Miejscowość: Głogów Kod pocztowy: Faks:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejscowość: Głogów Kod pocztowy: E-mail: rzp@glogow.um.gov.pl Faks: +4876 7265 437"

Transkrypt

1 1/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL Gminy Miejskiej Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską UNIA EUROPEJSKA z Europejskiego Funduszu Publikacja Rozwoju Suplementu do Regionalnego Dziennika Urzędowego w ramach Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 2, rue Mercier, L-2985 Dolnośląskiego Luksemburg Faks na (352) lata Piorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Informacje (Społeczeństwo i formularze on-line: Informacyjne). Działa 2.2. Rozwój usług elektronicznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Rynek 10 Gmina Miejska Głogów Miejscowość: Głogów Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Joanna Duraj Tel.: Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III

2 2/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL I.2) RODZAJ INSTYTUCJI Gminy Miejskiej ZAMAWIAJĄCEJ Głogów I GŁÓWNY współfinansowanego PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY przez Unię DZIAŁALNOŚCI Europejską Operacyjnego Ministerstwo lub dla inny Województwa organ krajowy lub Dolnośląskiego federalny, Ogólne na lata usługi publiczne Piorytet II Rozwój społeczeństwa w tym jednostki regionalne informacyjnego i lokalne na Dolnym Śląsku Obrona (Społeczeństwo Informacyjne). Działa Agencja/Urząd 2.2. Rozwój krajowy lub usług federalny elektronicznych. Porządek i bezpieczeństwo publiczne Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

3 3/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA II: PRZEDMIOT Gminy ZAMÓWIENIA Miejskiej Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Piorytet II Rozwój II.1) OPIS społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). Działa II.1.1) Nazwa 2.2. nadana Rozwój zamówieniu usług elektronicznych. przez instytucję zamawiającą infokiosków w ramach projektu E-Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz Gminy Miejskiej Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Piorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). Działa 2.2. Rozwój usług elektronicznych. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Główne miejsce realizacji dostawy Kategoria usługi: nr 7 (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/ WE) Główne miejsce świadczenia usług Głogow Kod NUTS II.1.3) Ogłosze dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::

4 4/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.5) Krótki opis Gminy zamówienia Miejskiej lub zakupu(ów) Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oprogramowania do e -usług, systemu klasy ITSM oraz infokiosków. Operacyjnego Charakterystyka: dla Województwa Dolnośląskiego na lata Piorytet II Rozwój społeczeństwa Głównym celem projektu informacyjnego jest przygotowa na Dolnym Gminy Śląsku Miejskiej (Społeczeństwo Głogów do świadcze-nia Informacyjne). e -usług na rzecz Działa 2.2. Gminy, Rozwój powiatu usług głogowskiego elektronicznych. (w tym odbiorcy indywidualni i przedsiębiorcy). Projekt wpły na zmjsze dystansu w dostę-pie do technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz zapewni integrację z e - usługami na poziomie kraju. Zamówie obejmuje zakup i wdroże oprogramowania do e -usług, systemu klasy ITSM oraz infokiosków. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje do potrzeb Zamawia-jącego oprogramowa do e usług, który przyczyni się do poszerzenia zakresu usług świadczonych w ramach e -administracji oraz udostępnia mieszkańcom Gminy Miejskiej Głogów następujących nowych elektronicznych usług publicz-nych: - e -turystyki (system wspomagający pomoc turystyczną w mieście), - e -kultury (system informacji o wydarzeniach kulturalnych i sportowych w mie-ście, e -muzeum, elektroniczna rezerwacja biletów na imprezy kulturalne), - e -rekrutacji (aplikacja naboru szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przed-szkoli), - e -informacji (pojedynczy punkt kontu, portal informacyjny przystosowany do potrzeb osób pełnosprawnych). Ponadto zamówie obejmuje rówż: - zakup i montaż infokiosków (2 wewnętrzne, 2 zewnętrzne), - dostarcze i wdroże systemu zarządzania klasy ITSM, który będzie dostar-czać mierniki wykorzystania działających e -usług, organizować pracę urzędni-ków, jak rówż monitorować poziom zadowolenia petenta i automatyzować po-wtarzające się zadania. Do zadań tego systemu należeć będzie rówż szeroko rozumiane raportowa w oparciu o wybrane KPI. System klasy ITSM (Informa-tion Technology Service Management) musi być zgodny z metodologią ITIL, inte-growany z modułami inwentaryzacyjnymi, obsługi licencji i bezpieczeństwa dostę-pu do zasobów. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ

5 5/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.6) Wspólny Słownik Gminy Zamówień Miejskiej (CPV) Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską Operacyjnego dla Województwa Słownik Dolnośląskiego główny na lata Słownik uzupełniający Piorytet (jeżeli II dotyczy) Rozwój społeczeństwa Główny przedmiotinformacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). Działa 2.2. Rozwój usług elektronicznych. II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli, oferty należy składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Wykonawca wykona, dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje do potrzeb Zamawiającego oprogramowa do e usług, który przyczyni się do poszerzenia zakresu usług świadczonych w ramach e -administracji oraz udostępnia mieszkańcom Gminy Miejskiej Głogów następujących nowych elektronicznych usług publicz-nych: - e -turystyki (system wspomagający pomoc turystyczną w mieście), - e -kultury (system informacji o wydarzeniach kulturalnych i sportowych w mie-ście, e -muzeum, elektroniczna rezerwacja biletów na imprezy kulturalne), - e -rekrutacji (aplikacja naboru szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przed-szkoli), - e -informacji (pojedynczy punkt kontu, portal informacyjny przystosowany do potrzeb osób pełnosprawnych). Ponadto zamówie obejmuje rówż: - zakup i montaż infokiosków (2 wewnętrzne, 2 zewnętrzne), - dostarcze i wdroże systemu zarządzania klasy ITSM, który będzie dostar-czać mierniki wykorzystania działających e -usług, organizować pracę urzędników, jak rówż monitorować poziom zadowolenia petenta i automatyzować powtarzające się zadania. Do zadań tego systemu należeć będzie rówż szeroko rozumiane raportowa w oparciu o wybrane KPI. System klasy ITSM (Informa-tion Technology Service Management) musi być zgodny z metodologią ITIL, inte-growany z modułami inwentaryzacyjnymi, obsługi licencji i bezpieczeństwa dostę-pu do zasobów. Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: PLN LUB Zakres: między a Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a

6 6/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL Gminy Miejskiej Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Piorytet II Rozwój w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). Działa 2.2. Rozwój usług elektronicznych. II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie 01/07/2010 (dd/mm/rrrr) Zakończe 18/04/2011 (dd/mm/rrrr)

7 7/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA III: INFORMACJE Gminy Miejskiej O CHARAKTERZE Głogów PRAWNYM, współfinansowanego EKONOMICZNYM, przez FINANSOWYM Unię Europejską I z TECHNICZNYM Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Piorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Działa 2.2. Rozwój usług elektronicznych. III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) wadium ,00 zł III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących Wykonawcy mogą wspól ubiegać się o udziele zamówienia. W przypadku, o którym mowa wyżej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udziele zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) posiadania uprawń do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania i w tym względzie są przedsiębiorcami w rozumieniu Art. 2 i Art. 4 ust. 1 i 2, prowadzącymi działalność gospodarczą zgod z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz ze zmianami ); 2) posiadania wiedzy doświadczenia i w tym względzie : a) wykażą i udokumentują, iż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem po-stępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali usługi w zakresie -zbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć (łącz): - wykona (dostarcze i wdroże), co najmj 1 zakończonego zadania o wartości co najmj zł brutto (słow: trzy miliony złotych), obejmującego dostawę i wdroże systemu informatycznego. Wymienione zada musi wspomagać elektroniczną komunikację po-przez sieć Internet z jednostką administracji publicznej. Zada polega-jące na wdrożeniu jedy modyfikacji systemu jak rówż upgrade, update istjącego u odbiorcy systemu będzie liczone jako wykaza-ne zada. - wykona (dostarcze i wdroże), co najmj 1 zakończonego zadania o wartości co najmj zł brutto (słow: jeden milion złotych) w dowolnej jednostce administracji publicznej, z których w ramach zamówienia wykonano wszystkie poniższe elementy z lit. a), lit. b) i lit. c) poniżej: a) wdroże systemu informatycznego typu back office w dowolnej jednostce administracji publicznej obejmującego integrację z plat-formą epuap w zakresie min. dwóch usług publicznych online na poziomie 4 Transakcja. b) wdroże obejmujące dostawę i uruchomie elektronicznej skrzynki podawczej wspomagającego świadcze e-usług w do-wolnej jednostce administracji publicznej c) wdroże obejmujące dostawę i uruchomie portalu www za-rządzanego za pomocą systemu CMS -wykona co najmj jednego zadania obejmującego dostarcze systemu zapewniającego bezpośrednią komunikację tekstową na żywo pomiędzy użytkownikami strony internetowej a jej właścicielem w dowolnej jednostce administracji publicznej. b) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, zależ od charakteru prawnego łączącego go z nimi sto-sunku. W iej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczem zbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiąza I -zbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo ko-rzystania z ich wiedzy I doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia I w tym względzie :

8 8/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL Dysponują lub będą Gminy dysponować Miejskiej osobami Głogów zdolnymi współfinansowanego do wykonania zamówienia, które przez będą Unię w nim Europejską uczestniczyć tj. z osobami Europejskiego o następujących Funduszu kwalifikacjach Rozwoju pozwalających Regionalnego obsadze w ramach kluczowych Regionalnego stanowisk w czasie Programu realizacji Operacyjnego przedmiotu zamówienia: dla Województwa Dolnośląskiego na lata Piorytet II Rozwój społeczeństwa a) Kierownik Projektu informacyjnego Wykonawcy osoba na Dolnym odpowiedzialna Śląsku za (Społeczeństwo przebieg całości prac Informacyjne). po stro Wykonawcy, Działa spełniające poniższe 2.2. Rozwój wymagania: usług elektronicznych. - posiada wykształce wyższe, - posiada znajomość zasad zarządzania projektami, potwierdzoną ważnym certyfika-tem z zakresu metodologii zarządzania projektami Prince2 na poziomie Practitioner (lub równoważny) - posiada minimum 5 let doświadcze w zakresie zarządzania projektami, - udział w charakterze Kierownika Projektu w minimum dwóch projektach, w którym zaprojektowano i wdrożono system informatyczny o wartości co najmj zł brutto każdy, - pełnił funkcje Kierownika Projektu w ciągu ostatnich 3 lat w co najmj jednym za-kończonym sukcesem projekcie (odebrany przez zamawiającego i przekazany do utrzymania), który był monitorowany przez instytucję pośredniczącą/zarządzającą środkami unijnymi b) Główny Analityk osoba posiadająca kwalifikacje oraz doświadcze zawodowe w zakresie analizy wymagań i tworzenia dokumentacji analitycznej spełniająca po-niższe wymagania: - posiada wykształce wyższe, - posiada doświadcze w roli analityka, - brał udział w roli Analityka w ciągu ostatnich 3 lat w co najmj 2 projektach, w któ-rych zaprojektowano i wdrożono systemy informatyczne o wartości co najmj brutto każdy c) Zespół Specjalistów ds. zarządzania usługami IT (ITIL) co najmj czterech członków zespołu, osoby posiadające kwalifikacje i doświadcze zawodowe w za-kresie zarządza usługami IT, spełniające poniższe wymagania każda: - posiada wykształce wyższe - posiada ważny certyfikat ITIL Foundation lub wyższy d) Ekspert ds. bezpieczeństwa osoba posiadająca kwalifikacje oraz doświadcze- zawodowe w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, spełniająca poniższe wymagania: - posiada wykształce wyższe - posiada ważny certyfikat CISA lub CISSP - pełniła w ciągu ostatnich 3 lat funkcję osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w co najmj dwóch projektach informatycznych, o wartości brutto każdy e) Zespół programistów co najmj 10 członków zespołu, osoby posiadające kwalifikacje i doświadcze zawodowe z zakresu programowania aplikacji i usług, spełniające poniższe wymagania każda: - wykształce wyższe informatyczne - pełniła w ciągu ostatnich 3 lat rolę programisty w jednym projekcie o wartości co najmj zł brutto każdy. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej i w tym względzie : a) dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania usług posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości minimum zł, b) posiadają ubezpiecze OC z tytułu prowadzonej działalności gospodar-czej na kwotę co najmj zł c) Udokumentują osiągnięcie przychodu ze świadczenia usług informatycz-nych i sprzedaży produktów informatycznych netto z działalności operacyj-nej w ostatnich trzech latach obrotowych a jeżeli okres prowadzenia dzia-łalności jest krótszy - za ten okres, w wysokości mjszej niż PLN /słow: sześć milionów złotych/ za każdy rok. 5) braku podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.; 6) oferowane przez Wykonawcę usługi informatyczne muszą być zgodne z normami: - w odsieniu do systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2001, lub równoważnymi; - w odsieniu do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001:2004, lub równoważnymi; - w odsieniu do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-ISO/IEC 27001:2007, lub równoważnymi. 7) Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia muszą wykazać, że : a) każdy z osobna posiada uprawnia do prowadzenia działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ich uprawń oraz że brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p., b) wspól muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące wiedzy i do-świadczenia, potencjału technicznego oraz dysponowania osobami zdol-nymi do wykonania zamówienia, posiadania odpowiedj wielkości środ-ków finansowych zbędnych do wykonania zamówienia, ubezpieczenia się w zakresie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

9 9/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL Gminy Miejskiej Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską Informacje i formalności koczne do dokonania Minimalny poziom ewentual wymaganych oceny spełniania wymogów: standardów Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Piorytet II Rozwój społeczeństwa 1)posiadają środki informacyjnego finansowe własne lub na dostęp Dolnym do (jeżeli dotyczy): Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). kredytu w wysokości minimum zł, Działa 2)posiadają 2.2. ubezpiecze Rozwój usług OC z tytułu elektronicznych. prowadzonej działalności gospodar-czej na kwotę co najmj zł 3)Udokumentują osiągnięcie przychodu ze świadczenia usług informatycz-nych i sprzedaży produktów informatycznych netto z działalności operacyj-nej w ostatnich trzech latach obrotowych a jeżeli okres prowadzenia dzia-łalności jest krótszy - za ten okres, w wysokości mjszej niż PLN /słow: sześć milionów złotych/ za każdy rok. Na potwierdze spełnia warunków zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów: 1)informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w któ-rych wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2)opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pro-wadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 3)Sprawozda finansowe albo jego część (Bilans, Rachunek Zysków i Strat), a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgod z przepisami o rachunkowości rówż z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zo-bowiązania i należności za okres dłuższy niż ostat 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) wykażą i udokumentują, iż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem po-stępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali usługi w zakresie -zbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć (łącz): - wykona (dostarcze i wdroże), co najmj 1 zakończonego zadania o wartości co najmj zł brutto (słow: trzy miliony złotych), obejmującego dostawę i wdroże systemu informatycznego. Wymienione zada musi wspomagać elektroniczną komunikację po-przez sieć Internet z jednostką administracji publicznej. Zada polega-jące na wdrożeniu jedy modyfikacji systemu Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): oferowane przez Wykonawcę usługi informatyczne muszą być zgodne z normami: - w odsieniu do systemu zarządzania jakością PN- EN ISO 9001:2001, lub równoważnymi; - w odsieniu do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001:2004, lub równoważnymi; - w odsieniu do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-ISO/IEC 27001:2007, lub równoważnymi.

10 10/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL jak rówż upgrade, Gminy update Miejskiej istjącego Głogów u odbiorcy współfinansowanego przez Unię Europejską z systemu Europejskiego będzie liczone Funduszu jako wykaza-ne Rozwoju zada. Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - wykona (dostarcze dla Województwa i wdroże), co Dolnośląskiego najmj 1 na lata Piorytet II Rozwój społeczeństwa zakończonego zadania informacyjnego o wartości co najmj Dolnym 1 000Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). Działa 000 zł brutto 2.2. (słow: Rozwój jeden usług milion złotych) elektronicznych. w dowolnej jednostce administracji publicznej, z których w ramach zamówienia wykonano wszystkie poniższe elementy z lit. a), lit. b) i lit. c) poniżej: a) wdroże systemu informatycznego typu back office w dowolnej jednostce administracji publicznej obejmującego integrację z plat-formą epuap w zakresie min. dwóch usług publicznych online na poziomie 4 Transakcja. b) wdroże obejmujące dostawę i uruchomie elektronicznej skrzynki podawczej wspomagającego świadcze e-usług w do-wolnej jednostce administracji publicznej c) wdroże obejmujące dostawę i uruchomie portalu www za-rządzanego za pomocą systemu CMS -wykona co najmj jednego zadania obejmującego dostarcze systemu zapewniającego bezpośrednią komunikację tekstową na żywo pomiędzy użytkownikami strony internetowej a jej właścicielem w dowolnej jednostce administracji publicznej. b) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, zależ od charakteru prawnego łączącego go z nimi sto-sunku. W iej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczem zbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiąza I -zbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo ko-rzystania z ich wiedzy I doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia I w tym względzie : Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą w nim uczestniczyć tj. osobami o następujących kwalifikacjach pozwalających na obsadze kluczowych stanowisk w czasie realizacji przedmiotu zamówienia: a) Kierownik Projektu Wykonawcy osoba odpowiedzialna za przebieg całości prac po stro Wykonawcy, spełniające poniższe wymagania: - posiada wykształce wyższe, - posiada znajomość zasad zarządzania projektami, potwierdzoną ważnym certyfika-tem z zakresu metodologii zarządzania projektami Prince2 na poziomie Practitioner (lub równoważny) - posiada minimum 5 let doświadcze w zakresie zarządzania projektami, - udział w charakterze Kierownika Projektu w minimum dwóch projektach, w którym zaprojektowano i wdrożono system informatyczny o wartości co najmj zł brutto każdy, - pełnił funkcje Kierownika Projektu w ciągu ostatnich 3 lat w co najmj jednym za-kończonym

11 11/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL sukcesem projekcie Gminy (odebrany Miejskiej przez Głogów zamawiającego współfinansowanego przez Unię Europejską z i Europejskiego przekazany do utrzymania), Funduszu który Rozwoju był monitorowany Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przez instytucję pośredniczącą/zarządzającą dla Województwa Dolnośląskiego środkami na lata Piorytet II Rozwój społeczeństwa unijnymi informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). Działa b) Główny Analityk 2.2. Rozwój osoba usług posiadająca elektronicznych. kwalifikacje oraz doświadcze zawodowe w zakresie analizy wymagań i tworzenia dokumentacji analitycznej spełniająca po-niższe wymagania: - posiada wykształce wyższe, - posiada doświadcze w roli analityka, - brał udział w roli Analityka w ciągu ostatnich 3 lat w co najmj 2 projektach, w któ-rych zaprojektowano i wdrożono systemy informatyczne o wartości co najmj brutto każdy c) Zespół Specjalistów ds. zarządzania usługami IT (ITIL) co najmj czterech członków zespołu, osoby posiadające kwalifikacje i doświadcze zawodowe w za-kresie zarządza usługami IT, spełniające poniższe wymagania każda: - posiada wykształce wyższe - posiada ważny certyfikat ITIL Foundation lub wyższy d) Ekspert ds. bezpieczeństwa osoba posiadająca kwalifikacje oraz doświadcze- zawodowe w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, spełniająca poniższe wymagania: - posiada wykształce wyższe - posiada ważny certyfikat CISA lub CISSP - pełniła w ciągu ostatnich 3 lat funkcję osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w co najmj dwóch projektach informatycznych, o wartości brutto każdy e) Zespół programistów co najmj 10 członków zespołu, osoby posiadające kwalifikacje i doświadcze zawodowe z zakresu programowania aplikacji i usług, spełniające poniższe wymagania każda: - wykształce wyższe informatyczne - pełniła w ciągu ostatnich 3 lat rolę programisty w jednym projekcie o wartości co najmj zł brutto każdy. III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

12 12/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL III.3) SPECYFICZNE Gminy WARUNKI Miejskiej DOTYCZĄCE Głogów ZAMÓWIEŃ współfinansowanego NA USŁUGI przez Unię Europejską Operacyjnego III.3.1) Świadcze dla usługi Województwa zastrzeżone jest Dolnośląskiego dla określonego na zawodu lata Piorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). Działa 2.2. Rozwój usług elektronicznych. Jeżeli,odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykona usługi

13 13/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA IV: PROCEDURA Gminy Miejskiej Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Piorytet II Rozwój IV.1) RODZAJ PROCEDURY społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne). Działa IV.1.1) Rodzaj 2.2. procedury Rozwój usług elektronicznych. Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Kandydaci zostali już zakwalifikowani Jeżeli, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ogranicze liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców LUB Przewidywana minimalna liczba Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: a, jeżeli właściwe, maksymalna liczba IV.1.3) Zmjsze liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowa procedury etapowej w celu stopniowego zmjszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 19/11/2010- ID:2010-154010 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 02/11/2010- ID:2010-145150 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462 kampanii promocyjnej UNIA w EUROPEJSKA oparciu o powyższą strategię Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00 1/ 17 ENOTICES_ipczd 13/04/2011- ID:2011-052763 Formularz standardowy 2 PL w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna UNIA EUROPEJSKA Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowa projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_Fundusz1 05/07/2011- ID:2011-093166 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_elka33 21/12/2009- ID:2009-149571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka.

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka. 1/ 18 ENOTICES_68gp5 03/09/2010- ID:2010-116110 Formularz standardowy 2 PL Srd w ilości 1 sztuka; średgo samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 UNIA EUROPEJSKA sztuka. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_MLubartow - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ztmgda 31/05/2010- ID:2010-068799 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_czystemiasto 26/02/2010- ID:2010-026306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_GminaDmosin 11/06/2010- ID:2010-074616 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_wtbs1 20/05/2011- ID:2011-070546 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_GminaZloczew 18/08/2011- ID:2011-115672 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy:

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy: 1/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID:2011-102148 Formularz standardowy 2 PL w zakresie zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_Grzegorzl 13/09/2010- ID:2010-120707 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Działania 2.2 Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 1/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID:2011-032595 Formularz standardowy 2 PL w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" UNIA EUROPEJSKA Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 16 ENOTICES_KPPSPMLAWA - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006 ramach realizacji projektu UNIA EUROPEJSKA Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie współfinansowanego Publikacja Suplementu przez do Dziennika Unię Europejską Urzędowego Unii z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330 Świadcze usług pralniczych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352)

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA OPTYMALIZACJA DOBORU PRZESZCZEPÓW NACZYNIOWYCH W POMOSTOWANIU

ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA OPTYMALIZACJA DOBORU PRZESZCZEPÓW NACZYNIOWYCH W POMOSTOWANIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 21 ENOTICES_SPZOZ 16/07/2010- ID:2010-092830 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026 1/ 12 ENOTICES_WODA 26/04/2011- ID:2011-058145 Formularz standardowy 5 PL Dostawa fabrycz nowego samochodu osobowego z możliwością przewożenia 7 osób łącz z kierowcą UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 23 ENOTICES_PUW 14/10/2011- ID:2011-142987 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo