Miejscowość: Głogów Kod pocztowy: Faks:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejscowość: Głogów Kod pocztowy: E-mail: rzp@glogow.um.gov.pl Faks: +4876 7265 437"

Transkrypt

1 1/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL Gminy Miejskiej Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską UNIA EUROPEJSKA z Europejskiego Funduszu Publikacja Rozwoju Suplementu do Regionalnego Dziennika Urzędowego w ramach Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 2, rue Mercier, L-2985 Dolnośląskiego Luksemburg Faks na (352) lata Piorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Informacje (Społeczeństwo i formularze on-line: Informacyjne). Działa 2.2. Rozwój usług elektronicznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Rynek 10 Gmina Miejska Głogów Miejscowość: Głogów Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Joanna Duraj Tel.: Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III

2 2/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL I.2) RODZAJ INSTYTUCJI Gminy Miejskiej ZAMAWIAJĄCEJ Głogów I GŁÓWNY współfinansowanego PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY przez Unię DZIAŁALNOŚCI Europejską Operacyjnego Ministerstwo lub dla inny Województwa organ krajowy lub Dolnośląskiego federalny, Ogólne na lata usługi publiczne Piorytet II Rozwój społeczeństwa w tym jednostki regionalne informacyjnego i lokalne na Dolnym Śląsku Obrona (Społeczeństwo Informacyjne). Działa Agencja/Urząd 2.2. Rozwój krajowy lub usług federalny elektronicznych. Porządek i bezpieczeństwo publiczne Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

3 3/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA II: PRZEDMIOT Gminy ZAMÓWIENIA Miejskiej Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Piorytet II Rozwój II.1) OPIS społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). Działa II.1.1) Nazwa 2.2. nadana Rozwój zamówieniu usług elektronicznych. przez instytucję zamawiającą infokiosków w ramach projektu E-Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz Gminy Miejskiej Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Piorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). Działa 2.2. Rozwój usług elektronicznych. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Główne miejsce realizacji dostawy Kategoria usługi: nr 7 (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/ WE) Główne miejsce świadczenia usług Głogow Kod NUTS II.1.3) Ogłosze dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::

4 4/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.5) Krótki opis Gminy zamówienia Miejskiej lub zakupu(ów) Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oprogramowania do e -usług, systemu klasy ITSM oraz infokiosków. Operacyjnego Charakterystyka: dla Województwa Dolnośląskiego na lata Piorytet II Rozwój społeczeństwa Głównym celem projektu informacyjnego jest przygotowa na Dolnym Gminy Śląsku Miejskiej (Społeczeństwo Głogów do świadcze-nia Informacyjne). e -usług na rzecz Działa 2.2. Gminy, Rozwój powiatu usług głogowskiego elektronicznych. (w tym odbiorcy indywidualni i przedsiębiorcy). Projekt wpły na zmjsze dystansu w dostę-pie do technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz zapewni integrację z e - usługami na poziomie kraju. Zamówie obejmuje zakup i wdroże oprogramowania do e -usług, systemu klasy ITSM oraz infokiosków. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje do potrzeb Zamawia-jącego oprogramowa do e usług, który przyczyni się do poszerzenia zakresu usług świadczonych w ramach e -administracji oraz udostępnia mieszkańcom Gminy Miejskiej Głogów następujących nowych elektronicznych usług publicz-nych: - e -turystyki (system wspomagający pomoc turystyczną w mieście), - e -kultury (system informacji o wydarzeniach kulturalnych i sportowych w mie-ście, e -muzeum, elektroniczna rezerwacja biletów na imprezy kulturalne), - e -rekrutacji (aplikacja naboru szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przed-szkoli), - e -informacji (pojedynczy punkt kontu, portal informacyjny przystosowany do potrzeb osób pełnosprawnych). Ponadto zamówie obejmuje rówż: - zakup i montaż infokiosków (2 wewnętrzne, 2 zewnętrzne), - dostarcze i wdroże systemu zarządzania klasy ITSM, który będzie dostar-czać mierniki wykorzystania działających e -usług, organizować pracę urzędni-ków, jak rówż monitorować poziom zadowolenia petenta i automatyzować po-wtarzające się zadania. Do zadań tego systemu należeć będzie rówż szeroko rozumiane raportowa w oparciu o wybrane KPI. System klasy ITSM (Informa-tion Technology Service Management) musi być zgodny z metodologią ITIL, inte-growany z modułami inwentaryzacyjnymi, obsługi licencji i bezpieczeństwa dostę-pu do zasobów. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ

5 5/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.6) Wspólny Słownik Gminy Zamówień Miejskiej (CPV) Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską Operacyjnego dla Województwa Słownik Dolnośląskiego główny na lata Słownik uzupełniający Piorytet (jeżeli II dotyczy) Rozwój społeczeństwa Główny przedmiotinformacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). Działa 2.2. Rozwój usług elektronicznych. II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli, oferty należy składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Wykonawca wykona, dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje do potrzeb Zamawiającego oprogramowa do e usług, który przyczyni się do poszerzenia zakresu usług świadczonych w ramach e -administracji oraz udostępnia mieszkańcom Gminy Miejskiej Głogów następujących nowych elektronicznych usług publicz-nych: - e -turystyki (system wspomagający pomoc turystyczną w mieście), - e -kultury (system informacji o wydarzeniach kulturalnych i sportowych w mie-ście, e -muzeum, elektroniczna rezerwacja biletów na imprezy kulturalne), - e -rekrutacji (aplikacja naboru szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przed-szkoli), - e -informacji (pojedynczy punkt kontu, portal informacyjny przystosowany do potrzeb osób pełnosprawnych). Ponadto zamówie obejmuje rówż: - zakup i montaż infokiosków (2 wewnętrzne, 2 zewnętrzne), - dostarcze i wdroże systemu zarządzania klasy ITSM, który będzie dostar-czać mierniki wykorzystania działających e -usług, organizować pracę urzędników, jak rówż monitorować poziom zadowolenia petenta i automatyzować powtarzające się zadania. Do zadań tego systemu należeć będzie rówż szeroko rozumiane raportowa w oparciu o wybrane KPI. System klasy ITSM (Informa-tion Technology Service Management) musi być zgodny z metodologią ITIL, inte-growany z modułami inwentaryzacyjnymi, obsługi licencji i bezpieczeństwa dostę-pu do zasobów. Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: PLN LUB Zakres: między a Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a

6 6/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL Gminy Miejskiej Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Piorytet II Rozwój w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). Działa 2.2. Rozwój usług elektronicznych. II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie 01/07/2010 (dd/mm/rrrr) Zakończe 18/04/2011 (dd/mm/rrrr)

7 7/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA III: INFORMACJE Gminy Miejskiej O CHARAKTERZE Głogów PRAWNYM, współfinansowanego EKONOMICZNYM, przez FINANSOWYM Unię Europejską I z TECHNICZNYM Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Piorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Działa 2.2. Rozwój usług elektronicznych. III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) wadium ,00 zł III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących Wykonawcy mogą wspól ubiegać się o udziele zamówienia. W przypadku, o którym mowa wyżej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udziele zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) posiadania uprawń do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania i w tym względzie są przedsiębiorcami w rozumieniu Art. 2 i Art. 4 ust. 1 i 2, prowadzącymi działalność gospodarczą zgod z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz ze zmianami ); 2) posiadania wiedzy doświadczenia i w tym względzie : a) wykażą i udokumentują, iż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem po-stępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali usługi w zakresie -zbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć (łącz): - wykona (dostarcze i wdroże), co najmj 1 zakończonego zadania o wartości co najmj zł brutto (słow: trzy miliony złotych), obejmującego dostawę i wdroże systemu informatycznego. Wymienione zada musi wspomagać elektroniczną komunikację po-przez sieć Internet z jednostką administracji publicznej. Zada polega-jące na wdrożeniu jedy modyfikacji systemu jak rówż upgrade, update istjącego u odbiorcy systemu będzie liczone jako wykaza-ne zada. - wykona (dostarcze i wdroże), co najmj 1 zakończonego zadania o wartości co najmj zł brutto (słow: jeden milion złotych) w dowolnej jednostce administracji publicznej, z których w ramach zamówienia wykonano wszystkie poniższe elementy z lit. a), lit. b) i lit. c) poniżej: a) wdroże systemu informatycznego typu back office w dowolnej jednostce administracji publicznej obejmującego integrację z plat-formą epuap w zakresie min. dwóch usług publicznych online na poziomie 4 Transakcja. b) wdroże obejmujące dostawę i uruchomie elektronicznej skrzynki podawczej wspomagającego świadcze e-usług w do-wolnej jednostce administracji publicznej c) wdroże obejmujące dostawę i uruchomie portalu www za-rządzanego za pomocą systemu CMS -wykona co najmj jednego zadania obejmującego dostarcze systemu zapewniającego bezpośrednią komunikację tekstową na żywo pomiędzy użytkownikami strony internetowej a jej właścicielem w dowolnej jednostce administracji publicznej. b) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, zależ od charakteru prawnego łączącego go z nimi sto-sunku. W iej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczem zbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiąza I -zbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo ko-rzystania z ich wiedzy I doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia I w tym względzie :

8 8/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL Dysponują lub będą Gminy dysponować Miejskiej osobami Głogów zdolnymi współfinansowanego do wykonania zamówienia, które przez będą Unię w nim Europejską uczestniczyć tj. z osobami Europejskiego o następujących Funduszu kwalifikacjach Rozwoju pozwalających Regionalnego obsadze w ramach kluczowych Regionalnego stanowisk w czasie Programu realizacji Operacyjnego przedmiotu zamówienia: dla Województwa Dolnośląskiego na lata Piorytet II Rozwój społeczeństwa a) Kierownik Projektu informacyjnego Wykonawcy osoba na Dolnym odpowiedzialna Śląsku za (Społeczeństwo przebieg całości prac Informacyjne). po stro Wykonawcy, Działa spełniające poniższe 2.2. Rozwój wymagania: usług elektronicznych. - posiada wykształce wyższe, - posiada znajomość zasad zarządzania projektami, potwierdzoną ważnym certyfika-tem z zakresu metodologii zarządzania projektami Prince2 na poziomie Practitioner (lub równoważny) - posiada minimum 5 let doświadcze w zakresie zarządzania projektami, - udział w charakterze Kierownika Projektu w minimum dwóch projektach, w którym zaprojektowano i wdrożono system informatyczny o wartości co najmj zł brutto każdy, - pełnił funkcje Kierownika Projektu w ciągu ostatnich 3 lat w co najmj jednym za-kończonym sukcesem projekcie (odebrany przez zamawiającego i przekazany do utrzymania), który był monitorowany przez instytucję pośredniczącą/zarządzającą środkami unijnymi b) Główny Analityk osoba posiadająca kwalifikacje oraz doświadcze zawodowe w zakresie analizy wymagań i tworzenia dokumentacji analitycznej spełniająca po-niższe wymagania: - posiada wykształce wyższe, - posiada doświadcze w roli analityka, - brał udział w roli Analityka w ciągu ostatnich 3 lat w co najmj 2 projektach, w któ-rych zaprojektowano i wdrożono systemy informatyczne o wartości co najmj brutto każdy c) Zespół Specjalistów ds. zarządzania usługami IT (ITIL) co najmj czterech członków zespołu, osoby posiadające kwalifikacje i doświadcze zawodowe w za-kresie zarządza usługami IT, spełniające poniższe wymagania każda: - posiada wykształce wyższe - posiada ważny certyfikat ITIL Foundation lub wyższy d) Ekspert ds. bezpieczeństwa osoba posiadająca kwalifikacje oraz doświadcze- zawodowe w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, spełniająca poniższe wymagania: - posiada wykształce wyższe - posiada ważny certyfikat CISA lub CISSP - pełniła w ciągu ostatnich 3 lat funkcję osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w co najmj dwóch projektach informatycznych, o wartości brutto każdy e) Zespół programistów co najmj 10 członków zespołu, osoby posiadające kwalifikacje i doświadcze zawodowe z zakresu programowania aplikacji i usług, spełniające poniższe wymagania każda: - wykształce wyższe informatyczne - pełniła w ciągu ostatnich 3 lat rolę programisty w jednym projekcie o wartości co najmj zł brutto każdy. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej i w tym względzie : a) dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania usług posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości minimum zł, b) posiadają ubezpiecze OC z tytułu prowadzonej działalności gospodar-czej na kwotę co najmj zł c) Udokumentują osiągnięcie przychodu ze świadczenia usług informatycz-nych i sprzedaży produktów informatycznych netto z działalności operacyj-nej w ostatnich trzech latach obrotowych a jeżeli okres prowadzenia dzia-łalności jest krótszy - za ten okres, w wysokości mjszej niż PLN /słow: sześć milionów złotych/ za każdy rok. 5) braku podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.; 6) oferowane przez Wykonawcę usługi informatyczne muszą być zgodne z normami: - w odsieniu do systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2001, lub równoważnymi; - w odsieniu do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001:2004, lub równoważnymi; - w odsieniu do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-ISO/IEC 27001:2007, lub równoważnymi. 7) Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia muszą wykazać, że : a) każdy z osobna posiada uprawnia do prowadzenia działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ich uprawń oraz że brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p., b) wspól muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące wiedzy i do-świadczenia, potencjału technicznego oraz dysponowania osobami zdol-nymi do wykonania zamówienia, posiadania odpowiedj wielkości środ-ków finansowych zbędnych do wykonania zamówienia, ubezpieczenia się w zakresie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

9 9/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL Gminy Miejskiej Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską Informacje i formalności koczne do dokonania Minimalny poziom ewentual wymaganych oceny spełniania wymogów: standardów Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Piorytet II Rozwój społeczeństwa 1)posiadają środki informacyjnego finansowe własne lub na dostęp Dolnym do (jeżeli dotyczy): Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). kredytu w wysokości minimum zł, Działa 2)posiadają 2.2. ubezpiecze Rozwój usług OC z tytułu elektronicznych. prowadzonej działalności gospodar-czej na kwotę co najmj zł 3)Udokumentują osiągnięcie przychodu ze świadczenia usług informatycz-nych i sprzedaży produktów informatycznych netto z działalności operacyj-nej w ostatnich trzech latach obrotowych a jeżeli okres prowadzenia dzia-łalności jest krótszy - za ten okres, w wysokości mjszej niż PLN /słow: sześć milionów złotych/ za każdy rok. Na potwierdze spełnia warunków zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów: 1)informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w któ-rych wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2)opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pro-wadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 3)Sprawozda finansowe albo jego część (Bilans, Rachunek Zysków i Strat), a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgod z przepisami o rachunkowości rówż z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zo-bowiązania i należności za okres dłuższy niż ostat 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) wykażą i udokumentują, iż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem po-stępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali usługi w zakresie -zbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć (łącz): - wykona (dostarcze i wdroże), co najmj 1 zakończonego zadania o wartości co najmj zł brutto (słow: trzy miliony złotych), obejmującego dostawę i wdroże systemu informatycznego. Wymienione zada musi wspomagać elektroniczną komunikację po-przez sieć Internet z jednostką administracji publicznej. Zada polega-jące na wdrożeniu jedy modyfikacji systemu Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): oferowane przez Wykonawcę usługi informatyczne muszą być zgodne z normami: - w odsieniu do systemu zarządzania jakością PN- EN ISO 9001:2001, lub równoważnymi; - w odsieniu do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001:2004, lub równoważnymi; - w odsieniu do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-ISO/IEC 27001:2007, lub równoważnymi.

10 10/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL jak rówż upgrade, Gminy update Miejskiej istjącego Głogów u odbiorcy współfinansowanego przez Unię Europejską z systemu Europejskiego będzie liczone Funduszu jako wykaza-ne Rozwoju zada. Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - wykona (dostarcze dla Województwa i wdroże), co Dolnośląskiego najmj 1 na lata Piorytet II Rozwój społeczeństwa zakończonego zadania informacyjnego o wartości co najmj Dolnym 1 000Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). Działa 000 zł brutto 2.2. (słow: Rozwój jeden usług milion złotych) elektronicznych. w dowolnej jednostce administracji publicznej, z których w ramach zamówienia wykonano wszystkie poniższe elementy z lit. a), lit. b) i lit. c) poniżej: a) wdroże systemu informatycznego typu back office w dowolnej jednostce administracji publicznej obejmującego integrację z plat-formą epuap w zakresie min. dwóch usług publicznych online na poziomie 4 Transakcja. b) wdroże obejmujące dostawę i uruchomie elektronicznej skrzynki podawczej wspomagającego świadcze e-usług w do-wolnej jednostce administracji publicznej c) wdroże obejmujące dostawę i uruchomie portalu www za-rządzanego za pomocą systemu CMS -wykona co najmj jednego zadania obejmującego dostarcze systemu zapewniającego bezpośrednią komunikację tekstową na żywo pomiędzy użytkownikami strony internetowej a jej właścicielem w dowolnej jednostce administracji publicznej. b) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, zależ od charakteru prawnego łączącego go z nimi sto-sunku. W iej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczem zbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiąza I -zbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo ko-rzystania z ich wiedzy I doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia I w tym względzie : Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą w nim uczestniczyć tj. osobami o następujących kwalifikacjach pozwalających na obsadze kluczowych stanowisk w czasie realizacji przedmiotu zamówienia: a) Kierownik Projektu Wykonawcy osoba odpowiedzialna za przebieg całości prac po stro Wykonawcy, spełniające poniższe wymagania: - posiada wykształce wyższe, - posiada znajomość zasad zarządzania projektami, potwierdzoną ważnym certyfika-tem z zakresu metodologii zarządzania projektami Prince2 na poziomie Practitioner (lub równoważny) - posiada minimum 5 let doświadcze w zakresie zarządzania projektami, - udział w charakterze Kierownika Projektu w minimum dwóch projektach, w którym zaprojektowano i wdrożono system informatyczny o wartości co najmj zł brutto każdy, - pełnił funkcje Kierownika Projektu w ciągu ostatnich 3 lat w co najmj jednym za-kończonym

11 11/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL sukcesem projekcie Gminy (odebrany Miejskiej przez Głogów zamawiającego współfinansowanego przez Unię Europejską z i Europejskiego przekazany do utrzymania), Funduszu który Rozwoju był monitorowany Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przez instytucję pośredniczącą/zarządzającą dla Województwa Dolnośląskiego środkami na lata Piorytet II Rozwój społeczeństwa unijnymi informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). Działa b) Główny Analityk 2.2. Rozwój osoba usług posiadająca elektronicznych. kwalifikacje oraz doświadcze zawodowe w zakresie analizy wymagań i tworzenia dokumentacji analitycznej spełniająca po-niższe wymagania: - posiada wykształce wyższe, - posiada doświadcze w roli analityka, - brał udział w roli Analityka w ciągu ostatnich 3 lat w co najmj 2 projektach, w któ-rych zaprojektowano i wdrożono systemy informatyczne o wartości co najmj brutto każdy c) Zespół Specjalistów ds. zarządzania usługami IT (ITIL) co najmj czterech członków zespołu, osoby posiadające kwalifikacje i doświadcze zawodowe w za-kresie zarządza usługami IT, spełniające poniższe wymagania każda: - posiada wykształce wyższe - posiada ważny certyfikat ITIL Foundation lub wyższy d) Ekspert ds. bezpieczeństwa osoba posiadająca kwalifikacje oraz doświadcze- zawodowe w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, spełniająca poniższe wymagania: - posiada wykształce wyższe - posiada ważny certyfikat CISA lub CISSP - pełniła w ciągu ostatnich 3 lat funkcję osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w co najmj dwóch projektach informatycznych, o wartości brutto każdy e) Zespół programistów co najmj 10 członków zespołu, osoby posiadające kwalifikacje i doświadcze zawodowe z zakresu programowania aplikacji i usług, spełniające poniższe wymagania każda: - wykształce wyższe informatyczne - pełniła w ciągu ostatnich 3 lat rolę programisty w jednym projekcie o wartości co najmj zł brutto każdy. III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

12 12/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL III.3) SPECYFICZNE Gminy WARUNKI Miejskiej DOTYCZĄCE Głogów ZAMÓWIEŃ współfinansowanego NA USŁUGI przez Unię Europejską Operacyjnego III.3.1) Świadcze dla usługi Województwa zastrzeżone jest Dolnośląskiego dla określonego na zawodu lata Piorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). Działa 2.2. Rozwój usług elektronicznych. Jeżeli,odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykona usługi

13 13/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA IV: PROCEDURA Gminy Miejskiej Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Piorytet II Rozwój IV.1) RODZAJ PROCEDURY społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). Działa IV.1.1) Rodzaj 2.2. procedury Rozwój usług elektronicznych. Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Kandydaci zostali już zakwalifikowani Jeżeli, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ogranicze liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców LUB Przewidywana minimalna liczba Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: a, jeżeli właściwe, maksymalna liczba IV.1.3) Zmjsze liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowa procedury etapowej w celu stopniowego zmjszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert

14 14/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA Gminy Miejskiej ZAMÓWIENIA Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską Operacyjnego IV.2.1) Kryteria udzielenia dla Województwa zamówienia (proszę Dolnośląskiego zaznaczyć odpowied na lata pole(a)) Piorytet II Rozwój społeczeństwa Najniższa cena informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). Działa LUB 2.2. Rozwój usług elektronicznych. Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów Kryteria kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Waga Kryteria Waga IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Jeżeli, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy) WRI.RZP /2010 IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia Jeżeli, Wstępne ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr) Inne wcześjsze publikacje (jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: 14/04/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 15:00 Dokumenty odpłatne Jeżeli, Cena (podać wyłącz dane liczbowe): Warunki i sposób płatności: Waluta:

15 15/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL IV.3.4) Termin składania Gminy ofert Miejskiej lub wniosków Głogów o dopuszcze współfinansowanego do udziału w postępowaniu przez Unię Europejską Data: 15/04/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Piorytet II Rozwój społeczeństwa IV.3.5) Data wysłania informacyjnego zaproszeń do składania na Dolnym ofert lub Śląsku do udziału (Społeczeństwo zakwalifikowanym Informacyjne). kandydatom (jeżeli Działa możliwe do określenia): 2.2. Rozwój (w przypadku usług elektronicznych. procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: (dd/mm/rrrr) IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV inny: IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Do: (dd/mm/rrrr) LUB Okres w miesiącach: LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 15/04/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:30 Miejsce (jeżeli dotyczy): Urząd Miejski Głogów, Rynek 10 pok. 122 Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

16 16/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA VI: INFORMACJE Gminy Miejskiej UZUPEŁNIAJĄCE Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Piorytet II Rozwój VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). Działa 2.2. Rozwój usług elektronicznych. Jeżeli, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Jeżeli, odsie do projektów i/lub programów: E-Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz Gminy Miejskiej Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Piorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). Działa 2.2. Rozwój usług elektronicznych. VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) Zamawiający przewiduje udziele zamówień uzupełniających VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: Adres internetowy (URL): Faks: Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: Faks: VI.4.2) Składa odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to zbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

17 17/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL VI.4.3) Źródło, gdzie Gminy można Miejskiej uzyskać informacje Głogów na współfinansowanego temat składania odwołań przez Unię Europejską Operacyjnego Oficjalna nazwa: dla Województwa Krajowa Izba Dolnośląskiego Odwoławcza przy Prezesie na lata Urzędu Zamówień Piorytet II Rozwój Publicznych społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). Działa Adres pocztowy: 2.2. Rozwój usług ul. Postępu elektronicznych. 17a Miejscowość: warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: Adres internetowy (URL): Faks: VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 25/02/2010 (dd/mm/rrrr)

18 18/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL ZAŁĄCZNIK A Gminy Miejskiej Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską z DODATKOWE Europejskiego ADRESY Funduszu I PUNKTY Rozwoju KONTAKTOWE Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Piorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE Działa 2.2. Rozwój usług elektronicznych. Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: Faks: II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: Faks: III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: Faks:

19 19/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL ZAŁĄCZNIK B (1) Gminy Miejskiej Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską z INFORMACJE Europejskiego O CZĘŚCIACH Funduszu ZAMÓWIENIA Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego CZĘŚĆ nr NAZWAdla Województwa Dolnośląskiego na lata Piorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). Działa 2.2. Rozwój usług elektronicznych. 1) KRÓTKI OPIS 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: 4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr) 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGOzarowice 09/08/2011- ID:2011-111571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGMIRZEC 10/06/2010- ID:2010-073441 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_MPO-Lodz 01/07/2011- ID:2011-091333 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_sbg_kielce 28/09/2010- ID:2010-127983 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego samochodu podnośnika hydraulicznego

Dostawa fabrycznie nowego samochodu podnośnika hydraulicznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_12wogtor 29/07/2011- ID:2011-106394 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego dla WOW NFZ. NFA/ dk/09

Dostawa sprzętu komputerowego dla WOW NFZ. NFA/ dk/09 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_ZSPTuchow 08/08/2010- ID:2010-104574 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_Wyszkow 17/12/2010- ID:2010-168737 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Tel.: 0048 413693010. E-mail: km@straz.kielce.pl Faks: 0048 413693015

Tel.: 0048 413693010. E-mail: km@straz.kielce.pl Faks: 0048 413693015 Dostawa jednego fabrycz nowego samochodu z drabiną automatyczną o wysokości UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_Fundusz1 16/03/2010- ID:2010-033930 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 15 ENOTICES_MSWIA 23/11/2011- ID:2011-162644 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_szpitalzg 21/06/2011- ID:2011-086109 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_Z-P 23/09/2010- ID:2010-125842 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_gminarewal 19/07/2010- ID:2010-093465 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: Faks:

Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ldmowski 03/08/2011- ID:2011-109042 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_MPO-Lodz 22/03/2011- ID:2011-041277 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_dw - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 14 ENOTICES_tyskisport 24/10/2011- ID:2011-147782 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352)

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 70-540. Tel.: 091-44-67-184. E-mail: bkardas@wzp.pl Faks: 091-44-67-185

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 70-540. Tel.: 091-44-67-184. E-mail: bkardas@wzp.pl Faks: 091-44-67-185 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_zozolawa 21/09/2010- ID:2010-124938 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265 Business Objects wraz UNIA z EUROPEJSKA roczną usługą utrzymania i pomocy technicznej Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH ul. Gen. Jankego 276, 40-684 KATOWICE. Miejscowość: KATOWICE Kod pocztowy: 40-684

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH ul. Gen. Jankego 276, 40-684 KATOWICE. Miejscowość: KATOWICE Kod pocztowy: 40-684 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_akademiadl 12/02/2010- ID:2010-019446 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: siedziba zamawiającego Tel.:

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: siedziba zamawiającego Tel.: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 15 ENOTICES_pkm_jaw 17/10/2011- ID:2011-143868 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352)

Bardziej szczegółowo

Zakup, dostawa i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego

Zakup, dostawa i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 53-611. Tel.: 071 7822300. Faks: 071 7822405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 53-611. Tel.: 071 7822300. Faks: 071 7822405 potrzeb obiektów MOPS UNIA EUROPEJSKA we Wrocławiu Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Tel.: Faks:

Tel.: Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 21 ENOTICES_kawon 31/01/2011- ID:2011-015111 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 17 ENOTICES_UMKM 09/11/2011- ID:2011-155574 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_evelkas 24/05/2011- ID:2011-071755 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_ldmowski 13/01/2011- ID:2011-006038 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Zawiercie Kod pocztowy: 42-400. Tel.: 0(32) 67 40 361. E-mail: inwestycje@szpitalzawiercie.pl Faks: 0(32) 67 215 32

Miejscowość: Zawiercie Kod pocztowy: 42-400. Tel.: 0(32) 67 40 361. E-mail: inwestycje@szpitalzawiercie.pl Faks: 0(32) 67 215 32 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 62 ENOTICES_zozsm - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-301. Tel.: 022 542 20 00

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-301. Tel.: 022 542 20 00 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_FCD5 25/01/2011- ID:2011-011609 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_ldmowski 28/01/2011- ID:2011-014563 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Tel.: +48 95 758 36 71

Tel.: +48 95 758 36 71 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, me Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_MinZdrow 12/07/2011- ID:2011-096894 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2007

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2007 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa x Dostawy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73 a Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 51-124. Tel.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73 a Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 51-124. Tel. Świadcze usługi ochrony osób i mienia UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_scrmits - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 25 ENOTICES_LeszekFilipiak 22/07/2010- ID:2010-095782 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_sapsp 13/07/2011- ID:2011-097539 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy X publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy X publikacja nieobowiązkowa Usługi Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy

Bardziej szczegółowo

Szpital Wojewódzki Adres pocztowy: ul. Wieniecka 49 Miejscowość: Włocławek Kod pocztowy: 87-800. EIB SA CENTRALA TORUŃ Tel.

Szpital Wojewódzki Adres pocztowy: ul. Wieniecka 49 Miejscowość: Włocławek Kod pocztowy: 87-800. EIB SA CENTRALA TORUŃ Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330 Wykona usługi sprzątania pomieszczeń medycznych i administracyjnych w UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 20 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_szpita3l 03/06/2011- ID:2011-077679 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: Dział Handlowy Sekcja Zakupów Tel.

Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: Dział Handlowy Sekcja Zakupów Tel. Dostawa, montaż i wdroże kompletnego systemu do pomiarów harmonicznych UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_monika1977 03/08/2011- ID:2011-108504 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_opstar 14/10/2010- ID:2010-136161 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Usługi telefonii komórkowej dla Centrali NFZ oraz oddziałów wojewódzkich

Usługi telefonii komórkowej dla Centrali NFZ oraz oddziałów wojewódzkich UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa publikacja nieobowiązkowa Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa publikacja nieobowiązkowa Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Oficjalna nazwa: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006r (poz. 609) Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Numer sprawy nadany przez zamawiającego: GBR.3410/2/07 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2006

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy

Bardziej szczegółowo

1/ 12 ENOTICES_mzkosw 10/09/2010- ID:2010-119868 Formularz standardowy 5 PL Dostawa oleju napędowego.

1/ 12 ENOTICES_mzkosw 10/09/2010- ID:2010-119868 Formularz standardowy 5 PL Dostawa oleju napędowego. 1/ 12 ENOTICES_mzkosw 10/09/2010- ID:2010-119868 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi ZP 300 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a Miejscowość: Poznań Kod pocztowy:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 1/ 15 ENOTICES_GDDKIA_POZ 27/05/2011- ID:2011-074117 Formularz standardowy 2 PL Kleszczewo w km 31+100 (pomiędzy m. Trzek Duży a UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Gmina Skarżysko-Kamienna Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 18 Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Kod pocztowy: 26-110

Gmina Skarżysko-Kamienna Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 18 Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Kod pocztowy: 26-110 1/ 6 ENOTICES_Edyta12345 18/02/2010- ID:2010-021743 Formularz standardowy 1 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462 kampanii promocyjnej UNIA w EUROPEJSKA oparciu o powyższą strategię Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_X42 12/02/2010- ID:2010-019167 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. (poz. 609) Załącznik nr 1 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: INW.341-8/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 17 ENOTICES_MPiPS - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Nowa Ruda: Wozy strażackie 2011/S 83-136509

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Nowa Ruda: Wozy strażackie 2011/S 83-136509 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136509-2011:text:pl:html PL-Nowa Ruda: Wozy strażackie 2011/S 83-136509 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 35/2006

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 35/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_ZabkowiceSlaskie 07/07/2011- ID:2011-094329 Formularz standardowy 2 PL W ROKU SZKOLNYM 2011/2012, 2012/2013, UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_Gmina_Rozwienica - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/U/18/MOPS/07

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/U/18/MOPS/07 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_powiatbrz 20/10/2010- ID:2010-139242 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_sebastiann 25/06/2010- ID:2010-081306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_powiatlidz 16/05/2011- ID:2011-067809 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu. Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle Kod pocztowy: Wydział Gospodarczy Tel.

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu. Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle Kod pocztowy: Wydział Gospodarczy Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Tel.: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

Tel.: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_karhet 23/08/2011- ID:2011-117611 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265 programie Enterprise UNIA Government. EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: Tel.:

Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: Tel.: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834. Tel.: +48 22 432 80 51

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834. Tel.: +48 22 432 80 51 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Gmina Żyraków Adres pocztowy: Żyraków 137 Miejscowość: Żyraków Kod pocztowy: 39-204. Urząd Gminy w Żyrakowie Tel.: 48146831221

Gmina Żyraków Adres pocztowy: Żyraków 137 Miejscowość: Żyraków Kod pocztowy: 39-204. Urząd Gminy w Żyrakowie Tel.: 48146831221 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane

Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_grzesiekdomagala 05/08/2011- ID:2011-110346 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_MJWPU 04/05/2010- ID:2010-056076 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_WM 04/12/2009- ID:2009-141915 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_skmzp 25/02/2011- ID:2011-029245 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo