Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Kod pocztowy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Kod pocztowy: 05-520"

Transkrypt

1 1/ 14 ENOTICES_Szamburska 11/10/2010- ID: Formularz standardowy 5 PL Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: ul. Warszawska 165 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska PSE Operator S.A., Biuro Przetargów, ul. Warszawska 165, Konstancin- Jeziorna Małgorzata Szamburska Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Tel.: +48 (22) Faks: +48 (22) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej Sektor elektroenergetyczny Poszukiwa i wydobycie gazu i ropy naftowej Poszukiwa i wydobycie węgla i innych paliw stałych Sektor wodny Usługi pocztowe Usługi kolejowe Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy Działalność dotycząca portów wodnych Działalność dotycząca portów lotniczych

2 2/ 14 ENOTICES_Szamburska 11/10/2010- ID: Formularz standardowy 5 PL Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z Grupy Kapitałowej PSE Operator. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucje zamawiające Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych II.1.3) Ogłosze dotyczy Zamówienia publicznego b) Dostawy Kupno Dzierżawa Najem Leasing Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej Połącze powyższych form Główne miejsce realizacji dostaw II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba lub, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej c) Usługi Kategoria usług: nr 6 (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik XVIIA i XVIIB do dyrektywy 2004/17/WE) Główne miejsce świadczenia usług Polska Kod NUTS Umowa ramowa z jednym wykonawcą Okres obowiązywania umowy ramowej: (jeżeli dotyczy) Okres w latach: LUB miesiącach: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT Waluta:: LUB Zakres: między a Waluta:: Częstotliwość zamówień, które mają zostać udzielone (jeżeli jest znana): II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Przedmiotem zamówienia jest ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z Ubezpieczonym będzie PSE Operator S.A. oraz co najmj następujące spółki zależne PSE Operator S.A.: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Centrum S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Wschód S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Połud S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Zachód S.A.

3 3/ 14 ENOTICES_Szamburska 11/10/2010- ID: Formularz standardowy 5 PL Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z Polskie Sieci Elektroenergetyczne Północ S.A. EPC S.A.

4 4/ 14 ENOTICES_Szamburska 11/10/2010- ID: Formularz standardowy 5 PL Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Przedmioty dodatkowe Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli, oferty należy składać w odsieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wartość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Tak jak w pkt II.1.5) Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Waluta:: LUB Zakres: między a Waluta:: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znana, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): LUB (od udzielenia zamówienia) dniach: LUB Zakres: między a Jeżeli jest znana, w przypadku odnawialnych zamówień, szacunkowe ramy czasowe publikacji zaproszeń do ubiegania się o zamówie: w miesiącach: LUB dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: 24 LUB Rozpoczęcie Zakończe _ (dd/mm/rrrr) _ (dd/mm/rrrr) lub Rozpoczęcie (od udzielenia zamówienia)

5 5/ 14 ENOTICES_Szamburska 11/10/2010- ID: Formularz standardowy 5 PL Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Wadium: w kwocie zł (słow: dwieście tysięcy zł) należy wść w formie przewidzianej w art. 45 ust 6 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących (jeżeli dotyczy) Zgod z warunkami umowy. III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) Wykonawcy mogą wspól ubiegać się o udziele przedmiotowego zamówienia. Zgod z art. 23 ust. 2 Ustawy, w im przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspól o udziele zamówienia zosta wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków: III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą ), dotyczące: - posiadania uprawń do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - posiadania wiedzy i doświadczenia, - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - sytuacji ekonomicznej i finansowej. oraz podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zależ od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Ocena spełniania warunków wymaganych będzie dokonywana metodą spełnia/ spełnia. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert pięciu Wykonawców, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów z oceny spełnia warunków udziału w postępowaniu, na które składać się będzie suma punktów uzyskanych za doświadcze i kondycję finansową zgod z poniższym zestawiem: 1) Doświadcze ( zdolność techniczna ): Ilość przedsiębiorstw, którym w ostatnich 3 latach Wykonawca udzielał lub nadal udziela ochrony na wymaganych w pkt III.2.3 ppkt.1.1. ogłoszenia warunkach: 4 przedsiębiorstwa 2 pkt, Od 5 do 8 przedsiębiorstw 5 pkt, Od 9 do 15 przedsiębiorstw 6 pkt, Powyżej 15 przedsiębiorstw 7 pkt. 2) Kondycja finansowa ( zdolność ekonomiczna i finansowa )

6 6/ 14 ENOTICES_Szamburska 11/10/2010- ID: Formularz standardowy 5 PL Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z a) wysokość wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami ustalonego na dzień r. od 100% do 109% - 1 pkt, od 110% do 119% - 2 pkt, od 120% do 149% - 3 pkt, od 150% i powyżej - 5 pkt, b) wysokość wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi ustalonego na dzień r. od 100% do 249% - 1 pkt, od 250% do 349% - 2 pkt, od 350% i powyżej - 5 pkt, W przypadku, gdy wniosek o dopuszcze do udziału w postępowaniu złoży pełnomocnik Wykonawców, którzy wspól ubiegają się o zamówie, zgod z art. 23 Ustawy (Konsorcjum firm ubezpieczeniowych), zdefiniowany powyżej wskaźnik wyznaczony zosta w formie wskaźnika łącznego. Wymagane informacje i dokumenty: 1) Oświadcze o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z artykułu 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2) Oświadcze o braku podstaw do wykluczenia. 3) Zezwole na prowadze działalności ubezpieczeniowej, zgod z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (zezwole właściwego organu na prowadze działalności ubezpieczeniowej w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia lub gdy zezwole jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadcze właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadcze organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i jest koczne posiada przez go zezwolenia wraz z przytoczem podstawy prawnej). 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, a w stosunku do osób fizycznych oświadcze w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 5) Aktualne zaświadcze właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca zalega z opłacam podatków lub zaświadcze, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 6) Aktualne zaświadcze z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca zalega z opłacam składek na ubezpiecze zdrowotne i społeczne lub potwierdze, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, ustawy wystawiona wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 8) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 9) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na tere Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odsieniu do nich zaświadcze właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące karalności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób wydaje się ich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 10) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4, 5, 6 i 8, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, b) zalega z uiszczam podatków, opłat, składek na ubezpiecze społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, c) orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

7 7/ 14 ENOTICES_Szamburska 11/10/2010- ID: Formularz standardowy 5 PL Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z 11) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7, składa zaświadcze właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 12) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 10 i 11 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych wcześj niż w termi właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczem. 13) Pełnomocnictwo do podpisania wniosku, o ile upraw do reprezentacji Wykonawcy wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo winno być dołączone do wniosku o dopuszcze do udziału w postępowaniu w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 14) Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udziele zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku, stosowne pełnomocnictwo winno być dołączone do wniosku o dopuszcze do udziału w postępowaniu w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 15) W przypadku wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, oświadcze, o którym mowa w punkcie III.2.1) ppkt 1, składają oni wspól; natomiast pozostałe dokumenty składa każdy z wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy): 1. Warunki udziału w postępowaniu: 1.1. Wykonawcy posiadają na dzień r. wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmj 100%, zgod z art. 154 ustawy z dnia roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) 1.2. Wykonawcy posiadają na dzień r. roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmj 100%, zgod z art. 146 ustawy z dnia roku o dzielności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.). 2. Wymagane informacje i dokumenty: 2.1.Oświadcze osób uprawnionych lub należycie umocowanych do reprezentowania Wykonawcy o wysokości wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami i wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi na dzień r. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspól o udziel zamówienia, warunki udziału określone w nijszym punkcie Wykonawcy powinni spełniać łącz. III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy): 1. Warunki udziału w postępowaniu: 1.1 Wykonawcy w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, samodziel lub wspól z innymi wykonawcami udzielali lub nadal udzielają przez okres co najmj 12 następujących po sobie miesięcy ochrony ubezpieczeniowej na rzecz co najmj 3 przedsiębiorców w zakresie obejmującym co najmj ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej ogólnej przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców z sumą gwarancyjną co najmj po zł. w odsieniu do każdego z przedsiębiorców. 2. Wymagane informacje i dokumenty 2.1 Oświadcze osób uprawnionych lub należycie umocowanych do reprezentowania Wykonawcy o liczbie przedsiębiorstw, którym Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) przed upływem terminu składania wniosków udzielał (lub nadal udziela przez okres co najmj 12 następujących po sobie miesięcy) ochrony ubezpieczeniowej w zakresie obejmującym co najmj ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej ogólnej przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców z sumą gwarancyjna co najmj zł. w odsieniu do każdego z przedsiębiorców. Oświadcze dotyczy umów zawartych samodziel lub wspól z innymi zakładami ubezpieczeń; W przypadku Wykonawców ubiegających się wspól o udziele zamówienia, warunki udziału w postępowaniu określone w nijszym punkcie wykonawcy powinni spełniać łącz. III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)

8 8/ 14 ENOTICES_Szamburska 11/10/2010- ID: Formularz standardowy 5 PL Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadcze usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Jeżeli,odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz 1151 z późn. zm.) III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykona usługi

9 9/ 14 ENOTICES_Szamburska 11/10/2010- ID: Formularz standardowy 5 PL Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani Jeżeli, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowied pole(a)) Najniższa cena LUB Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Jeżeli, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)

10 10/ 14 ENOTICES_Szamburska 11/10/2010- ID: Formularz standardowy 5 PL Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający(jeżeli dotyczy) BP/55/2010/MS IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia Okresowe ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia _ (dd/mm/rrrr) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: _ (dd/mm/rrrr) Godzina: Dokumenty odpłatne Jeżeli, Cena (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta:: Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu Data: 27/10/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00 IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV inny:

11 11/ 14 ENOTICES_Szamburska 11/10/2010- ID: Formularz standardowy 5 PL Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) Jeżeli, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Jeżeli, odsie do projektów i/lub programów: VI.3) INFORMACJE DODATKOWE(jeżeli dotyczy) 1. Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę (osoby), dla której upoważ zostało dołączone do Wniosku o dopuszcze do udziału w postępowaniu (dalej Wniosek). Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarial potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest czytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczem w języku polskim, poświadczonym za zgodność przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia oryginału lub notarial poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest czytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3. W przypadku kiedy Wykonawcy wspól ubiegają się o udziele zamówienia wówczas wymaga się aby każdy z Wykonawców złożył dokumenty opisane w III.2.1. z wyłączem pkt 14. Dokumenty wymienione w III.2.2).2 i III.2.3).2 są składane przez tych spośród Wykonawców występujących wspól, którzy wykazują całościowe lub częściowe speł warunku, na potwierdze którego jest żądany dokument. 4. Wymaga się, aby wniosek był podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie strony wniosku zawierające treść były ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisujące wniosek. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisujące wniosek, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki. 5. Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 6. Wniosek o dopuszcze do udziału w postępowaniu, oświadczenia i informacje Wykonawcy powinny być sporządzone trwałą techniką pisarską. 7. Wniosek o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy złożyć w 4 egzemplarzach (oryginał i 3 kopie). 8. Wskazane jest aby wniosek o dopuszcze do udziału w postępowaniu był dostarczony w opakowaniu. Opakowa wniosku powinno być opisane w następujący sposób: Wniosek o dopuszcze do udziału w 9. postępowaniu na /przedmiot zamówienia/ oraz win zawierać dopisek Nie otwierać przed dm /termin złożenia wniosku/ godz ". 10. Wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy złożyć pod adres kontowy: PSE Operator S.A. ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna, Biuro Przetargów, pok. 128 a/a (+1). 11. Zamawiający dokona oceny spełnia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do wniosku dokumentów i oświadczeń. 12. Przedmiotowe postępowa prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszem. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu składają wniosek o dopuszcze do udziału w postępowaniu w oparciu o nijsze Ogłosze o zamówieniu. Zgod z art. 57 ust 5 ustawy, specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Zamawiający przekazuje Wykonawcy wraz z zaproszem do składania ofert, co nastąpi po sprawdzeniu przez Zamawiającego spełnia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści ogłoszenia. VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a

12 12/ 14 ENOTICES_Szamburska 11/10/2010- ID: Formularz standardowy 5 PL Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: +48 (022) Faks: +48(022) Adres internetowy (URL): Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): VI.4.2) Składa odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to zbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) Odwoła wnosi się w termi 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wsienia jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w termi 15 dni jeżeli korzystano z innych środków; 2) Odwoła wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w termi 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 3) Odwoła wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w termi 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wsienia; 4) Jeżeli zamawiający mimo iego obowiązku przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystjszej wnosi się późj niż w termi: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; Odwoła wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: +48 (022) Faks: +48 (022) Adres internetowy (URL): VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 11/10/2010 (dd/mm/rrrr)

13 13/ 14 ENOTICES_Szamburska 11/10/2010- ID: Formularz standardowy 5 PL Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z ZAŁĄCZNIK A DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Tel.: Osoba do kontów: Faks: Adres internetowy (URL): II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Tel.: Osoba do kontów: Faks: Adres internetowy (URL): III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Tel.: Osoba do kontów: Faks: Adres internetowy (URL):

14 14/ 14 ENOTICES_Szamburska 11/10/2010- ID: Formularz standardowy 5 PL Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z ZAŁĄCZNIK B INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ nr NAZWA 1) KRÓTKI OPIS 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Przedmioty dodatkowe 3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Waluta:: LUB Zakres: między a Waluta:: 4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr) 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Budowa linii 400 kv Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kv Narew

Budowa linii 400 kv Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kv Narew UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026 1/ 12 ENOTICES_WODA 26/04/2011- ID:2011-058145 Formularz standardowy 5 PL Dostawa fabrycz nowego samochodu osobowego z możliwością przewożenia 7 osób łącz z kierowcą UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496 1/ 14 ENOTICES_DEPPI - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_czystemiasto 26/02/2010- ID:2010-026306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Megawat Marszewo sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2 B Miejscowość: Jelenia Góra Kod pocztowy: 58-500

Megawat Marszewo sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2 B Miejscowość: Jelenia Góra Kod pocztowy: 58-500 1/ 15 ENOTICES_MegawatMarszewo 29/07/2011- ID:2011-106695 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496 1/ 17 ENOTICES_DEPPI - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00 1/ 17 ENOTICES_ipczd 13/04/2011- ID:2011-052763 Formularz standardowy 2 PL w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna UNIA EUROPEJSKA Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowa projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_Grzegorzl 13/09/2010- ID:2010-120707 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 19/11/2010- ID:2010-154010 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_GminaDmosin 11/06/2010- ID:2010-074616 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_elka33 21/12/2009- ID:2009-149571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 02/11/2010- ID:2010-145150 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 16 ENOTICES_KPPSPMLAWA - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

1/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID:2011-081895 Formularz standardowy 5 PL Obsługa techniczna autobusów szynowych. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

1/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID:2011-081895 Formularz standardowy 5 PL Obsługa techniczna autobusów szynowych. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. 1/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID:2011-081895 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_MLubartow - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ztmgda 31/05/2010- ID:2010-068799 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka.

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka. 1/ 18 ENOTICES_68gp5 03/09/2010- ID:2010-116110 Formularz standardowy 2 PL Srd w ilości 1 sztuka; średgo samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 UNIA EUROPEJSKA sztuka. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_Fundusz1 05/07/2011- ID:2011-093166 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_wtbs1 20/05/2011- ID:2011-070546 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA OPTYMALIZACJA DOBORU PRZESZCZEPÓW NACZYNIOWYCH W POMOSTOWANIU

ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA OPTYMALIZACJA DOBORU PRZESZCZEPÓW NACZYNIOWYCH W POMOSTOWANIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_GminaZloczew 18/08/2011- ID:2011-115672 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006 ramach realizacji projektu UNIA EUROPEJSKA Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie współfinansowanego Publikacja Suplementu przez do Dziennika Unię Europejską Urzędowego Unii z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462 kampanii promocyjnej UNIA w EUROPEJSKA oparciu o powyższą strategię Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo