DICTIONARY. Słownik zawierający niezbędne pojęcia i zwroty funkcjonujące w codziennej pracy logistyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DICTIONARY. Słownik zawierający niezbędne pojęcia i zwroty funkcjonujące w codziennej pracy logistyka"

Transkrypt

1 DICTIONARY Słownik zawierający niezbędne pojęcia i zwroty funkcjonujące w codziennej pracy logistyka Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 A ACCEPT akceptować ACCOUNT konto, rachunek ACCOUNT FOR rozliczać się ACCURACY dokładność ACCURATE dokładny ACHIEVE osiągać ACHIEVEMENT osiągnięcie ACKNOWLEDGEMENT potwierdzenie ACTIVITY aktywność, działanie, zajęcie ADDRESS adres ADMINISTER zarządzać, kierować ADVANTAGE przewaga, zaleta AFFECT wpływać na AGILITY zręczność AGILE zręczny AGREEMENT porozumienie, ugoda AIR CARRIER przewoźnik lotniczy AIR WAYBILL lotniczy list przewozowy AIRCRAFT samolot AIRLINE linia lotnicza ALLEGATION zarzut ALLOCATE przydzielić ALLOW pozwalać, zezwalać AMOUNT ilość, liczba, wielkość ANALYSIS analiza ANALYZE analizować ANNUAL roczny ANTICIPATE przewidywać ANTICIPATE CHANGES przewidywać zmiany APPROXIMATE przybliżać, zbliżać APPROXIMATE przybliżony APPROXIMATELY (adv) w przybliżeniu, około APPROXIMATE COST przybliżony koszt AREA obszar ARISE FROM wynikać z ARRANGE umawiać, ustalać ARRANGEMENT ustalenie, plan ARRIVE przybyć, przyjechać ASSEMBLE zbierać, gromadzić, montować ASSEMBLY LINE linia montażowa ASSEMBLY POINT punkt zbiórki ASSESS szacować, oceniać

3 ASSESSMENT oszacowanie, ocean, wycena ATTACH załączać ATTACHMENT załącznik, dodatek AUDIT badać stan finansowy firmy AUDIT kontrola finansowa AUTHORITIES władze AVAILABLE dostępny AVAILABILITY dostępność AVOID unikać, omijać BBACKLOG zaległości (niewykonane zadania) BANKRUPT bankrut GO BANKRUPT zbankrutować BE DECLARED BANKRUPT ogłosić bankructwo BANKRUPTCY bankructwo BARCODE kod kreskowy BARREL beczka BATCH partia, seria, porcja BATCH OF MATERIAL partia materiału BATTERY RUNS FLAT bateria jest na wyczerpaniu BEND zginać, giąć BENDABLE giętki, dający się zgiąć BENEFIT pożytek, korzyść BENEFIT odnosić korzysć BENEFICIARY beneficjent BENEFICIAL korzystny BILL OF LADING konosament (list przewozowy w transporcie dalekomorskim) BOOM nagła zwyżka (kursów, cen) BOOM szybko zwyżkować, podbijać ceny BRANCH filia, oddział BREAK BULK pakowanie towaru luzem w indywidualne opakowania BRIBE łapówka BRIBERY przekupstwo BRING przynieść, przywieźć BROADEN poszerzać, rozszerzać BROADEN HORIZONTS poszerzać horyzonty BUFFER STOCK zapas bezpieczeństwa BUNDLING / UNBUNDLING tworzenie opakowań zbiorczych / rozdzielanie opakowań zbiorczych

4 CCALCULATE obliczać CALCULATIONS obliczenia CANCEL anulować, odwoływać CAPACITY pojemność CAPITAL kapitał WORKING CAPITAL kapitał obrotowy CAR samochód osobowy / wagon (pasażerski) CARBON FOOTPRINT ślad węglowy (suma emisji gazów cieplarnianych) CARGO ładunek CARRIAGE wagon (do przewozu pasażerów) CARRIAGE OF GOODS przewóz towarów CARRIER przewoźnik CARRY przenosić, nieść, przewozić CASH DISCOUNT rabat gotówkowy CASH REGISTER kasa fiskalna CATEGORIZE klasyfikować CAUSE przyczyna, powód CCTV CAMERA (closed circuit TV) kamera przemysłowa CENTRALIZE centralizować CHAIN sieć (np. sklepów), łańcuch (w formie osób lub przedmiotów połączonych z sobą, tworzących linię) CHALLENGE wyzwanie CHANGE zmiana CHANNEL kanał, droga CHARTER karta, statut (np. firmy, organizacji) CHEAP tani CHECK IN zameldowanie (w hotelu), odprawa (na lotnisku) CHEST skrzynia CLEAR czysty CLERK urzędnik COLLABORATE współpracować COLLABORATIVE wspólny (wykonany we współpracy) COLLECT zbierać, odbierać COLLECTION OF GOODS odbiór towaru COMBINE łączyć, mieszać COMBINATION połączenie COMBINED TRANSPORT transport kombinowany (łączony) COMMUNICATE komunikować, kontaktować się COMPANY firma, przedsiębiorstow STATE OWNED COMPANY przedsiębiorstwo państwowe COMPARE porównywać COMPARISON porównanie

5 COMPARTMENT przedział w pociągu COMPETE konkurować, rywalizować COMPETITION konkurencja, rywalizacja COMPETITOR konkurent, rywal COMPETITIVE konkurencyjny COMPETITIVE MARKET rynek konkurencyjny COMPETITIVE RATES konkurencyjne stawki COMPETITIVE EDGE przewaga konkurencyjna COMPLETE kompletny, całkowity COMPLY WITH stosować się do (zasad, reguł, przepisów) COMPLIANT zgodny (z zasadami, regułami, przepisami) COMPLIANCE zgodność COMPONENT element, część składowa COMPREHENSIVE obszerny, o dużym zasięgu COMPRISE zawierać, składać się (z czegoś) CONDITION warunek WORKING CONDITIONS warunki pracy CONGESTION zagęszczenie ROAD CONGESTION zagęszczeniu ruchu na drodze CONNECT połączyć, złączyć CONSIDER rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę CONSIGN zlecać (np. przewóz towaru) CONSIGNEE odbiorca przesyłki CONSIGNER nadawca CONSIGNMENT przesyłka CONSIGNMENT STOCK / WAREHOUSE skład / magazyn konsygnacyjny (skład / magazyn nadawcy u odbiorcy) CONSOLIDATE scalać, łączyć, konsolidować (np. ładunki) CONSUME pochłaniać, zużywać CONSUMPTION zużycie FUEL CONSUMPTION zużycie paliwa CONSUMER konsument ULTIMATE CONSUMER konsument ostateczny/końcowy CONTAIN zawierać CONTAINER pojemnik, kontener GENERAL PURPOSE CONTAINER kontener do celów ogólnych OPEN TOP CONTAINER kontener z otwartą górą (bez panelu dachowego) FLAT RACK CONTAINER platforma REFRIGERATED CONTAINER kontener chłodniczy TANKTAINER cysterna (w standardowej ramie od kontenera) CONTAMINATE zanieczyścić, skazić CONTINUOUS REPLENISHMENT ciągłe uzupełnianie produktów CONTRACTOR wykonawca SUB CONTRACTOR podwykonawca CONTRACT kontrakt, umowa SUB CONTRACT zlecać podwykonanie

6 CONVEYANCE przewóz CORRESPOND zgadzać się COST kosztować COST CONTROL kontrola kosztów FREIGHT COSTS koszty przewozu COST EFFECTIVE opłacający się ESTIMATE COSTS szacować koszty COURIER kurier COVER przykryć, nakryć, okryć CRANE dźwig CREATE tworzyć CREDENTIALS referencje CREDIT kredyt CREDITWORTHINESS zdolność kredytowa CRITICISE krytykować CRITICISM krytyka CRITICAL krytyczny CROSS DOCKING interdokowanie (przeładowywanie i wysyłanie dalej towaru dostarczonego do magazynu, z pominięciem etapu składowania towaru w magazynie) CRUDE OIL ropa naftowa CUBIC METER metr kwadratowy CUSTOMER klient CUSTOMER SERVICE DEARTMENT dział obsługi klienta CUSTOMS CLEARANCE odprawa celna CUT COSTS ciąć koszty CUTTING EDGE przewaga (nad innymi) D DAMAGE uszkodzenie, szkoda, uszczerbek DATA dane ACCURATE DATA dokładne dane COLLECT DATA zbierać dane DATABASE baza danych SALES DATA dane o sprzedaży DATE data UP TO DATE aktualny OUT OF DATE nieaktualny, przestarzały EXPIRY DATE data ważności SELL BY DATE data określająca do kiedy towar może być wystawiony na półce sklepowej DEAL WITH radzić sobie z czymś, mieć z czymś do czynienia DEALER handlarz

7 DECIDE decydować DECISION decyzja DECREASE spadek DECREASE zmniejszać DEFINE określać, precyzować DEFINITION definicja, określenie DELAY opóźnienie DELAY opóźniać DEEP SEA SHIPPING przewóz dalekomorski DELIVER dostarczać DELIVERY dostawa DELIVERY NOTE list przewozowy DEMAND żądać, wymagać DEMANDING wymagający DEMAND popyt SATISFY DEMAND zaspokajać popyt DEPARTMENT dział (np. w sklepie, firmie) ACCOUNTING DEPARTMENT dział księgowości CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT dział obsługi klienta HR (HUMAN RESOURCES) DEPARTMENT dział kadr IT (INFORMATION TECHNOLOGY) DEPARTMENT dział informatyczny MARKETING DEPARTMENT dział marketingu R&D (RESEARCH & DEVELOPMENT) DEPARTMENT dział badań i rozwju PRODUCTION DEPARTMENT dział produkcji LOGISTICS DEPARTMENT dział logistyki PR (PUBLIC RELATIONS) DEPARTMENT dział autopromocji DEPOT magazyn, składnica DEPTH głębokość DESCRIBE opisywać DESCRIPTION opis DESTINATION miejsce przeznaczenia (np. ładunku) DESTROY niszczyć DETECT wykrywać DETERMINE ustalić, ustalać DEVICE urządzenie DIAGONALLY po przekątnej, ukośnie DIARY PRODUCTS produkty mleczne, nabiałowe DIGITAL cyfrowy DIRECT bezpośredni DISADVANTAGE wada, niekorzyść DISCOUNT rabat CASH DISCOUNT rabat gotówkowy TRADE DISCOUNT rabat handlowy QUANTITY DISCOUNT rabat ilościowy DISPATCH wysyłać (np. towar), ekspediować DISPOSE pozbywać się DISPOSAL wywóz DISPOSABLE jednorazowy

8 DISRUPT zakłócać DISRUPTION zakłócenie DISTANCE odległość DISTANT odległy DISTRIBUTE rozdawać, rozprowadzać DIRECT bezpośredni DIRECT FLOW bezpośredni przepływ (np. danych) DIRECTLY (adv) bezpośrednio DOCUMENTATION dokumentacja DRAFT szkic, projekt DUTY obowiązek DUTY cło, opłata celna EECONOMY ekonomia, gospodarka EDGE przewaga, korzyść COMPETITIVE EDGE przewaga konkurencyjna LEADING EDGE wiodący EFFICIENT skuteczny, wydajny EFFICIENCY sprawność, wydajność ELIMINATE eliminować EMBARK wchodzić na pokład EMERGENCY nagły wypadek EMPLOY zatrudniać EMPLOYEE pracownik EMPLOYER pracodawca UNEMPLOYED bezrobotny UNEMPLOYMENT bezrobocie ENGAGE zajmować się, podejmować ENSURE zapewniać ENTERPRISE przedsiębiorstwo VIRTUAL ENTERPRISE wirtualne przedsiębiorstwo ENTREPRENEURIAL przedsiębiorczy ENTREPRENEUR przedsiębiorca ENTRUST powierzać ENVIRONMENT środowisko ENIVRONMENTALLY FRIENDLY (adv) przyjazny środowisku ENVIRONMENT PROTECTION ochrona środowiska EQUIPMENT wyposażenie, sprzęt EQUIPPED WITH wyposażony w ERROR błąd ESTABLISH zakładać, tworzyć ESTIMATE szacować, oceniać

9 OVERESTIMATE przeszacować, przecenić UNDERESTIMATE zbyt nisko ocenić, oszacować ESTIMATE COSTS szacować koszty ETHICAL etyczny, moralny UNETHICAL nieetyczny EVALUATE oceniać RE EVALUATE ponownie oceniać EVALUATION ocena EXAMINE badać (sprawdzać) EXCEED przekraczać EXCHANGE wymiana, zamiana EXECUTE wykonywać EXPECT oczekiwać EXPECTATIONS oczekiwania EXPENSES wydatki (prywatne) EXPENDITURES wydatki (firmowe, biznesowe) EXPENSIVE drogi EXPORT exportować F FACE stawiać czoła FACILITY urządzenie FACTOR czynnik FACTORY fabryka FACTORY GATE PRICE cena fabryczna FAIL nie udać się, zawieść FAILURE porażka, niepowodzenie FERRY prom FLEXIBLE elastyczny FLEXIBILITY elastyczność FLIGHT lot FLY latać FLOW przepływ FLOW OF INFORMATION przepływ informacji FLOW OF GOODS przepływ towaru FLOW OF MONEY przepływ pieniędzy FLUCTUATION (IN DEMAND) wahanie (w popycie) FLUID płyn / płynny FORECAST prognoza / prognozować FOREIGN COMPANY firma zagraniczna FORKLIFT TRUCK wózek widłowy (FREIGHT) FORWARDER spedytor (FREIGHT) FORWARDING spedycja

10 FRAGILE delikatny, kruchy FREIGHT fracht FRONTIER granica FULFIL spełniać G GAIN zyskiwać GAS benzyna GAUGE miernik, wskaźnik GOAL cel GOODS towary GOVERN rządzić, zarządzać GOVERNMENT rząd GROSS / NET PRICE cena brutto/netto GROSS WEIGHT waga brutto GROW rosnąć GROWTH wzrost H HANDLE zajmować się HANDLING OF GOODS obsługiwanie towarów HARBOUR przystań, nabrzeże portowe HARDWARE sprzęt komputerowy HAUL holowanie HAULIER przewoźnik drogowy HAZARD niebezpieczeństwo HAZARDOUS ryzykowny, niebezpieczny HAZARDOUS GOODS towary niebezpieczne HEADQUARTERS główna siedziba HOLD UP unieruchomienie HOOK hak

11 I IDENTIFY rozpoznawać, identyfikować IDENTIFICATION identyfikacja IMPACT wpływ IMPLEMENT wprowadzać (w życie), wdrażać IMPLEMENTATION wdrożenie IMPORT importować IMPROVE ulepszać, poprawiać IMPROVEMENT poprawa INCH cal INCLUDE obejmować, włączać, zawierać ALL INCLUSIVE obejmujący wszystkie aspekty INCREASE wzrost INCREASE zwiększać INCREASE PRODUCTION zwiększać produkcję INDUSTRY przemysł INDUSTRIAL przemysłowy INFLATION inflacja INFLUENCE wpływ, oddziaływanie INFORMATION informacja SWAP INFORMATION wymieniać informacje INFRASTRUCTURE infrastruktura INGREDIENT składnik INLAND WATERWAY śródlądowe drogi wodne INNOVATE wprowadzać innowacje INNOVATION innowacja, nowatorstwo INSPECT badać, sprawdzać INSPECTION kontrola, wizytacja INSTALMENT rata (kredytu) INSURE ubezpieczać INSURANCE ubezpieczenie INSURANCE RATES stawki ubezpieczenia INTEGRATE wcielać, włączać, integrować INTERDEPENDENCE współzależność INTERMEDIARY pośrednik INTERMODAL intermodalny INTERMODALITY intermodalność INVENTORY / STOCK stan magazynowy, zapasy na magazynie INVEST inwestować INVOICE faktura INVOLVE pociągać za sobą ISSUE kwestia, sprawa ISSUE wystawić (dokument)

12 ISSUE AN INVOICE wystawić fakturę ITEMIZE wyszczególniać, rozpisać pozycje J JOINT VENTURE spółka z kapitałem mieszanym K KITTING kompletowanie zestawów (np. z różnych części) pod zamówienie klienta L LABEL metka, etykietka LABELLING etykietowanie LABOUR praca, robota LABOUR COST koszt pracy LABOUR MARKET rynek pracy LABOUR CHARGES stawki za pracę LASHING mocowanie pasami LAY kłaść LEAD TIME okres projektowania i wdrażania, czas realizacji zamówienia LEADING COMPANY wiodąca firma LEVEL poziom LIABILITY odpowiedzialność prawna LIFT winda LIFT podnosić LINK połączenie, związek LIST PRICE cena katalogowa LOAD ładować UNLOAD wyładowywać, rozładowywać

13 PAYLOAD ładowność RELOAD przeładowywać LOCATE lokalizować LOGISTICS logistyka GREEN LOGISTICS eko logistyka REVERSE LOGISTICS logistyka zwrotna LOGISTICIAN logistyk LORRY ciężarówka LOSS strata LOW COST niski koszt LOWER obniżać LOWER COSTS obniżać koszta LUGGAGE bagaż LUXURY luksus, obfitość LUXURIOUS luksusowy M MAINTAIN utrzymywać, zachować MAINTENANCE utrzymywanie (w dobrym stanie) MANAGE zarządzać MANAGEMENT kierowanie, zarządzanie MANUAL ręczny MANUFACTURE wytwarzać, produkować MANUFACTURER wytwórca, producent MARK znak TRADE MARK znak handlowy MARKET rynek MARKET LEADER lider na rynku MARKET CHALLENGER druga najlepsza firma na rynku (zaraz po MARKET LEADER) LOSS LEADER artykuł sprzedawany poniżej kosztów celem przyciągnięcia klientów MARKETPLACE rynek handlowy MARKET VALUE wartość rynkowa EMERGING MARKET rynek wschodzący MARGIN margines, marża MATCH pasować MATERIALS materiały MEANS OF CARRIAGE środki przewozu MEASURE mierzyć MEASUREMENT pomiar, miara

14 MEET NEEDS zaspokajać potrzeby MERCHANDISE towar MERGE łączyć, scalać MERGER fuzja (firm) METHOD metoda MINIMIZE minimalizować MIX mieszać MOBILE mobilny, przenośny MOBILE komórka MODE OF TRANSPORT gałąź transportu MONITOR obserwować, monitorować MOVE przemieszczać, poruszać MOVEMENT przemieszczanie, ruch N NAILS gwoździe NEGLECT zaniedbywać, lekceważyć NEGOTIATE negocjować NEGOTIATIONS negocjacje NEGOTIATOR negocjator NETWORK sieć O OBJECTIVE cel OBLIGATION zoobowiązanie OBTAIN uzyskać, otrzymać OCCUR wydarzyć się ON BEHALF OF (idiom) w imieniu ON SCHEDULE (adv) zgodnie z harmonogramem OFFSHORE morski, przybrzeżny ONLINE TOOL narzędzie online OPERATE działać OPERATION działanie OPPORTUNITY okazja, możliwość

15 OPTIMIZE optymalizować ORDER zamówienie, zlecenie ORDER zamawiać, zleca ORDER NUMBER numer zamówienia, zlecenia PLACE AN ORDER składać zamówienie ORGANIZE organizować ORIGIN pochodzenie OUTSOURCE korzystać z obsługi zewnętrznej OVERHANGING zwisający OVERWEIGHT CARGO ładunek o wadze ponad limit OWN własny P PACK pakować PALLETIZE paletować PALLET paleta HOMOGENOUS PALLET paleta jednorodna (zawierająca 1 rodzaj towaru) MIXED PALLET paleta mieszana PARALLEL równoległy PARTICIPATE uczestniczyć PARTICIPANT uczestnik PARTNERSHIP partnerstwo PARTY strona (umowy) PASS mijać PAY płaćić PAYMENT zapłata PAYMENT TERMS warunki zapłaty ADVANCE PAYMENT płatność z gory PERFORM wykonywać PERFORMANCE wydajność PERISHABLES produkty łatwo się psujące PERSUADE przekonywać PICK podnosić, odbierać, kompletować PICK UP (OF GOODS) odbiór (towarów) ORDER PICKING kompletacja zamówienia PILE sterta, stos PILE piętrzyć, układać jedno na drugim PILOT PROJECT projekt pilotażowy PIPELINE rurociąg PLACE miejsce

16 PLACE kłaść, składać (zamówienie) PLAN planować PLANT zakład PRODUCTION PLANT zakład produkcyjny PLUG wtyczka POINT OF DESTINATION punkt docelowy POINT OF ORIGIN punkt pochodzenia POLLUTE zanieczyszczać POLLUTION zanieczyszczenie POLLYBAGGING foliowanie (np: kiedy magazyn ma dołączoną płytę DVD i jest w folii) PORT port POWER władza, kontrola PRECISION precyzja PREMISES nieruchomość PREPARE przygotowywać PREREQUISITE warunek wstępny PRESSURE ciśnienie, presja PREVENT zapobiegać PRICE LIST cennik PRIORITY priorytet PRIORITISE traktować priorytetowo, przedładać nad coś PROCEDURE procedura PROCESS przetwarzać PROCESS DATA przetwarzać dane PROCUREMENT zdobywanie, nabywanie PRODUCT produkt PRODUCER producent PRODUCE produkować PRODUCTION produkcja PRODUCTION PLANT zakład produkcyjny PRODUCTIVITY wydajność PROFIT zysk PROFITABILITY zyskowność PROFIT MARGIN marża zysku PROMISE obietnica PROMISE obiecywać PROTECT bronić, ochraniać PROVIDE zapewniać, zaopatrywać PROVIDER dostawca PROVISION świadczenie, dostarczanie PUBLISH publikować PUNCTUALITY punktualność, dokładność PURCHASE zakup PURCHASE kupować, nabywać PURCHASE COST koszt zakupu PURCHASE PRICE cena zakupu PURCHASING DEPARTMENT dział zakupów

17 Q QUALITY jakość QUALITY ISSUES problem z jakością QUANTITY ilość QUANTITY DISCOUNT rabat ilościowy QUAY nabrzeże portowe QUEUE kolejka QUOTE wyceniać, przedstawiać ofertę cenową QUOTATION wycena, oferta cenowa R RAIL kolej RAILWAY linia kolejowa RAILWAY STATION dworzec kolejowy RAPID PACE szybkie tempo RATE stawka RAW MATERIAL surowiec SEMI FINISHED GOODS pół produkty FINISHED GOODS produkty gotowe REACT reagować REACTION reakcja RECEIPT paragon RECIPIENT odbiorca RECEIVE GOODS otrzymywać towar/ przyjmować towar RECEIPT AT WAREHOUSE przyjęcie na magazyn RECOGNISE rozpoznać, rozpoznawać REDUCE redukować, obniżać REDUCTIONS zniżka, obniżka REDUCE COSTS obniżać koszty REDUCE INVENTORIES obniżać zapasy, stany magazynowe REFER odwołać się (do czegoś) REFINERY rafineria RELOCATE przemieszczać, przenosić RELY ON polegać na RELIABLE niezawodny, taki na którym można polegać REMAIN pozostać

18 RENT czynsz RENT wynajmować REPACK przepakowywać REPAIR naprawiać REPORT raport NON CONFORMANCE REPORT raport niezgodności REPRESENT reprezentować RESOURCES zasoby HUMAN RESOURCES zasoby ludzkie RESPOND odpowiadać, reagować RESPONSE reakcja, odpowiedź RESPONSIVE odpowiadający, reagujący RETAIN zachowywać, zatrzymywać RETAILER sprzedawca detaliczny RETAIL PRICE cena detaliczna RELIABLE rzetelny, niezawodny REPELNISH uzupełniać REQUEST prośba REQUIRE wymagać REQUIREMENTS wymagania RESEARCH badania naukowe RESEARCH & DEVELOPMENT DEPARTMENT Dział Badań i Rozwoju RESOLVE rozwiązywać (np. problem) RESPOND odpowiadać (komuś) RESPONSIBILITY odpowiedzialność RESPONSIBLE FOR odpowiedzialny za RESPONSIVENESS chęć współpracy RETAIL sprzedaż detaliczna RETAILER sprzedawca detaliczny RETURN powrót RETURN wracać REUSABLE TRANSIT EQUIPMENT sprzęt do przewozu wielokrotnego użytku REVISE powtarzać materiał RIGID BOX sztywne opakowanie RISK ryzyko RIDK ryzykować RIVER BARGE barka ROUTE droga, trasa RUBBER TYRES opony gumowe

19 S SALARY pensja SALE sprzedaż SALES DEPARTMENT dział sprzedaży SALES TARGET zakładana wysokość sprzedaży SCHEDULE harmonogram SCHEDULE TRANSPORT harmonogram transportu SEASONAL DEMAND okresowe zapotrzebowanie SECURE bezpieczny SECURE zabezpieczać SEEK szukać SELECT wybierać SELL sprzedawać SEND wysyłać SERVICE usługa, obsługa CUSTOMER SERVICE obsługa klienta SET (SOMETHING) BACK (phrasal verb) opóźniać coś SET UP (A BUSINESS) (phrasal verb) założyć, otworzyć (firmę) SHEET arkusz SHIFT przesunąć, przestawić SHIP statek SHIPMENT wysyłka SHIPPER nadawca ładunku SHIPPING RATE koszty wysyłki SHORT krótki SHORTAGE deficyt SHORTEN (E.G. PRODUCTION TIME) skracać SHORTFALL dziura (w budżecie) SHRINK WRAPPING pakowanie w folię termokurczliwą SHUFFLING SYSTEM system sortujący SIMPLIFY upraszczać SIMPLIFICATION uproszczenie SITE miejsce, teren SOFTWARE oprogramowanie SOLUTION rozwiązanie SOLVE (A PROBLEM) rozwiązywać SOLUTION rozwiązanie SOLVENT wypłacalny INSOLVENT niewypłacalny SOLVENCY wypłacalność (finansowa) INSOLVENCY niewypłacalność TO FILE FOR INSOLVENCY złożyć wniosek o upadłość

20 TO BECOME INSOLVENT stać się niewypłacalnym SORT sortować SOURCE źródło SOURCE pozyskiwać, uzyskiwać MULTIPLE SOURCE pozyskiwać z wielu źródeł SINGLE SOURCE pozyskiwać z jednego źródła DUAL SOURCE pozyskiwać z dwóch źródeł SOURCING STRATEGY strategia finansowania SPEED prędkość SPECIFY precyzować, uściślać SQUARE METER metr kwadratowy STACK sterta STAFF personel STAGE etap, faza STAPLES zszywki STATE OF THE ART supernowoczesny STEEL PIPES rury stalowe STEVEDORE doker, robotnik portowy STICK przyklejać STOCK asortyment, zapas DIVERT STOCKS przekierowywać zapasy STOCKS OUT braki na magazynie RUN OUT OF STOCK wykończenie zapasów STORAGE pamieć (w komputerze) STORAGE magazynowanie STORE magazyn SUBSIDIARY drugorzędny SUCCEED odnosić sukces SUIT odpowiadać, pasować (komuś) SUITABLE odpowiedni SUPERVISE nadzorować SUPERVISOR przełożony SUPPLY zaopatrywać SUPPLIES zaopatrzenie SUPPLY CHAIN łańcuch dostaw SUPPLIER dostawca SUPPORT wspierać SUPPORT wsparcie SUSTAIN podtrzymywać SUSTAINABLE trwały (np. wzrost) SWAP BODY nadwozie SYSTEM system

21 T TAILOR MADE SOLUTIONS rozwiązania dostosowane do potrzeb TAKE PLACE odbywać się TANK czołg, cysterna TARIFF taryfa TARPAULIN brezent TAX podatek TEMPORARY STAGE stan przejściowy TENDER (cześć lokomotywy) tender TENDER (żeglarstwo) statek pomocniczy TERMINAL terminal komputerowy TERMS warunki (np. umowy) TEST testować THREAT zagrożenie TIER ONE SUPPLIER dostawca pierwszego rzędu TIER TWO SUPPLIER dostawca drugiego rzędu TIER THREE SUPPLIER dostawca trzeciego rzędu TIMELINESS odpowiednia pora TIMETABLE plan lekcji, rozkład jazdy TRACE śledzić TRACK namierzać TRADE handel OVERSEAS TRADE handel zagraniczny FOREIGN TRADE handel zagraniczny TRADE DISCOUNT rabat handlowy TRAILER przyczepa TRAIN pociąg TRANSACTION transakcja TRANSFER przenosić, przesyłać TRANSFER DATA przesyłać dane TRANSFORM przekształcać TRANSPARENCY przejrzystość (np. informacji) TRANSPORT transport TRANSPORTATION transport MEANS OF TRANSPORT środek transport MODE OF TRANSPORT gałąź (rodzaj) transportu TRANSSHIPMENT przeładunek TRUCK ciężarówka TYPE typ, rodzaj

22 U UNDERGROUND 1. metro 2. podziemny UNDERTAKE podjąć sie, przedsięwziąć UNFORSEEN SHORTAGE nieprzewidziany brak UPDATE aktualizacja UPDATE aktualizować USER użytkownik USER FRIENDLY przyjazny dla użytkownika UTILIZE użytkować, eksploatować V VALUE wartość VARY różnić się, zmieniać się VEHICLE pojazd FLEET OF VEHICLES flota pojazdów VENDOR sprzedawca VENDING MACHINE automat (np. do kawy) VESSEL statek, okręt VIOLATE naruszać, zakłócać VIOLATION naruszenie, wykroczenie VISIBILITY widoczność, widzialność VOYAGE podróż, rejs W WAGE płaca, zarobki LIVING WAGE pensja wystarczająca na utrzymanie WAGON wagon towarowa WAREHOUSE magazyn

23 WAREHOUSING magazynowanie WEIGH ważyć, zważyć WEIGHT waga WHEEL koło WHOLESALE sprzedaż hurtowa WHOLESALER hurtownik WIDE RANGE OF SERVICES szeroki zakres usług WORKING CAPITAL kapitał obrotowy WRAP zawinąć, owinąć Y YARD plac ABBREVIATIONS ABC (ACTIVITY BASED COSTING) rachunek kosztów działań ABM (ACTIVITY BASED MANAGEMENT) zarządzanie kosztami działań APR (ADJUSTABLE PALLET RACKING) regulowane regały paletowe AS/RS (AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM) zautomatyzowany system przechowywania i pobierania B2B (BUSINESS TO BUSINESS) kontakty bezpośrednie między przedsiębiorcami B2C (BUSINESS TO CONSUMER) kontakty między przedsiębiorcami a klientami CEO (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) dyrektor generalny CFO (CHIEF FINANCIAL OFFICER) dyrektor finansowy COO (CHIEF OPERATING OFFICER) dyrektor operacyjny CMI (CO MANAGED INVENTORY) wspólnie zarządzane zapasy CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) zarządzanie relacjami z klientem CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) społeczna odpowiedzialność biznesu EDI (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) elektroniczna wymiana danych EPOS (ELECTRONIC POINT OF SALE) punkt sprzedaży elektronicznej ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) planowanie zasobów przedsiębiorstwa

24 FEFO (FIRST EXPIRY FIRST OUT) pierwsze traci ważność pierwsze wychodzi FIFO (FIRST IN FIRST OUT) pierwszy na wejściu pierwszy na wyjściu FTL (FULL TRUCK LOAD) załadunek pełno pojazdowy GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) globalny system pozycjonowanie ISO (INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION) międzynarodowa organizacja ds. standaryzacji IT (INFORMATION TECHNOLOGY) technologia informacyjna informatyka JIT (JUST IN TIME) dokładnie na czas KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR) kluczowy wskaźnik wydajności LIFO (LAST IN FIRST OUT) ostatni na wejściu pierwszy na wyjściu LPG (LIQUID PETROLEUM GAS) paliwo (gaz propan butan) LTL (LESS THAN TRUCK LOAD) drobnica MHE (MECHANICAL HANDLING EQUIPMENT) sprzęt mechaniczny NPD (NEW PRODUCT DEVELOPMENT) opracowanie nowego produktu POD (POINT OF DELIVERY) punkt dostawy POE (POINT OF ENTRY) punkt wejścia POS (POINT OF SALE) punkt sprzedaży PPE (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT) wyposażenie do ochrony osobistej PPT (POWERED PALLET TRUCK) wózek paletowy z własnym napędem RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) identyfikacja za pośrednictwem fal radiowych RSC (RIGID STACKABLE CONTAINERS) sztywne pojemniki dające się piętrzyć SCM (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) zarządzanie łańcuchem dostaw SKU (STOCK KEEPING UNIT) jednostka magazynowa USP (UNIQUE SELLING POINT) unikatowa cecha produktu VAT (VALUE ADDED TAX) podatek od wartości dodanej VAS (VALUE ADDED SERVICES) usługi o wartości dodanej VMI (VENDOR MANAGED INVENTORY) zapasy zarządzane przez sprzedawcę WMS (WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM) magazynowy system informatyczny 3PL (THIRD PARTY LOGISTICS) firma logistyczna / operator logistyczny 4PL (FOURTH PARTY LOGISTICS) firma logistyczna / operator logistyczny, którzy oferują również usługi o wartości dodanej

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: - transport drogowy kontenerowy - transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) - transport intermodalny - logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) - spedycja

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: > transport drogowy kontenerowy > transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) > transport intermodalny > logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) > spedycja

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych Witamy w SONIMA Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych 1 Kompleksowe rozwiązania Magazynowanie Manufacturing Assembly Logistyka Industrial Usługa Cleaning Jakości Kompletowanie Przepakowywanie

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Laetus Bezpieczny Produkt Farmaceutyczny 2013 5 ty Bezpieczny produkt farmaceutyczny, efektywność i optymalizacja produkcji

Laetus Bezpieczny Produkt Farmaceutyczny 2013 5 ty Bezpieczny produkt farmaceutyczny, efektywność i optymalizacja produkcji Laetus Bezpieczny Produkt Farmaceutyczny 2013 5 ty Bezpieczny produkt farmaceutyczny, efektywność i optymalizacja produkcji Nasza wizja Twoje bezpieczeństwo 2 Bezpieczne śledzenie i identyfikowanie Track

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce TEMAT: Transport i zarządzanie magazynem SAP WM PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Tomasz Smolarek GEFCO Polska Spedytor WPŁYW OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH NA KOSZT USŁUG SPEDYCYJNYCH DOBNICOWYCH KRAJOWYCH mgr Tomasz Smolarek Menedżer

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi. Listopad 2012

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi. Listopad 2012 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Listopad 2012 Strategia firmy a optymalizacja procesów Cel strategiczny firma produkcyjna: po wejściu Polski do UE każde zamówienie z Berlina i okolic

Bardziej szczegółowo

LZPD pytania z wykładu 2012-2013

LZPD pytania z wykładu 2012-2013 1 1. Jakie procesy wspomagają wejście procesu produkcji? 2. Jakie procesy wspomagają wyjście procesu produkcji? 3. Jaką rolę odgrywają zamówienia od klientów w firmie produkującej meble biurowe? 4. Jakimi

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce technologii w produkcji i logistyce Co to jest technologii (z ang. Radio-frequency identification) to ogólny termin używany, aby opisać technologię która umożliwia automatyczną identyfikację, inaczej rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Market Microstructure and Financial Intermediation

Market Microstructure and Financial Intermediation Market Microstructure and Financial Intermediation by F. Spulber - Corporate Yield Spreads: Default Risk or Liquidity? New Evidence from the Credit Default Swap Market by Francis A. Longstaff, Sanjay Mithal

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa 1.1. Magazyn i magazynowanie 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości 1.1.2. Funkcje i zadania magazynów 1.1.3. Rodzaje magazynów 1.1.4. Rodzaje zapasów 1.1.5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław KrzyŜaniak [et al.]. Poznań, 2013 Spis treści Przedmowa 11 1.1. Magazyn i magazynowanie 13 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Information Security Protecting the Global Enterprise Donald L. Pipkin, Hewlett-Packard Company Prentice Hall PTR Upper Saddle River,

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Fizyczny Internet - logistyka przyszłości. Martyna Zdziarska Piotr Hachuła

Fizyczny Internet - logistyka przyszłości. Martyna Zdziarska Piotr Hachuła Fizyczny Internet - logistyka przyszłości Martyna Zdziarska Piotr Hachuła Poznań, 13.03.2015 Globalna sieć dostaw źródło: https://projectnorielblog.files.wordpress.com/2012/09/global-supply-chain.jpg Współczesne

Bardziej szczegółowo

Normatywy planowania produkcji (przypomnienie)

Normatywy planowania produkcji (przypomnienie) Normatywy planowania produkcji (przypomnienie) DOSTAWCY PRODUKCJA ODBIORCY Parametr ilościowy (wielkość przepływu) Parametry przepływów materiałowych Parametr czasowy (szybkość przepływu) Wielkość serii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

Witamy w TNT. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji

Witamy w TNT. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji Witamy w TNT Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji WITAMY W TNT WITAMY W TNT WITAJ Tworzymy międzynarodowy zespół specjalistów, który zapewnia najlepsze rozwiązania transportowe dopasowane do Twoich

Bardziej szczegółowo

Add Shipping Instructions służy do składania instrukcji konosamentowych.

Add Shipping Instructions służy do składania instrukcji konosamentowych. Szanowny Kliencie, Poniżej przedstawiamy instrukcję, która pozwoli na sprawne posługiwanie się modułem do składania instrukcji konosamentowych strony: www.seagoline.com. Proszę pamiętać, by na stronie

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A.

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A. Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM Autorzy: IBPM S.A. 3 zasady dobrego zarządzania Wprowadzenie 1 Najpierw lepiej potem taniej

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

SW NA SEMESTR ZIMOWY

SW NA SEMESTR ZIMOWY PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU NA KIERUNKACH ZARZĄDZANIE INFORMATYKA I EKONOMETRIA MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE LOGISTYKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA informacje dot. sylabusów po adresem http://db.ae.katowice.pl/~sylabusys/?dziekanat

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY

DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej

ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej Pomagamy: Pracownikom operacyjnym szybciej i taniej wykonać powierzone zadania Menadżerom sprostać oczekiwaniom zarządów Prezesom zwiększyć zyski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Zakupy zaopatrzeniowe 1.1. Definicja zakupów zaopatrzeniowych 1.2. Nabywcy instytucjonalni 1.3. Zakupy zaopatrzeniowe a zyskowność i wartość dodana 1.4. Ewolucja funkcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... 11

Spis treści. Od autora... 11 Spis treści Od autora... 11 BLOK TEMATYCZNY 1. Rynek, segmenty rynku... 13 1.1. Definicje rynku...13 1.2. Struktura przedmiotowa rynku (zakres przedmiotowy)...14 1.3. Podmioty rynku...16 1.4. Struktura

Bardziej szczegółowo

ul. Graniczna 40C, Żółwin 05-807 Podkowa Leśna tel.: +48 22 755 12 00 fax: +48 22 755 12 01 e-mail: info@maxlogistics.pl

ul. Graniczna 40C, Żółwin 05-807 Podkowa Leśna tel.: +48 22 755 12 00 fax: +48 22 755 12 01 e-mail: info@maxlogistics.pl e-mail: info@maxlogistics.pl Spis treści: 1. O FIRMIE 3 2. SPEDYCJA LĄDOWA 4 3. SPEDYCJA MORSKA 6 4. SPEDYCJA LOTNICZA 7 5. NADGABARYTY 8 6. USŁUGI MAGAZYNOWE 9 7. LOKALIZACJA 10 8. INFORMACJE KOŃCOWE

Bardziej szczegółowo

STP353: Przetwarzanie awizów dostaw w module SAP SNC

STP353: Przetwarzanie awizów dostaw w module SAP SNC Szkolenie z systemu SAP Source To Pay STP353: Przetwarzanie awizów dostaw w module SAP SNC Szkolenie dla użytkowników zewnętrznych Wersja: 4.0 Ostatnia aktualizacja: 21-cze-2017 r. 3M Business Transformation

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe

Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe 23042012_WORKsmart_ECO_bro_PL WORKsmart -Eco Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe www.tomtom.com/business Let s drive business Spis treści 2 Na ile ekologiczna jest Twoja firma? 3 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki

kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki MATERIAŁY TOWARY Materiały kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki zużywają się jednorazowo w danym cyklu produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o stanie firmy

Sprawozdanie o stanie firmy - 1 - Sprawozdanie o stanie firmy Raporty dostępne są w zakładce REPORTS i w formie wydruku. Sprawozdanie o stanie firmy (Company Report) Każda firma otrzyma również sprawozdanie o własnej sytuacji. Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność 1. Matematyka A 6 wszystkie 2. Podstawy zarządzania A 6 wszystkie 3. Mikroekonomia A 3 wszystkie 4.

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

Test wielokrotnego wyboru

Test wielokrotnego wyboru Test wielokrotnego wyboru 1. Przy określaniu strategii logistycznej uwzględniane są różnorodne uwarunkowania, wynikające ze strategii ogólnej przedsiębiorstwa oraz otoczenia logistycznego. Zaznacz odpowiedzi,

Bardziej szczegółowo

autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Agenda 2/23 1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz 2. Wybrane firmy

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla dystrybucji

Sage ERP X3 dla dystrybucji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym szeroką gamę rozwiązań dla firm z branży dystrybucyjnej. Poprzez szerokie możliwości parametryzacji system można dopasować do konkretnych potrzeb w zależności

Bardziej szczegółowo

5. Biorąc po uwagę przeznaczenie eksploatacyjne, do statków uniwersalnych można zaliczyć: A. Chłodniowce B. Cementowce C. Samochodowce D.

5. Biorąc po uwagę przeznaczenie eksploatacyjne, do statków uniwersalnych można zaliczyć: A. Chłodniowce B. Cementowce C. Samochodowce D. 1. Logistyka to: A. Zbiór procedur przetwarzania baz danych oraz urządzeń do przetwarzania tworzący formalną, w pełni zdefiniowaną całość służącą do przechowywania i przetwarzania informacji B. Czynności

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI SPEDYCJA Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI Rozwój branży TSL w Polsce położenie Polski - łączy Europę Zachodnią i Wschodnią plany rządowe środki finansowe UE Branża TSL w kolejnych latach narastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Cz. 4 Zarządzanie zapasami Składniki zapasów Konieczność utrzymywania zapasów Koszty zapasów 1. Koszty utrzymania zapasów - kapitałowe, - magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia. 29 stycznia

Studia stacjonarne I stopnia. 29 stycznia Studia stacjonarne I stopnia 29 stycznia 2017 1 Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Zadania z ćwiczeń 29 stycznia 2017 2 Przyjęcie urodzinowe PRZYJĘCIE URODZINOWE Wydarzenie: przyjęcie urodzinowe Kiedy:

Bardziej szczegółowo

Elastyczne centrum przetwarzania danych

Elastyczne centrum przetwarzania danych Elastyczne centrum przetwarzania danych Flexible Capacity Service pojemność zawsze gotowa na nowe wyzwania. Robert Rutkowski / 24 Kwiecień 2013 Agenda Wyzwania związane z finansowaniem IT Jak mieć zawsze

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 1 Stron: 10 Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 2 Stron: 10 Przesyłki zagraniczne. I. IMPORT: 1.1 Opłata Terminalowa - Przyjęcie przesyłki do magazynu, sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

STP354: Współpraca w zakresie faktur w module SNC dostawca

STP354: Współpraca w zakresie faktur w module SNC dostawca Szkolenie z systemu SAP Source To Pay STP354: Współpraca w zakresie faktur w module SNC dostawca Szkolenie dla użytkowników zewnętrznych Wersja: 4.0 Ostatnia aktualizacja: 21-cze-2017 r. 3M Business Transformation

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny 1 GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny PRZEBIEG SZKOLENIA 2 wprowadzenie i podstawowe definicje, sektory i relacje e-biznesu, klasyfikacja modeli e-biznesu, e-handel

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Intersport Polska SA jest firmą handlową, posiada własną sieć sklepów detalicznych, do których towary

Bardziej szczegółowo

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych Autor: St. Krzyżaniak, A. Niemczyk, J. Majewski, P. Andrzejczyk Magazyn jest nieodzownym elementem systemu logistycznego. Bez prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie magazynu. Laboratorium RFID. Paweł Woźniak, Piotr Ciskowski Wrocław, 2016

Tworzenie magazynu. Laboratorium RFID. Paweł Woźniak, Piotr Ciskowski Wrocław, 2016 Tworzenie magazynu Laboratorium RFID Paweł Woźniak, Piotr Ciskowski Wrocław, 2016 tworzenie magazynu Proszę w systemie SAP wdrożyć magazyn wysokiego składowania z dwoma sekcjami składowania Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

5. Logistics meeting Logistyka w branży odzieżowej

5. Logistics meeting Logistyka w branży odzieżowej 5. Logistics meeting Logistyka w branży odzieżowej Zastosowanie RFID w branży odzieżowej Poznań, 5 grudnia 2012 Agenda Krótko o nas Krótko o RFID HADATAP RFID dla logistyki HADATAP RFID dla sklepu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne handlu detalicznego

Systemy informatyczne handlu detalicznego dr inż. Paweł Morawski Systemy informatyczne handlu detalicznego semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych

Bardziej szczegółowo

Digitize Your Business

Digitize Your Business Digitize Your Business Finansowanie złożonych projektów IT w modelach CHG-MERIDIAN oraz zarządzanie cyklem życia projektów Prelegent: Robert Szyc, CHG-MERIDIAN Polska SI CUSTOMER DAY 2015 AGENDA O CHG-MERIDIAN

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług Lista usług Elmir Lista usług TRANSPORT LĄDOWY Zdolnośd przewozu to nasz biznes, transport drogowy to nasza siła. Nasze możliwości transportowo logistyczne pokrywają całą Europę z Polski po Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. O FIRMIE MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

Centrum Logistyczne LOGOS

Centrum Logistyczne LOGOS Porównanie kalkulacji kosztów w modelu tradycyjnym z modelem rachunku kosztów działań Centrum Logistyczne LOGOS Opracowanie: mgr inż. Bartosz Miszon Wersja 1 Zawartość 1. Wprowadzenie... 3 2. Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne standardy komunikacji w transporcie intermodalnym Platforma T-Scale Intermodal

Elektroniczne standardy komunikacji w transporcie intermodalnym Platforma T-Scale Intermodal Elektroniczne standardy komunikacji w transporcie intermodalnym Platforma T-Scale Intermodal Projekt Logicon główne cele Europejski projekt badawczy, Realizowany w ramach 7 Programu Ramowego, Cel rozwój

Bardziej szczegółowo

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu!

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA na codziennych zakupach w oparciu o familo.com Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! Karty rabatowo - lojalnościowe Zakupy w Internecie TRENDY XXI WIEKU

Bardziej szczegółowo

OMV fakty, liczby, Transport Drogowy

OMV fakty, liczby, Transport Drogowy OMV fakty, liczby, Transport Drogowy OMV Refining & Marketing Tęgoborze, 14.09.2012 OMV- wiodąca grupa energetyczna w Europie Największa austriacka spółka akcyjna Eksploatacja i produkcja w 17 krajach

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie magazynem Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu

Zarządzanie magazynem Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu 5 6 września 2016r., Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom Zarządzanie magazynem Cel, rodzaje, zadania systemów magazynowych w organizacjach biznesowych Podstawowe procesy magazynowe i narzędzia

Bardziej szczegółowo