Partnerstwo samorządu i organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach międzynarodowych. Wprowadzenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Partnerstwo samorządu i organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach międzynarodowych. Wprowadzenie"

Transkrypt

1 Partnerstwo samorządu i organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach międzynarodowych. Wprowadzenie

2 Poglądy wyrażone w publikacji są poglądami autorów i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki Toruń 2013 Treść publikacji nie może być przetwarzana w sposób elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny i inny, nie może być również użyta do innej publikacji bez pisemnej zgody Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki. Publikacja bezpłatna

3 SPIS TREŚCI Spis treści 1 Wstęp 5 Rozdział I Partnerstwo NGO i JST 6 Rozdział II Współpraca z państwami Partnerstwa Wschodniego 8 Rozdział III Polonia i Polacy za granicą 14 Rozdział IV Źródła finansowania partnerskich projektów międzynarodowych 19 Zakończenie 29

4

5 5 Wstęp Niniejsza publikacja dotyczy dwu powiązanych ze sobą zagadnień. Po pierwsze, wskazujemy na potrzebę i możliwości zawiązywania partnerstwa między jednostkami samorządu terytorialnego (JST) i organizacjami pozarządowymi (NGO). Po drugie, przedstawiamy propozycję dwu kierunków, w których rozwijać można partnerską współpracę międzynarodową. Sądzimy bowiem, że współpraca międzynarodowa w gminach, czy też w skali całego województwa, przyniesie pożądane efekty wówczas, gdy będzie prowadzona właśnie w partnerstwie międzysektorowym. Możliwości organizacyjne administracji samorządowej mogą zostać doskonale uzupełnione przez aktywność, pomysłowość i potencjał organizacji. Celem takiej współpracy jest podniesienie stopnia umiędzynarodowienia naszego regionu. Umiędzynarodowienie to proces wykorzystywania współpracy międzynarodowej w każdym obszarze życia społeczności lokalnej. W odniesieniu do funkcjonowania administracji i działalności organizacji pozarządowych chodzi o to, aby każdy wydział urzędu i każdy zespół projektowy był gotowy do wykorzystania współpracy międzynarodowej jako narzędzia do polepszenia swojego działania. Współpraca ta może być wszak źródłem cennych doświadczeń, innowacyjnych pomysłów, sposobów rozwiązywania problemów, dobrych praktyk. Taki postulat wynika ze Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Równocześnie prowadzony będzie proces umiędzynarodowienia jako działanie horyzontalne we wszystkich obszarach modernizacji, tak aby impulsy rozwojowe uwzględniały rosnącą konkurencyjność międzynarodową regionów i metropolii 1. Umiędzynarodowienie przyczynia się do podniesienia konkurencyjności regionu, może także przynieść wymierne korzyści jego mieszkańcom. Aby tak się stało, konieczne jest, aby do działań samorządu zaangażowani zostali partnerzy społeczni. Więcej nawet: to właśnie organizacje są w stanie swoimi działaniami wypełnić ramy stworzone przez administrację. Współpraca międzynarodowa stwarza szansę na pogłębienie i umocnienie relacji pomiędzy JST i NGO, jest także polem bardzo dużych możliwości wspólnego działania na rzecz lokalnej społeczności i pozycji regionu wśród innych regionów Europy i świata. Publikacja została opracowana na podstawie wniosków płynących z dwu warsztatów zorganizowanych w 2013 roku przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Ich uczestnikami byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządów. W tym gronie rozmawialiśmy o możliwości współpracy międzysektorowej przy planowaniu i realizacji projektów międzynarodowych. Skupiliśmy się na dwóch tematach, wynikających z priorytetów polskiej polityki zagranicznej: na współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego oraz współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Partnerstwo NGO i JST może zaistnieć i z powodzeniem rozwijać się w tych właśnie dwóch dziedzinach. Poświęcone im zostały rozdziały drugi oraz trzeci. 1 Strategia rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020, s. 9.

6 6 Rozdział I Partnerstwo NGO i JST Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie możliwych modeli współpracy samorządu i organizacji pozarządowych dotyczącej przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym. Zostaną wymienione możliwości realizacji projektu w partnerstwie międzysektorowym, ukazujące układ relacji między partnerami. Współpraca polskich JST i NGO musi mieć charakter trwały i powinna być nawiązywana w sposób nieprzypadkowy. To oczywistość. Jednak niski poziom umiędzynarodowienia polskich regionów wynika właśnie z braku stałej i zaplanowanej współpracy między samorządami a organizacjami społecznymi w zakresie współpracy międzynarodowej. Strategia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 podkreśla, że w procesie umiędzynaradawiania regionu potencjał NGO należy wykorzystywać. Jednym z zaplanowanych kierunków działań jest wzrost zdolności III sektora do realizacji zadań z zakresu współpracy międzynarodowej i rozwoju lokalnego 1. Jeśli współpraca międzynarodowa ma służyć wszechstronnemu rozwojowi, to nie może ograniczać się li tylko do aktywności wydziałów odpowiedzialnych w JST za promocję. Dzięki swej wszechstronnej działalności organizacje pozarządowe mogą odegrać ważną rolę w nadawaniu wymiaru międzynarodowego działaniom w sferach edukacji, kultury, sportu, partycypacji, opieki, rozwoju lokalnego, etc. Taką możliwość stwarza współpraca, a najlepiej partnerstwo, organizacji i samorządu w ramach projektów międzynarodowych. Modele współpracy między JST a NGO Rozmowy Przedstawiciele samorządu często wskazują, że jedynym, czego organizacje chcą w kontaktach z nimi, to pieniądze. Tymczasem realne partnerstwo musi przede wszystkim opierać się na wymianie informacji, konsultacji zamierzeń, wspólnym badaniu potrzeb i wypracowywaniu koncepcji działań. Wzajemne kontakty znacznie ułatwia obecność w urzędzie osoby oddelegowanej do kontaktu w NGO. Najlepiej, gdyby był to ktoś, kto oprócz pracy w instytucji zaangażowany jest również w działalność lokalnego stowarzyszenia bądź fundacji. Dzięki temu rozmowa nie ograniczy się do narzekania na możliwości finansowe gminy czy przedstawienia oferty konkursów dla NGO. Podstawowym warunkiem stworzenia partnerstwa międzysektorowego jest dobry kontakt informacyjny między podmiotami i czas przeznaczony na rozmowy. Dotacje Podstawową formą wspierania projektów międzynarodowych są konkursy na dotacje, czyli zlecanie NGO przez JST realizacji zadań publicznych. Urząd daje wytyczne, pieniądze i nadzoruje prawidłowość realizacji zadania, organizacja proponuje metody wykonania zadań i wnosi wkład własny. Trzeba jednak 1 Strategia rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020, s. 40.

7 7 stwierdzić, że ten model nie sprawia, że powstaje partnerstwo między grantodawcą a grantobiorcą. Oczywiście, może tak się stać, ale już na etapie realizacji projektu. Przy wszystkich zaletach mechanizmu dotacji, stawia on strony w relacji zleceniodawca-zleceniobiorca, a nie w relacji równorzędnych partnerów. Niemniej jednak, projekty międzynarodowe realizowane na zasadzie powierzania zadań publicznych wyłonionym w konkursie NGO, wnieść mogą istotny wkład w umiędzynarodowienie gminy czy regionu. Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych Organizacje pozarządowe realizują swoje cele w większości dzięki funduszom zewnętrznym, pochodzącym spoza samorządu. Stają jednak przed koniecznością wniesienia wkładu własnego, często w wymiarze finansowym. Dobrą praktyką, umożliwiającą organizacjom spokojne aplikowanie o środki zewnętrzne jest możliwość przekazania przez samorząd środków na pokrycie całości lub większej części wymaganego wkładu własnego. Przekazanie może odbyć się na drodze konkursu, jednak nabór musi być ciągły. Wymagany wkład własny jest często największą przeszkodą w aplikowaniu o środki. Samorządy mogą w stosunkowo prosty sposób, który nie pociąga za sobą dużych kosztów, zyskać na swoim terenie duży nieraz projekt międzynarodowy. Wsparcie pozakonkursowe Samorządy mają możliwość wspierania organizacji i ich projektów bez konieczności przekazywania środków finansowych. W jakich formach? nieodpłatne użyczenie obiektu, np. sali sportowej, sali szkoleniowej w urzędzie, ośrodka szkoleniowego czy wypoczynkowego; pokrycie kosztów noclegów gości z gmin/regionów partnerskich; pomoc w organizacji cateringu czy wyżywienia; zagwarantowanie organizacji dostępu do telefonu, faksu, pokrycie kosztów pocztowych; pomoc przy organizacji transportu podczas np. wizyty studyjnych gości zagranicznych; drobne upominki czy pamiątki z gminnych funduszy na promocję; patronat nad przedsięwzięciem (skuteczny zwłaszcza w relacjach ze Wschodem); pokrycie kosztów delegacji wysłannika organizacji na spotkanie z partnerem zagranicznym lub na fora dyskusyjne, na których opracowuje się koncepcje projektowe; pośrednictwo w nawiązaniu kontaktu z potencjalnym partnerem zagranicznym. Partnerstwo projektowe Najskuteczniejszą formą partnerstwa międzysektorowego wydaje się być wspólny projekt, w którym jedna ze stron jest wnioskodawcą, a druga partnerem. Taki układ jest optymalny, pozwala bowiem na współpracę od początku do końca projektu. Wspólne zatem jest rozpoznanie problemu, wypracowanie koncepcji projektowej, wspólne wnioskowanie i finansowanie, wspólna realizacja i ewaluacja. Możliwości samorządu uzupełniają ograniczenia organizacji, ta zaś jest w stanie zrobić to, co znajduje się poza zasięgiem samorządu. JST i NGO bardzo dobrze się uzupełniają i warto z tego faktu korzystać przy szukaniu rozwiązań lokalnych problemów, szukaniu możliwości rozwoju gminy, czy wreszcie przy planowaniu zadań w projekcie. Partnerstwa miast i regionów Atrakcyjne kierunki współpracy międzynarodowej w gminie/regionie mogą wyznaczać partnerstwa międzynarodowe. W sposób naturalny wskazują na potencjalnych partnerów zagranicznych, a brak partnerów wskazywany jest jako przyczyna małej aktywności na polu międzynarodowym. Bez wsparcia organizacji pozarządowych, partnerstwo samorządów będzie miało ograniczony wpływ na mieszkańców i nie przyniesie oczekiwanych efektów. Trzeba stwierdzić, że pomimo działań podejmowanych do tej pory przez JST w ramach partnerstw międzynarodowych, ich potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Nie często zdarza się, aby NGO były zaangażowane we współpracę z organizacjami z gminy/regionu partnerskiego. Być może ta sytuacja jest przyczyną stagnacji tak wielu partnerstw.

8 8 Rozdział II Współpraca z państwami Partnerstwa Wschodniego Idea współpracy z Europą Wschodnią Idea współpracy z państwami na Wschodzie w sposób naturalny wypływa z historii Rzeczypospolitej, która wiele narodów łączyła niegdyś w jednym, wspólnym państwie. Tym bardziej smucą dziś przypadki nieufności. To prawda, że różnice w interpretacji wydarzeń historycznych rodzą spory. Ambicja polityczna Polski w regionie również bywa przyczyną nieporozumień. Wciąż jednak więcej nas łączy, niż dzieli, a potwierdzają to zasadniczo dobre relacje między Polakami a Białorusinami czy Ukraińcami. Warto czerpać z tej wspólnej tradycji historycznej i kulturowej. Aktualna, trudna sytuacja ekonomiczna, polityczna i społeczna w krajach objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego wynika również z okresu socjalizmu, który zniszczył społeczeństwa, zrujnował gospodarki i na długie lata opóźnił rozwój. Dokonawszy procesu transformacji, Polska stoi niejako przed moralnym zobowiązaniem, aby oferować pomoc Ukraińcom, Białorusinom czy Mołdawianom w stworzeniu nowoczesnych państw i silnych społeczeństw, oraz w uniknięciu błędów, które sami popełniliśmy. Innymi słowy, na Wschodzie mieszkają ludzie, którym jesteśmy w stanie pomóc, a ta pomoc może okazać się dla nich bardzo przydatna. Wschód to nie jedynie zobowiązanie, płynące z tradycji, historii czy sentymentu. Na Wschodzie lokują się także polskie interesy. Ze Wschodem związane są polskie cele polityczne, na co wskazuje realizowane na wielu poziomach polskie zaangażowanie w Partnerstwo Wschodnie czy dążenie do rozszerzenia NATO. Wschód to także atrakcyjny kierunek dla polskiego biznesu. Wreszcie, Wschód to liczne możliwości działania dla organizacji społecznych. Właśnie tam znajdują one szerokie pole do spełniania pojętych misji, których wspólnym mianownikiem jest troska o dobro człowieka. Trzeba też pamiętać, że od mieszkańców krajów wschodnioeuropejskich możemy się też wiele nauczyć, i to nie tylko w dziedzinie kultury czy sportu, ale także polityki, zarządzania czy gospodarki. Z priorytetów polskiej polityki zagranicznej jasno wynika potrzeba intensyfikacji współpracy z krajami na Wschodzie, zwłaszcza z państwami Partnerstwa Wschodniego. Jest to cel polityczny, jednak dzięki już prowadzonym działaniom organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych jego przedmiot okazuje się być życiowo ważny, przy tym żywy i wdzięczny, choć bywa i niełatwy. Ramy współpracy z partnerami z państw Partnerstwa Wschodniego a) Samorząd terytorialny Mimo wielu trudności i niedoskonałości, proces budowy polskiej administracji samorządowej zakończył się powodzeniem. Udało się w Polsce wypracować model, który funkcjonuje dobrze, choć z pewnością nie doskonale. Skala wykorzystania środków unijnych przez samorządy, jak również sposób ich dystrybucji, pokazały, że polski system administracji działa. Tymi doświadczeniami polskich JST można się dzielić. Wiedza i doświadczenie, zdobyte w procesie transformacji i pierwszej dekady członkostwa w UE są

9 9 niezwykle cenne dla samorządów w państwach Partnerstwa Wschodniego. Stoją one przed perspektywą zmian, wymaganych przez stronę unijną, ale także przed perspektywą pozyskania funduszy, które mogłyby wykorzystać. Rozbudowane wymagania prawne bywają niezrozumiałe dla wschodnich partnerów, nasze zadanie polegałoby na pokazywaniu, jak wdrażano je u nas oraz na ich tłumaczeniu. Z kolei fundusze unijne mogą być dla państw Partnerstwa Wschodniego szansą rozwojową. Wiedza polskich samorządów o tym, jak wykorzystywać te środki jest w tym przypadku na wagę złota. Transfer doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządu i pozyskiwania unijnych środków może okazać się doskonałą formą umacniania relacji partnerskich. Dodać należy wymianę doświadczeń w dziedzinach technicznych i organizacyjnych. Przykładem może być wizyta w Polsce grupy ośmiorga pracowników wodociągów z kilku miast Ukrainy, którzy poznawali polskie rozwiązania wodno-kanalizacyjne. Kontakt między samorządami nie jest wszelako taki prosty. Trzeba pamiętać, że samorząd np. na Ukrainie funkcjonuje zupełnie inaczej, niż w Polsce, poziom zależności od administracji centralnej jest bardzo duży. Dodać trzeba różnice kulturowe, które przekładają się na obraz społeczeństwa i samorządności. Poważną przeszkodą mogą okazać się problemy natury politycznej, zwłaszcza na Białorusi i w Armenii. Z kolei bardzo pouczający dla polskich JST może być przykład Gruzji - jej sprawna, przejrzysta i wolna od korupcji administracja, zbudowana przez prezydenta M. Saakaszwilego. b) Organizacje pozarządowe Polska i Unia Europejska chcą zachęcić państwa Partnerstwa Wschodniego do przeprowadzenia prodemokratycznych i wolnorynkowych zmian. Napotykają jednak na bariery polityczne i gospodarcze, ale Organizuję takie wizyty po to, by wymieniać doświadczenia mówi Jurii Zherlistyn, wiceprezydent związku zrzeszającego ukraińskie wodociągi. Byłoby dobrze, gdybyśmy w przyszłości najlepsze wzorce z Polski, także te z Torunia, mogli przenieść na Ukrainę. także na opór i niezrozumienie wśród społeczeństw. Są to czasem bariery nie do przeskoczenia. Zmian tych nie da się zresztą przeprowadzić odgórnie. Nie można ich po prostu narzucić, należy tylko do nich zachęcać. To, co można w tym względzie zrobić, to przekonać do siebie, w bezpośrednim kontakcie udowodnić dobre intencje i na własnym przykładzie pokazać korzyści płynące z reform wzmacniających mechanizmy obywatelskie i demokratyczne (sądzimy wszak, że proponowane przez UE zmiany w większości są dla obywateli tych państw korzystne). Tego zadania nie spełnią samorządy, jest to sfera oddolnego działania organizacji społecznych, pozarządowych. Prowadząc działalność na rozlicznych polach, NGO są w stanie dotrzeć do ludzi z pominięciem kłopotliwej dziedziny jaką jest polityka. Osobiste kontakty, a zwłaszcza wspólne działania, pomagają przezwyciężyć uprzedzenia i wyjaśnić wiele wątpliwości. Tak budowane poparcie dla idei współpracy z państwami UE może okazać się skuteczne, może przyczynić do dobra wschodnioeuropejskich narodów, a Polakom przynieść korzyści. Szczęśliwie, współpraca NGO ze Wschodem kwitnie, cieszy się coraz większym wsparciem polskiej i unijnej administracji, jak również coraz większym zrozumieniem wschodnich partnerów. Warto też dodać, że w Polsce istnieją organizacje założone przez obywateli państw wschodnioeuropejskich mieszkających w Polsce. Przykładem może być Stowarzyszenie Dom Kaukaski, skupiający Ormian, Azerów i Gruzinów (ww.domkaukaski.org) c) Partnerstwa gmin, miast i regionów Możliwości samorządów i aktywność organizacji warto łączyć. Administracja stwarza ramy organizacyjne, które NGO mogą wypełnić treścią ważną, atrakcyjną i potrzebną. Strukturą, która doskonale pozwala połączyć oba sektory jest partnerstwo międzynarodowe gmin i regionów. Partnerów

10 10 zagranicznych ma większość z gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Od 2004 roku regionami partnerskimi naszego województwa są ukraińskie Obwody Chmielnicki i Żytomierski, zaś od 2005 roku Obwód Mohylew na Białorusi. Problem polega jednak na tym, że organizacje pozarządowe w niewystarczającym stopniu włączane są we współpracę z regionami partnerskimi. Podstawową aktywnością w ramach partnerstw są wizyty studyjne przedstawicieli urzędów oraz wymiana młodzieży. Nie deprecjonując żadnej z tych form, trzeba stwierdzić, że to za mało. Partnerstwa mogą się rozwijać dzięki tym, którym mają służyć - mieszkańcom gmin/regionów partnerskich. Włączenie organizacji pozarządowych może zaradzić najczęstszej chorobie partnerstw: stagnacji. Oczywiście, potrzebna jest także otwartość i kreatywność urzędników, jednak istotą partnerstwa winny być kontakty między mieszkańcami. To one nadają partnerstwu życie i kolorystykę. NGO dysponują potencjałem, ludźmi chętnymi do realizacji postawionych sobie celów. Ich aktywność z powodzeniem wypełni formalne ramy partnerstw. Partnerstwa gmin i regionów łączą kontakty w wymiarach sektorowym (między samorządami/organizacjami z obu stron partnerstwa), tematycznym (dotyczące wybranych dziedzin) oraz terytorialnym (z określonych gmin/regionów). To dobra okazja, aby połączyć działania JST i NGO w ramach wspólnych projektów. Taka współpraca nabiera szczególnego znaczenia, jeśli wziąć pod uwagę potrzeby sektora pozarządowego w państwach Partnerstwa Wschodniego. Społeczeństwo obywatelskie dopiero się tam rodzi, samo istnienie III sektora powoli przebija się do świadomości mieszkańców. Dobre relacje między polskimi JST i NGO oraz pokazanie dobrych owoców działalności NGO mogą być zaczynem pozytywnych zmian na Wschodzie i skuteczną inspiracją. Obszary współpracy ze Wschodem Wymiana młodzieży Dużą popularnością w Polsce cieszy się wymiana młodzieży szkolnej oraz studenckiej. Są w nią zaangażowane szkoły i uczelnie, choć nie tylko. Wymiany cieszą się wsparciem programów, takich jak Młodzież w działaniu czy Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. To bardzo skuteczna metoda nawiązania bliższej relacji z partnerem zagranicznym. Ludzie młodzi charakteryzują się łatwością w nawiązywaniu kontaktów, wykorzystują do tego nowoczesne formy komunikacji elektronicznej. Ważne jest jednak, aby zagwarantować młodym jakąś formę kontynuacji współpracy nawiązanej w ramach wymiany. Wymiana młodzieży zakończona sukcesem może przynosić owoce przez wiele kolejnych lat, o ile zostanie dobrze zagospodarowana. Nie powinna kończyć się wraz z końcem edukacji w danej szkole. Kontakt między młodymi ma znaczenie w szczególności w kontaktach z państwami na Wschodzie Europy. Nowe pokolenie pozbawione jest negatywnych doświadczeń historycznych, które stały się udziałem ich rodziców. Łatwiej im myśleć o swoim kraju jako europejskim, łatwiej formułować oczekiwania względem władz, naturalnym jest dążenie do zmian na lepsze w swoim otoczeniu. W tym dążeniu do zmian można ich umocnić właśnie poprzez kontakt z rówieśnikami z Polski. Młodzi ze Wschodu, kiedy dzięki kontaktom z Polską dostrzegą wartość demokracji, zalety postawy obywatelskiej czy swobodę niezależnego działania w organizacjach pozarządowych, w sposób naturalny będą chcieli przeszczepić dobre praktyki na grunt swojej szkoły, gminy czy kraju. Przykład: Polsko-ukraińską wymianę młodzieży w ramach projektu Historia i tradycja w słowach zaklęta 2 przeprowadziło Gimnazjum w Zakrzewie, co pokazuje, że nawet szkoły z niewielkich miejscowości mogą z powodzeniem wymiany realizować. Wolontariat Szczególną formą aktywności młodych, choć nie tylko ich, jest wolontariat. Pozwala on na nawiązanie bliższych relacji pomiędzy wolontariuszem a przyjmującymi. Okres pobytu i pracy wolontariusza może trwać nawet kilka miesięcy. Jest doskonałą okazją do długich rozmów, a tym samym do przezwyciężania 2 php?readmore=15

11 uprzedzeń i przełamywania stereotypów. Więź stworzona podczas pobytu wolontariusza na wschodzie trwa nieraz latami. Pozwala też na dokładniejsze przekazanie wschodnim partnerom standardów działania polskich instytucji/organizacji, a nawet sprawdzenia ich w tamtejszych realiach. W województwie kujawsko-pomorskim wolontariuszy m.in. do Gruzji wysyła Fundacja Wiatrak (w ramach programu Młodzież w działaniu). Sport W kontaktach z państwami Europy Wschodniej inicjatywy sportowe należą do stosunkowo najprostszych do zorganizowania. Unika się tu bowiem kwestii drażliwych, takich jak polityka czy ekonomia. Zaproszenie do rywalizacji sportowej raczej nie budzi większych podejrzeń ze strony np. władz. Kontakt sportowców może budzić dobre emocje, zwłaszcza jeśli jest pretekstem do spotkań także poza boiskiem. Warto go polecać tym bardziej, że na polu sportowym od wschodnich sąsiadów możemy się rzeczywiście sporo nauczyć. Pomoc Organizacje pomocowe spełniają w Polsce rolę nie do przecenienia. Skutecznie wypełniają swoje szlachetne, niełatwe zadania, niosąc pomoc tam, gdzie jest potrzebna. Wielowymiarowa opieka nad chorymi i niepełnosprawnymi, hospicja, opieka nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem, troska o ubogich, pomoc rodzinom, animacja środowiska seniorów to tylko niektóre z realizowanych zadań. Rola organizacji pozarządowych w tej sferze jest coraz bardziej widoczna i coraz bardziej doceniana (co przekłada się np. na wzrost poziomu wpłat dla OPP w ramach 1% podatku). Polskie doświadczenia w tej kwestii są dla społeczeństw Europy Wschodniej bardzo potrzebne. W krajach Partnerstwa Wschodniego standardy opieki nad potrzebującymi nie są tak rozwinięte, jak u nas. Potencjał NGO w tym zakresie wciąż nie jest tam wykorzystany w stopniu wystarczającym. Przykład działania polskich organizacji na tym polu może przynieść wspaniałe efekty. Przykład: Sytuacja osób niewidomych w Gruzji po rozpadzie Związku Radzieckiego uległa drastycznemu pogorszeniu. Przejawy zapaści są bardzo podobne

12 12 w całym regionie. Upadły zakłady pracy zatrudniające niewidomych, wokół których koncentrowało się życie społeczne tego środowiska. Organizacje zrzeszające osoby niewidzące i słabowidzące, nie pełnią funkcji integrującej i aktywizującej. Gdy rozpoczynaliśmy pracę, nieznanych było wiele rozwiązań, które w Polsce były juz powszechne np. stosowanie białych lasek czy psy-przewodnicy. (Fundacja AriAri, która od 4 lat rozwija w regionie kaukaskim system pomocy dla niewidomych i słabowidzącym) 3. Towarzystwo Nasz Dom wspiera system pieczy zastępczej w Gruzji: szkoli opiekunów pracujących w domach dziecka, prowadzi konsultacje i seminaria, wypracowuje i wdraża standardy, pomaga w usamodzielnianiu się wychowanków. Warto podkreślić, że polski MSZ oferuje wsparcie w ramach programu Polska pomoc rozwojowa, z którego korzystają liczne polskie organizacje, ale również samorządy. Przegląd listy projektów jest budujący i wykracza daleko poza działania pomocowe. Przykład: Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego wspiera powstawanie w Mołdawii nowoczesnych gospodarstw rolnych, wiejskich ośrodków usług rolniczych oraz rolniczych grup producentów żywności. Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAU- CI oraz Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie wspierają powstawanie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości na Ukrainie. Społeczny Instytut Ekologiczny uczy armeńskich rolników metod marketingu, promocji i reklamy lokalnego produktu rolnego. Edukacja Organizacje pozarządowe są awangardą jeśli chodzi o nowe formy edukacji. To od rodziców i wychowawców pochodzą innowacje, nowe metody i formy, idee i pomysły. To oni mają zapał do ich wdrażania dla dobra swoich dzieci. Rosnąca liczba punktów przedszkolnych na terenach wiejskich czy dobrze zarządzanych szkół prowadzonych przez fundacje bądź stowarzyszenia, a także coraz większa grupa uczestników edukacji domowej pokazują, że innowacje w edukacji powoli znajdują w Polsce swoje miejsce. System edukacyjny u naszych wschodnich sąsiadów może odbiegać swym kształtem od naszego. Nie jest naszą rolą go wywracać do góry nogami. Łatwiej będzie pokazać nowe możliwości i zachęcić do ich wdrożenia. Zawsze znajdzie się miejsce na nowe formy edukacji, na podnoszenie standardów nauczania i wychowania, na promocję treści związanych z europejskim systemem wartości. Przykład: Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży realizuje projekt, którego celem jest wdrożenie przez samorządy lokalne w dwóch regionach Gruzji: Samegrelo i Kakheti, nowego alternatywnego modelu edukacji przedszkolnej, wyrównującego szanse edukacyjne wszystkich dzieci. Kultura i sztuka Nieprzebrane bogactwo kultur Europy Środkowo- Wschodniej stanowi inspirację do działania dla artystów, twórców i animatorów kultury. Literatura, malarstwo, rzeźba, teatr czy muzyka łączą ludzi mocniej, niż podzielić ich mogą różnice polityczne czy światopoglądowe. Sfera kultury pozwala uniknąć podziałów na lepszych i gorszych, mniej i bardziej zaawansowanych. W tej dziedzinie jesteśmy równi, tej równości partnerzy ze Wschodu nie muszą nikomu udowadniać. Przy tym, projekty kulturalne w fazie realizacji narażone są na relatywnie niewielkie trudności. Przykład: Wschód Kultury to nowa forma współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego. Po raz pierwszy na taką skalę trzy miasta Białystok, Lublin, Rzeszów odkrywają nowe możliwości współdziałania środowisk na rzecz obiegu kultury ponad granicami, wymiany artystycznej i kulturalnej, mobilności artystów i dzieł. Projekt powstał dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych i samorządów wschodniej Polski, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury. 3

13 13 Historia i tradycja Coraz częściej pojawiają się inicjatywy pielęgnowania wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego, czego wyrazem są choćby renowacje cmentarzy. Np. Stowarzyszenie Magurycz od lat remontuje cmentarze na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Często dostrzec można taką inicjatywę wśród lokalnej społeczności aby odszukać zapomniany cmentarz innego wyznania czy innej narodowości i otoczyć go opieką. Historia narodów Europy Środkowo-Wschodniej obfituje w wydarzenia budzące kontrowersje. Na pierwszy plan wysuwa się tu rzeź wołyńska i rola UPA, które kładą się cieniem na relacje polsko-ukraińskie. Dążenie do odkrycia prawdy o tych wydarzeniach może być trudne, ona zaś sama bolesna. Ten wysiłek jest potrzebny, prawda historyczna nie powinna być przemilczana, może zaś pomóc w polepszeniu wzajemnych stosunków. Jednocześnie, podkreślać należy te okresy i wydarzenia we wspólnej historii narodów, którymi możemy się chwalić, z których możemy czerpać naukę i inspirację. I tutaj ponownie NGO mogą odegrać ważną rolę. Np. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich bada zawartość białoruskich archiwów w ramach projektu Kresy Północno-Wschodnie. Wspólne dziedzictwo historyczne. Media Problem wolności słowa, niezależności i swobody działania mediów w różnym stopniu dotyczy każdego z państw objętych Partnerstwem Wschodnim. Największym wyzwaniem jest dla nas sytuacja na Białorusi. Brak dostępu do wolnych mediów sprawił, że to z terenu Polski nadawane są programy Telewizji Biełsat czy Radia Racja. Media to temat skomplikowany i delikatny, trzeba się w tej sferze poruszać bardzo uważnie. Niemniej jednak dla osób zaangażowanych w działalność III sektora jest on jednym z problemów podstawowych, zaś szacunek dla wolności i prawdy zobowiązuje do jego podejmowania.

14 14 W procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego coraz większą rolę gra internet, nowe media, portale społecznościowe. Niezależność organizacji pozarządowych, o którą nieraz trzeba walczyć i stale ją podkreślać, jest tu cechą fundamentalną. To ona umożliwia działanie tam, gdzie ze względów politycznych nie jest możliwe działanie administracji. Ogromna rola mediów w kształtowaniu opinii publicznej i nastrojów społecznych nie może zostać zbagatelizowana, jest naszym obowiązkiem pomagać wschodnim partnerom w ich zmaganiach o wolność słowa czy w walce z zakłamaną wizją świata i tego zachodniego, i tego wschodniego. W tym względzie, medium wartym szczególnej uwagi jest internet, z którego władza może korzystać, ale którego nie jest w stanie kontrolować. Specyfika współpracy ze Wschodem Planując współpracę z krajami Partnerstwa Wschodniego warto być świadomym ich specyfiki. Wynika ona z różnic kulturowych, ale i politycznych. Trzeba być przygotowanym i nie dać się zaskoczyć takim zachowaniem wschodniego partnera, którego należało by się po nim spodziewać. Niektóre z cech charakterystycznych wschodniej mentalności mogą być uznane za niezwykle sympatyczne, inne z kolei za irytujące, znacznie utrudniające kontakt. Niewątpliwym plusem współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego, być może nawet jej esencją, jest kontakt z ludźmi. Bogactwo i różnorodność kultur nabiera pełnego wyrazu właśnie w bezpośrednim kontakcie. Jedną z wartości, których możemy się w tym zakresie nauczyć od wschodnich partnerów, jest kultura stołu, celebrowania wspólnych posiłków, wspólnego czasu, toastów, biesiady. Wschodnia gościnność onieśmiela swą szczodrością i bezinteresownością. Owszem, bywa męcząca, lecz pod żadnym pozorem nie można z niej nie skorzystać. Minusem omawianej współpracy są trudności techniczne w realizacji projektów. Zgoła odmienne podejście do czasu, dla którego punktualność co do minuty jest czymś niezrozumiałym, może znacznie utrudnić wspólne przedsięwzięcia. Odmienne standardy lokalowe, żywieniowe i transportowe mogą okazać się niewspółmierne do naszych oczekiwań. Wspomnieć trzeba o kłopotach z rozliczeniem wydatków (niektóre organizacje nie prowadza księgowości, większość płatności dokonuje się gotówką, do faktur i rachunków nie przykłada się większej wagi). Dużym problemem są łapówki, zwłaszcza na Ukrainie. Z jednej strony niedozwolone i nierozliczalne, z drugiej wpisane w tamtejszą mentalność, pozwalają uniknąć kłopotów i znacznie upraszczają procedury. Do tego dochodzą bariery polityczne, władza bacznie będzie się przyglądała podejmowanym działaniom. Nie na wszystko się zgodzi, lecz dobre z nią relacje znacznie ułatwią realizację podjętych zamierzeń. Na Wschodzie dominuje biurokratyczny model zarządzania administracją i animacji środowiska społecznego. Cenne, a czasem konieczne jest wsparcie instytucji lokalnej - otwiera wiele drzwi i nadaje niezbędnej powagi odejmowanym przedsięwzięciom. Bez poparcia urzędnika niewiele można załatwić, często tą właśnie metodą trzeba się posługiwać. Wielką wagę przywiązuje się do papierowego dokumentu z okrągłą pieczątką koloru czerwonego, najlepiej popartej drugą, w kolorze niebieskim. O ile zdarza się, że u nas urzędom się nie ufa, tam urzędy nadają powagę i wiarygodność. Mieszkańcy Wschodu są dumni i bardzo honorowi. Dostrzegą najmniejszą nawet oznakę lekceważenia. W odniesieniu do metodologii projektowej oznacza to, że wspólne muszą być wszystkie etapy: rozpoznanie problemu, planowanie działań, zarządzanie, finansowanie i personel. Rzeczywiste partnerstwo między równorzędnymi partnerami. Pokusą dla polskich instytucji/organizacji może stanowić rola specjalistów z hotelu Marriott. Jakikolwiek wyraz postawy wyższości natychmiast zostanie wychwycony i znacznie osłabi naszą wiarygodność w oczach wschodnich partnerów.

15 15 Rozdział III Polonia i Polacy za granicą Organizacje Polonijne jako partnerzy do współpracy międzynarodowej Stopień zorganizowania Polaków za granicą jest bardzo zróżnicowany. Duża liczba ugruntowanych polonijnych organizacji pozarządowych jest obecna przede wszystkim państwach, w których Polacy są obecni przynajmniej od kilkudziesięciu lat np. USA oraz Niemcy. Wzrasta natomiast środowisko organizacji polonijnych w państwach, do których Polacy przybyli w ciągu ostatnich lat np. Wielka Brytania, Irlandia, Islandia. Warto także podkreślić, że stopień współpracy z polonijnymi organizacjami jest uzależniony od państwa, w którym Polonia funkcjonuje. Współpraca ta łatwiej przebiega, ze względów prawnych, w państwach UE niż ze zorganizowanym środowiskiem polonijnym na Białorusi czy Ukrainie. Obszary współpracy z Polonią i Polakami za granicą W zależności od tego w jakim państwie dana organizacja polonijna działa, mamy do czynienia z różnymi obszarami tematycznymi, w których podmioty te są gotowe do podjęcia współpracy z polskimi partnerami. a. Wschód: Białoruś, Ukraina, Litwa edukacja dzieci młodzieży, wymiana młodzieży w ramach współpracy szkół, drużyn harcerskich, kół zainteresowań, klubów sportowych, doskonalenie nauczycieli języka polskiego (np. szkoła letnia), tworzenie klubów polskiego biznesu, ośrodków informacji gospodarczej, tworzenie sieci liderów środowiskowych. Przykład: Stowarzyszenie Krzewienia Duchowej Myśli św. Urszuli z Pniew dzięki wsparciu dotacyjnemu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizuje projekt edukacyjny kierowany do dziewcząt pochodzenia polskiego np. z Białorusi. W ramach projektu realizowana jest ścieżka edukacyjna przygotowująca do zdawania matury w Polsce. W ramach projektu uczestniczki mają pokryte koszty nauki, wyżywienia itp. b. Północ: Norwegia, Szwecja, Finlandia edukacja dzieci i młodzieży na każdym poziomie nauczania, poradnictwo prawne (ubezpieczeniowe, prawo pracy, odszkodowania powypadkowe, prawo rodzinne), tworzenie lokalnych ngo, nauka języka polskiego, problematyka rent i emerytur oraz innych świadczeń np. socjalnych, tworzenie przedszkoli, tworzenie klubów biznesu i izb handlowych. Przykład: Fundacja Open Mind z Wrocławia realizuje projekt Aktywni i Kreatywni Polacy w Europie, który kierowany jest m.in: do młodych Polaków mieszkających w Norwegii. Celem projektu jest poszerzanie wiedzy

16 16 na temat kultury, tradycji i współczesnej Polski. Jedną z wielu ciekawych atrakcji przewidzianych dla uczestników projektów był udział Międzynarodowym Festiwalu Dobrych Projektów Wroclove Design. Jest to projekt realizowany w partnerstwie z organizacjami polonijnymi m.in: w Czechach i Norwegii. c. Zachód: Niemcy, Irlandia, Wielka Brytania, Hiszpania pomoc bezdomnym Polakom, nauczanie języka polskiego, działania partycypacyjne wobec instytucji samorządowych kultura i tradycja, pomoc psychologiczna i wychowawcza, tworzenie szkół weekendowych, tworzenie szkół w Hiszpanii (z uwagi na kryzys demograficzny władze lokalne bardzo chętnie użyczają budynków na prowadzenie szkół, pod warunkiem częściowego pokrywania kosztów użytkowania budynków), tworzenie platform informacyjnych i edukacyjnych związanych z informacjami ułatwiającymi powrót do Polski, sport (piłka nożna). Przykład: Szkoła Liderów z Warszawy realizuje na terenie Irlandii cykl szkoleń kierowanych do liderów polonijnych. Celem cyklu jest przygotowanie przedstawicieli polskiej społeczności mieszkającej m.in: w Dublinie do kandydowania w wyborach samorządowych w Irlandii. d. Południe: Republika Czeska, Austria, Włochy wymiana młodzieży, poradnictwo prawne, walka z wykluczeniem społecznym. Przykład: Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska zrealizował cykl szkoleń dla organizacji polonijnych w Republice Czeskiej. Zajęcia edukacyjne dotyczył przygotowania i zarządzania projektami unijnymi z uwzględnieniem specyfiki czeskiego systemu dystrybucji środków UE. Mając na uwadze nowe formy współpracy warto także przywołać dokument pn: Plan współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku. Wskazuje on na kilka ciekawych kolejnych dziedzin, na których powinna skupić się współpraca projektowa: a. stałe informowanie rodaków o sytuacji i przemianach w Polsce współczesnej, b. promocja stosunków gospodarczych i wymiany inwestycyjno-handlowej z krajami zamieszkania przy zaangażowaniu podmiotów polonijnych oraz osób polskiego pochodzenia, c. wspieranie wracających migrantów poprzez włączanie ich w system działań readaptacyjnych (np. reorientacji zawodowej, planowania kariery zawodowej, adaptacji dzieci do polskiego sytemu edukacji, d. rozwijanie kontaktów horyzontalnych zawodowych, sektorowych, regionalnych itp., pomiędzy Polakami zamieszkałymi w kraju a Polonią i Polakami za granicą. Zaprezentowane zakresy tematyczne dotyczą w zasadzie wszystkich państw, w których mieszkają Polacy. W sposób szczególny dokument wskazuje, że współpraca projektowa powinna się skupić na tematach dotyczących: Polaków powracającym z nieudanej emigracji oraz nawiązania współpracy z Polakami, którzy osiągnęli sukces biznesowy poza granicami Polski. Charakterystyka polonijnych organizacji pozarządowych - w poszukiwaniu partnera projektowego Organizacje polonijne podobnie jak polskie organizacje pozarządowe działają jako fundacje lub stowarzyszenia. Jeszcze niedawno główna działalność organizacji polonijnych dotyczyła podtrzymywania tradycji narodowej wśród Polaków mieszkających za granicą. Obecnie następuje rozszerzenie profilu ich działalności o nowe obszary np. edukacja, promocja przedsiębiorczości, partycypacja społeczna, walka z wykluczeniem społecznym, monitoring działalności samorządów oraz rozbudowana działalność sportowa.

17 17 Poniżej prezentujemy wybrane organizacje polonijne i ich obszary aktywności. Lp. Państwo Nazwa organizacji Obszar działania Dane kontaktowe 1 Belgia Fundacja Children of Europe poradnictwo prawne, obywatelskie, pomoc psychologiczna, doradztwo zawodowe www. centrumpomocyprawnej. be 2 Belgia 3 Francja 4 Francja 5 Holandia 6 Irlandia Fundacja Nowinki Kongres Polonii Francuskiej Stowarzyszenie Les Polonaises Stowarzyszenie Forum Polskich Szkół w Holandii Centrum Together- Razem 7 Irlandia Forum Polonia 8 Litwa 9 Włochy 10 Szkocja Fundacja Dobroczynności i Pomocy Dom Kultury Polskiej w Wilnie Stowarzyszenie Polska Ludoteka Rodzinna Polskie Centrum Pomocy Rodzinie kultura, edukacja, doradztwo zawodowe i socjalne pomoc w organizacji wymian młodzieży francuskiej i polskiej, Ułatwianie kontaktów między miastami francuskimi a polskimi pragnącymi stworzyć współpracę partnerską działalność na rzecz rozwoju kontaktów i współpracy pomiędzy Polską i Francją, aktywizacja zawodowa Polek mieszkających we Francji, podejmowanie aktywności kulturalnej, artystycznej wspieranie polskich szkół i ośrodków polskości w Holandii, wydawanie materiałów dydaktycznych, promocja nauki języka polskiego poradnictwo prawne, prowadzenie terapii uzależnień, interwencja kryzysowa, prowadzenie klubów seniora partycypacja społeczna, aktywizacja Polaków w Irlandii do udziału w wyborach samorządowych oraz kandydowania do rad miejskich, rzecznictwo interesów, współpraca z polskimi organizacjami i instytucjami edukacja kulturalna edukacja, w tym prowadzenie punktów przedszkolnych oraz szkoły podstawowej dla polskich dzieci we Włoszech porady i konsultacje psychologiczne, prowadzenie telefonu zaufania, grupy wsparcia dla samotnych rodziców, wsparcie materialne, poradnictwo prawne www. maisondelapolonia. com com org org

18 18 Wymienione w tabeli organizacje pozarządowe mogą być potencjalnym partnerem we wspólnych projektach NGO i samorządów. Wspomnieć również należy o polskich organizacjach pozarządowych, które zajmują m.in: wsparciem Polonii i Polaków za granicą. Ich wiedza i doświadczenie we współpracy np. z organizacjami polonijnymi na świecie mogą być bardzo pomocne w pierwszych krokach związanych z nawiązaniem współpracy partnerskiej. 1. Stowarzyszenie Wspólnota Polska adres adres strony internetowej: 2. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie adres adres strony internetowej: 3. Fundacja Semper Polonia adres adres strony internetowej: 4. Stowarzyszenie Szkoła Liderów adres adres strony internetowej: W przyszłości dodatkowym źródłem informacji o możliwościach współpracy ze środowiskami polonijnymi, ale również samorządami będą Polacy zasiadający w radach miejskich np. Dublina oraz innych mniejszych miast z obszaru Unii Europejskiej. Będą mogli oni pełnić nieformalną rolę pośrednika kontaktów, które są niezbędne do współpracy międzynarodowej. Współpraca z Polonią i Polakami za granicą - plusy i minusy Współpraca partnerska polskich organizacji pozarządowych i samorządów z organizacjami polonijnymi tak jak każdy projekt współpracy międzynarodowej może przynieść konkretne korzyści. Plusy: wzbogacenie doświadczenia projektowego (1.), wymiana doświadczeń know-how (2.), punkt wyjścia do kolejnych nowych inicjatyw zagranicznych (3.), wzrost tzw. kompetencji kulturowych (4.), podniesienie standardu funkcjonowania organizacji (5.), poznanie i w praktyce wykorzystanie nowych źródeł finansowania współpracy międzynarodowej (6.). Minusy: partnerstwo projektowe jest bardziej wymagające od realizacji projektu w sposób indywidualny (1.), trudności komunikacyjne z partnerami projektu (2.), wymóg częstych kontaktów (3.), różnice systemowe w funkcjonowaniu organizacji lub instytucji (4.). Z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej, wsparcie Polonii i Polaków za granicą jest nie tylko wypełnieniem zobowiązania do opieki nad polską diasporą, ale także inwestycją. Polega ona na polepszaniu wizerunku Polski na świecie oraz tworzeniu we wspólnotach lokalnych na świecie zwartych grup polskich wyborców, których potencjał i znaczenie mogą być wykorzystane przy realizacji polskiego interesu politycznego czy gospodarczego.

19 19 Rozdział IV Źródła finansowania partnerskich projektów międzynarodowych Polskie organizacje pozarządowe oraz samorządy mają szeroki dostęp do instrumentów finansowych wspierający działalność międzynarodową w tym współpracę ze Wschodem oraz Polonią. W prezentowanym zestawieniu zamieściliśmy te źródła finansowania, z których aktualnie można skorzystać. Są to środki finansowe pochodzące zarówno ze źródeł krajowych jak i zza granicy.

20 Lp. 1 Instytucja wspierająca Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nazwa programu Grupy docelowe Na co? Podmioty uprawnione do składania wniosków Wysokość wsparcia Szczegółowe informacje Wspólne działania polskobiałoruskie m.in.: kręgi opiniotwórcze, młodzież projekty artystyczne, konferencje, seminaria, spotkania, wizyty studyjne, wymiany edukacyjne. Obszar działania projektowego np. Polska, Białoruś. organizacje pozarządowe, parafie, stowarzyszenia JST., spółdzielnie socjalne min. 25 tys. zł, max. 140 tys. zł, wkład własny wynosi 10% (rzeczowy, finansowy, osobowy) 20 Forum polsko-czeskie: wspieranie stosunków polsko-czeskich Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej młodzież oraz środowiska opiniotwórcze wizyty studyjne, konferencje, spotkania, warsztaty Obszar działania projektowego np. Polska, Czechy promocja i informowanie o 25 latach przemian demokratycznych rozpoczętych w 1989r., 15 lat członkostwa Polski w NATO, 10 lat członkostwa Polski w UE oraz z wyborów do Parlamentu Europejskiego. Obszar działania projektowego np. Francja, Wielka Brytania min. 20 tys. zł, max. 80 tys. zł, wkład własny wynosi 15 % (finansowy, rzeczowy, osobowy) min. 35 tys. zł, max. 200 tys. zł., wkład własny wynosi 10 % (finansowy, rzeczowy, osobowy).

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO Fundacja Kapitał Młodych Warszawa 2015 Raport o programach grantowych dla NGO Redakcja: Adrianna Kucharska, Wojciech Broniatowski Autorzy raportu: Adrianna Kucharska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Zespół redakcyjny: 1. Krzysztof Łątka, Urząd Miasta Lublin, przewodniczący komitetu sterującego

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców 2 Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem

PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI Poradnik partycypacji

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic

Partnerstwo bez granic Partnerstwo bez granic 1 Autorzy: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja: Hanna Kądziela, Beata Rybicka-Dominiak, Katarzyna Tyczko Zespół redakcyjny: Ewa Wosik, Tomasz Mrożek Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

JAK ZAANGAŻOWAĆ SIĘ WE WSPÓŁPRACĘ Z POLSKĄ? E-PORADNIK DLA POLAKÓW NA EMIGRACJI

JAK ZAANGAŻOWAĆ SIĘ WE WSPÓŁPRACĘ Z POLSKĄ? E-PORADNIK DLA POLAKÓW NA EMIGRACJI JAK ZAANGAŻOWAĆ SIĘ WE WSPÓŁPRACĘ Z POLSKĄ? E-PORADNIK DLA POLAKÓW NA EMIGRACJI SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 Czego dowiecie się Państwo z tego poradnika?... 3 Dlaczego współpraca z Polską?... 4 CZĘŚĆ I STAN

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 2012 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba?

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba? Partnerstwo konieczność czy potrzeba? Opracowanie Partnerstwo konieczność czy potrzeba? powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo