w sprawie obowiązków sprawozdawczych. Monitor Polski Nr Poz. 231 i 232

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie obowiązków sprawozdawczych. Monitor Polski Nr 19-340- Poz. 231 i 232"

Transkrypt

1 Mnitr Plski r Pz. 231 i 232 Załącznik nr 3 DOPUSZCZALE STĘŻEIA ATURALYCH IZOTOPÓW PROMIEIOTWÓRCZYCH W MATERIAłACH BU DOWLAYCH 1. Współczynnik aniczający stężenie naturalnych iztpów prmienitwórczych w materiałach budwlanych wyrażny jest wzrem: f,=0,00027s K +0,0027S Ra +0,0043STh1, przy czym: SK' SRa i STh znaczają dpwiedni wartści stężeń: ptasu-40, radu-226 i tru-228 wyrażne w Bą/kg. 2. iezależnie d wymagań kreślnych w ust. 1, współczynnik aniczający stężenie radu-226 w materiałach budwlanych nie pwinien przekraczać wartści: f 2 =185 Bą/kg. 232 ZARZĄDZEIE PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZE SPOŁECZYCH z dnia 20 luteg 1996 r. w sprawie bwiązków sprawzdawczych. a pdstawie art. 32 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. statystyce publicznej (Dz. U. r 88, pz. 439) zarządza się, c następuje: 1. Ustala się bwiązek przekazywania danych statystycznych w frmie sprawzdań na frmularzach: 1) ST-1 - meldunek statystyczny pdstawwych danych w zakresie świadczeń pieniężnych z pzarlniczeg systemu ubezpieczeń spłecznych, 2) ST-2 - sprawzdanie z wypłat świadczeń pieniężnych z pzarlniczeg systemu ubezpieczeń spłecznych, według wzrów stanwiących dpwiedni załączniki nr 1 i nr 2 d zarządzenia. 2. Obwiązek, którym mwa w 1, dtyczy: 1) Dyrekcji Generalnej PKP, 2) Ministerstwa Obrny ardwej, 3) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 4) Ministerstwa Sprawiedliwści, 5) Kasy Rlniczeg Ubezpieczenia Spłeczneg Sprawzdania statystyczne przekazuje się d Departamentu Statystyki, Analiz i Prgnz Centrali Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych w terminach: 1) d czwarteg dnia rbczeg każdeg miesiąca p miesiącu sprawzdawczym: teleksem, telekpiarką lub telefnicznie - sprządzne na frmularzu ST-1, 2) d dnia 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października 1996 r. i d 10 stycznia 1997 r. - sprządzne na frmularzu ST Meldunki statystyczne z danymi pcząwszy d dnia 1 marca 1996 r. przekazuje się zgdnie z terminami pdanymi w ust. 1 pkt Sprawzdania ST-2 z danymi pcząwszy d dnia 1 stycznia 1996 r. przekazuje się zgdnie z terminami pdanymi w ust. 1 pkt Traci mc zarządzenie nr 3 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych z dnia 7 luteg 1995 r. w sprawie bwiązków sprawzdawczych (Dz. Urz. ZUS r 1, pz. 1). 5. Zarządzenie wchdzi w życie z dniem głszenia. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych: A. Bańkwska

2 Mnitr Plski r Pz. 232 Załączniki d zarządzenia Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych z dnia 20 luteg 1996 r. (pz. 232) Załącznik nr 1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZYCH azwa i adres jednstki sprawzdawczej ST-l Meldunek statystyczny pdstawwych danych w zakresie świadczeń pieniężnych umer identyfikacyjny -REGO za miesiąc r. Zakład Ubezpieczeń Spłecznych Departament Statystyki, Analiz i Prgnz ul. Czerniakwska Warszawa Wysłać w terminie d czwarteg dnia rbczeg każdeg miesiąca Wyszczególnienie O Ogółem 1 Liczba sób pbierających emerytury i renty razem ( ) 01 EMERYTURY I RETY RAZEM Kwta brutt emerytur i rent bieżących razem 02 Kwta brutt emerytur i rent gółem ( ) 03 Liczba sób pbierających świadczenia 04 EMERYTURY Kwta brutt świadczeń gółem 05 RETY IWALIDZKIE Liczba sób pbierających świadczenia Kwta brutt świadczeń gółem RETY RODZIE Liczba sób pbierających świadczenia Kwta brutt świadczeń gółem EMERYTURY I RETY ZBIEGAJĄCE SIĘ ZE ŚWIADCZEIAMI ROLICZYMI Liczba sób pbierających świadczenia razem Kwta brutt świadczeń bieżących razem Kwta brutt świadczeń gółem

3 Mnitr Plski r Pz. 232 Wyszczególnienie Ogółem O 1 Liczba sób pbierających zasiłek 13 Liczba zasiłków 14 gółem Kwta św i adczeń bieżących 15 Kwta świadczeń gółem 16 Liczba sób pbierających zasiłek 17 Liczba zasiłków 18 RODZIE Kwta świadczeń gółem 19 :::c u Liczba sób pbierających zasiłek 20 z w >- a: C rentach - inwa- Liczba zasiłków 21 :::c Ol CI) lidzkich u... «a: ;:) Kwta świadczeń gółem 22 a: w Liczba sób pbierających zasiłek 23 w rentach a: rdzin- Liczba zasiłków 24 a.. nych w z «Kwta świadczeń gółem 25 u «.., a.. Liczba zasiłków 26 S2.., gółem Kwta świadczeń bieżących 27 Ci) r:5 Kwta świadczeń gółem 28 emeryturach PIELĘGA- CYJE DLA Liczba zasiłków 29 CZŁOKÓW emery- RODZIY turach EMERYTA Kwta świadczeń gółem 30 LUB RECISTY >- Liczba zasiłków I DLA C rentach ŚWIAOCZE- inwa- Ol IOBIORCY CI) lidzkich Kwta świadczeń gółem rentach rdzinnych Liczba zasiłków 33 Kwta świadczeń gółem 34

4 Mnitr Plski r Pz. 232 Wyszczególnienie Ogółem O 1 DODATKI KOMBATACKIE Liczba sób pbierających świadczenie 35 Kwta wypłat gółem 36 RYCZAŁTY EERGETYCZE Liczba sób pbierających świadczenie 37 Kwta wypłat gółem 38 DODATKI DLA ŻOŁIERZY- GÓRIKÓW Liczba sób pbierających świadczenie 39 Kwta wypłat gółem 40. KWOTA WYPŁAT ZASIŁKÓW POGRZEBOWYCH ORAZ ODSZKODOWAŃ PO- WYPADKOWYCH FIASOWAYCH Z FUS 41 Od emerytur i rent pracwniczych i pchdnych raz kmbatanckich gółem 42 z teg d: ZALICZKA A - emerytur 43 PODATEK DOCHODOWY - rent inwalidzkich 44 - rent rdzinnych 45 ODSETKI ZA ZWŁOKĘ W ZAŁATWIAIU SPRAW DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ FIASOWAYCH Z FUS 46 Imię, nazwisk i telefn sby, która sprządziła sprawzdanie Pieczątka imienna i pdpis sby działającej w imieniu sprawzdawcy (miejscwść i data) OBJAŚIEIA DO FORMULARZA ST-1 1. Meldunek ST-l należy przekazywać d Departamentu Statystyki, Analiz i Prgnz Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych telekpiarką - nr lub telefnicznie - numery telefnów: , , Ministerstw Obrny ardwej, Ministerstw Spraw Wewnętrznych, Ministerstw Sprawiedliwści i Dyrekcja Generalna PKP wypełniają pzycje d 01 d 46. Kasa Rlniczeg Ubezpieczenia Spłeczneg wypełnia pzycje d 10 d 12 raz d 35 d 41 i W pzycjach kwtwych dtyczących emerytur i rent należy wykazywać kwty świadczeń należnych brutt (bez zasiłków rdzinnych i pielęgnacyjnych). Kwta brutt świadczeń emerytaln-rentwych jest t suma wyskści świadczeń, wraz z ddatkami ( pielęgnacyjnymi świadczenibircy, dla siert zupełnych, za tajne nauczanie i dla 100- latka), przed ptrąceniami i zmniejszeniami z tytułu siągania dchdu. 4. Przez liczbę sób pbierających zasiłek rdzinny należy rzumieć liczbę emerytów i rencistów, którym przy świadczeniach wypłacane są te zasiłki w danym miesiącu. 5. Przez liczbę sób pbierających ryczałty energetyczne należy rzumieć liczbę dknanych wypłat ryczałtów energetycznych w danym miesiącu. 6.. W wierszach 39 i 40 należy wykazywać liczbę i kwtę ddatków przysługujących żłnierzm zastępczej służby wjskwej przymusw zatrudnianym w kpalniach węgla, kamieniłmach i zakładach wydbywania rud uranu (ustawa z dnia 2 września 1994 r. Dz. U. r 111,pz. 537 i z 1995 r. r 138, pz. 681). 7. Kwty należy wykazywać w tych i w szach. W przypadku wystąpienia tylk pełnych tych, w pzycji "sze" należy wpisać dwa zera.

5 Mnitr Plski r Pz. 232 Załącznik nr 2 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZYCH azwa i adres jednstki sprawzdawczej umer identyfikacyjny -REGO ST-2 Sprawzdanie z wypłat świadczeń pieniężnych z pzarlniczeg systemu ubezpieczeń za kwartał r. Zakład Ubezpieczeń Spłecznych Departament Statystyki, Analiz i Prgnz ul. Czerniakwska Warszawa Wysłać w terminie d dnia 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca, 10 paździer- nika DZIAŁ 1. JEDORAZOWE ODSZKODOWAIA POWYPADKOWE Odszkdwania z tytułu O Razem pierwszrazwe i uzupełniające liczba 1 kwta 2 Ogółem (w ) 01 Wypadków przy pracy lub chrób zawdwych - finanswanych z FUS 02 Wypadków w drdze d pracy lub z pracy razemfinanswanych z FUS 03 Imię, nazwisk i telefn sby, która sprządziła sprawzdanie Pieczątka imienna i pdpis sby działającej w imieniu sprawzdawcy ( miejscwś ć i data)

6 Mnitr Plski r Pz. 232 DZIAŁ 2. RETY IWALIDZKIE PRACOWICZE, POCHODE I KOMBATACKIE W PODZIALE A GRUPY IWALIDÓW Kwta świadczeń brutt Wyszczególnienie Suma liczby sób w kwartale gółem, łącznie z kwtą świadczeń zbieg wych z FUS w tym rent inwalidzkich RAZEM (w ) 01 O I upa 02 II upa 03 III upa 04 DZIAŁ 3. ZASIŁKI POGRZEBOWE, ŚWIADCZEIA POZAUBEZPIECZEIOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ ORAZ POTRĄCEIA PODATKU DOCHODOWEGO Wyszczególnienie Liczba Kwta gółem O 1 2 Zasiłki pzebwe p emerytach i rencistach 01 w tym: kmbatanckie 02 Ryczałty energetyczne wypłacane przy emeryturach i rentach 03 Ryczałty energetyczne płatne kwartalnie 04 Ddatki kmbatanckie płatne przy emeryturach i rentach 05 Ddatki dla żłnierzy-górników 06 Odsetki za zwłkę wypłacane przy emeryturach i rentach finanswanych z FUS 07 :::J "O Razem (w ) 08 c ' "OE Emerytury 09 Ol Q) Q.Q)... c.- 'c :; Renty inwalidzkie 10 Q) "O > l: Q) ge Renty rdzinne 11 a.. "O Q) *) ie wypełnia KRUS.

7 DZIAŁ 4. Mutacja dla Dyrekcji Generalnej PKp, Ministerstwa Obrny ardwej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwści. EI'y'IERY.TURY I... RETY BF,l,UTTO (bez zasiłków rdzinnych i pielęgnacyjnych, ryczałtów energetycznych, ddatków kmbatanckich, ddatków dla żłnierzynikw raz uez sete,,) d Rdzaje świadczeń Stan w statnim miesiącu Sumy w kwartale sprawzdawczym kwartału sprawzdawczeg wypłat wyrównawświadczeń czych p uwzględ - świadczenia kwt ptrąceń nie bieżących (przed nieniu zwrtów bieżące (przed liczby przekazywanych ptrąceniami i i anulwań (przed liczba ptrąceniami i sób zmniejszeniami) i zmniejszeń ptrąceniami sób zmniejszeniami) i zmniejszeniami) (rubr ) wypłat gółem s:: :J ;:+...., "'C Q.. en 2!: Z...,... to O RAZEM (w ) 01 EMERYTURY 02 RETY IWALIDZKIE (w ) 03 I, Pp, PC, PO 04 w tym: RETY IWALIDZKIE WYPADKOWE (w ) ::::l 05 wypadku przy pracy 06 w tym: emerytury zbiegwe 07 "'5 chrby zawdwej 08 >. w tym: emerytury zbiegwe wypadku w drdze d (z) pracy 10 w tym: emerytury zbiegwe 11 WZIW 12 w tym: emerytury zbiegwe 13 ZIW, ZIWS, ZIWG 14 w tym: emerytury zbiegwe 15 OZIW 16 w tym: emerytury zbiegwe 17 RETY RODZIE 18 w tym RETY RODZIE WY- PADKOWE (w ) 19 :; wypadku przy pracy 20 "'5 chrby zawdwej 21 wypadku w drdze d (z) pracy 22

8 DZIAŁ. 4A. Mutacja dla Kasy Rlniczeg Ubezpieczenia Spłeczneg (KRUS) EMERYTURY I RETY BRUTTO (bez zasiłków rdzinnych i pielęgnacyjnych, ryczałtów energetycznych, ddatków kmbatanckich, ddatków dla żłnierzygórników raz bez dsetek) Rdzaje świadczeń liczby sób Sumy w kwartale sprawzdawczym wypłat wyrównawczych świadczeń bieżących p uwzględnieniu kwt ptrąceń nie (przed ptrąceniami i zwrtów i anulwań przekazywanych i zmniejszeniami) (przed ptrąceniami i zmniejszeń zmniejszeniami) wypłat gółem (rubr ) s: ::l ;:i:..., "ti iii :3:..., Z c O EMERYTURY I RETY PRACOWI- CZE, POCHODE I KOMBATACKIE 01 ZBIEGAJĄCE SIĘ Z ROLICZYMI RETY IWALIDZKIE WYPAD- KOWE (w ) 02 wypadku przy pracy 03 chrby zawdwej 04 "5... >- wypadku w drdze 05 d (z) pracy RETY IWALIDZKIE Z USTA- E WY O ZAOPATRZEIU IWALI-... > DÓW WOJEYCH I WOJSKO- WYCH ORAZ ICH RODZI 06 RETY RODZIE WYPADKO- WE (w ) 07 wypadku przy pracy 08 chrby zawdwej 09 "5... >- wypadku w drdze d (z) 10 pracy "ti!" W

9 DZIAŁ. 5. Mutacja dla Dyrekcji Generalnej PKP, Ministerstwa Obrny ardwej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwści. ZASIŁKI RODZIE I PIELĘGACYJE WYPŁACOE PRZY EMERYTURACH I RETACH Sumy w kwartale sprawzdawczym wypłat wyrównawczych Wyszczególnienie liczby sób liczby wypłat bieżących p uwzględnieniu pbierających zwrtów i anulwań zasiłek zasiłków O ZASIŁKI RODZIE OGÓŁEM (w ) 01 z teg: EMERYTURACH 02 wypłacne RETACH IWALIDZKICH 03 przy RETACH RODZIYCH 04 w tym: wypłacne inwalidm wjennym i wjskwym raz kmbatantm ZASIŁKI PIELĘGACYJE OGÓŁEM (w ) 06 x ZASIŁKI RAZEM (w ) 07 x PIELĘGACY J,E Q) EMERYTURACH 08 x DLA CZŁOKOW.. c 00>- RODZIY OlU RETACH IWALIDZKICH 09 x Q) «I l.. EMERYTA LUB +Ja. Q. RECISTY RETACH RODZIYCH 10 x w tym: wypłacne inwalidm wjennym i wjskwym raz kmbatantm x RAZEM (w ) 12 x ZASIŁKI Q) EMERYTURACH 13 x P!ELĘGACYJE.. c 00>- SWIADCZEIO- OlU!:::! RETACH IWALIDZKICH 14 x BIORCY -ac. RETACH RODZIYCH 15 x wypłat gółem (rubr. 3+4) 5 s: ;:;..., "tl Q. (Jl Z..,... CD w tym: wypłacne inwalidm wjennym i wjskwym raz kmbatantm 16 x DZIAŁ 5A. Mutacja dla Dyrekcji Generalnej PKP. ZWROTY ORAZ ODSETKI OD IEALEŻIE POBRAYCH ZASIŁKÓW RODZIYCH I PIELĘGACYJYCH Wyszczególnienie Liczba O 1 2 ODSETKI d nienależnie pbranych zasiłków 01 ZWROTY nienależnie pbranych zasiłków 02 x Kwta

10 DZIAŁ. 6. Mutacja dla Dyrekcji Generalnej PKp, Ministerstwa Obrny ardwej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwści. DODATKI PIELĘGACYJE ŚWIADCZEIOBIORCY I DODATKI DLA SIEROT ZUPEŁYCH Stan w statnim miesiącu Sumy w kwartale sprawzdawczym kwartału sprawzdawczeg s: ::I ;:j: wypłat Rdzaje świadczeń liczba sób wypłaty bieżące liczby sób wyrównawczych p wypłat bieżących pbierających pbierających uwzględnieniu ddatek ddatek zwrtów i anulwań wypłat gółem (rubr. 4+5) O OGÓŁEM (w ) 01 6 EMERYTURY 02 RETY IWALIDZKIE (w. 04 d w. 08) 03 WZIW, ZIW, ZIWS, ZIWG, OZIW 04 Q) ::: "":J -g g: ::: wypadku przy pracy 05 chrby zawdwej 06 wypadku w drdze d (z) pracy 07 pzstałe inwalidzkie 08 RETY RODZIE (w. 10 d w. 13) 09 Q) :::.. wypadku przy pracy 10 :J ",,- 'O:J chrby zawdwej 11 c> > :: wypadku w drdze d (z) pracy 12 pzstałe rdzinne 13 "O!'I W

11 DZIAŁ 7. Mutacja dla Dyrekcji Generalnej PKp, Ministerstwa Obrny ardwej, Ministerstwa Spraw WewnętlZnych, Ministerstwa Sprawiedliwści. ZMIAY LICZBY EMERYTÓW I RECISTÓW w przyznane sbm, którym p raz pierwszy rgan rentwy przyznał świadczenie Ubekzpwduzgnu Rdzaje świadczeń świadczenia bieżące (bez zasiłków świadczenia bieżące (bez zasiłków rdzinnych i pielęgnacyjnych, przed rdzinnych i pielęgnacyjnych, przed liczba sób ptrąceniami i zmniejszeniami) liczba sób ptrąceniami i zmniejszeniami) s: ::::J ;:+.... "'ti Uj Z... CD.. O RAZEM (w ) 01 EMERYTURY 02 RETY IWALIDZKIE (w ) 03 I, Pp, PC, PD 04 w tym: RETY IWALIDZKIE WYPADKOWE (w ) 05 CI.) Ul wypadku przy pracy 06 ::::J :; chrby zawdwej 07 wypadku w drdze d (z) pracy 08 WZIW 09 ZIW, ZIW$, ZIWG 10 OZIW 11 REI'>ITY RODZIE 12 w tym: RETY RODZIE WYPADKOWE (w ) 13 wypadku przy pracy 14 ::::J :; chrby zawdwej... >. 15 wypadku w drdze d (z) pracy 16

12 Mnitr Plski r Pz. 232 DZIAŁ 8. Mutacja dla Dyrekcji Generalnej PKP raz KRUS. ZMIEJSZEIA I ZAWIESZEIA EMERYTUR I RET FIASOWAYCH Z FUDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZYCH Z TYTUŁU OSIĄGAIA DOCHODU Rdzaje świadczeń Zmniejszenia emerytur i rent Zawieszenia emerytur i rent suma liczb w kwta brutt suma liczb w kwta brutt kwartale kwartale O OGÓŁEM EMERYTURY I RETY 01 (w ) Emerytury 02 Renty inwalidzkie 03 Renty rdzinne 04 Emerytury i renty *1 zbiegające się ze 05 świadczeniami rlniczymi *1 Wypełnia KRUS. DZIAŁ 8. cd. ADPŁATY ORAZ WPŁATY A FUDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZYCH ZWIĄZAE Z PRZEKROCZEIEM GRAICZEJ KWOTY DOCHODU Rdzaje świadczeń adpłaty z tytułu przekrczenia anicznej kwty dchdu Wpłaty na FUS z tytułu przekrczenia anicznej kwty dchdu suma liczb w kwta brutt suma liczb w kwta brutt kwartale kwartale O OGÓŁEM EMERYTURY I RETY 01 (w ) Emerytury 02 Renty inwalidzkie 03 Renty rdzinne 04 Emerytury i renty *1 zbiegające się ze 05 świadczeniami rlniczymi *1 Wypełnia KRUS. OBJAŚIEIA DO FORMULARZA ST-2 1. W sprawzdaniu w działach 2, 4, 4A i 7 należy wykazywać kwty należnych świadczeń brutt, wraz z ddatkami pielęgnacyjnymi świadczenibircy i dla siert zupełnych, ale bez świadczeń pzaubezpieczeniwych, tj.: bez zasiłków rdzinnych i pielęgnacyjnych, bez ddatków kmbatanckich, ryczałtów energetycznych, ddatków dla żłnierzy-górników raz dsetek. Dział 5 zawiera kwty zasiłków rdzinnych i pielęgnacyjnych. Dział 6 zawiera wydrębnine z działu 4 kwty ddatków pielęgnacyjnych dla świadczenibircy i ddatki dla siert zupełnych. 2. Kwty ptrąceń i zmniejszeń mieszczą się W kwcie świadczenia należneg, a w związku z tym kwta świadczeń pmniejszna ptrącenia i zmniejszenia wykazane w rubr. 6 działu 4 umżliwi uzyskanie kwty d wypłaty brutt (rubr. 7). Uwaga: Zmniejszenia emerytur i rent w związku z siąganiem dchdu pwiększają kwtę ptrąceń nie przekazywanych. 3. Dział 2 dtyczy rent inwalidzkich w pdziale na upy. O kwalifikacji d pszczególnych up decyduje upa inwalidów, jaką psiada świadczenibirca w związku z pbieraniem renty inwalidzkiej. 4. W dziale 3 w wierszu 06 należy wykazywać liczbę i kwtę ddatków przysługujących żłnierzm zastępczej służby wjskwej przymusw zatrudnianym w kpalniach węgla, kamieniłmach i zakładach wydbywania rud uranu (ustawa z dnia 2 września1994 r. - Dz. U. r 111, pz. 537 i z 1995 r. r 138, pz. 681). 5. Przez symble występujące w dziale 4 należy rzumieć: I - renta inwalidzka wypłacana na pdstawie ustawy zapatrzeniu emerytalnym pracwników i ich rdzin, łącznie z rentami inwalidzkimi dla stypendystów sprtwych, raz renta inwalidzka wypłacana przez rgany rentwe Dyrekcji Generalnej PKP. Ministerstwa Obr-

13 Mnitr Plski r Pz. 232, 233 i 234 ny ardwej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sprawiedliwści, PP - renta inwalidzka z tytułu wypadku przy pracy raz z tytułu wypadku w szczególnych klicznściach, wypłacana na pdstawie ustawy świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chrób zawdwych, PO - renta inwalidzka z tytułu wypadku w drdze d pracy lub z pracy, wypłacana na pdstawie ustawy świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chrób zawdwych, PC - renta inwalidzka z tytułu chrby zawdwej, wypłacana na pdstawie ustawy świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chrób zawdwych, WZIW - renta inwalidy wjenneg wypłacana na pdstawie ustawy zapatrzeniu inwalidów wjennych i wjskwych raz ich rdzin, ZIW - renta inwalidy wjskweg (bez związku ze służbą wjskwą) wypłacana na pdstawie ustawy zapatrzeniu inwalidów wjennych i wjskwych raz ich rdzin, ZIWS - renta inwalidy wjskweg (w związku ze służbą wjskwą) wypłacana na pdstawie ustawy zapatrzeniu inwalidów wjennych i wjskwych raz ich rdzin, OZIW - renta inwalidy pbzweg wypłacana na pdstawie ustawy kmbatantach raz niektórych sbach będących fiarami represji wjennych i kresu pwjenneg, ZIWG - renta inwalidzka przyznana na pdstawie ustawy ddatku i uprawnieniach przysługujących żłnierzm zastępczej służby wjskwej przymusw zatrudnianym w kpalniach węgla, kamien i łmach i zakładach wydbywania rud uranu. 6. Dział 4A wypełnia Kasa Rlniczeg Ubezpieczenia Spłeczneg dla świadczeń z pzarlniczeg systemu ubezpieczeń pbieranych w zbiegu ze świadczeniami rlniczymi. 7. Przez liczbę sób pbierających zasiłek rdzinny (dział 5, kl. 1) należy rzumieć liczbę emerytów i rencistów, którym przy świadczeniach wypłacane są te zasiłki w danym kwartale. W przypadku gdy występuje tylk wyrównawcza wypłata zasiłku, t liczbę sób pbierających zasiłek kreśla liczba sób, którym wypłacn wyrównanie. Przez liczbę zasiłków (dział 5, kl. 2) należy rzumieć dpwiedni liczbę wypłacnych zasiłków rdzinnych lub pielęgnacyjnych. 8. W dziale 7 należy wykazywać sby, którym rgan rentwy p raz pierwszy przyznał świadczenie. 9. W dziale 8 należy wykazywać infrmacje na temat zmniejszeń i zawieszeń emerytur i rent finanswanych z Funduszu Ubezpieczeń Spłecznych z tytułu przekrczenia anicznej kwty dchdu (art. 24 ustawy z dnia 17 października 1991 r. rewalryzacji emerytur i rent, zasadach ustalania emerytur i rent raz zmianie niektórych ustaw - Dz. U. r 104, pz. 450 z późniejszymi zmianami) raz nadpłat i wpłat na Fundusz Ubezpieczeń Spłecznych z tym prblemem związanych. 10. Kwty należy wykazywać w tych i w szach. W przypadku wystąpienia tylk pełnych tych, w pzycji "sze" należy wpisać dwa zera. 233 OBWIESZCZEIE PREZESA GŁÓWEGO URZĘDU STATYSTYCZEGO Z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie przeciętneg miesięczneg wynadzenia w sektrze przedsiębirstw w lutym 1996 r. a pdstawie 39 ust. 1 rzprządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych d sób kierwnictwa i dzru ruchu zakładów górniczych raz mierniczeg górniczeg i gelga górniczeg (Dz. U. r 109, pz. 522) głasza się, iż przeciętne miesięczne wynadzenie w sektrze przedsiębirstw w lutym 1996 r. wynisł 840,95. Prezes Główneg Urzędu Statystyczneg: T. Tczyński 234 OBWIESZCZEIE PREZESA GŁÓWEGO URZĘDU STATYSTYCZEGO z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie przeciętneg miesięczneg wynadzenia w sektrze przedsiębirstw w lutym 1996 r. W związku z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. zatrudnianiu i rehabilitacji zawdwej,sób niepełnsprawnych (Dz. U. r 46, pz. 201, r 80, pz. 350 i r 110, pz. 472, z 1992 r. r 21, pz. 85, z 1993 r. r 11, pz. 50 i r 28, pz. 127 raz z 1995 r. r 1, pz. 1, r 5, pz. 25 i r 120, pz. 577) głasza się, iż przeciętne miesięczne wynadzenie bez wypłat z zysku i nadwyżki bilanswej w spółdzielniach w sektrze przedsiębirstw w lutym 1996 r. wynsił 831,89 i wzrsł w stsunku d stycznia 1996 r. 0,7%. Prezes Główneg Urzędu Statystyczneg: T. Tczyński Wydawca: Urząd Rady Ministrów Redakcja: Departament Prawny, Warszawa, Al. Ujazdwskie 1/3, P-29. Skład, druk i klprtaż: Wydział Wydawnictw i Pliafii Gspdarstwa Pmcniczeg URM, Warszawa, ul. Pwsińska 69n1, tel , i , fax Tłczn z plecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Pliafii Gspdarstwa Pmcniczeg URM, Warszawa, ul. Pwsińska 69n1. Zam. 141/W/C/96 ISS X Cena 1 68 (16800 )

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) WRZESIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA PAŹDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) KWIECIEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MAJ 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) CZERWIEC 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LIPIEC

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) STYCZEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LUTY 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2005 r.

Emerytury i renty górnicze w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 307,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 77-2085 - Poz. 732 i 733. 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. z dnia 9 października 1997 r.

Monitor Polski Nr 77-2085 - Poz. 732 i 733. 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. z dnia 9 października 1997 r. ... Mnitr Plski Nr 77-2085 - Pz. 732 i 733 d banku dłużnika funduszy wystarczających d pkrycia plecenia zapłaty. 5. Dłużnikwi przysługuje praw d dwłania w każdym czasie upważnienia, którym mwa w ust. 2

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2006 r.

Emerytury i renty przyznane w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2004 r. Emerytury i renty przyznane w 2006 r. finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) MAJ 2013 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA CZERWIEC 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH III KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 271,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA I KWARTAŁ 2014 R. WARSZAWA 2014 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 258,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2014 roku. Warszawa 2014 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 224,2 tys. osób Średni wiek emerytów: 72,3 lat Średni wiek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016 r. w tys. 7 600 7 400 7 200 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki. Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2010 roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki. Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2010 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2010 roku. Warszawa 2010 I. Badana populacja. W marcu 2010 r. emerytury

Bardziej szczegółowo

nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, UWAGA! Wszystkie sby trzymujące świadczenie pielęgnacyjne, uprawnine d świadczenia pielęgnacyjneg na pdstawie przepisów dtychczaswych (tych, które bwiązywały d 31 grudnia 2012r.) zachwują praw d teg świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2015 roku. Warszawa 2015 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH 2004 ROK WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mps.kszalin.ibip.pl Kszalin: Specjalistyczne usługi piekuńcze dla sób z zaburzeniami psychicznymi, w

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 188 974 975 197 044 213 104,3 1. Emerytury 122 963 752 128 293 331 104,3 2. Renty 40 771

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2012

Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2012 Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2012 Część A Lp. Treść na 2012 r. 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 4:3 163 294 172 172 156 962 105,4

Bardziej szczegółowo

Dodatki do emerytur i rent

Dodatki do emerytur i rent EMERYTURY I RENTY Najniższe emerytury i renty Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2017 r.: emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2017

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2017 finansowy Funduszu Ubezpieczeń na rok 2017 Część A Lp. Treść 1 2 I Zadania wynikające z ustaw 211 804 6 1 Emerytury 140 286 48 2 Renty 40 642 1 Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2016

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2016 finansowy Funduszu Ubezpieczeń Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 196 955 587 204 259 889 103,7 1. Emerytury 128 167 947 133 690 786 104,3 2. Renty 41 332 004 41 715 161 100,9 3.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA IV KWARTAŁ 2013 R. WARSZAWA 2014 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

www.zus.pl ZUS wyjaśnia

www.zus.pl ZUS wyjaśnia Waloryzacja świadczeń emerytalno rentowych od dnia 1 marca 2009 r. W marcu 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja dokonywana jest z

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA projekt z dnia 24 października 2016 r. z dnia o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja świadczeń od 1 marca 2006 r.

Waloryzacja świadczeń od 1 marca 2006 r. Waloryzacja świadczeń od 1 marca 2006 r. Od 1 marca 2006 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podwyższy w ramach waloryzacji wypłacane emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, a także

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) rozdział 6. Gospodarka finansowa, art. 75-80 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2014

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2014 finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 182 694 087 190 392 498 104,2 1. Emerytury 120 034 550 124 179 445 103,5 2. Renty 39 938 266 41 079

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer Identyfikacji Pdatkwej (NIP) 2. Numer telefnu kntaktweg Załącznik Nr 2 d uchwały Nr XXX/937/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 grudnia 2009r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. t AKTUALNE DANE Aktualne wysokości świadczeń, wskaźniki, składki, odsetki 12

SPIS TREŚCI. t AKTUALNE DANE Aktualne wysokości świadczeń, wskaźniki, składki, odsetki 12 nr 1 (60) 2015 SPIS TREŚCI t INFORMACJE I KOMUNIKATY Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 262,3 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 216,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,9

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2011

Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2011 Załącznik 1. Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2011 Część A Lp. Treść 4:3 w 2010 r. 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 157 501 034 162 999 347 103,5

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 300,4 tys.

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2006 r.

Emerytury i renty górnicze w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,7 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2011 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2009

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2010 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny - REGON

Numer identyfikacyjny - REGON Jednostka MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży /, - Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wypełniają spółki) Numer identyfikacyjny - REGON G-9. Sprawozdanie o płatnościach publicznoprawnych

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2013 r.

Emerytury i renty przyznane w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2013 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 193,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,5

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2013

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2013 finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2013 Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 4:3 171 470 455 180 967 530 105,4 1. Emerytury 112 953 860 119

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2005 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 266,8 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Jarsław: Wyknanie izlacji pzimej i pinwej ścian fundamentwych budynku główneg Zespłu Szkół Spżywczych Chemicznych i Ogólnkształcących w Jarsławiu przy ul. Kraszewskieg 3cd Numer głszenia: 411206-2013;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r.

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 188, 366. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2016 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2016

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2012 r.

Emerytury i renty przyznane w 2012 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2012 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,9

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) GRUDZIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

2) zawierających podatek od towarów i usług. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

2) zawierających podatek od towarów i usług. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Mnitr Plski Nr 61-1106 - Pz. 568, 569 i 570 1. 1. Wprwadza się maksymalne wskaźniki wzrstu cen detalicznych paliw silnikwych prdukcji krajwej w następujących wyskściach: 1) dla etyliny 94 0,7%, 2) dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lokalna 2, 07-412 Ostrołęka, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lokalna 2, 07-412 Ostrołęka, woj. Ostrłęka: Przebudwa drgi pwiatwej Nr 2564W Laski - Serczyn - Wólka Serczyńska d km 0+000,00 d km 8+400,00 Numer głszenia: 41713-2010; data zamieszczenia: 26.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michw Michów: Przedmitem zamówienia jest usługa udzielenia długterminweg kredytu bankweg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgszcz.pl Bydgszcz: Rbty remntw-budwlane na terenie biektu Wjewódzkieg Inspektratu Weterynarii

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1031 o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1001

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1001 Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1001 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeszów: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Zakładu Opieki Zdrwtnej MSWiA w Rzeszwie Numer głszenia: 87051-2011; data zamieszczenia: 17.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług - w pdziale na części - rganizacji i realizacji turnusów rehabilitacyjnych z prgramem usprawniając-rekreacyjnym dla sób niepełnsprawnych i ich piekunów - wskazanych przez Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia

I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia Tychy, dnia 21.09.2009 r. Członkowie Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW Najniższe wynagrodzenie pracowników od 1 stycznia. 2009 r. I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,6

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Kraków: Usługi w zakresie wyknywania badań genetycznych w diagnstyce spndylartrpatii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.pl Piła: Usługa - wyknywanie bieżącej knserwacji, eksplatacji i utrzymania urządzeń meliracji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Rbty rzbiórkwe budynku centrum bliczeniweg z zapleczem biurw-technicznym przy

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pożytku publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pożytku publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Budwa budynku Dmu Pmcy dla Niepełnsprawnych w Spytkwicach Numer głszenia: 162990-2013; data zamieszczenia: 24.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo