, 1947 roku MONITOR POLSKI ~I. DZIALURZł;DOWY.. 1. Naczelnych. Zarządzenia Władz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ", 1947 roku MONITOR POLSKI ~I. DZIALURZł;DOWY.. 1. Naczelnych. Zarządzenia Władz --000-- 538."

Transkrypt

1 Cena numeru - zł 30 Opla ta pocztowa uiszczona Nr 81 Wa rszawa 4 czerwca ryczałtem Rok XXVI 1947 roku MONITOR POLSKI ~I IIIEDOWY RZECZYIOIDLITIJ polrizi -:1;; " ; ~ Redakcja i Acministracja: Warszawa ul Mlodz Juaosłow 11 Telefony: Redakcja Administracja Pienuine<r~tę Monitora Polskiego" oraz ogł06ze nia przyjmują Oddział~ PAP; Łódź Pi ~ro\vska 133 Kraków Rynek K:<!parski 4 KatowIce Jana 11 Poznali /I\ielżyńskiego 8 BydgosZC1 Li~lta 4 Lublin : Kra kowskie Przedmieście 41 SzczeCin uj 5 lipca 9 Sopot ul Grulnwaldzka 4/6 W rocław: Trauguttćl 35 Olsztyn Marsz: St<llina 32 Białystok Grottgera 2 Często- chowa Al Najśw Marii Panny 61 Konto czekowe PKO Warszawa Nr TRESC DZIAŁU URZĘDOWEGO: Z a r z ą d Ze n ta W la d z N a c z e 1 n y c h Poz 538 Uchwala Prezydium Krajowej Ra~y Narodowej z dnia 12 listopada 1946 r o odznaczeniu za działalność powojenną przy utrwaleniu demokratycznychform państwowości polskiej oraz za zasługi położone przy repolonizacji Dolnego Sląska Poz 539 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia t 5 listopada t 946 r o odznaczeniu za zasługi położone: na polu organizacji życia gospodarczego i administracji publicznej w pracy społecznej w pracach kulturalno-oświatowych przy uruchom;eniu i zabezpieczeniu mienia państwowego oraz za gorliwą i wydajną pracę Poz 540 RO-zpo~ządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 marca 1947 r o odznaczeniu matek licznego potomstwa Poz 541 Uchwała Rady Państwa z dnia 11 kwietnia 1947 r o odznaczeniu za wytrwałą tysiącletnią walkę z naporem germańskim m Gniezna Poz 542 Postanowienie o \ odznaczeniu z dnht 16 Kwietnia 1947 r za wybitne zasługi położone w obronie ładu i bezpieczeństwa w kraju Poz 543 Postanowienie o odznaczeniu z dnia t 6 fnvietnia t 947 r za bohaterskie zachowanie się w walce z ukraińskimi bandami faszystowskimi w której zginął gen broni Swierczewski Karol Poz 544 Postanowienie o odznaczeniu z dnia t6 kwietnia 1947 r za bohaterską i pełną poświęce!1ia walkę z grupą faszystów ukraińskich w obronie ładu i beżpieczeństwa w kraju Pot 545 Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 kwietnia 1947 r : za wybitne zasługi położone w ak:~jl przeciwpowodzio wej " Pin 546 Postanowienie o odznaczeniu z dnia 25 kwietnia t 947 r za pełną poświęcenia pracę przy ratowaniu mostu na rzece Narew Poz 547 Postanowienie o odznaczeniu z dnia 25 kwietnia t 947 r z okazji jubi~euszu 5O-lecia pracy w Polskim Przemyśle Wlókienniciym Poz 548 Postanowienie o odznaczeniu z dnia 29 kwietnia t 947 r za zasługi w pracy społecznej i gospodarczej Poz 549 Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 maja 1947 r za wybitne zasługi w dziele organizacji przemysłu poligraficznego Poz 550 Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 maja t 947 r za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związ ku małżeńskim Poz 551 Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 ma- ja t 947 r za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim Poz 552 Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 maja 1947 r za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim Poz 553 Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 maja 1947 r za zasługi położone przy rewindykacji mieniapolskiego z Niemiec Poz 554 Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 ma- ja t 947 r za gorliwą i pełną poświęcenia pracę przy wytyczaniu granicy państwowej Polsko -: Radzieckiej Poz 555 Postanowienie o odznaczeniu ż dnia 7 maja 1947 r za zasługi położone przy rozminowaniu terenów Ziem Odzyskanych Poz 556 Postanowienie o odznaczeniu z dnia 9 maja 1947 r za zasługi w dziele organizacji samorządu Poz 557 Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 maja t947 r za przeżycie ponad 50 lat w jednym związku małżeńskim Poz 558 Postanowienie o odznaczeniu maja 1947 r za przeżycie przeszło 50 lat związku małżeńskim Poz 559 Postanowienie o odznaczeniu maja 1947 r za przeżycie przeszło 50 lat związku małżeńskim Poz 560 Postanowienie o odznaczeniu maja t 947 r za przeżycie przeszło 50 lat z dnia t 3 w jednym :z dnia t3 w jedriym z dnia 13 w jednym związku małżeńskim_ Poz 561 Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 maja 1947 r za wybitne 7asługi położone w obronie ładu i bezpieczeństwa W kraju 214 JasiJ16ki Tadeusz 125 Janicki Stefan DZIALURZł;DOWY 1 Zarządzenia Władz Naczelnych R 313/46 UCHWAŁA Prezydium Krajowej Rady Narodowej w dniu 12xU946 r uchwa:a na wniosek Dolno-Sląskiej W RN - odznaczyć na tereńi:! województwa Do\noSląskiego następujące osoby: Za działalność kratycznych form powojenną przy utrwaleniu państwowości polskiej: demo- ORDEREM ODRODZENIA POLSKI V KL I Barchacz Aleksander ZŁOTYM KRZYZEM ZASŁUGI 2 Bi1Sk i Edward 3 Borczowski Jerzy 4 Ciosek Józef 5 Czech Stanisław 6 Drobut Jan 7 Dąbrowski Stanisław 8 Dług{lsz Stanisław 9 Ini Felitlski Roman 10 Garnczare k Karol 1 L Galiński Antoni 12 Górny Alfred 13 Jagodz;ń:;ki Teofil 14 Januszewski St a ni s ław 15 Kruszyftski Marian 16 Karpowski Czes ław 17 Korytko E:lgenius z 18 Krakowian Edmund Tomasz 19 Lasek Eligillsz 20 Dr Łach Maciej 21 Malej Aleksander 22 Ma~ ru sieński Jerzy 23 Moli e r Marian 24 Milejski Włodzimierz 25 Myszkowski Józef 26 NowalrowskiAleksander 27 : Olechow ski ZdzisłaW 28 Podolski Michał 29 :Przecław~~j Julian 30 PodiQ~~ki Stefąą 3l ~ Polkowski f!!eł~s 32 picirusiń ski Józef 33 Poroszewski Bmni sław 34 Przewirski Franciszek 35 Inż Ptaszyński Juliusz 36 Szczerbicki Bronisław 37 Mgr Siemek Józef 38 Słociński JÓz ef 39 Soroka Roch 40 Dr Snarski Bogdan 41 Inż Sperski Kazimierz 42 Strusiński Jan 43 Mgr Trznadel Edward 44 W Arwas J an 45 Waranka Józef Jerzy 46 Mgr Wolanin Bronisław 47 Wachniewski Neksander 48 Wicherek Józef 49 Ihż : Dziewoński Jan 50 Inż : Mech Kazimierz Pośmiertnie 51 Inż Seifert Mieczysław 52 Dr Bajsarowicz Józef SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 53 Adamowicz Antoni 54 Adamczewski Cze56 Andrzejewska Aleksandra 57 Bacior Leon 58 Barański Jan 59 Mgr Berkowicz Henryk 60 Bereialiski Kazimierz 61 Białogrodzki Adolf 62 Bognerową Wanda 63 Bilewicz Antoni 64 Biskupski Władysław 65 Bigaj Jan 66 Brylski Ksawery 67 Bude Stanisław 68 Bulicz Stanisław 69 Basiarz Wojciech 70 Budziń ski Antoni 71 Ce;ejewski Mieczysław 72 Ceranka Stanisław }3 Chominiec Bolesław 74 Ciepły Władysław 75 Cieszanowski Sfariisłll\v 76 Ciesielski Bronisław 77 Cieślak Jan 78 Chorzewski Mieczysław 79 Cioroch Ludwik 80 Czapliński Romuald 81 Czajewska Henryka 82 Czepiec Stanisław 83 Czepurkowski Stanisław 84 Czyżewski Michał 85 Derbich Jan 86 Długosz W-acław 87 DomagaIski Walenty 88 Dyja Alfred 89 Domań ski Stefan 90 Ini Dorochowicz Stanisław 91 Drabina Adam 92 Dragowsk i Stanisław 93 Drozdowski Wacław 94 Dubicki Mikołaj 95 Dutczak Jer rzy 96 Dybowski Władysław 97 Dyczitlski Ta~ deusz 98 Fikus Józef 99 Hipo\vski Józef 100 Gorniak Władysław 101 Gajewski Aleksander 102 Galiński Tadeusz 103 Garbuliński Tadeusz 104 Gąsiorowski Stefan 105 Gawroński Julian 106 Inż Gersin Zygmunt 107 Mgr Giecewicz Każimierz 108 Dr Giergowicz Stefan 109 Ini Gluchowski Adam t 10 Go łębiowski Tadeusz lit Gpłębiowski Feliks" 112 Gostomska Zofia Ilq Godycki Witold l t 4 Grochowska Zlata 115 Grochul ski Kazimierz I t6gron Karo! 117 Mgr Gross111an Arkadiusz 118 Gutman Jerzy lir Habich Marian 120 Herbut Franciszek 121 Herman Józef 122 IdczakWładysław 123 Janiec Kązimierz sław 55 Ambrozy Adam 126 Ja niszewski Witold 127 Jasiński Henryk 128 JaKi mows ki Jan 129 Jazdo\vsk a Grażyna 130 Je<iyń :;ki Józef 131 Joachimiak Wojciech 132 Jus Andrzej 133 Kacki Mirosław 134 Inż Kamiński Jan 135 Kamizela Roman 136 Karpiń s ki Mie<;zy sław 137 Kaut ZoBa 138 Kaiser Michał 139 Kazimicrtzak Franciszek 140 Kapic a Władysławf t 41 KapturkieWicz Wiktor 142 Kasztelanie Wła dysław 143 Kalka Jan 144 Kalamann Tad~usz 145 Karst Zdzisław 146 Kita Stani sław 147 Kn?" piński Walenty 148 Kołodziej Jylian 149 Kliman ska KaZimiera 150 Kos trzewski Antom t51 Kor dyszo\va Honorata 152 Kornacki Piotr 153 ~o tu:ski Józef 154 Kowalczyk Edward 155 KozIo rowski Zbigniew 156 Kolerski Ignacy 157 Kowalewska Jadwiga 158 Kosol1<a ~alery t59 Dr K<>: bylański Feliks 160 Krzemmskl Tadeusz 161 Kra jewski Władysław 162 Ksen Tadeus z" 163 Ku charska Genowefa 164 Kurdziel Rom?n 165 Kuszpit Jan 166 ~~bi~on Ad~m 167 Kubik:Vłoo: dzlmierz 168 Kuklmskl Franciszek" 169 Kutkow ski Kazi~ierz 170 Ku zia Jóief 171 Kwiatkowski Jan 172 Lada Tadeusz 173 Laweczko Cz~~ł~w! 174 Mgr fil Lieberman Fryderyka 175 L~pmskl Bolesław 176 Liczak Roman 177 Mgr Łos)?wski Leon 178 Łukomski Lech 179 Mądry Stamsław_ 180 Mazurkiewicz L/wn; 181 Maciejew\5ki Zdzisław 182 MaJewski Jerzy t83 Maluchnik Irena 184 Mamak Stefan 185 Matysiak Idzi 186 M~ zur Jan 187 Medrzycki Stefan 188 Mendala Jo~ zef 189 Misiakowski Edward 190 Michalik Paweł t91 Mielach Edmund 192 Mittek Stanisław 193: Miszczuk Józef 194 Milóarek Antoni 19~ Misztal Ste fan 196 Miszczyk Stanisław 197 MI" kilsiński Wiktor; t 98 MikuczewsI<i Henryk 199 Mieśzalski Stefan 200 Miernik Edward 201 Mł chalak Karol 202 Michalak Antoni W3 Młpdzia ol nowski Tadeusz 204 Młynarski Józef 205 MogiI nkka Irena 206 Mrozek Wiktor 207 Nikrast Henryk 208 Nowak Mieczysław 209 Nowakowski Henryk 210 Niedźwiecki Teofil 2t I Obrębskl Bolesław 212 Obrzut Józef 213 Okzyk Fe:iks 214 Olpińska Helena 215 Ostrowski Mieczysław 216 Osiecki Ksawery 217 Panczyk Tadeusz 218: Parze Teodor 219 Pawlak Stefan 220 Perczak Henryk 221 Piaskowski Jan 222 Piątek Włady sław 223 Piątkowski Jerzy 224 Piaskowska Na" talia 225 PHulej Stanisław 226 Pirożyński Marian 227 Pieczonka Józef 228 Pietkiewicz Ry" szard 229 Piekarowicz Stanisław 230 Pionka Władysław 231 Pieńkiewicz Zdz-isław 232 Po korski Leon 233 Powojewski Jan 234 Pozajko Władysław 235 P~zybyłowski Jan 236 Prokop Piotr 237 Pussak Eugeniusz 238 Rajewski Wsie wołod 239 Rustorz Jan 240 Ruszkowski Woj" c:iech 241 Rutkowski Zdzisław 242 Ini Romejko Jan 243 Sak~wicz Arkądiusz 244 Sauczek Stani sław 245 Sankowska Maria 246 Smacki Staniol sław 247 Smoleńska Maria 248 Smoz owski Kazimierz 249 Sniegocki A!eksander 250 Sobczak Leon 251 IniSpitzer Feliks 252 Spychaj Tadeusz 253\ Stachura Stanisław 254 Stewińska Julia 255 Stefański Józef 256 Stępień Ludwik 257 Strzecha Stefan 258 Strzembosz Felicja 259 Strzyiytiski Hieronim 260 $ukniewicz Mirosław 261 Surmiński Tadeusz 262 łni Szajner Ewa 263 Szczurek Paweł 264 Szellet Stanisław 265Szer szell Jan 266 Szpak RudoU 267 Szpilczyński Jan 268 Szwed Wacław 269 Sza rek Józef 270 Szewczyk Eugeniusz 271 SYfert Ryszard 272 Syposz Stanisław 273 Tabaka Wojciech 274 Talar Jan 275 Ta:ik Franciszek 276; Tańcula Emilian 277 Mgr Troppe Rita 278 Trawiński Józef 279 Truskolański Marian 280 Uchańska Janina 281 Uchański Henryk 282 Urblls Franciszek 283 Ustymczyk Stefan 284 Urbański Kazimier z 285 Walas Józef 286 Warzecha Władysław 287 Wa ch elko Tacicusz 288 Walter Franciszek 289 Wachniewska Janina 290 Wesper Marian 291" Wędvłowski Aleksander 292 Wojtkowiak Józef 293 Wiela Stanisław 294 Wierczyń s ki Wacław 295 Wilczyński Hieronim 296 Mgr Winnicki Bronisław 297 Winiarz Aleksander 298 Wolańczyk Kazimierz 299 Wójcik SyI\H~ster :100 Wójcicki Wladyslaw 30 I Zagdallski Franciszek moj ski Michał 303 Za manek Wincenty 302 Za304 Zar~

2 "MONITOR POLSKI" -- Dnia 4 czerwca 1947 r 2 ba Edward 305 Zatorski Jerzy 306 Zawadzki Edward 307 Zdziarski Józef 308 Inż Ziemiański Władysław 309 Ziemski Marian 310 Zimmer Władysław 311Zojdz Mieczysław 312 Zycieński Kazhnierz 313 Zasun Stanisław: 314 Zak Andrzej; 315 Zychowicz Antoni 316 Zytkiewkz Irena 317 Alberti Adam 318 Cyga nik Bronisław 319 Dr Czarnecki Mi eczysław 320 Czyżewski Mieczysław 32! Dr Gierszewski Stani;;ław 322 Kozak Włodzi mierz 323 Ks Lagósz Kazimierz 324 Nagraba Józef 325 Orczewski Wiktor 326 Wróblewski Teodor Kalużyński KRZYZEM ZASŁUGI 328 Baliński Kazimierz 329 Bekulard Tadeusz 330 Bogdan Stefan 331 Bink6 Mikołaj 332 Borek Jan 333 Cieślikowski Antoni 334 Chojnacki Stanisław 335 Cudzińska Stanisława 336 Głów czyński Stefan 337 Gorzechowska Janina 338 Homerski Jan 339 Hryniewiecki Stanisław 340 Iwański Grzegorz 341 Kaus Ignacy 342 K:at I()wska Maria 343 KmIeć Stanisław 344 Kowalski Jan 345 Kr warski Tadeusz 346 Koza Edmund 347 Kopania Franciszek 348 Kopczyński Stanisław 349 Kuśnierek Władysław 350 Kundera Stanisław 3151 Liberek Władysław 352 Lubaszka Stanisław 3S3Masłowski Aleksy 354 Maksymiak leodor 355 Matysiak Ludwik 356 Mlus Piotr 357 Mol enda Jan 358 Nagaba Bolesław 359 Ordon Józef 360 Paluszczak Ignacy 361 Piasta Władysław 362 Piasta Ludwik 363 Pilawska Irena 364 Pietrow Marianna 365 Podwiński Antoni 366 Prokopowicz Albin 367 Pyka Jan 368 Sohaoowska Stanisława 369 Sidor Michał 370 Skrzypek Antoni 37! Skiba Aleksander 372 Sośniak Piotr 373 Stępień JÓz ef 374 Stępniewski Edward 375 Wiś niewski Stanisław 376 Wadecki Wacław 377 Wieczorek Stanisław 378 Zurawski Adam 379 Zuk Kazimierz Za zasługi położone przy repolonizacji Dolnego osoby: ZŁOTYM KRZYZEM 380 Mgr Walczak Stanisław 38] Fundowicz Roman zasługi położone przy uruchomieniu i zabezpieczeniu mienia państwowego 748/46 UCHWALA Prezydium Krajowej Rady Narodowej w dn 15XI1946 r uch\"lala na wniosek Pomorskiej Wojew6dźkiej Rady Narodowej w Byd~szczy odzna czyć następują ce osoby: Za zasługi położone na polu organizacji życia gospodarczego i administracji publicznej ZŁOTYM Wołyński Czesław SREBRNYM KRZYZEM ZASŁUGI 8 Bohdanowicz Antoni 9 Grodzk i MIeczysław 10 Kamieński Modest 11 Kościelny Jan 12 Krą kbwski Tadeusz 13 Kwaśnik FeHks 14 Laskowski Antoni 18: Mańkowsk i Edward 19 Pawłowski Władysław 20 Przyb~sz Stanisław 21 Szałucki Stefan 22 TuraIska Irena 23 Węsierska Jadwiga BRĄZOWYM KRZYZEM ZASŁUGI 24 Bańkowski Michał 25 Baszkowski Ignacy 26 Buze Czesław 27: Giedroyć Zygmunt 28 Grabkowski Fe:iks 29 Ganasiński Gerard 30 Giemza Romuald 31 Górski Konstanty 32 Grąbczewska Helena 33 Grzesiak Stanisław 34 Kranc - Julia 35 Lachczyk Marian 36 Łazarz Józef 37 Mać kowski Jan 38 Makaruk Andrzej 39 Nowak Józef 40 Panek Franciszek 41 Ponto Engeniusz 42 Paczkowski Józef 43 Tomaszewski Kazimierz 44 Wawrzyniak Antoni 45 Kruszelnicki Antoni zasługi połozone BRĄZOWYM KRZYZEM ZASŁUGI FQltyniewiczStanisław 57 Jakubowski Wła 58 Karczewski Antoni 59 Kowalewski Władysław -60 Soszyński Józef 61 WasilewskI Maksymilian 62 Ziółkowski Józef 63 Zwirski Franciszek 56 dysław / Za gorliwą i wydajną pracę BRĄZOWYM KRZYZEM ZASŁUGI 64 Gordon Jan 65 Lepczyński Paweł 66 Liss Jan 67 Ławicki Józe1i 68 Maternowski Jan 69 Miaazkiewicz Tomasz PREZYDENT KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ (-) Bolesła w Bierut ZASTJ;;:PCA PREZYDENTA (-) Stanisław Szwalb~ 540 R 386/47 ROZPORZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 1947 r Na wniosek Społeczno Obywatelskiej Ligi Kobiet zostają odznaczone następujące matki licznego potomstwa: KRZYZEM ZASŁUGI Chróśdelewska Bronisława SREBRNYM KRZYZEM ZASŁUGI 2 Białobrzeska Maria 3 Kalisiak Stefania 4 Kunert Karolina 5 Przeździecka Zoiia 6 PękaI ska Oimpia 7 Pękalska Władysława 8 Surgiewicz Marcela PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ (-) Bolesław Bierut 541 R601 ;47 UCHWAŁA 539 w pracy społecznej SREBRNYM KRZY2EM ZA~LL: (Jl I 46 Fikus Helena Regina 47 Oondek Władysław 48 Durzyński Józef 49 Krygier Apolonia 50 lvla lisze ws ki Szymon "Jumbo" 51 Dr Płatek Adam 52 Dr Socha Józef Za ZASŁUGI SREBRNYM KRZYZEM ZASŁUGI 55 Turwid -Kaczmarek Marian ZŁOTYM KRZYZEMZASLUGI l Adamowicz Marian 2 Gordon Zbigniew Jakubowicz Antoni 4 Mgr Jarociński Tadeusz Rześniowiecki Tadeusz 6 Twardzicki Józef BRĄZOWY l KRZYZEM 54 PfQf Remer Jerzy l me- ZASŁUGI w pracach kulturalno-oswiatowych ZŁOTYM ZASŁUGI SREBRNYM KRZYZEM ZASŁUGI 382 Kordysiowa Honorata 383 Wilcźyński ronim 384 Zak Andrzej 385 Zaslln Stanisław PREZYDENT KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ (-) Bolesław Bierut ZASTepCA PREZYDENTA (-) Stanisław Szwalbe ~ zasługi położone Henryk BRĄZOWYM Sląska następujące Za Za Pośmiertnie 327 BRĄZOWYM KRZYZEM 53 Podolak Franciszek Nr 8] Rada Państwa na posiedzeniu dnia 11 kwietnia 1947 r uchwaliła odznaczyć za \vytrwałą tysiąclet nią wa:kę z naporem germańskim: WIELKĄ WSTJ;;:GA ORDERU ODRODZENIA POLSKI m GnIezno PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ (-) Bolesław Bierut KRZYZ ZASłUGI 20 St sierż-gołąb Ryszard s Jana 21 Sto sierż Szagański Tadeusz s Stanisława" 22 Sierż Danielewski Alfons s Jana 23 Sierż Gólcze\\Ski Wład~ tsław s Antoniego ~~i Jer~y s Ja na 25 Sierż Krajewski Mieczysła\v s Jam ~6 Ogo Pempus Jan 6 Michała 27 Sierż Stępień Ju lian s Bartłomieja 28 ~i Se~~ WłAQyslaw s Józefa 29 Si erż Szyma(iski KazimIerz 6 Fra ciszka 30 Sierż Zastawny Pad~fl 8 lilii " 3~ Plut Banaszak Czesław s Józefa 32 Plut Bukowskł Andrzej s Stanisława 33 Plut Cwiklo Jan 34 Plut Dojlido Bronisław s Witolda 35 P;ut Gar dzjej:ewski Edward s Kazimilerza _36 Plut Kłoda Boleław s Sylwestra 37 P:ut Kolasiński Stefan IS Wineentego 38 Plut KonczaninWładysław s Adolfa 39 Plut Kozłowski Tadeusz s Franciszka 40 Plut Mikita Stefan s Andrzeja 41 Plut Mił kowski Stanisław s Franciszka 42 Plut Nowczad Jan s Pawła 43 Plut Oboziński Bronisław s Igna cego 44 Plut Pawluk Franciszek s: Michała 45 Plut PuchaIski Bronisław s Gerwazego 46" Plut Rotkowski Tadeusz 6 Władysława 47 Plut Stasik Francisz{Ok s Józefa 48 Plut Weznerowicz Bole sław s Leona 49 Kpr Bałanda Kazimierz s Jana 50 Kpr Bełczacki Kazimierz 6 Józefa 51 Kpr Berdys Józef s Stanisława 52 Kpr Bigos Włady sław s Stanisława 53 Kpr Bogdanowicz Wito:d s Wincentego 54 Kpr Chomiak Jan s Mikołaja 55 Kpr Czapliński Marian s Adama 56 Kpr Grzeszkowiak Jan g Franciszka 57 Kpr Guzek Edmund s Aleksandra S8 Kpr Jarząbek Kazimierz s Łukasza 59 Kpr K)moza Stanisław s Aleksandra 60 Kpr Kosiński Cz esław s Antoniego 61 Kpr Kruk Tadeusz s Szymona 62 Kpr Kużmiuk Władysław 5 Stefana 63 Kpr Lewandowski Albin s Adama 64 Kpr Lajsza Michał s Izydora 65 Kpr Maciejewski Czesław s Józefa 66 Kpr Makus Klemens s Jana 67 Kpr Orliński Adolf s Antoniego 68 Kpr Peszko Jan s Michała 69 Kpr Piotrowski Antoni s Anto" niego 70 Kpr Pod!o Władysław s Jana 71 Kpr Skowyra Adolf s Jana 72 Kpr Stefaniak Józef s Ja" na 73 Kpr Strak Stanisław s Romana 74 Kpr Wojw tachno Kazimierz s Jana 75 Kpr Wysocki Jan s f Józefa 76 St strz Bilski Stefan s Józefa 77 St strz Bulla Stefan s Ludwika 78 SL strz F ~rer Ka zimierz s Marii 79 St strz Kaniewski Jan s Mariana 80 St strz Sieniek Adam s Adam3 81 St strz Wojtowicz Czesław s Jana 82 St strz ZboiIiski Zygmunt s Teodora 83 Szer Bros lv\alan ~ Piotra 84 Szer Dorobisz Franciszek s Kajetana 85 Kan Jaźwiecki Jan s Ignacego 86 Kan Karpowkz Władysław s Jozefa 87 Szer Kołodziej Antc~ ni s Józefa 88 Kan Kotkowski Florian s Apolilarego 89 Kan Kowalczyk Emil s Andrzeja 90 Szer Kozioł Roman s Waleriana 91 Strz L~wy Mieczysław s Antoniego 92 Szer Łempkowskl Henryk s Władysława 93 Kan Malarz Władysław ~ Mardna 94 $zer Miczarek Józef s Stanisława 95 Szer Rojczak Jan s Anny 96 Kan Sandaez Kazimierz s Tadeusza 97 Szer I Skoczyński Czesław s Józefa 98 Szer Teraz Zenon s Wincentego 99 Kan Tłokiński Stanisław s Antoniego 100 S;-~r Tomaszewski Czesław s Józefa 101 Kan Urbanik Jan s Wojdecha 102 Strz Wo}aczyński Adrian s Józefa 103 Szer Woźny Jan s Michała 2Il_z; PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ (-) Bolesław Bierut MINISTER OBRONY NARODOWEJ (-) Michał Zymierski Marszałek Polski 542 R 741j47 POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU (Na podstawie Uchwały Rady ca 1947 r) Dnia 16 kwietnia 1947 r Państwa z dnia 27 mar- 543 L R 743/47 Warszawa Na wniosek Ministra Obrony Narodowej niżej wymienionym ofi;cerom i szeregowym za wybitne zasługi położone w obronie ładu i bezpieczeństwa w kraju nadaje się: SREBRNY KRZYZ ZASŁUGI po raz drugi T Kpt Bartłomiejczak Roman s Stanisława 2 Por Ce:iński Henryk s Józefa SREBRNY KRZYZ ZASŁUGI 3 Kpt Frelek Czesław s Stanisława 4 Kpt Maksymiuk Mikołajs Włodzimierza 4 Por Bazanów JerzysMlchała 6 Por Dworakowski Józef s Piotra 7 Por Kaczyński Jan s Wojciecha 8 Por Lipski Stefan s Bolesława 9 Por Malinowski Ma rian s Michała 10 Por Pirog Jan s Antoniego II Por Rembiasz Tadeusz s Jana 12 Por Sidorenko Leon s Joachima 13 Por Trojanowski Stefan s Franciszka 14 Por Woźniak Józef s Józefa 15 Ppor Broszczak Edward s Leopolda 16 Ppor Obrycki Aleksander s Antoniego 17 Ppor Uszyń ski Zbigniew s Kaspra 18 Ppor Ziobr<> Wiktor s Józefa 19 Chor Baryła Kazimierz s Stanisława POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU (Na podstawie Uchwały Rady Państwa z dnia 27 mar" ca 1947r) Dnia 16 kwietnia 1947 r Warszawa Na wniosek Ministra Obrony Narodowej za bohaterskie zachowanie się w wace z ukraińskimi bandami faszystowskimi w której zginą! gen broni SWIERCZEWSKl Karol nadaje się: ORDER "KRZYZ GRUNWALDU" III KL l Ppor Krysiński JózeI s Augusta (pośmi-ertnie) 2 Chor Blumski Zygmunt s Kazimierza 3 Kan Strzelczyk Stefan s Władysława (pośmiertnie) "KRZYZ WALECZNYCH" ] Strz Nedbal Roman s Józefa 2 Strz Sroda Kazimierz s Józefa PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ (-) B~leo;ław Bierut MINISTER OBRONY NARODOWEJ (-) Michał Zymierskl Marszałek Polski

3 Nr 81 "MONITOR POLSKI" - Driia4 czerwca 1947 r R 742j47 POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU (Na podstawie Uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r) Dnia 16 kwietnia 1947 f Warszawa Na wniosek Ministra Obrony Na redowej mzcj wymienionym ohcerom i szeregowym za bohaterską i pełną poświęcenia walkę z grupą faszystów ukrai6skich w obronie ładu i bezpieczeiistwa w kraju nadaje się: KRZYZ V KLASY ORDERU "VIRTUTI MILITARI" 1 Ppor Zalewski Józef - pośm ~ertnk 2 Plut Bogie! Władysław - pośmiertnie 3 St strz Czyż ewski Leon - pośm i-e rtnie 4 Strz Kinm:;iewicz Zygmunt - pośmiernile 5 Strz Mankowski Czesław - pośmiertnie "KRZY Z WALECZNYCH" 6 Por Denko Józef - pośmiertnie 7 por Dzie g:ielewski Witold - pośmiertnie 8 Por Michałowski Teodor - pośmiertnie 9 Ppor Brandenburg Tadeusz - pośmiertnie W Ppor Machowski Henryk - pośmiertnie 11 Ppor Mateiski Konrad 12 Kpr Kowalczyk Franciszek - pośmiertni-e 13 St strz Perek Antoni - pośmiert ni e 14 Strz Borowski Wacław - pośmiertnie 15 Strz Chałupka Ka~ zimierz -pośmiertnie 16 Strz Morawski Władysław - pośmie rtnie 17 Strz Nowacki Antoni pośmiertnie 18 Strz Przybyłek Bronisław - poś t1)i ertni e 19 Strz Przybysz Władysław - pośmiertn ie 20Strz Szewczak Mieczysł aw \ PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ (-) Bolesław Bierut MINISTER OBRONY NARODOWEJ (-) Michał Zymierski Marszałe k Polski 545 R 744/47 POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU (Na podstawie Uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca1947 f) D ia 16 kwietnia 1947 f Warszawa Na wńiosek Ministra Obrony Narooowej niżej wymienionym oficerom i szeregowym - za wybitne zas ługi położone w akcji przeciwpowodziowej nadaje się: ORDER ODRODZENIA POLSKI V KL 1 Ppłk Budziszewski Jan 2 Ppłk Pecha Antoni 3 Mjr $liwiński Edmund "KRZYZ WALECZNYCH" 4 Chor Tobolski Zdzisław 5 sl saper Dęb ski Marian 6 St saper Gawenda Władysław 7 St sa per Staniszewski Bolesław 8 Saper Sarnowiak C zesł aw 9 Saper Wrochta Bolesław ZLOTY I<RZYZ ZASLUGI 10 Płk Simonczuk Mikołaj 11 Ppłk Dworkin Teodor 12 Ppłk Iwanow A:eksander 13 Ppłk Wostrecow Borys 14 Ppłk Zacharenok Michał 15 Mjr Bogu6zewski Wacław 16 Mjr Czo borowski Stefan 17 Mjr Gonczarow Wasyl 18 Mjr Ilin Aleksander 19 Mjr Jewsiejew Walenty 20 Mjr Kaliszyńsk i Mikołaj 21 Mjr Kiełbowicz Jan 22 Mjr Krywko Józef 23 Mjr Leonow Wasyl 24 Mji Okuniewski Juliusz 25 Mjr Paoow Jan 26 Mjr Sotbelson Henryk 27 Mjr Zamlyriski Paweł SREBRNY MEDAL ZASLUZONYM NA POLU CHWAL Y 28 Por Homik Edward 29 Por Piotrowski Czesław 30 Ppor Pochwat Bo:cslaw 31 Ppor procak Tadeusz 32 St sierż Kaczmarzyk Edward 33 Plut Skotnicki Jan 34 Saper Rogus Adolf SREBRNY KRZYZ ZASŁUGI 35 Por KOowalczuk Józef po raz trzeci SREBRNY KRZYZ ZASLUGI po raz drugi 36 Mjr Dreling A!eksander 37 Mjr Karlaszow Aleksiej 38 Mjr Romanowski Piotr 39 Kpt Dutewicz Włodzimierz 40 Kpt Droźniak Stefan 41 Kpt Lazarenko AnatoH 42 Kpt Mucharski Su~ejman 43 Kpt Sukiennik Konstanty 44 Kpt Wajda Jan 45 Kpt Wykowski Ludwik 46 Kpt Zmaczyński Edward 47 Por Gruk Eugeniusz 48 Por Kasprowicz Antoni 49 Por Loz:icki Piotr 50 Por Malecki Franciswk 51 Por Paluch Adolf 52 Por Piestrakow Teodor 53 Por Pietkiewicz Romuald 54 Por Sobieszek Jan 55 Por Tromza Mikołaj 56 Por Wenda Julian 57POor Wojtera Stanisław 58 Ppor Czyrko Włodzimierz 59 Ppor Danilowicz B<l les ław: 60 Ppor Gębczyński Stanisław 6\ Ppm Krajka Leon 62 Ppor Kramarski Eugeniusz 63 Ppor Kraszewski Tadeusz 64 Ppor Lukasiak Piotr 65 Ppor Małas Roman 66 Ppor Pogodziliski Ka zimierz deusz 69 Ppor Zmijewski Grabowski Kazimierz Ppor Pająk Jan Ppor Zdębiak Ta Stanisław 70 Chor SREBRNY KRZYZ ZASLUGI 71 Mjr Solowiow Aleksander 72 Mjr Tomys \ Michał 73 Kpt Kecor Mikolaf 74 Kpt Gawdzik i Antoni 75 KpL Obtulowicz Leon 76 Por Drozdowicz Edmund 77 Por Grusznic Władysław 78 Por Kochan Józef 79 Por Kondakow Maciej 80 Por Komorowski Józef 81 Por Kugler Jakub 82 Por Raiło Mikołaj 83 Por Slepiko\vski Edward 84 Por Suchłabowicz Michał 85 Por Tomaszewicz Stan isł aw 86Por Wożnic;] Bronisław 87 Po r Zygiert Eugeniusz; 88 Ppor Andrzejczak Marian 89 Ppor B:ernacki Jerzy 90 Ppor Bobik Jan 91 Pp-or Dawidowski Alfred 92 Ppor Didenko Karol 93 Ppor Grabowski Aleksander 94 Ppor GulbiJlski Broni s ław 95 Ppor Hajdukkwicz Bol esław 96Ppor Huzarewkt Wiktor 97 Ppor Janiszyn Jan 98 Ppor Jarosław sk i Jan 99 Ppor Ja strzębski Zbigniew 100 Ppo! Jaworski Stanisław 101 Ppor Kis Roman 102 Ppor Kostecki Leon 103 Ppor Kuzm icz Julian 104 Ppor Nadzieja Bronisław 105 Ppor Niedurny Józef 106 Ppor Pasowkz Wacław 107 Ppor Poleszuk Kazimierz 108 Ppor Rupp LCQpold; 109 Ppor Sadzak Jan 110 Ppor $Iiwitiski Stanis ław 1 \ 1 Ppor Stalewkz Henryk 112 Ppor $wierzewski Marian 113 Ppor Szafraniak J Óz ef 11: Pp-O<f Szel ąg Tadeusz 115 Ppor Szydłowski Walenty 116 Ppor Tymszan Antoni 117 Ppor Wi erz\}icki Stefan 118 Ppor Wys ocki Boles ław 119 Chor Bzowy Tadeusz 120 Chor Jasiński Jan 121 Chor Szu~c Jerzy 122 SL sierż Korfel Jan 123 St sierż Zabłocki Stanisław 124 Sierż Kural Władysław \25 Sj erż Lysakowski Aleksander 126 Sierż Mazur Franciszek 127 Sierż Nodzyński Adam 128 Sierż Sumislawski Michał 129 Sierż Wew!owski Alojzy 130 Kpr Gawłowski ~h igni ew BRĄZOWY MEDAL ZASUJZONY M NA POLU CHWAtY 131 Kpr Wilk Stefan 132 Saper MOr ys Ryszard BRĄZOWY KRZYZ ZASLUGI po raz trzeci 133 Stsierż Socha Stanisław \34 Sierż Mly narz Marcin 135 Plut Brzyszko Jan 136 Plut Furtak Józef 137 Plut Krzysztofek Piotr \38 P:Ut Nowakowski Jan 139: Plut Szczerski Marian 140 Plut Werner Jerzy 141 Kpr Całkowski Bronisław 142 Kpr Gawlik Bronisław 143 Kpr Kalisz Jan 144 Kpr Ka-pu6ta Józef 145 Kpr Pająk Władysław 146 Kpr Sadowski Józef 147 Kpr Tomczak Jan 148 Kpr Wieprzedz Tadeusz 149 Kpr Witek Władysław 150 Kpr ZajączkowlS-ki Jan 151 Kpr Ziomek Jan 152 St saper Hołowczuk Adam 153 St saper Michalski Władysław 154 St saper Psuja Zenon 155 St saper Pustelnik Ro- man 156 St szer SobotkicwJcz Wiktor 157 St saper Topolski Adam 158 St szer Woronowkz Wacław 159 St saper Zarczyiiski Huhert 160 Szer Czerwiński Tadeusz 161 Saper Płudennik Jaq 162 Saper Szlek Stanisław \63 Szer Szpala Marian - BRĄZOWY KRZYZ ZASłUGI Florian 231 Kpr Klimas Bronisław 232 Kpr Ko lar::;ki Tadeusz 233 Kpr Komeluk Edward 234 Kpr Kostka Marian 235 Kpr Kostuj Frandszek 236 Kpr Kótu:a Marian 237 Kpr Kowalski Fran-: ciszek 238 Kpr Krupa Kazimkrz 239 Kpr Kwiat kowski Ka zi mierz 240 Kpr Lawhiczak Marian; 241 Kpr Macieje\vski Józef 242 KprMalinowski Marian 243 Kpr Markowski Tadeusz 244 Kpr: Mista Tadeusz 245 Kpr Misierek AntOoni 246 Kpr Oleś Władysław 247 Kpr Olesik Danieł 248 Kpr Orzed a- lo Klemens 249 Kpr Oset Władysław 250 Kpr Pekala Antoni 25 J Kpr Piotrowski ireneusz 252~ Kpr Przybyła Alojzy 253 Kpr ReHich Jan 2~4 Kpr Rósiak Zygmunt 255 Kpr Rubaszczuk Mleczysław 256 Kpr Siwierski Tomasz 257 Kpr SkrajnQ\vski Kazimierz 258 Kpr Słomka Bol es ław 259 Kpr Słowik Stefan 260 Kpr Sobaszkiewicz Ja nuary 26 \ Kpr Sojka Kazimierz 262 Kpr Stachqra Miecz ys ław 263 Kpr Stal Jan 264 Kpr Stryszow-: ski Marian 265 Kpr Szczupacki Stanislaw 266 Kpr Tabor Stanisław 267 KpI Tomana Marian 268 Kpr Trllbaj Józef 269 Kpr Uniszewski Bolesław; 270 Kpr Weclewski Władysław 271 Kpr Wiśniow! ski A~8il1 272 Kpr Z ąbik Tadeusz 273 Kpr Zarkie" wia Józef 274 Kpr Zborowski Eugeniusz 275 Kpr Zelek Stanisław 276 KpI Zulawitlski JÓ zef 277 Kpr Zyber Stefan 278 SL szef Antońc:zyk Mi eczys ław 279 SL szer Apanasewicz Wła dysław 280 St saper Baran Micał 281 St sa" per Bednarek Władysław 282 St saper Betlejewsk Tadeusz 283 SL saper Boher Kazimierz 284 Stł saper Bortkowski Stefan 285 St saper Bratek Leoni 286 SL saper Burkicwicz Stanisław 287 St saperl Ch roi Franciszek 288 St saper Czekalski Stefan 289 SL saper Czerniawski Julian 290 St saper Dąbrowski Wiesław 291 Si szer Dlltkiewkz Zdziol sław 292 St saper Gabrynowkz Ludwik 293 St saper Gega Bronis ław 294 St saper Gryczka Marian 295 St saper Grzesik Władysław 296 St~ saper Haas Tadeusz 297St saper Hofman AntoOii; 298 Si saper Jadczak Jan 299 St saper Jakubczak Stanisław 300 Stsaper Jarkiewicz Karol 301 StJ saper Jarosiewicz Edward 302 SL saper JuraszeK Józef 303 St saper Kaczala Bronisław 304 St~ saper Karłikowski Jan 305 Sto saper Karpała Jan- 306 St saper Kasperczuk Mieczysław 307 St saper Kasprzak Ludwik 308 St sa-per Kaszte!an Ka zimierz 309 St saper Kazimierczak Stan~sław 310 St saper Klimczyk Mari an 311 St saper Kli szewski Edward 312 St saper Komorowski Euge" niusz 313 St saper Krawczyk Józef 314 St saper Kulpa Bolesław 315 St saper Kur dziel Stanisław 316 St szer Lesiak Wła ol dysław 317 St saper tachmański Józef 318 St saper Lyszczatz Stanisław 319 SL saper Madej Stanisław 320 St szer Masło Jan 321 Si saperi Matusiak Tad~u5z 322 St saper Mielcarz Zygmunt 323 St saper Modzien Władysław 324 St saper Musiatowkz Józef 325 St szer Nadolski Wacław 326 St saper Niemiec Władysław 327 St sapeli Nowak Zygmunt 328 St saper Nowakowski Edwa rd 329 St saper Nowicki Józef 330 St sa per Olchow ski Władysław 331 St saper Pak!erskti Czesław 332 St saper Parczewski Dominik 333 St saper Pawel czyk Władysław 334 St saper Pawlik Jan 335 St saper Pięcek Bołesław 336 St saper PytIak Henryk_ 337 St szereg Rulko Jan 338 St saper Rybak Frandszek 339 St saper Sadowski Wiesław; 340 St 164 St sierż Waszkiewicz Mkhał 165 St sierż saper Sasal Przemysław 341 St saper Sciślak Jan Zbiegien Władysław 166 Si erż Braum Stanisław 342 S1 saper Słuzałek f adeusz 343 St szer SU ol 167 Sierż Cenkała Kazimierz 168 Sierz Dzi erwa chiński Piotr 344 St szer Szuba Franciszek 345J Józef 169 Si-erż Wa~czak Jan 170 Sierż Zołędź St saper Topolski Henryk 346 St saper Torba Fe Kazimierz 171 Plut Bak Stefan 172 Plut Banaś Hks 347 St saper Wieczorek Jan 348 Antoni ł73; Plut Błaszczak Tadeusz 174 Plut Bła- St saper Wincewski Stanisław 349 St zewicz Zdzisław 175 Plut Bogusiak Henryk \ 76 saper Witkowski Kazimierz 350 St saper Plut Dąbrowski Maksymilian 177 PluL Dębi6ski Woo zińsk1 j Stefan 351 St saper Zawuszczak Sta Romua:d 178 Plut FiHpiak Edward 179 Plut Flo- nisław 352 Szer Baran Czesław 353 Szer Bo- rian Tadeusz 180 Plut Głogowski Stanisław 181 bula Władysław 354 Szer Buława Józef 355 Sao Plut Golecki Józef 182 Plut Han(;zka Czesław 183 per Cendrowski Stanisław 356 Saper Chmielewski Plut Jureczek Longin 184 Plut Kalemba Antoni Jan 357 Saper Chrapisiński Bronisław 358 Sa- \85 Plut Kazimierczak Tadeusz 186 Plut Kregu~ec per Ciborowski Wacław 359 Saper Czajkowski Bo Jan 187 Plut Kolcz Ludwik 188 PluL Kusiak Kaz i~ lesław 360 Saper Dalas Stanisław 361 Saper mierz 189 Plut Mazur Marian 190 Plut Mendyk Długoszewskii Czesław 362 Szer Dobkowski Anto Henryk 191 Plut Pieirzak Józef 192 P!ut Pod()lski ni 363 Szer Domagała Tadeusz 364 Saper Du- Stanisław 193 Plut Po rzecki Kazimierz 194 Plut dziak Michał 365 Saper Dulittski Józef 366 Szęr Smarzewski Jan 195 Plut Suder Franciszek 196 Płut Dzidowski Franciszek 367 Saper Dzienniak Sta Szymanowski Stanisław 197 Plut Trzybiński Mie- n :isław 368 Saper Feddek Edmund 369 Saper Fi czysław; 198 Plut Wiącek Bolesław 199 P:ut Iipowicz Stefan 370 Saper Galas Erwin 371 Sa Włoch Mieczysław 200 Płut Wyspiai\ski Jan 201 per Garczyński Jan 372 Sz er Gąsior Józef 373 Plut Zebro Kazimierz 202 Plut Zi eliński Józef 203 Saper Gęmbka Stefan 374 Saper Gertnerowkz Lu Plut Zołud Bazy!i 204 Plut Zwoliński Wacław 205 cjan 375 Saper Gesla Antoni 376 Saper Głowac- Plut Zygmunt Józef 206 ~pr Adamcze\Vski Zdz1: ki Tageusz 377 Saper Gnas Tadeusz 378 Saper sław 207 Kpr BabJcz Marian 208 Kpr Bachowskt GołębJowskl Stamsław 379 Saper Gostrzycki Ry R()man 209 Kpr Barattski Józef 210 Kpr Bierna szard 380 Szer Grabowski Czesław 381 Saper tek Władysław 211 Kpr Bodziak _Józef 212 Kpr Grabowski Mieczysław 382 Saper Gra!ak Józef Brudek Wiktor 213 Kpr Cz ernek Andrzej 214 I\pr 383 Saper Gruszcz)Iiskj Edward 384 Saper Grzy Czuj Jan 215 Kpr Dudek Kazimier?: 216 Kpr bek Tadeusz 385 Szer Grzybowski Tadeusz 386 Dzieputa Wincenty 217 Kpr Dzwlgai Wincenty Saper Grzywiński Edward 387 Saper Gwaj Aleksy 218 Kpr Gabrys Ludwik 219 Kpr Gadek Józef 388 Saper Haberski Stefan 389 Szer Hudecki Albin 220 Kpr Ganczarczyk Teodor 22\ Kpr Gladkowski 390 Saper IIasz Franciszek 391 Szer Jankowiak Stanisław 222 Kpr Gondek Stefan 223 Kpr Grab- Bronisław 392 Szer Janusz Jan; 393 Saper Jasiń ka Stanislaw224 Kpr Grabowski Ałe ksander 225 ski Józef 394 Strz Ja s iński Stanis ław 395 Saper Kpr Jałocha Edward 226 Kpr Jamroz M:ec zyslaw Jodakis M; Czysław 396 Saper Juszczak Józef Kpr Karpowicz Edward 228 Kpr Kasprza k Saper Kaczk o\vski Jan 398 Saper Kal Tadeusz Roman 229 Kędzierski Jerzy 230 Kpr Kielawa l 399 Sap-er Kalebajan 400 Szer Kandybowkz Ma 1

4 rtan 401 Szer Karbowiak Czesław 402~ ; Szer KI~źyk Kązimierz 403 Ster K:oczor Ferdynad; 4Q4;SapeT Korhas Józef 405 Szer Korzucliowski J6~t ; 4op ; Saper K05trzewa Francisrek 407 Saper K05trz;ewa Józef 408 Szer Kątt:a Krzysztof 409 Szer: Kowalćz~k Kazimierz 4\0 " Saper Kowalski Henryk 411- Sapęr Król Władysław 412 Saper KruP!ł Mie<:Zfslaw; 413 Saper Kucźuk Kazdmierz 414 Szer Laska Czesław 415 Szer Lukas Wiesław 416 Saper Łasica Jam 417 Szer Lotkowski ~adeusz 418 Saper Łukawski Jan 419 Saper Ma Jjer: _ W1l1enty 420 Sa per Michalak Piotr_ 421 Sa per Mac:ejewski Marian 422 Saper Maciejewski! Stefan 423 Saper Natkaniec Stanistaw 424 Saper Niemczyk Wojdech 425 Saper Nocoń Stefan 426 Szer Nowakowski Franciszek 427 Szer Ochlust Ta:deusz 428; Saper Orłowski Fr~nciszek 429 S_apęrPiskorski Kazimierz 430: SaperPlus~ota LeOn 431 Saper Prusak Stefan 432 SzerPu chała Marian 433 Saper Pyta Wacław 434 Saper Rabiniak Manan 435 Saper Raj Bronisław 436 Saper Ratajczyk Józef; 437 Saper Razik Jan 43~~ SąperRecheriek Józef 439 Saper ROofllaą9 wski Cz~ła w 440 Saper Rygietskl Tomasz 441 $zer Sa40 Rqdo:f 442 Saper Sękowski Stani sław 443; Sape:r Sidwa :lgnacy 444 Szer Skalny Włady\Soław 445 Saper SkomorowsKi Józef 446 Saper Slązak "MONITOR POLSKI" - Dnia 4 czerwca t Nr browska Katarzyna 6 Sztambrowski Wincenty 7 R 41/47 l Spryhalski Józef 8 Spryhalska Rozalia 9 Stary POSTANOWIENIE - O ODZNACZENIU brat Marianna 10 Starybrat Jan 11 Plichdński (Na po4stawieuchlvaly Rady Państwa z dnia 27 1 Władysław 12 Plichcińska Joanna 13 Mloduski marca 1947 r) ~_ : Szymon 14 Mioduska Weronika Dnia 5 maja 1947 r Warszawi I PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ Na wniosek Ministra Informacji i Propagandy -! (-:-) Bolesław Bierut za wybitne zasługi w dziele btganizacji przemysłu poligr~ficznego ~ odznaczeni zostają: ZŁOTYM KRZYZEM ZASŁUGI 1 Jakubowski Władysław 2 Kubała Jó&ef 3 Lewandowski Ludwik 4 Orłowski Marian (Na p6dstawie ućhwały Rady Państwa z dnia 27 Władysław 447 Szer Swistak Bolesław 448 SSI- I m;m~a 1947 r) pel) Switąlski Józef 449 Saper Szarowsk4 ZbignJ~\VfA50 Sz er Siatan Władysław 451 Sz~r Szcze~ Na wniooek Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Na Dnia Sińaja 1947 r Warszawa paiiskij6zef 452 Szer Szczupak Stanisław 453 Saper rodowej ia priezyd-e w jednym związku małżeńskim Szotar~ Cz~łąw454 Szer Sztyk Stefan; 455 Saper przeszło 50 lat odznaczone zootają następujące osoby: Treblińskl Józef 456 Saper Trzaska Jan 457 Saper Walęria:ńCzyk Władysław 458 Saper WichnowskLSta- ZLOTYM KRZYZEM ZASLUGI - nisłąw 459 Saper Wierzbanowski Zygmunt 460-Saper " W~ Józef 461 Szer Witkowski Tadeusz 462 Saper t Błońska Julian na 2 Błoński Antoni 3 Bor WQCb Józef\ 463 Saper Wójcik Stariisław; 464 Saper Wyszyński Ryszard 465 Szer Za-gi~l Piotr kowskamarianna 4 Borkowski Marcin 5 Ceno drowska Konstancja 6 Cendrowski Aleksander 7 Chłystek 466! Saper Zdeb Czesłay 467: Szer Zimny Zenon Zofia 8 Chłystek Antoni 9 Chaba Piotr " : " " " " PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ f "i (~) Bolesław Bierut MINISTER OBRONY NARODOWEJ (--) MłchalZyinierski Marszałek Polski : SREBRNY M KRZYZEM ZASŁUGI 1 Brzęczkowski Stanisław 2 Malicki Ignacy 3~ lpolewkastefan 4 SobierajoSki Władysław PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ (-) Bolesław Bierut 550 R688/47 POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU 10 Chaba - Małgorzata 11 Dalkiewicz Jan 12 Da! kiewicz Antonina 13 Gajewska Zofia 14 Gajewski Jan 15Gonstoł Michał 16 GonsŁ-oł Apolonia 17 Gromek Eleonora 18 Gromek Konstanty 19 Jasińska Franciszką 20 Jasiński Aleksander -21 Jabłońska Ka:tarż yna 22 Jabłoński Andr7:ej 23 Kubiszewski Andrzej 24 Kubisiewska JÓzefa25 : Kwiatkowska Otylia 26 Kwiatkowski Józef 27 Lutyńsklfi Michalina 28 Lutyński Jan; 29 Mazurek Michał 30 Mazurek Marianna 31 Nowicki Anto- R ni 32 Nowicka ~Ózefa 33 ~Nadolski Józef 34 Na- POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU do:ska J\łUanIlą 3Ś Osińska Weronika; 36: Osińskl (Ńi" podsta:wie uchwały Rady Państwa z dnia 27 Michał 3! Przygoda Marianna; 38 Przygoda FiliP: m~~lj~ł7 ~ " I I ~ " : " 3ę Pszczo!kowska Al~ksan~ra _ 40 Pszczółkowsk~ D r 25~ kt r 1~4t c " W: " ~t Jozef 41 --J)uzowshWłądy5\ilw~ ~ 42" PUz91V;$ka Ma ~~"~< "< Jtą; : ~ c r " "::: ; ~::_ :: j; ; : :a~~~a :a: ria 7 43 Ruszk()wski Ant9I1j: ~4 ~1J~zJ~~~s~? r1ulia Na wjoo&e:k-ministerstwa K om-unikacji :: za pełną " 45; ~- Rl!4owskiAntoni A~r Rtt1óws~g :: Roząlią; 47 poświęcenia pracę przy ratowaniu rnosturia rzece Na- RzymoWski Frandszek ; 4SRzYmowska Marianria" rew; odznaczony zostaje: 49 SadOwski Franciszek 50 Sadowska Anna-5l :I(amińskl ZLOTYM KRZYZEM ZASŁUGI WacłaY PREZYDE~T RZECZYPOSPQLITEJ : (-)Boleiław Bierut 547 R _~~~7 " ":: POSrANOWIENIE O ODZNAcZENIU ; ; " :(NA" podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r~ Dnl~ : 25 kwietnia 1947 r Warszawa Na w:niosek Ministerstwa Przemysłu ~ z okazji tuul1euszu ~50-:eda pracy w PolskirriPrżeni yśle : Włó kl~lczy~ OO-macienjzostają: : " " I i ZLOTYM KRZYZEM ZASŁUCił :? iln~; GroelIDlski Atkadiusz 2 Inż MicheHs Bronisław 3 Inż Tącholski Jan + I : ; ~ " " PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ (~) Bolesław BieruJ 548 ~ _~~47 POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU r(llią podstawie uchwały Rady państwą z dnia~7 marci lm1 r ~ Dnła 29kWtetnJa 1947 r~warszawa Na wniosek Wojew6dzlciej Rądy Naro<lowej wrze ~zowle " - za zasługi w pracy społecznej i gospoodarc1i!j odznaczeni iosta!i: ZLOTYM KRZYZEM ZASŁUGI " SREBRNYM KRZYZEM ZASŁUGI l Drogomir Jóżęf 2~ KwasnoWski Wła:dySław PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ -~: " " " v ~ - - :J--)Bąle~ław B~~rut I Sarnecki Józef 52 Sarneoeka Małgorzata 53 Si& kiera Katarzyna 54 Siekiera Józef 55 Siedlecka Marta 56 Siedletki Józef 57 SewerYńiak Józefa 58 Seweryniak Jakub 59 Sobielarska Józefa 60 I Sobielarski Kazini :ierż 61 Stanicka Antonina 62 Sianickl Jó~f 63 Tusżyński Teodor 64: TU5zyń- ska Marta" 65 W9jciechowska Agata 66 Wojcie- ; chowski PaWeł 67 Zielińska Marianna 68 Zielirf- i ski FeJiks; 69 Zawadzka Marianna 70 Zawadżkl Wawrzyniec P:I~EŻYDENT RZECZYPOSrOLITEJ Ot: (-) Bolesław Bierut ~! :!;51 :1 R 637{47 _ i POSTANQWIENIE O ODZNACZENIU! I (Na pod~tawie ~ ChWay Rady Państwa z dnia : 27 I marca 1947r~) : Dnia S maja 1941 r Warszawa : Na w~iosekw9jewódzkięj R~dy Narodowej w Krą- kowie odznaczone zostają następujące osoby; które przeżyły p~zeszło 50 lat w jednym związku małżeń- skim: "-:: ~ C::tiOTX:M- KRZYZEM ŻASLUGI L Jar;oslkĘarol 2 Jarosik Barbara 3 Kołaci Jan 4" ~ółacz -Maria 5; Qvirini Franciszek 6 Qvirini f::mmą " PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ - (:) Bolesław Bierut 552 R13447 postanowienie O ODZNACZENIU (Na podstawie uchwały marca 1947 r) Rady Państwa z dnia 27 Dnia 5 maja 1947 r Warszawa Na wnigsek Wojewódzkiejiłady Narooowej w Bydgoszczy odznaczone zostają następujące _ osoby kt6r~ przeżyły przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim! z~otym KRŹYZEM ZASLUGI --! -- : I L Kubanek Helena 2 Kubanek Jakub 3 K:lm- l czakstanlsław 4~ Klimczak Eleonora SSztam- - " -_ 553 R 755/47 POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU (Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r Dnra 7 :maja 1947 r Warsza:wa Ńa wniosek Ministra Obrony:: Narodowej - - ta zasługi położorięptzy rewindykacji mienia po:skieg() z Nientiec nh;ejwymieniónyrn oficerom i urżędnikqm Amerykańskiego Zarządu Wojskovego w Niemczech nadaję: OROER ODRODZENIA POLSKI IV Kr l płk Allen John Hart 2 pik Kluss Waletr L ORDER ODRODZENIA POLSKl V KL 3ppik Dtdrjksetl Philip a 4 mjr BaQCel taj Farge Louis; 5 mjr; Goodwin James B GmJr Lesley Everett 7mjr Stokely Roose 8 mjr Smjth Eduard ZLOTYM -KRZYZEM ŻASLUGI 9: mir Furie Williaril FiO :mjr Yanisch Otto F n ttrz Cronan James P 12 urz Haraldson Wesley Clifford" 13: Htilse FrooeriCk Gi-gnoux 14 utz WiI:hoff Stanley A PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ (-) Bolesła w Bierut " lv1inister b~rony NARODOWEJ (-) Michał Zymlerski Marszałek Polski 554 R : POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU I (Napodstitwie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca " : Dnia 7 maja 1947 t Warszawa Za gorliwą i pełną poświęcenia pracę przy wyty ~zaniu granicy państwowej Polsko-Radzieckiej niżej \vymienionytri~ Ołicer<>m:i szeregowym- W P tiadaję : \ SREBRNY KRZYZ ZASLUGI po r~i drugi ~ por Mazurek Leon 2 por SzegidewiczAdam SREBRNY KRZY! ~ZASLUGI 3 Kpt Gocal Stanisław 4 Kpt l-łempel Józef 5 Kpt Mkhajluk Józef 6 Por Boguszewski Wiktor 7 Pąr Pa!ewicz Wladyslaw8 :Ppor : Du~kiewicz Jan 9 Ppor "Klemel1sowkz Józef 10 Ppor Parys Zygmunt l1 Chor Biernacki Jerzy 12 Chor Hodun Czesław BRĄZOWY MEDAL ZASŁUZONY M NA POLU CHWAŁY ; 13 Saper Maraszek Emi:ian BRĄZOWY KRZYZ ZASJUGI 14 Sierż Pmkopowicz J~ą 15: PluŁ Jureczek Longin 16~ Plut Kołodziejczyk Stanisław 17 Plut Leszkiewicz Stanisław 18: Plut Rusin BoJeslaw 19 Plut Tkacżyk Edmund 20 Kpr Bereza Adam 2 ł Kpr Jakubiak Jan 22 Kpr Królikowski Jan 23 Kpr Salitra Józef 24 Kpr Sobianek Władysław 25 Kpr W:as Antoni 26 Kpr Za~rkowskl Sta~ni sław 27 St saper Borzecki Jan 28 St saper Grzegorczyk Stanisław 29 st saper Kamiński Adam 30 St saper Komecki Stanisław 31 St saper Ma ciejuk Władysław 32 St saper Marchewka Anto ni 33 St saper Swic Edward 34 S1 saper Tkaczyk Władysław 35 st saper Wierzbiński Antoni 36 SL sap Zyska Stanisław 37 Saper Cieżki Czesław ;38 Sap DonerZygmunt 39 Saper JarlTJolonek Józef 40 Saper JOdCZYK Konstanty 41 Saper Lukaszczyk Stanisław 42 Saper Majdan Jan 43 Sap Majd8liń~ ski Adam 44 Saper Osiak Józef 45 Saper Sagan Stanisław 46 Saper Skopiec Augustyn 47 Saper SkowNmek Szymon 48 Saper SŁawiński Władysław 49 Saper SzponatKazimierz 50 Saper Tar goń~ki Zdzi~ław 51 Saper TraczykJózef 52 Saper Wojciechowski Władysław 53 Saper ZlemcZo nek Albert Pl~ZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ : (~) Bole:;łilw Bierut MINISTER OBRONY NARODOWEJ h-) Michał Zyątierski Marszałek Polski /

5 Nr 81 zmonitor POLSKI" -- Dnia4 czerwęa 1947 r ; R 757/(7 I R: 2JO;4nl POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU I POSTANOWIENIE O OOZNACZE~IU (Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 I: (Na nodsławie uchwa ły Rady P~ństwa ~ dnia 27 marca 1947 r y- Dnia 7 Inaja 1947 r Warszawa l1:1ąrca 1947 r) Dnia 13 maja 1947 r: Warszawa Na wni05ek Ministra Obrony Nar<>4owej - za zasługi włożone przy r<~zminowaniu terenów Ziem Na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej Od y k h d" w Krakowie odznaczone zostaja następujące oooby z s anye na a]eslę: " które- przeżyły przeszło 50 lat~w }ednynr zwi~zku małżeńskim: SRESRNY " MEDAL ZASLUZONYM NA POLU CHWAL Y 1 GhOrj And~zeJczak Mari~n 2Chqr <Janda Roman 3 Plut Czarnecki Stanisław 4; Plut Ma r~ckd Michał; 5 IPhitWiędaw Tadetlsz 6 Kpr ~~d~k Stefan 7 Kpr Lasek ZygmtJQt8 Kpr Umyliński Tadeusz 9 St szer Wróbel Marian 10 S~r: Fr~drych Winc~nty 11 Sze r:!\:rilsikoczesław 12 Szer Nowak Zygmunt 13 S4 r Orda T() masz 14 Szer Orawcza~ teopo:d 15 Szer Rogalski Ryszard 16 Szer Wróblewski Stanisław ]7 Szer Zioło Emanuel BRĄZOWY MEDAL ZASLUZONYM NA POLU CHWAty 18: Kpr Curnek Andrzej 19 Kpr Górakzy~ Mieczysław 20 Kpr Kuczek Edward 21 Saper Kamjeriiuk Józef 22 St saper Kania Antoni 23- Ster Kowalczyk Władysław 24 SL saper Pękała Mi~zY5ław 25St: sze~ Rydżon Stanisław 26 St saper Twardz1k : Stani6ław ; 27SL saper Woźniak Cz{:Sław; 28 Szer Bacia B;e~na~d 29 ~~er Balant fan 30S1er Drabczyk Józef 31 Szer Figlar5ki 1\\arj~n32 Szer Haj<1ugaWładysław 33 Szer ) aje Gustaw 34 Szer Kruk StaniSław 35: Szer Ku:ka Witold 36 Szer lyczko Mieczysław 37 Sz~r Machaj Wawrzyniec 38 Szer Mastela Wiktor 39Szei Nabiałek Ciesław 40 Szer lyclik Józef 41 Szer Rawdonis Konstanty 42 Szer: SkQkowski Jan 43 Szer SłomianWiktor; 44 Smaga Tadeusz 45 Szer Szydłowski Elfrein 46 Szer Wi5 Józef ~RĄZOWY KRŻYZ ZASLUGl 47: KprPodQlski Stanisław PREZYDENT RZECZypOSPOqTEJ (~) BoI esław Bierut MINISTER OBRONY NARODOWEJ (~lmlchał Zymierski Marszałek Polski " ; ; : 6S~ I:Afł;j " " POSTANOWIENIEOODZNACZENI~ lnapodstawi~ uchwały Rady Pań stwa t ~nia 27 marca 1947 r) Dnia 9 maja 1947 r Warszwa Na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodow~j VI poznaniu :- za zasługi w dz-ie:e organizacji samorządu - odznaczony wstaje: ZŁOTYłAKRZYZEM ZASŁUGI 1 Reguła EmiHa 2 Reguła Henryk 3 Wymci zala Helena 4 Wymazała Antoni; 5 Wpjdyła Eribi~ ta 6 Wojdyła Władysław PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ (-) 8ólesław Bierut 560 R 542/471/ POSTANOWIENIE O ODZNACZENIV (Na podstawie uchway Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r) Dnia 13 maja 1947r Warszawa Na ni(jsek WojęwódikieJ Rady Nąrodowej w Krako\Vicodzn~łCZone zostająnastępuj~e osoby które przeżyły przeszłoso lat w jednym związ ku m atżet;skim : ZLOTYM KRZYZEM ZASŁUGI "" " l LyszczarzFranciszka 2 Lyszczarz Jan 3 Maliszczak Maria 4 Malisz ctak Tomasz PREZYDENT RZECzYPOSPOLITE-J ; (-) Bolesław Bieruł 561 R 781/47 POSTANOWIENIE O OPZNACZENn; (Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r Dnia 14 maja 1947 r Warszawa Na ""niosek MinlisŁra Obrony Narodowej nadaję piżej wymienionym óficerompooohcerom i 5zeregowymza wybitne zasłtigi położone w obronie ładu ibezpieczeńsłwawkraju odznacz"en~a: ORDER ODRODZENIA POLSKI VKL l ~j( Kod{an Władysław 5 Piotrą ~ Kpt LitwLnionek Jan 6 Kazimierza 3 Por Popielewicz Jans Teodora 4 Por Szrajhman Aleksander s Jakuba :SREBRNY KRZYZ ZASLUGI 1 Mjr Sajko Mikołajs Jana 2 Kpt Gabory Stanisław es Jana 3 Kpt Giriczew Grz~orz s Jana 4 Kpt Kmieć Kazimierz s Kazimitrza 5 KpL Lu ORDEREM ODRODZENIA POLSKI IV KL bina Paweł s Jana 6 Kpt Łoboda Dymitr s J6- Ob Sroka Stanisław " zefa 7 Kpt Pogorełyj Jan s Pawła 8 Kp~P~zy- PREZYDENT RZĘCtVPOSPOLITEJ borowski Jerzy s Karola 9 Pot Czarnecki Joref _) BO łesławbi erut 5 Hieronima 10 Por Filipowski Stanisław s Władysława 11 Por OrochoWskiEdward s Władysła- ( wa 12 Por Jeremczeąko Jakub s Maksyma Por Kaczor Jan s Franciszka 14 Por Kasklewicz It 148/47 J L t 5 In K :{l) ł POSTANOWIENIE O ODZNACZENI U an s awren IJa l ror ozjrr~joronis aw s MI chała 16 Por Kuczerskd WiłQld 5 Jana 17 Por (Na podstawie uchwały Rady ańs~wa z dnia 27 Michałowski Michał s Józefa 18 Por Mierzwa Jemćlrca 1947 r) rzy s Władysława 19 Por Mysor Stefan s Włady- Dnia 10 maja 1947r Warszawa sława 20 Por Pawło"rski Wiktor 5 Frandszka 21 Na wniosek \Vojewoozkiej RadY Naroqowe)PorStepniewski Jerzys Adama 22~ Por: Sochaj w Krakowie - za przeżycie pona4 50 lat w jednym Cżesław s Antoniewa 23 Por Uryga Bolesław 6 lwiązk~ małżeńskim - odznaczeni zostają: AntoQiego 24 Ppor Wojtowicz A!e~$ander s Tryto ZLOTYM KRlYZEM ZASLUGI 1 P aczut Aniela 2 Paczuł MiChał PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ (---) Bolesław Bierut R 22I j47ll 558 POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU " (Na podstawie uchwały Rady Pańśtwaz dnia 27 marca 1947 r) Dnia 13 n:taja t 947 r; War$~awa Nawniooek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie Odznaczone zostają następujące osoby ~tófe przeżyły przeszło 50 liltw Jednym związku małżeńskim: ZLOTY M KgZyZEM ZASLUGI t Ęarnaś Maria 2 Barnaś Józef 3 Kukulskg KunegUnda 4 Kukulski Stanjsław 5: Karecka Anna 6 Karecki Piotr PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ!-:--) 801~sła w Bierut na 25 Por Zukowski Jerzy s Władysława 26 Ppor BOJąT0wJan sstefana 27; Ppor Bula Edmąnd s Józefa28 Ppor Cw:ierz Józefs Piotra 29Ppor Oto zyński Wincenty 6 Igacego 30 Ppor Giabąs Siahi sław s Józefa 3\Ppor Johlson Feliks s Mieczysława ~2 Ppor Karol Jó~f" s Antoniego 33: Ppor Kwaplsz WładY6!aw 5 Ptotra 34~ Ppor Kurakowski Kazimierz s Franciszka 35 Ppor Lesz~zewicz Sa lom()n s Feliksa 36 PpOr Lewicki Bolesław s Bazylego 37 Ppor Luty Jan s JÓzefa3S Ppor Mlo czek Jan s: Jana 39 Ppor Now:ak S1anisław$ Fran dszka 40 Ppor PartykaWiłcław s Wla<iysława 4 L Ppor Pietrzyszyn Edward s Mariana 42 Ppor WojdechQwski Zbigniew s 3aoa 43 Ppor Zygadło Henryk S Teof1ła 44 Chor Fe:us Jan 5 Izydora 45 Chor LewandowskiJÓz~f s Abrama 46 Chor Loziński Mi czysław s Jana 47 Chór Wróblewski Stanisław s Eugeniusza BRĄZOWY KRZYZ ZASŁUGI 1 St sierż Lisiewicz AntOni 5 Walentego 2 Stsieri Sperka Jówf s Tomasza: 3 Plut Ryhczyński Jan s Stanisława 4: Kpr G6szczko Marian s Jana 5 Kpr Klapa Marian s Andrzeja 6 Kpr Kwiatkowski JÓz ef 6 Stanisława 7 StstrzKołodziej Edward s fkj-ieslawa 8 SL sb:zelecsiałk:e\:iq I Rysfard s Stefana 9 Szer Brzęziński Józef s \VIa ł dysławalo~ Szer Orodz Józef s Jana 11 Szer K05terz Władysław s Wojd~oha" 12 S2:er~ Kwapte Władyslaw s Antoniego 13 Szer Smytry " Mklfał s: Kazimierza" 14 Szer~ Tymi!owiczJózef 5 Jana; PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ (-) B~le~ł:w Bierut MINISTER OBRONY NARODOWEJ (-) Michał ~ymierski Marszałek Polski i Ogloszenia władz addljnl_tra8yjnc~ REJ EST R STOWA RZ y SZE N URZĄD WOJEWODZlKJ KIELeCKI Na usadzie ~~ji Wojewody KIeleckiego l ddia roku Ul Nr SPPS 2 a (117/46 wdągn~to do reje$w StoW nyszeó I Związków Unę<lu Wojewódtkiego Kieiecklego p!)d Nj- 63 st<1wail"iy6zenie- pn Kolo MyŚllwtik je ;Bażant"w 6Pa~ wie!x>w PIńczów Teren : dz:tel!alnośd: RuolpoSpOlita pol&ka Cel &towarzyszenia: prowadz:enie acjónlnej gosp0d3r1ci lo" wieckioej przestrzeganie ptawidlowych s porob ów polowanla podnoszenie lwlerrostariu ora~ iifflpółdiial~ł!rie z: władzami w z:wakuaniu wykrocz~ przeciw ooowizujcteym prawom łowi~ ckim " Srodki działania: dzierżawa prowad~enie i utrzymywanie U!renów łowieckich IKJdowla i ochrona i~ajdującej się na n\c1f z:wierzyny: zwalczanie kłusowniclwa 1 wpykanstwa na tycli2 terena~h popietanle wśród czlonkow hodowli psów mygliw skleh- urządzenie wzorowych polowań ną dziertawionyehter~ nach popieran~ Wy dawnictw traktujących 0 lowiedwie uri~ dzanie odoczytow udział w wy6tawach ogolno - łowieckich; konkullsach strzeleckich itp " I Imiona i nazwiska załotyc!em: Walocha Piotr Deszcz Fra!!- I ciszek Cio~k Władysław ~Tł~~ki Wi nc~nty T~mal St~nielaw Marek Starusław Kasperek St"J!1eław CI6~W6kJ Fehks Dtl~ c!oł Bogu sław Dybala Jan Mac~nik Roman Grzywka Jan p~ trucha Władysław - Kowalski Stanisław Z~sel Włodzimierz Czas trwania stowany6zenia ; l1:l~gran~z>oily 1767i M URZĄD WOJEW SLĄ5KO - PĄBROWSKJ Nazasadzie po&t;anowienla Wdjewody S:ąsko - D"bro-wkie goz dnl~ 24 łutego 1947 rnr Sp IIj49/48/47 wciągni~to w dńłu 15 marca do ~iestru stowarzy&uń i zwilltków Ur~u Woje\voozkiego Sląeko - Dąbro~kfego pt1:i nr 147 StowefiY szenie poonezwą: KaM Zapomogowa PrtcawmkóWPr:em~ło Węg:9wego Zakładu kóp81nl "Wujek" stówny6~ ~je strowane z si~z:ibą w Katawlcach / : Ter~ działalności: Obszar Wojew9d:ztwa SI4SkO - Dbraw ~kiego Cel I5towanyszema i środki dtjelan~ Celem Stowa-rz:ys~nia jest parn<)c matrialm dla c:d(xn)(óv Stowarzyszenia według obyczaju iórniczego i kuuywowanie w tymz:akre5le tradyeji po~sk~go ~6rmdWll j Do eelu tego dąty Stowatttyszenie pruz ud~elanle ouart" kom :Z6!Xmóg oraz: pożyczek bei?!ocentowych 1 pro~tow:ydi Imiona i nazwi!ka założycieli Blul5zcz: Józef Borys Paweł; Gruchlik Statri5law Kklk\J6 Win«nty Levp61d Wilheill11 MroteTC Marcin Nowak Paweł Poloe~k Wineenty SzeWCZYik : Fr~l ezek Szymczyk Franciszek Slgmund Wiktor Ulman Konsteu: ty WiECzorek Wilhelm Wei~man Kerol Zająe Jan ezu trwania Stowarzyszenia: N~rlnk zony 2t29jM Na zasadzie postanowienia Wojewody $lą~ko D~browsldeJo ~ dnia 6 lutego 1947r Nr Sp Ui71$/349~welągni~tow dniu 13 maro! 1947 r do rejestru etowanys~ń i zwlą~ków Urzędu Wojewódzkiego Sląsko - Dąbto\Vskiego" p(xinr 141 Stowlirzy szeniepod nazwą Kase ZaJ»ll10goW8 PacO\VoJMw l Przeln~h Węglowego Zakładu Fabryka Lari14l G6rniczycl1 etowarz~ me zarejestrowane z l5iedzib w Katowicaeh Teren dziala}oości: Ohl5tar W~j~ództw~ Sląsko - Dbrow sk16go " ~l stow6rzysunia i środki dz:iąłanła Celem St~rzy&Z4ł nia jest pomoc!mterialna ~8 członków SŁowenysunie wedłu ohyczaju górniczego i kultywowanle w tym zakresie tradycji polskiego górnictwa \ Do eeluteg~ dąży StowolnY6zeni~ ptzlez: ndz;ielarue ozlon kom zapomóg oraz poiyeuk bezprocentow)ch i procentowych Imiona l nuwiska założycieli: Fałks Jan Schmar Jan Wówro Józef KQrzenlewski Paweł Witala TeofU Kasztelanl5wna Maria Jana Walter Idziński Ludwik Kocurek Stefania Rtezłk Gertruda Stebel Karolina Pietrucha Maria GerUcll Józef Dep!a Wilhelm Spał(!k WaHer Czas jrwania Stowarzyszenia: Nieograniczony 2127/M Na zasadzie pos!anowienia WojewO<\y $ląsko - Dąbrowekie go z dnia 3 lutego 1947 r Nr Sp: 1I/18/312{46 wdągnl~to w dniu 22 marca 1947 r d~ rejęstru sto~rzylszeti j twią~ ków Urzędu Wojewódzkiego Slą&ko DlbroWsklego pod nr -16t Stowarzyszenie pod nazwą Ka5ol Zapomogowa Praeowników; Centrali Zbyt~ Pcxtukt Pr zemysłl1 Węglowego w KatoWIcach stowany<szenie zareje6l1owane 1 s~il:bą w KatoWkaclt Terendziała! ności:ohl5z<lt Wojewooztwa SIą6ko ~ Dą browi skiego Cel ~:O\\;:; rly s l eni~ I środki działan ia Celem Staw6rtyaunia jest pvmoc materialna dla erloooków Stovierzy&zóell!a wedlul 5

6 MQNITOR POLSKI" -:- Dnia 4 czerwca 1947 r J i Nr 81 09YC;UjU górnicuio i kwtywow~ w tym Ukfe6ie " trad~ji ~ki() górnictwil : " Do celu tegd dliy-stowart ezerue przez udlielarue cucmk0!l1;zpomóg orat pożyczek Pe~procentowyph!~ocentowydJ Il1Iiona "i Nazwtska mlożycieli: StiHer Waldemar Us~wski ~ar*n Horczak Tadeusz W~9-er Władysław Bu:kowski Jan ~a~ Frandszek *ider stani6law GórkieIV~c~ Adam Gaw óuk; zd:zdł~w" ZborOW&ld ~~k&nder Owc~~yk stefi1ṇ f:~i~ ij~nryk~ Sufarczyk~q~tf Buczyńsk-i Stefan Galanty Wadaw i C1;fl&: trwama StoWenysienie: NleogMn1CZOll1y 2125j M Na Z$Sad~je poetenowieni3 Wojewody Sląsko Dilfbrow6kiełOZ dnia 24 lutego J947 ł" Nt Sp: IIf49145f47 wciągnięto w dnitl"2 kwietnia 1947 r d()re~trusł<>wat2jy6zen i zwi~zków Ur~ : Wo~~ki~O Śl~~o - Dąbrowskiegopoo " ml70 StC1o/<1rzys~le pod rlglwą Kasa Zelpomogo-wa Pracowników P1~Il1:Y61u Węglo~~o 2;~kLi ko!p Ignacy" IStowarzY&ZEnłe zerejelsbrow-anez 5iedzilbąw Ni<ewiadomiu Teren d~lności:obazar WoJewództwa Slą~ko - Dąbrow- kiego;"; - i el ~towa:n Yszenll i średki(i1jlalania celem StdW\!Jrz Y4zeiii ~tpt)!!to<: matenal!l4dlac~ków5towany$zenia :według ob~%t&ju g6lnicugo ikiuj!ty~ w tym zakre6ie t~adyc ji j)ol&ki~o iór~twa " Jło ~el~ ~d dłzy S~Wa~YItente przez; ud2:ielaijjle człon kom zapomóg ora2poiyculk bezprocentowych i procentowych ImioM i"nazw!&kb uj6ż~i6ii: OleśI(ar<ll Szym:k Karol eie$lok Helman Zle!-eztty Konrad Wywrryóc2:yk I\~ral He~ Fil3l!ei&ak: Fnn~uzJ~nWapceI-Fr8ndsook Nowak Jóref Rum Adof RozmierekLoowLk Franeul Eman\llel Bra<:lhman Fr~zek Kublsz; Władysł-aw Man<lrysz Florian " piis tmnla StówerzyszeIrlli:" " Nieogrankzony 2126/M ~e ~6adZlie ij)05tenowierua Wojewody $lą s~ - PłbrowskjełO"~ ąitia 24 lutego J947 r Nr Sp 1If78f34146 ~lągnięt~> ~ dniu 15 marea r do rejestru stowarzyszeń i związków Un:~uWoje""Pdzlciego Sląsko-DłbrowSlldego pod nr 14$ Sto; "arzyą~riie po-:! nlz:włkqs8 ~pomogowa Pr8~wnikÓw Pr ze - my~j1iwoilo~o ~kladu kopa!nl Kuimiert JUIIDs 1" IItowaf1~teiti~ a::are~strowane z sredubą w KaUmięr"zu : JeTe;n : 9:W1lalnOści: O~~r Wojewód~twa SllI6ko - Dąbrow: kiego " " - Cel stowflnyszenia ł środki d~łania Celęm St~~ysze" ili~ : J~~tPóln<>c rnaterjalnedl8 et~<mków St~arzyszen~ vooług by~zaju g6rnlc~go J kunywo~a:me w tym 1i3k~ietlllldycji j)ol&k~og6mkt~a rn celu tegd dąży Stoweqyszellje przezudz;iekirne człon koin zapomóg oraz ~lc~k : bezprocentowych i procentowych Imiona 1 Nazwiskazeloźyocieli: Zawarrka Jan HłóndolEd &1Md Piiybyłec"ki Stan~law Słota Jan Nowak Józef Du6ik Bo1eetaw; AndnC1tOW6~I JanWjlecrorek Władysłl:lw; KapiJlSta iran Ra:koclY WllIdyIŚław: Grycz~ńs-ki Henryk Dudek SŁan l - 8ł3iW~ ~HatttelSkf "BlcJnł&fa:#~ ; Mooha AJek&atid«: :ZtJt1t St~att:~ Czaa łł"w0~ st#ł1zy~«iła: Niqiani<:uny~ ~ : \ll:28t~ :"ti~? ~: : ~j ~ : " ~<:-" : ~ : N~ ze&adziepqst«nowieni8 W(le\\iody Sląsh-o ~ DF0W6kie 10 t dnia 20 grudnia 1946 r Ń sp; 1If8/347f46 "dągcl~toiv dniu 18 marca 1947 t do rejestru stowerzysze:ń I zwl~~kó" Ur"zędu Wojew6dzkj~go Sl~ko - DąJbroW6klegopCldnr 153 St~It-zy6zenle pod niltw Kw : Zapomogowa Pr~wników Przemy&łu W~lowegd Zakładu Kopalni "Conkordia" w :Za-hrzu; ~~a~y!~nie zerejelikowane z siedzibą w ;Zabrtu" ;T~n drie~lmści:obs~r WojewództwaSlą$ko - Dąbrow- kie2o " OO-stowen~~ f środki dziabania oe~m st~zyszenijl "jtt>l>tnoe materialna dla c~ło"ków Stowanystenł1 według obyczeju górniczego llruuywowaaie w tym Ztakresle Łrady<:;i POiltkfegogórniołwa "~ celuteg() d~iy Stowen;~l!enieprut udzieleitleczłoll kom uporil6g Oraz;~iyczek bezprocentowych i Procentowych tmiona i NhWlska zalozycreli: S~załkowski Antoni Barci lew&kit~l- S~tak EmanUtęI" KropaezekJuliUi5z Kope Ć Midieł Paul Edw d ~ąslorekedwardkorlaekl Piotr Ziób K8tTol Surek Francil$zek QajodZicki Julian; Jahn Celet5tynMIK Jul!J\i$zKowalski WładY61aw KlyU! Eryk Je tr"wame Stowarzyszenia: Nleogmni<:wnY ~ 1 - ~ mysluw~io:wego Zakładu "CentTalne wall!5~tatyelektrolecll n!("zne: w " Bą6rowie 66rnioczej ~towarzy&zenie zti1eje&trowa ne" Z _ ~ ied!z-h)ą :: w: Dąbrow-xę : Gó~ i~zej Teren > dżila!alnośti : Obszar Wojewód~twa Sląsko - Dąbro~skiego :: : : ) : Cel s Łowan; ys zenia f śroclki dzliałania ~Iem St(1lVen~zeni~ jestpom()c męteriajna dlac~łonków SŁowaTtY$uniawedług obyczaju górnkzego i kum~ w tym iakres!e tradyeji po:skieg9g ~~wa " Do c::elu tega dąży Stowarzyszenje przez udmeleme ouonkom zapomóg ora~ pożyczek bezprocentowych i proe~ntowyd1 Imiona ińazwhska ~łożydeli: Baranow&ki Tomasz Ozaneck! Win~ty; \ CulWffu;ka StefanJe Górak Wineenty Har~za Cecylia JeZier~k3 Stanisława J~nejczak A~toni Kisiel Janina Kędzior Jan Kowalski Wacław L;>ta Helene Przłkota MalCia; Smo~~ń WojClech Pobiega Bolesław Rogwa Marie Czas tr~n;a Stowarzysunia: Nieogranbany 2132fM Na~d~e ip05~ienia W~jewcdy Sląsko _D~browskIego z dnia ~Oiuteg( f947 r Nr Sp III4~!43 /47 wciągni~to w dn 29 marca 1947 r do~jestru stowarzy$ze-ń i związków Urz~u Wo~wód2:kiego SląlSko - Dąlbrowsk!ego p(id nr: 167 StoWilrzyeZenle pool nazwą : Kasa ZapomQgowa PraC~ntków DYr Ry bniokiego (::)edn Węgl w Rylbl11ku etowarzyszeniezarejesbrowane : z ISj~\!Izilbą w RybtJiku Teren dzjiał-łlńości: 0bszar WojeW6dt;twa SIłI"ko Dłb~w skiego ~I&~wauy~~ i srooki driałanle Celem StdtWBY&2e cia je6t pottlocmatetrialna dla ezkmków Stowar2:Y6unle!Jledług obyczajug6rniczego C kuji~e w tym 1J!kr~ -tradycji pol6ki-ego górructwa Do c~lu tegddązysio"liłarzy\szenie przez udzielenie edonkomzepon;6g oraz poiycrek bezproc-enłowych i proeentowycli ImioM inaz~k~założycie1i: Ranow Stanisław NOWlCki Karol Wewrtyń:cżyk Leori Grzesk:rek Alfred Kuźnitk Franciszek Materok Frands~k Matusrek Jan Gancarski Stait~taw Marszolik Karo Lukauczrk ; Paweł Wojenkowa Maria Heroko "\VIa Monika :Leiribe<rSlld Henryk Goj-ny Fnmduek KozakHen~ ryk Czas trwania Stowarzyszenia: Nieograniczony 2133/M Na zasadzie pp5laoowi~nia Wojewody Sląsh~ _ D~browekiego ~ dni:a24 lufego 11)47 1 Nr Sp IIWi/55/47 wciwńlętow dniu 13 mar~a 1947 r do rejestru stowailyszeń i zwląików Urt~u W()ieYMtkieg9 Sląsko - Dą:browskiego pod nr 142 Stowar2:yszknj~ pod Mz"(ią: Kasa Zi!pomogmw Praeownik6w PrZEmysłu W~g ;~wego Zau kop SOsn~" stowarzy8~ zerejestrowane ~ siedrlb ąw Sosno~u Teren d~~lności : Ob5varWojeW-OOrfwa Sląsko Dąbrowskiego Gel stqtńadysz~ia i środki dz:ilabiua Ceł«n StClW9rzYl~niaje6t pbtn6cmatenalna dla ctłooków Słowarzyszen1a ~ług obyczajugórrtkzegótkllj!ywowame w tymzakresie ŁradyeJi poliskiego (łótnrotwa -: : ":: < Do ce!1i t~o dąży stowa;~~zeie - pr~z UJł~tii~ ~tltin:;-: ~n;j \zęj>o!l1óg?raz poi;~~~jjięzprócettt<;rwye:h i{)rocellto~h tmiom ~ N;a-zwlska: zaioiyc1ełi: S~~S~i Jan Bacł t=ranci szek i<!lrd~iej ij(jzef CeI-eb-!n Sta n~ław Nepi«aj Stani$:ł3w KlJpkha Stanisław Stowecki EugeniU&z Pieezyński Konrad JodłowskI Jan Sokół Bo~estaw Skrob<t EqWlalld Warwas Mi: cheł Podsooło K~ rolsate~ni:ls Heiena Lubina s!~fani a CZM trwani/! StoW3rzyszenia:Nleograniczo~y 142SfM Na ze5ad~ poslaoowięniawojewody SlłSko _ D ąhro-wkie go z dnia :~ c marc<!19 47 r Nr Spn /78f96/~7 wdągni~to YJ: dniu 12 marga 1947 :r do rejestru IItowal"ZylSzeń i związków Urz~1J Wojewód1ikl~o Sl~ko Dąbrowskiego pod nr 139 Stowariyszenie pod 002:wą: Ka~a Zapomogowa Prac Przemysłu W~lowe<go~kł :: kopalni sąłurn" w Cze1adZli stower!-)"6z~ ; i~ zare je6browane ~ ~jedzjpą "w CZEladzi Teren dmlalności : 01J\szar Wojewó<Iztwa Sląsko _ ri~hrowskiego " "~: Cel &t ow;rzysżenia i środki d zla!a nta Celem Stowamysu- nia jut pomo<:lth1teriatna dla człol1kówsłowartyszenia według I obycz\1jugó(ni~zegoi ~ uatywowanie w t~ zakresie tradycji I polsklego górniotwa : Do celu tegd dił;y~~an~benie ptzetud-zielallie o:donl kom wpomógoraz późyczek bezj)roeentawych i q:l!"oeentowyd fm I Imiona i Nazwiska zalożycieli~ Porooowski Jóief WIs-zniowski Zdz-islaw: Mak6"Wka AndrzejJ~nkowskl Bolesław Kozieł Na ZfiYdłiepostenowienia WojewodySląsk9 - Dąbtowsk1e- l SŁan1slaw GłódStarti-s!6w Kwiatek biool Sliwakow6kr Eeg6 :z~nja 26 tutego 1947trNr Sp; nf~/34f47\vcj~~to w ward Cebula:reoUl Kutkfewicz Frandsze;k ZdanowiCt!zY4or dniu 15 marca 1947 rdo rejeetru stowarzyszeń lzwiąz kow MudJa Waleria~ irią~ki Napo~oon KucharąYlk Tadeusz Dziu: Uri~1J Wójewód~kiego$lą~ko -; Dąbrowskiego pod nr 145 Sto~ bek Boles/avl " lltattyśierrle podnalwą KaM ZapomogoWe Praeowl1rków Pru- Czas tr~pjja Sto;watrlYSzenia: Nwq-ranle2lOny 1429/M mylsłuwłg~o Zakładu Kopal!!i "Bie~zowke"stowr~Y5Ze Aie cz~rej~sko~ahe:z siwzilbą w Bie1e7owiJcaiCh Na UltS<ldziepastanóWienia Wojewody Sląsko-DąIorOWlSIóe~ Teren d2:ka!alności: Obszar WoJeWództwa SląlSiko Dą~w go z dnie 26 Iutego 1947 r Nr Sp IIf49/fSf47 wciągnięto w kl~go Cel $towany6zenia ( środki : d~ałania Celem StdW\arzysze n:l1 "je/st pomo<: materialna dlaetłqllków SŁowartyszeniił wedłuf! obyczaju ~órniczeg6 i kuitywowand~ w tym zakresie Ł-tadyc ii po~kiego górniotwa Do celu tego dąży Stowarzyszenie ptu~ udzielem~ członkom zapomóg ora~!?qiyc~ek Qezproeentowych "i proeentow~h ImióM 1 Nazwk3ka zaloi"ydeli: Wypior Paweł Gendarz Jan l(uczmikalojzy Skowroń Stanisław; Makseloń Werlter Hof- 1T!10 Ludwik Gaoor R6tMnK~!Ubek Konrad Palka Edmund Zgraja PaweJNocoodeopold:Njespotek Franciszek Rolnik Wm~~nt~StaciczekJerzyPriegendz3 Edward Czas trwal1ie Stowany/!zEńi:a : NlEOgrenlcloOny M I ~1a ż a6ad:r;ie postertówieni1wójewody Sląsko ~ D łbrow6kie- 10 i 41! ~ 24 hltego 1947 t : Nr Sp: Uf49f50 f47 wciągni~to w dnj1j Hl mai<;a 1947 r do rejestru C5towarzy\Szeń i ~wiązków Ur:r;iduWqje~6dzki~goS~ąskó! Dąbrowskiego pod nr i54 Slo W:iiYsz~~ pod nazwą Ke6a Zapomogowa Precowników Prze <":- " dniu 19 triarc~ 1947 r; dorejesłru s!owarryszeń i ~wiązk9w Urzędu Wojewódzkiego Sląsko - D;wbrow6kiego pod nr 157 Stowllrzyszenie poonazwą: Kasa Zajpomógowa Pracowników Przemysłu Węglowego Zakłedu kop Eminencja w Katovlle3ch Dąb Stowarzyszenie zarejestrowane z siedzibą w Katowicach Teren działa~o<liśd : obszar Woje\voozt-wa Sląskó - Dąbrowskiego Cel stowartz~ren i~ i środki &vie4-n~ Celem Stowarzys2lenla jest pomoć materialna dlacrionków StO:vanys:zenja wedllllg obyczaju górniczego j kultywowanie w tym zakresie tr1ldycji po:skiego górniclwa Do ~elut~o d~żystowany&7enie Pt~z udzielanieczłonkomz3tpomóg oraz pożyczek buptocenłowych i procentowych : " l>miol1;l i Nazwiska z:aloiyde1i: Wojtko S tanilsław Srendzieiorz Leopo:d Pietrek LeoU R4doms~iJóieJ K(1ZOSk"Pawe! Groelteh Paweł ; St:rnaj4uch Wincenty Kriyiówskl Eryk PoloczekTomasz Dytko MaksymHian Kozik A:oJzy Gnida Eryk lurek Teodor :1(i:ę~a Jó~ef Wyciślik rol11asz 151~/M Cus tr-wehi!l Stow:erzY&zepia: NieOiraniczony Na zesadziepostanowienia Wojewody Sląsko - Dąbrowskiego żdń!a ; 8 stit:utia 1947 r Nr SP II/49 jlj47 W<Clągnięto w dńfu 8 stytzru 1947 T do rejestru stowany6zerl i z\vi ązk?-v tkj4du WiOjewódkiego SJąsko - Dąhrowskiego pod nrlit 5~warzysrei14e pod rte2:wą : Opera S l ąska wkatowk3ch~ ~ fo wat~yś~;e :urej~trowane z; siedzibą w Ketowl\:ach " : Tereń dziełaln~ci: Obszar Wojelltooztwa Sląsko Dąhrow sklego " ~ cel t6tów~rzy6zerik i środki działania Celem stowa rzys ze n\aje6tzjednej ś!7iori y udastępniettiejak najsl~rl5zym ma5o~ s P61eczeństMt e Vi SZCzególności ś"wiatu pracy koorzys~n :e i potnanłe dobr<d~leptw kumury muzycznej i przez Łepoonie sienie st~nia ~ychowania społecżnego z drugiej s tronyuol11oż Il1rienie eiiystepejl i należytego rozwoju Opery śląskiej t Imiona J Ńazwi~ka uloźydelf: SląlSko _ Dąb rowllld Woje~ wódzki Zwią2le~ SamQrząrlowy Pow lzwiąze-ksaillloorząoowy w Sę;iżinie Pow Zw Sam w Biel5ku Pow Zw Sem "o/~a-: towlcach PoW Zw Sam w TalllOwSkieh Górach PoW 2\1 Sam ClI Gródrkowie Pow Zw Sam w Rybniku POWZW Sal w ~ytomitjp~ zw Sam W Koźla Pow Zw Sam ~ P!lZe3 Y~ rue;:powzw-sem" ~ Opo:u Pow Zw Sam w Nietnbdt:tni\ \liej Zw" Sain w Opolu Miejski Zw ~m w B~1inle M lei - ski Zw Sam iw Bielsku Związek zawodowy Prac Pań$tY Woj Sląsko OąbrO"WSkiego Cza/S ~rwa11ia stowanyszema: N~Mnlc zon"y 15 ~9/Ą1 Obwieszczenia sądowe postepowania SPADKOWE " GRODZKI: W JeDRZEJOWIE Oddział t Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Jędrzejowie 05: wies~~u te otwarte zostało postępowaniespadkowe: l I ; J _ - 0 _ : t) POzmarłym "fi dniu 27 listopada 1946 roku Edmunqzie J~iewsklmwłaściclelu nieruchomości Jędrzejów Nrhip 67 " 2) po m1a~łym20 kwietnia 1943 roku Abramie ~:Jakuh i e Fjrejżenie fpo zmarłej w dniu 31 paźdzterńika 194~ r<)ku Marli :FjraJleń właścidelaeh nieruchomości w WOdźls/awiu Nrhlp81 ~) po zmar!ymwe wrieśniu 1942 roku Moszku Faj?enblacie właścicielu nleruchom~ci Rzeszówek Nr blp: t :4) po żmadej w dniu 31 marca 1944 toku ChilIlie f~jgenbllłt6wrue właścicielce części niel"u~homości Baryct : Pó:W j~rzłjowslfkgo" Nrhłp t "; " 5) po t~jybh w dniu 18 września 1942 rókuhilefu imaj ~ " maltońkach Bu~ówskich właścicielach nleru choino CiJę drzejór Nr: hlp 2 ; " ; ; 6) po zmarłejw dniu l~ cwwca 1939 r~kustefanii I\ieli ś W~PQłwłii~~iciel~~pi~ruchoil1~$ej~:~~}9~~ L!s~ kó\v Ii Nr ą4 ~ i 1)pP ZtmTłyiri VI driitis czerwca 1945 :;toyu ę~rk~ \ l!ł~< finklu i po zruarłej w dtjiu 10 lutego 194$ rokiiichanie" iail f I - ~ - 0_ t -! : ) " fit~el wlaśel~ęlach: ~ruc~tl1tiśel Jędtt~19w Nt liip ~ 111 " " TerminzaJUkniccl1 tycli po$t~powań wyz;naczonywslai na dz:lt:ń 4w izęśnja 1947 r f w tynf"dniu osobyzainteresow~ni wj~ny zglos!t swole prawa w kancelarii Oddz\ału Hi połecinego " T1ioJ~rzejąwie pod skutkami prekl)liji" " 2-:-KC-2Ó22 " OKReOOWY W LUSLIrNlE Sł4 ; Olą:~gov y w Luhli;n1e Wydżlał HipoleCllly st? o:ivni~ do art 1682 tj P Cl art 127 list H1p ogłasza i7: otwor~yłysi~ ~padki po ~madych : : i) IgnacYmSbra~h6y"6kim syllie Andlf2:eja WfaŚpicieiu dzi~lki Nr l oobslllrze 9 mórg hregulowanej w hiędze kolonia Clerrn«cjów Nr 2"pt7Wlatu iuoai-to~krego ; 2) Dwojrze - Teky z Rorenszlok6w Filterman; właśc : (;~l()e d~lalklo obszi!rze mórg 2 luib l ha ł197 mefi-6w kw z Nr 35 w k~l~ kol Spławy Nr 1 powkłłu lqrasny l!>tawskiego 3) Lejl Krajn<lli Kornma!! właśdde!ce 115 niepodtjelń~j e~śei nier Lul?rln Nr 1226; ł) MicIaa~ $mi~tanie ~yilie Jallol!; właścicielu l hekl4f< 9595 metrów kw i lha 638 metr kw uregul<1wenyich w ~ i~ze ~ lko~ia NałęCzów Nr I" PoWIatu puławsj{iegn ; 5) a)szaji EUSlllaku" wł~ścicielu 114 ni~tj eln-ej cz~ści placu zawierającego na długość 20 Saieni e na sze r~k~ć pny polutdruo~j ~anlcy 800 kż i przy pafnoc!ł\ J granicy 8 55$aż :" óla~ O) leku ; zelrmnie GorInie l FrajdUe -Hirtd l~e z Fryd~ ma~~ <:;orin; \Iflaśckielach (oboje ma~ionkowje) 1/4 nrepo dziel~j(;~ęśoi pla<:u zawierajilcego na długość 20 sarea:: /! ihfszerokość przy południmvej granicy 890 s a ż : f ;przy póhiocn-ej grmtk~ 855 : ooi w tksię<1 o e D7:!~dka Ob!oriie : Ifi; B Nr l" Povrha[u~he!!n<skiego ~ 6) a)berku :CY1Uiinnanie j Abr mi~ C~manie wla śdcielaeh if4 niepodtielnej OCzęŚCi nkroohomośei : Koz:adzl~ i ke A "powiatu d1e!ms~i~d b) Wolfie Grycmarne i Mordko Gr yocmąnk wlaścibie- : la<eh f\e6lty Olęśet nienjc<ho!11ości Kozadlialka A l"owlalu chełmskiego ; i c) laji z Grycmanówzemę~nej Himelman i l"lo~z kil Himekn<anie wła$cicielach C2:ęści I"lier:l!chomości "KOZIa cki!! 1 ka A" powlaw dlełmskiego 7) J~nkhj WeJn<:yc-heru Ma"tce z 00rinbei"gów\Va jń"y cher; wjaścide~chnleruchomości LttbLin Nr 64 8) Albi!nie : Pis~o1&kim" eycie Józefa wlośck:!elu i+i ~PI> dz4elnej połov;ynieruchom~cidziesiąta Nr 384;powia!u lu~i&lh~o 9) Janie Kanoo~ie synie Augu~ta vel A~gu6 t yna wlij ścldelu w~ol wólk~ Roldcka cz n powiatu- lubattowskieiq" 2 morgów 19!ęta (l działki" gruntu Nr 12 ~ : I I

7 Nr 81 r: lo) e) Chaimie - M"ierze K~henie 6Y~ " ~~l; P) Szl()mie Chilu KohEnie synie Lęjzorl c) Frymeci~ Z Kę"" hfl1ówzalic!ri j ye ZieH(;ki~j d) Cyrli z; K<l!hę!lÓW Cu-k~ ~t!"now~je) ChaJi - Laji l: Kohenów Beigmanowej w1 aś(:i: c~ch p:epo<lzi lqychczę6ci nier uchomości ~tl9~!j Nrhip; ~i n) Gltli z W~teoztajoow Kon vel Kochen wj~5ckidcedi4- n;icoomości Piaski cz ęść IV porwiatu IUl>elsk;ego " 12) Jerychemie i Szejndli Zt Sztsjnhameców ) małżon~aeh KOr! vel Kocbenwłakide<aclI ttiepodzmlnej lę&~ty dił8łk! o obs~ 4373 łokci b-w uie(:lllo\vqn~h " w ksi~u ;~ ~ c~ć 1""iPl""ilttullsl*go oraz j Icilu Km>e "W) I(oc~ właśelicielu 12() lokcleźyli 4Omełtów kw pltcu uregu~owany<:h w księdi-e nier~ p~ski część I"" powiatu ltke40skiego IG) Josefle Ge~u; synie SzyJi Kajlf t Gew-er~w ~r" gmln włesdciem!cl1 esęścl nieruchc;mośd Loblin N 6ą5 i4) a) Z~"6kind~ Bok&enbaum b) Chaji RyJce z Kl! gerów ~k~nda!ult1 wła!cicie1a<:h 2/3 mepcxi~elnych cz:ę~ sd njepod~lnej połowy cz:ę-ścinieruchomoścl<>jnacz:~nej figur FGHJKO uregulowanej W księdze ni~r Lublin Nr ) Temie Finkiel~ztejn ~rła śckie!ce clłś~i nler Lub~ Nr )SbuJiinie - W~lJieRUlbjns~ : ej r~: "icrzy~iei ~ " pad Nr 2 dzmłu IV wj"klil%-u pod Nr do~arówkapitlu i 170 dolarów ewikcy w księdze OS4da mlynarske Ku~w p<>wiatupuław5ki~; 17) Mit!j Z I(awclblu:m<;iw Rubinś ~tejn Wierzyd~lce pod Nr Jj działu IV-:750 do!arow: ka pjl~hii 200 tl\l:erow ewikcji w ~i~ze 06ady młynarski~j Kurów Ip<lwiatupuławs k :icgo I 18) WaleQtym KasprUIlku sy~ " Grzeg()rz-a wła&ckldu działki Nr I o oosurze 3 dzies 142 sai etyli 3 ha mew kw UEgu!owenych wkstę<iz!e ko:onia S:edlk;ko~ : [2" JXlwiatlJkr(l6nYlStawsJd~Q (9) Ja nie Turku właścicielu dzda1ki Nr 94 o OPSZl-tle I h 1236 metrq~ kw ~regulowanel wklsię<1ze "dobre KHl1IOntowice Skill~bowe" powiatu p uła~klego" 20) FranC1szku Mu~yce; synie Fnncls~ka ""I~icielu diia!~ id Nr 2Q o obszarze 2 dzies 1197 sai c;yli 4 morgi 261 prętów: uregulqwanej w księdze kolonia KlemeniYl1Ów Nr [) pclwiolit~ luhar to\v&klego ~nmoszku Tasiemce synie Wolfa wła~ci6ielu niepodtielmj Polowy działj{i o ob-lzaru I ha 8373mtr kw uręg1jlowanej w kisi~~ ko:onfa Zalesie Nr 1 ~w~tj " luherto ws~iego " 22) Ide ; Czalnycl1 Roszgoid w!a~cicielcen:iepodzje~n6j polowy Tuerucliot:ri<X5clLublin 346 N>r 864 j ni~pc)izi~imjpoło~yi1ierochomóści Lubl&n Nr ~O ont jej m~żu ~ńtjanje Rosigo!d zie właśdcielu Di~po(h; iernej po«rwyn~rulcllori1ośd Lublin Nr ) Motku Laksie synie S~ra ~1~:ściCielll :75 proc" nieruchomości "Q$łda : ~l~nar~!<a ~ainj~ ~ ; J)o~al1:i " i~~ó~ik(ęgo (odeeluekraśnk:kieigó) " " "~:" :" " ~ o - :" ~ > "24) Jakubie Ra~hnianie &yniesym~hy; tiwidą~ła ś cki~lii 118 niepcrlzielnej tzęśeinlerucłtom~śer LublińNr lem 1 właścicielu 10 proc nleruehomoścl Lublin Nr 1359; " Z5) Janie Oster właścicielu 20 ha 9667 metrów kw gruntu t kolonii Zecisze B Nr li wiel\zyde1u4s40 ił6tycl1 w zk>e~ klu-<:jiubezpi«zonej ~ Folwarlru zacits~b ()Ibie nj~ucbo; mości powiatu wloda~ki~o 26) Lejbie Hand-elsmarue właścicielu cz~ci l morgi Cty (! 5599 metró-w kw z dzdałkl Nr 25 i wlaśdclelu 149 ~lr~tów czyli 2799 me! rów kw t; tejże dzi~łkl!ilr " 26 li>~ulo \vanych w ik~ięd ze dobra Ruda B" JXWiatu cl1ełrm$klegd ore~ Almimie Ba jc~u Zelmanie Hande~manie wlaśdcielach kaidyz nich czę$ci I m9rgi czyli 5591J pletrów kw z dział ; Id Nr 25 uregulowąnych w ksi~ze dobra Ruc;li B" powiatli chełmskiego 27) J~nie Sowa właścicielu 3/20 niej)odz:ielnych ez~śc;i k6: lo~ii Dżier~kowice N 2 io"{ilatll jadowskt~ (o~nie bcini<;kiego) 28) Janie NieWie1&kim; LlytUe To~Zi!I ;" ~tak):klu ~ia~ le k: o ~zarze 5 morgów w l«iędze "CzYna~a Zleinia i Las kolonii Wandalin" powiatu pulaw3klego ł 5 d~m!s 35 sd ; dobrachchi(uślillob powiatu puła Wsklego 29) Kutmierw Poinorskiin sy Walilltegow16ŚoC n0jig6w" 8: prętów l ~ z Nr 2 w ks iędt e kolon~ Garb6W lfr 2 pow:: pulaw6kiego " 3O»)~~y>millianie Edwrd~ie Chróściechaw6kio"!1wła~icieID niepodzielnej polowy nieruchomości Dziesiąta Nt" ) leku Mena~zy vel Izaaku Felhendlerze wlasclcielu liie ~ 1~ć~hÓmo&ci "Nał~Żów Wiolla Nr 30" powiatuptlławl5iki~gó~ i wlaklck1u połowy p!oaeu o OIbsU!r~ 4l5meŁt kw II>reJ1I1o W\łnego w k51~~ Lublin Nr9S6" iwla5cicie:tinlepodtiełnej połowy fęoszjty nieruchomości Lublin Nr 985ora t tymże kku- \\ell4l5zy vel Izaeku Fe 1 hendlerre i żonie jego Ze!dZ:lez Lich \e ń~itejnów Fellencllerwłaś<:iclelach niepod*lnej polowy: njeruchomoścl Lu171in Nr ) Janie Adamc~yku właścicielu niejx"izielllej polowy Il;e ;uchómoki Lulbl!lft Nor 1535 i aicp()~hidnejpołowy pe:n:e!i Nr 2 ;J (JoSur1Je metrów kw uregu:o~anej w księdze koiqna Siewinek Nr }" pow;etu lubel6kiego 33) Josefie Biumelu i Gold~ie - Bljmie ~ ~lermanów Blumel właśckielach ()~i nie ru<:homości LUb;n Nr ) Sllrze - Cypo jrze ze SzpiJów Elstęi- : w~ scicielce cz~kltueruc1tomości ika:-ezmna ()sada Siedii~l;e:ze\: PąWiatu (; heł-jtisk iego 31) UitU z Brajterów tichtę1l6ztmiiwlaścicieke-t67 metrów KW z Nr IS wiksiędze kol KraśnkzynNir II Powiatu~~eSilY siawskiego: " 36) St;mis ław~ Prus:;:;" s yn:e JaM w fa ś:cjcjthj 145pl: ~ ~ÓW t Ji iałki Nr 13 megulowanych w ksiedze "kolonia By:chawla Nr 1" ~wlat\l 11lbelski~ó MONITORPOLSKI" - Dnia 4 częrwca i \94Tr 37) suiu- Bajli Szulmen i ~jbusiu Sz;tdrnanie(ri!ełżookech) wlaścjdele(:;res~ty niepodzielnej połowy dz:ialj<i gruntu o obszarze około 20 mórg i wtaśeiclelach niepodzł~lnej polowy diia~ki o obszai~ze 10 mó!1g ureguiowaoychw k~i~ze dqbra NoWosiółki" powiatu chelm5kiego: " " ~) C!~!lochu S~PkQ 5ynie Clula włas::lc ie~\j 1/4 ~podzłeltlej cz~ści ni~ruchomości Luhlin Nr 914; " 39) Ide Lejbie Wej&nie!ll wla śclcielu blm Nr 95i " n~ruchomośc j Lu - 40) Surze -R)ki z Kers zenbaum6~ Ajbuszycowe] właści cleke nlepodzielnejpolqwy nieruchomości LubUn Nr 1453 i Wie rzyclelce złotych wouocle ewikcji pod Nr 3dzialu IV wykazu tejże nie Lublin Nr ) Aleksandrze - Zd~isł~wle DalInaczyńskim wła cicielu koioriii Starościce i NataoHn Nr 5 powiatu lubelskiego 42) Lipie Rajzmanie j MliSZY - Cyple z I(ornów Rajz man włą~ jclelach reszly p:acu o o~z<lrze 520 łokci llłb 172% metr kw w księdze -kol P ;~ki część l; :powialu lu beltskiego 43) M06Zku Chaimie Melrnanie i Surze z RajunaDÓw Melman wlaśc1: ielach 1/8 niepod~iejnej q:ęścl p~eu o opsza :rze 172 v" metr kw oral :pokoju 11 kuchni ą na J)3rte{ze i komórki pqd schodami na parterze w k siędze kol Piaski e I powje tu l1belskiego 44) Raj:~1i z ~r kl(jjdó\v Wejnzyeher" właśckie:~ o:<oio 292 :mełrów i 33 me!r: kw " razem ok~o 325 metr kw placu IV k~ I ę<lze "piaski ~zę5ć /" powiatu i ub Is-kiego 45) Cha jł Rywce z Zamsz;tajnów WulmanoweJ wlaścidelct2 cloz;iał~k p:oacu: I - 85 prę t ów i 2-75 prętów" faz~in 160prę fów ez:yii 2986 mtr kw wkol<mil Bti!e cz~ć IV po wiatu krasn ysta-""6 Idego i wlaśc!<:iekeniepodzielnych90 prętów czyli 16 arów 80eentcirów w koi Bzile cz: IV powiatu kra- 6n)6 tawskiego 46) Cy\vii z; Bojlnó\V ZamsttaJnowej córce Hersza Abrama wlaśdde:ce działki o obszarze 2 ha 53 metr tkw w kol: Dzia~ka Leś~ KrulPE! cz:ęść r powiatu krasny s ławski go 47) Fajgi ;:; Pajczer6w Fa}nzyw i Chanie fa jnz:ylbe r wlaśddeikach k;aida po 1/3 niepodzleu1ej <:~ nier Lub:in Nr ) a) Josd1e Oreooztejnie ti) M;tiance Orens~t-ejn e) Esterze Le7jn d) Chanie Orensztejn ~) Surze Prensztejn f) Marad:i ~ 6en6-ztejnów Berlinerblau" g) Pt!Iii z Drenflztejnów Zakhelm h) He6~lU Orensztoejnie I) Rochli Orens~teJn - właścidelachczęści nieruchomości Dzlatka Kdzll lit C powiatu chęłmskk!go; oraz JOISefie Heos~lu; Chanie Surze i RtJiChh O:ensztejnach w!aścicie:ach równ~i częśc i dziełbi o obszarze 50 ~ prętow w JMiędze dóbr KoUl powietu ehelmskiego (9) SLffiulu - J05efie Rubinie właścicielu ~~ściruer DJialka 000k1nie Nr 7; ~powiatu ~heh+l&jdego 5<» Abramle vel Abrahamie PilloCETZE synie Jąnkla ~ :M<l6zka ; jrłaściik!u res-z;ty dirałkl o obsu1rze 9 mórg 240 Prętów uregulowan)ch w k6ię<1z<! "kolonia Cyców A ezęść XI" ~ tu ehelmskiego 51) Rebę ce vel Rywce z Rachsztejoow vel Raj~ztejnów Sochaczewskiej córce Sruła właścicieke lii ltiepodz~lnej części ~eszty Osady młyńskiej Krasnystaw (Kawęka) 52) Pesie - Ruchli ~ Cygiel!1ll!ilów Rafałowi<:~ WlaSCIcielce 5/14 niepod?:ielnyeh cięścl nier: Lublin Nr 224 i Frajdllve1 Frajdzie zcygielmanów I v Bocharier II v Waroh iw ker właścide1ce czę~ (2jI4) łejie nieruchomości Lu-!blin Nr ) leku Bergmąnie sytiie J<Jeefa włeścidelu dziil~ki () o~za rze 5 mórg uregulowanej w księdze kolonia Chromówka" po WIatu chelmskiego 54) Józefie Dziewa s y nie JaM wła~lcielu 3 ch morgów 150 prętów ziemi z działek gruntu w ko!<j!di Pasieka" po\lriatu janowskiego (~raśnicktiego) 55} Ruchli z mit manów R\)rensttck i Wulfi" synie Sruła - leka Roze~sitoiu; właścicielach 92 metr~w kw ~ie mi w koloru ;Gruntygmlone w Wysoklm"p()W1atu kresny- 6 tawlśki ego $) Surze taji z Szajnm 11Ów: Brawerman córcę Menaszy wlaścićielce 100 mel-ówkw Mm! w koloniigrooty Gmm!lle w Wysokiem" powiatu ~&SnYstawski-ego 57) leku Erlichu; synle S~mula w!j! ścicielu lao metr Iw ~iemiw kolonii "Grunty Gm-inne" " Wysokio$m powiaiu kre- 6ny"tawsklłgo 58) Lejbusiu vel LejbUl5zu!yn)e H~s»kCl: Ternie z Giwer ~r6wmałżodkech Kac właści<;ie:ach njepodli-elnej potowy n~mi:hcimoki w LubHnk Nr hlp ) Si:mulu - Daw;rlzie Go!dbaume 6Y-tlie Pink"We5a: właścicielu p::aców: a) 395 mebrów kw b) met-ów kw c) 57()42 metrówk\v d) 25444meŁrów kw uregulowan}och w księdu "koona Trawltiki Place" powia-iu lube skicgo 60) Ruchli z Wajnbergów Rozen WierzYOleke 5000 rubli bpita-iu»od Nr prt~z; us t rze żetne w dzja!e IV wyka ZU na hipotece nier Lub!1n Nr ) Józefie Trela synie J\l1lll właściclelil niepodzielnej połowy 9 morgów VI kolonii Wymysłów Nrl powiat IJ pu ławskiego " 62) a) Nucie ve! Natan~ Szajnerz:oe 6ynie Ieka wlaścic leu 25 ~roc i ~) Chaj z Ad:erów Szajoor w~~ic~l~e 12~ proc nierlkhomoki Lublin Nr ) MoszJ"\l - WoUie Hoohb~urnle flyrtie S-zlo\l1Y włśeidelu "-przez;zaetrzeżedioe -- Sf1 ntepoduelnych c~ści nl>er LuhUn Nr ) Perli La k~ eórce M<Jtka i Cywii"wlaścidek:e"rze~ z~ :strzeżenie25 proc n ieruchomości osaą~ lt)łyna r6~ Z~k" ovilifu jall~wsk;ego obe(;oie kre~niclt~go 65) Dawidzie Modce I-limeJ\llumie vel Hiinelbiomie "/rio! delu S do 10 arów 43 een!arów w ksi~ze h~ olerueho~ MerY6in Nr 5 powiatu hibei&kiego Termin zamknięc i a tych spadkó\lt wyznaczil sit IIIQ dzień ~ si&pnla 1947 roku Osouy U1inleresovane stoeownie do ut 128 U&L Hip winny w ~yż&zym termitlle stawićij osooiśc~lub pr~el: osoby upowtl\tnionedo l<an<:ei6rli W dziełu Hip6te<:znego Sądu okręgowego " Lublinie z ~ wie<inimi dowodeml i wskazać swoje J)raow9 pod lkutk1fti p;-ck: uzji ustanowiollymi pr ze ii ut Ial Ust Hip : KC:;~ OKRt:GOWY W SIEDLCACH W yd ział Hipoteellny Sądu OkręgQ~gow Siedlcaeh njl)ięf- szymohwi~szcza że zostały otwarte ~tępowan!a dkow po żmarłych: l Stanl~ławie Tomasze \\iczu v~ Toma$iewiczu 8 Oomltri ka wspólw1a!cicielu dóbr zielt1skich ÓerśiB powiatu - tukow sk!l;igo 2 Berku Libt-rmanie wierzycielu sumy 1250 Ił z&pi_j pod Nr 5 działu IV wykazu hipotecznego ksi~gi nieruchomołei rni-e jskiej w Siedlcach Nr hipoteczny Abrami ~ i Eślerze z Cellńskich mali &t!eichwsp6ł ~l laścicielu dóbr ziemskich Celiny pow Lukowskiego 4 Moszku vel Mojżeszu Tasiel!llce wspólwlśc!ęieludóbr ziemskich Kock Bi Kock CPow Łukowskiego 5 Henryku Różyczce de Rosenwerth współwła~dc11u d6br ziemskich Wólh Okrąglik Górna pow Sokołowskiego 6 Janie Kac~kowskiniwspólwlascicielu Osiedla :Wilga ud Wisłą Nr l 7 Szymszonie s Srula I Mariem z Dwaszów :mali RyQCc~ kich współwłaścicielach ni e ru<:horrlości mre~kiej w Si~lcaeb Nr hlp Szlomie - Mejerze Gol<lmanie i Srulu - Moszku Goldm nie współwłaścicielach dóbr ziemskich Stok A I B powtu: kowskiego 9 Sr-uJu Janklu i Surze - Rywce mali Wisnia" współwła ściciela c h dóbr ziemskich Zakrzew A pow Łukowskiego 10 Jose fi e vel Josku - Lejzorze Astmanie; s ZyselawSJ!6łwłaścicielu dóbr ziemskich Lusawy pgw Lukowskkgo II Mojże~~u synu Abrama Kopcierzu współwłaścicielu dóbr ziemskich Jakubówka C ł2 Marianie Dudku 5 Józefa współwłaścicielu dóbr ziemskkh Chojeczno - Sybilaki pow węgrowskiego 13 Dawidzie s J05ka i Dwojrze z Gryfmanów tmłi:rubinszłejn i Hewm vel Gerszu 5 Joska I Chanie małż~ RubIn" sztejn" współ:właśdcielach dóbr ziemskich Paskudy pow Lu kowskiego 14 Josku lebrackim s Chila I Br~jtlie - OWI ZebrąekleJ wsw!właśdcielach dóbr ~iemskieh Wes-olówka" pow łuko"~ ski~go" " IS 8rajnie :z f~gotów " W9hlOVłjc~OwęJ wła~ic1~ie~ DlerU<! chomosci miejski~j 111: Siedlcach Nr Wp; Franciszku i Marcjoannie vel Mariannie mali SlAtf skich vet Szafarek wsljlółwlaścicielach dóbr ziemskich Dłąllt Kamieńskie Pustelnik i Długie Kamieńskle pow Sokołowskiego " " 17 Joselu Chaimie s Icka Ajzyka i S~ejwje mali Konik współwl8ścitlelach dóbr ziemskich Wola Ossowińska" pow łu kowskiego IS: Joselu - Chaimie 5 Icka - Ajllyka Koniku i CkJldzie Horowkz c Abrama współwłas ci cielacm dóbr ziemskich NoWinki pow Lukowskiego 19 Szmulu Rydlu wia:ścicielu kaucji zł ~isanej pod Nr 21 dzialu IV wykazu hil>()tec~nego księgi nier-uehomq ści miejskiej w Siedlcach Nr hip~ Neszy 2: Trzebuckkh Moszkowiczow~j właścicielce ku cji 1000 dol StanóW Zjedn Amer Północnej zapisanej w dzl~e IV księgi nieruchomości miejskiej w Siedlcach Nr rup 528; 21 Serce Rozenman zamężnej I(urcant współwł!ścicje 1 ee dóbr ziemskich WolaOssowińska A pow łukowskiego 22 SabInie Skolimowskiej wgpókrłaśdc!elce dóbr zjem skich Suchodół Wypychy pow siedleckiego 23 Dobie z Alberg6w Borychowskiej JankJu - Berku Mec nym s Hersl:ka i RywseBorYl!howskiej zam~żnej Mocnej współwłaściciel6ch nieruchomości miejskiej w Siedlcach Nr hip 3IS 24 Marianie Radziko~skim wietiycielu sumy 10000" zł iapisanej w dziale IV Ad Nr 11 e l ad Nr 11 F oraz właśeicle~ kaucji zł zapisąnejpod Nr ~ działu IV wykazu htpotecznego księgi dóbr ~iemskichczubaki A pow: sied~cklego 25 MarII Wilczyńskiejwłaścicielce kaucji zł żapisanej w dziale IV pod Ad Nr 11 F i ad Nr 28 księgi dóbr ziemskich Czubaki A pow Siedleckiego Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 3 września 1947 roku W oznacz"nym terolinie owby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w I<ancelarii Wydzialu Hipotecznego Sądu Okręgowego wsiedicach pod skutkami prekluzji 2KC-3191 GRODZKi W SIEDLCACH Oddział Hipote~z~y Sądu GTodzkięgo w Siedlcach OiJ sza () otwarciu postępowania padkowego po ~mllrłych Elce BUmie vel Elce Uhie Rozen\)ęrgowej i Bejli Rywce ~ajchenbacoowej w5półwłaścicielkach po lf9 części kaida nieruchomości położonej w nieście Loslte powiatu siedleckiego Nr hip 154/39 Nr rep hip 32 Termin zamknięcia postępowania spa~kowego wyznaczony zo s tał na d~leń następujący po upły wie 6 ciu miesi~cy od qty rierw5ugoogloszenia W tym terminie osoby zainteresowant winny lgl<>sić swoje prawa i : złożyć dokumenty w ~"~Larli \\ d zi ału Hip o tec z n~go Sądu Grodzkiego w Siedlcach Poe! skutkami preklu~ji 2:"KA-l8śO

8 8 ;!!;"M:::;::;;ONITOR POLSI(I~ - Dnia 4 czerw<:a 1947 r - GRODZKI W WeGROWIE Sąd Grodzki w Węgrowie Oddział Hipoteczny obwiesze i~ po zmarłych w dniu 22 września 1942 roku BeJU Gitli 81umenkranc j J maja 1943 roku Chaimle Joselu Blumenkranc "spółwłaścicielach nieruchomości w W~growie oznaczonej Nr bfpoteeznym 129 otwarte zostało postępowanie spadkowe Ter!nIn zamkni~cla tego postępowania wyznaczony został na dzień 5 września 1947 roku i w tym terminie ~oby zainteresowane winny zgłosić swe prawa w kan :elarii tegoż Oddziału pod skuto kami prekluzji 2KC-3095 UZNANIE ZA ZMARLEGO 1 STWIERDZENIE FAKTU SMJERCJ GRODZKI W WARSZAWIE ~d Grodzki w Warszawie Oddział l wzywa Janin~ z Prędkiewiczów Gorczyca urodzoną ig czerwca 1908 roku w Warsawie c Franciszka i Antoniny z Cieślaków ostatnio za mieszkaią w Warszawie aresztowaną przez Niemćów 14 lipca 1943 r I osad ZQllą w więzienlu przy ul Dzielnej aby w termi!ile 3-miesi~cznym sławiła sl~ do Sądu gdyż po tym terminie Sąd uzna j u zmarłą oraz wzywa wszystkie osoby które mog udzielić jakichkolwiek wladomości o zaginionej aby " powyższym terminie doniosły o nich Sądowi Zg M-2972 Sild Grochki w Warszawie Oddział l wzywa Stefana Iwanowsklego urodzonego 14 maja 1904 roku w Ostrowi MazowieckIej 5 Józefa I Wiktorii Subda ostatnio zamieszkałego w Warszawie zaginionego w czasie powstania Warszawskie- go aby w terminie 3-miesięcznym stawił się do Sądu gdyż po tym terminie Są<! uzna go za zmarłego oraz wzywa wszystkie csoby które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym aby w powyższym termwe doniosły o nich Sądowi Z~ 763/47 M-:slll Sąd Grodzki w Warszawie Oddział l wzywa Kazimierza Wojterkowskiego $ Waleriana I Zofii z Leonczaków urodzonegu 4 marca 1903 rw Warszawie ostatnio zamieszkałego w Warszawie wywiezionego po powstaniu warszawskim do obozu w Mauthausen aby w tenninie 3-mlesi~znym stawił elę do Sądu gdyż po upływle tego terminu Sąd uzna go Ul zmarłego oraz wzywa wslystkie osoby które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym aby w powyższym łerminledoniosly o nich Sądowi Zg 2265/46 M Sąd Grodzki w Wars Ulwie oddział l wzywa J6zefa lewandowskiego urodzonego 19 marca 1910 r w Józefowie pow Grójec syna Mikołaja i Józef y z Góralczyków ostatnio u mleszkałego w Warszawie robotnika zaglillonego podczas Po; :wstania w Warszawie aby w t~rminle 3 mlesięcznym zgłosił ~ę do S~du gdy! po tym terminie Sąd uzna go u zmarłego łlraz wzywa wszystkie osoby które mogą ucble1ić o zaginionym jakichkolwiek wl2óomoścl aby w powyższym terminie cjoniosły o nich Sądowi 1 Zg 430/47 M-3089 Sąd Grodzki w Warszawle Odd~ł l wzywa Aleksego Da łiidowskieio urodzonego 26 maja 1876 roku w Kopestrzynie na Podolu s A~ksego i Teodozji z Dawldowsklch ostałnio za-mleszkalęgo w Warszawie aresztowanego przez Niemców 5 grudnia 1939 r i osadzonego na Daniłowiczowsklej aby terminie 3-ml~!lęcznym sławi! się do Sądu gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego oraz wzywa wszystkie osoby które mogą udzielić jaldchkolwlek wiadomości o zaginionym aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi Zg 697/47 M-3091 Sąd Grodzki w Warszawie Oddział I wzywa Mikołaja Le "ósz;kourodzonego 24 kwietnia 1907 roku w Warszawie syna Praksedy Lewoszko ostatnio zamieszkałego w Warszawie wy wiezlol1łgo w cz;asle powstanla do Dachau aby w terminie 3mleslęcznym stawi! się do Sądu gdyż po tym terminie Sąd uzna io za ~marłego oral: wzywa wsl:ystkle osoby które nlogól udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym aby w powyiszym terminie doniosły o nich Sądowi Z~ 741[47 " sd Grodzki w Warszawie Odduał l wzywa Edwarda Józefa Katrynlaka urodzonego 7 marca 1912 roku w Droho \tyczu s Jana I Emilii :t domu Gutkind ostatnio zamieszkałego w Warszawie unobilizowaneio 25 sierpnia 1939 rokii by w tenninie 3 m!esi~cznym stawi! się do Sądu Ildyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego oraz wzywa wszystkie oso by które mogą udiielić jakichkolwiek wiadomości o zaginia- liym aby w powyżstym terminie doniosły o nich Sądowi Zg fm/47 M-3036 Sąd Grodzki w Wersza:wie Odd ział l wzywa Stefana Dobrowórskie~o urodzonego HI lipca 1911 r w Katwęczynie rrow Grójec syna Michała i Agnieszki z Borowskich ostatnlo zamies%kałe~ w Warszawie robotnika are!ztowanego przez Nlemc6w w 1942 r aby w terminie 3-mlesl~cznym zgłosił się do Sądu gdy! po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego oraz wzywa wszystkie osoby które mon udzielić o zaginionym jakichkolwi~k wiadomości aby w powyższym terulinie donio sly o nich Sądowi l Zg 539/47 M-2982 Sąd Groozki w Warsuwi Odd:dał I wzywa Stefana Bartnkkleo urodtonego w Moczydlach pow Mió5K Mazow s Wincentego I I(azimlery z C~yi6\V ostatnie zamiestkalego W Warszawie zafinionco w czasie powstania warszawskie go aby w tt:rmlnle 3-mlesi~znym stawił się do S~u gdy t po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego oraz wzywa wszyst kie osoby kt6re mogą oozleuf jakichkoh1iiek wiadomości o u ginionym aby w powyższym terminie doniosły o nich Sdowi Zg 768/47 - M-2981 Sąd Grodzki \V Warszawie Oddział I wzywa E1żbiet~ zju gowarów Maciejewicz c Benona I Jadwigi z Ekiertów urodzoną w 1898 r w Sosnowcu ostatnio zam1esz:kal w War nawie zaginioną w czasie powstania warszawikiego aby w terminie 3-miesi~cznym stawiła się do Sądu i"dyi po upływie teio terminu Sąd uzna ją za zmarłą oraz wzywa wszystkie osoby które mogą udzielić jakichkotwiak wiadomości o zaginionej aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi Zg 795/46 M-2715 Sąd Grodzki w Warszawie Oddział I Wzy\\ia Jana Figla urodzonego 9 września 1909 roku w Warszawie Adama i Weroniki z Mików ostatnio zamieszkałego w Warszawie zmobilizowanego 24 sierpnia 1939 roku aby w terminie 3 mieslęcznym stawił się do Sądu gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego oraz wzywa -oiszystki~ osoby które mog udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym aby w per wyższym terminie doniosły o nich Sądowi Zg 608/47 M-2696 Sąd Grodzki w Warszawie Oddział I wzywa Józefa Arenta urodzonego 28 lutego 1908 r w Warszawie syna Walentego i Karoliny z Wódków ostatnio zamieszkałego w Warszawie drukarza powołanego w 1939 r do wojska aby w terminie 3-miesi~cznym zgłosił sit! do Sądu gdyż po tym terminie uznany zostanie za zmarłego oraz wzywa wszystkie osoby które mogą udzielić o zaginionym jakichkolwiek wiadomości aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi I Zg 660/41 M-2697 Sąd Grodzki w Warszawie Oddział J wzywa ~ Jal1a Borowskiego urodzonego 23 września 1891 roku w Koninie s Mikołaja i Emilii z Puszczykiewiczów ostatnio zami~szkałe~o w Warszawie zmobilizowanego w 1939 r i wywiezionego do obozu ofkei skiego aby w terminie 3-miesięcznym sławił się do Sądu gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłeco oraz wzywa wszystkie osoby które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi Zg 759j47 M-2522 Sąd Grodzki w Warszawie Oddzlal I wzywa Stanisława - Ignacego Hertza urodzonego 25 kwietnia 1910 roku w War- suwie s Kaumierza i Wandy z Swiętochowsklch ostatnio zamieszk<llllego w Michałowicech k{\varsz;8wy zmobilizowanego w 1939 r i zaginionego aby w terrnlnie 3-miesltcznym stawił :sł~ dó SądU gdyżpoiyll1ftrm!nie :Sdilzna go : ~ ~zmj:lego orż Wzywa wszystkie osoby; kt~ mogą l<l1:ielić jakichkolwiek władomości o Ulginl~nym "by w powyższym terminie do~ niosły o nich Sądowi Zg 760/47 M-2523 Sąd Grodzki w Warszawie Oddział I wzywa Henryka Chomickiego urodzonego 17 stycznia 1914 roku we wsi Trzebleszów pow Luków s Kazimierza i Stanisławy z Przychodzkich ostatnio zamieszkałego w Warszawie aresztowanego przez Niemców i wywiezlonego do Mauthausen aby w term! nie 3-miesięcznym stawił się do Sądu gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego oraz wzywa wszystkie osoby które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi Zg loo{47 M-2703 Sąd Grodzki w Warszawie Oddtial I wzywa Witolda Kazlmlerczaka urodzonego 8 listopada 1917 roku w Warszawie s Władysławe i Julii z Sienkowsk:;h ostatnio umies:tkałeio w Warszawie aresztowanego przez Niemców 2 września 1944 r I wywiezionego do obozu w UŁomierzycach aby w terminie 3-mleslęcznym stawił się do Sądu gdyż po tyi11 terminie Sąd uz:na go za zmarłego oraz wzywa wszystkie osoby które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym aby w powyższym te!lmlnie doniosły o nich SądowI Zg 659/47 M-2702 Sąd Grodzki VI Warszawie Oddział I wzywa Stanisława Bednarskiego urodzonego 8 maja 1906 roku w Warsuwie 5 Pio tra i Wiktorii z Wiśniewskich ostatniozamieszkalego w Warszawie aresztowanego przez Niemców i wywiezionego kolejno do obozów Pl uszkowa f Mauthausen aby w terminie a miesięcznym stawił się do Sądu gdyż po tym terminie Sd UlDa go za zmarłego orc)l wzywa wszystkie osoby które mogą udzielić jakichkolwiek " ladomości o zaginionym aby w powyższym terminie doniosły o ulch Sądowi Zg 457/47 M-2808 Sad GTlJdzki w WallSzawic Oddzi~ł r wzywa WladysLawa Zdzlsiawa Głowackiego urodzonego majt 1914 r Lublinie syna Leona I Augusty z Malców ostatnio um w Warsz wie garbarza zabranego przez Niemców podcus powstania w Warszawie aby w terminie 3 miesl~rznymzgłoslł t!i~ do Sii duo gdyż po terminie Sąd uzna io za zmarłego oraz wzywa wszystkie osoby które mogą udtielić o zaginionym jakichkolwiek wi~omości aby w powyższym terminie doniosly o nich SądowI I Zg 686/47 M-2807 Sąd Grodzki w Warszawie Oddział l wzywa Stanisława Leskowsklego urodzonego 9 września 1911 roku w M!ocinach s Michala i Stanisławy z Go!ębiów ostatnio zamieltkał~o w Warszawie aresztowanego przez Niemców l wywlezionego do obozu w Neuengamme aby w terminie ~-tniesl~cznym t wił się do Sądu gdyż po - trm termlni~ Sild uzna Co za zmarl- Nr oraz wzywa WizystkJe osoby kt6rt mogą udzielić jakich kolwiek wiadomości o ~aginlonym aby w powyższym terminie donlosly o nich Sądowi Zg 507/47 M-2806 Sd Grodzki w Warsza"-ie Oddział I ~Tzywa Wacława Fill skiego urodzonego 29 listopada 1906 r w StoIpeach syna Michała i Erlllii z Wlleńczyków ostatnio zamieszkałego w War izaqńe cieśli; zabranego przez Niemców podczas powstania w Warszawie aby w terminie 3-mie5i~cznym zgłosi! się do Są du gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego Ofaz wzywa wszystkie osoby które mogą udzielić o uginlonym jakich kolwlek wiado!11()ści aby w powyższym terminie doniosły o nich SdoWi l Zg 523/47 M-2805 Sąd Grodzki w War&uwle Oddziął I wzywa Ksawerego Dublaslewicza urodzonego 2 grudnia 1898 roku w Warszawie s Pawła i Antoniny z Lagun6w ostatnio zamieszkałego w Warszawie aresztowanego przez Niemców 9 sierpnia 1944 r i wywiezio!leiilo do obozów Oranlenburgu - Sachsenhausen i Ham burga - Neuengamme aby w terminie 3-miesięcznym stawił si~ do S~u gdyż po tym termlnie Sąd uzna go za zmarłego oraz wzywa wszystkie osoby które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionyljl aby w powyższym terminie do niqsiy o nichsdo\1i Zg 634/47 M~2535 Sąd Grodzki w Warszawie Od~ial J wzywa Ryszarda Do mańskiego syna Józefa i Kazimiery z Gruchalów urodzonego 23 grudnia 1914 rokll w Warszawie ostatnio zamieszkałego w Warszawle aresztowanego w czerl\cu 1943 r I wywiezionego do Ośwl~c!mla aby w terminie 3-mleslęcznym stawił się do Są duo gc!yi po upływie tego terminu Sąd uzna go za zmarłego oraz wzywa wszystkie osoby które mogą udzielić jaklchkolvmk wiadoljloścl o zaginionym aby w powyższym terminie donlosly o nich Sądowi I Zg 928/47 M-2534 Sąd Grodzki w Warszawie Oddział I wzywa Foksato Cze sława urodwnego 22 grudnia 1895 roku w Lomży s Eliasza i Anny z domu Moniuszko ostatnio zamleszkalego w Warszawie aresztowanego lo sierpnia 1944 r i wywiezionego do obozu w Buchenwaldzie aby w terminie 3 miesięcznym stawił się do Si\du gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego oraz wzywa wszystkie osoby które mogą udzielić jakichkolwielc wiadomości o zaginionym aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi Zg 574/47 M-2536 Sd Grodzki w War6ZC!wie Oddział 7 cyw wzywa Adama Slz:aka syna Wojciecha I Marianny z LewandOwskich urodz 22 pdcblernika 1911 r we wsi Upno ostatnio zam w Warsza wie powołanego do wojska w 1939 r I od tego czasu zagi nionego aby w terminie 3-miesięcznym stawił się do Sądu gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarlego oraz wzywa wszy~tkieosoby;które mogą 1Idzięlić jakiehkolwiekwladomości 9 z;a ginlonyin aby w powyiszym terminie doniosły o nich Sądowi Zi 1181/47 M-2528 S4d Grodzki w Warszawie Oddział 7 wzywa Władysława Wsowskiego syna Józefa i Agnieszki ze Starzyńskich urodz r w Grębkowie pow w~growskiego ostatnio zam w Warszawie aresztowanego w 1944 r w czasie powstania warsuwskiego aby w terminie 3-miesięcznym stawił si~ do Sądu gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego oraz "zywa si~ wszystkie o&<lby które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości ~ uglnionym aby w powyższym terminie doniosły c nieh S:tdowi Zg 805/47 M-2529 Sąd Grodzki w Warszawie Oddział 7 wzywa Marcelegc Wo\anowsklego syna Jerzego i Gustawy z Feinkindów urodz w Warszawie 15 stycznia 1902 r ostatnio zam w Mar!lzawie zaginionego w paidzierniku 1944 r aby w terminie 3-miesięcznym stawił się do Sądu gdyż po tym terminie Sąd uzna go za z~rłego Oiaz: wzywa wszystkie osoby które mogą udzielić jakichkolwlęk wiadomości o zaginionym aby w powyższym ter m!rrl~ doniosły o nich S:tdowi VII Zg 897;47 M--309 ; Slłd Grodtki w Warszawie OddZIał 7 wzywa Piotra-Tadeu sza M4Qlrota Urodz 19 listopada 1904 r w Kaliszu syna Mi ~hała I Zofii z domu Grosman ostatnio zam w WarszawiE aresztowaneio 7 marca 1944 r prze% Gestapo aby w \ermini S-miesięcznym slawi! si~ do Sądu gdy! po tym terminie Sąd uzna io za zmarłego oraz Wlywa wszystkie osoby które mon udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym aby w powyższym terminie donois!y o nich Sądowi Zg 213/47 M-2548 Sąd Grodzki w Warszawie Oddzial 7 wzywa Jana PIesiewicu syn Józefa i Marianny z Kominków urodt r Mole - Boie ostatn4o zam w Nowe Bródn) wywielionego w 1944 r do obozu w Mauthausen aby w terminie 3 miesięcz nym!tawll sit do Sądu gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarleroorn wzywa wszystkie osoby które mogą udzielić jaklch~olwlek wiadomości o zaginionym aby w powyżs7ym ~jai inlnle doniosły o nich Sdowi VII Zi 1293/47 M-3093 Slld Grodżki w Warszawie Oddział 1 wzywa Bolesława Wclewicza syna Tomasz-ł i Wiktorii :z Gacparskich urodzonego 15 sieq)nia 1891 r w Warszawie ostatnio zam w Warszawie wywiezlone20 w 1944 r do obozu koncenlr we Flosenbur~u aby w terminie 3 mlesi~cznym stawi! się do Sqdu gdyż po tym terminie Sd Ul:nCl go za zmarłego oraz W1ywa wszystkie osoby które moią udzieil~ jakichkolwiek wiadomości o zaginlonym~ aby w powyisz:ym terminie don!\lsly o l1ich Sqdawi Zg 770/47 /0\;;3094 \ I

9 Nr 81 "MONITOR POLSKI" - Dnia ezerw~ r t S~d Grodzki w Warszawie Oddział 7 WZ}we Kazimleru Turczyńskiego syna Antoniego i Franciszki z Rybków urod-z w Warszawie r ostatnio zam w Warszawie wy wiezionego r w czasie powstania warsza wskiego do obozu Flosenburgaa następnie do obozu pracy w Litomierzy- cach by w terminie 3-miesięcznym sławi! się ckl Sądu gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego oraz wzywa wszystkie osoby które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o laginionym aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi Zg 2886f46 M-3064 Sąd Grodzki w Warszawie Oddział 7 wzywa Alfonsa Bolesława Rembowskiego syna Jana i Marianny z Arkuszewskich urodz w Częstochowie r ostatnio zam w Warszawie zaginionego w 1944 r w czasie powstania warszawskiego aby w terminie 3 miesięcznym stawił się do Sądu gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego oraz wzywa wszystkie oso by które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zagillionym aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi Zg 1165/46 M-2649 Sąd Grodzki w Warszawie Oddział 7 wzywa Wawrzytita Urbaniaka; urodzonego 15 lipca 1888 roku w Ręczaju pow bło ń ski I Pawia i Marianny z Rogowskich ostatnio zamieszkałego w Warszavie zabranego przez wojska w 1915 r aby w ter minie 3-miesięcznym stawił się do Sądu gdyż ]Xl tym terminie Sąd uzna go za zmarlego oraz wz ywa wszystki <;: osoby które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym aby w powyższym tenminie doniosły o nich bądowi Zg 887/47 M Sąd Grodzki w Warszawie Oddział 7 wzywa Karola Sikor skiego syna Kazimierza i Zofii z Kamińskich urodz 7 listopada 1898 r we wsi Budy gm Radziejowice pow Błonie ; osta tnio um w WarsLawie wywiezionego w 1944 r do obczu w Cottbus aby w terminie 3-miesięcznym stawi! się do Sądu gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego oraz wzywa wszystkie osoby które rnogą udzielić jakichkolwiek wiadomo ści o zaginionym aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi VII Zg 1071/47 M-Z707 Są!! Grodzki w Warszawie Oddział 7 wzywa KaLimierza Skwierczyńskiego urodzonego 27 sierpnia 1906 r w Warszawie syna SŁanislawa i Wiktorii z 01e!nlctaków ostatnio 7amiesl~l(;go w Warszawie kolejarza zaginionęgo podczas po wstania w W:uszawie aby w terminie 3 miesięcznym zgłcsił ~iłdo Są lu ~dyż po tym terminie Sn~ uzna go za zmarłego eraz wzywa wszystkie osoby które mogą udzienć o zaginio nym jakichlrolwiek wiadomości aby w powyższym terminie do ti<l5łyonie~ Sądowi VII Zg 1195/47 M-2706 Sąd GrodzkI w Wa rszawie Oddział 7 wzywa StanislaWl; Pylka urod~ 2012 ł903 r / worotkowi~ woj" ł6dzk~ córkl; "\trdna l Marii z Graąyków; ostatnidum w :Waruawie ares~towanll iw lutym 1944 r i osadzon na Pawiaku stąd wywiezioną w niewiadomym kierunku aby w rermiqie 3-mie ~i~cznymsławilasil; do Sądu gdy~po tym terminie Sąd uzna ją za zmarł oraz wzywa wszystkie osoby które mogą udzielić jakichko1wiek wiadomości o zaginionej aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi Zg 348/47 M-2705 Sąd Groozlcl w Warszawie Oddtiał 7 wzywa Jana Radzie j<lwskiego syna Karola - Andrzejai Franciszki z Nowosielskich [1(Oaz 4 paidziernika 1895 r w Warszawie ostatnio um w Warszawie wywiezionego w 1944 r do obozu w Gross - R) sen aby w fenn!nie 3-mies~cznym stawi! się do Sądu gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego oraz wzywa w<:zystkie osoby lrióremogą ud~elić jakichkolwiek wiadomości o ~aginio nym aby w ]Xlwyższym terminie doniosły Sądowi VII Zg 794/47 M-2704 s~ Grodzki w Warszawie Oddział 7 wzywa Jena Wasia ka sylll Jakuba ł Katarzyny z Królaków urooz roku W Wólce Magierowe) pow Opoczytiski ostatnio zan1 IV Warszawie wywiezionego w 1944 r do obozu w Fjosenhur gu a nastł4"le do Leitmeribz aby w terminie 3-miesi~znym stawił sfe d<l S~du gdyż po tym terminle Sąd uzna go za zm~rlego oraz: wzywa wszystkie osoby; które mogą udzieli ć jak~c? kolwiek Wiadomości o zaginionym aby w powyższym tellnlme doniosły o nich Sądowi VII Zg 701/47 M-2S:t7 s~ Grodzki w Warszawie Oddział 7 wlywa Sefana Puttol syu Jana i Agnieszki z Pjekulów urtodzonegó ~9l905 roku w Młń$ku MAnowieckim ostatnio zam w WarszaWie wy \I:iezicmego w 1944 r do obozu w Mauthausen / aby w termi nie 3mle$iocznym sławi! się do Sądu gdyż p~tym terml~!e Sld uzna 10 za zmarłego oraz wzywa ~~Zystkle o~oby kłem: m~ ud~ie1ić jakichkolwiek wlad?mosci o za~mlonym aby w powyższym terminiedoniosly o nich SądOWI VII Zi M-2526 S4d Grodzki w Warszawie Oddzial 7 w~ywa Władysława Sulikowskitgo syna Michała i Jadwigi z Zielińskich u:odz r w Irkucku ostatnio zam w Warszawie wywlezlon~go \V 1941 r do obozu w Oświęcimiu aby w t~rmiąie 3mie1ięeznym $tavi1 ~ię do S"du gdy t po tym termlnle Sąd uzn~ ~ "La zti\irlerl0 oraz wzywa wszystkie osoby ktore mogą ~dzlehc jakichkolwiek wiadomości o "aginionym aby w powyts/ym t~r mine doniosły o nich Sądowi VII Zg M-:-Z810 Sąą Grcd:kiw WarsLawie Oddział 7 w!ywa Mi~h~1inę Wiś nił!wsk~ z Wyrozembskich urodz r (1 Sa\lIICacl1~ro l1ihaeh POW sokołowski c6rkę Macieja i Tekli z Trę b: cklch która do 1914 r zamieszkiwała z ~iem swym w os Jeżów pow Brzeziński ostatnio w 1924 r widziano je w Warszawie i od te~ czaisu wszelki ś1adpo niej zaginął aby w terminie 3 mies1ęcznym sławiła si~ do Sądu gdyż po tym terminie Sąd }1zna ją za z;narłą oraz: wzywa wszystkie osoby które mogą -tidz -ielić jakichkolwiek wiadomości o zagłnionej aby w powyższym terminie dcniosły o nich SłdoWi :VII Zg 595j47 M-2811 Sąd Grodtki w Wa!5zawie Oddział 7 wzywa Ka!:m~ru Zmijewskiego syna Jana i Zofi«t KowaHkówurodz roku we Ws4 Mostki pow niecki ostatnio ~ w Warszawie wywiezionego do obozu w ~hau6en aby w łermij1je 3-mie sięcznym stawił się do Sądu gdyż po tym terminie Sid uzna go za zmarłego oraz wzywa wszystlde osoby które mon udzi~lić jakichkolwiek wicomości o zaginionym ab~ W po wyższym terminie doniosły <l nich Sl&<iowi VII Zr 784j47 M-~13 Sąd Grodzki w Warszawie Oddział 7 wzywa Teofila - Józefa Pt<lszyńskiego syna Leona i Kaztmiery z Konarskich urodz w Warszawie 4 marca 1909 r pracow ler:z:ądu Miejskiego Mt zam w Warszcrwie zaiinionego w sierpniu19u r "IV cza ~ie powstania warszawskiego 3by w łermime 3-miesięeznym sła wi! się do Sądu gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłe go oraz wzywa wszystkie osoby kt6re mogił udzielit j:akleh IwIwiek wiadomości o zaginionym aby wpowyiszym terminie doniosły ci nich Sdowi Zg 3463/46 M-2812 Sąd Grodzki w Warszawie Oddział 7 wzywa Anłcniego Parola syna Marcin<l i Antoniny z Jal1lrow$łrich urodz 3 ezer wca 1902 r w Za bieńcu gm Piaseczno ost um VI Warszawie WYWiezionego w 1944 r do obozu Flossenburga a-by w ter minie 3-miesię::znym stawił si~ do Sądu gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego oraz wzywa wszy6tkie osoby kbre IOOgą udziel1ć jakichkolwiek wiadomości o zaginionym aby w powyższym terminie doniosły o nich Słdowi Zg 531/47 M-2814 Sąd Grodzki w Warszawie Oddział 7 wzywa Zafi~ z Siwkkich Orłowską córkę Napoleona i Stefanii z Konaków urodz w 1894 r w Morszańsku guberni Tamborskiej w Rosji )sl zam w Warszawie wywiezioną w 1944 r do obozu kon centrac w Ravensbrucke aby w t~rminie3-miesięc~nym sła wiła się do Sldu gdyi po tym terminie Sąd uzna ją za zmarłą oraz wzywa wszystkie osoby które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionej aby w powyższym termi nie doniosły o nich SądC1Wi Zg 530/47 M-2815 w Otwocku 24 czerwca 1889 r ostatnio zam w Warszawie zaginionego w 1944 r w czasie powstania warszawsklegq ab" w terminie 3 rniesięcznym stawił się do Sądu gdyż po tynt terminie Sąd uzna go za zmarłego oraz wzywa wszystkie osoby~ które ITI<lg~ IJdzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym aby w powyższym terminie doniosły () nkh Sądowi VII Zg 824/47 M:297 Sąd Grodzki w Warszawie Oddział i wzywa WitoJ(ła Z~ chowskiego syna Jana l Władysławy!; Lucińskich urod& w Warszawie 15 c%erwca 1905 r ostatnio zam w WaTsian wywiezionego w 1944 r do obozu w Mauthausen aby w tel< minie 3-miesięcznym sławił się do Sądu gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego oraz wzywa wszystkie osoby klóre rrt<jgąudzienć jajdchkolwiek wiadomości o zaginionym aby fi powyżs2:ym terminie doniosły o nich Sądowi VII Zg 687/47 Moo7l S~d Grodzki w Warstawie Oddział 7 wzywa WładY$!awa Wielogórsklego uródz w Warszawie 24 września 1900 r: tty"!la Antoniego j Marianny ze Szwejków 05tatDio zam w Wa!zawie wywiezi~nego w 19«r do obozu we Flossenburgl1!!łby w terminie a-miesięcznym slawił się <Io Sądu gdyż po tym terminie Sąd Uluł go za zmarłego oraz wzywa wszystkie osoby które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginiool nym aby "1/ powyższy m terminie doniosły o nich Sądowi VII fł7 M-297ł GRODZKI W OIEOHANOWIE Sąd Grodzlri w a~hanowie "I/lywa Kazimierza Bielawskie= go syna Mikołaja i Katarzfny z Stępin iów uroozonego dnif r w Ząbko \I;icaeh pow Będzińskiegoostatnio zamieszkałego w BiWkach Karkulach pow ciechanowskiego terowego P K P ewakoowanego w dniu r pod Siedlee tam dia osttatnbej chwili pełniącegto obowiązki służbowe i do dnia dzisiejslego nied9jąeego o sobie wiadomości ab" IW terminie 3-miesięcznym stawił się do Sądu gdy! po tym łerminl! Sąd uzna go za zmarłe go oraz wzywa wszystkie osoby które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginjoo! nym aby w powyższym terminie donklsły Sądowi Ak~ N Zg - 19/47 M-2822 Sąd Grodzki w Ciechanowie wzywa Szcze;>ańskiego Alek sandra syna An!oniego i Zofii z Kowalskich urodzonego dni 12 grudnia 1904 r w Konopkach pow mław s kiego ostatnio zamieszkałego w Orańczycach k/biześcia 24 października 1940 roku zaginionego aby w terminie 3-miesięcznym sławi! się do Sądu gdyź po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego oraz Sąd Grodzki w Ww;zawie Oddział 7 wzywa Aleksandra wzywa wszystkie osoby które mogą udzielić jakichkolwiek Juliusza Michałowskiego urodzonego 12 kwietnia 1896 r wiadomości o zaginionym <iby w IPowyższym terminie do- VI Siennicy pow Mińsk Mazowieck~ syna Stanisława i Fran niosly Sądowi A~ta Nr_ ~g: 18/47~ M":" CIMkf: z Rad~ów (Reqhniów) O$tatnio zamieszkałegq Vi W~r GRODZł<:I W GIZvći(U szaw!e urzędrtika zabranego przez Niemców podczas powstania "1/ Warszawie aby "1/ tenn1nie g-miesięcznym ~ilosil się do Sądu gdyż po tym terminie Sąd uzna go zazmarlego oraz wzywa wszystkie os-oby które mogą udzielić o zagini<lnym ja klchkolwiek wiadomości aby w powyższym terminie doniosły ;) nich Sądowi VII Zg 765/47 M-2817 Sąd Grodzki w Warszawie Oddział 7 wrywa Włady~ława Dutkiewicza SYM Stanisława j Marii z Nużyńskich ul"od: r w Warszawie ostatnio zam w Warszawie w marcu 1942 r wyjechał do Niemiec i pracował w fabryce sa molołów W An klam od tego ezasu ślad po nim za&rlnął aby w tertninie 3-mie sięcznym sławi! si~ do Sądu gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego oraz wzywa wszystkie osoby które m<l~ą udziehć jakichkolwiek wiadomości o zaginionym aby 111 powyz szym terminie doniosły o nicb Sądowi Zg 3482;46 M-2816 Sad Grcidzki w Warszawie Oddział 7 wzywa Józefa Ostrowskieg~ syna Andrzeja I Katarzyny z Bonieckich urodz 1 mar ca 1890 r vi Biskupicach pow Blonie ostafnio zamw War szawie gisera zaginionego w 1904 r wczasie powstania warszarwskiego aby w terminie 3-miesięcznym stawi/się do Sądu gdyż po tym telll11inie Sąd uzna go za zmarłego oraz: wzywa wszystkie osoby które mogą udzielić jakiehk~lwiek wiadomości Q 2:aginionym aby w powyższym tmniriie doniosły o nich Sądowi VII Zr 835/47 M-29M Sąd Gnxbld w Warszawie Oddział 7 ;"zywa St~nislawa Za Iynkiewicza syna Tadeusza i Micha:linyz Gajewskich urodz w Sleszynie gm żychlin r ostatnio Z\lm w Warszawie pracowniką PKP zaginionego w 1939 r na stacji Marki od którego to CZ31SU ws~łki śl d 10 nim 2!aginął lł PY w terminie 3miesięcznym stawił s!~ do Sądu gdyż po t~ terminie Sąd uzna go za zmarłego oraz wzywa wszystkie o90by które mo gił udzielić jakichkolwiek wiadomości 10 zaginionym aby w powyżoszym tenninie doniosły () nich S~dowi VII Zg 1184/47 M-3090 Sąd Grodzki w \Vars~wie Oddział 7 W:!9-a Józefa Markiewicza syna Jana i Marianny z l«lsowskich urodz 23~ 1898 r w Szkaradzie; pow goosłyński ostatnio um w Warszawie wywiezionego w 1944 r do obo~uw Dachau a nastę pnie do Frankfurtu "by w terminie 3 ~si~cznym stawił się do Sądu gdyż po tym terminit Sd u~na io za ZIl1ąrłego oraz wzywa wszystkie osoby które mogą ud~ieu~ jakichkolwiek wiadomości o zaginionym 4by w powyższym terminie doniosły o ni ch Sądowi VII Zg M-Z979 I Sąd Grootki w W<lrstllwie Odd~ial 7 W~ywł Wlajysilllva l Oiuewskiego syna Józefa i Katanyny z Grz:egrzułków~ uroclz Na wniosek Teodozji FiJipk<lwskiej um w Pisw ulica Polna llwszcz~to postępowanie o uznanie za zmarłego jej męża Startisława FiUpkowskiego ur r w Szczuczy in!e Białostockim pow Grajewo syna Mateusza j Weroniki IZ Gromadzkich ostatnio zamie s zkałego w Szezuczynie Nowo Igródzkim Wymieniony zoslał w roku 1939 powołany do wojska do 77 pułku piechoty Wzywa się zaginionego by w term~ nie trzymiesięcznym od ukazania si~ niniejszego ogłoszenia zgłosi! się w wyżej oznaczonym Sądzie gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego Wzywa się wszystkie osoby które mogą udzielić wiadomości o zaginionym aby w ter minie powyższym doniosły o 04<:h Sądowi (UL Zg 12/47) KC-57a2 Na wniosek Moniki Ma5kulińsklej zam w Poznaniu ut Szam<lrzewskiego 23 wszczęło postępowanie o uznanie za zmar łego jej męża inż Mariana Maskulińskiego ur r w Pak ości syna Mieczysława i Lucyny z d Pankowska ostat nio zamieszkałego Nadleśnictwo Maskulińskie powiat Pisz Wymieniony pełni! służbę nadleśniczego w nadleśnic~wie MaskuHtiskim dawn-iej Kurwie n" pow Pisz i zaginął tamże w lipcu 1945 r razem z gajowym Ludwikiem Uszko Wlywa si~ zaginionego by w terminie sześcl<jmiesięczhym od ukazania &ię niniejszego ogłoszenia zgłosi! się w wyżej oznaczonym Sądzie gdyż w przeciwnym razie może być uznany Zl zmarłego W~ywa sit wszystkie osoby; które mogą udzielit wiadomości o zaginionym aby w terminie powyższym doniosły o n!eh Sądowi (Zg 3/47) KC-5734 Na wnio~ek B ronisława Szpaka lam w Węgorzew ie ti! 22 Upca Nr 3 wszczęto postępowanie o uznahie za zmarłą jego żony- Kunegundy Szpak córki Stanisława i Moniki ostatnio zamieszk11ej w Hajnincu powiat Baranowicze Wymieniona zaginęła przebywając na obszarze objętym dzialaniami wojen nymi w 1941 r Wzywa si~ ~aginionii by w terminie tr~ym1esięc z nym od ukatania się niniejszego ogłoszenia zgł os iła SIę W wyże) oznaczonym Sądzie gdyż w przeciwnym razie moie być uznana za ~marlą Wzywa się Wszystkie osoby które l11 0 is ą udzielić wiad"m<lści o zaginionej aby w terminie powyższym doniosły o nich SądOlWi (III Zg 2/47) Kt-5735 GRODZKI W GLIWICACH Sąd Grodzki w Gliwicach wszczął postępo wanie o uznanie za ~marły c h : t) 1:<1 wniosek Gertrudy Sł a bon zd 111:eszkalej w Gliwi<:teh S)$;c\" ul Beskidzka 16 jej brata Jer~e g o Slabonia uradzoni!go dnia 14 kwidnia 1911 r w Gli wicach i -tu ostatnio zamle

10 10 ~kałego syna Antortie~ i Hel~ny z domu Dworaczek który jako żołnierz b armii niemieckiej dnia 14 lipca 1942 r w czasie walk na fro~cde wschoonim zaginą! IV Zg 568/46 2) Na wniosek Tekli Romasżkanowej z Gliwic - jej m~ża Kajetana Romaszkana syna Mikołaja i Sabiny z dotnu I(ajelanowicz urodzonego 7 kwietnia 1901 r w Tyszkowcach powiat Horodenka z zawodu urzędnika kontroli skarbowej ostat nio zamieszkale~ W I(o!omYji który dnia 27 cz:enca 1941 r we Vwowip zaginął IV Zg 159;47 3) Na wniosek Agnieszki Cuber z Brzezinki gmina Ostropa ; jej męża Stefana CLIbera uro<!ronego 2:1 lipca 1910r \I( Nlekarmłi syna A!ekandra i Franciszki z domu JaskuJa ostatnio zamieszkałego w Brzezince który jako żołnlert b ar mii niemieckiej dnia r w walkach koło SaDotnoj nad O/icem zaginąl IV Zg 163/47 4) Na wniosek Geoouer Marii z Brzezinki gmina Osirop! jej męża Jana Gebauera urodzonego r W Olszowej syna Jana Golly i Pauldny z domu Kotyrba oslatnio zamieszkałe~o w Brze~ince - 04ią litóry jako ż<>łllierzb arlnilniernieckiej w walkach pod StaHngradem 1411l942 r za~n~1 IV Zg 164/47 5) Na wniosek M-arii Kobier z Labęd ul Gliwicka Nr 30 _ " jej męża Franciszka Kobier uroo!:onego r w Labę ciach i lam ostatnio zamieszkałego syna Józefa i Marii z dom~ lenot który jako żolnlerz: b armii niem1eckiej w walkech pod St~lingladem rzaginą! IV Zg 172/47 6) Na wniosek Dorniceli Lozińsldej z Gliwic ul tużycka 12 jej męża Tadeusza Lozińskiego urodzonego 1012:1909 r w Sta nisl3wowie i tam ostatnklzamieszkalego syna Michał~ i Micha liny z domu Maooziuk który r został w Stanisławo ie aresztowany prze% ge5tl81po i r pralwdopooobnie rozstrzelany IV Zg 173/47 7) Zofii Wróhel z Gliwic ul -Daszyńskiego 10 - jej męża Władysława Bolesława 2-ga im Wróbla urodzones"o T ~ Złoczowie syna Tomasza i Katarzyny z domu HeJd st mi Itrza w warsztatach P K P we Lwowie i iam ostatnio zamie szkałego który w dniu r zaginął IV Zg 193/47 8) Na wniosek Marty Kloss z Labę<! ul Słowackiego 35 _ jej męża WaldelJnara Kl055 urodżonego r w Chorzo wie syna Karola i Gertrudy z domu Krause z zawodu tokarza ostatnio zall1i~szka!ego w Labędach kt6ry Jako żołnien: b armii niemieckiej dnia r w walkach na froncie wschodnim zaginął IV Zg 225/47 9) Na wniosek K~ińskiej Ludwiki z Gliwic ul Kóz:!elska 24 jej męża Adama Mikołaja 2-ga Im Kosińskiego urodzonego r we Lwowie i tam ostatnio zamieszkałego syna Ja 1ta i Ewy z domu 05ser urzędnika Ubezpiecza:!ni Społecznej który dnia r zaginął IV /47 10) Na wniosek Wojciechowskiej I(aroliny z Gliwic Zół kiewskiego 20 - jej m~ża Wojciechowskiego Adama" lltodzo!lego r we Lwowie i tam ostatnio zamieszkałego syna Adame i Karoliny z domu Hefdinger dyspozytora kqlejowego który dnia 30$1945 r zaginął IV Zg 253/47 Wzywa si~ taginionych aby w terminie trzech miesięcy zgłosili się w Sądzie Grodzkim w GliwIiooeh gdyż w przeciwnym ra1!ie mogą być uznani za 1!marłych wszystkie zaś osq!by które mogą udzelić wiadomości o zaginionych aby w terminie powyższym doniosły o tym Sądowi M-3007 GRODZKI W GORLICACH Na wniosek Stanisławy z Korczaków Szczeklikowej zamie sz:kałej w Gorlicach ul Krasińskiego 12 wszczęto postępowa nie celem uznania za zmarłego jej męża śp Mieczysława Kaspra 2 ga im Szczeklika urodwnego r w Pilźnie zamie~ sz:kalego ostatnio w Brześciu nad Bugiem syna Marcelego ł Bronisławy Zawalskiej Wyż wymieniony 12 listopada 1939 r " Brześciu nad Bugiem zaginął Wzywa si~ przeto wszystkie osoby które mogą udzielić wiadomosci o nim aby do 3 ch miesięcy licząc od dnia oglo zenia doniosły Sądowi a po upływie tego terminu Sąd rozatrzygnle ostatecznie o wniosku Zg 3947 KC-609ę Na wniosek Majera Ulwa zamies~ka!ego w Bytomiu ul Jenty 10 działającego przez pełnomocnika Laz:ara Englarda z Gorlic wszczęto postępowanie celem stwierdzenia zgonu Bernarda Grossa rei mojżeszowej ur w roku 1856 w Gorli cach i tu zamieszkałego syna Hersza i Hany z Lówów Wyż wymieniony miał umrzeć śmiercią naturalną w pierwszej połowie maja 1912 r w Gorlicach Wzywa się przeto wszystkich którzy mogą udzielić wia domości o tej osobie aby do jednego miesiąca od tegoogło szenia licząc doniosły o niej Sądowi Po uplywie tego terminu Sąd rozstrzygnie ostat~znle o wniosku Zg 148j47 KC-6100 GRODZKI W GORZE KALWARH Sąd Grodzki w Górze Kalwarli wzywa Teodora Sliwińskiego syna Stanisława i Rnalii z Fronców urodz~m;;go w roku 916 ostatnio zamieszkałego w Gołkowie pow grójeckiego który w sierpniu 1939 r został powołany do armii a następnie przebywał w niewoli niemiec~iej i który do tej chwili nie daje znaku życia aby w terminie 3 mie$ięcy stawił się do -tutejszego Sądu gdyż po tym terminie bę<!?-ie uznany za zmarłego Po nadto wzywa się wszystkich którzy mogą ud:delić ja!dchkol wiek wiadomości o życiu lub śmierci Teodora Sliwińsklego aby w powyższym terminie donieśli o tym Sądowi w Górze Kalwarii Nr Zg 5{47 KC-5770 GRODZKI WGRAJEWIE Slld Grodzki w Grajewie województwa białostockiego wz:ywa Alekandra l3ag:ńskiego syna Jana i Józef y z Soko łowskich urodzolle;:o!9 listopada 1903 rohu zamieszkałeg c ostatnio w Rajgroozie wj:wiezionego przez Niemców 15 c~erw MONITOR POLSKI" - Dnia 4snrw<:a 1947 CI 1944 roku ~~o~a koncentraeyjnego " ~awensbtlkk w Mekienhurgiirzelmmo nieiyjcego aby w terminie jedoo miesięcznym sławił slo do Sądu Groc:l~kiego w Gra>~ gdyi po tym terminie Sąd Gro!izlci u~na go: za zmarłego Sąd Grodzki wzywa osoby mogoeud:delic o ugini~nym informacji by w pomyższym te!lminle domoislyo nim do ga~ zet y oglamljącej lub Sąch GrOdzidego Co 61+7 I(C-5ł20 Sąd Grodzki wgrajewie wojew6d:dwa blalosłockiego y wzywa Stanisława BorYU syna Antoniego I Anny z J6nk8jti só\v urodzolleg-o S Irwietnia 1&95 rokuzal1lies~ka~o ostatnio IW RaJgroozie wywiezioneeo przez Niemców 22 lipca 1943 roku do obozu w Augustowie gdue śład po nim zaginął rzekomo nieiyjącego aby w te~me jednomiesj~znym stawił się do Sądu GrodikiegGw Grajewie gdy t po tym terminie S~ Grochki uzna go za z~ Sąd Grodzki w-rywa osoby mog-ice uclzielić o zaginionym informacjiabyw powyżs:tym terminie doniosły o nim d6 gaz~!y ()głat>jaj~cej!-ub Sądu GrodzkIego Co 81/46 K:C-5ł21 SĄ~GRODZKI W GRODI\OWJE Sąd GrO<izki w Grod1to?ne ni Z4aadzie 4rt 5 Dekretu z dnia ro~ą na wnł~eks~cklej JÓz;efy zam w Bialej Wsi pow Grodk&w ~~~ął pioripanłe ou~me za ljl1larłegozaginionego jej mpa Su~kiego Wojciecha ur r w pubienkl! pow Bull-l!łIcz syluilimcego I Anny Bu czek ostatnio tam Dublenko który ;wcieklny w szeregi Arrtrii Sowieckiej w 1941 rolrudostawszy się jako jeniec \17ojenny do obozu jeńców h1ial~omo ~rzeć VI miesl~eulilpculub m11~ 11iu 1941 roku na sktttm panufti:ego tyfustl " Wzywa się SuckoGkiego Wojciecha aby Vi terminie do trzech miesięcy od datyuka2l8nia się niniejszego ogłoszema o ile iyje zgłosi! się do tut Sądu gdyż w przeciwnym razie zosw)ie uznany za zmarlego Równocześnie zywa 5i~ osoby które mogą udzielić wiaqol11ości o zaginionym by w terminie powyh;zym doniosły o tym SąUowi KC-591 I Sąd Grodzki w Grodkowie na zasadzie art 5 Dekretu % dn e98!945 r na wniosek MysUt Magdalepy UIm w Odmucho "wie ul Zeromskiego 3 wszczął!ostępowanie o uznacie!li 2marł~go zaginionego jej syna Mysza Wojciecha nr r W Bobrem pow Limanawa syna Amoniego I Magdaleny Botdeczka ostatnio zam w Z S R R który jako s~re gowiec W P w czasie forsowania Wislykolo twierdzy Dęblin flrua 2 pażdziernlka 1944 ro~u zaginął bez wieści WZjWa się Mysza Wojciecha aby w terminie do trzech miesięcy od qaty ukazania się mniejszego ogłqszelli(j o ile żyje zgłosił się do tut Sądu gdyż w przeciwnym razie ~ostanie uznany za zmarlego Równocześnie wzywa si~ osoby Ist6re mogą IJdzielić wiadomości o zaginionym aby w terminie po wyższym doniosły o tym Sądowi KC GRODZKI W GROJ~U Sąd Grodzki w Grójcu ogłasta że na wniosek Stanisława Krtywdy zami~zkałego w Krakowie ul Bożego Ciała 12 zostało wdrożonepostwowanle o uznanie Józefa Krzywdy za zmarłego: Wzywa się Józefa Krzyw~ę syna Franeiszka i Ju Hanny % KaSiprzycklch małż Krzywda urodz 17 lutego 1889 r" ostatnio zam w os ZłotokIos gm Komorniki pow grójec kiego który w char9kterzeport~cznika rezerwy został powolanyw 1939 rol~u do wpjska skąd dotychczas nie pow!ócił aby na}póżni~j W Ciąg\! sześciu miesięcy Ucząc od dnia wy drukowania niniejszego ogłoszenia zgłosił si~ dos~du gdyż po upływie tego terminu może być uznany za zmarłegowzy wa się również wszysbkidl którzy posiadają jakiekqlwiek wiadomości o zaginionym aby o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd w powy!szymterminie: Zg15/47 M~2616 GRODZKI\ W HRUBIESZOWIE Sąd Grodzki w Hruble6%owie na wniosek m!eszkanki wsi Konopne gminy Werb{rowice powiatu hrublesz~kie~o Wła dysławy \Varcaba -w%ywa zaginionego Michal3 Warcooa urodzonego w 1913 roku syna Aleksego i Katarzyny zgnasiu ków ostatnio zamieszkałego w I(o!lOPOem skąd w lipcu 1939r zostal powgła-ny nl1 ćwiczenia wojskowe a na:stęppie na woj nę i od t~go czasu nie daje o robie żadnej wiadomości - aby w terminie trzymm!się<:lnym zgłosił sit do teg-o Sądu; " gdyż w przeciwnym ruie może być uznany %a zmarłego Wzywa sl~ również wszystki~ osoby które mon ud%iełić wiadomości o zaginionym aby w tennlnle pow)ższym doniosły o nich S~ dowi KC-57!l GRODZł(IW LESZNIE Na wniosek Walentyny Skorupińskiej z Krzemieniewa pow Leszno wszczyna si~ post~powanię o u%nanie za zmarłego jej mę~ Seweryna Skorupińskiego urłod%onego dnia 13 sierpnia 1906 r w Golankach pow Leszno syna Stanisława i Antoniny z d Stanek zamieszkałego oslatnio VI Krzemieniewie który został w dniu 13 Ilstopada 1939 r aresztowany pr%ez gestapo i os<lcz-ony w wjęzl~u w lesznie po czym ślad po nim za ginął Wzywa się Seweryna Skorllipińskiego by do dlli1 31 czerw Cd 1947 r zglos1łsi~ w Sądzie Grooz:kimw Lesznle pokój nr 103 gdyż w przeciwnym raiie może być uznany za zmarłego Wzywa się wszystkie osoby które mogą udzielic ililformacji o zaginionym aby w terminie powyższymdoniosly o tym Są dowi 5 Zg 222/46 KC Zg 106/46 Na wniosek Heleny Mogiłka z Osieczny \szczynaslęposłępowanie Ce1et11 uznania ~zmar!ego Ad3ma \logiłjd Zawodowego wój5kowego z Leszna syna WI)j<:lecha T Nr 81 " ł : Jó~iy z d6mu I\~je~kiej uroołoltego dnia 19 ir~dnia 1900 roku w Racn~cjnku poi Gniezno; który jako staruy wae hmfstr z 17 u!kuulanó\v wli~ł udiialw roku 1939 IV kam ~nii wrre6niof:ej w cz~ie k~órej ok-oio 17f;1ześnia 1939 r wpobliiu pusrezykam~kiehagin~1 iodt~d nie ma o nim ż~:dn~j w~dcmo ;Ci : 5!g I 5214ó Na wnk16ek Hildegardy ~Vfandowsldej l LeszN!UJ Boczna II ws~lyna się posttipowa~ celem ullneni~ ~ zmarłego MaksY!11MiaM Lew~1dego nuc%y~ cit\1a % Le!zna syna Piotraihclwigiz domu Górgci\ewskiej urodzone2odnia 16 wrtesnia 1913 ro)ll w Essen (Nlem~y) arelztowan~ib w dniu 27 clerwea 19# roku P~2leZ gestiłpo i psaoz:onegow obozle w lllbikovre gd~ przebyitł jes~1:e wpit:wszej połowie stycznia 19i3rpO ezynlws~ ai!d po!urn ugiri~ł " S Zg_ 15/46 NR wniosek Wai1dy M~rej z tą!nł ul ta ~iebna 20 wsiczyna :\tę rrostępowailk celem uznania aa %11141" jego Ludwika M~dreg;omistr%ll l-rawkćkr-eg<l z LCsina;lyn& Jatlói l Anny z domu turc~k urodzonego dnia 2 simjima lu4 roku II; Lesznie aresztowamro przez gesł8pow datu 19 lipca 1944 roku i omdzo11ttfo wzabikolvieskąd przewłezionogo do obatllw GrOSS Rosen gdzie przebywał jesieu w pierwszej połowie!!tyeznia 1945 roku po czrm wszelki aad p() nim ~~ 3 Zg 155/46 Na wlriosekmarli Potkowskiej z Iazna; wszczyna sie~t~anie ceiem umtnia u%marlego Stlh~ Potk~«kiegoz4~wefO~jskowego % Leszn SYlJ!J~!18 i MariizdonuO~lniczakurod~go dnia a sierpnia19u Pawlowicaeh ~res:tto"nllnego ptzezge~tapo w driiu i9 ~ca 194 roku i csmzonegow Zabi!IJo -td pru\llie~ono go do obo:m w pross R_ a w ~ziemtku 1944 ręn~czotlo do oboz\! rr~ w ~~ij gikle w Iuł!!n *!Oku uni~esmoi1o go w trajl~?de ~O!ącym "ifil2ł6w de Bu ohenwa!du i odtąd brak o nim wiadom~ I 5lg~135f~ NI wn!osekcecyjii La~!ecki jl ~ tl laziebna 27 WIzczyll4 sit posłępo" etłem littuma za ~marłego JÓzefa laweowet<l ~ Leszna SJ~ stańlłjnral Jad wigi z domu ł(asper:mej tkod!o~go dnfa29 łjjfego UIOB roku w R~amierzu powiatwolsjtyn zaares:ttolw3mgo prezwl:ilie niemieckie w dniu 9 lutego 1940 rolrni ~new VIftzienill w Lennie sk l1~ po dwuły/iodniowym pobyc!e"lljwiezioao io "rnrd~riłedoforta V fi w Poma1lła I Odtłd brek o nim wi~mości S Zg 110/46 Na wnłoeek Franciszki K3r~ińslóej I ljpfta powiat Les%no wstczyna sił posłwowen!e celem uznania za liltatłeco AntonltgoKaraSłńskie~ z; MUTkow Powiat laisno syna Franciszka! Marii % domu A~amstietj urod~ dnia 24 grudnia 1907 roku w Klonowle pow Kr()tos~ r;~resz towanegó w dniu 9 ~iddernikl 1900 roi\1 prhi wład~ ~ młeekiei osed~neg() Wwi~%!emuw Lesinl" kd " końcu łlstop~lł wzgltwdnie w pocżtlru grod tegoż roko wywie ziono go w- nfniadomyin kierunku i ocłtdb!ek nim :Wia 4«i!imcl; " " : 5Zr2tm4S; N&W\Ifosek LeokaICHiLudwi"-k: Lt$ltte wszczyna si~ po1itępowanieeelem Q!nam ~lmdego Woj cieem Ludwl<:uka mfstrza!k~rskiego z Les~nai syna Prano ekszka f Marianny ~ domu Szyszka urod~~go dnia 15kw1et nla 1883 roku w Wojirowi~<:h powiet Leszno;res~OWanego w dniu 9 lutego 1940 roku przez gestapo ł O$ad%onegow wię- zieniu w Lesznie skąd odwieziono go do Fortu VII w PO%tt8 nlu gdzie prawdopodobnie został TO!6trzelany w mereul940 roku s Zg 8/47 Na wniosek Mllńi MarsMł ze Stnyiewic po wt Leszńó wszczyna si~ postqpowanłe celem uznania za zmarłego TeMora Marszała ze Słrzyżewic sy1l4prltllciszko1i i Jadwigi z domu ~anikowskiej urodzon&go dnia 24 października 1908 roku w Przybyszewłe powjąt~imo Z!Nresttowa nego pr~ez: władze niemieckie w <fniu 28paidziern!ka 1939 roku i 6!ad%tmego w wi~~ienłuw :Usznie sk~w dniu ł I listopada 1939 roku ~ęzlono go w niewiadomym ~rultku j Oidtąd brak o nim wladomośd Wzywa sl~: a)zlgi~nych Adama Mogiłl!a; Mk$ymilia~ Lewanliow skiego Ludwika \\ądrego; Stefana Potkowsk!egQ Józefa la weckiego An!onieg<;> Karasifiskiego Wojclechf Llidwjczaka i Teod6raMarszałaby do dnla 15 <:zel1lca 1947 roku zg19sili si~wsądrlegr~zkiin w Lesznie pokój 103" gdyż w przeci\y n!im razie mónhyc uznan!za zmarłych b) wsa:ystkieosqby które mogą udzięlić iąformac:j;i o za ginionych aby w termihie powyższymdonl~ly o tym SądowI KC-5143 Na wniosek Elżbiety Nowaezyk ze Wschowy wszczyna sie postępowanie b!lzna~ za tinarłego jej męża Aleksandra Nówaezyke urodz:dnla16 lutego 1901 r w lask"rlf:wie " pow GarwoUłl syna Rocha i Antori~ny z domu Gwoidziewicz: ostat nio~mlesz~ałego VI Lesznie którego Gestapo aresztował) w drtiul2gruqnia 1939 roku i omdziłow więueniuwlesznie po ezymwśz:elki ślad po ni in zigin! WzYWa :!>ię zaginionego Aleksandra Nowaczyka by do dnia 31 siłrpnia 1947 roku zgłosllsię w Sądzie GrodlkimwLesznie pokój Nr los gdyż wpr:z:eciwnym razie może być uznany za zrriarlego W~ywa si~ wszystkie osoby które fni>gąugrielić 1\ilt<lomokio zaginionym aby \v powyższym ierrrriniedoniosly o nim Sądo~L 5: Zg 2Ólf4S M sąd GRODZł(l W LEZAJSKU Nil :wniósekmarianny P~w:ak z Giedlęrowej \l;szczęto postępowanie celem uznania za zmarłego Wójcipcha Kuczka syna Franciszka l Ai"nieszki z P~taków urodz 21 styczrna 1896 r w " Giedlat9Wej;kfóry ja~o Ż6!rri~rz: mialzaginąc w cza:sje pi~rwsl:ejwóińy światowej : Sąd wzywa zaginionego aby zglo6iłsi~ wcią u trzeen mi~ si~y; idyż wprzedwn)l1\1 razie m<>że być U~l1a/lY ~ rmarłe

11 ~9 a Yrazem wzywasj~wszystkie: osooy któr;esy mogły ;"ie~ ~iaclomości 9 zaginionym <Jbyw tymże tertninie"cloniosly o i11~ h tutejszemu : SądowiZ~ 19/47 " Ą~ ;: 2ą 2ij l - ; GRODZKI W LIMANOWEJ " Maria I\lerzekz Jodlownika wpiosla o uz ~;n i~ "\~zl1;a;ieg b je!j męża W()jdech:Kiei lka urodi: t w JOdłowni ku; któregq :31iip ~a 1944 roku j3k~ należącegó do o r garliuc~ p~z; i~nmej a:resłlowało Gestapo: i wywiozło do óbbzti w: Grdss R 9 ~en skąd z początku pis ał a od czasu ewakuacji <iliozu l po w~u ;~pliż enjasię filontu ; zaprzestał kor~pondencji J; " rod zitlll ~szelki:śladponim zaginął ;: " i:; : Wiywasię zaginioi1ego by do 3 rruesięcy od dnia: f~~6 ógl) stenia; zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Liman0wej; :gdyi w prz~ciwnym razie może być uznany za ZJlloarłego WSżYstlHe csqby: kt6t~y mia!y o nim jakie wiadomości :-; w zywa : si ę : by w :pmvx*sz;yin cząsokres i e podały o nim SądowI Grodzkierrm ~ Jim~nowęj Zg i25j47 \\-3103 " :" " GRODZKi W LiSZKACH :: Ani~I~ t:u~"jliiko";s ~ a zam ~ Kryspinowie Nr " ~I2L ";:"l1osi o " l!~i1a~iela xniailego Stani s ława LUdwikowskiegg ~yn~" 1~li<>t r~ i JOanny z JaroSz6w urodzonego 10 kwietnia 19JO rbkll sta e mięszkając ego w Kryspinowie gmina Liszki żo! n j efia "2Qpułk ~ pie~bofy kt&:y dnia 4 września ~939 roku WY iu S ~ył z Kr~kp w~ : l?s!atrito~ wi1z;!an~ był w Stanisław Q:vie w~ ~E~;efhiu i ę~? roku l :do dma dzisiejszego me ma o mm żadne) IVla dom o śc l "?hjwa s ię tego i Sta n isła~aludwik ówskiegq:\by w i;r: 111\l1ie d~?q : ~zerw~ 1947 r~k~ zgłosi! s~ę : prz~ ~~tej~ z ym ~~ dem g~łz v: przeciwnym ra Z1e ~znany zostanie\ ~ żm~rł~k<? : \y:: y~a :~lę ~~d{o ~ s zy stkie rn~ e:psoby ; któreby" 1}Wg1y: ~:zi~ ;: h e ;~ ll~ln J~k~Jk o l w l e k :WladoITIo:;cl aby t~ż w p ~wy ~z~n" t ~ r : mlme udzje ltly o nim wiad om ości Sądowi Zg ~~Ui) t(<;:~1it~? " " GRODZKI W LUBA 1\IU I " I " " : t : \ I :~ : : Na wnjó$~kh(>l1?riat y Muśz k a tenj!i l ult\ : źarrii es~kilejw " M lę-: dzyjesiu pow c Lubań S ąd GrOdz ki w Lubiiniu (Dolny Slą~ k ws zćzął ~tęp0\liat1je () u i z ńanie za< zma rłego za g~nij or~ ije l męża MariąnaMuszka fenblum syna Abrahama :i GHIFz d~li: Mince wicż6w urod:zon~g~ dnia 3 nl~rca 1901 r:~ : ku zimiesz!; \ k*go vi roku :1939 w iso s nó~ cu który w roku 1941 prze \ ~la ; dze niemieckj~ został o sadzony w <:>bozie ko ncentt~ y jnyrri \V : oświ~cimiu;gdżie prawdo1p<:j(fobtiie strach życi~ ; RóWnooz e śri~ e~zyw-ą się : ~~z X it~ ie osoby; k~ó remaią jaki~~j\~iek :w ia do~psci o za ~ niói1yrr\; aby w pow:yż~ zyrii lerllliaie ~!ll~~: o" t Y tn tutę~że~ u Sądowy Zg ~ I; \7 ;" " " ; ; " ~ I :Y ; Na ~ńl~k GEąo~efy Karg<!:l iaciieszk~łel : ~ Dobi~~~cli; pow: 7 l-ubań; : S-ąd_ ątodz~~ ~ : Luhatliu([)ol!lY$tą*) iłszc ~~ p~ : -; t~powanie <:i u;~~ńi~ Z:iI: z~ąf:ł-go ;agj~~oąęg9 JeJ<!ll9Q~J~~f~ : Kargola rolnika urodzonego we wrześniu 19t4r syna -: ~)\ii słlyk! ~ A!Jieli ~ cjom l:l: ~mjelęs :lptat!]i9 1oami~lk~~gą :i:i R;u~ ltl umii" V Zadowie" powiąf Stróżyniec : ~(!kg~e:fii{ciwce: kfpry we i wrześniu 1~44 r zaglnął; Wip_ta się : wyż~lyłymieni~ego aby w ; okre;si~ Jł~h ~ inre ~ s ię~y od daly" nil1~jszegoogłoszenia zglosił sif " do : tutejśiegq Są1ti: gdy t ~ przeciwnymrazie moie być utnany zi z ma rłe go : Rów~~cześiMwzyWa si~ wszystkie osoby które m~ją jakieko:j wi e k wiad<?~i o:iaginionym aby wtermit;ie ~ p6wyiszym dó: ;:o s ł y o tym tut Sądowi Zg 5/47 M:2928 ~ " :: G~ODZKI W tabiszynie ~ą d ~G ~~z k i :OI La1iisiy~e ~g i a sza ; że na wl~iq~e k ~~: Wi; :5\;ej żari11eszkełei w : Smerzyule: pow iatu : szubińskiei ~: f ~ zął l0stfpo~a ti ię o uznanie za zmąrłego m ę ża jej tadeus?l isza u~ódio:negodni a t t l1l911 roku: syna Antoniego i jć~efy dcimuosińskiej ; ostatl!ió diiheszkałegot)[ Srnei:zY~ie ppwi~ : IJ st ub ińskiegoktóry dnia 24 ~ rok~ po:w9 t~ny ~sfal :do Wojska Pol ś kiego (61 p p w Bydgoszczy); brał ud zialw di;j~ : laniach wojennych i jako jeniec wojenny nieillie c kie~~ 6bozu i eńcóvrwojennych Stalag: V B O"statni raz dał znato ~obie ii lem i dma 171J9W r;; pij czymwsi elki s łuch q nim :z ag iilął Sąd wzywa i:i) zaginionego tad eti s i:~ Wis za : ąhy ~ te r;l~l~ dci Oni~ l5paźdij ern! kal~ ł7 roku zgłos ił si ę g~ Y 2: ~pfi~ir~ Jlymr:azie moze być uznany za:z:marleg6; b) W:~ iysf~ie ospb ~! które mogą udzielić Wiadom óś ~ro zaginio:riym Taqeusz\J Wis ź b j h~ w terni il1!e PO v; YisżY m d Q nios!y ouich SądÓ*( : Zg: i5{47! ~ --3U32 " "" GRODZKI W LASKU ": Sąd G~odzld w Lasku po<jąj e do publicznej w j~ d:~ ;;~~d i ę Leokadia An/: im~v:ricz zam \\ie\vsi Chechło ~ gm; Q Qhr?n j~~ ; iviałujas kiegq wysląpila dq Sądu Grod żk i e go Wo ł;a s6 u ~ ~ t~ ; ą skierl1 Ó ~ząanie ;ia zmariego męża jej Ącj~ma \ Ąni ~ rmj)\yą ; v~i A nisi Ó19wlCza syna Anisima r Anieliz ZabickiCh; vrqd zon ęgo : dnia 25 kwietnia 1920 roku oslat n io żil rn iesz kai~gó \4e wsjsa ra$6wka" gryi Ailtonó:w~a ppw Luc!{ " W ;;wią ~k Uzpowyf s ~Y ln i na za s ad źle<irt sj 2 DeI{f~ t U : t dilią~981945rąkii; s pra~vi e p óst ępo~ a i1 ia o u ~ naniep zl1\~iiego r p stwierdzenie zgonu (DzUR : Nr 40 ~ pol: a251 wziwa się Adama Anisiniowa vel Ani s iinow i c z;ą j a}jy w : teó~ nie 3-rriiesięcznyrn zgłosił się ~d y i: w przeciwnym tazie b ęd z lp uznany za zmarłego Jednocze ~n ie wzywa s ię wszystkie osoby kt6re mogą udzielić w iadomoś Ci o zagil;roo yrri: aby w terminie powyż s zyoldoniosły o ni ~ h Sąd?wi Zg 49/47 M-;2303 ~ : " " ~ - Sąd :G ;~~ k i w Ła s kupod a le do ptibicwej ~:iado~jq~;~i:: }e M!rosia wa : B~rtćza k z~t11 w te 1 0\ie \11 Pio tr i\bw sk~ ~r "13 powiatu laskieg; w ys tąpil a do Sądu Gr i~i; \ i eg : ~ t :j; ~ U ~ ;; Uiq skie~ Q uznanie za ijr:lt!~~ 0 ~~ i;; w i: JJna Badnlka yna J ó t ~ fa f Bionislawy ia otk;~~ :o Ji i ch : 1 J i~i:6~egi) dnia 14 : mare : :" ; -t; 1902 ~ rókij "Jaworku gin ltudnijd Wi~liińskiepow Wielu" osłatnioumieszkałego vi Zelowle pow laskiego I; W iw : ązku z powyżs:zym I na zasadzie art 5 2 Dekretu zdnia roku w sprawie post~powania o titnanie za t~łego i o stwierdzenie zgonu (D~URP lnr :40 Poz 226) wtywa się Jana Bartcukaa~y w terminie 3 mieli~r:znym zgłq siłsj~ gdyż w przeciwnym razie będae o:nany uzmarlego Jednoc z eśnie wzywa się wszystkie osoby które mogą udzie l ić wiad o moś<ci o zaginionym aby w terininie powyższym don io s ły a nich Sąd ow i Zg 40/47 M-2304 GRODZKI WPNiEWACH Józefa Łod y gowa I (irońska powiatu ~OII ot<?myskiego (wojew Pozn a ń s kie) "\!"niosła o uznanie u zmarl~go męża jej Wale ijłego Łodygi urodzo~go dnuj 4 (l!-t~~o ią?6w Bołewicach powiatu nowotomyskiego syna And ze ja i Franciszki z d:>lllu Swita!a a ostatni~ zami~zkał~~q W G(oii:;ku powia tu nowotomyskiego Walenty Wyga dnii7 stycznia 1~45 roku wst ał zabrany przez f}om"cję n iemiecką z Grońska n1stępme odwieziony do Nowego Tomyśla a stamli9 P9ciągiem w niewiadomym kierunku i od tego czasu w5~e1ki ~JaJpo nim zaginął Vl z ywa s ię Waleiitego todygę aby :zgło~ł sl~ najpóźniej w ciąg u trzech mie;;ięcy od tego ogłosiettia w Sądzi~ Groo zkhn w Pniewaell gdyż w przęciwnyl1\ r~;ie moze być uznany za z ma rleg~ Kto~o l wiek może udzielić wladqmcścj o zaginionym winien w powyższym : terminie donieść " o tym SądOwi li Zg 19 :47 M I GRODZKI WRApOMIU Na zasadzre art 5 par 1~ 6 per 1 j 2 D~ret)J z dnia 29 sierpnia 1945 roku w sprawie postępowl3niao uznanie za zmarłego i ostw r~ rdzenie zgonu (Dz U lt P Nr «I z 1945 r Po z 226) Sąd Grodzki na wniosek Sta:nisła~y Baranowej zam IN Radom:u Mariaćka Nr 20 wzywa Wada-wa Barana urodz 13 lutego 1921 roku \V Radomiu syna N N t Wiktorii Baran ost ~t nio zam w Zakowicach gm Kowala pow ~adcmskiego aby w terminie trz:echmiesię~znym od dnia wydrukowania og ł o sz enia zgło s ił si~ w Sądzie Grodrkimw Radomiu gdyż w razie niezgło sleilia się uznaily zostanie zazmarłe~o : Zg 27/47 " KC-5231 GRODZKI W RYPINlr; S ąd Grodzki w Rypinie ogłasza" : że ~ " ~niosek Stan isławy Krawulskiej lamieszkaiej w Rypinie uj; i(ośtiuszki 29 WSzcz~to PQstępowa!)ie o uznanie za zmarłego Stanisława Krawulski! go" syna Bol e sława i Ewy z Mlcharskich tirodzonego 17 maja 1907 roku w Rypinie ostatnio zamiesikałego- W " Ryplnie Pił6ud skiego Nr II kt6ry 28 sierpnia 1939tokui~taf powolany do 67: p p w Brodnie;! i w walce z Nie m~iini prawdopodobnie ~~ Wzywa si~ zagitloii~:~<> aby >wter11jin:e 3 ITUesię~znym od dąty niniejszego ogłoszenia zgł05ił się PI " Sąd7ie Grodzkim w: Rypinie gdyż w przeciwnym razie może być : uznany z zmarłego : Wzywa się równiei wszystkich którzy" Posiadaj jakiekolwiek wiadomqści o zaginiony!11 aby wterm!nie powyż szym donie~li o tym Są<;łowi Zi SiJ46 KC":"5868 Sąd Grodzki w Rypinie óglaszaie rta wnio$ek ~tanisławy Pachtiłsk i ej zam w Bud~iskach gm; sadłowo wszc z ęto post~ powanieo uznanie za zmarłego Józefa P~!1uJskiev; syna Tomasza i Pelagii z Templinów; urodzonego l ritarll 1909 roku w SzczaVlnie pow rypińskiego ostatnioutmlesika~ego Iv Budziskach gm: Sadłowo który we wrześniu 1939 róku powołany zostal do wojska j wcielonydo 62 p p i vł początk u września 1939 roku Okola wsi Gościniec powiatu Sochaelewskiego praw" dopodobnie został zabity Wzywa się :zaginionego aby w termiilie 3 mie s ięcrnym od daty niniejszego ogłoszenia zgłosił sił - Vi Slrliie Grodz!:im w Rypinie gdyż w przeciwnym razie moie być uznany III zmarłego Wzywa si~ również wszystkich którzy: posiadają jakię~oi wiek wiadoloościo zag;nionym ąby w terminie powyższym donieśli o tym Sądowi Zg51/47 KC-5422 : S ąd Grodzki w Rypinie ogłasza że na wnj06ekjaniny Ham mermejster zam w Rypinie wszcz~to postępowanie o uznanie za zmarłego Alf~eda Hammermejslra syna Romana i Henriety z Grossów urodzonego 13 maja 18!l3roku w Bi!Hcach pow Iipnowskięgo ostatnio zalll w Rypinie który 8 lutego 1945 roku zaginął Wzywa :;ię zaginionego aby w terminie 3-miesięcznym od da ty niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Rypinie gdyż w przeciwnym razie moie być uznany za z marł e g o Wzywa się równiet w~zyst~ic~ : ~)dórzy posiadaj~ jal<iek()iwiek wiadomości o zaginionym aby ~ term inie powyż SZyl)l dón ieśli oiymsądo wi Zg 12/47 ":: KC-=-5in : ; ~ " " są Ii GRODZKI W SZCZECINKU Na wniosek Marł y Ursel zam~zkaferw Chojnicach pr zy ul Dr zymały Nr 8 Pomorze wszczyna si~ post~powanie o uznanie za zmarłego jej męża Edwarda Karola Ursela syna Filipa I ł(unegu ndy z domu Kdza urodt 14 kwietnia! 1918 roku w miej s cowości Słona pcjw : BrzeSko nid Duna:jeem ostatnio zam wszczecinkti(neuslettin) gdzie pracował ]N charakterze instalator; w!irhlie ; Miii1tzer~: Edward- Karol Ursel w dniu 3 wdś n in 1944 rók u zostaiare s ztowa~y p~ z ez Niemc6w i osa dzo ny W obozie ko!1cent r:;cyjnym w Ma1Jtha ~~ ~ i byl oznaczo ny numerem 16 i zaginął \V~Y;4 5 i ~ Edwa rda ~ Karola u~~ela ;Jby w : ~iągu tm :h :11it i ę ~y od gaty uk a z;a niasię niniejsiego ogło s z enia ż gl os i! :sj: dó S~ du Grodzkiego w Sz t: zecińkij gdyż W pr~eci w ri :ym talie moze by c u~nany za ztnarłego WzyWa ~ięrówn i ęi wdzystkfe osohy które mogą udzieiić <Wiadomośc(" zaginionym aby w ~e~~ minie powyższym doniosły o nich sądowi Grodzkiemu w SZĆZłcinKu do akt Zg 5/47 M~2940 Na wniosek Ambro ż ego Wal Cllika zam w bzczecinku przy ul Kos z alińskiej Nr 43 Pomorze Zachcdnie w$zczyna si~ ~ stępowan i e ó uznanie za zmarłą Jego żony Marii Wakzuk córki J na i AIltly z dornu Olechn()wi C:z małżo nkóiv Z~h uroo!j::tonej 22 października 1906 roku w Gudach pow Lidzkiego ostatnio zam w Pińsku(1a Bugiem) MarLa Walczuk wcża~ie okupacji niemieclkiej pracowała u Niemców W charakte rze sprzątaćzkf i w dniu 151utego 1944 roku z namowy Niemców dobrowolnie wyje c hała do Niemiec zab i erając ze sóbą dzieci: RomuaW hit 19 i Eugeniusza lat 13 i od tego czasu brak o nich wszetkicli wiadomości Wzywa się Marię WalczU:k aby w ci ą gu trzech m i esi ę cy Od daty ukazania się niniejszego ogłos z enia zgłosiła się do Sądu Grodzkiego w Sz~ze ci nku ; gdyż IV przeciwnym razie może ; byt uznana za z marłą Wzywa się również wszystkie osoby ~tór mogą udzielić wiadomości o zaginionej aby w terminie powyższym doniosły ó nich p ą \llqwi Groch ki emu w Szczednku do akt Zg: 9 /łi M-2939 GRODZ KI W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Sąd Gtodzki w Tomaszowie Mazowieckim wzywc! : 1) Stanisława Strz~ka tirodzonego 14 ~rca 1890 rokp we wsi Komorów pow ~ Opoczno : syna Marcina j Karoliny z Gajewskich os t ~ t nio umies zkałeg o w Tomaszowie- Maz ~ wywiezionego do obotu w Gross ~ Rosen aby w terminl 3-miesięcznym st awił się do S ądu gdyipo tym term i ljj~ S~ uzna go za zmarłego Co 48"47 ~) Ma rcelego - HenrykaPrzeczewskiego śyna Leona i Z~ fii z Ba kalaretyków urodzoń e go w dniu 3 stycznia 1920 r~ w Berlin fe o ~ta t)li o za mies z ka łego w fomaszowie Mazow który w dniu 14 stycz nia 1945 r wy jec ha ł z Tomaszowa do Buska i od tej chwili wszelki śtad Po : nilnlzagin~! aby w ter4 minie 3-mie si ęcwym stawi! s ię do S ąd u gdy ż po tym t1!r~ minie S ą9 u~na go za zmarłeg o Co: 55/4( 3) Romana Drożdża syna Marcina i Marianny z De1~w vrq dzonego yr dniu "2 lipca 1899 roku vi Tomaszowie ~ Mazow ppwolanego do wojska polskiego w roku 1939 do 4 kompanii sanitarnej w Łod z i aby wteqni!lie3l1\le s ięcznym stawił si dosą4u gdyż PQ lym terminie S ąd uzoogo l?zmarlego Co; 95 /47~ " 4) Józefa Rybskiego syn a Ignacego :i Ludwi ki z Nowakówi urodzonego 18 październ i k~ 1892 r we wsi Zawada areszto~ wanego przez gestapcf w Tomasz()wie ~ Maz IV dnm 22 kwiet nia 1943 r aby w terminię i 3 : mies ięcinym stawi! się do Sądu gdyż po tym terminie S~d uzn8 go za zmarłego : Co 100/47 "i" - ;: : f(c4rw - ~~ ~ l; "~ :: : " GRODZKI W TORUNIU Na wnio~k WiktorIi WY9tzyÓskiei zam w Tor1Jniu Sąd Grodzki w Toruniu W5ZCŻąt postępow<mie o uzj!anie za zmar~ łego Adama Wydrzyńskiegour r w Dobrzyniu~ pow Rypin ostatnio zam w Toruniu który zaci ąg nięty w 1943 r do wojska niemieckiego (lu grupa) od wrz e śnia 1944 rprzepadł bez śladl] S~d wiywa iaginlonego aby zg ł os i! si~ w cią gu trzech miesięcy gdyż w przeciwnym rcziemoże być uznany za ź mai~ lego oraz wt:~ wa wszystkie osoby które mogą o 111m udzieli! w iad omości aby uczynily to wpadanym wyżej terminie VI Zg ~ 94{47 M~ Sqd Grodzki w Toruniu podaje do wiad<miosci ze n ~ wniosek Zofii Hozakowskiej zam w Toruniu ul Grud z iądz k a 95 m 6 ws zc zęte zos Łało postępo w an ie o uznanie za z ma rłego jej męi: a Wloozimieria Hozakowskiego Uf fi łjp ca 1892 r wto" runiu syna Bolesława i Marii z d Mik o~zewsk iej Wzywa s i~zaginionego Wł odzimie rza Hozakowskiego aby stawił ~ię do Sądu w ciąjiu 3 miesi ęcy oraz wszystkie osobył które mogą o n im oo z i e lićwi a dómośc i aby je poda ły do Sądu w tymże terminie liczonym od daty niniejszego o g ł os zenii!l; gdyz wprzeciwnym razie Sąd m o ż e Wlodzimi eru Ho zaiww ~ skiego u z nać za zmarłego VI Zg M255IJ Sąd Grodzki w Toruniu podaje do w iadom o ś ci ze na wniosek Marit Tarczykowskiej z TorunIa ul Gr udziądz k a 55 wszczęte zostało f}ost ępowanie o uznanie za zmarłego jej męża Jana Tarczykowskiego UT l lu tego 1888 r w Toru niu syna Mariana i Weroniki z d T(asprzyckiej Wzywa się z:aginionego Jana Tarczy ko lvskiego aby s taw ił się do Sądu w ciągu 3 miesi ę cy maz wszystkie osoby które mogą o ninl udiie lić wiad 6 m ośc i aby je pod a ły do Sądu IV tym ~ że terminie liczonym od daty niniejszego ogł o sz enia ggyt w przegiwnym ra zie Sąd nioie Jana Tarczyk owskieg~ uznać za zmarłego VI Zg 101{~7 M-~590 Sąd Grodzki w Toruniu podaje do WIadomości że \la wn!o &ek Marii Jońcowej z Torunia ul Mostowa 16 w s zczę t e zoo stało postępowan i e o uznanie za zma rłego jej- męża Leoita Jancy ur dnia 5 ma rc r w Osieczku pow salldomier~ ski syna Wincentego i Anny z d Czosn ek ostal nio zamies"ka łego w Toruniu Wzywa się zjg inione g ą Leona Jo ri<:ę aby stawi! s i ę do Sądu w ci ą gu 3 mies i ęc y Coraz osoby" które mo g ą o nim udziel i ć w iadomoś c iaby je pcdaly do Sądu w tymże terminie : ii~zonym Od dijt ~ hinie jszegy o;;l05zenia gd y ż w pr;eci\vnym razi~ S"d mot; l ~~ :~"~3 J 01ic ę liz ;lj~ ż a zlli ariego VI Zg 07/47 " ["1-2561

12 12 s~ Grodzki w Torllmu podaje do wiadomości te n wnło FeHoj! Marolewsklej um w Toruniu ul Prosta 12 wszoi:tte rotitalo po6tępow6nie o u:r;nanie u zmarłego Edmun da MarQ1ewskiego ur 9 siel1pnia 1907 r w Torunhl syna Wła dysławo! i Franoukl z d R!emp ostatnio taltlkukcłego w To runlu Wzywa si~ zaginioner;o Edmund!! Marole~kjego abf sła wił się do S~du w ciągu 3 miesięcy oraz osoby które mogą o nim udzielić wiadomości aby je podały do Sądu wtymi:e terminie liczonym od daty niniej~~go ogłoszenia gdyż w prze ciwnym razie S~ może Edmllllda Marole "sklego uznać za ztll1rkgo Zg VI 103/47 M-2662 Na wniosek Lucj! Tornasz:ewskiej zam i TorunUs Sąd Grodzki w Tonmiu wszczął postpowanie o uznanie za zmarłe go Wincentego Tomaszewskiego ur 44190!3 r w Broklirtie (U S A) ostatmo um w Ulgnie ~ Toruń który are sztowany w 1939 r pr~z Niemców zaginąlbez śladu S~ wzywa zaginionego eby zgłosił się w ci~gu trzech 1I1ie6i~y gdyż w przeciwnym razie może być uznany za smarłego oraz wzywa wszystkie osoby które mon o nim udzielić wiadomości aby uczyniły to v podanym wyżej termitrie VI Zg 60;47 M-2564 NA wniosek JadwiSi Blaszkiewictowej zem fi Toruniu Sąd Grodzki w Tomniu wstc~ął postęlpowanie o uznanie Ża zmarłego Pawia Blaszkiewicza ur r w Toruniu tlstatnio zam w Toruniu który powołany do wojska niemlec kiego w 1943 r zaginął w czasie działań wojennych w Jugo ł"ii we wr~śnhl 1944 r S~ wzywa zaginionego aby zgłosił si~ w ciągu trzech fttjesi~cy gdyż w przeciwnym ra"ie może być uznany za zmarłejllo or;~z wzywa wszystkie osoby które mogli o nim udźielić ~omości aby uczyniły to "fi podanym -yuj terminie VI z" 106/47 M-1357 GRODZKI W WAOOWICACH ~ąd Grodzki w Wadowicach M wniosek Franciszki Bałys um w Woznikach Nr 36 pow Wadowice wszcz~ł postępo wanie o uznanie za zmarłego Piotra Bałysa ur 315:1909 r w Bachowicach syna Jana i Rozalii z d Warzecha ostalnio 101m w Woznikach a następnie zabranego przez Niemców \Ja roboły przymusowe do WrocłaWia gdzie w 1945 r w czasie walk o Wrocław mieł zo5t<łćranny i n~st~pnie umrzeć w szpi talu Wzywa lit wymienionego jlby w terminie do 3 miesięcy ~ dnia tego ogłoszenia zgłosił słę VI tut S~dzie gdyż w prze ciwnym rule Sąd po upływie tego okrew uzna go za zmarłego oraz wzywa si~ wszystkie osoby które by mogły udzielić "oia ł!omości o Plotr~ Bałysle by w tym samym terminie doniosły CI tym tut S~9WI Zg~ 4/47 KC:-ąt7 Sld Grodzki w WadOWicach ne wniosek SłaniMawy Sliwo ~ej ~em w Wo!dowi~ch ul Marclm Wadowity Nr 30 wszezął postępowanie e uznanie za zmar~go Zygmunta ottona 2-ga imion SHwy urodzoneg<l r w NaiOruneepow CzorŁków syna Wojciecha i Apolonii z d Mieszała ostatnio zamieszkałego w Saracowicacn oficera zawodowego który w 1939 r wyruszył na front i od te) pory nie daje o sobie :;n8 ku i~cia Wzywa si~ wymjenio~go aby w terminie do trzech mie sicy licz~e od dnia tego ogłoszenia zgłosił si~ w tut Sądzie gdyż w przeciwnym razte Sąd po upływie tego okresu uzna go za zmarłego oraz wżywa się wszystkie osoby które mo głyby udzielić wiedomości o Zygmuncie Ottonie SI""le by w tym samym terminie doniosły tut Sądowi Zg 5/47 RC-5448 Sąd Grodzki w WadowiC<lch na wniosek Marii Wawro z d aierek zam v Marcinowicach 36 pow Swidnica wszczął posłwowanie celem uznania Z6 zmarłego jej męża Jana Wawro ur dnia 20 marca 1910 r w Gorzerilu Dolnym syna Andrzeja I Marianny z d Kolek ostatnio zam w Gorzeniu polnym który w 1940 roku został przez okupanta wywieziony na przymus~ we roboty do Rzeszy i od kwietnia 1945 r nie dał o sobie iad nej wiadomości Wzywa si~ zaginloneqo aby W terminie do 3 miesięcy zglo n się w tut Sądzie gdyż w przeciwnym razie Sąd po UJpiywie tego terminu uzna go za zmarłego Wzywa si~ wszystkie osoby które mogą udzielić o zaginionym wiadomości aby w ter minie do 3 miesięcy doniosły o nim Sądowi Zg 10/47 M-3058 Sąd Grodzki w Wadowicach W osobie sędziego K Dąbrow skiego w obecności protokólanta api W Dudrlaka po rozpo znaniu w dniu 20 marca 1947 r wniosku Knapik Weroniki CI uznanie za zmarłego Wiktora Knapika postanowił: wszcząć postępowanie celem uznania za zmarłego Wiktora Knapika syna Wincentego i Barbary z d Gej urodzonego dnia roku w Woli Fitipowskiej ad Kraków który w kwietniu 1945 roku miał umrzoeć na dezynterlę w sr-pitalu w zachodnich Niemczech wezwać zaginionego by w terminie trzymiesi ę cznym zgłosił się do wyż ;w ym Sądu gdyż w przeciwnym razie zostanie wydane postanowienie o uznanie go za zmarłego wezwać wszystkie Oi :;Jy któ~e mają wiadom ość o życiu zagi ni<onego by doniosły o trm Sądowi Zg 51/46 KC-5446 GRODZKI W WAŁBRZYCHU S~d Grodzki w Wałbnycł\u na 1\T"ruos~k Jana Zielińs~iega t SzcUlwna Zdroju (Solic ZdroJu) ul Sienkiewicza 18 wniós! o uznanie żony Franciszki Zielińskiej z domu Kiecurodzońej ~ONITOR POLSKI"- Dnia 4czerWął J~1 r 11 marca t900 r w t!jhrydowie c6rki J WaWI"9M ł LVctwId ostatri~ zamieszkałej fi BoryslawlU za mari z8gi~ pr I bywała na tereme Niemiec: Da Praey przyiilusowej I - - I ; Wzywa się wyżej wymi~nlon~ aieby sławiła si w eusą ~ kresle 3 mlesi~c~nym "fi Sądzie Gtodz~im w Walbriycbu Ry ~ nek 8 11 ptr gdyż w przeciwnym razie może byttjtdlmii zni~rłą Wzywa sl~ wszystlde osoby które mon ud~lełłć jakichkolwiek wiadomości o tyciu zaginionej d~by do~ły o tue~ Sądowi powyższym terminie 2 Zfł t 01/47 M-2803 Sąd Grodzki w W~łbrzycłiu wszczął na Ynl-osek Zofii Rosy dar z dolllu laczek z W4łllrzycha - liask()wa Góra ul Szkol na 15;21 Postt\JIOwanie o IIZname za zmarłego mtża Stani&ława KosYdara urodzonego dnia 12 kwietnia 1916 r " Rojlczycach syna Francistka i Wiktorii I domu Garbacz zamieszkałego ostatnio w Krynkoich pow Opałów Mgi-nionego na skutek działań wojennyth w roku 1939 Wzywa si~ zaginionego ażeby VI terminie trzymieslcznym ltawił się w Sądźie Grodt:klm w Wałbrzychu Rynek n ptr gdyż w prz~clwnym razie może być uznany za zmarłego Wzy wa s~ wsiystkieoloby k<tóre mog~ udzielić wiadomości o życiu zaglrlionego ażeby o nich doniosły VI powyżazym termi nie Sądowi 2" Zg 123/47 M~3063 Sąd Grodzki w Wałbrzychu wszczął na""ni~ Marii Janas % domu Sajd~ pos\wowanie o wszczęcie postępowar:lia o ulmanie za zinarłego męża Stanisława Jana:;a urolłzonego 8 listopada 1914 r w Borysławiu syna Piotra l Stefanii z domu Sroka osttnio umieszkałego w Borysławiu aaginiodeglo wskutek dżialbń wojennych we wrześnlu 1939 r Wzywa się zaginionego ateby stawi! si~w Sądue GrGdz kim w Wałbrzychu Rynek 8 IIptr w tenriinie trzymlesicznym gdyż w przeciwnym: rezie może być uzna ny za zmarłego Wz}Wa się wszystkie osoby które posiadają w~omoścl o ży ciu zaginionego aieby VI powylszym terminie doniasły o tym Sądowi 2 Zg 101/47 M-3062 S~ Groorki w Wałbrychu wszczął IM wniosek Marii: Ma Se\011 z Wąfutzychaul Psie Pole 17 postpowanie o uznanie za zmarłego Ryszarda Ma6e1on urodzonego 29 kwietnia 1918 r w Fiirstengrube wyznania rzymsko kat syna Klemensa i Marii z domu RU9Sin zamieszkałego przed wojną w Szklarni na Górnym Sląsku Wzywa się zaginionego a teby w terminie irzymiesi~cznym zgłosi! się w Sądz~ Grodzkim w WaM>rzychu Rynek 8 II ptr gdyż w przeciwnym razie może być tizllany Ul zmarłego wzy;wa się wszelkie (}soby ~adająee wiadomości o życiu zaginionego erel>y o nich doniosły Sądowi w powyiszym termlnie 2 Zg 129/fT M;3061 Sotd Cirodrld w Wałbrzychu M wmesek Jana Sudrińsklego Z Wdbrtye~; ut Atrrlli Czetiwpnej SS WuĆiilł tx*tępooirailie o uznan!eza zmarłą Heleny Sudzimld~j z domu B~ch urodzonej 20 c~rwca 1916 r w BU$ku Zdroju córki Wojciecha imęria-nny z domu Sciublsz zamieszkałej w Busku Zdrojn a ;od roku 19429fzebywającej w obozie w Oświ~cimiu Wzywa się iaginioóot ażeby się stawiła w t~minie trzymiesięcznym w Sądżie Grodzldm w Wałbrzycliu ; Rynek 8 n ptr gdyż w przedwnym razie może być uznana za zmarłą Wszelkie osoby posiada-j~te wiadomości o życiu zaginionej wzywa si~ ażeby o nioh doniosły Sądowi wpowyiszym ter minie 2 zgl2sf47 M-3060 Sąd Grodzki w Wałbrzycha na VlniosekKazimieryFerenc z Btałego Kalmema uj Traugutta 73 wszczął postępowąnie o uznanie za zmarłego ~ana Fererica urodzonego w Iistopadzie 1896 r we wsi Alojzów pow Chelm Lubelski syna Andrzeja i Emilii z Lechowsklch ostatnio zamieszkałego w Tomaszowie Lubelskim Wzywa się zaginionego ażeby w czasokresie 3 mie s ięcznym zgłosi! się w Sądżle Grodzkim w Wałbrzychu Rynek 8 II ptr gdyż w pruc!w;nym razie może być uznany za z:marłego Wszystkie osoby które mogą udzielić wiadomości o życiu wyżej wymienionego wzywa się aleby w terminie powyższym d~ni06ły o n!eh Sądowi 2 Zg 86/47 M-2604 GRODZKI W WłELlCZ :E Piotr Stelmach syn Kazimierza i MańiOlóSiak uioiltony dnia 7 Ii!pca1915 r w Roinowej ostatnio żamieszkały w Sier czy poczta Koiinice Wielkie jako żołnierz dostał się do nie woli niemieckiej i miał zginąć w Węrne ad Lirppe w cz~s :e VJylewu terenu na skutek zerwania hmy Gdy zatem można przyjąć że i s tnieją waruliki ustawowe go domniemania ŚIJ11ierci zariądza się na wniosek Joariny Stelmach wsierezy Nr 128 wszczęcie postępowania celę111 uznania wyżej :wymienionego Piotra Stelmacha ża z\l1atłego a zarazem: 1) wz~wasięaby stawił się przed wyż/wym Są dem lub w inny sposób dał znać o S9bie w terminie trżech miesi~cznyn:n od tego ogłoszenia gdyż w przeciwnym razie mole być użnany za ~inarłego 2) wzywa się "iszystkie osoby które mogą udz:ieiić wiadomości ( zaginionym ahy \V terminie po;-l yższym doniosły o n!m Sądowi Zg 12;47 I(c GRODZKI W WIELENIU n/not Sąd Grodzki -w Wieleniu n/not na wniosek Balbiny Polar ezyk z Wielenia wzywa: 1) Wawrzyńca Polarczyka urodz r; VI Dębem pow Czarnków syna Wojciecha ima rlanny z domumatysi~k który w dniu r przejeżqza iąc pr zez Mit:kiska; pow Wągrówiec zosial ares; t o~ any pr z z I gestapo ~ tamie w więzi eniu os<ldzony: a następnie prz ~wi~ 1 ziony do więzienia w Wągrówcu gdzie 00 lego czasu "o\; 3 l~ 1~ i I l ; Ir:! j Nr 81 -~ ~~ po 14;tłaby : w : clłiutn~ch " miesl~c~ od ukua"i si~ ; ulułejsze~ ; ; ogłqtsz~ruiltawił ai~ do Sd\l : gdyż ; po ; upły "lilie teio ter-minu :mo~ :być um~!ly u zmiłfłego ~ 2):; wsrystkie ~byktó1:emog udzfeljć wiidomościo zaglriionyin 4by li ~owyz~}i m : ternliim doniosły o nich S~d<lwL Zg: ł 7/46 # KC- 2ł40 ~RÓO~l w W I~LljNlU Sed atcid~ wwleluaiu O"SIl te wuezti zostało po; stpowanie o uznani ~ : z!ńr!yeh: ; l)ws~rąwłe ~r Z: 50/46 na "finrnekjórefy r volo i Ochoe ldej n voto ~achwał$kiej zanl wstiobinie~ " Kontipnita pó:w Wietujisklego jej s):oa hilaochoc:~; UJ ; IZ5t~I t I Wojd~he i Józefy z PatYków O&t4Łqlo zam~zkiłeio we ":si Stro~ini _ lpr K~~nlca ~ wie-luń8tieg<i;kt6ry -: w gl1jd q1is 1943 r lj~tał aresztowany przez żapdannęfi~ nfłmleckł I 1I!:JWiezioIlY ~Ra4oi~IC?!Y i Hm rzekomo ; zamordqwany; ; 2) 11/ rprujie Nr Zg; 4/17 wniosek Szmula Lewkowicia Jadwigi LewkQwicz i JóZ(!faRappaportazamw Prasice - dlaima imirlmaą Fńdenzon ur: a) r s:smuj I Jachetyi b) ur i r " Wielunitl córki SzmWa I Eow) zami<!szkały(:h ost~tnio w Wie:Iuniu któtty w Merpniu l M2 t z06łłh aresztowani i ury9j~f:iem na crrientarz ty<i(\:w~ki w wie 11 gdzie rzfkomo roz!trze\a!d zosłau przez l<l~meów: 3j w $li~wienr Zg 19/47 - na wniosek J6~efY Mci zm w Ol~e SI: ul MkhałI< 41a ;-- jej m~u &~tonielio "~c*i ul()4zortego w: dniu 3112:\905 f W W6jCln!e g111 I>fetrzkowice pow wieluńskiego syna Stanisława i LUdwiki z Rllcłosiow0sfatrilo zam!cs~k3łego wpraszce pow wle~~ s~iego któryw19ł2r : rostał areslt~ariy : I wyw!eziony: pne% Niemcow do obozu kon<;:eńtracy Jftego " Buchemialozle idzie r~komózcis~ł zamordowany; 4) w$pta~e Nr Zg :25f47~ na Wl)i06ekMari~rtnyt:JIa! ~am w CurnożyJach; gm Wydrzyn pow wiejuńsldego -jej ni~ża Wojciecha Ulasaur w dnio 26:Ji895r w~rnotyaeh gm Wydny" pow; Wleltińiskiego syna Frantisżka r Kunegundy zrorchsł6w ~tltnio zattiiesoołego w Cżar 12 ożyta ch tm Wydrzyn pow wieloosktego który będ ~e rannym przebywał we wrześniu f939 r w sjpiwasfi DneM " Waruawłe ł me daje o $Oble bdnej wiadomośei; 5) w spr<fwie Nr Zg 3lf47 - na wniosek Eugeltii Bertuzet zam w Lodzi u\ Mochnackiego Nr 7 -jej m~ża Ignecego Rartuzelę; ur dnia 147l900 r " Mogih1te pow tiu syiji ~óaefa J KUllegundy z JoncZyków05tatnio umi~zułego w Wieluniu który w dnłu l wrzetnla łgag r został powołany 4owojska p!;ilskiego i dochwłli obecnej nie daje o ~ie - bcfrt&j viaqćmości S~dGrodzki wzywa: a) uriniol1e oeoby łby terminie trtymi~si~czllypl od dały ukazaftla 51 - ufjsiłio ogioasen!a z~slł) si~: gdyi w przeclwytt1 ra~le mog być UZMM lit zmarłyć:h rb>:; wszystjqe osob!: które mor ud*~ć wl4domo śerozagiriionyeh; aby w ; t~ POwY~J9m dom05łyo!lfcl:! ; S~Ówf: - M;;"2577 ) " ~ S~ GrOdzki w WlelU!!fu ogksza w~~~ ~ po sł;powanie o uzn~nie za zmarłycb: ) ~ spr~wie : Zg 9/7 M vrąiosek R~ziinierza Mreiniak zam w Wieluftiu przy ul OgroQoweJ Nr 3 - jego iony &ąi ny MarCiniak; c Franciszka I Marianny z Pagaez~w urod~ nej 8 lutego tq19r ostatniozamieszkj w Wieluniu przy u\ Królę-o; skięj która w 1940 rzost3ła zebrana " Pf2:~1 NJemc~ do obolu kojłcentraeyjnego VI Oświ~eimitj I do cf11!a d~slj Slego nie dajło sobieudn-ej w~domoścl; 2)~$pr~Wiezr13i47: na wniosek Leokdji Pluelennik zetli w Gtoma<łziCieh gm Wydrzyn Powwieluń~k!elło-- jej mtża JaDa Płuciennika syna Tomasza I Mamnny ur etn 3 Ill9Ht roku w JÓzefinie ostatnici zamieszkałego we wsi Józeflni4l gm Rad~szeWice pow_ wieluńskiego który w 1944 r został aresz towany 1 os!d1xlny " obo~~ w Dreinle I do dnia dzlsłejs~io me daje o $obie ładnej wiadomości Sąd GI9dz~i wzywa: a) Sabinę )\arcfniak i Jena Płucienni ka aby w termi~ie trzyn1jesięeżnym ~ daty uka~nia si~ ni ni~j$;ego ogk>szerlla zgłosili się : gdyż w przeciwny" razie mogąpyć ti~nani za zmąrlych ib) wszystkie osoby ~tóre m~gą uhif:lić wiadomości o iaghrlonych: Sabinię Marciniek i Janp Płu ci~nnjkuaby w terirlinle Powyiszym doniosły o nich Sądowi 7-r 9 i 1~/47 : KC-:6003 GRODlKI W WISNICZU W Sądrie Grodzkirn w Wiśnic~u toczy si~ post~powanie o \ iiilanie za zmarłego w ~st~ujących 5p~awa~h: I) Zg 8jffl Wllioskodaftzyni Anna zpjwow~rclykówk ~alcowa w Królówce 281 wnosi o uznanie za z~rłego jej mężąjakubtkawalci syna Fran(i~ka i Małgorzaty z Oświęcimk6w ur rw Królówce i tam zamies~kiegol<tó ry n;(skutek mobilizacji w 1939 r brał czynny udział w akcj~lih bqj9wych kc:;ło Kutna I "Tarsza~y i d~ tego Czasu b~ dai CliObie znaku życia z)zg 2~/4 WlIiosl<odawczynL \1arla z M1ecżków ~atlewa w Pogwizdowic wllosl o uznanle za zmarłego Jej inęż<l Włady slaw<lmaua ur r: syna FranCiszka i Katai"~yny l Dańców dozorcy strzdni<:y wojskowej wpogo/izdowle któ ry na skutfk mobilizacji w 1939 T brał czynny ud:r;iał w wal kac: i J~tądnie da! o sobie znaku życia 3)Zg 29 l 46 \l/niqskoda:wca Józef Feig w Tarnowie ul So wińskiego L 20 wnosi o uznanil! za zmarłą Perli Feig córki Fei\\;a jcyu z Hermanów llczącej lat 34urodonej l iamieszkrtle; w Wl~nk~u Novy:i< klórli w sierplj::j HH:2 r ZQstała wy ~ie~i(ma rlo gh~ifa w Bo~h l~i :a: sta n1t ~d tioobozu w OS\\rit ~ imiti " i y~nieri"nar!ie (jała dqt~d Ó s~bie ~n3kużycia - 4) li 30I~ ~~ ~ioskodąi\:~~: JÓ~l!f FeiiwTarnqwie u] S <>w ińskiego L: 20 wnosi o IIznanie za z~rł Maiki Feig cór

13 Nr 81 MONITOR POLSKI" - Dnia 4 czerwca 1947 r Id feiwla"tcyli z Hermanów liczącej lat 26 urocłionej I la m~zlre!~j w Wiśniczu Nowym która w ~Ierpmu r za stala wywieziona -do gheha w Bochni _ stamtąd do obozu Oświęcim~u i do dzi~ nie dała osobie żnaku życiw 5)Z~ 69:46 Wnioskodawczyni Mich3lina ~COOdOrowlcz6W Rleinwachsowa w Wiślliczu Nowym; ul Olchawska ~i1os~ o U zl\llnię za zmarłego jej m~ża Michała Kleinwachsa ur r w Krakowie syna Lejzora l Chooell % JetŁów za mieszkał~go w Mart y oc;w i e Nowym po:niat Rohatyn are~zto wanego przez okupanta i więzl~mego c w BrzeianachJ Lwowie od 24n:1943 r który ~dotąd nit: dał o sobie znakll iycia: " 6)Zg J/47Wniosk?Óawca Franciszek Jędryka w Kobylu Nr lq5 1\nosi o u~nanie_ za zmarłego ojca Kajetana J~ryklur 2(}51869 r w Porębie Spytkowskiej syna Ańtonlegol Marii: Kukla; tamles~kałegow Kobylu któ~y przed 42 laty ;wyjechał (Jo Ameryki i od 4Q Iet nie daje o sobie znaku iycia 7) Zg 2[47 Wnloskodawczyni M~ria i" Grzybków P!Jr~asO ~ e w Boro:wnej wnosi o uznanie za zmarł~go jej :tnęia W/a - dysława Durbasa ur r w Lomnej syl1a Midl ała i Karoliny" z RudkÓw zamieśzkalego " w Bor6wnej rezerwisty 16 p): w TarnóWie który na skutek inobi1i~aćji w 1939 r bbii czyn~y ooziidw walkadiz armią niemiecką w okoucyrawy Rusldej w pierwszych ddiach września 1939 r i odtijd nl~dal osóbie : znaku{ żyeia; " " : : " ;"" ~) ~~: :1{41 Wn)o~ koda~czy~ " Steraiua Król w Ląkcieoóir:~J }48 wnosi o uznanie jejmęia Leona Kró!a ur; 20: r w ljjeździe ~yna Wojci cha i Marii Sukiennik zamieszkałegb w Lijkcie Dolnej który r został przeź" Niemc6:;;: er~~ztowany ł jako więz~politytzny osadzony w więzieniu na Montelupicli Vi Krakowie~ zaś VI lutym 1944 rr figurował na Ił~cie jako układnik za" przynależność do tajnej organizacji po czym wsierki ślad po nim zaginął : : Wzywa slęzaginjonych aby w terminie tr%ymlesięcżnym licząc od dnia (lgloszehla zgłosili się gdyż w Prze<;iwnym r~~ zle: f:ilogąbyc uinaniza zmarłych Wzywa si ę katdego ~tq l71 o-ie o uiinionym udzieli ć wiadomości aby w terminie ~ wy};szym ooniós! o aim Sądowi I podaniemliciby sprawy ~ ~ " " ; KC-~L ~ : : :- SĄ-n GRODZKI W WOm:lSLAW1U SL sąa Grodzki V; Wooziśławiu "SI \V$zcząłna~oscl< Anny Waehtarczylwwej % M~Zany wiktach m Zg l1sj47 post~ ~ powanie w : cełli uzrianib za zmarłego jej męża -Aleksandra: Wa~h~fc4rke; llr 1 Us1Ópada 1871 r syna Japa i Marii % d~ Popel<; osfatoio zam!es:tkałegq :w it\szariie pow Rybnik ktety ranny " tfężko dtiia25 mar~ "1945 r WyWieziony został \ sam~ : bodem Czerwonego Krzyia w kierunku zachodnim i ~-d tego człisuiaginąłbez śladu Wzywa sl~ za ~inj~ilegoby" ciągu 3 m~slęcy od: daty łegocglósze liia zgi6~ił~ię w : Sądzie \I{ pueciwnyrti ó b9wlem ra~ie :~oi~ " b~~ :ii~;qi~~ :~" :i~f;~~~9 W7;~~~ ~ 6IF: ~S~sp{ ~e~~ ~ ktorzy"lilognbj udztcllcwladomosct o zagmlonym; by w po~ : wyzsżym terminie donieśli o tym Sądowi M-2969 Sąd GtOdzkt ;; "WOdzisławlu!SI na wnjosekteresyszafran kowejz Pszowa wszcz~ł Vi aktach ut Zg 67/47 post~pówanle " w icelu 1Jznania: za zmarłego fej nię*a Wilhelma Szafranka" ur 29 lij"~a ł897 t; syna Jana i Marliż d Wróbel astatńlózamie szkalego wpszowie pow rybnicki który wysłany przeioku paota" rdku: i939 na roboty w głąb rzeszy tiiemłetkiej~ tego ctasutaginął i tiln1 bez Śl~u Wzywa się zaginionego by W cł ąi\i 3 mie~ięcy (d dały ~ ogłoszenia zgłosił się " w Sądzie; Inaczej może być uznany za imarlego Wżywa slęwszystk~h którzy mogjibybdzleli~ tiadcimóśd i ( zaginionym ;by W po wyiszyń1 teln1hd~ - don~śll o tym Sądowi M;2644 ~ u ; : SĄO : arodzki w WOLBROMIU sąd (jrodzkiwwolbromiu ixwniósek joska o OąwidaB~ rucoowlda; zainie szkałegow Nowej Rudiie w aw~o fi%~ :: nie Abrama Boruchowiczasyna Cbafuna :o Symcfty r B!fmy i AdJerów;im;dtónego!i WOlbrdrrilu 2O slel"ipnia 1890 rokul ~ tu o6itni~ zamleszkałegokt6ry ~ ;vewfiesnia 1942 roku w cza- sie wysiedlania 2ydów w Woibromiu zo ~ t-ał zatrzymany pttez Nletraw :tjastęptle wywiezlony<!o aoozu - u :zmatlego " wzywa: I iagitiione~o Abrama Boruchowicza aby w terminie trzęchmlesięcy ~ od dtila Cogłosze~latrlniejszego wezwahia igło~ $ił sl~ W Sądzie Grodzkim w Wolbromlu gdyż w p~z~ciwńyt1i fazie może być uznany za %~rłego 2 wszystkie osob~ J(lói"e mogą udzielić lviaoomoścl o za mionym ; aby wderminiepowyzszymd<irtiosljo tym S-do:wl J i g i7/47 M-2967 :S:~D GRODZKI WWÓLSZTYNIE;: " " " I -DyónłzJa Miś~ ~~tenna wniosła o uznanle Za zmarłego męża AkIjzega MiSia"llr: 8 ~zerwca 1911) r w BrennieosŁatnio u młeszkałego w Przem~cIe powiatu wolsztytisk~go Wymienlo nyioshił powołany 28 ;sierpnia 1939 r do wojska do BrześCia łlad Bugiem I od tego cząsu zaginął Wzy~a sl~ %aglnionego" abywclągu3miesięć; od" uka lani~ SIę nfnłejszego ogłoszeóia zgłosił "Ię w Sdzie Grodzkim wwólsttynie łl"dyż :w prżeciwnym razie moie być uzmnyza Imarłego : Wrywa slęwsżyśtkie osoby; które mogą udzielić wiadomości ó zagimonym: aby w termini!! powyższyrtt doniosly o nich SądowI 2 Zg 51/46 " M-3080 : -" Wawrżyn Ratajczak i K~rgowej wrilosł o uznanie a zmar Jego syńa Stanisława Ratajciaka ur lfkwletnill 1917 t; o5tatnlozamieszk~łego W Stodołsk~ powiatu wólśityńsklego : W~enlony 8r~śztowany z6stal w Sl~lskuW dniu 15 Jl8t dzłerniku 1939 r i osadżo;ly w Rafii w : W~lszlyi1le ~W listopadzie 1939 r; w~wietlóny V/niewladomyin kieninku - ~ _ ; : : Wzywa się zaginionego aby ci;mu 3 cnlesięcy od uka zania "się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w S~zie Grodzkim w WolSztynfe gdyż w przeciwnym razie może : by~ uznany za zmarłego Wrywasię wszystkie osoby które mogą udzielić wladomośd o zaginionym aby \V terminie powyższym doniosły o\hich SądoWi 2 Zg 42f47 :: - M-3085 :\1tojciech Spóllllcki z Jabłollł\) wniósł o uznanie za zmar łego syna Mariana Spólnickiego ur tr~ ostatnio zamieszlgiłego w TrÓJCy powiat Sniatyn Wymitiniony powołany został w dniu 15 sierpnia 1939 r do Obrony Narodowej w Tatarowiei we wrześniu 1939 r zaginql Wżywa si ę zaginionego aby w ciągu 3 miesięcy od uka zania się niniejsiegó ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Wiolsitynie gdyż VI przeciwnym razie może być uznan~ ~ zmarłego Wzywa się wszystkie osoby które mogą udzielić wiadomości o zagimonym aby w terminie powyższym doriiosły o nich Sqdowi 2 Zg 43;47 M-:3084 Katarzyna PiotrOWska z Jabłonny wniqsłe o uznanie!fi zmarłego męża Antoniego Piotrowskiego s Mikolaja ostt nio z:jmieszkalego w Trójcy pow SniatynWymieniony powolany zost8ł w dniu r do 6 dywizjon~artylerii konnej w Stanisławowie I we wrześniu 1939 r podczas nalotu na Modlin rzekomo zginął Wzywa się zaginionego aby w ciągu 3 miesięcy c;d ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Wolsztynie gdyż w przeciwnym razie może by~ uznany za 7marIego Wzywa się wszystkie osoby które mogą udzielić wiadomości o zaginionym aby w terminie powyższym doniosły o nicb S"dowi 2Zg 36;17 M"":3086 GRODZKI W WOLOWI!! Pelągia Prządka z J a żynca wniosła ("uzna:~ie za zmarłego gdyż w przeciwnym rezie może być uznana za zmarłą W~yVf~ męża Bronislawa Prząd k i ur r: :<II Kę~:Wie ostat się wszystkie psoby które mogą udzielić wiadomości o zaę! nio zamieszkał e go \V Jażyncu powiał u wols~tyńskiego Wy nionej aby w terminie powyższym doniosły o nich SądoVl mieniony został ąresz towalły w Jażyncu w dniu r Grodzkiemu we Wrocławiu do Sygn Zg 30/47 M":"~ I wywieziony do SmoIna W dniu 24 grudnia 1939 r~ przewieziony został do obozu pod Wolsztynem a 15 stycznia 1940r wywieziony w niewiadomym kierunku Od tego czasu zaginął Wzywa się zaginionego aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania ~ię niniejszego ogło5zenia zgłosił się w S~~ie : Grodzkim w Wolsztynie gdyżw przeciwn)d razie może być uznany za zmarłego Wzywa się wszystkie osoby które mogli udlielić wiadomości o zaginionym aby \V terminie powyższym doniosły o ruch SądoWi 2 Zg 56{46 M-3087 M3rta~ Kaptur z Kopanicy wniosła ( uznanie ~ zmarłego m~ia Franciszka ł(aptilra ur 2&51893 r W Kargo~ej ostat- nio ~mieszkałego w Kopanie y powiatu wolszfy~kieg:o Wymieniony został aresztowany w Kopanicy w dnju 15 wrieśnia 1939 r i wywieziony do Smolna W dniu 24 grudnia 1939 r prje Y{ ~~~j~qy:<: ząst~t 4o :obozu : Y1 $9moro:wre pod WQl}zty~ :a~l~:;li:~ty;s~f:lhą -l9~ r :Wf!\ieziony w niewiadoąltmdde-: runkii:7qdtego (:zasl1 zaginął " Wzywa się zaginionego: aby w ciągu 3 : niieslęcy (Id uka zatna się- niniejszego : ogłosieniazgłosił się w Sądzie Grodzkim w Wolsztyn;ł gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego Wzywa się wszystkie osoby które mogą udziehć wiadomości o zaginionym aby w terminie ponyższym doniosły o nich Sądowi 2: Zg 55/46 " M-3088 Maria Wieczo~k z Wolsztyna wniosła o uznanie za zmatłego męia Józefa Wieczorka ur r ~ "rawca:ostat~io zamieszkałego w Wo!sztynie Wymielliony został aresztowany w WolSztynie w dniu 25 września 1939 t przez gestapo i osadzony : w więzieniu a następnie w Rafii w Y{olsztYi1ie skąd w grudniu: 193~ rwywiezlony został do foth! VII w Pozna niu gdzie przebywał do BOżego Narodzen1a i9ś9 Po tym czasie zaginął Wzywa się zaginionego aby w ci4gu 3 miesięcy orl o uka zania się niniejszego ogł9szenia zgłosił się w Sądzie G:odzklm w WolsztYnie gdyż w przeciwnym raziemoie być uznany za zmarłego Wzywa się wszystkie ;05OOy które" mogą udzielić wiadomości o zaginionym aby w terminie pov;ryiszym doniosły o nich Sądowi2Zg 48j46 M-3079 Walenty Babuszkiewkz z Przedmieścia wni6sł o uznanie za zmarłego syda Jó;tefa Bl1Juszkiewicza ur r ostatnio z~ies%kałeg( w Przedmieściu; pówiatu \\0Iszty6- skiego Wymieniony zastal w czerwcu 1941 roku w -~achen (Niemcy) aresztowany I osadzony VI więzieniu ~kąd p i sał po rai ostatni wdn1i1 13 Jrtajao 1942 r Bab\1Szklewkz zmarł rze- kooló w dniu 16 cierwca 1942 r w więzieniu w Aachen Wzywa się zaginionego aby VI ciągu 3 " l11iesięcy od uka zania si~ niniejszego ogłoszenia zgłosił się w S~dzie Grodzkim w WolszŁynie gdyż w przeciwnym razie może być u%nany za zmarłego Wzywa się wszystkie osoby które mogą udzielić wladomoścl o zaginionym aby w terminie powyższym doniosły o nici:j Sądowi 2 Zg 42/46 M ~ Sąd Grod;ki WoIowle wszczął posłępowanie o ulnadiie za zmarłą Janiny Ulatowskiej ur Dył córki Wojciecha I TeonU z Kalinowskich zamieszkalej W lipcu 1944 r w Warszawie Wzywa ~ię zaginioną aby w terminie 3 miesięcy zg!~$lł si~ gdyż w przeciwnym razie mote być uznaną za zmarł Wzywa się wszystkie osoby które mogą udzielić wiadomołd o zaginio~j ebyw terminie powyuzym doniosły o nlch S dowi Zg 28;46 ~C~8G sąd GRODŻKI WE WROCLAWIU ~ ~ Cyla Neumann um we Wrocławiu ul Brzeska nr Sl~ wniosła o uznanie za ztrulrłego Nachuna Neuma n!l3 urodł r w KrakOIWie z;m!lieszlrełego ostatnio w KrakOWle który " wedle twierdzeń wniosku zaginąl w roku 19U pełniąe s!użbęwojskową w Armii Czerwonej Wzywa się zaginionego NachiJM Neumanna aiebynie p6łniej ani żeli do 3 miesięcy od zamieszczenia nlniejs%ego -ogłoszenia w dzienniku zgłosił się gdyż w przeciwnym raz(emote być uznany za zmarłego Wzywa się wszystkie osoby które \1logą udzielić wiadomości o zaginionym aby w te nl1inię psiwyższym d<miosl} o nich S~owi Grodzkiemu e wrock!~u do Sygl1l8t Zg 423/46 KC-~~ Sąd Grodzki we Wrocławiu zawiadarnie te Wiktor Rupik ślusarz zamieszkaly w z;ielonej wniósł 9 uznanie i ~a 111\31;1 żony Nory z Gebauerów ~tjpik urodzo~j!i w roku t9~" ZJmieszki/l łej ostatnio we Wrocławiu która miala zgj nąć na ~ snę 1945 r w~ Wiocławiu wskutek bombardowania Wzy;wa si~ z~~inion~ Norę Rupik ażeby nie póini~j adłtelt do4 miesięcy od zami es~czenia tego (lg:łoszenia zgłosiła " sie GRODZKI WE WRZEŚNI - Józefa % J(:amińsklch Biczysko" ZIm " Bialej ~rakowsk~j przy uhcy Iipnj~kiego 9 (SI4Sk) wniosła <l uznanie ~ rmiiłego jej męża Antoniego Biczysko syna Franciszka I Elżbiety z d~ Babiak urodzf)nego w Kępme 18 stycznia 1902 r ostatnio li miesi~!łłego na stacji kolejowej ChwaJibogJwo powiatu wrze- sińskiego podając; że wyinienionyw dniu 129l939r ~ wyjechał słu*bowo % Chwalibog9wa rowerem i od tegó c%a~u wszelki słuch o nim zaginął a czynione: pa5zukiwania pr~z Cze~1 Krzyż nie dały ;adnego rezultatu ZąginLo~ęgo wzywa się aby w terminl~ 6-m~si~%nyni od dałyniniej5zego ogłoszenia zgłasił51ę w S~zie Grodżkim wewrześ!li w przeciwnytitbowiem razie może być uznany za zmarłego ~ednocześniewziwa się wsźyslkie osoby które mo- gli~y lidz!enć sądowi ~iadorńości Ó z;~iónyhi ~by li t~rc minie povlyższym doniosły o nim sądowf n:z:g; IB[47 " M-~O Marla Grodziska z dratajc!:~k zam we Wrześni przy ut Dąbrowskiego Nr 4 wniosła 9 uinanie za zrriarłego męża i;w~ " go Stanisława Grodzdskiego ostatnio zamieszkałego we WrZe" śni jjooa}ąc ze wymieniony jako Zawodowy s1 sieriant s$p p w chwili roipoczęcia dziaiań wojennych w 1939 roku wyjechał z Wrześni Wla% ze sztabem pułku ostatnio był widzi~ny w Brześciu nad Bugfem dnia 9 września 1939 roku gdzie zo~ stał podczas lotniczego bombardowanta tegoz dnia Ciężko raimy i umieszczony w szpitalu w Baranowlczach od którego te cz~~ : su wszelki słuch o nim zaginął Zaginionego wzywa się aby w ciąg:u 4 miesięcy " od dni~ niniejszego ogłoszenia zgłośil si~ W Sądzie Grodzkim we; Wrześni gdyż Wprzeeiwnym razie może zostać uznany ża zmarłe go Również wzywa się wszystkje osoby które mogłyby mie~ wiadomości o zaginionym aby w powyższym terminie doniosly o nim Sądowi II Żg 11/47 M-2639 GRODZKI W WYSZKOWIE " Sąd -Grodzki ~ Wyszkowie wzywa mles%kańca wsi lopql nica gm- Zatory pow ptiłtuskiegofranciszke Ro~ińskiego ; syna Jóiefa I Wiktorii z lzdehskich urodzonego w dniu 16 czerwca 1902 r w Gładc~ynie ~zjacheckim pow pułtu$kiego który w 1943 r został zaaresztowany przez Niemców t wywieziony do obozu wszfutthofie deby w~ terminie 3rniesięcżnym licząc od dniawydrukovlania niniejszego stawił się w tut Są dzie gdyż p6 tym terminie zostanieu%nany za zmarłego oraz wzywa wsżystkie osóby któremog4udzlelić jakichkolwiek wiadomości o uginlonym aby w tymże terminie doniosły o tym Sądowi Zg 19/47 M-2590 GRODZKI W ZABRZU Sąd Grodzki w Zabrzu na wniosek: i) Ernestyny Dyllo~eJ 2) Wiktorii Smyczek 3) Agnieszki SŁucłzlńskiej I 4) Gertrudy Giemsa w~zystkich zam w Zabrzu - wdrożył postępowa Stanisława Suchowierska z Rakoniewie wniosła o uznanie nie o utnanie za zmarłych: za zmarłego męża Antoniego Suehowierskiego; ur g r l) Pawła Dyili S Aleksandra I Artny i d Marek " urodl w Kownie ostatnio zamieszkłego w Rakoąiewicach powiatu w Zabrzu r ostatnio zamieszkałego w Zabrzu który wols:z;tyńskiego Wymieniony został aresztowany w Rakonie- zaginąl w~tyczniu 1945 r pe1ni4c strd przy jednym z szybów wicach w dniu IB września 1939 r I osadzonyw Rafii w Wol- koło Bobrka; sztynie a następnie wywieziony do fortu VIl w Poznaniu gdzie 2) E~iIa Snlyczka s: Piotra f Augustyny I d Schill%!! ur w grudniu 1939 r iaginął " r w Zabrzu ostatnio zamieszkałego Vi Zabrzu który WzyWa s~ zaginion~ aby w clągu3 miesiicy od ukaza przebywał w czasie wojny w obozie pracy w Giiter~loh item nja się niniejszego ogłos%eniazgłosil sięwsąq%ie Grodzkim zaginął; w Wolsztynie gdyż w przeciwnym razie mou być uznany za 3) AndrzeJa Studzińskiego s Ludwika! Karoliny ze SkrCzmarlego~ Wzyw~ się wszystkie o!oby :któr mogą : udzielić tow!czów urodz r w HaiICzu ostatnio zamieszka wiadomości o zaginionym aby w teminie po-wyższym donio- lego wst~!oisławowie kt6ry lamie ) dniu 178l942r został sł) o nich Są<;lowi: 2 Zg 6[46 M ere~ztowady przez g~stipo i od i-efchwjhzallld""

14 14 4) Erwioa Glemsy l ICrystiana I Marty z Phillppczyków; urodz r VI Zabrzu ostatnio 2l8młeszkał~o w Zabrzu kt6ry b~iłc W wojslou niemłeoklm od 11 stycznia 1945 r nie dał o sobie znaku ~ycłe Wzywa się wyżej wymienionych jeśli żyją aby się zgłosili do Sądu do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia idyż w przeciwnym razie zostanę uznani ze zmarłych Sąd wzywa wszystkich kłór~y mogą udzielić o nich wiadomości aby w tymże terminie udziehli ich Sądowi (Zg 35/46 Zg 287/46 Zg 295/47 I Zg ) KC-5986 GRODZl\1 W ZAMOśCIU Sąd Grodzki w Zamościu obwieszcza że wszczął postępo "anłe o uznanie za zmarłych następu ił~ e osoby: 1) w sprawie Nr Zg l wniosku Leokadii - Julii Petryczek zamieszkałej w ~ n1\l d u - Juliana Petryczka zawodowego oficera Wojsk Polskich 3 pal w Zamościu S Wła dyslawa i Katarzyny ur~ w Przemyślu dnia 7 marca 1898 r ostatnio zam w ZamoścIu Jak twierdzi petentka milż jej VI roku 1939 podczas kampanii wrześniowej Zaginął 2) w sprawie Zg 34/47 z wniosku Marianny Mazurek zam _ Krasnymstawie - Pawia Mawrka s Stanisława I Rozalii Z Krupów urodzonego dnia 22 czerwce 1898 r w Sitańcu pow zamojskiego ostatnio zam w Majdanie Skierbleszowskim pow - zamojskiego Jak twierdzi petentka mąż jej w roku 1920 tosta! wzlęty do wojska polskiego i wyjechał do pułku w BaranoWiczach I brał udzial w walkach w 1920 r I od tej pory nie dal znaku życia o sobie 3) w sprawie Zg 42/47 z wniosku Pawia Bożka za m _ Ploskiem gm Mokre pow zamojskiego - Romana Bożka 8 Pawia i Karoliny ur r w Ploskiem ostatnio zam w Pł<lskiem Ja k twierdzi petent syn jego powolany zostal do Wojska Polskiego i jak<l żołnierz walczylw Armii Polskiej J Niemcami w 6 p o II-glej Dyw im Ho Dąbrowskiego i zaglnąl bej: wieści na froncie r 4) w sprawi~ Nr Zg 48/47 z wniosku Kazimiery Kuhickiej lam; w Zamościu - Edwarda Kubickiego s Frandszka i Michaliny ur 30 stycznia 1897 rw Rozwadowie fimkcjonariusza policji państwowej w Zamościu Jak twierdzi petentka mąż jej w roku 1939 w czasie działań wojennych zostal ewakuo Wany w nieznanym kierunku I od tego czasu do obecnej chwiu wszelki ślad po nim zaginąl I nie daje znaku życia o sobie 5) w sprawie Zg 52/47 z wniosku Marli Ga1ińskiej zam ~ Zamo~lu - Bolesława Kazimierza Galitiskiego sandrze ja i Antoniny ur 4 marca 1894 r we wsi Tarna~k<ł pow ~rasnystaw nacrz:e1nlka wydz IV Izby Skarbowej w Nowogródku Jak twierdzi petentka mąż jej w 1939 r zaginął Dotychczas nie dał znaku żyda osobie Wzywa się wyżej wymienionych jak również wszystkie tlsoby które mogł udzieućo nich wiadomości aby w terminie 3 mlesl~cy od daty oglo~zet!la ~onłosły o tym Sądowi Po upływie tego terminu mogił zostać Uznani za zmarłych M-~2O Sąd Grodzki Vi ZamoścIu obwieszcza!e WSZCZłłpostępo Wanle o uznanie następujących osób za zmarłe: l) w spr Nr Zg 1/47 z wni<lsku Szyfry Rlicl~ Fiszelzon: Bcrucha Flsze!zona ur 26 maja 1906 r w ZamosclU s Judkl l Gltli z domu GUksztajn ostatnio zam w Za~ościu - według twierdzenia petentki mąż jej w początku listopada 1942 r przebytwał w obozie w izbicy i stąd uciekł do Warszawy I g4:iie zostal zatrzymany na dworcu j prawdopodobnie ZQstał umor- dawany bo słuch o nim zaginął 2) w sprawie Nr Zg 9/47 z wniosku Michallny O!szew Ikiej zam w Zamościu ul Szwedzka Nr 40; Bronisława Olszewskiego s LudwIka l Marli ur dnia 7 kwietnia 1891 r wieś Węglowica pow cz~stoch<>wskl - według twierdzenia petentki mlli jej emeryt kolejowy w roku 1940 dnia 11 lipca zaginął 3) w spr Zg 1&/47 z wniosku Józef y Sulek zam w Zamo Idu: Bronisława Sulka s Jana i Marianny ur 5 kwietnia 1904 r w Poiugu pow puławskiego ostatnio zam w Zamo ściu b pracownika Urzędu Skarb w Zamościu według lwlerd:z:enla petentki "II roku 1939 powołanyzostał do Wo jska Polskiego I dotychczas nie powrócił 4) w spr Zg 26/47 z wniosku Sury Lerner zam w Za!I1<>ściu; Hersza Lejby ZaJdwebera s Judki I Fajgi ur w 1881 r w Zamościu - według twierdzenia petentki wymie ~\ony zamordowany został przez Niemców w 1942 r w Zamościu 5) w ~r Zg 32{47 z wniosku Nuty Sztajnmardera zalp Zamościu; Abrama - Bera Szlita s Chaima i Sury z Orensztajl:iów zam ostatnio w Zamościu urodzonego w 1880 r - według twierdzenia petenta poszukiwany zostal temordowany przez Niemc;6w w 1942 r w Zamościu 6) w spr Zg 113/46 z wniosku BajU z Adlerów Elbaum ZIm w Lublinie: Moszka Adlera I Jenty - BUmy z domu Bergman ur 21 sierpnia 1905 r ostatnio zam w Zamościu ul Ogrodowa Nr 23 wediug twierdzenia p~tentki wymieniony zostal zamordowany przez Niemców w kwietniu ł942 r w Za mościu 7) w s;pr Zg 307/46 z wniosku Dawida Kenlga zam w Zamościu; EsteTy z Klugów Kenig c Abrama i Blimy z domu Bruker ur r w Janowie ostatnio zam w Zamościu - według twierdzenia petenta wymieniony zo s!ał zamordowany przez Niemców w p?~dzierniku 1942 r w Zamo ści u Zaginionych wzywa się aby w terminie trzymiesię zny m %gkisili się VI Sądzie Grodzkim w Zamościu gdyż w prz~ciw nym razie mogą być uznani za zmarłych Wszystkie osoby które mogą udzielić wiadomości o zaginionych wzywa się aby w terminie powyższym doniosły o tym Sądowi KC-5660 "MONITOR tpolski~ - Dnia 4 czerw~a 1947 r GRODZKI W ZATORZE Na wniosek Leona Macznera recte Nesselrotha zamle!1zkałe- go w Świdnicy uhca Zymierskiego Nrd 19 - ""oszczyna sl~ postępowanie celem uznania za zmarłych: l) Joachima Macznera recie NeseJrotha urodz 1O1I8~7 li w Ryczowie syna Itajasza i Jetti Maczner zamieszkałego w Zatorze Nr 183; 2) Rywki Manner rede Nesselroth urodz w Za- torze córki Mosesa Arona Goldmana i Jetti NeufeJd; 3) EdwaNla Herschteile lat II syna Mojżesza i Marii z ~es- : selrothów; : 4) Ryszarda Herschteikl lat 6 syna Mojżesza i Marii z; Nes- : selrothów zamieszkałych w Zatorze Nr 183 Wymienieni do końca sierpnia 1943 r zamieszkiwali w Za- lorze następnie zostali wywiezjeni przez Niemców I osadzeni : w obozie w Oświęcimiu gdzie z początkiem wrze~nia 1943 r - i prcrwdopodolmie zostali straceni w komorze gazowej Zaginion)"Ch wzywa się aby w terminie trzech miesięcy zgłosili się w Sądz:ie Grodz:kim w Zatorze gdyż w przeciwnym razie mogą być uznani za zmarłych Osoby które mogą udzielić wiadomości o zaginionych wzywa się aby w tym terrmnie doniosły o nich Sądowi Zg 5/47 KC-5715 GRODZKI W 20RACH Sąd Grodzki w Zorach wzywa: l) Henryka Brychcego ur r w Zebrzydowicach syna Andrzeja i Magdaleny ostatnio zam W Pielgrzymowicach zaginionego w 1945 r 2) Wilhelma Szelonga ur r w Pawlowi<:<!ch syna Józefa i Agnieszki ostatnio zam w Pawlowii::a~h zaginioneg<l w czasie działań wojennych w 1945 r 3) Alojzego Piksę ur r w Rowniu syna Piotra i Florentyny ostatnio zam w Rowniu zaglnioneg<l na froncie wschodnim w 1944 r 4) Jana Stalmacha ur r w Pniówku syna Pawia i Zuunny ostatnio zam w Pni6wku zaginionego na froncie wschodnim w 1944 r 5) Antoniego Hanuska ur r w BzVu Oórnym syna Jana! Agniesżki ostatnio um w Bziu Górnym zaginionego na froncie zachodnim w 1944 r 6) Józefa Bujoczka ur r w Palowicach syna Wincentego i Klary ostatnio zam w Palowicach z~ginlonego na froncie wschodriim w 1945 r 7) Jana Balasa ur r w Kryrach syna Jerzego j Jadwigi ostatnio zam w Palowicach zaginionego na froncie U1chodnim w 1943 r 8) Jerzego Paw!elkę ur r w Warszowicach syna Andrze-ja I Marii ostatnio zam w Warszowicach zaginionego w czasie ewakuacji vi maju 1945 r 9) Leona Wowrę ur r w Warszowicach syna Michała I Katarzyny ostatnio zam w Warszowicachzaginlonego w "obozle w czasie okupacji niem w 1944 r 10) Franciszka KarRoszkę ur r: <ił JastrzębIu Górnym syna Józefa i Karoliny vstatnio zam w Szerokięj ; Zilglnionego w obozie wczasie oktvpacji niem w 1943 r 11) Franciszka Benisza ur r w Ligocie syna Franciszka ł Marii ostatnio zam w Rowniu zaginionego na froncie wschodnim w 1945 r 12) Wincentego Słotę ur r syna Roberta i Joanny ostatnio zam w Krzyżowicach zaginionego w obozie w czasie oku<p3cji niem w 1944 r 13) Jana Lipusa ur 7\1898 r w Bziu Zam syna Pawia i Marii ostatnio zam w Bziu Zam zaginionego na froncie achoclnim w 1945 r 14) Jana Filipa ur ~ w Pielgrzymowicach syna Józefa i Karoliny ostatniozam w Bziu Górnym zaginionego : na froncie wschodnim w 1945 r 15) Ryszarda Płonec zkę Uf 26\1914 r w lorach syna : Jana i Marianny ostatnio zam w Wygodzie zaginionego na froncie wschodnim koło Bochni w 1945 r 16) Ryszarda Oczadł ego ur r syna Wincentego i }\\arii ostatnio zam w Rog0źnej zaginionego na froncie wschodnim w 1945 r 17) Karola KamitiskiegQ ur r w Zorach syna Józefa i Marii osta lnio zam w Ro goźnej zaginionego na froncie wschodnim w 1945 r 18) Feliksa Tymana ur r w Krzyżowicach syna Adama i Ewy ostatnio zam w Boryni zaginioneg o na fronde w północnej Słowacji w 1944 r aby w terminie 3-miesifcznym od 4aty niniejszego ogł()szenia zgłosili się w Sądzie Grodzkim w Zorach gdyż w przeciwnym razie zostaną po upływie tego terminu uznani za zmarłych Wszy~tkie osoby i urzędy kióre mogą udzielić jakichkolwiek wiadolńości o wyżej podanych zaginionych aby w powyższym terminie doniosły o nich S~d owi Grod zkiemu w Zo- 12ch do SiPrawl Zg: ~ q i 68/47 M-2370 i Zofii z d Janas osta tniozam w Zc" ac h zl!;inionef{o na fron cie pomiędzy Kielcami J Krakowem w roku 1944 :\r Zg 9j4Z Nr 81 5) Józefa Waltera ur r w Cisówce syna Wiktora i Ludwiny ostatnio zam w Piel~rzymo w icach zaginionego pod Stalingradem w styczniu r Nr Zg 10/47 6) Karola Kreisa (Kreihs) ur r w Tychach syna Karola i Zuzanny ostatnio zam w Osinach za ginionego na froncie wschodnim w roku 1944 Nr Zg 12;47 7) Jana Glosa (Glos) ur r w Woszczycach syna Józefa I Anny ostatnio zam w Zorach zaginionego na froncle wschodnim w styczniu i 945 r Nr Zg 13/47 8) Jerzego BrucIka (Brudek) ur r w Zorach syna franciszka I Franciszki ostatnio zam w Pielgrzymowicach Ulginionego na froncie wschodnim w roku 1942 Nr Zg 15/47 9) JÓzefa Tomeckiego (Tometzki) ur r wzorach syna PawJa I Anastazji ostatnio zam w RogoźneJ zaginione go w roku 1945 Nr Zg 20/47 10) Franciszka Tomeckiego ur r w Kleszczowie syna Józefa I Franciszki ostatnio zam w Kleszczowie zaginionego na froncie w Jugosławii w roku 1944 Nr Zg 21/47 II) FranciszkI! Kolona ur r w Zorach syna Pawła f Marii ostatnio zam w Zorach zaginionego na froncie wschodnim w roku 1945 Nr Zg 22/47 12) Augustyna J1łiaszczyka ur r w Rudziczce syna Franciszka i Józef y ostatnio zam w KJeszczowie zaginionego 118 froncie koło Tarnowa w rokli 1945 Nr Zg ~/47 13) Pawia Stajcra ur r w Gotartowicach syna Leopolda i Marianny ostatnio zam w Rowruu za~inionego na wojnie 9( roku 1942 Nr Zg 25/47 14) Hermana Kolarczyka ur r w Kieszczowie 5J ~ Alojzego i Jadwigi zamostatnio w Rowniu zaginionego na froncie wschodnim w roku 1944 Nr Zg 26/47 15) Józefa Maciejczyka ur r w Doln Goczalko wicach syna Jana j Jadwigi ostatnio zam w Zorach zaginionego na froncie wschodnim w r(1(u 19~5 Nr Zg 28/47 16) Franciszka Cwięczka ur r w OsInaoh sytu! Józefa I F!orentyny ostatnio zam w Osinach zaginioneg~ na froncie wschodnim w roku 1944 Nr Zg 34/47 17) Józefa Figasa ur r w Osinach syna Franciszka i Frantiszki ostatnio zam w Osinach zaginionego na ffonciewschodnim w roku 1944 Nr Zg 35:47 18) Hermana Taistera (Taister) ur r w Chrzanowicach syna Józefa i Petroneli ostatnio zam wzorach zagi nionego na froncie wschodnim w roku 1945 Nr Zg 36/47 19) Jana Cwięczka ur r w Osinach syna Jana I Franciszki ostatnio zam w Osinach zaginionego w czasie wojny w roku 1939 Nr Zg 37/47 20) Alojzego Ostrzołka ur: r w Swieklanach Doln śyna Józefa - i Karoliny ostatniozam w Krz:yżowi<:<!ch zaginionego w roku 1945 na froncl~ zachodnim Nr Zg 39/47 21) Alojzego Tomaszka ur r w Pawłowicaeh IYria Jana i Pauliny ostatnio zam w Pawłowieach zaginionego na wojnie w roku 1939 Nr Zg 31/47 -- > 22) Wilhelma Dziędziela ur r w Pawłowicach syna Franciszka i Julianny ostatnio zam w Szerokiej zaginionego W czasie wojny w Rebecgves (Francja) w roku 1944 Nr Zg; 43/47 ahy w terminie 3-miesięcznym od daty niniejszogo ogłos~enia z;głosiji się w Sądzie Grodzkim w Zorach gdyż w pr!edw nym razie zostaną po upływie tego terminu uznanl za zmarłych Wszystkie osoby i urzędy które mogą udzielić jakichkolwiek wiadom0ści o wyżej podanych zaginionych aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi Grodzkiemu w lorach KC-5628 GRODZKI VI ZARKACH Sąd Grodzki w larkach wzywa Władysława Hajduka ur driia 14 Upca 1913 r w Wysokiej gmina larki S Jana i Anny l: Miskiewicww ostatnio zam w Nowej Wsi gm Zarki; do zgłoszenia się do Sądu Grodzkiego w larkach oraz wszystkie osoby do podania o nim wiadomości w ciągu trzech miesięcy Po upływie tego terminu Wiadysław Ha~uk może być uznany za zmarłego Zg 25/47 KC-5426 S ą d Grodzki w l arkach wzywa Jana Motyla urodz 22 (na ja 1881r w Postcmpie syna Jacentego i Józef y z Kaźmierczaków; aresztowanego w dniu 5 września 1943 r w Mijaczowic i wywiezidnego do obozu w Oświęcimiu do zgłoszenia się do ::lądu Grodzkiego w larkach oraz wszystkie osoby do podania o nim wiadomo~ci w tennillle trzech miesięcy Po up!~wie lego terminu Jan Motyl może być uznany za zmarłego KC-5016 UNIEWAZNIENIE UTRACONYCH T Y T U L O W N A O K A Z I C I E L A W Z B R ON I E N 1 E W Y P L A T Sąd Grodzki w Zorach wzywa: OKR~GOWY W WARSZAWIE l) Józefa Kurzoka urodz r w Biskupicach syna Wydział I Cywilny S ądu Okr ęgowegl{) w Wars zawie ogłasza że na Żą danie Józefa Kozłowskiego Sąd na posiedzeniu Pawła i Barbary ostatnio zam IV Woszczyc:ach zaginionego IV czasie działań wojennych IV roku 1945 Nr Zg77/46 I IV dniu paidziernika 46 r postanowił wzbroni ć wszelkich 2) Herberta Pusza ~Pusch) ur S?5192O r w Cz~ ~I 1) lvie wypłat z 529 sztuk alr:ji SRólki Akcyjnej pod firm ą Akcyjne syna Oswalda I Waleslil zam ostatmo wzorach zaginlolicgo - Towarzystwo Krawieckie Ameryka" Spółka Akcyjna w War~ \V czasie w~jny w roku 1944 koło Radomia Nr Zg 4:47 szawieod Nr 272 do Nr 800 wartości nominalnej po 2)50 Ja 3) Jana Nocona (Nozon) ur r w OpoI)) syna I Palllła i Rozalii z d Kornek oslatnio zam wzorach zagll11 0 I nego w roku 1940 k~ło Cz ernikowa pod Koj~wem : Nr Zg 8[47 4) Pawła Bielicha ur 13J i915 r wzorach syna Józefa tyrh każda czyli lącznej wartości sto trzydzieści dwa ty s : ~c e d \:ieście pi ęćdziesiąt złoty c h opiewających na (;kaziciela tudzież wzoronićuo koil ywaj ;a powyższymi akcjami jakichkolwiek transak ćji wzywa się przeto wszystkich roszczących prawa do powyższy c h tytułów aby w ciągu iat dwóch licząc od daty pienvszeg-o ogłoszenkl II Monilor ze Polsldm złożyli tytuły ;IV S1dlie lub zgłosi ; i sprlicdwy N J CO 15J46 3 KB-8980

15 Nr 8r t ~ONITOR POLSKlc - Dnia 4 c;erwcal947 r 15 - GRODZKI W POZNANIU Przybylska Kornelia zam w Poznaniu ul Szewska 19 m 6 wniosła () umorzenie ksi~żeczki oszczędnościowej Państłowe ro Banku Rolnego Oddział w Poznaniu nr konta 344 Wzywa slf wszystkich zainteresowanych aby zgłoslu swe prawa I t~ żyli w Sądzie wymienioną książeczkę w ciągu 3 miesięeyod ukazania się niniejszego ogł<j6zenia2152/m OKRĘ:GOWY WE WROCLAWru Sąd Okręgowy Wydział I Cywflny we Wrocławiu na wnio lek Franciszka Gulewicza urzędnika prywatnego w Oporo wie działającego przez peln adwokata Stefana Zaleski~go; i1ith we Wrocławlu ul KiełbaśnicUl 32 o umorzenie przytoczonych poniżej 600 sztuk akcyj Firmy Książnica Atlas Zjednoczóńe Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze Towarzystwa Naliczyclell Szkół Srednłchi Wyższych Spółka Akcyjna opiewających Da okaziciela i przedstawiających wartość minimalną d o brzmieniu: - I) I a zlolowa amisja akcyj zarejestrowana 11 t:l93o Se ria A Nr _ Akcja na okaziciela Spółki Akcyjnel Kshżnica Atlas Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze Towarzystwa Nauczycieli Szkół Srednkh I Wyższych Ulrejestro anejw Sądzie OkręgOlWym we Lwowie 24 lipca 1924 r~ l Reg B n 86 z siedzibą we Lwowie na złotych 100 sto która nadaje akcjonariuszowi wszystkie prawa do całego majątku i dochodów Spółki Akcyjnej jakie podług statutu przysługują każdemu ake:jonariuszowl We Lwowie dnia 7 IfstoPa~ 1930 r Książnica Atlas Zjednoczone zakłady Kartograflczne I Wydawnicze Towarzystwa Nalic:iycleli Szkól SrednlCh I Wyższych Spółka Akcyjna Zarzł~: StOlański - Dr J Piątek Jan TreŁer - Emil Zyc~ewlcz_ oi~aczortycli n IJI1lera mi: 8088 do ł sztuk tt Razem sztuk 225 2) "I-a złotowos lsja akcyj zarejestrowana 7IU930r Se ria B Nr _ Akcja zbiorowa (25 sztuk po zlotych 1(0) na okazicie1a Spółki Akcyjnej Książnica Atlas ZjednOCzone Zak ł a dy Kartogra flczne i Wydawnicze Towarzystwa Nauczycieli Szkól Srednich I Wyższych zarejestrowanej w Sądzie Okręgo wym we Lwowie 24 lipca 1924 t L Reg B II 86 ~ Siedzi!) we Lwowie na złotych dwa tysłące pięćset która nadaje akcjonariuszowi wszystkie prawa do całego majątj<u I docllodów Spółki Akcyjnej jakle podług statutu przysługujkażdemu akcjonariuszowi We Lwowie dnia 7 listopada 19aQ Książnica Atlas Zjednoczone Zakłady Kartograficzne 1: Wydawn~ ~ze Towarzystwa Nauczycieli Szkół Srednich l Wybzych Spół ka Akcyjna Zarząd: StOlański Dr JPiątek Jan Treter Emil Z~hiewicz" oznaczonych numerami: do 1~6 -:- 14 sztjlk I sztuka : "T 15 sztuk zbiorowych po 25 akcyj każda da~lącznie 375!ztuk po zł 100 wartości nominalnej wzywa wszystkich roszczących prawo do powyższych dokumentów aby w terminie l (jednego) roku licz~c od daty uk~zania się ogłoszenia zgłosili swe prawa i złożyli IV Sądzie Okręgowym we Wrocławiu te dokumenty gdyż w razie ich niezłożenia - mogą być umorzone2116-m Przetargi PRZETARG NIEOGRANICZONY Z~noezenie Prze~ysłu Gumowego I TworzywSztu~zUych w Ladzi: dl SIenkiewicza Nr 55 ogłasza przetatg nieogranlczo ny 1M! dostawę: l) kaoliny szlamowanej 150 ton 2) ~ zleml okrzemkowej 40 ton 3) kredy szlamowanej 300 ton Informacje otrzyrrać można w Wydziale Handlowym Zje dnoczenia przy ul PiołrkowsJdej 56 m 8 Oferty wzaakowanych lropertach z napieem Oferta na do $ta ~ wypełniaczy" należy składać w Wydziale _Handlowym Zjednoczenia Przemysłu Gumowego władzi ul Piotrkowska 56 m 8 do dnia 16 czerwca 1947 r do godz 12 " Wadium prze urgowe w wysokości 2 procent Stmly ofertowej wplaca się do BGK Oddział w Lodzl na k<lnto Nr 744 Zjedn Przem Gum a kwit załącza się do oferty Wraz z ofert~ przedłożony być musi równiet odpis aktualny świadectwa przemysłowego lub rejestru handlowego otwarcie ofert nastąpi dnia 16 czerwca 1947 ro godz 12 p o:becooścl przedstawicieli Uljnteres~an"ych fabryk i Zjedno (:zenia Przemysłu Gumowego Z jednoczenie Przoemyslu Gumoweg9 zastrzega sobie prawo Jowolnego wyboru oferenta częściowego skorzystania z ofert wzg\ uniewainienia przetargu bez podania powod)l M-407$ PRZETARG NIEOORANICZONY Dyrekcja: Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach ogla!tu przetarg nieogranlc2jlony na wykonanie robót ziemnych wiło śc! około m sześc przy budome Lątznicy Janów SI - -Szopieltice płd SosnOllViec_ Termin otwarcia ofert dn f pokój 307 godz (ł>5ztorysy ślepe i wszelkie Inrormacje d<;tyczlł~ warunków prtetargowych i wykonywanla robót moż ni otrzymać w pokoju Nr 300d w griwchu dyrekcji~ ul Dwor cowa Nr 1 Dyrekcja zastrzega sobie prawo dowolnego wybo ru oferenta i unieważnienia przetargu bez podania IWwodu -M-4115 PRZET ARO NIEOGRM HCZONY Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział : w" Gdańsku przystępuje do odbudowy domów mieszkalnych w Gdańsku przy ul Toruńskiej 17 i w Gdańsku - Siedlice przy ul Zako lańsklej Nr 8 Sa i 8b W związku z tym oglasza się przetarg nieograniczony na: l) roboty remontowo budowłane i roboty scaleniowe 2) roboty instalacji sanitarnych «(!entralne ógrtewanle wo \ dociągi kanali uc ja i gaz) 3) roboty instalacji elektrycznych w bikiynkacli wyżej wym Roboty można traktować jako oddzielne obiekty prżetargo we lub łąc:tnie Oferty z podpisanymikosztorysai11l ż oznacze niem przet<lrgti na roboty budowlane względnie instalacyjne oraz z oznaczeniem domu którego rob~ydoty cz~ należy W zapieczętowanych! zalakowanych kopertach bez żadnych znaków firmowych zlożyć do godziny 1130 do ąnia 14 czerwca 1947 w biurze Oddziału Zakładu Gdańsk Ok6p()wa2 do skrzynki ofertowej Otwarcie ofert nast~pi w tymże!sinym dniu o godz i2 w biurze Oddziału Zakładu w Gdansku; Okopowa 2 Siepe kosztol4&y oraz warunki wykonania robót za zwrotem kosztów otrzymać można w biurze Oddziału Gdańśk Okopowa 2 w godzinach urzędowych w pokoju Nr 46 Wadium oferiowe wynosi 2 procent sumy oferowanej I win no być złożone w gotówce w Banku CkJspodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na kolnto Zaklad Ubezpieczeń Społecz eych -:- Oddział w Gdańsku konto wadialne Nrn!38 ~ Załączenie do ofert weksli czeków książeczek pszczędno ściowych itp jest niedopuszczalne Do oferty winny być dołączone: I) odpis urzędoweg(l dowodu rejestracyjnegq rui prawo wykonywa:nia zawodu 2) kwit wadialny Banku na W1plaoone wadiuin: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddzial W Gdańsku za strzega sobie swobodę w redukcji a naw~t c!lłk~it~ wyłlłcze nie wg swego uznania niektórych robót zastrzega sobie prawo urtieważnienia przetargu bez podaniapowqdów Ora7 bez zobowiązania ponoszenia jakichkolwie k odszkodowań z tego po wodu; prawo częścioowego skorzystania ź oferty prawo wyboru oferenł8 bez względu na wynik przetargu prawo pqdziału rot bót pomiędzy khku oferentów prawo uzl1ania ie prze!arg nie - dał dodałniego wyniku oraz prawo pr zęprowadzenia w okresie ważności ofert dodatkowego przetargu pomiędzy wybranymi ofertami M-4074 PRZET ARG NIEOORANICZONY Zjed ooczenie Przemysłu Gum<lWego i Two!;zyw Sztueznych w Ladzl uj Slenklewkza 55 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę dla fabryk: "Stomil" "Gentieman" 1Pe-Pe-Ge" ł Krakowskie Zakłady Gumowe": (trzysta tysięcy) sztuk wentyli (zaworó:v) do dętek rowerowych iw~ór wenly)a (za"ypi:u) _Qraz iofor!llacje ot~ ~ mać można W Wydziale Handlowym Zjednoczenia Przemysłu Gumowego przy uj Piotrkowskie j 56 m 8 Oferty w zalakowanych kopertach z napisem "Oferta na Qostawe wentyli rowei\cywych" należy skłarlać w Wydziale Han dlowym Zjednoczenia Przemysłu Gumowego - Lódź ul Piotrkowska 56/8 do dnia 16 czerwca 1947 T do godziny 12 Wadium przetargowe w wysokości 2 procent sumy ofero: wanej wpłaca się do Banku Gospodarstwa Krajowego - Od dzial w Lodzi na R-k 744 ZPG a kwit załącza się do oferty Wraz z ofertą przedłożony być musi również odpis aktual ny świadectwa przemysłowego lub rejestru handlowego Otwarcie ofert nastąpi 16 czerwca 194r r o gqdzinie 12 w obe~noścl przedstawicieli zainlercsowanych tabryk i ZPG Zjednoczenie Przemysłu Gumowego zastrzega sobie pra wo dowolnego wyboru oferenta CzęSClOwego skorzystania z ofert ivzgl~nie unieważnienia przetargi! bez podania powodu M-~I PRZETARG PrzelJly~ł Chemiezny Boruta" w Zgierzu pod Zarządem Państwowym ogłasza przetarg nieogranlczony na wykonanie: a) okna podwójne szweckle wraz % okuciem o wymiarach: 197 m X 16 m sztuk m )( 16 m " m X 05 m " ClI X 100 m m X 16 m 14 b} drzwi płytowe składane w ramę naklejane dyktą 6 mfm fornierowane obustronnie fornlerem sosnowym oraz futryny do powyż!-zych na wzór drzwi: drzwi z futrynami: 22 m X 08 m sztuk m X 06 m 28 c) drz i frontowe dębowe ze świetlikiem 40 cm owym 24 m X 24 m sztuk l d) świetlik 520 m X 26 m w szprosy 05 X 05 m ~ztuk I Wszystkie drzwi rozum~e się z futrynami i okuciami Po bliższe szczegóły zainteresowani inogą się zgłaszać do Billra Technicznego Boruta" Wadium w wysokości I procent oferowanej SUn1Y należy vpłacić do Kasy Boruty" lub do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lodzi na konto Nr 47 ziazna(!zeniem celu Wipłaty 8 kwit dołączyć do oferty Oferty w zalakowanych kopertach z napisem ;Oferta na okna I drzwi" należy kierować do Przemysłu Chemicznego Bo ruta" Wydział Zakupów do dnia 28 czerwca br; w którym to dniu o godz 1000 nastąpi otwarcie ofert w obecności zaintere sowanych osób i przedslawicieli firmy Boruta ~ Firma zastrzega sobie plawo nieprzyjęciaófert bez podania przyczyn oraz! wybór oferenta bez względunaeenę M-41l0 PRZETARO NIEOGRANICZONY Zjednoczenie Przemysłu Gumowego i Tworzyw SztuezDjch w Lodzl ul Sienkiewicza Nr 55 ogłasza przetafll nieograniczool ny na dostawę: 50 tori kazeiny Informacje otrzymać można w Wydziale Handlowym Zjednoczenia przy ul Piotrkowskiej 66 m 8 Oferty w zalakowanych kopertach z napisem "Oferta -dł dostawę katzeiny" najeży składać w WydzJale Handlowym Zjednoczenia Przemysłu Gumowego w Lodzl ul Piotrkowska 66 m 8 do dnia 16 czerwca 1947 r d9 godz 12 Wadium prze" targowe w wysjkości 2 i>r~ent sumy ofertowej wpłaca sit do BGK Oddział w LoJzi na konto Nr 744 Zjedn Przem Gum a kwit załącza :się do oferty Wraz z ofertą przedłożony być musi również odpis aktualny świadectwa przemyr;łowego lub rejestru handiowego Otwarcie ofert nastąpi dn 16 czerwca 1947 r o go<!z 12 w obecooścl przedstawicieli zainteresowanych fabryk I Zjedno czenia Przemysłu G\J01OWego Zjednoczenie Przemysłu GumOWegozastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta częściowego skorzystania z ofert wzgl ul1i~ważnienla J)rzetargu bez podania powodu_ M OGLOSZENIE O PRZET ARGU NIEOORA~ICZONYM Dyr~kcja Okręgu P~zt i Telegmfów w Lublinie ogłasza przetarg nieogt~n~zony na s-zycie mundurów letnich dla prtl Cowników pocztowych z materialu dostarczonego przez Dy/ ~~ Przetarg rozpocznie się -W dniu 14 czerwca 1941 r o godr 12 w lók"a:!u Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Lub~n1e Przy ul Szopena Nr 9 II piętro pók6j Na 35 Do tego termi nu dopuszcullne jest składanie ofert pisemnych w kopertach za~ lakowanych znapisem Oferta ria szycie mundurów" Bliższe Informl)cje określające formę i sposób śkladania bfert wysokość form~ I sposób ilożenla wadium otriymać można w oddziale gos-podarczym Dyrekcji ul Szopena 9 w go dzinach urzędowych Dyrekcja zaslrzega sobie prawo podziału robót -zwiększenia ~ub zmniejszenia ilości swobodnego wy~oru oferenta bez wzglęo tlu na cenę~ orez unieważnienia przetargu bez podania powodu M-4066 OGLOSZENIE O PRZETARGU Polskie Radio ogłasza przetarg n ieogre n I c zony na roboty roemon!owo budowlane w budynku przy ul Wita Stwosza 21 w Mokotowie Oferty zal>tkowane należy skł~dać w Wyduakl Budow\anym P Rprży 111 NOakowskIego 20 III p gdzie też można naby~ podkładki kosztorylsowe przejr zeć p!any I usięgnąć bliż"szych ionf orma(! ji Otwardoe ofert nastąpi w dniu r ó godz 11 w Wy dziale Budowlanym P R " Oferent powinien 7A!lączy~ dą oferty kwl t ~ wpleool1o wa dium w Kasie Pol&kiego Radia w wyookośc! l proc tlumy ofe rowanej dplls karty rejestracyjnej oraz odpis roe j>es bru Po\6kie Radio zastrzega sobie prawo wyboru dowrunego oferenta oraz untewl3żnienia przetargu bez podania powodów i pra wa zwrotu kosztów M-406:ł PRZETARG Biuro KosŁrukcy}ne Odbudowy PaństwoWej Fabryki SztUC% nego Jadwabiu Nr 4 w Soczecinie Looź ul Sien-kiewicza Nr 47 (!parter) ogłasza przetarg nie<>granicwny na wykonanie ruróciągu wodnego I d-lakondensatu na terenie fabryki Zastrze ga się calkowhą wzlględnie częściową dostawę me ŁerilClłów dla wykonania w/g ruroci ą 5w Warunki przetargu tdm:czoe ślepe kosztorysy otrzymać mażna w Biurze Kon strukcyjnym OdIbudowy Państwowej Fabryki Sztucznego Jed wabiu Nr 4 i6qź ul SienkiewkUl Nr 47 (parter) Do oferty na~eżyzałączyć kwit na opłc:cone wmiuro w Banku Gospod Kraj w Lodzl na konto Nr 1209 (Biuro Konstruk cyjne OdlYudowy P F S J Nr 4) w wysokości I Y: proc oferowanej sumy koszt<trysu Przetoarg odbędzie się dnia 16VIl947 r o godz 10 w l0- kalu Biura Konstr Odbud Państwowej Fabryki Sz! Jedwb Nr 4 Lód t Sienkiewkza Nr 47 \ Zastrzega się prawo wyboru ofe re I11ta względme u-nie wałnieni~ przeta rgu DeZ podanie powodu i prawe do odszkodowań M-4065 I>RZET ARG NlEOGRANICZONY Dyrekcja Pol5kiego Monopolu Tytoniowego ogłasza przetarg na wykoneniew eurowym stanie domu mieszkalnego w Wa~szawie przy -zbiegu ulic Kaliskiej i Węg lernkiej Wszelkie Informacje i podkładki kooztory60w"e w ~nie zł 200 (dwieście złotych) obrzymać mowa w Biurze Budow!eiflym Dyrekcji P M T w Lodzi przy ul Kopernika 62 od dnia ogło_ szenia w godz z; wyjlątkiem so1>6t I świąt Oferty w zalakowanyx:h kopertach bez znaków firmowyx:h z napigem: Oferta do przetargu na budowę domu mie6ljkalne go w WarszaWIe" składać należy w Biu~ze Budowlanym do god~ lo dnia!{5 ezerwea 1947 r Ceny materiałów i robodzny tjlzyjęte do Ikal-kula(!ji wrnn o<lpowiadać cenom obowiązującym w dniu złożenia ofe~ty Wa dium w wysokości zł (dwieśc ie pięćdziesiąt tysięcy złotych) na!eży wpfadć do Narodowego Banku Oddział w Wer szawie na rachunek żyrowy Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytonlowego w Wa m zawie N<lWy Swiat 4 e kwit wadialny Ullączyć do oferty Otva<N:le ofert odbędzie s!ę w tym samym dniu a godz 12 w Biurze Budowlanym Oferta obowiązuje w ciągu I miesiąca od dnia ()f\val"cia Dyrekcje P M T z;astrzega sobie wo!ny Wl bór ofejenla nieul:eżnie od oferowanej sumy ograniczenia tobót l unieważn1enie przetargu M-~70

16 16 "MONITOR POLSKI" ~ Dnia 4 czerwca 1941 r Nr 81 PRZET ARO NIEOORANICZONY Państwowa Centrala Handlowa Oddziel Rejonowy w Opolu ogłasza przetarg ni-eograniczlollly na remont klkcilu sk~wego oraz piwnic w Opolu Rynek 12 Oferty na leży skbldać w za1akowanych Iroperi:acl; w kance ~arii Oddziału Rejonowego PCH w Opolu ut Powstailców 20 do dnia 4 czerwca 1947 r gooz 10 I Otwarcie ofert nastąpi w tymże dniu o g<jdzinle II Pod łclady ofertowe i bliższe jnfonnacje można otrzymać u referen la gospodarczego w/w Oddziału Rejonowego Wadium w wyookoścl 2procent od sumy oferowanej należy złożyć przed przetargiem w kasie tutejszego Oddziału Dyrekcja Odd~iału zastrzega sobie prawo wyboru oferenila unieważnienia przetargu lub zmia ny Bości robót bez podania powodów M-4114 Ogłoszenia instytucji publicznych OGLOSZBNIE lu l:jc:hwałą WojeM5dzkiej Rady Narodowej w Bydgosz>czy d-rua 16 października 1945 r leitwierdzonej przez Minister t~ Skarbu pi~llem z dnha r Nr D II 5347j6/4fJ po etancllwiona została likw idacja Komunalnej Kasy Oszczęd 1nośd Województwa PomorskIego z dniem r Wzwią7ku z powyższym w my:śl art 60 p l roz!jlorządze flba Pre~yden!\7ł Rzec zyp ~ ;)()Jtej z duha 24 paid~lernika 1934 t o komlljlalnych kasach ow:zędnośd( Dz U R P Nr 95 dział IX) wzywamy ws zys i kicl1 wierzycieli Kasy do ~głoszenia Iwych wieriy!elnośd w clągu 6zeŚICfuJ miesię<:y od njniej-szego os~atniego ogłolszenia Zgłoszenia wierzyte:lno~ pi&emne l ustn! przyjmują Iikwidator~y w klka!u Kasy w Toruniu pr zy ul FOISa StaromIejs ka Nr 1 KomUl!llllna K~ Oszc z ędnoś ti Wojewódlztwa Pomorski~o w Toruniu UkWida torz)": C-l Kazimierz Sobolewski (-) Brunon Ornass (-) Mgr: Merian Budzyński I 620fM Ogłoszenia OGLOSZENIE I prywatne N~ zsac!iie art 10 ust 2 p a~ dekretu z dn 3fl947 Il ti uregulowaniu ube~ieczeń rzecwwych f osobowych (Dz U R P Nr 5 poz 23) art 449 Kodeksu Hand1owegoi 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dn r o zastosowaniu przepisów prawa o spółkach akcyjnych do władz oraz do likwidacji towarzystw ubezpieczetllwzajemnych (Dz U R P Nr 66 pez 523) Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych ogła 37 a nitsiejszym że powierzoną mu rosteła przez Ministerstwo Skarku (Departament VII) Hkwidacja następujących prywatnych zakładów ubezpi e czeń: l) Towarzystwa Ubezpieczeń Orzeł" Sp Akt w War zawie \ 2) PolskIego T-wa "Pairia" $p Akc w Warszawie 3) T owa Ubezpieczeń "Silesla" w Bielsku 4) Warszawskiego Towarzystwa / Ubezpieczeń Sp Akc " WarszawIe 5) Zjednoczonych Towarzystw Ubezpieczeń "Generali Port Polonia" Sp Akc w Warszawie 6) Białostockiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczel1 " Białymstoku 7) PolskIego Towarzystwa Wzajemnych Ube~pieczeń Cukrowni w Warszawie 8) Krakowskiego Towarzystwa Ubezpieczeń "Flori<lnka" Sp Akc w Krakowie 9) Vesty" Banku Wzajemnych Ubezpieczeń w: Poznaniu 10) Vesty" Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń \ od ~gnia i gradobicia w Poznaniu 11) Poznańsko - Warszawskiego Towarzystwa Ubezpi~czeń Sp Akc w Poz:1aniu 12) Towarzystwa Ube~pieczeń Piast" Sp Akc w War zawie 13) Towarzystwa Ubezpieczeń Przezorność" Sp Akc w Warszawie 14) Niemieckiej S-ki Akc Akwizgratlsko - MOliachijskiego Towa\Zystwa Ubezpieczeń 15) Niemieckiej S-ki Akc Bawarsk iego Towarzystwa Ubez plec zeń dawniej Zakłady Ubezpieczń Bawarskiego Banku Hipotecznego i Wekslowego 16) Towarzystwa Wzajempyi::h Ub ez pie cz eń Właścicieli Dorożek S(jmochodowych w Powaniu 17) Towarzystwa Ubęllpieczeń Wzajemnych WłaściCieli Pojazdów Me<:hanicznych w Warszawie 18) TowarzYltwa Ubezpieczeń Wzajemnych Roślin Tytoniowych od gradobicia 19) Aptekarskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzaj mny\lh Farmakon" w WćjTszawie W zwillzku z tym PowszechilY Zak/ad Ubezpieczeń Wzajemnych wzywa ws!ystkich wierzycieli i roszczących sobie prawa do pcmienionych zakładów uoezpie czeń aby pod skutkami utraty swoich praw zgłosili w Powszechnym Zakładzie Ube:r; pieczeń Wzaiffi1nych (Biuro Likwidacyjne do spraw prywatnych zakładów ubezpieczeń) Warszawa ul Jasna 6 swoje wie rzytelności i roszczenia w ciągu 6 miesięcy oddały ostatniego ogłoszenia W zgłoszeniu naleiywymienic: l) imię nazwi:;ko i firmę wierzyciela (roszczącego pretensje) jes0 miesce zamieszkania lub siedzibę w kraju 2) wierzyfelność wraz z należnościami ubocznymi 3) do!ody istnienia wierzytelności (roszczenia) 4) zabezpieczenia przywiązane dl() Wierzytelności 5) stan sprawy jeżeli co do wierzytelriości (roszczenia) to czy się postępowanie s~dowe lub administracyjne Niezależnie od powyższego Powsżechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych wzywa wszystkie osoby tak fizyczne jak i prawne a w szczególności instytucje kredytowe mające w posiadaniu mien!ewskazanych wyżej prywatnych zakładów ubezpieczeń względnie posiadające wiadomoś(:1 o przechowywaniu tego mienia przez osoby postronne aby zawiadomiły o tym Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych pod skutkami prawa Jednocześnie w powołaniu się na dekret z dn r o rejestracji i umorzeniu niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych pried r (Dz U R P Nr 22 poz 88) - Powszechny Zakład Ubezpiec z eń Wzajemnych w!ywa wszystkich posiadaczy akcyj na okaziciela emitowanych pr ze z wyżej wymienione akcyjne towarzystwa ubezipieczeń aby w ciągu lo miesięcy od dn r przedstawili je Zaklado wi do rejestracji zgodnie z przepisami wzmiankowanego dekretu POWSZECHNY ZAKlAD UBEZPIECZEN WZAJEMNYCH BIURO LlKWIDACY JNE do spraw prywatnych zakładów ube~pieczei 1 H-4067 ; OGLOSZENIE Likwidatorzy Miejskiej Poznański e j Kolei E1ektryc"ej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu ul Gajowa l ogłaszają że mocą u :hwały walnego zgromadzenia akcjonariuszów z dnia 17 grudnia 1946 r z os tała otwarta likwidacja spółki i wzywają wierzycieli spółki do zgłoszenia swych wierzytelnoścd VI ciągu sześciu miesięcy od daty ostatniego ogłoszenia ZdziSław MarchwickI Kons tanly Suligowski M-2037 OGlOSZENIE I Zarząd Fabryki Smigiel Wyrobów Drzewnych i Metalo- WyCll W Szomański Spółka Akcyjna w Warszawie Kamedułów 71a niniejszym wzywa Akcjonariuszów Spółki na dwa mające się odbyć Walne Zgromadzenia a mianowicie: Walne Zgromadzenie w dniu 22 1i:pca 1947 roku o godzinie 13 ~ kancelarii notariusza Siennickiego (Warszawa Ka pucyńska 6) z następującym porządkiem dziennym: 1) Wyhór przewodniczącego 2) Wybory KOmisji Rewizyjnej 3) Wolne wnioski oraz na Walne Zgromadzenie mające się odbyć w ddu 29 lipca 1947 r o g09zinie 13 w kancelarii tegoż netariusza z na- 5lępującym pjrządkiem dziennym: I) Wybór priewodniczą~ego 2) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjne} 3) Rozpatrzenie I zatwierdzenie bilansów oraz rachunkćłv Strat i Żysków za Lata 1944/1945 i 1946 oraz u<hielel1ie wła dzom Spółki absolutorium 4) Powzięcie uchwały o likwidacji i r o zwią z anie Spółki 5) Wybór Komisji Likwidacyjnej w składzie 3 osób i upoważnienie Komisji do likwidacji majątku Spółki w szciególno ści do sprzedaży najeżących do ojej nieruchomości za ustaloną najniższą cenę 6) Wolne wnioski Akcjonariusze chcący w:dąć udział w powyższych Walnych Zgromadzeniach winni zgłosić się na nie z należącymi do nich świadectwami tymczasowymi M-3812 OGŁOSZENIE l M oc ą uc h wały zgromadzenia udziałowców z dnia 2!XI1946 roku firma Alm-aria" ::;pólka Przemysłowo - Zielarska Spół ka z og r odp w Poznaniu Sw Marcln 33 : Oddziały w Krakowie i Katowicach rozwiązała się Jako likwidatora wzywam po myśli art 268 K H wierzyc!(1i do zgłoszenia 6wycbpretensjl w ciągu trzech miesięcy ood rygorem tlwtków prawnych M/3150 OGLOSZENIE II Nadzwyczajne Walne Zebranie Akcjonariuszy firmy: Zakłady liliynieryjl1<l - BLKlowlane dr Czeslaw Klos Sp Akc w Warszawie odbędzie się dnia r o godz 14 w kancdarii ootańusza Pliszczyńskiego w gmachu hipotecznym przy ulicy Kapucyński e j z następującym porządkiem dziennym: l) Zagajenie 2) Wybór Przewodniczącego i sekretarza 3) Sprawozdanie Zarządu za czas 1944 do ) Przyjęcie bilansu otwar;:ia (wpłata kapitału akcyjnego pr zez: ekcjonuluszy do 100 procent) 6) Wyoór Zarządu Spółki 7) Uchwalenie budżetu Spółki za rok operacyjny ) Wolne wnioski 2arząd Spółki M-2601 OGŁOSZENIE n Zarząd SandomierSko Wiełkqpolskiej Hodowli Nasion Spółka Akcyjna zawiadamia że w dniu 17 czerwca 1947 roku odbę<hie się w Wąrszawie w kancelarii notariusza Karola Hett Jingera w gmachu Hipote r k4 pny umcy KapucyńSkiej 6 o god z 15 Nadtwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad: I Zagajenie i wymr przewodniczącego 2 Sprawa wyn1groozenia tjllzędujących czł{)nków Rady N2dzorcz ~ j oraz zwrotu kosztów z pcroodu udziału w posie dzeniach Rady 3 Sprawa regtllaminu dla Rady Nadzorczej 4 Wybór 5-du członków Rady Nedzorczej -S Wolne wnioski Właściciele akcji imiehllyc h i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w Walnym ZgromadzenIU jeże 1 d są za pisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia M OGŁOSZENIE II Zarząd spólki Lak os" s z o o w Warszawie w związku 1: pollczeniem s lę s pół k i "Lakos" Sop z o o ze spółk~ "Gabe C-ie" sp z o 0 w KaloWicach rriniejs-zym ogł~slza w myśl art 286 Kodeksu Handlowego o zantiarze złączenia maj ątk u połączonych spółek M-25~1O OGLOSZENIE II Po myśli art 50 r07p Prez RP z dnia 24 p aździernika 1934 roku (Dż U R P Nr 95 poz 860) Dyrekcja Komunalnej Ka ~y O szczędności Powialu Krakowskiego w Krakowie ogłasza że majątek Komuna:lllej Kasy Oszczędności»Owialu krakow ~kiego i majątek KOmunalnej Ka~y O s zczędności Związku Mi ę - dzykomunalnego w Bochni zo s tan ą z dniem 30 czemvca 1947 r iłączone z powodu poł ~cz enia ohu Kas po myśli art 46 ust I wyżej powołanego ro z p o rządżenia pizez przeniesienie całego majątku Koml1nalni:j KL y Oszcz ęjno ści Związku Międzyk o mu"ain~go w Bochrii na KonlUrl ił l1ą Kase Oszczędności Powiatu Krakowskiego w Krakowie - Wierzyci~lom którejkolwie k z: Kas przysługuje prawo li! iądania przed uplywem 5zesciu miesięcy od daty ostatniegc (trzeciego) ogjosz ilia aby wierzytelnosć ich została la płaco n<l M-3476 OGLOSZENIE n Zarząd Spółki Akcyjnej "Pluton" T i M Tarasiewiczó\\ w Warszawie zawiadamia PP Akcjonariuszy że w dniu 2;; czerwca 1947 r o godzinie 15 w lokalu przy ulicy Piusa XI Nr llb m 8 w Warszawie odbędzie się zwyclajne Walne Zgro madzenie Akcjonar:uszy Spółki z nastwującym por ządld e"1l 4ziennym: l Zagajenie i wybór Prz e wodniczącego Zebrania 2 Sprawozdanie Zar ządu i Komisji Rewi zyjnej za 1946 r 3 Rozpat rzenk i n fw i e rdzeńie sprawozdania bilansu ra chunku Strat i Zy6k IV za 1946 rok i udzielenie Zarz ądowi po kwitowania 4: Podział zysk u Z 3 19~6 rok 5 Przeniesienie na Kapit a ł Zapasowy sumy ił fi gurującej na roku Różne Rezerwy 6 Pokt ycie Kapilalem Zapasowym straty za 1944 r w kwo cie zł \Vyhory CZ!Qnkóllv Zl<lf Z ąoo i CzłQnków Komisji ReWl zyjnej 8) Wolne wnioski PP Akcjonariusze pragn ąc~ wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu winni złożyć swe akcje lub kwity depo zytowe w Za rżądzie Spółki na 7 dni przed Zgro~adzeniem At-3J64 OGLOSZENIE III Likwidator < firmy "Przędziwo - Hurtowy handel lnanufak iurą i galanteri ry sp z ogialliczoną odpowiedzial n ości ą " w Loczi ul PQtudniQwa Nr 4 ogłasza że otwarta zoslała lik wida cja spółki i wzywa wierzycieli Slpółki do ogłosze nia swych w:c rzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ostatniego (trzecie go) ogłoszenia Miasto Łódź dnia 19 kwietnia 1947 ro k" Likwi dator firmy Jerzy Dokont adwokat Lódź Ul StefanJ JaraclC 55 m 3 M-I681 RENUMERI\ TA "Monitora Polskiego" \\ ynosi mieslę<:znie zł 250- Num~r pojedynczy zl 15- Numery specjalne zl CENY OGLOSlEJii:l: O zagubionych dokumentach zł 10 Z8 wy raz - Edykty nadsyłane przez Sta r;)\ (Ref Spraw Inwa Iiqzk) zł 4 u l wyraz - Uznanie za zmarłego zł 10 za wi~rsz mm I szp (na str 6 szp) - Odtworzenie zagubionych dq!:u -t ~ l1 tó w zl 10 za wiersz mm I szp (na str 6 Stp) - Inne ogło szenia s~<!owe zl 35 ~ wiersz mm I szp (na str 6 $lp) - Przetargi I wszelkie inne ogłoszeni;j zł 40 za wiersz mm 1 sep :1 tr 6 szp) Za bilanse I u kła d tabelaryczny dolicza się 50% Za terminowy <!ruk ogłoszeń Wydawnictwo nie odpowiada Ogłoszenia de \1onitora Polskiego" naleiy kierować wyłę"w do Biu ra Ogłoszeń i R"klam Polskiej Agencji Prasowej PAP w Warszawie ul Młodz Jugosłow (Pierackiego) 1 t lub do Oddziałów Polskiej Agencji Prasowej PAP Naleiność za ogłoszenia płatna gotówką z góry_ Redaguje KOlllijpf Rfna!<vnv Złożono w Zakl Graf Ksi~ika" W-wa Smolna 12 Tłoczono w "Druk Państwowej Nr l" w Warszawje 8 11

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan Lista nr 1 - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro GOLBA Mieczysław Józef KUROWSKA Maria Stanisława ZIOBRO Kazimierz Bronisław SIEMBIDA Wiesław DZIUBIŃSKI Jan STRZĘPEK Renata URUSKI Piotr Marcin SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Kwatera II Rzędy od 1-10

Kwatera II Rzędy od 1-10 1 wolny II 1 1 pojedyńczy 2 Mikołajczak Franciszek 1985 II 1 2 pojedyńczy prolongata do 2022 roku 3 Koncewicz Stanisław 2005 II 1 3 pojedyńczy głębinowy 4 wolny II 1 4 pojedyńczy 5 Budój Agnieszka 1943

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 Rej. 266/2014 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

GR RÓŻAŃCOWA I - LEŚNIÓWKA

GR RÓŻAŃCOWA I - LEŚNIÓWKA GR RÓŻAŃCOWA I - LEŚNIÓWKA ND - 28 VIII SZYMBARA JAN, GODZISZ MARCIN PN-29 VIII JANIK ZBIGNIEW W-30 VIII MICHALCZYK EUGENIUSZ, MICHALCZYK MIROSŁAW ŚR -31 VIII KURCAB TERESA CZ- 1 IX PAWŁOWSKI TADEUSZ,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Potomkowie (Descendants of)

Potomkowie (Descendants of) 1. Konstanty LEWICKI (b...1722;d.aft..1776) sp: Marianna KILAROWICZ (b...0001;m.5.02.1747) 2. Stanislaw (Kostka) LEWICKI (b.21.11.1747-laszki Murowane) sp: Katarzyna ŻARNOWSKA (b...0001;m.6.02.1774) 2.

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZESTNIKÓW SCALENIA OBRĘBU PIECHY, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UCZESTNIKÓW SCALENIA OBRĘBU PIECHY, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 1 WYKAZ UCZESTNIKÓW SCALENIA OBRĘBU PIECHY, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Nr. jednostki rej. 1. Abramczyk Franciszek Józef; Rodzice: Józef, Janina ul. Reymonta 14/5;

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Lista uczestników szkoleń energetycznych z zakresu urządzeń gazowych (grupa III) w ramach projektu Energetyka z przyszłością nr POKL 04.01.02-00-088/12 Grupa A - termin szkolenia 16/17 maja, egzamin 17

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 7 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2013 r. nr 115-16-13 w sprawie nadania tytułu profesora Na podstawie art. 25 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

18 października niedziela 7.30. Ks. Heliodor. : + Józef Wojsz greg. 7.30

18 października niedziela 7.30. Ks. Heliodor. : + Józef Wojsz greg. 7.30 18 października niedziela 7.30 Ks. Heliodor : + Józef Wojsz greg. 7.30 Dziękcz. z pr. o Boże bł. dla Daniela Zaczka w 18 ur., oraz op. MB dla Iwony i Jana w 20 r. ślubu i p 7.30 + Kazimierz Szabłowski

Bardziej szczegółowo

Gmina Zawoja Lista podstawowa

Gmina Zawoja Lista podstawowa Gmina Lista podstawowa Nazwisko i imię BaŜak Janina Białas Janusz Dyrcz Józef Dyrcz Józef Dyrcz Krzysztof Grausz Józefa Kaczmarczyk Tadeusz Kozina Wojciech Marek Tadeusz, Maria Mazur Danuta Pacyga Krzysztof

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego /WYCIĄG/ Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Puławach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Puławy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2011 r. Nr 11. z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Warszawa, dnia 6 października 2011 r. Nr 11. z dnia 25 sierpnia 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 6 października 2011 r. Nr 11 Treść: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 54 Nr 24 z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

2. WRÓBEL Marcin Krzysztof, lat 43, zam. Żywiec zgłoszony przez KWW BURMISTRZA ANTONIEGO SZLAGORA - lista nr 28

2. WRÓBEL Marcin Krzysztof, lat 43, zam. Żywiec zgłoszony przez KWW BURMISTRZA ANTONIEGO SZLAGORA - lista nr 28 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żywcu z dnia 3 listopada 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Żywcu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

REV 2013-2018. Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV

REV 2013-2018. Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV 1 Adamiczka Jerzy jerzy.adamiczka@aimproperty.pl 601-772-009 Wrocław REV-PL/PFVA/2013/147 2 Bablok Andrzej bablok@pronet.com.pl 32/205-12-62 Katowice

Bardziej szczegółowo

Rząd Polski. 1. prezydent Bronisław Komorowski
2. premier Donald Tusk
3. Waldemar Pawlak
4. Elżbieta Bieokowska
5.

Rząd Polski. 1. prezydent Bronisław Komorowski<br> 2. premier Donald Tusk<br> 3. Waldemar Pawlak<br> 4. Elżbieta Bieokowska<br> 5. Rząd Polski 1. prezydent Bronisław Komorowski 2. premier Donald Tusk 3. Waldemar Pawlak 4. Elżbieta Bieokowska 5. Michał Boni 6. Jolanta Fedak 7. Adam Giersz 8. Cezary Grabarczyk

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

4. CYMANN Helena, lat 62, zam. Tczew zgłoszona przez KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - lista nr 15

4. CYMANN Helena, lat 62, zam. Tczew zgłoszona przez KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - lista nr 15 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tczewie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tczewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W BESTWINIE Bestwina ul. Krakowska 111 Tel. (032) ; fax. (032) ;

URZĄD GMINY W BESTWINIE Bestwina ul. Krakowska 111 Tel. (032) ; fax. (032) ; URZĄD GMINY W BESTWINIE 43-512 Bestwina ul. Krakowska 111 Tel. (032) 215 77 00 ; fax. (032) 215 77 12 ; e-mail: info@bestwina.pl Wstępna lista osób zakwalifikowanych do Kompleksowego programu zmierzającego

Bardziej szczegółowo

alfabet. 54. Kalinowska Lucyna Kapuściński Paweł Karpiński Tomasz Karwowski Cezary Kawka Jarosław śp. Kincel Andrze

alfabet. 54. Kalinowska Lucyna Kapuściński Paweł Karpiński Tomasz Karwowski Cezary Kawka Jarosław śp. Kincel Andrze alfabet. 1. Antoszkiewicz Krystyna 13 2. Bacia Andrzej 52 3. Banach Witold 140 4. Barejko Zenon 114 5. śp. Bierzyńska Barbara 55 6. śp. Bischoff Tomasz 86 7. Brykowska-Liniecka Ewa 138 8. Cegliński Stanisław

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego /WYCIĄG/ Na podstawie art. 168 l ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

APARAT BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Kadra kierownicza

APARAT BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Kadra kierownicza APARAT BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Kadra kierownicza WOJEWÓDZTWO SUWALSKIE Nazwisko i imię Imię ojca KW MO/WUSW w Suwałkach Komendanci/szefowie Kaczmarek Franciszek Franciszek płk 1 VI 1975 16 IV 1989 Wi licz-iwańczyk

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK Wielkanocny r.

PONIEDZIAŁEK Wielkanocny r. PONIEDZIAŁEK Wielkanocny 17.04.2017 r. 7.3o + Bernadeta i Bronisław, Rodzice z obojga stron, Henryk, Jan, Marian 7.3o + Stanisława (k) i Stanisław, Janusz, Grzegorz i Martin Woźniakowscy 9.oo + Tadeusz

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH -1- OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kowarach zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Family Group Record. 9. Liber Natorum, Copulatorum, Mort. pro Laszki Murowane 1741-79 [rit. lac.], AGAD W-a, z.437, sygn.49 (Stara Sól), 90.

Family Group Record. 9. Liber Natorum, Copulatorum, Mort. pro Laszki Murowane 1741-79 [rit. lac.], AGAD W-a, z.437, sygn.49 (Stara Sól), 90. Konstanty LEWICKI 1..1722..1747 Laszki Murowane mieszczanin Aft..1776 Occu-2 Descr -3-4 Res 's father 1 M 2 M 3 M 4 M 5 F 's mother 5.02.1747 Laszki Murowane Marianna KILAROWICZ 5..1747 Laszki Murowane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 5 września 2009 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 82 z dnia 0 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22.11.2011

Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22.11.2011 Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22.11.2011 W dniu 22.11.2011 o godzinie 11:00 w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przy ulicy ul. Nowoursynowskiej

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GOSPODARSTW ROLNYCH STOWARZYSZENIA EKOLAND PODDANYCH KONTROLI NA ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009

WYKAZ GOSPODARSTW ROLNYCH STOWARZYSZENIA EKOLAND PODDANYCH KONTROLI NA ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009 WYKAZ GOSPODARSTW ROLNYCH STOWARZYSZENIA EKOLAND PODDANYCH KONTROLI NA ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009 L.p Nazwisko i imię województwo 1 Babalscy Aleksandra i Mieczysław kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów I. Fundusz Promocji Mleka rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 25.11.2013 r. Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Nr działki przed podziałem

OBWIESZCZENIE. Nr działki przed podziałem WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 roku WIŚ-III.747.3.9.2013.BG1 OBWIESZCZENIE Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku

Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku Lp Imię i Nazwisko Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku Rok przynal do PZŁ Funkcja w kole i PZŁ Posiadane uprawnienia Przynależność do koła i okręgu 1. Apanasowicz Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul.

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul. Zamkowa 1 1. Beata Łoboda - Przewodnicząca Komisji 2. Marta Teresa Idzikowska - Zastępca

Bardziej szczegółowo

Powiat kutnowski 1/5

Powiat kutnowski 1/5 Powiat kutnowski Załącznik nr 3 Zadanie p.n. Melioracje gruntów rolnych Budy Stare Witoldów, Budy Nowe, Suchodębie Majątek, Łanięta gm. Łanięta" 107 Gminna Spółka Wodna w Łaniętach 1 Maria Lubasińska,000

Bardziej szczegółowo

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Gorzyce w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE GRĘBÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE GRĘBÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE GRĘBÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW Sołtysów i rad sołeckich sporządzony dnia 20 luty 2011 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Grębowie. I. Dla wyboru sołtysów i rad sołeckich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w Aleksandrowie Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Aleksandrowie Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie, Aleksandrów 54, 21-400 Łuków 1 Filipczak Monika Przewodniczący 2 Kurowska Zofia Zastępca 3 Chudowolska

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA LISTA KONKURSOWA 1/2012 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH OKRĘG KIELCE - GRUPA PÓŁNOC

OKRĘGOWA LISTA KONKURSOWA 1/2012 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH OKRĘG KIELCE - GRUPA PÓŁNOC OKRĘGOWA LISTA KONKURSOWA 1/2012 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH OKRĘG KIELCE - GRUPA PÓŁNOC Z LOTU GOŁĘBI MŁODYCH, ODBYTEGO Z MIEJSCOWOŚCI ŚWIEBODZIN DATA ODBYTEGO LOTU - 16.09.2012 ROK ODLEGŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY XIII WOJEWÓDZKICH ZAWODÓW STRZELECKICH LIGI OBRONY KRAJU

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY XIII WOJEWÓDZKICH ZAWODÓW STRZELECKICH LIGI OBRONY KRAJU LIGA OBRONY KRAJU BIURO KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO W BYDGOSZCZY 85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 30 Tel. 052 371 27 40 fax. 052 371 27 40 www.lok.org.pl, www.lok-bydgoszcz.neostrada.pl, ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR WÓJTÓW GMIN OŚCIENNYCH BOLESŁAWCA, CZASTAR, SOKOLNIK, BIAŁEJ I ŁUBNIC

ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR WÓJTÓW GMIN OŚCIENNYCH BOLESŁAWCA, CZASTAR, SOKOLNIK, BIAŁEJ I ŁUBNIC ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR WÓJTÓW GMIN OŚCIENNYCH BOLESŁAWCA, CZASTAR, SOKOLNIK, BIAŁEJ I ŁUBNIC WÓJCIN 07.07.2013 R. M-ce Nazwisko i imię rok ur. Klub 1 2 wynik 10x Karabin sportowy - 20 strzałów - seniorzy

Bardziej szczegółowo

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014 Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014 Nazwisko i imię Tytuł Telefon Pokój, budynek KULCZYK Jan prof.dr hab.inż. 320-25-70 305 B5 CHROSTOWSKI Henryk 320-27-85 307 B5 DOMAGAŁA Zygmunt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015. WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 października 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015. WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 października 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015 WÓJTA GMINY z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONIECPOLU. z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONIECPOLU. z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONIECPOLU z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Koniecpolu zarządzonych na dzień

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Frekwencja 27,12% Łączna liczba głosów ważnych oddanych na wszystkie listy okręgowe 10681. L. uprawnionych 39917. L. uprawnionych - A 39889

Frekwencja 27,12% Łączna liczba głosów ważnych oddanych na wszystkie listy okręgowe 10681. L. uprawnionych 39917. L. uprawnionych - A 39889 WSTĘPNE WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Frekwencja 27,12% Łączna liczba głosów ważnych oddanych na wszystkie listy okręgowe 10681 L. uprawnionych 39917 L. uprawnionych - A 39889 L. uprawnionych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG Nazwa Adres siedziby Status prawny organizacji ul. Wroniecka 14 Klub Seniora JAŚKI z Ostroroga Aktywne Kobiety z Bobulczyna Mieszkańcy Wsi Oporowo

Bardziej szczegółowo

IV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW

IV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW Teresin, 19 sierpnia 2012 PROTOKÓŁ IV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW 17-19 sierpnia 2012 Organizatorzy: LKS Mazowsze Teresin Obsada Sędziowska: Sędzia Główny Jawor Tadeusz kl. P Kielce Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

20. Mistrzostwa Europy Weteranów Arhus, DEN

20. Mistrzostwa Europy Weteranów Arhus, DEN 29.07 10.00 Dysk Duber Jerzy 57-05-08 M 60 Finał 10.00 Dysk Zwolski Edward 56-04-19 M 60 Finał 10.00 Trójskok Bartosik Ewa 51-03-15 W 65 Finał 10.30 100 m Tomczyk Emil 58-06-15 M 55 Półfinał 11.00 Kula

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 WYKAZ przedsiębiorców mogących składać wnioski o licencje na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwo Oddziału kat.a z "50"

Mistrzostwo Oddziału kat.a z 50 Mistrzostwo Oddziału kat.a z "50" 1 FILIPEK Stefan - WOLSZON Zygmunt 424,05 2 TAZBIR Marcin 500,78 3 ANDRZEJCZAK Stefan 515,92 4 WITTSTOCK Wiktor 537,00 5 RACHUNEK Stanisław 660,33 6 ZAPADKA Roman 733,74

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DZIERŻAWCÓW ORAZ OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DZIERŻAWY. Lp. Nazwisko Imię Lokalizacja przedmiotu. Nr działki. Pow. [m 2 ] Przeznaczenie

WYKAZ DZIERŻAWCÓW ORAZ OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DZIERŻAWY. Lp. Nazwisko Imię Lokalizacja przedmiotu. Nr działki. Pow. [m 2 ] Przeznaczenie ZAŁĄCZNIK NR 1 Do uchwały Nr XVIII/92/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 października 2011 WYKAZ DZIERŻAWCÓW ORAZ OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DZIERŻAWY Lp. Nazwisko Imię Lokalizacja przedmiotu Nr działki

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

Walne zebrania sprawozdawczo wyborcze członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lutomiersk

Walne zebrania sprawozdawczo wyborcze członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lutomiersk Walne zebrania sprawozdawczo wyborcze członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lutomiersk W styczniu rozpoczęły się walne zebrania sprawozdawczo wyborcze członków Ochotniczych Straży Pożarnych w

Bardziej szczegółowo

- 1 - LISTA KONKURSOWA 05/2016. POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH Oddziału KŁODAWA. z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości SŁUBICE

- 1 - LISTA KONKURSOWA 05/2016. POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH Oddziału KŁODAWA. z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości SŁUBICE - 1 - LISTA KONKURSOWA 05/2016 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH Oddziału KŁODAWA z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości SŁUBICE Data odbytego lotu - 18.09.2016 rok Odległość do punktu

Bardziej szczegółowo

Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Projektów Komercyjnych:

Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Projektów Komercyjnych: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty

Bardziej szczegółowo

GOÓĘBIE MÓODE DO WYSTAWY W KAT: STANDARD OKRĘGOWY 2016 R Lp. NAZWISKO IMI?

GOÓĘBIE MÓODE DO WYSTAWY W KAT: STANDARD OKRĘGOWY 2016 R Lp. NAZWISKO IMI? GOÓĘBIE MÓODE DO WYSTAWY W KAT: STANDARD OKRĘGOWY 2016 R. 1 BARTH JANUSZ 2 PL-083-16--8913 5 188.75 914.93 2 WOJCIECHOWSKI RYSZARD 1 PL-0453-16-4339 5 186.05 994.54 3 RUTKOWSKI JAN 1 PL-453-16--6090 5

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu 2016-06-17 1. Adamczyk Adam Mateusz 10:00 2. Banach Szymon Mateusz 10:00 3. Biel Wiktor Maksymilian 10:00 4. Duda Mariusz Stanisław 10:00 5. Duda Rafał Łukasz

Bardziej szczegółowo

Intencje mszalne we wrześniu 2014

Intencje mszalne we wrześniu 2014 01 Niedziela XIV w ciągu roku + Genowefa Dziechciowska (19 miesięcy po śmierci) 9:00 + Sykstus Krauze (22 rocz. śm.) 9:00 Dziękczynno-błagalna w dniu 32. rocznicy ślubu Jadwigi i Kazimierza Pytlińskich

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE / WYCIĄG /

OBWIESZCZENIE / WYCIĄG / OBWIESZCZENIE / WYCIĄG / KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

18 czerwca 2013 r. BIEG NA 40 M DZIEWCZĘTA, SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I-III BIEG NA 40 M CHŁOPCY, SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I-III

18 czerwca 2013 r. BIEG NA 40 M DZIEWCZĘTA, SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I-III BIEG NA 40 M CHŁOPCY, SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I-III WYNIKI BIEG NA 40 M DZIEWCZĘTA, SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I-III I miejsce: Izabella Barska, Szkoła Podstawowa nr 92, wynik: 6,81 s. II miejsce: Agata Boczkowska, Szkoła Podstawowa nr 92, wynik: 7,02 s. III

Bardziej szczegółowo

Rejestr inspektorów rolnictwa ekologicznego

Rejestr inspektorów rolnictwa ekologicznego GŁÓWNY INSPEKTOR JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Numer stan na 22.11.2010 r. do rejestru zostało wpisanych 99 inspektorów rolnictwa ekologicznego 0001 Bańkowski Marek X Zbiórzestanu Rejestr

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49/2015. Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 kwietnia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49/2015. Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 kwietnia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku Na podstawie art. 108, ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego /WYCIĄG/ Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo