1,5 -0,5 1,0 -1,0 0,5 -1,5 -2,0 0,0 -2,5 -0,5 -3,0. lis 07. lip 07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1,5 -0,5 1,0 -1,0 0,5 -1,5 -2,0 0,0 -2,5 -0,5 -3,0. lis 07. lip 07"

Transkrypt

1 mar 7 lip 7 lis 7 mar 8 lip 8 lis 8 mar 9 lip 9 lis 9 mar 1 lip 1 lis 1 mar 11 lis 11 mar 1 lip 1 lis 1 lip 7 lis 7 mar 8 lip 8 lis 8 mar 9 lip 9 lis 9 mar 1 lip 1 lis 1 mar 11 lis 11 mar 1 lip 1 lis 1 Historycznie niskie rentowności, czyli w co gra rynek Polskie obligacje skarbowe cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, co przekłada się na silny spadek rentowności. Rentownośd dwu- i dziesięcio- letnich obligacji skarbowych wynosi odpowiednio,9% i,%, a licząc od początku roku jest niższa o 1, pp. i 1,8 pp. Silny spadek rentowności to skutek gry oczekiwao na obniżki stóp procentowych oraz napływu kapitału ze strony inwestorów zagranicznych. Spadek rentowności jest widoczny nie tylko na obligacjach z krótkim terminem zapadalności (obligacjach -letnich), które są bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych, ale co więcej silniejsze zmiany widoczne są na długim koocu krzywej (obligacje 1-letnie)., Krzywa rentowności polskich obligacji skarbowych, 1,5 Premia za ryzyko (spread -1Y) a PKB Polski 9 5,5 -,5 1, 5,,5,,5, zmiana (prawa oś, w pp.) 1-1- (lewa oś, w %) 1-1- (lewa oś, w %) Y Y Y 5Y 8Y 9Y 1Y -1, -1,5 -, -,5 -,,5, -,5 spread -1 (lewa oś; w pp.) PKB (prawa oś; w pp.) - Obecnie różnica w rentowności obligacji dwu- i pięcio- letnich obligacji skarbowych wynosi zaledwie 19 pb., a w przypadku obligacji dwu- i dziesięcio- letnich różnica ta wynosi 8 pb. W związku z czym można mówid o wypłaszczeniu krzywej dochodowości na całej jej szerokości i płaskim krótkim koocu (małe różnice w rentowności między obligacjami -5 letnimi). Historycznie patrząc różnica pomiędzy rentownościami tych tenorów może byd nawet ujemna, co wówczas mogłoby odzwierciedlad oczekiwania recesyjne i związane z tym głębokie cięcie stóp procentowych. Tak było w 8 r., gdy po upadku Lehman Brothers koniunktura gospodarcza uległa silnemu pogorszeniu. W efekcie nie było premii za ryzyko (dodatniej różnicy między rentownością obligacji dziesięcio- i dwu- letnich). Obecnie widoczne jest silne zawężenie spreadu, ale w warunkach spadku rentowności na całej szerokości, co związane jest z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów zagranicznych. Bezpieczna przystao? Spadki rentowności polskich obligacji w warunkach niepewnych perspektyw gospodarczych na świecie powodują, że w opinii części komentatorów nasz dług określany jest mianem bezpiecznej przystani w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak oceniane jest bezpieczeostwo polskich obligacji? 1. Pomimo silnego spadku rentowności polskich obligacji skarbowych znacznie niższe rentowności są widoczne na rynku niemieckim (bazowym). W efekcie spread między polskimi obligacjami, a rynkiem bazowym jest wysoki, chod w ostatnich miesiącach maleje. Im niższy spread tym obligacja uważana jest za bezpieczniejszą. Patrząc przez ten pryzmat, chod ceny obligacji rosną (maleje ich rentownośd) i polski dług wydaje się byd atrakcyjny w ocenie inwestorów zagranicznych (porównując do niskiej rentowności na obligacjach o najwyższym poziomie inwestycyjnym) to nasz dług nie jest postrzegany jak klasyczna bezpieczna przystao, co może odzwierciedlad wysoki spread. Pomimo, że polskie obligacje są coraz lepiej postrzegane przez rynek (pomimo malejącej rentowności kapitał zagraniczny ciągle napływa) to rentowności polskich obligacji nie są tak niskie jak paostw o najwyższym poziomie wiarygodności kredytowej. Rentowności polskich i niemieckich obligacji 8 oraz spready między nimi 1 spread (prawa oś, w pp.) rentwoności polskich obligacji 1Y (lewa oś, w %) rentowności niemieckich obligacji 1Y (lewa oś, w %) 1

2 sty 8 kwi 8 lip 8 paź 8 sty 9 kwi 9 lip 9 paź 9 sty 1 kwi 1 lip 1 paź 1 sty 11 kwi 11 paź 11 sty 1 kwi 1 lip 1 paź 1. Kwotowania kontraktów CDS, czyli koszt ubezpieczenia polskiego długu, odzwierciedla rosnące zaufanie do polskich obligacji. Podobnie jak w przypadku rentowności obligacji, tak i w przypadku CDS ów zarysowana jest malejąca różnica w cenach kontraktów dla Polski i Niemiec. Obecnie koszt ubezpieczenia 5-letniego polskiego długu w USD wynosi 85 pb. i chod jest o 55 pb. wyższy niż w przypadku obligacji niemieckich, to jest na niższym poziomie niż w przypadku niemieckiego długu na początku br. Koszt ubezpieczenia polskiego długu jest na poziomie zbliżonym do kosztu ubezpieczenia francuskiego i belgijskiego długu. Wskazuje to na wysokie pozycjonowanie polskiego długu biorąc pod uwagę wysoki poziom wiarygodności kredytowej Francji i Belgii (jest wyższy niż Polski) odpowiednio na poziomie AA+ i AA (ratingi S&P). Francja niedawno utraciła najwyższy poziom wiarygodności kredytowej (AAA) w opinii renomowanych agencji ratingowych Koszt ubezpieczenia polskiego długu na tle długu niemieckiego Polska Niemcy. Ocena wiarygodności kredytowej Polski wystawiona przez Moody s utrzymuje się na poziomie A, a w przypadku ratingu nadanego przez S&P na poziomie A-. Jednocześnie ratingi większości paostw ze Strefy Euro zostały obniżone w ciągu ostatnich lat, zwłaszcza tzw. paostw peryferyjnych. Wiarygodnośd kredytowa Polski jest oceniana jako wyższa niż np. Hiszpanii, która przed pierwszą fazą globalnego kryzysu gospodarczego miała najwyższy rating inwestycyjny (AAA), zaś obecnie rating kredytowy tego kraju jest niższy o 9 poziomów i znajduje się na najniższym poziomie inwestycyjnym. W warunkach cięd ratingów przez największe agencje ratingowe nastąpiła relatywna poprawa oceny wiarygodności kredytowej Polski. Jednocześnie coraz mniej paostw posiada najwyższy rating, co powoduje, że najbezpieczniejsze obligacje na świecie mają bardzo niskie rentowności. Ta relatywna poprawa wiarygodności kredytowej Polski coraz wyżej pozycjonuje polski dług i przyczynia się do większego zainteresowania nim. Ocena wiarygodności kredytowej Polski na tle paostw Strefy Euro i zmiana ratingów licząc od 15 września 8 r. kraj raiting Moody's zmiana ratingu od początku kryzysu (ile poziomów) Luksemburg Aaa Niemcy Aaa Holandia Aaa Finlandia Aaa Austria Aaa Francja Aa1-1 Belgia Aa - Estonia A1 Słowacja A -1 POLSKA A Malta A - Słowenia Baa - Włochy Baa - Hiszpania Baa -9 Irlandia Ba1-1 Portugalia Ba -1 Cypr B -1 Grecja C -1 kraj rating S&P zmiana ratingu od początku kryzysu (ile poziomów) Luksemburg AAA Niemcy AAA Holandia AAA Finlandia AAA Francja AA+ -1 Austria AA+ -1 Belgia AA -1 Estonia AA- Słowacja A Słowenia A- - Malta A- -1 POLSKA A- Włochy BBB+ - Irlandia BBB+ -7 Hiszpania BBB- -9 Portugalia BB -8 Cypr B- -11 Grecja CCC -1

3 Generalnie widoczny jest pewien rozdźwięk pomiędzy postrzeganiem polskiego długu przez inwestorów i agencje ratingowe. Rating Polski pozostaje od lat na średnim poziomie inwestycyjnym. Natomiast rentowności polskich obligacji skarbowych są wyższe niż w przypadku paostw o podobnym ratingu kredytowym do Polski. Agencje ratingowe określają perspektywę ratingu Polski jako stabilną, ale jednocześnie wskazują na poprawę zarządzania długiem, silne fundamenty gospodarcze ( siła wewnętrzna polskiej gospodarki ) oraz ideę progów ostrożnościowych długu publicznego w relacji do PKB. Zagranica mocno kupuje polskie obligacje Licząc od początku roku zaangażowanie inwestorów zagranicznych w krajowych skarbowych papierach wartościowych (SPW) zwiększyło się o,7 mld PLN (przyrost w ujęciu bezwzględnym jest wyższy niż wzrost długu; przy jednoczesnym zmniejszeniu zaangażowania w bony skarbowe) do 18,9 mld PLN i na zakooczenie Q 1 udział tej grupy inwestorów w krajowym SPW zwiększył się do 5% (z % na koniec 11 r.). Z danych za wrzesieo wynika, że większośd portfela obligacji skarbowych inwestorów zagranicznych stanowią obligacje ze stałym oprocentowaniem (wzrost o, mld PLN). W strukturze portfela inwestorów zagranicznych obligacje ze stałym oprocentowaniem stanowią ok. 7% wartości. Inwestorzy zagraniczni posiadają stosunkowo wysokie zaangażowanie w obligacjach zerokuponowych (5%) i znacznie mniejsze w obligacjach indeksowanych (%) i zmiennokuponowych (1%). Spośród obligacji ze stałym kuponem są to przede wszystkim obligacje z serii DS (dziesięcioletnie obligacje ze stałym oprocentowaniem; stanowią ok. % udziału w portfelu obligacji skarbowych). Niewiele mniejsze zaangażowanie inwestorzy zagraniczni mają w obligacjach z serii PS (pięcioletnie ze stałym oprocentowaniem; 7% portfela). Duże zaangażowanie w te papiery widoczne jest także w strukturze podmiotowej tych obligacji, tzn. inwestorzy zagraniczni posiadają % wyemitowanych obligacji serii DS i % obligacji z serii PS oraz 5% obligacji z serii WS. Podsumowując widoczne jest ich duże zaangażowanie w obligacje ze stałym kuponem, co odzwierciedla ich oczekiwanie na obniżki stóp procentowych. W środowisku oczekiwao na obniżki stóp procentowych obligacje ze stałym oprocentowaniem umacniają się. Obligacyjna częśd portfela inwestorów zagranicznych zaangażowanie (dane w mld PLN) IX'1 XII'11 wzrost bezwzględny zmiana % DS 1Y (stałe oprocentowanie),, 19, % PS 5Y (stałe oprocentowanie) 9,9 5,9, 9% OK Y (zerokuponowe),7,,7 % WS Y (stałe oprocentowanie) 17, 1,,9 1% IZ indeksowane inflacją 7, 5,, % WZ Y i 7Y (zmienne oprocentowanie),9,,7 71% TZ Y (zmienne oprocentowanie),,, -1% SUMA 18, 15,5 1,7 1% Źródło: Ministerstwo Finansów Struktura portfela inwestorów zagranicznych w obligacjach skarbowych zmienne indeksowane zerokuponowe stałe DS PS WS Tak silny wzrost zaangażowania w obligacje z serii DS nie oznacza, że inwestorzy tak mocno kupują obligacje dziesięcioletnie (seria DS w momencie emisji jest dziesięcioletnia). Z nowego benchmarku 1-letniego (DS11) inwestorzy zagraniczni posiadają 9, mld PLN. Natomiast większośd z odnotowanego przyrostu zaangażowania w obligacje z serii DS nastąpiło w obligacje z krótszym terminem zapadalności. Inwestorzy zagraniczni zorientowani są przede wszystkim na obligacje

4 mar 7 lip 7 lis 7 mar 8 lip 8 lis 8 mar 9 lip 9 lis 9 mar 1 lip 1 lis 1 mar 11 lis 11 mar 1 lip 1 lis ze stosunkowo krótkim terminem zapadalności, co jest widoczne nie tylko w strukturze terminowej zapadalności obligacji skarbowych, ale także udziale posiadanych przez inwestorów zagranicznych poszczególnych serii obligacji w relacji do wartości wyemitowanych obligacji. Blisko połowa obligacji z terminem zapadalności do 1 roku włącznie jest w posiadaniu inwestorów zagranicznych, tj. 7,1 mld PLN. Oczywiście duży udział obligacji ze stosunkowo krótkim terminem zapadalności w strukturze obligacji ogółem częściowo odzwierciedla fakt, że średnia zapadalnośd krajowego długu Skarbu Paostwa sięga, lat. Nie zmienia to jednak ogólnej postaci rzeczy, że inwestorzy zagraniczni mają szczególnie duże zaangażowanie w obligacje ze stosunkowo krótkim terminem zapadalności. Z drugiej strony widoczny jest wysoki udział tych inwestorów w długu zapadającym w r. (blisko %), co odzwierciedla przekonanie inwestorów co do pozytywnych perspektyw gospodarczych. 5% % 15% 1% 5% % Zapadalnośd obligacji skarbowych posiadanych przez inwestorów zagranicznych struktura terminowa zapadalnosci portfela obligacji skarbowych inwestorów zagranicznych udział inwestorów zagranicznych w zapadającym długu Źródło: Ministerstwo Finansów 1% 8% % % % % Źródło: Ministerstwo Finansów Wysoki udział inwestorów zagranicznych odzwierciedla wysoką wiarygodnośd polskiego długu, która jest wspierana przez utrzymanie stosunkowo wysokiego ratingu przez renomowane agencje, szczególnie w warunkach obniżki oceny wiarygodności innych paostw. Sprawiło to, że polski dług przy relatywnie solidnych fundamentach makroekonomicznych stał się silny. Chod żadna z agencji nie podwyższyła ratingu Polski, ani nawet nie zmieniła perspektyw ratingu na pozytywny, to jednak w komentarzach tych agencji zwracano uwagę na siłę wewnętrzną polskiej gospodarki. Historycznie patrząc inwestorzy zagraniczni to grupa inwestorów, która ma najbardziej zmienne nastawienie do krajowych obligacji i tak jak szybko zwiększali zaangażowanie w polski dług tak szybko mogą z polskiego rynku wychodzid. Tym samym w kontekście ostatnich słabszych danych z polskiej gospodarki zwiększa się ryzyko korekty. Nieco inaczej postrzegane mogą byd polskie obligacje przez inwestorów zagranicznych, co wynika z oczekiwao co do zmiany kursu walutowego. Sprzyjają temu przeprowadzane wcześniej operacje LTRO. Tanio pozyskiwany pieniądz był kierowany w stronę aktywów o wyższym oprocentowaniu (carry trade). Ewentualne umocnienie PLN będzie powodowało, że przy realizacji zysków przez inwestorów zagranicznych i ich wychodzeniu z polskiego rynku będą uzyskiwad dodatkowy zysk wynikający z korzystnego przeliczenia PLN na EUR. W sytuacji zmiany postrzegania Polski przez inwestorów zagranicznych i odpływu kapitału z kraju będziemy mieli do czynienia z przyspieszonym wzrostem rentowności polskich obligacji. 1% 8% % % % % -% -% -% -8% Zaangażowanie inwestorów zagraniczniych w krajowym długu a PKB zmiana udziału inwestorów zagranicznych w krajowym SPW (lewa oś) PKB (prawa oś) 7% % 5% % % % 1% % Rentownośd dwuletnich obligacji skarbowych a kurs EURPLN rentownośd obligacji Y (lewa oś; w %) EURPLN (prawa oś) 5,5 5,,5,,5, Warto także dostrzec, że tempo napływu kapitału jest wysokie i praktycznie nieprzerwane, co może mied znamiona charakteru spekulacyjnego. Nie oznacza to, że cały kapitał który tak szeroko napływa jest spekulacyjny, ale w sytuacji w której polska gospodarka silnie spowalnia wydaje się, że ryzyko korekty na rynku obligacji zwiększa się. Tym bardziej, że premia za ryzyko jest niska, co teoretycznie mogłoby pozycjonowad polski dług prawie jak bezpieczną przystao. To czy krajowy dług można uznad za bezpieczną przystao będzie można dopiero stwierdzid w okresie próby, gdy nastroje wśród inwestorów na świecie ulegną pogorszeniu. Jeśli wówczas zainteresowanie inwestorów zagranicznych polskim długiem nie zmniejszy się, a nawet nastąpi umocnienie polskiego długu to rzeczywiście będzie można mówid o zmianie w postrzeganiu polskiego długu.

5 sty-1 lut-1 mar-1 kwi-1 maj-1 cze-1 lip-1 sie-1 wrz-1 paź-1 lis-1 1Q' Q' 1Q'5 Q'5 1Q' Q' 1Q'7 Q'7 1Q'8 Q'8 1Q'9 Q'9 1Q'1 Q'1 1Q'11 Q'11 1Q'1 Q'1 Słabsze dane o PKB Polski za Q 1 już przyczyniły się do zatrzymania spadków rentowności. Rentownośd na całej szerokości krzywej wzrosła po 5 pb., więc na razie nie można mówid o korekcie. Takowa wydaje się byd nieuchronna. Prędzej czy później inwestorzy zagraniczni zdecydują się na zrealizowanie zysków, a wówczas prawdopodobnie inwestorzy krajowi nie będą w stanie w krótkim czasie wchłonąd zwiększonej podaży obligacji (wynikającej z zmniejszenia zaangażowania ze strony inwestorów zagranicznych). Patrząc na historyczny wzorzec z poprzedniego silnego spowolnienia gospodarczego to wówczas w przeciągu roku udział inwestorów zagranicznych w krajowym SPW w przeciągu roku zmniejszył się o,%. Przy obecnym poziomie zaangażowania inwestorów zagranicznych w polski dług oznaczałoby to, że zmniejszyliby swoje zaangażowanie o ponad, mld PLN, czyli więcej niż napłynęło na krajowy rynek SPW licząc od początku roku. Realizacja takiego scenariusza wymagałaby z kolei silnie negatywnego postrzegania polskiego długu i perspektyw gospodarczych. W tym momencie trudno oczekiwad aby nastąpiła tak gwałtowna ucieczka. Czynniki wewnętrzne, które tworzą ryzyko korekty na polskim rynku długu: 1. Realizacja zysków po zakooczeniu cyklu obniżek stóp procentowych (cięcia stóp o 1 pb. do kooca Q 1).. Prawdopodobne zwiększenie podaży długu od początku 1 r. (podaż w ostatnich miesiącach była ograniczona).. Silne spowolnienie gospodarcze ( dołek koniunktury przewidywany jest w 1Q 1).,8,,,,,8,, Prognozy rynkowe na stopy procentowe NBP w 1Q' PKB Polski Mając na uwadze, że niedawno rozpoczęty cykl obniżek stóp procentowych zostanie niebawem zakooczony oraz prawdopodobne nieznaczne zwiększenie podaży długu oraz spodziewane pogorszenie koniunktury gospodarczej, które m.in. odbije się na wykonaniu planu dochodów budżetowych to przy nałożeniu, że trwa nieprzerwana hossa na rynku obligacji można spodziewad się korekty. W przypadku obligacji dziesięcioletnich można wręcz mówid o super-hossie, gdyż w stosunkowo krótkim czasie rentowności obligacji z długiego kooca bardzo mocno obniżyły się. Rentownośd obligacji 1-letnich obniżyła się nawet przejściowo nieco poniżej %, ale testowanie tego ważnego poziomu zakooczyło się niepowodzeniem i obecnie rentownośd tych papierów znajduje się nieco powyżej (rejon,-,8%). Przed głębszą korektą chroni oczekiwanie na dzisiejszą decyzję RPP w sprawie stóp procentowych. Oprócz samej decyzji o obniżce stóp procentowych, która wydaje się w ocenie rynku przesądzona, ważny oprócz skali obniżki stóp będzie także wydźwięk komunikatu po posiedzeniu. Nawet mniej gołębi ton komentarza może przesądzid o korekcie. Przy głębszej korekcie, prawdopodobnie nastąpi wyraźne wystromienie krzywej. Obecnie krzywa dochodowości polskich obligacji jest spłaszczona (małe różnice w rentowności obligacji dwu- i dziesięcio- letnich), czyli premia za ryzyko jest niska, a obligacje z krótkim terminem zapewniają zbliżony poziom rentowności, a przy tym są bardziej płynne. Z punktu widzenia krajowego inwestora obecnie polskie obligacje są mało atrakcyjne. Przerzuca to zainteresowanie rodzimych inwestorów w stronę obligacji korporacyjnych spółek o silnym standingu finansowym. Przy ofercie na rynku pierwotnym oferowany jest wyższy kupon po niższej cenie. Natomiast w ocenie inwestorów obligacje największych polskich spółek są praktycznie równie bezpieczne jak obligacje skarbowe, a podobną ocenę prezentują także agencje ratingowe, które wiążą ich ratingi z oceną wiarygodności kredytowej kraju. 5

6 Podsumowanie Polski rynek dług pozostaje silny, co wynika z oczekiwao na obniżki stóp procentowych oraz z poprawy postrzegania polskiego długu przez inwestorów zagranicznych (relatywna poprawa ratignu na skutek obniżki ratingów większości paostw Strefy Euro). Jednakże obligacje skarbowe nie są postrzegane jako bezpieczna przystao, na co wskazuje wysoki spread między polskimi i niemieckimi obligacjami, koszt ubezpieczeo długu wyższy niż w przypadku niemieckiego długu (chod różnica ta maleje) oraz rating Polski, który jest na poziomie klasy średniej-wyższej (nie jest na najwyższym poziomie potrójne A). Ostatecznie o tym czy polski dług jest taką bezpieczną przystanią rozstrzygnie sytuacja, w której nastąpi silny wzrost awersji do ryzyka. Dopiero wówczas taka teza mogłaby byd rzeczywiście potwierdzona bądź zanegowana. Silny napływ kapitału ze strony inwestorów zagranicznych na polski rynek w stosunkowo krótkim czasie może sugerowad, że częśd kapitału jest spekulacyjna i w sytuacji widocznego pogorszenia koniunktury oraz zakooczenia realizacji cyklu obniżek stóp procentowych może nastąpid realizacja zysków. Korekta na rynku obligacji byłaby uzasadniona biorąc pod uwagę skalę umocnienia polskiego długu i fakt, że nie nastąpił żaden większy ruch korygujący. Alternatywą dla obligacji skarbowych, które z punktu widzenia krajowego inwestora są drogie (z punktu widzenia inwestora zagranicznego ich atrakcyjnośd może poprawiad oczekiwanie na umocnienie PLN), mogą byd obligacje emitowane przez duże przedsiębiorstwa o silnym standingu finansowym. Poziom wiarygodności kredytowej jest podobny do długu skarbowego, a możliwe jest uzyskanie znacznie wyższej rentowności niż w przypadku długu skarbowego.

7 Dom Maklerski Banku BPS SA ul. Płocka 11/1 1-1 Warszawa, tel.: , fax.: Biuro Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego: Łukasz Koped Przemysł elektromaszynowy, Górnictwo Dyrektor Biura Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego tel.: () Marcin Stebakow, MPW handel, przemysł spożywczy tel.: () Grzegorz Kołcz, MPW banki Tel.: () Kamil Artyszuk obligacje tel.: () Damian Szparaga, MPW tel.: () Analitycy techniczni: Jacek Borawski Biuro Sprzedaży: Beata Zbrzezna, MPW tel.: () Departament Operacji: Jacek Tyszko, MPW, Dyrektor Zarządzający tel.: () Bogdan Dzimira, MPW, Doradca Inwestycyjny Tel.: () Jan Woźniak, MPW tel.: () Artur Kobos, MPW Tel.: () Grzegorz Górski, MPW tel.: () Bartosz Szaniawski tel.: () Bartosz Walczak tel.: () Wyjaśnienia dotyczące stosowanej terminologii fachowej i wskaźników: Cena brutto cena rynkowa powiększona o narosłe odsetki. Cena netto cena rynkowa bez narosłych odsetek. Koszt nabycia uwzględnia wartośd nominalną obligacji, jego cenę rynkową, wartośd narosłych odsetek oraz koszty transakcyjne (prowizja,19%). Okres odsetkowy okres wyrażony jako liczba dni służący do obliczenia należnych odsetek od obligacji. Oprocentowanie bieżące oprocentowanie obligacji naliczane od wartości nominalnej obligacji od pierwszego dnia okresu odsetkowego. Oprocentowanie może byd stałe lub zmienne. WIBOR M koszt pieniądza -cio miesięcznego na rynku międzybankowym. Obilgacyjny newsletter wyraża wiedzę oraz poglądy jej autorów według stanu na dzieo sporządzenia niniejszego opracowania. Materiał został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności i dokładności. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstaoców Warszawy 1. Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 5 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 19 października 5 r. Nr, poz. 1715). DM Banku BPS SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceo, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowao celem publikacji, bez pisemnej zgody DM Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z lutego 199 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 199 nr poz. 8 z późn. zm.). Jest prawdopodobne, iż DM Banku BPS S.A. świadczył, świadczy lub będzie świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu.dm Banku BPS S.A., jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadad długie lub krótkie pozycje w akcjach emitentów lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitentów wymienionych w opracowaniu. 7

ŚWIECE JAPOŃSKIE Leksykon praca autorska Jacek Borawski, 27 stycznia 2014

ŚWIECE JAPOŃSKIE Leksykon praca autorska Jacek Borawski, 27 stycznia 2014 MACD (-.2952) 5 Relative Strength Index (55.22) CCC (123.8, 124.3, 117., 117.9, -4.6) 14 135 13 125 12 115 1 5 14 21 28 4 CCC Objęcie Bessy 2 1 x MACD (-.9379) Relative Strength Index (42.76) GTC (7.48,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów podczas czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje PS721, WZ12 i WZ126 za 5-8 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t:

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Dr Mirosław Budzicki Starszy

Bardziej szczegółowo

Czy EBC stłumił dyscyplinę fiskalną w strefie euro?

Czy EBC stłumił dyscyplinę fiskalną w strefie euro? Czy EBC stłumił dyscyplinę fiskalną w strefie euro? Juliusz Jabłecki jjablecki@wne.uw.edu.pl Ewa Stawasz ewa.stawasz@gmail.com Plan prezentacji 1. Cel i pytania badawcze 2. Polityka zabezpieczeń EBC 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych OBLIGACJE SERII WZ Z POTENCJAŁEM DO WZROSTU CEN Nasza analiza sygnalizuje, że obligacje skarbowe serii WZ mają wysoką premię ponad stawkę referencyjną WIBOR6M, która powinna w najbliższych miesiącach obniżyć

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów na czwartkowej aukcji zaoferuje obligacje skarbowe WZ0126 i DS0726 łącznie za 2-4 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t: 22

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

BIURO STRATEGII RYNKOWYCH

BIURO STRATEGII RYNKOWYCH INWESTORZY ZAGRANICZNI SĄ I BĘDĄ ZAINTERESOWANI POLSKIMI OBLIGACJAMI SKARBOWYMI Inwestorzy zagraniczni posiadają rekordowo wysokie zaangażowanie w polskich obligacjach nominowanych w PLN, zarówno w ujęciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów podczas czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje skarbowe OK0717 i PS0420 za 4-6 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r.

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r. Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. marzec 2013 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów podczas czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje skarbowe WZ12 i PS421 za 4-6 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna (odsłona 5)

Strategia obligacyjna (odsłona 5) 22 mar 13 4 kwi 13 15 kwi 13 25 kwi 13 8 maj 13 17 maj 13 28 maj 13 7 cze 13 18 cze 13 27 cze 13 8 lip 13 17 lip 13 Strategia obligacyjna (odsłona 5) Podsumowanie ostatniej strategii Wartośd portfela bardzo

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Obligacje okazja czyni inwestora Raport Poran y, 22 piernika 2008 r.

Obligacje okazja czyni inwestora Raport Poran y, 22 piernika 2008 r. wrz-9 paź-9 lis-9 gru-9 sty-1 lut-1 mar-1 kwi-1 maj-1 cze-1 lip-1 sie-1 wrz-1 paź-1 lis-1 gru-1 sty-11 lut-11 mar-11 kwi-11 maj-11 cze-11 lip-11 sie-11 wrz-11 paź-11 lis-11 gru-11 sty-12 lut-12 mar-12

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 15 września 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym wartość sprzedaży obligacji Skarbu Państwa wzrosła. Wciąż

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r.

Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r. Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r. Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w listopadzie 2015 r. Polacy po raz kolejny docenili emisję specjalną Listopadową 11 W listopadzie sprzedano

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów wyemituje w czwartek obligacje skarbowe serii WZ0124, DS0725 i WS0428. Wartość podaży ustalono na 3-5 mld PLN; Dr Mirosław Budzicki Starszy strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Sierpień 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarz MF... 7 ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Obligacje w okresie dekoniunktury

Obligacje w okresie dekoniunktury lip 1 sie 1 wrz 1 paź 1 lis 1 gru 1 sty 11 lut 11 mar 11 kwi 11 maj 11 cze 11 lip 11 sie 11 wrz 11 paź 11 lis 11 gru 11 sty 1 lut 1 mar 1 kwi 1 maj 1 cze 1 lip 1 sie 1 wrz 1 paź 1 Obligacje w okresie dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji

Puls parkietu - rynek akcji WIG (40,304.34, 40,310.69, 40,113.30, 40,273.65, +25.0195) SK-45 SK-15 SK-200 43500 43000 42500 42000 41500 41000 40500 40000 39500 39000 38500 38000 37500 2012 February March April May 2012 February March

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Warszawa, 06 maja 2010 r. Agenda Wyniki sprzedażowe Pioneer Pekao TFI Rynek obligacji nieskarbowych Odpowiedź Pioneer Pekao TFI nowe produkty Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa kwiecień 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Nowość: Bonus w portfelu

Nowość: Bonus w portfelu Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Nowość: Bonus w portfelu Warszawa, Czerwiec 2014 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Czerwiec

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Spodziewamy się, że rentowność OK0116 wyniesie 3,07%, DS1023 4,28%, a cena IZ0823 zostanie ustalona blisko 105,15 PLN; Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych STRATEGIE INWESTYCYJNE NA MARZEC 2014 R. Sprzedaj DS1023 Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t: 22 521 87 94 Sprzedaj spread: IRS 2Y10Y Horyzont inwestycyjny: III 2014 r. SPW Bieżące

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa październik 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy październik 2012 2 Kategorie aktywów cieszące się

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie Skarbu Państwa 3/2015 Biuletyn miesięczny

Zadłużenie Skarbu Państwa 3/2015 Biuletyn miesięczny Warszawa, 2 maja 215 r. Zadłużenie Skarbu Państwa 3/215 Biuletyn miesięczny Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec marca 215 r. wyniosło 86.423,2 mln zł, co oznaczało: wzrost o 3.62, mln zł (,5%) w marcu

Bardziej szczegółowo

Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD. Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013. Strona 1

Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD. Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013. Strona 1 Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013 Strona 1 Zalety lokaty inwestycyjnej Solidny Duet łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku. Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku. W grudniu 2014 sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 685,7 mln zł. Jest to najlepszy miesięczny wynik od listopada

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Indeks obligacji skarbowych oraz podsumowanie roku 2010 na rynku Treasury BondSpot Poland. Debiut 16 lutego 2011 r.

Indeks obligacji skarbowych oraz podsumowanie roku 2010 na rynku Treasury BondSpot Poland. Debiut 16 lutego 2011 r. Indeks obligacji skarbowych oraz podsumowanie roku 2010 na rynku Treasury BondSpot Poland Debiut 16 lutego 2011 r. 1 Agenda Ogólne informacje o rynku Treasury BondSpot Poland Indeks obligacji skarbowych

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Obligacyjny newsletter

Obligacyjny newsletter Przebudowa portfela Przełom roku to okres podsumowao i przebudowy portfeli (głównie przez inwestorów instytucjonalnych). Zwiększona aktywnośd na rynku Catalyst jest już widoczna w podwyższonym poziomie

Bardziej szczegółowo

Efektywność rynku. SGH Rynki Finansowe

Efektywność rynku. SGH Rynki Finansowe Wykład Rynek długu Efektywność rynku = SGH Rynki Finansowe 2015 1 Oczekiwana stopa zwrotu Wniosek z teorii portfela M B σ M Ryzyko Co reprezentuje stopa zwrotu wolna od ryzyka Rynek pożyczek kontrakty

Bardziej szczegółowo

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Szukamy zysków na rynku obligacji Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności polskich obligacji skarbowych:

Bardziej szczegółowo

% w skali roku. Bezpieczna inwestycja i szybki zysk mogą iść w parze. KOS. Wysokie oprocentowanie. Tylko w listopadzie

% w skali roku. Bezpieczna inwestycja i szybki zysk mogą iść w parze. KOS. Wysokie oprocentowanie. Tylko w listopadzie Bezpieczna inwestycja i szybki zysk mogą iść w parze. 1% w pierwszych 5 miesiącach 3% od 6. do 12. miesiąca 13% w 13. miesiącu 3 ACJE LIG Wysokie oprocentowanie RESOWE OB OK W AR A KOS O SK nowa 13-miesięczna

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ BIEŻĄCY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 16 czerwca FOMC podwyższa stopy procentowe i zapowiada redukcję bilansu Fed

KOMENTARZ BIEŻĄCY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 16 czerwca FOMC podwyższa stopy procentowe i zapowiada redukcję bilansu Fed ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 16 czerwca 2017 FOMC podwyższa stopy procentowe i zapowiada redukcję bilansu Fed Na czerwcowym posiedzeniu Komitet Otwartego Rynku Fed (FOMC), zgodnie z powszechnymi

Bardziej szczegółowo

BANKI. EuroRating obniża do negatywnej perspektywę ratingów dla ośmiu polskich banków

BANKI. EuroRating obniża do negatywnej perspektywę ratingów dla ośmiu polskich banków Warszawa, 20.01.2015 EuroRating obniża do negatywnej perspektywę ratingów dla ośmiu polskich banków DZIAŁANIE RATINGOWE Warszawa, 20 stycznia 2015 r. Agencja ratingowa EuroRating zmieniła na negatywną

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce Departament Polityki Makroekonomicznej Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 27 lutego 215 ul. Świętokrzyska 12-916 Warszawa tel.: +48 22 694 52 32 fax :+48 22 694 36 3 Prawa autorskie Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych WYCENY OBLIGACJI IZ DYSKONTUJĄ WZROST CPI, ALE SĄ WCIĄŻ ATRAKCYJNE W lipcowym raporcie specjalnym postawiliśmy tezę, że obligacje serii IZ nie w pełni dyskontują ryzyko przyszłego wzrostu inflacji. Proponowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Lokata inwestycyjna oparta o kurs GBP/PLN Londyńska lokata III SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013

Lokata inwestycyjna oparta o kurs GBP/PLN Londyńska lokata III SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013 Lokata inwestycyjna oparta o kurs GBP/PLN Londyńska lokata III SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013 Londyńska lokata III łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące z inwestowania na rynku

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZYJĘCIA PRZEZ POLSKĘ EURO NA STRETEGIĘ ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SKARBU PAŃSTWA

WPŁYW PRZYJĘCIA PRZEZ POLSKĘ EURO NA STRETEGIĘ ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SKARBU PAŃSTWA WPŁYW PRZYJĘCIA PRZEZ POLSKĘ EURO NA STRETEGIĘ ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SKARBU PAŃSTWA Marek Szczerbak, Jan Misiórski, Grzegorz Pochopień MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT DŁUGU PUBLICZNEGO Seminarium w ramach

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania:

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania: DEPARTAMENT DŁUGU PUBLICZNEGO LIPIEC 2012 Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania: w III kwartale br. w lipcu br. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE: Finansowanie potrzeb pożyczkowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Komentarz do rynku złota Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Maj 2012 Fundamenty rynku złota Zdaniem zarządzających w Investors Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jednym

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

Nowa obligacja oszczędnościowa

Nowa obligacja oszczędnościowa Nowa obligacja oszczędnościowa ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 50 00 fax :+48 22 694 50 08 www.mf.gov.pl Ocena wyników sprzedaży obligacji detalicznych w listopadzie i grudniu 2013

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012 Sytuacja polskiego sektora bankowego Warszawa, 22 listopada 2012 Plan prezentacji Struktura rynku finansowego Uwarunkowania makroekonomiczne Struktura sektora bankowego w Polsce Bilans Należności brutto

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III 6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III Okres subskrypcji: 02.12.2011 07.12.2011 Okres trwania lokaty: 08.12.2011 08.06.2012 Aktywo bazowe: Kurs EUR/PLN ogłaszany na fixingu Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 3 sierpnia 2015 r. 5 stron CitiWeekly Dobre dane o aktywności Początek tygodnia stoi pod znakiem publikacji indeksów aktywności PMI. Indeks dla przemysłu, dla Polski nieoczekiwanie

Bardziej szczegółowo

Obligacje spółdzielcze jeszcze bardziej bezpieczne

Obligacje spółdzielcze jeszcze bardziej bezpieczne sierpnia r. Struktura rynku obligacji Catalyst pod względem wielkości emisji (w %): Obligacje skarbowe 9, Obligacje korporacyjne 7, Obligacje komunalne, Obligacje spółdzielcze,7 Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna 22 mar 13 22 kwi 13 20 maj 13 14 cze 13 10 lip 13 5 sie 13 22 mar 13 22 kwi 13 20 maj 13 14 cze 13 10 lip 13 5 sie 13 30 sie 13 25 wrz 13 21 paź 13 18 lis 13 12 gru 13 15 sty 14 10 lut 14 6 mar 14 1 kwi

Bardziej szczegółowo

STRON: 5 ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: research@brebank.com.pl

STRON: 5 ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: research@brebank.com.pl DEPARTAMENT RYNKÓW FINANSOWYCH BRE BANKU ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: STRON: 5 research@brebank.com.pl Daily Letter piątek, 15 października 2010 Dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

Raport o obligacjach: krok do przodu na drodze do poprawy rynku y, 22 piernika 2008 r.

Raport o obligacjach: krok do przodu na drodze do poprawy rynku y, 22 piernika 2008 r. sty 4 kwi 4 lip 4 paź 4 sty 5 kwi 5 lip 5 paź 5 sty 6 kwi 6 lip 6 paź 6 sty 7 kwi 7 lip 7 paź 7 sty 8 kwi 8 lip 8 paź 8 sty 9 kwi 9 lip 9 paź 9 sty 1 kwi 1 lip 1 paź 1 sty 11 kwi 11 lip 11 paź 11 sty 12

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna Podsumowanie ostatniej strategii W ciągu 24 dni wartość portfela wzrosła o 0,01%. Wsparciem dla wyniku była przede wszystkim wypłata odsetek. Negatywny wpływ wywarła zmiana cen netto. Spadła cena prawie

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Renata Karkowska, ćwiczenia Zarządzanie ryzykiem 1

Dr hab. Renata Karkowska, ćwiczenia Zarządzanie ryzykiem 1 1 Rodzaje i źródła ryzyka stopy procentowej: Ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania, np. 6M kredyt o stałym oprocentowaniu finansowany miesięcznymi lokatami o zmiennym oprocentowaniu. Ryzyko podstawy

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych STRATEGIE INWESTYCYJNE NA LUTY 2014 R. Kupuj DS1023 Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t: 22 521 87 94 Kupuj WZ0121 Horyzont inwestycyjny: II 2014 r. SPW Bieżące kwotowania Poziomy

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment. Warszawa lipiec pec2012 r.

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment. Warszawa lipiec pec2012 r. Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa lipiec pec2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy lipiec 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny za lipiec 2013 roku

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny za lipiec 2013 roku Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku Strona 1 Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ OCENIE MOGĄ

Bardziej szczegółowo

funduszy inwestycyjnych Sprzedaż to zarządzanie kupnem Anna Żelazna Styczeń 2010

funduszy inwestycyjnych Sprzedaż to zarządzanie kupnem Anna Żelazna Styczeń 2010 Bank Spółdzielczy dystrybutorem funduszy inwestycyjnych Sprzedaż to zarządzanie kupnem Anna Żelazna Styczeń 2010 Agenda 1 Dlaczego inwestować w fundusze inwestycyjne 3 2 Jak sprzedawać 8 3 Co sprzedawać

Bardziej szczegółowo

I. Czwarta emisja specjalna Listopadowa 11

I. Czwarta emisja specjalna Listopadowa 11 1 I. Czwarta emisja specjalna Listopadowa 11 W listopadzie br. standardowa oferta MF zostanie jednorazowo rozszerzona o dodatkowy instrument - obligację oszczędnościową o jedenastomiesięcznym terminie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo