Literatura podstawowa. założenia. Formy zajęć. Cele modelowania procesów. MPG 2012 GE błyskawiczne repetytorium. wykład. laboratorium.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Literatura podstawowa. założenia. Formy zajęć. Cele modelowania procesów. MPG 2012 GE błyskawiczne repetytorium. wykład. laboratorium."

Transkrypt

1 MPG 2012 GE błyskawiczne repetytorium dr inż. Rafał Klaus Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Literatura podstawowa J. Płodzień, E. Stemposz, Analiza i projektowanie systemów informatycznych, PJWSTK, W-wa 2005, ISBN Davis R.: Business Process Modeling with ARIS. A Practical Guide. Springer-Verlag, London, 2002 Scheer A-W.: Business Process Excellence. ARIS in Practice. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Hammer M., Champy J.: Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa, 1996, ISBN R. Gabryelczyk: Reengineering, Nowy Dziennik, W-wa 2000, ISBN T. Kasprzak: Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesowymi, Difin, W- wa 2005, ISBN A. Pacana, A. Mec: Systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000, OWPRz, Rzeszów, 2001, ISBN J. Brilman: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, W-wa 2002, ISBN R.W.Griffin: Postawy zarządzania organizacjami, PWN, W-wa 1996, ISBN założenia Formy zajęć Spojrzenie autorskie Jest w tym więcej sztuki niż nauki ścisłej Cel: nie wyuczenie ale zrozumienie wykład Prace kontrolne Doświadczenie wykładowcy inwentyka laboratorium Wiedza literaturowa wykładowcy Inżynieria biznesowa u drklausa Nie chodzi o najlepsze praktyki ale o następne praktyki warsztaty projekty 3 4 Cele modelowania procesów Inżynieria produkcji Zarządzanie projektem Zarządzanie ryzykiem Narzędzia ę CASE Zarządzanie innowacjami Zarządzanie procesami biznesowymi strategie np. BOS Modele: Metodologie: ERP, CRM, SCM, CIM, TQM, LM, JiT, Modelowanie procesów biznesowych podejście procesowe identyfikacja procesów mapowanie procesów parametryzacja symulacja reinżynieria procesów uzyskanie aktualnego obrazu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie; pomoc w ocenie efektywność wykonywanej pracy; usprawnienie komunikacji i współpracy w przedsiębiorstwie; eliminacja niepotrzebnych zadań (kontroli, uzgodnień, dublowania itd.); zidentyfikowanie i sklasyfikowanie obszarów, które powinny ulec usprawnieniu, udoskonaleniu, tym samym podnosząc poziom funkcjonowania przedsiębiorstwa; wyszkoleni i wyposażeni w odpowiednie narzędzia pracownicy potrafiący kontynuować prace związane z modelowaniem i analizą procesów; 6 1

2 zastosowanie modelowania procesów Podstawa do przeprowadzenia reorganizacji, restrukturyzacji, reengineering u Ułatwienie wprowadzenia informatyzacji przedsiębiorstwa ułatwienie wyboru i efektywniejsze wdrożenie systemu zintegrowanego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem jest podstawą do łatwiejszego wdrożenia nowych norm ISO 9001:2000; zarządzanie jakością, zarządzanie ryzykiem. Podstawa wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów, systemu typu workflow reengineering workflow MPG TQM TI 7 8 Piramida informacyjna Złożoność semantyczna Mądrość Wiedza Informacje Dane Sygnały rozumienie zasad rozumienie wzorców rozumienie relacji Zajęte zasoby Information System people procedures software hardware information data 12 2

3 Information systems careers Typy systemów informacyjnych Information systems strategy Information systems security Information Systems Systemy Informacyjne Information systems management Information systems iteration Operations Support Systems Systemy Wsparcia Operacyjnego Management Support Systems Systemy Wspomagania Zarzadzania Information systems development 13 Transaction Processing Systems Systemy Transakcyjne Process Contorl Systems Enterprise Collaboration Systems (systemy współpracy w przedsiębiorstwie) Management Information Systems Systemy Informacyjne Zarzadzania Decision Support Systems Systemy Wspomagania Decyzji Executive Information systems Systemy Informacyjne Kierownictwa Ewolucja systemów informatycznych do wspomagania zarządzania ZSI SS I SE SET - Systemy ewidencyjnotransakcyjne SID - Systemy informacyjnodecyzyjne SWD - Systemy wspomagania decyzji ZSI- Zintegrowane systemy informatyczne SIK - Systemy informowania kierownictwa Klasy systemów informacyjnych zarządzania przedsiębiorstwem ERP II ERP - zarządzanie przedsiębiorstwem MRP II - planowanie zasobów produkcyjnych MRP - planowanie potrzeb matrialowych DRP - zarządzanie dystrybucją CLOSED LOOP planowanie potrzeb materiałowych w zamkniętej pętli SE - Systemy eksperckie SSI - Systemy sztucznej inteligencji Procesy zarządzania w przedsiębiorstwie Zasoby: Ludzkie Finansowe Fizyczne Informacyjne kontrolowanie Planowanie i podejmowanie decyzji organizowanie Przewodzenie (kierowanie ludźmi) Cele: Sprawne wykorzystanie zasobów (mądre) Skuteczne wykorzystanie zasobów Zarządzanie komunikowaniem się w organizacji Sprzyja zwrotnej reakcji i wymianie poglądów Łatwa w użyciu niedokładna Nie ma trwałego śladu Ustna/pisemna Percepcja = interpretacja informacji - stereotypizacja Siebie sądzimy po Pozawerbalna = np. intencjach, mowa ciała innych po zachowaniu. Dokładna Zostawia ślad Nie sprzyja wymianie poglądów czasochłonna Komunikacja skuteczna = proces wysyłania wiadomości w taki sposób, że wiadomość otrzymywana ma możliwie zbliżone znaczenie do zamierzonej przemawianie obrazem 3

4 Jak sobie pomóc? 20 Schemat organizacyjny jest to graficzna prezentacja struktury organizacyjnej danej organizacji, a w szczególności zależności pomiędzy komórkami funkcjonalnymi. Modele struktur organizacyjnych: schemat struktury prostej (schemat liniowy) schemat struktury funkcjonalnej schemat struktury sztabowej schemat struktury macierzowej Inny podział struktur organizacyjnych Dawniej Nowe podejście, nowe metody Zintegrowany system zarządzania Procesy gospodarcze Obecnie Typ U (ary structure) Podejście funkcjonalne Typ H (holding) Konglomeratowa Szereg nie powiązanych jednostek Typ M (multidivisional) Wielobranżowa Samodzielne jednostki powiązane z sobą w dziedzinach działalności 23 Personel Przedsiębiorstwo Rozwój Marketing Sprzedaż Rynek podzielony Produkcja Klient niesprecyzowany Sztywna struktura organizacyjna Wdrożenie systemu np. R/3 według obszarów funkcjonalnych Struktura funkcjonalna Przetwarzanie zamówień Rozwój produktu Obsługa klientów Sprawozdaw. finansowa Personel Rozwój Marketing Produk- Usługi Sprzedaż cja Struktura zorientowana procesowo Finanse Rynek konkurencyjny Cele zorientowane na klientów Elastyczna struktura organizacyjna Zorientowany procesowo przepływ informacji 4

5 Procedura obsługi klienta Instrukcja Procedura obsługi klienta Created: :33:37 Instrukcja Server: LOCAL Database: TPSA Created: User: 08:33:37 system Server: LOCAL File: Report5.rtf Database: TPSAReport: Functions of the eepcs, and their data items and executing User: system organizational items (with model graphic) File: Report5.rtf Function Relationship OrgElement has input has Report: Functions of the eepcs, type and their data items and executing output organizationa l items Akceptacja (with model is graphic) executed by Dyrektor Pi onu Positi on Dyrektora Pi onu Technic znego (C) Technicznego Function Relationship OrgElement has input has Pobranie i zu ycie is executed by Od dzi a³ XYZ Organizat ional type output materia³u Akceptacja Proœba is executed o zmianê by Dyrekt is executed or Pionuby Posi Dyrektor tion Pi onu Positi on Dyrektora Pionu Technicznego (C) zapotrzebowania Technic znego (C) Technicz nego Przekazanie is executed by Magazyn (C) Organizat ional Pobranie i zu ycie is executed by Oddzia³ XYZ Organizati onal materia³u do materia³u oddzi a³u (MM) Proœba o z mi anê is executed by Dyrekt or Pionu Posi tion Przekazanie is executed by Magazyn (O) Organizat ional zapotrzebowa nia Technicznego (C) orygina ³u RW do Przekazanie rejestracji is executed by Magaz yn (C) Organizati onal materia³u do Przyjêcie materia³u is executed by Magazyn (C) Organizat ional oddzi a³u (MM) Przekazanie is executed by Magaz yn (O) Organizati onal Przyjêcie materia³u z is executed by Magazyn (O) Organizat ional orygina ³u RW do centrali (MM) rejestracji Reje st ra cja is executed by Pracownicy Organizat ional Przyjêcie materia ³u dokumentu is executed RW by w Magaz yn (C) Organizati bran owi (C) onal systemie Przyjêcie materia ³u z is executed by Magaz yn (O) Organizati onal Rêczne wystawienie is executed by Magazyn (O) Organizat ional centrali (MM) dokumentu RW Reje stracja is executed by Pracowni cy Organizati onal Sprawdz enie stanu is executed by Pracownicy Organizat ional dokumentu RW w bran owi (C) magazynowego bran owi (C) systemie Wstêpna akce ptac ja is executed by Kierownik Dzia³u Positi on Rêczne wystawienie zapotrzebowania is executed by Magaz yn (O) Organizati Gosp. Mater. onal (C) dokumentu RW Wy st awi enie is executed by Od dzi a³ XYZ Organizat ional Sprawdzenie stanu is executed by Pracowni cy Organizati onal zapotrzebowania magazynowego bran owi (C) Zakupi enie materia³u is executed by Pracownicy Organizat ional Wstêpna akceptacja is executed by Kierowni k Dzia³u Posi tion bran owi (C) zapotrzebowa nia Gosp. Mater. (C) Zakupi enie materia³u is executed by Pracownicy Organizat ional Wystawienie is executed by Oddzia³ XYZ Organizati onal bran owi (C) zapotrzebowa nia Zakupi enie materia³u is executed by Pracownicy Organizat ional Zakupienie materia³u is executed by Pracowni cy Organizati onal bran owi (C) bran owi (C) Zakupi enie materia³u is executed by Pracownicy Organizat ional Zakupienie materia³u is executed by Pracowni cy Organizati bran owi (C) onal bran owi (C) Zakupienie materia³u is executed by Pracowni cy Organizati onal bran owi (C) Zakupienie materia³u is executed by Pracowni cy Organizati onal bran owi (C) Co to jest proces? Model procesu Planuj Odpowiedzialność kierownictwa Wykonuj Proces Proces =System działań, które wykorzystują zasoby dla przekształcenia wejść wwyjściawyjścia (EN-ISO 9000) K L I E N C I Zarządzanie zasobami WEJŚCIE PROCES WYJŚCIE Pomiar i analiza K L I E N C I W podejściu procesowym nacisk położony jest na procesy złożone z działań, realizowanych w różnych komórkach organizacyjnych firmy. Działaj Ciągłe doskonalenie procesów Sprawdzaj Modele etapów wdrażania orientacji procesowej Władza w firmie zorientowanej procesowo Procesy zintegrowane Prezes firmy Równowaga funkcjonalna i procesowa Wiceprezes Wiceprezes Wiceprezes Procesy sporadyczne Więzi funkcjonalne i procesowe Więzi procesowe z lukami Właściciel ś procesu Procesy zdefiniowane są widoczne organizacja funkcjonalna Właściciel procesu Procesy sporadyczne Właściciel procesu Ledwo widoczne organizacja funkcjonalna Odpowiedzialność za procesy Reengineering - cechy Kierownik jednostki Rola Kierownika: decyduje KTO i KIEDY wykonuje czynności w ramach procesu biznesowego (organizuje pracę) doskonali zespół pracowników, panujące w zespole stosunki międzyludzkie i środowisko pracy koordynuje pracę pracowników przydzielając im stanowiska i procesy do realizacji Właściciel procesu Rola Właściciela Procesu: decyduje JAK wykonywane są czynność w ramach procesu biznesowego, posiada globalny punkt spojrzenia na firmę nadzoruje merytorycznie pracowników realizujących proces jest odpowiedzialny za identyfikację, opis, analizę i doskonalenie procesu Def. (Hammer i in.1993) Reengineering to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do dramatycznej (przełomowej) poprawy -według krytycznych, współczesnych miar - osiąganych wyników (takich jak koszty, jakość, serwis i szybkość). Fundamentalny: bez założeń i danych odpowiadamy na pytanie: co firma ma robić, a dopiero potem jak. Ignorujemy to co jest i skupiamy się na tym co powinno być ć Radykalny: ponowne zaprojektowanie firmy, nie poprawa, rozwój czy modernizacja. Dramatyczny: przełomowy (nie poprawa o 10% ale silne uderzenie) 3 rodzaje firm rozpoczynających reengineering (kłopoty, widzące zagrożenia, stawiające mury innym) Procesy: nie myślenie o stanowiskach, ludziach, strukturach ale o procesie uwzględniającym klienta. Zatem proces to zbiór czynności wymagających na wejściu wkładu, dający na wyjściu rezultat mający pewną wartość dla klienta. 5

6 Ważne przy reinżynieringu Rewolucja i ewolucja reinżyniering dotyczy PROCESÓW, a nie organizacji. Firmy nie przekształcają swych działów sprzedaży czy produkcyjnych; ch przekształcana jest praca wykonywana przez pracowników w tych działach. przeprojekto wywanie wdrożenie ewolucja rewolucja analiza projekt wdrożenie produkcja analiza Model Greinera zmiany na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa Wybrane koncepcje zmian duża biorstwa Wielkość przedsięb Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 1. Kryzys przywództwa 2. Kryzys autonomii 3. Kryzys kontroli 4. Kryzys biurokracji 2. Wzrost przez wytyczne 5. Kryzys? 5. Wzrostprzezwspółpracę 4. Wzrost przez koordynację 3. Wzrost przez delegowanie uprawnień Zdefiniowane cele zmiany Praca zespołowa małe 1. Wzrost przez kreatywność młoda wiek organizacji dojrzała Etapy ewolucyjne Etapy rewolucyjne MPG - dr Klaus 33 Zarządzanie Procesem zmian MPG - dr Klaus 34 Wdrażanie orientacji na procesy - metodologia Definiowanie procesu Identyfikacja procesów Mapowanie procesów Parametryzacja procesów Wdrażanie zarządzania procesami Zidentyfikowanie zarządzającego procesem - właściciela procesu Zdefiniowanie początku i końca procesu Określenie zakresu odpowiedzialności Opracowanie mierników efektywności ś procesu Przydzielenie zadań w ramach procesów Stworzenie zespołów Rozszerzanie wiedzy i kompetencji 35 6

7 Wybór procesów do usprawnienia Procesy Główne Podprocesy ikacja ze względu egółowość procesu Wpływ strategiczny Procesy do usprawnienia Klasyfi na szcze Procesy pomocnicze Procesy Elementarne Procesy podstawowe Klasyfikacja ze względu na ważność procesu Procesy pomocnicze Przedmiotem analizy w pierwszej kolejności powinny być te procesy, które są zarówno strategiczne jak i tworzące wartość dodaną Wartość dodana 37 Podział procesów wg Kreuza Poziomy szczegółowości modelowania Skala makro perspektywa relacji z otoczeniem uwzględnienie wszystkich podmiotów Skala przedsiębiorstwa uwzględnienie relacji wewnętrznych analiza powiązań pomiędzy procesami Skala przedsiębiorstwa uwzględnienie relacji wewnętrznych analiza powiązań pomiędzy operacjami w procesie elementami We/Wy są inne procesy Skala przedsiębiorstwa uwzględnienie relacji wewnętrznych analiza powiązań pomiędzy zadaniami w operacjach elementami We/Wy są inne operacje i procesy Zdefiniowanie celów Źle zoptymalizowanie procesu sprzedaży Dobrze przeciętny czas przebiegu procesu sprzedaży powinien zostać skrócony o połowę Dobrze zamówienie klienta powinno być opracowywane nie więcej niż przez dwie osoby Cele należy zdefiniować oddzielnie dla każdego procesu!!! Cele mogą być nie tylko finansowe ale i jakościowe np. rozliczenie rachunków z jednym klientem w ciągu max 10 min czy obniżenie stopy wystąpienia wady produktu o 1% Określenie celów i mierników działania Mierniki efektywności działań informują o tym, jak dobrze działanie zostało wykonane Istnieją cztery podstawowe elementy decydujące o efektywności działań: produktywność wielkość zasobów zaangażowanych w wykonanie działania przez ilość produktów tego działania jakość zgodność z podanymi wymaganiami czas i koszt wykonania łączny czas i nakład niezbędny do zrealizowania działania lub procesu gospodarczego zadowolenie klienta ogólne zadowolenie klienta z danego działania Żaden z tych elementów analizowanych osobno nie jest pełną miarą efektywności działania. Aby dokonać pełnej oceny efektywności działania należy przeanalizować wszystkie te elementy MPG - dr Klaus 41 7

8 mierzalny cel Wdrażanie zarządzania procesami Wdrożenie zarządzania procesami polega na: Przeprowadzeniu szkoleń z zakresu nowego przebiegu procesów gospodarczych wykorzystania narzędzi wspomagających modelowanie procesów posługiwania się nowymi procedurami pracy Dystrybucji procedur w postaci papierowej (tradycyjnej) elektronicznej przy wykorzystaniu Intranetu 44 Ciągłe doskonalenie procesów Rynek systemów zorientowanych na procesy biznesowe Słabe punkty procesu Doskonalenie BPO Business Process Orientation Cykl Ciągłego Doskonalenia Procesów BPA Business Process Analysis Tools BPM 1.0 Business Process Management BPMS 1.0 Business Process Management Suite Analiza Kontrola efektów BPM 2.0 (rynek oparty na Open Source) BPMS 2.0 (opartych na Web 2.0 ) 45 Rynek systemów analizowania procesów biznesowych BPA Business Process Analysis Tools Adresaci systemów do modelowania PB specjaliści tworzący architektury rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach, specjaliści modelujący, analizujący i optymalizujący procesy biznesowe, aktywni użytkownicy wspierający systemy BPM/BPMS użytkownicy biznesowi. BPM Business Process Modelling BAM Business Activity Monitoring workflow 8

9 Gdzie problem? Koncepcja ARIS BPM Analityk biznesowy Jak to rozumieć? Informatyk Jak to mam zaprojektować? dr inż. Rafał KLAUS 50 Modelowanie ARIS Zastosowanie ARIS Faza przygot. projektu Faza analiz stanu obecnego Faza proj. konc. docelowej Faza wdrożenia Faza ciągłego usprawni. ARIS Easy Design, ARIS Toolset Referencyjne modele procedur Modele referencyjne branż, modele oprogramowania ARIS rachunek kosztów procesów (ABC), ARIS Web Publisher ARIS Simulation, ARIS for mysap ARIS PPM dr inż. Rafał KLAUS 51 dr inż. Rafał KLAUS 52 EPC Event-Driven Process Chain Zasada tworzenia diagramu zdarzeń zdarzenie -wystąpienie określonych właściwości obiektów; odnosi się do określonego punktu czasowego, zdarzenia wywołują funkcje i zachodzą w wyniku realizacji funkcji funkcja -działanie (zbiór logicznie powiązanych działań) ;jest realizowana wskutek wystąpienia określonego zdarzenia zdarzenia wywołujące funkcje zdarzenia generowane przez funkcje Interfejs (Ścieżka dostępu) XOR Operatory logiczne dr inż. Rafał KLAUS 53 dr inż. Rafał KLAUS 54 9

10 Co to znaczy procesowo zarządzać jakością? Opis i modelowanie procesów ZASOBY PROCESY ODPOWIEDZIALNOŚCI Wersja kolumnowa: Skierowanie Zasady przyjęć do Szpitala Położna koordynująca prezentacja przebiegu procesu w firmie Numer kolejki Skierowanie Numer Księgi Głównej Numer Księgi Głównej Sprawdzić ważność skierowań i ustalić kolejność przyjęcia Pacjentów Wezwać Pacjenta oczekującego na przyjecie w Izbie Przyjęć Nadać numer Księgi Głównej Położna koordynująca Położna koordynująca Numer Księgi głównej POMIAR I DOSKONALE NIE szybka wstępna ocena poprawnościś szybka ocena zaangażowania poszczególnych jednostek model przydatny dla mniej skomplikowanych procesów lub do prezentacji ogólnego przebiegu dr inż. Rafał KLAUS 55 dr inż. Rafał KLAUS 56 Opis i modelowanie procesów Skontaktowano się z klientem Prowadzić negocjacje z klientem Sprzedaż grupa północna Wersja klasyczna (eepc): dokładna prezentacja przebiegu procesu BPMI Business Process Management Initiative BPMN (Business Process Modelling Notation) oznacza Notację Modelowania Procesów Biznesowych. Otrzymano zapytanie Zapyta nie klienta Sprzedaż - dane Zapytanie zostało stworzone z umowy Realizować zapytanie klienta Z zapytania stworzono ofertę Nie ma potrzeby kolejnej umowy Sprzedaż grupa północna szczegółowe modelowanie (zdarzenia, funkcje, dokumenty, systemy, odpowiedzialność) szeroki zakres wykorzystania (opis procedur, instrukcji) model przydatny zarówno do prezentacji ogólnego przebiegu oraz skomplikowanych procesów dr inż. Rafał KLAUS 57 Jest to standard modelowania procesów biznesowych i procesów usługowych ł hwww wyspecyfikowany przez Inicjatywę Zarządzania Procesami Biznesowymi BPMI (ang. Business Process Management Initiative) (http://www.bpmi.org). BPMN jest głównym elementem Zarządzania Procesami Biznesowymi BPM (ang. Business Process Management) - nowego trendu w świecie projektowania przedsięwzięć. dr inż. Rafał KLAUS 58 BPMN+BPML+BPQL BPMI opracowała trzy standardy w celu realizacji BPM: BPMN czyli standard modelowania procesów język modelowania procesów biznesowych BPML (Business Process Modelling Language) czyli standard języka wykonawczego procesów język zapytań procesów biznesowych BPQL (Business Process Query Language). czyli standard interfejsu zarządzania wdrażaniem i realizacją procesów e-biznesowych. BPD Business Process Diagram BPMN opisuje dokładnie jeden diagram procesów biznesowych zwany BPD (Business Process Diagram). Został on opracowany do realizacji dwóch celów. szybkiego i łatwego modelowania procesów biznesowych może być bez problemu przełożony na dowolny język wykonawczy procesów biznesowych. dr inż. Rafał KLAUS 59 dr inż. Rafał KLAUS 60 10

11 BPMN - procesy BPMN proces wewnętrzny (Przepływ normalny). BPMN opisuje trzy podstawowe typy procesów: proces wewnętrzny prywatny private (internal) business process, proces publiczny wychwytujący abstract - public proces kooperacji współpracy B2B collaboration - global process BPMN Proces publiczny (Skrócony) BPMN Procesy kooperacji (Model B2B). Rodzaje obiektów Zdarzenia Obiekty przepływu Obiekty połączeniowe Swimlanes Artefakty Zdarzenie jest stanem jaki pojawia się podczas przebiegu procesu biznesowego. Zdarzenia maja wpływ na przebieg procesu i zazwyczaj coś wyzwalają lub są czegoś rezultatem. Mogą rozpoczynać, przerywać lub kończyć przebieg. dr inż. Rafał KLAUS 66 11

12 Czynności Czynność to praca wykonywana podczas realizacji procesu biznesowego. Czynności mogą być elementarne lub złożone. Czynnościami w modelu procesu mogą być: proces podproces zadanie Podprocesy mogą być przedstawiane w wersji rozwiniętej pokazującej w jaki sposób realizowany jest dany podproces. dr inż. Rafał KLAUS 67 Bramki dr inż. Rafał KLAUS 68 Zarządzanie procesami mierzenie procesów Firma Miernik podprocesu Miernik procesu Rynek Miernik wynikowy Miernik działania Strukturalizacja celów Geneza Jakie wielkości określają dany proces? W jaki sposób zmierzyć te wielkości? Jakie wielkości docelowe są oczekiwane? Podstawowe mierniki efektywności to: Czas realizacji procesu, Koszt realizacji procesu Jakość realizacji procesu. Z kim się porównać -benchmarking!!! Cel miara benchmarking MPG - dr Klaus 71 12

13 Pojęcie benchmarkingu Benchmarking przedsiębiorstw Benchmarking to ciągły proces, w którym porównywane są produkty, usługi, a przede wszystkim procesy i metody funkcjonowania wielu firm. Porównanie należy przeprowadzić z przedsiębiorstwami, które są wiodące w badanych metodach i procesach. Firmy te określane są mianem best in class, czyli najlepszych we własnej klasie, branży. Benchmarking przedsiębiorstw - podsumowanie Benchmarking - metodologia Wady Praktykowanie benchmarkingu wiąże się z niebezpieczeństwem, że stworzony produkt będzie tylko minimalnie lepszy od produktu konkurencji, k która w tym czasie zrobi kolejny krok do przodu Skąd pewność, że partner ma optymalne wyniki. Key Performance Indicator Rozwiązywanie bieżących problemów chleb powszedni Zdolność sprawnego przewidywania problemów zapewnia monitorowanie KPI. Wskaźniki KPI miara czynników o znaczeniu krytycznym z punktu widzenia i przedsiębiorstwa. Różnią się w zależności od charakteru i obszaru działania firmy. Cecha wspólna służą do mierzenia postępów w drodze do założonych celów. Głowna trudność w ich doborze miary wyrażane są różnie w odniesieniu do różnych obszarów przedsiębiorstwa. 13

14 Najczęściej stosowane wskaźniki KPI w strukturze przedsiębiorstwa Finansowe dotyczące dochodowości: Zysk netto, Zysk przed potrąceniem: odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, amortyzacji, marży brutto, Produktywności Wydajności pierwotnej Całkowitej efektywności urządzeń (OEE) Realizacji zamówień Terminowości dostaw Poziom zapasów Koszty stałe Średni czas cyklu produkcyjnego itd. Wada tych wskaźników: Informują o kondycji przedsiębiorstwa, nie mają jednak w znacznym stopniu charakteru wskaźników czasu rzeczywistego, co jest niezbędne, jeśli chce się co do minuty kontrolować produkcję. Jak prowadzenie samochodu patrząc tylko w lusterko wsteczne. Wskaźniki czasu rzeczywistego do sprawnego przewidywania problemów w firmie: Dostępność aktywów, Analiza odchyleń Wskaźniki efektywności dostaw, Wzrost potrzeb reagowania w czasie rzeczywistym Wzrost poziomu szczegółowości danych Dochodowość Wskaźniki wydajności łańcuchów wartości Zbiorcze wskaźniki Wydajności produkcji Wskaźnik wydajności zakładu produkcyjnego Wzrost wpływów na wyniki finansowe Najpierw strategia, potem wskaźniki Dostosowanie metryk do strategii przedsiębiorstwa Opracowanie właściwego zestawu wskaźników dla danej firmy umożliwia precyzyjne zarządzanie wydajnością. Zestaw wskaźników dających krótszy czas reakcji na zdarzenie (okres od wykrycia problemu do podjęcia niezbędnych działań) to przewaga nad konkurencją. Wybór wskaźników oraz ich dostosowywanie do zmieniających się warunków to proces wymagający zrozumienia: specyfiki firmy, jej kultury, IT, dostępu do danych, planu strategicznego, Terminowość dostaw Terminowość wysyłki Cykl produkcji Zgodność produkcji z harmonogramem Błąd prognozowania Zadowolenie klientów Odzwierciedlenie strategii Jakość wyrobu Liczba defektów na milion Rodzaj defektu Statystyczna kontrola procesów produkcyjnych Wydajność pierwotna Jakość surowców Cztery zagadnienia przy doborze KPI Korelacja wskaźników, wykrycie bezpośrednich przyczyn problemów, Wskaźniki w kontekście przewagi konkurencyjnej, Innowacyjność, Elastyczność Współpraca Złożoność Spójność danych, semantyka, opóźnienia, Zdolność reagowania, czyli stosowanie wskaźników zarządzanie regułami biznesowymi Inżynieria reguł biznesowych koncepcja pojawiła się w latach 90-tych dzisiaj jest jedną z podstawowych technik analitycznych. Zarządzanie regułami biznesowymi ma szczególne znaczenia z powodu rozwoju automatyzowanych procesów biznesowych. W automatyzowanych procesach biznesowych istotne jest weryfikowanie zgodności obsługiwanych spraw z obowiązującymi, a zarazem szybko zmieniającymi się regułami, staje się codziennością. 14

15 BRMS (Business Rule Management System) Model K. Lewina Wdrażanie podejścia procesowego do zarządzania organizacją wymaga: analizy architektury procesów, analizy działań osób biorących udział w realizacji procesów analizy ich wzajemnych interakcji. Reguły biznesowe w ogromny sposób wpływają na kształt procesów biznesowych, z jednej j strony narzucając nań ń ograniczenia, a z drugiej sterując ich przepływami. Zarządzanie regułami biznesowymi w sposób systematyczny pozwala na sprawne zarządzanie organizacją ukierunkowaną na procesy. Wsparcie osób zarządzających organizacją odpowiednimi narzędziami informatycznymi pozwalającymi na zarządzanie regułami (BRMS, Business Rule Management System) umożliwia im błyskawiczne reagowanie na zmiany funkcjonowania biznesu na poziomie procesów, a także szybkie wdrażanie zmian w środowisku IT wspierającym działanie organizacji. Zachowanie jednostek jest podporządkowane normom i wartością uznawanym przez grupę, do której należą. Jeżeli nie zostaną określone sposoby utrzymania wprowadzonych zmian w organizacji, nastąpi powrót do poprzedniego stanu, gdyż wzorce zachowań są bardzo silne. Trzy etapy Lewina: odmrożenie obecnej sytuacji (unfreeze) zaszczepiamy u pracowników konieczność myślenia procesami i przekonanie ich do zerwania z dotychczasowymi strukturami proces zmian prowadzący do osiągnięcia nowego poziomu (move) zaangażowanie pracowników w modelowanie, definiowanie, analizę procesów zamrożenie na nowym poziomie (freeze) konieczność stałego usprawniania procesów MPG - dr Klaus 86 Downsizing Downsizing redukcja nakładów redukcja kosztów np. poprzez zwalnianie pracowników. Delayering Redukowanie liczby poziomów hierarchicznych, najczęściej poprzez eliminowanie pośrednich szczebli zarządzania (menadżerów pośredniego szczebla) MPG - dr Klaus 87 MPG - dr Klaus 88 Empowerment Zwiększanie uprawnień decyzyjnych pracowników Outsourcing Outsourcing eksternalizacja operacja wyzbywania się i oddawania na zewnątrz różnych rodzajów działalności MPG - dr Klaus 89 MPG - dr Klaus 90 15

16 Kaizen Lean Management Filozofia Japońska zarządzania poprzez koncentrowania się na drobnych, stopniowych, częstych usprawnieniach we wszystkich obszarach nie tylko gospodarczych ale i życia. Na zachodzie nazwano to Continuous Improvement Process Ocenia się ludzi na podstawie ich zaangażowania w poprawę realizowanych przez nich procesów. MPG - dr Klaus 91 W latach 80 zachodnia cywilizacja próbuje analizować Japonię i przenieść ich wzorce i metody zarządzania (Massachusetts Institue of Technology) Lean szczupły - mniejsza ilość pracowników, niższe koszty inwestycji, mniejsze zapasy magazynowe, mniejsza powierzchnia przeznaczona na wytwarzanie zamknięty cykl życia produktu. Wyszczuplenie przedsiębiorstwa: Płaskie struktury organizacyjne, Krótkie kanały dystrybucji i zaopatrzenia, Redukcja zapasów, Szczupły rozwój produktów szczupłe wytwarzanie MPG - dr Klaus 92 Koncepcja Lean Produkcja masowa a Lean Production Filary metody Lean System pchający a ssący Metoda Lean opiera się na trzech filarach: Total Quality Management - kompleksowe zarządzanie przez jakość, zarządzanie przez jakość jest filozofią zarządzania przedsiębiorstwem integrującą cele przedsiębiorstwa z potrzebami klienta, kluczowe elementy TQM to: - orientację na klienta, - ciągłe doskonalenie, - zaangażowanie pracowników na wszystkich szczeblach wraz z zapewnieniem przywództwa i pracy grupowej, - zorientowanie na proces, -dążenie do kształtowania pożądanych stosunków z dostawcami Just in Time dokładnie na czas, materiały i/lub usługi są nabywane w określonych ilościach i dostarczane dokładnie w momencie, kiedy są potrzebne oraz w odpowiednim miejscu przejrzystości stanu produkcji - każdy z pracowników zaangażowanych w produkcję ma możliwość obserwowania jak kształtuje się produkcja w każdym momencie w jakim stopniu zrealizowano harmonogram produkcji, jaka jest liczba wadliwych produktów itp

17 Nadprodukcję Oczekiwanie, Zapasy, p Usterki, Zbędne transportowanie, Zbędne ruchy, Niewłaściwe metody wytwarzania marnotrawstwa pierwszego rodzaju, są to czynności i działania które nie wnoszą do produkcji żadnej wartości dodanej, ale do których pośrednio przyczynia się przedsiębiorstwo, zaś bezpośrednio uwarunkowania prawne, polityczne i inne. Do takich strat zaliczono konieczność wykonywania różnego rodzaju sprawozdań do urzędów; marnotrawstwa drugiego rodzaju czyli działania nie przynoszące żadnej wartości dodanej ale wynikające bezpośrednio z działalności przedsiębiorstwa. Ten rodzaj marnotrawstwa w pierwszej kolejności należy zminimalizować, a jeśli to możliwe wyeliminować. Zasady myślenia Zasady pracy Zasada 1 Zdefiniowanie wartości dla klienta w trakcie której przedsiębiorstwo musi określić co faktycznie potrzebuje i czego oczekuje klient, oraz za co jest zdolny zapłacić. Zasada 2 Zidentyfikowanie strumienia wartości czyli stworzenie tzw. Łańcucha działań, który tworzy wartość dla klientów przedsiębiorstwa. Zasada 3 Sprawienie, że strumień wartości płynie tworzenie wartości w tej zasadzie powinno odbywać się niemal ciągle, bez zbędnych postojów, oraz w najlepszym wypadku tylko z jednym rodzajem wyrobu. Zasada 4 Zastosowanie systemu ssącego inaczej pull, co oznacza, że przedsiębiorstwo musi analizować potrzeby klienta (rynku) i na tej podstawie regulować odpowiednio tempo produkcji. Zasada 5 Dążenie do doskonałości najlepszym sposobem jest wyeliminowanie ze swej działalności wszystkich elementów zaliczanych do marnotrawstwa. FAZY ROZWOJU KONCEPCJI ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ CZYM JEST TQM SPOSÓB ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ, INSPEKCJA JAKOŚCI (QI) KONTROLA JAKOŚCI (QC) ZAPEWNIENIE JAKOŚCI (QA) SKONCENTROWANY NA JAKOŚCI, OPARTY NA UDZIALE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ORGANIZACJI I NAKIEROWANY NA OSIĄGNIĘCIE DŁUGOTRWAŁEGO SUKCESU DZIĘKI ZADOWOLENIU KLIENTA ORAZ KORZYŚCIOM DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW ORGANIZACJI I DLA SPOŁECZEŃSTWA KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (TQM) 17

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: dr inż. Alicja Gębczyńska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów AQAP Allied Quality Assurance Publications Publikacje państw sprzymierzonych w zakresie zapewnienia jakości AQL Acceptance Quality Level Akceptowany poziom jakości

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD BERND HENTSCHEL PIOTR CYPLIK ŁUKASZ HADAŚ ROMAN DOMAŃSKI MICHAŁ ADAMCZAK MARTYNA KUPCZYK ŻANETA PRUSKA WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD MODELOWANIE I OCENA

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

SIX SIGMA AS A METHOD OF IMPROVING THE QUALITY OF ENTERPRISES IN THE TIMES OF GROWING GLOBALISATION

SIX SIGMA AS A METHOD OF IMPROVING THE QUALITY OF ENTERPRISES IN THE TIMES OF GROWING GLOBALISATION ZN WSH Zarządzanie 2014 (2), s. 45-58 Oryginalny artykuł naukowy: Studium przypadku Original Article: Case study Źródła finansowania publikacji: środki własne Autorów Authors Contribution: (A) Study Design

Bardziej szczegółowo

Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa

Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa A R T Y K U ł Y Andrzej R. Chrzanowski, Iwona Głażewska* Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa Streszczenie Analizując źródła wartości przedsiębiorstwa, można zauważyć,

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo

Teoria zmian organizacyjnych przedsiębiorstw ery informacji

Teoria zmian organizacyjnych przedsiębiorstw ery informacji KAZIMIERZ KRUPA Teoria zmian organizacyjnych przedsiębiorstw ery informacji (wybrane aspekty i narzędzia) NR 76 2004 Liczba znaków/stron = 783 732 zn. / 356 stron 18.07.2005 do I korekty 31.08.2005 do

Bardziej szczegółowo

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Publikacja współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Łukasz Bilski System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR Praca dyplomowa licencjacka Promotor dr Anna Bisaga Kierunek:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA MODEL SYSTEMU INFORMACJI LOGISTYCZNEJ W KANAŁACH DYSTRYBUCJI WĘGLA KAMIENNEGO Rozprawa doktorska Jadwiga Grabowska Promotor : Prof. dr hab. inż. Marian

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN Ludosław DRELICHOWSKI Waldemar BOJAR Mariusz ŻÓŁTOWSKI ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN... każda książka jest dobra... z wyjątkiem źle napisanej... Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 KATARZYNA KORZYŃSKA Politechnika Rzeszowska ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM W ORGANIZACJACH POSIADAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo