Strategia Zarządu (kierunki rozwoju) SM Krakus na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Zarządu (kierunki rozwoju) SM Krakus na lata 2010-2013"

Transkrypt

1 Strategia Zarządu (kierunki rozwoju) SM Krakus na lata

2 ZAGROŻENIA: nasycenie rynku podmiotami o podobnym profilu działalności, wydłużony okres zwrotu inwestycji (nakłady początkowe + koszty stałe), jw. powoduje konieczność zapewnienia finansowania, co może wpływać na płynność finansową spółdzielni, zwiększony zakres zadań (kontroli i nadzoru) dla kierownictwa spółdzielni, początkowa niska premia za ryzyko (poziom marży) spowodowana koniecznością wejścia w rynek, specjalizacja produktowa (usługowa) powodująca trudności w dostępie do wysokokwalifikowanej kadry niechęć i niska motywacja pracowników do wprowadzania zmian i postaw. SIŁY: znajomość rynku, doświadczenie, stabilność przychodów, utrzymywanie płynności finansowej, posiadanie własnych nieruchomości gruntowych o charakterze inwestycyjnym, wysoki udział outsourcingu w kosztach ogólnych (koszty zmienne), wiarygodny partner rynkowy (dla banków, usługobiorców, wykonawców) system zarządzania ISO 9001:2008 SŁABOŚCI: niski poziom wiedzy dotyczący umiejętności wykorzystania nowych narzędzi zarządzania (technologie, komunikacja, procesy), przestarzała struktura programowo- sprzętowa, niewystarczający poziom komunikacji spółdzielni z otoczeniem (kontakty z mieszkańcami, strona internetowa), zbyt duża inercja pracowników w realizacji bieżących spraw operacyjnych, pracownicy nie posiadający doświadczenia funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej (wyniku)

3 KIERUNKI ROZWOJU I CELE STRATEGII ZARZĄDU SM KRAKUS NA LATA I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA II. STRUKTURA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW III. ZADŁUŻENIE IV. INWESTYCJE I EKSPLOATACJA ZASOBU V. KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI I OTOCZENIEM

4 I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA CELE: A. Usprawnienie procesu realizacji zgłoszonych awarii, usterek, napraw B. Poprawa efektywności działania (zmniejszenie biurokracji, eliminacja powielania tych samych czynności, usprawnienie obiegu dokumentów, ograniczenie kosztów materiałów biurowych, uelastycznienie godzin pracy i form zatrudniania), C. Spłaszczenie struktury zarządzania (łatwiejszy dostęp do szczebla kierowniczego, aktywizacja pracowników w proces podejmowania decyzji, szybkość podejmowania decyzji i ich realizacja)

5 II. STRUKTURA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW CELE: A. Wprowadzenie finansowych i pozafinansowych mierników efektywności, tzw. KPI (key performance indicator) B. Zmniejszanie udziału kosztów osobowych w kosztach ogólnych C. Ustanowienie działów (zakładów celowych) jako centra zysku realizowanie polityki wynikowej skutkującej dbałością szefów komórek o generowanie przychodów i minimalizowanie kosztów. D. Uruchamianie działalności ( nawet w formie podmiotów powiązanych) w oparciu o potencjał spółdzielni i dające możliwość subwencjonowania z programów operacyjnych funduszy europejskich (uzupełnienie zapisów w statucie, rozszerzenie wpisów w KRS o nowe PKD) E. Utrzymywanie kosztów zarządzania w opłacie eksploatacyjnej na poziomie konkurencyjnym, w stosunku do ofert rynkowych innych podmiotów. F. uzyskanie płynności finansowej na poziomie umożliwiającym wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania (kredyty, pożyczki, subwencje, premie) jako dźwigni finansowej.

6 III. ZADŁUŻENIE CELE: A. Minimalizowanie poziomu zaległości czynszowych mieszkańców (analiza dłużników pod kątem ich sytuacji materialnej, zamiana mieszkania, dokwaterowanie), B. Eksponowanie informacji o zadłużeniach poszczególnych nieruchomości, C. Poszukiwanie prawnych rozwiązań eksmisji dłużników (pomieszczenia tymczasowe), D. Systematyczne zwiększanie czasokresu kredytu kupieckiego spółdzielni, E. Eliminować wydatki inwestycyjne nie mające pokrycia w przychodach.

7 IV. INWESTYCJE I EKSPLOATACJA ZASOBU CELE: A. Maksymalizowanie przychodów z działek gruntowych o małym potencjale inwestycyjnym (reklama, dzierżawa), B. Wykorzystanie tzw. ścian ślepych budynków jako powierzchni reklamowych. C. Prowadzenie procesu inwestycyjnego na posiadanych gruntach, pozyskiwanie nowych terenów z perspektywą szybkiego zagospodarowania, reagowanie na wielkość popytu mieszkaniowego. D. Analizowanie i wdrażanie rozwiązań wykorzystujących alternatywne formy pozyskania energii (kolektory słoneczne, uzdatnianie wód opadowych) z wykorzystaniem finansowania programów pomocowych. E. Systematyczna polityka remontowo-modernizacyjna skorelowana ze zmniejszaniem deficytu na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości. F. Skrócenie czasu usuwania usterek, zwiększenie częstotliwości wizyt administratorów na nieruchomościach. G. Zabezpieczenie usług serwisowych dla nieruchomości firmami o odpowiednim potencjale wykonawczym (sprzętowym, osobowym) koncentracja zadań. H. Rewitalizacja terenów zielonych.

8 V. KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI I OTOCZENIEM CELE: A. Poprawa wizerunku spółdzielni mieszkaniowej jako zarządcy nieruchomości, B. Bieżąca polityka informacyjna spółdzielni w zakresie podejmowanych działań remontowych na poszczególnych nieruchomościach. C. Wzrost jakości oraz kultury obsługi. D. Zwiększenie jawności działań spółdzielni. E. Uruchamianie spółdzielczych klubów oraz świetlic na bazie posiadanych zasobów lokalowych, rozwój działalności społeczno-kulturalnej. F. Zacieśnianie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, policją i strażą miejską w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenach spółdzielni, G. Promowanie postaw dobrosąsiedzkich.

9 Cele Strategiczne na lata Główne obszary działalności * Założenia w stosunku do wykonania roku 2009

10

11 ZAŁOŻENIA INWESTYCYJNE NA LATA Lp. LOKALIZACJA OPIS 1 Ul. Berwińskiego - toczy się na wniosek spółdzielni postępowanie w UMK Wydział Architektury i Urbanistyki w sprawie wydania warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego IV kondygnacyjnego ( ok. 12 mieszkań z garażami w przyziemiu ) - z uwagi na problemy UMK w ustaleniu stron postępowania ( nieznani właściciele działki drogowej, ul. Berwińskiego ) decyzja nie została wydana. - na ostatnim Walnym Zgromadzeniu były protesty mieszkańców w sprawie planowanej budowy. 1-min, 5-max PRAWDOPODOBIE ŃSTWO PRZYSTAPIENIA 2 Ul. Białoprądnicka - na wniosek spółdzielni została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie po obecnie funkcjonującej oczyszczalni - w związku z odwołaniami mieszkańców, którzy są stronami w postępowaniu decyzja trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - na żądanie urzędu uzyskaliśmy i przekazaliśmy do UMK zaktualizowane warunki techniczne zasilania planowanej inwestycji w media - w międzyczasie w omawianym rejonie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania ternu, który uwzględnił nasze uwagi wniesione przez nas na etapie jego powstawania - w związku z tym, że w miesiącu kwietniu plan ma obowiązywać jest prawdopodobne, że warunki zabudowy staną się bezprzedmiotowe, wówczas do realizacji potrzebne będzie jedynie pozwolenie na budowę - powyższe warunkowane jest jednak wykonaniem przez MPWiK planowanej od dawna kanalizacji, która umożliwi likwidację oczyszczalni i uwolnienie terenu pod inwestycje 3 Ul. Różyckiego 4 - planowana była w rejonie tego budynku budowa garaży, było wydane pozwolenie na budowę - z uwagi na brak zainteresowania finansowaniem budowy ze strony mieszkańców temat upadł - pozwolenie utraciło ważność 5 Ul. Świętokrzyska 12 - spółdzielnia posiada dla budynku mieszkalno usługowego z 2 kondygnacjami garaży podziemnych decyzje o warunkach zabudowy -koncepcja budynku została uzyskana w drodze ogólnopolskiego konkursu architektonicznego - obecnie biuro projektów, zwycięzca konkursu oczekuje na zlecenie opracowania projektowego, które było nagrodą w konkursie - jesteśmy w kontakcie z biurem 6 Ul. Palacha -przedmiotowa inwestycja z 2001 roku obejmowała budynek mieszkalny wielorodzinny o 72 mieszkaniach ( budynek V kondygnacyjny ) z garażami w przyziemiu 64 boksy mieszkańców. - temat upadł z powodu protestów

12 Lp. Pozostałe zamierzenia inwestycyjno remontowe w okresie min, 5 max Rodzaj działania Lokalizacja Prawdopodobieństw o realizacji 1 -Remont instalacji CO oraz kanalizacji, - podnoszenie standardu pomieszczeń Biurowiec ul. Świętokrzyska rozbudowa/nadbudowa na części budynku, w której zlokalizowana jest stacja trafo, z przeznaczeniem na lokale usługowe lub mieszkalne. Ul. Szafirowa Remont/modernizacja kotłowni gazowej z wymiana kotłów (zwiększenie mocy w celu obsługi przyszłych budynków), - likwidacja oczyszczalni Ul. Białopradnicka 4 - zagospodarowanie niezabudowanych działek o dobrej lokalizacji w celach reklamowych, - poszukiwanie reklamodawców na wolne powierzchnie elewacyjne budynków Całe zasoby SM Krakus 5 - wyzbywanie się działek nieprzydatnych, o małym potencjale (sprzedaż, zamian, przekazanie gminie), Całe zasoby SM Krakus - poszukiwanie atrakcyjnych cenowo i lokalizacyjnie działek inwestycyjnych pod kątem zamierzeń inwestycyjnych lub o dużym potencjale rentowności

13 Plany modernizacyjne w okresie Lp. RODZAJ MODERNIZACJI 1 DOCIEPLENIE BUDYNKÓW 2 INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UZYTKOWEJ LOKALIZACJA JAREMY 1-15, PALACHA 15, KIJOWSKA 48, SZAFIROWA 8 ZAWODZIE 7 LEGNICKA 24, 24A PALACHA 3,5,7,9 (CCWU w trakcie realizacji, w II etapie CO), Radzikowskiego 72 Palacha 15 Kijowska 48/ Mazowiecka 131 Szafirowa 8, Zawodzie 3 Pachońskiego 28 Plany remontów kompleksowych w okresie Lp. RODZAJ REMONTU LOKALIZACJA WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (WLZ) WYMIANA PIONÓW KANALIZACYJNYCH JAREMY 1-15 Różyckiego 4 Stachiewicza 35 (w roku 2010) Stachiewicza 40, Stachiewicza 40a Chełmońskiego 4 Jaremy 1-15

14 KONIEC

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Strona 2 z 46 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT )

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) Warszawa, 2004 Zleceniodawca: URZĄD GMINY w KOŁBIELI 05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1 Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S. A. 03-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TRUST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

DOKUMENT INFORMACYJNY TRUST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU DOKUMENT INFORMACYJNY TRUST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU dla obligacji serii A o łącznej wartości 22.000.000 zł. w Programie Emisji Obligacji o łącznej wartości do 60.000.000 zł. Sporządzony na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE Strategia Rozwoju Miasta Zabrze została przyjęta uchwałą Nr XIII/166/99 Rady Miejskiej w Zabrzu w dniu 13 września 1999 r.. Strategia Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 7 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

AUTORYZOWANY DORADCA: COPERNICUS SECURITIES SA DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO: 21 marca 2011 r.

AUTORYZOWANY DORADCA: COPERNICUS SECURITIES SA DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO: 21 marca 2011 r. DOKUMENT INFORMACYJNY GC INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B, C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodnik Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na lata 2009-2015

STRATEGIA ROZWOJU Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodnik Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na lata 2009-2015 STRATEGIA ROZWOJU Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodnik Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na lata 2009-2015 Jelenia Góra wrzesień 2008 - czerwiec 2009 Spis treści 1. Streszczenie...2 2. Analiza strategiczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

1.Wprowadzenie - podsumowanie dla kierownictwa 2. Podstawowe informacje o zarządzanej nieruchomości. 3. Analiza rynku nieruchomości

1.Wprowadzenie - podsumowanie dla kierownictwa 2. Podstawowe informacje o zarządzanej nieruchomości. 3. Analiza rynku nieruchomości Spis treści.wprowadzenie - podsumowanie dla kierownictwa..cel opracowania..cel właściciela nieruchomości.3.podsumowanie. Podstawowe informacje o zarządzanej nieruchomości...stan prawny nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W Z W O L E N I U Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 25.02.2015 roku POLITYKI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU na 2015 rok ZWOLEŃ

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Naukowy akcelerator przedsiębiorczości. Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw - studia przypadków Lider

Bardziej szczegółowo

1) Polityka handlowa

1) Polityka handlowa Wprowadzone Uchwałą nr 4/2012 Zarządu Banku z dnia 12.01.2012 roku i zatwierdzona Uchwałą Nr1/2012 Rady Nadzorczej Banku z dnia 17.01.2012 roku 1) Polityka handlowa 1 1. Celem strategicznym w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r.

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015 Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Struktura budowy: SFERA X. Priorytet X.1. Działanie SFERA GOSPODARCZA SFERA PRZESTRZENNA SFERA SPOŁECZNA 1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU DĄBROWA, DNIA 01 WRZEŚNIA 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

CREATIVE BUSINESS VENTURE

CREATIVE BUSINESS VENTURE CREATIVE BUSINESS VENTURE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TUP SPÓŁKA AKCYJNA W 2012 ROKU marzec 2013r. Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, W mojej ocenie rok 2013 wciąż jeszcze będzie rokiem trudnych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu WASKO S.A. przekazuję do Państwa rąk Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 2009. Mam nadzieję, że informacje w nim zawarte pozwolą w sposób przejrzysty

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 2 BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH ZPORR 2004-2006

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013

RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013 RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013 Raport sporządzony został przez spółkę Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej również: Spółka, Binary Helix Spółka Akcyjna, Emitent), zgodnie

Bardziej szczegółowo