Program funkcjonalno-użytkowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program funkcjonalno-użytkowy"

Transkrypt

1 ZAKŁAD BUDOWLANO - INSTALACYJNY "DOMET" Łomża; ul. Księżnej Anny 2 086/ Program funkcjonalno-użytkowy I. Nazwa zamówienia: Modernizacja kotłowni opalanej drewnem na kotłownię opalaną paliwem stałym II. Adres obiektu: Nowogród; powiat: łomżyński; województwo: podlaskie; Morgowniki 6 III. Kod robót budowlanych: Instalowanie kotłów Hydraulika i roboty sanitarne Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Mechaniczne instalacje inżynieryjne Roboty murarskie Tynkowanie Pokrywanie podłóg i ścian Prace budowlane Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznej Roboty budowlane remontowe Robot malarskie Roboty szklarskie IV. Zamawiający: Nadleśnictwo Nowogród w Morgownikach V. Program funkcjonalno-użytkowy opracował: Imię: Krzysztof Nazwisko: Pupik 1

2 VI. Spis zawartości programu funkcjonalno użytkowego: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości programu 3. Część opisowa 4. Część informacyjna 5. Część graficzna 2

3 I. Część opisowa 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1. Charakterystyczne parametry określające aktualny stan obiektu 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1 Wymagania dotyczące wykończenia i rozwiązań materiałowych 2.2 Wymagania dotyczące instalacji 2.3 Szczegółowy zakres robót remontowo budowlanych 3. Założenia dodatkowe do opracowania dokumentacji projektowej 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. II CZĘŚĆ INFORMACYJNA Przepisy prawne związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem robót remontowo budowlanych III CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Inwentaryzacja kotłowni 1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej instalacji wewnętrznej (instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno kanalizacyjnej, instalacji technologicznej kotłowni), robót remontowych i wykonanie robót budowlanych na podstawie poniższych projektów i specyfikacji technicznych kotłowni. Sporządzenie dokumentacji technicznej składającej się z: - wykonanie projektu technologiczno-instalacyjny kotłowni, - wykonanie projektu technicznego wymiany instalacji elektrycznej, - wykonanie projektu technicznego przebudowy centralnego ogrzewania, - wykonanie projektu technicznego przebudowy instalacji wodno kanalizacyjnej, - instrukcja obsługi kotłowni - uzyskanie wymaganych uzgodnień, - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na podstawie opracowanych projektów technicznych w wyniku, których mają być wykonane prace remontowo budowlane. Zakres i forma opracowań, dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia. a) Projekt budowlany i wykonawczy (w jednym opracowaniu) w 4 egzemplarzach, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) oraz rozporządzeniem Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy" (Dz.U z dnia ) oraz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej wraz ze wszystkimi wymaganymi obliczeniami, 3

4 opiniami i uzgodnieniami (w formie utrwalonej na piśmie oraz na płycie CD. W części kosztorysowej Wykonawca ujmie dodatkowo kalkulację: kosztu rozruchu, regulacji urządzeń oraz włączenia do pracy w oparciu o opracowane w dokumentacji instrukcje obsługi i eksploatacji działania kotłowni oraz uwzględni koszty płukania instalacji istniejących budynków i sieci zewnętrznej. b) Instrukcję eksploatacji i obsługi kotłowni w dwóch egzemplarzach (wraz ze schematem technologicznym kotłowni), umożliwiającą jej rozruch, regulację, włączenie do pracy oraz prawidłowe jej użytkowanie (w formie utrwalonej na piśmie oraz na płycie CD. c) Dla poszczególnych projektów Wykonawca wykona w 2 egz. Specyfikację wykonania i odbioru robót (w tym zestawienie norm wg, których należy wykonać roboty) stosownie do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 z dnia poz. 177) oraz rozporządzenia Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno użytkowy" (Dz.U z dnia ). e) W części kosztorysowej Wykonawca po wykonaniu projektu i uzgodnieniu z Zamawiającym danych wyjściowych do kosztorysowania, wykona w 2 egz. przedmiar robót stosownie do przepisów rozporządzenia Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno użytkowy" (Dz.U z dnia ) oraz wykona 2 egz. kosztorysów inwestorskich, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym Opracowane projekty techniczne powinny uwzględniać zakres robót wymieniony w szczegółowym opisie wymagań. Niniejsze opracowanie obejmuje wymagania, jakie musi spełniać wykonawca robót, w zakresie prac projektowych, wykonawstwa robót oraz wyposażenia pomieszczeń. Dokumentacja projektowa ma zostać wykonana z podziałem na branże. Posiadane dokumenty i uzgodnienia: - archiwalna dokumentacja istniejącej kotłowni Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót budowlanych, zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i częściowym odbiorze, których będą dokonywane kolejne płatności tj.: I etap - dokumentacja projektowa, II etap wykonanie robót 1.1 Charakterystyczne parametry określające aktualny stan obiektu Budynek kotłowni położony jest w Osadzi Morgowniki Nadleśnictwa Nowogród, w zabudowie zwartej. Obiekt jest niepodpiwniczony, posiada jedną kondygnacje nadziemną. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: - instalację centralnego ogrzewania, - instalację grawitacyjna pomieszczeń sanitarnych, - instalację elektryczna, - instalację wodno kanalizacyjna, - instalację technologiczną. Konstrukcja budynku: - fundamenty betonowe, - ściany wewnętrzne piwnic murowane z cegły pełnej i bloczków betonowych, 4

5 - ściany zewnętrzne i wewnętrzne nadziemia murowane z cegły pełnej i bloczków z betonu komórkowego, - ścianki działowe murowane, - stropodach płaski z płyt żelbetowych prefabrykowanych, - pokrycie dachu papa na lepiku, Powierzchnie poddane przebudowie i remontowi: Powierzchnie wewnętrzne zgodnie z inwentaryzacją budynku: - Parter 98,10 m Instalacje poddane przebudowie i remontowi - instalacja elektryczna niezbędna do prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania kotłowni, - instalacja centralnego ogrzewania, - instalacja wodno kanalizacyjna, - instalacja technologiczna kotłowni 1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Przed przystąpieniem do wykonywania prac remontowych w pierwszej kolejności należy opracować, z uwzględnieniem wykonywania wszystkich prac budowlanych, dokumentację techniczno projektową: - przebudowa pomieszczeń kotłowni i roboty towarzyszące robotom instalacyjnym, - instalacji elektrycznej dotyczącej kotłowni, - instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń kotłowni, - instalacji wodno kanalizacyjnej, - instalacji technologicznej kotłowni. Prace do wykonania: - prace remontowo - budowlane w pomieszczeniach parteru; pomieszczeniu palacza, natrysków i wc, - prace remontowo budowlane kotłowni po wyburzeniu części ścian żużlowni. (likwidacja pomieszczenia żużlowni). - wykonanie składu opału wydzielonego z pomieszczenia kotłowni, - należy dokonać oględzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbędnej informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin obiektu obciąża Wykonawcę składającego ofertę. Wszystkie szkody powstałe podczas realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych Lokalizacja inwestycji: Nadleśnictwo Nowogród w Morgownikach, powiat łomżyński, województwo podlaskie. Planowana inwestycja będzie realizowane przez: Nadleśnictwo Nowogród Morgowniki 6. Aktualnie w eksploatacji są cztery kotły ATMOSY opalane drewnem, które zasilają budynki Osady Nadleśnictwa w Morgownikach. 5

6 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacja systemu zaopatrzenia w energię cieplną budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Morgowniki Osada. Przedsięwzięcie przewiduje przebudowę kotłowni z zamontowaniem 2-ch kotłów o mocy 200kW na eko groszek. Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej modernizowanej kotłowni; - rozbiórka częściowa czopucha murowanego istniejącego, - demontaż istniejącego kotła wodnego żeliwnego typu Eca-IV opalanego węglem, - demontaż istniejących czterech kotłów firmy JC ATMOS CENKAR, typ ATMOS DC 80. Kotły opalane są drewnem w procesie zgazowania. Moc kotła wynosi kw, - dostawa i montaż dwóch kotłów opalanych eko-groszkiem o mocy 200kW zespół podający do 350kW (retorta żeliwna Ф58 cm) automatyczny system podawania wraz z oprzyrządowaniem i podłączenie go, - montaż armatury odcinającej (nowe kotły na paliwo stałe eko-groszek) - wykonanie wentylacji nawiewnej pomieszczenia kotłowni, - montaż, czyszczenie, malowanie nowych rurociągów, - roboty budowlane w pomieszczeniu kotłowni i pomieszczeniu palacza, - likwidacja pomieszczenia żużlowni, - remont pomieszczenia palacza, - remont pomieszczenia sanitarnego, sanitariaty nie spełniają obowiązujących norm sanitarnych i przepisów BHP, - montaż podgrzewacza pojemnościowego elektrycznego w sanitariacie dla palacza - roboty elektryczne wymiana istniejącej instalacji kotłowni i pozostałych pomieszczeń (podłączenie elektryczne, oświetlenie pomieszczenia), -niezbędne roboty towarzyszące, porządkowe (w pomieszczeniu kotłowni i pomieszczeniu palacza), - opracowanie instrukcji obsługi kotłowni, instrukcji techniczno-ruchowej, niezbędne schematy instalacyjne w formie tablic umożliwiająca jej rozruch, regulację, włączenie do pracy oraz prawidłowe jej użytkowanie. Instrukcja eksploatacji i obsługi kotłowni powinna zawierać między innymi: - Charakterystykę urządzeń, - Opis czynności eksploatacyjnych, - Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, - Wymagania dotyczące ochrony przed wybuchem i pożarem oraz ochrony środowiska, odpowiednie dla czynnika roboczego, - Wymagania dotyczące obsługi urządzeń ( w tym urządzeń zabezpieczających), zbiorników, instalacji i armatury, czynności związanych z konserwacją, - Wymagania dotyczące kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia, - Sposób postępowania w razie wystąpienia uszkodzeń, nieprawidłowości podczas eksploatacji oraz instrukcję postępowania na wypadek pożaru, - Uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie po uzyskaniu założonego efektu ekologicznego i energetycznego kotłowni i sieci cieplnych do eksploatacji, - Dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów, - Usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym - wymagany czas reakcji na 6

7 usunięcie awarii - 24 godziny od momentu zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania formy zgłoszenia i potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia z podaniem osób odpowiedzialnych za potwierdzenie zgłoszenia, ich numerów telefonów, faksów i poczty elektronicznej (e- mail). W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu obiektu lub niebezpieczeństwu związanemu z ochroną środowiska wymagany czas reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii - 4 godziny. - Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację obiektu. Oferta dostarczana przez Oferentów powinna obejmować cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót montażowych, uruchomienia i eksploatacji kotłowni. Obiekt musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie BHP i instytucji: Państwowa Inspekcja Pracy; Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska; Straż Pożarna. Wymaga się, aby w przedłożonej ofercie znajdowały się informacje odnośnie sposobów i terminów realizacji oraz innych cech charakterystycznych dostaw i prac budowlano - montażowych, a także dane techniczne wszystkich urządzeń z podaniem sprawności i określeniem gwarancji Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Inwestycja będzie realizowana zgodnie z następującymi aktami prawnymi: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (Dz.U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016zpóźn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późn. Zmianami) Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych budynków budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia a wodę i dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zmianami) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe W wyniku wykonania zamawianych robót budowlanych mają być spełnione następujące warunki: wykonanie robót budowlano montażowych, zamontowanie źródła ciepła wraz z osprzętem, Kotłownia winna być zaprojektowana i wykonana wraz z osprzętem takim jak: zasilenie elektryczne, pompy obiegowe, rozdzielacze, automatyka kotła, automatyka pogodowa, 7

8 naczynie wzbiorcze, Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejącego przyłącza energetycznego budynku z warunkiem jej opomiarowania. Woda dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejącej instalacji z warunkiem jej opomiarowania i rozliczana wg wskazań licznika Opis stanu dotychczasowego W chwili obecnej źródłem ciepła jest kotłownia opalana drewnem w procesie zgazowania. Energia cieplna dostarczana jest do ogrzewanych budynków siecią cieplną z rur preizolowanych. Instalacja centralnego ogrzewania nie jest opomiarowana. Brak regulacji instalacji wewnętrznej co; i w poszczególnych obiektach powoduje trudności z utrzymaniem wymaganych temperatur w poszczególnych pomieszczeniach. Brak regulacji hydraulicznej powoduje zawyżanie temperatur wody powrotnej, co z kolei wpływa na obniżenie sprawności cieplnej kotłów. Łączne zapotrzebowanie mocy cieplnej ogrzewanych obiektów wynosi 353 kw. Eksploatacja kotłowni wymaga zatrudnienia licznej obsługi Opis stanu docelowego i pracy kotłowni Planuje się zainstalowanie automatycznego kotła grzewczego o mocy 200kW z podajnikiem opału. Paliwem podstawowym będzie - rozdrobniony płukany węgiel typu 31,2 o uziarnieniu do 25mm (tzw. eko-groszek); paliwo zastępcze - suchy miał węglowy, mieszanka eko-groszku i suchego miału. Kotłownia będzie zautomatyzowana a jej obsługę zapewni jedna osoba, okresowo wykonująca czynności nadzoru nad pracą kotłowni. Paliwo dostarczane będzie luzem lub w workach o odpowiednio dobranej pojemności 25kg. Obsługa kotłowni będzie okresowo, przeciętnie 1-2 razy/dobę, napełniać zasobnik paliwa przy kotle. Spaliny powstające w kotle zostaną odprowadzone na zewnątrz czopuchem i kominem zamontowanym na zewnętrz budynku. Sterowanie pracą kotła realizowane będzie poprzez układ automatyki wyposażony w sterownik mikroprocesorowy. Układ automatyki oraz zainstalowane na kotle czujniki, sondy, armatura i urządzenia będą umożliwiały: pomiar i regulację temperatury wody grzewczej; zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła; pomiar temperatury paleniska; pomiar i regulację podciśnienia w palenisku; wielostopniową regulację podmuchu; regulację ilości podawanego paliwa; zapobieganie cofaniu się płomienia do zbiornika paliwa-układ ppoż. samoczynnego gaszenia; zabezpieczenie przed wprowadzaniem zbyt dużej ilości paliwa do kotła. Zaprojektowana kotłownia powinna charakteryzować się wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością. Całość musi zapewnić właściwą jakość spalania i niezawodność pracy. Kocioł powinien spełniać wymogi Urzędu Dozoru Technicznego oraz umożliwiać osiągnięcie następujących parametrach pracy: moc cieplna 200kW; ciśnienie dopuszczalne min 0,3MPa; temperatura max wody 90C; czynnik grzewczy - gorąca woda o parametrach dla pracy szczytowej 90/70 C roboty sanitarne - montażowe 8

9 montaż kotła na węgiel sortymentu 31,2 o uziarnieniu do 25mm tzw. eko-groszek wraz z orurowaniem; montaż nowego naczynia wzbiorczego (system otwarty); podłączenie kotła do istniejącego układu ciepła; wykonanie wentylacji nawiewnej (kanał typu "Z"); roboty budowlane wykonanie posadzki w pomieszczeniu kotłowni; rozebranie istniejących fundamentów pod kotłami; wykonanie fundamentów pod projektowane kotły; wykonanie składu opału z wydzielonej powierzchni kotłowni, montaż nowych drzwi o szerokości 1,0 m i wys. 2,Om i odporności ogniowej El 60 (z zamkiem rolkowym); wyłożenie posadzek terakotą a ścian płytkami glazurowanymi pom. palacza malowanie ścian i sufitów (w pomieszczeniu kotłowni i pomieszczeniach powiązanych funkcjonalnie z kotłownią; przystosowanie pomieszczenia kotłowni po likwidacji żużlowni; wymiana szklenia okien istniejących na szyby zespolone Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe W ramach przeprowadzanych robót sanitarnych należy wykorzystać pomieszczenie istniejącej kotłowni. Do wykonania są przewidziane następujące prace: roboty sanitarne - demontażowe demontaż istniejących kotłów; demontaż instalacji kotłowni wraz z oprzyrządowaniem; demontaż częściowy czopucha; demontaż istniejącego naczynia wzbiorczego systemu otwartego; demontaż opadowej rury bezpieczeństwa, wznośnej rury bezpieczeństwa, sygnalizacyjnej, przelewowej; roboty elektryczne wykonanie instalacji elektrycznej (niezbędnej do pracy nowego urządzenia); wykonanie oświetlenia; Zestawienie podstawowych urządzeń i instalacji kotłowni kocioł na tzw. eko-groszek o mocy 200 kw szt. 2; układ odprowadzania spalin: wentylator spalin, czopuch i komin, zapewniający uzyskanie wymaganego przez producenta kotła podciśnienia; system zabezpieczenia pracy kotła i instalacji, co., spełniający wymagania obowiązujących przepisów, [układ stabilizacji ciśnienia]; Podstawowe wymagania i wyposażenie kotła zasobnik paliwa; wymiennik ciepła z kompletną izolacją zespół napędowy z podajnikiem ślimakowym 9

10 wentylator nadmuchu powietrza; mikroprocesorowy regulator wentylator popielnikowy pojemnik na popiół płyta żeliwna promiennikowa (deflektor), ruszt żeliwny oraz termostatyczny regulator dopływu powietrza czujnik temperatury obiegu grzewczego; Automatyka i sterowanie Sterowanie mikroprocesorowe obsługujące zasobnik paliwa, wentylator nadmuchowy, pompy i czujnik temperatury, elektroniczne zabezpieczenie ppoż. samodiagnoza z powiadomieniem, możliwość zaprogramowania 6 zmian temperatury w ciągu doby, podwójne zabezpieczenie termiczne-elektroniczne i analogowe. 1.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Etapy realizacji zamówienia Lp. Wyszczególnienie Zakończenie realizacji r. 1. Opracowanie dokumentacji technicznej /II kw r./ 2. Roboty budowlane r. /III kw., 2008 r./ Wymagania podstawowe Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry, Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych ( np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzonych tych badań obciążają wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne. Wymagane jest usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych spowodowanych ruchem samochodów na plac budowy. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych zostaną zaakceptowane przez inwestor w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z danymi zawartymi w projektach 10

11 wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Kontrola będzie między innymi dotyczyć: szalunków, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, pielęgnacji betonu, poprawności ułożenia izolacji i zabezpieczeń. sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentacją budowy, jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Bezpieczeństwo i higiena pracy: Podczas realizacji robót Wykonawca ma przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spełniających wymagania sanitarne. Wykonawca zapewnia i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni, co najmniej: środki pierwszej pomocy; osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy; odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku; sprzęt ppoż.;. łączność ze strażą pożarna, pogotowiem i policją. Wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w pełnej sprawności i gotowości do działania. Ochrona przeciwpożarowa: Wykonawca ma przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy i zamontować gaśnice. Pomiary geodezyjne: Nie dotyczy. Badania gruntu: Nie dotyczy. Zaplecze budowy: Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnić estetyczny wygląd i czystość pomieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Zasilanie elektryczne: Inwestor zapewnia dopływ prądu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robót 11

12 związanych z umową. W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła. Kryteria projektowe: Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona stosownie do: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz z późn. zm.) Jednocześnie projekt ma posłużyć Wykonawcy do wykonania robót a inwestorowi do wyegzekwowania realizacji inwestycji. Elementy konstrukcyjne: Ogólnie roboty będą wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną praktyką inżynierską. Wszystkie fundamenty oraz konstrukcje betonowe, stalowe i murowe będą zaprojektowane i wykonane zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy są w większości odpowiednikami norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jeżeli Normy Unii Europejskiej będą zapewniać wyższą jakość niż Normy Polskie będą one miały pierwszeństwo Wymagania dot. warunków wykonania i odbioru robót budowlanych Wymagania dot. materiałów budowlanych i urządzeń Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. Materiały, wyroby i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. 1. Zakłada się wymianę wszystkich elementów wykończenia w części objętej niniejszą przebudową, oraz wyposażenia. 2. Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciw pożarowych i użytkowych. 3. Demontaż wszystkich niezbędnych urządzeń wynikających z projektów technicznych instalacji wewnętrznych (np. demontaż kotła centralnego ogrzewania), 12

13 Wymagania dot. sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy Wymagania dot. transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy Wykonanie robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót Kontrola jakości robót 1.Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano - montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inżyniera i powinno zawierać: 1.1. Zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, wyrobów i konstrukcji: dostarczanych na budowę - przy odbiorze dostawy, u producenta w wytwórni przed wysyłką elementów na budowę np. elementów konstrukcji stalowej, przeznaczonych do wbudowania bezpośrednio przed wbudowaniem, bezpośrednio po wbudowaniu, ułożeniu, zamontowaniu, a) jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie dokumentów załączonych do dostawy, oględzin zewnętrznych i pomiarów, badań pobranych lub specjalnie wykonanych próbek, w tym laboratoryjnych, badań materiałów wbudowanych w konstrukcje, b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności 1.2. Zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót: kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych i szczegółowych specyfikacji technicznych, badań wykonanych elementów konstrukcyjnych, sprawdzeń wykonanych połączeń konstrukcyjnych, sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji rurowych, 13

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna CZĘŚĆ OGÓLNA 1. NAZWA ZAMÓWIENIA Remont instalacji elektrycznych w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie zlokalizowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Nazwa zadania: Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24a Gliwice termomodernizacja i modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 wymiana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 29, Gdynia ul. Unruga 53. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w PAWILONIE GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.5.1. Dokumentacja. 3. 1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa. 3. 1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3

Spis treści. 1.5.1. Dokumentacja. 3. 1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa. 3. 1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 2 1.2. Zakres Specyfikacji. 2 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 2 1.4. Określenia podstawowe. 2 1.5. Ogólne wymagania 3 1.5.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: INSTALACJA SOLARNA NA POTRZEBY C.WU W PRZEDSZKOLU W ZWARDONIU. Adres obiektu: Zwardoń 18 34 373 Zwardoń powiat: żywiecki województwo: śląskie Wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH. INNY WYMIAR Pracownia Architektoniczna Jarosław Stelmaszyk Ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice NIP 634 247 00 60 Tel. 604 320 166 Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST )

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) Montaż instalacji elektrycznej w lokalu społeczno - oświatowym przy ul. Piaskowej 7 Inwestor: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.3.1. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE SST - 02.3.0 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421131-1

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA INWESTOR Gmina Kamieńsk Kamieńsk ul. Wieluńska 50 OBIEKT Przebudowa oświetlenia terenu i zasilania przepompowni Kamieńsk ul. Kościuszki dz. nr 84/1, 118, 125 obr. 4 TEMAT SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-8 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 252 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 254 1.1. Przedmiot SST... 254 1.2. Zakres stosowania SST... 254 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9 Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1.1. Podstawa i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawa wykonania robót budowlanych... 3 1.3. Opis istniejących elementów przewidzianych do modernizacji... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA Budowa budynku szaletów w miejscowości Majdan obręb Żubracze gmina - Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA . 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Obiekt : WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor : GMINA SKOŁYSZYN. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski Jasło,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO PZŁ Olsztyn ul. Leśna 3N dz. 1/110 w Olsztynie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja sprężonego powietrza INWESTOR: Gmina Miasto Puławy, Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego.

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania

Bardziej szczegółowo

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Grunwald i Jeżyce w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26. Zamawiający: Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9)

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTOR : MIASTO POZNAŃ 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV-45262500-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV-45262500-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV-45262500-6 PRZEWODY DYMOWE I WENTYLACYJNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 8.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 MONTAŻ i DOSTAWA URZĄDZENIA SPORTOWE i WYPOSAŻENIE Nazwy i kody robót wg CPV 36 40 00 00-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU NAZWA I ADRES INWESTYCJI: 1-ETAP ADAPTACJI 1-PIĘTRA ORAZ OCIEPLENIE ŚCIAN I WYKONANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU BIURA POWIATOWEGO ARiMR W SANDOWMIERZU nr ewid.dz.155/37 INWESTOR : AGENCJA RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Projekt Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej wraz z tworzeniem stref bezpieczeństwa w ramach rewitalizacji osiedli ESM Sielanka, obszar 4.4 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5

ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5 SST - B-08.00 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 Zarówno z uwagi na lokalizację obiektów w miejskim parku jak i ze względu na charakter robót oraz niewielki ich zakres, Zamawiający, dostosowując poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzone w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE GISZOWIEC UL. GEN. J. HALLERA 28 40-321 KATOWICE

PROJEKT INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE GISZOWIEC UL. GEN. J. HALLERA 28 40-321 KATOWICE PROJEKT PRAC REMONTOWYCH WYMIANY BARDZO ZNISZCZONYCH PODŁÓG W POMIESZCZENIACH ADMINISTRACYJNYCH I KLUBOWYCH FILII NR 1 PRZY UL. OBR. WESTERPLATTE 10 W KATOWICACH INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Modernizowanej Instalacji Teletechnicznej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111300-1- Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu Autor

Bardziej szczegółowo

FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57

FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57 FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57 Ekspertyza budowlana instalacji sanitarnych budynku Karczmy na terenie wioski słowiańskiej-średniowiecznej w msc. Huta Szklana

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

Nr tematu : Nr tomu : 11-017 IV

Nr tematu : Nr tomu : 11-017 IV Nr tematu : Nr tomu : 11-017 IV Jednostka projektowa : Temat / obiekt / część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MODERNIZOWANEGO I PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONTAŻU KLIMATYZATORÓW

REGULAMIN MONTAŻU KLIMATYZATORÓW Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej SM Jedność w Piasecznie Nr 56/15 z dnia 03.09.2015r. REGULAMIN MONTAŻU KLIMATYZATORÓW 1. Regulamin określa zasady montażu urządzeń do klimatyzacji lokali w budynkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 48 obr. M. Łódź Widzew 25) Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Bardziej szczegółowo