RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC"

Transkrypt

1 Za. y'ar.znik 'y'r I Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. FIRMA AUDYTORSKA (koncesja nr 254) 'Warszawa, ul. Rakowiecka 4L lok. tel o fax NIP o kapital zaklalowy z1 S4d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzial Gospodarczy KR.S RAPORT uzupelniajqcy opinig z badania sprawozdania finansowego SAM O D Z I ELNE G O PU BLI CZNE G O ZE SP O X-U Z,\KX,ADOW oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC z siedzib4 w Wars zawie, ul. Solec 93 za rok obrotowy Warszawa, 18 maja 2009 r. l t *nuca IRA*NY p,,,n, /oti*nlr sh o- Kul oi

2 PTE-PROFIT sp. zo.o ul. Rakowiecka 41 lok. 28 Reg NIP SPIS TRESCI L. CZnSe OC6lXa, 1. Identytikacja badanejednostki 2. Dane identyfikuj4ce podmiot uprawniony i biegtego rewidenta 3. Informacja o sprawozdaniu finansowym jednostki zapoprzedni rok obrotowy 4. Informacja o badanym sprawozdaniu fi,nansowym zatokobrotowy 5. Pozostate ustalenia i informacje B. ANALIZA SYTTJACJI IVIUATKOW&J, FINANSOWEI I WI.NII(U FINANSOWEGO BADANEJ JEDNOSTKI 8 1. Podstawowe zjawiska i tendencje 8 2. OcenawskaZnikowa sytuacji finansowej jednostki 9 3. Ocena og6lna sytuacji maj4tkowej i finansowej 11 c. cz4scszczf,col,owa 2 t t I. Ustalenia dotycz4ce stosowanego systemu rachunkowosci t2 1. PrawidlowoSi stosowanego systemu rachunkowosci Dzialanie systemu kontroli wewngtrznej w powi4zaniu z systemem rachunkowosci 13 U. Inwentaryzacjarjej zakres i spelnienie wymog6w ustawowych III. IV. Prawidlowo66 i rzetelno66 ujgcia poszczeg6lnych pozycji bilansu 1. Aktywa trwale 2. Aktywa obrotowe 3. Charakterystyka pasyw6w bilansu Przychody i koszty ksztaltujace wynik finansowy L2 L l D. USTALENIA POZOSTALE 1. Ustalenia dotycz4ce rnformacji dodatkowej 2. Ustalenia dotycz4ce zestawienia zmian w kapitale wlasnym 3. Ocena rachunku przeplyw6w pieniqznych E. INFORMACJA KONCOWA Samodzielny Publiczny Zesp6l Zaklad5w Opieki Zdrowotnej Solec L,.'tr

3 P'I'H-PR OFIT Sp, zo,o ul Rakowiecka d1 lok l Warszawa Reg NIP L. CZnSi OC6lXa 1. Identyfikacja badanej jednostki Samodzielny Publicz ny Zespol Zal<lad6w Opieki Zdrowotnej Warszawa - Sr6dmiedcie powstai w wyniku przeksztalcenia z Publicznego ZakJadu Opieki Zdrorvolnej Warszawa - Sr6dmieScie. Podstaw4 przeksztalcenia byla Uchwata Nr 1078/LXVIV98 Rady Gminy Warszawa - Centrum z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie przekszl.aicenia Z,espcilu publicznyc hzakj.addw Opieki Zdrowotnej Warszawa - Sr6dmiescie w samotlzielny z:aklad. Statut uchwalony zostal Uchwal4 Nr l/200i z dma ' t. Zrnian w St.atucie dokonano Uchwal4Nr zdnra24.0l.2001r. W dniu r. z;mietric,no par. 1, ust. 3 Statutu. Kolejnych mian w Statucie dokonano: - Uchwal4 Nr XLVIV 1216/2008 Rady Miasta Stolecznego Warsz awy z dni.r 1l' r' - zgodnie z Uchwat4 Nr 7/2005 Rady Spote cznei SPZZOZ z dnia 30' r. - Uchwal4 Nr LXV Rady Miasta Stolecznego Warszawy z dnia r.'- zgodnie zrjchwal.4nr 19/2005 Rady Spote cznej SPZZOZzdnia ii r- Zmiany w zakresie nazwy badanej Jednostki z,,samodzielny Publiczny Zesp6l Zaklad6w Opieki Zdrowotnej Warszawa - Sr6dmie6cie" na,,samodzieln)' Pobt'"rttt Zespol Zal<lad.6w Opieki Zdrowotnej Solec" dokonano w Rejestrze Stou arzyszefl, krnych Organizacji Spolecznych i Zawodctwych, Fundacji i Publicznych ZakladSw Opieki Zdrowotnej w dniu r. sygnatura akt WA.XD( NS-REJ.KRS/I Wpis do Rejestru Publicznego Zaklad6w Opieki Zdrowotnej w S4dzie Rejonorvym dla n. sr. Warszawy XVI Wydziat Gospodarczy - Rejestrowy nast4pil w dniu 1t3 grudnia 1998 r. pod numerempzoz- 62. Wpis do S4du Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydziat Gospodarcz'y Krajowego Rejestru S4dowego - Rejestr Stowarzyszeri, innych Organizatji Spolecznyclt i Zawodowych, Fundacji i Publicznych ZakJad6w Opieki Zdrowotnej nar;tqpil u' dniu 30 kwietnia 2002 roku pod numerem KRS ' Siedzib4 jednostki jest Warszawa. Zaklad, zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody - wpis uzyskano w dniu 1'l sierynia 1993 r. pod Nr PfW126/93. Organem zaloiycielskim Zakladu jest Utz4d m. st' Warszawy' Przedmiotem dzialalno6ci Ze;notu jest: organizowanie i prowadz,:nie dzialellnosci "? -, 4' {\ r'4 '-"" :',:i' ') -^"' *' 'r'' I ' ' -*1 '-': I l/l,-1..,.,/r, * q -,-M

4 PTE-PRO FIT sp z o o ul. Rakowiecka a 1 lok. 2B Reg ' NIP S5 leczniczej, di agno styc znej, or az promocj a zdrowia. Celem Zespofu jest (zgodnie z odpisem z KRS) : zapewnienie ludnoscr zarrieszkalej na terenie dzialanta Zespolu Swiadczefi zdrowotnych sluz4cych zachowa,riu, ral.owaniu, przy\,vracaniu i poprawie zdrowia oraz innych dzialafi medycznych wynikajry:ych z procesu leczenia. 7nsp6t uczestniczy w realizacji zadaf. dydaktycznych i badawczych rv porvi4zaniu z udzielaniem Swtadczefi zdrowotnych i promocji zdrowia. 7nsp6l udziela r6vrniez Swiadczefi zdrowotnych cudzoziemcom i innym uprawnionym oraz nieuprarvnionym na zasadach okreslonych w Ustawie o powszechnym ubezpreczeniu zdrowotnym' Jednostkami organizacyjnymi Zespolu s4:. Szpital Sr6dmiejski z 6 oddzialami i 2 pododdzialami,. poradnie specjalistyczne wykonuj4ce Swiadczenia w nastgpuj4cych zakresach: chirurgii og6lnej, otolaryngologii, urologii, reumatologii, okulistyki, diabetologii, neut'ologii, kardiologii, dermatologii, endokrynologii, ortopedii, poloznictwa i ginekologii, gastroenterologii, proktologii, leczenia b6lu, gruilicy i chorsb piuc, nefrologii, logopeclii, alergologii, zdrowia psychicznego,:uzalelnieri od alkoholu, medycyny pracy,. Zakl,ady Rehabilitacji Leczniczej i Punkt Domowej RehabilitacjtLeczriczej, o OSrodek Psychologiczno-Terapeutyczny,. Dzienny Oddzial Psychiatryczny, o lnternistyczny Punkt Konsultacyjny,. Poradnie stomatologii, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji i protetyri,. Pracownie diagnostyczne. Rok obrotowy w Zespole pokrywa sie z rokiem kalendarzowym. Kapitat (fundusz) wlasny na dztefi. 3L r. wynosi kwotg ,70 PI-,N i obejmuje: 1) Kapitat (fundusz) podstawowy ,77 PLN 2) Kapital (fundusz) zapasowy 0,00 PLN 3) Stratg z lat ubieglych ,45 PLN 4) Stratg netto ,02 PLN Kapital zaloiycielski na dzieri 3I r. wynosi kwotg ,77 Pl,N. Zatrudnienie przecigtne w okresie badanym wynioslo 484,16 etatdw, nittomiast w roku poprzedzaj4cym rok badany wynosilo 493,39 etat6w. Organem zarz4dzaj4cym, kieruj4cym prac4 Zespolu i odpowiedzialnym za jego dzialalnosi jest Dyrektor. Dyrektora powoluje organ zalozycielski. Samodzielny Publiczny Zesp6lZaklad6w Opieki Zdrowotnej Solec I i...:\.\ :., I-'-"" ll::l") ^"xehn" ='-'-i.l &FD*,, ^vo_krrllri $fl1tt.ar A T l dtotkous'u" ' '

5 PTE-PROFIT sp zo.o ul. Rakowiecka a1 lok 28 Reg , NIP s Dyrektor zaru4dza Zespoiem pzy pomocy : 1. Gt6wnegoKsiggowego, 2. Z-cy Dyrektora ds. Lecznrctwa, 3. Naczelnej Pielggniarki, 4. Pielggniarki KoordYnuj4cej, Dyrektorem Zakiadu Opieki Zdrowotnej od dnia l7 czerwca 2008 r. jest Pani mgr Erva Miktaszewska. Gl6wnym Ksiggowym od dnia 01 kwietnia2009 r. jest Pani mgr Teresa Ron:anowska. W 2008 r. stanowisko Gi6wnego Ksiggowego objgte bylo pruez Pani4 Gra2ynE Pietrzykowsk4 w okresie od 11 sierpnia 2008 r. do 10 listopada 2001i r", przez Pana Boguslawa Alancewicza w okresie od 17 listopada 2008 r. do 16 lutego 2009 r' W sktad Rady Spolecznej wchodz4 nastqpuj4cy przedstawiciele: 1) Przewodnicz4cy - Pan Krzysztof Silny 2) Cztonek - Pani Ewa StarzYfska 3) Czlonek - Pan Tomasz Sybilski 4) Czlonek - Pan prof. Wojciech Noszczyk 5) Cztonek - Pani Malgorzata Kobus 6) Czlonek - Pan Bartlomiej Kokoszka 1) Cztonek - Pani Marta Zajdel 8) Czlonek - Pani Malgorzata Zuber-Zielicz 9) Czlonek - Pani Agnieszka Turadek-G6rna Samodzielny Publiczny Zesp6l ZaLdad6w Opieki Zdrowotnej Solec otrzlmal z Gl6wnego Urzgdu Statystycznego numer identyfikacyjny REGON (Zaltviadczenie z dnia r.) i z I Urzgdu Skarbowego Warszawa Sr6dmiescie numer identyfikacji podatkowej NIP (Potwierdzenie nadania z dnra r.). 2. Dane identyfikuj4ce podmiot uprawniony i biegtego rewidenta przeprowadzaj4cego w jego imieniu badanie sprawozdania finanso'lvego 2.1. Wyb6r podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansorvego Jednostki za rok obrotowy 2008 zostal dokonany przez Biuro Polityki Z,Jrowotnej Urzgdu m. st. Warszawy na podstawie upowaznienia Prezydenta m. st. \Varszawy ltlr GP /2008 z dnia 30 wrzesnia 2008 r. '.'. :,, : ' : * : I L. Samodzielny Publiczny Znsp6l ZakJad6w Opieki Zdrowotnej Solec,!,/'' j..k

6 PTE-PROFIT sp zoo ui. Rakowiecka a1 lok.2b Reg NIP Z.Z. Badanie zostalo przeprowadzone stosownie do zawartei Umowy Nr A-45l09 na badanie i ocene sprawozdania finansowego z dnta 25 lutego 2009 r. poniigclzy Jednostk4 badan4, a uprawnion4 do badania sprawozdaf finansowych P'IEpROFIT Sp6lka z o.o. w Warszawie, wpisan4 na listg podmiot6vr uprau'nionych do badania w Krajowej Izbie Bieglych Rewident6w pod numerem 250. Sp6tka jest takze zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S4dowyrn pod numerem KRS w S4dzie Rejonowym dla m.st. warszawy w w'uszawie. L.J. Badanie przeprowadzil z upowtznienia wylej wymieniorrego podmiotu uprawnionego, biegty rewident Teresa Bednarek nr leg' KIBR 63ll l8i6 w siedzibie Sp6tki w dniach od23 kwietnia 2009 r. do 18 maja 2009 r. 4 ^ L.+- Zar6wno podmiot uprawniony PTE-PROFIT, z kt6rym Jednostka badana zatvarla umowg o badanie, jak i biegiy rewident Teresa Bednarek, s4nrezalelni od badanej Jednostki w rozumieniu przepis6w art. 66 ust. 2 ustawy o rachunkrwosci. 3. Informacje o sprawozdaniu finansowym jednostki za poprzedni rok obrotowy. Sprawozdanie finanso we za rok poprze dzai4cy rok badany, w kt6rym: 1) suma bilansowa wynosila 2) pnychody netto ze sprzedaly tzr6wnane z nimi wynosily 3) wynik finansowy netto stanowil kwotg bylo badane przez bieglego rewidenta z podmiotu uprawnionego do baclan.a Pol-Tax Sp. z o.o. uzyskuj4c opinig bez zastzezefi (z informacj4). Sprawozdanie za 2O07 r' zostato zatwierdzole przez Prezydenta m. st. Warszawy w dniu 14 lipca 2008 r. t ptzektrzane do Pierwszego Mazowieckiego Urzgdu Skarbowego w Warszawie w dniu 17 lipca t'. a do S4du Rejonowego dla m. st. Warszawy Xtr Wydziat Gospodarczy Kraiowego Rejestru S4dowego w dniu 08 sierpnia 2008 r' Stratg netto w kwocie ,57 PLN, zat:wterdzon4przez Prezydenta m st' Wzuszawy w dniu 14 lipca 2008 r., postanowiono pokryi z funduszu zakladu powstalego z zvsk6w lat przysziych. Sprawozdanie finansow e za 2OO7r. zostalo zsloszone do ogloszenia w Monitorze Polskim IJ, w dniu 12 sierpnia 2008 r. -": "n / 91i id,lr!i. ''' -,. -;, t* L': ' I ' ' ' Samodzielny Publiczny 7nsp6l ZakJadlw Opieki Zdrowotnej Solec 4:: ^ tj^.* :'tgp.dull.-,..,.,, ^ er#j*'r'".'' - t'liiuu 19.r1u8.6,15,69 PLN 28.' ,57 PLN ,57 I',l-N w

7 ts'l-h-pr O!'I'f Sp, z o.o ul. Rakowiecka d 1 Iok. 2B Wars73y7s Reg , NIP Bilans zamknigcia, za rok popruedzaj4cy rok badany, zostal wprowa(lzony do ksiqg rachunkowych jako biians otwarcia na dziei zostala zachowana roku. Zasada ci4glosci bilansowej 4. Informacja o badanym sprawozdaniu finansowymz rok ollrotorvy L Przedmiotem badania bylo sprawozdanie finansowe Szpitala 2a2008 r., na kt6rc skiadaj4 sig: a) wprowadzenie do sprawozdania, b) bilans sporz4dzony na dzie(r 31 grudnia 2008 r., kt6ry po stronie aktpv6w i pasyw6w wykazuje sumg c) rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. zamykaj4cy sig strat4 netto w kwocie d) zestawienie zmian w kapitale wlasnym zarok obrotowy od I stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazuj4ce zmniejszenie kapitalu o e) rachunek przeplpv6w pienigznych za rok obrotowy od I stycznia do 31 grudnia 2008 r. 17.'/93.L25,68 Pf,N -5.2:" PLN -6._(;56.991,57 PLN D wykazuj4cy zwigkszenie stanu tych Srodk6w o dodatkowe informacje i objasnienia. L ,52 PLN.+.L. A ' Ponadto przedmiotem badania byty ksiggi rachunkowe i dokumentacja finansowo-ksiggowa, na podstawie kt6rych sporz4dzono sprawoz(lanie finansowe. 5. Pozostale ustalenia i informacje 5.1. Dyrekcja badanej Jednostki zlo yla w dniu 18 maja 2009 r. oswiadczenie r: kompletnosci, rzetelno6ci i prawidlowo5ci sprawozdania finzmso$,ego przedstawionego do badania i stanowi4cych podstawg jego spcrz4dzernia ksi4g rachunkowych. Dyrekcja oswiadczyla, 2e w dodatkowych infonnacjacli i obja5nieniach ujawnila wszelkie zobowi4zania warunkowe oraz z;aistniale do dnia zakortczeria badania zdarzeria, wplywaj4ce w spos6b istotny na wielkosi danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za badany t"f " 9:Iildczenie to jest skladnikiem dokumentacji roboczej z badania.,, srdc$ 9l'4 * "lf Solef.ii f.* {CFC : ^"'""'":^ ' " Ii',, /,.:,'ljuli:;fl ;\r1t$' -.^ rtc,tl/i (_/y.l i,z Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaklad6w Opieki Zdrowotnej

8 PTE-PR-OFIT sp zoo ul. Rakowiecka a 1 lok. 28 Reg. 010r l!lp W trakcie badania Jednostka udostgpnila badaj4cemu dokumenty i informacje niezbgdne do przeprowadzenia badania. Z tego t1'tulu nie nast4pilo ograniczenie zakresu badania Do obowiqpk6w badaj4cego nie nalezato wykrycie i wyjasnienie ewentualnych zd.arzefi podlegaj4cych Sciganiu (np. naduzyi) oraz innych nieprawidiowosci, jakie mogtyby wyst4pi(, poza systemem rachunkowosci badanej Je;dnostki Badanie przeprowadzono w czgsci metod4 wyrywkow4. Z uwagi na r:graniczenia wlasciwe kahdej kontroli, istnieje ryzyko, ze pewne nieprawidlorvosci nie zostaiy wvkrvte. B. ANALIZA SYTUAqII MAIATKOWEJ, FINANSOWEI FINANSOWEGO BADANEJ JEDNOSTKI \4nr/NIKtl 1. Podstawowe zjawiska i tendencje 1) Rok 2008 w dzialalno6ci Samodzielnego Publicznego Zespolu Zt,I<1ad6w Opieki Zdrowotnej Solec byl okresem nieznacznego zmniejszenia obrot6w oraz spadku aktywiiw. Przychody z caloksztaltu dzialalnosci osi4gnqly kwotg ,0 tys. PLN i byly, nizsze o I,23Vo w stosunku do roku ) Maj4tek calkowity badanej Jednostki na koniec 2008 r. wyni6st kwotg ll.'7c)3,i tys. Pl,lri i zmniejszyl sig w stosunku do roku poprzedniego o 6,79Vo. W konfrontacji ze wskz.iznikienr inflacji mozna m6wii o spadku realnej warto6ci maj4tku. 3) Strata ze sprzedazy wyniosla kwotg ,3 tys. PLN i w por6wnaniu do roku 2007 zmniejszyla sig o 7.252,3 tys. PLN. 4) Strata ze sprzedazy zostala zwigkszona ujemnym wynikiem na dzialalno6ci pozostalej operacyjnej (strata -426,8 tys. PLN) i zostala zwigkszona ujemnym wynikienr na dzialalnosci finansowej (strata ,7 tys. PLN) oraz zostata zwigkszona ujemnynr wynikiern na dzialalnosci nadzwyczajnej (strata -232,4 tys. PLN), co wynika z pozo:,talych koszt6w operacyjnych z tytutu zaplaconych kar i optat sankcyjnych, odpisanych naleznosci przedawnionych i nie5ci4galnych, odszkodowari kar umownych zaplaconyctr i innych oraz z koszt6w finansowych z tytuiu odsetek od zobowi ry,a(t podatkowych i zobowi4zari u,obec kontrahent6w atak2e ze strat nadzwyczajnychz tytulu odsetek i prowizji od przyczki BGK. 5) ZarSwno strata brutto j ak i strata netto wyniosla kwotg ,2 tys. PLN i zmn ie-j szyia sie o 351,8 tys. PLN w por5wnaniu do roku j'' Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktad6w Opieki Zdrowotnel Sf;"" :.": ^ t a: :::r: *njf,n;t '.,ft il,l,-n-lirillrl ' '"n b/nfi'otn*^ " rr-#

9 PTE-PROFI'f sp zo.o ul Rakowiecka 41 lok.28 Reg NIP Ocena wskalnikowa sytuacji finansowej W ocenie wskaznikowej sytuacji finansowej uwzglgdniono nastgpuj4ce lryteria: 1) plynnosi finansowa, 2) rentownosi dzialalnosci gospodarczej, 3) akty'wno5i wykorzystaniazasob6w, 4) zadlulenie, 5) stabilizacjg. Obliczenie wskazniksw przl,jetych do oceny przedstawione zostato w zal4czrtlkl do raportu. Nizej przedstawiono tylko wyniki stosownych obliczeri i ich tendencje:. Lp. Nazwa wskaznika,(h ^hti J.m. I II 4 5 f) 7 III 8 9 l0 l1 t2 Wskalniki plynno6ci fi nansowej WskaZnik plynnosci finansowej biel4cej (I stopnia) WskaZnik plynnosci szybki (II stopnia) WskaZnik plynno5ci bie 4cej (got6wkowy) III st. WskaZniki rentowno6ci WskaZnik rentownosci przychod6w brutto WskaZnik rentownosci przychod6w netto WskaZnik rentowno6ci aktyw6w netto WskaZnik rentowno5ci kapitat6w netto Wskalniki aktywno6ci gospodarczej WskaZnik rentowno6ci sprzedaly WskaZnik produktywno6ci aktyw6w WskaZnik rotacji zapas6w w dniach WskaZnik rotacji nale2nosci w dniach SzybkoSi obrotu zobowi4zaniami Samodziclny Publiczny 7nsp5l ZakJad6w Opieki aktvwa obrotowe zobowi4zania kr6tk. wsk maiatek obr. - zapasl zobowi4zania kr6tk. wsk Srodki pieniezne zobow. kr6tkotermin. wsk wvnik brutto x 100 przychody og6lem wvnik netto x 100 przychodv os6lem wynik netto x 100 aktywa og6lem wvnik netto x 100 kapitalv wlasne wynik ze spr-zedazv x 100 przvchodv zesorzedant przychody os6lem aktywa og6lem zapasy og6lem x 365 koszt wl" sprzedazy nale2no6ci z tytulu dostaw x 365 sprzeda2 produkt6w i towar6w zobowi4zania z tytulu dostawiuslusx365 koszty dzialalno6c! ooeracvinei..1 ope* Vo Vo Vo Vo Vo wsk. dni dni dni wskaznik za rrrk {Y 0,36 0,35 0,06 16, q )6 23,88-30,58 1,76 2 4l 124 0,2 0,2( 0,0r -a),l.l I 1,8r,8(; tendencja sjradk.owa spadkowa wzrostowa wzrostowil \!'zrostqwa spadkowa wzrostowa \vzrostowa wzrostowa bez zmian spadkowa w,rrostowa Q,,t#

10 PTE-PROFIT sp zo.o ul Rakowiecka d 1 Iok. 2B Reg s00 NIP WskaZniki zadluienia O g6le m wskaznik zadluiertta WskaZnik stabilizacji - pokrycie aktyw6w trwalych kapitalami wlasnymi Udzial kapital6w obcych w finansowaniu aktyw6w aktywa og6lem kapitaly wlasne + rezerwy + zobowi4; zania dlueot. x 100 aktywa trwale kapitalv obce x 100 aktywa og6lem \vzrostowa spadkowa wzr0stowa Zestawione wskazniki pozwalai1 na nastgpuj4c4 syntetyczn4 oceng sltllacji finansowej badanej Jednostki: 1) Wskafniki plynno6ci finansowej I i II stopnia ksztaltuj4 sig na niskim l)oziomie, poni,iei normy i wykazuj4 tendencje spadkowe. Natomiast wskaznik plynnosci finansowej III stopniil (got6wkowy) ksztaltuje sig r6wnie na niskim poziomie, ponizej norml/ lecz rvykazuje tendencjg wzrostow4. Niedostatek Srodk6w pienigznych w strukturze aktyvsw obrotr:wych moze powodowai trudno6ci w operaty$'nej obsludze platnosci zobowk4zafl. 2) Wskalniki rentowno6ci przychod6w brutto, rentownosci przychod6w n,:tto, lentowncldci aktyw6w, rsntowno6ci kapital6w wlasnych s4 ujemne z uwagi na stral.g spowclclowan4 wysokimi kosztami w relacji do przychod6w. Wskafnlk udzialu koszt6w og,5lem w warlorlci przychoddw og6tem wyni6sl II5,8lVo, a w roku poprzednim wynosil on 116,67%o. Og6lnie mozemy stwierdzii, 2e badana Jednostka nie jest rentowna. 3) WskaZniki aktywnosci gospodarczej - wskaznik rentowno6ci sprzeda:iy jest ujemny z uwagi na stratg ze sprzedazy spowodowan4 wysokimi kosztami operacyjnymi w relacji do przychod6w z dzialalno6ci operacyjnej. WskaZnik produktywno6ci aktyw5q' mozemy ocenii pozytyr,vnie, ksztattuje sig na dosi wysokim poziomie i wykazuje tendencjg wzrostow4. Cykl obrotu zapasami trwa dwa dni i nie zmienil sig. Skr6cenie cyklu rozliczanta naleznosci korzystnie wplywalo na wskazniki plynnosci finansowej. SzybkoSi obrotu zobowi4zanizrmi trwa ponad cztery miesi4ce i wykazuje tendencjg wzrostow4. 4) WskaZnik zadfuzenia - og6lny wskaznik zadluzeniaksztaituje sig na wyr;okim poziomie i wykazuje tendencjg wzrostowq. 5) WskaZnik stabilizacji - pokrycie aktyr,v6w trwalych kapitalami wlasny;ni jesr ujcmne z uwagi na ujemny kapital wlasny. Udzial kapitai6w obcych w finansowaniu aktyw5r'r ksztaltuje sig na wysokim poziomie i wykazuje tendencjg wzrostow4. 1.,"., ;'1-1'.'.i1ir; ono&l+';hrvuv ;,..,,., "l: i:'t. ^_,,,; nt.orsko.'{r'ir"i1 A Iltr" I / Samodzielny Publiczny Zesp6l Zakladdw Opieki Zdrowotnej Solec,if,

11 PTE-PROFIT sp zo.o ui. Rakowiecka 41 lok.2b Reg. 010t00900, NIP '95 3. Ocena og6lna sytuacji maj4tkowej i finansowej Zjawiska i podstawowe tendencje, jakie miaty miejsce w Samodzielnym PubJicznym Zespole Zaklad6w Opieki Zdrowotnej Solec w 2008 r., wskazuj4, ze og6ln4 sytuarjg rnaj4tl<ow4 i finansow4 mozemy ocenii jako trudn4. Szpital poni6sl kolejn4 stratg i nir: jest rentowny. Zmntejszyl sig maj4tek w ujgciu realnym. Niska jest plynnosi finansowa i wysoki stopief zadltaenta. Struktura kapitalowa nie jest prawidlowa. Kapital wlasny jest uj:mny i na dzit:n bilansowy wynosi kwotg ,70 PLN. L4czne straty na dzie(t 31 grudnia 2008 r. wynosz4 kwotg ,47 PLN i wielokrotnie (blisko trzykrotnie) prze'l<raczaj4 kapitat (fundusz) podstawowy, kt6ry nadzie(t 31 grudnia 2008 r. wynosi kwotg ,77 PI-N. Dalsze funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Zespolu ZakJad6w Opieki Zdrowotne.j, naszym zdantem, j est zagro2one. Ze struktury i dynamiki bilansu wynika,2e:. suma bilansowa zmniejszyla sig o ,01 PLN i stanowi 93,2lVo sumy bilansowej 2O0'/ r., r aktywa trwale zwigkszyly sig o ,39 PLN i stanowi4 106,47Vo aktyw6w trwaiych 2OO1 r. o aktwva obrotowe zmniejszyly sig o ,40 PLN i stanowi4 7.1,51.o/o aktyw6w obrotowych2}0l r.,. kapital (fundusz) wlasny zmniejszyl sie o ,57 PLN, c zobowilzania i rezerwy na zobowi4zania zwigkszyty sig o ,56 PLN i stanowie II2,397o tych zobowi4za(t i rezerw 2007 r. Ze struktury i dynamiki rachunku zysk6w i strat wynika, ze:. przychody ze sprzeda2y i zr6wnane z nimi zwigkszyly si7 o ,05PLN i stanowi4 Il5,8l7o tych przychod6w 2007 r., o koszty dzialalno6ci operacyjnej zmniejszyty sig o ,81 PLN i stanowi4 92,44Vo tych koszt6w 2007 r., o strata netto zmniejszyia si9 o ,55 PLN.

12 PTE-P'ROFIT sp zoo ul. Rakowiecka a 1 lok. 28 Reg , NIP c. cz&se szcznc6r,owl' I.USTALENIAD}TYCZACESToSowANEGoSYS,TEMU RACHUNKOWOSCI 1. Prawidtowo6d stosowanego systemu rachunkowo6ci RachunkowoSi badanej jednostki prowadzona jest na podstawie Ustawy o rachunkorv'r(ci z dnia rgg4 r. (Dz. Ustaw z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z p6aniejszymi zrnanami) oraz na podstawie Zakladowego Planu Kont. System rachunkowosci w Jednostce ustalono postanowieniamizarz4dzenianr61200gdyrektorasamodzielnegopubliclznegozespolu Za <J'ad6wopiekiZdrowotnejSolecwWarszawiezdnia2S.o.2009rokuwsllrawieusl.alenia dokumentacj i przyj Etych zasad (potityki) prowadzenia rachunkowosci' ZatJadowY Plan Kont obejmuje: 1)wykazkontsyntetycznych(ksiEgigt6wnej)orazobowi4zuj4c4analityl<e;, 2)opisfunkcjonowaniakontizasadksiggowaniaoperacjigospodarczyct., 3) zasadyprowadzenia ewidencji analitycznej na kontach ksi4g pomocni':zych' 4)zasadywycenyaktyw6wipasyw6worazustalaniawynikufinansowelSo' 5) w ykazprogram6w komputerowych stosowanych ptzezjednostkg' 6) zasady archiwizowania i ochrony danych' czgstotliwosi i zasady inwentaryzacii, weryfikacji aktyw6w i pasyw6w zc'staly ustalonr: w lnstrukcj i lnwentaryzacyj nej' Podczas badania stwierdzono, 2e tachunkowosi prowadzona jest w spos5b ci4gly wedlug z g6ry ustalonych zasad, metod i wzor6w' w wyzej wymienionych przepisach i instrukciach wewngtrznych. Podstawg ujqcia operacji gospodarczych w ksiggach rachunkowych stanotl,i4 do';vody ksiegowespetniaj4cewymogiprzepis6wrozdzia u2ustawyorachunkowosr:i. StwierdzonokompletnoSiiprawidlowoSiksi4grachunkowychorazdokonanychzapis6ww powi4zaniu z dowodami ksiqgowymi' Bilans oraz pozos tale cz96ci sprawozdania finansowego sporz4dzone zostaly na podstawie ksi4grachunkowychzawietai4cychsaldazbilansuotwarciaorazwszystki':operacjeujqtew ksiqgach za rokobrotowy w spos6b udokumentowany dowodami ksiggow-r'rlri' spelniaj4cymi wymogi przepis6w ustawy o rachunkowosci, otaz zestawienia obrot6w i sald z kont ksiegi gi6wnej i sald kont szczeg6lowych do wybranych kont ksiggi g16w^ej' s'artosr:i ak'ty"vr'6vs i pasyw6w wykazane w bilansie, potwierdzone zlsfafv in\ tfntryzaq4 przeprowttdzon4 nasrepuj4cymi metodami: Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaklad6w Opieki Zdrowotnej Solec I \? 'i":rttl:r.i, nln*o' B,ADoN sh o- I{r tl o t x,"o tftin'tl 1.) ll / t...'4fl /<A, / )

13 ul Rakowiecka A1 lok ^ WarsZawa He Ntp 521_008_89-9s 1) spisem z natvry, 2) potwierdzeniami said, 3) weryfikacj4 stan6w' lnwentaryz aciqprzeprowadzono zgodnie zzarz4dzeniem Wewnqtrznym Dyrt:ktora' Ksiggi rachunkowe spelniaj4 wymogi plzepis6w ustawy o rachunkowo6ci, w lym takze zbiory tworz4ce ksiggi rachunkowe prowadzone przy u2yciu komputera' Ewiclencja ksiggorva operacji gospodarczych, prowadzonajest technik4 komputerowq przy zastosorvaniu Systemu SAGE Symfonia Finanse i Ksiggowo6i Forte 2007 a, na kt6ry Jednostka posiada licencjg' Gromadzenie zbior6w ich przechowywanie i zabezpieczanie nie budzi zastzelefi i spelnia wymogi przepis6w ustawy o rachunkowo6ci' Wyniki przeprowadzonego dla potrzeb oceny sprawozdania finansowego wyrywkowego badania ksi4g rachunkowych i dowod6w ksiegowych stanowi4cych podstawr; zapis6w u' nich ofaz powt4zart danych ksi4g rachunkowych z badanym sprawozdaniem finansorvym pozwalaj4 uzna1ksiggi rachunkowe za og6lnie spelniaj4ce warunek prawidlc'urosci' 2. Dzialanie systemu kontroli wewnqtrznej w ltowi4zaniu z systemem rachunkowo6ci Kontrolq wewngtrzn4 w jednostce sprawuje Dyrekcja, Gl6wny Ksiggowy i Pracownicy na stanowiskach kierowniczych. Nadz6r nad dzialalno6ci4 Jednostki pelni Rada Spoleczna' System organizacji i kontroli wewngtrznej ustalony zostal postanowieniami przedstawionymi w:,,schemacie Organizacyjnym" oraz,,instrukcji Obiegu i Kontroli Dokument6w"' Ustalone procedury organizacyjne i kontrolne pozwalaj4 na komplertne i poprawne udokumentowanie otaz ujqcie w ksiggach rachunkowych operacji gos'podar:czych a w szczeg6lnosci: 1) przychod6w, rozchod6w i stanu materiat6w oraz poziomu ich wyceny, 2) przychod6w i rozchod6w oraz stan6w 6rodk6w pienigznych i innych aktyrv6w pienieznych, 3) naliczania i wypiat wynagrodzeri' 4) gospodarowania niskowartosciowymi skladnikami aktyr;v6w trwatych -. obrol-owych (nie zuzyw aj4cymi sig j ednorazowo), 5) rozliczania nale2nosci ich aktualizow ania oraz zobowt4zaft, 6) tworzenia i wykorzystylvania rezerw, 7) wyceny aktyw6w i pasyw6w oraz odnoszenia jej skutk6w, 8) amortyzowania skiadnik6w aktyw6w trwalych, Samodzielny Publiczny Zesp6l Zaklad6w Opieki Zdrowotnej Solec. i."_,i ' / I -.{V ^., t'ras \' " RAllut"' ' ''" lf'ril1:nti"'".'' t: t'/..^l'n lt-t'llll t3',---fi7 \_,N

14 PTE-PRO FIT sp z o'o ul. Rakowrecka a1 lok. 2B Reg NIP Bg-95 Wyceny dokonano wg warto6ci wymagaj4cych zaplaty. Nie stwierdza siq sald przedawnionych. Do dnia r. naleznosci zostaly uregulowane w kwocie 7'40,00 PLN, co stanowi 1,227o innych nale2nosci Inwestycje kr6tkoterminowe - poz. B.III. aktyw6w Kr6tkoterminowe aktylva finansowe - Srodki pienigzne i inne aktyr,va pienigzne w)rkazane ria dzief.3i r. w kwocie ,87 PLN zostaly ustalone w prawidtowej wysokosci, s4 zgodne z ewidencj4 ksiggow4 i obejmuj4: 1) Srodki pienigzne w kasie 2) 6rodki pienig2ne na rachunku bankowym ,68 PLN 2.,i 1.1j5_ZIe_LIJ 2.r i24.501,87 Pl-N Srodki pienigzne w kasie Srodki pienig2ne w kasie wykazane w kwocie ,68 PLN zgodne s4 ze stanenl wykazanym: o![ raporcie kasowym nr 2I0 nadzie(t3l' r. o W Protokole inwentaryzacji kasy wg stanu na dzieit31.l t. r Na koncie Kasa. Wyceny Srodk6w pienieznych dokonano wg wartosci nominalnych Srodki pienigzne na rachunkach Stan Srodk6w pienig2nych w banku w kwocie 2.6tt.457,I9 PLN zgodny jest z ostatrtimi wyci4gami bankowymi i zostal potwierdzony w calo6ci wg stanu na dziert' r. przez Bank PEKAO S.A. Oddzial w Warszawie ul. Emilii Plater 53. Wyceny Srodk6w pienigznych dokonano wg wartosci nominalnych Krltkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe - poz. B.IV" :rktyw6w Kr6tkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe wykazane na dziei r. rr,' kwocie ,00 PLN s4 w prawidiowej wysokosci, zgodne z ewidencj4 ksieg<tw4 i w calo5ci obejmuj4 ubezpieczenia. Saldo rozhczanejest sukcesyr,vnie i zostanie rozhczctne w 2009 r. 'r' '---'"':r''i:i t '' *A$GFn)^*" ' I /. r',r:r,l Jfi11t"s1"":''''t'" - r rrto I'e" Samodzielny Publiczny Zesp6l ZakJad6w Opieki Zdrowotnej Solec

15 PTE-PIt(]Ff f sp zo.o ul Rakowiecka d 1 lok. 2B Reg NiP PASYWA 1. Kapitaty wlasne -poz. A pasyw6w Kapitaly wiasne wg stanu nadziefi,3l.l r. w kwocie ,'70 Pf,N obejrnuj4: 1) Kapitat (fundusz) podstawowy 2) Kapitat (fundusz) zapasowy 3) Strata z lat ubieglych 4) Zysk netto Do ewidencji i dokonanych operacji oraz zaewrdencjonowanianie wnosi sie zastrze'zefi. Kapitaly wlasne zostaly ustalone prawidlowo' ,77 PLN O,OO PLN -40.'.J12.176,45 PI-N PLr{ -29.')43.355,70 PLN 1.1. Kapitat podstawowy Kapital (fundusz) podstawowy wykazany na dziert r. w kwocie ,17 PLN zgodny jest ze Statutem Jednostki. W badanym okresie wysoko5i katrritaiu (lunduszu) podstawowego ulegla zrnianie, zgodnie z ponilszymi pozycj ami : 1) Stan kapitatu zakladowego na B.O. na dziert r. 2) Zwigkszenia w 2008 r. dotacje otrzymane na inwestycje 3) Zmniejszenia w 2008 r. przekazanie nieodpiatnie Srodka trwalego 4) Stan kapitalu zakladowego na d2iefi r Kapital (fundusz) zapasowy Kapital (fundusz) zapasowy na dzieri bilansowy wykazuje stan zerowy. V/ roku badanym kapital (funduszu) zapasowy ulegl zmniejszeniu w pelnej wysokosi;i tj 1) Strata z lat ubieglych na BO na dzieri r. 2) Zwrgkszenie w 2008 r. - z tytulu przeksiggowania wyniku finansowego za rok 2007, -,"\' SamodzielnyPublicznyZesp6lZakiad6wopiekiZdrowotnejSolec o kwotq ,30 PLN z tl.tulu pokrycia strat z lat ubiegtych, zgodnie z Decyzj4 Dyrektora Szpitaia z dma r. L.3. Strata zlat ubiegtych Na stratg z lat ubieglych wykazmt4 na dziefi r. w kwocie ,45 PLN skladaj4 sig nastgpuj 4ce pozycje: t ,66 PL,N ,9,22 PLN ,ri Pi-N r',2,77 Pl,N -46, ,,52 PLN i.i"!s 5g5.01g,57 PLN

16 PTE-PROFIT sp zo.o ul Rakowiecka d1 lok 2B Reg NIP z tytulu korekty bigd5w podstawowych -3.5')6.671,66 PLN 3) Zmmejszenie w 2008 r. z t1ft.. pokrycia strat kapitalem zapasowyn ,30 PI-N 4) Strata z lat ubiegtych na d2iefi r ,45 PL.i\ Straty nadal pozostaj4 do pokrycia, gdy Jednostka uzyska dodatni wynik lub rlrodki nit pokycie strat z lat ubiegiych Wynik finansowy netto Wynik finansowy netto wykazany na dziefi, 3I r. w kwocie -5.2'.\3.192,02 Pl-N zgodny jest z wynikiem finansowym netto wykazanym w rachunku zysk6w i strat i jest ujemny jako strata netto zamykaj4ca bilans 2a2008 r. Wynika on z prawidlowego zamkniqcia koszt6w i przychod6w omawianych w tozdziale"rachunek zysk5w i strat"' 2. Zobowi4zania i rezerwy na zobowi4zania - poz. B pasyw6w Zobowi4zama i rezerwy na zobowt4zania wykazane na dziei 3l.l2.2}0il r. w kwocie ,38 PLN s4 w prawidtowej wysokosci, zgodne z ewidencj4 ksiggov'4 i obejmuj4: 1) Rezerwy na zobowt4zanta 2) Zobowiqzama dlugoterminowe 3) Zobowi4zania kr6tkoterminowe 2.1. Rezerwy na zobowi4zania Rezerwy na zobowi4zanra wykazane na dziert. bilansowy w kwocie ,99 PLN :;4 rv prawidlowej wysoko5ci, zgodne z ewidencj4 ksiggow4 i obejmuj4: 1) Rezerwg dlugoterminow4 na Swiadczenia emerytalne i podobne 2) Pozostale rezerwy kr6tkoterminowe 2.1.L. Dlugoterminowa rezerwa na Swiadczenia emerytalne i podobne Dlugoterminowa rezetwa na Swiadczenia emerytalne i podobne wykazana na dzieft 3I r. w kwocie I ,82 PLN utworzona zostala na podstawit: wewnqtrznego obliczenia rezerw na przyszle zobowr4zania. Na powyzsz4 kwotg skladaj4 sig nastqpuj4ce rezerwy'. 1) Rezerwa na Swiadczenia emerytalne i podobne 2) Rezerwa na dyzury lekarskie zalata ,99 PLN ,20 Pl-N ?l-N r,38 PLN t ,82 IILN 1.i PLN ,99 PL.N 1.3'l0.157,87 PLN 1: PLN ,82 PI-N Naliczenie dokonywane jest wewn4trz jednostki przez Dyrektora ds t'-'n-to11'ych. Rozw i 4z anie rezerwy nas tepuj e sukcesywnie po dokonaniu * ypifibya /t' n H wl" Samodzielny Publiczny llesp6l Zaklad6w opieki Zdrowotru;i $oleg '" - :'l '- l'1 :: l- I ""'? '''i _ i,r.'"'r.."r'. 1;l'icJ,nnt pibi;o -.'sr'u '- il ry

17 PTE-PROFIT sp zo.o ul Rakowiecka 41 Iok. 2B Reg N1P L.2. Pozostale rezerwy kr6tkoterminowe Pozostale rczerwy kr6tkoterminowe wykazane w kwocie ,17 PLN dotycz4 nastqpuj4cych rezerw: 1) Rezerwa na odsetki od nieterminowego regulowaniazobowr4zaf z ty.tutu dostaw i uslug, ZUS i kredyt6w 2) Rezerwa na ZUS pracodawcy ZasadnoSi naliczenia tezerw nie budzi zastrzeze6,. t ,91 PI-N s2.40&25_pi-n ,17 PLN 2.2. Zobowi4zania dlugoterminowe Zobowi4zania dlugoterminowe - kredyy tpo?yczki wykazane w kwocie ,20 PlN, obejmuj4 kredyty ipolyczki zgodnie z zawartymr umowami : 1) Kredyt bankowy udzielony przez Raiffeisen Bank Polska Sp6tk:r Akcyjna zgodnie z Umow4 CRD/2095 9/05 z dnia r. Kredyt udzielony zostal w kwocie ,00 PLN. Kredyt udzielony zostal z przeznaczeniem na restrukturyzacjq finansow4, w szczeg6lnosci na splatg wierzytelnosci cywilnoprawnych, publiczno- rrawnych oraz pracowniczych. Zadluzeme na dziefi, bilansowy wynosi kwotg ,00 PLN i zostalo potwir:rdzone przez Bank. 2) Polyczka udzielonapruez Skarb Paristwa - Ministra Finans6w, w imieni,r l<t5rego dziala Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddzial Warszawa zgodnie z Umow4 Nr 30N/PZOZJ2OOSIVVA z dma r. P ozy czka przeznaczona j e st na s finan s ow anie n astqpuj 4cych zob ow i 4z ari : a) zaspokojenie naleznosci gl6wnych z tytulu roszczei pracownik6w, b) spiate nale2nosci z tytulu zobowi4zari publicznoprawnych, c) splatg nalezno6ci z tytutu zobowi4zart cylvilnoprawnych c'trjgtych ugocl4 restrukturyzacyjn4, d) pokrycie koszt6w oplat prowizyjnych dla BGK. Zadhtaenie na dztert bilansowy wynosi kwotg ,20 PLN i zostalo potwierdzone prze'z Bank. Wyceny zobowiryari dokonano wg wartosci wymagaj4cychzaplaty.pozycja prawidlowa. Samodzielny Publiczny Zesp6i Zaklad6w Opieki Zdrowotnej Solec, r 1 RADc!t*lnnt 'tl 'r''1--rz^1lijl ;\;rrro Plottousti'

18 FTH-PK0FIT sp zo'o ul Rakowiecka a1 lok,28 Reg NllP Zob owi4zania kr6tkoterminowe Wykazane w bilansie na dzief,3l r. zobowi4zania kr6tkoterminowe wynosz4 k\.votq 2S ,19 PLN, s4 w prawidlowej wysokosci, zgodne z ewidencj4 ksiggcw4 i obejmuj4: I) zobowi4zania wobec pozostatych jednostek 2) fundusze specjalne I'LN 2.32' PLN ,19 PLN 2.3.I. Zob ow i4zanil wob ec pozostaly ch j ednos tek Zobowt4zania wobec pozostalych jednostek wykazane w bilansie na dziefi r. w kwocie ,61 PLN s4 w prawidlowej wysokosci, zgodne z ewide nci4 ksiggow4 i obejmuj4: 1) kredyy tpolyczki '7,32PI-N 2) zobowi4zanraz tytulu dostaw i uslug ,1-5 PI.N 3) zobowi4zania z tytulu podatksw, cel, ubezpieczefl i innych Swiadczeri ,54 PLN 4) zobowt4zania z tytulu wynagrodzeri ,74 PLN 5) inne zobowrqzanra 2 7'X219&Jel]].\l 25.) PLN L. Kredyty i pozyczki Zobowr4zania kr6tkoterminowe - kredyty ipo yczki wykazane na dzief. bilansowy w kwocie ,32 PLN, obejmuj4 kredyty ipo yczkt udzielone zgodnie z zawartymi umowanri : 1) Kredlt bankowy udzielony pruez Raiffeisen Bank Polska SpSlka Ak:yjna zgodnie z Umow4 CRD/20959/05 z dnia I4.t r. Kredyt udzielony zostal w kwocie ,00 PLN. Kredl.t udzielony zostal z przeznaczeniem na restrukturlzacjq fittansowq, w szczeg6lnosci na splatg wierzytelnosci cywilnoprawnych, publiczno..prawnych oraz pracowniczych. Zadluzenie na dziefi. bilansowy wynosi kwotg ,00 l'ln i zostalo potwierdzo ne przez B ank. 2) PoLyczka Magellan udzielona pruez Magellan S.A. z siedzib4 w Lodzi zi;odnie z tlmow4 pozyczki z dntaz7.o r. Zadluzenie na dzieri bilansowy wynosi kwotg :1,32 PLN. Wyceny dokonano w g wartosci wymagaj 4c y ch zaplaty. 2.3.L.2. Zobowi4zania z tytuhr dostaw i uslug Zobowi4zania z tytulu dostaw i usiug wykazane w kwocie ,15 PLN wyceniono wg wartosci wymagaj4cych zaptaty. Jednostka potwierdziia salda zobowr4zali przysiane przez kontrahent6w na l.4czn4 kwotg ,00 PLN. Do Samodzielny Pubticzny Zesp6l Zaklad6w Opieki Zdrowotnej Solei' Onia 6{.Of 200? r. zotrowi4zania R,AB4A f r r J,/ 4

19 P'IE-F[tOFIT sp zo.o ul Fakowiecka d1 lok 2B i Warszawa Reg NIP uregulowano w kwocie ,85 PLN, co stanowi 24,2l%o zobowr4zari z tytulu dostaw i uslug og6tem. 2.3,1.3. Zobowi4zania z tytulu podatk6w, cd, ubezpieczeri i innl'gh Swiadczeri Zobowr4zania z tltulu podatk6w, cel, ubezpieczeit i wykazane w kwocie ,54 PLN obejmuj4: 1) Podatek dochodowy od os6b frzycznych 2) Podatek dochodowy od os6b fizycznych od ZFSS 3) Podatek od nieruchomosci 4) Podatek od towar6w i uslug VAT 5) Sktadki ZUS innych Swiadczeri na dzief r. 6) Skiadki na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepeinosprawnyclt podatek dochodowy od os6b fizycznych obliczany byl w programie komputerowym L zayczkina poczet tego podatku odprowadzane byly nie zawsze w obowi4zujacych terminach. podatek dochodowy od os6b fizycznych w roku 2008 wyni6sl wg dekiaracji P1T-4R l4cznie ,00 PLN, z tego podatek od wynagrodzeri osobowych [t2,00 PLN i od wynagrodzeri bezosobowych ,00 PLN. Wynagrodzenia dla platnika wynioslo kwotq 2.617,00 PLN i pomniejszylo zobowt4zanie w pigciu miesi4cach 2008 r. Saldo na dziefi bilansowy w kwocie ,00 PLN dotyczy podatku <lochodrlwegod wynagrodzeri za miesi 4c grudziert.2oo8 r. Zobowi4zanie uregulowano w styczniu 20Q9 r., Podatek od nieruchomo6ci w kwocie ,33 PLN stanowi zobowi4z^nre z 2008 r. w kwocie ,00 PLN pomniejszone o nadplatg z 2001 r. w kwocie 8.612,(f/ PLN. Zob ow r4zanie dotyc hcz as nie zo stalo ure gulow ane' Podatek od towar6w i uslug VAT naliczany byl prawidlowo oraz odprowadzally \v obowi4zuj4cych terminach. Saldo w kwocie 2.554,03 PLN dotyczy nadwyzki podatku VAI naleznego nad naliczonym z miesi4ca grudnia 2008 r., zgodnie z deklaracjqy,\t-7 za grudziefi.20o8 r. Zobowi4zanie uregulowano w styczniu 2009 r' Skladki ZIJS naliczane byly w programie Platnik i nie byly odprowadzane \ r obowi4zuj4cych terminach. Saldo w kwocie ,18 PLN dotyczy : r skladek ZUS 2a2004/2005 r. ugoda nr 33. skiadek ZUS za2o07 r. ugoda nr 71. skladek ZUS za 2008 r ',::'a. skladki za Xtr 2008 r. t".,,'' :'' '1 Samodzielny Pubticzny Zesp6l Zakiad6w Opieki Zdrowotnej Solec ') ,00 PtN ,00 PI-N ,3:l PI-N 2.554,03 PLN I ,18 Pt,N Pl.N ,r1" PLf.l ,00 PLN ,00 Pl.N, t -4.3s3.032,53 PLN onloo''ons"'"'' ' ;l! i ' tl '''-'l ^r.,,-irl,tj ' -7'224'49 PLN ;rrrrlglplriilrolr':t''" 4--*- w

20 PTE-PKOFIT sp. z o.o ul Rakowiecka 4 i tok. 28 Reg NIP skladki za Xtr 2008 r. od um6w zlecefi ,16 Pl,N L4cznie w 2008 r. splacono kwotq ,22 PLN z nastepui4cych tytul6w : - skladki z ug6d - skladk:,22007 r. - skladki z 2008 r ,00 PLN 616.2_56,93 PLN r ,29 PLN Pozostala do sptaty kwota ,18 PLN. Sktadki na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych Zobowr4zanie z tytulu skladek PFRON w kwocie ,00 PLN wynika z naste;pujecycf1 tyui6w: o Nalrczenie skladek PFRON zaxiiz}ol r ,00 PLN. Skladkjza20O8 r. (miesi4ce: III, VI, D(-XII) ,00 PLN. Odsetki od PFRON 1129-OQ_PLN ,00 PI-N Dotychczas zobowi4zanie z tltutu PFRON zostalo uregulowane w kwocitr ,00 PLN (skladki zaxi2008 r.). Pozostale zobowi4zanie nie zostalo uregulowane. 2.3.L.4. Zobowi4zania z tytulu wynagrodzefi Zobowt4zania z tytulu wynagrodzefl wykazane na d2ie6, r. w ktvocie ,74 PLN obejmuj4 zobowi4zanra z tytulu wynagrodzeri osobowych i bezosobowych. Wynagrodzenra zostaly wyptacone w kwocie ,21 PLN, co stanowi 98,J27c,. Wyceny dokonano w g warto6ci wymagaj 4cy ch zap!.aty. 2.3.I.5. Inne zobowi4zania lnne zobowr4zama wykazane na dziefi, r. w kwocie 2.' ,86 Pi,N obej muj 4 nastgpuj 4ce pozycje: 1) Potr4cenia z list plac ,83 P[.]{ 2) Kaucje, wadia i zabezpieczenia wykonania rob6t 3) Rozliczenie Srodk6w sta2ysci, rezydentury ,74 PL,N ,21PLN 4) Nie zwr6cone Srodki na dotacje 130'091,3'l PLN 5) Obci42enie pruezrjrz4d Miasta z tytulu spiaty kredytu, odsetek, itp. 2,f,4J13f,.4PLI ,86 PLN Dotychczas uregulowano kwotg ,26 PLN, co stanowi 9,46Vo. Kaucje i depozy'ty zostan4 rozliczone po wygasnigciu um6w. Wyceny dokonano wg warto6:i wymagaj4cych zaplaty. Nie stwierdza sig sald przedawnionych i nierealnych Saniodzierny pubriczny zesp6r Zakrad6w opieki Zdrowotnej sf.*. r^ * I t lt o-l -^Ut.f l-^l^: ;'.,", *. '- 'jrn.nn Tbtitou'*n"'"-,::ff

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu Zarzqdzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w strukturze organitacyinei atlministtacii cenlralnei orflz zmian w Regulaminie organizacyinym Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH"

STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH" ul. Andersa 13 lok.28 00-159 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEN 31 GRUDNIA2011r Informacja dodatkowa Sprawozdanie dotyczy Stowarzyszenia,,mali bracia Ubogich"

Bardziej szczegółowo

ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT

ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT KLUBU ilg,cr LRSKIEGO,, ORKAN, W MIELCU za OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 Mielec 2009-03-16 II. Maj4tek firmy 1. Szczeg6lowy zakres wartosci grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 05-500 Piaseczno ul.fabryczna

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM z siedzibą w Busku-Zdroju z działalności w 2009 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

I. Wartosci niematerialne i Drawne. IV. Inweswcie dluqoterminowe. III. Inwestyqe kr6tkoterminowe 161 511.42

I. Wartosci niematerialne i Drawne. IV. Inweswcie dluqoterminowe. III. Inwestyqe kr6tkoterminowe 161 511.42 STOWARZYSZENIE LIDEROW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH OO.O31 WARSZAWA UL. SZPITALNA 5/5 NIP 526-2A4-2A 72 BILAI{S sporzqdzony na dziei 31 grudnia 2OO5 r. 3l-12-2.).14 31-12-2005 A. AKTYWA TRWAIE 0.00 0,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Warszawa Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2014 Roedl Audit Sp. z o.o. ul. Sienna

Bardziej szczegółowo

za okres 01.01-31.12.2014

za okres 01.01-31.12.2014 OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres 01.01-31.12.2014 BIOMAX Sp6lka Akcyjna Gdafisk, czerwiec 2015 Spis tre5ci: oplnra ruteznu2teco BIEGLEGo REWIDENTA...3 RAPORTZ BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji POLSAT za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji POLSAT za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji POLSAT za 2010 rok 1. Fundacja POLSAT zostala ustanowiona przez Telewizj~ POLSAT S.A. przed notariuszem Dariuszem Wierzchuckim w dniu 10.01.1996 za repetytorium

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza Ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza Ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza Ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009 " FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe rok za 2009 If BILANS FUNDACJA PRZECJWKO LEUKEMII im. Agaty Mroz Olszewskiej

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

za r oko b rotowrt$"j'i"=,xx:fi I llltuiu o n, " 201

za r oko b rotowrt$j'i=,xx:fi I llltuiu o n,  201 FUNDACJA GESSEL DLA MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE Al. Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa NIP: 526-23-85-452 REGON: 012642114 za r oko b rotowrt$"j'i"=,xx:fi I llltuiu o n, " 201 2ro k u I Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona)

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2008 BILANS Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach sporządzony na dzień 31.12.2007r. (wersja uproszczona) ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) "Koci Pazur"

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Koci Pazur FUNDACJA DLA ZWIERZAT ul. Kmieca 17 61-654 Poznari Rachunek wynikow REGON: 300336759 NIP:9721138696 KRS:0000258643 nadzieri 31.12.2011 r. Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2009 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja dla Afryki ul, Krowoderska 24,3 31-142 Krakow NIP 676-245^-87 REGON 122539S5-1 Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow 31 03. 20U Zaf zwono osobiscje fsj NIP - 676-245-44-87

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku fundacja civis polonus www.civispolonus.org.pl Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Civis Polonus Ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny)

BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny) BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ.

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA" 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53

FUNDACJA NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53 Fundacja,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4' FUNDACJA "NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA" 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2008 r. Fundacja,,Na

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2011 do 31.12.2011 Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2009 rok. Fundusze własne. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III.

BILANS ZA 2009 rok. Fundusze własne. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. BILANS ZA 2009 rok. Aktywa A. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne I Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK

OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK www.brs-biegli.pl, e-mail: biegli@brs-biegli.pl OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock WARSZA WA, DNIA 30.04.2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016 Informacja dodatkowa 1. Spółdzielnia została zarejestrowana w KRS w dniu 16.10.2002r. pod nr 0000134154. 2. Sprawozdanie finansowe za 2015r. zostało zatwierdzone przez

Bardziej szczegółowo

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac Wiersz ( poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2011 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień: 2012-12-31. Stan na. Pozycja. Treść pozycji 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,952.

BILANS. sporządzony na dzień: 2012-12-31. Stan na. Pozycja. Treść pozycji 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,952. STOWARZYSZENIE ZA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TĘCZA" 64-420 KWILCZ NOWE OSIEDLE 12 0000026897 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 353,805.26

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień: 2013-12-31. Stan na. Treść pozycji. Pozycja 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 120.54 42,070.

BILANS. sporządzony na dzień: 2013-12-31. Stan na. Treść pozycji. Pozycja 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 120.54 42,070. STOWARZYSZENIE ZA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TĘCZA" 64-420 KWILCZ NOWE OSIEDLE 12 0000026897 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe 347,855.93

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE

SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE za rok obrotowy 2008 S POT.ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44,I/YJAS

Bardziej szczegółowo

B I L A N S. Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA

B I L A N S. Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 B I L A N S L.P. na dzień 31.12.2010 AKTYWA 07.07.2010 31.12.2010 A Aktywa trwałe 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naszym Dzieciom Sprawozdanie finansowe 2009 r. Ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacja Naszym Dzieciom Sprawozdanie finansowe 2009 r. Ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i dane o jednostce Fundacja Naszym Dzieciom 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 16 NIP: 527-10-97-913 REGON: 010143022 KRS: 0000218408 2. Czas

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Jana Karola Chodkiewicza 7 m. 7 02-593 Warszawa NIP: 521-367-76-34 REGON: 147376122 za rok obrotowy 2014 FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2012. Lublin, maj 2013 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2012. Lublin, maj 2013 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2012 Lublin, maj 2013 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Informacje ogólne 1. FUNDACJA ROZWOJU WOLONTARIATU

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wł. Kołodzieja

Bardziej szczegółowo

oenr,vsr*youlvc lllllllll lllllllllllllllllllllllrrrrrrtr"",'' opinia NrEzALnZNBco nrncl,eco REwIDENTA Ernst & Younq Audit sp. z o.o. Rondo ONZ 1 00_124 warszawa ret. +44 22 55770 AO Faks +48 22 5577001

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport z badania ksiąg i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU... 3

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku. $tub emisji dmnych papi r6w watugorych

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku. $tub emisji dmnych papi r6w watugorych BILANS SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku l0l 448 834.02 102'11'1 68',1-14 842 625, 23 867 050.'15 23 025'765,3 16 716 591,11 78 969 436,4 4 738 4t4-6 $tub

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2008 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010. Lublin, październik 2011 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010. Lublin, październik 2011 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010 Lublin, październik 2011 rok DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015.

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015. PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu 02.06.2016r. za rok 2015. Skład komisji: 1. Andrzej Zawadzki Przewodniczący 2. Jan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.42.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.42.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR RG.0007.42.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 205 Nazwa jednostki: STOWARZYSZENIE AMFORA Siedziba jednostki: 0062 Warszawa ul. Dzielna Regon 42742326 NIP 5235992 Podstawowy cel działania organizacji:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI Spieszmy się W 2011r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI Spieszmy się W 2011r. Fundacja Sprawozdanie za 2011r. Fundacja Spieszmy się Spieszmy SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI Spieszmy się W 2011r. Przyjęte przez Radę Fundacji w dniu 25 czerwca 2012r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo