SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Jeleśnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Jeleśnia"

Transkrypt

1 PN 340/08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Jeleśnia Jeleśnia, dnia r.

2 1. Zamawiający: Gmina Jeleśnia z siedzibą: Urząd Gminy w Jeleśni, ul. Plebańska 1, Jeleśnia, tel , fax , NIP: REGON: Godziny urzędowania: poniedziałek piątek w godz. od 7 30 do Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o zamówienie publiczne jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 164 poz z późn. zm.) o ustalonej wartości zamówienia poniżej euro. 3. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Jeleśnia, a w szczególności: a) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych; b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji; c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, danych, nośników danych i kosztów odtworzenia d) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia e) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia f) ubezpieczenie floty samochodowej Urzędu Gminy Jeleśnia, w zakresie ; - obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 3.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - specyfikacja techniczna załącznik nr 3, - wniosek o ubezpieczenie załącznik nr 4, - zbiorcze zestawienie majątku załącznik nr 5, - zbiorcze zestawienie pojazdów załącznik nr 6. 2

3 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy licząc od daty podpisania umowy. Zamówienie będzie realizowane na podstawie 12 miesięcznych polis wystawionych przez wykonawcę, a dla pojazdów ubezpieczonych w trakcie roku ubezpieczeniowego termin zostanie zakończony z dniem wskazanym w polisie. 8. Warunki udziału w postępowaniu: 8.1 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U z późn. zm.) oraz spełniający wymogi art. 22 ust.1 pkt.1-3 wspomnianej ustawy - co potwierdzają oświadczeniem zawartym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji; 9. Sposób dokonywania oceny ich spełnienia: - zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. - z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca spełnił. - nie spełnienie, chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 10. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 10.1 wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1; 10.2 oświadczenie, że oferent jest uprawniony do udziału w postępowaniu, w myśl art.22 ust.1 ustawy-prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2; 3

4 10.3 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 10.4 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 10.5 koncesję, zezwolenie lub licencję, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem; UWAGA: - ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę; Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy z załączonymi, wymaganymi dokumentami i zaświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez zamawiającego. 11. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: 11.1 W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem każda ze stron niezwłocznie potwierdzi na żądanie drugiej Numery telefonów, faksu i adres poczty elektronicznej zamawiającego zostały podane w punkcie 1 niniejszej specyfikacji Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 4

5 11.5 Wykonawcy zwracając się pisemnie do zamawiającego powinni kierować korespondencję na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji W terminie nie krótszym niż 6 dni przed datą składania ofert wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień związanych z treścią niniejszej specyfikacji. 12. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby: - Pan Marian Grochowiecki, tel , SAG sp. z o.o. - Pan Andrzej Waligóra, tel (UG pokój nr17). 13. Wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 14. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 15. Opis sposobu przygotowania ofert: 15.1 Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy Dodatkowo na opakowaniu oferty należy umieścić następującą informację: "Oferta przetargowa na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Jeleśnia - nie otwierać przed r.-godz Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, mają być wypełnione przez oferenta ściśle wg postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian; oferta musi być czytelna, spięta w sposób uniemożliwiający dekompletację. 5

6 15.6 Wszelkie zmiany naniesione na ofertę i załączniki po ich opracowaniu wymagają dla swojej ważności parafowania przez osobę podpisującą ofertę Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert, z dopiskiem ZMIANA Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemnie powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie. - Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i ewentualne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. - Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. - Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. - W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie dokumenty wymienione w pkt.10 ppkt: 10.2, 10.3, 10.4 i 10.5 muszą być złożone przez każdego wykonawcę. 16.Termin i miejsce składania ofert: 16.1 Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Jeleśni (pokój nr 22, I piętro) Termin składania ofert upływa dnia: r. o godz Oferty będą otwierane w dniu: r. o godz , w siedzibie zamawiającego (pokój nr 28). 6

7 17. Sposób obliczenia ceny oferty: 17.1 Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cenę oferty stanowi składka ubezpieczeniowa na okres 36 miesięcy, która jest sumą składek za ubezpieczenia poszczególnych ryzyk w tym okresie Oferent winien ustalić składkę za okres 36 miesięcy w oparciu o dane zawarte w załącznikach nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej specyfikacji, w szczególności określające sumy ubezpieczenia oraz wielkości służące do ustalenia składki Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 18. Kryterium wyboru oferty: 18.1 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą: KRYTERIUM: cena WAGA: 100% W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: (Cmin/Cbo x 100) x 100% = ilość punktów, gdzie: Cmin - najniższa oferowana cena brutto, spośród rozpatrywanych ofert; Cbo - cena brutto oferty badanej; wskaźnik stały, 100% - procentowe znaczenie kryterium ceny Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów ustaloną wg powyższego wzoru. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza. 7

8 19. Formalności, których wykonawcy muszą dopełnić po wyborze oferty: - ustalenie warunków umowy, - ustalenie terminu podpisania umowy oraz terminu wniesienia ewentualnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -wskazanie banku i numeru rachunku, na który zamawiający będzie przesyłać świadczenia pieniężne związane z realizacją umowy, - wskazanie osób upoważnionych do utrzymywania bieżących kontaktów między zamawiającym, a wykonawcą oraz osób upoważnionych do podpisania umowy. 20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: - postanowienia dot. m.in. zakresu ubezpieczenia, przedmiotów ubezpieczenia, stawek taryfowych obowiązujących w trakcie realizacji zamówienia określone zostaną w umowie generalnej zawartej na okres 36 miesięcy, - dla celów aktualizacji danych dot. przedmiotu ubezpieczenia, terminów płatności składek itp. wprowadza się 12 miesięczne okresy wystawiania polis ubezpieczeniowych, - wystawianie 12 miesięcznych polis następować będzie na podstawie zaktualizowanych danych dostarczonych wykonawcy przez zamawiającego, przy czym dane do wystawienia polisy za okres pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy generalnej zostały zawarte w załącznikach do niniejszej specyfikacji, - w pierwszym okresie ubezpieczeniowym (12 miesięcy) składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w wysokości ceny jednostkowej podanej w formularzu ofertowy, natomiast składka za kolejne dwa okresy ubezpieczeniowe ustalona zostanie na podstawie zaktualizowanych informacji dostarczonych przez zamawiającego, zawartych w załącznikach do niniejszej specyfikacji, z zastosowaniem stałych stawek taryfowych, 8

9 - składka za okresy 12 miesięczne płatna będzie ratalnie: I rata w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy, II rata w terminie 180 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 22. Środki ochrony prawnej: W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych, określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrów oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych przepisów, należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując art.179 do 198 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 193 ww. ustawy. 23. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 164, poz.1163 z późn. zm.). Wykaz załączników: 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie, że oferent jest uprawniony do udziału w postępowaniu. 3. Specyfikacja techniczna. 4. Wniosek o ubezpieczenie. 5. Zbiorcze zestawienie majątku. 6. Zbiorcze zestawienie pojazdów. Zatwierdza wraz z załącznikami: Władysław Mizia Wójt Gminy Jeleśnia 9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO ZAMOŚĆ Rynek Wielki 13 22-400 Zamość. /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272.15.2012.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SUPRA BROKERS Strona 1 z 14 F193 Wrocław, dnia 05.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. SIWZ Nr 2/2015/N/Katowice

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. SIWZ Nr 2/2015/N/Katowice Strona 1 z 28 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 09.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ Nr postępowania: OG.271.01.2014 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 11-07-2011 r. Oznaczenie sprawy: ZSOS7/3400-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 25 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 09.07.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ Numer sprawy: SI.271.10.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo