JEDNOSTKI HYDROGRAFICZNEJ NA DOK ADNOή UZYSKANYCH MODELI DNA* THE IMPACT OF THE HYDROGHAPHIC SHIP'S VELOCITY ON THE ACCURACY OF SEABED MODELS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDNOSTKI HYDROGRAFICZNEJ NA DOK ADNOή UZYSKANYCH MODELI DNA* THE IMPACT OF THE HYDROGHAPHIC SHIP'S VELOCITY ON THE ACCURACY OF SEABED MODELS"

Transkrypt

1 WP YW PRÊDKOŒCI POLSKIE JEDNOSTKI TOWARZYSTWO HYDROGRAFICZNEJ INFORMACJI NA DOK ADNOŒÆ PRZESTRZENNEJ UZYSKANYCH MODELI DNA ROCZNIKI GEOMATYKI 2011 TOM IX ZESZYT 2(46) 67 WP YW PRÊDKOŒCI JEDNOSTKI HYDROGRAFICZNEJ NA DOK ADNOŒÆ UZYSKANYCH MODELI DNA* THE IMPACT OF THE HYDROGHAPHIC SHIP'S VELOCITY ON THE ACCURACY OF SEABED MODELS Wojciech Maleika, Micha³ Pa³czyñski Katedra Systeów Multiedialnych, Wydzia³ Inforatyki Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie S³owa kluczowe: cyfrowy odel terenu, sonda batyetryczny, echosonda wielowi¹zkowa Keywords: digital terrain odel, bathyetric survey, ultibea echosounder Wprowadzenie Eksploatacja akwenów wodnych, zarówno zwi¹zana z transporte, jak i eksploracj¹ dna i zasobów pod dne, wyaga szczegó³owych danych przestrzennych, w szczególnoœci dotycz¹cych g³êbokoœci. Coraz czêœciej inforacja ta jest wizualizowana i przetwarzana za pooc¹ narzêdzi geoinforatycznych, dziêki czeu o liwe jest przeprowadzenie g³êbszych i bardziej wszechstronnych analiz. W przeciwieñstwie do obszarów l¹dowych, gdzie etody geodezyjne czy globalne systey pozycjonowania pozwalaj¹ okreœliæ wysokoœæ ka - dego punktu z du ¹ dok³adnoœci¹, poiar g³êbokoœci wci¹ nie jest dziœ ani dok³adny ani tani, w dodatku na wielu akwenach szybko traci aktualnoœæ z uwagi na ci¹g³e ziany rzeÿby dna. Optyalizacja procesu pozyskiwania danych batyetrycznych, ze wzglêdu na dok³adnoœæ i koszty, a wiêc du ¹ wartoœæ gospodarcz¹. Obecnie jedn¹ z najbardziej wydajnych i najdok³adniejszych etod poiaru g³êbokoœci jest sonda z u ycie echosondy wielowi¹zkowej, który pozwala uzyskaæ zbiór punktów sonda owych pokrywaj¹cy pas dna wzd³u tzw. profilu czyli trasy, zwykle prostoliniowej, przebytej przez jednostkê hydrograficzn¹ (Maleika i inni, 2010). Punkty u³o one s¹ w linie, zwane dalej liniai poiarowyi. Poiar ca³ego akwenu zwykle wyaga rejestracji wielu profili, planowanych jako ci¹g odcinków, których uk³ad zale y od kszta³tu akwenu. Ostateczny rozk³ad punktów poiarowych zale y od kszta³tu dna, a tak e od paraetrów echo- * Praca naukowa finansowana ze œrodków na naukê w latach jak projekt badawczy nr N N

2 68 WOJCIECH MALEIKA, MICHA PA CZYÑSKI sondy, np. liczby i k¹ta rozwarcia wi¹zek czy czêstotliwoœci ipulsów oraz od paraetrów sonda u, takich jak prêdkoœæ jednostki czy uk³ad profili. Rejestracja akwenu za pooc¹ echosondy wielowi¹zkowej z regu³y prowadzi do zgroadzenia bardzo du ej liczby punktów, które charakteryzuj¹ siê nieregularny rozk³ade przestrzenny. Tego typu dane, ze wzglêdu na roziary i rozk³ad, nie nadaj¹ siê do praktycznego wykorzystania, np. do wizualizacji, analizy czy przetwarzania. Zwykle dane sonda- owe s¹ przetwarzane do bardziej uporz¹dkowanych struktur danych, jakii s¹ odele TIN (nieregularna siatka trójk¹tów) oraz GRID (regularna siatka kwadratów), zwane cyfrowyi odelai dna (DTM). Metody interpolacyjne odelowania GRID na podstawie danych pochodz¹cych z sondy wielowi¹zkowej o na znaleÿæ w pracach (Calder, Mayer 2003; Dinn i inni, 1995; Hailton, 1980; Haerstad i inni, 1993; Gao, 2001; Stateczny, 2004). W artykule przedstawiono analizê czynników wp³ywaj¹cych na dok³adnoœæ uzyskanego odelu dna oraz wyniki szczegó³owych badañ wp³ywu prêdkoœci jednostki dokonuj¹cej poiarów z wykorzystanie echosondy wielowi¹zkowej na dok³adnoœæ tworzonych DTM. Istota dok³adnoœci w odelowaniu dna orskiego Najwa niejszy paraetre w procesie odelowania dna orskiego jest jego dok³adnoœæ, wyra ana jako b³¹d czyli ró nica g³êbokoœci poiêdzy ka dy z punktów w utworzony odelu a g³êbokoœci¹ rzeczywist¹ w ty iejscu. Ca³oœæ prac sonda owych powinna byæ wykonana w taki sposób, aby o liwe by³o oszacowanie wartoœci tego b³êdu, a ty say dok³adnoœci stworzonego odelu. Na ca³kowity b³¹d odelowania wp³yw aj¹ poszczególne b³êdy powstaj¹ce w kolejnych etapach odelowania, tj: b³êdy odczytu g³êbokoœci przez urz¹dzenie poiarowe (zale ne.in. od g³êbokoœci, rodzaju dna, odelu urz¹dzenia wartoœæ zazwyczaj podawana jest przez producenta), b³êdy wynikaj¹ce z przyjêtych paraetrów sonda u (prêdkoœæ jednostki poiarowej, uk³ad profili, paraetry echosondy wielowi¹zkowej trudne do oszacowania i zazwyczaj poijane), b³¹d okreœlenia pozycji (zale ny od systeu pozycyjnego), b³êdy powstaj¹ce w procesie odelowania DTM (dotychczas trudne do oszacowania i poijane). Koniecznoœæ oszacowania b³êdu ca³kowitego tworzonego odelu wynika z wyogu zachowania wysokiej wiarygodnoœci ap, a aksyalne dopuszczalne wartoœci b³êdów okreœlone s¹ przez przepisy Miêdzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO) (IHO, 1998). Istotny problee w procesie wykonywania prac sonda owych jest brak o liwoœci precyzyjnego oszacowania dok³adnoœci odelowania. Wynika to z faktu, i nie znay faktycznego ukszta³towania ierzonej powierzchni dna, a co za ty idzie nie o ey porównaæ utworzonego odelu do powierzchni pierwotnej. Okreœlanie dok³adnoœci polega wiêc na oszacowaniu, a nastêpnie zsuowaniu b³êdów, które powstaj¹ w poszczególnych etapach odelowania. Przyjuje siê najczêœciej, i b³¹d g³êbokoœci odpowiada dok³adnoœci poiarowej urz¹dzenia, która podawana jest przez jego producenta. Czêsto poijane s¹ pozosta³e sk³adowe zak³adaj¹c, e s¹ na tyle a³e, i nie aj¹ istotnego wp³ywu na b³¹d ca³kowity. W dostêpnych publikacjach naukowych nie znaleziono adnych prac, które bada³yby szczegó-

3 WP YW PRÊDKOŒCI JEDNOSTKI HYDROGRAFICZNEJ NA DOK ADNOŒÆ UZYSKANYCH MODELI DNA 69 ³owo wp³yw paraetrów sonda u, a w szczególnoœci prêdkoœci jednostki na tworzony odel powierzchni dna. W raach szerokich badañ prowadzonych przez autorów, dokonywana jest analiza b³êdów powstaj¹cych w ró nych etapach prac sonda owych. W ty celu opracowano technikê wirtualnego sonda u wykorzystuj¹c¹ autorski syulator echosondy wielowi¹zkowej (Maleika i Pa³czyñski, 2008a, 2008b, 2011), dokonano analizy danych i szacowania b³êdów otrzyywanych z echosondy wielowi¹zkowej Sirad EM-3000 (Maleika i inni, 2010), a tak e badano ró ne etody tworzenia struktury GRID na podstawie danych poiarowych i powstaj¹ce w ty procesie b³êdy. Prêdkoœæ jednostki w aspekcie dok³adnoœci odelowania Dane Ÿród³owe stanowi¹ iliony punktów zbieranych w trakcie jednej sesji poiarowej przez urz¹dzenia hydroakustyczne. W przypadku powszechnie u ywanej echosondy wielowi¹zkowej, co pewien okres nastêpuje zapisanie kilkudziesiêciu (czêsto powy ej 100) pojedynczych poiarów, le ¹cych na linii poiarowej prostopad³ej do kierunku p³yniêcia statku. Odleg³oœci poiêdzy kolejnyi liniai poiarowyi zale ¹ od czêstotliwoœci echosondy (zazwyczaj sta³ej dla danego urz¹dzenia, np. 10Hz) oraz prêdkoœci statku, która a wobec tego istotny wp³yw na liczbê i rozk³ad punktów poiarowych. Metodyka poiarów sonda- owych, z wykorzystanie echosondy wielowi¹zkowej, zosta³a opisana w pracy (Haerstad i inni, 1993). Na rysunku 1 zaprezentowano przyk³adowe rozk³ady punktów poiarowych, przy ró nych prêdkoœciach jednostki poiarowej. Mo na przyj¹æ, e w obecnych czasach, ta gdzie oczekiwana jest najwy sza dok³adnoœæ, do akwizycji danych wykorzystywane s¹ nowoczesne sondy wielowi¹zkowe, a odel dna oparty jest na jednorodnej siatce kwadratów zwanej GRID. Aby o liwe by³o badanie wp³ywu ró nych paraetrów sonda u na dok³adnoœæ tworzonego odelu, autorzy wykorzystuj¹ powierzchnie testowe o wysokiej rozdzielczoœci oraz syulator echosondy wielowi¹zkowej, który wykonuje wirtualne poiary. Na podstawie tak pozyskanych danych tworzone s¹ ró ne odele powierzchni (dla ró nych paraetrów wejœciowych). Dziêki takieu podejœciu o liwe jest zarówno iloœciowe, jak i jakoœciowe porównanie otrzyanej powierzchni w stosunku do powierzchni wzorcowej, a co za ty idzie szacowanie b³êdów powsta³ych w procesie akwizycji danych i odelowania struktury GRID. Powierzchnie wzorcowe Badania przeprowadzono z wykorzystanie 4 powierzchni testowych uzyskanych na podstawie rzeczywistych danych poiarowych, które zosta³y zebrane przez jednostki Urzêdu Morskiego w Szczecinie na obszarze kana³u Piastowskiego oraz zatoki Poorskiej. Powierzchnie te posiadaj¹ ró norodne ukszta³towanie dna (rys. 2): braa znaczne ziany g³êbokoœci charakteryzuj¹ce siê ³agodnoœci¹ for, kotwicowisko dno p³askie, nie posiadaj¹ce gwa³townych zian g³êbokoœci, obrotnica powierzchnia urozaicona, z gwa³townyi uskokai g³êbokoœci oraz nietypowyi forai powsta³yi w wyniku prac czerpanych, wraki stosunkowo p³aski obszar, na który znajduj¹ siê wraki saochodów, przyk³ad powierzchni z niewielkii, nietypowyi obiektai.

4 70 WOJCIECH MALEIKA, MICHA PA CZYÑSKI Ka da utworzona powierzchnia wzorcowa zapisana jest w strukturze GRID o roziarze 0,1 x 0,1 i obejuje obszar 200 x 200, z wyj¹tkie powierzchni wraki, która a roziar 700 x 250. Modele o takich paraetrach o na okreœliæ jako odele o wysokiej rozdzielczoœci. Wirtualny sonda W celu wyznaczenia danych batyetrycznych, na podstawie których tworzono odele powierzchni, wykorzystano syulator sondy wielowi¹zkowej opracowany na Wydziale Inforatyki ZUT (Maleika, Pa³czyñski, 2008b). Jego dzia³anie polega na syulacji ruchu jednostki poiarowej zgodnie z zaplanowan¹ tras¹ oraz pobierania punktów poiarowych (x, y, z) na podstawie wskazanej powierzchni wzorcowej, przy uwzglêdnieniu paraetrów ruchu jednostki i charakterystyki dzia³ania echosondy. W syulatorze zaipleentowano tak- e generator b³êdów poiarowych, który opracowano opieraj¹c siê o badania rzeczywistego rozk³adu b³êdów echosondy Sirad EM3000 (Maleika i inni, 2010). Procedura testowa Podczas badañ wykonano 20 wirtualnych sonda y, z nastêpuj¹cyi paraetrai pracy syulatora: prêdkoœæ jednostki: 2, 5, 8, 12 i 16 wêz³ów, paraetry echosondy: liczba wi¹zek 127, szerokoœæ wi¹zek 110 stopni, czêstoœæ sondowania 10 Hz, uk³ad profili: równoleg³e, zachodz¹ce, 100% pokrycia badanej powierzchni, powierzchnie testowe: braa, kotwicowisko, obrotnica, wraki. Na podstawie danych batyetrycznych uzyskanych z ka dego sonda u zbudowano odele GRID, z wykorzystanie 3 etod interpolacji: kriging, etoda odwrotnych odleg³oœci (ang. inverse distance to a power), etoda œredniej krocz¹cej (ang. oving average). Zakres i rozdzielczoœæ uzyskanych odeli by³y zgodne z odpowiednii paraetrai odeli wzorcowych, dziêki czeu o liwe by³o ich bezpoœrednie porównanie. Dla ka dego z uzyskanych 60 odeli wyznaczono tzw. powierzchnie b³êdów czyli acierze, opisuj¹ce b³êdy powsta³e w procesie pobierania danych i ich odelowania. Analiza otrzyanych wyników polega³a na wyznaczeniu b³êdu aksyalnego, b³êdu œredniego, odchylenia standardowego oraz wartoœci b³êdu przy pozioie ufnoœci 95 oraz 99%. Wyniki Niezale ne wyniki otrzyano dla ka dej z badanej powierzchni testowych. Rysunki 3-6 prezentuj¹ otrzyane wyniki odpowiednio dla powierzchni braa, kotwicowisko, obrotnica, wraki. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników o na stwierdziæ, e: b³¹d aksyalny w niewielki stopniu zale y od prêdkoœci przy której dokonuje siê poiaru i choæ widaæ tendencje wzrostu b³êdu wraz z prêdkoœci¹, to nie jest to zjawisko powtarzalne, wraz ze wzroste prêdkoœci roœnie wartoœæ b³êdu œredniego uogólniaj¹c o na przyj¹æ, e jest to zale noœæ liniowa, jednak e przyrost tego b³êdu nie jest znaczny: piêciokrotny wzrost prêdkoœci generuje wzrost b³êdu o 50%,

5 WP YW PRÊDKOŒCI JEDNOSTKI HYDROGRAFICZNEJ NA DOK ADNOŒÆ UZYSKANYCH MODELI DNA 71 Rys. 3. Wyniki uzyskane dla powierzchni braa

6 72 WOJCIECH MALEIKA, MICHA PA CZYÑSKI Rys. 4. Wyniki uzyskane dla powierzchni kotwicowisko

7 WP YW PRÊDKOŒCI JEDNOSTKI HYDROGRAFICZNEJ NA DOK ADNOŒÆ UZYSKANYCH MODELI DNA 73 Rys. 5. Wyniki uzyskane dla powierzchni obrotnica

8 74 WOJCIECH MALEIKA, MICHA PA CZYÑSKI Rys. 6. Wyniki uzyskane dla powierzchni wraki

9 WP YW PRÊDKOŒCI JEDNOSTKI HYDROGRAFICZNEJ NA DOK ADNOŒÆ UZYSKANYCH MODELI DNA 75 b³¹d œredniokwadratowy (MSE) równie cechuje siê niewielki liniowy wzroste wraz ze wzroste prêdkoœci jednostki poiarowej, b³¹d przy pozioie ufnoœci równy 95% kszta³tuje siê na pozioie 2-3 c dla powierzchni niej urozaiconych i 5-10 c dla powierzchni o bogatych, ziennych forach dna wszystkie te wyniki ieszcz¹ siê w norach IHO, b³¹d przy pozioie ufnoœci 99% kszta³tuje siê na pozioie 3-5 c dla powierzchni niej urozaiconych i c dla powierzchni urozaiconych wszystkie te wyniki tak e ieszcz¹ siê w norach IHO, o na zauwa yæ e b³¹d œredni roœnie ty szybciej wraz ze wzroste prêdkoœci, i bardziej nieregularne jest ukszta³towanie dna (powierzchnia braa i wraki); w niektórych badanych przypadkach wzrost prêdkoœci z 2 do 16 wêz³ów powodowa³ wzrost b³êdu o blisko 100%, dla regularnych powierzchni (np. kotwicowisko), nawet znaczny wzrost prêdkoœci generuje nieznaczny wzrost b³êdów; w badany przypadku wzrost prêdkoœci z 5 na 16 wêz³ów spowodowa³ wzrost b³êdu o ok. 60%, jednak wartoœci rzeczywiste tych b³êdów s¹ bardzo niskie ok. 1-2 c, wzrost b³êdu wraz ze wzroste prêdkoœci jest podobny dla wszystkich trzech etod interpolacji, dla wiêkszoœci prêdkoœci, powierzchni i etod interpolacyjnych 99% b³êdów by³a ni - sza od 12 c (dopuszczalny b³¹d IHO wynosi ok c dla badanych powierzchni); wyj¹tek stanowi jedynie powierzchnia wraki, gdzie b³¹d ten wynosi do 20 c. Na podstawie zebranych wyników o na sforu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski i propozycje: 1. Znaczny wzrost prêdkoœci powoduje zniejszenie liczby punktów poiarowych, na podstawie których nastêpuje odelowanie powierzchni dna. Jest ich jednak nadal na tyle du o, e wp³ywa to w niewielki sposób na dok³adnoœæ rekonstrukcji, wszystkie wyniki ieszcz¹ siê w norach IHO. Mo na zate stwierdziæ, i z tego punktu widzenia poiarów o na dokonywaæ przy o liwie du ych prêdkoœciach jednostki poiarowej, co pozwoli zaoszczêdziæ czas (nie bierzey tutaj pod uwagê kosztów paliwa). 2. Najwiêksze b³êdy powstaj¹ na krawêdziach ierzonych obszarów, zaleca siê zate dokonywanie poiarów na nieznacznie wiêkszy obszarze (wystarczy kilka etrów) od tego który bêdzie odelowany. 3. W przypadkach gdy powierzchnia dna orza jest ocno urozaicona, a y oczekujey jak najprecyzyjniejszych wyników, zaleca siê dokonywanie poiarów przy niskich prêdkoœciach (2-5 wêz³ów) co spowoduje wzrost dok³adnoœci odelu o ok % (w stosunku do prêdkoœci poiarowej rzêdu wêz³ów). 4. Dodatkowo nale y zauwa yæ, e badania prowadzone by³y w oparciu o odele GRID o rozdzielczoœci 0,1 x 0,1. W przypadku odeli o niejszej rozdzielczoœci (np. 1 x 1 ), wp³yw prêdkoœci na dok³adnoœæ o e byæ jeszcze niejszy.

10 76 WOJCIECH MALEIKA, MICHA PA CZYÑSKI Podsuowanie Przeprowadzone badania dok³adnoœci odeli dna orskiego uzyskane na podstawie danych z echosondy wielowi¹zkowej w zale noœci od prêdkoœci jednostki pokazuj¹, e dok³adnoœæ tworzonych odeli aleje nieznacznie wraz ze wzroste prêdkoœci. Z tego punktu widzenia poiary og¹ byæ dokonywane przy dowolnych prêdkoœciach jednostki poiarowej, tak e du ych, bez znacznego pogorszenia dok³adnoœci. Nie brano jednak tutaj pod uwagê w³aœciwoœci saej echosondy wielowi¹zkowej i etody jej dzia³ania, a jedynie zianê liczby i rozk³adu punktów poiarowych. Jedynie w sytuacji gdy oczekuje siê najwy szej o liwej dok³adnoœci, zw³aszcza dla urozaiconych powierzchni dna, powinno siê dokonywaæ poiarów przy prêdkoœci poni ej 5 wêz³ów. Zaleca siê odelowanie powierzchni z wykorzystanie etody interpolacji oving average dla powierzchni p³askich lub lekko urozaiconych albo kriging dla powierzchni bardziej urozaiconych. Dok³adnoœæ wszystkich zbudowanych w czasie badañ odeli by³a zgodna z norai IHO. Szacuj¹c rzeczywist¹ wartoœæ œredniego b³êdu poiaru o na powiedzieæ, e dla powierzchni niej urozaiconych jest on na pozioie 1c przy ni szych prêdkoœciach poiaru oraz 2 c przy prêdkoœciach wy szych. Dla powierzchni bardziej urozaiconych roœnie ona do wartoœci odpowiednio 2 i 4 c. Nale y stwierdziæ, e s¹ to dok³adnoœci wystarczaj¹ce dla wiêkszoœci obecnych zastosowañ odelowania. Nale y zauwa yæ, e w badaniach brany pod uwagê by³ jedynie rozk³ad punktów poiarowych, b³¹d MSE poiaru echosondy wielowi¹zkowej oraz dobór etody interpolacyjnej. W rzeczywistych poiarach, na b³¹d odelowania przy ró nych prêdkoœciach zbierania danych, og¹ wp³ywaæ tak e inne czynniki, takie jak: systey pozycyjne, systey stabilizacyjne, jak i saa konstrukcja echosondy. Autorzy planuj¹ weryfikacjê badañ, dokonuj¹c rzeczywistych poiarów tego saego obszaru przy ró nych prêdkoœciach statku badawczego. Literatura Calder B.R., Mayer L.A., 2003: Autoatic processing of high-rate, high-density ultibea echosounder data, Geocheistry Geophysics Geosystes, vol. 4(6), Dinn D.F., Loncarevic B.D., Costello G., 1995: The effect of sound velocity errors on ulti-bea sonar depth accuracy, Oceans 95. MTS/IEEE Challenges of Our Changing Global Environent. Conference Proceedings, vol.2, Gao J., 2001: Resolution and accuracy of terrain representation by grid DEMs at a icro-scale, International Journal of Geographical Inforation Science, vol. 11, issue 2, Golden Software Technologically Advanced Mapping and Graphing Software, ay Haerstad E., Ashei S., Nilsen K., Bodholt H., 1993: Advances in ultibea echosounder technology, Oceans 93. Engineering in Harony with Ocean. Proceedings, vol. 1, I482-I487. Hailton E.L., 1980: Geoacoustic odeling of the sea floor, Journal of the Acoustical Society of Aerica, vol. 68, issue 5, IHO, 1998: IHO standards for hydrographic surveys, International Hydrographic Organization, Publication No. 44, 4th Edition. ubczonek J., Borkowski M., 2010: Coparative analysis of digital seabed odels prepared fro single and ultibea sounding data, Polish Journal of Environental Studies, vol. 19, No. 5, Maleika W., Pa³czyñski M. 2008a: Virtual ultibea echosounder in investigations on sea botto odeling, Metody Inforatyki Stosowanej, PAN o. Gdansk, vol. 4/2008, Maleika W., Pa³czyñski M., 2008b: Virtual arine sounding, Polish Journal of Environental Studies, vol. 17, No. 4C, ,

11 WP YW PRÊDKOŒCI JEDNOSTKI HYDROGRAFICZNEJ NA DOK ADNOŒÆ UZYSKANYCH MODELI DNA 77 Maleika W., Pa³czyñski M., 2011: Opracowanie syulatora echosondy wielowi¹zkowej, Biuletyn WAT, No. 3/2011. Maleika W., Pa³czyñski M., Frejlichowski D., Stateczny A., 2010: Analiza danych poiarowych echosondy wielowi¹zkowej Sirad EM3000, Metody Inforatyki Stosowanej, PAN o. Gdansk, No. 4/2010 (25), Stateczny A. (red.), 2004: Metody nawigacji porównawczej, Gdañskie Towarzystwo Naukowe, Gdañsk. Abstract Maintenance of water areas such as ports, fairways, anchorages requires regular bathyetric easureents. In Poland, this task is perfored by the Maritie Offices. At present, for this purpose ostly ultibea echosounders are used because of good accuracy of easureent. During a single survey, illions of easureent points are acquired. In order to process such data, DTMs (digital terrain odels) are created, usually in the for of GRID network. The whole process of easureent and odeling should fulfill the requireents of IHO (International Hydrographic Organization), which define, aong other things, the accuracy of aps based on DTMs. The error assessent, including errors ade during data acquisition is thus one of the ajor probles in the odeling process. In the paper, paraeters of the bathyetric survey affecting the accuracy of DTM are presented. During extensive investigations, the authors developed a siulation technique of the research, naed virtual survey. It allows to exaine the influence of individual paraeters on the odel accuracy. In the paper, the results of the influence of a hydrographic ship's velocity on the DTM accuracy are presented. To this end, surveys done with several speed values (2, 5, 8, 12 and 16 kn.), using 4 botto areas, were siulated. Based on the obtained data, the odels of the seabed were developed using 3 interpolation ethods. Finally, the accuracy of each DTM was calculated, and copared to each other. In the conclusion, the authors interpreted the results and proposed guidelines for aking real surveys. Extensive works of the authors, including these presented in the paper, are aied at precise error assessent of the DTM and optiization of real surveys in ters of tie, costs and data accuracy. dr in. Wojciech Maleika dr in. Micha³ Pa³czyñski tel

12 Rys. 1. Rozk³ad punktów poiarowych dla ró nych prêdkoœci jednostki (niewielki fragent sonda u)

13 Rys. 2. Powierzchnie testowe: a braa, b kotwicowisko, c obrotnica, d wraki

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci 56 Za³ó my, e twierdzenie jest prawdziwe dla macierzy dodatnio okreœlonej stopnia n 1. Macierz A dodatnio okreœlon¹ stopnia n mo na zapisaæ w postaci n 1 gdzie A n 1 oznacza macierz dodatnio okreœlon¹

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Innym wnioskiem z twierdzenia 3.10 jest

Innym wnioskiem z twierdzenia 3.10 jest 38 Innym wnioskiem z twierdzenia 3.10 jest Wniosek 3.2. Jeœli funkcja f ma ci¹g³¹ pochodn¹ rzêdu n + 1 na odcinku [a, b] zawieraj¹cym wêz³y rzeczywiste x i (i = 0, 1,..., k) i punkt x, to istnieje wartoœæ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

III. INTERPOLACJA Ogólne zadanie interpolacji. Niech oznacza funkcjê zmiennej x zale n¹ od n + 1 parametrów tj.

III. INTERPOLACJA Ogólne zadanie interpolacji. Niech oznacza funkcjê zmiennej x zale n¹ od n + 1 parametrów tj. III. INTERPOLACJA 3.1. Ogólne zadanie interpolacji Niech oznacza funkcjê zmiennej x zale n¹ od n + 1 parametrów tj. Definicja 3.1. Zadanie interpolacji polega na okreœleniu parametrów tak, eby dla n +

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA ( 4 (wykład Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Regresja prosta liniowa Regresja prosta jest

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C D D 9 Warszawa ul. Wolumen m. tel. ()9 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl PRZETWORNIA NAPIÊIA STA EGO D (max. A) W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V. Typowe napiêcia wyjœciowe V, V, 7V, 9V, V,.8V,

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE NMT ZA POMOC GPS RTK/OTF PRODUCING DTM BY GPS RTK/OTF. Wstêp

TWORZENIE NMT ZA POMOC GPS RTK/OTF PRODUCING DTM BY GPS RTK/OTF. Wstêp POLSKIE Tworzenie TOWARZYSTWO NMT za pomoc¹ INFORMACJI GPS RTK/OTF PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 3 171 TWORZENIE NMT ZA POMOC GPS RTK/OTF PRODUCING DTM BY GPS RTK/OTF Katarzyna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

Kod pracy. Po udzieleniu odpowiedzi do zadań 1 20, wypełnij tabelkę

Kod pracy. Po udzieleniu odpowiedzi do zadań 1 20, wypełnij tabelkę ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Kod pracy Wypełnia Przewodniczący Wojewódzkiej Koisji Wojewódzkiego Konkursu Przediotowego z Fizyki Iię i nazwisko ucznia... Szkoła...

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 30-059 KRAKÓW, Al.Mickiewicza 30, tel. (012) 617 30 64, fax (012)

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe modele powierzchni terenu: przykłady nie tylko z Ziemi

Cyfrowe modele powierzchni terenu: przykłady nie tylko z Ziemi Cyfrowe modele powierzchni terenu: przykłady nie tylko z Ziemi Wykład z cyklu: Tajemnice Ziemi i Wszechświata Jurand Wojewoda www.ing.uni.wroc.pl/~jurand.wojewoda Pojęcia podstawowe i definicje odwzorowanie

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki 46 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, T. ROKICKI SERIA G, T. 94, z. 1, 2007 WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC Tomasz Rokicki Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski.

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Uczeń: odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych Mapa i jej przeznaczenie Wybierając się

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Nowe głowice Hunter - DSP 700

Nowe głowice Hunter - DSP 700 Nowe głowice Hunter - DSP 700 Fot. Wimad, archiwum Nowy model głowicy DSP 700 (z prawej) w porównaniu z głowicą aktywną DSP 500 produkowaną obecnie Firma Hunter zaprezentowała nową koncepcję głowic aktywnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA XII WP YW SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA NA KOSZTY POZYSKANIA DREWNA

ROZDZIA XII WP YW SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA NA KOSZTY POZYSKANIA DREWNA Hubert Szramka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Œrodowiskiem w Tucholi ROZDZIA XII WP YW SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA NA KOSZTY POZYSKANIA DREWNA WSTÊP Koszty pozyskania drewna stanowi¹

Bardziej szczegółowo

Polacy o źródłach energii odnawialnej

Polacy o źródłach energii odnawialnej Polacy o źródłach energii odnawialnej Wyniki badania opinii publicznej 2013 r. Wycinek z: Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku Warszawa 2013 Polacy o przydomowych

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Elementy cyfrowe i układy logiczne

Elementy cyfrowe i układy logiczne Elementy cyfrowe i układy logiczne Wykład Legenda Zezwolenie Dekoder, koder Demultiplekser, multiplekser 2 Operacja zezwolenia Przykład: zamodelować podsystem elektroniczny samochodu do sterowania urządzeniami:

Bardziej szczegółowo

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762 1 z 5 Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762 Strojenie regulatorów LB-760A i LB-762 Nastawy regulatora PID Regulatory PID (rolnicze np.: LB-760A - poczynając od wersji 7.1 programu ładowalnego,

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Anemostaty wirowe NS4 Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 NS4 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Wiedza niepewna i wnioskowanie (c.d.)

Wiedza niepewna i wnioskowanie (c.d.) Wiedza niepewna i wnioskowanie (c.d.) Dariusz Banasiak Katedra Informatyki Technicznej Wydział Elektroniki Wnioskowanie przybliżone Wnioskowanie w logice tradycyjnej (dwuwartościowej) polega na stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo