w sprawie obowiązków sprawozdawczych. Monitor Polski Nr Poz. 231 i 232

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie obowiązków sprawozdawczych. Monitor Polski Nr 19-340- Poz. 231 i 232"

Transkrypt

1 Mnitr Plski r Pz. 231 i 232 Załącznik nr 3 DOPUSZCZALE STĘŻEIA ATURALYCH IZOTOPÓW PROMIEIOTWÓRCZYCH W MATERIAłACH BU DOWLAYCH 1. Współczynnik aniczający stężenie naturalnych iztpów prmienitwórczych w materiałach budwlanych wyrażny jest wzrem: f,=0,00027s K +0,0027S Ra +0,0043STh1, przy czym: SK' SRa i STh znaczają dpwiedni wartści stężeń: ptasu-40, radu-226 i tru-228 wyrażne w Bą/kg. 2. iezależnie d wymagań kreślnych w ust. 1, współczynnik aniczający stężenie radu-226 w materiałach budwlanych nie pwinien przekraczać wartści: f 2 =185 Bą/kg. 232 ZARZĄDZEIE PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZE SPOŁECZYCH z dnia 20 luteg 1996 r. w sprawie bwiązków sprawzdawczych. a pdstawie art. 32 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. statystyce publicznej (Dz. U. r 88, pz. 439) zarządza się, c następuje: 1. Ustala się bwiązek przekazywania danych statystycznych w frmie sprawzdań na frmularzach: 1) ST-1 - meldunek statystyczny pdstawwych danych w zakresie świadczeń pieniężnych z pzarlniczeg systemu ubezpieczeń spłecznych, 2) ST-2 - sprawzdanie z wypłat świadczeń pieniężnych z pzarlniczeg systemu ubezpieczeń spłecznych, według wzrów stanwiących dpwiedni załączniki nr 1 i nr 2 d zarządzenia. 2. Obwiązek, którym mwa w 1, dtyczy: 1) Dyrekcji Generalnej PKP, 2) Ministerstwa Obrny ardwej, 3) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 4) Ministerstwa Sprawiedliwści, 5) Kasy Rlniczeg Ubezpieczenia Spłeczneg Sprawzdania statystyczne przekazuje się d Departamentu Statystyki, Analiz i Prgnz Centrali Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych w terminach: 1) d czwarteg dnia rbczeg każdeg miesiąca p miesiącu sprawzdawczym: teleksem, telekpiarką lub telefnicznie - sprządzne na frmularzu ST-1, 2) d dnia 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października 1996 r. i d 10 stycznia 1997 r. - sprządzne na frmularzu ST Meldunki statystyczne z danymi pcząwszy d dnia 1 marca 1996 r. przekazuje się zgdnie z terminami pdanymi w ust. 1 pkt Sprawzdania ST-2 z danymi pcząwszy d dnia 1 stycznia 1996 r. przekazuje się zgdnie z terminami pdanymi w ust. 1 pkt Traci mc zarządzenie nr 3 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych z dnia 7 luteg 1995 r. w sprawie bwiązków sprawzdawczych (Dz. Urz. ZUS r 1, pz. 1). 5. Zarządzenie wchdzi w życie z dniem głszenia. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych: A. Bańkwska

2 Mnitr Plski r Pz. 232 Załączniki d zarządzenia Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych z dnia 20 luteg 1996 r. (pz. 232) Załącznik nr 1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZYCH azwa i adres jednstki sprawzdawczej ST-l Meldunek statystyczny pdstawwych danych w zakresie świadczeń pieniężnych umer identyfikacyjny -REGO za miesiąc r. Zakład Ubezpieczeń Spłecznych Departament Statystyki, Analiz i Prgnz ul. Czerniakwska Warszawa Wysłać w terminie d czwarteg dnia rbczeg każdeg miesiąca Wyszczególnienie O Ogółem 1 Liczba sób pbierających emerytury i renty razem ( ) 01 EMERYTURY I RETY RAZEM Kwta brutt emerytur i rent bieżących razem 02 Kwta brutt emerytur i rent gółem ( ) 03 Liczba sób pbierających świadczenia 04 EMERYTURY Kwta brutt świadczeń gółem 05 RETY IWALIDZKIE Liczba sób pbierających świadczenia Kwta brutt świadczeń gółem RETY RODZIE Liczba sób pbierających świadczenia Kwta brutt świadczeń gółem EMERYTURY I RETY ZBIEGAJĄCE SIĘ ZE ŚWIADCZEIAMI ROLICZYMI Liczba sób pbierających świadczenia razem Kwta brutt świadczeń bieżących razem Kwta brutt świadczeń gółem

3 Mnitr Plski r Pz. 232 Wyszczególnienie Ogółem O 1 Liczba sób pbierających zasiłek 13 Liczba zasiłków 14 gółem Kwta św i adczeń bieżących 15 Kwta świadczeń gółem 16 Liczba sób pbierających zasiłek 17 Liczba zasiłków 18 RODZIE Kwta świadczeń gółem 19 :::c u Liczba sób pbierających zasiłek 20 z w >- a: C rentach - inwa- Liczba zasiłków 21 :::c Ol CI) lidzkich u... «a: ;:) Kwta świadczeń gółem 22 a: w Liczba sób pbierających zasiłek 23 w rentach a: rdzin- Liczba zasiłków 24 a.. nych w z «Kwta świadczeń gółem 25 u «.., a.. Liczba zasiłków 26 S2.., gółem Kwta świadczeń bieżących 27 Ci) r:5 Kwta świadczeń gółem 28 emeryturach PIELĘGA- CYJE DLA Liczba zasiłków 29 CZŁOKÓW emery- RODZIY turach EMERYTA Kwta świadczeń gółem 30 LUB RECISTY >- Liczba zasiłków I DLA C rentach ŚWIAOCZE- inwa- Ol IOBIORCY CI) lidzkich Kwta świadczeń gółem rentach rdzinnych Liczba zasiłków 33 Kwta świadczeń gółem 34

4 Mnitr Plski r Pz. 232 Wyszczególnienie Ogółem O 1 DODATKI KOMBATACKIE Liczba sób pbierających świadczenie 35 Kwta wypłat gółem 36 RYCZAŁTY EERGETYCZE Liczba sób pbierających świadczenie 37 Kwta wypłat gółem 38 DODATKI DLA ŻOŁIERZY- GÓRIKÓW Liczba sób pbierających świadczenie 39 Kwta wypłat gółem 40. KWOTA WYPŁAT ZASIŁKÓW POGRZEBOWYCH ORAZ ODSZKODOWAŃ PO- WYPADKOWYCH FIASOWAYCH Z FUS 41 Od emerytur i rent pracwniczych i pchdnych raz kmbatanckich gółem 42 z teg d: ZALICZKA A - emerytur 43 PODATEK DOCHODOWY - rent inwalidzkich 44 - rent rdzinnych 45 ODSETKI ZA ZWŁOKĘ W ZAŁATWIAIU SPRAW DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ FIASOWAYCH Z FUS 46 Imię, nazwisk i telefn sby, która sprządziła sprawzdanie Pieczątka imienna i pdpis sby działającej w imieniu sprawzdawcy (miejscwść i data) OBJAŚIEIA DO FORMULARZA ST-1 1. Meldunek ST-l należy przekazywać d Departamentu Statystyki, Analiz i Prgnz Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych telekpiarką - nr lub telefnicznie - numery telefnów: , , Ministerstw Obrny ardwej, Ministerstw Spraw Wewnętrznych, Ministerstw Sprawiedliwści i Dyrekcja Generalna PKP wypełniają pzycje d 01 d 46. Kasa Rlniczeg Ubezpieczenia Spłeczneg wypełnia pzycje d 10 d 12 raz d 35 d 41 i W pzycjach kwtwych dtyczących emerytur i rent należy wykazywać kwty świadczeń należnych brutt (bez zasiłków rdzinnych i pielęgnacyjnych). Kwta brutt świadczeń emerytaln-rentwych jest t suma wyskści świadczeń, wraz z ddatkami ( pielęgnacyjnymi świadczenibircy, dla siert zupełnych, za tajne nauczanie i dla 100- latka), przed ptrąceniami i zmniejszeniami z tytułu siągania dchdu. 4. Przez liczbę sób pbierających zasiłek rdzinny należy rzumieć liczbę emerytów i rencistów, którym przy świadczeniach wypłacane są te zasiłki w danym miesiącu. 5. Przez liczbę sób pbierających ryczałty energetyczne należy rzumieć liczbę dknanych wypłat ryczałtów energetycznych w danym miesiącu. 6.. W wierszach 39 i 40 należy wykazywać liczbę i kwtę ddatków przysługujących żłnierzm zastępczej służby wjskwej przymusw zatrudnianym w kpalniach węgla, kamieniłmach i zakładach wydbywania rud uranu (ustawa z dnia 2 września 1994 r. Dz. U. r 111,pz. 537 i z 1995 r. r 138, pz. 681). 7. Kwty należy wykazywać w tych i w szach. W przypadku wystąpienia tylk pełnych tych, w pzycji "sze" należy wpisać dwa zera.

5 Mnitr Plski r Pz. 232 Załącznik nr 2 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZYCH azwa i adres jednstki sprawzdawczej umer identyfikacyjny -REGO ST-2 Sprawzdanie z wypłat świadczeń pieniężnych z pzarlniczeg systemu ubezpieczeń za kwartał r. Zakład Ubezpieczeń Spłecznych Departament Statystyki, Analiz i Prgnz ul. Czerniakwska Warszawa Wysłać w terminie d dnia 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca, 10 paździer- nika DZIAŁ 1. JEDORAZOWE ODSZKODOWAIA POWYPADKOWE Odszkdwania z tytułu O Razem pierwszrazwe i uzupełniające liczba 1 kwta 2 Ogółem (w ) 01 Wypadków przy pracy lub chrób zawdwych - finanswanych z FUS 02 Wypadków w drdze d pracy lub z pracy razemfinanswanych z FUS 03 Imię, nazwisk i telefn sby, która sprządziła sprawzdanie Pieczątka imienna i pdpis sby działającej w imieniu sprawzdawcy ( miejscwś ć i data)

6 Mnitr Plski r Pz. 232 DZIAŁ 2. RETY IWALIDZKIE PRACOWICZE, POCHODE I KOMBATACKIE W PODZIALE A GRUPY IWALIDÓW Kwta świadczeń brutt Wyszczególnienie Suma liczby sób w kwartale gółem, łącznie z kwtą świadczeń zbieg wych z FUS w tym rent inwalidzkich RAZEM (w ) 01 O I upa 02 II upa 03 III upa 04 DZIAŁ 3. ZASIŁKI POGRZEBOWE, ŚWIADCZEIA POZAUBEZPIECZEIOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ ORAZ POTRĄCEIA PODATKU DOCHODOWEGO Wyszczególnienie Liczba Kwta gółem O 1 2 Zasiłki pzebwe p emerytach i rencistach 01 w tym: kmbatanckie 02 Ryczałty energetyczne wypłacane przy emeryturach i rentach 03 Ryczałty energetyczne płatne kwartalnie 04 Ddatki kmbatanckie płatne przy emeryturach i rentach 05 Ddatki dla żłnierzy-górników 06 Odsetki za zwłkę wypłacane przy emeryturach i rentach finanswanych z FUS 07 :::J "O Razem (w ) 08 c ' "OE Emerytury 09 Ol Q) Q.Q)... c.- 'c :; Renty inwalidzkie 10 Q) "O > l: Q) ge Renty rdzinne 11 a.. "O Q) *) ie wypełnia KRUS.

7 DZIAŁ 4. Mutacja dla Dyrekcji Generalnej PKp, Ministerstwa Obrny ardwej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwści. EI'y'IERY.TURY I... RETY BF,l,UTTO (bez zasiłków rdzinnych i pielęgnacyjnych, ryczałtów energetycznych, ddatków kmbatanckich, ddatków dla żłnierzynikw raz uez sete,,) d Rdzaje świadczeń Stan w statnim miesiącu Sumy w kwartale sprawzdawczym kwartału sprawzdawczeg wypłat wyrównawświadczeń czych p uwzględ - świadczenia kwt ptrąceń nie bieżących (przed nieniu zwrtów bieżące (przed liczby przekazywanych ptrąceniami i i anulwań (przed liczba ptrąceniami i sób zmniejszeniami) i zmniejszeń ptrąceniami sób zmniejszeniami) i zmniejszeniami) (rubr ) wypłat gółem s:: :J ;:+...., "'C Q.. en 2!: Z...,... to O RAZEM (w ) 01 EMERYTURY 02 RETY IWALIDZKIE (w ) 03 I, Pp, PC, PO 04 w tym: RETY IWALIDZKIE WYPADKOWE (w ) ::::l 05 wypadku przy pracy 06 w tym: emerytury zbiegwe 07 "'5 chrby zawdwej 08 >. w tym: emerytury zbiegwe wypadku w drdze d (z) pracy 10 w tym: emerytury zbiegwe 11 WZIW 12 w tym: emerytury zbiegwe 13 ZIW, ZIWS, ZIWG 14 w tym: emerytury zbiegwe 15 OZIW 16 w tym: emerytury zbiegwe 17 RETY RODZIE 18 w tym RETY RODZIE WY- PADKOWE (w ) 19 :; wypadku przy pracy 20 "'5 chrby zawdwej 21 wypadku w drdze d (z) pracy 22

8 DZIAŁ. 4A. Mutacja dla Kasy Rlniczeg Ubezpieczenia Spłeczneg (KRUS) EMERYTURY I RETY BRUTTO (bez zasiłków rdzinnych i pielęgnacyjnych, ryczałtów energetycznych, ddatków kmbatanckich, ddatków dla żłnierzygórników raz bez dsetek) Rdzaje świadczeń liczby sób Sumy w kwartale sprawzdawczym wypłat wyrównawczych świadczeń bieżących p uwzględnieniu kwt ptrąceń nie (przed ptrąceniami i zwrtów i anulwań przekazywanych i zmniejszeniami) (przed ptrąceniami i zmniejszeń zmniejszeniami) wypłat gółem (rubr ) s: ::l ;:i:..., "ti iii :3:..., Z c O EMERYTURY I RETY PRACOWI- CZE, POCHODE I KOMBATACKIE 01 ZBIEGAJĄCE SIĘ Z ROLICZYMI RETY IWALIDZKIE WYPAD- KOWE (w ) 02 wypadku przy pracy 03 chrby zawdwej 04 "5... >- wypadku w drdze 05 d (z) pracy RETY IWALIDZKIE Z USTA- E WY O ZAOPATRZEIU IWALI-... > DÓW WOJEYCH I WOJSKO- WYCH ORAZ ICH RODZI 06 RETY RODZIE WYPADKO- WE (w ) 07 wypadku przy pracy 08 chrby zawdwej 09 "5... >- wypadku w drdze d (z) 10 pracy "ti!" W

9 DZIAŁ. 5. Mutacja dla Dyrekcji Generalnej PKP, Ministerstwa Obrny ardwej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwści. ZASIŁKI RODZIE I PIELĘGACYJE WYPŁACOE PRZY EMERYTURACH I RETACH Sumy w kwartale sprawzdawczym wypłat wyrównawczych Wyszczególnienie liczby sób liczby wypłat bieżących p uwzględnieniu pbierających zwrtów i anulwań zasiłek zasiłków O ZASIŁKI RODZIE OGÓŁEM (w ) 01 z teg: EMERYTURACH 02 wypłacne RETACH IWALIDZKICH 03 przy RETACH RODZIYCH 04 w tym: wypłacne inwalidm wjennym i wjskwym raz kmbatantm ZASIŁKI PIELĘGACYJE OGÓŁEM (w ) 06 x ZASIŁKI RAZEM (w ) 07 x PIELĘGACY J,E Q) EMERYTURACH 08 x DLA CZŁOKOW.. c 00>- RODZIY OlU RETACH IWALIDZKICH 09 x Q) «I l.. EMERYTA LUB +Ja. Q. RECISTY RETACH RODZIYCH 10 x w tym: wypłacne inwalidm wjennym i wjskwym raz kmbatantm x RAZEM (w ) 12 x ZASIŁKI Q) EMERYTURACH 13 x P!ELĘGACYJE.. c 00>- SWIADCZEIO- OlU!:::! RETACH IWALIDZKICH 14 x BIORCY -ac. RETACH RODZIYCH 15 x wypłat gółem (rubr. 3+4) 5 s: ;:;..., "tl Q. (Jl Z..,... CD w tym: wypłacne inwalidm wjennym i wjskwym raz kmbatantm 16 x DZIAŁ 5A. Mutacja dla Dyrekcji Generalnej PKP. ZWROTY ORAZ ODSETKI OD IEALEŻIE POBRAYCH ZASIŁKÓW RODZIYCH I PIELĘGACYJYCH Wyszczególnienie Liczba O 1 2 ODSETKI d nienależnie pbranych zasiłków 01 ZWROTY nienależnie pbranych zasiłków 02 x Kwta

10 DZIAŁ. 6. Mutacja dla Dyrekcji Generalnej PKp, Ministerstwa Obrny ardwej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwści. DODATKI PIELĘGACYJE ŚWIADCZEIOBIORCY I DODATKI DLA SIEROT ZUPEŁYCH Stan w statnim miesiącu Sumy w kwartale sprawzdawczym kwartału sprawzdawczeg s: ::I ;:j: wypłat Rdzaje świadczeń liczba sób wypłaty bieżące liczby sób wyrównawczych p wypłat bieżących pbierających pbierających uwzględnieniu ddatek ddatek zwrtów i anulwań wypłat gółem (rubr. 4+5) O OGÓŁEM (w ) 01 6 EMERYTURY 02 RETY IWALIDZKIE (w. 04 d w. 08) 03 WZIW, ZIW, ZIWS, ZIWG, OZIW 04 Q) ::: "":J -g g: ::: wypadku przy pracy 05 chrby zawdwej 06 wypadku w drdze d (z) pracy 07 pzstałe inwalidzkie 08 RETY RODZIE (w. 10 d w. 13) 09 Q) :::.. wypadku przy pracy 10 :J ",,- 'O:J chrby zawdwej 11 c> > :: wypadku w drdze d (z) pracy 12 pzstałe rdzinne 13 "O!'I W

11 DZIAŁ 7. Mutacja dla Dyrekcji Generalnej PKp, Ministerstwa Obrny ardwej, Ministerstwa Spraw WewnętlZnych, Ministerstwa Sprawiedliwści. ZMIAY LICZBY EMERYTÓW I RECISTÓW w przyznane sbm, którym p raz pierwszy rgan rentwy przyznał świadczenie Ubekzpwduzgnu Rdzaje świadczeń świadczenia bieżące (bez zasiłków świadczenia bieżące (bez zasiłków rdzinnych i pielęgnacyjnych, przed rdzinnych i pielęgnacyjnych, przed liczba sób ptrąceniami i zmniejszeniami) liczba sób ptrąceniami i zmniejszeniami) s: ::::J ;:+.... "'ti Uj Z... CD.. O RAZEM (w ) 01 EMERYTURY 02 RETY IWALIDZKIE (w ) 03 I, Pp, PC, PD 04 w tym: RETY IWALIDZKIE WYPADKOWE (w ) 05 CI.) Ul wypadku przy pracy 06 ::::J :; chrby zawdwej 07 wypadku w drdze d (z) pracy 08 WZIW 09 ZIW, ZIW$, ZIWG 10 OZIW 11 REI'>ITY RODZIE 12 w tym: RETY RODZIE WYPADKOWE (w ) 13 wypadku przy pracy 14 ::::J :; chrby zawdwej... >. 15 wypadku w drdze d (z) pracy 16

12 Mnitr Plski r Pz. 232 DZIAŁ 8. Mutacja dla Dyrekcji Generalnej PKP raz KRUS. ZMIEJSZEIA I ZAWIESZEIA EMERYTUR I RET FIASOWAYCH Z FUDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZYCH Z TYTUŁU OSIĄGAIA DOCHODU Rdzaje świadczeń Zmniejszenia emerytur i rent Zawieszenia emerytur i rent suma liczb w kwta brutt suma liczb w kwta brutt kwartale kwartale O OGÓŁEM EMERYTURY I RETY 01 (w ) Emerytury 02 Renty inwalidzkie 03 Renty rdzinne 04 Emerytury i renty *1 zbiegające się ze 05 świadczeniami rlniczymi *1 Wypełnia KRUS. DZIAŁ 8. cd. ADPŁATY ORAZ WPŁATY A FUDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZYCH ZWIĄZAE Z PRZEKROCZEIEM GRAICZEJ KWOTY DOCHODU Rdzaje świadczeń adpłaty z tytułu przekrczenia anicznej kwty dchdu Wpłaty na FUS z tytułu przekrczenia anicznej kwty dchdu suma liczb w kwta brutt suma liczb w kwta brutt kwartale kwartale O OGÓŁEM EMERYTURY I RETY 01 (w ) Emerytury 02 Renty inwalidzkie 03 Renty rdzinne 04 Emerytury i renty *1 zbiegające się ze 05 świadczeniami rlniczymi *1 Wypełnia KRUS. OBJAŚIEIA DO FORMULARZA ST-2 1. W sprawzdaniu w działach 2, 4, 4A i 7 należy wykazywać kwty należnych świadczeń brutt, wraz z ddatkami pielęgnacyjnymi świadczenibircy i dla siert zupełnych, ale bez świadczeń pzaubezpieczeniwych, tj.: bez zasiłków rdzinnych i pielęgnacyjnych, bez ddatków kmbatanckich, ryczałtów energetycznych, ddatków dla żłnierzy-górników raz dsetek. Dział 5 zawiera kwty zasiłków rdzinnych i pielęgnacyjnych. Dział 6 zawiera wydrębnine z działu 4 kwty ddatków pielęgnacyjnych dla świadczenibircy i ddatki dla siert zupełnych. 2. Kwty ptrąceń i zmniejszeń mieszczą się W kwcie świadczenia należneg, a w związku z tym kwta świadczeń pmniejszna ptrącenia i zmniejszenia wykazane w rubr. 6 działu 4 umżliwi uzyskanie kwty d wypłaty brutt (rubr. 7). Uwaga: Zmniejszenia emerytur i rent w związku z siąganiem dchdu pwiększają kwtę ptrąceń nie przekazywanych. 3. Dział 2 dtyczy rent inwalidzkich w pdziale na upy. O kwalifikacji d pszczególnych up decyduje upa inwalidów, jaką psiada świadczenibirca w związku z pbieraniem renty inwalidzkiej. 4. W dziale 3 w wierszu 06 należy wykazywać liczbę i kwtę ddatków przysługujących żłnierzm zastępczej służby wjskwej przymusw zatrudnianym w kpalniach węgla, kamieniłmach i zakładach wydbywania rud uranu (ustawa z dnia 2 września1994 r. - Dz. U. r 111, pz. 537 i z 1995 r. r 138, pz. 681). 5. Przez symble występujące w dziale 4 należy rzumieć: I - renta inwalidzka wypłacana na pdstawie ustawy zapatrzeniu emerytalnym pracwników i ich rdzin, łącznie z rentami inwalidzkimi dla stypendystów sprtwych, raz renta inwalidzka wypłacana przez rgany rentwe Dyrekcji Generalnej PKP. Ministerstwa Obr-

13 Mnitr Plski r Pz. 232, 233 i 234 ny ardwej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sprawiedliwści, PP - renta inwalidzka z tytułu wypadku przy pracy raz z tytułu wypadku w szczególnych klicznściach, wypłacana na pdstawie ustawy świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chrób zawdwych, PO - renta inwalidzka z tytułu wypadku w drdze d pracy lub z pracy, wypłacana na pdstawie ustawy świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chrób zawdwych, PC - renta inwalidzka z tytułu chrby zawdwej, wypłacana na pdstawie ustawy świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chrób zawdwych, WZIW - renta inwalidy wjenneg wypłacana na pdstawie ustawy zapatrzeniu inwalidów wjennych i wjskwych raz ich rdzin, ZIW - renta inwalidy wjskweg (bez związku ze służbą wjskwą) wypłacana na pdstawie ustawy zapatrzeniu inwalidów wjennych i wjskwych raz ich rdzin, ZIWS - renta inwalidy wjskweg (w związku ze służbą wjskwą) wypłacana na pdstawie ustawy zapatrzeniu inwalidów wjennych i wjskwych raz ich rdzin, OZIW - renta inwalidy pbzweg wypłacana na pdstawie ustawy kmbatantach raz niektórych sbach będących fiarami represji wjennych i kresu pwjenneg, ZIWG - renta inwalidzka przyznana na pdstawie ustawy ddatku i uprawnieniach przysługujących żłnierzm zastępczej służby wjskwej przymusw zatrudnianym w kpalniach węgla, kamien i łmach i zakładach wydbywania rud uranu. 6. Dział 4A wypełnia Kasa Rlniczeg Ubezpieczenia Spłeczneg dla świadczeń z pzarlniczeg systemu ubezpieczeń pbieranych w zbiegu ze świadczeniami rlniczymi. 7. Przez liczbę sób pbierających zasiłek rdzinny (dział 5, kl. 1) należy rzumieć liczbę emerytów i rencistów, którym przy świadczeniach wypłacane są te zasiłki w danym kwartale. W przypadku gdy występuje tylk wyrównawcza wypłata zasiłku, t liczbę sób pbierających zasiłek kreśla liczba sób, którym wypłacn wyrównanie. Przez liczbę zasiłków (dział 5, kl. 2) należy rzumieć dpwiedni liczbę wypłacnych zasiłków rdzinnych lub pielęgnacyjnych. 8. W dziale 7 należy wykazywać sby, którym rgan rentwy p raz pierwszy przyznał świadczenie. 9. W dziale 8 należy wykazywać infrmacje na temat zmniejszeń i zawieszeń emerytur i rent finanswanych z Funduszu Ubezpieczeń Spłecznych z tytułu przekrczenia anicznej kwty dchdu (art. 24 ustawy z dnia 17 października 1991 r. rewalryzacji emerytur i rent, zasadach ustalania emerytur i rent raz zmianie niektórych ustaw - Dz. U. r 104, pz. 450 z późniejszymi zmianami) raz nadpłat i wpłat na Fundusz Ubezpieczeń Spłecznych z tym prblemem związanych. 10. Kwty należy wykazywać w tych i w szach. W przypadku wystąpienia tylk pełnych tych, w pzycji "sze" należy wpisać dwa zera. 233 OBWIESZCZEIE PREZESA GŁÓWEGO URZĘDU STATYSTYCZEGO Z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie przeciętneg miesięczneg wynadzenia w sektrze przedsiębirstw w lutym 1996 r. a pdstawie 39 ust. 1 rzprządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych d sób kierwnictwa i dzru ruchu zakładów górniczych raz mierniczeg górniczeg i gelga górniczeg (Dz. U. r 109, pz. 522) głasza się, iż przeciętne miesięczne wynadzenie w sektrze przedsiębirstw w lutym 1996 r. wynisł 840,95. Prezes Główneg Urzędu Statystyczneg: T. Tczyński 234 OBWIESZCZEIE PREZESA GŁÓWEGO URZĘDU STATYSTYCZEGO z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie przeciętneg miesięczneg wynadzenia w sektrze przedsiębirstw w lutym 1996 r. W związku z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. zatrudnianiu i rehabilitacji zawdwej,sób niepełnsprawnych (Dz. U. r 46, pz. 201, r 80, pz. 350 i r 110, pz. 472, z 1992 r. r 21, pz. 85, z 1993 r. r 11, pz. 50 i r 28, pz. 127 raz z 1995 r. r 1, pz. 1, r 5, pz. 25 i r 120, pz. 577) głasza się, iż przeciętne miesięczne wynadzenie bez wypłat z zysku i nadwyżki bilanswej w spółdzielniach w sektrze przedsiębirstw w lutym 1996 r. wynsił 831,89 i wzrsł w stsunku d stycznia 1996 r. 0,7%. Prezes Główneg Urzędu Statystyczneg: T. Tczyński Wydawca: Urząd Rady Ministrów Redakcja: Departament Prawny, Warszawa, Al. Ujazdwskie 1/3, P-29. Skład, druk i klprtaż: Wydział Wydawnictw i Pliafii Gspdarstwa Pmcniczeg URM, Warszawa, ul. Pwsińska 69n1, tel , i , fax Tłczn z plecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Pliafii Gspdarstwa Pmcniczeg URM, Warszawa, ul. Pwsińska 69n1. Zam. 141/W/C/96 ISS X Cena 1 68 (16800 )

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku należy dołączyć: Załącznik nr 1 s. 1/5 Termin złżenia wnisku przyznanie stypendium scjalneg: 20 października w semestrze zimwym; 20 marca w semestrze letnim. D wnisku należy dłączyć: 1. W przypadku, gdy student jest sbą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA I KWARTAŁ 2013 R. WARSZAWA 2013 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Rezerwy Demograficznej

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl Pwiatwy Urząd Pracy w Wągrwcu ul. Klejwa 22, 62 100 Wągrwiec, tel./fax (67) 26 21 081 pwa@praca.gv.pl (OR-020/1/15)...... /pieczęć firmwa rganizatra/ /miejscwść, data/ WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa 2012 Opracowanie Anna Siporska Departament Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 7 marca 1995 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 7 marca 1995 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1995 Nr 30 poz. 154 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1242 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. Dz.U.06.95.661 2008.01.01 zm. Dz.U.2007.250.1869 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2006 r.) Dz.U.06.95.661 2008.01.01 zm. Dz.U.2007.250.1869 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. Dz.U.06.95.661 2008.01.01 zm. Dz.U.2007.250.1869 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 USTAWA. z dnia 17 grudnia 1998 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy

Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 USTAWA. z dnia 17 grudnia 1998 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/129 Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717, 1734, z 2014 r. poz. 496, 567, 683, 684, 1682, z 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

,, 54. Przy ustalaniu do dnia 28 lutego 1990 r. kwoty podstawy wymiaru składek, której wysokość w myśl rozporządzenia jest uzależniona od przeciętnego

,, 54. Przy ustalaniu do dnia 28 lutego 1990 r. kwoty podstawy wymiaru składek, której wysokość w myśl rozporządzenia jest uzależniona od przeciętnego Dziennik Ustaw Nr 68 1382 Poz. 330 330 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia

Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia www.snp.infor.pl SpoSób na płace nr 10(49) TeMaT MIeSIĄca Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia Ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR www.celpraca.kul.rg.pl; tel. 058 684 38 14; faks. 058 684 38 01 Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków p zmianach za rk 2011 w kwcie 75.644.642,00 zł zstał wyknany w kwcie 72.915.535,77 zł, t jest w 96,4 % w stsunku rcznym. Na tę kwtę złżyły się wydatki majątkwe w wyskści 22.299.749,93 zł,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2014 roku. Warszawa 2014 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo