RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC"

Transkrypt

1 Za. y'ar.znik 'y'r I Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. FIRMA AUDYTORSKA (koncesja nr 254) 'Warszawa, ul. Rakowiecka 4L lok. tel o fax NIP o kapital zaklalowy z1 S4d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzial Gospodarczy KR.S RAPORT uzupelniajqcy opinig z badania sprawozdania finansowego SAM O D Z I ELNE G O PU BLI CZNE G O ZE SP O X-U Z,\KX,ADOW oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC z siedzib4 w Wars zawie, ul. Solec 93 za rok obrotowy Warszawa, 18 maja 2009 r. l t *nuca IRA*NY p,,,n, /oti*nlr sh o- Kul oi

2 PTE-PROFIT sp. zo.o ul. Rakowiecka 41 lok. 28 Reg NIP SPIS TRESCI L. CZnSe OC6lXa, 1. Identytikacja badanejednostki 2. Dane identyfikuj4ce podmiot uprawniony i biegtego rewidenta 3. Informacja o sprawozdaniu finansowym jednostki zapoprzedni rok obrotowy 4. Informacja o badanym sprawozdaniu fi,nansowym zatokobrotowy 5. Pozostate ustalenia i informacje B. ANALIZA SYTTJACJI IVIUATKOW&J, FINANSOWEI I WI.NII(U FINANSOWEGO BADANEJ JEDNOSTKI 8 1. Podstawowe zjawiska i tendencje 8 2. OcenawskaZnikowa sytuacji finansowej jednostki 9 3. Ocena og6lna sytuacji maj4tkowej i finansowej 11 c. cz4scszczf,col,owa 2 t t I. Ustalenia dotycz4ce stosowanego systemu rachunkowosci t2 1. PrawidlowoSi stosowanego systemu rachunkowosci Dzialanie systemu kontroli wewngtrznej w powi4zaniu z systemem rachunkowosci 13 U. Inwentaryzacjarjej zakres i spelnienie wymog6w ustawowych III. IV. Prawidlowo66 i rzetelno66 ujgcia poszczeg6lnych pozycji bilansu 1. Aktywa trwale 2. Aktywa obrotowe 3. Charakterystyka pasyw6w bilansu Przychody i koszty ksztaltujace wynik finansowy L2 L l D. USTALENIA POZOSTALE 1. Ustalenia dotycz4ce rnformacji dodatkowej 2. Ustalenia dotycz4ce zestawienia zmian w kapitale wlasnym 3. Ocena rachunku przeplyw6w pieniqznych E. INFORMACJA KONCOWA Samodzielny Publiczny Zesp6l Zaklad5w Opieki Zdrowotnej Solec L,.'tr

3 P'I'H-PR OFIT Sp, zo,o ul Rakowiecka d1 lok l Warszawa Reg NIP L. CZnSi OC6lXa 1. Identyfikacja badanej jednostki Samodzielny Publicz ny Zespol Zal<lad6w Opieki Zdrowotnej Warszawa - Sr6dmiedcie powstai w wyniku przeksztalcenia z Publicznego ZakJadu Opieki Zdrorvolnej Warszawa - Sr6dmieScie. Podstaw4 przeksztalcenia byla Uchwata Nr 1078/LXVIV98 Rady Gminy Warszawa - Centrum z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie przekszl.aicenia Z,espcilu publicznyc hzakj.addw Opieki Zdrowotnej Warszawa - Sr6dmiescie w samotlzielny z:aklad. Statut uchwalony zostal Uchwal4 Nr l/200i z dma ' t. Zrnian w St.atucie dokonano Uchwal4Nr zdnra24.0l.2001r. W dniu r. z;mietric,no par. 1, ust. 3 Statutu. Kolejnych mian w Statucie dokonano: - Uchwal4 Nr XLVIV 1216/2008 Rady Miasta Stolecznego Warsz awy z dni.r 1l' r' - zgodnie z Uchwat4 Nr 7/2005 Rady Spote cznei SPZZOZ z dnia 30' r. - Uchwal4 Nr LXV Rady Miasta Stolecznego Warszawy z dnia r.'- zgodnie zrjchwal.4nr 19/2005 Rady Spote cznej SPZZOZzdnia ii r- Zmiany w zakresie nazwy badanej Jednostki z,,samodzielny Publiczny Zesp6l Zaklad6w Opieki Zdrowotnej Warszawa - Sr6dmie6cie" na,,samodzieln)' Pobt'"rttt Zespol Zal<lad.6w Opieki Zdrowotnej Solec" dokonano w Rejestrze Stou arzyszefl, krnych Organizacji Spolecznych i Zawodctwych, Fundacji i Publicznych ZakladSw Opieki Zdrowotnej w dniu r. sygnatura akt WA.XD( NS-REJ.KRS/I Wpis do Rejestru Publicznego Zaklad6w Opieki Zdrowotnej w S4dzie Rejonorvym dla n. sr. Warszawy XVI Wydziat Gospodarczy - Rejestrowy nast4pil w dniu 1t3 grudnia 1998 r. pod numerempzoz- 62. Wpis do S4du Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydziat Gospodarcz'y Krajowego Rejestru S4dowego - Rejestr Stowarzyszeri, innych Organizatji Spolecznyclt i Zawodowych, Fundacji i Publicznych ZakJad6w Opieki Zdrowotnej nar;tqpil u' dniu 30 kwietnia 2002 roku pod numerem KRS ' Siedzib4 jednostki jest Warszawa. Zaklad, zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody - wpis uzyskano w dniu 1'l sierynia 1993 r. pod Nr PfW126/93. Organem zaloiycielskim Zakladu jest Utz4d m. st' Warszawy' Przedmiotem dzialalno6ci Ze;notu jest: organizowanie i prowadz,:nie dzialellnosci "? -, 4' {\ r'4 '-"" :',:i' ') -^"' *' 'r'' I ' ' -*1 '-': I l/l,-1..,.,/r, * q -,-M

4 PTE-PRO FIT sp z o o ul. Rakowiecka a 1 lok. 2B Reg ' NIP S5 leczniczej, di agno styc znej, or az promocj a zdrowia. Celem Zespofu jest (zgodnie z odpisem z KRS) : zapewnienie ludnoscr zarrieszkalej na terenie dzialanta Zespolu Swiadczefi zdrowotnych sluz4cych zachowa,riu, ral.owaniu, przy\,vracaniu i poprawie zdrowia oraz innych dzialafi medycznych wynikajry:ych z procesu leczenia. 7nsp6t uczestniczy w realizacji zadaf. dydaktycznych i badawczych rv porvi4zaniu z udzielaniem Swtadczefi zdrowotnych i promocji zdrowia. 7nsp6l udziela r6vrniez Swiadczefi zdrowotnych cudzoziemcom i innym uprawnionym oraz nieuprarvnionym na zasadach okreslonych w Ustawie o powszechnym ubezpreczeniu zdrowotnym' Jednostkami organizacyjnymi Zespolu s4:. Szpital Sr6dmiejski z 6 oddzialami i 2 pododdzialami,. poradnie specjalistyczne wykonuj4ce Swiadczenia w nastgpuj4cych zakresach: chirurgii og6lnej, otolaryngologii, urologii, reumatologii, okulistyki, diabetologii, neut'ologii, kardiologii, dermatologii, endokrynologii, ortopedii, poloznictwa i ginekologii, gastroenterologii, proktologii, leczenia b6lu, gruilicy i chorsb piuc, nefrologii, logopeclii, alergologii, zdrowia psychicznego,:uzalelnieri od alkoholu, medycyny pracy,. Zakl,ady Rehabilitacji Leczniczej i Punkt Domowej RehabilitacjtLeczriczej, o OSrodek Psychologiczno-Terapeutyczny,. Dzienny Oddzial Psychiatryczny, o lnternistyczny Punkt Konsultacyjny,. Poradnie stomatologii, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji i protetyri,. Pracownie diagnostyczne. Rok obrotowy w Zespole pokrywa sie z rokiem kalendarzowym. Kapitat (fundusz) wlasny na dztefi. 3L r. wynosi kwotg ,70 PI-,N i obejmuje: 1) Kapitat (fundusz) podstawowy ,77 PLN 2) Kapital (fundusz) zapasowy 0,00 PLN 3) Stratg z lat ubieglych ,45 PLN 4) Stratg netto ,02 PLN Kapital zaloiycielski na dzieri 3I r. wynosi kwotg ,77 Pl,N. Zatrudnienie przecigtne w okresie badanym wynioslo 484,16 etatdw, nittomiast w roku poprzedzaj4cym rok badany wynosilo 493,39 etat6w. Organem zarz4dzaj4cym, kieruj4cym prac4 Zespolu i odpowiedzialnym za jego dzialalnosi jest Dyrektor. Dyrektora powoluje organ zalozycielski. Samodzielny Publiczny Zesp6lZaklad6w Opieki Zdrowotnej Solec I i...:\.\ :., I-'-"" ll::l") ^"xehn" ='-'-i.l &FD*,, ^vo_krrllri $fl1tt.ar A T l dtotkous'u" ' '

5 PTE-PROFIT sp zo.o ul. Rakowiecka a1 lok 28 Reg , NIP s Dyrektor zaru4dza Zespoiem pzy pomocy : 1. Gt6wnegoKsiggowego, 2. Z-cy Dyrektora ds. Lecznrctwa, 3. Naczelnej Pielggniarki, 4. Pielggniarki KoordYnuj4cej, Dyrektorem Zakiadu Opieki Zdrowotnej od dnia l7 czerwca 2008 r. jest Pani mgr Erva Miktaszewska. Gl6wnym Ksiggowym od dnia 01 kwietnia2009 r. jest Pani mgr Teresa Ron:anowska. W 2008 r. stanowisko Gi6wnego Ksiggowego objgte bylo pruez Pani4 Gra2ynE Pietrzykowsk4 w okresie od 11 sierpnia 2008 r. do 10 listopada 2001i r", przez Pana Boguslawa Alancewicza w okresie od 17 listopada 2008 r. do 16 lutego 2009 r' W sktad Rady Spolecznej wchodz4 nastqpuj4cy przedstawiciele: 1) Przewodnicz4cy - Pan Krzysztof Silny 2) Cztonek - Pani Ewa StarzYfska 3) Czlonek - Pan Tomasz Sybilski 4) Czlonek - Pan prof. Wojciech Noszczyk 5) Cztonek - Pani Malgorzata Kobus 6) Czlonek - Pan Bartlomiej Kokoszka 1) Cztonek - Pani Marta Zajdel 8) Czlonek - Pani Malgorzata Zuber-Zielicz 9) Czlonek - Pani Agnieszka Turadek-G6rna Samodzielny Publiczny Zesp6l ZaLdad6w Opieki Zdrowotnej Solec otrzlmal z Gl6wnego Urzgdu Statystycznego numer identyfikacyjny REGON (Zaltviadczenie z dnia r.) i z I Urzgdu Skarbowego Warszawa Sr6dmiescie numer identyfikacji podatkowej NIP (Potwierdzenie nadania z dnra r.). 2. Dane identyfikuj4ce podmiot uprawniony i biegtego rewidenta przeprowadzaj4cego w jego imieniu badanie sprawozdania finanso'lvego 2.1. Wyb6r podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansorvego Jednostki za rok obrotowy 2008 zostal dokonany przez Biuro Polityki Z,Jrowotnej Urzgdu m. st. Warszawy na podstawie upowaznienia Prezydenta m. st. \Varszawy ltlr GP /2008 z dnia 30 wrzesnia 2008 r. '.'. :,, : ' : * : I L. Samodzielny Publiczny Znsp6l ZakJad6w Opieki Zdrowotnej Solec,!,/'' j..k

6 PTE-PROFIT sp zoo ui. Rakowiecka a1 lok.2b Reg NIP Z.Z. Badanie zostalo przeprowadzone stosownie do zawartei Umowy Nr A-45l09 na badanie i ocene sprawozdania finansowego z dnta 25 lutego 2009 r. poniigclzy Jednostk4 badan4, a uprawnion4 do badania sprawozdaf finansowych P'IEpROFIT Sp6lka z o.o. w Warszawie, wpisan4 na listg podmiot6vr uprau'nionych do badania w Krajowej Izbie Bieglych Rewident6w pod numerem 250. Sp6tka jest takze zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S4dowyrn pod numerem KRS w S4dzie Rejonowym dla m.st. warszawy w w'uszawie. L.J. Badanie przeprowadzil z upowtznienia wylej wymieniorrego podmiotu uprawnionego, biegty rewident Teresa Bednarek nr leg' KIBR 63ll l8i6 w siedzibie Sp6tki w dniach od23 kwietnia 2009 r. do 18 maja 2009 r. 4 ^ L.+- Zar6wno podmiot uprawniony PTE-PROFIT, z kt6rym Jednostka badana zatvarla umowg o badanie, jak i biegiy rewident Teresa Bednarek, s4nrezalelni od badanej Jednostki w rozumieniu przepis6w art. 66 ust. 2 ustawy o rachunkrwosci. 3. Informacje o sprawozdaniu finansowym jednostki za poprzedni rok obrotowy. Sprawozdanie finanso we za rok poprze dzai4cy rok badany, w kt6rym: 1) suma bilansowa wynosila 2) pnychody netto ze sprzedaly tzr6wnane z nimi wynosily 3) wynik finansowy netto stanowil kwotg bylo badane przez bieglego rewidenta z podmiotu uprawnionego do baclan.a Pol-Tax Sp. z o.o. uzyskuj4c opinig bez zastzezefi (z informacj4). Sprawozdanie za 2O07 r' zostato zatwierdzole przez Prezydenta m. st. Warszawy w dniu 14 lipca 2008 r. t ptzektrzane do Pierwszego Mazowieckiego Urzgdu Skarbowego w Warszawie w dniu 17 lipca t'. a do S4du Rejonowego dla m. st. Warszawy Xtr Wydziat Gospodarczy Kraiowego Rejestru S4dowego w dniu 08 sierpnia 2008 r' Stratg netto w kwocie ,57 PLN, zat:wterdzon4przez Prezydenta m st' Wzuszawy w dniu 14 lipca 2008 r., postanowiono pokryi z funduszu zakladu powstalego z zvsk6w lat przysziych. Sprawozdanie finansow e za 2OO7r. zostalo zsloszone do ogloszenia w Monitorze Polskim IJ, w dniu 12 sierpnia 2008 r. -": "n / 91i id,lr!i. ''' -,. -;, t* L': ' I ' ' ' Samodzielny Publiczny 7nsp6l ZakJadlw Opieki Zdrowotnej Solec 4:: ^ tj^.* :'tgp.dull.-,..,.,, ^ er#j*'r'".'' - t'liiuu 19.r1u8.6,15,69 PLN 28.' ,57 PLN ,57 I',l-N w

7 ts'l-h-pr O!'I'f Sp, z o.o ul. Rakowiecka d 1 Iok. 2B Wars73y7s Reg , NIP Bilans zamknigcia, za rok popruedzaj4cy rok badany, zostal wprowa(lzony do ksiqg rachunkowych jako biians otwarcia na dziei zostala zachowana roku. Zasada ci4glosci bilansowej 4. Informacja o badanym sprawozdaniu finansowymz rok ollrotorvy L Przedmiotem badania bylo sprawozdanie finansowe Szpitala 2a2008 r., na kt6rc skiadaj4 sig: a) wprowadzenie do sprawozdania, b) bilans sporz4dzony na dzie(r 31 grudnia 2008 r., kt6ry po stronie aktpv6w i pasyw6w wykazuje sumg c) rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. zamykaj4cy sig strat4 netto w kwocie d) zestawienie zmian w kapitale wlasnym zarok obrotowy od I stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazuj4ce zmniejszenie kapitalu o e) rachunek przeplpv6w pienigznych za rok obrotowy od I stycznia do 31 grudnia 2008 r. 17.'/93.L25,68 Pf,N -5.2:" PLN -6._(;56.991,57 PLN D wykazuj4cy zwigkszenie stanu tych Srodk6w o dodatkowe informacje i objasnienia. L ,52 PLN.+.L. A ' Ponadto przedmiotem badania byty ksiggi rachunkowe i dokumentacja finansowo-ksiggowa, na podstawie kt6rych sporz4dzono sprawoz(lanie finansowe. 5. Pozostale ustalenia i informacje 5.1. Dyrekcja badanej Jednostki zlo yla w dniu 18 maja 2009 r. oswiadczenie r: kompletnosci, rzetelno6ci i prawidlowo5ci sprawozdania finzmso$,ego przedstawionego do badania i stanowi4cych podstawg jego spcrz4dzernia ksi4g rachunkowych. Dyrekcja oswiadczyla, 2e w dodatkowych infonnacjacli i obja5nieniach ujawnila wszelkie zobowi4zania warunkowe oraz z;aistniale do dnia zakortczeria badania zdarzeria, wplywaj4ce w spos6b istotny na wielkosi danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za badany t"f " 9:Iildczenie to jest skladnikiem dokumentacji roboczej z badania.,, srdc$ 9l'4 * "lf Solef.ii f.* {CFC : ^"'""'":^ ' " Ii',, /,.:,'ljuli:;fl ;\r1t$' -.^ rtc,tl/i (_/y.l i,z Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaklad6w Opieki Zdrowotnej

8 PTE-PR-OFIT sp zoo ul. Rakowiecka a 1 lok. 28 Reg. 010r l!lp W trakcie badania Jednostka udostgpnila badaj4cemu dokumenty i informacje niezbgdne do przeprowadzenia badania. Z tego t1'tulu nie nast4pilo ograniczenie zakresu badania Do obowiqpk6w badaj4cego nie nalezato wykrycie i wyjasnienie ewentualnych zd.arzefi podlegaj4cych Sciganiu (np. naduzyi) oraz innych nieprawidiowosci, jakie mogtyby wyst4pi(, poza systemem rachunkowosci badanej Je;dnostki Badanie przeprowadzono w czgsci metod4 wyrywkow4. Z uwagi na r:graniczenia wlasciwe kahdej kontroli, istnieje ryzyko, ze pewne nieprawidlorvosci nie zostaiy wvkrvte. B. ANALIZA SYTUAqII MAIATKOWEJ, FINANSOWEI FINANSOWEGO BADANEJ JEDNOSTKI \4nr/NIKtl 1. Podstawowe zjawiska i tendencje 1) Rok 2008 w dzialalno6ci Samodzielnego Publicznego Zespolu Zt,I<1ad6w Opieki Zdrowotnej Solec byl okresem nieznacznego zmniejszenia obrot6w oraz spadku aktywiiw. Przychody z caloksztaltu dzialalnosci osi4gnqly kwotg ,0 tys. PLN i byly, nizsze o I,23Vo w stosunku do roku ) Maj4tek calkowity badanej Jednostki na koniec 2008 r. wyni6st kwotg ll.'7c)3,i tys. Pl,lri i zmniejszyl sig w stosunku do roku poprzedniego o 6,79Vo. W konfrontacji ze wskz.iznikienr inflacji mozna m6wii o spadku realnej warto6ci maj4tku. 3) Strata ze sprzedazy wyniosla kwotg ,3 tys. PLN i w por6wnaniu do roku 2007 zmniejszyla sig o 7.252,3 tys. PLN. 4) Strata ze sprzedazy zostala zwigkszona ujemnym wynikiem na dzialalno6ci pozostalej operacyjnej (strata -426,8 tys. PLN) i zostala zwigkszona ujemnym wynikienr na dzialalnosci finansowej (strata ,7 tys. PLN) oraz zostata zwigkszona ujemnynr wynikiern na dzialalnosci nadzwyczajnej (strata -232,4 tys. PLN), co wynika z pozo:,talych koszt6w operacyjnych z tytutu zaplaconych kar i optat sankcyjnych, odpisanych naleznosci przedawnionych i nie5ci4galnych, odszkodowari kar umownych zaplaconyctr i innych oraz z koszt6w finansowych z tytuiu odsetek od zobowi ry,a(t podatkowych i zobowi4zari u,obec kontrahent6w atak2e ze strat nadzwyczajnychz tytulu odsetek i prowizji od przyczki BGK. 5) ZarSwno strata brutto j ak i strata netto wyniosla kwotg ,2 tys. PLN i zmn ie-j szyia sie o 351,8 tys. PLN w por5wnaniu do roku j'' Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktad6w Opieki Zdrowotnel Sf;"" :.": ^ t a: :::r: *njf,n;t '.,ft il,l,-n-lirillrl ' '"n b/nfi'otn*^ " rr-#

9 PTE-PROFI'f sp zo.o ul Rakowiecka 41 lok.28 Reg NIP Ocena wskalnikowa sytuacji finansowej W ocenie wskaznikowej sytuacji finansowej uwzglgdniono nastgpuj4ce lryteria: 1) plynnosi finansowa, 2) rentownosi dzialalnosci gospodarczej, 3) akty'wno5i wykorzystaniazasob6w, 4) zadlulenie, 5) stabilizacjg. Obliczenie wskazniksw przl,jetych do oceny przedstawione zostato w zal4czrtlkl do raportu. Nizej przedstawiono tylko wyniki stosownych obliczeri i ich tendencje:. Lp. Nazwa wskaznika,(h ^hti J.m. I II 4 5 f) 7 III 8 9 l0 l1 t2 Wskalniki plynno6ci fi nansowej WskaZnik plynnosci finansowej biel4cej (I stopnia) WskaZnik plynnosci szybki (II stopnia) WskaZnik plynno5ci bie 4cej (got6wkowy) III st. WskaZniki rentowno6ci WskaZnik rentownosci przychod6w brutto WskaZnik rentownosci przychod6w netto WskaZnik rentowno6ci aktyw6w netto WskaZnik rentowno5ci kapitat6w netto Wskalniki aktywno6ci gospodarczej WskaZnik rentowno6ci sprzedaly WskaZnik produktywno6ci aktyw6w WskaZnik rotacji zapas6w w dniach WskaZnik rotacji nale2nosci w dniach SzybkoSi obrotu zobowi4zaniami Samodziclny Publiczny 7nsp5l ZakJad6w Opieki aktvwa obrotowe zobowi4zania kr6tk. wsk maiatek obr. - zapasl zobowi4zania kr6tk. wsk Srodki pieniezne zobow. kr6tkotermin. wsk wvnik brutto x 100 przychody og6lem wvnik netto x 100 przychodv os6lem wynik netto x 100 aktywa og6lem wvnik netto x 100 kapitalv wlasne wynik ze spr-zedazv x 100 przvchodv zesorzedant przychody os6lem aktywa og6lem zapasy og6lem x 365 koszt wl" sprzedazy nale2no6ci z tytulu dostaw x 365 sprzeda2 produkt6w i towar6w zobowi4zania z tytulu dostawiuslusx365 koszty dzialalno6c! ooeracvinei..1 ope* Vo Vo Vo Vo Vo wsk. dni dni dni wskaznik za rrrk {Y 0,36 0,35 0,06 16, q )6 23,88-30,58 1,76 2 4l 124 0,2 0,2( 0,0r -a),l.l I 1,8r,8(; tendencja sjradk.owa spadkowa wzrostowa wzrostowil \!'zrostqwa spadkowa wzrostowa \vzrostowa wzrostowa bez zmian spadkowa w,rrostowa Q,,t#

10 PTE-PROFIT sp zo.o ul Rakowiecka d 1 Iok. 2B Reg s00 NIP WskaZniki zadluienia O g6le m wskaznik zadluiertta WskaZnik stabilizacji - pokrycie aktyw6w trwalych kapitalami wlasnymi Udzial kapital6w obcych w finansowaniu aktyw6w aktywa og6lem kapitaly wlasne + rezerwy + zobowi4; zania dlueot. x 100 aktywa trwale kapitalv obce x 100 aktywa og6lem \vzrostowa spadkowa wzr0stowa Zestawione wskazniki pozwalai1 na nastgpuj4c4 syntetyczn4 oceng sltllacji finansowej badanej Jednostki: 1) Wskafniki plynno6ci finansowej I i II stopnia ksztaltuj4 sig na niskim l)oziomie, poni,iei normy i wykazuj4 tendencje spadkowe. Natomiast wskaznik plynnosci finansowej III stopniil (got6wkowy) ksztaltuje sig r6wnie na niskim poziomie, ponizej norml/ lecz rvykazuje tendencjg wzrostow4. Niedostatek Srodk6w pienigznych w strukturze aktyvsw obrotr:wych moze powodowai trudno6ci w operaty$'nej obsludze platnosci zobowk4zafl. 2) Wskalniki rentowno6ci przychod6w brutto, rentownosci przychod6w n,:tto, lentowncldci aktyw6w, rsntowno6ci kapital6w wlasnych s4 ujemne z uwagi na stral.g spowclclowan4 wysokimi kosztami w relacji do przychod6w. Wskafnlk udzialu koszt6w og,5lem w warlorlci przychoddw og6tem wyni6sl II5,8lVo, a w roku poprzednim wynosil on 116,67%o. Og6lnie mozemy stwierdzii, 2e badana Jednostka nie jest rentowna. 3) WskaZniki aktywnosci gospodarczej - wskaznik rentowno6ci sprzeda:iy jest ujemny z uwagi na stratg ze sprzedazy spowodowan4 wysokimi kosztami operacyjnymi w relacji do przychod6w z dzialalno6ci operacyjnej. WskaZnik produktywno6ci aktyw5q' mozemy ocenii pozytyr,vnie, ksztattuje sig na dosi wysokim poziomie i wykazuje tendencjg wzrostow4. Cykl obrotu zapasami trwa dwa dni i nie zmienil sig. Skr6cenie cyklu rozliczanta naleznosci korzystnie wplywalo na wskazniki plynnosci finansowej. SzybkoSi obrotu zobowi4zanizrmi trwa ponad cztery miesi4ce i wykazuje tendencjg wzrostow4. 4) WskaZnik zadfuzenia - og6lny wskaznik zadluzeniaksztaituje sig na wyr;okim poziomie i wykazuje tendencjg wzrostowq. 5) WskaZnik stabilizacji - pokrycie aktyr,v6w trwalych kapitalami wlasny;ni jesr ujcmne z uwagi na ujemny kapital wlasny. Udzial kapitai6w obcych w finansowaniu aktyw5r'r ksztaltuje sig na wysokim poziomie i wykazuje tendencjg wzrostow4. 1.,"., ;'1-1'.'.i1ir; ono&l+';hrvuv ;,..,,., "l: i:'t. ^_,,,; nt.orsko.'{r'ir"i1 A Iltr" I / Samodzielny Publiczny Zesp6l Zakladdw Opieki Zdrowotnej Solec,if,

11 PTE-PROFIT sp zo.o ui. Rakowiecka 41 lok.2b Reg. 010t00900, NIP '95 3. Ocena og6lna sytuacji maj4tkowej i finansowej Zjawiska i podstawowe tendencje, jakie miaty miejsce w Samodzielnym PubJicznym Zespole Zaklad6w Opieki Zdrowotnej Solec w 2008 r., wskazuj4, ze og6ln4 sytuarjg rnaj4tl<ow4 i finansow4 mozemy ocenii jako trudn4. Szpital poni6sl kolejn4 stratg i nir: jest rentowny. Zmntejszyl sig maj4tek w ujgciu realnym. Niska jest plynnosi finansowa i wysoki stopief zadltaenta. Struktura kapitalowa nie jest prawidlowa. Kapital wlasny jest uj:mny i na dzit:n bilansowy wynosi kwotg ,70 PLN. L4czne straty na dzie(t 31 grudnia 2008 r. wynosz4 kwotg ,47 PLN i wielokrotnie (blisko trzykrotnie) prze'l<raczaj4 kapitat (fundusz) podstawowy, kt6ry nadzie(t 31 grudnia 2008 r. wynosi kwotg ,77 PI-N. Dalsze funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Zespolu ZakJad6w Opieki Zdrowotne.j, naszym zdantem, j est zagro2one. Ze struktury i dynamiki bilansu wynika,2e:. suma bilansowa zmniejszyla sig o ,01 PLN i stanowi 93,2lVo sumy bilansowej 2O0'/ r., r aktywa trwale zwigkszyly sig o ,39 PLN i stanowi4 106,47Vo aktyw6w trwaiych 2OO1 r. o aktwva obrotowe zmniejszyly sig o ,40 PLN i stanowi4 7.1,51.o/o aktyw6w obrotowych2}0l r.,. kapital (fundusz) wlasny zmniejszyl sie o ,57 PLN, c zobowilzania i rezerwy na zobowi4zania zwigkszyty sig o ,56 PLN i stanowie II2,397o tych zobowi4za(t i rezerw 2007 r. Ze struktury i dynamiki rachunku zysk6w i strat wynika, ze:. przychody ze sprzeda2y i zr6wnane z nimi zwigkszyly si7 o ,05PLN i stanowi4 Il5,8l7o tych przychod6w 2007 r., o koszty dzialalno6ci operacyjnej zmniejszyty sig o ,81 PLN i stanowi4 92,44Vo tych koszt6w 2007 r., o strata netto zmniejszyia si9 o ,55 PLN.

12 PTE-P'ROFIT sp zoo ul. Rakowiecka a 1 lok. 28 Reg , NIP c. cz&se szcznc6r,owl' I.USTALENIAD}TYCZACESToSowANEGoSYS,TEMU RACHUNKOWOSCI 1. Prawidtowo6d stosowanego systemu rachunkowo6ci RachunkowoSi badanej jednostki prowadzona jest na podstawie Ustawy o rachunkorv'r(ci z dnia rgg4 r. (Dz. Ustaw z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z p6aniejszymi zrnanami) oraz na podstawie Zakladowego Planu Kont. System rachunkowosci w Jednostce ustalono postanowieniamizarz4dzenianr61200gdyrektorasamodzielnegopubliclznegozespolu Za <J'ad6wopiekiZdrowotnejSolecwWarszawiezdnia2S.o.2009rokuwsllrawieusl.alenia dokumentacj i przyj Etych zasad (potityki) prowadzenia rachunkowosci' ZatJadowY Plan Kont obejmuje: 1)wykazkontsyntetycznych(ksiEgigt6wnej)orazobowi4zuj4c4analityl<e;, 2)opisfunkcjonowaniakontizasadksiggowaniaoperacjigospodarczyct., 3) zasadyprowadzenia ewidencji analitycznej na kontach ksi4g pomocni':zych' 4)zasadywycenyaktyw6wipasyw6worazustalaniawynikufinansowelSo' 5) w ykazprogram6w komputerowych stosowanych ptzezjednostkg' 6) zasady archiwizowania i ochrony danych' czgstotliwosi i zasady inwentaryzacii, weryfikacji aktyw6w i pasyw6w zc'staly ustalonr: w lnstrukcj i lnwentaryzacyj nej' Podczas badania stwierdzono, 2e tachunkowosi prowadzona jest w spos5b ci4gly wedlug z g6ry ustalonych zasad, metod i wzor6w' w wyzej wymienionych przepisach i instrukciach wewngtrznych. Podstawg ujqcia operacji gospodarczych w ksiggach rachunkowych stanotl,i4 do';vody ksiegowespetniaj4cewymogiprzepis6wrozdzia u2ustawyorachunkowosr:i. StwierdzonokompletnoSiiprawidlowoSiksi4grachunkowychorazdokonanychzapis6ww powi4zaniu z dowodami ksiqgowymi' Bilans oraz pozos tale cz96ci sprawozdania finansowego sporz4dzone zostaly na podstawie ksi4grachunkowychzawietai4cychsaldazbilansuotwarciaorazwszystki':operacjeujqtew ksiqgach za rokobrotowy w spos6b udokumentowany dowodami ksiggow-r'rlri' spelniaj4cymi wymogi przepis6w ustawy o rachunkowosci, otaz zestawienia obrot6w i sald z kont ksiegi gi6wnej i sald kont szczeg6lowych do wybranych kont ksiggi g16w^ej' s'artosr:i ak'ty"vr'6vs i pasyw6w wykazane w bilansie, potwierdzone zlsfafv in\ tfntryzaq4 przeprowttdzon4 nasrepuj4cymi metodami: Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaklad6w Opieki Zdrowotnej Solec I \? 'i":rttl:r.i, nln*o' B,ADoN sh o- I{r tl o t x,"o tftin'tl 1.) ll / t...'4fl /<A, / )

13 ul Rakowiecka A1 lok ^ WarsZawa He Ntp 521_008_89-9s 1) spisem z natvry, 2) potwierdzeniami said, 3) weryfikacj4 stan6w' lnwentaryz aciqprzeprowadzono zgodnie zzarz4dzeniem Wewnqtrznym Dyrt:ktora' Ksiggi rachunkowe spelniaj4 wymogi plzepis6w ustawy o rachunkowo6ci, w lym takze zbiory tworz4ce ksiggi rachunkowe prowadzone przy u2yciu komputera' Ewiclencja ksiggorva operacji gospodarczych, prowadzonajest technik4 komputerowq przy zastosorvaniu Systemu SAGE Symfonia Finanse i Ksiggowo6i Forte 2007 a, na kt6ry Jednostka posiada licencjg' Gromadzenie zbior6w ich przechowywanie i zabezpieczanie nie budzi zastzelefi i spelnia wymogi przepis6w ustawy o rachunkowo6ci' Wyniki przeprowadzonego dla potrzeb oceny sprawozdania finansowego wyrywkowego badania ksi4g rachunkowych i dowod6w ksiegowych stanowi4cych podstawr; zapis6w u' nich ofaz powt4zart danych ksi4g rachunkowych z badanym sprawozdaniem finansorvym pozwalaj4 uzna1ksiggi rachunkowe za og6lnie spelniaj4ce warunek prawidlc'urosci' 2. Dzialanie systemu kontroli wewnqtrznej w ltowi4zaniu z systemem rachunkowo6ci Kontrolq wewngtrzn4 w jednostce sprawuje Dyrekcja, Gl6wny Ksiggowy i Pracownicy na stanowiskach kierowniczych. Nadz6r nad dzialalno6ci4 Jednostki pelni Rada Spoleczna' System organizacji i kontroli wewngtrznej ustalony zostal postanowieniami przedstawionymi w:,,schemacie Organizacyjnym" oraz,,instrukcji Obiegu i Kontroli Dokument6w"' Ustalone procedury organizacyjne i kontrolne pozwalaj4 na komplertne i poprawne udokumentowanie otaz ujqcie w ksiggach rachunkowych operacji gos'podar:czych a w szczeg6lnosci: 1) przychod6w, rozchod6w i stanu materiat6w oraz poziomu ich wyceny, 2) przychod6w i rozchod6w oraz stan6w 6rodk6w pienigznych i innych aktyrv6w pienieznych, 3) naliczania i wypiat wynagrodzeri' 4) gospodarowania niskowartosciowymi skladnikami aktyr;v6w trwatych -. obrol-owych (nie zuzyw aj4cymi sig j ednorazowo), 5) rozliczania nale2nosci ich aktualizow ania oraz zobowt4zaft, 6) tworzenia i wykorzystylvania rezerw, 7) wyceny aktyw6w i pasyw6w oraz odnoszenia jej skutk6w, 8) amortyzowania skiadnik6w aktyw6w trwalych, Samodzielny Publiczny Zesp6l Zaklad6w Opieki Zdrowotnej Solec. i."_,i ' / I -.{V ^., t'ras \' " RAllut"' ' ''" lf'ril1:nti"'".'' t: t'/..^l'n lt-t'llll t3',---fi7 \_,N

14 PTE-PRO FIT sp z o'o ul. Rakowrecka a1 lok. 2B Reg NIP Bg-95 Wyceny dokonano wg warto6ci wymagaj4cych zaplaty. Nie stwierdza siq sald przedawnionych. Do dnia r. naleznosci zostaly uregulowane w kwocie 7'40,00 PLN, co stanowi 1,227o innych nale2nosci Inwestycje kr6tkoterminowe - poz. B.III. aktyw6w Kr6tkoterminowe aktylva finansowe - Srodki pienigzne i inne aktyr,va pienigzne w)rkazane ria dzief.3i r. w kwocie ,87 PLN zostaly ustalone w prawidtowej wysokosci, s4 zgodne z ewidencj4 ksiggow4 i obejmuj4: 1) Srodki pienigzne w kasie 2) 6rodki pienig2ne na rachunku bankowym ,68 PLN 2.,i 1.1j5_ZIe_LIJ 2.r i24.501,87 Pl-N Srodki pienigzne w kasie Srodki pienig2ne w kasie wykazane w kwocie ,68 PLN zgodne s4 ze stanenl wykazanym: o![ raporcie kasowym nr 2I0 nadzie(t3l' r. o W Protokole inwentaryzacji kasy wg stanu na dzieit31.l t. r Na koncie Kasa. Wyceny Srodk6w pienieznych dokonano wg wartosci nominalnych Srodki pienigzne na rachunkach Stan Srodk6w pienig2nych w banku w kwocie 2.6tt.457,I9 PLN zgodny jest z ostatrtimi wyci4gami bankowymi i zostal potwierdzony w calo6ci wg stanu na dziert' r. przez Bank PEKAO S.A. Oddzial w Warszawie ul. Emilii Plater 53. Wyceny Srodk6w pienigznych dokonano wg wartosci nominalnych Krltkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe - poz. B.IV" :rktyw6w Kr6tkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe wykazane na dziei r. rr,' kwocie ,00 PLN s4 w prawidiowej wysokosci, zgodne z ewidencj4 ksieg<tw4 i w calo5ci obejmuj4 ubezpieczenia. Saldo rozhczanejest sukcesyr,vnie i zostanie rozhczctne w 2009 r. 'r' '---'"':r''i:i t '' *A$GFn)^*" ' I /. r',r:r,l Jfi11t"s1"":''''t'" - r rrto I'e" Samodzielny Publiczny Zesp6l ZakJad6w Opieki Zdrowotnej Solec

15 PTE-PIt(]Ff f sp zo.o ul Rakowiecka d 1 lok. 2B Reg NiP PASYWA 1. Kapitaty wlasne -poz. A pasyw6w Kapitaly wiasne wg stanu nadziefi,3l.l r. w kwocie ,'70 Pf,N obejrnuj4: 1) Kapitat (fundusz) podstawowy 2) Kapitat (fundusz) zapasowy 3) Strata z lat ubieglych 4) Zysk netto Do ewidencji i dokonanych operacji oraz zaewrdencjonowanianie wnosi sie zastrze'zefi. Kapitaly wlasne zostaly ustalone prawidlowo' ,77 PLN O,OO PLN -40.'.J12.176,45 PI-N PLr{ -29.')43.355,70 PLN 1.1. Kapitat podstawowy Kapital (fundusz) podstawowy wykazany na dziert r. w kwocie ,17 PLN zgodny jest ze Statutem Jednostki. W badanym okresie wysoko5i katrritaiu (lunduszu) podstawowego ulegla zrnianie, zgodnie z ponilszymi pozycj ami : 1) Stan kapitatu zakladowego na B.O. na dziert r. 2) Zwigkszenia w 2008 r. dotacje otrzymane na inwestycje 3) Zmniejszenia w 2008 r. przekazanie nieodpiatnie Srodka trwalego 4) Stan kapitalu zakladowego na d2iefi r Kapital (fundusz) zapasowy Kapital (fundusz) zapasowy na dzieri bilansowy wykazuje stan zerowy. V/ roku badanym kapital (funduszu) zapasowy ulegl zmniejszeniu w pelnej wysokosi;i tj 1) Strata z lat ubieglych na BO na dzieri r. 2) Zwrgkszenie w 2008 r. - z tytulu przeksiggowania wyniku finansowego za rok 2007, -,"\' SamodzielnyPublicznyZesp6lZakiad6wopiekiZdrowotnejSolec o kwotq ,30 PLN z tl.tulu pokrycia strat z lat ubiegtych, zgodnie z Decyzj4 Dyrektora Szpitaia z dma r. L.3. Strata zlat ubiegtych Na stratg z lat ubieglych wykazmt4 na dziefi r. w kwocie ,45 PLN skladaj4 sig nastgpuj 4ce pozycje: t ,66 PL,N ,9,22 PLN ,ri Pi-N r',2,77 Pl,N -46, ,,52 PLN i.i"!s 5g5.01g,57 PLN

16 PTE-PROFIT sp zo.o ul Rakowiecka d1 lok 2B Reg NIP z tytulu korekty bigd5w podstawowych -3.5')6.671,66 PLN 3) Zmmejszenie w 2008 r. z t1ft.. pokrycia strat kapitalem zapasowyn ,30 PI-N 4) Strata z lat ubiegtych na d2iefi r ,45 PL.i\ Straty nadal pozostaj4 do pokrycia, gdy Jednostka uzyska dodatni wynik lub rlrodki nit pokycie strat z lat ubiegiych Wynik finansowy netto Wynik finansowy netto wykazany na dziefi, 3I r. w kwocie -5.2'.\3.192,02 Pl-N zgodny jest z wynikiem finansowym netto wykazanym w rachunku zysk6w i strat i jest ujemny jako strata netto zamykaj4ca bilans 2a2008 r. Wynika on z prawidlowego zamkniqcia koszt6w i przychod6w omawianych w tozdziale"rachunek zysk5w i strat"' 2. Zobowi4zania i rezerwy na zobowi4zania - poz. B pasyw6w Zobowi4zama i rezerwy na zobowt4zania wykazane na dziei 3l.l2.2}0il r. w kwocie ,38 PLN s4 w prawidtowej wysokosci, zgodne z ewidencj4 ksiggov'4 i obejmuj4: 1) Rezerwy na zobowt4zanta 2) Zobowiqzama dlugoterminowe 3) Zobowi4zania kr6tkoterminowe 2.1. Rezerwy na zobowi4zania Rezerwy na zobowi4zanra wykazane na dziert. bilansowy w kwocie ,99 PLN :;4 rv prawidlowej wysoko5ci, zgodne z ewidencj4 ksiggow4 i obejmuj4: 1) Rezerwg dlugoterminow4 na Swiadczenia emerytalne i podobne 2) Pozostale rezerwy kr6tkoterminowe 2.1.L. Dlugoterminowa rezerwa na Swiadczenia emerytalne i podobne Dlugoterminowa rezetwa na Swiadczenia emerytalne i podobne wykazana na dzieft 3I r. w kwocie I ,82 PLN utworzona zostala na podstawit: wewnqtrznego obliczenia rezerw na przyszle zobowr4zania. Na powyzsz4 kwotg skladaj4 sig nastqpuj4ce rezerwy'. 1) Rezerwa na Swiadczenia emerytalne i podobne 2) Rezerwa na dyzury lekarskie zalata ,99 PLN ,20 Pl-N ?l-N r,38 PLN t ,82 IILN 1.i PLN ,99 PL.N 1.3'l0.157,87 PLN 1: PLN ,82 PI-N Naliczenie dokonywane jest wewn4trz jednostki przez Dyrektora ds t'-'n-to11'ych. Rozw i 4z anie rezerwy nas tepuj e sukcesywnie po dokonaniu * ypifibya /t' n H wl" Samodzielny Publiczny llesp6l Zaklad6w opieki Zdrowotru;i $oleg '" - :'l '- l'1 :: l- I ""'? '''i _ i,r.'"'r.."r'. 1;l'icJ,nnt pibi;o -.'sr'u '- il ry

17 PTE-PROFIT sp zo.o ul Rakowiecka 41 Iok. 2B Reg N1P L.2. Pozostale rezerwy kr6tkoterminowe Pozostale rczerwy kr6tkoterminowe wykazane w kwocie ,17 PLN dotycz4 nastqpuj4cych rezerw: 1) Rezerwa na odsetki od nieterminowego regulowaniazobowr4zaf z ty.tutu dostaw i uslug, ZUS i kredyt6w 2) Rezerwa na ZUS pracodawcy ZasadnoSi naliczenia tezerw nie budzi zastrzeze6,. t ,91 PI-N s2.40&25_pi-n ,17 PLN 2.2. Zobowi4zania dlugoterminowe Zobowi4zania dlugoterminowe - kredyy tpo?yczki wykazane w kwocie ,20 PlN, obejmuj4 kredyty ipolyczki zgodnie z zawartymr umowami : 1) Kredyt bankowy udzielony przez Raiffeisen Bank Polska Sp6tk:r Akcyjna zgodnie z Umow4 CRD/2095 9/05 z dnia r. Kredyt udzielony zostal w kwocie ,00 PLN. Kredyt udzielony zostal z przeznaczeniem na restrukturyzacjq finansow4, w szczeg6lnosci na splatg wierzytelnosci cywilnoprawnych, publiczno- rrawnych oraz pracowniczych. Zadluzeme na dziefi, bilansowy wynosi kwotg ,00 PLN i zostalo potwir:rdzone przez Bank. 2) Polyczka udzielonapruez Skarb Paristwa - Ministra Finans6w, w imieni,r l<t5rego dziala Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddzial Warszawa zgodnie z Umow4 Nr 30N/PZOZJ2OOSIVVA z dma r. P ozy czka przeznaczona j e st na s finan s ow anie n astqpuj 4cych zob ow i 4z ari : a) zaspokojenie naleznosci gl6wnych z tytulu roszczei pracownik6w, b) spiate nale2nosci z tytulu zobowi4zari publicznoprawnych, c) splatg nalezno6ci z tytutu zobowi4zart cylvilnoprawnych c'trjgtych ugocl4 restrukturyzacyjn4, d) pokrycie koszt6w oplat prowizyjnych dla BGK. Zadhtaenie na dztert bilansowy wynosi kwotg ,20 PLN i zostalo potwierdzone prze'z Bank. Wyceny zobowiryari dokonano wg wartosci wymagaj4cychzaplaty.pozycja prawidlowa. Samodzielny Publiczny Zesp6i Zaklad6w Opieki Zdrowotnej Solec, r 1 RADc!t*lnnt 'tl 'r''1--rz^1lijl ;\;rrro Plottousti'

18 FTH-PK0FIT sp zo'o ul Rakowiecka a1 lok,28 Reg NllP Zob owi4zania kr6tkoterminowe Wykazane w bilansie na dzief,3l r. zobowi4zania kr6tkoterminowe wynosz4 k\.votq 2S ,19 PLN, s4 w prawidlowej wysokosci, zgodne z ewidencj4 ksiggcw4 i obejmuj4: I) zobowi4zania wobec pozostatych jednostek 2) fundusze specjalne I'LN 2.32' PLN ,19 PLN 2.3.I. Zob ow i4zanil wob ec pozostaly ch j ednos tek Zobowt4zania wobec pozostalych jednostek wykazane w bilansie na dziefi r. w kwocie ,61 PLN s4 w prawidlowej wysokosci, zgodne z ewide nci4 ksiggow4 i obejmuj4: 1) kredyy tpolyczki '7,32PI-N 2) zobowi4zanraz tytulu dostaw i uslug ,1-5 PI.N 3) zobowi4zania z tytulu podatksw, cel, ubezpieczefl i innych Swiadczeri ,54 PLN 4) zobowt4zania z tytulu wynagrodzeri ,74 PLN 5) inne zobowrqzanra 2 7'X219&Jel]].\l 25.) PLN L. Kredyty i pozyczki Zobowr4zania kr6tkoterminowe - kredyty ipo yczki wykazane na dzief. bilansowy w kwocie ,32 PLN, obejmuj4 kredyty ipo yczkt udzielone zgodnie z zawartymi umowanri : 1) Kredlt bankowy udzielony pruez Raiffeisen Bank Polska SpSlka Ak:yjna zgodnie z Umow4 CRD/20959/05 z dnia I4.t r. Kredyt udzielony zostal w kwocie ,00 PLN. Kredl.t udzielony zostal z przeznaczeniem na restrukturlzacjq fittansowq, w szczeg6lnosci na splatg wierzytelnosci cywilnoprawnych, publiczno..prawnych oraz pracowniczych. Zadluzenie na dziefi. bilansowy wynosi kwotg ,00 l'ln i zostalo potwierdzo ne przez B ank. 2) PoLyczka Magellan udzielona pruez Magellan S.A. z siedzib4 w Lodzi zi;odnie z tlmow4 pozyczki z dntaz7.o r. Zadluzenie na dzieri bilansowy wynosi kwotg :1,32 PLN. Wyceny dokonano w g wartosci wymagaj 4c y ch zaplaty. 2.3.L.2. Zobowi4zania z tytuhr dostaw i uslug Zobowi4zania z tytulu dostaw i usiug wykazane w kwocie ,15 PLN wyceniono wg wartosci wymagaj4cych zaptaty. Jednostka potwierdziia salda zobowr4zali przysiane przez kontrahent6w na l.4czn4 kwotg ,00 PLN. Do Samodzielny Pubticzny Zesp6l Zaklad6w Opieki Zdrowotnej Solei' Onia 6{.Of 200? r. zotrowi4zania R,AB4A f r r J,/ 4

19 P'IE-F[tOFIT sp zo.o ul Fakowiecka d1 lok 2B i Warszawa Reg NIP uregulowano w kwocie ,85 PLN, co stanowi 24,2l%o zobowr4zari z tytulu dostaw i uslug og6tem. 2.3,1.3. Zobowi4zania z tytulu podatk6w, cd, ubezpieczeri i innl'gh Swiadczeri Zobowr4zania z tltulu podatk6w, cel, ubezpieczeit i wykazane w kwocie ,54 PLN obejmuj4: 1) Podatek dochodowy od os6b frzycznych 2) Podatek dochodowy od os6b fizycznych od ZFSS 3) Podatek od nieruchomosci 4) Podatek od towar6w i uslug VAT 5) Sktadki ZUS innych Swiadczeri na dzief r. 6) Skiadki na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepeinosprawnyclt podatek dochodowy od os6b fizycznych obliczany byl w programie komputerowym L zayczkina poczet tego podatku odprowadzane byly nie zawsze w obowi4zujacych terminach. podatek dochodowy od os6b fizycznych w roku 2008 wyni6sl wg dekiaracji P1T-4R l4cznie ,00 PLN, z tego podatek od wynagrodzeri osobowych [t2,00 PLN i od wynagrodzeri bezosobowych ,00 PLN. Wynagrodzenia dla platnika wynioslo kwotq 2.617,00 PLN i pomniejszylo zobowt4zanie w pigciu miesi4cach 2008 r. Saldo na dziefi bilansowy w kwocie ,00 PLN dotyczy podatku <lochodrlwegod wynagrodzeri za miesi 4c grudziert.2oo8 r. Zobowi4zanie uregulowano w styczniu 20Q9 r., Podatek od nieruchomo6ci w kwocie ,33 PLN stanowi zobowi4z^nre z 2008 r. w kwocie ,00 PLN pomniejszone o nadplatg z 2001 r. w kwocie 8.612,(f/ PLN. Zob ow r4zanie dotyc hcz as nie zo stalo ure gulow ane' Podatek od towar6w i uslug VAT naliczany byl prawidlowo oraz odprowadzally \v obowi4zuj4cych terminach. Saldo w kwocie 2.554,03 PLN dotyczy nadwyzki podatku VAI naleznego nad naliczonym z miesi4ca grudnia 2008 r., zgodnie z deklaracjqy,\t-7 za grudziefi.20o8 r. Zobowi4zanie uregulowano w styczniu 2009 r' Skladki ZIJS naliczane byly w programie Platnik i nie byly odprowadzane \ r obowi4zuj4cych terminach. Saldo w kwocie ,18 PLN dotyczy : r skladek ZUS 2a2004/2005 r. ugoda nr 33. skiadek ZUS za2o07 r. ugoda nr 71. skladek ZUS za 2008 r ',::'a. skladki za Xtr 2008 r. t".,,'' :'' '1 Samodzielny Pubticzny Zesp6l Zakiad6w Opieki Zdrowotnej Solec ') ,00 PtN ,00 PI-N ,3:l PI-N 2.554,03 PLN I ,18 Pt,N Pl.N ,r1" PLf.l ,00 PLN ,00 Pl.N, t -4.3s3.032,53 PLN onloo''ons"'"'' ' ;l! i ' tl '''-'l ^r.,,-irl,tj ' -7'224'49 PLN ;rrrrlglplriilrolr':t''" 4--*- w

20 PTE-PKOFIT sp. z o.o ul Rakowiecka 4 i tok. 28 Reg NIP skladki za Xtr 2008 r. od um6w zlecefi ,16 Pl,N L4cznie w 2008 r. splacono kwotq ,22 PLN z nastepui4cych tytul6w : - skladki z ug6d - skladk:,22007 r. - skladki z 2008 r ,00 PLN 616.2_56,93 PLN r ,29 PLN Pozostala do sptaty kwota ,18 PLN. Sktadki na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych Zobowr4zanie z tytulu skladek PFRON w kwocie ,00 PLN wynika z naste;pujecycf1 tyui6w: o Nalrczenie skladek PFRON zaxiiz}ol r ,00 PLN. Skladkjza20O8 r. (miesi4ce: III, VI, D(-XII) ,00 PLN. Odsetki od PFRON 1129-OQ_PLN ,00 PI-N Dotychczas zobowi4zanie z tltutu PFRON zostalo uregulowane w kwocitr ,00 PLN (skladki zaxi2008 r.). Pozostale zobowi4zanie nie zostalo uregulowane. 2.3.L.4. Zobowi4zania z tytulu wynagrodzefi Zobowt4zania z tytulu wynagrodzefl wykazane na d2ie6, r. w ktvocie ,74 PLN obejmuj4 zobowi4zanra z tytulu wynagrodzeri osobowych i bezosobowych. Wynagrodzenra zostaly wyptacone w kwocie ,21 PLN, co stanowi 98,J27c,. Wyceny dokonano w g warto6ci wymagaj 4cy ch zap!.aty. 2.3.I.5. Inne zobowi4zania lnne zobowr4zama wykazane na dziefi, r. w kwocie 2.' ,86 Pi,N obej muj 4 nastgpuj 4ce pozycje: 1) Potr4cenia z list plac ,83 P[.]{ 2) Kaucje, wadia i zabezpieczenia wykonania rob6t 3) Rozliczenie Srodk6w sta2ysci, rezydentury ,74 PL,N ,21PLN 4) Nie zwr6cone Srodki na dotacje 130'091,3'l PLN 5) Obci42enie pruezrjrz4d Miasta z tytulu spiaty kredytu, odsetek, itp. 2,f,4J13f,.4PLI ,86 PLN Dotychczas uregulowano kwotg ,26 PLN, co stanowi 9,46Vo. Kaucje i depozy'ty zostan4 rozliczone po wygasnigciu um6w. Wyceny dokonano wg warto6:i wymagaj4cych zaplaty. Nie stwierdza sig sald przedawnionych i nierealnych Saniodzierny pubriczny zesp6r Zakrad6w opieki Zdrowotnej sf.*. r^ * I t lt o-l -^Ut.f l-^l^: ;'.,", *. '- 'jrn.nn Tbtitou'*n"'"-,::ff

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: ll,allr.ll 32-266-84-14 hftp://wwwnfrn,com.pl e-mail:biuro@raf,n.com.pl ll\-@ffi//ll Ntp 644

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r.

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r. F N A N S - S E R V E S ZESP& DORADCOW FNANSOWO-KSEGOWYCH SPOLKA z 0.0. (z wylqcznym udzialem Stowanyszenia Ksi~gowych w Polsce) GRUPA FNANS-SERVS 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 RAPORT z badania lqcznego

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-08-10 22:58:22 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. O P I N I A z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Opinia biegłego rewidenta z łącznego badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH i GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z 2002

Bardziej szczegółowo

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l"

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l 19 grdt{r zocr, P Ir FOrlGtFu l8sgdot dic rof,&r SJ. r rl.ldbtu rr!&{a ott2 A tbryrt.ns.l" :d.quu$srjc Ir NINIEJSZY PLAN POTACZENIA (,,Plan Poleczenia") zostal przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 2070 Regon: 010675718 NIP: 536-000-07-95 www.lidmar.com.pl

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 2070 Regon: 010675718 NIP: 536-000-07-95 www.lidmar.com.pl le1lidmar Audyt Doradztwo Finanse podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 2070 Regon: 010675718 NIP: 536-000-07-95 www.lidmar.com.pl OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGLEGOREWIDENTA dotycząca

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Warszawa, 29 luty 2012r. na które

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię

Raport uzupełniający opinię Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego BUMECH Spółka Akcyjna w Tychach za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Warszawa, kwiecień 2009 r. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA...2

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT. MOJ Spółka Akcyjna. w Katowicach, ul. Tokarska 6

RAPORT. MOJ Spółka Akcyjna. w Katowicach, ul. Tokarska 6 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ DOTYCZĄCĄ MOJ Spółka Akcyjna w Katowicach, ul. Tokarska 6 WPROWADZENIE DO RAPORTU 1. Badaniem objęto sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie Zarządu... s.3 2. Wprowadzenie do sprawozdania... s.4 3. Bilans.... s.9 4. Rachunek zysków i strat... s.12 5. Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

zdzrar,alnoscl SPRAWOZDAT{In ZARZADU KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO SP. Z O.O. W ROKTJ 2OO7 Krak6w ) marzec 2008 r.

zdzrar,alnoscl SPRAWOZDAT{In ZARZADU KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO SP. Z O.O. W ROKTJ 2OO7 Krak6w ) marzec 2008 r. KFa/eKCr\fidg K[ F'-&FaK TKm H rut} Lc]r$ E mxf.j\f SPRAWOZDAT{In ZARZADU zdzrar,alnoscl KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO SP. Z O.O. W ROKTJ 2OO7 Krak6w ) marzec 2008 r. l. Dane wstgpne Informacje ogdlne

Bardziej szczegółowo

SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE

SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE za rok obrotowy 2008 S POT.ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44,I/YJAS

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL

Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL kontroli kompleksowej Miasta Rzeszowa przeprowadzonej w dniach od 15 listopada 2011 r. do 16 stycznia 2012 r. na podstawie upowaznienia nr 46/K/2011

Bardziej szczegółowo