WIELKANOC. czas yczeñ, czas wzruszeñ. Wywiad z Burmistrzem Tomaszem D¹browskim. str. 3 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKANOC. czas yczeñ, czas wzruszeñ. Wywiad z Burmistrzem Tomaszem D¹browskim. str. 3 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI ISSN 2084-9966"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezp³atny ISSN BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr r. Wywiad z Burmistrzem Tomaszem D¹browskim str. 3 WIELKANOC czas yczeñ, czas wzruszeñ

2 WYDARZENIA W 8. rocznicê œmierci b³. Jana Paw³a II Wieczorem 2 kwietnia br. w Domu Kultury i pod ICDS w omiankach uroczyœcie wspominano b³ogos³awionego Jana Paw³a II papie a - Polaka. Spotkanie rozpoczêto filmem Œladami Wujka. W Domu Kultury zebrali siê, oprócz przedstawicieli w³adz omianek, przyjaciele i znajomi Karola Wojty³y, m.in. Andrzej Zieliñski, uczestnik wypraw kajakowych z Wojty³¹. Po godzinie 21 pod kamieniem - symbolicznym pomnikiem pamiêci Jana Paw³a II kwiaty w asyœcie pocztów sztandarowych z³o yli: Burmistrz omianek, Tomasz D¹browski, radni miejscy oraz powiatowi, delegacje szkó³, harcerze i licznie zgromadzeni mieszkañcy. Uroczystoœæ uœwietni³ mini koncert chóru Carmen Patrium. Wieczór zakoñczy³o wspólne odœpiewanie Barki, ukochanej pieœni Papie a. Wielkanoc u Burmistrza - dla mieszkañców! By³a atmosfera, piêkne s³owa i przepyszny urek z kie³bask¹ i jajkiem. Na Wielkanoc u Burmistrza przyby³o wielu mieszkañców omianek. a placu przy Urzêdzie Miejskim w omiankach, 27 marca br., przy œwi¹tecznym stole ubranym w bazie wierzbowe, przy koszach pe³nych kraszanek zdobionych przez dzieci, wraz z Burmistrzem N omianek, Tomaszem D¹browskim zebra³o siê wielu naszych mieszkañców. Takie spotkania powoli staj¹ siê nasz¹, lokaln¹ tradycj¹. Pierwsze z nich odby³o siê tu przed Wigili¹ 2012 roku. Dla przyby³ych przygotowano tradycyjny ur z kie³bask¹ i jajkiem. Ciep³y posi³ek poprawi³ humory wszystkim goœciom Burmistrza D¹browskiego. W trakcie spotkania wyœwietlano film Artura Piotrowskiego "Misterium Mêki Pañskiej" z Poznañskiej Cytadeli - realizowane z ogromnym rozmachem inscenizacyjnym widowisko, ilustruj¹ce historiê mêki, œmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wiosenne ³atanie dziur Wraz z popraw¹ pogody w omiankach rozpoczêto pozimowe ³atanie dziur. 26 marca na ulicy Warszawskiej pojawili siê robotnicy, którzy frezowali, wycinali i k³adli nowy asfalt w miejscu dziur.niestety, nasza radoœæ nie trwa³a d³ugo Zima wróci³a. Iloœci œniegu nie pozwalaj¹ póki co na kontynuowanie prac remontowych. Bacznie wypatrujemy wiosny. Mamy nadziejê, e na dniach pogoda siê poprawi i pozwoli na dalsz¹ naprawê nawierzchni oraz równanie dróg gruntowych i t³uczniowych na terenie gminy.,, Serce umilk³o, a taka moc w nim tkwi³a..." Z g³êbokim alem i smutkiem egnamy CZES AWA NOWICKIEGO Rodzinie Zmar³ego przekazujemy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia kole anki i koledzy z Klubu Seniora w omiankach 2

3 omianki to nasze wspólne dobro AKTUALNOŒCI W kampanii wyborczej obiecywa³em, e uchroniê omianki przed wysokimi karami unijnymi za brak sieci kanalizacyjnej w aglomeracji i s³owa dotrzymam, choæ ma³o kto w to wierzy³. - wywiad z Tomaszem D¹browskim, Burmistrzem omianek Panie Burmistrzu, ostatnie dwa miesi¹ce to Dlaczego radni drugi raz z rzêdu przerwali trudny czas we wspó³pracy z Rad¹ Miejsk¹. sesjê? Burmistrz omianek, Tomasz D¹browski: Ten To wszystko to tylko pretekst, aby zamiast trudny czas to nie tylko dwa ostatnie miesi¹ce... W problemami gminy, zajmowaæ siê radnymi. To sk³adzie pro rozwojowym znajduje siê 6 radnych zabawa polityczna, która ma na celu z klubu radnych omianki, którzy stoj¹ na gruncie przedstawienie mnie jako osoby konfliktowej. dobra wspólnego omianek i podejmuj¹ Ostatnia sesja nie odby³a siê, poniewa harmonijn¹ wspó³pracê ze mn¹ jako burmistrzem i Przewodnicz¹cemu Rady nie spodoba³o siê Urzêdem Miejskim. Z drugiej strony jest obóz ustawienie sto³ów w auli ICDS. Sesjê przerwano do opozycyjny licz¹cy a 15 radnych, skupionych 4 kwietnia. Jakie by³o moje zdziwienie, gdy 5 dni wokó³ aktualnego przewodnicz¹cego Rady p. Jana póÿniej zadzwoni³ do mnie ten sam Gr¹dzkiego. Warto teraz przeœledziæ nastawienie Przewodnicz¹cy i oznajmi³, e z dnia na dzieñ do dobra wspólnego, jakim s¹ omianki ze strony zwo³uje nadzwyczajn¹ sesjê na 27 marca i to na tej e grupy. Dobrze by³oby przeœledziæ kariery godz , choæ te zawsze zaczyna³y siê o godz. polityczne tych e cz³onków Rady. Ufam, e Zwo³ywanie sesji na pó³ godziny przed Czytelnicy zechc¹ to uczyniæ, aby mieæ czytelny organizowan¹ przez mnie Wielkanoc¹ u obraz sytuacji w naszej Gminie. Burmistrza uzna³em za prowokacjê. Tym razem kanalizacyjnej, ale nikomu siê to nie uda³o. 6 radnym nie przeszkadza³o ju ustawienie sto³ów i konkurs w ramach Funduszu Spójnoœci w 2009 dwie uchwa³y przeg³osowywali w sali, w której roku by³ ostatnim. Jednak na pocz¹tku mojej To wszystko to tylko pretekst, aby zamiast problemami gminy, zajmowaæ siê radnymi. To zabawa polityczna, która ma na celu przedstawienie mnie jako osoby konfliktowej. przygotowaliœmy posi³ki przed uroczystoœci¹. kadencji okaza³o siê, e s¹ oszczêdnoœci w MOŒ. Chodzi³o miêdzy innymi o fundusze dla so³tysów Przygotowaliœmy przez ponad rok dokumentacjê, na 2014 rok i nowy formularz WPF (Wieloletniej zrestrukturowaliœmy spó³kê i uda³o siê. W lutym Prognozy Finansowej) roku w ramach 7 konkursu pozyskaliœmy dla omianek z UE ponad 30 mln z³ na budowê Trudno zarz¹dzaæ gmin¹ bez wiêkszoœci w kanalizacji, a ca³y projekt budowy sieci to 78 mln z³, Radzie Miejskiej? wiêc mamy zamkniête finansowanie tego projektu. Na tym polega prawdziwa demokracja. W USA Przez dwa lata tej kadencji pozyskaliœmy znacznie rz¹dzi prezydent demokrata, a w parlamencie wiêcej œrodków zewnêtrznych dla omianek ni wiêkszoœæ maj¹ republikanie i nikt siê nie skar y, wszyscy moi poprzednicy. Przez 22 lata w gminie bo to wypróbowana demokracja. Nie jest to jednak wybudowano 45 km sieci wod.-kan., my w ci¹gu 3 ³atwe i mo na by³oby zrobiæ wiêcej, ale ja szanujê lat wybudujemy jej 50 km! Dzia³ania radnych to ci¹g zdarzeñ; najpierw decyzjê wyborców. Opozycja nie potrafi tego W kampanii wyborczej obiecywa³em, e uchroniê obni yli mi wynagrodzenie, póÿniej by³o uszanowaæ i w 2012 r. zorganizowa³a kosztowne omianki przed wysokimi karami unijnymi za brak referendum o odwo³anie mnie ze stanowiska referendum o odwo³anie mnie ze stanowiska, ale sieci kanalizacyjnej w aglomeracji i s³owa burmistrza, teraz radni sk³adaj¹ setki interpelacji mieszkañcy nie dali im siê nabraæ. dotrzymam, choæ ma³o kto w to wierzy³. pisemnych, a na sesji ustnych - parali uj¹c urz¹d. Chcia³bym zwróciæ uwagê, e bardzo ³agodnie Na jesieni radni opozycji próbowali nie dopuœciæ przeprowadzam omianki przez kryzys finansowy. Ministerstwo Œrodowiska znalaz³o kolejne do przesuniêcia œrodków na wynagrodzenia dla Dziêki restrukturyzacjom spó³ek odci¹ y³em bud et oszczêdnoœci i ma siê odbyæ jeszcze 8 konkurs nauczycieli, dopiero po proteœcie i liœcie otwartym z Funduszu Spójnoœci? dyrektorów szkó³ i przedszkoli radni ust¹pili i Chcia³bym zwróciæ uwagê, Tak, to prawda. Konkurs jest ju og³oszony, termin zmienili zdanie. W projekcie bud etu na 2013 rok z³o enia aplikacji to 22 kwietnia Zamierzamy radni opozycji zabrali z³ z bud etu na e bardzo ³agodnie ubiegaæ siê o kolejne œrodki unijne. Na sesji wynagrodzenia pracowników urzêdu, choæ sobie przeprowadzam omianki marcowej zaproponowa³em Radzie Miejskiej wczeœniej diety podnieœli i to nawet o 50-60%. Gdy projekt uchwa³y zwiêkszaj¹cy kapita³ zak³adowy zacz¹³em wykonywaæ zgodnie z ich wol¹ i przez kryzys finansowy. spó³ki ZWIK o 3 mln w 2014 i 3 mln w 2015 roku. wnioskiem zwolnienia w urzêdzie, ci sami radni Dziêki temu zabezpieczeniu - a jest to wk³ad gminy zaprotestowali. W lutym zerwali sesjê, bo nie gminy, szukam oszczêdnoœci w oœwiacie i - zamierzam aplikowaæ o kolejne œrodki unijne na chcieli dokoñczenia modernizacji Przychodni administracji. Dzisiaj mogê z dum¹ powiedzieæ, e budowê wody i kanalizacji, tym razem w Kie³pinie. Zdrowia przy ul. Szpitalnej, dopiero zdecydowane obie spó³ki gminne: ZWIK i KM pierwszy raz w Mamy szansê w ramach 8 konkursu pozyskaæ 10 stanowisko dyrektor ZOZ i kolejny list otwarty do historii tej gminy nie przynosz¹ strat, które mln z³, a wartoœæ kolejnego projektu wyniesie ok. mieszkañców ostudzi³ radnych opozycji. Na jesieni pokrywane by³y z bud etu gminy (kilka mln z³ 21 mln z³. Radni na komisjach zg³aszali, jak zwykle bêdzie otwarcie przychodni zdrowia, która ju rocznie!). Zmiany by³y mo liwe, poniewa radni nie w¹tpliwoœci, jeœli jednak nie przyjm¹ tej uchwa³y wygl¹da jak budynek XXI wieku, po rozbudowie maj¹ wiêkszego wp³ywu na dzia³alnoœæ spó³ek. gmina mo e straciæ 10 mln z³. bêd¹ te nowe specjalizacje dla mieszkañców. Staram siê i pozyskujê dla bud etu dodatkowe œrodki; tylko w tym roku wprowadzi³em do bud etu dodatkowo 1,8 mln z³, z których miêdzy innymi rozbudowujemy Oœrodek Zdrowia przy Szpitalnej. Panie Burmistrzu, dlaczego nie chce Pan Dziêki tym decyzjom, nie musimy redukowaæ wspó³pracowaæ z radnymi? Czy nie by³oby innych wydatków wra liwych spo³ecznie. wtedy ³atwiej? Samo s³owo wspó³praca jest pozytywnie Jak wygl¹da sytuacja z pozyskiwaniem œrodków odbierane i tak powinno byæ, ale w omiankach to unijnych? Wiele œrodków ju dawno zosta³o s³owo oznacza co innego. Od lat w omiankach wyczerpanych wspó³pracowano na zasadzie: my ciebie Tak, to prawda. Zrobi³bym o wiele wiêcej, ale w tej poprzemy, ale ty masz zatrudniæ nasze osoby. kadencji nie ma ju œrodków unijnych np. na Bêdziesz przecina³ wstêgi, ale zostaw sprawy rewitalizacjê parku miejskiego, rozbudowê spó³ek dla nas, my ci pomo emy, a ty nam obiektów oœwiatowych itd. Jednak priorytetem podpiszesz decyzjê. (cd. na stronie 4) wszystkich kadencji by³a rozbudowa sieci wodno- 5 kwiecieñ

4 Z YCIA GMINY Dane osobowe jeszcze bezpieczniejsze zagospodarowano widz¹, co siê dzieje - im wiêcej robimy, tym bardziej teren po œmietnisku i krzycz¹, tym czêœciej przerywaj¹ sesje, tym wiêcej powsta³o Centrum interpelacji pisz¹. Handlowe (mamy du e wp³ywy do bud etu z tego terenu). Obie spó³ki Samo s³owo wspó³praca jest pozytywnie odbierane i tak powinno byæ, ale w omiankach to s³owo oznacza co innego g m i n n e d o t ¹ d przynosz¹ce straty dziœ wykazuj¹ zyski. Jak spó³ka gminna traci³a, to ktoœ mia³ z y s k? K t o? N o w³aœnie Uda³o siê tak e p o z y s k a æ œ r o d k i unijne z Funduszu Spójnoœci ponad 30 mln z³. Gazeta omia- Jestem mieszkañcem tej ziemi, tu siê urodzi³em, tu nkowska.pl po przekszta³ceniu pierwszy raz w wygra³em wybory. Pochodzê z uczciwej i solidnej historii gminy sama na siebie zarabia. Najwiêksza i rodziny. Nie bêdê swoim nazwiskiem firmowa³ tzw. najlepsza w Polsce impreza kawaleryjska Bitwa swoistej korupcji politycznej, poniewa na pod omiankami 1939 jest finansowana przede maj¹tku gminnym jest ustanowiona hipoteka wszystkim z œrodków sponsorów. W tym roku spo³eczna i ja za ni¹ jednoosobowo odpowiadam, Ministerstwo Obrony Narodowej ju przyzna³o jako demokratycznie wybrany burmistrz. dotacjê na bitwê w kwocie z³. Powsta³ Teatr Proszê zobaczyæ co siê sta³o, gdy nie zgodzi³em Miejsce wysoko stawiaj¹c poprzeczkê w dziedzinie siê na propozycje radnych opozycji i ich kalkulacje kultury. To tylko ma³a czêœæ z tego, co nagle siê polityczne. Nagle po 16 latach wybudowano wêze³ zmieni³o na lepsze. Radni opozycji doskonale B r u k o w a, p o w s t a ³ a B r u k o w a - B I S, Jak¹ rolê mog¹ odegraæ w tej sytuacji mieszkañcy? Zachêcam do przychodzenia na sesje Rady, czytania sprawozdañ urzêdu, analizowania zachowania poszczególnych radnych. Mo e niektórych nale a³oby nawet namawiaæ do honorowego z³o enia mandatu, skoro ani nie uznaj¹ wyników pracy obecnego burmistrza, ani wyniku referendum. Mo e przynajmniej kilku radnych, którym dobro omianek le y na sercu uznaj¹ dobro wspólne jako wartoœæ wiod¹c¹ dla demokracji lokalnej. Mo e siê to stanie po Wielkiejnocy? Dziêkujê za wywiad. jz Urz¹d Miejski w omiankach, w odpowiedzi na coraz powa niejsze globalne zagro enia i ataki wymierzone w obszar danych osobowych, zakoñczy³ wdro enie oprogramowania zwiêkszaj¹cego bezpieczeñstwo danych osobowych przetwarzanych w Urzêdzie Miejskim. W ten sposób dane mieszkañców Miasta i Gminy omianki chronione s¹ przy wykorzystaniu jednego z najlepszych mechanizmów gwarantuj¹cych bezpieczeñstwo przetwarzanych informacji, a wykorzystane narzêdzia programowe znacznie ponosz¹ poziom bezpieczeñstwa tych danych. Raport Bezpieczna Gmina - Bezpieczeñstwo danych osobowych przetwarzanych w infrastrukturze IT w sektorze publicznym dostêpny jest na stronie 4

5 Narodowy Dzieñ ycia w omiankach AKTUALNOŒCI Narodowy Dzieñ ycia jest œwiêtem obchodzonym w Polsce od 9 lat. Celem œwiêta jest propagowanie odpowiedzialnoœci za za³o enie rodziny i zachêcanie do ycia w rodzinach wielodzietnych. nia 23 marca br. w Domu Kultury w omiankach oficjalnie mszach œw. dziêkczynnych, wyk³adach tematycznych poœwiêconych zainaugurowano obchody Narodowego Dnia ycia. Na tematyce wartoœci rodzinnych oraz zapraszaj¹ na pokaz filmu Pt. October uroczystoœci obecni byli m.in.: Jan ychliñski - Starosta Powiatu Baby. DWarszawskiego Zachodniego, Tomasz D¹browski - Burmistrz Szczegó³owy program uroczystoœci w KALENDARIUM na omianek, ks. dr Krzysztof Wolski - Prodziekan Wydzia³u Studiów nad Rodzin¹ UKSW, a tak e wielu mieszkañców. S³owo narodowy wskazuje na to, i polsk¹ racj¹ stanu jest ycie, jego promocja, obrona, poszanowanie jego integralnoœci na ka dym etapie jego trwania podkreœli³ w swoim przemówieniu Burmistrz omianek, Tomasz D¹browski. Patron obchodów Narodowego Dnia ycia w naszym mieœcie i gminie œp. ks. Arcybiskup Kazimierz Majdañski jest poprzez swoje ycie i dzie³o potwierdzeniem tego, e polsk¹ racj¹ stanu jest yæ jako Naród i trwaæ przy yciu! Za tê Jego postawê DZIÊKUJEMY! doda³ burmistrz. Po czêœci oficjalnej przybyli goœcie obejrzeli wspólnie film Œwiadek w re yserii Anny Pietraszek, a nastêpnie wziêli udzia³ w otwarciu wystawy Abp Kazimierz Majdañski obroñca ycia i rodziny w Bibliotece Publicznej. W ramach obchodów tego œwiêta - cz³onkowie lokalnego Spo³ecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia ycia - zachêcaj¹ do udzia³u w Jan ychliñski - Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Tomasz D¹browski - Burmistrz omianek. Fot. Aleksandra Krzemiñska Spo³eczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia ycia w omiankach zaprasza na spotkanie z red. Grzegorzem Górnym oraz filmem October Baby. Film opowiada historiê ycia Hannah Jessen amerykañskiej, œwie o upieczonej studentki. Z powodu nasilaj¹cych siê problemów zdrowotnych, fizycznych i psychicznych rodzice decyduj¹ siê wyznaæ jej straszliw¹ prawdê. Dziewczyna doznaje szoku, poniewa jej dotychczasowe ycie okaza³o siê k³amstwem. Obecnoœæ w Katedrze Katolickiej, do której wchodzi na modlitwê - odmienia jej ycie. Zapraszamy na godz.19-5 IV br. do ICDS oraz 7 IV do koœcio³a pw. œw. Ma³gorzaty WYBORY do ZARZ DÓW OSIEDLI arz¹dzeniem nr RAG z dnia 19 marca 2013 roku Burmistrz omianek wyznaczy³ miejsca i godziny przeprowadzenia wyborów do zarz¹dów osiedli na terenie Gminy omianki. Dla dokonania wa nego wyboru Zarz¹du, na zebraniu wymagana jest Zosobista obecnoœæ co najmniej 10 sta³ych mieszkañców Osiedla. Reklama zostan¹ na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w omiankach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na O kolejnych terminach wyborów bêdziemy informowaæ Pañstwa w nastêpnych numerach naszego dwutygodnika. Zachêcamy do udzia³u w zebraniach czy wyborach do zarz¹dów osiedli i rad so³eckich. D¹browa Rajska g³osuje - 9 kwietnia, D¹browa Leœna - 10 kwietnia omianki Baczyñskiego - 11 kwietnia D¹browa Zachodnia - 16 kwietnia omianki Majowe - 17 kwietnia omianki Górne - 18 kwietnia Miejsca i godziny rozpoczêcia zebrañ podane 5 kwiecieñ

6 Z YCIA GMINY Wspólnota Samorz¹dowa Mazowiecka Stowarzyszenie Mazowiecka Wspólnota Samorz¹dowa powsta³o w 2001 roku jako odpowiedÿ na szkodliwe upartyjnianie samorz¹du. G³ówn¹ ide¹ by³o i jest uznanie dorobku pokoleñ Polaków za podstawê budowania przysz³oœci. Zasada ta wywodzi siê wprost z chrzeœcijañskiego systemu wartoœci, który samorz¹dow¹ a nie chc¹ siê wik³aæ w uk³ady partyjne. Nasze has³o, e powinien stanowiæ podstawowy fundament funkcjonowania naszego pañstwa s³u ymy ludziom nie partiom jest podstaw¹ dzia³alnoœci naszych cz³onków i i jego struktur lokalnych. G³ówne cele dzia³ania to: magnesem przyci¹gaj¹cym inne podobne grupy dzia³aj¹ce na rzecz - popularyzacja zasad demokracji w yciu spo³eczno politycznym, mieszkañców. - budowanie wiêzi wspólnotowych pomiêdzy mieszkañcami, Ko³o Gminne MWS deklaruje otwartoœæ na wspó³pracê z osobami i - wystêpowanie w obronie praworz¹dnoœci i przestrzegania praw organizacjami którym zale y na autentycznym rozwoju naszej Gminy. W obywatelskich, swoim dzia³aniu wykorzystujemy to co ludzi ³¹czy, minimalizujemy to co dzieli. - popieranie przedsiêbiorczoœci i aktywnoœci mieszkañców, Dla dobra wspólnego warto popieraæ inicjatywy oddolne ró nych œrodowisk - wspieranie rodziny i jej praw w yciu publicznym, a eby poprzez ró norodnoœæ pomys³ów wybieraæ najlepsze rozwi¹zania. - uczestniczenie w yciu politycznym kraju ze szczególnym Wiadomo, od jednomyœlnoœci krok do bezmyœlnoœci. Jesteœmy nastawieni na ukierunkowaniem na dzia³alnoœæ samorz¹dow¹ ró nych szczebli. wspó³pracê z ka dym kto podobnie postrzega zasady demokracji i etyki w Ko³o lokalne MWS w omiankach aktywnie uczestniczy³o w ostatnich yciu publicznym. Wiêcej informacji o celach i bie ¹cej dzia³alnoœci wyborach samorz¹dowych, wspó³tworz¹c komitet wyborczy kandydata na Stowarzyszenia na stronie: burmistrza Tomasza D¹browskiego. Trzech cz³onków Stowarzyszenia zosta³o Zebrania Ko³a Lokalnego w omiankach odbywaj¹ siê w drugi wybranych do Rady Gminy a jedna osoba do Rady Powiatu. MWS w wielu poniedzia³ek ka dego miesi¹ca o godz w Domu Kultury (ma³a samorz¹dach jest powa nym partnerem w tworzeniu podstaw prawid³owego sala), ul. Wiejska 12A. Zapraszamy cz³onków i sympatyków zarz¹dzania mieniem publicznym i podejmowania odpowiedzialnych decyzji w Stowarzyszenia. wieloletnich programach inwestycyjnych. Stowarzyszenie nasze jest alternatyw¹ dla tych wszystkich którzy zamierzaj¹ rozpocz¹æ dzia³alnoœæ Ko³o Mazowieckiej Wspólnoty Samorz¹dowej w omiankach Jak odzyskaæ swoje pieni¹dze? Zapraszamy na szkolenie Windykacja dos³ownie oznacza dochodzenie roszczeñ, obronê konieczn¹, a nawet zemstê. Wspó³czeœnie windykacja to dochodzenie w³asnoœci za pomoc¹ œrodków okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisach prawnych. Urz¹d Miejski w omiankach oraz Akademia Przedsiêbiorcy Kancelarii Prawnej Inkaso WEC S.A. zapraszaj¹ na bezp³atne szkolenie dla przedsiêbiorców z Gminy omianki pn. Windykacja jak zarz¹dzaæ nale noœciami, by ograniczyæ ryzyko niewyp³acalnoœci kontrahentów. Szkolenie odbêdzie siê 11 kwietnia 2013 r., w godz , w Dom Kultury w omiankach, przy ul. Wiejska 12 a wejœcie od ul. Szczêœliwej. PROGRAM SZKOLENIA dostêpny jest na Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest kompletne wype³nienie formularza zg³oszeniowego i przes³anie go do 9 kwietnia br. na adres lub faxem pod numerem Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. Przetargi 4 kwietnia 2013 r. odby³o siê otwarcie ofert postêpowania nr wy³¹czeniem pomników przyrody; uprz¹tniêcie œciêtych ga³êzi; frezowanie RZP pn. Wykonanie projektów budowlano wykonawczych karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy omianki z Firm¹ oœwietlenia: Transportowo Us³ugow¹ Robert M³ynarczyk z miejscowoœci Lelis; ] Budowa Al. Chopina na odc. od ul. Paderewskiego do ul. Szymanowskiego Czêœæ I - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oœwietlenia al. w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Al. Chopina zad. 32/08 z firm¹ Chopina od ul. Paderewskiego w kierunku ul. Wiœlanej na d³ugoœci ok. 530 mb FAL-BRUK Sp. z o.o., Sp. komandytowa z Warszawy. dla zadania: Wykonanie oœwietlenia al. Chopina od ul. Paderewskiego w kierunku ul. Wiœlanej zad. 13/13; W postêpowaniach prowadzonych w trybie przetargu Czêœæ II - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oœwietlenia ul. nieograniczonego na: Jesionowej na d³ugoœci ok. 170 mb dla zadania: Wykonanie oœwietlenia ul. ] Wykonanie projektu budowlano wykonawczego dla zadania: Budowa Jesionowej zad. 12/13; alejek wraz z oœwietleniem na cmentarzu komunalnym zad. 19/12 Czêœæ III - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oœwietlenia ul. najkorzystniejsz¹ ofert¹ z³o y³a firma Artur Cebula Anna Kunkel ARCHITEKCI z Jarzêbinowej na d³ugoœci ok. 120 mb dla zadania: Wykonanie oœwietlenia ul. Czosnowa; Jarzêbinowej zad. 11/13; ] Kompleksowa przebudowa ul. Goœciñcowej na odc. od ul. Wiejskiej do ul. Czêœæ IV - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oœwietlenia ul. Wiœlanej w ramach zadania inwestycyjnego Kompleksowa przebudowa ul. Miko³ajczyka od ul. Rolniczej na d³ugoœci ok mb dla zadania: Goœciñcowej na odc. od ul. W³oœciañskiej do ul. Wiœlanej zad. 2/10 Wykonanie oœwietlenia ul. Miko³ajczyka od ul. Rolniczej zad. 14/13; najkorzystniejsz¹ ofert¹ z³o y³a firma DOWBUD C Sp. z o.o. z Warszawy. Czêœæ V - Wykonanie projektu budowlano -wykonawczego oœwietlenia wzd³u drogi opaskowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Ko³³¹taja na d³ugoœci ok. Komisja przetargowa jest w trakcie prac nad wszczêciem postêpowania: 740 mb dla zadania: Wykonanie oœwietlenia wzd³u drogi opaskowej na ] Organizacja i przeprowadzenie 36 wycieczek, w tym 4 wycieczki w ramach odcinku od ul. Wiosennej do ul. Ko³³¹taja zad. 10/13. ko³a turystyczno-geograficznego oraz 32 wycieczki edukacyjno-motywacyjne dla uczniów i uczennic z szeœciu szkó³ w ramach projektu Edukacja kluczem W ostatnim czasie w wyniku wyboru ofert najkorzystniejszych zawarto do przysz³oœci wzbogacenie oferty edukacyjnej szkó³ z Gminy omianki. umowê: ] Wycinka, pielêgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów z Referat Zamówieñ Publicznych 6

7 Z YCIA GMINY Po pierwsze uczeñ! To, gdzie w omiankach powstanie nowa szko³a podstawowa, bêdzie mia³o wbrew pozorom - najwiêksze znaczenie dla naszych najm³odszych mieszkañców. W koñcu, jak mówi³ Albert Einstein: Nauka w szko³ach powinna byæ prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uwa ali j¹ za cenny dar, a nie za ciê ki obowi¹zek. arzeniem rodziców jest, aby szko³a odkrywa³a talenty w ich dzieciach i m¹drze je rozwija³a, by wspomog³a ich w wychowaniu pociech. Szko³a powinna byæ przyjazna, ale i wymagaj¹ca. Bo Mrzeczywistoœæ, która nas otacza, jest rzeczywistoœci¹ wymagaj¹c¹. W numerze 22 dwutygodnika G.pl w artykule Gdzie wybudowaæ now¹ podstawówkê? Zastêpca Burmistrza omianek do spraw spo³ecznych, Piotr Rusiecki napisa³: W omiankach od lat s¹ cztery obwody szkolne. Tyle samo jest podstawówek, w których z roku na rok przybywa dzieci. Najwiêcej dzieci uczêszcza do SP nr 1, a najmniej do placówki w Sadowej. Poziom szko³y a raczej wyniki nauczania mo na œmia³o stwierdziæ widoczny jest choæby w wynikach tzw. egzaminu szóstoklasisty. W zwi¹zku z tak kategorycznym i jednoznacznym stanowiskiem radnych warto odwo³aæ siê do opinii mieszkañców napisa³ w swoim artykule Zastêpca Burmistrza. W najbli szym czasie Burmistrz omianek, Tomasz D¹browski og³osi konsultacje spo³eczne dotycz¹ce wyboru rozbudowy szko³y podstawowej. W poprzednim numerze zamieœciliœmy na naszych ³amach list mieszkanki Sadowej w tej sprawie. Nie opatrzyliœmy go komentarzem. Daliœmy Pañstwu mo liwoœæ niezale nej oceny. Aby zachowaæ obiektywizm, w bie ¹cym numerze publikujemy list innej mieszkanki naszej Gminy. Z listu zosta³y jednak usuniête fragmenty, które redakcja uzna³a za obraÿliwe lub godz¹ce w dobre imiê autorki. Redakcja Uniwersytet Trzeciego Wieku, 10 kwietnia 2013 r. o godz Uniwersytet Trzeciego Wieku w omiankach zaprasza na wyk³ad Anny Reichart - Bona Sforza z³a czy dobra królowa. Wyk³ad odbêdzie siê w Domu Kultury przy ul. Wiejskiej 12a ( wejœcie od ul. Goœciñcowej) w Sali Widowiskowej. Zapraszamy tak e wszystkich naszych cz³onków, sympatyków i mieszkañców omianek na bezp³atne Kino Przedpo³udniowe w Domu Kultury w ka dy wtorek o godz O naszych licznych aktywnoœciach informujemy na blogu: utw.lomianki.pl Od grudnia 2012 roku posiadamy status Organizacji Po ytku Publicznego i mo ecie Pañstwo przekazaæ nam 1% podatku, za który z góry dziêkujemy. Szanowna Pani Redaktor, Warszawa, 28 marca 2012 roku Jestem zaskoczona zamieszczonym na 5 stronie w numerze 23, listem do redakcji Gazety omiankowskiej. List ten obra a mnie i moj¹ rodzinê, oraz wszystkie dzieci (w tym 2 moich) uczêszczaj¹ce do szko³y w Sadowej. ( ) Nie rozumiem stwierdzenia o fatalnych wynikach w nauce dzieci uczêszczaj¹cych do tej szko³y. Tak siê sk³ada i moje dzieci 10 i 5 lat zgodnie z rejonizacj¹ chodz¹ do tej w³aœnie szko³y. Moja starsza córka w 2012 roku wygra³a gminny konkurs wiedzy ogólnej "Omnibus" na poziomie klas 3 (w za³¹czeniu kopia artyku³u zamieszczonego w Gazecie omiankowskiej), moja 5 letnia córka wygra³a gminny etap konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka" w 2013 w klasach 0-3. Tu nadmieniam i jest piêciolatkiem w klasie zero (informacje o tym fakcie zamieszczone s¹ na internetowych stronach Domu Kultury i Urzêdu Miasta), starsza córka w ubieg³orocznych Zawodach Grand Prix omianek w P³ywaniu w kategorii klas 3 zajê³a 1 miejsce, w roku bie ¹cym regularnie zajmuje miejsce 2, a w pi¹tek zajê³a 4 lokatê i ma szanse na miejsce na podium w klasyfikacji VII zawodów Grand Prix omianek w P³ywaniu. Przytaczam tylko konkursy gminne. Moje dzieci s¹ laureatami równie konkursów ogólnopolskich. Nie zgadzam siê z opini¹, i nikt z mieszkañców nap³ywowych od 6 lat nie posy³a dzieci do szko³y w Sadowej. Bo ja je posy³am i myœlê, i nie skazujê ich ma marn¹ podstawówkê skoro osi¹gaj¹ bardzo dobre wyniki w nauce, zajmuj¹ wysokie miejsca w konkursach. ( ) Zgodnie z duchem reformy pos³a³am piêciolatka do zerówki i nie zamierzam przenosiæ szeœcioletniej córki do pierwszej klasy w innej szkole, gdy nie dostrzegam w szkole w Sadowej adnych zagro eñ. Dziecko rozwija siê prawid³owo, lubi szko³ê jest bardzo dobrym uczniem i zdoby³o nagrodê w konkursie recytatorskim. 5 kwiecieñ 2013 Z wyrazami szacunku,beata Tomaszewska Mieszkanka Dziekanowa Polskiego po stronie Sadowej Reklama 7

8 KULTURA Wystawa spuœcizny Ksiêdza Arcybiskupa Kazimierza Majdañskiego Bibliotece Publicznej w omiankach (ul. Wiejska 12a) od 23 marca do 30 kwietnia mo na ogl¹daæ wystawê, poœwiêcon¹ honorowemu obywatelowi omianek ks. abp. Kazimierzowi Majdañskiemu. Na wystawê, której tytu³ brzmi: Arcybiskup Kazimierz Majdañski obroñca ycia i rodziny sk³adaj¹ siê ksi¹ ki jego autorstwa, dokumenty ycia osobistego, fotografie i wyj¹tkowe cytaty. Wielokrotnie, bêd¹c mieszkañcami omianek, nie zdajemy sobie sprawy, ilu wybitnych dzia³aczy ycia spo³ecznego, osiedla³o siê i wci¹ osiedla na terenie naszej gminy. Arcybiskup Kazimierz Majdañski z pewnoœci¹ przyczyni³ siê do promocji omianek jako miejsca, w którym rozkwita³ pocz¹tkowo niewielki oœrodek naukowy. Obecny Wydzia³ Studiów nad Rodzin¹ Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, bo o nim mowa, stanowi dorobek wieloletniej pracy Arcybiskupa. Opracowany program naukowy pozwoli³ na stworzenie interdyscyplinarnych studiów nad rodzin¹. Oprócz dzia³alnoœci naukowej i dydaktycznej, warto zapoznaæ siê z yciorysem Arcybiskupa K. Majdañskiego. Jego ycie naznaczone by³o trudnymi wojennymi doœwiadczeniami. Jako dwudziestotrzyletni kleryk w 1939 zosta³ aresztowany do wiêzienia przez gestapo, nastêpnie skierowany do obozu koncentracyjnego (Sachsenhausen, potem Dachau). Arcybiskup Majdañski prze y³ wszelkie okrucieñstwa i w kwietniu 1945 doczeka³ wyzwolenia. Zachêcam do zapoznania siê z ca³ym trudnym, ale piêknym yciorysem ks. abp. Majdañskiego. To postaæ fascynuj¹ca sw¹ wszechstronnoœci¹ i W umiejêtnoœci¹ budowania dobrych relacji miêdzyludzkich, to autorytet, który warto podziwiaæ i poznawaæ. Zapraszamy wszystkie szko³y z terenu omianek do zwiedzania wystawy. Gra yna Koziñska Dennis Lehane - Modlitwy o deszcz Martin Widmark- Tajemnica szpitala Prywatny detektyw Patrick Kenzie chce siê za wszelk¹ cenê dowiedzieæ, dlaczego jego dawna klientka, Karen Nicholas atrakcyjna, energiczna i pe³na ycia kobieta, po pó³ roku od ich ostatniego spotkania, rzuci³a siê naga z 26. piêtra jednego z bostoñskich wie owców. Wkrótce Kenzie odkrywa, e dziewczynê przeœladowa³ stalker, który uparcie uprzykrzaj¹c jej ycie, doprowadzi³ j¹ w koñcu do desperackiego, ostatniego kroku. Potwór dzia³aj¹cy metodycznie poza prawem staje siê celem detektywa i jego partnerki Angeli Gennaro Sara Bernard przewraca siê na lodowisku i ³amie nogê. W szpitalu podaj¹ jej œrodki przeciwbólowe i zak³adaj¹ gips. Kiedy Sara dochodzi do siebie, orientuje siê, e nie ma swoich z³otych kolczyków. Nie ona jedna zosta³a okradziona w szpitalu, lecz jak dot¹d nie uda³o siê odnaleÿæ zaginionych kosztownoœci. Lasse i Maja wpadaj¹ na pomys³, jak z³apaæ z³odzieja. Emily Diamand - Dzieci potopu Boel Westin - Tove Jansson : Mama Muminków Drodzy czytelnicy, zapraszamy do przeczytania Dzieci potopu, które stanowi¹ drug¹ czêœæ serii. Londyn to miasto biedaków. Mocarstwem jest Wiêksza Szkocja. Na morzu prym wiod¹ drapie cy. Ludzie yj¹ bez technologii i komputerów. Czy Lilly po raz kolejny udowodni, e jest m¹drzejsza i sprytniejsza od innych? Czy uratuje swojego przyjaciela - komputer? Czy Lexy, córce premiera, uda siê ostatecznie uwolniæ od pod³ego ojca i zostaæ z Lilly? Czy Zeph poradzi sobie jako szef rodziny drapie ców? Genialne ksi¹ ki dla dzieci s¹ genialne nie bez powodu. Muminki podbi³y serca ludzi w ka dym wieku, na wszystkich kontynentach. A zatem zgadujemy - sekret kryje siê w biografii? Mo e, wzi¹wszy yciorys Tove pod lupê, znajdziemy kluczowy punkt - tê magiczn¹ chwilê, kiedy m³oda malarka z perkatym nosem przemieni³a siê w s³awn¹ na ca³ym œwiecie Mamê Muminków? Czego trzeba by³o, aby trafiæ w sedno (nienazwanych, domyœlnych) potrzeb ma³ego czytelnika? Co wyzwoli³o ukryty potencja³ pisarki?... Trauma? Olœnienie? Mi³oœæ? ZAPROSZENIE Burmistrz omianek przy wspó³pracy Mazowieckiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie serdecznie zaprasza rolników do wspólnego wype³niania wniosków na rok 2013 o przyznanie: ] dop³at w ramach systemu wsparcia bezpoœredniego, ] pomocy z tytu³u "Wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)", ] p³atnoœci z "Programu rolnoœrodowiskowego". Na dy ur pracowników Terenowego Zespo³u Doradców Powiatu Warszawskiego z siedzib¹ w azach zapraszamy w dniach r. i r. do Urzêdu Miejskiego w omiankach ul. Warszawska 115 pok. nr 5 w godz Pomoc bêdzie udzielana na zasadach i w oparciu o Zarz¹dzenie nr 2/13 8 Dyrektora Mazowieckiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego z dnia 11 lutego 2013 r. Jednoczeœnie przypominamy, i wnioski o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich, ONW i rolnoœrodowiskowe na 2013 r. rolnicy mog¹ sk³adaæ do 15 maja br. Podobnie jak w latach ubieg³ych dopuszczalne jest tak e z³o enie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 10 czerwca 2013 r., jednak e za ka dy dzieñ opóÿnienia nale na rolnikowi dop³ata bêdzie pomniejszana o 1 % kwoty p³atnoœci. Szczegó³y dotycz¹ce sk³adania wniosków mo na uzyskaæ w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzib¹ w Wojcieszynie przy ul. Trakt Królewski 91 tel.(22) lub za poœrednictwem strony

9 KULTURA 5 kwiecieñ

10 REKLAMA GABINET INTEGRACJI SENSORYCZNEJ TERAPEUTA tel / omianki - D¹browa Gabinet Weterynaryjny Na Szczêœliwej Zapraszamy: pon.-pt , sob tel BIP-FON Bogus³aw Paw³owski INSTALACJE ALARMOWE, KONTROLI DOSTÊPU CCTV - MONTA SERWIS, KONSERWACJE tel , / omianki, ul. Szczêœliwa 21 GABINET STOMATOLOGICZNY omianki ul. Warszawska 98 lok. 6 tel , kom czynny: pon-pt Stomatologia zachowawcza i kosmetyczna Protetyka i chirurgia Zapraszamy dzieci i doros³ych! tel kom SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY KOT ÓW Warszawa - omianki - Okolice NAPRAWY, PRZEGL DY I MONTA KOT OWNI NOWO OTWARTY GABINET KOSMETYCZNY BELLA Perfekcyjny lifting bezinwazyjny Redukcja zmarszczek, modelowanie twarzy i sylwetki Indywidualne zabiegi kosmetyczne na twarz i cia³o przy u yciu najwy szej jakoœci preparatów: Bioline, Olos, DiBi, Organic Series. Makija dzienny i okolicznoœciowy. ul. Rolnicza 173, Kie³pin (przy Kwiaciarni) tel

11 SPORT UKS ZRYW Dziekanów Leœny - W naszym zespole drzemie potencja³! Nasz debiutancki sezon seniorski 2012/2013 skoñczyliœmy bardzo wczeœnie, poniewa nie wyszliœmy z naszej grupy, w której zmierzyliœmy siê z zespo³ami du o bardziej od nas doœwiadczonymi. Ostatnie mecze r. w naszej grupie rozgrywaliœmy na wyjeÿdzie z dru yn¹ ULKS Olimpia ochów. Obojêtnie, jaki wynik by³by tych meczy to sytuacja w grupie i tak pozosta³aby bez zmian. W ostatni weekend meczy grupowych mieliœmy za zadanie wygraæ. Szkoda, e na ostatnie mecze grupowe nie mogliœmy skorzystaæ ze wszystkich zawodników. Kilku zawodników boryka³o siê z kontuzjami. Mecz sobotni (09.02) musieliœmy poradziæ sobie w 10 osób, co w meczu unihokeja jest nie lada wyzwaniem, bior¹c pod uwagê fakt, e powinno siê zmieniaæ co 2-3 minuty gry. Nie mieliœmy dwóch pe³nych pi¹tek i zawsze jedna osoba musia³a graæ w dwóch sk³adach. Gospodarze natomiast mieli trzy pi¹tki i ju na starcie byliœmy na straconej pozycji. Wbrew pozorom udaliœmy rozegraæ mecz w miarê wyrównany przegrywaj¹c 6:9. W meczu niedzielnym (10.02) rozegraliœmy ostatni mecz grupowy ju w dwóch pi¹tkach i po dobrej zorganizowanej grze w obronie, jak i w ataku Wpierwszych kolejkach r. rozgrywaliœmy mecze z WYGRALIŒMY PIERWSZY MECZ W HISTORII KLUBU 7:3. To jest nasz du y dru yn¹ UKS Or³y Suwa³ki. Pierwszy mecz nie móg³ siê odbyæ z sukces, poniewa rzadko siê zdarza, aby klub ju w pierwszym sezonie przyczyn niemaj¹cych prawid³owych badañ sportowych i zwyciê a³ z ekip¹, która trenuje i gra w lidze od kilku sezonów. skoñczy³ siê walkowerem 5:0 dla przyjezdnych. Dzieñ póÿniej Widaæ, e w naszym zespole drzemie du y potencja³ i mamy nadziejê, e ju mogliœmy rozegraæ mecz w zwi¹zku z szybkim zrobieniem prawid³owych prawid³owo siê rozwinie. badañ, ale niestety pierwszy oficjalny mecz zakoñczy³ siê wysok¹ pora k¹ Podziêkowania nale ¹ siê ca³ej dru ynie oraz sponsorom, m.in. Naszego zespo³u 1:9 Mazowieckiemu Bankowi Spó³dzielczemu w omiankach, który Nastêpne kolejki w naszym wykonaniu równie nie by³y za bardzo udane. W zasponsorowa³ nam stroje sportowe, w których rozgrywaliœmy mecze ligowe i dn r. podejmowaliœmy na w³asnej hali kolejn¹ dru ynê ULKS Gminie omianki za dofinansowywanie nas podczas rozgrywania meczy u Olimpia ochów. Licz¹c na poprawê po s³abym rozpoczêciu sezonu szybko siebie oraz wyjazdowych. W przysz³ym sezonie mamy zamiar wystawiæ dwie zostaliœmy sprowadzeni na ziemiê przegrywaj¹c w sobotê (17.11) wynikiem kategorie: seniorsk¹ i juniorsk¹. 2:11 oraz dzieñ póÿniej 5:10. Zapraszamy równie do odwiedzenia strony: Pierwsza runda by³a w naszym wykonaniu bardzo s³aba, ale widaæ by³o, e z meczu na mecz coraz wiêcej strzelamy i na rundê rewan ow¹ naszej grupy mieliœmy za³o enie walczyæ ju o zwyciêstwa. Rundê rewan ow¹ zaczêliœmy od wyjazdowych meczy z dru yn¹ UKS Or³y Suwa³ki r. W ten weekend pokazaliœmy ju lepsz¹ grê naszej dru yny. W meczu sobotnim prowadziliœmy 6:5 do 42 minuty, ale nie zdo³aliœmy utrzymaæ przewagi bramkowej i w ostatniej tercji to gospodarze pokazali klasê trafiaj¹c kilka bramek tym samym grzebi¹c nasze nadziejê o zwyciêstwie i zwyciê aj¹c 13:8. Maciej Zanoberg W drugim meczu wyjazdowym z dru yn¹ z Suwa³k (13.01) to my prowadziliœmy grê oraz utrzymywaliœmy teoretycznie bezpieczny wynik 8:6 do 51 minuty. Jak siê w ostatecznoœci taki wynik nie wystarczy³, aby wywieÿæ zwyciêstwo. Zabrak³o m¹drej gry do koñca spotkania. Myœleliœmy, e zwyciêstwo dowieziemy do koñca. Gospodarze naciskali w ostatnich minutach strzelaj¹c nam trzy bramki i wygrywaj¹c 9:8. Szkoda tych meczy, bo ewidentnie by³y one do wygrania. Zabrak³o spokojnej gry w koñcówkach spotkania i szanowania pi³ki. Jednak e ju w tych meczach by³ ogromny progres w Naszym wykonaniu (niedziela) Reklama 5 kwiecieñ

12 REKLAMA DREWNO KOMINKOWE meble wszystkich pokoleñ Salon meblowy omianki, ul. Warszawska 41 (I piêtro) tel SOSNA BRZOZA D B GRAB 145 z³ 190 z³ 220 z³ 240 z³ *cena za metr przestrzenny uk³adany Transport do 15 km GRATIS ul. Warszawska 9 (vis a vis Biedronki) Posiadamy na opa³: Wêgiel, Ekogroszek, Pellet dr n. med. Jan Herburt-Heybowicz KARDIOCHIRURG choroby serca i naczyñ nadciœnienie EKG ECHO N konsultacje, leczenie Zapisy: codziennie , Przyjêcia: pon. i czw. od tel ul. Szkolna 6, omianki z t¹ gazet¹ 10% rabatu omianki - D¹browa, ul. wirowa 12a Pn - Pt , Sob tel

13 REKLAMA TAXI 24h OMIANKI 6 miejsc, du e baga e, psy, transport ciê arowy do 5t, sprowadzanie aut - laweta ( ZAREKLAMUJ SIÊ U NAS! 2 GAZOWE - HYDRAULICZNE JUNKERS, VIESMANN, inne Instalacje wodn-kan. Instalacje C.O. - kot³ownie Naprawy, monta Wiercenie studni wodnych Przy³¹cza gazowe A-Z Instalacje gazowe od A do Z W ka dej technologii Szamba betonowe szczelne Doradztwo techniczne - projekty Wydawanie zaœwiadczeñ Pomiary szczelnoœci inst. gaz. tel kwiecieñ 2013 Godlewski Ryszard, omianki ul. Rolnicza

14 OG OSZENIA / REKLAMA Szukam pracy c Gwarancja ] Us³ugi hydrauliczne. Tanio i solidnie. Dogodne ] Pokój wyposa ony. Wszystkie media, Internet, ] Chêtnie podejmê siê prac - sprz¹tanie, prasowanie, ] OGRODNIK pe³ny zakres. Tel terminy. Tel parking. Tel prace w ogrodzie. Tak e po remontach. ] Kompleksowe wykañczanie wnêtrz (Z³ota R¹czka). ] Przeprowadzki, transport. Pranie dywanów 7 z³/ m ] Pokój dla dwojga wyposa ony, media, Internet, tel tel kw. tel parking. Tel ] Studentka administracji podejmie pracê biurow¹. ] Petsitter z certyfikatem. Spacery, opieka i hotel dla ] Hydrauliczne - Gazowe od A do Z. Przy³¹cza, studnie ] Pokój, kuchnia, ³az. Samodzielne. Dla pary lub 2 pañ Prawo jazdy kat. B. tel psów. Tel wodne. omianki tel niepal¹cych. Tel ] Ma³ eñstwo w œrednim wieku zaopiekuje siê ] Pogotowie komputerowe, informatyczna obs³uga. Tel. ] HYDRAULICZNE. Tel ] Pokój do wynajêcia. Tel dzieæmi, osobami starszymi, du ym domem ] Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Zawieranie umów f- ] Pawilon przy ul. Warszawskiej Posiadamy samochód. Tel ] Naprawa laptopów i komputerów PC. VAT. Przepychanie i odmra anie kan. ] Mieszkanie 50 m kw. (2 pok., kuchnia, ³az.) ] Zadbam o dom i ogród. Drobne prace remontowe. (p. Tel po remoncie. Centrum omianek. tel Tadeusz). Tel ] Ogólnobudowlane, wykoñczeniowe, remontowe. ] Pokój, kuchnia, ³azienka, oddzielne wejœcie. ] 50-latka z omianek zmotoryzowana, dyspozycyjna. Tadeusz z³ota r¹czka. Tel Nauka c Tel Tel ] Remonty, malowanie, gipsy. Kamieñ, panele. ] Matematyka od 30 z³/godz. lekcyjn¹. Doskona³e ] Pracownicze kwatery omianki, du y parking ] Solidnie prace w ogrodzie. tel Tel wyniki - szk. podst., gimnazjum, liceum ] Sprz¹tanie domu, prasowanie, mycie okien, ] Cyklinowanie, uk³adanie parkietu. Malowanie tel ] Pokoje do wynajêcia ul. Konarskiego. gotowanie pierogów. Tel mieszkañ. Tel ] Nauczycielka muzyki (po studiach muzycznych w Tel , ] Sprz¹tanie i opieka nad osobami starszymi. Ukrainka ] Naprawa telewizorów w domu klienta. Wa-wie) udziela lekcji gry na pianinie (równie w ] Lokal biurowy o pow. 100 m kw. przy ul. z kart¹ Polaka. Tel Tel domu ucznia). Tel , Warszawskiej 26 w -kach. Parking w³asny. Tel ] Opiekunka do starszych, chorych osób. Doœw. i ] Odszkodowania powypadkowe bez op³at wstêpnych. ] Korepetycje z jêz. niemieckiego. Mgr germanistyki referencje. tel Tel Tel ] Mieszkanie samodzielne 70 m kw. umeblowane. Tel. ] Kobieta 48 l. sprz¹tanie domów, prasowanie, mycie ] Docieplanie budynków gwarancja. ] Matematyka (szk. podst., gimnazjum, liceum). -ki i okien. Tel Tel okolice. tel ] Mieszkanie, biuro, magazyn, pracownia. -ki, ul. ] Sprz¹tanie, mycie okien, opieka, inne. Posiadam doœw. ] Tani przewóz 1,3 z³/km. Tel ] Kurs gry na gitarze. Tel Warszawska (centrum). Tel i referencje. tel ] Remonty kompleksowe, glazura, gipsy, ] Matematyka, doœwiadczenie. Tel ] Pokój w omiankach. tel ] Sprz¹tanie, mycie okien, pomoc w ogrodzie. parkieciarstwo. Tel ] Angielski szk. podst. gimnazjum ] Pokoje dla Panów. Tel tel , ] Elewacje remonty od A do Z. Gwarancja. ] Wynajmê od zaraz powierzchniê biurowo- ] Zaopiekujê siê starsz¹, chor¹ osob¹. Referencje, doœw. Tel Sprzedam c magazynow¹ 160 m kw. w -kach na terenie POLMO. tel ] Nadzory, uprawnienia, wycinka, rozbiórki. ] Rozk³adana spacerówka dla bliÿni¹t Twin Techno Tel ] Prasowanie sprz¹tanie. Tylko w pi¹tki. tel McLaren. Tanio. tel ] Domek 70 m kw. Wszystkie media Tel ] Poddasza i wykoñczenia wnêtrz. Solidnie i tanio. ] Ziemiê czarnoziem pod trawê z dostaw¹ na miejsce. ] Kawalerka samodzielna, ogrzewana, umeblowana. ] Sprz¹tanie mieszkañ, klatach schodowych. tel Tel Tel Tel ] Glazura. Terakota. Remonty. Tel ] Dzia³kê 1480 m kw. z domem (w ca³oœci). ] Kwatery pracownicze omianki, Ko³³¹taja 1 ] Polka 39 l. pracowita z doœw. oferuje sprz¹tanie. ] Przegl¹dy pieców CO Viessmann, Junkers, Wolf, Tel (kuchnia, ³azienki, parking, doba 27 z³) tel piecyki ³az. monta, wymiana. Hydraulika. ] Ziemiê roln¹ w Dziek. Polskim, za jeziorem. tel ] Technik technolog. Prawo jazdy kat. B Tel Tel ] Ukrainka 55 lat, d³ugi pobyt, posprz¹ta, ugotuje ] Hydrauliczne gazowe od A do Z. Przy³¹cza, studnie ] Mieszkanie 85 m kw. (4 pok.) na parterze z Lekarze c obiad, opieka i inne. Posiadam referencje. wodne, -ki. Tel ogródkiem. Tel , ] Internista, choroby p³uc doc. J.Domagala-Kulawik ] Uprawnienia, PZiTB. Rozbiórki, wycinka drzew. Tel. ] Dzia³ka 800 m kw. ul. Moniuszki. Tel , Warszawska 71a ] Samodzielna ksiêgowa - KH Symfonia. Licencja MF ] Renault Laguna 1.9 dci, 2004 r., przebieg 228 tys., ] Laryngolog. omianki, ul. Baczyñskiego 26 m. 8. tel ] Ogrody. Trawniki. Nawadnianie. Tel lekko uszkodzony ty³, cena 11 tys. (do neg.). Tel ] Chêtnie posprz¹tam mieszkanie, dom, biuro. Jestem tel ] Mgr fizjoterapii Maciej Rakowski. Wizyty domowe. uczciwa, dok³adna i godn¹ zaufania. Posiadam doœw. ] Ogrodnik ciêcie ywop³otów. Artystyczne ] Tanio - bolier elektryczny 150 L z wê ownic¹ na Tel formowanie roœlin. Tel ciep³¹ wodê. tel ] Pediatra. Anna Matusiak. Wizyty domowe. ] Chêtnie podejmê siê sprz¹tania, prasowania, prac w ] Studio graficzne tel Tel domu. -ki i okolice. tel ] Zawiozê do œlubu Oplem Insigni¹. Atrakcyjna cena. Do wynajêcia c ] Stomatolog Krzysztof Trybicki omianki, Ko³³¹taja ] Sprz¹tanie domów, mieszkañ i biur. Dodatkowo Tel ] Hala z biurem o pow. 300 m kw. Atrakcyjna cena. 1, tel protetyka, chirurgia, leczenie mycie okien. Solidnie i kompleksowo. ] Stolarstwo ró ne. Przês³a ogrodzeniowe tanio. tel ] Laryngolodzy dr Lidia i Ryszard Miko³ajewscy, -ki, Tel tel ] Ogrodzony plac w omiankach Dolnych 9000 m kw. ul. Fio³ka 11, tel , ] Sprz¹tanie - solidnie z doœwiadczeniem ] Naprawa sprzêtu RTV, mikrofale, odkurzacze. Media. Tel Tel ] Lokal us³ugowy 38 m kw. ul. Rolnicza. ] Laryngolog-Alergolog dr B. Szafrañska, ul. Jednoœci ] Transport materia³ów piach, wir, ziemia, roboty Tel Robotniczej 15, tel Dam pracê c ziemne, wykopy, rozbiórki tel ] Magazyn 50 m kw. ul. Rolnicza. Tel ] Chirurg (dla doros³ych i dzieci) dr n. med. T. ] Szukam kandydata na fakturzystê. Praca w ] Uk³adanie kostki brukowej z gwarancj¹, ] Pokój. Tel Szafrañski, ul. Jednoœci Robotniczej 15, omiankach. tel , konkurencyjne ceny. Tel ] Umeblowane mieszkanie w omiankach ul ] Do opieki nad 7-letni¹ dziewczynk¹. Najchêtniej ] Malowanie A-Z remonty profesjonalnie zima 25% Gospodarcza. Bardzo dobre warunki. studentkê dysponuj¹c¹ czasem. Warunki do uzg. Tel. taniej Tel Ró ne c ] Ogrodnictwo Opryski wiosenne, ciêcia, pielêgnacja, ] Domek w centrum omianek pokój, kuchnia, ³az. ] Majówka w Krynicy Morskiej. Pokoje z ³az. 40 ] Manikiurzystkê zatrudniê w omiankach. nawadnianie, zak³adanie tel , 64 m kw. tel z³/os./doba. Tel tel , ] Lokal produkcyjny 200 m kw. po³¹czony z ] Prywatne przedszkole zatrudni na 3 etatu ] Kompleksowa pielêgnacja drzew, leczenie ubytków, magazynem 200 m kw. Nieruchomoœæ ul. ¹kowa, nauczycielkæ z wykszt. pedagogicznym. wycinka drzew trudnych. tel ki. Tel Tel ] Drobne naprawy w domu. Tel ] Samodzielne mieszkanie 2-poziomowe ok. 200 m ] Prywatne przedszkole zatrudni Panià na 1 etatu do ] Glazura, terakota, panele ³azienki i kuchnie. kw. do wynajêcia w -kach przy ul. ¹kowej. kuchni. Wymagana Ksiàý. Sanepid. Tel Tel Tel ] Praca dodatkowa dorywcza dla m³odego. Ogrody. ] Biuro Rachunkowe poprowadzi ksiêgowoœæ. ] Pokój niezale ny, umeblowany, b. dobre warunki. Tel Tel Tel ] Asystent handlowiec z jêz. ang. Praca w -kach. CV ] Poprawki krawieckie. Dziekanów Polski, ] Pokój dla 1 osoby wszystkie media. na adres: ul. Rolnicza 425, tel Tel ] Przedstawiciel Handlowy szczegó³y na stronie ] Projektowanie, nadzory, legalizacje samowoli bud., ] Pokój. Dobre warunki. Tel w zak³adce praca, kontakt: przegl¹dy. In. Krzysztof Paw³owski. ] Lokal 56 m kw. i 36 m kw. pod ka d¹ dzia³alnoœæ Tel (razem lub oddzielnie), witryna parking. ] Monter sieci LAN/WAN - szczegó³y na stronie ] OGRODY kompleksowo. Tel w zak³adce praca, kontakt: tel ] Segment na M³ocinach w stanie deweloperskim ] Us³ugi hydrauliczno-gazownicze. Tel (pow. 339 m kw. / dzia³ka 540 m kw.). ] Docieplenia, roboty wykoñczeniowe, elewacje, tel Us³ugi c malowanie, gipsowanie, stawianie budynków. Tel. ] 2 pomieszczenia gara owe tanio. tel ] Komputerowe pogotowie. Serwis. Odzysk danych ] Budynek wolnostoj¹cy 2 pok., kuchnia, ³az. Dojazd gratis. tel ] Odœnie anie dachy, hale. Tel Umeblowane. Tel ] Hydroizolacje. Izolacje piwnic, fundamentów, ] Œwiadectwa energetyczne. ] Lokal o pow. 70 m kw. na magazyn, cich¹ dzia³alnoœæ. balkonów, tarasów. Uszczelnienia dachowe itp. tel ki. Tel , Gwarancja. Tel ] Hydraulika, domy, kot³ownie. Tel , 22 ] Dom 55 m kw. wszystkie media. Tel ] Ocieplenia budynków styropianem, we³n¹ ] Pokój, kuchnia, ³az. Oddzielne wejœcie. Tel , ] Ciêcie drzew. Us³ugi ogrodnicze. Tel REHABILITACJA omianki, ul. Wiœlana 48 tel PROJEKTOWANIE I ZAK ADANIE OGRODÓW systemy nawadniaj¹ce, oœwietlenie ogrodowe LED PROJEKTY REALIZACJE, PIELÊGNACJA

15 OG OSZENIA / REKLAMA Informator Stra Po arna 998, Ochotnicza Stra Po arna, ul. Wiejska 12a, tel Policja 997, Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, tel Stra Miejska, ul. Warszawska 87, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, ul. Szpitalna 7, tel Pogotowie gazowe 992 Komunikacja Miejska omianki, ul. Rolnicza 248, , Filia Wydzia³u Komunikacji, ul. Warszawska 73, ZWiK w omiankach Sp. z o.o., ul. Rolnicza 244, Zak³ad Energetyczny, ul. Kolejowa 123, tel Pogotowie energetyczne 991, Awarie oœwietlenia ulicznego Awarie sygnalizacji œwietlnej Urz¹d Miejski w omiankach, ul. Warszawska 115, Urzêdy pocztowe omianki, ul. Warszawska 258 (pon.-pt , sob ), , D¹browa, ul. Kwiatowa 12 (pon.-pt ), Kie³pin, ul. Warszawska 402 (pon.-pt ), Zdrowie Pogotowie ratunkowe, 999 Nocna i œwi¹teczna pomoc lekarska i pielêgniarska: - Szpital Bielañski, Szpital Dzieciêcy w Dziekanowie Leœnym, Izba przyjêæ 24h, Przychodnia Rejonowa, ul. Szpitalna 6, (pon.-pt ), NZOZ omianki, ul. Warszawska 31, (pon.-pt ), NZOZ Hilary MED - okulistyka, ul. Warszawska 67, (pon.-pt ), Centrum Medyczne RoyalMed, ul. Wiœlana 36, tel , Gminny Punkt Konsultacyjny dla uzale nionych, Szpitalna 7, Instytucje kulturalne Biblioteka Publiczna, ul. Wiejska 12a, Dom Kultury, ul. Wiejska 12a, , NOWY CENNIK dostêpny jest na PROMA - OMIANKI ul. Spacerowa 24 tel Czy wiecie, e Z licz¹cych ponad 20 tys. mieszkañców omianek dziennie do i z Warszawy jeÿdzi ponad 7600 osób na liniach autobusowych i bis. CHCESZ DO NICH DOTRZEÆ? Zareklamuj siê w autobusach KM reklama wyœwietlana na monitorach LCD (ekran 22 ) w 9 nowoczesnych autobusach w PROMOCYJNYCH CENACH: 2 tyg z³ netto lub 4 tyg. 300 z³ netto Wydawca: KM Sp. z o.o. / Redaktor naczelna: Joanna Zielke / Zdjêcia: Redakcja, Internet. Kontakt z redakcj¹: omianki, ul. Staszica 2, tel , Redakcja pozostawia sobie prawo nadawania tytu³ów, œródtytu³ów i skracania tekstów. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. Publikacja materia³ów niezamówionych do wy³¹cznej dyspozycji redakcji. Uk³adanie i Sprzeda KOSTKI BRUKOWEJ TRANSPORT HDS Us³ugi KOPARKO- ADOWARK Wynajem SPRZÊTU BUDOWLANEGO kwiecieñ

16

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

XVI DO YNKI MIEJSKIE - O TYM SIÊ MÓWI 750 LAT PYSKOWIC "750-LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH PYSKOWICOM"

XVI DO YNKI MIEJSKIE - O TYM SIÊ MÓWI 750 LAT PYSKOWIC 750-LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH PYSKOWICOM WRZESIEÑ 2009 Nr 9 (155) Egzemplarz bezpłatny 70. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŒWIATOWEJ XVI DO YNKI MIEJSKIE - O TYM SIÊ MÓWI 750 LAT PYSKOWIC "750-LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH PYSKOWICOM" 2 Przegl¹d Pyskowicki

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK Sprawozdanie Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosiły 30 486,40

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r.

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. Uchwała Nr XVII/136/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert

Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert Nr konkursu: WZiPS -IV/4/2008 Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert Prezydent Miasta Szczecin na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3 / 21 /2011. p o s t a n a w i a :

Uchwała Nr 3 / 21 /2011. p o s t a n a w i a : Uchwała Nr 3 / 21 /2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia bazowych wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Jak informuje UG i UM? Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z 6.09.2001 roku, wiele instytucji i urzędów ma obowiązek prowadzić

Jak informuje UG i UM? Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z 6.09.2001 roku, wiele instytucji i urzędów ma obowiązek prowadzić Jak informuje UG i UM? Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z 6.09.2001 roku, wiele instytucji i urzędów ma obowiązek prowadzić Biuletyny Informacji Publicznej (BIP). Obowiązek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. BP.I.3012-2/60/10 arządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

uchwala, co następuje:

uchwala, co następuje: Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r.

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo