostać użyte, a następnie nacisnąć. Wyświetlony zostanie ekran Suma z nowym produktem lub nową wartością pola danych UKŁAD PRZEWIJANY Układ Przewijany ekranu Suma służy do wyświetlania sumy częściowej dużą, czytelną czcionką oraz do wyświetlania jednego z osiem pól danych. Aby przewijać listę pól danych, naciskać lub. Jak zmienić produkt lub jedną z wartości pól danych? 1) Nacisnąć lub, aby wybrać produkt lub pole danych, które ma zostać zmienione, a następnie nacisnąć. Wyświetlony zostanie ekran Produkt lub ekran odnośnego pola danych. 2) Nacisnąć lub, aby wybrać produkt lub pole danych, które ma zostać użyte, a następnie nacisnąć. Wyświetlony zostanie ekran Suma z nowym produktem lub nową wartością pola danych. 4-19

20 4.4. SUMY CZĘŚCIOWA I ŁĄCZNA System ważenia LOADRITE rejestruje bieżącą sumę mas ładunku. Dla każdego produktu zapisywane są niezależnie dwie sumy częściowa i łączna. Określenie Suma częściowa Definicja Bieżąca całkowita ilość produktu zważonego i załadowanego na ładowarka lub przyczepę. Wielkość sumy częściowej wyświetlana jest na ekranie Suma i zwiększa się do momentu jej skasowania przez naciśnięcie przycisku. Suma łączna Łączna ilość produktu załadowanego w dłuższym okresie, np. w ciągu zmiany lub dnia Kasowanie sumy częściowej Suma częściowa naliczana jest do momentu skasowania. Sumę częściową należy skasować po zakończeniu ładowania, np. załadunku samochód lub przyczepy. Nacisnąć. Na chwilę wyświetlona zostanie suma częściowa, po niej komunikat Suma skasowana, a następnie ekran Suma. Uwaga: Jeśli do systemu ważenia LOADRITE podłączona jest drukarka, to zależnie od ustawień wprowadzonych podczas instalacji: (i) sumy mogą być drukowane przed skasowaniem lub (ii) monit o wydrukowanie sum może pojawiać się po wyświetleniu komunikatu Suma skasowana Wyświetlanie i kasowanie sumy łącznej Sumę łączną dla aktualnego produktu można wyświetlić w dowolnym momencie. 1) Sprawdzić, czy wyświetlony został ekran Suma, a następnie nacisnąć. 2) Nacisnąć lub, aby przewinąć listę w górę lub w dół aż do zaznaczenia opcji Suma łączna. 3) Nacisnąć. Wyświetlona zostanie suma łączna, a po niej liczba dodanych łyżek. Po kilku sekundach Miernik wyświetli ekran Suma. Kasowanie sumy łącznej dla aktualnych produktów 1) Sprawdzić, czy wyświetlony został ekran Suma, a następnie nacisnąć. 2) Nacisnąć lub, aby przewinąć listę w górę lub w dół aż do zaznaczenia opcji Suma łączna. 3) Nacisnąć. Wyświetlona zostanie suma łączna dla aktualnego produktu, a wraz z nią liczba dodanych łyżek. 4) Nacisnąć. Wyświetlony zostanie komunikat Skasować sumę łączną?. 4-20

21 5) Ponownie nacisnąć, aby skasować sumę łączną. Wyświetlony zostanie komunikat Suma łączna skasowana. Jeżeli do systemu ważenia LOADRITE podłączona została drukarka, suma zostanie wydrukowana. Nacisnąć, aby anulować kasowanie sumy łącznej. Wyświetlony zostanie komunikat Kasowanie przerwane. Uwaga: Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, polecenie kasowania zostanie automatycznie anulowane. Kasowanie sumy łącznej dla wszystkich produktów 1) Sprawdzić, czy wyświetlony został ekran Suma, a następnie nacisnąć. 2) Nacisnąć lub, aby przewinąć listę w górę lub w dół aż do zaznaczenia opcji Kasuj wszystkie. 3) Nacisnąć. Wyświetlony zostanie komunikat Skasować wszystkie sumy?. 4) Ponownie nacisnąć, aby skasować sumę łączną. Wyświetlony zostanie komunikat informujący o skasowaniu wszystkich sum. Jeżeli do systemu ważenia LOADRITE podłączona została drukarka, suma zostanie wydrukowana. Nacisnąć, aby anulować kasowanie sumy łącznej. Wyświetlony zostanie komunikat Kasowanie przerwane. Uwaga: Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, polecenie kasowania zostanie automatycznie anulowane. 4-21

Rozdział 1 - Opis ogólny 5

Rozdział 1 - Opis ogólny 5 Redakcja 1.1 Spis treści Rozdział 1 - Opis ogólny 5 1 Charakterystyka kasy 5 2 Zawartość opakowania 6 3 Budowa kasy 7 4 Panel kasjera 9 5 Opis symboli graficznych 9 Rozdział 2 - Obsługa 11 1 Włączenie

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Polska Leica Rugby 410/420 DG Instrukcja obsługi Wstęp Zakup Gratulujemy zakupu instrumentu z serii Rugby. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania jak również

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2 MOBILE Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna infolinia:

Bardziej szczegółowo

Drukarki HP LaserJet P3010 Series Podręcznik użytkownika

Drukarki HP LaserJet P3010 Series Podręcznik użytkownika Drukarki HP LaserJet P3010 Series Podręcznik użytkownika Korzystanie z produktu Zarządzanie produktem Konserwacja produktu Rozwiązywanie problemów Dodatkowe informacje dotyczące produktu: www.hp.com/support/ljp3010series

Bardziej szczegółowo

WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2

WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2 Numer instrukcji: IMMU-16-07-07-15-PL WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH www.radwag.pl LIPIEC 2015-2 - Spis treści

Bardziej szczegółowo

FORERUNNER 610 Podręcznik użytkownika

FORERUNNER 610 Podręcznik użytkownika FORERUNNER 610 Podręcznik użytkownika 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części tego podręcznika nie można

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ W PIERWSZE KOLEJNOŚC. WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi

PRZECZYTAJ W PIERWSZE KOLEJNOŚC. WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi PRZECZYTAJ W PIERWSZE KOLEJNOŚC WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi 009 TOSHIBA TEC CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z przepisami o prawie autorskim, niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi samochodu. Contents A-Z. Radość z jazdy. Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057-09 10 500

Instrukcja obsługi samochodu. Contents A-Z. Radość z jazdy. Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057-09 10 500 Instrukcja obsługi samochodu Radość z jazdy Contents A-Z 523i 528i 535i 520d 525d 530d 535d Instrukcja obsługi samochodu Cieszy nas, że zdecydowali się Państwo na zakup samochodu BMW. Im lepiej poznają

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

AR-M256 AR-M316 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego)

AR-M256 AR-M316 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego) MODEL AR-M56 AR-M6 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego) WPROWADZENIE KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

ContiSys Check. Instrukcja obsługi 12/2012 (4.0) - PL

ContiSys Check. Instrukcja obsługi 12/2012 (4.0) - PL ContiSys Check Instrukcja obsługi 12/2012 (4.0) - PL Spis treści Wprowadzenie Informacje ogólne... 3 Zawartość zestawu... 6 Ekran wyświetlacza... 7 Klawiatury... 7 Połączenie... 8 Środki bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo

Aritech. Oprogramowanie kontroli dostępu. Podręcznik instalatora. dla systemu MS Windows

Aritech. Oprogramowanie kontroli dostępu. Podręcznik instalatora. dla systemu MS Windows Aritech Oprogramowanie kontroli dostępu Podręcznik instalatora dla systemu MS Windows LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE FIRMY ARITECH WAŻNE NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: Umowa licencyjna firmy Aritech stanowi prawną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; 02-28 Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: 080020322 wersja tekstu: 0 Spis treści Ważne zalecenia4 2 Wprowadzenie6 2 Korzystanie z niniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy INNOVA PRESTO 2/121 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19 Instrukcja obsługi Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E66. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E66. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E66 Wydanie 5 DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-343 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

Bardziej szczegółowo