SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie przedstawionego na kolejnych stronach, rocznego sprawozdania finansowego, przedstawiającego rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność Spółki, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzania sprawozdania finansowego i zachował ciągłość ich stosowania. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, Ŝe Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd Spółki IZOLACJA JAROCIN S.A. ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych przepisami prawa.... Piotr Widawski Prezes Zarządu... Regina Uniejewska Członek Zarządu... Mirosław Gołembiewski Członek Zarządu Jarocin, dnia 25 lutego 2006 roku 1

2 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: IZOLACJA JAROCIN S.A. b) siedziba ul. Poznańska Jarocin c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: produkcja materiałów budowlanych w zakresie rolowych materiałów pokryciowych, mas hydroizolacyjnych stosowanych na zimno i na gorąco, lepików asfaltowych, kitów budowlanych ogólnego przeznaczenia i specjalistycznych, bezosonowowych materiałów pokryciowych, gontów papowych, mas uszczelniających i roztworów gruntujących, klejów budowlanych ogólnego przeznaczenia i specjalistycznych, taśm hydroizolacyjnych, emulsji asfaltowych, środki do wykonywania izolacji przeciwwodnych wszystkich typów oraz innych materiałów budowlanych, wykonywanie robót pokryciowych, wykonywanie hydroizolacji fundamentów i części budynków zagłębionych w gruncie, wykonywanie izolacji międzystropowych, wykonywanie robót hydroizolacyjnych w budownictwie specjalistycznym, usługi dekarskie oraz inne usługi w oparciu o posiadaną bazę, działalność handlowa (w tym export i import) w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa spółki d) Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS e) Numer REGON f) NIP Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 1 stycznia grudnia 2005 roku. 4. W skład Spółki IZOLACJA JAROCIN S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki uwaŝa, Ŝe nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŝenie kontynuacji działalności jednostki. 6. W trakcie roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2005 roku nie nastąpiło połączenie z innymi spółkami. 7. Porównywalność danych: Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2005 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy

3 8. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pienięŝnych sporządzono metodą pośrednią. 9. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostroŝnej wyceny. 10. Roszczenie reprywatyzacyjne Spadkobiercy Alfonsa Bennich w 2005 roku prowadzili postępowania sądowe, w których domagali się zasądzenia roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem spadku. Z tytułu prawomocnych wyroków i zawartych ugód w 2005 roku zapłacono kwotę ,69 zł (łącznie z kosztami sądowymi i odsetkami). Ponadto w omawianym okresie podpisano z jednym ze spadkobierców reprezentującym ¼ masy spadkowej porozumienie, dotyczące ratalnej spłaty zadłuŝenia ( w okresach półrocznych), oraz umowę dzierŝawy do r. z prawem pierwodzierŝawy lub pierwokupu. 11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (takŝe amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. Spółka stosuje zakładowy plan kont oraz zasady wyceny aktywów i pasywów, rachunku kosztów i pomiaru wyniku finansowego spełniające wymogi zawarte w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. 121/94 poz. 591 ). Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły. W stosunku do lat poprzednich wprowadzono zmianę wyceny wyrobów gotowych. W trakcie roku wyceny dokonuje się wg cen planowanych, natomiast na koniec roku tak jak poprzednio wg technicznego kosztu wytworzenia. W 2003 roku wprowadzono zmiany w polityce rachunkowości Spółki. W efekcie tych korekt utworzono aktywo z tyt. podatku dochodowego i skorygowano wynik z lat ubiegłych (B.O.), oraz utworzono aktywo z tyt. podatku dochodowego od utworzonych rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze i przyszłe zobowiązania. Saldo tego aktywa wykazano w bilansie w poz. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. W 2005 roku kontynuowano tą zasadę. W sprawozdaniu z przepływów środków pienięŝnych w 2004 r. wprowadzono zmianę w prezentacji spłat rat kapitałowych z tytułu leasingu operacyjnego środków trwałych, księgowanych jak leasing finansowy. Spłatę rat kapitałowych wprowadzono do części III przepływy środków pienięŝnych z operacji finansowych. Aktywa trwałe Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazane w sprawozdaniu finansowym są wycenione w wartości księgowej netto. Przez wartość księgową netto rozumie się wartość początkową środków trwałych, którą stanowią ceny ich nabycia lub koszty wytworzenia powiększone o koszty ich ewentualnego ulepszenia i pomniejszone o odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji. Do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metody i stawki przewidziane ustawą z r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000 r. nr 54 3

4 poz. 654 ze zm.). Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,- PLN odpisywane są jednorazowo w miesiącu ich wydania do uŝytkowania, ewidencjonowane pozabilansowo. Udziały w innych jednostkach wycenione zostały według ich wartości nominalnej. Aktywa obrotowe Przy wycenie poszczególnych składników majątku obrotowego stosowano zasady ostroŝnej wyceny i ciągłości bilansowej. a. Zapasy materiałów w trakcie roku obrotowego wyceniane są wg rzeczywistych cen zakupu, na koniec roku obrotowego wg cen nabycia, zuŝycie wg zasady FIFO ( pierwsze przyszło pierwsze wyszło), b. Wyroby gotowe według technicznego kosztu wytworzenia, c. Towary wyceniane są według ceny nabycia, d. Produkcja niezakończona nie występuje, e. NaleŜności ujmowane są w wysokości wymaganej do zapłaty, uwzględniając utworzone rezerwy na dłuŝników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, oraz skierowanych na drogę postępowania egzekucyjnego w celu przyspieszenia windykacji, f. Środki pienięŝne w walucie polskiej w wysokości wynikającej z raportów kasowych i bankowych, g. Zobowiązania wykazywane są w wysokości wymaganej do zapłaty, h. Koszty do rozliczenia w czasie ujmowane są w bilansie wg wartości w dniu ich poniesienia. Przyjęty okres rozliczenia tych kosztów wynika z ich charakteru i przestrzegania zasad określonych w zakładowym planie kont dla zapewnienia realności wyniku finansowego. Przedmiotem rozliczeń w czasie są: - ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, - odpis podstawowy na ZFŚS, - koszt prenumeraty czasopism, - opłaty roczne z tyt. wieczystego uŝytkowania. Koszty Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym (zespół 4) oraz według typów działalności (zespół 5). 4

5 II. RACHUNEK ZYSKÓWI STRAT (wariant kalkulacyjny) za lata zakończone 31 grudnia 2005 roku i 31 grudnia 2004 roku. Rachunek zysków i strat A. Przychody ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: , ,34 - od jednostek powiązanych - - I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów , ,15 II. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów , ,19 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: , ,21 - jednostkom powiązanym - - I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów , ,86 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,35 C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy , ,13 D. Koszty sprzedaŝy , ,95 E. Koszty ogólnego zarządu , ,04 F. Zysk (strata) ze sprzedaŝy , ,14 G. Pozostałe przychody operacyjne , ,74 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - III. Inne przychody operacyjne , ,74 H. Pozostałe koszty operacyjne , ,32 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 444,05 - III. Inne koszty operacyjne , ,32 I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , ,56 J. Przychody finansowe 5 184, ,38 II. Odsetki, w tym: 5 184, ,38 K. Koszty finansowe , ,65 I. Odsetki, w tym: , ,13 - dla jednostek powiązanych - - III. Aktualizacja wartości inwestycji ,00 IV. Inne 3 711, ,52 L. Zysk (strata) na działalności gospodarczej , ,29 M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 N. Zysk (strata) brutto , ,29 O. Podatek dochodowy 3 914, ,43 R. Zysk (strata) netto , ,86 5

6 III. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku i 31 grudnia 2004 roku Bilans Aktywa A. Aktywa trwałe , ,03 I. Wartości niematerialne i prawne 1 730, ,64 3. Inne wartości niematerialne i prawne 1 730, ,64 II. Rzeczowe aktywa trwałe , , Środki trwałe , ,46 a) Grunty ( w tym prawo wieczystego uŝytkowania) , ,67 b) Budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej , ,07 c) Urządzenia techniczne i maszyny , ,40 d) Środki transportu , ,97 e) Inne środki trwałe , ,35 2. Środki trwałe w budowie 8 028, ,50 III. NaleŜności długoterminowe - - IV. Inwestycje długoterminowe ,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe ,00 b) w pozostałych jednostkach ,00 - udziały lub akcje ,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,43 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,43 B. Aktywa obrotowe , ,76 I. Zapasy , ,91 1. Materiały , ,99 3. Produkty gotowe , ,73 4. Towary , ,38 5. Zaliczki na dostawy - 300,81 II. NaleŜności krótkoterminowe , ,87 2. NaleŜności od pozostałych jednostek , ,87 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: , ,85 - do 12 miesięcy , ,85 b) NaleŜności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,38 c) Inne 4 276, ,64 d) Dochodzone na drodze sądowej ,93 - III. Inwestycje krótkoterminowe , ,75 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,75 c) Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne , ,75 -środki pienięŝne w kasie i na rachunkach , ,75 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 626, ,23 Razem aktywa , ,79 6

7 BILANS c.d. sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku i 31 grudnia 2004 roku Bilans Pasywa A. Kapitał własny , ,59 I. Kapitał podstawowy , ,00 IV. Kapitał zapasowy , ,13 V. Kapitał z aktualizacji wyceny , ,67 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,07 VIII. Zysk (strata) netto , ,86 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,20 I. Rezerwy na zobowiązania , ,34 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,18 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne , ,16 - długoterminowe , ,34 - krótkoterminowe , ,82 3. Pozostałe rezerwy , ,00 - długoterminowe krótkoterminowe , ,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,51 2. Wobec pozostałych jednostek , ,51 a) Kredyty i poŝyczki - - c) inne zobowiązania finansowe , ,51 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,35 2. Wobec pozostałych jednostek , ,03 a) Kredyty i poŝyczki , ,38 c) inne zobowiązania finansowe , ,55 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,82 - do 12 miesięcy , ,82 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,65 h) z tytułu wynagrodzeń , ,07 i) Inne , ,56 3. Fundusze specjalne 5 508, ,32 Pasywa razem , ,79 7

8 IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM sporządzone za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2005 roku i 31 grudnia 2004 roku Zestawienie zmian w kapitale własnym I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , ,73 (-korekty błędów podstawowych) - - I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po kor , ,73 1. Kapitał podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału podstawowego , , Kapitał podstawowy na koniec okresu , ,00 4. Kapitał zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zapasowego , ,19 a) Zwiększenie (z tytułu) , ,19 (- z podziału zysku (ustawowo)) , ,19 b) Zmniejszenie Stan kapitału zapasowego na koniec okresu , ,13 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu , , Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu , ,67 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Strata z lat ubiegłych na początek okresu , ,07 a) Zwiększenie ,00 - b) Zmniejszenie Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,07 8. Wynik netto , ,86 a) Zysk netto ,86 b) Strata netto ,76 - I. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , ,59 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku III. lub pokrycia straty) , ,59 8

9 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH sporządzone za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2005 roku i 31 grudnia 2004 roku Rachunek przepływów środków pienięŝnych (metoda pośrednia) A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk netto , ,86 II. Korekty razem , ,14 1. Amortyzacja , ,06 2. Zyski (straty) z tytułu róŝnic kursowych 3 711, ,52 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,75 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ,01-5. Zmiana stanu rezerw , ,12 6. Zmiana stanu zapasów , ,19 7. Zmiana stanu naleŝności , ,02 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i 8. kredytów , ,96 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , ,42 9. Pozostałe korekty ,00 - III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,72 B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy ,00 - Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 1. trwałych ,00 - II. Wydatki , ,93 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych , ,93 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,93 C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,00 2. Kredyty i poŝyczki , ,63 4. Inne wpływy finansowe , ,37 II. Wydatki , ,55 4. Spłaty kredytów i poŝyczek , ,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , ,91 8. Odsetki , ,14 9. Inne wydatki finansowe ,50 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) , ,55 D. Przepływy pienięŝne netto, razem AIII+/-BIII+/-CIII) , ,76 E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: , ,76 Zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych - - F. Środki pienięŝne na początek okresu , ,51 G. Środki pienięŝne na koniec okresu , ,75 o ograniczonej moŝliwości dysponowania - - 9

10 VI. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 otych. 1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów Struktura rzeczowa zł Przychody netto ze sprzedaŝy produktów: , ,15 Papa , ,57 Dysperbit , ,19 Jarlep , ,73 Fargum , ,92 Gonty , ,64 Kity , ,57 Usługi , ,53 Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów , ,19 Razem , ,34 Struktura terytorialna zł Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Kraj , ,71 Eksport / dostawy wewnątrzwspólnotowe , ,44 Razem , ,15 Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów Kraj , ,55 Eksport / dostawy wewnątrzwspólnotowe , ,64 Razem , ,19 2. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w następnym roku Nie występują 3. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,35 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów , ,86 Razem , ,21 10

11 4. Koszty rodzajowe Amortyzacja , ,06 ZuŜycie materiałów i energii , ,27 Usługi obce , ,85 Podatki i opłaty , ,47 Wynagrodzenia , ,63 Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia , ,84 Pozostałe koszty rodzajowe , ,13 Koszty według rodzaju razem , ,25 Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,35 Zmiana stanu produktów , ,40 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby - - Koszty działalności operacyjnej ogółem , ,2 5. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - Inne przychody operacyjne w tym: , ,74 Spłata naleŝności , ,26 Odszkodowania powypadkowe 413, ,19 Spisane zobowiązania 1 327, ,4 Rozw.rezerw na przyszłe świadcz. pracown ,79 - Inne , ,89 Razem , ,74 6. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 444,05 0,00 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 Inne koszty operacyjne - w tym: , ,32 Rezerwa na naleŝności , ,50 Rezerwa na wynagrodzenie spadkobierców , ,00 Koszty sądowe, egzekucyjne, adwokackie , ,59 Spisane naleŝności , ,99 Darowizny 7 089, ,87 Składki członkowskie , ,00 Naprawy powypadkowe 1 043, ,20 RóŜnice inwentaryzacyjne ,92 - Rezerwa na koszty bad. bilansu za ,00 - Inne 4 424, ,17 Razem , ,32 11

12 7. Przychody finansowe Odsetki, w tym: 5 184, ,39 Odsetki z tytułu nieterminowych spłat naleŝności 5 135, ,49 Odsetki od rachunków bankowych 48,79 1,10 Inne - 45,80 Razem przychody finansowe 5 184, ,39 8. Koszty finansowe Odsetki, w tym: , ,14 Odsetki od kredytów inwestycyjnych 9 818, ,99 Odsetki leasing , ,38 Odsetki od kredytu obrotowego , ,25 Odsetki od nieterminowych spłat zobowiązań 1 726, ,22 Odsetki od faktoringu ,02 J.BENNICH odsetki , ,78 Odsetki budŝetowe ,24 620,50 Inne, w tym: , ,52 NadwyŜka ujemnych róŝnic kursowych nad dodatnimi 3 711, ,52 Aktualizacja wartości iwestycji finans , ,00 Razem koszty finansowe , ,66 9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Nie dotyczy 12

13 10. Rozliczenie głównych pozycji róŝniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto Wynik brutto ,72 Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym: ,15 Darowizny i ofiary 7 089,64 Koszty egzekucji związane z niewykonaniem zobowiązań ,25 Grzywny i kary pienięŝne 166,40 Wierzytelności odpisane jako przedawnione 7 326,64 Odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat naleŝności budŝetowych ,24 Kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów 1 312,78 Rezerwy na naleŝności VAT 4 615,10 Upominki 409,84 Rezerwy na roszczenia spadkobierców ,00 Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze - Wpłaty na PFRON ,90 Składki na rzecz organizacji, przynaleŝność, do których nie jest obowiązkowa ,00 Wydatki ponoszone na rzecz osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej 4 712,30 Dom Maklerski, CETO, KDPW ,00 Amortyzacja leasing ,48 RóŜnice kursowe (z tyt. wyceny na ) 22,67 RóŜnice kursowe (z tyt. wyceny na ) ,35 Likwidacja ST 31,96 Podatek VAT 255,85 Wynagrodz. za 12/2005 r. wypłac. w 2006 r ,09 Składki ZUS za 11,12/2005- opłacone w 2006 r ,36 Zwiększenia kosztów uzyskania przychodów ,82 Opłaty zwiększające koszty uzyskania przychodu (leasing) ,82 Przychody nie będące przychodami podatkowymi ,91 Rozwiązane rezerwy, które uprzednio nie stanowiły kosztów uzyskania ,00 przychodów (VAT) RóŜnice kursowe z tyt. wyceny zobowiązań na r ,19 Razem zmniejszenie podstawy opodatkowania ,14 Dochód dla celów podatkowych ,58 Odliczenia od dochodu 0,0 Podstawa opodatkowania przed zaokrągleniem 0,0 Podstawa opodatkowania 0,0 Podatek dochodowy (19%) 0,0 Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 667,21 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 246,83 Razem obciąŝenie wyniku brutto 3 914,04 13

14 11. Tabela ruchu wartości niematerialne i prawne Ogółem Koszty prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartość brutto na początek okresu , ,04 Zwiększenia 1 650,00 0,00 0, ,00 0,00 Przyjęcia z zakupu bezpośredniego 1 650, ,00 Otrzymane nieodpłatnie Inne zwiększenia Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Likwidacja Inne zmniejszenia Wartość brutto na koniec okresu ,04 0,00 0, ,04 0,00 Skumulowane umorzenie na początek okresu , ,40 Umorzenie za okres 5 560,94 0,00 0, ,94 0,00 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowane umorzenie na koniec okresu ,34 0,00 0, ,34 0,00 Wartość netto na koniec okresu 1 730,70 0,00 0, ,70 0,00 14

15 12. Tabela ruchu środków trwałych Wartość brutto na początek okresu Ogółem Grunty Budynki, lokale i obiekty inŝ. Lądowej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe , , , , , ,12 Zwiększenia , ,11 Zmniejszenia , ,48 Wartość brutto na koniec okresu , , , , , ,12 Skumulowane umorzenie na początek okresu , , , , ,77 Umorzenie za okres , , , , ,04 Zwiększenia , , , , ,04 Zmniejszenia , ,47 Skumulowane umorzenie na koniec okresu , , , , ,81 Wartość netto na koniec okresu , , , , , ,31 Wartość nakładów na inwestycje nie przekazane do eksploatacji przyjęto do bilansu wg wartości nakładów w dniu ich poniesienia (cena nabycia lub koszt wytworzenia). Do ewidencji majątku trwałego wprowadzono urządzenia uŝytkowane na podstawie umowy leasingowej zawartej w 2002 r. na kwotę ,00 zł, oraz umów zawartych w 2003 r. na kwotę ,49 zł, ,14 w 2004 roku i ,00 zł w 2005 r., oraz pomniejszono o kwotę zlikwidowanych środków trwałych na wartość ,75 zł. Wartość netto na dzień r. wynosi ,82 zł. Pozostałe środki trwałe uŝytkowane na podstawie umów leasingowych z lat poprzednich, ewidencjonowane są bez zmian, tak jak w latach ubiegłych (1 pozycja). 15

16 13. Inwestycje długoterminowe Spółka posiada akcje spółki IZOLACJA NIDZICA S.A. W 2005 roku utworzono odpis aktualizujący. Wartości akcji nie ujęto w ewidencji, w związku z otrzymaną informacją o ogłoszeniu upadłości spółki. 14. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych uŝywanych na podstawie umów oraz wartość gruntów uŝytkowana wieczyście W wyniku przekształcenia bilansu zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości, wartość gruntów uŝytkowanych wieczyście przyjęto wg operatu szacunkowego sporządzonego przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie wynosi ,67 zł w oparciu o decyzję Starostwa Powiatowego z dnia r. (wydaną na podstawie dec. DN-5/2-WP-275/01 z dnia r. Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast). 15. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe Nie dotyczy 16. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby Nie dotyczy 17. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe oraz nakłady na ochronę środowiska Nie dotyczy 18. Wykaz istotnych rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych Długoterminowe aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Kwota róŝnicy przejściowej Stan na Stawka podatku Długotermino we aktywa z tytułu podatku na Aktywo na podatek dochodowy z tytułu rezerw na roszczenia spadkobierców ,00 19 % ,60 Aktywo na podatek dochodowy z tytułu rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze ,37 19 % ,00 Aktywo na podatek dochodowy od wynagrodzeń i ZUS za 2005 rok ,45 19 % ,00 wypłaconych w 2006 roku Aktywo od innych rezerw 8 400,00 19 % 1 596,00 Razem , ,60 16

17 Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, , ,43 Zwiększenia , ,00 Zmniejszenia , ,00 Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu , ,43 Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Nie dotyczy Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Czynne rozliczenia międzyokresowe Koszty prenumerat na przyszły rok 5 076, ,63 Ubezpieczenie majątkowe dot. przyszłego roku 2 595, ,00 Koszty organizacji BUDMA (2006/2005) 1 954, ,60 Razem 9 626, ,23 Bierne rozliczenia międzyokresowe Nie występują 19. Zapasy Wartość brutto na koniec okresu Odpis aktualizujący Wartość netto na koniec okresu Materiały , ,99 Produkty gotowe , ,58 Towary , ,04 Zaliczki na dostawy Razem , , NaleŜności krótkoterminowe NaleŜności od pozostałych jednostek Z tytułu dostaw i usług , ,59 Z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i , ,38 zdrowotnych i innych świadczeń Inne 4 276, ,64 Razem naleŝności brutto , ,61 Odpis aktualizujący wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług , ,74 Azem naleŝności netto , ,87 17

18 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość naleŝności Stan na początek roku , ,57 Zwiększenie , ,21 Zmniejszenie w tym: , ,04 - rozwiązanie , ,50 - wykorzystanie , ,54 Stan na koniec roku , ,74 Struktura czasowa NaleŜności bieŝące , ,35 NaleŜności przeterminowane, z tego: , ,24 - do 90 dni , ,32 - od 91 do 180 dni , ,91 - od 181 do 365 dni , ,62 - powyŝej 365 dni , ,39 Razem naleŝności z tytułu dostaw i usług brutto , ,59 Odpis aktualizujący wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług , ,74 Razem naleŝności z tytułu dostaw i usług netto , , Kapitał podstawowy Kapitał akcyjny Spółki na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosił ,00 złotych i składał się z równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 2,14 złotych kaŝdy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku wśród akcjonariuszy Spółki znajdowali się: Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Wartość nominalna 1 akcji Wartość akcji % kapitału podstawowego Tomasz Ignatowicz szt. 2, ,46 35,81 % MATIZOL S.A. Gorlice szt. 2, ,90 26,17 % Pozostali akcjonariusze szt. 2, ,64 38,02 % Razem szt. 2, ,00 100,00% 22. Kapitał zapasowy Kapitał zapasowy na początek okresu , ,94 Zwiększenia , ,19 - z podziału zysku ( ustawowo ) , ,19 Zmniejszenia - - Kapitał zapasowy na koniec okresu , ,13 18

19 23. Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu , ,67 Zwiększenia, w tym: - - Zmniejszenia w tym : - - Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu , , Propozycja co do sposobu podziału zysku/straty za rok obrotowy Zarząd proponuje stratę netto za 2005 rok w kwocie ,76 zł rozliczyć z kapitałem zapasowym Spółki. 25. Dane o stanie rezerw Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,18 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne , ,16 Pozostałe rezerwy , ,00 Razem , ,34 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Stan na początek roku , , ,00 Zwiększenia , ,00 Zmniejszenia , , ,00 Stan rezerw na koniec roku , , ,00 Kwota róŝnicy przejściowej Stan na Rezerwa tytułu podatku 31 grudnia 2005 roku Stawka podatku odroczonego na Naliczone odsetki od naleŝności ,21 19 % ,61 Niezamortyzowana wartość środków trwałych leasing ,82 19 % ,00 Zobowiązania z tyt. leasingu ,24 19 % ,00 Razem ,32 19 % ,39 19

20 26. Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe Zobowiązania finansowe według okresów zapadalności pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty Do 1 roku , ,93 PowyŜej 1 roku do 3 lat , ,51 PowyŜej 3 lat do 5 lat - - PowyŜej 5 lat - - Razem , ,44 Wykaz zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych zabezpieczonych na majątku na dzień 31 grudnia 2005 roku. Na 31 grudnia 2005 roku Spółka posiadała następujące zabezpieczenia na majątku pod kredyt obrotowy zaciągnięty Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu: Rodzaj zabezpieczenia Kwota Tys. zł Zastaw rejestrowy na urządzeniach wraz z cesją ubezpieczenia tych urządzeń Zastaw rejestrowy - Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach Hipoteka 1 000,0 Przewłaszczenie zapasów wyrobów i towarów oraz cesja naleŝności Przewłaszczenie 2 800,0 Razem 3 820,0 Zobowiązania warunkowe w tym równieŝ udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia takŝe wekslowe Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń oraz zobowiązań wekslowych Zobowiązania wobec budŝetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli Nie dotyczy 27. Zobowiązania pozabilansowe Na dzień bilansowy zobowiązania pozabilansowe nie wystąpiły. 20

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2006

Raport roczny SA-R 2006 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od

Bardziej szczegółowo

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013ROKU Rybie 28.08.2013 r. Strona 1 z 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SPÓŁKI... 3 II. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA.

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA. ENERGOINSTAL S.A. skorygowany SA-R 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2008 obejmujący

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze półrocze 2005 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE 2005 ROK

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze półrocze 2005 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE 2005 ROK SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE ROK 1. Spółka Prochem S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 44c wpisana

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ół ś ą ś ó ź ó ń ń ś ą śó ó ą ą ą ą ół ą ę ń ł ą ł Ą Ł ł Ą Ę Ą ó ł ó ń ńó Ę Ą Ńń Ą ł ó ł ół ół ż ó Ó łó ś ł ś ś ś Ż ł ęż ł ś ł ęż ł ś ś ł ęż ł ś Ż ł ęż ą ą Ą ą ł ó ą ł ł ł ś ą ę ą ł ś ą ę ą ł ń śó ę ą

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 1.12.2014 roku. Zawierający: Pismo Zarządu do Akcjonariuszy. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A.

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. Katowice 6 kwietnia 2010 Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. za rok 2009 SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSR/MSSF...6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo