Warunki bytu ludnoœci wiejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki bytu ludnoœci wiejskiej"

Transkrypt

1 Warunki bytu ludnoœci wiejskiej Rozdzia³ Krótki rys historyczny Warunki bytu ludnoœci wiejskiej w Polsce przez trzy dekady przyspieszonej industrializacji ( ) postrzegane by³y jako gorsze ni ludnoœci miejskiej. Wieœ by³a Ÿród³em akumulacji kapita³u oraz zasobów pracy dla rozwoju przemys³u. Instrumentem eksploatacji wsi by³y dostawy obowi¹zkowe (wprowadzone w latach ) oraz wysoki i ostro progresywny podatek gruntowy. Ceny produktów rolnych w obrocie wolnorynkowym by³y czterokrotnie wy sze ni ceny p³acone za produkty przekazywane w ramach dostaw obowi¹zkowych. Nak³ady inwestycyjne dla rolnictwa adresowano przede wszystkim do segmentu gospodarki uspo³ecznionej. Gospodarce ch³opskiej przypada³o tylko 1% z ca³oœci inwestycji kierowanych na wieœ (Golinowska 199). Lata 7. przynios³y istotn¹ zmianê polityki wobec rolnictwa oraz wsi. Pocz¹tkowo jej Ÿród³em by³o odblokowanie dotychczasowych barier, przede wszystkim zniesienie dostaw obowi¹zkowych i przywrócenie importu produktów rolnych. W drugiej po³owie dekady istotnie wzros³y nak³ady na rolnictwo. Dopuszczono do wzrostu cen za produkty sprzedawane pañstwu, przede wszystkim miêsne przy zastosowaniu korzystnej dla ch³opów polityki kredytowej oraz dop³at do cen pasz i nawozów sztucznych. W 1977 r. wprowadzono ubezpieczenia spo³eczne dla rolników na podobnych zasadach jak dla ludnoœci pracowniczej. Wczeœniej ch³opi mogli uzyskaæ œwiadczenie emerytalne jedynie za przekazanie gospodarstwa pañstwu. Zmiana polityki wobec rolnictwa, a w tym wobec rolnictwa indywidualnego, doprowadzi³a do tego, e w latach osiemdziesi¹tych ch³opi uzyskiwali przeciêtnie te same dochody, co ludnoœæ pracownicza, a pod koniec dekady nawet wy - sze. Parytet dochodów rolniczych wynosi³ 15% w roku 1989 (Hausner, Marody 2) i by³ najwy szy w ca³ym okresie po II wojnie œwiatowej. Okres transformacji wraz z otwarciem gospodarki przyniós³ rolnictwu i ludnoœci wiejskiej znaczne problemy. Radykalnie zmniejszy³a siê op³acalnoœæ produkcji rolnej, a nienasycony wczeœniej rynek ywnoœciowy ukaza³ swe ograniczenia. Parytet dochodów rolniczych obni y³ siê raptownie i ju w 1991 roku (!) spad³ do 5%, zaœ w roku 1999 nawet do 4% (Wilkin 2). W tej sytuacji poprawa warunków materialnych wi¹za³a siê przede wszystkim z mo liwoœci¹ przejœcia z rolnictwa do gospodarki pozarolniczej. To jednak sta³o siê znacznie trudniejsze ni w latach poprzednich. Usta³y migracje ze wsi do miasta, przy jednoczesnym nasileniu siê trudnoœci z uzyskaniem pracy ród³a utrzymania wiejskich gospodarstw domowych W latach 7. zaczê³y zmieniaæ siê w Polsce Ÿród³a pochodzenia dochodów konsumpcyjnych. W ci¹gu dwudziestu lat ( ) udzia³ wynagrodzeñ z pracy najemnej zmniejszy³ siê o oko³o 2%. Równie istotnie zmniejszy³ siê udzia³ dochodów z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Wzrós³ natomiast udzia³ dochodów ze œwiadczeñ spo³ecznych oraz z pracy na rachunek w³asny. Na pocz¹tku lat 9. dochody z indywidualnego gospodarstwa rolnego lub dzia³ki odgrywa³y dominuj¹c¹ rolê w bud etach wiejskiej zbiorowoœci gospodarstw domowych. Stanowi³y one przeciêtnie ok. 42% ogó³u dochodu jakim gospodarstwa te rozporz¹dza³y. Pozosta³e Ÿród³a dochodów to przede wszystkim praca najemna, z której pochodzi³o ok. 4% ogó³u dochodów rodzin wiejskich oraz œwiadczenia spo³eczne ok. 18% dochodów. W 1998 r. struktura bud etu domowego przeciêtnej rodziny wiejskiej rysowa³a siê ju inaczej. Kluczowe znaczenie zyska³y dochody z pracy najemnej (ponad 36% ogó³u dochodów) oraz ze œwiadczeñ spo³ecznych ponad 34%, a udzia³ dochodów z indywidualnego gospodarstwa rolnego/dzia³ki zmniejszy³ siê o ok. 21%. Struktura uzyskiwania dochodów jest ró na w poszczególnych grupach spo- ³eczno-ekonomicznych zamieszkuj¹cych tereny wiejskie (por. tab. 4.1). WARUNKI BYTU LUDNOŒCI WIEJSKIEJ 49

2 Tabela 4.1 Miesiêczne dochody gospodarstw domowych na wsi wg grup spo³eczno-ekonomicznych w 1998 r. Wyszczególnienie Pracowników Pracowników u ytkuj¹cych gospodarstwo rolne Gospodarstwa domowe Rolników Pracuj¹cych na w³asny rachunek Emerytów i rencistów Utrzymuj¹cych siê z niezarobkowych Ÿróde³ Dochód ogó³em (w z³/osobê) 415,95 42,19 45,11 486,84 444,71 212,66 w tym: dochód ogó³em (w %) z pracy najemnej 78,5 57,,2 1,4 8,1 6,6 z indywidualnego gospodarstwa rolnego/dzia³ki 1,6 19,5 74,7 3, 5,6 5,2 z pracy na w³asny rachunek 1,1,8 1, 73,4,7 2,5 ze œwiadczeñ spo³ecznych 13,5 19,3 21,2 1,9 81,8 64,2 pozosta³y dochód 5,1 3,3 2,7 2, 3,7 19,1 w tym dary 4,4 2,7 2,1 1,9 3,4 18,7 ród³o: Wrzeœniewska E.: Sytuacja dochodowa ludnoœci wiejskiej: poziom i zró nicowanie. Warszawa, GUS 2 (maszynopis). Dochody Malej¹ce znaczenie dochodów z prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego widoczne jest wyraznie w strukturze dochodów gospodarstw rolników, a zw³aszcza w gospodarstwach ludnoœci dwuzawodowej (tab. 4.2). W obydwu tych grupach spo³eczno-ekonomicznych zwiêkszy³ siê natomiast udzia³ dochodów ze œwiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych i œwiadczeñ socjalnych. Tabela 4.2 Dochody rozporz¹dzalne gospodarstw domowych powi¹zanych z rolnictwem (przeciêtnie miesiêcznie na 1 osobê w z³) Ogó³em (w z³) (w %) z pracy najemnej (w z³) (w %) z indywidualnego gosp. rolnego (w z³) (w %) ze œwiadczeñ z ubez. spo³. i œwiadczeñ socjalnych (w z³) (w %) z pracy na w³asny rachunek (w z³) (w %) pozosta³e (w z³) (w %) Rolników ,8 1,,6,15 34,2 74,8 85,1 2,9 4,4 1,1 13,1 3,3 411,4 1,,4,1 296,8 72,1 94,3 22,9 7,1 1,7 13,2 3,2 Gospodarstwa domowe ,1 65,6 97,6 11,9 16, 1,8 Pracowników u ytkuj¹cych gospodarstwo rolne ,4 1, 248,3 59,3 75,3 17,9 76,9 18,3 3,4,8 15,5 3,7 438,4 1, 259,2 59,1 68,4 15,6 89,8 2,5 3,8,9 17,2 3, ,5 14,4 9,8 116,7 112,3 111, ród³o: Biuletyn Statystyczny GUS, nr 6, Warszawa, lipiec 2. Obliczenia: Stanis³awa Golinowska Poziom dochodów ludnoœci wiejskiej Relatywnie du y odsetek ludnoœci utrzymuj¹cej siê z pracy w indywidualnym rolnictwie i ze Ÿróde³ niezarobkowych tj. z emerytur i rent oraz z zasi³ków z tytu³u bezrobocia lub pomocy spo³ecznej sprawia, e przeciêtne dochody mieszkañców wsi s¹ ni sze ni mieszkañców miast. Poziom dochodów wiejskich gospodarstw domowych w relacji do dochodów ogó³u gospodarstw jak i gospodarstw miejskich ulega sta³emu obni eniu. Jeszcze w pierwszej po³owie lat 9. przeciêtny dochód rozporz¹dzalny gospodarstw domowych na wsi by³ o ok. 16% ni - szy od dochodów ca³ej populacji gospodarstw, a o ok. 2% od dochodów gospodarstw miejskich, ale ju w ostatnich latach (1998 r.) odsetki te wynios³y 2% i ok. 3% (por. tab. 4.3). O relatywnym pogorszeniu siê sytuacji materialnej ludnoœci wiejskiej w latach 9. zdecydowa³y dwa zasadnicze czynniki. Pierwszy z nich to spadek dochodów realnych gospodarstw domowych rolników. W koñcu lat 8. realne dochody gospodarstw domowych powi¹zanych z rolnictwem wzrasta³y po kilka do kilkunastu procent rocznie. W 199 r. przeciêtny dochód gospodarstw domowych rolników zmniejszy³ siê realnie o ok. 38%, a pracowników u ytkuj¹cych gospodarstwo rolne o ok. 3%. W nastêpnych latach dochody tych gospodarstw b¹dÿ nieznacznie wzrasta- ³y, b¹dÿ spada³y, ale od 1997 r. obserwowany jest coroczny spadek realnej wartoœci dochodów rolniczych. Natomiast realne dochody innych grup spo³eczno-ekonomicznych, a wœród 5 RAPORT O ROZWOJU SPO ECZNYM POLSKA 2

3 Tabela 4.3 Relacje przeciêtnych dochodów rozporz¹dzalnych wiejskich gospodarstw domowych do dochodów przeciêtnych ogó³u gospodarstw (I) i miejskich gospodarstw domowych (II) Relacje I 84,9 84,4 85,4 84,1 82,2 79,4 II 77,4 8,2 77,7 75,5 73,9 7,2 ród³o: Biuletyn Statystyczny GUS, nr 6, Warszawa, lipiec 2. Obliczenia Lucyna Deniszczuk. nich przede wszystkim gospodarstw domowych pracowników oraz pracuj¹cych na w³asny rachunek, wzrastaj¹ corocznie poczynaj¹c od 1994 r. Spadek przeciêtnego poziomu dochodów rolniczych tak bezwzglêdny jak i w relacji do innych grup gospodarstw stanowi³ rezultat rozwoju mechanizmów rynkowych w gospodarce. Mechanizmy te ujawni³y nisk¹ efektywnoœæ wielu dziedzin polskiej gospodarki, a w tym rolnictwa. Likwidacja bud etowych dotacji do ywnoœci w ró nych fazach jej produkcji, zapocz¹tkowana ju w sierpniu 1989 r., zosta³a w 199 r. zakoñczona. Towarzysz¹ce temu uwolnienie cen i mar, a tak e pojawienie siê na rynku ró - nych asortymentów importowanej ywnoœci spowodowa³o, e na pocz¹tku lat 9. po raz pierwszy w powojennym 45-leciu w polskiej gospodarce powsta³y nadwy ki miêsa i przetworów mlecznych (w tym mas³a). Wed³ug niektórych ocen polskie rolnictwo wesz³o w stadium trwa³ych nadwy ek produktów rolnych (oceny sytuacji nie zmienia niedobór zbó w 2 r. wywo³any wyj¹tkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi). W konsekwencji ok. 15% potencja³u wytwórczego rolnictwa (tj. ziemi i zasobów pracy) mog³oby zostaæ wy³¹czone z produkcji bez ujemnych skutków dla równowagi rynku wewnêtrznego. Aktualnie specyfik¹ polskiego rolnictwa, a poœrednio i polskiej wsi, jest zale noœæ jego rozwoju od otoczenia tj. przede wszystkim od rozwoju infrastruktury technicznej i spo³ecznej, rynku, us³ug w tym g³ównie poœrednictwa finansowego, doradztwa rolniczego i in. (Woœ 2). System ubezpieczenia spo³ecznego rolników w Polsce funkcjonuje jako system autonomiczny, zarz¹dzany przez specjalnie powo³an¹ do tego celu w roku 1991 instytucjê Kasê Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego (KRUS). W obecnym kszta³cie obejmuje pe³en pakiet œwiadczeñ ubezpieczeniowych, w którego sk³ad wchodz¹ œwiadczenia d³ugookresowe (emerytury i renty) oraz œwiadczenia krótkookresowe i jednorazowe (zasi³ki, odszkodowania), jak równie œwiadczenia rzeczowe (œwiadczenia lecznicze, zaopatrzenie w leki, pomoce ortopedyczne, pobyt w domu opieki spo³ecznej, œwiadczenia zwi¹zane z rehabilitacj¹ lub przekwalifikowaniem). Od 1991 r. nast¹pi³ rozdzia³ ubezpieczenia ogólnego na dwa podstawowe rodzaje: ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyñskie. Prawo do ubezpieczenia spo³ecznego maj¹ osoby wykonuj¹ce na w³asny rachunek dzia³alnoœæ rolnicz¹ jako posiadacze gospodarstwa rolnego (jako gospodarstwo rolne przyjmuje siê obszar u ytków rolnych o obszarze powy ej 1 ha przeliczeniowego lub dzia³ specjalny). Ubezpieczenie obejmuje zarówno rolników, jak i domowników rolnika (osoby bliskie rolnikowi, które równie stale pracuj¹ w gospodarstwie rolnym). Opracowa³a Agnieszka Ch³oñ. Ubezpieczenie spo³eczne rolników Œwiadczenia pieniê ne z ubezpieczenia emerytalno-rentowego obejmuj¹: emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, dodatki do emerytur i rent (pielêgnacyjny, rodzinny i dla sierot), zasi³ek pogrzebowy. Za ka d¹ osobê objêt¹ ubezpieczeniem emerytalno-rentowym rolnik ma obowi¹zek op³acaæ sk³adkê kwartaln¹, która wynosi 3% emerytury podstawowej równej minimalnej emeryturze pracowniczej. Przychody ze sk³adek stano- wi¹ mniej ni 5% ogó³u wydatków z tego ubezpieczenia, a wiêkszoœæ przychodów funduszu emerytalno-rentowego pochodzi z dotacji z bud etu pañstwa. W 1999 roku w KRUS by³o 1,4 mln ubezpieczonych. Prawo do emerytury z ubezpieczenia rolniczego przys³uguje osobom, które osi¹gnê³y wiek emerytalny wynosz¹cy 65 lat dla mê czyzn i 6 lat dla kobiet oraz p³aci³y sk³adki lub by³y uprawnionym do rolniczego ubezpieczenia spo³ecznego przez 25 lat. Aby otrzymaæ rentê inwalidzk¹ rolnik musi byæ ubezpieczony od 5 lat (jeœli rolnik ma mniej ni 3 lat wówczas okres ten jest skracany) i byæ niezdolnym do pracy w gospodarstwie rolnym. Status niepe³nosprawnego jest przyznawany osobom niezdolnym do pracy w gospodarstwie rolnym przez co najmniej 6 miesiêcy. Emerytura lub renta rolnicza nie mo e 4.1 byæ ni sza ni minimalna emerytura czy renta pracownicza. Ogó³em KRUS wyp³aca ponad 2 mln emerytur i rent. Wydatki funduszu emerytalno-rentowego w roku 1999 wynios³y niemal 14 mld z³. Œwiadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyñskiego obejmuj¹: jednorazowe odszkodowanie z tytu³u sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu lub œmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, zasi³ek chorobowy w razie choroby trwaj¹cej d³u ej ni 3 dni, jednorazowy zasi³ek z tytu³u urodzenia dziecka lub przyjêcia na wychowanie dziecka, zasi³ek macierzyñski. Osoba ubezpieczona w tym systemie op³aca sk³adkê, która zgodnie z ustaw¹ o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników jest ustalana co kwarta³ w wysokoœci zabezpieczaj¹cej p³ynne finansowanie zobowi¹zañ z tego systemu ubezpieczeñ. Sk³adka ta wp³acana jest do funduszu sk³adkowego. W 1999 roku ubezpieczeniem wypadkowym chorobowym i ma- -cierzyñskim objêtych by³o 1,4 mln rolników. Najwiêksz¹ grupê wydatków z tego ubezpieczenia stanowi¹ wyp³aty na œwiadczenia chorobowe oraz odszkodowania wypadkowe. WARUNKI BYTU LUDNOŒCI WIEJSKIEJ 51

4 Drugim istotnym czynnikiem powoduj¹cym spadek dochodów gospodarstw domowych powi¹zanych z rolnictwem i ogólnie dochodów mieszkañców wsi by³y zmiany na rynku pracy. W pocz¹tkowej fazie procesu transformacji (do 1993 r.) zmniejsza³a siê liczba pracuj¹cych w rolnictwie m.in. w wyniku wykorzystywania mo liwoœci uzyskiwania œwiadczeñ emerytalno-rentowych przez starszych rolników. Jednak e od 1994 r. odnotowano ponowny wzrost liczby pracuj¹cych w rolnictwie, wynikaj¹cy g³ównie ze zmian na rynku pracy poza rolnictwem oraz z niektórych rozwi¹zañ instytucjonalnych na tym rynku. Gospodarka pozarolnicza wch³ania³a nadwy ki zasobów pracy bardzo powoli a jednoczeœnie ustawowo ograniczono uprawnienia do œwiadczeñ z tytu³u bezrobocia. W zwi¹zku z tym indywidualne rolnictwo sta³o siê przechowalni¹ dla osób nie znajduj¹cych pracy poza rolnictwem a jednoczeœnie nie uzyskuj¹cych Wykres 4.1 Wydatki na emerytury i renty rolnicze wlatach (% PKB) % PKB 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% 199 emerytury renty inwalidzkie renty rodzinne ród³o: Ch³oñ A.: System ubezpieczeñ spo³ecznych rolników w Polsce. Warszawa 2 (maszynopis). Wykres 4.2 Liczba ubezpieczonych i œwiadczeniobiorców w latach (tys.) ród³o: jak dla wykresu ubezpieczeni emeryci i renciœci statusu bezrobotnych. Rezultatem takiej sytuacji jest wzglêdnie wysokie ukryte bezrobocie w indywidualnym rolnictwie siêgaj¹ce wed³ug niektórych ocen 8 9 tys. osób. Jednoczeœnie, g³ównie w wyniku upadku pañstwowych gospodarstw rolnych na wsi pojawi³o siê wysokie jawne bezrobocie wœród ludnoœci bezrolnej, nie zwi¹zanej z indywidualnym rolnictwem (por. tak e bo 3.6, s. 46) Œwiadczenia spo³eczne na rzecz ludnoœci rolniczej Wœród œwiadczeñ otrzymywanych przez rolników bardzo wa n¹ rolê odgrywaj¹ transfery pieniê ne. Ich znaczenie trudno jest przeceniæ, zw³aszcza w przypadku gospodarstw sprzedaj¹cych ma³o produktów na rynku. Œwiadczenia te pochodz¹ z systemu ubezpieczeniowego, który przynajmniej co do zasady finansowany jest ze sk³adek, albo te z systemu os³onowego, który finansowany jest z podatków ogólnych i nie wymaga p³acenia odrêbnych sk³adek. Polski system zabezpieczenia spo³ecznego nie przewiduje natomiast dla rolników pieniê nych œwiadczeñ zwi¹zanych z bezrobociem, a dok³adniej nie wyp³aca rolnikom zasi³ków dla bezrobotnych. Za bezrobotnego nie mo e byæ bowiem uznana osoba posiadaj¹ca wiêcej ni 2 ha przeliczeniowe u ytków rolnych. System os³onowy jest adresowany do tych, którzy potrzebuj¹ specjalnego wsparcia. Ma stosunkowo niewielki zasiêg i ma³o œrodków na wyp³aty. Katalog i poziom œwiadczeñ os- ³onowych jest praktycznie taki sam jak dla innych grup zawodowych. Nie ma tu ró nic miêdzy rolnikami i nie-rolnikami ani te miêdzy miastem a wsi¹. Rolnicy maj¹ natomiast inne kryteria ustalania i przyznawania uprawnieñ. Specyfika œwiadczeñ rolniczych ujawnia siê przede wszystkim w systemie ubezpieczeniowym (por. bo 4.1) Wiejskie ubóstwo G³êbokie zró nicowanie i wysoka koncentracja dochodów w niektórych grupach gospodarstw rolników jest przede wszystkim pochodn¹ zró nicowanej sytuacji maj¹tkowej i produkcyjnej tych gospodarstw. Oko³o 13% gospodarstw rolnych produkuje ywnoœæ wy- ³¹cznie na potrzeby w³asne a ponad 37% g³ównie na te potrzeby. Zatem a po³owa nie wytwarza produkcji towarowej i ich dochody z tego Ÿród³a s¹ niewielkie (w praktyce wyznaczane wartoœci¹ skonsumowanej ywnoœci pochodz¹cej z w³asnej produkcji). Ponad 47% gospodarstw rolnych produkuje g³ównie na rynek ale w tej zbiorowoœci rozmiary i struktura produkcji, a wiêc i dochody z niej s¹ znacznie zró nicowane (por. rozdz. 2 raportu). 52 RAPORT O ROZWOJU SPO ECZNYM POLSKA 2

5 Opracowa³a El bieta Tarkowska. Bieda popegeerowska ród³a podatnoœci œrodowiska by³ych PGR na biedê, bezrobocie i marginalizacjê tkwi¹ w specyficznej historii tych spo- ³ecznoœci, a tak e w kulturze ukszta³towanej w ci¹gu kilku dziesi¹tków lat istnienia gospodarki kolektywnej w rolnictwie. Bezpoœredni¹ przyczyn¹ bezrobocia i obecnej biedy wielu rodzin by³ych pracowników PGR by³a likwidacja nieop³acalnego sektora pañstwowego w rolnictwie. Trudnoœci z dostosowaniem siê do zmienionej rzeczywistoœci zwi¹zane s¹ z rol¹ PGR-ów w przesz³oœci, nie tylko jako zak³adu pracy, ale jako miejsca do ycia oraz specyficznego œrodowiska spo³ecznego. PGR-y organizowano w dawnych maj¹tkach ziemskich, oddalonych przestrzennie od wsi i miasteczek, wzglêdnie izolowanych. Zatrudniano w nich z regu³y ludnoœæ nap³ywow¹ (zw³aszcza na tzw. Ziemiach Odzyskanych, gdzie obserwuje siê dziœ nagromadzenie wielu ró nych problemów spo³ecznych), co nie sprzyja³o integracji tych zbiorowoœci. Pracownicy wywodzili siê z ma³orolnych lub bezrolnych gospodarstw, pochodzili z biednych, wielodzietnych rodzin dawnych robotników rolnych, z wiejskiej biedoty, s³u by dworskiej. Tym co przyci¹ga³o do pracy w PGR by³a ³atwoœæ uzyskania pracy i mieszkania. By³a to praca ciê ka, ale nie wymagaj¹ca kwalifikacji. Pracowników charakteryzowa³ niski poziom wykszta³cenia. Charakterystyczn¹ cech¹ warunków pracy w PGR by³ rozbudowany system œwiadczeñ socjalno-bytowych, uzupe³niaj¹cych niskie na ogó³ zarobki: bezp³atne mieszkania, dzia³ki pracownicze, mo liwoœci hodowli przyzagrodowej, mo liwoœci pracy i dodatkowych zarobków dla innych cz³onków rodziny (w tym dzieci), rozmaite deputaty, zni ki i udogodnienia. By³a te ca³a sfera udogodnieñ nieformalnych, praktyk pó³legalnych b¹dÿ wrêcz nielegalnych (korzystanie z pañstwowego czyli niczyjego kradzie e, k³usownictwo itd.). Pracodawca dostarcza³ wielu us³ug i urz¹dzeñ, niezbêdnych w yciu codziennym (remonty mieszkañ, pomoc w zakupie opa³u i towarów deficytowych w czasach niedoborów, transport, ³obki i przedszkola dla dzieci, instytucje ycia kulturalnego). Wszystko to sprawia³o, e PGR-y by³y pod wieloma wzglêdami atrakcyjnym miejscem pracy i ycia. Dzieci pracowników, od wczesnych lat dorabiaj¹ce w PGR, z nim te wi¹za³y yciowe plany i aspiracje. Silny wzór wczeœnie rozpoczynanej pracy zarobkowej, brak aspiracji edukacyjnych zarówno rodziców jak i dzieci wszystko to sprzyja³o swoistemu dziedziczeniu pozycji spo³ecznej i zawodowej, czyli prostej, nie wymagaj¹cej kwalifikacji pracy w gospodarstwie pañstwowym oraz sposobu ycia mieszkañca osiedla pegeerowskiego. W rezultacie w osiedlach pegeerowskich mo na dziœ znaleÿæ takie rodziny, w których trzy kolejne pokolenia by³y zwi¹zane z rolnictwem pañstwowym. Likwidacja PGR-ów w pocz¹tkach lat 9. sta³a siê dla pracowników i ich rodzin prawdziw¹ katastrof¹ za³ama³ siê ca³y ich dotychczasowy sposób ycia. Pozbawieni pracy, bezp³atnego mieszkania, rozlicznych mo liwoœci dodatkowych dochodów, odciêci od œwiata nierzadko w sensie dos³ownym wobec braku pegeerowskiego transportu pozostawieni sami sobie, okazali siê bezradni wobec wymogów nowej rzeczywistoœci. Strategie yciowe, wypracowane w ci¹gu wielu lat pracy w rolnictwie pañstwowym, okaza³y siê w nowej sytuacji bezu yteczne. Ujawni³y siê cechy okreœlane przez badaczy jako bezradnoœæ yciowa, niesamodzielnoœæ, bezwolnoœæ. Rekonstruowany przez niektórych badaczy tzw. syndrom pegeerowca oprócz powy szych cech charakteryzowalo te nadmierne spo ycie alkoholu. Osiedla dawnych PGR-ów to czêsto obecnie skupiska biedy, bezrobocia, marginalizacji, poczucia braku perspektyw, a tak e zjawisk patologicznych (choroba alkoholowa, kradzie e, k³usownictwo). W warunkach ubóstwa odpowiedzialnoœæ za codzienny byt rodziny spada czêsto na kobiety. Gdy mê owie trac¹ pracê, to kobiety zdobywaj¹ pieni¹dze, po yczaj¹, kupuj¹ na kreskê. Obok opieki nad dzieæmi (rodziny pracowników PGR-ów 4.2 zawsze nale a³y w Polsce do najliczniejszych, a i dziœ zdarza siê wielodzietnoœæ na poziomie 8, 1 czy 12 dzieci), obok codziennych obowi¹zków domowych, do kobiet nale y uprawa dzia³ki, hodowla drobiu, a sezonowo zbiory zió³, jagód i grzybów. Zjawisko feminizacji ubóstwa, tak typowe dla podklasy, w warunkach polskich dotyczy w pierwszym rzêdzie œrodowisk popegeerowskich. Spraw¹ kluczow¹ jest bezrobocie. Poniewa PGR-y by³y czêsto jedynym pracodawc¹ na lokalnym rynku pracy, byli pracownicy maj¹ k³opoty ze znalezieniem alternatywnego zatrudnienia. Ich ogólnie niski poziom wykszta³cenia, brak kwalifikacji a tak e w¹skie kwalifikacje (na przyk³ad dojarki czy oborowego) s¹ przeszkod¹ w znalezieniu pracy. Inn¹ przeszkod¹, czêsto nie do pokonania, jest przestrzenna izolacja osiedli, ich odleg³oœæ od potencjalnych miejsc pracy przy jednoczesnym braku œrodków transportu. Wszystko to sprawia, e bezrobocie by- ³ych pracowników PGR-ów staje siê stanem trwa³ym, chronicznym. Niekiedy nabiera cech patologicznych, np. gdy towarzyszy mu nadu ywanie alkoholu. Co wiêcej, pojawia siê zjawisko bezrobocia dziedziczonego lub rodzinnego : Dzieci z takich rodzin odtwarzaj¹ wzór ycia bez pracy. Jest to spowodowane wieloma czynnikami. Ograniczenia finansowe rodziny, trudnoœci dojazdu do szkó³, a tak e bariery kulturowe w postaci silnego w tym œrodowisku wzoru wczesnej samodzielnoœci i wczeœnie rozpoczynanej pracy zarobkowej sprawiaj¹, e wiele dzieci koñczy edukacjê na poziomie szko³y podstawowej. Brak kwalifikacji sprzyja trwa³emu wykluczeniu z rynku pracy b¹dÿ te skazuje na pracê niskop³atn¹, dorywcz¹, czêsto w ramach szarej strefy. W rezultacie sprzyja to dziedziczeniu bezrobocia i biedy, a wiêc odtwarzaniu w nastêpnym pokoleniu tych mechanizmów i tych zachowañ, które mog¹ prowadziæ do trwa³ej marginalizacji, a w konsekwencji i do ukszta³towania siê podklasy. Powstrzymaæ ten proces mog¹ dzia³ania na rzecz edukacji dzieci i m³odzie y z tych œrodowisk. WARUNKI BYTU LUDNOŒCI WIEJSKIEJ 53

6 Tabela 4.4 Poczucie zagro enia bied¹ wœród gospodarstw domowych (w %) 1997 Wyszczególnienie 1998 Miasta Wieœ Miasta Wieœ Maj¹ poczucie, e grozi im bieda i nie wiedz¹ jak sobie poradz¹ z t¹ sytuacj¹ 17,6 18, 17,7 19,8 Maj¹ poczucie, e grozi im bieda, chocia s¹dz¹, e jakoœ sobie poradz¹ z t¹ sytuacj¹ 2,1 23,4 2, 22,3 Nie obawiaj¹ siê biedy, chocia martwi¹ siê, e ich sytuacja mo e siê pogorszyæ 32, 34,1 35,7 35,5 Nie obawiaj¹ siê biedy, s¹ spokojne o swoj¹ sytuacjê materialn¹ 14, 8,7 13,2 7,9 Nie maj¹ zdania na ten temat 16,3 15,8 13,4 14,5 Gospodarstwa domowe, które: ród³o: GUS na podstawie wyników ankietowych badañ warunków ycia ludnoœci w IV kwartale 1998 r. Pomorskie Warmiñsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie ódzkie Lubelskie Dolnoœl¹skie Œwiêtokrzyskie Opolskie Œl¹skie Legenda 2,11 do 2,95 2,95 do 3,23 3,23 do 3,46 3,46 do 3,68 3,68 do 3,95 3,95 do 4,33 4,33 do 5,97 (156) (348) (438) (482) (49) (393) (172) Ma³opolskie Podkarpackie Mapa 4.1. Zagêszczenie mieszkañ osoby mieszkaj¹ce w mieszkaniach na terenie gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. Stan na 31 grudnia 1999 r. Ubóstwo na wsi w ca³ej dekadzie lat 9. by³o wy sze ni w mieœcie. Bieda na wsi jest to jednak inna bieda ni w mieœcie. W znacznie mniejszym stopniu jest to bieda zagra aj¹ca egzystencji i w znacznie wiêkszym stopniu jest to bieda kulturowa. Trudno dzisiaj wyobraziæ sobie, aby ludzie dysponuj¹cy nawet kawa³kiem ziemi cierpieli g³ód, ale 54 jednoczeœnie powszechnie znane jest zjawisko ograniczania siê do spo ycia naturalnego. Deficytem sta³a siê gotówka, która jest podstaw¹ mobilnoœci oraz dostêpnoœci poza ywnoœciowych dóbr konsumpcyjnych. Ubóstwo na wsi zaczê³o przybieraæ wiêksze rozmiary od 1997 r. po okresie stabilizacji w latach Wzrastaj¹ce ubóstwo dotyka tak e ch³opskie gospodarstwa domowe. Wczeœniej ubóstwo koncentrowa³o siê przede wszystkim w œrodowiskach by³ych pracowników PGR-ów. Wiêksz¹ biedê na wsi potwierdzaj¹ wszystkie stosowane w polskich badaniach miary ubóstwa stopy ubóstwa absolutnego, relatywnego i subiektywnego. W latach zasiêg ubóstwa absolutnego w wymiarze skrajnym, za granicê którego przyjêto poziom minimum egzystencji, kszta³towa³ siê w miastach na poziomie ok. 3% (2,8 3,4%). Na wsi natomiast z nieca³ych 7% w 1996 r. wzrós³ do ponad 9% w 1998 r. W tym samym czasie stopa ubóstwa skrajnego wœród rodzin rolników indywidualnych zwiêkszy³a siê z ok. 6% do ponad 1%. Wzrost zasiêgu ubóstwa relatywnego równie w wiêkszym stopniu dotyczy gospodarstw domowych wiejskich ni gospodarstw w miastach. Liniê ubóstwa relatywnego okreœlono jako 5% œrednich miesiêcznych wydatków gospodarstw domowych. W IV kwartale 1998 r. poziom relatywnej granicy ubóstwa wynosi³ 351 z³ na jednostkê konsumpcyjn¹. W roku 1998 stopa ubóstwa relatywnego wynosi³a na wsi prawie 25%, podczas gdy w miastach 1%. Badania ubóstwa subiektywnego prowadzone s¹ przy pomocy wywiadów. W GUS towarzysz¹ one badaniom bud etów gospodarstw domowych. Stosuje siê tu tzw. metodê lejdejsk¹ (Leyden Poverty Line). Przyjêta granica ubóstwa subiektywnego w uproszczeniu odpowiada poziomowi dochodów deklarowanych przez respondentów jako ledwo wystarczaj¹ce. W 1998 r. oko³o 42% gospodarstw domowych na wsi osi¹gnê³o dochody ni sze od subiektywnych granic ubóstwa. Wiele rodzin obawia³o siê pogorszenia warunków ycia. Prawie 2% gospodarstw wiejskich mia³o poczucie, e grozi im bieda i nie wiedzia³y jak sobie poradz¹ z t¹ sytuacj¹ a dalsze 22% gospodarstw obawia³o siê biedy, chocia s¹dzi³o, e jakoœ sobie poradzi. Zupe³nie spokojnych o swoj¹ sytuacjê materialn¹ by³o zaledwie 8% rodzin (por. tab. 4.4). Ponad dwukrotnie wy sza stopa ubóstwa skrajnego i relatywnego na obszarach wiejskich ni w miastach spowodowa³a, e chocia w 1998 r. na wsi y³o ok. 38% Polaków, to mieszkañcy wsi stanowili ponad 6% ogó³u osób uznanych przy przyjêtych kryteriach za ubogie. RAPORT O ROZWOJU SPO ECZNYM POLSKA 2

7 Ubóstwo na wsi polskiej jest zjawiskiem zró nicowanym w zale noœci od regionu kraju oraz cech spo³eczno-demograficznych ludnoœci. Do najbardziej zagro onych ubóstwem nale eli mieszkañcy wsi z województw: œwiêtokrzyskiego, podkarpackiego, pomorskiego, warmiñsko-mazurskiego, lubelskiego, a tak e podlaskiego oraz ku- jawsko- -pomorskiego. Ubóstwo lat 9. w Polsce relatywnie czêœciej dotyczy ludzi m³odych, w tym przede wszystkim dzieci. W jeszcze wiêkszym stopniu ni w mieœcie ubóstwem zagro one s¹ dzieci wiejskie szczególnie z rodzin wielodzietnych i niepe³nych. Na podstawie badañ bud etów gospodarstw domowych za rok 1998 szacuje siê, e co 8 wiejskie dziecko do lat 14 i co 9 osoba w wieku lat trafi³a do sfery skrajnego ubóstwa (tabela 4.5). W konsekwencji dzieci i m³odzie do lat 19 stanowi³y bez ma³a po³owê populacji osób yj¹cych na wsi w skrajnym ubóstwie. Sytuacja dzieci i m³odzie y z rodzin ubogich wydaje siê szczególnie trudna je eli uwzglêdni siê fakt, i obecnie z³a sytuacja finansowa sta³a siê jedn¹ z najwa niejszych barier w dostêpie do edukacji, a niski poziom i niedostosowanie profilu wykszta³cenia do zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci ekonomicznej stanowi¹ realn¹ groÿbê dalszej pauperyzacji ludnoœci wiejskiej. Badania spo³ecznego zasiêgu ubóstwa na wsi wskazuj¹ na trudn¹ sytuacjê znacznej liczby osób starszych. Nale y przy tym dodaæ, e je eli mieszkaj¹ wspólnie z dzieæmi, to czêsto œwiadczenia emerytalne stanowi¹ jedyne sta³e Ÿród³o dochodów w wiejskich rodzinach wielopokoleniowych. Jak widaæ to w tabeli 4.5 w 1998 r. co szósta osoba w wieku 65 lat i wiêcej y³a poni ej relatywnej granicy ubóstwa a co dwudziesta poni ej minimum egzystencji. W Polsce, podobnie jak ma to miejsce w krajach Unii Europejskiej, coraz wa niejszym czynnikiem deyduj¹cym o poziomie ycia jest miejsce zajmowane na rynku pracy, uzale nione w du ej mierze od poziomu wykszta³cenia. Ponad 9% populacji yj¹cej na wsi zarówno w sferze ubóstwa relatywnego jak i skrajnego stanowi¹ osoby z gospodarstw, w których g³owa legitymowa³a siê co najwy ej wykszta³ceniem zasadniczym zawodowym. Bieda w Polsce jest bezpoœrednio zwi¹zana z poziomem wykszta³cenia g³owy gospodarstwa domowego. Do najmniej zagro onych ubóstwem nale ¹ ludzie o wy szym poziomie wykszta³cenia. Ubóstwo na poziomie minimum egzystencji prawie wcale nie dotyka ludzi z wy szym wykszta³ceniem (,4%), gdy wœród rodzin, których g³owa ma wykszta³cenie podstawowe Tabela 4.5 Ludnoœæ wiejska yj¹ca w ubóstwie wed³ug wieku 1998 r. Osoby wed³ug wieku Ubóstwo relatywne odsetek osób poni ej granicy ubóstwa struktura ludnoœci znajduj¹cej siê poni ej granicy ubóstwa i ni sze poni ej minimum egzystencji yje 1,3%, a poni ej minimum socjalnego 63,2% osób (Sfera ubóstwa 1998: 2). Aspiracje i mo liwoœci edukacyjne dzieci i m³odzie y yj¹cych na wsi nie zmieni¹ niekorzystnej pod wzglêdem wykszta³cenia struktury ludnoœci wiejskiej, spoœród której zaledwie 2,7% mia³o wy sze wykszta³cenie (dla ogó³u spo³eczeñstwa odpowiedni odsetek wynosi³ 9,%), 15,2% œrednie (46,4% dla ogó³u) oraz 52,3% z podstawowym lub niepe³nym podstawowym (odpowiedni odsetek dla ogó³u wynosi³ 35,2%) (Zró nicowanie 1998: 154) (wykres 4.3). Minimum egzystencji odsetek osób poni ej granicy ubóstwa struktura ludnoœci znajduj¹cej siê poni ej granicy ubóstwa Ogó³em 24,9 1, 9,1 1, 6 33,5 13,3 13,5 14, ,5 19, 11,6 19, ,1 11,4 11, 11, ,6 18,3 9,3 18, ,1 15,1 9,2 15, ,8 9,6 6,7 9, ,6 5,8 5, 5,1 65 i wiêcej 16,8 7,5 5,4 6,6 ród³o: Na podstawie wyników badañ bud etów gospodarstw domowych GUS. Wykres 4.3 Sfera zagro enia ubóstwem na wsi w 1998 r. wed³ug grup spo³eczno-ekonomicznych ODSETEK OSÓB W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH ZNAJDUJ CYCH SIÊ PONI EJ RELATYWNEJ GRANICY UBÓSTWA Pracowników Pracowników u ytkuj¹cych gospodarstwo rolne Rolników Pracuj¹cych na w³asny rachunek Emerytów Rencistów Utrzymuj¹cych siê z niezarobkowych Ÿróde³ 17, 15,9 24,9 23,1 27,7 3,2 62, % ród³o: Na podstawie wyników badañ bud etów gospodarstw domowych GUS. WARUNKI BYTU LUDNOŒCI WIEJSKIEJ 55

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 Warszawa 2005 Raport Gospodarka Polski Prognozy i Opinie listopad 2005 przygotowa³

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materia³y i Studia

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materia³y i Studia Ubezpieczenia w rolnictwie Materia³y i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO WARSZAWA 2007 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIA Y I STUDIA Kwartalnik Nr 30/2007 r. ISSN 1507-4757 Wydawca Kasa

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 9 MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Prace z zakresu ekonomii, zarz¹dzania i turystyki

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 9 MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Prace z zakresu ekonomii, zarz¹dzania i turystyki ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 9 Prace z zakresu ekonomii, zarz¹dzania i turystyki TARNÓW 2006 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna i spo³eczna na wsi

Infrastruktura techniczna i spo³eczna na wsi Infrastruktura techniczna i spo³eczna na wsi Rozdzia³ 5 5.1. Uwagi wstêpne Infrastruktura to zespó³ urz¹dzeñ i instytucji nieodzownych dla funkcjonowania produkcyjnych i nieprodukcyjnych dzia³ów gospodarki

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA I MORALNOή TOM 9, 2011

TEOLOGIA I MORALNOŒÆ TOM 9, 2011 MA EÑSTWO DROG ŒWIÊTOŒCI. PROPOZYCJE RUCHU EQUIPES NOTRE-DAME 97 TEOLOGIA I MORALNOŒÆ TOM 9, 2011 W ADYS AW MAJKOWSKI Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego Instytut Socjologii Spo³eczno-ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI Prz e czytaj, j e œ l i sz ukasz p ra cy Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI P rz eczyt aj, jeœl i s z u kasz p r ac y Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI PORADNIK praca gdzie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010 Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci Marzec 2010 www.zbp.pl Raport AMRON - SARFiN Spis treœci Raport w liczbach... Wstêp o raporcie... Systemy AMRON i SARFiN...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIÊBIORSTW W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC. Liliane von Schuttenbach

PRZEDSIÊBIORSTW W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC. Liliane von Schuttenbach SEKTOR MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC Liliane von Schuttenbach Warszawa 2000 1 Autor: Liliane von Schuttenbach przy wspó³pracy dr Ralph Ganter Redakcja, korekta: Natalia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U POLSKA 2003 RAPORT O STANIE PRZEMYS U WARSZAWA 2003 POLSKA 2003. RAPORT O STANIE PRZEMYS U Opracowanie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych we

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materia³y i Studia

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materia³y i Studia Ubezpieczenia w rolnictwie Materia³y i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO WARSZAWA 2003 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIA Y I STUDIA Kwartalnik Nr 3 (19) 2003 r. ISSN 1507-4757 Wydawca Fundusz

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materia³y i Studia

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materia³y i Studia Ubezpieczenia w rolnictwie Materia³y i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO WARSZAWA 2002 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIA Y I STUDIA Kwartalnik Nr 4 (16) 2002 r. ISSN 1507-4757 Wydawca Fundusz

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r. MINISTERSTWO ZDROWIA STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 2007-2013 Warszawa, czerwiec 2005 r. WPROWADZENIE 3 1. SYNTEZA DOKUMENTU 4 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE ORAZ POWI ZANIA Z 5 INNYMI

Bardziej szczegółowo

Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa

Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Redakcja naukowa dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko Autorzy: dr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006 GPW: - REUTERS: - BLOOMBERG: - 04.12.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny IPO Dane podstaw ow e (po em isji)* cena emisyjna (z³)** 12,00 w ycena DCF (z³) 12,00 w ycena porów naw cza (z³)*** 13,6-16,5

Bardziej szczegółowo

Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Deutsche Bank Private & Business Clients. Deutsche Bank Private & Business Clients

Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Deutsche Bank Private & Business Clients. Deutsche Bank Private & Business Clients Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. 1 grudzieñ 2012 18 grudnia 2012 r. Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Finansowe zachowania Polaków s¹ pe³ne

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

3.3. Funkcje banku centralnego a nominalna i realna poda

3.3. Funkcje banku centralnego a nominalna i realna poda SPIS TREŒCI Wstêp 11 I Pieni¹dz krajowy i pieni¹dz miêdzynarodowy (Gra yna Krasowska-Walczak) 13 1 Istota i funkcje pieni¹dza Organizacja obiegu pieniê nego 13 11 Ewolucja i znaczenie pieni¹dza Teorie

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

RAPORT rekomendacje 2013 2014 Diagnostyka i terapia przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu C (wirusem HCV) w Polsce Projekt i opracowanie graficzne: Zbigniew Cieœliñski Opracowanie redakcyjne:

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo