REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Halina Dmochowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Halina Dmochowska"

Transkrypt

1

2 KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO EDITORIAL BOARD OF CENTRAL STATISTICAL OFFICE REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Halina Dmochowska CZŁONKOWIE MEMBERS Ewa Adach-Stankiewicz, Wojciech Adamczewski, Marek Cierpiał-Wolan, Maria Jeznach, Stanisław Kamiński, Liliana Kursa, Bogusław Lasocki, Grażyna Marciniak, Lucyna Nowak, Hanna Poławska (sekretarz secretary), Dominika Rogalińska, Grażyna Szydłowska, Wanda Tkaczyk, Katarzyna Walkowska, Agnieszka Zgierska Prace merytoryczne Wydział Analiz i Opracowań Compiled by Agriculture Analyses and Studies Section Rolniczych w DEPARTAMENCIE ROLNICTWA AGRICULTURE DIVISION: w składzie: Bogumiła Dawidek, Magdalena Lewandowska, Anna Siestrzewitowska, Elżbieta Ziółkowska kierujący supervisor Artur Łączyński ZAKŁAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH STATISTICAL PUBLISHING ESTABLISHMENT Redakcja techniczna Technical supervision Zbigniew Karpiński Skład i korekta Typesetting and proof-reading kierujący supervisor Jolanta Mossakowska, Teresa Chmielewska Wykresy Charts Halina Sztrantowicz Projekt okładki Cover design Lidia Motrenko-Makuch Przy publikowaniu danych GUS prosimy o podanie źródła When publishing CSO data please indicate source ISSN Publikacja dostępna na CD oraz w Internecie Publication available on CD and on the Internet ZAKŁAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, WARSZAWA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208. Ark. druk. 24,375+4 wklejki. Papier offset kl. III, 80 g, 70x100. Podpisano do druku i druk ukończono w marcu 2011 r. Nakład 550. Zam. 459.

3 PRZEDMOWA,,Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010 jest szesnastą, w tym szóstą w wersji polsko-angielskiej, edycją publikacji zbiorczej z zakresu statystyki rolnictwa. Pierwszą publikacją otwierającą edycję była,,statystyka rolnictwa wydana w 1961 r. Kolejne wydania Rocznika ukazywały się w odstępach od trzech do pięciu lat. Od 2005 r. publikacja wydawana jest w cyklu rocznym. W 2010 r. Rocznik obejmuje trzy działy tematyczne (w podstawowej retrospekcji 2000, 2002, ):,,Podstawowe czynniki produkcji. Wyniki produkcji rolniczej,,,gospodarka żywnościowa oraz,,przegląd międzynarodowy. Działy poprzedzone zostały uwagami szczegółowymi, zawierającymi podstawowe definicje oraz zakres, źródła i zasady prezentowania danych. Ważniejsze informacje zaprezentowano w przekroju wojewódzkim. W dwóch pierwszych działach przedstawiono kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych produktów rolnych (uwzględniającym przemysł spożywczy i powiązania importowo- -eksportowe), zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz dane pokazujące sytuację dochodową w rolnictwie. W,,Przeglądzie międzynarodowym zaprezentowano informacje o rolnictwie w Polsce na tle świata oraz w odniesieniu do krajów Unii Europejskiej. Dane zbiorcze charakteryzujące rolnictwo w Unii Europejskiej przedstawione zostały dla wszystkich państw członkowskich. Publikację opracowano w Departamencie Rolnictwa przy współpracy z innymi departamentami GUS. Oddając do rąk Państwa,,Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010, składamy wszystkim osobom i instytucjom, w tym Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, agencjom podległym Ministerstwu oraz Instytutowi Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowemu Instytutowi Badawczemu, serdeczne podziękowanie za współpracę i przekazanie danych. Główny Urząd Statystyczny zwraca się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie uwag i sugestii dotyczących zakresu tematycznego i formy Rocznika zostaną one wykorzystane w pracach nad kolejną edycją publikacji. Dyrektor Departamentu Rolnictwa Artur Łączyński Warszawa, grudzień 2010 r.

4 PREFACE The Statistical Yearbook of Agriculture 2010 is the sixteenth, of which the sixth in the Polish-English version, of a comprehensive publication in the scope of agriculture statistics. The first publication opening the edition was Agriculture Statistics published in The subsequent were edited in intervals three five years. Since 2005, the publication is issued annually. In 2010, the Yearbook covers three thematic chapters (in basic retrospection 2000, 2002, ): Basic production factors. Agricultural production results, Food economy and International review. Each chapter is preceded by detailed notes, including basic definitions, scope, sources and rules of data presentation. Major information is also presented by voivodship. Two first sections present comprehensive information on agricultural production results, production and economic conditions in agriculture, production balance-sheet for major agricultural products (covering food industry and import and export connections), supply and use of production goods as well as information on income situation in agriculture. The International review describes agriculture in Poland in comparison with the whole world as well as the European Union countries. Aggregated data regarding the European Union are presented for all Member States. The publication has been worked out in the Agriculture Division in co-operation with other CSO units. Presenting the Statistical Yearbook of Agriculture 2010, we would like to express our gratitude to all persons and institutions, of which the Ministry of Agriculture and Rural Development, agencies subordinated to the Ministry as well as the Institute of Agricultural and Food Economics National Research Institute, for their co-operation, assistance and transmission of data. The Central Statistical Office welcomes any comments and suggestions concerning the contents and form of the Yearbook which could contribute to the improvement of the next issue of the publication. Director of the Agriculture Division Artur Łączyński Warsaw, December 2010

5 SPIS RZECZY Przedmowa Uwagi ogólne Ważniejsze dane o rozwoju rolnictwa (1980, 1990, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) Dział I.II. Podstawowe czynniki produkcji. Wyniki produkcji rolniczej Uwagi do działu Agrometeorologia Ziemia Gospodarstwa rolne Ludność i pracujący w rolnictwie Inwestycje. Środki trwałe Środki obrotowe Wartość produkcji rolniczej Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Dochody, wydatki, finanse Dział II.I. Gospodarka żywnościowa Uwagi do działu Skup produktów rolnych Ceny Przemysł spożywczy i tytoniowy Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Podstawowe bilanse rolnicze Spożycie Jakość żywności Dział III. Przegląd międzynarodowy Uwagi do działu Świat Unia Europejska Str.

6 SPIS TABLIC Tabl. Str. Dział I. PODSTAWOWE CZYNNIKI PRODUKCJI. WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ Uwagi do działu x 42 Agrometeorologia Temperatura powietrza i opady atmosferyczne (2007, 2008, 2009) Temperatury powietrza w okresie od jesiennych siewów do zbiorów zbóż (2007/08, 2008/09) Opady w okresie od jesiennych siewów do zbiorów zbóż (2007/08, 2008/09) 3 69 Usłonecznienie i zachmurzenie (2007, 2008, 2009) Usłonecznienie w okresie od jesiennych siewów do zbiorów zbóż (2007/08, 2008/09) Ziemia Stan geodezyjny i kierunki wykorzystania powierzchni kraju (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010) Powierzchnia geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania i województw w 2010 r Jakość użytków rolnych (1985, 1990, 2000) Użytki rolne według klas bonitacyjnych i województw w 2000 r Użytkowanie gruntów (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Powierzchnia użytków rolnych według władania i użytkowania (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Powierzchnia użytków rolnych według województw (2000, 2005, 2009) Powierzchnia użytków rolnych według użytkowania w granicach administracyjnych województw w 2009 r Rolnicze użytkowanie gruntów według województw (2000, 2005, 2009) Powierzchnia odłogów i ugorów (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Powierzchnia odłogów i ugorów według województw (2000, 2005, 2009) Grunty rolne wyłączone na cele nierolnicze (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Grunty rolne wyłączone na cele nierolnicze według województw w 2009 r Zmiany powierzchni gruntów rolnych w wyniku wyłączeń na cele nierolnicze według województw w 2009 r Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji i zagospodarowania oraz grunty zrekultywowane i zagospodarowane (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji oraz zrekultywowane i zagospodarowane według województw w 2009 r Melioracje podstawowe (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Melioracje podstawowe według województw w 2009 r Powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych według województw w 2009 r Nawadniane użytki rolne i leśne (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Nawadniane użytki rolne i grunty leśne według sposobu nawadniania i województw w 2009 r

7 SPIS TABLIC 7 Tabl. Str. Zalesienia użytków rolnych nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków według województw (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Rodzinne ogrody działkowe (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Rodzinne ogrody działkowe według województw w 2009 r Wyniki działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie przejmowania i zagospodarowania gruntów (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Gospodarstwa rolne Gospodarstwa rolne według grup obszarowych użytków rolnych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Charakterystyka gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych w 2007 r Charakterystyka gospodarstw indywidualnych według grup obszarowych użytków rolnych w 2007 r Gospodarstwa rolne według województw w 2009 r Gospodarstwa indywidualne przekazane za emeryturę i rentę (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Ekologiczne gospodarstwa rolne według województw (2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Producenci rolni wpisani do ewidencji producentów według województw (2005, 2009) Ludność i pracujący w rolnictwie Ludność według płci i wieku (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Powierzchnia, ludność i gęstość zaludnienia na terenach wiejskich według województw w 2009 r Gminy i ludność wiejska według liczby mieszkańców w gminie (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Gminy i ludność wiejska według liczby mieszkańców w gminie i województw w 2009 r Ludność na wsi w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym według województw (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Bezrobotni zarejestrowani według miejsca zamieszkania, wieku, płci i województw (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Ruch naturalny ludności (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Zgony według przyczyn (2000, 2002, 2005, 2007, 2008) Przeciętne trwanie życia według województw w 2009 r Migracje ludności na pobyt stały w miastach i na wsi (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały według kierunków i województw w 2009 r Pracujący w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie (2005, 2007, 2008, 2009) Pracujący w rolnictwie według statusu zatrudnienia (2005, 2007, 2008, 2009) Pracujący w rolnictwie według województw (2005, 2007, 2009) Pracujący w rolnictwie według grup obszarowych użytków rolnych w 2007 r Pracujący w rolnictwie według województw w 2007 r Członkowie rodziny użytkownika pracujący w gospodarstwach indywidualnych według czasu pracy i województw w 2007 r Wypadki przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie według wydarzeń powodujących urazy wypadkowe (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009)

8 8 SPIS TABLIC Tabl. Str. Inwestycje. Środki trwałe Nakłady inwestycyjne w rolnictwie i łowiectwie w podziale na rodzaje nakładów [ceny bieżące] (2005, 2006, 2007, 2008, 2009) Nakłady inwestycyjne w rolnictwie i łowiectwie w podziale na sektory [ceny bieżące] (2005, 2006, 2007, 2008, 2009) Nakłady inwestycyjne w rolnictwie i łowiectwie według województw [ceny bieżące] (2008, 2009) Wartość brutto środków trwałych w rolnictwie i łowiectwie [bieżące ceny ewidencyjne] (2005, 2006, 2007, 2008, 2009) Wartość brutto środków trwałych w rolnictwie i łowiectwie według grup środków trwałych [bieżące ceny ewidencyjne] (2005, 2006, 2007, 2008, 2009) Wartość netto i stopień zużycia środków trwałych w rolnictwie i łowiectwie [bieżące ceny ewidencyjne] (2005, 2006, 2007, 2008, 2009) Wartość brutto środków trwałych w rolnictwie i łowiectwie według województw [bieżące ceny ewidencyjne] (2008, 2009) Zasoby siły pociągowej w rolnictwie (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Zasoby siły pociągowej w rolnictwie według województw w 2009 r Ciągniki w rolnictwie (2000, 2001, 2002, 2005, 2007, 2009) Ciągniki w rolnictwie według województw (2000, 2005, 2009) Budynki gospodarstw rolnych oddane do użytkowania (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Budynki gospodarstw rolnych oddane do użytkowania na wsi według województw w 2009 r Środki obrotowe Produkcja nawozów mineralnych lub chemicznych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Zużycie nawozów w przeliczeniu na czysty składnik (1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2004/05, 2007/08, 2008/09) Zużycie nawozów w przeliczeniu na czysty składnik według województw w roku gospodarczym 2008/ Zużycie nawozów w przeliczeniu na czysty składnik i na 1 ha użytków rolnych według województw w roku gospodarczym 2008/ Sprzedaż środków ochrony roślin (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Zaopatrzenie rolnictwa w kwalifikowany materiał siewny (1999/2000, 2001/02, 2004/05, 2007/08, 2008/09) Wartość produkcji rolniczej Produkcja globalna, zużycie pośrednie i wartość dodana brutto produkcji rolniczej [ceny bieżące] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Dynamika produkcji globalnej, zużycia pośredniego i wartości dodanej brutto produkcji rolniczej [ceny stałe] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Globalna, końcowa i towarowa produkcja rolnicza [ceny bieżące] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Globalna, końcowa i towarowa produkcja rolnicza na 1 ha użytków rolnych [ceny bieżące] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Dynamika globalnej, końcowej i towarowej produkcji rolniczej [ceny stałe] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Globalna produkcja rolnicza według produktów [ceny bieżące] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Struktura globalnej produkcji rolniczej według produktów [ceny bieżące] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009)

9 SPIS TABLIC 9 Tabl. Str. Końcowa produkcja rolnicza netto [ceny bieżące] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Towarowa produkcja rolnicza według produktów [ceny bieżące] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Struktura towarowej produkcji rolniczej według produktów [ceny bieżące] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Towarowa produkcja rolnicza netto [ceny bieżące] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Produkcja rolnicza na 1 mieszkańca [ceny bieżące] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Struktura globalnej i towarowej produkcji rolniczej według województw w 2008 r. (ceny stałe 2007 r.) Struktura towarowej produkcji rolniczej według produktów oraz województw w 2008 r. (ceny stałe 2007 r.) Wskaźniki cen produkcji rolniczej (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Wskaźniki cen produktów rolnych sprzedawanych oraz cen towarów i usług zakupywanych przez gospodarstwa indywidualne w rolnictwie (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Produkcja roślinna Produkcja ważniejszych ziemiopłodów (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Powierzchnia zasiewów (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Powierzchnia zasiewów według województw (2000, 2005, 2009) Powierzchnia zasiewów zbóż według województw (2000, 2005, 2009) Powierzchnia zasiewów rzepaku i rzepiku według województw (2000, 2005, 2009) Powierzchnia uprawy ziemniaków według województw (2000, 2005, 2009) Powierzchnia uprawy buraków cukrowych według województw (2000, 2005, 2009) Zbiory ziemiopłodów (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Plony ziemiopłodów (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Zbiory zbóż według województw (2000, 2005, 2009) Zbiory rzepaku i rzepiku według województw (2000, 2005, 2009) Zbiory ziemniaków według województw (2000, 2005, 2009) Zbiory buraków cukrowych według województw (2000, 2005, 2009) Plony zbóż według województw (2000, 2005, 2009) Plony rzepaku i rzepiku według województw (2000, 2005, 2009) Plony ziemniaków według województw (2000, 2005, 2009) Plony buraków cukrowych według województw (2000, 2005, 2009) Powierzchnia uprawy warzyw gruntowych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Powierzchnia uprawy warzyw gruntowych według województw (2000, 2005, 2009) Powierzchnia uprawy warzyw pod osłonami (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Zbiory warzyw (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Plony warzyw gruntowych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Zbiory warzyw gruntowych według województw (2000, 2005, 2009) Plony warzyw gruntowych według województw w 2009 r Powierzchnia uprawy i zbiory warzyw z upraw pod osłonami według województw (2000, 2005, 2009) Powierzchnia uprawy drzew owocowych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Powierzchnia uprawy drzew owocowych według województw (2000, 2005, 2009) Powierzchnia uprawy krzewów owocowych, plantacji jagodowych i leszczyny (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Powierzchnia uprawy krzewów owocowych i plantacji jagodowych według województw w 2009 r

10 10 SPIS TABLIC Tabl. Str. Zbiory owoców z drzew (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych oraz leszczyny (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Zbiory owoców z drzew według województw (2000, 2005, 2009) Produkcja zwierzęca Produkcja ważniejszych produktów zwierzęcych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Zwierzęta gospodarskie (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Zwierzęta gospodarskie na 100 ha użytków rolnych (2000, 2002, 2005, , 2009) Bydło według grup produkcyjno-użytkowych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Trzoda chlewna według grup produkcyjno-użytkowych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Zwierzęta gospodarskie w przeliczeniowych sztukach dużych według województw (2005, 2009) Bydło według województw (2000, 2005, 2009) Trzoda chlewna według województw (2000, 2005, 2009) Owce i kozy według województw (2000, 2005, 2009) Konie według województw (2000, 2005, 2009) Drób (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Liczba nałożonych jaj wylęgowych i wylężonych piskląt dla towarowych stad drobiu (2005, 2008, 2009) Drób kurzy według województw (2005, 2008, 2009) Przemysłowy ubój zwierząt (2005, 2008, 2009) Produkcja żywca rzeźnego (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Produkcja żywca rzeźnego w gospodarstwach indywidualnych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Produkcja żywca rzeźnego według województw (2000, 2005, 2009) Produkcja żywca rzeźnego według województw w 2009 r Produkcja żywca rzeźnego w przeliczeniu na mięso (łącznie z tłuszczami i podrobami) według województw (2000, 2005, 2009) Produkcja mleka krowiego (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Produkcja mleka krowiego według województw (2000, 2005, 2009) Mleczność krów w oborach pod kontrolą (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Produkcja jaj kurzych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Produkcja jaj kurzych według województw (2000, 2005, 2009) Produkcja wełny niepranej owczej (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Produkcja wełny niepranej owczej według województw (2000, 2005, 2009) Liczba jednostek nadzorowanych przez Państwowy Nadzór Weterynaryjny według wybranych rodzajów działalności (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Inseminacja krów i loch (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Połowy ryb morskich i słodkowodnych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Pszczelarstwo (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Niektóre zwierzęta łowne (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) Odstrzał, odłów i zasiedlenie niektórych zwierząt łownych (2000/01, 2002/03, 2005/06, 2007/08, 2008/09) Odstrzał niektórych zwierząt łownych według województw w 2008/09 r

11 SPIS TABLIC 11 Tabl. Str. Dochody, wydatki, finanse Nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych (2005, 2007, 2008, 2009) Dynamika nominalnych dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych (2005, 2007, 2008, 2009) Dynamika realnych dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych (2005, 2007, 2008, 2009) Emerytury i renty (2005, 2007, 2008, 2009) Emerytury i renty rolników indywidualnych (2005, 2007, 2008, 2009) Zasiłki i jednorazowe odszkodowania powypadkowe z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych (2005, 2007, 2008, 2009) Fundusz emerytalno-rentowy (2005, 2007, 2008, 2009) Ubezpieczenia według grup i rodzajów (2005, 2007, 2008, 2009) Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny w gospodarstwach domowych (2005, 2007, 2008, 2009) Przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych (2005, 2007, 2008, 2009) Przeciętne miesięczne wydatki na towary i usługi konsumpcyjne na 1 osobę w gospodarstwach domowych (2005, 2007, 2008, 2009) Wydatki budżetu państwa według działów (2005, 2007, 2008, 2009) Budżety jednostek samorządu terytorialnego (2005, 2007, 2008, 2009) Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatku rolnego według województw (2005, 2007, 2008, 2009) Kwota realizowanych płatności w ramach płatności bezpośrednich do gruntów rolnych (2008, 2009) Liczba wniosków i powierzchnia deklarowana w zakresie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w Kampanii w 2009 r Kredyty inwestycyjne z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2005, 2007, 2008, 2009) Dział II. GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA Uwagi do działu x 223 Skup produktów rolnych Wartość skupu produktów rolnych [ceny bieżące] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (174) 235 Dynamika skupu produktów rolnych [ceny stałe] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (175) 236 Wartość skupu produktów rolnych w gospodarstwach indywidualnych [ceny bieżące] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (176) 237 Wartość skupu produktów rolnych według jednostek skupujących [ceny bieżące] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (177) 237 Wartość skupu produktów rolnych według województw [ceny bieżące] (2000, 2005, 2009) (178) 238 Wartość skupu produktów rolnych na 1 ha użytków rolnych według województw [ceny bieżące] (2000, 2005, 2009) (179) 239 Skup ważniejszych produktów rolnych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) 7 (180) 240 Skup ważniejszych produktów roślinnych według województw (2000, 2005, 2009) 8 (181) 244 Skup ważniejszych produktów zwierzęcych według województw (2000, 2005, 2009) (182) 244

12 12 SPIS TABLIC Tabl. Str. Skup ważniejszych produktów rolnych na 1 ha użytków rolnych według województw (2000, 2005, 2009) (183) 246 Skup zbóż i ziemniaków na 1 ha powierzchni upraw według województw (2000, 2005, 2009) (184) 246 Skup żywca rzeźnego i mleka krowiego na 1 sztukę pogłowia zwierząt według województw (2000, 2005, 2009) (185) 247 Skup produktów rolnych w przeliczeniu na jednostki zbożowe (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (186) 248 Skup produktów rolnych w przeliczeniu na jednostki zbożowe według województw (2000, 2005, 2009) (187) 248 Skup ważniejszych produktów roślinnych w latach gospodarczych (2000/01, 2002/03, 2005/06, 2007/08, 2008/09) (188) 249 Skup ważniejszych produktów zwierzęcych według półroczy (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (189) 250 Udział skupu w produkcji ważniejszych produktów roślinnych (2000/01, 2002/03, 2005/06, 2007/08, 2008/09) (190) 251 Udział skupu w produkcji ważniejszych produktów zwierzęcych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (191) 251 Udział skupu w produkcji ważniejszych produktów roślinnych według województw (2000/01, 2005/06, 2008/09) (192) 252 Udział skupu w produkcji ważniejszych produktów zwierzęcych według województw (2000, 2005, 2009) (193) 253 Skup ważniejszych produktów leśnych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) 21 (194) 253 Ceny Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według grup gospodarstw domowych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (195) 254 Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (196) 255 Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych według województw (2005, 2009) (197) 258 Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych w przeliczeniu na jednostkę zbożową i ich relacje do ceny pszenicy (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (198) 260 Przeciętne ceny ważniejszych produktów rolnych uzyskiwane przez rolników na targowiskach (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (199) 262 Przeciętne ceny ważniejszych produktów rolnych uzyskiwane przez rolników na targowiskach według województw (2005, 2009) (200) 264 Wskaźniki cen towarów i usług niekonsumpcyjnych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (201) 266 Ceny detaliczne wybranych towarów i usług niekonsumpcyjnych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (202) 266 Relacje cen detalicznych wybranych środków produkcji dla rolnictwa do cen skupu niektórych produktów rolnych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) 30 (203) 268 Ceny detaliczne niektórych towarów konsumpcyjnych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (204) 272 Ceny detaliczne niektórych owoców i warzyw (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (205) 273 Wskaźniki cen detalicznych żywności i napojów bezalkoholowych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (206) 273 Relacje cen detalicznych niektórych towarów żywnościowych do cen skupu produktów rolnych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (207) 274 Relacje cen detalicznych niektórych towarów nieżywnościowych do cen skupu produktów rolnych (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (208) 276 Przeciętne ceny gruntów ornych i łąk w obrocie prywatnym (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (209) 278

13 SPIS TABLIC 13 Tabl. Str. Przemysł spożywczy i tytoniowy Podstawowe dane o podmiotach gospodarczych produkujących artykuły żywnościowe (2005, 2007, 2008, 2009) (210) 279 Wartość produkcji sprzedanej wyrobów przemysłu spożywczego i tytoniowego [ceny bieżące] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (211) 280 Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu spożywczego i tytoniowego (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (212) 281 Nakłady inwestycyjne w przemyśle spożywczym i tytoniowym [ceny bieżące] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (213) 283 Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Obroty handlu zagranicznego wyrobami przemysłu spożywczego i produktami rolnymi na tle ogólnych obrotów handlu zagranicznego [ceny bieżące] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (214) 283 Import i eksport produktów pochodzenia roślinnego [według sekcji i działów nomenklatury CN] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (215) 285 Import i eksport zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego [według sekcji i działów nomenklatury CN] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) 43 (216) 287 Import i eksport tłuszczów, olejów i przetworów spożywczych [według sekcji i działów nomenklatury CN] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (217) 288 Import i eksport ważniejszych towarów rolno-spożywczych pochodzenia roślinnego (według sekcji i działów nomenklatury CN) (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (218) 290 Import i eksport ważniejszych towarów rolno-spożywczych pochodzenia zwierzęcego [według sekcji i działów nomenklatury CN] (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (219) 292 Import i eksport żywności i zwierząt żywych według sekcji SITC i grup krajów w 2009 r (220) 294 Import i eksport napojów i tytoniu według sekcji SITC i grup krajów w 2009 r. 48 (221) 296 Podstawowe bilanse rolnicze Bilans zbóż podstawowych (2000/01, 2002/03, 2005/06, 2007/08, 2008/09) (222) 297 Bilans kukurydzy (2000/01, 2002/03, 2005/06, 2007/08, 2008/09) (223) 298 Bilans ziemniaków (2000/01, 2002/03, 2005/06, 2007/08, 2008/09) (224) 299 Bilans warzyw (2000/01, 2002/03, 2005/06, 2007/08, 2008/09) (225) 299 Bilans owoców (2000/01, 2002/03, 2005/06, 2007/08, 2008/09) (226) 300 Bilans nasion roślin strączkowych (2000/01, 2002/03, 2005/06, 2007/08, 2008/09) 54 (227) 300 Bilans cukru (2000/01, 2002/03, 2005/06, 2007/08, 2008/09) (228) 301 Bilans nasion i owoców roślin oleistych (2000/01, 2002/03, 2005/06, 2007/08, 2008/09) (229) 301 Bilans tłuszczów i olejów roślinnych (2000/01, 2002/03, 2005/06, 2007/08, 2008/09) (230) 302 Produkcja, import, eksport i spożycie mięsa, tłuszczów i podrobów (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (231) 302 Produkcja, import, eksport i spożycie mięsa wołowego (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (232) 304 Produkcja, import, eksport i spożycie mięsa cielęcego (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (233) 305 Produkcja, import, eksport i spożycie mięsa wieprzowego (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (234) 306 Produkcja, import, eksport i spożycie mięsa drobiowego (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (235) 307 Bilans mleka krowiego świeżego (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (236) 308 Bilans jaj (2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009) (237) 308

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW 2007 ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW STATISTICAL YEARBOOK OF THE REGIONS - POLAND GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WARSZAWA WARSAW KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Województwa Śląskiego URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE 80alj8su8ai] 2010 Śląskie Voivodship URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE ROCZNIK STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION AND FOREIGN TRADE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN 2009 PRODUKCJA I HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNYMI W 2009 R.

PRODUCTION AND FOREIGN TRADE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN 2009 PRODUKCJA I HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNYMI W 2009 R. PRODUCTION AND FOREIGN TRADE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN 2009 PRODUKCJA I HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNYMI W 2009 R. OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH SYMBOLS Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. Dash (-)

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE STATISTICAL OFFICE IN WARSAW

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE STATISTICAL OFFICE IN WARSAW URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21 tel. 22 464 23 15, 22 464 20 85, faks 22 846 76 67 e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PANORAMA DZIELNIC WARSZAWY W 2007 ROKU

PANORAMA DZIELNIC WARSZAWY W 2007 ROKU URZ D STATYSTYCZNY W WARSZAWIE STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 02-134 Warszawa, ul.1 Sierpnia 21 http://www.stat.gov.pl/urzedy/warsz PANORAMA DZIELNIC WARSZAWY W 2007 ROKU PANORAMA OF WARSAW DISTRICTS IN

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GDAŃSKA ZA 2010 ROK INFORMATION ON SOCIAL AND ECONOMIC SITUATION OF GDAŃSK FOR THE YEAR 2010

INFORMATOR O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GDAŃSKA ZA 2010 ROK INFORMATION ON SOCIAL AND ECONOMIC SITUATION OF GDAŃSK FOR THE YEAR 2010 INFORMATOR O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GDAŃSKA ZA 2010 ROK INFORMATION ON SOCIAL AND ECONOMIC SITUATION OF GDAŃSK FOR THE YEAR 2010 Urząd Statystyczny w Gdańsku Urząd Miejski w Gdańsku Statistical

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY PORTRET RADOMIA W LATACH 2005 2012

STATYSTYCZNY PORTRET RADOMIA W LATACH 2005 2012 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21 tel. 22 464 23 15, 22 464 20 85, faks 22 846 76 67 e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl STATYSTYCZNY PORTRET

Bardziej szczegółowo

Dorota Doniec kierownik

Dorota Doniec kierownik Opracowanie publikacji Preparation of the publication Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych Statistical Office in Katowice Centre for Regional Accounts kierujący supervisor Dorota

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU. W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKiM W LATACH 2009-2010

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU. W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKiM W LATACH 2009-2010 T 1 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU O C j-jh D jnja SHOjtpwJEJjiA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKiM W LATACH 2009-2010 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska (-) Zero (0) (0,0) Kropka ( ) Znak X Znak # Znak A W tym - zjawisko

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES IN POLAND IN 2010

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk 4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-63285-08-1

ISBN 978-83-63285-08-1 KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO EDITORIAL BOARD OF THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Janusz Witkowski REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Halina Dmochowska CZŁONKOWIE

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 STUDIA I ANALIZY STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji

Opracowanie publikacji Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS Departament Przedsiębiorstw CSO Enterprises Department Kierujący Supervisor Aneta Płatek Zastępca Dyrektora Departamentu Deputy Director of the

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES

WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES 1 WYJAŚNIENIA METODYCZNE 1. Dane o produkcie krajowym brutto i wartości dodanej brutto oraz elementach jego rozdysponowania opracowano według zasad systemu rachunków

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2007 R. MATERIALS MANAGEMENT 2007 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Nauka i technika w 2013 r. Science

Bardziej szczegółowo

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2008 R.

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2008 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE RYNEK WEWNĘTRZNY W 2008 R. INTERNAL MARKET IN 2008 Information and statistical papers Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

warunki ycia ludnoœci Polski w latach 2004 2005

warunki ycia ludnoœci Polski w latach 2004 2005 warunki ycia ludnoœci Polski w latach 2004 2005 G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STATYSTYKI SPO ECZNEJ WARSZAWA 2007 2 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Statystyki

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Urząd Statystyczny w Szczecinie Działalnosc óó gospodarcza z w kapitałem latach 2009-2010 zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Urząd Statystyczny w Szczecinie Statistical Office in Szczecin INFORMACJE I OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012 SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012 2013 w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION

Bardziej szczegółowo

Surveys Department. Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy Director of the Demographic and Labour Market Surveys Department

Surveys Department. Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy Director of the Demographic and Labour Market Surveys Department Opracowanie publikacji Preparation of the publication Kierujący supervisor GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna

Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 84?3 Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna $ WROCŁAW 2013 HH URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Ludność w województwie dolnośląskim.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMATYKA I CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH

SYSTEMATYKA I CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH SB KATOWICE URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH y \2 0 0 2 SYSTEMATYKA I CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Katowice 2004 O B JA Ś N IE N IA Z N A K Ó W U M O W N YC H Kreska (-) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o rynku pracy

Kwartalna informacja o rynku pracy GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o rynku pracy Warszawa, 2014.11.28 WSTĘP Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. w latach 2011-2013. Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. w latach 2011-2013. Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Opracowanie publikacji: Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. PRZEWODNICZĄCY Janusz Witkowski. REDAKTOR GŁÓWNY Halina Dmochowska

KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. PRZEWODNICZĄCY Janusz Witkowski. REDAKTOR GŁÓWNY Halina Dmochowska KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO PRZEWODNICZĄCY Janusz Witkowski REDAKTOR GŁÓWNY Halina Dmochowska CZŁONKOWIE Ewa Adach-Stankiewicz, Wojciech Adamczewski, Renata Bielak, Maria Jeznach,

Bardziej szczegółowo