Informatyzacja branży energetycznej. Problemy i wyzwania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyzacja branży energetycznej. Problemy i wyzwania"

Transkrypt

1 Informatyzacja branży energetycznej Problemy i wyzwania

2 Głównym celem przemian sektora energetycznego jest jego demonopolizacja, a w przyszłości utworzenie europejskiego, wolnego rynku energii. Zakłady energetyczne muszą się zmagać z kolejnymi implementacjami zasady TPA (Third Party Access), która ma zagwarantować odbiorcom swobodny wybór dostawcy. Kolejne regulacje zwiększają zakres wymagań odnośnie funkcjonowania zakładów, a co za tym idzie, wspierających ich działanie systemów informatycznych. 1. Wprowadzenie Branża energetyczna ze względu na status sektora strategicznego w dużym stopniu zależy od otoczenia politycznego. Rozpoczęta w latach 90-tych prywatyzacja wymusiła restrukturyzację przedsiębiorstw. Niestety, trwające do dzisiaj przemiany własnościowe są zogniskowane głównie wokół pakietów socjalnych i szeroko rozumianych spraw pracowniczych. Nieustannie toczone spory spowodowały, że poszukiwanie metod bardziej efektywnego zarządzania, optymalizacja kosztów czy orientacja prokonsumencka rozpoczęła się w energetyce nieco później niż w innych branżach. Podobnie rzecz miała się z rozwiązaniami IT. Informatyzację rozpoczęto od wsparcia podstawowych systemów finansowych ze względu na relatywną stabilność tego obszaru funkcjonalnego oraz znikomy wpływ na podstawowe procesy technologiczne związane z produkcją i dystrybucją energii. Implementowane systemy finansowo-księgowe stopniowo przeradzały się w rozwiązania klasy ERP obejmujące kolejne obszary funkcjonalne. Równolegle zaczęto wdrażać rozwiązania mające ewidencjonować i kontrolować majątek sieciowy. Główną przyczyną były zmiany w prawie energetycznym oraz procesy tworzenia hurtowego rynku energii. Dzisiaj przedsiębiorstwa energetyczne przede wszystkim starają się umiejętnie zorkiestrować swoje procesy. Istniejące systemy nie są w dostatecznym stopniu zdolne do obsługi obecnych, będących de facto jeszcze w fazie tworzenia, procesów. Cykl życia produktu dotyczy także rozwiązań z dziedziny IT. Zmiany w systemach informatycznych sektora energetycznego wydają się być nieuniknione. Rysunek 1: Główne obszary informatyczne przedsiębiorstwa branży energetycznej. Strona 2 z 8

3 2. Spójność Największą bolączką przedsiębiorstw energetycznych jest zróżnicowanie funkcjonujących w nich systemów informatycznych. Począwszy od sprzętu poprzez różnorodne klasy aplikacji, a skończywszy na odrębnych środowiskach bazodanowych. Od kliku lat sektor energetyczny inwestuje znaczne środki w systemy informatyczne, niestety często odbywa się to bez wyraźnego planu. Wysokie koszty wdrażanych systemów skutkują implementowaniem pojedynczych modułów, niekiedy niekompatybilnych z już istniejącymi rozwiązaniami. Brak opracowanych standardów integracji oraz powielanie kosztów budowy poszczególnych interfejsów powodują, iż występują problemy z wydajnością obecnych systemów IT. Mglisty obraz długofalowej strategii w poszczególnych przedsiębiorstwach, a także niekonkretna wizja rozwoju sektora jako całości, skutkuje chaotycznym (będącym niekiedy wypadkową lobbingu) procesem decyzyjnym, co w konsekwencji prowadzi do tworzenia nieefektywnych rozwiązań IT. Istniejące systemy nie spełniają w pełni potrzeb biznesowych. Budowa rozwiązań IT musi wspierać procesy biznesowe, a biorąc pod uwagę ich wciąż zmieniającą się strukturę, elastyczność i skalowalność systemów, staje się ona kluczowym zagadnieniem. Rozwój zasobów IT (zarówno sprzętowo-programowych, jak i kadry) powinien być oparty o długofalową strategię rozwoju całego przedsiębiorstwa. Rysunek 2: Główne problemy informatyzacji podmiotów sektora energetycznego. W niwelowaniu technologicznych barier przejścia energetyki w stronę wolnego rynku wysoce pomocne może być stosowanie otwartych rozwiązań IT. Przyjęcie ogólnych standardów oraz wykorzystanie otwartych interfejsów zdolnych do obsługi poszczególnych komponentów powinno zapewnić wymagany poziom jakości. Elastyczność i skalowalność rozwiązania jest w stanie zagwarantować brak konieczności wymiany systemów wymuszony np. kolejnymi zmianami legislacyjnymi. Ważne, aby przedsiębiorstwa nie skupiały się tylko na technologicznym wymiarze standaryzacji, należy bowiem mieć na uwadze także dynamikę procesów biznesowych. Koncepcja SOA (service oriented architecture) wydaje się w zadowalającym stopniu spełniać wymagania dotyczące elastycznej adaptacji procesów biznesowych. Rozwiązania tworzone w oparciu o architekturę SOA umożliwiają opracowanie platformy zapewniającej współpracę wielu komponentów istniejących już systemów, które w stosunkowo łatwy sposób mogą zostać scalone. Przekłada się to w istotny sposób na redukcję kosztów związanych z procesami wymiany danych. Budowa systemów z wykorzystaniem architektury SOA pozwoli przedsiębiorstwom na konstruowanie wymiennych modułów oprogramowania, które w relatywnie łatwy sposób mogą być dowolnie łączone. Zminimalizowanie nakładu pracy potrzebnego na opracowanie właściwego formatowania danych, ich sprawnej wymiany i komunikacji pomiędzy poszczególnymi komponentami oprogramowania znacznie redukuje koszty związane z wdrażaniem oraz dalszą eksploatacją systemów. Strona 3 z 8

4 3. Uwolnienie Kolejne zmiany w prawie energetycznym, będące implementacjami unijnych dyrektyw, komplikują sytuację polskiej energetyki. Unboundling (czyli wydzielenie podmiotów świadczących usługi produkcji energii oraz podmiotów zajmujących się jej dystrybucją) wywarł duży wpływ na działanie przedsiębiorstw. Rozdział spółki energetycznej na dwa odrębne byty nie jest procesem łatwym. Składający się nań zespół działań wymaga zaangażowania wszystkich działów danego przedsiębiorstwa. Adaptacja istniejących modeli oraz procedur do wymogów nowych regulacji może zostać dokonana w stosunkowo krótkim czasie, natomiast, jeśli chodzi o zagadnienia związane ze zmianami istniejących rozwiązań informatycznych, sprawa staje się bardziej złożona. Dynamiczny charakter procesu kształtowania się nowych struktur organizacyjnych utrudnia określenie właściwych wymogów, jakie powinny spełniać systemy informatyczne. Rynek energii elektrycznej jest uzależniony od sprawnej wymiany informacji. Unboundling spowodował powstanie zupełnie nowego obszaru komunikacji pomiędzy dystrybutorami a spółkami obrotu. Póki co, koszt zmiany dostawcy kształtuje się na poziomie ok. 2 letniego zysku generowanego przez klienta. Na operatorach ciąży obowiązek budowy infrastruktury do pozyskiwania danych pomiarowych, utworzenie standardowych profili użycia oraz wypracowanie procedur zmiany dostawcy. Dostosowanie funkcjonujących systemów może być zbyt kosztowne, a niekiedy wręcz niemożliwe. Europejski pakiet energetyczny zmusza przedsiębiorstwa do działań na rzecz racjonalizacji wykorzystania energii, a w konsekwencji do 20 % ograniczenia jej zużycia. Zapisy traktatu tzw. 3x20 obejmują również redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% do 2020 r. w porównaniu do roku 1990 r. oraz zwiększenie udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych do 20% całkowitego zużycia. Zapisy europejskiego pakietu energetycznego nakładają także nowe wymagania dotyczące niezawodności transferu energii oraz gotowości infrastruktury sieciowej. 4. Bilingowe szaleństwo Unboundling i związane z nim przemiany komplikują zagadnienia związane z przeprowadzaniem procesu bilingowania. Zapisy unijnej dyrektywy wykluczają możliwość utworzenia jednego wspólnego systemu bilingowego dla rozdzielonych podmiotów. Wspólny system bilingowy oznacza sytuację, w której jeden system gromadziłby dane na temat kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci (gestia spółki operatorskiej) oraz dane dotyczące samej sprzedaży (spółka obrotu). Z kolei rozdzielenie systemów mogłoby spowodować, iż odbiorca otrzymywałby 2 rachunki po jednym od każdej ze stron. Jedynym rozwiązaniem wydaje się być utworzenie w oparciu o przyjęte standardy, interfejsów wymiany danych pomiędzy rozdzielonymi systemami bilingowania. Wymiana informacji pomiędzy systemami billingowymi sprzedawcy i operatora sieci jest konieczna. W przytłaczającej większości przypadków rachunek jest dla klienta jedyną formą kontaktu z dostawcą. W przypadku jakichkolwiek problemów odbiorca zapewne skontaktuje się z biurem obsługi klienta. Ważne jest więc, aby pracownik call center mógł uzyskać niezbędne mu informacje z systemu bilingowego, gdyż tylko wtedy będzie w stanie rozwiązać problem. W przypadku faktur odbiorca kontaktuje się z przedstawicielami sprzedawcy, ci z kolei, aby móc wywiązywać się z powierzonych im zadań, powinni mieć wgląd w system bilingowy dystrybutora. Dla skutecznego działania obu przedsiębiorców optymalnym rozwiązaniem byłby jeden system, lecz działający na odrębnych bazach danych, pomiędzy którymi istniałaby możliwość wymiany określonych informacji. W ten sposób obie spółki mogłyby pracować na jednym systemie działającym na odrębnych danych, który gwarantowałby dostęp do informacji pracownikom obu przedsiębiorstw bez możliwości podglądania wrażliwych danych. Kluczowa dla sprawnego przeprowadzenia zmiany dostawcy będzie kwestia wymiany informacji między podmiotami. Szczególnie ważna z punktu widzenia wszystkich dostawców będzie wymiana informacji o nieuczciwych użytkownikach. Rolą systemu informatycznego wspierającego taką operację jest zagwarantowanie bezpiecznego kanału wymiany danych. Póki co, ze względu na brak opracowanych procedur nie powstał żaden standard wymiany danych. Strona 4 z 8

5 5. Najważniejsza jest sieć Głównym aktywem przedsiębiorstw energetycznych jest ich infrastruktura przesyłowa. Sieć nie tylko reprezentuje ogromną wartość księgową, ale także od jej działania zależy funkcjonowanie całej organizacji. Dokładne monitorowanie oraz szczegółowa kontrola jej głównych parametrów jest istotnym zagadnieniem. Sama sieć jest kontrolowana przez szereg instytucji regulujących rynek i musi spełniać coraz to bardziej rygorystyczne wymogi, mające zagwarantować wysoki poziom świadczonych za jej pośrednictwem usług. Prawo Energetyczne reguluje kwestie parametrów przesyłanej energii m.in. określając liczbę i czas trwania dopuszczalnych przerw w jej dostawach. Konieczny jest więc efektywnie działający system zarządzania majątkiem sieciowym, który zapewni diagnozę stanu sieci, wesprze procesy eksploatacji oraz harmonogramowanie prac rozwojowych. Kluczowe zagadnienia dla operatora systemu dystrybucyjnego to przede wszystkim utrzymanie i modernizacja sieci przesyłowej oraz przyłączanie do niej klientów oraz ich bilingowanie. Energetyka jest branżą, w której odbiorcy są rozproszeni, a liczne komórki terenowe prowadzą działalność na dużym obszarze. Informacja przestrzenna oraz mechanizmy jej wymiany mają ogromne znaczenie dla efektywności prowadzonych działań. Zobrazowane na mapach dane o elementach składowych sieci wraz z ich dokumentacją oraz dane o działalności poszczególnych zespołów technicznych są wielkim wsparciem dla producentów energii. Gromadzone przez system informacje pozwalają na skrócenie procedury zmiany klienta, a także skutecznie wspomagają czynności eksploatacyjne (naprawa i konserwacja elementów sieci). Rysunek 3: Relacje pomiędzy bilingiem, ERP oraz majątkiem sieciowym. Gromadzone w systemie informacje, m.in. bieżący stan obciążenia sieci oraz daty ostatnich przeglądów, skutecznie wspomagają procesy remontów i modernizacji. Implementacja systemu korzystnie wpływa na szybkość obsługi awarii. Dane o lokalizacji zespołów technicznych i remontowych umożliwiają rozwiązywanie problemów natury logistycznej, takich jak choćby wybór optymalnej trasy czy skompletowanie odpowiednich zasobów sprzętowych potrzebnych do obsługi odpowiedniego zdarzenia. Powszechnym problemem jest brak znajomości rejonu obsługiwanego zgłoszenia przez ekipę naprawczą: w takich sytuacjach scentralizowane ośrodki dyspozytorskie muszą zagwarantować niezbędne informacje. Producenci energii dążą do centralizacji systemów obsługi klienta tak, aby skutecznie zarządzać ich obsługą, z drugiej strony, dystrybutorzy starają się utrzymać rozproszenie odbiorców, ponieważ zarządzanie majątkiem sieciowym oparte o systemy GIS (Geographic Information System) cechuje powstawanie ogromnych baz danych, których przetwarzanie i centralizacja stanowi duży problem. Strona 5 z 8

6 6. Więcej danych Spółki energetyczne powinny dążyć do centralizacji ich zasobów informatycznych w kluczowych dla nich obszarach: billing, ERP oraz zarządzanie majątkiem sieciowym. Energetyka boleśnie nauczona poprzednimi doświadczeniami powinna najpierw skupić się na nieinformatycznej części tego przedsięwzięcia. Rozwój zasobów IT w przedsiębiorstwach powinien urosnąć do rangi osobnej strategii, a jej opracowanie musi być poprzedzone dokładną analizą ekonomiczną. Zadaniem działów IT będzie przede wszystkim wsparcie procesów związanych z deregulacją rynku (zmiany na rynku hurtowym, zasada TPA). Dystrybutorzy są zainteresowani danymi umożliwiającymi analizę zachowania odbiorców, z kolei dla producenta energii najważniejsza staje się optymalizacja kosztów jej wytwarzania. W obu przypadkach wolumen gromadzonych danych znacząco wzrośnie. W energetyce efektywność poszczególnych procesów zależy w dużej mierze od stopnia ich automatyzacji. Branża energetyczna zostanie skonfrontowana z ogromną ilością danych, które w krótkim czasie będą musiały zostać przetworzone i zanalizowane. Wzrastające zapotrzebowanie na systemy klasy CRM (często będące komponentem posiadanego systemu bilingowego), a także portale obsługi klienta oraz rozwiązania z rodziny contact center również przyczynią się do zwiększenia ilości gromadzonych danych. Należy zatem oczekiwać wzrostu zapotrzebowania na aplikacje predykcyjno-analityczne i systemy z rodziny business intelligence, które wesprą proces konsolidacji danych oraz ich zamiany w użyteczną dla decydentów informację. Kolejnym motorem przemian będą mechanizmy bilansowania zużycia energii oraz powstawanie platform i metod realizacji obrotu energii. Integracja systemów zostanie wymuszona przez silniejsze współdziałanie podmiotów w procesach kontraktowania na giełdach energii, systemach aukcyjnych czy tabelach ofert. Konsolidacja rynku to także rozwój i przebudowa sieci transmisyjnych oraz rozwój sieci korporacyjnych, wymagających zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Kwestią czasu staje się wzrost zapotrzebowania na rozwiązania mobilne zapewniające łączność z firmowymi niezbędnymi zasobami informacyjnymi. 7. Smart metering Na horyzoncie pojawiają się nowe wyzwania, z którymi będzie musiała się zmierzyć branża energetyczna. Największym z nich wydaje się być brak mocy w systemie energetycznym. Proces powstawania nowych źródeł mocy jest procesem długotrwałym i kosztownym, tak więc w pierwszej kolejności przedsiębiorstwa energetyczne będą musiały się skupić na efektywnym zarządzaniu już istniejącymi sieciami dystrybucji oraz rozwiązać problem rosnącej konsumpcji energii. Koncepcja smart meteringu, czyli wprowadzenia tzw. inteligentnych liczników, wydaje się być odpowiedzią na nadchodzące problemy. Odbiorca końcowy otrzymuje rachunek oraz prognozę zużycia energii, która może niekiedy odbiegać od rzeczywistego zużycia. Implementacja smart meteringu jest kapitałochłonna. Powszechnie przyjmuje się, iż koszt instalacji jednego licznika oscyluje wokół połowy wartości rocznego rachunku odbiorcy indywidualnego (ok zł). Szacuje się, że dla samych gospodarstw domowych potrzeba ok. 14 mln takich liczników. Jednak liczne analizy i symulacje, a przede wszystkim doświadczenia zachodnich przedsiębiorstw, jednoznacznie pokazują, iż jest to inwestycja dająca wymierne korzyści. Taki sposób prowadzenia pomiarów pozwoli także na bardziej precyzyjne szacowanie ryzyka, a co za tym idzie, minimalizację strat z tytułu awarii czy przerw w dostawie. Częste i dokładne pomiary redukują straty związane z niedokładnym prognozowaniem zużycia energii. Znając dokładne zużycie energii wśród poszczególnych odbiorców, możliwe będzie wprowadzenie wysoce zindywidualizowanego systemu taryf. Z punktu widzenia dystrybutora smart metering to obniżka kosztów obsługi w terenie oraz sprawne rozwiązanie problemu windykacji, gdyż elektroniczne liczniki mogą zostać zdalnie wyłączone. Kradzież energii elektrycznej zostanie również znacznie utrudniona. Europejski pakiet energetyczny zobowiązuje państwa członkowskie do implementacji systemu elektronicznych liczników do roku 2020, co ma zostać poprzedzone przeprowadzeniem odpowiednich analiz w poszczególnych krajach. Urząd Regulacji Energetyki opracował studium wykonalności wprowadzenia elektronicznych mierników. Szybka implementacja rozwiązania niewątpliwie wpłynie pozytywnie na kształtujący się rynek oraz pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej zapisanej w przyjętym pakiecie klimatycznym. Strona 6 z 8

7 8. Pomiary Smart metering wymaga odpowiedzi na pytanie o zakres stosowanych przez operatorów standardów. Nie istnieją regulacje określające, czy należy stosować jednolite standardy technologiczne czy jedynie poprzestać na standardach wymiany danych. Niewykluczone, iż na rynku zaistnieje nowa grupa podmiotów operatorzy pomiarów. Rolę, jaką mieliby pełnić, obecnie realizują operatorzy systemów dystrybucyjnych, jednakże z punktu widzenia przejrzystości rynku byłoby lepiej, aby funkcjonowali w oddzielnych strukturach. W przypadku zmiany dostawcy zachodzi potrzeba dokładnego rozliczenia się odbiorcy, zarówno ze starym, jak i nowym dostawcą; realizacja takiej operacji może odbywać się jedynie poprzez sprawnie działający system informatyczny. Pytaniem zasadniczym pozostaje sposób jego konstrukcji. Najbardziej prawdopodobne wydają się być dwie koncepcje. Pierwszą z nich jest utworzenie krajowej bazy danych, która zawierałaby zapisy stanów liczników wszystkich klientów oraz rejestr odbiorców zalegających z płatnościami. Druga metoda to opracowanie standardu wymiany informacji pomiędzy sprzedawcami a operatorami i ewentualnie operatorami pomiarów. Takie rozwiązanie wydaje się być korzystne dla wszystkich podmiotów. Instalacja liczników zapewniających dwukierunkową komunikację skutecznie wspiera utworzenie systemu zarządzania popytem, które pozwoli wdrażającym je przedsiębiorstwom na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Powszechnie przytaczany przykład Włoch, kraju który jako jeden z pierwszych sięgnął po korzyści smart meteringu, pokazuje, iż zdalne odczyty liczników stanowią doskonałe preludium do utworzenia energetycznego systemu zarządzania popytem. Włoska implementacja rozwiązania to liczniki zapewniające obustronną wymianę danych, pozwalające informować odbiorców np. o nowych taryfach oraz trwających promocjach. Odbiorca może w Internecie śledzić stan swojego zużycia, wizualizować wprowadzenie nowej taryfy czy dokupić energię. Szeroka implementacja rodzących się dopiero systemów zarządzania popytem przyniesie nie tylko oszczędności poszczególnym podmiotom, ale także całemu sektorowi. Racjonalizacja poziomu zużycia energii na skutek jego bardziej dokładnego pomiaru zmniejsza bowiem potrzeby kosztownej rozbudowy nowych mocy. Kwestia zdalnego odczytywania liczników w odpowiednich interwałach czasowych oraz zagwarantowanie bezpiecznego przesyłu tych danych to wyzwanie dla działów IT. 9. Make or buy Wielość przedstawionych zagadnień oraz ich złożoność stawia przed kadrą zarządzającą przedsiębiorstw sektora energetycznego pytanie o zasoby zdolne do realizacji ambitnych planów. Podstawowy dylemat to decyzja o próbie zmierzenia się z wyzwaniami samemu lub zlecenie zadania wyspecjalizowanym dostawcom rozwiązań IT. Rozwiązania outsourcingowe, bez względu na to, czy będą dotyczyły całego procesu biznesowego, czy też outsourcingu aplikacji bądź wyłącznie outsourcingu kadr IT (body leasing), poza typowymi argumentami natury kosztowej, wydają się być uzasadnione w branży energetycznej ze względu na transfer wiedzy, w tym tej ze zbliżonych do energetyki sektorów (jak telekomunikacja, czy bankowość), które etap informatyzacji związanej z prywatyzacją mają już za sobą. Podejście do takich zagadnień, jak ochrona przychodów (revenue assurance), czy przeciwdziałanie nadużyciom (fraud management) są wysoce zbieżne. Poza tym outsourcing pozwala łatwiej przejść przez etapy przejściowe wymagające większego zaangażowania w określonym, stosunkowo krótkim czasie. Nie bez znaczenia pozostaje wreszcie fakt możliwości uporządkowania pracy działów IT od strony podejścia procesowego, zarządzania jakością i zarządzania poziomem usług. Osobnym zagadnieniem pozostaje wybór odpowiedniego dostawcy usług outsourcingowych. Do kryteriów selekcji przedsiębiorstwa świadczącego usługi IT zaliczają się: wiarygodność, jakość świadczonych usług, jakość procesów wewnętrznych i kompetencja merytoryczna. Warto zwrócić ponadto uwagę na innowacyjność oferowanych rozwiązań produkty IT dosyć szybko starzeją się. Dzięki tym najnowszym energooszczędnym można na przykład pokusić się o spore oszczędności (modna tematyka Green IT). Nie bez znaczenia wreszcie przy wyborze partnera pozostaje kwestia standardów bezpieczeństwa w tym wypadku zaleca się przeprowadzenie audytu, a nie zapoznanie się wyłącznie z opisem procedur. Strona 7 z 8

8 10. Czas pokaże Gwarancją udanych przemian w polskiej energetyce jest stworzenie spójnej wizji rozwoju całego sektora, której stabilność będzie zagwarantowana na poziomie politycznym. Długofalowa polityka oraz zapewnienie niezmienności zasad i regulacji rządowych jest w stanie zapobiec zmarnowaniu środków potrzebnych na przeprowadzenie niezbędnych przemian. Wizerunek sektora energetycznego jako branży mało konkurencyjnej, pozbawionej presji kosztowej, której nie dotyczą zagadnienia sprzedażowe czy retencja klientów zaczyna odchodzić do lamusa. Choć w przypadku tak złożonych organizmów, jakimi są przedsiębiorstwa energetyczne, będzie to z pewnością proces długotrwały. Potrzeba modernizacji systemów informatycznych w nadchodzącym czasie będzie wymagała nowego podejścia do inwestowania w rozwiązania IT. Implementacja rozwiązań jest czasochłonna, a podjęte decyzje determinują sposób funkcjonowania organizacji przez długi czas. Sektor energetyczny nie może sobie pozwolić na popełnienie błędów w tej materii. Niewłaściwe podejście do konstruowania rozwiązań IT poszczególnych przedsiębiorstw będzie miało negatywne konsekwencje dla rozwoju całego rynku energii. Powstanie wolnego rynku energii będzie raczej wynikiem współpracy zmodernizowanych jednostek, a nie odgórnym zarządzeniem. Oferta Verax Systems dla sektora energetycznego Verax Systems to międzynarodowy software house oraz dostawca innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań IT. Oferta firmy dla sektora energetycznego obejmuje: Verax NMS system zarządzania sieciami i infrastrukturą IT. Wyróżnik rozwiązania stanowi implementowany moduł optymalizacji energetycznej. APINI portal korporacyjny integrujący zarządzanie wiedzą (dokumenty, artykuły), projektami oraz zasobami. Moduł zarządzania projektami rozbudowany został o funkcjonalność zarządzania portfelem projektów z wykorzystaniem kontrolingu projektowego i zrównoważonej karty wyników projektu (Project Balanced Scorecard). KPI Dashboard uniwersalne rozwiązanie kontrolingowe typu Business Intelligence umożliwiające poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa dzięki analizie kluczowych wskaźników efektywności. Verax Self Care Portal elektroniczne biuro obsługi klienta, nowoczesny portal komunikacji z klientami obejmujący m.in. zarządzanie taryfami, pozwalający odciążyć inne kanały komunikacji. Usługi profesjonalne obejmujące m.in. projekty z zakresu ochrony przychodów (Revenue Assurance) oraz przeciwdziałania nadużyciom (Fraud Management), czy też związane z bilingowaniem usług energetycznych oraz inne zlecenia wymagające specjalistów o wysokich kompetencjach. Aby dowiedzieć się więcej o produktach i usługach Verax Systems, prosimy o odwiedzenie naszych stron w Internecie:. Strona 8 z 8

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008 Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta Warszawa 06.06.2008 Agenda wystąpienia Zachowania Sprzedawców Energii w obliczu deregulacji; Różne wizje postawy konkurencyjnej w

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Warszawa, 6 lipca 2012 Otoczenie rynkowe oczekuje istotnych zmian w sposobie funkcjonowania sieci dystrybucyjnej Główne wyzwania stojące przed dystrybutorami energii

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Departament Energetyki Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Zakres tematów Uregulowania unijne Regulacje krajowe Cele i Perspektywy Podsumowanie Uregulowania unijne Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Projekt ElGrid a CO2 Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Energetyczna sieć przyszłości, a może teraźniejszości? Wycinki z prasy listopadowej powstanie Krajowa Platforma Inteligentnych

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych

Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych 2009 IBM Corporation Wymagania związane z bezpieczeństwem energetycznym, obsługą

Bardziej szczegółowo

SZANSE I ZAGROŻENIA DLA OPERATORA INFORMACJI POMIAROWYCH DOŚWIADCZENIA INNSOFT

SZANSE I ZAGROŻENIA DLA OPERATORA INFORMACJI POMIAROWYCH DOŚWIADCZENIA INNSOFT Operator Informacji Pomiarowych pozycja na rynku (kluczowe problemy prawne i biznesowe) 26 marca 2013 r., Warszawa, Hotel Mercure Warszawa Centrum SZANSE I ZAGROŻENIA DLA OPERATORA INFORMACJI POMIAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121 tel. (34) fax. (34)

Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121 tel. (34) fax. (34) Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121 tel. (34) 361 00 86 fax. (34) 366 50 03 www.numeron.pl Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. Istniejemy w branży

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji

Efektywne przetwarzanie informacji Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Prowadzący Michał Jaskólski dyrektor sprzedaży i marketingu rozwiązania IT Wsparcie Jakub Michalak konsultant biznesowy www.xsystem.pl

Bardziej szczegółowo

Przykład MPEC S.A. w Tarnowie.

Przykład MPEC S.A. w Tarnowie. Najlepsze polskie praktyki w zarządzaniu energią inteligentne sieci grzewcze. Przykład MPEC S.A. w Tarnowie. Leszek Cichy Inteligentne systemy energetyczne i magazynowanie energii na przykładzie budynków

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców. Adam Olszewski

Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców. Adam Olszewski Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców Adam Olszewski Kalisz, 10 kwietnia 2013 Czym jest AMI AMI, czyli inteligentne opomiarowanie, to system pozwalający na dwustronny przepływ

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ W

INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ W INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE Szymon Bogdański, XII KONFERENCJA SYSTEMY INFORMATYCZNE W ENERGETYCE SIwE 13 SYSTEMY INFORMATYCZNE PLAN PREZENTACJI 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy. Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji

Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy. Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji Stalowa Wola, 23 kwietnia 2009 Program 1. Wprowadzenie 2. Co to jest i czemu służy

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

ENERGY SERVICE COMPANY możliwości rozwoju w warunkach polskich - NEUF NEUF Andrzej Szymański - Landis+Gyr

ENERGY SERVICE COMPANY możliwości rozwoju w warunkach polskich - NEUF NEUF Andrzej Szymański - Landis+Gyr ENERGY SERVICE COMPANY możliwości rozwoju w warunkach polskich - NEUF 18.06.2010 1 NEUF 18.06.2010 Andrzej Szymański - Landis+Gyr Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych (ESCO) + ESCO - firma oferująca usługi

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w zakresie wdrażania Smart Grid

Doświadczenia w zakresie wdrażania Smart Grid Doświadczenia w zakresie wdrażania Smart Grid Warszawa, 8 marca 2012 Agenda Projekt Smart Grid w Energa Operator Proces wdrożenia Systemu AMI w Energa Operator Dotychczasowe doświadczenia Z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28

ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28 ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28 Tomasz Kurdelski Targi Energii Jachranka 2012 Agenda prezentacji Przedstawienie firmy Portfolio

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ergo energy to: www.ergoenergy.pl

ergo energy to: www.ergoenergy.pl ergo energy to: Sprzedaż energii elektrycznej na terenie całego kraju. Lider w implementacji nowatorskich rozwiązań. Realizacja projektów w ramach programów unijnych. Realizacja programów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą. Paweł PONETA

B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą. Paweł PONETA B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą Paweł PONETA Grupa TAURON TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energetyką prosumencką wybrane zagadnienia

Zarządzanie energetyką prosumencką wybrane zagadnienia ZARZĄDZANIE ENERGETYKĄ PROSUMENCKĄ Zarządzanie energetyką prosumencką wybrane zagadnienia dr inż. Mariusz Pudło Aspekty wymagające wspieranie energetyki prosumenckiej Rosnące problemy w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o prelegencie: WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o firmie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 23 czerwca 2009, Warszawa, ul. Wołoska 7, budynek MARS Zawartość: WPROWADZENIE Rynek Energii Elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz. Mirosław Semczuk Ekspert Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Nowy Sącz. Mirosław Semczuk Ekspert Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. KONFERENCJA Inteligentne Systemy Pomiary Zużycia Energii szansą na obniżenie kosztów działalności podmiotów z terenu Powiatu Nowosądeckiego 4 kwietnia 2011 r. Nowy Sącz Mirosław Semczuk Ekspert Agencja

Bardziej szczegółowo

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową O NAS Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową 29 lat doświadczeń na polskim rynku Szerokie portfolio klientów: branża bankowa, finansowa i ubezpieczeniowa, telekomunikacyjna,

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Smart grid i smart metering a efektywność energetyczna

<Insert Picture Here> I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Smart grid i smart metering a efektywność energetyczna I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Smart grid i smart metering a efektywność energetyczna Warszawa, 28 października 2009 roku Agenda Przedstawienie Oracle Utilities

Bardziej szczegółowo

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Żarki 19 października 2012 r. Zofia Wawrzyczek Prezes Zarządu LGBS Energia

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki Urząd Regulacji Energetyki Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5464,stosowanie-inteligentnego-opomiarowania-w-parze-z-och rona-prywatnosci-odbiorcow-.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sprzedaży, systemy bilingowe, windykacja i rozwiązania mobilne. Wybrane elementy oferty, czyli mobilność dla odbiorców energii

Wsparcie sprzedaży, systemy bilingowe, windykacja i rozwiązania mobilne. Wybrane elementy oferty, czyli mobilność dla odbiorców energii Wsparcie sprzedaży, systemy bilingowe, windykacja i rozwiązania mobilne Wybrane elementy oferty, czyli mobilność dla odbiorców energii Altar Sp. z o.o. krótka charakterystyka Producent i dostawca systemów:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015 Troska o klienta Cele strategiczne Troska o klienta Dialog i współpraca w partnerami społecznymi i biznesowymi Poszanowanie

Bardziej szczegółowo

16 listopada 2016 r. 1

16 listopada 2016 r. 1 16 listopada 2016 r. 1 Przesłanki dla aktualizacji Strategii Grupy ENERGA Rynek energii ulega DYNAMICZNYM ZMIANOM Utrzymanie pozycji wymaga dostosowania modelu do zachodzących zmian 2 Przesłanki dla aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Energa-Operator: Praktyczne doświadczenia projektu AMI

Energa-Operator: Praktyczne doświadczenia projektu AMI Energa-Operator: Praktyczne doświadczenia projektu AMI Autorzy: Robert Masiąg; Tomasz Piasecki- ENERGA-OPERATOR SA Budowa infrastruktury inteligentnego opomiarowania jest flagowym projektem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07

Bardziej szczegółowo

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inteligentne Sieci Energetyczne. (Smart Grid)

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inteligentne Sieci Energetyczne. (Smart Grid) Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inteligentne Sieci Energetyczne (Smart Grid) Uruchomiony w 2012 roku nowy program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IT dla sektora utilities oraz odbiorców mediów

Rozwiązania IT dla sektora utilities oraz odbiorców mediów Rozwiązania IT dla sektora utilities oraz odbiorców mediów 1 Potrafimy dostrzec potrzebę zmian. I zmieniamy się. Jeśli trzeba porzucamy ustalone schematy i wyznaczamy nowe reguły, żeby zacząć na nowo.

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako e-urząd zorientowany usługowo dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS 1 Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów dr inż. Jarosław Wójcik Copyright 2014 Value BasedAdvisorsSp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zmiany kadrowe urzędu w świetle zmieniających się przepisów Analiza zasobów kadrowych; Informatyzacja HR i zarządzania zasobami ludzkimi

Zmiany kadrowe urzędu w świetle zmieniających się przepisów Analiza zasobów kadrowych; Informatyzacja HR i zarządzania zasobami ludzkimi enova365 Zmiany kadrowe urzędu w świetle zmieniających się przepisów Analiza zasobów kadrowych; Informatyzacja HR i zarządzania zasobami ludzkimi enova365 Agenda: 1. Technologia w dobie zmieniających się

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

( Nowa Energia nr 2-3/2013)

( Nowa Energia nr 2-3/2013) Gdybym miał godzinę na rozwiązanie problemu, od którego zależałoby moje życie, to 45 minut poświęciłbym na sformułowanie problemu, 10 minut na sprawdzenie, czy dobrze go sformułowałem i następnie 5 minut

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia.

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową.

Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. O firmie Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. 27 lat doświadczeń na polskim rynku. Szerokie portfolio klientów: branża bankowa,

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów i optymalne koszty sprzedaży. Zarządzanie terytorium sprzedaży z iq GIS

Wzrost przychodów i optymalne koszty sprzedaży. Zarządzanie terytorium sprzedaży z iq GIS Wzrost przychodów i optymalne koszty sprzedaży Zarządzanie terytorium sprzedaży z iq GIS AGENDA Wstęp - Kim jesteśmy Zastosowanie iq GIS Korzyści w codziennej pracy Jak zacząć AGENDA Wstęp - Kim jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej: szansa czy zagrożenie dla firm?

Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej: szansa czy zagrożenie dla firm? Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej: szansa czy zagrożenie dla firm? Daria Kulczycka Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Konferencja InE, 10 grudnia 2012 PKPP Lewiatan Członkowie

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego 13 listopada 2014 Rozwój źródeł rozproszonych zmienia model funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Księga Wieczysta

Elektroniczna Księga Wieczysta Elektroniczna Księga Wieczysta Aspekty wdrażania systemu informatycznego świadczącego usługi drogą elektroniczną Robert Ciurkot Dyrektor Departamentu Konsultingu Grupa Bull Grupa Bull na świecie 50 krajów

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Narzędzie niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej. Jachranka 19-20.09.2011 r.

Narzędzie niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej. Jachranka 19-20.09.2011 r. Narzędzie niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej Jachranka 19-20.09.2011 r. GENESIS czyli o co chodzi? OSD obowiązki cz.1 I przykazanie będziesz opracowywał bilanse mocy i energii

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja firmy

www.atende.pl Prezentacja firmy www.atende.pl Prezentacja firmy Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym Zmiana nazwy firmy z ATM Systemy Informatyczne (2013 r.) Jedna z czołowych firm branży IT Ponad 20 lat

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia AMI na bazie wniosków z Etapu I

Korzyści z wdrożenia AMI na bazie wniosków z Etapu I Korzyści z wdrożenia AMI na bazie wniosków z Etapu I Warszawa, 13 maja 2014 Podstawowe założenia projektu pozostają niezmienne dla wszystkich jego etapów Wdrożenie projektu musi przynieść wymierne korzyści

Bardziej szczegółowo

BMC Control-M Wybrane przypadki zastosowania

BMC Control-M Wybrane przypadki zastosowania Piotr Orlański Mariusz Gajewski CompFort Meridian Polska & BMC Software BMC Control-M Wybrane przypadki zastosowania Warszawa, 11 czerwca 2015 DISASTER RECOVERY Środowisko bankowe Problem: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM. Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013

Aurea BPM. Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013 Aurea BPM Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013 Agenda 1. Podstawowe informacje o Aurea BPM 2. Przykłady projektów w obszarze minimalizacji skutków zagrożeń 3. Aurea BPM dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SMART GRID W POLSCE SMART METERING & ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE

PROJEKTY SMART GRID W POLSCE SMART METERING & ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE PROJEKTY SMART GRID W POLSCE SMART METERING & ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE Liczniki zdalnego odczytu Kalisz ENERGA Operator Czas trwania projektu: 2010 2012 Cel projektu: instalacja liczników zdalnego

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo