SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie przedstawionego na kolejnych stronach, rocznego sprawozdania finansowego, przedstawiającego rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność Spółki, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzania sprawozdania finansowego i zachował ciągłość ich stosowania. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, Ŝe Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd Spółki IZOLACJA JAROCIN S.A. ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych przepisami prawa.... Piotr Widawski Prezes Zarządu... Regina Uniejewska Członek Zarządu... Mirosław Gołembiewski Członek Zarządu Jarocin, dnia 25 lutego 2006 roku 1

2 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: IZOLACJA JAROCIN S.A. b) siedziba ul. Poznańska Jarocin c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: produkcja materiałów budowlanych w zakresie rolowych materiałów pokryciowych, mas hydroizolacyjnych stosowanych na zimno i na gorąco, lepików asfaltowych, kitów budowlanych ogólnego przeznaczenia i specjalistycznych, bezosonowowych materiałów pokryciowych, gontów papowych, mas uszczelniających i roztworów gruntujących, klejów budowlanych ogólnego przeznaczenia i specjalistycznych, taśm hydroizolacyjnych, emulsji asfaltowych, środki do wykonywania izolacji przeciwwodnych wszystkich typów oraz innych materiałów budowlanych, wykonywanie robót pokryciowych, wykonywanie hydroizolacji fundamentów i części budynków zagłębionych w gruncie, wykonywanie izolacji międzystropowych, wykonywanie robót hydroizolacyjnych w budownictwie specjalistycznym, usługi dekarskie oraz inne usługi w oparciu o posiadaną bazę, działalność handlowa (w tym export i import) w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa spółki d) Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS e) Numer REGON f) NIP Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 1 stycznia grudnia 2005 roku. 4. W skład Spółki IZOLACJA JAROCIN S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki uwaŝa, Ŝe nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŝenie kontynuacji działalności jednostki. 6. W trakcie roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2005 roku nie nastąpiło połączenie z innymi spółkami. 7. Porównywalność danych: Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2005 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy

3 8. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pienięŝnych sporządzono metodą pośrednią. 9. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostroŝnej wyceny. 10. Roszczenie reprywatyzacyjne Spadkobiercy Alfonsa Bennich w 2005 roku prowadzili postępowania sądowe, w których domagali się zasądzenia roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem spadku. Z tytułu prawomocnych wyroków i zawartych ugód w 2005 roku zapłacono kwotę ,69 zł (łącznie z kosztami sądowymi i odsetkami). Ponadto w omawianym okresie podpisano z jednym ze spadkobierców reprezentującym ¼ masy spadkowej porozumienie, dotyczące ratalnej spłaty zadłuŝenia ( w okresach półrocznych), oraz umowę dzierŝawy do r. z prawem pierwodzierŝawy lub pierwokupu. 11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (takŝe amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. Spółka stosuje zakładowy plan kont oraz zasady wyceny aktywów i pasywów, rachunku kosztów i pomiaru wyniku finansowego spełniające wymogi zawarte w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. 121/94 poz. 591 ). Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły. W stosunku do lat poprzednich wprowadzono zmianę wyceny wyrobów gotowych. W trakcie roku wyceny dokonuje się wg cen planowanych, natomiast na koniec roku tak jak poprzednio wg technicznego kosztu wytworzenia. W 2003 roku wprowadzono zmiany w polityce rachunkowości Spółki. W efekcie tych korekt utworzono aktywo z tyt. podatku dochodowego i skorygowano wynik z lat ubiegłych (B.O.), oraz utworzono aktywo z tyt. podatku dochodowego od utworzonych rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze i przyszłe zobowiązania. Saldo tego aktywa wykazano w bilansie w poz. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. W 2005 roku kontynuowano tą zasadę. W sprawozdaniu z przepływów środków pienięŝnych w 2004 r. wprowadzono zmianę w prezentacji spłat rat kapitałowych z tytułu leasingu operacyjnego środków trwałych, księgowanych jak leasing finansowy. Spłatę rat kapitałowych wprowadzono do części III przepływy środków pienięŝnych z operacji finansowych. Aktywa trwałe Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazane w sprawozdaniu finansowym są wycenione w wartości księgowej netto. Przez wartość księgową netto rozumie się wartość początkową środków trwałych, którą stanowią ceny ich nabycia lub koszty wytworzenia powiększone o koszty ich ewentualnego ulepszenia i pomniejszone o odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji. Do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metody i stawki przewidziane ustawą z r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000 r. nr 54 3

4 poz. 654 ze zm.). Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,- PLN odpisywane są jednorazowo w miesiącu ich wydania do uŝytkowania, ewidencjonowane pozabilansowo. Udziały w innych jednostkach wycenione zostały według ich wartości nominalnej. Aktywa obrotowe Przy wycenie poszczególnych składników majątku obrotowego stosowano zasady ostroŝnej wyceny i ciągłości bilansowej. a. Zapasy materiałów w trakcie roku obrotowego wyceniane są wg rzeczywistych cen zakupu, na koniec roku obrotowego wg cen nabycia, zuŝycie wg zasady FIFO ( pierwsze przyszło pierwsze wyszło), b. Wyroby gotowe według technicznego kosztu wytworzenia, c. Towary wyceniane są według ceny nabycia, d. Produkcja niezakończona nie występuje, e. NaleŜności ujmowane są w wysokości wymaganej do zapłaty, uwzględniając utworzone rezerwy na dłuŝników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, oraz skierowanych na drogę postępowania egzekucyjnego w celu przyspieszenia windykacji, f. Środki pienięŝne w walucie polskiej w wysokości wynikającej z raportów kasowych i bankowych, g. Zobowiązania wykazywane są w wysokości wymaganej do zapłaty, h. Koszty do rozliczenia w czasie ujmowane są w bilansie wg wartości w dniu ich poniesienia. Przyjęty okres rozliczenia tych kosztów wynika z ich charakteru i przestrzegania zasad określonych w zakładowym planie kont dla zapewnienia realności wyniku finansowego. Przedmiotem rozliczeń w czasie są: - ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, - odpis podstawowy na ZFŚS, - koszt prenumeraty czasopism, - opłaty roczne z tyt. wieczystego uŝytkowania. Koszty Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym (zespół 4) oraz według typów działalności (zespół 5). 4

5 II. RACHUNEK ZYSKÓWI STRAT (wariant kalkulacyjny) za lata zakończone 31 grudnia 2005 roku i 31 grudnia 2004 roku. Rachunek zysków i strat A. Przychody ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: , ,34 - od jednostek powiązanych - - I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów , ,15 II. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów , ,19 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: , ,21 - jednostkom powiązanym - - I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów , ,86 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,35 C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy , ,13 D. Koszty sprzedaŝy , ,95 E. Koszty ogólnego zarządu , ,04 F. Zysk (strata) ze sprzedaŝy , ,14 G. Pozostałe przychody operacyjne , ,74 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - III. Inne przychody operacyjne , ,74 H. Pozostałe koszty operacyjne , ,32 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 444,05 - III. Inne koszty operacyjne , ,32 I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , ,56 J. Przychody finansowe 5 184, ,38 II. Odsetki, w tym: 5 184, ,38 K. Koszty finansowe , ,65 I. Odsetki, w tym: , ,13 - dla jednostek powiązanych - - III. Aktualizacja wartości inwestycji ,00 IV. Inne 3 711, ,52 L. Zysk (strata) na działalności gospodarczej , ,29 M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 N. Zysk (strata) brutto , ,29 O. Podatek dochodowy 3 914, ,43 R. Zysk (strata) netto , ,86 5

6 III. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku i 31 grudnia 2004 roku Bilans Aktywa A. Aktywa trwałe , ,03 I. Wartości niematerialne i prawne 1 730, ,64 3. Inne wartości niematerialne i prawne 1 730, ,64 II. Rzeczowe aktywa trwałe , , Środki trwałe , ,46 a) Grunty ( w tym prawo wieczystego uŝytkowania) , ,67 b) Budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej , ,07 c) Urządzenia techniczne i maszyny , ,40 d) Środki transportu , ,97 e) Inne środki trwałe , ,35 2. Środki trwałe w budowie 8 028, ,50 III. NaleŜności długoterminowe - - IV. Inwestycje długoterminowe ,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe ,00 b) w pozostałych jednostkach ,00 - udziały lub akcje ,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,43 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,43 B. Aktywa obrotowe , ,76 I. Zapasy , ,91 1. Materiały , ,99 3. Produkty gotowe , ,73 4. Towary , ,38 5. Zaliczki na dostawy - 300,81 II. NaleŜności krótkoterminowe , ,87 2. NaleŜności od pozostałych jednostek , ,87 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: , ,85 - do 12 miesięcy , ,85 b) NaleŜności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,38 c) Inne 4 276, ,64 d) Dochodzone na drodze sądowej ,93 - III. Inwestycje krótkoterminowe , ,75 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,75 c) Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne , ,75 -środki pienięŝne w kasie i na rachunkach , ,75 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 626, ,23 Razem aktywa , ,79 6

7 BILANS c.d. sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku i 31 grudnia 2004 roku Bilans Pasywa A. Kapitał własny , ,59 I. Kapitał podstawowy , ,00 IV. Kapitał zapasowy , ,13 V. Kapitał z aktualizacji wyceny , ,67 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,07 VIII. Zysk (strata) netto , ,86 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,20 I. Rezerwy na zobowiązania , ,34 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,18 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne , ,16 - długoterminowe , ,34 - krótkoterminowe , ,82 3. Pozostałe rezerwy , ,00 - długoterminowe krótkoterminowe , ,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,51 2. Wobec pozostałych jednostek , ,51 a) Kredyty i poŝyczki - - c) inne zobowiązania finansowe , ,51 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,35 2. Wobec pozostałych jednostek , ,03 a) Kredyty i poŝyczki , ,38 c) inne zobowiązania finansowe , ,55 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,82 - do 12 miesięcy , ,82 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,65 h) z tytułu wynagrodzeń , ,07 i) Inne , ,56 3. Fundusze specjalne 5 508, ,32 Pasywa razem , ,79 7

8 IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM sporządzone za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2005 roku i 31 grudnia 2004 roku Zestawienie zmian w kapitale własnym I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , ,73 (-korekty błędów podstawowych) - - I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po kor , ,73 1. Kapitał podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału podstawowego , , Kapitał podstawowy na koniec okresu , ,00 4. Kapitał zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zapasowego , ,19 a) Zwiększenie (z tytułu) , ,19 (- z podziału zysku (ustawowo)) , ,19 b) Zmniejszenie Stan kapitału zapasowego na koniec okresu , ,13 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu , , Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu , ,67 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Strata z lat ubiegłych na początek okresu , ,07 a) Zwiększenie ,00 - b) Zmniejszenie Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,07 8. Wynik netto , ,86 a) Zysk netto ,86 b) Strata netto ,76 - I. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , ,59 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku III. lub pokrycia straty) , ,59 8

9 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH sporządzone za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2005 roku i 31 grudnia 2004 roku Rachunek przepływów środków pienięŝnych (metoda pośrednia) A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk netto , ,86 II. Korekty razem , ,14 1. Amortyzacja , ,06 2. Zyski (straty) z tytułu róŝnic kursowych 3 711, ,52 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,75 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ,01-5. Zmiana stanu rezerw , ,12 6. Zmiana stanu zapasów , ,19 7. Zmiana stanu naleŝności , ,02 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i 8. kredytów , ,96 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , ,42 9. Pozostałe korekty ,00 - III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,72 B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy ,00 - Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 1. trwałych ,00 - II. Wydatki , ,93 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych , ,93 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,93 C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,00 2. Kredyty i poŝyczki , ,63 4. Inne wpływy finansowe , ,37 II. Wydatki , ,55 4. Spłaty kredytów i poŝyczek , ,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , ,91 8. Odsetki , ,14 9. Inne wydatki finansowe ,50 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) , ,55 D. Przepływy pienięŝne netto, razem AIII+/-BIII+/-CIII) , ,76 E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: , ,76 Zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych - - F. Środki pienięŝne na początek okresu , ,51 G. Środki pienięŝne na koniec okresu , ,75 o ograniczonej moŝliwości dysponowania - - 9

10 VI. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 otych. 1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów Struktura rzeczowa zł Przychody netto ze sprzedaŝy produktów: , ,15 Papa , ,57 Dysperbit , ,19 Jarlep , ,73 Fargum , ,92 Gonty , ,64 Kity , ,57 Usługi , ,53 Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów , ,19 Razem , ,34 Struktura terytorialna zł Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Kraj , ,71 Eksport / dostawy wewnątrzwspólnotowe , ,44 Razem , ,15 Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów Kraj , ,55 Eksport / dostawy wewnątrzwspólnotowe , ,64 Razem , ,19 2. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w następnym roku Nie występują 3. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,35 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów , ,86 Razem , ,21 10

11 4. Koszty rodzajowe Amortyzacja , ,06 ZuŜycie materiałów i energii , ,27 Usługi obce , ,85 Podatki i opłaty , ,47 Wynagrodzenia , ,63 Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia , ,84 Pozostałe koszty rodzajowe , ,13 Koszty według rodzaju razem , ,25 Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,35 Zmiana stanu produktów , ,40 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby - - Koszty działalności operacyjnej ogółem , ,2 5. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - Inne przychody operacyjne w tym: , ,74 Spłata naleŝności , ,26 Odszkodowania powypadkowe 413, ,19 Spisane zobowiązania 1 327, ,4 Rozw.rezerw na przyszłe świadcz. pracown ,79 - Inne , ,89 Razem , ,74 6. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 444,05 0,00 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 Inne koszty operacyjne - w tym: , ,32 Rezerwa na naleŝności , ,50 Rezerwa na wynagrodzenie spadkobierców , ,00 Koszty sądowe, egzekucyjne, adwokackie , ,59 Spisane naleŝności , ,99 Darowizny 7 089, ,87 Składki członkowskie , ,00 Naprawy powypadkowe 1 043, ,20 RóŜnice inwentaryzacyjne ,92 - Rezerwa na koszty bad. bilansu za ,00 - Inne 4 424, ,17 Razem , ,32 11

12 7. Przychody finansowe Odsetki, w tym: 5 184, ,39 Odsetki z tytułu nieterminowych spłat naleŝności 5 135, ,49 Odsetki od rachunków bankowych 48,79 1,10 Inne - 45,80 Razem przychody finansowe 5 184, ,39 8. Koszty finansowe Odsetki, w tym: , ,14 Odsetki od kredytów inwestycyjnych 9 818, ,99 Odsetki leasing , ,38 Odsetki od kredytu obrotowego , ,25 Odsetki od nieterminowych spłat zobowiązań 1 726, ,22 Odsetki od faktoringu ,02 J.BENNICH odsetki , ,78 Odsetki budŝetowe ,24 620,50 Inne, w tym: , ,52 NadwyŜka ujemnych róŝnic kursowych nad dodatnimi 3 711, ,52 Aktualizacja wartości iwestycji finans , ,00 Razem koszty finansowe , ,66 9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Nie dotyczy 12

13 10. Rozliczenie głównych pozycji róŝniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto Wynik brutto ,72 Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym: ,15 Darowizny i ofiary 7 089,64 Koszty egzekucji związane z niewykonaniem zobowiązań ,25 Grzywny i kary pienięŝne 166,40 Wierzytelności odpisane jako przedawnione 7 326,64 Odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat naleŝności budŝetowych ,24 Kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów 1 312,78 Rezerwy na naleŝności VAT 4 615,10 Upominki 409,84 Rezerwy na roszczenia spadkobierców ,00 Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze - Wpłaty na PFRON ,90 Składki na rzecz organizacji, przynaleŝność, do których nie jest obowiązkowa ,00 Wydatki ponoszone na rzecz osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej 4 712,30 Dom Maklerski, CETO, KDPW ,00 Amortyzacja leasing ,48 RóŜnice kursowe (z tyt. wyceny na ) 22,67 RóŜnice kursowe (z tyt. wyceny na ) ,35 Likwidacja ST 31,96 Podatek VAT 255,85 Wynagrodz. za 12/2005 r. wypłac. w 2006 r ,09 Składki ZUS za 11,12/2005- opłacone w 2006 r ,36 Zwiększenia kosztów uzyskania przychodów ,82 Opłaty zwiększające koszty uzyskania przychodu (leasing) ,82 Przychody nie będące przychodami podatkowymi ,91 Rozwiązane rezerwy, które uprzednio nie stanowiły kosztów uzyskania ,00 przychodów (VAT) RóŜnice kursowe z tyt. wyceny zobowiązań na r ,19 Razem zmniejszenie podstawy opodatkowania ,14 Dochód dla celów podatkowych ,58 Odliczenia od dochodu 0,0 Podstawa opodatkowania przed zaokrągleniem 0,0 Podstawa opodatkowania 0,0 Podatek dochodowy (19%) 0,0 Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 667,21 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 246,83 Razem obciąŝenie wyniku brutto 3 914,04 13

14 11. Tabela ruchu wartości niematerialne i prawne Ogółem Koszty prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartość brutto na początek okresu , ,04 Zwiększenia 1 650,00 0,00 0, ,00 0,00 Przyjęcia z zakupu bezpośredniego 1 650, ,00 Otrzymane nieodpłatnie Inne zwiększenia Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Likwidacja Inne zmniejszenia Wartość brutto na koniec okresu ,04 0,00 0, ,04 0,00 Skumulowane umorzenie na początek okresu , ,40 Umorzenie za okres 5 560,94 0,00 0, ,94 0,00 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowane umorzenie na koniec okresu ,34 0,00 0, ,34 0,00 Wartość netto na koniec okresu 1 730,70 0,00 0, ,70 0,00 14

15 12. Tabela ruchu środków trwałych Wartość brutto na początek okresu Ogółem Grunty Budynki, lokale i obiekty inŝ. Lądowej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe , , , , , ,12 Zwiększenia , ,11 Zmniejszenia , ,48 Wartość brutto na koniec okresu , , , , , ,12 Skumulowane umorzenie na początek okresu , , , , ,77 Umorzenie za okres , , , , ,04 Zwiększenia , , , , ,04 Zmniejszenia , ,47 Skumulowane umorzenie na koniec okresu , , , , ,81 Wartość netto na koniec okresu , , , , , ,31 Wartość nakładów na inwestycje nie przekazane do eksploatacji przyjęto do bilansu wg wartości nakładów w dniu ich poniesienia (cena nabycia lub koszt wytworzenia). Do ewidencji majątku trwałego wprowadzono urządzenia uŝytkowane na podstawie umowy leasingowej zawartej w 2002 r. na kwotę ,00 zł, oraz umów zawartych w 2003 r. na kwotę ,49 zł, ,14 w 2004 roku i ,00 zł w 2005 r., oraz pomniejszono o kwotę zlikwidowanych środków trwałych na wartość ,75 zł. Wartość netto na dzień r. wynosi ,82 zł. Pozostałe środki trwałe uŝytkowane na podstawie umów leasingowych z lat poprzednich, ewidencjonowane są bez zmian, tak jak w latach ubiegłych (1 pozycja). 15

16 13. Inwestycje długoterminowe Spółka posiada akcje spółki IZOLACJA NIDZICA S.A. W 2005 roku utworzono odpis aktualizujący. Wartości akcji nie ujęto w ewidencji, w związku z otrzymaną informacją o ogłoszeniu upadłości spółki. 14. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych uŝywanych na podstawie umów oraz wartość gruntów uŝytkowana wieczyście W wyniku przekształcenia bilansu zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości, wartość gruntów uŝytkowanych wieczyście przyjęto wg operatu szacunkowego sporządzonego przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie wynosi ,67 zł w oparciu o decyzję Starostwa Powiatowego z dnia r. (wydaną na podstawie dec. DN-5/2-WP-275/01 z dnia r. Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast). 15. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe Nie dotyczy 16. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby Nie dotyczy 17. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe oraz nakłady na ochronę środowiska Nie dotyczy 18. Wykaz istotnych rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych Długoterminowe aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Kwota róŝnicy przejściowej Stan na Stawka podatku Długotermino we aktywa z tytułu podatku na Aktywo na podatek dochodowy z tytułu rezerw na roszczenia spadkobierców ,00 19 % ,60 Aktywo na podatek dochodowy z tytułu rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze ,37 19 % ,00 Aktywo na podatek dochodowy od wynagrodzeń i ZUS za 2005 rok ,45 19 % ,00 wypłaconych w 2006 roku Aktywo od innych rezerw 8 400,00 19 % 1 596,00 Razem , ,60 16

17 Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, , ,43 Zwiększenia , ,00 Zmniejszenia , ,00 Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu , ,43 Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Nie dotyczy Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Czynne rozliczenia międzyokresowe Koszty prenumerat na przyszły rok 5 076, ,63 Ubezpieczenie majątkowe dot. przyszłego roku 2 595, ,00 Koszty organizacji BUDMA (2006/2005) 1 954, ,60 Razem 9 626, ,23 Bierne rozliczenia międzyokresowe Nie występują 19. Zapasy Wartość brutto na koniec okresu Odpis aktualizujący Wartość netto na koniec okresu Materiały , ,99 Produkty gotowe , ,58 Towary , ,04 Zaliczki na dostawy Razem , , NaleŜności krótkoterminowe NaleŜności od pozostałych jednostek Z tytułu dostaw i usług , ,59 Z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i , ,38 zdrowotnych i innych świadczeń Inne 4 276, ,64 Razem naleŝności brutto , ,61 Odpis aktualizujący wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług , ,74 Azem naleŝności netto , ,87 17

18 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość naleŝności Stan na początek roku , ,57 Zwiększenie , ,21 Zmniejszenie w tym: , ,04 - rozwiązanie , ,50 - wykorzystanie , ,54 Stan na koniec roku , ,74 Struktura czasowa NaleŜności bieŝące , ,35 NaleŜności przeterminowane, z tego: , ,24 - do 90 dni , ,32 - od 91 do 180 dni , ,91 - od 181 do 365 dni , ,62 - powyŝej 365 dni , ,39 Razem naleŝności z tytułu dostaw i usług brutto , ,59 Odpis aktualizujący wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług , ,74 Razem naleŝności z tytułu dostaw i usług netto , , Kapitał podstawowy Kapitał akcyjny Spółki na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosił ,00 złotych i składał się z równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 2,14 złotych kaŝdy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku wśród akcjonariuszy Spółki znajdowali się: Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Wartość nominalna 1 akcji Wartość akcji % kapitału podstawowego Tomasz Ignatowicz szt. 2, ,46 35,81 % MATIZOL S.A. Gorlice szt. 2, ,90 26,17 % Pozostali akcjonariusze szt. 2, ,64 38,02 % Razem szt. 2, ,00 100,00% 22. Kapitał zapasowy Kapitał zapasowy na początek okresu , ,94 Zwiększenia , ,19 - z podziału zysku ( ustawowo ) , ,19 Zmniejszenia - - Kapitał zapasowy na koniec okresu , ,13 18

19 23. Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu , ,67 Zwiększenia, w tym: - - Zmniejszenia w tym : - - Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu , , Propozycja co do sposobu podziału zysku/straty za rok obrotowy Zarząd proponuje stratę netto za 2005 rok w kwocie ,76 zł rozliczyć z kapitałem zapasowym Spółki. 25. Dane o stanie rezerw Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,18 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne , ,16 Pozostałe rezerwy , ,00 Razem , ,34 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Stan na początek roku , , ,00 Zwiększenia , ,00 Zmniejszenia , , ,00 Stan rezerw na koniec roku , , ,00 Kwota róŝnicy przejściowej Stan na Rezerwa tytułu podatku 31 grudnia 2005 roku Stawka podatku odroczonego na Naliczone odsetki od naleŝności ,21 19 % ,61 Niezamortyzowana wartość środków trwałych leasing ,82 19 % ,00 Zobowiązania z tyt. leasingu ,24 19 % ,00 Razem ,32 19 % ,39 19

20 26. Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe Zobowiązania finansowe według okresów zapadalności pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty Do 1 roku , ,93 PowyŜej 1 roku do 3 lat , ,51 PowyŜej 3 lat do 5 lat - - PowyŜej 5 lat - - Razem , ,44 Wykaz zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych zabezpieczonych na majątku na dzień 31 grudnia 2005 roku. Na 31 grudnia 2005 roku Spółka posiadała następujące zabezpieczenia na majątku pod kredyt obrotowy zaciągnięty Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu: Rodzaj zabezpieczenia Kwota Tys. zł Zastaw rejestrowy na urządzeniach wraz z cesją ubezpieczenia tych urządzeń Zastaw rejestrowy - Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach Hipoteka 1 000,0 Przewłaszczenie zapasów wyrobów i towarów oraz cesja naleŝności Przewłaszczenie 2 800,0 Razem 3 820,0 Zobowiązania warunkowe w tym równieŝ udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia takŝe wekslowe Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń oraz zobowiązań wekslowych Zobowiązania wobec budŝetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli Nie dotyczy 27. Zobowiązania pozabilansowe Na dzień bilansowy zobowiązania pozabilansowe nie wystąpiły. 20

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 Informacje ogólne: 1. 81-107 Gdynia ul. Płk. Dąbka 77/IV/2 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ pod nr 0000459345. W Urzędzie Statystycznym

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego NFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego FUNDACJ" WROCLA WSKE HOSPCJUM DLA DZEC" WrJcław 2008 nformacja dodatkowa na dzień 31 }2.200lr. FUldacji "WROCŁA WSKlE HOSPCJUM

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r.

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 31-1-010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO za 2008 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI" W ZAMOŚCIU Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy towarów handlowych

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2004 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2008 do 31-12-2008 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 r. Stowarzyszenie Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy zostało zarejestrowane pod numerem KRS 0000259887 w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CZĘŚĆ PIERWSZA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 8/10b lok. 13 2. Informacje o posiadanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. 1 Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama Pruszcz-Gdański Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Platforma Równych Szans

Fundacja Platforma Równych Szans Fundacja Platforma Równych Szans Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2012 do 31.01.2012 roku obejmujące: 1. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2008r. do sprawozdania finansowego FUNDACJI "WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI"

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2008r. do sprawozdania finansowego FUNDACJI WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2008r. do sprawozdania finansowego FUNDACJI "WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI" Wrocław 2009 l'l(ormar;ja dodatkowa na dzień 31 122008r. Fundacji" WROCŁAWSKIE HOSPICJUM

Bardziej szczegółowo

IZOLACJA JAROCIN S.A. Jarocin, ULICA Poznańska 24-26

IZOLACJA JAROCIN S.A. Jarocin, ULICA Poznańska 24-26 Jarocin, ULICA Poznańska 24-26 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2004 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Sarnowski & Wiśniewski S P Ó Ł K A A

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul.

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 24 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006-31.12.2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe PIAST Im. Wincentego Witosa 33-150 Wola Rzędzińska 297 a WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Nazwa Firmy: Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "SKARBNIK" W GŁOGOWIE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie ŚRODKI TRWAŁE NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ŚRODKI PIENIĘśNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Klub Jagielloński" 31-013 Kraków, ul. Rynek Główny 39/9 NIP : 676-178-81-05 Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 2011

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1514. P.P.H.U. NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski w Międzyrzeczu. [BMSiG-1100/2013] INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r.

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia B. Dodatkowe informacje i objaśnienia 1. Objaśnienia do bilansu 1) Środki trwałe Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne Zmniejszeni a wartości początkowej Środki trwałe razem: 1 22 1

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I.1. Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych: - środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA NFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2012 Fundacja po DRUGIE... (nazwa jednostki) w Warszawie... WARSZAWA, Kwiecień 2013 r NFORMACJA DODATKOWA CZĘŚĆ I WPROW ADZENIE

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo