DICTIONARY. Słownik zawierający niezbędne pojęcia i zwroty funkcjonujące w codziennej pracy logistyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DICTIONARY. Słownik zawierający niezbędne pojęcia i zwroty funkcjonujące w codziennej pracy logistyka"

Transkrypt

1 DICTIONARY Słownik zawierający niezbędne pojęcia i zwroty funkcjonujące w codziennej pracy logistyka Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 A ACCEPT akceptować ACCOUNT konto, rachunek ACCOUNT FOR rozliczać się ACCURACY dokładność ACCURATE dokładny ACHIEVE osiągać ACHIEVEMENT osiągnięcie ACKNOWLEDGEMENT potwierdzenie ACTIVITY aktywność, działanie, zajęcie ADDRESS adres ADMINISTER zarządzać, kierować ADVANTAGE przewaga, zaleta AFFECT wpływać na AGILITY zręczność AGILE zręczny AGREEMENT porozumienie, ugoda AIR CARRIER przewoźnik lotniczy AIR WAYBILL lotniczy list przewozowy AIRCRAFT samolot AIRLINE linia lotnicza ALLEGATION zarzut ALLOCATE przydzielić ALLOW pozwalać, zezwalać AMOUNT ilość, liczba, wielkość ANALYSIS analiza ANALYZE analizować ANNUAL roczny ANTICIPATE przewidywać ANTICIPATE CHANGES przewidywać zmiany APPROXIMATE przybliżać, zbliżać APPROXIMATE przybliżony APPROXIMATELY (adv) w przybliżeniu, około APPROXIMATE COST przybliżony koszt AREA obszar ARISE FROM wynikać z ARRANGE umawiać, ustalać ARRANGEMENT ustalenie, plan ARRIVE przybyć, przyjechać ASSEMBLE zbierać, gromadzić, montować ASSEMBLY LINE linia montażowa ASSEMBLY POINT punkt zbiórki ASSESS szacować, oceniać

3 ASSESSMENT oszacowanie, ocean, wycena ATTACH załączać ATTACHMENT załącznik, dodatek AUDIT badać stan finansowy firmy AUDIT kontrola finansowa AUTHORITIES władze AVAILABLE dostępny AVAILABILITY dostępność AVOID unikać, omijać BBACKLOG zaległości (niewykonane zadania) BANKRUPT bankrut GO BANKRUPT zbankrutować BE DECLARED BANKRUPT ogłosić bankructwo BANKRUPTCY bankructwo BARCODE kod kreskowy BARREL beczka BATCH partia, seria, porcja BATCH OF MATERIAL partia materiału BATTERY RUNS FLAT bateria jest na wyczerpaniu BEND zginać, giąć BENDABLE giętki, dający się zgiąć BENEFIT pożytek, korzyść BENEFIT odnosić korzysć BENEFICIARY beneficjent BENEFICIAL korzystny BILL OF LADING konosament (list przewozowy w transporcie dalekomorskim) BOOM nagła zwyżka (kursów, cen) BOOM szybko zwyżkować, podbijać ceny BRANCH filia, oddział BREAK BULK pakowanie towaru luzem w indywidualne opakowania BRIBE łapówka BRIBERY przekupstwo BRING przynieść, przywieźć BROADEN poszerzać, rozszerzać BROADEN HORIZONTS poszerzać horyzonty BUFFER STOCK zapas bezpieczeństwa BUNDLING / UNBUNDLING tworzenie opakowań zbiorczych / rozdzielanie opakowań zbiorczych

4 CCALCULATE obliczać CALCULATIONS obliczenia CANCEL anulować, odwoływać CAPACITY pojemność CAPITAL kapitał WORKING CAPITAL kapitał obrotowy CAR samochód osobowy / wagon (pasażerski) CARBON FOOTPRINT ślad węglowy (suma emisji gazów cieplarnianych) CARGO ładunek CARRIAGE wagon (do przewozu pasażerów) CARRIAGE OF GOODS przewóz towarów CARRIER przewoźnik CARRY przenosić, nieść, przewozić CASH DISCOUNT rabat gotówkowy CASH REGISTER kasa fiskalna CATEGORIZE klasyfikować CAUSE przyczyna, powód CCTV CAMERA (closed circuit TV) kamera przemysłowa CENTRALIZE centralizować CHAIN sieć (np. sklepów), łańcuch (w formie osób lub przedmiotów połączonych z sobą, tworzących linię) CHALLENGE wyzwanie CHANGE zmiana CHANNEL kanał, droga CHARTER karta, statut (np. firmy, organizacji) CHEAP tani CHECK IN zameldowanie (w hotelu), odprawa (na lotnisku) CHEST skrzynia CLEAR czysty CLERK urzędnik COLLABORATE współpracować COLLABORATIVE wspólny (wykonany we współpracy) COLLECT zbierać, odbierać COLLECTION OF GOODS odbiór towaru COMBINE łączyć, mieszać COMBINATION połączenie COMBINED TRANSPORT transport kombinowany (łączony) COMMUNICATE komunikować, kontaktować się COMPANY firma, przedsiębiorstow STATE OWNED COMPANY przedsiębiorstwo państwowe COMPARE porównywać COMPARISON porównanie

5 COMPARTMENT przedział w pociągu COMPETE konkurować, rywalizować COMPETITION konkurencja, rywalizacja COMPETITOR konkurent, rywal COMPETITIVE konkurencyjny COMPETITIVE MARKET rynek konkurencyjny COMPETITIVE RATES konkurencyjne stawki COMPETITIVE EDGE przewaga konkurencyjna COMPLETE kompletny, całkowity COMPLY WITH stosować się do (zasad, reguł, przepisów) COMPLIANT zgodny (z zasadami, regułami, przepisami) COMPLIANCE zgodność COMPONENT element, część składowa COMPREHENSIVE obszerny, o dużym zasięgu COMPRISE zawierać, składać się (z czegoś) CONDITION warunek WORKING CONDITIONS warunki pracy CONGESTION zagęszczenie ROAD CONGESTION zagęszczeniu ruchu na drodze CONNECT połączyć, złączyć CONSIDER rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę CONSIGN zlecać (np. przewóz towaru) CONSIGNEE odbiorca przesyłki CONSIGNER nadawca CONSIGNMENT przesyłka CONSIGNMENT STOCK / WAREHOUSE skład / magazyn konsygnacyjny (skład / magazyn nadawcy u odbiorcy) CONSOLIDATE scalać, łączyć, konsolidować (np. ładunki) CONSUME pochłaniać, zużywać CONSUMPTION zużycie FUEL CONSUMPTION zużycie paliwa CONSUMER konsument ULTIMATE CONSUMER konsument ostateczny/końcowy CONTAIN zawierać CONTAINER pojemnik, kontener GENERAL PURPOSE CONTAINER kontener do celów ogólnych OPEN TOP CONTAINER kontener z otwartą górą (bez panelu dachowego) FLAT RACK CONTAINER platforma REFRIGERATED CONTAINER kontener chłodniczy TANKTAINER cysterna (w standardowej ramie od kontenera) CONTAMINATE zanieczyścić, skazić CONTINUOUS REPLENISHMENT ciągłe uzupełnianie produktów CONTRACTOR wykonawca SUB CONTRACTOR podwykonawca CONTRACT kontrakt, umowa SUB CONTRACT zlecać podwykonanie

6 CONVEYANCE przewóz CORRESPOND zgadzać się COST kosztować COST CONTROL kontrola kosztów FREIGHT COSTS koszty przewozu COST EFFECTIVE opłacający się ESTIMATE COSTS szacować koszty COURIER kurier COVER przykryć, nakryć, okryć CRANE dźwig CREATE tworzyć CREDENTIALS referencje CREDIT kredyt CREDITWORTHINESS zdolność kredytowa CRITICISE krytykować CRITICISM krytyka CRITICAL krytyczny CROSS DOCKING interdokowanie (przeładowywanie i wysyłanie dalej towaru dostarczonego do magazynu, z pominięciem etapu składowania towaru w magazynie) CRUDE OIL ropa naftowa CUBIC METER metr kwadratowy CUSTOMER klient CUSTOMER SERVICE DEARTMENT dział obsługi klienta CUSTOMS CLEARANCE odprawa celna CUT COSTS ciąć koszty CUTTING EDGE przewaga (nad innymi) D DAMAGE uszkodzenie, szkoda, uszczerbek DATA dane ACCURATE DATA dokładne dane COLLECT DATA zbierać dane DATABASE baza danych SALES DATA dane o sprzedaży DATE data UP TO DATE aktualny OUT OF DATE nieaktualny, przestarzały EXPIRY DATE data ważności SELL BY DATE data określająca do kiedy towar może być wystawiony na półce sklepowej DEAL WITH radzić sobie z czymś, mieć z czymś do czynienia DEALER handlarz

7 DECIDE decydować DECISION decyzja DECREASE spadek DECREASE zmniejszać DEFINE określać, precyzować DEFINITION definicja, określenie DELAY opóźnienie DELAY opóźniać DEEP SEA SHIPPING przewóz dalekomorski DELIVER dostarczać DELIVERY dostawa DELIVERY NOTE list przewozowy DEMAND żądać, wymagać DEMANDING wymagający DEMAND popyt SATISFY DEMAND zaspokajać popyt DEPARTMENT dział (np. w sklepie, firmie) ACCOUNTING DEPARTMENT dział księgowości CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT dział obsługi klienta HR (HUMAN RESOURCES) DEPARTMENT dział kadr IT (INFORMATION TECHNOLOGY) DEPARTMENT dział informatyczny MARKETING DEPARTMENT dział marketingu R&D (RESEARCH & DEVELOPMENT) DEPARTMENT dział badań i rozwju PRODUCTION DEPARTMENT dział produkcji LOGISTICS DEPARTMENT dział logistyki PR (PUBLIC RELATIONS) DEPARTMENT dział autopromocji DEPOT magazyn, składnica DEPTH głębokość DESCRIBE opisywać DESCRIPTION opis DESTINATION miejsce przeznaczenia (np. ładunku) DESTROY niszczyć DETECT wykrywać DETERMINE ustalić, ustalać DEVICE urządzenie DIAGONALLY po przekątnej, ukośnie DIARY PRODUCTS produkty mleczne, nabiałowe DIGITAL cyfrowy DIRECT bezpośredni DISADVANTAGE wada, niekorzyść DISCOUNT rabat CASH DISCOUNT rabat gotówkowy TRADE DISCOUNT rabat handlowy QUANTITY DISCOUNT rabat ilościowy DISPATCH wysyłać (np. towar), ekspediować DISPOSE pozbywać się DISPOSAL wywóz DISPOSABLE jednorazowy

8 DISRUPT zakłócać DISRUPTION zakłócenie DISTANCE odległość DISTANT odległy DISTRIBUTE rozdawać, rozprowadzać DIRECT bezpośredni DIRECT FLOW bezpośredni przepływ (np. danych) DIRECTLY (adv) bezpośrednio DOCUMENTATION dokumentacja DRAFT szkic, projekt DUTY obowiązek DUTY cło, opłata celna EECONOMY ekonomia, gospodarka EDGE przewaga, korzyść COMPETITIVE EDGE przewaga konkurencyjna LEADING EDGE wiodący EFFICIENT skuteczny, wydajny EFFICIENCY sprawność, wydajność ELIMINATE eliminować EMBARK wchodzić na pokład EMERGENCY nagły wypadek EMPLOY zatrudniać EMPLOYEE pracownik EMPLOYER pracodawca UNEMPLOYED bezrobotny UNEMPLOYMENT bezrobocie ENGAGE zajmować się, podejmować ENSURE zapewniać ENTERPRISE przedsiębiorstwo VIRTUAL ENTERPRISE wirtualne przedsiębiorstwo ENTREPRENEURIAL przedsiębiorczy ENTREPRENEUR przedsiębiorca ENTRUST powierzać ENVIRONMENT środowisko ENIVRONMENTALLY FRIENDLY (adv) przyjazny środowisku ENVIRONMENT PROTECTION ochrona środowiska EQUIPMENT wyposażenie, sprzęt EQUIPPED WITH wyposażony w ERROR błąd ESTABLISH zakładać, tworzyć ESTIMATE szacować, oceniać

9 OVERESTIMATE przeszacować, przecenić UNDERESTIMATE zbyt nisko ocenić, oszacować ESTIMATE COSTS szacować koszty ETHICAL etyczny, moralny UNETHICAL nieetyczny EVALUATE oceniać RE EVALUATE ponownie oceniać EVALUATION ocena EXAMINE badać (sprawdzać) EXCEED przekraczać EXCHANGE wymiana, zamiana EXECUTE wykonywać EXPECT oczekiwać EXPECTATIONS oczekiwania EXPENSES wydatki (prywatne) EXPENDITURES wydatki (firmowe, biznesowe) EXPENSIVE drogi EXPORT exportować F FACE stawiać czoła FACILITY urządzenie FACTOR czynnik FACTORY fabryka FACTORY GATE PRICE cena fabryczna FAIL nie udać się, zawieść FAILURE porażka, niepowodzenie FERRY prom FLEXIBLE elastyczny FLEXIBILITY elastyczność FLIGHT lot FLY latać FLOW przepływ FLOW OF INFORMATION przepływ informacji FLOW OF GOODS przepływ towaru FLOW OF MONEY przepływ pieniędzy FLUCTUATION (IN DEMAND) wahanie (w popycie) FLUID płyn / płynny FORECAST prognoza / prognozować FOREIGN COMPANY firma zagraniczna FORKLIFT TRUCK wózek widłowy (FREIGHT) FORWARDER spedytor (FREIGHT) FORWARDING spedycja

10 FRAGILE delikatny, kruchy FREIGHT fracht FRONTIER granica FULFIL spełniać G GAIN zyskiwać GAS benzyna GAUGE miernik, wskaźnik GOAL cel GOODS towary GOVERN rządzić, zarządzać GOVERNMENT rząd GROSS / NET PRICE cena brutto/netto GROSS WEIGHT waga brutto GROW rosnąć GROWTH wzrost H HANDLE zajmować się HANDLING OF GOODS obsługiwanie towarów HARBOUR przystań, nabrzeże portowe HARDWARE sprzęt komputerowy HAUL holowanie HAULIER przewoźnik drogowy HAZARD niebezpieczeństwo HAZARDOUS ryzykowny, niebezpieczny HAZARDOUS GOODS towary niebezpieczne HEADQUARTERS główna siedziba HOLD UP unieruchomienie HOOK hak

11 I IDENTIFY rozpoznawać, identyfikować IDENTIFICATION identyfikacja IMPACT wpływ IMPLEMENT wprowadzać (w życie), wdrażać IMPLEMENTATION wdrożenie IMPORT importować IMPROVE ulepszać, poprawiać IMPROVEMENT poprawa INCH cal INCLUDE obejmować, włączać, zawierać ALL INCLUSIVE obejmujący wszystkie aspekty INCREASE wzrost INCREASE zwiększać INCREASE PRODUCTION zwiększać produkcję INDUSTRY przemysł INDUSTRIAL przemysłowy INFLATION inflacja INFLUENCE wpływ, oddziaływanie INFORMATION informacja SWAP INFORMATION wymieniać informacje INFRASTRUCTURE infrastruktura INGREDIENT składnik INLAND WATERWAY śródlądowe drogi wodne INNOVATE wprowadzać innowacje INNOVATION innowacja, nowatorstwo INSPECT badać, sprawdzać INSPECTION kontrola, wizytacja INSTALMENT rata (kredytu) INSURE ubezpieczać INSURANCE ubezpieczenie INSURANCE RATES stawki ubezpieczenia INTEGRATE wcielać, włączać, integrować INTERDEPENDENCE współzależność INTERMEDIARY pośrednik INTERMODAL intermodalny INTERMODALITY intermodalność INVENTORY / STOCK stan magazynowy, zapasy na magazynie INVEST inwestować INVOICE faktura INVOLVE pociągać za sobą ISSUE kwestia, sprawa ISSUE wystawić (dokument)

12 ISSUE AN INVOICE wystawić fakturę ITEMIZE wyszczególniać, rozpisać pozycje J JOINT VENTURE spółka z kapitałem mieszanym K KITTING kompletowanie zestawów (np. z różnych części) pod zamówienie klienta L LABEL metka, etykietka LABELLING etykietowanie LABOUR praca, robota LABOUR COST koszt pracy LABOUR MARKET rynek pracy LABOUR CHARGES stawki za pracę LASHING mocowanie pasami LAY kłaść LEAD TIME okres projektowania i wdrażania, czas realizacji zamówienia LEADING COMPANY wiodąca firma LEVEL poziom LIABILITY odpowiedzialność prawna LIFT winda LIFT podnosić LINK połączenie, związek LIST PRICE cena katalogowa LOAD ładować UNLOAD wyładowywać, rozładowywać

13 PAYLOAD ładowność RELOAD przeładowywać LOCATE lokalizować LOGISTICS logistyka GREEN LOGISTICS eko logistyka REVERSE LOGISTICS logistyka zwrotna LOGISTICIAN logistyk LORRY ciężarówka LOSS strata LOW COST niski koszt LOWER obniżać LOWER COSTS obniżać koszta LUGGAGE bagaż LUXURY luksus, obfitość LUXURIOUS luksusowy M MAINTAIN utrzymywać, zachować MAINTENANCE utrzymywanie (w dobrym stanie) MANAGE zarządzać MANAGEMENT kierowanie, zarządzanie MANUAL ręczny MANUFACTURE wytwarzać, produkować MANUFACTURER wytwórca, producent MARK znak TRADE MARK znak handlowy MARKET rynek MARKET LEADER lider na rynku MARKET CHALLENGER druga najlepsza firma na rynku (zaraz po MARKET LEADER) LOSS LEADER artykuł sprzedawany poniżej kosztów celem przyciągnięcia klientów MARKETPLACE rynek handlowy MARKET VALUE wartość rynkowa EMERGING MARKET rynek wschodzący MARGIN margines, marża MATCH pasować MATERIALS materiały MEANS OF CARRIAGE środki przewozu MEASURE mierzyć MEASUREMENT pomiar, miara

14 MEET NEEDS zaspokajać potrzeby MERCHANDISE towar MERGE łączyć, scalać MERGER fuzja (firm) METHOD metoda MINIMIZE minimalizować MIX mieszać MOBILE mobilny, przenośny MOBILE komórka MODE OF TRANSPORT gałąź transportu MONITOR obserwować, monitorować MOVE przemieszczać, poruszać MOVEMENT przemieszczanie, ruch N NAILS gwoździe NEGLECT zaniedbywać, lekceważyć NEGOTIATE negocjować NEGOTIATIONS negocjacje NEGOTIATOR negocjator NETWORK sieć O OBJECTIVE cel OBLIGATION zoobowiązanie OBTAIN uzyskać, otrzymać OCCUR wydarzyć się ON BEHALF OF (idiom) w imieniu ON SCHEDULE (adv) zgodnie z harmonogramem OFFSHORE morski, przybrzeżny ONLINE TOOL narzędzie online OPERATE działać OPERATION działanie OPPORTUNITY okazja, możliwość

15 OPTIMIZE optymalizować ORDER zamówienie, zlecenie ORDER zamawiać, zleca ORDER NUMBER numer zamówienia, zlecenia PLACE AN ORDER składać zamówienie ORGANIZE organizować ORIGIN pochodzenie OUTSOURCE korzystać z obsługi zewnętrznej OVERHANGING zwisający OVERWEIGHT CARGO ładunek o wadze ponad limit OWN własny P PACK pakować PALLETIZE paletować PALLET paleta HOMOGENOUS PALLET paleta jednorodna (zawierająca 1 rodzaj towaru) MIXED PALLET paleta mieszana PARALLEL równoległy PARTICIPATE uczestniczyć PARTICIPANT uczestnik PARTNERSHIP partnerstwo PARTY strona (umowy) PASS mijać PAY płaćić PAYMENT zapłata PAYMENT TERMS warunki zapłaty ADVANCE PAYMENT płatność z gory PERFORM wykonywać PERFORMANCE wydajność PERISHABLES produkty łatwo się psujące PERSUADE przekonywać PICK podnosić, odbierać, kompletować PICK UP (OF GOODS) odbiór (towarów) ORDER PICKING kompletacja zamówienia PILE sterta, stos PILE piętrzyć, układać jedno na drugim PILOT PROJECT projekt pilotażowy PIPELINE rurociąg PLACE miejsce

16 PLACE kłaść, składać (zamówienie) PLAN planować PLANT zakład PRODUCTION PLANT zakład produkcyjny PLUG wtyczka POINT OF DESTINATION punkt docelowy POINT OF ORIGIN punkt pochodzenia POLLUTE zanieczyszczać POLLUTION zanieczyszczenie POLLYBAGGING foliowanie (np: kiedy magazyn ma dołączoną płytę DVD i jest w folii) PORT port POWER władza, kontrola PRECISION precyzja PREMISES nieruchomość PREPARE przygotowywać PREREQUISITE warunek wstępny PRESSURE ciśnienie, presja PREVENT zapobiegać PRICE LIST cennik PRIORITY priorytet PRIORITISE traktować priorytetowo, przedładać nad coś PROCEDURE procedura PROCESS przetwarzać PROCESS DATA przetwarzać dane PROCUREMENT zdobywanie, nabywanie PRODUCT produkt PRODUCER producent PRODUCE produkować PRODUCTION produkcja PRODUCTION PLANT zakład produkcyjny PRODUCTIVITY wydajność PROFIT zysk PROFITABILITY zyskowność PROFIT MARGIN marża zysku PROMISE obietnica PROMISE obiecywać PROTECT bronić, ochraniać PROVIDE zapewniać, zaopatrywać PROVIDER dostawca PROVISION świadczenie, dostarczanie PUBLISH publikować PUNCTUALITY punktualność, dokładność PURCHASE zakup PURCHASE kupować, nabywać PURCHASE COST koszt zakupu PURCHASE PRICE cena zakupu PURCHASING DEPARTMENT dział zakupów

17 Q QUALITY jakość QUALITY ISSUES problem z jakością QUANTITY ilość QUANTITY DISCOUNT rabat ilościowy QUAY nabrzeże portowe QUEUE kolejka QUOTE wyceniać, przedstawiać ofertę cenową QUOTATION wycena, oferta cenowa R RAIL kolej RAILWAY linia kolejowa RAILWAY STATION dworzec kolejowy RAPID PACE szybkie tempo RATE stawka RAW MATERIAL surowiec SEMI FINISHED GOODS pół produkty FINISHED GOODS produkty gotowe REACT reagować REACTION reakcja RECEIPT paragon RECIPIENT odbiorca RECEIVE GOODS otrzymywać towar/ przyjmować towar RECEIPT AT WAREHOUSE przyjęcie na magazyn RECOGNISE rozpoznać, rozpoznawać REDUCE redukować, obniżać REDUCTIONS zniżka, obniżka REDUCE COSTS obniżać koszty REDUCE INVENTORIES obniżać zapasy, stany magazynowe REFER odwołać się (do czegoś) REFINERY rafineria RELOCATE przemieszczać, przenosić RELY ON polegać na RELIABLE niezawodny, taki na którym można polegać REMAIN pozostać

18 RENT czynsz RENT wynajmować REPACK przepakowywać REPAIR naprawiać REPORT raport NON CONFORMANCE REPORT raport niezgodności REPRESENT reprezentować RESOURCES zasoby HUMAN RESOURCES zasoby ludzkie RESPOND odpowiadać, reagować RESPONSE reakcja, odpowiedź RESPONSIVE odpowiadający, reagujący RETAIN zachowywać, zatrzymywać RETAILER sprzedawca detaliczny RETAIL PRICE cena detaliczna RELIABLE rzetelny, niezawodny REPELNISH uzupełniać REQUEST prośba REQUIRE wymagać REQUIREMENTS wymagania RESEARCH badania naukowe RESEARCH & DEVELOPMENT DEPARTMENT Dział Badań i Rozwoju RESOLVE rozwiązywać (np. problem) RESPOND odpowiadać (komuś) RESPONSIBILITY odpowiedzialność RESPONSIBLE FOR odpowiedzialny za RESPONSIVENESS chęć współpracy RETAIL sprzedaż detaliczna RETAILER sprzedawca detaliczny RETURN powrót RETURN wracać REUSABLE TRANSIT EQUIPMENT sprzęt do przewozu wielokrotnego użytku REVISE powtarzać materiał RIGID BOX sztywne opakowanie RISK ryzyko RIDK ryzykować RIVER BARGE barka ROUTE droga, trasa RUBBER TYRES opony gumowe

19 S SALARY pensja SALE sprzedaż SALES DEPARTMENT dział sprzedaży SALES TARGET zakładana wysokość sprzedaży SCHEDULE harmonogram SCHEDULE TRANSPORT harmonogram transportu SEASONAL DEMAND okresowe zapotrzebowanie SECURE bezpieczny SECURE zabezpieczać SEEK szukać SELECT wybierać SELL sprzedawać SEND wysyłać SERVICE usługa, obsługa CUSTOMER SERVICE obsługa klienta SET (SOMETHING) BACK (phrasal verb) opóźniać coś SET UP (A BUSINESS) (phrasal verb) założyć, otworzyć (firmę) SHEET arkusz SHIFT przesunąć, przestawić SHIP statek SHIPMENT wysyłka SHIPPER nadawca ładunku SHIPPING RATE koszty wysyłki SHORT krótki SHORTAGE deficyt SHORTEN (E.G. PRODUCTION TIME) skracać SHORTFALL dziura (w budżecie) SHRINK WRAPPING pakowanie w folię termokurczliwą SHUFFLING SYSTEM system sortujący SIMPLIFY upraszczać SIMPLIFICATION uproszczenie SITE miejsce, teren SOFTWARE oprogramowanie SOLUTION rozwiązanie SOLVE (A PROBLEM) rozwiązywać SOLUTION rozwiązanie SOLVENT wypłacalny INSOLVENT niewypłacalny SOLVENCY wypłacalność (finansowa) INSOLVENCY niewypłacalność TO FILE FOR INSOLVENCY złożyć wniosek o upadłość

20 TO BECOME INSOLVENT stać się niewypłacalnym SORT sortować SOURCE źródło SOURCE pozyskiwać, uzyskiwać MULTIPLE SOURCE pozyskiwać z wielu źródeł SINGLE SOURCE pozyskiwać z jednego źródła DUAL SOURCE pozyskiwać z dwóch źródeł SOURCING STRATEGY strategia finansowania SPEED prędkość SPECIFY precyzować, uściślać SQUARE METER metr kwadratowy STACK sterta STAFF personel STAGE etap, faza STAPLES zszywki STATE OF THE ART supernowoczesny STEEL PIPES rury stalowe STEVEDORE doker, robotnik portowy STICK przyklejać STOCK asortyment, zapas DIVERT STOCKS przekierowywać zapasy STOCKS OUT braki na magazynie RUN OUT OF STOCK wykończenie zapasów STORAGE pamieć (w komputerze) STORAGE magazynowanie STORE magazyn SUBSIDIARY drugorzędny SUCCEED odnosić sukces SUIT odpowiadać, pasować (komuś) SUITABLE odpowiedni SUPERVISE nadzorować SUPERVISOR przełożony SUPPLY zaopatrywać SUPPLIES zaopatrzenie SUPPLY CHAIN łańcuch dostaw SUPPLIER dostawca SUPPORT wspierać SUPPORT wsparcie SUSTAIN podtrzymywać SUSTAINABLE trwały (np. wzrost) SWAP BODY nadwozie SYSTEM system

21 T TAILOR MADE SOLUTIONS rozwiązania dostosowane do potrzeb TAKE PLACE odbywać się TANK czołg, cysterna TARIFF taryfa TARPAULIN brezent TAX podatek TEMPORARY STAGE stan przejściowy TENDER (cześć lokomotywy) tender TENDER (żeglarstwo) statek pomocniczy TERMINAL terminal komputerowy TERMS warunki (np. umowy) TEST testować THREAT zagrożenie TIER ONE SUPPLIER dostawca pierwszego rzędu TIER TWO SUPPLIER dostawca drugiego rzędu TIER THREE SUPPLIER dostawca trzeciego rzędu TIMELINESS odpowiednia pora TIMETABLE plan lekcji, rozkład jazdy TRACE śledzić TRACK namierzać TRADE handel OVERSEAS TRADE handel zagraniczny FOREIGN TRADE handel zagraniczny TRADE DISCOUNT rabat handlowy TRAILER przyczepa TRAIN pociąg TRANSACTION transakcja TRANSFER przenosić, przesyłać TRANSFER DATA przesyłać dane TRANSFORM przekształcać TRANSPARENCY przejrzystość (np. informacji) TRANSPORT transport TRANSPORTATION transport MEANS OF TRANSPORT środek transport MODE OF TRANSPORT gałąź (rodzaj) transportu TRANSSHIPMENT przeładunek TRUCK ciężarówka TYPE typ, rodzaj

22 U UNDERGROUND 1. metro 2. podziemny UNDERTAKE podjąć sie, przedsięwziąć UNFORSEEN SHORTAGE nieprzewidziany brak UPDATE aktualizacja UPDATE aktualizować USER użytkownik USER FRIENDLY przyjazny dla użytkownika UTILIZE użytkować, eksploatować V VALUE wartość VARY różnić się, zmieniać się VEHICLE pojazd FLEET OF VEHICLES flota pojazdów VENDOR sprzedawca VENDING MACHINE automat (np. do kawy) VESSEL statek, okręt VIOLATE naruszać, zakłócać VIOLATION naruszenie, wykroczenie VISIBILITY widoczność, widzialność VOYAGE podróż, rejs W WAGE płaca, zarobki LIVING WAGE pensja wystarczająca na utrzymanie WAGON wagon towarowa WAREHOUSE magazyn

23 WAREHOUSING magazynowanie WEIGH ważyć, zważyć WEIGHT waga WHEEL koło WHOLESALE sprzedaż hurtowa WHOLESALER hurtownik WIDE RANGE OF SERVICES szeroki zakres usług WORKING CAPITAL kapitał obrotowy WRAP zawinąć, owinąć Y YARD plac ABBREVIATIONS ABC (ACTIVITY BASED COSTING) rachunek kosztów działań ABM (ACTIVITY BASED MANAGEMENT) zarządzanie kosztami działań APR (ADJUSTABLE PALLET RACKING) regulowane regały paletowe AS/RS (AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM) zautomatyzowany system przechowywania i pobierania B2B (BUSINESS TO BUSINESS) kontakty bezpośrednie między przedsiębiorcami B2C (BUSINESS TO CONSUMER) kontakty między przedsiębiorcami a klientami CEO (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) dyrektor generalny CFO (CHIEF FINANCIAL OFFICER) dyrektor finansowy COO (CHIEF OPERATING OFFICER) dyrektor operacyjny CMI (CO MANAGED INVENTORY) wspólnie zarządzane zapasy CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) zarządzanie relacjami z klientem CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) społeczna odpowiedzialność biznesu EDI (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) elektroniczna wymiana danych EPOS (ELECTRONIC POINT OF SALE) punkt sprzedaży elektronicznej ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) planowanie zasobów przedsiębiorstwa

24 FEFO (FIRST EXPIRY FIRST OUT) pierwsze traci ważność pierwsze wychodzi FIFO (FIRST IN FIRST OUT) pierwszy na wejściu pierwszy na wyjściu FTL (FULL TRUCK LOAD) załadunek pełno pojazdowy GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) globalny system pozycjonowanie ISO (INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION) międzynarodowa organizacja ds. standaryzacji IT (INFORMATION TECHNOLOGY) technologia informacyjna informatyka JIT (JUST IN TIME) dokładnie na czas KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR) kluczowy wskaźnik wydajności LIFO (LAST IN FIRST OUT) ostatni na wejściu pierwszy na wyjściu LPG (LIQUID PETROLEUM GAS) paliwo (gaz propan butan) LTL (LESS THAN TRUCK LOAD) drobnica MHE (MECHANICAL HANDLING EQUIPMENT) sprzęt mechaniczny NPD (NEW PRODUCT DEVELOPMENT) opracowanie nowego produktu POD (POINT OF DELIVERY) punkt dostawy POE (POINT OF ENTRY) punkt wejścia POS (POINT OF SALE) punkt sprzedaży PPE (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT) wyposażenie do ochrony osobistej PPT (POWERED PALLET TRUCK) wózek paletowy z własnym napędem RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) identyfikacja za pośrednictwem fal radiowych RSC (RIGID STACKABLE CONTAINERS) sztywne pojemniki dające się piętrzyć SCM (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) zarządzanie łańcuchem dostaw SKU (STOCK KEEPING UNIT) jednostka magazynowa USP (UNIQUE SELLING POINT) unikatowa cecha produktu VAT (VALUE ADDED TAX) podatek od wartości dodanej VAS (VALUE ADDED SERVICES) usługi o wartości dodanej VMI (VENDOR MANAGED INVENTORY) zapasy zarządzane przez sprzedawcę WMS (WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM) magazynowy system informatyczny 3PL (THIRD PARTY LOGISTICS) firma logistyczna / operator logistyczny 4PL (FOURTH PARTY LOGISTICS) firma logistyczna / operator logistyczny, którzy oferują również usługi o wartości dodanej

Business English Vocabulary

Business English Vocabulary Management amend being authoritative being competent being decisive being efficient being persuasive board of directors chairman commitment communication competitive crises management downfall effort executives

Bardziej szczegółowo

acceptance certificate świadectwo przyjęcia

acceptance certificate świadectwo przyjęcia A A roads autostrady i drogi główne abandoned baggage bagaż porzucony abandoned goods towary porzucone abandonment to State Treasury zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa abnormal risk ryzyko nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

We make your production efficient

We make your production efficient We make your production efficient Twinings of London Twinings of London is a global brand of high quality teas, selling its products in over 115 countries. The company has a 300-year tradition, which makes

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna logistyka. Wydanie X

Nowoczesna logistyka. Wydanie X Nowoczesna logistyka. Wydanie X Autorzy: Paul R. Murphy Jr., Donald F.Wood Tłumaczenie: RENTIER-LANG Cezary Welsyng ISBN: 978-83-246-3014-1 Tytuł oryginału: Contemporary Logistics (10th Edition) Format:

Bardziej szczegółowo

DSR case studies. a. Twinings of London...2 b. Tyson Foods...4. a. Airbus.6 b. Magna.8 c. Metal Improvement Company.10 d. Silkmead Tubular.

DSR case studies. a. Twinings of London...2 b. Tyson Foods...4. a. Airbus.6 b. Magna.8 c. Metal Improvement Company.10 d. Silkmead Tubular. DSR case studies Spis treści: I. Branża spożywcza a. Twinings of London...2 b. Tyson Foods...4 II. Przemysł motoryzacyjny i lotniczy a. Airbus.6 b. Magna.8 c. Metal Improvement Company.10 d. Silkmead Tubular.12

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

BROSZURA TEMATYCZNA. Sprzęt i wyposażenie medyczne

BROSZURA TEMATYCZNA. Sprzęt i wyposażenie medyczne BROSZURA TEMATYCZNA Sprzęt i wyposażenie medyczne Production and design: Global Sales and Marketing department IBS, ASW and IBS VIRTUAL ENTERPRISE are registered trademarks of IBS AB, in the European Union

Bardziej szczegółowo

Projekt Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INVEST ENGLISH Polish English English - Polish Dictionary By Dariusz

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc A a a.m. ability able about above abroad absence absent accept access accident according account accuse ache achieve across act action active activity actor actress actual actually ad add addition additional

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw a strategia firmy. Cel zarządzania łańcuchem dostaw. Łańcuch dostaw pełni integracyjną rolę w firmie

Łańcuch dostaw a strategia firmy. Cel zarządzania łańcuchem dostaw. Łańcuch dostaw pełni integracyjną rolę w firmie Agenda Istota strategii (Understand the importance of strategic planning and know the basic outline for a strategic plan, including implementation, evaluation and control. Describe the elements of the

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA MODEL SYSTEMU INFORMACJI LOGISTYCZNEJ W KANAŁACH DYSTRYBUCJI WĘGLA KAMIENNEGO Rozprawa doktorska Jadwiga Grabowska Promotor : Prof. dr hab. inż. Marian

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3. itsmf tłumaczenie podstawowe. itsmf tłumaczenie alternatywne. Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie

Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3. itsmf tłumaczenie podstawowe. itsmf tłumaczenie alternatywne. Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3 itsmf tłumaczenie podstawowe itsmf tłumaczenie alternatywne Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie Acceptance criteria Kryteria akceptacji Warunki zatwierdzenia Acceptance

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjnych części zamiennych i akcesoriów

Rynek motoryzacyjnych części zamiennych i akcesoriów Rynek motoryzacyjnych części zamiennych i akcesoriów Produkcja i projekt: Wydział globalnej sprzedaży i marketingu IBS, ASW oraz IBS VIRTUAL ENTERPRISE są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy IBS

Bardziej szczegółowo

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

A roads autostrady i drogi główne A share akcja niedająca prawa głosu A1 ship statek pierwszej klasy według rejestru

A roads autostrady i drogi główne A share akcja niedająca prawa głosu A1 ship statek pierwszej klasy według rejestru A A roads autostrady i drogi główne A share akcja niedająca prawa głosu A1 ship statek pierwszej klasy według rejestru Lloyds a abandon a claim odstępować od roszczenia; zrzekać się roszczenia abandon

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 INDEKS INDEX SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 STRUKTURA MAKROEKONOMICZNA MACROECONOMIC FRAMEWORK 7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENTS 37 OPINIA

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Warszawa, 5 grudnia 2008 r. Opracowane dla Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

biznes Logistyka branży odzieżowej Transport intermodalny Rynek powierzchni magazynowych luty 2/2013 (33)

biznes Logistyka branży odzieżowej Transport intermodalny Rynek powierzchni magazynowych luty 2/2013 (33) luty 2/2013 (33) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży odzieżowej Transport intermodalny Nakład: 11

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW 1 P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 1 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz. Dr

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo