bardziej pracujący Zarządzanie płynnością priorytetem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "bardziej pracujący Zarządzanie płynnością priorytetem"

Transkrypt

1 MAREK KUSZNERUK WANZL Kapitał bardziej pracujący Zarządzanie płynnością priorytetem Jak pokazują doświadczenia z krajów rozwiniętych, bezpośrednią przyczyną likwidacji firmy nie jest zwykle poziom sprzedaży czy rentowność. W 70-80% przypadków jest to właśnie brak płynności finansowej. Nie dziwi zatem fakt, że respondenci światowego raportu KPMG na temat najważniejszych wyzwań menedżerów w 2012 roku, przyznali najwyższy priorytet właśnie kwestii optymalizacji kapitału pracującego. Wiele firm decyduje się dziś na podjęcie szeroko zakrojonych, kompleksowych działań, których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał pracujący. Zarządzający zdają się być zaskoczeni faktem, że udaje się znaleźć tak poważne pokłady taniego kapitału pochodzącego z no właśnie z wewnątrz organizacji. Pieniądze pozyskane w ten sposób, mogą zapewnić spółce przetrwanie, ale mogą się także stać najtańszym źródłem kapitału będącego paliwem dla wzrostu. Firmy posiadając lepszy dostęp do, powiększają swoją zdolność do osiągania celów strategicznych i skutecznego konkurowania. Tworzą nowe produkty, szybko wprowadza- DSO cykl konwersji należności (należności/ przychód netto ze sprzedaży) liczba dni okresu Informuje o średnim czasie, w jakim firma kredytuje swoich klientów Im jego wartość jest wyższa, tym średni czas zamrażania kapitału w należnościach jest dłuższy DIO cykl konwersji zapasów (zapasy / przychody netto ze sprzedaży) liczba dni okresu Informuje o średnim czasie zalegania zapasów (ewentualnie produkcji w toku) Im jego wartość jest wyższa, tym czas zamrażania kapitału w zapasach jest dłuższy DPO cykl spłaty zbowiązań (należności / przychód netto ze sprzedaży) liczba dni okresu Informuje o średnim czasie, w jakim firma jest kredytowana przez dostawców za dostarczone produkty i usługi Im jego wartość jest wyższa, tym większe jest zaangażowanie kapitału dostawców w działalność operacyjną przedsiębiorstwa 40 NR 3 (48) / LIPIEC 2012

2 ją je do sprzedaży i powiększają udział w rynku. Tym samym przejście od pasywnego do proaktywnego zarządzania kapitałem pracującym może stać się bardzo skutecznym sposobem na zwiększenie wartości dla właścicieli firmy oraz budowania pozycji rynkowego lidera. Na tym lista korzyści się nie kończy. Pozyskane środki uniezależniają firmę od finansowania zewnętrznego oraz poprawiają zdolność organizacji do realizacji strategicznych inwestycji. Podsumowując, niedostatek uwagi przykładanej do kapitału pracującego stanowi jedno z podstawowych ryzyk z punktu widzenia przetrwania firmy. Kompetentne zaś nim zarządzanie pozwala przedsiębiorstwom radykalnie zwiększać potencjał wzrostu. Czym jest kapitał pracujący? Pojęcie kapitału pracującego odnosi się do ilości, jakiej firma potrzebuje na finansowanie codziennych operacji. Inaczej mówiąc, na zamianę zapłaconej za towary zakupione u dostawców, z powrotem w pieniądze pozyskane od klientów. Łatwo zobrazować to, przywołując wyimaginowaną firmę produkującą ketchup. Ketchup Company posiada zapas o wartości 1000 złotych koncentratu pomidorowego, cukru, octu, pieprzu, czosnku i skrobi. W ciągu tygodnia produkuje z tych surowców ketchup i wysyła go do klientów. Po kolejnym tygodniu otrzymuje wpłatę za otrzymane towary złotych zamrożonych na okres dwóch tygodni stanowi kapitał pracujący Ketchup Company. Im szybciej firma sprzeda ketchup, tym szybciej będzie mogła przeznaczyć otrzymaną gotówkę na dalszy rozwój biznesu, np. na zakup kolejnych surowców, z których powstanie ketchup, którego sprzedaż przyniesie kolejne zyski itd. Jeśli firma przetrzyma zapas surowców lub ketchupu przez miesiąc, kapitał będzie zamrożony, a firma nie będzie mogła rozwijać biznesu. Być może nie będzie mogła regulować także bieżących zobowiązań, ani inwestować w rozwój. Gotówka zostanie zamrożona także w przypadku, kiedy klient zwleka z płatnością za dostarczony ketchup. Podobna sytuacja zaistnieje, jeśli Ketchup Company za wcześnie zapłaci za dostarczone surowce. Aby przetrwać na rynku i rozwijać się, Ketchup Company powinna systematycznie doskonalić się w zmniejszaniu zapotrzebowania na gotówkę zamrożoną w kapitale pracującym, a w zwiększaniu tej części, którą może obracać. Doskonalenie w tej materii wymaga poważnego rozważenia różnorodnych czynników wpływających na poziom kapitału pracującego. Miary sukcesu Zgodnie z zasadą, która głosi, że nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć, przedsiębiorstwo, które chce proaktywnie zarządzać kapitałem pracującym, powinno posiadać narzędzia umożliwiające jego pomiar. Do realizacji tego celu mogą posłużyć kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Co istotne, wartość wszystkich wskaźników wyraża się w dniach: Uzyskanie informacji o rezultatach miar dla konwersji zapasów, należności i zobowiązań umożliwia kalkulację wartości cyklu konwersji (CCC) syntetycznego wskaźnika infor- NR 3 (48) / LIPIEC

3 Relacje z klientami i dostawcami System motywacyjny Procesy biznesowe Asortyment Mierniki efektywności Komunikacja wewnętrzna Dopasowanie ERP / BI Kapitał pracujący Łańcuch dostaw Czynniki kształtujące poziom kapitału pracującego Sprawdź, ile zyskasz Rozpoczęcie prac nad zmniejszaniem zapotrzebowania na kapitał pracujący, w pierwszej kolejności wymaga oszacowania potencjału optymalizamującego o czasie pomiędzy przekazaniem dostawcom, a jej wpływem od klientów. Jego wartość możemy uzyskać, wykonując proste działanie: CCC = DIO + DSO - DPO Z badań przeprowadzonych przez firmę IBM (Managing working capital in the new economice environment, IBM, 2009) wynika, że pomiędzy przedsiębiorstwami istnieje ogromny rozdźwięk w efektywności zarządzania kapitałem pracującym. Wartości dla DSO oscylują w przedziale 17,9 128 dni, dla DIO w przedziale 0,6 159 dni, dla DPO w przedziale 267,2 7,2. Najlepsze przedsiębiorstwa wkładają w efektywność gospodarowania gotówką wiele wysiłku. Jednak trud ten bardzo się opłaca, bo przekłada się bezpośrednio na ilość będącej do dyspozycji firmy. Kierunek optymalizacji Relatywnie wysoka wartość cyklu konwersji (w wyniku wysokiej wartości DSO i DIO oraz niskiej wartości DPO) oznacza, że zbyt dużo środków własnych jest zaangażowanych w realizację działalności operacyjnej. Celem optymalizacji jest proaktywne działanie w kierunku zmniejszenia zapotrzebowania na kapitał pracujący. Efekt ten można uzyskać poprzez realne skrócenie cyklu konwersji. W praktyce można tego dokonać poprzez zintegrowane działania zmierzające do obniżenia poziomu zapasów, przyspieszenia wpływu należności oraz wydłużenia czasu spłaty zobowiązań. Ocena potencjału optymalizacji Projektowanie strategii zmian Implementacja Audyt dojrzałości Analiza procesów (deep dive) Benchmarking Identyfikacja obszarów o największym potencjale optymalizacji Szacowanie korzyści Przedstawienie rekomendacji Projektowanie modelu to be Tworzenie mierników procesów Ustanowienie systemu pomiaru rezultatów Projekt pilotażowy (quick win) Planowanie i priorytetyzowanie zmian Ustanowienie ról Zarządzanie zmianą Szkolenia Wdrożenie narzędzi Monitoring procesów Zarządzanie zmianą organizacyjną Pomiar rezultatów Mapa drogowa dla programu optymalizacji kapitału pracującego 42 NR 3 (48) / LIPIEC 2012

4 cji. W tym celu wskazane jest dokonanie wyceny kapitału zamrożonego w procesach operacyjnych. Dla uzyskania pełnego obrazu tego potencjału niezbędne jest dokonanie oceny aktualnego poziomu dojrzałości firmy pod względem efektywności w gospodarowaniu kapitałem pracującym. Badacze z Aberdeen Group (Working Capital Optimization, Aberdeen Group, 2007) proponują umowny, trzystopniowy model dojrzałości. Ich zdaniem najbardziej dojrzałe przedsiębiorstwa osiągają wynik CCC poniżej 11 dni. Na średnim poziomie dojrzałości znajdują się firmy utrzymujące wynik CCC na poziomie poniżej 53 dni. Firmy uzyskujące wynik powyżej tej wartości plasują się na najniższym poziomie dojrzałości. Ocena z zastosowaniem tego modelu jest stosunkowo prosta. Dlatego każda firma może ją wykonać samodzielnie we współpracy z wewnętrznymi służbami finansowymi. towarów i surowców DPO Dostawa towarów i surowców DIO towarów i surowców Fakturowanie ilość dni Cykl konwersji przed optymalizacją DSO CCC (zamrożony kapitał) Od teorii do praktyki W poprawie standardu zarządzania kapitałem pracującym niezmiernie pomocne jest skorzystanie z doświadczeń firm, które na tym polu osiągnęły najlepsze wyniki. Na bazie tych doświadczeń opracowano szereg najlepszych praktyk. Ich lista jest długa, a szczegółowe zastosowanie zależy od konkretnego kontekstu biznesowego. Proces zmian Optymalizacja kapitału pracującego jest bardzo konkretną i praktyczną, bo opartą na mierzalnych korzyściach, metodą poprawy efektywności organizacyjnej. Charakteryzuje się kompleksowym podejściem do zmian. W efekcie jej zastosowania, uporządkowaniu ulega wiele procesów, a organizacja szybko doskonali sposób działania. Wysoki poziom dojrzałości w zarządzaniu kapitałem pracującym sygnalizuje jednocześnie szerzej rozumianą doskonałość operacyjną. Efektem uporządkowania procesów i ich większej transparentności jest zwykle znacząca obniżka kosztów. Wysoka efektywność tej metody opiera się na koncentracji i na optymalizacji przepływu w kontekście trzech obszarów: procesowym zmiany niosą za sobą konieczność starannego przemyślenia całych łańcuchów procesów order to cash oraz procure to pay oraz diagnozy wpływu ich rzeczywistej logiki na przepływ, technologicznym oznacza to, że system ERP czy BI musi zostać dopasowany do wymagań strategii biznesowej w obszarze wsparcia dla zdefiniowanych procesów oraz raportowania przyjętych mierników procesów. Ustanawia towarów i surowców Dostawa towarów i surowców DIO Fakturowanie DSO DPO CCC Odmrożony kapitał towarów i surowców ilość dni Cykl konwersji kierunek optymalizacji CCC > 53 dni CCC < 53 dni CCC < 11 dni Poziomy dojrzałości firm w gospodarowaniu kapitałem pracującym. Opracowanie własne na podstawie modelu Aberdeen Group. NR 3 (48) / LIPIEC

5 SAP ERP środkiem do urzeczywistnienia celu FOT. W. ROBAKOWSKI Twórcy systemu SAP ERP zadbali, by implementował on najlepsze praktyki biznesowe w wielu dziedzinach. Pozwoliło to na stworzenie narzędzia, którego implementacja wręcz wymusza stosowanie wielu z tych praktyk. Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami z rozbudowaną windykacją i ścisłą kontrolą procesu płatności pozwala na optymalizację przepływów pieniężnych. Rozbudowane narzędzia planowania popytu, nadzór nad rotacją zapasów, oceny dostawców i procesów zaopatrzeniowych powodują dalszą optymalizację kapitału zaangażowanego w zapasy. SAP ERP to dobry środek na urzeczywistnienie celu, jakim jest utrzymanie płynności finansowej firmy i optymalizację kapitału pracującego. Krzysztof Siwiec Menedżer ds. Rozwoju Biznesu, BCC to podstawy do zdrowej współpracy z wewnętrznymi i zewnętrznymi dostawcami aplikacji, opartej na faktach i ukierunkowanej na maksymalizowanie zwrotu z inwestycji, ludzkim zmiany wymagają przeprowadzenia działań o charakterze edukacyjnym, których celem jest ukazanie pracownikom konsekwencji ich działań w kontekście przepływu. Ustanowione mierniki efektywności są narzę- dziem formułowania oczekiwań i celów, a także otrzymywania informacji zwrotnej. Dlatego muszą być odpowiednio komunikowane do wewnątrz organizacji, aby zwiększyć zdolność współpracy pracowników i całych działów firmy w imię mierzalnej poprawy wyników. Doświadczenia z wykonanych dotychczas projektów wskazują na scenariusz zmian gwarantujący organizacji maksymalizację efektów. Zarządzanie należnościami ustanowienie szczegółowych mierników efektywności dla obszaru (PPI), polityka przedpłat i terminowych płatności, zarządzanie kredytami klientów, szybki proces windykacji, rabaty za wcześniejszą wpłatę, zmniejszenie ilości pomyłek na fakturach, faktury elektroniczne, system zachęt dla pracowników obszaru, monitorowanie rezultatów procesu, cross funkcjonalne zespoły sprzedaż + finanse. Zarządzanie zapasami Zarządzanie zobowiązaniami ustanowienie szczegółowych mierników efektywności dla obszaru (PPI), terminy płatności, procedury płatności, faktury zbiorcze, system motywacyjny dla pracowników obszaru, monitorowanie rezultatów procesu, cross funkcjonalne zespoły zaopatrzenie + finanse. Zarządzanie przepływem planowanie przepływów gotówkowych, controlling kapitału pracującego, system motywacyjny dla pracowników obszaru inwestycje krótkoterminowe, cross funkcjonalne zespoły finanse + konsultanci ERP, głęboka analiza procesów (deep dive). ustanowienie szczegółowych mierników efektywności dla obszaru (PPI), zarządzanie popytem, zwiększenie dokładności planowania popytu, poprawa terminowości dostaw przychodzących, procedura zarządzania zapasem trudnorotującym, system motywacyjny dla pracowników obszaru, monitorowanie rezultatów procesu, współpraca z dostawcami i klientami w zakresie zapasów, standaryzacja oferty, optymalizacja tras, zmniejszenie ilości zwrotów. Przykłady najlepszych praktyk w proaktywnym zarządzaniu kapitałem pracującym 44 NR 3 (48) / LIPIEC 2012

6 Dodatkowy kapitał Pieniądze, które udało nam się pozyskać w procesie optymalizacji kapitału pracującego zostały przeznaczone na rozwój firmy. Dzięki nim firma mogła sfinansować swoje inwestycje: zakupy nowych maszyn, wyposażenie ekip montażowych i serwisowych oraz zakup sprzętu. Krzysztof Wygryzowski Prezes polskiego oddziału firmy Wanzl, zajmującej się produkcją i sprzedażą sprzętu służącego do wyposażania sklepów FOT. WANZL Odmrożenie na poziomie 20%-30% firma może uzyskać już po pół roku od uruchomienia procesu zmian. W dłuższym okresie możliwe jest uzyskanie jeszcze większych korzyści. W praktyce optymalizacja kapitału pracującego napotyka na szereg pułapek i trudności. Dlatego, tak jak w każdym procesie zmian, kwestią nadrzędną i warunkiem koniecznym jest żelazna konsekwencja w realizowaniu przyjętych założeń. Kluczowe znaczenie ma pozyskanie doświadczonych osób, dysponujących ekspercką wiedzą, zdolnych do przeprowadzenia organizacji przez tę zmianę. Pamiętajmy, że optymalizacja kapitału pracującego przynosi trwałe i mierzalne korzyści wyrażone w ilości pozostającej do dyspozycji organizacji. Gotówka zamrożona w procesach operacyjnych nie przyczynia się do jej wzrostu. Odkładanie w czasie projektów związanych z optymalizacją kapitału pracującego można potraktować jako formę straty, gdyż wiąże się z kosztami utraconych możliwości. Warto zatem jak najszybciej przeanalizować potencjalne korzyści oraz podjąć racjonalne decyzje w kierunku wykorzystania tej biznesowej szansy. Przedmiotem badania Zarządzanie kapitałem pracującym w Polsce są czynniki kształtujące poziom kapitału pracującego, celem zaś odkrycie praktyk gospodarowania kapitałem pracującym w polskich firmach. Badanie skierowane jest do wyższej kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za ten obszar w polskich firmach. Więcej informacji: O autorze Marek Kuszneruk absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Szkoły Głównej Handlowej. Certyfikowany Menedżer Projektu Metodyki PRINCE2. Posiada ponad dwadzieścia lat doświadczeń w zarządzaniu obszarem aplikacji biznesowych po stronie klienta. Obecnie jest odpowiedzialny za rozwój SAP w firmie Wanzl Sp. z o.o. Szczególnie interesuje się metodami maksymalizacji korzyści z ERP. W opisywanym przedsięwzięciu był współautorem koncepcji biznesowej oraz pełnił rolę agenta zmian. NR 3 (48) / LIPIEC

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

11 MARCA 2008 CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY

11 MARCA 2008 CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY 11 MARCA 2008 CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ SPIS TREŚCI Efektywne treasury.................................

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Z serii streszczenia biznesowe:

Z serii streszczenia biznesowe: Z serii streszczenia biznesowe: O wzrastającym znaczeniu skarbowości korporacyjnej w 20 punktach ACT and The Institute of Chartered Accountants in Australia Przetłumaczone i opublikowane za zgodą ACT.

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Lekarstwo na niepewne czasy więcej gotówki w kasie

Lekarstwo na niepewne czasy więcej gotówki w kasie Lekarstwo na niepewne czasy więcej gotówki w kasie L ogicznym, a zarazem intuicyjnym wydaje się być fakt, że każda firma chcąc podjąć się realizacji dodatkowych zamówień musi zapewnić odpowiedni poziom

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego Małgorzata Tyrańska Jolanta Walas-Trębacz Akademia Ekonomiczna w Krakowie Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym 16 BIZNES RAPORT 4 10 września 2015 r. PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCY Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym Nowoczesne narzędzia z zakresu automatyki, robotyki i IT dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH Róża Weryńska Adam Tomaszewski Streszczenie: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego na rynku zależy

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania Współpraca: Patronat: Zawartość 1 Wstęp 2 2 Charakterystyka badania 4 Grupa docelowa 4 Przyjęta metodyka 4 Cykl zarządzania zmianą 5

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej WPŁYW SYSTEMÓW E-BIZNESU NA ORGANIZACJĘ W ASPEKCIE MIKRO I MAKROEKONOMICZNYM W POLSCE I NA ŚWIECIE Tomasz PIESIUR, Marcin SŁABOŃ, Artur STRZELECKI Streszczenie: W artykule podjęto próbę scharakteryzowania

Bardziej szczegółowo

LICZĄ SIĘ FAKTY, NIE ZŁUDZENIA

LICZĄ SIĘ FAKTY, NIE ZŁUDZENIA ERP PREZENTACJA LICZĄ SIĘ FAKTY, NIE ZŁUDZENIA Dlaczego warto wdrożyć zintegrowany system do zarządzania firmą? Jak zmierzyć realne korzyści płynące z inwestycji w system ERP? Jak wybrać właściwego dostawcę

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Raport: Jak oszacować i zabezpieczyć potrzeby kapitałowe?

Kwiecień 2013. Raport: Jak oszacować i zabezpieczyć potrzeby kapitałowe? Kwiecień 2013 Raport: Jak oszacować i zabezpieczyć potrzeby kapitałowe? 2 Wstęp do raportu Zabezpieczenie finansowania biznesów jest problemem, który spędza sen z powiek przedsiębiorcom i dyrektorom finansowym

Bardziej szczegółowo