SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Komenda Miejska PSP w Elblągu MT-2370/3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę pompy do wody zanieczyszczonej z przyczepą wraz z wyposaŝeniem w armaturę wodną nie stanowiącą standardowego wyposaŝenia przyczepy POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś EURO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Elbląg, wrzesień 2009

2 I. UWAGI OGÓLNE 1. Postępowanie to prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 5. Zamawiający me zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy. 6. Treść złoŝonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. II. ZAMAWIAJĄCY Komendant Miejski Państwowej StraŜy PoŜarnej w Elblągu Elbląg, ul. Bema 17 NIP: tel.: faks: kontakt: st. kpt. Piotr Olszewski, tel , kom III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje: Jedną pompę do wody zanieczyszczonej z przyczepą plus armatura wodna nie stanowiąca wyposaŝenia przyczepy. Kod CPV: Pompy wodne Przyczepy. Według słownika uzupełniającego: FB06-2 Dla ratownictwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: a. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia. b. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. c. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.

3 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt. a-b niniejszego rozdziału SlWZ. W przypadku konsorcjum Ŝaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia me moŝe podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia/nie spełnia". W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty "Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu" zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Do oświadczenia naleŝy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ składane jest wspólnie przez Wykonawców. 3. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 20 listopada 2009 r. VIII. JĘZYK POSTĘPOWANIA Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złoŝenia ofert w innym języku. IX. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. X. SPOSÓB I POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ustawy. 2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, 3. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy. 4. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ. 5. Wszelką korespondencję naleŝy przekazywać na niŝej podany adres Zamawiającego:

4 Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej, Elbląg, ul. Bema 17 z dopiskiem: "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pompy do wody zanieczyszczonej z przyczepą nr MT-2371/3/09", 6. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 87 ustawy, do złoŝenia wyjaśnieni w formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą złoŝoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy). XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Zawartość oferty: a. Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SlWZ. Zamawiający informuje, Ŝe w przypadku złoŝenia oferty bez uŝycia załączonego formularza złoŝona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty. b. Wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia Ŝąda Zamawiający zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszej SIWZ. c. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, o którym mowa w rozdziale VI. 2. Ofertę naleŝy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 3. KaŜdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia. 4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upowaŝnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upowaŝnioną/e do reprezentacji podmiotu. 5. Zaleca się, aby kaŝda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką 7. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemoŝliwiający przypadkowe zdekompletowanie. 8. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii, z wyłączeniem pełnomocnictw. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 9. Zamawiający zaŝąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji. 11. Wzory formularzy naleŝy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek

5 zmian. W przypadku złoŝenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być toŝsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ. 12. śadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym równieŝ przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 13. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przyczepy z pompą do wody zanieczyszczonej, nr MT.2370/3/09." oraz "Nie otwierać przed dniem 14 października 2009 r. godz ". Na kopercie naleŝy podać równieŝ nazwę i adres Wykonawcy. 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie nie później niŝ do dnia 14 października 2009 r. do godziny Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 14 października 2009 r. o godzinie Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny. 7. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. 2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, niezaleŝnie od wszelkich czynników. 3. JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski. 5. W przypadku rozbieŝności Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 87 ustawy. 6. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi jednorazowo po wykonaniu przez Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia oraz po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 7. Płatność dokonana zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. 8. Wykonawca wystawi fakturę VAT po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego. 9. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciąŝenia rachunku Zamawiającego.

6 XV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 1. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nie odrzucone będą oceniane według następujących kryteriów i wag: cena 100%. 2. Zamówienia zostaną udzielone Wykonawcy, który poda najniŝszą cenę. XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez konsorcjum, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum. XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCEZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XVIII. WZÓR UMOWY Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. XIX. ŚRODKI OCIIRONY PRAWNEJ Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustaw, przepisów wykonawczych, jak teŝ postanowień niniejszej SlWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale Ustawy (art. I79-198),

7 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacja techniczna zawiera opis wymagań minimalnych dla przedmiotu dostawy. Przyczepa z pompą do wody zanieczyszczonej LP. Wyszczególnienie Uwagi 1. Wymagania ogólne 1.1 Spełnienie przepisów prawnych dla pojazdów Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, w szczególności ustawą z dnia r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. LJ. Nr 108 z 2005 r., poz. 908, z późno zm.) wraz z przepisami wykonawczymi Przyczepa wraz z motopompą powinny posiadać świadectwo dopuszczenia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. W sprawie wykazu wyrobów słuŝących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i Ŝycia oraz mienia, a takŝe zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do uŝytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) lub inny dokument dopuszczający do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpoŝarowej, obowiązujący na dzień odbioru techniczno - jakościowego. zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpoŝarowej (tj. Dz. U. Nr 147. poz z 2002 r., z późno zm.). Zamawiający Ŝąda dostarczenia kopii tego dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem najpóźniej do dnia zgłoszenia pojazdu do odbioru Pompa, wyposaŝenie, podwozie przyczepy oraz jej podzespoły fabrycznie nowe Identyfikacja pojazdu i wyposaŝenia Pojazd powinien być wyposaŝony w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych. Na motopompie oraz silniku powinny być umieszczone tabliczki znamionowe. Na tabliczce znamionowej motopompy powinny być umieszczone co najmniej następujące dane: - znak fabryczny lub nazwa producenta, - oznaczenie wg pkt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. W sprawie wykazu wyrobów słuŝących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie, zdrowia i Ŝycia oraz mienia, a takŝe zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do uŝytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) bez części słownej, - numer motopompy i rok budowy. - masa całkowita motopompy. Na tabliczce znamionowej silnika powinny być umieszczone co najmniej następujące dane: - znak fabryczny lub nazwa producenta, - oznaczenie typu silnika, - numer silnika i rok budowy, - moc i obroty nominalne silnika.

8 2. Podwozie pojazdu 2.1. Wymagania ogólne Przyczepa musi zapewnić moŝliwość samodzielnej pracy motopompy (min. stabilne podpory) Szerokość przyczepy powinna być dopasowana do współpracy ze średnimi samochodami gaśniczymi marki MAN i STAR/MAN. Krawędzie przyczepy zaczepionej do haka pojazdu powinny być widoczne w lusterkach wstecznych pojazdu. W razie konieczności naleŝy zastosować światła obrysowe na wspornikach Wymagania pozostałe Kolor Elementy podwozia: czarne (RAL 9011) Błotniki i zderzaki: białe (RAL 9010) Zabudowa: czerwona (RAL 3000) Drzwi Ŝaluzjowe: w kolorze naturalnym aluminium Silnik Silnik z zapłonem samoczynnym o mocy min. 30 kw wyposaŝony w rozrusznik elektryczny Silnik powinien być zdolny do ciągłej pracy w czasie minimum 5 godzin w normalnych warunkach pracy urządzeń bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzących i smarów. W tym czasie, w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta Silnik motopompy powinien mieć samoczynnie działający ogranicznik obrotów uniemoŝliwiający wzrost liczby obrotów silnika powyŝej wartości 1,2 liczby obrotów odpowiadających nominalnej wydajności pompy Chłodzenie silnika motopompy W przypadku chłodzenia silnika cieczą, temperatura cieczy chłodzącej silnik podczas pracy z wydajnością nominalną, przy nominalnej wysokości podnoszenia, a takŝe w czasie 5 minut pracy silnika na wolnych obrotach bez wody w pompie, nie powinna przekroczyć wartości podanych przez producenta Zawieszenie Charakterystyka zawieszenia powinna być taka, aby mogło wytrzymywać ono stałe maksymalne dopuszczalne obciąŝenie bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji przewidzianych przez producenta Układ hamulcowy Przyczepa musi być wyposaŝona w układ hamulcowy Koła i ogumienie Obręcze kół min. 16". Pojazd powinien posiadać ogumienie pneumatyczne, bezdętkowe o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórcy dla danej opony i obciąŝenia pojazdu. Powinna istnieć moŝliwość wyposaŝenia wszystkich kół w róŝne typy ogumienia. Pojazd naleŝy wyposaŝyć w opony z bieŝnikiem uniwersalnym, wielosezonowe M+S. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu powinny być trwale umieszczone nad kołami.

9 Koło zapasowe powinno być przewoŝone w pojeździe, z moŝliwością łatwego zdejmowania i obsługi Mechanizmy napędowe Jakiekolwiek mechanizmy napędowe, z którymi moŝliwy jest kontakt personelu podczas obsługi pompy i urządzeń zamontowanych na stałe, powinny być wyposaŝone w osłony ochronne NaleŜy zastosować urządzenie umoŝliwiające pracę silnika bez pompy Układ wydechowy Układ wydechowy powinien być tak zaprojektowany, aby w czasie normalnej pracy kierowcy i załogi zapewnić ochronę przed oparzeniami i działaniem gazów spalinowych. Temperatura łatwo dostępnych elementów układu wydechowego nie powinna przekroczyć 63º C. JeŜeli w odległości do 150 mm od układu wydechowego znajdują się urządzania sterujące, rury plastikowe, przewody elektryczne, koło zapasowe itp., to naleŝy stosować osłony ciepłochronne. Układ wydechowy powinien być tak zaprojektowany, aby nie wyrzucał gorących iskier. Gorące części układu wydechowego powinny być osłonięte przed przypadkowym kontaktem z roślinnością Zbiornik paliwa Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewnić ciągłą pracę urządzenia przez minimum 5 godzin. Wlew zbiornika paliwa powinien być przystosowany do współpracy ze standardowym sprzętem i do napełniania (np. kanistry, końcówki 'wlewowe dystrybutorów). Korek wlewu paliwa powinien być przymocowany do pojazdu (zabezpieczony przed zgubieniem), powinien mieć otwór do wyrównania ciśnienia oraz zabezpieczenie przed wyciekami. Przelot kurka paliwowego powinien umoŝliwiać pracę silnika bez zakłóceń przy pełnym obciąŝeniu. Cały układ paliwowy powinien być odporny na korozyjne działanie paliwa Urządzenia holownicze Dyszel do holowania musi być przystosowany do współpracy z hakiem holowniczym (paszczowym) typ 40 wg pn-92/s Instalacja elektryczna Instalacja elektryczna. a przede wszystkim połączenia przewodów, powinny być zabezpieczone przed dostępem wody. Przewody i wiązki przewodów powinny być poprowadzone w taki sposób, aby uniemoŝliwić przypadkowe uszkodzenie (przerwanie obwodu) - niedopuszczalne jest stosowanie swobodnie zwieszających się przewodów" Motopompa z rozrusznikiem elektrycznym powinna być wyposaŝona w akumulator oraz prądnicę zapewniającą ładowanie akumulatora w czasie pracy motopompy. Dodatkowo instalacja powinna być wyposaŝona w gniazdo do ładowania akumulatora ze źródła zewnętrznego Klosze wszystkich świateł zewnętrznych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. poprzez osłonięcie ich siatkami z drutu Przyczepa powinna być wyposaŝona we wszelkie światła wymagane przepisami ustawy z dnia r. Prawo o ruchu drogowym, (tj.

10 Dz. U. Nr 108 z 2005 r., poz z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych Zastosowane światła powinny być przystosowane do współpracy z pojazdem z instalacją 24 V W tylnej części przyczepy (z lewej strony) naleŝy zamontować niebieskie światło błyskowe Wyłącznik główny Pojazd powinien być wyposaŝony w główny wyłącznik, umoŝliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). 3. Zabudowa specjalistyczna 3.1. Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję Skrytki na sprzęt i wyposaŝenie wodo i pyłoszczelne, zamykane drzwiami Ŝaluzjowymi, zamykanymi zamkiem. Jeden kluczyk musi pasować do wszystkich drzwi Rozmieszczenie sprzętu w skrytkach powinno być zaplanowane grupowo w zaleŝności od przeznaczenia, z zachowaniem ergonomii Konstrukcja skrytek powinna zapewnić odprowadzenie wody z ich wnętrza Skrytki na sprzęt powinny być wyposaŝone w oświetlenie załączane automatycznie po otwarciu skrytki Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń przyczepy, klap, szuflad, powinny być tak skonstruowane, aby umoŝliwiały ich obsługę w rękawicach ochronnych. 4. Układ wodny 4.1. Wymagania ogólne Układ wodny wyposaŝony w motopompę powinien umoŝliwiać: - podawanie wody nasadami tłocznymi, - zasysanie wody z zewnętrznego zbiornika, - pompowanie wody zanieczyszczonej z cząstkami stałymi o średnicy co najmniej 50 mm, -samodzielne zassanie wody z głębokości minimum 6 m Nasady: Ilość nasad ssących i tłocznych powinna być zgodna z parametrami pompy. Ilości zastosowanych nasad powinny umoŝliwić pełne wykorzystanie moŝliwości przepływu płynu przez pompę Wszystkie elementy układu wodnego powinny być odporne na korozyjne działanie wody zanieczyszczonej oraz powinny spełniać wymagania dotyczące ciśnienia nominalnego Konstrukcja układu musi zapewniać łatwy dostęp do nasad i swobodną ich obsługę przy uŝyciu kluczy do łączników Wszystkie nasady i pokrywy nasad w układzie powinny być wykonane zgodnie z PN-91/M Nasady i pn-91/m Pokrywy nasad KaŜda zastosowana nasada zewnętrzna powinna mieć urządzenie zabezpieczające obsługującego przed oblaniem wodą przy odłączaniu węŝy. MoŜe być to wykonane np. poprzez umieszczenie na rurze przed nasadą zaworka odwadniającego. JeŜeli nasady znajdują się na wspólnym kolektorze (ssącym/wydechowym) dopuszcza się zastosowanie odwodnienia kolektora. 5. Motopompa 5.1. Motopompa o wydajności minimum 300 m 3 /h Motopompa powinna być wyposaŝona w zawór odwadniający, umoŝliwiający jej całkowite odwodnienie. Od strony ssania (wirnika)

11 w korpusie pompy powinien być wykonany otwór rewizyjny zamknięty łatwo demontowaną pokrywą, która umoŝliwia natychmiastowy dostęp do wirnika np. w celu odblokowania lub oczyszczenia W przypadku gdy motopompa wymaga kontroli poziomu oleju i jego uzupełnienia motopompa powinna być wyposaŝona we wskaźnik poziomu oleju. Powinien on być widoczny z miejsca obsługi motopompy Urządzenia kontrolno-sterownicze w przedziale motopompy W przedziale motopompy powinny znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze: - manometr o zakresie pomiarowym od 0 do 150% maksymalnego ciśnienia zamknięcia, - wyłącznik silnika, - wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej silnik, - regulator prędkości obrotowej silnika, - licznik motogodzin, - miernik prędkości obrotowej silnika, - kontrolka włączenia pompy, - wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku z sygnalizacją 15% rezerwy, - wyłącznik STOP Ponadto w przedziale motopompy powinien znajdować się schemat układu wodnego z oznaczeniem zaworów Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca obsługi pompy. Urządzenia sterowania i kontroli w miarę moŝliwość powinny być zgrupowane w jednym panelu Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym równieŝ zaworów odwadniających powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być moŝliwa bez wchodzenia pod przyczepę Oświetlenie W przedziale motopompy powinno być zamontowane oświetlenie załączane automatycznie po otwarci Ŝaluzji Oświetlenie powinno zapewniać widoczność wszystkich elementów układu wodnego lub tych, które wymagają obsługi Oświetlenie powinno zapewnić widoczność i czytelność urządzeń kontrolnych (wskaźników) z odległości 1 m w kaŝdych warunkach widoczności. JeŜeli jest to konieczne naleŝy zastosować dodatkowe oświetlenie tablicy urządzeń kontrolno-sterowniczych, z włącznikiem w przedziale pompy, ale z automatycznie odłączanym zasilaniem po zamknięciu drzwi przedziału. 6. WyposaŜenie 6.1. Pojazd oprócz wyposaŝenia opisanego w innych częściach naleŝy wyposaŝyć takŝe w: WęŜe ssawne 110/ szt. (jeŝeli zostaną zastosowane inne średnice nasad ssawnych, to w to miejsce naleŝy wyposaŝyć przyczepę w 10 szt. węŝy ssawnych o długości minimum 2500 mm i odpowiedniej średnicy. WęŜe tłoczne szt. (jeŝeli zostaną zastosowane inne średnice nasad tłocznych to w to miejsce naleŝy wyposaŝyć przyczepę w 10 szt. węŝy tłocznych o odpowiedniej średnicy tj. największa średnica nasady).

12 Zestaw do sprawiania linii ssawnej 1 kpi. (pływak. Smok, linka, karabińczyki). Klucz do łączników 4 kpi. Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposaŝenia pojazdu przez producenta podwozia oraz motopompy 1 kpi. Trójkąt ostrzegawczy 1 szt. Kliny pod koła 2 szt. Klucz do kół- 1 szt. 7. Dodatkowe wyposaŝenie 7.1. WyposaŜenie nie stanowiące wyposaŝenia wyŝej wymienionej przyczepy: - wąŝ W52-20 szt. - WąŜ W75 20 szt. - Stojak hydrantowy 3 szt. - Rozdzielacz 4 szt. - Prądownica QF szt. - Zbiornik składany na wodę 2,5 m 3 3 szt. - Przełącznik 52/75 10 szt. - WęŜe ssawne 2,40 m 2 szt. 8. Wymagania dodatkowe 8.1. Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zasadami obowiązującymi w PSP. Szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy po dokonaniu rozstrzygnięcia postępowania. Pojazd naleŝy wyposaŝyć w niezbędną dokumentację eksploatacyjną, w szczególności wszelkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu, ksiąŝkę gwarancyjną z zapisami zgodnymi z SIWZ oraz instrukcje.

13 (nazwa i adres Wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ (miejscowość i data) (nazwa i adres Zamawiającego) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przyczepy z pompą do wody zanieczyszczonej, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyŝej oświadczam/y, Ŝe: 1. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawiam w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 1 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej - finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych / Ŝaden z członków konsorcjum nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych 2 (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)... (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) niepotrzebne skreślić 2. niepotrzebne skreślić 3. jeŝeli wymagana jest reprezentacja łączna

14 (nazwa i adres Wykonawcy) Załącznik nr 3 do SIWZ... (miejscowość i data) FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę przyczepy z pompą do wody zanieczyszczonej", zgodnie z wymaganiami określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę 1. Oferuję wykonanie usługi dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę całkowitą: CENA OFERTOWA BRUTTO VAT 7% CENA OFERTOWA NETTO...złotych (słownie:......zł)...złotych (słownie:......zł)...złotych (słownie:......zł) 2. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie do dnia Oświadczam, Ŝe cena brutto podana w pkt. 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 4. Oświadczam, Ŝe zapoznaliśmy Się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 5. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 6. Oświadczam, Ŝe jeŝeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego. 7. Oświadczam, Ŝe jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 8. Oferta wraz z załącznikami została złoŝona na... stronach. 9. Niniejszym informuję, Ŝe informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na dostawę urządzeń sieciowych na potrzeby Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS) zadanie 1, oraz dostawa urządzenia wielofunkcyjnego zadanie 2 z podziałem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 04.11.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 133.000 euro na:

Bardziej szczegółowo

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO Oznaczenie sprawy: RO.2600.7.1.2012 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin Telefon : +48 (091) 4403523; faks: +48 (091) 4403441 NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NV/V/P_Z/9/2015/2039 Nowy Sącz, 2015-07-24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w niniejszym opracowaniu SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka 60-867

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł projektu Numer projektu Program Numer i nazwa dziedziny wsparcia Partnerzy projektu Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ul. Przybyszewskiego 80/82, 01 824 Warszawa tel. (022) 56-89-100 / fax. 864-59-52 email sekretariat@opsbielany.waw.pl NIP 118-09-35-660; REGON

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 22 55 17 121, faks 22 55 17 200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 22 55 17 121, faks 22 55 17 200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 22 55 17 121, faks 22 55 17 200 Znak sprawy: ZP/03/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzenia ssąco- ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej

Zakup urządzenia ssąco- ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej Nr sprawy: ZP.272.11.2013 Tryb: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 86-050 Solec Kujawski, ul. Targowa 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA HALI NAMIOTOWEJ W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

DOSTAWA HALI NAMIOTOWEJ W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica woj. podkarpackie tel. 014 68 38 100 fax. 014 68 38 161 adres internetowy: www.debica.pl e-mail: umdebica@um.debica.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach

Bardziej szczegółowo

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351 Oznaczenie sprawy: RRM.7021.15.4.2013 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo