RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA"

Transkrypt

1 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XII dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 STRATEGICZNA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Strategiczna rachunkowość zarządcza (Strategic Management Accounting) to system gromadzenia, przetwarzania i prezentacji informacji finansowych i niefinansowych na temat firmy oraz jej otoczenia, którego celem jest wspomaganie zarządzania strategicznego. analiza strategiczna planowanie strategiczne sprzęŝenie zwrotne realizacja strategii kontrola strategiczna 1

2 OPERACYJNA I STRATEGICZNA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Wyszczególnienie Poziom zarządzania Horyzont czasowy Odbiorcy informacji Kryterium decyzyjne Przedmiot zadań Charakterystyka zadań Rodzaj uwarunkowań Wymiar czasowy informacji Orientacja decydentów Wymiar zadań OPERACYJNA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Zarządzanie operacyjne Krótki okres Kierownicy niŝszego szczebla Zysk przedsiębiorstwa Efektywne wykorzystanie zasobów Zadania bieŝące Uwarunkowania wewnętrzne Teraźniejszość Produkcja Zadania ilościowe STRATEGICZNA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Zarządzanie strategiczne Długi okres Naczelne kierownictwo Wartość przedsiębiorstwa Rozwój przedsiębiorstwa Warianty działalności Uwarunkowania zewnętrzne Perspektywiczność Rynek Zadania jakościowe WYBRANE INSTRUMENTY STRATEGICZNEJ RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ Economic ValueAdded (EVA) Target Costing Benchmarking wspomaganie zarządzania strategicznego Beyond Budgeting Value Analysis Balanced Scorecard (BSC) LifeCycle Costing (LCC) Kaizen Costing ActivityBased Costing (ABC, ABB, ABM) 2

3 BARIERY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO Tylko 10% organizacji realizuje swoją strategię! BARIERA ZASOBÓW 60% organizacji nie opracowuje budŝetu uwzględniającego strategię. BARIERA UCZENIA SIĘ 85% zespołów wdraŝających spędza mniej niŝ 1 godzinę miesięcznie na omawianiu strategii. BARIERA KOMUNIKACJI Tylko 5% pracowników zna i rozumie opracowaną strategię. BARIERA MIERNIKÓW Tylko 15% przedsiębiorstw mierzy realizację wytyczonych celów strategicznych. Biegiem, ale dokąd? Kto nie wie, dokąd zmierza, nie moŝe się dziwić, jeśli dotrze gdzieś indziej. Mark Twain 3

4 GENEZA BALANCED SCORECARD Czy wsiadłbyś do samolotu, w którym pilot dysponuje tylko jednym instrumentem pomiarowym? W 1992 roku R. Kaplan i D. Norton zaproponowali nowy model oceny efektywności, oparty na zestawie miar obejmujących swoim zakresem róŝne aspekty działalności firmy. Kiedy powstawała BSC, od pół wieku we Francji stosowano tableaux de bord, czyli tablice pokładowe (kokpity). zrównowaŝona karta wyników zbilansowana karta dokonań (osiągnięć) strategiczna karta wyników BALANCED SCORECARD FINANSOWA Jak powinni postrzegać nas udziałowcy, aby uznano, Ŝe odnieśliśmy sukces finansowy? KLIENTA Jak powinni postrzegać nas klienci, abyśmy zrealizowali swoją wizję i strategię? WIZJA PROCESÓW WEWNĘTRZNYCH Które procesy wewnętrzne musimy doskonalić, aby właściciele i klienci byli zadowoleni? ROZWOJU Jak zachować zdolność do zmian i poprawy efektywności, aby zrealizować naszą wizję? 4

5 BALANCED SCORECARD Dla kaŝdej z czterech (lub więcej) perspektyw naleŝy jasno określić: cele stawiane w danej perspektywie działania, jakie naleŝy podjąć, by zrealizować cele, mierniki realizacji celów wraz z wielkościami docelowymi, czas realizacji celów oraz pomiaru. Niezwykle waŝne jest, by cele stawiane w poszczególnych perspektywach były ze sobą spójne i łącznie składały się na logiczną strategię organizacji. RÓWNOWAGA MIERNIKÓW FINANSOWE WEWNĘTRZNE KRÓTKOOKRESOWE WYNIKOWE (PRZESZŁOŚĆ) OBIEKTYWNE NIEFINANSOWE ZEWNĘTRZNE DŁUGOOKRESOWE PROWADZĄCE (PRYSZŁOŚĆ) SUBIEKTYWNE 5

6 KLUCZOWE BSC FINANSOWA KLIENTA PROCESÓW WEWNĘTRZNYCH ROZWOJU Wartość przedsiębiorstwa Zwrot z inwestycji Przychody, koszty, zyski, rentowność Płynność, zadłuŝenie i sprawność Satysfakcja klientów Zdobywanie i utrzymanie klientów Rentowność klientów Udział w rynku Zestaw mierników dla kaŝdej firmy jest inny Koszt procesów szyty na miarę Jakość procesów potrzeb i moŝliwości! Czas procesów Satysfakcja pracowników Rotacja pracowników Wydajność pracowników Dostępność informacji i moŝliwości systemu inf. ZbieŜność celów osobistych z celami firmy OCENA REALIZACJI STRATEGII FINANSOWA KLIENTA PROCESÓW WEWNĘTRZNYCH ROZWOJU 6

7 OCENA REALIZACJI STRATEGII ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Z BSC Dopracowanie wizji i strategii BSC zawiera jasno sprecyzowane misję, wizję i strategię organizacji. BSC zapewnia ich spójność i logikę. Komunikacja, wyjaśnianie i integracja strategii BSC przekłada ogólną wizję organizacji na konkretne, zrozumiałe dla pracowników cele ujęte w formie mapy strategii. BSC słuŝy komunikowaniu i wyjaśnianiu pracownikom, dokąd zmierza organizacja. Planowanie i wyznaczanie celów BSC obejmuje konkretne, zrozumiałe dla pracowników cele szczegółowe, ustalone w toku kaskadowania BSC na nisze poziomy organizacji, których realizacja jest niezbędna dla realizacji strategii organizacji. Monitorowanie realizacji strategii i uczenie się BSC jako system pomiaru umoŝliwia bieŝącą kontrolę postępów w realizacji poszczególnych celów oraz całej strategii organizacji. 7

8 Metro Bank case study STRATEGIA WZROSTU PRZYCHODÓW Zwiększyć stabilność zysków poprzez zróŝnicowanie struktury przychodów od dotychczasowych klientów. STRATEGIA WZROSTU PRODUKTYWNOŚCI Zwiększyć wydajność operacyjną poprzez skierowanie nierentownych klientów do mniej kosztownych kanałów dystrybucji. FINANSE zróŝnicować strukturę sprzedaŝy zwiększyć zwrot z kapitału zwiększyć wydajność operacyjną KLIENCI zwiększyć zaufanie klientów wobec banku jako doradcy finansowego zwiększyć zadowolenie klientów poprzez doskonałe funkcjonowanie PROCESY WEWN. zrozumieć segmentację klientów rozwijać nowe produkty rozwijać sprzedaŝ wiązaną przejść na właściwe kanały dystrybucji zminimalizować niedogodności obsługi zapewnić szybką obsługę ROZWÓJ rozwijać strategiczne umiejętności zwiększyć produktywność zapewnić dostęp do informacji uzgodnić cele osobiste pracowników z celami firmy Metro Bank case study FINANSE KLIENT PROCESY WEWNĘTRZNE ROZWÓJ CELE STRATEGICZNE Zwiększyć zwrot z kapitału ZróŜnicować strukturę przychodów Zredukować koszty Zwiększyć zadowolenie klientów z naszych produktów i pracowników Zwiększyć zadowolenie po sprzedaŝy Zrozumieć potrzeby klientów Rozwijać innowacyjne produkty Rozwijać sprzedaŝ wzajemną Przesunąć klientów do mniej kosztownych kanałów dystrybucji Zminimalizować błędy operacyjne Zwiększyć szybkość obsługi Rozwijać strategiczne umiejętności Zapewnić dostęp do informacji Uzgodnić cele osobiste z celami firmy Stopa zwrotu z inwestycji Wzrost przychodów Udział w segmencie rynku Lojalność klientów Przychody z nowych produktów Wskaźnik sprzedaŝy wzajemnej Zmiana struktury dystrybucji Wskaźnik błędów obsługi Czas realizacji wniosku Zadowolenie pracowników Przychody na pracownika STRATEGICZNE PRZESZŁOŚCI Redukcja kosztów obsługi depozytów Struktura przychodów Intensywność relacji z klientem Badanie stopnia zadowolenia Cykl rozwoju produktów Liczba godzin z klientami PRZYSZŁOŚCI Wsk. obsady strat. stanowisk Wsk. dostępu do informacji ZbieŜność w % 8

9 ZALETY I WADY BALANCED SCORECARD Od kiedy wdroŝyliśmy BSC, wiem dokładnie, jak moja praca wpływa na realizację strategii firmy, czego się ode mnie oczekuje oraz czego mam oczekiwać od podwładnych. + spójność i jasność oczekiwań zarządu co do wyników organizacji przejrzystość wizji i strategii organizacji motywacja menedŝerów i pracowników do działania bieŝąca kontrola wyników oraz szybkość reakcji na odchylenia koordynacja i unikanie suboptymalizacji moŝliwość integracji z systemem budŝetowania lub beyond budgeting pracochłonność, czasochłonność i kosztochłonność ograniczenie kreatywności (skupienie na miernikach) ryzyko manipulacji wskaźnikami ryzyko niedyskrecji moŝna ujawnić bilans, ale nie BSC!!! Krytycznie o budŝetowaniu... BudŜet bazujący na liczbach z roku poprzedniego nie skłania do refleksji nad marnotrawstwem czy wartością. BudŜet tworzy podłogę dla kosztów i sufit dla wzrostu. Zbytnie przekraczanie tych barier nie jest w niczyim interesie. Jeremy Hope, Beyond Budgeting Round Table BudŜety sprzyjają najbardziej nieproduktywnym zachowaniom w organizacji. Jack Welch, General Electric,, Winning Winning BudŜetowanie to plaga korporacyjnej Ameryki. Jack Welch BudŜetowanie to narzędzie represji. Bob Lutz, Chrysler BudŜetowanie to zło niekonieczne. Jan Wallander, Svenska Handelsbanken 9

10 BudŜety są złe, poniewaŝ: zajmują zbyt duŝo czasu (34 miesiące, około 2030% czasu pracy kadry wyŝszego szczebla oraz menedŝerów finansowych), sporo kosztują (wg badań PwC w korporacjach międzynarodowych jest to dla samych działów finansowych około 63 tys. $ na kaŝde 100 mln $ przychodu ze sprzedaŝy), skłaniają do pełnego wydawania kwot zawartych w budŝetach wydatków, w myśl zasady, Ŝe niewykorzystane środki przepadną a budŝet na kolejny okres zostanie obcięty, są iluzoryczne, gdyŝ bardzo często są nieaktualne w momencie ich zatwierdzenia i stwarzają jedynie złudzenie kontroli, nie nadają się do motywowania podwładnych, bo negocjacje budŝetowe prowadzą do zróŝnicowania stopnia napięcia budŝetów, pomijają kluczowe czynniki tworzenia wartości dla właścicieli, gdyŝ koncentrują się na krótkookresowych wielkościach finansowych,... DWA MODELE ZARZĄDZANIA (Hope & Fraser ) MODEL BUDśETOWANIA Misja i wizja MODEL BEYOND BUDGETING Cele strategiczne Plan strategiczny Trzymanie kursu kroczące prognozy relatywne cele wewnętrzny rynek rozproszona kontrola relatywne nagrody Kontrola budŝetu Kontrakt, ustępliwość, kontrola. Odpowiedzialność, przedsiębiorczość, uczenie się. 10

11 ZASADY BEYOND BUDGETING CELE ciągłe doskonalenie i orientacja na kreowanie wartości, mierniki oparte na wielkościach względnych (wewnętrznych lub zewnętrznych) a nie sztywnych wielkościach budŝetowych MOTYWACJA PLANOWANIE ZASOBY motywowanie i wynagradzanie pracowników oparte na miernikach względnej efektywności a nie osiąganiu wielkości budŝetowych planowanie powinno być procesem ciągłym a nie rocznym wydarzeniem, jak w przypadku budŝetowania; prognozy kroczące (rolling forecasts) na potrzeby zarządzania płynnością zasoby dostępne w miarę potrzeb a nie sztywno alokowane pomiędzy ośrodki odpowiedzialności w rocznym budŝecie KOORDYNACJA KONTROLA dynamiczna koordynacja wewnętrzna (celów, działań, mierników) zamiast rocznych planów i budŝetów kontrola oparta na kluczowych wskaźnikach efektywności KPI (Key Performance Indicators), trendach i relatywnych miarach a nie na odchyleniach od budŝetu ZASADY BEYOND BUDGETING KIEROWANIE EFEKTYWNOŚĆ SWOBODA DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORIENTACJA NA KLIENTA zarządzanie oparte na jasnych i czytelnych wartościach a nie szczegółowych zasadach i budŝetach budowanie kultury wysokiej efektywności opartej na względnych sukcesach mierzonych KPI a nie na osiąganiu wewnętrznych celów budŝetowych delegowanie uprawnień oraz swoboda działania i dostępu do zasobów przedsiębiorstwa na niŝszych szczeblach zarządzania i brak mikrozarządzania tworzenie sieci małych ośrodków odpowiedzialnych za swoje wyniki zamiast scentralizowanej i zhierarchizowanej struktury organizacyjnej skupienie wszystkich pracowników na zaspokajaniu potrzeb klientów zamiast na realizacji budŝetu INFORMACJA swoboda w dostępie do informacji zamiast ograniczania dla tych, którzy maja określoną pozycję w hierarchii organizacji 11

12 It sounds better in English... KROCZĄCE PROGNOZY Prognoza to zapowiedź przyszłych faktów, zdarzeń, zjawisk poparta badaniem (np. analiza statystyczną). Prognoza róŝni się od budŝetu: nie ma charakteru zadaniowego, nie jest obligatoryjna i sztywna jak budŝet, jest elastyczna i nie bazuje na nieaktualnych danych, nie musi być zatwierdzana przez zarząd, moŝe dotyczyć dowolnych zjawisk w dowolnym okresie. Prognozowanie kroczące (rolling( forecasting) ) polega na ciągłym przesuwaniu horyzontu prognozowania (np. jeśli prognoza dotyczy jednego roku,, to co miesiąc lub kwartał aktualizuje się prognozę, tak aby w kaŝdym miesiącu/kwartale dysponować prognozą o rocznym horyzoncie czasowym). Cechą prognoz kroczących jest zróŝnicowany stopień szczegółowości i prognozy (im krótszy jest horyzont czasowy, tym większa szczegółowość prognozy). 12

13 RELATYWNE CELE I BENCHMARKING Czy jeśli sprzedaŝ wzrosła o 10%, choć prognozowano wzrost 8%, to jest to zadowalający wynik, skoro konkurenci w branŝy odnotowali 13% wzrost sprzedaŝy? W koncepcji beyond budgeting duŝy nacisk kładzie się na stosowanie mierników relatywnych (względnych), tj. takich, które obrazują dane zjawisko w relacji do punktu odniesienia (konkurenci, branŝa jako całość, oddziały i działy firmy, zespoły projektowe, poszczególni pracownicy). ABSOLUTNE RELATYWNE znane na bieŝąco, ujęte w budŝecie lub planie strategicznym w postaci konkretnych wartości nie skłaniają do porównań są oderwane od rynku ograniczają potencjał ustalone w relacji do punktu odniesienia, a zatem mogą wywoływać niepewność co do moŝliwości realizacji celów zmuszają do porównań aktywują potencjał pracowników są związane z rynkiem Beyond budgeting, beyond opression... Porzucenie budŝetowania na rzecz BB to jak przejście od centralnie nie sterowanego, Stalinowskiego stylu zarządzania do modelu rynkowego. Oto dlaczego kadry menedŝerskie uznają to za cięŝkie, a z kolei ich podwładni, gdy juŝ doświadczyli alternatywy, nigdy nie zechcą wrócić do starego systemu. I to nie dlatego, Ŝe ta alternatywa jest łatwiejsza w zastosowaniu, lecz dlatego, Ŝe dzięki niej w sposób intuicyjny rodzi r się prawdziwy potencjał radykalnie zdecentralizowanej organizacji. Dyrektor finansowy w korporacji międzynarodowej 13

Strategiczna karta wyników istota, korzyści i wady, oprogramowanie.

Strategiczna karta wyników istota, korzyści i wady, oprogramowanie. Agnieszka Bojnowska Instytut Organizacji i Zarządzania Politechnika Wrocławska Polska Strategiczna karta wyników istota, korzyści i wady, oprogramowanie. Wstęp Zmiany w strukturze podażowej rynku, wzrost

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne, jako narzędzie realizacji celów organizacji

Planowanie strategiczne, jako narzędzie realizacji celów organizacji Planowanie strategiczne, jako narzędzie realizacji celów organizacji Szkolenie organizowane w ramach projektu Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej - Akademia Zarządzania Publicznego II

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego Małgorzata Tyrańska Jolanta Walas-Trębacz Akademia Ekonomiczna w Krakowie Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

SUMA SCORECARD ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI Z UŻYCIEM EXCELA. Tom II VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG

SUMA SCORECARD ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI Z UŻYCIEM EXCELA. Tom II VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG z a a w a n s o w a n y SCORECARD ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI Z UŻYCIEM EXCELA VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom II ScoreCard zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. PODSTAWY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1 Etapy rozwoju funkcji personalnej w przedsiębiorstwach Rozwój funkcji personalnej w przedsiębiorstwach rozpoczął się w najwyŝej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ NA PRZYKŁADZIE URZĘDU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - JAK JEST A JAK BYĆ POWINNO.

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ NA PRZYKŁADZIE URZĘDU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - JAK JEST A JAK BYĆ POWINNO. ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ NA PRZYKŁADZIE URZĘDU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - JAK JEST A JAK BYĆ POWINNO. Szkolenie organizowane w ramach projektu Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej - Akademia

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W POMIARZE/OCENIE DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W POMIARZE/OCENIE DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 3 (69) 2014 Barbara KRYK 1 NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W POMIARZE/OCENIE DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie Oczywiste jest to, że przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia. Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Marcina Kautscha

Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia. Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Marcina Kautscha Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Marcina Kautscha Olsztyn 2009 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

Ocena szkolenia w świetle normy ISO 9001:2008

Ocena szkolenia w świetle normy ISO 9001:2008 Katarzyna Szumowska - absolwentka studiów podyplomowych "MenedŜer Jakości" studentka I roku msu, specjalność ekonomia menedŝerska i doradztwo finansowe I roku msu, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raportowanie danych pozafinansowych. Przewodnik dla przedsiębiorstw

Raportowanie danych pozafinansowych. Przewodnik dla przedsiębiorstw Raportowanie danych pozafinansowych Przewodnik dla przedsiębiorstw Raportowanie danych pozafinansowych ] Przewodnik dla przedsiębiorstw Czerwiec 2013 [ 1 Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przeglad SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE. Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI

Przeglad SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE. Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI Przeglad Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi 2013 SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE PAŃSTWO Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI 7 obszarów nowych praktyk zarządczych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU CDN XL.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU CDN XL. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU CDN XL. ZARZĄDZANIE OPERACYJNE Na zarządzanie operacyjne w firmie składają się wszystkie aspekty codziennego zarządzania organizacją. Kierowanie przedsiębiorstwem na poziomie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II szkolenie dla osób kierujących komórkami właściwymi ds. budżetu

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością Maja Burzyńska Szyszko Wprowadzenie do zarządzania jakością Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo