SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Komenda Miejska PSP w Elblągu MT-2370/3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę pompy do wody zanieczyszczonej z przyczepą wraz z wyposaŝeniem w armaturę wodną nie stanowiącą standardowego wyposaŝenia przyczepy POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś EURO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Elbląg, wrzesień 2009

2 I. UWAGI OGÓLNE 1. Postępowanie to prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 5. Zamawiający me zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy. 6. Treść złoŝonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. II. ZAMAWIAJĄCY Komendant Miejski Państwowej StraŜy PoŜarnej w Elblągu Elbląg, ul. Bema 17 NIP: tel.: faks: kontakt: st. kpt. Piotr Olszewski, tel , kom III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje: Jedną pompę do wody zanieczyszczonej z przyczepą plus armatura wodna nie stanowiąca wyposaŝenia przyczepy. Kod CPV: Pompy wodne Przyczepy. Według słownika uzupełniającego: FB06-2 Dla ratownictwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: a. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia. b. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. c. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.

3 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt. a-b niniejszego rozdziału SlWZ. W przypadku konsorcjum Ŝaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia me moŝe podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia/nie spełnia". W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty "Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu" zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Do oświadczenia naleŝy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ składane jest wspólnie przez Wykonawców. 3. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 20 listopada 2009 r. VIII. JĘZYK POSTĘPOWANIA Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złoŝenia ofert w innym języku. IX. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. X. SPOSÓB I POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ustawy. 2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, 3. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy. 4. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ. 5. Wszelką korespondencję naleŝy przekazywać na niŝej podany adres Zamawiającego:

4 Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej, Elbląg, ul. Bema 17 z dopiskiem: "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pompy do wody zanieczyszczonej z przyczepą nr MT-2371/3/09", 6. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 87 ustawy, do złoŝenia wyjaśnieni w formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą złoŝoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy). XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Zawartość oferty: a. Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SlWZ. Zamawiający informuje, Ŝe w przypadku złoŝenia oferty bez uŝycia załączonego formularza złoŝona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty. b. Wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia Ŝąda Zamawiający zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszej SIWZ. c. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, o którym mowa w rozdziale VI. 2. Ofertę naleŝy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 3. KaŜdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia. 4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upowaŝnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upowaŝnioną/e do reprezentacji podmiotu. 5. Zaleca się, aby kaŝda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką 7. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemoŝliwiający przypadkowe zdekompletowanie. 8. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii, z wyłączeniem pełnomocnictw. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 9. Zamawiający zaŝąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji. 11. Wzory formularzy naleŝy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek

5 zmian. W przypadku złoŝenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być toŝsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ. 12. śadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym równieŝ przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 13. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przyczepy z pompą do wody zanieczyszczonej, nr MT.2370/3/09." oraz "Nie otwierać przed dniem 14 października 2009 r. godz ". Na kopercie naleŝy podać równieŝ nazwę i adres Wykonawcy. 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie nie później niŝ do dnia 14 października 2009 r. do godziny Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 14 października 2009 r. o godzinie Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny. 7. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. 2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, niezaleŝnie od wszelkich czynników. 3. JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski. 5. W przypadku rozbieŝności Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 87 ustawy. 6. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi jednorazowo po wykonaniu przez Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia oraz po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 7. Płatność dokonana zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. 8. Wykonawca wystawi fakturę VAT po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego. 9. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciąŝenia rachunku Zamawiającego.

6 XV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 1. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nie odrzucone będą oceniane według następujących kryteriów i wag: cena 100%. 2. Zamówienia zostaną udzielone Wykonawcy, który poda najniŝszą cenę. XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez konsorcjum, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum. XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCEZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XVIII. WZÓR UMOWY Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. XIX. ŚRODKI OCIIRONY PRAWNEJ Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustaw, przepisów wykonawczych, jak teŝ postanowień niniejszej SlWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale Ustawy (art. I79-198),

7 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacja techniczna zawiera opis wymagań minimalnych dla przedmiotu dostawy. Przyczepa z pompą do wody zanieczyszczonej LP. Wyszczególnienie Uwagi 1. Wymagania ogólne 1.1 Spełnienie przepisów prawnych dla pojazdów Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, w szczególności ustawą z dnia r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. LJ. Nr 108 z 2005 r., poz. 908, z późno zm.) wraz z przepisami wykonawczymi Przyczepa wraz z motopompą powinny posiadać świadectwo dopuszczenia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. W sprawie wykazu wyrobów słuŝących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i Ŝycia oraz mienia, a takŝe zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do uŝytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) lub inny dokument dopuszczający do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpoŝarowej, obowiązujący na dzień odbioru techniczno - jakościowego. zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpoŝarowej (tj. Dz. U. Nr 147. poz z 2002 r., z późno zm.). Zamawiający Ŝąda dostarczenia kopii tego dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem najpóźniej do dnia zgłoszenia pojazdu do odbioru Pompa, wyposaŝenie, podwozie przyczepy oraz jej podzespoły fabrycznie nowe Identyfikacja pojazdu i wyposaŝenia Pojazd powinien być wyposaŝony w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych. Na motopompie oraz silniku powinny być umieszczone tabliczki znamionowe. Na tabliczce znamionowej motopompy powinny być umieszczone co najmniej następujące dane: - znak fabryczny lub nazwa producenta, - oznaczenie wg pkt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. W sprawie wykazu wyrobów słuŝących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie, zdrowia i Ŝycia oraz mienia, a takŝe zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do uŝytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) bez części słownej, - numer motopompy i rok budowy. - masa całkowita motopompy. Na tabliczce znamionowej silnika powinny być umieszczone co najmniej następujące dane: - znak fabryczny lub nazwa producenta, - oznaczenie typu silnika, - numer silnika i rok budowy, - moc i obroty nominalne silnika.

8 2. Podwozie pojazdu 2.1. Wymagania ogólne Przyczepa musi zapewnić moŝliwość samodzielnej pracy motopompy (min. stabilne podpory) Szerokość przyczepy powinna być dopasowana do współpracy ze średnimi samochodami gaśniczymi marki MAN i STAR/MAN. Krawędzie przyczepy zaczepionej do haka pojazdu powinny być widoczne w lusterkach wstecznych pojazdu. W razie konieczności naleŝy zastosować światła obrysowe na wspornikach Wymagania pozostałe Kolor Elementy podwozia: czarne (RAL 9011) Błotniki i zderzaki: białe (RAL 9010) Zabudowa: czerwona (RAL 3000) Drzwi Ŝaluzjowe: w kolorze naturalnym aluminium Silnik Silnik z zapłonem samoczynnym o mocy min. 30 kw wyposaŝony w rozrusznik elektryczny Silnik powinien być zdolny do ciągłej pracy w czasie minimum 5 godzin w normalnych warunkach pracy urządzeń bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzących i smarów. W tym czasie, w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta Silnik motopompy powinien mieć samoczynnie działający ogranicznik obrotów uniemoŝliwiający wzrost liczby obrotów silnika powyŝej wartości 1,2 liczby obrotów odpowiadających nominalnej wydajności pompy Chłodzenie silnika motopompy W przypadku chłodzenia silnika cieczą, temperatura cieczy chłodzącej silnik podczas pracy z wydajnością nominalną, przy nominalnej wysokości podnoszenia, a takŝe w czasie 5 minut pracy silnika na wolnych obrotach bez wody w pompie, nie powinna przekroczyć wartości podanych przez producenta Zawieszenie Charakterystyka zawieszenia powinna być taka, aby mogło wytrzymywać ono stałe maksymalne dopuszczalne obciąŝenie bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji przewidzianych przez producenta Układ hamulcowy Przyczepa musi być wyposaŝona w układ hamulcowy Koła i ogumienie Obręcze kół min. 16". Pojazd powinien posiadać ogumienie pneumatyczne, bezdętkowe o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórcy dla danej opony i obciąŝenia pojazdu. Powinna istnieć moŝliwość wyposaŝenia wszystkich kół w róŝne typy ogumienia. Pojazd naleŝy wyposaŝyć w opony z bieŝnikiem uniwersalnym, wielosezonowe M+S. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu powinny być trwale umieszczone nad kołami.

9 Koło zapasowe powinno być przewoŝone w pojeździe, z moŝliwością łatwego zdejmowania i obsługi Mechanizmy napędowe Jakiekolwiek mechanizmy napędowe, z którymi moŝliwy jest kontakt personelu podczas obsługi pompy i urządzeń zamontowanych na stałe, powinny być wyposaŝone w osłony ochronne NaleŜy zastosować urządzenie umoŝliwiające pracę silnika bez pompy Układ wydechowy Układ wydechowy powinien być tak zaprojektowany, aby w czasie normalnej pracy kierowcy i załogi zapewnić ochronę przed oparzeniami i działaniem gazów spalinowych. Temperatura łatwo dostępnych elementów układu wydechowego nie powinna przekroczyć 63º C. JeŜeli w odległości do 150 mm od układu wydechowego znajdują się urządzania sterujące, rury plastikowe, przewody elektryczne, koło zapasowe itp., to naleŝy stosować osłony ciepłochronne. Układ wydechowy powinien być tak zaprojektowany, aby nie wyrzucał gorących iskier. Gorące części układu wydechowego powinny być osłonięte przed przypadkowym kontaktem z roślinnością Zbiornik paliwa Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewnić ciągłą pracę urządzenia przez minimum 5 godzin. Wlew zbiornika paliwa powinien być przystosowany do współpracy ze standardowym sprzętem i do napełniania (np. kanistry, końcówki 'wlewowe dystrybutorów). Korek wlewu paliwa powinien być przymocowany do pojazdu (zabezpieczony przed zgubieniem), powinien mieć otwór do wyrównania ciśnienia oraz zabezpieczenie przed wyciekami. Przelot kurka paliwowego powinien umoŝliwiać pracę silnika bez zakłóceń przy pełnym obciąŝeniu. Cały układ paliwowy powinien być odporny na korozyjne działanie paliwa Urządzenia holownicze Dyszel do holowania musi być przystosowany do współpracy z hakiem holowniczym (paszczowym) typ 40 wg pn-92/s Instalacja elektryczna Instalacja elektryczna. a przede wszystkim połączenia przewodów, powinny być zabezpieczone przed dostępem wody. Przewody i wiązki przewodów powinny być poprowadzone w taki sposób, aby uniemoŝliwić przypadkowe uszkodzenie (przerwanie obwodu) - niedopuszczalne jest stosowanie swobodnie zwieszających się przewodów" Motopompa z rozrusznikiem elektrycznym powinna być wyposaŝona w akumulator oraz prądnicę zapewniającą ładowanie akumulatora w czasie pracy motopompy. Dodatkowo instalacja powinna być wyposaŝona w gniazdo do ładowania akumulatora ze źródła zewnętrznego Klosze wszystkich świateł zewnętrznych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. poprzez osłonięcie ich siatkami z drutu Przyczepa powinna być wyposaŝona we wszelkie światła wymagane przepisami ustawy z dnia r. Prawo o ruchu drogowym, (tj.

10 Dz. U. Nr 108 z 2005 r., poz z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych Zastosowane światła powinny być przystosowane do współpracy z pojazdem z instalacją 24 V W tylnej części przyczepy (z lewej strony) naleŝy zamontować niebieskie światło błyskowe Wyłącznik główny Pojazd powinien być wyposaŝony w główny wyłącznik, umoŝliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). 3. Zabudowa specjalistyczna 3.1. Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję Skrytki na sprzęt i wyposaŝenie wodo i pyłoszczelne, zamykane drzwiami Ŝaluzjowymi, zamykanymi zamkiem. Jeden kluczyk musi pasować do wszystkich drzwi Rozmieszczenie sprzętu w skrytkach powinno być zaplanowane grupowo w zaleŝności od przeznaczenia, z zachowaniem ergonomii Konstrukcja skrytek powinna zapewnić odprowadzenie wody z ich wnętrza Skrytki na sprzęt powinny być wyposaŝone w oświetlenie załączane automatycznie po otwarciu skrytki Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń przyczepy, klap, szuflad, powinny być tak skonstruowane, aby umoŝliwiały ich obsługę w rękawicach ochronnych. 4. Układ wodny 4.1. Wymagania ogólne Układ wodny wyposaŝony w motopompę powinien umoŝliwiać: - podawanie wody nasadami tłocznymi, - zasysanie wody z zewnętrznego zbiornika, - pompowanie wody zanieczyszczonej z cząstkami stałymi o średnicy co najmniej 50 mm, -samodzielne zassanie wody z głębokości minimum 6 m Nasady: Ilość nasad ssących i tłocznych powinna być zgodna z parametrami pompy. Ilości zastosowanych nasad powinny umoŝliwić pełne wykorzystanie moŝliwości przepływu płynu przez pompę Wszystkie elementy układu wodnego powinny być odporne na korozyjne działanie wody zanieczyszczonej oraz powinny spełniać wymagania dotyczące ciśnienia nominalnego Konstrukcja układu musi zapewniać łatwy dostęp do nasad i swobodną ich obsługę przy uŝyciu kluczy do łączników Wszystkie nasady i pokrywy nasad w układzie powinny być wykonane zgodnie z PN-91/M Nasady i pn-91/m Pokrywy nasad KaŜda zastosowana nasada zewnętrzna powinna mieć urządzenie zabezpieczające obsługującego przed oblaniem wodą przy odłączaniu węŝy. MoŜe być to wykonane np. poprzez umieszczenie na rurze przed nasadą zaworka odwadniającego. JeŜeli nasady znajdują się na wspólnym kolektorze (ssącym/wydechowym) dopuszcza się zastosowanie odwodnienia kolektora. 5. Motopompa 5.1. Motopompa o wydajności minimum 300 m 3 /h Motopompa powinna być wyposaŝona w zawór odwadniający, umoŝliwiający jej całkowite odwodnienie. Od strony ssania (wirnika)

11 w korpusie pompy powinien być wykonany otwór rewizyjny zamknięty łatwo demontowaną pokrywą, która umoŝliwia natychmiastowy dostęp do wirnika np. w celu odblokowania lub oczyszczenia W przypadku gdy motopompa wymaga kontroli poziomu oleju i jego uzupełnienia motopompa powinna być wyposaŝona we wskaźnik poziomu oleju. Powinien on być widoczny z miejsca obsługi motopompy Urządzenia kontrolno-sterownicze w przedziale motopompy W przedziale motopompy powinny znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze: - manometr o zakresie pomiarowym od 0 do 150% maksymalnego ciśnienia zamknięcia, - wyłącznik silnika, - wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej silnik, - regulator prędkości obrotowej silnika, - licznik motogodzin, - miernik prędkości obrotowej silnika, - kontrolka włączenia pompy, - wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku z sygnalizacją 15% rezerwy, - wyłącznik STOP Ponadto w przedziale motopompy powinien znajdować się schemat układu wodnego z oznaczeniem zaworów Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca obsługi pompy. Urządzenia sterowania i kontroli w miarę moŝliwość powinny być zgrupowane w jednym panelu Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym równieŝ zaworów odwadniających powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być moŝliwa bez wchodzenia pod przyczepę Oświetlenie W przedziale motopompy powinno być zamontowane oświetlenie załączane automatycznie po otwarci Ŝaluzji Oświetlenie powinno zapewniać widoczność wszystkich elementów układu wodnego lub tych, które wymagają obsługi Oświetlenie powinno zapewnić widoczność i czytelność urządzeń kontrolnych (wskaźników) z odległości 1 m w kaŝdych warunkach widoczności. JeŜeli jest to konieczne naleŝy zastosować dodatkowe oświetlenie tablicy urządzeń kontrolno-sterowniczych, z włącznikiem w przedziale pompy, ale z automatycznie odłączanym zasilaniem po zamknięciu drzwi przedziału. 6. WyposaŜenie 6.1. Pojazd oprócz wyposaŝenia opisanego w innych częściach naleŝy wyposaŝyć takŝe w: WęŜe ssawne 110/ szt. (jeŝeli zostaną zastosowane inne średnice nasad ssawnych, to w to miejsce naleŝy wyposaŝyć przyczepę w 10 szt. węŝy ssawnych o długości minimum 2500 mm i odpowiedniej średnicy. WęŜe tłoczne szt. (jeŝeli zostaną zastosowane inne średnice nasad tłocznych to w to miejsce naleŝy wyposaŝyć przyczepę w 10 szt. węŝy tłocznych o odpowiedniej średnicy tj. największa średnica nasady).

12 Zestaw do sprawiania linii ssawnej 1 kpi. (pływak. Smok, linka, karabińczyki). Klucz do łączników 4 kpi. Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposaŝenia pojazdu przez producenta podwozia oraz motopompy 1 kpi. Trójkąt ostrzegawczy 1 szt. Kliny pod koła 2 szt. Klucz do kół- 1 szt. 7. Dodatkowe wyposaŝenie 7.1. WyposaŜenie nie stanowiące wyposaŝenia wyŝej wymienionej przyczepy: - wąŝ W52-20 szt. - WąŜ W75 20 szt. - Stojak hydrantowy 3 szt. - Rozdzielacz 4 szt. - Prądownica QF szt. - Zbiornik składany na wodę 2,5 m 3 3 szt. - Przełącznik 52/75 10 szt. - WęŜe ssawne 2,40 m 2 szt. 8. Wymagania dodatkowe 8.1. Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zasadami obowiązującymi w PSP. Szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy po dokonaniu rozstrzygnięcia postępowania. Pojazd naleŝy wyposaŝyć w niezbędną dokumentację eksploatacyjną, w szczególności wszelkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu, ksiąŝkę gwarancyjną z zapisami zgodnymi z SIWZ oraz instrukcje.

13 (nazwa i adres Wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ (miejscowość i data) (nazwa i adres Zamawiającego) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przyczepy z pompą do wody zanieczyszczonej, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyŝej oświadczam/y, Ŝe: 1. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawiam w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 1 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej - finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych / Ŝaden z członków konsorcjum nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych 2 (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)... (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) niepotrzebne skreślić 2. niepotrzebne skreślić 3. jeŝeli wymagana jest reprezentacja łączna

14 (nazwa i adres Wykonawcy) Załącznik nr 3 do SIWZ... (miejscowość i data) FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę przyczepy z pompą do wody zanieczyszczonej", zgodnie z wymaganiami określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę 1. Oferuję wykonanie usługi dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę całkowitą: CENA OFERTOWA BRUTTO VAT 7% CENA OFERTOWA NETTO...złotych (słownie:......zł)...złotych (słownie:......zł)...złotych (słownie:......zł) 2. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie do dnia Oświadczam, Ŝe cena brutto podana w pkt. 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 4. Oświadczam, Ŝe zapoznaliśmy Się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 5. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 6. Oświadczam, Ŝe jeŝeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego. 7. Oświadczam, Ŝe jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 8. Oferta wraz z załącznikami została złoŝona na... stronach. 9. Niniejszym informuję, Ŝe informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach...

15 stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 10. Do oferty załączamy następujące dokumenty: a. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu dostawy potwierdzająca spełnienie wymagań określonych w specyfikacji technicznej. b.... c.... d.... (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)...

16 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy bryg. mgr inŝ. Tomaszem Świniarskim Komendantem Miejskim PSP w Elblągu, Elbląg, ul. Bema 17, NIP , zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, a..., reprezentowanym przez..., zwaną dalej WYKONAWCĄ, zaś wspólnie zwanych dalej STRONAMI. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Tryb postępowania. STRONY oświadczają, Ŝe niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.). 2. O ile w umowie jest mowa o: a. UśYTKOWNIKU - naleŝy przez to rozumieć jednostkę bezpośrednio eksploatującą przedmiot zamówienia, wskazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO, przynajmniej na 7 dni przed dokonaniem odbioru. b. Dniach, bez bliŝszego określenia - naleŝy przez to rozumieć, dni kalendarzowe z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr4, poz. 28, z późn. zm.). 2. PRZEDMIOT UMOWY. 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać, a następnie przenieść na ZAMAWIAJĄCEGO własność oraz wydać mu: jedną przyczepę z pompą do wody zanieczyszczonej, spełniającą wymagania techniczne wyszczególnione w załączniku nr 1 do SIWZ, który jest jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy, stanowiąc jej integralną część. 2. Pojazd powinien posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane zgodnie z postanowieniami art. 7 ust 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŝarowej (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, z późn. zm.). 3. Kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem określonego w ust 2 WYKONAWCA przekaŝe ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru. 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON. 1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są: a. Po stronie ZAMAWIAJĄCEGO: st. kpt. mgr Piotr Olszewski - Kierownik Sekcji Kwatermistrzowskiej. b. Po stronie WYKONAWCY: Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z

17 postanowień niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 4 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie w kwocie:...zł (słownie:...złotych netto), powiększone o 7% podatku VAT, co stanowi łączną kwotę zł (słownie... złotych brutto). 2. Kwota, o której mowa w ust 1I zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni (słownie: trzydziestu dni) od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie, na konto w niej wskazane, po uprzednim odbiorze faktycznym pojazdów potwierdzonym protokołem odbioru faktycznego podpisanymi przez upowaŝnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, UśYTKOWNIKA i WYKONAWCY. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciąŝenia rachunku zamawiającego. 5. TERMIN REALIZACJI 1. WYKONAWCA zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie do 20 listopada 2009 r. Termin realizacji umowy zostaje zachowany jeŝeli odbiór faktyczny odbędzie się najpóźniej w terminie, o którym mowa powyŝej. 2. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie jest protokół odbioru, o którym mowa w 6 niniejszej umowy. 6. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY I SZKOLENIE. 1. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie z wyprzedzeniem minimum trzydniowym o dacie odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie zgodnym z otrzymanym zawiadomieniem. STRONY dopuszczają zawiadomienie w formie faxu. 2. W odbiorze będą brali udział co najmniej: a. Dwaj upowaŝnieni przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO. b. Dwaj upowaŝnieni przedstawiciele UśYTKOWNIKA. c. Jeden upowaŝniony przedstawiciel WYKONAWCY. 3. W czasie odbioru techniczno - jakościowego przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO i UśYTKOWNIKA sprawdzą zgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO, o którym mowa w 2 umowy, posiadanie świadectwa dopuszczenia, o których mowa w 2 ust. 2 umowy, dokumentacji dla przedmiotu wykonania umowy, jakości wykonania, funkcjonowania oraz zgodności ilościowej wyposaŝenia. Odbiór techniczno - jakościowy powinien odbyć się w ciągu jednego dnia. 4. Odbiór techniczno - jakościowy przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w terminie, o którym mowa w ust. 1. Z odbioru techniczno jakościowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół w 3 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kaŝdej ze stron i podpisany przez wszystkie strony. 5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 3 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kaŝdej ze stron i podpisany przez wszystkie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.

18 6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego, Ŝe przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku do niniejszej umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w przedmiocie umowy zgodnie z opisem. RównieŜ w takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w załączniku do niniejszej umowy, w 3 egzemplarzach. po 1 egzemplarzu dla kaŝdej ze stron i podpisany przez wszystkie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 7. Odbiór faktyczny odbędzie się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO po uprzednim pozytywnym dokonaniu odbioru techniczno - jakościowego. JeŜeli ustalony termin odbioru faktycznego jest późniejszy niŝ określony w 5 Ust. I niniejszej umowy, w protokole odbioru techniczno - jakościowego naleŝy podać przyczyny przedłuŝenia terminu. 8. Odbioru faktycznego dokona dwóch upowaŝnionych przedstawicieli UśYTKOWNIKA i dwóch upowaŝnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w obecności co najmniej jednego upowaŝnionego przedstawiciela WYKONAWCY. Protokół odbioru faktycznego przedmiotu dostawy zostanie sporządzony w trzech egzemplarzach, kaŝdy na prawach oryginału, po jednym dla ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCY i UśYTKOWNIKA oraz podpisane przez strony. 9. Wszelkie koszty związane z odbiorami ponosi WYKONAWCA. Przedmiot dostawy zostanie wydany z pełnym zbiornikiem paliwa. W przypadku niemoŝności zapewnienia tymczasowego zarejestrowania pojazdu przez WYKONAWCI~ na czas niezbędny do dokonania odbioru oraz doprowadzenia do siedziby UśYTKOWNIKA wykonawca jest obowiązany odpowiednio wcześnie przesłać do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu tak aby ZAMAWIAJĄCY miał moŝliwość dokonania niezbędnych czynności urzędowych przed wyznaczonym terminem odbioru. 10. Szkolenie z obsługi pojazdu i pompy oraz wyposaŝenia będącego przedmiotem dostawy dla przedstawicieli UśYTKOWNIKA (minimum 3 osoby), odbędzie się w siedzibie UśYTKOWNIKA. w terminie uzgodnionym w protokołach odbioru faktycznego, nie później jednak niŝ w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru faktycznego. Szkolenie powinno trwać minimum 2 godziny i musi się składać z części teoretycznej i praktycznej, przy czym część praktyczna powinna stanowić minimum 60 % całego czasu szkolenia. Koszty wszelkich materiałów niezbędnych do szkolenia ponosi WYKONAWCA. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w trzech egzemplarzach, po jednym dla UśYTKOWNIKA, ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY. 7 DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1. WYKONAWCA jest zobowiązany przekazać ZAMAWIAJĄCEMU wraz z dostawą: a. Wszelkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania i eksploatacji przedmiotu zamówienia. b. Opis urządzeń i wyposaŝenia. c. Dokumentacje techniczno ruchowe. d. Szczegółowe instrukcje obsługi i serwisowania przedmiotu zamówienia, urządzeń oraz wszystkich elementów wyposaŝenia wraz z rysunkami w języku polskim, które będą tak szczegółowe Ŝe umoŝliwią Zamawiającemu obsługę, konserwację i podstawowe czynności naprawcze wszystkich części dostawy (2 komplety w wydaniu papierowym oraz wersja elektroniczna na CD lub DVD). e. KsiąŜki gwarancyjne z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy. f. Wykonawca opracuje procedurę zgłaszania urządzeń do serwisu, w przypadku awarii, w procedurze powinny być zawarte wszystkie niezbędne dane, które umoŝliwią firmie serwisowej jak najszybsze usunięcie usterki. Wszelkie urządzenia powinny być zakupione u dostawców, którzy zapewnią serwis urządzeń i ewentualną wymianę w przypadku awarii.

19 g. Kopie protokołów badań (min. CNBOP lub innej właściwej jednostki badawczo rozwojowej w części opisu parametrów technicznych) potwierdzone za zgodność z oryginałem. h. Kopie homologacji oraz świadectw dopuszczenia zgodnych z 2 ust 2 potwierdzone za zgodność z oryginałem. i. Inne dokumenty specjalistyczne niezbędne dla prawidłowego uŝytkowania dostawy. 8. GWARANCJA I SERWIS. 1. WYKONAWCA zagwarantuje, Ŝe dostarczony pojazd pompa oraz wyposaŝenie są nowe, nieuŝywane, WYKONAWCA zagwarantuje w dalszej kolejności, Ŝe pojazd i pompa nie zawierają wad wynikających z projektu, materiałów lub wykonania. 2. WYKONAWCA udziela ODBIORCY na przedmiot umowy 24 miesięcy gwarancji oraz rękojmi wydłuŝonej o 6 miesięcy ponad okres gwarancji. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa w 6 ust 8 niniejszej umowy. 3. W dwuletnim okresie gwarancji WYKONAWCA zapewni nieodpłatnie wszystkie usługi, materiały i części zamienne określone w instrukcjach obsługi lub niezbędne dla właściwej eksploatacji pojazdu, pompy i urządzeń. 4. W okresie gwarancji i rękojmi wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w siedzibie UśYTKOWNIKA w ciągu 72 godzin od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. STRONY dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faxu. 5. Okres gwarancji ulega przedłuŝeniu o czas od momentu zgłoszenia przedmiotu zamówienia do naprawy do momentu odebrania z naprawy. 6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności przemieszczenia pojazdu w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie moŝna usunąć (wykonać) w siedzibie UśYTKOWNIKA. przemieszczania przedmiotu zamówienia dokonuje się na koszt WYKONAWCY, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy UśYTKOWNIKIEM, a WYKONAWCĄ. 7. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie indywidualnych zleceń\ UśYTKOWNIKA. 8. WYKONAWCA gwarantuje dostawę części zamiennych dla wszystkich elementów dostawy przez minimum 10 lat od daty zakończenia produkcji i przedmiotu zamówienia. 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY. 1. WYKONAWCA nie moŝe przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. w całości lub części. 2. JeŜeli WYKONAWCA, z powodu okoliczności, za które odpowiada. dopuści się zwłoki w dostawie, w stosunku do terminu ustalonego w 5 niniejszej umowy, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za kaŝdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,2 % wartości dostawy, jednakŝe nie więcej niŝ 20 %, na podstawie noty obciąŝającej wystawianej przez ZAMAWIAJĄCEGO, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy. 3. JeŜeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 4 tygodnie ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy, z wyłączeniem przypadków siły wyŝszej. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową. 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ, z przyczyn leŝących po jego stronie, obowiązany jest on zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy.

20 5. JeŜeli WYKONAWCA, z powodu okoliczności, za które odpowiada, dopuści się zwłoki w przeszkoleniu przedstawicieli UśYTKOWNIKA, w stosunku do terminu ustalonego w 6 ust. 9 niniejszej umowy, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za kaŝdy dziel1 zwłoki karę umowną w wysokości 0.1 % wartości umowy, jednakŝe nie więcej niŝ 20 %, na podstawie noty obciąŝającej wystawianej przez ZAMAWIAJĄCEGO, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy. 6. JeŜeli WYKONAWCA, z powodu okoliczności, za które odpowiada, dopuści się zwłoki w wydaniu jakiejkolwiek części dokumentacji, o której mowa w 5 niniejszej umowy, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za kaŝdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,02 %wartości umowy, jednakŝe nie więcej niŝ 20 %, na podstawie noty obciąŝającej wystawianej przez ZAMIAWIAJĄCEGO, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy. 7. W przypadku, gdy WYKONAWCA me dokona naprawy przedmiotu zamówienia w terminie określonym w 8 ust. 4, zapłaci UśYTKOWNIKOWI karę umowną za kaŝdy dzień zwłoki w wysokości 0,1 % wartości umowy, na podstawie noty obciąŝającej wystawianej przez UśYTKOWNIKA, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy. 8. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyŝsza wysokość kar zastrzeŝonych w umowie UśYTKOWNIK moŝe Ŝądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości. 9. JeŜeli ZAMAWIAJĄCY opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe od kwot nie zapłaconych w terminie, za kaŝdy dzień zwłoki, na podstawie noty obciąŝającej wystawianej przez WYKONAWCĘ, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy. 10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. 1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy STRONY zawartej umowy zgodnie oświadczają, Ŝe poddają się rozstrzygnięciu sporu przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem jej podpisania przez obie strony. 2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 3. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego I WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Specyfikacja techniczna dla przyczepy z pompą do wody zanieczyszczonej

Specyfikacja techniczna dla przyczepy z pompą do wody zanieczyszczonej Specyfikacja techniczna dla przyczepy z pompą do wody zanieczyszczonej L.p. Warunki Zamawiającego Uwagi Potwierdzenie zgodności wykonania I Wymagania ogólne Przyczepa z pompą do wody zanieczyszczonej powinna

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) zawarta w dniu roku w Krotoszynie

(PROJEKT) zawarta w dniu roku w Krotoszynie Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR PT.2370.2.2013 zawarta w dniu.. 2013 roku w Krotoszynie pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn,

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie

(PROJEKT) zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR PT.2370.9.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY - projekt. Nr sprawy : WT 2370/ 6 /07. zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy:

UMOWA DOSTAWY - projekt. Nr sprawy : WT 2370/ 6 /07. zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Załącznik nr 2 WT 2370/6/07 UMOWA DOSTAWY - projekt Nr sprawy : WT 2370/ 6 /07 zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: I. Komendą Wojewódzką Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach, reprezentowaną przez bryg.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR (wzór)

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR (wzór) 1 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR (wzór) zawarta w dniu 2008 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą :.. reprezentowaną przez:. zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM a Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY nr E- /2009

UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY nr E- /2009 1 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY nr E- /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą :.. reprezentowaną przez: zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM a Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... r. pomiędzy: Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Pyszkowie, Pyszków 53B, 98-275 Brzeźnio, nr NIP... reprezentowaną przez: 1. Bogumiła Lesiaka Wiceprezesa Zarządu zwanego dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

PN-1/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PN-1/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-1/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę opału postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO I. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.10.2015 Umowa sprzedaży MK.2371.10.2015 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.. UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18 520 Stawiski, reprezentowaną przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Wójt mgr Jacek Oglęcki OR-SO.271.16.2.2013 Nr zam.publ. PN-9/11/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług : udzielenie Gminie Grudusk kredytu długoterminowego w łącznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego PN-EN 1846-1 M-2-6-2500-8/2500-1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego PN-EN 1846-1 M-2-6-2500-8/2500-1 1 K P P S P Ż a r y, P K - 2 3 7 0 / 1 / 1 2 Z a t w i e r d z a m Żary.... 2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego PN-EN 1846-1 M-2-6-2500-8/2500-1

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr-.( wzór) zał. nr 2

UMOWA Nr-.( wzór) zał. nr 2 UMOWA Nr-.( wzór) zał. nr 2 zawarta w dniu.2014 r w Wierzbicy pomiędzy Gminą Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : Wójta Gminy Dariusza Myśliwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010 Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu..pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Jana Sebastiana Bacha 2, 02-743 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt nr.. Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Projekt nr.. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Projekt nr.. zawarta dnia... 2011 roku w Świeciu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, z siedzibą przy ul. Laskowickiej 2, 86-100 Świecie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. :

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. : Załącznik nr 5 U M O W A NR... zawarta w dniu... w Lubrańcu pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubrańcu, ul. Strażacka 10, 87 890 Lubraniec, reprezentowaną przez Zarząd OSP w osobach : 1) Pana Ryszarda

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn. Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Rucianem-Nidzie współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik Nr 4. UMOWA nr. /2015. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy:

Wzór umowy Załącznik Nr 4. UMOWA nr. /2015. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy: Wzór umowy Załącznik Nr 4 UMOWA nr. /2015 zawarta w dniu.. 2015 roku w Poznaniu pomiędzy:. reprezentowanym przez. zwanym dalej Wykonawcą a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2013 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2013 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2013 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. kujawsko-pomorskie, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, NIP 897-017-81-03, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH PRZY POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG W SIERADZU UL. PODZAMCZE 8 98-200 SIERADZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA PALIW DO JEDNOSTEK SPRZĘTOWYCH I TRANSPORTOWYCH BĘDĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk.

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. Załącznik nr 6 UMOWA zawarta w dniu. roku w Brańsku pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. zwaną

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usługi: Administrowanie składowiskiem odpadów komunalnych w Porębie po zakończeniu jego eksploatacji POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy N r zawarta w dniu... 2013 roku w Wolsztynie pomiędzy: KUPUJĄCYM: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie Ul. Wschowska 17 64-200 Wolsztyn

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA NR.. zawarta w dniu. roku w Poznaniu pomiędzy:

Istotne postanowienia umowy UMOWA NR.. zawarta w dniu. roku w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy UMOWA NR.. zawarta w dniu. roku w Poznaniu pomiędzy:.... NIP: REGON: reprezentowaną przez:, zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez:

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez: UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu r., pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.12.2008.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.12.2008. Stargard Szczeciński: Dostawa VAXIGRIP - lub równoważne - szczepionek przeciw grypie w ampułkostrzykawkach w postaci monodawek dla dorosłych. Numer ogłoszenia: 140845-2008; data zamieszczenia: 25.06.2008

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy. Państwowej StraŜy PoŜarnej. Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456

Komendant Powiatowy. Państwowej StraŜy PoŜarnej. Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456 Zamawiający: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu r. pomiędzy:

Zawarta w dniu r. pomiędzy: U M O W A - P R O J E K T Zawarta w dniu 17.09.2013 r. pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu reprezentowaną przez: st. bryg. Kazimierza Stafiej Komendanta Miejskiego Państwowej

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez :

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez : Umowa ( projekt) zawarta w dniu 2011r. w Bytowie pomiędzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. 77-131 Rekowo, Sierzno NIP 842-171-72-48, REGON 220597269 wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SA-2710/9/2008 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, woj. podlaskie,

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA - NR /2012

Projekt umowy Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA - NR /2012 UMOWA - NR /2012 Projekt umowy Załącznik nr 3 do SIWZ W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. UMOWA Nr-...

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. UMOWA Nr-... Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 UMOWA Nr-... Załącznik

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WT

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WT Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR WT.2370.....2015 w dniu... 2015 roku w Poznaniu, w następstwie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ W Z Ó R U M O W Y Umowa zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy:. reprezentowaną przez:...... zwaną dalej Sprzedającym a, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych DKZ/129/2011 Warszawa, dnia 09.11.2011r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.winbkielce.prot.pl Kielce: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

Załącznik nr 4. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Załącznik nr 4 UMOWA NR./2009 zawarta w dniu.. 2009r. w OŜarowie Mazowieckim pomiędzy: Powiatem Warszawskim Zachodnim z siedzibą w OŜarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ W Z Ó R U M O W Y zawarta w dniu...2014 roku w Katowicach pomiędzy: NIP:. REGON:.. reprezentowaną przez: zwaną dalej WYKONAWCĄ a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY W dniu.. 2012 roku w Gryfinie pomiędzy: Skarbem Państwa Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie mającym swoją siedzibę przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (wzór) w dniu r. w Kłodawie, pomiędzy:

UMOWA NR... (wzór) w dniu r. w Kłodawie, pomiędzy: UMOWA NR... (wzór) w dniu...2010r. w Kłodawie, pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ Gminą Kłodawa, ul.gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, NIP 599-10-11-288, zwaną dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. USŁUGI TRANSPORTOWE na 2007 rok

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. USŁUGI TRANSPORTOWE na 2007 rok ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH PRZY POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG Ul. Podzamcze 8 98 200 Sieradz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI TRANSPORTOWE na 2007 rok ZATWIERDZAM: Sporządziła: Sieradz, styczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniŝej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANĄ TREŚCI SIWZ OG/328/2011 Katowice, dnia 13.06.2011 TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANĄ TREŚCI SIWZ dot.: postępowania Nr OG/322/28/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ ZAPYTANIE OFERTOWE L.dz.: LAB/ 03 /09 Nazwa Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk zaprasza do złoŝenia oferty na system

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. Nysa, 25.04.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / 2006 zawarta w dniu... 2006r pomiędzy Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy przy ul.kieleckiej 38 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 Nysa, 24.05.2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. Przedmiot: Artykuły biurowe. Zamawiający: Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź Projekt: Daj sobie szansę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS DO PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo