KALKULACJA KOSZTÓW ABC DLA PROCESÓW MI DZYORGANIZACYJNYCH JAKO ELEMENT X-ENGINEERINGU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KALKULACJA KOSZTÓW ABC DLA PROCESÓW MI DZYORGANIZACYJNYCH JAKO ELEMENT X-ENGINEERINGU"

Transkrypt

1 KALKULACJA KOSZTÓW ABC DLA PROCESÓW MIDZYORGANIZACYJNYCH JAKO ELEMENT X-ENGINEERINGU KRZYSZTOF MICHALAK Pltechka Szczecska Streszczee Współczese przedsbrstwa dc d pprawy swch wyków faswych, a czst p prstu chcc przetrwa a kkurecyym ryku craz czce zwraca sw uwag a metdy parte a techlgach prceswych. W latach 80 ubegłeg weku uwag przedsbrstw przycgał Busess Prcess Reegeerg. Frmy masw przeprwadzały rergazac prcesów z lepszym lub grszym rezultatem. Pdby sukces zaczya ds metda rachuku ksztów prcesów. Obece craz wce rgazac gspdarczych stara s wprwadz rachuek ABC w celu trzymaa lepszych akcw dkładeszych frmac pszych ksztach. Jed z awszych metd macych a celu ptymalzac prcesów est X-Egeerg, pzwalacy a elmac eefektywc a styku rgazac, czyl dla prcesów mdzyrgazacyych. Słwa kluczwe: Rachuek Ksztów Dzała, Actvty Based Cstg, Reegeerg, X Egeerg, techlge prceswe. Wstp Współczese przedsbrstwa sta przed craz wkszym wyzwaam. Zastrzaca s kkureca, zwkszace s wymagaa kleta raz du wkszy kedyklwek wczee wpływ kleta a ryek sprawa, e frmy szuka craz t lepszych metd zarzdzaa w celu utrzymaa s a kkurecyym ryku. W blczu tych zma aley s zastaw, ake cele stawae s bece przed frmam. Według Budzskeg [] w ekm przedsbrstw wzka celów składa s z trzech celów czstkwych, mawce: mmalzaca ksztów wytwarzaa, maksymalzaca akc twarów usług, skala prdukc (wyczuce ryzyka ryku). Aby trwale utrzymywa s a ryku kkurec musmy główe mmalzwa kszty, rówczee pds ak prdukwa t, c s dbrze sprzedae (wyczuce ryku talet kerwczy). Techlge prceswe mg staw efektywe arzdza, dzk którym mlwe stae s sgce celów zarów ekmczych ak techcz prdukcyych. Na przełme lat M. Hammer J. Champy pracwal w metd dskalea przedsbrstw Busess Prcess Reegeerg (BPR), która plegała a zaprektwau dzałalc frmy emale d pdstaw. BPR był ukerukway a dzałaa wewtrz rgazac. Zastswae w przedsbrstwach BPR w płczeu z mdzy ym takm metdam ak Bechmarkg (systematycze prówywae s z alepszym), Just I Tme (system dstaw a czas), Ttal Qualty Maagemet (kmplekswe zarzdzae akc), Target Cstg (rachuek ksztów dcelwych), Actvty Based Cstg (rachuek ksztów prcesów) umlwa zacz ppraw realzac prcesów, skrócee czasu ch realzac, pdesee akc raz bee ksztów. Wród wymeych metd a szczegól uwag zasługue metda ABC. Umlwa a dkładesze krelae ksztów pszych a prdukce wyrbów lub te ksztów

2 34 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZDZANIA WIEDZ Sera: Studa Materały, r 0, 2007 wadczea usług. Rachuek ksztów prcesów e tylk dpwada a pytae le day wyrób lub usługa ksztue, ale c waesze, dlaczeg. Mlwe est t mdzy ym dzk temu, e frmace pszych ksztach zberae s w mescach ch pwstawaa. Usprawae rergazaca prcesów wewtrz właseg przedsbrstwa me bece by u ewystarczace, aby utrzyma s a ryku zatrzyma kletów. Rergazac pwy zsta pddae wszystke prcesy lece a drdze d wytwrzea dstarczea prduktu e tylk wewtrz aszeg przedsbrstwa, ale rówe przedsbrstw współpracucych z am, a take prcesy aszych kletów. Optymalzac prcesów a styku rgazac prcesów pad rgazacyych zamue s X-Egeerg zaprpway przez J. Champy'eg. X- Egeerg umlwa przedsbrstwm wyce z prcesam pza grace włase rgazac wymaga edak d ch due twartc awc. Wprwadzae prgramów BPR w przedsbrstwach me by wspmagae przez metd ABC. Naleałby s zastaw czy mlwe by był pracwae metdy ABC dla przedsbrstw chccych wprwadz X-Egeerg. Brc pd uwag, e kade z tych przedsbrstw me stswa e systemy frmatycze d zberaa daych ksztach e est t prblem trywaly. 2. Prceswa kalkulaca ksztów Rachuek ksztów dzała zstał sfrmalzway w kcu lat semdzestych przez amerykaskch prfesrów R. Cpera, S. Kaplaa H. T. Jhsa. [6] Ptrzeba pracwaa we metdy kalkulac mała swe ródła w welu czykach, wród których aczce wymea s: sl kkurec rykw wzrst wymaga kletów, czeg wykem była mała tleraca dla wad czy te ske akc wyrbów, rzwó techlg frmatyczych w wyku, któreg skrócy zstał czas przetwarzaa daych, wzrst ksztów predch ksztów stałych przy edczee malecych ksztach płac spwdwae dywersyfkac prdukc, autmatyzac prcesów techlgczych, stswae wych metd zarzdzaa, wzrst ksztów faz przed p prdukcyych. W take sytuac klasycze metdy kalkulac kazały s edkłade główe ze wzgldu a spsób rzlczaa ksztów predch stałych. Według Kaplaa Cpera [6] algrytmy kalkulac ksztów w tych metdach kształtwae były pd wpływem sprawzda faswych. Były wystarczace dla ptrzeb audytu zewtrzeg e dawały edak dkładych frmac ksztach w przekru prduktów kletów w wyku, czeg e ma był krel ch zyskwc. Cytuc za Jarug [2] w kcepc rachuku ksztów dzała przyt, e t e prdukty fale, lecz dzałaa pcga za sb krele kszty prede, które mg by zrelacwae d tych zada. Kszty dzwercedla zasby zuywae przez przedsbrstw w celu dstarczea prduktów lub usług. Rzlczae ksztów dbywa s dwustpw. W perwsze faze rzlczaa ksztów ksumpc zasbów przypsue s dzałam. W druge faze krela s, które dzałaa ksumwae s przez prdukty lub tez e bekty ksztwe (klec, kaały dystrybuc). Na rysuku przedstawy est dagram przepływu ksztów pracway przez CAM I (Csrtum fr Advaced Maufacturg Iteratal). Aal-

3 Krzysztf Mchalak 35 Kalkulaca ksztów ABC dla prcesów mdzyrgazacyych ak elemet X-Egeergu za ksztów w płaszczye pwe dae dpwed a pytae le daa rzecz ksztue. Natmast płaszczyza pzma dpwada a pytae, dlaczeg daa rzecz ksztue. Wdk keruku ksumpc ksztów Zasby Ile daa rzecz ksztue? Wdk keruku przepływu prcesów Przypsae ksztów zasbów Nk ksztów zasbów Prcesy Dzałaa Merk efektywc Przypsae ksztów dzała Nk ksztów dzała Obekty ksztwe Dlaczeg daa rzecz ksztue? Pdemwae lepszych decyz ródł: [3] Rysuek. Dagram przepływu ksztów w metdze ABC Wprwadzee w przedsbrstwe d rzlczaa ksztów metdy ABC wymaga krelea czyc keczych d wyprdukwaa prduktu. W wyku aalzy wartc prcesu gspdarczeg astpue zdetyfkwae wszystkch dzała raz krelee dzała zwkszacych wart prduktu dla kleta (t. wart uytkw), ak te dzała ezwkszacych wartc prduktu [2]. P kreleu zbru czyc ptrzebych d wykaa daeg prduktu aley s zastaw czy ma wyelmwa lub skróc czas trwaa ake czyc bez zmeszea zadwlea kletów. Kerwctw przedsbrstwa czst wymaga przygtwywaa raprtów wewtrzych dtyczcych pesych ksztów dla wydrbych czc prcesu gspdarczeg. Dlateg w kleym etape przeprwadzaa kalkulac ksztów dzała wydrba s cetra dzała, które grupu klka cle pwzaych ze sb czyc. Przy wydrbau cetrów ksztów ma s psłuy klasyfkac dzała zaprpwa przez Cpera Kaplaa [7]. Klasyfkaca ta pzwala wydrb klka róych pzmów alkac ksztów, czyl w rezultace róych pzmów dzała. Według Cpera Kaplaa wyróamy astpuce pzmy dzała: 3. dtyczce całeg przedsbrstwa zarzdzae przedsbrstwem, utrzymae budyków grutów, chra, wetlee grzewae,

4 36 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZDZANIA WIEDZ Sera: Studa Materały, r 0, dtyczce rdzau prduktów (rdz prduktów) bsługa techcza prcesu prdukc, ps techczy prduktów, zmay w techce prdukc, udskalee prduktu, 5. dtyczce part (ser) prduktów przygtwae prdukc, przemeszczee materałów (trasprt wewtrzy), zlecea zakupu, adzór, ktrla, 6. dtyczce edstk prduktu czas pracy bezprede, materały bezprede, utrzymae maszy w ruchu, eerga (techlgcza). Dzałaa dtyczce edstk prduktu zale bezpred d welkc prdukc. Teg typu dzałaa zuywa zasby prprcale d welkc prdukc geeru główe kszty bezprede. Kszty zwzae z part prduktów pwsta tyle razy le razy zmea s wytwarzaa lub przygtwywaa d sprzeday parta. Kszty te s stałe dla edstek btych part. Przykładem dzałaa dtyczceg part prduktów est techcze przygtwae prdukc. Kszty te s tym wksze m wce wytwarzaych est ser, pewa przed kad part prduktów aley przygtwa techcze maszyy. Kszty te atmast s take same dla kade ser prduktów ezalee le ta sera lczy prduktów. W przypadku prdukwaa przez przedsbrstw róych rdzaów wyrbów lub wyrbów wchdzcych w skład rdzy wykywaa est trzeca klasa dzała. Dzałaa te wykywae s w celu umlwea prdukc sprzeday pszczególych rdzaów wyrbów. Istte est t, e dzałaa te zuywa zasby ezalee d teg le edstek lub part daeg wyrbu est wytwarzae. Istee eszcze kategra dzała, które e mg by przypsae d pszczególych prduktów. Celem tych dzała est utrzymae rgazaca prcesu gspdarczeg p. admstraca góla. Cech tych dzała est t, e s wspóle dla wszystkch prduktów. Kszty zwzae z tym dzałaam s demwae w góle sume d całkwte mary stawce róc mdzy przychdam ze sprzeday a ksztam własym gółu prduktów [2]. Przypsae ksztów w rachuku ABC w przekru rdzau ksztów astpue w spsób bezpred lub pred. Dla uzyskaa dkładych daych ksztach wytwarzaa prduktów lub usług aley, eel est t tylk mlwe bca cetra ksztów w spsób bezpred. W sytuac, gdy day zasób zuyway est przez klka dzała kszty przypsywae s w spsób pred. W takm przypadku kszty aley rzlcza a pszczególe dzałaa stsuc dpwede klucze pdzałwe (pwerzcha, mc urzdze elektryczych, lczba pracwków tp.). Przy wykywau kalkulac ABC stte est krelee edstk mar, które charakteryzu kszty krelych dzała. Welk uzaa za mar kreleg dzałaa pwa by łatw merzala, zrzumała prprcala d rzlczaych przy e zastswau ksztów [2]. Frmalzaca metdy ABC według Jarug [2] przedstawa s astpuc. Dla kadeg rdzau prduktu aley ustal lc edstek mary -teg dzałaa, zaagawaych d wytwrzea -teg prduktu: m x x W daym krese kade zadae pw by merze góle według wytwarzaych rdzaów prduktów. Kalkulaca ksztów wymaga rzdzelea ksztów a pszczególe dzałaa, stswe d wyróych dzała. Kszty daeg dzałaa s fukc welkc -teg dzałaa: gdze:,,, KP f ( x )

5 Krzysztf Mchalak 37 Kalkulaca ksztów ABC dla prcesów mdzyrgazacyych ak elemet X-Egeergu KP kszty -teg dzałaa, x lczba edstek -teg dzałaa. Suma ksztów predch (K) rzdzela mdzy dzałaa est rówa całkwtym ksztm predm pdlegacym rzlczeu a prdukty: K Aby blczy kszty prede pszczególych prduktów ustala s stawk ksztów (s) dla kadeg dzałaa, dzelc kszty -teg dzałaa przez welk -teg dzałaa: KP KP s x Całkwte kszty prede -teg prduktu () staw sum lczyów stawek ksztów welkc pszczególych dzała, wydatkwaych a wytwrzee lub sprzeda daeg prduktu: W astpym krku ma blczy edstkwe kszty prede (kw) pszczególych prduktów dzelc kszty prede przydzele tym prduktm przez welk ch prdukc: s x kw q gdze: q welk prdukc -teg wyrbu. Frmalzaca metdy kalkulac ksztów prcesów przedstawa przez Jarug dtyczy prcesów wykywaych w gracach rgazacyych edeg przedsbrstwa. Dlateg rachuek ksztów prcesów me by zakmtym uzasadeem dla keczc przeprwadzea reegeergu prcesów w frme. Dzk dwustpwemu algrytmw przypsywaa ksztów metda ABC detyfkue prcesy, które s wykywae eefektywe lub, których kszty realzac s zbyt wyske. Psadac take frmace kadra zarzdzaca przedsbrstwem me skup s a rergazac tych prcesów, które teg abardze wymaga których rergazaca przyese awksze krzyc. W przypadku, gdy prcesy zaczya przekracza grace frmy blczee ksztów ch realzac kazue s zacze bardze skmplkwae. Jedake eefektywc a styku rgazac czst s zacze wksze w samym przedsbrstwe, dlateg aleałby s zastaw ad mlwc rzszerzea metdy ABC a prcesy mdzyrgazacye tak, aby mlwe stał s zdetyfkwae mał wydaych prcesów, które astpe ma by pdda X-Egeergw. 3. X-Egeerg przedsbrstwa Przedsbrstwa ma pdzel ze wzgldu a rgazac pracy a te, które stsu pde- ce fukcale raz stsuce pdece prceswe. W frmach, w których mamy d czyea ze struktur fukcal wystpue pdzał pracy zwzaa z tym specalzaca. Ma zauwa- y fragmetyzac prcesu. Pszczególe etapy prcesu (pdprcesy) wykywae mg by w klku dzałach przedsbrstwa a adzór ad ch realzac me by pdzely a klku kerwków. W przedsbrstwach strukturze zretwae a prcesy czyc tegrwae s

6 38 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZDZANIA WIEDZ Sera: Studa Materały, r 0, 2007 w ede łacuch. Za wykae prcesu dpwedzaly est maager prcesu, c krzyste wpływa a szybk efektyw realzac. Pszczególe etapy prcesu realzwae s przez wybrae grupy pracwków. Z ede stry rsca kkureca wymagaa kletów a z druge szybk rzwó techlg frmatyczych dprwadzły d teg, e przedsbrstwa chcc przetrwa a ryku zmuszae s d wprwadzea wczesych metd prceswych. Na przełme lat dwudzesteg weku pracwaa zstała przez M. Hammer a J. Champy eg wa metda dskalea przedsbrstw Busess Prcess Reegeerg (BPR). Celem BPR był ttale przeprektwae prcesów realzwaych w przedsbrstwe. Muller Rupper [5] defu reegeerg ak grutwe przemylee przebegu prcesów zarów w brbe dae rgazac, ak te w relacach w stsuku d e parterów kletów raz ch rergazac part a myleu prceswym. Wyróae s trzy spsby rergazac prcesów: Reegeerg cgły plega a cgłe aalze krekce stecych prcesów. Reegeerg w sytuacach krytyczych wykyway est w sytuac, gdy wewtrz lub te pza przedsbrstwem zachdz zacze zmay mace wpływ p. a ryek lub zysk. Reegeerg ukerukway a wyk przeprwadzay est w przedsbrstwach, w których dchdz d zmay celów p. wprwadzee wych prduktów. Rysuek 2. Zwzk mdzy rdzaem pprawy wydac a herarch prcesów ródł: [4] Rysuek 2 przedstawa zwzk mdzy ppraw wydac a herarch prcesów. Rergazaca cgła dtyczy główe prcesów pdrzdych realzwaych w przedsbrstwe. Rergazaca w sytuacach krytyczych dtyczy prcesów główych. Natmast BPR dtyczy megaprcesów w przedsbrstwe. Megaprces aley rzume ak łacuch czyc prwadzcych d wytwrzea prduktu bd usług, dpwadace wymagam kleta. Megaprcesy e kcz s wraz z gracam edstek rgazacyych, lecz rzcga s a fukcale sfery, ak badaa rzwó, marketg, prdukca. Jak u wczee wspma X-Egeerg est rzwcem metdy reegeerg u prcesów. Przed przystpeem d wprwadzaa X-Egeerg u aley w przedsbrstwe przeprwadz rergazac prcesów wewtrzych. Idea X-Egeerg u plega a wycu z prcesam pza brb włase rgazac gspdarcze. Itegraca własych prcesów z prcesam

7 Krzysztf Mchalak 39 Kalkulaca ksztów ABC dla prcesów mdzyrgazacyych ak elemet X-Egeergu ych frm dae mlw utwrzea wel frmweg przedsbrstwa psadaceg ptecał zacze przekraczacy mlwc kade z tych frm w przypadku gdyby dzałały samte. Według Champy eg [4] X-Egeerg pzwala udzel dpwedz a trzy pytaa:. Jak s pwa frma zme? Aalze pddawae s prcesy wytwrzea sprzeday prduktów lub usług raz prcesy zwzae z trasakcam hadlwym z pdmtam zewtrzym. 2. W czym terese? Aalzwaa est prpzyca frmy wbec kleta. 3. I z czy pmc? Przedmtem aalzy est zakres partycypac w twrzeu wspólych prcesów z ym rgazacam. Prcesy, prpzyca partycypaca twrz trókt X-Egeerg u. Aalza płaszczyzy prcesów prwadz d wydrbea trzech grup:. Prcesy wykywae wewtrz przedsbrstwa. Naczce s t prcesy charakterze strategczym dla przedsbrstwa pwy by utrzymywae w taemcy przed kkureca. Naley edak s zastaw czy, rzeczywce s e ukale czy uawee ch dstawcm kletm e wypłyłby a ppraw ch efektywc. 2. Prcesy wykywae wspóle z ym rgazacam. Grup t staw prcesy, które e ma strategczeg zaczea dla frmy. Naley dy d tegrac frastruktury frmatycze współpracucych frm, aby pde efektyw realzac prcesów. 3. Prcesy zlecae ym rgazacm. Zlecee realzac prcesów ym frmm (utsurcg) wykue s aczce wtedy, gdy e staw e pdstawy dzałalc przedsbrstwa mg by wykae lepe tae przez frm zewtrz. W takm przypadku aley dy t teg, aby dstawca prcesu pddał g X-egeerg w we współpracy z dbrc prcesu eg dstawcam kletam. Drug kt trókta X-egeerg u staw prpzyca frmy wbec kleta. Prpzyca pwa staw c, c bdze wyróał frm a kkurecyym ryku. Champy [4] wymea sedem uwersalych prpzyc wartc: dywdualzaca, waca, cea, ak, bsługa, szybk, rórd. Trzec kt trókta X-egeerg u acekawszy z puktu wdzea teg artykułu staw partycypaca. Partycypaca zacza wyce ze swm prcesam d kletów czy te dstawców. D przeprektwaa przedsbrstwa eg fukcwaa włcza s parterzy z zewtrz, przekraczae s grace rgazac. Champy [4] wyróa cztery pzmy partycypac:. Przedsbrstw przeprektwue włase prcesy. 2. Przedsbrstw przeprektwue włase prcesy razem z prcesam ede ze współpracucych rgazac p. kleta lub dstawcy. 3. Przedsbrstw przeprektwue włase prcesy raz dwóch ych rgazac p. kletów lub dstawców. 4. Przedsbrstw przeprektwue prcesy włase raz prcesy trzech dmeych rgazac p. kletów, dstawców parterów. Przekraczae prcesów grac pedyczych rgazac gspdarczych zacza we wyzwae dla systemów frmatyczych rachuku ksztów. Dae pszych ksztach a realzac prcesów aley zbera ze wszystkch rgazac, które partycypu w realzac prcesu.

8 40 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZDZANIA WIEDZ Sera: Studa Materały, r 0, 2007 Psadac frmace ksztach prcesów padrgazacyych łatwe bdze ma zdetyfkwa prcesy, które aley pdda X-Egeergw. 4. Prceswa kalkulaca ksztów dla prcesów mdzyrgazacyych W pprzedm rzdzale przedstawa zstała frmalzaca kalkulac ksztów predch dla metdy rachuku ksztów prcesów. W przypadku wdrea w przedsbrstwe reguł X-Egeerg u przedstawe wywdy musz zsta rzbudwae. Prces u e bdze zamkty wewtrz ram rgazacyych przedsbrstwa, lecz bdze przekraczał eg grace, zatem kszty eg realzac mg lee w klku frmach, brcych udzał w eg wykau. Frmalzaca kalkulac ksztów predch dla przedsbrstwa stsuceg X-Egeerg me wyglda astpuc. Dla kadeg rdzau prduktu aley ustal lc edstek mary -teg dzałaa, zaagawaych d wytwrzea -teg prduktu przez pszczególe k-ate rgazace: m x k x k Std całkwta l edstek mary -teg dzałaa zaagawaych w wytwrzee -teg prduktu ma psa astpuc. k m x x Kszty daeg dzałaa w rgazac k-te s fukc welkc -teg dzałaa w te rgazac: KP k f ( x k gdze:,,, k,,, KPk kszty -teg dzałaa w k-te rgazac, xk lczba edstek -teg dzałaa w k-te rgazac. Całkwte kszty dzałaa s sum fukc welkc -teg dzałaa w k-tych rgazacach. KP k k ) f ( x Suma ksztów predch k-te rgazac (Kk) rzdzela mdzy dzałaa est rówa całkwtym ksztm predm w k-te rgazac pdlegacym rzlczeu a prdukty: K k KP Całkwta suma ksztów predch (K) k-tych rgazac rzdzela mdzy dzałaa est rówa sume całkwtych ksztów predch w k-tych rgazacach pdlegacych rzlczeu a prdukty. K k Aby blczy kszty prede pszczególych prduktów w k-te rgazac ustala s stawk ksztów (sk) dla kadeg dzałaa, dzelc kszty -teg dzałaa w k-te rgazac przez welk -teg dzałaa w k-te rgazac. k, k KP ), k

9 Krzysztf Mchalak 4 Kalkulaca ksztów ABC dla prcesów mdzyrgazacyych ak elemet X-Egeergu s k KP Całkwte kszty prede pszczególych prduktów w k-tych rgazacach staw suma s k Kszty prede -teg prduktu w k-te rgazac (k) staw sum lczyów stawek ksztów welkc pszczególych dzała w k-te rgazac, wydatkwaych a wytwrzee lub sprzeda daeg prduktu. k Całkwte kszty prede -teg prduktu () staw sum lczyów stawek ksztów welkc pszczególych dzała, wydatkwaych a wytwrzee lub sprzeda daeg prduktu w k-tych rgazacach. k W astpym krku ma blczy edstkwe kszty prede dla k-te rgazac (kwk) pszczególych prduktów dzelc kszty prede przydzele tym prduktm w k-te rgazac przez welk ch prdukc. kw k gdze: q welk prdukc -teg wyrbu. Całkwte edstkwe kszty prede (kw) pszczególych prduktów staw psza suma kw x k Przedstawa prpzyca frmalzac kalkulac ksztów predch dla metdy rachuku ksztów dzała astpe pwa zsta zamplemetwaa w pstac systemu frmatyczeg rachuku ksztów. Ze wzgldu a t, e dstp d takeg systemu bdze mał wele rgazac gspdarczych pwe zsta zrealzway w rdwsku teretwym. 5. Zakczee Zaprektwae systemu frmatyczeg rachuku ksztów dzała dla rgazac stsucych zasady X-Egeerg u est zadaem bardz skmplkwaym. Naley pamta, e frmace pszych ksztach w kadym ze współpracucych przedsbrstw zadu s w ch systemach frmatyczych rachukwc. W przypadku, gdy systemy te bd róe mamy d czyea z tegrac daych pchdzcych ze rdwska hetergeczeg. Taka tegraca daych e est zadaem emlwym, ale a pew te e est t prblem trywaly. k k KP x k k s x q q k s x k k k

10 42 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZDZANIA WIEDZ Sera: Studa Materały, r 0, 2007 Bblgrafa. Budzsk R.: Metdlgcze aspekty systemweg przetwarzaa daych ekmcz faswych w przedsbrstwe, Wydawctw Naukwe Uwersytetu Szczecskeg, Szczec (200) 2. Jaruga A., Nwak W., Szychta A.: Rachukw zarzdcza kcepce zastswaa, Spłecza Wysza Szkła Przedsbrczc Zarzdzaa w Łdz (200) Champy J.: X-egeerg przedsbrstwa, Wydawctw PLACET, Warszawa (2003) 5. Muller R., Rupper P.: Prcess reegeerg, Wydawctw ASTRUM, Wrcław (2000) 6. Kapla S., Cper R.: Cst ad Effect, Usg Itegrated Cst Systems t Drve Prftablty ad Perfrmace, Harvard Bussess Schl Press, Bst Massachusetts (998) 7. Cper R., Kapla R. S.: The Desg f Cst Maagemet System. Text, Cases ad Readgs, Pretce Hall Iteratal Edts, Eglewd Clffs (99) ABC COST CALCULATION FOR INTER ORGANIZATIONAL PROCESSESS AS THE ELEMENT OF X ENGINEERING Summary Mder frms, that wat t mprve ther facal utcme ad fte wats t survve cmpettve market fte take tce twards methds that are based prcess techlges. I the eghtes f the last cetury cmpaes fcused Busess Prcess Reegeerg. May frms tk rergazat f the prcesses wth better r wrse result. Nw actvty based cstg s gg t make a ht. Presetly mre ad mre cmpaes are tryg t put t practce ABC methd wtch ca gve better qualty ad mre accurate frmat abut csts. Oe f the latest methds that purpses t ptmzat f the prcesses s X-Egeerg. X-Egeerg allws t elmate effcacus the ctact f the rgazats r fr terrgazatal prcesses Keywrds: Actvty Based Cstg, Reegeerg, X Egeerg, prcess techlges Krzysztf Mchalak Istytut Systemów Ifrmatyczych, Wydzał Ifrmatyk, Pltechk Szczecska Szczec, łerska 49 e-mal:

Miary statystyczne. Katowice 2014

Miary statystyczne. Katowice 2014 Mary statystycze Katowce 04 Podstawowe pojęca Statystyka Populacja próba Cechy zmee Szereg statystycze Wykresy Statystyka Statystyka to auka zajmująca sę loścowym metodam aalzy zjawsk masowych (występujących

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielokryterialne

Programowanie wielokryterialne Prgramwane welkryteralne. Pdstawwe defncje znaczena. Matematyczny mdel sytuacj decyzyjnej Załóżmy, że decydent dknując wybru decyzj dpuszczalnej x = [ x,..., xn ] D keruje sę szeregem kryterów f,..., f.

Bardziej szczegółowo

UOGÓLNIONA ANALIZA WRAŻLIWOŚCI ZYSKU W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKUJĄCYM N-ASORTYMENTÓW. 1. Wprowadzenie

UOGÓLNIONA ANALIZA WRAŻLIWOŚCI ZYSKU W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKUJĄCYM N-ASORTYMENTÓW. 1. Wprowadzenie B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y J E Nr 2 2007 Aa ĆWIĄKAŁA-MAŁYS*, Woletta NOWAK* UOGÓLNIONA ANALIA WRAŻLIWOŚCI YSKU W PREDSIĘBIORSTWIE PRODUKUJĄCYM N-ASORTYMENTÓW Przedstawoo ajważejsze elemety

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza miesięcznych zmian współczynnika szkodowości kredytów hipotecznych

Statystyczna analiza miesięcznych zmian współczynnika szkodowości kredytów hipotecznych dr Ewa Wycka Wyższa Szkoła Bakowa w Gdańsku Wtold Komorowsk, Rafał Gatowsk TZ SKOK S.A. Statystycza aalza mesęczych zma współczyka szkodowośc kredytów hpoteczych Wskaźk szkodowośc jest marą obcążea kwoty/lczby

Bardziej szczegółowo

Jego zależy od wysokości i częstotliwości wypłat kuponów odsetkowych, ceny wykupu, oczekiwanej stopy zwrotu oraz zapłaconej ceny za obligację.

Jego zależy od wysokości i częstotliwości wypłat kuponów odsetkowych, ceny wykupu, oczekiwanej stopy zwrotu oraz zapłaconej ceny za obligację. Wrażlwość oblgacj Jedym z czyków ryzyka westowaa w oblgacje jest zmeość rykowych stóp procetowych. Iżyera fasowa dyspouje metodam pozwalającym zabezpeczyć portfel przed egatywym skutkam zma stóp procetowych.

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B

OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B W przypadku gdy e występuje statystyczy rozrzut wyków (wszystke pomary dają te sam wyk epewość pomaru wyzaczamy w y sposób. Główą przyczyą epewośc pomaru jest epewość

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MORANA W ANALIZIE ROZKŁADU CEN NIERUCHOMOŚCI

STATYSTYKA MORANA W ANALIZIE ROZKŁADU CEN NIERUCHOMOŚCI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XII/, 0, tr. 3 STATYSTYKA MORANA W ANALIZIE ROZKŁADU CEN NIERUCHOMOŚCI Dorota Kozoł-Kaczorek Katedra Ekoomk Rolcta Mędzyarodoych Stoukó Gopodarczych Szkoła

Bardziej szczegółowo

Modelowanie niezawodności i wydajności synchronicznej elastycznej linii produkcyjnej

Modelowanie niezawodności i wydajności synchronicznej elastycznej linii produkcyjnej Dr hab. ż. Ato Śwć, prof. adzw. Istytut Techologczych ystemów Iformacyych oltechka Lubelska ul. Nadbystrzycka 36, 2-68 Lubl e-mal: a.swc@pollub.pl Dr ż. Lech Mazurek aństwowa Wyższa zkoła Zawodowa w Chełme

Bardziej szczegółowo

ANALIZA INPUT - OUTPUT

ANALIZA INPUT - OUTPUT Aalza put - output Notatk S Dorosewcz J Staseńko Stroa z 28 SŁAWOMIR DOROSIEWICZ JUSTYNA STASIEŃKO ANALIZA INPUT - OUTPUT NOTATKI Istytut Ekoometr SGH Aalza put - output Notatk S Dorosewcz J Staseńko Stroa

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

BQR FMECA/FMEA. czujnik DI CPU DO zawór. Rys. 1. Schemat rozpatrywanego systemu zabezpieczeniowego PE

BQR FMECA/FMEA. czujnik DI CPU DO zawór. Rys. 1. Schemat rozpatrywanego systemu zabezpieczeniowego PE BQR FMECA/FMEA Przed rozpoczęcem aalzy ależy przeprowadzć dekompozycję systemu a podsystemy elemety. W efekce dekompozycj uzyskuje sę klka pozomów: pozom systemu, pozomy podsystemów oraz pozom elemetów.

Bardziej szczegółowo

Pomiary parametrów napięć i prądów przemiennych

Pomiary parametrów napięć i prądów przemiennych Ćwczee r 3 Pomary parametrów apęć prądów przemeych Cel ćwczea: zapozae z pomaram wartośc uteczej, średej, współczyków kształtu, szczytu, zekształceń oraz mocy czyej, berej, pozorej współczyka cosϕ w obwodach

Bardziej szczegółowo

FINANSE II. Model jednowskaźnikowy Sharpe a.

FINANSE II. Model jednowskaźnikowy Sharpe a. ODELE RYNKU KAPITAŁOWEGO odel jedowskaźkowy Sharpe a. odel ryku kaptałowego - CAP (Captal Asset Prcg odel odel wycey aktywów kaptałowych). odel APT (Arbtrage Prcg Theory Teora artrażu ceowego). odel jedowskaźkowy

Bardziej szczegółowo

ρ (6) przy czym ρ ij to współczynnik korelacji, wyznaczany na podstawie następującej formuły: (7)

ρ (6) przy czym ρ ij to współczynnik korelacji, wyznaczany na podstawie następującej formuły: (7) PROCES ZARZĄDZANIA PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WSPOMAGANY PRZEZ ŚRODOWISKO AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH Ageszka ULFIK Streszczee: W pracy przedstawoo sposób zarządzaa portfelem paperów wartoścowych wspomagay

Bardziej szczegółowo

Portfel. Portfel pytania. Portfel pytania. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 2. Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem

Portfel. Portfel pytania. Portfel pytania. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 2. Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Katedra Ietycj Faoych Zarządzaa yzykem Aalza Zarządzae Portfelem cz. Dr Katarzya Kuzak Co to jet portfel? Portfel grupa aktyó (trumetó faoych, aktyó rzeczoych), które zotały yelekcjooae, którym ależy zarządzać

Bardziej szczegółowo

Badania Maszyn CNC. Nr 2

Badania Maszyn CNC. Nr 2 Poltechka Pozańska Istytut Techolog Mechaczej Laboratorum Badaa Maszy CNC Nr 2 Badae dokładośc pozycjoowaa os obrotowych sterowaych umerycze Opracował: Dr. Wojcech Ptaszy sk Mgr. Krzysztof Netter Pozań,

Bardziej szczegółowo

Planowanie eksperymentu pomiarowego I

Planowanie eksperymentu pomiarowego I POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Plaowae eksperymetu pomarowego I Laboratorum merctwa (M 0) Opracował: dr ż. Grzegorz Wcak

Bardziej szczegółowo

CZYLI MYŚLENIE W ROZCIĄGANIU CZĘŚĆ PIERWSZA STATYCZNA

CZYLI MYŚLENIE W ROZCIĄGANIU CZĘŚĆ PIERWSZA STATYCZNA 1 S t r n a CZYLI MYŚLENIE W ROZCIĄGANIU CZĘŚĆ PIERWSZA STATYCZNA 2 S t r n a Słwem wstępu... 4 Czym jest Rzciąganie (Stretching)?... 5 Jakie zalety płyną z uprawiania Rzciągania/Stretchingu?... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fasowy gospodark Zajęca r 6 Matematyka fasowa c.d. Rachuek retowy (autetowy) Maem rachuku retowego określa sę regulare płatośc w stałych odstępach czasu przy założeu stałej stopy procetowej. Przykłady

Bardziej szczegółowo

OCE. OuJNN~radiators. Standardowym kolorem grzejników płytowych Quinn jest RAL 9016.

OCE. OuJNN~radiators. Standardowym kolorem grzejników płytowych Quinn jest RAL 9016. Zakrąga góra część grzejka Sesa jest ukatwym zjawskem. Frma Qu Radatrs jest wyłączym prducetem teg grzejka, który jest wyprdukway z jedeg złżeg spraswaeg paeu. Dekate zakrąga góra część e psada strych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metod Statystycznych ĆWICZENIE 2 WERYFIKACJA HIPOTEZ I ANALIZA WARIANCJI

Laboratorium Metod Statystycznych ĆWICZENIE 2 WERYFIKACJA HIPOTEZ I ANALIZA WARIANCJI Laboatoum Metod tatystyczych ĆWICZENIE WERYFIKACJA HIPOTEZ I ANALIZA WARIANCJI Oacowała: Katazya tąo Weyfkaca hotez Hoteza statystycza to dowole zyuszczee dotyczące ozkładu oulac. Wyóżamy hotezy: aametycze

Bardziej szczegółowo

Temat: Świętomarciński rogal rozwiązywanie zadań tekstowych.

Temat: Świętomarciński rogal rozwiązywanie zadań tekstowych. Scenariusz lekcji matematyka kl. IV (praca w grupach) Iwna Kucharska Temat: Świętmarciński rgal rzwiązywanie zadań tekstwych. Cel główny uczeń ptrafi wykrzystać zdbytą wiedzę (mnżenie liczb naturalnych)

Bardziej szczegółowo

Przestrzenno-czasowe zróżnicowanie stopnia wykorzystania technologii informacyjno- -telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

Przestrzenno-czasowe zróżnicowanie stopnia wykorzystania technologii informacyjno- -telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach dr ż. Jolata Wojar Zakład Metod Iloścowych, Wydzał Ekoom Uwersytet Rzeszowsk Przestrzeo-czasowe zróżcowae stopa wykorzystaa techolog formacyjo- -telekomukacyjych w przedsęborstwach WPROWADZENIE W czasach,

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna Ćwiczenia. J. de Lucas

Analiza Matematyczna Ćwiczenia. J. de Lucas Aalza Matematycza Ćwczea J. de Lucas Zadae. Oblczyć grace astępujących fucj a lm y 3,y 0,0 b lm y 3 y ++y,y 0,0 +y c lm,y 0,0 + 4 y 4 y d lm y,y 0,0 3 y 3 e lm,y 0,0 +y 4 +y 4 f lm,y 0,0 4 y 6 +y 3 g lm,y

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

Portfel złożony z wielu papierów wartościowych

Portfel złożony z wielu papierów wartościowych Portfel westycyy ćwczea Na odst. Wtold Jurek: Kostrukca aalza, rozdzał 4 dr Mchał Kooczyńsk Portfel złożoy z welu aerów wartoścowych. Zwrot ryzyko Ozaczea: w kwota ulokowaa rzez westora w aery wartoścowe

Bardziej szczegółowo

Zależność kosztów produkcji węgla w kopalni węgla brunatnego Konin od poziomu jego sprzedaży

Zależność kosztów produkcji węgla w kopalni węgla brunatnego Konin od poziomu jego sprzedaży Gawlk L., Kasztelewcz Z., 2005 Zależość kosztów produkcj węgla w kopal węgla bruatego Ko od pozomu jego sprzedaży. Prace aukowe Istytutu Górctwa Poltechk Wrocławskej r 2. Wyd. Ofcya Wydawcza Poltechk Wrocławskej,

Bardziej szczegółowo

Obliczanie średniej, odchylenia standardowego i mediany oraz kwartyli w szeregu szczegółowym i rozdzielczym?

Obliczanie średniej, odchylenia standardowego i mediany oraz kwartyli w szeregu szczegółowym i rozdzielczym? Oblczae średej, odchylea tadardowego meday oraz kwartyl w zeregu zczegółowym rozdzelczym? Średa medaa ależą do etymatorów tzw. tedecj cetralej, atomat odchylee tadardowe to etymatorów rozprozea (dyperj)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metody zintegrowanego planowania działalności przedsiębiorstwa (produkcyjnego z sektora MSP);

Wprowadzenie do metody zintegrowanego planowania działalności przedsiębiorstwa (produkcyjnego z sektora MSP); Kluge P.D. et al.: Skrypt d przedmitu Pdstawy cntrllingu 20 3 Zintegrwane planwanie działalnści przedsiębirstwa 3.1 Sfrmułwanie prblemu Wprwadzenie d metdy zintegrwaneg planwania działalnści przedsiębirstwa

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Efektywność sektora publicznego na poziomie samorządu lokalnego. Zesz y t nr 242. Barbara Karbownik, Grzegorz Kula

MATERIAŁY I STUDIA. Efektywność sektora publicznego na poziomie samorządu lokalnego. Zesz y t nr 242. Barbara Karbownik, Grzegorz Kula MATERAŁY STUDA Zesz y t r 242 Efektywość sektora publczego a pozome samorządu lokalego Barbara Karbowk, Grzegorz Kula Warszawa 2009 Barbara Karbowk Narodowy Bak Polsk, barbara.karbowk@bp.pl Grzegorz Kula

Bardziej szczegółowo

Predyktywne harmonogramowanie projektów informatycznych

Predyktywne harmonogramowanie projektów informatycznych Predyktywe harmoogramowae proektów formatyczych mgr Ŝ. Marc Klmek Istytut Iformatyk Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa m. PapeŜa Jaa Pawła II w Bałe Podlaske Streszczee: W artykule przedstawoo problem predyktywego

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna I.1

Analiza Matematyczna I.1 Aalza Matematycza I. Sera, Potr Nayar Zadae. Nech a k >, k =,..., b d lczbam rzeczywstym o tym samym zaku. Udowodj,»e prawdzwa jest erówo± + a + a... + a + a + a +... + a. Czy zaªo»ee,»e lczby a k maj

Bardziej szczegółowo

Porz dkowanie krajów Unii Europejskiej wed ug poziomu zrównowa onego rozwoju

Porz dkowanie krajów Unii Europejskiej wed ug poziomu zrównowa onego rozwoju PRACE NAUKOWE Akadem m. Jaa Dugosza w Czstochowe Sera: Pragmata tes Okoomas 20, z. V Marek KULESZA Akadema m. Jaa Dugosza w Czstochowe Stasawa OSTASIEWICZ WSOWL m T. Kocuszk we Wrocawu Porzdkowae kraów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rzwju Systemu Edukacji Nardwa Agencja Prgramu Uczenie się przez całe życie Prgram Lenard da Vinci TOI 2010 Raprt kńcwy aspekty frmalne i merytryczne Warszawa, 10 października 2012 r. Raprt kńcwy

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wyrażanie niepewności pomiaru

Wyrażanie niepewności pomiaru Wyrażae epewośc pomaru Adrzej Kubaczyk Wydzał Fzyk, Poltechka Warszawska Warszawa, 05 Iformacje wstępe Każdy pomar welkośc fzyczej dokoyway jest ze skończoą dokładoścą, co ozacza, że wyk tego pomaru dokoyway

Bardziej szczegółowo

L.Kowalski zadania ze statystyki opisowej-zestaw 5. ZADANIA Zestaw 5

L.Kowalski zadania ze statystyki opisowej-zestaw 5. ZADANIA Zestaw 5 L.Kowalsk zadaa ze statystyk opsowej-zestaw 5 Zadae 5. X cea (zł, Y popyt (tys. szt.. Mając dae ZADANIA Zestaw 5 x,5,5 3 3,5 4 4,5 5 y 44 43 43 37 36 34 35 35 Oblcz współczyk korelacj Pearsoa. Oblcz współczyk

Bardziej szczegółowo

STANDARYZACJA PRZEPROWADZANIA NAPRAW JAKO ETAP WDROŻENIA TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM

STANDARYZACJA PRZEPROWADZANIA NAPRAW JAKO ETAP WDROŻENIA TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM STANDARYZACJA PRZEPROWADZANIA NAPRAW JAKO ETAP WDROŻENIA TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM Edward CHLEBUS, Joaa HELMAN, Mara ROSIENKIEWICZ, Paweł STEFANIAK Streszczee: Nejszy artykuł

Bardziej szczegółowo

Monika Jeziorska - Pąpka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Monika Jeziorska - Pąpka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu DYNAMICZNE MODELE EKONOMERYCZNE X Ogólopolske Semarum Naukowe, 4 6 wrześa 2007 w oruu Katedra Ekoometr Statystyk, Uwersytet Mkołaja Koperka w oruu Moka Jezorska - Pąpka Uwersytet Mkołaja Koperka w oruu

Bardziej szczegółowo

Analiza wyniku finansowego - analiza wstępna

Analiza wyniku finansowego - analiza wstępna Aalza wyku fasowego - aalza wstępa dr Potr Ls Welkość wyku fasowego determuje: etowość przedsęborstwa Welkość podatku dochodowego Welkość kaptałów własych Welkość dywded 1 Aalza wyku fasowego ma szczególe

Bardziej szczegółowo

TARCIE CIĘGIEN O POWIERZCHNIĘ WALCOWĄ WZÓR EULERA

TARCIE CIĘGIEN O POWIERZCHNIĘ WALCOWĄ WZÓR EULERA Ćwczee 8 TARCIE CIĘGIEN O POWIERZCHNIĘ WALCOWĄ WZÓR EULERA 8.. Cel ćwczea Celem ćwczea jest wyzaczee statyczego współczyka tarca pomędzy walcową powerzchą cała a opasującą je lą. Poadto a drodze eksperymetalej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Białystok 2010

INFORMATOR. Białystok 2010 INFORMATOR Białystk 2010 1 SPIS TREŚCI DLACZEGO MY?? POZYCJONOWANIE POZYCJONOWANIE SZEROKIE (lng tail) LINKI SPONSOROWANE (AdWrds) DORADZTWO / AUDYT POZYCJONOWANIE PR (SEO PR) E-MARKETING 2 DLACZEGO MY?

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SPÓŁEK AKCYJNYCH NA LOKALNY RYNEK PRACY

WPŁYW SPÓŁEK AKCYJNYCH NA LOKALNY RYNEK PRACY ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH Mara KLONOWSKA-MATYNIA Natala CENDROWSKA WPŁYW SPÓŁEK AKCYJNYCH NA LOKALNY RYNEK PRACY Zarys treśc: Nejsze opracowae pośwęcoe zostało spółkom akcyjym, które

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE ZT.. Zagadee trasportowe w postac tablcy Z m puktów (odpowedo A,...,A m ) wysyłamy edorody produkt w loścach a,...,a m do puktów odboru (odpowedo B,...,B ), gdze est odberay w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja Szereg czasowe, modele DL ADL, rzyczyowość, egracja Szereg czasowy, o cąg realzacj zmeej losowej, owedzmy y, w kolejych okresach czasu: { y } T, co rówoważe możemy zasać: = 1 y = { y1, y,..., y T }. Najogólej

Bardziej szczegółowo

punktów i przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum i egzaminie gimnazjalnym. 5.

punktów i przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum i egzaminie gimnazjalnym. 5. Regulami Rekrutacji a rk szkly 2015/2016 d II Liceum Ogólkształcąceg i Techikum r 2 w Zesple Szkół Padgimazjalych r 2 im ppłk. dr. Staisława Kuklińskieg w Wągrwcu I. Pdstawa prawa: 1. Rzprządzeie Miistra

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy niepewności pomiarowych (I Pracownia Fizyki)

Podstawy analizy niepewności pomiarowych (I Pracownia Fizyki) Podstawy aalzy epewośc pomarowych (I Pracowa Fzyk) Potr Cygak Zakład Fzyk Naostruktur Naotecholog Istytut Fzyk UJ Pok. 47 Tel. 0-663-5838 e-mal: potr.cygak@uj.edu.pl Potr Cygak 008 Co to jest błąd pomarowy?

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Greg DAY, analityk ds. bezpieczeństwa w firmie McAfee

WSTĘP. Greg DAY, analityk ds. bezpieczeństwa w firmie McAfee KTO TO JEST Prelegent: Starszy Specjalista w Zesple Łącznści i Infrmatyki Kmendy Miejskiej Plicji w Zabrzu inż. Krystian ŚLUSAREK krystian.slusarek@slaska.plicja.gv.pl krystian.slusarek@gmail.cm WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Projekt 3 Analiza masowa

Projekt 3 Analiza masowa Wydzał Mechaczy Eergetyk Lotctwa Poltechk Warszawskej - Zakład Saolotów Śgłowców Projekt 3 Aalza asowa Nejszy projekt składa sę z dwóch częśc. Perwsza polega projekce wstępy wętrza kaby (kadłuba). Druga

Bardziej szczegółowo

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM).

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Zagadnene optymalzac zwane problemem plecakowym swą nazwę wzęło z analog do sytuac praktyczne podobne do problemu pakowana plecaka. Chodz o to, by zapakować maksymalne

Bardziej szczegółowo

II.Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat) PSOUU Koło w GiŜycku za rok obrotowy2010

II.Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat) PSOUU Koło w GiŜycku za rok obrotowy2010 II.Infrmacja ddatkwa (załącznik d bilansu raz rachunku zysku i strat) PSOUU Kł w GiŜycku za rk brtwy2010 I.Charakterystyka stswanych metd wyceny aktywów i pasywów raz przyczyna ich zmian w stsumku d pprzednieg

Bardziej szczegółowo

Zapewnianie jakości w projekcie informatycznym

Zapewnianie jakości w projekcie informatycznym Magazine Zapewnianie jakści w prjekcie infrmatycznym Autr: Rafał Dbrsielski O autrze: Abslwent Plitechniki Gdaskiej, wydziału Elektrniki Telekmunikacji i Infrmatyki, ukczył również studia pdyplmwe z zakresu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Wolontariat postrzegany oczami młodzieży. Ankieta jest anonimowa

ANKIETA. Wolontariat postrzegany oczami młodzieży. Ankieta jest anonimowa ANKIETA Wlntariat pstrzegany czami młdzieży Ankieta jest annimwa Dtyczy idei wlntariatu i służy wyłącznie jak materiał badawczy i pmcniczy d naszej pracy zatytułwanej Wlntariat pmysłem na siebie na knkurs

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: dzierżawa wstrzykiwacza d kntrastu wraz z dstawą materiałów eksplatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fasowy gospodark Zajęca r 7 Krzywa retowośc, zadaa (mat. f.), marża w hadlu, NPV IRR, Ustawa o kredyce kosumeckm, fukcje fasowe Excela Krzywa retowośc (dochodowośc) Yeld Curve Krzywa ta jest grafczym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze Ocena mdeli bizneswych Otczenie firmy - mdele bizneswe Internet pzycja knkurencyjna w sektrze Eknmiczne Wybrana cele przedsiębirstwa ptymalizacja ksztów np. w kntekście relacji z klientem pprawa wyników

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 10 OPTYMALIZACJA STRUKTURY CZUJKI TEMPERATURY W ASPEKCIE NIEZWODNOŚCI

ĆWICZENIE 10 OPTYMALIZACJA STRUKTURY CZUJKI TEMPERATURY W ASPEKCIE NIEZWODNOŚCI ĆWICZENIE 0 OPTYMALIZACJA STUKTUY CZUJKI TEMPEATUY W ASPEKCIE NIEZWODNOŚCI Cel ćwczea: zapozae z metodam optymalzac wewętrze struktury mozakowe czuk temperatury stosowae w systemach sygalzac pożaru; wyzaczee

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDANSKA Wydział Mechaniczny Gdańsk 0301'201"1 Prf dr hab inz Antni Neyman Katedra Maszyn i Pjazdw Pl N la l N NWAcYJ Nśclzl NTEG RWAN EG systtmu PLANWAN la, KNTRLl, WERYF KACJl t Rzl-tczANlA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4 POZECHNE KRAJOE ZAADY YCENY (PKZ) KRAJOY TANDARD YCENY PECJALITYCZNY NR 4 K 4 INETYCJE LINIOE - ŁUŻEBNOŚĆ PRZEYŁU I BEZUMONE KORZYTANIE Z NIERUCHOMOŚCI 1. PROADZENIE 1.1. Nejszy stadard przedstawa reguły

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż finalna - sprzedaż dóbr i usług konsumentowi lub firmie, którzy ostatecznie je zużytkują, nie poddając dalszemu przetworzeniu.

Sprzedaż finalna - sprzedaż dóbr i usług konsumentowi lub firmie, którzy ostatecznie je zużytkują, nie poddając dalszemu przetworzeniu. W 1 Rachu maroeoomcze 1. Produ rajowy bruo Sprzedaż fala - sprzedaż dóbr usług osumeow lub frme, órzy osaecze je zużyują, e poddając dalszemu przeworzeu. Sprzedaż pośreda - sprzedaż dóbr usług zaupoych

Bardziej szczegółowo

Procent prosty Gdy znamy kapitał początkowy i stopę procentową

Procent prosty Gdy znamy kapitał początkowy i stopę procentową cet psty Gdy zay aptał pczątwy stpę pcetwą F = + I aptał ńcwy, pczątwy, dset I = I = stpa pcetwa (w stsuu czy) F = ( + ) aledaze dsetwe 360/360, 365/365, 360/365, 365/360 es wyaży w latach (dla óżych esów

Bardziej szczegółowo

Rozwój nowoczesnych procesów wytwarzania bodziec do inwestycji w produkcję farmaceutyczną

Rozwój nowoczesnych procesów wytwarzania bodziec do inwestycji w produkcję farmaceutyczną Rzwój nwczesnych prcesów wytwarzania bdziec d inwestycji w prdukcję farmaceutyczną Waldemar Józwik Szef Działu Frmulacji Departament R&D 9-10 październik 2013 Agenda 1. Charakterystyka nwczesneg prcesu

Bardziej szczegółowo

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej Specjalne dstswanie prcesu edukacyjneg - jak wspierać i ceniać ucznia z niepełnsprawnścią intelektualną w szkle gólndstępnej mgr Mnika Karwacka, pedagg specjalny, terapeuta pedaggiczny, ODN Eurnauka Materiały

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki JĘZYK STUDIÓW: plski SPECJALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Wzory (Wydruk proszę przynieść na kolokwium. Bez własnych dopisków. Proszę również przynieść kalkulatory, telefonów komórkowych nie wolno używać)

Wzory (Wydruk proszę przynieść na kolokwium. Bez własnych dopisków. Proszę również przynieść kalkulatory, telefonów komórkowych nie wolno używać) Prwadzący: dr Marusz Dybał, Zakład Zarządzaa Fasam, Isyu Nauk Ekmczych marusz_dybal@praw.u.wrc.pl hp://praw.u.wrc.pl/user/48 Wzry (Wydruk prszę przyeść a klkwum. Bez własych dpsków. Prszę róweż przyeść

Bardziej szczegółowo

Geodezyjne metody wyznaczania przemieszczeń i odkształceń obudowy szybów w ZG Polkowice-Sieroszowice

Geodezyjne metody wyznaczania przemieszczeń i odkształceń obudowy szybów w ZG Polkowice-Sieroszowice WARSZTATY nt. Zagrżena naturalne w górnctwe Meczysław JÓŹWIK Akadema Górncz-Hutncza, Kraków Mat. Symp. Warsztaty str. 55-65 Gedezyjne metdy wyznaczana przemeszczeń dkształceń budwy szybów w ZG Plkwce-Serszwce

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA KOMPETENCJI PERSONELU (OSÓB) W OCHRONE PRZECIWPOŻAROWEJ

CERTYFIKACJA KOMPETENCJI PERSONELU (OSÓB) W OCHRONE PRZECIWPOŻAROWEJ Centrum Naukw-Badawcze Ochrny Przeciwpżarwej im. Józefa Tuliszkwskieg Państwwy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Plska Data wydania: 2.12.2015 Edycja: pierwsza Egzemplarz nr 1 Strna

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

POPULACJA I PRÓBA. Próba reprezentatywna. Dr Adam Michczyński - METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH 5 1

POPULACJA I PRÓBA. Próba reprezentatywna. Dr Adam Michczyński - METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH 5 1 POPULACJA I PRÓBA POPULACJĄ w statystyce matematyczej azywamy zbór wszystkch elemetów (zdarzeń elemetarych charakteryzujących sę badaą cechą opsywaą zmeą losową. Zbadae całej populacj (przeprowadzee tzw.

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WARTOŚCI ENERGII ROZPRASZANEJ PODCZAS ZDERZENIA CIAŁ

WYZNACZANIE WARTOŚCI ENERGII ROZPRASZANEJ PODCZAS ZDERZENIA CIAŁ 9 Cel ćwczea Ćwczee 9 WYZNACZANIE WARTOŚCI ENERGII ROZPRASZANE PODCZAS ZDERZENIA CIAŁ Celem ćwczea jest wyzaczee wartośc eerg rozpraszaej podczas zderzea cał oraz współczyka restytucj charakteryzującego

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

1. Relacja preferencji

1. Relacja preferencji dr Mchał Koopczyńsk EKONOMIA MATEMATYCZNA Wykłady, 2, 3 (a podstawe skryptu r 65) Relaca preferec koszyk towarów: przestrzeń towarów: R + = { x R x 0} x = ( x,, x ) X X R+ x 0 x 0 =, 2,, x~y xf y x y x

Bardziej szczegółowo

Statystyka Opisowa Wzory

Statystyka Opisowa Wzory tatystyka Opsowa Wzory zereg rozdzelczy: x - wartośc cechy - lczebośc wartośc cechy - lczebość całej zborowośc Wskaźk atężea przy rysowau wykresu szeregu rozdzelczego przedzałowego o erówych przedzałach:

Bardziej szczegółowo

SOWA - ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE METODYKA

SOWA - ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE METODYKA Załączk r do Regulamu I kokursu GIS PROGRAM PRIORYTETOWY: SOWA - ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE METODYKA. Cel opracowaa Celem opracowaa jest spója metodyka oblczaa efektu ograczaa emsj gazów ceplaraych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia optymalizacji kosztów w projektowaniu gazowych sieci rozdzielczych

Zagadnienia optymalizacji kosztów w projektowaniu gazowych sieci rozdzielczych Zagadea optymalzacj kosztów w projektowau gazowych sec rozdzelczych Autorzy: dr Ŝ. ech Dobrowolsk, m Ŝ. Wtold Maryka ( Ryek Eerg 6/200) Słowa kluczowe: rozdzelcza seć gazowa, stacje gazowe redukcyje, gazocąg

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

PILNE: Komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania Do: pacjenci samodzielnie przeprowadzający badania. System Alere INRatio PT/INR Monitor

PILNE: Komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania Do: pacjenci samodzielnie przeprowadzający badania. System Alere INRatio PT/INR Monitor 10 grudnia 2014 r. Szanwni Klienci, PILNE: Kmunikat dtyczący bezpieczeństwa stswania System Alere INRati PT/INR Mnitr Niniejsze pism zawiera isttne infrmacje na temat systemu Alere INRati PT/INR Mnitr

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Radio. Print. Direct. Eventy. Produkt (komunikacja czasowa na opakowaniu) Kino OOH

Radio. Print. Direct. Eventy. Produkt (komunikacja czasowa na opakowaniu) Kino OOH EFFIE AWARDS 2013 WWW.EFFIE.PL FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (WZÓR) Prsimy nie wymieniać w Frmularzu Zgłszeniwym (Briefie) nazwy Agencji lub Dmu Mediweg. Pjawienie się nazwy Agencji lub Dmu Mediweg w Briefie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia.

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia. Zaprszenie Szklenie: Optymalizacja mdelu planwania prdukcji w integracji ze sprzedażą i zakupami Termin 22-23 maja 2014 r. gdz. 9.00 17.00 Miejsce szklenia Biur Reginalne AHK Plska /Rynek 6/Gliwice Język

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

KARBOWNICZEK Dagmara doktorantka, mgr inż. ; LEJDA Kazimierz ; prof. dr hab. inż. Politechnika Rzeszowska, Katedra Silników Spalinowych i Transportu

KARBOWNICZEK Dagmara doktorantka, mgr inż. ; LEJDA Kazimierz ; prof. dr hab. inż. Politechnika Rzeszowska, Katedra Silników Spalinowych i Transportu НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 1 013 KARBOWNICZEK Dagmara doktoratka, mgr ż. ; LEJDA Kazmerz ; prof. dr hab. ż. oltechka Rzeszowska, Katedra Slków Spalowych Trasportu ANALIZA WSKAŹNIKA GŁĘBOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki tatystycza terpretacja wyków eksperymetu Małgorzata Jakubowska Katedra Chem Aaltyczej Wydzał IŜyer Materałowej Ceramk AGH Podstawowe zadae statystyk tatystyka to uwersale łatwo dostępe arzędze, które pomaga

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa akcesriów d unieruchamiania pacjenta, znak sprawy: DZP-271-28/15 Numer

Bardziej szczegółowo