Program funkcjonalno-użytkowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program funkcjonalno-użytkowy"

Transkrypt

1 ZAKŁAD BUDOWLANO - INSTALACYJNY "DOMET" Łomża; ul. Księżnej Anny 2 086/ Program funkcjonalno-użytkowy I. Nazwa zamówienia: Modernizacja kotłowni opalanej drewnem na kotłownię opalaną paliwem stałym II. Adres obiektu: Nowogród; powiat: łomżyński; województwo: podlaskie; Morgowniki 6 III. Kod robót budowlanych: Instalowanie kotłów Hydraulika i roboty sanitarne Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Mechaniczne instalacje inżynieryjne Roboty murarskie Tynkowanie Pokrywanie podłóg i ścian Prace budowlane Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznej Roboty budowlane remontowe Robot malarskie Roboty szklarskie IV. Zamawiający: Nadleśnictwo Nowogród w Morgownikach V. Program funkcjonalno-użytkowy opracował: Imię: Krzysztof Nazwisko: Pupik 1

2 VI. Spis zawartości programu funkcjonalno użytkowego: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości programu 3. Część opisowa 4. Część informacyjna 5. Część graficzna 2

3 I. Część opisowa 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1. Charakterystyczne parametry określające aktualny stan obiektu 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1 Wymagania dotyczące wykończenia i rozwiązań materiałowych 2.2 Wymagania dotyczące instalacji 2.3 Szczegółowy zakres robót remontowo budowlanych 3. Założenia dodatkowe do opracowania dokumentacji projektowej 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. II CZĘŚĆ INFORMACYJNA Przepisy prawne związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem robót remontowo budowlanych III CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Inwentaryzacja kotłowni 1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej instalacji wewnętrznej (instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno kanalizacyjnej, instalacji technologicznej kotłowni), robót remontowych i wykonanie robót budowlanych na podstawie poniższych projektów i specyfikacji technicznych kotłowni. Sporządzenie dokumentacji technicznej składającej się z: - wykonanie projektu technologiczno-instalacyjny kotłowni, - wykonanie projektu technicznego wymiany instalacji elektrycznej, - wykonanie projektu technicznego przebudowy centralnego ogrzewania, - wykonanie projektu technicznego przebudowy instalacji wodno kanalizacyjnej, - instrukcja obsługi kotłowni - uzyskanie wymaganych uzgodnień, - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na podstawie opracowanych projektów technicznych w wyniku, których mają być wykonane prace remontowo budowlane. Zakres i forma opracowań, dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia. a) Projekt budowlany i wykonawczy (w jednym opracowaniu) w 4 egzemplarzach, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) oraz rozporządzeniem Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy" (Dz.U z dnia ) oraz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej wraz ze wszystkimi wymaganymi obliczeniami, 3

4 opiniami i uzgodnieniami (w formie utrwalonej na piśmie oraz na płycie CD. W części kosztorysowej Wykonawca ujmie dodatkowo kalkulację: kosztu rozruchu, regulacji urządzeń oraz włączenia do pracy w oparciu o opracowane w dokumentacji instrukcje obsługi i eksploatacji działania kotłowni oraz uwzględni koszty płukania instalacji istniejących budynków i sieci zewnętrznej. b) Instrukcję eksploatacji i obsługi kotłowni w dwóch egzemplarzach (wraz ze schematem technologicznym kotłowni), umożliwiającą jej rozruch, regulację, włączenie do pracy oraz prawidłowe jej użytkowanie (w formie utrwalonej na piśmie oraz na płycie CD. c) Dla poszczególnych projektów Wykonawca wykona w 2 egz. Specyfikację wykonania i odbioru robót (w tym zestawienie norm wg, których należy wykonać roboty) stosownie do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 z dnia poz. 177) oraz rozporządzenia Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno użytkowy" (Dz.U z dnia ). e) W części kosztorysowej Wykonawca po wykonaniu projektu i uzgodnieniu z Zamawiającym danych wyjściowych do kosztorysowania, wykona w 2 egz. przedmiar robót stosownie do przepisów rozporządzenia Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno użytkowy" (Dz.U z dnia ) oraz wykona 2 egz. kosztorysów inwestorskich, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym Opracowane projekty techniczne powinny uwzględniać zakres robót wymieniony w szczegółowym opisie wymagań. Niniejsze opracowanie obejmuje wymagania, jakie musi spełniać wykonawca robót, w zakresie prac projektowych, wykonawstwa robót oraz wyposażenia pomieszczeń. Dokumentacja projektowa ma zostać wykonana z podziałem na branże. Posiadane dokumenty i uzgodnienia: - archiwalna dokumentacja istniejącej kotłowni Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót budowlanych, zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i częściowym odbiorze, których będą dokonywane kolejne płatności tj.: I etap - dokumentacja projektowa, II etap wykonanie robót 1.1 Charakterystyczne parametry określające aktualny stan obiektu Budynek kotłowni położony jest w Osadzi Morgowniki Nadleśnictwa Nowogród, w zabudowie zwartej. Obiekt jest niepodpiwniczony, posiada jedną kondygnacje nadziemną. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: - instalację centralnego ogrzewania, - instalację grawitacyjna pomieszczeń sanitarnych, - instalację elektryczna, - instalację wodno kanalizacyjna, - instalację technologiczną. Konstrukcja budynku: - fundamenty betonowe, - ściany wewnętrzne piwnic murowane z cegły pełnej i bloczków betonowych, 4

5 - ściany zewnętrzne i wewnętrzne nadziemia murowane z cegły pełnej i bloczków z betonu komórkowego, - ścianki działowe murowane, - stropodach płaski z płyt żelbetowych prefabrykowanych, - pokrycie dachu papa na lepiku, Powierzchnie poddane przebudowie i remontowi: Powierzchnie wewnętrzne zgodnie z inwentaryzacją budynku: - Parter 98,10 m Instalacje poddane przebudowie i remontowi - instalacja elektryczna niezbędna do prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania kotłowni, - instalacja centralnego ogrzewania, - instalacja wodno kanalizacyjna, - instalacja technologiczna kotłowni 1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Przed przystąpieniem do wykonywania prac remontowych w pierwszej kolejności należy opracować, z uwzględnieniem wykonywania wszystkich prac budowlanych, dokumentację techniczno projektową: - przebudowa pomieszczeń kotłowni i roboty towarzyszące robotom instalacyjnym, - instalacji elektrycznej dotyczącej kotłowni, - instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń kotłowni, - instalacji wodno kanalizacyjnej, - instalacji technologicznej kotłowni. Prace do wykonania: - prace remontowo - budowlane w pomieszczeniach parteru; pomieszczeniu palacza, natrysków i wc, - prace remontowo budowlane kotłowni po wyburzeniu części ścian żużlowni. (likwidacja pomieszczenia żużlowni). - wykonanie składu opału wydzielonego z pomieszczenia kotłowni, - należy dokonać oględzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbędnej informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin obiektu obciąża Wykonawcę składającego ofertę. Wszystkie szkody powstałe podczas realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych Lokalizacja inwestycji: Nadleśnictwo Nowogród w Morgownikach, powiat łomżyński, województwo podlaskie. Planowana inwestycja będzie realizowane przez: Nadleśnictwo Nowogród Morgowniki 6. Aktualnie w eksploatacji są cztery kotły ATMOSY opalane drewnem, które zasilają budynki Osady Nadleśnictwa w Morgownikach. 5

6 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacja systemu zaopatrzenia w energię cieplną budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Morgowniki Osada. Przedsięwzięcie przewiduje przebudowę kotłowni z zamontowaniem 2-ch kotłów o mocy 200kW na eko groszek. Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej modernizowanej kotłowni; - rozbiórka częściowa czopucha murowanego istniejącego, - demontaż istniejącego kotła wodnego żeliwnego typu Eca-IV opalanego węglem, - demontaż istniejących czterech kotłów firmy JC ATMOS CENKAR, typ ATMOS DC 80. Kotły opalane są drewnem w procesie zgazowania. Moc kotła wynosi kw, - dostawa i montaż dwóch kotłów opalanych eko-groszkiem o mocy 200kW zespół podający do 350kW (retorta żeliwna Ф58 cm) automatyczny system podawania wraz z oprzyrządowaniem i podłączenie go, - montaż armatury odcinającej (nowe kotły na paliwo stałe eko-groszek) - wykonanie wentylacji nawiewnej pomieszczenia kotłowni, - montaż, czyszczenie, malowanie nowych rurociągów, - roboty budowlane w pomieszczeniu kotłowni i pomieszczeniu palacza, - likwidacja pomieszczenia żużlowni, - remont pomieszczenia palacza, - remont pomieszczenia sanitarnego, sanitariaty nie spełniają obowiązujących norm sanitarnych i przepisów BHP, - montaż podgrzewacza pojemnościowego elektrycznego w sanitariacie dla palacza - roboty elektryczne wymiana istniejącej instalacji kotłowni i pozostałych pomieszczeń (podłączenie elektryczne, oświetlenie pomieszczenia), -niezbędne roboty towarzyszące, porządkowe (w pomieszczeniu kotłowni i pomieszczeniu palacza), - opracowanie instrukcji obsługi kotłowni, instrukcji techniczno-ruchowej, niezbędne schematy instalacyjne w formie tablic umożliwiająca jej rozruch, regulację, włączenie do pracy oraz prawidłowe jej użytkowanie. Instrukcja eksploatacji i obsługi kotłowni powinna zawierać między innymi: - Charakterystykę urządzeń, - Opis czynności eksploatacyjnych, - Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, - Wymagania dotyczące ochrony przed wybuchem i pożarem oraz ochrony środowiska, odpowiednie dla czynnika roboczego, - Wymagania dotyczące obsługi urządzeń ( w tym urządzeń zabezpieczających), zbiorników, instalacji i armatury, czynności związanych z konserwacją, - Wymagania dotyczące kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia, - Sposób postępowania w razie wystąpienia uszkodzeń, nieprawidłowości podczas eksploatacji oraz instrukcję postępowania na wypadek pożaru, - Uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie po uzyskaniu założonego efektu ekologicznego i energetycznego kotłowni i sieci cieplnych do eksploatacji, - Dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów, - Usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym - wymagany czas reakcji na 6

7 usunięcie awarii - 24 godziny od momentu zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania formy zgłoszenia i potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia z podaniem osób odpowiedzialnych za potwierdzenie zgłoszenia, ich numerów telefonów, faksów i poczty elektronicznej (e- mail). W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu obiektu lub niebezpieczeństwu związanemu z ochroną środowiska wymagany czas reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii - 4 godziny. - Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację obiektu. Oferta dostarczana przez Oferentów powinna obejmować cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót montażowych, uruchomienia i eksploatacji kotłowni. Obiekt musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie BHP i instytucji: Państwowa Inspekcja Pracy; Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska; Straż Pożarna. Wymaga się, aby w przedłożonej ofercie znajdowały się informacje odnośnie sposobów i terminów realizacji oraz innych cech charakterystycznych dostaw i prac budowlano - montażowych, a także dane techniczne wszystkich urządzeń z podaniem sprawności i określeniem gwarancji Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Inwestycja będzie realizowana zgodnie z następującymi aktami prawnymi: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (Dz.U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016zpóźn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późn. Zmianami) Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych budynków budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia a wodę i dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zmianami) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe W wyniku wykonania zamawianych robót budowlanych mają być spełnione następujące warunki: wykonanie robót budowlano montażowych, zamontowanie źródła ciepła wraz z osprzętem, Kotłownia winna być zaprojektowana i wykonana wraz z osprzętem takim jak: zasilenie elektryczne, pompy obiegowe, rozdzielacze, automatyka kotła, automatyka pogodowa, 7

8 naczynie wzbiorcze, Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejącego przyłącza energetycznego budynku z warunkiem jej opomiarowania. Woda dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejącej instalacji z warunkiem jej opomiarowania i rozliczana wg wskazań licznika Opis stanu dotychczasowego W chwili obecnej źródłem ciepła jest kotłownia opalana drewnem w procesie zgazowania. Energia cieplna dostarczana jest do ogrzewanych budynków siecią cieplną z rur preizolowanych. Instalacja centralnego ogrzewania nie jest opomiarowana. Brak regulacji instalacji wewnętrznej co; i w poszczególnych obiektach powoduje trudności z utrzymaniem wymaganych temperatur w poszczególnych pomieszczeniach. Brak regulacji hydraulicznej powoduje zawyżanie temperatur wody powrotnej, co z kolei wpływa na obniżenie sprawności cieplnej kotłów. Łączne zapotrzebowanie mocy cieplnej ogrzewanych obiektów wynosi 353 kw. Eksploatacja kotłowni wymaga zatrudnienia licznej obsługi Opis stanu docelowego i pracy kotłowni Planuje się zainstalowanie automatycznego kotła grzewczego o mocy 200kW z podajnikiem opału. Paliwem podstawowym będzie - rozdrobniony płukany węgiel typu 31,2 o uziarnieniu do 25mm (tzw. eko-groszek); paliwo zastępcze - suchy miał węglowy, mieszanka eko-groszku i suchego miału. Kotłownia będzie zautomatyzowana a jej obsługę zapewni jedna osoba, okresowo wykonująca czynności nadzoru nad pracą kotłowni. Paliwo dostarczane będzie luzem lub w workach o odpowiednio dobranej pojemności 25kg. Obsługa kotłowni będzie okresowo, przeciętnie 1-2 razy/dobę, napełniać zasobnik paliwa przy kotle. Spaliny powstające w kotle zostaną odprowadzone na zewnątrz czopuchem i kominem zamontowanym na zewnętrz budynku. Sterowanie pracą kotła realizowane będzie poprzez układ automatyki wyposażony w sterownik mikroprocesorowy. Układ automatyki oraz zainstalowane na kotle czujniki, sondy, armatura i urządzenia będą umożliwiały: pomiar i regulację temperatury wody grzewczej; zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła; pomiar temperatury paleniska; pomiar i regulację podciśnienia w palenisku; wielostopniową regulację podmuchu; regulację ilości podawanego paliwa; zapobieganie cofaniu się płomienia do zbiornika paliwa-układ ppoż. samoczynnego gaszenia; zabezpieczenie przed wprowadzaniem zbyt dużej ilości paliwa do kotła. Zaprojektowana kotłownia powinna charakteryzować się wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością. Całość musi zapewnić właściwą jakość spalania i niezawodność pracy. Kocioł powinien spełniać wymogi Urzędu Dozoru Technicznego oraz umożliwiać osiągnięcie następujących parametrach pracy: moc cieplna 200kW; ciśnienie dopuszczalne min 0,3MPa; temperatura max wody 90C; czynnik grzewczy - gorąca woda o parametrach dla pracy szczytowej 90/70 C roboty sanitarne - montażowe 8

9 montaż kotła na węgiel sortymentu 31,2 o uziarnieniu do 25mm tzw. eko-groszek wraz z orurowaniem; montaż nowego naczynia wzbiorczego (system otwarty); podłączenie kotła do istniejącego układu ciepła; wykonanie wentylacji nawiewnej (kanał typu "Z"); roboty budowlane wykonanie posadzki w pomieszczeniu kotłowni; rozebranie istniejących fundamentów pod kotłami; wykonanie fundamentów pod projektowane kotły; wykonanie składu opału z wydzielonej powierzchni kotłowni, montaż nowych drzwi o szerokości 1,0 m i wys. 2,Om i odporności ogniowej El 60 (z zamkiem rolkowym); wyłożenie posadzek terakotą a ścian płytkami glazurowanymi pom. palacza malowanie ścian i sufitów (w pomieszczeniu kotłowni i pomieszczeniach powiązanych funkcjonalnie z kotłownią; przystosowanie pomieszczenia kotłowni po likwidacji żużlowni; wymiana szklenia okien istniejących na szyby zespolone Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe W ramach przeprowadzanych robót sanitarnych należy wykorzystać pomieszczenie istniejącej kotłowni. Do wykonania są przewidziane następujące prace: roboty sanitarne - demontażowe demontaż istniejących kotłów; demontaż instalacji kotłowni wraz z oprzyrządowaniem; demontaż częściowy czopucha; demontaż istniejącego naczynia wzbiorczego systemu otwartego; demontaż opadowej rury bezpieczeństwa, wznośnej rury bezpieczeństwa, sygnalizacyjnej, przelewowej; roboty elektryczne wykonanie instalacji elektrycznej (niezbędnej do pracy nowego urządzenia); wykonanie oświetlenia; Zestawienie podstawowych urządzeń i instalacji kotłowni kocioł na tzw. eko-groszek o mocy 200 kw szt. 2; układ odprowadzania spalin: wentylator spalin, czopuch i komin, zapewniający uzyskanie wymaganego przez producenta kotła podciśnienia; system zabezpieczenia pracy kotła i instalacji, co., spełniający wymagania obowiązujących przepisów, [układ stabilizacji ciśnienia]; Podstawowe wymagania i wyposażenie kotła zasobnik paliwa; wymiennik ciepła z kompletną izolacją zespół napędowy z podajnikiem ślimakowym 9

10 wentylator nadmuchu powietrza; mikroprocesorowy regulator wentylator popielnikowy pojemnik na popiół płyta żeliwna promiennikowa (deflektor), ruszt żeliwny oraz termostatyczny regulator dopływu powietrza czujnik temperatury obiegu grzewczego; Automatyka i sterowanie Sterowanie mikroprocesorowe obsługujące zasobnik paliwa, wentylator nadmuchowy, pompy i czujnik temperatury, elektroniczne zabezpieczenie ppoż. samodiagnoza z powiadomieniem, możliwość zaprogramowania 6 zmian temperatury w ciągu doby, podwójne zabezpieczenie termiczne-elektroniczne i analogowe. 1.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Etapy realizacji zamówienia Lp. Wyszczególnienie Zakończenie realizacji r. 1. Opracowanie dokumentacji technicznej /II kw r./ 2. Roboty budowlane r. /III kw., 2008 r./ Wymagania podstawowe Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry, Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych ( np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzonych tych badań obciążają wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne. Wymagane jest usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych spowodowanych ruchem samochodów na plac budowy. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych zostaną zaakceptowane przez inwestor w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z danymi zawartymi w projektach 10

11 wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Kontrola będzie między innymi dotyczyć: szalunków, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, pielęgnacji betonu, poprawności ułożenia izolacji i zabezpieczeń. sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentacją budowy, jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Bezpieczeństwo i higiena pracy: Podczas realizacji robót Wykonawca ma przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spełniających wymagania sanitarne. Wykonawca zapewnia i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni, co najmniej: środki pierwszej pomocy; osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy; odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku; sprzęt ppoż.;. łączność ze strażą pożarna, pogotowiem i policją. Wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w pełnej sprawności i gotowości do działania. Ochrona przeciwpożarowa: Wykonawca ma przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy i zamontować gaśnice. Pomiary geodezyjne: Nie dotyczy. Badania gruntu: Nie dotyczy. Zaplecze budowy: Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnić estetyczny wygląd i czystość pomieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Zasilanie elektryczne: Inwestor zapewnia dopływ prądu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robót 11

12 związanych z umową. W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła. Kryteria projektowe: Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona stosownie do: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz z późn. zm.) Jednocześnie projekt ma posłużyć Wykonawcy do wykonania robót a inwestorowi do wyegzekwowania realizacji inwestycji. Elementy konstrukcyjne: Ogólnie roboty będą wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną praktyką inżynierską. Wszystkie fundamenty oraz konstrukcje betonowe, stalowe i murowe będą zaprojektowane i wykonane zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy są w większości odpowiednikami norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jeżeli Normy Unii Europejskiej będą zapewniać wyższą jakość niż Normy Polskie będą one miały pierwszeństwo Wymagania dot. warunków wykonania i odbioru robót budowlanych Wymagania dot. materiałów budowlanych i urządzeń Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. Materiały, wyroby i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. 1. Zakłada się wymianę wszystkich elementów wykończenia w części objętej niniejszą przebudową, oraz wyposażenia. 2. Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciw pożarowych i użytkowych. 3. Demontaż wszystkich niezbędnych urządzeń wynikających z projektów technicznych instalacji wewnętrznych (np. demontaż kotła centralnego ogrzewania), 12

13 Wymagania dot. sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy Wymagania dot. transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy Wykonanie robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót Kontrola jakości robót 1.Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano - montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inżyniera i powinno zawierać: 1.1. Zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, wyrobów i konstrukcji: dostarczanych na budowę - przy odbiorze dostawy, u producenta w wytwórni przed wysyłką elementów na budowę np. elementów konstrukcji stalowej, przeznaczonych do wbudowania bezpośrednio przed wbudowaniem, bezpośrednio po wbudowaniu, ułożeniu, zamontowaniu, a) jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie dokumentów załączonych do dostawy, oględzin zewnętrznych i pomiarów, badań pobranych lub specjalnie wykonanych próbek, w tym laboratoryjnych, badań materiałów wbudowanych w konstrukcje, b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności 1.2. Zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót: kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych i szczegółowych specyfikacji technicznych, badań wykonanych elementów konstrukcyjnych, sprawdzeń wykonanych połączeń konstrukcyjnych, sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji rurowych, 13

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZAM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla KOTŁOWNI WĘGLOWEJ ORAZ CZĘŚCIOWEJ MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ WSPOMAGANEJ INSTALACJĄ SOLARNĄ 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH budynek szkoły 05-240 Krusze 37 Przebudowa kotłowni gazowej z adaptacją i regulacją instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacja gazowa

Bardziej szczegółowo

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOTŁOWNI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA: TEMAT: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST01

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST01 Druk nr 10 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST01 Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych - zasób mieszkaniowy Gminy Kielce. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ ZASADY OBLICZANIA CENY NA ROBOTY BUDOWLANE sporządzona na podstawie treści Rozdziału 3 rozporządzenia MI z 2 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Remont i modernizacja budynku delegatury W.I.O.Ś - instalacje gazów technicznych 62-510 Konin, ul. Kardynała

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA : PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ DLA MŁODZIEŻY INSTALACJE C.O. Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ ADRES: ŁOMŻA. ul. RYBAKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV: 45331210-1 45331100-7 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV: 45331210-1 45331100-7 45231300-8 ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INWESTYCJA: Modernizacja kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku Urzędu Gminy ADRES: INWESTOR: BRANŻA: CPV: Krzynowłoga Mała Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej Ul. Kościelna 3 06-316

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych LOKGAZ SP Z O.O. Lusówko ul. Jankowicka 7a 62-080 Tarnowo Podgórne Nazwa inwestycji Modernizacja instalacji ogrzewania w Domu Ludowym Uścięcice ul. Długa 3 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Opalenica Ul. 3

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ RZESZÓW BRANŻA SANITARNA ADRES INWESTORA: INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE ST B 00 Zamawiający : Gdańska Galeria Miejska, 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 27/29 Przedmiot zamówienia : REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SST. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

SST. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: SST Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa i modernizacja Hotelu GEM we Wrocławiu przy ul. Mianowskiego 2a - Instalacje sanitarne,wod-kan.,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU Lokalizacja robót: WROCŁAW ul. Rodakowskiego 6 Inwestor: Centralne

Bardziej szczegółowo