Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA"

Transkrypt

1 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej Warszawa 2004 r.

2 Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki i Telekomunikacji Centrali, ul. Targowa 74, Warszawa tel. (+48 22) , fax (+48 22) Copyright by 2004 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Jakikolwiek przedruk, także częściowy, jest niedozwolony. 2

3 Spis treści Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot instrukcji Zakres i cel instrukcji Podstawowe definicje i określenia... 5 Rozdział 2 ORGANIZACJA ZABIEGÓW PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH, KONSERWACJI ORAZ NAPRAW Organizacja struktury zarządzania i nadzoru nad procesem obsługi technicznej urządzeń w zakładzie Organizacja zabiegów przeglądów oraz konserwacji urządzeń Zasady postępowania przy dokonywaniu przeglądów i konserwacji Usuwanie nieprawidłowości w działaniu urządzeń Wypadki i wydarzenia kolejowe Badania diagnostyczne Organizacja prowadzenia procesu obsługi technicznej urządzeń w innych jednostkach organizacyjnych CZASOOKRES I ZAKRES CZYNNOŚCI KONIECZNYCH DO WYKONANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ZABIEGÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW URZĄDZEŃ Rozdział 3 OBSŁUGA TECHNICZNA TELEKOMUNIKACYJNYCH LINII KABLOWYCH TYPU TKM Obchód linii kablowej Utrzymanie stojaka i szafy kablowej Utrzymanie głowicy kablowej Utrzymanie kanalizacji kablowej Pomiary linii kablowej Rozdział 4 OBSŁUGA TECHNICZNA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH Obchód linii z kablem światłowodowym podwieszanym Obchód linii z kablem światłowodowym ziemnym Pomiar kabla światłowodowego Rozdział 5 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ DYSPOZYTORSKICH SELEKTOROWYCH, CENTRALEK DYSPOZYCYJNYCH I APARATÓW TELEFONICZNYCH Stanowisko dyspozytorskie selektorowe Aparat abonencki selektorowy Centralka dyspozycyjna typu KT i KTE Aparat telefoniczny MB Aparat telefoniczny CB Aparat telefoniczny MB z dzwonkiem głośnobrzmiącym Aparat telekonferencyjny Rozdział 6 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI STRAŻNICOWEJ Urządzenia łączności strażnicowej Dalekopis

4 Rozdział 7 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI CZASU Zegar elektromechaniczny, elektryczny i elektroniczny Cyfrowy zegar świetlny Rozdział 8 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI TELETECHNICZNEJ Urządzenia sygnalizacji pożarowej i włamaniowej Rozdział 9 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ ROZGŁOSZENIOWYCH Wzmacniacz megafonowy Linia głośnikowa wraz z głośnikami Dwukierunkowe urządzenie głośnikowe Rozdział 10 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ RADIOKOMUNIKACJI Radiotelefon stacjonarny Radiotelefon przewoźny Radiotelefon przenośny Koncentrator radiotelefonów pociągowych Centrum dyspozytorskie systemu sterowania sieciami radiotelefonicznymi wraz z lokalną stacją bazową Stacja bazowa systemu z lokalnym stanowiskiem sterowania Analogowe rejestratory rozmów radiotelefonicznych Cyfrowy rejestrator rozmów radiotelefonicznych Wskaźniki W-28 i W Rozdział 11 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Telewizja użytkowa Rozdział 12 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ SKD-2 I CLO Urządzenia peryferyjne maszyn cyfrowych Maszyny cyfrowe (PRS, IBM) i koncentrator danych Tablica synoptyczna Modułowy system mikrokomputerowy MSM Urządzenia elektroniki torowej CLO Zespół filtrująco-wzmacniający Rozdział 13 OBOWIĄZKI PRACOWNIKA ODPOWIEDZIALNEGO ZA OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA SPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI W OKRESIE ZIMOWYM Wytyczne ogólne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń w warunkach zimowych Załącznik Nr Załącznik Nr Załącznik Nr Załącznik Nr Załącznik Nr WYKAZ ZMIAN

5 1. Przedmiot instrukcji Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Instrukcja określa zasady przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń telekomunikacji kolejowej, będących na ewidencji majątkowej Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2. Zakres i cel instrukcji 1. Celem instrukcji jest określenie: 1) zasad i metod prowadzenia zabiegów obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej dalej zwanych urządzeniami, 2) cykli wykonywania tych zabiegów oraz wskazówek technicznych ich wykonywania, 3) zakresu prac przewidzianych do wykonania w ramach realizacji poszczególnych zabiegów obsługi technicznej, 4) sposobu dokumentowania przeprowadzonych zabiegów obsługi technicznej urządzeń. 2. Postanowienia niniejszej instrukcji, w zakresie realizacji zadań ustalonych regulaminem zakładu obowiązują: 1) pracowników obsługi, 2) pracowników obsługi technicznej, 3) pracowników nadzoru i kontroli, 4) naczelników sekcji eksploatacji, 5) innych pracowników wyznaczonych przez dyrektora zakładu do realizacji procesu obsługi technicznej urządzeń. 3. Postanowienia niniejszej instrukcji obowiązują również pracowników innych jednostek organizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., oraz firm spoza grupy PKP którzy zostali wyznaczeni do realizacji procesu obsługi technicznej. 3. Podstawowe definicje i określenia 1. Przez użyte w niniejszej instrukcji pojęcia należy rozumieć: 1) Badanie diagnostyczne urządzeń - zbieranie informacji o urządzeniach na podstawie oględzin, testów, prób funkcjonalnych i pomiarów parametrów bez ingerencji do wnętrza urządzeń, połączone z rozpoznaniem środowiska ich pracy, następnie porównaniem zebranych informacji z wymaganymi parametrami lub stanami dopuszczalnymi określonymi w instrukcjach technicznych. 2) Eksploatacja - zespół wszystkich działań technicznych i organizacyjnych, mających na celu realizację przez użytkowane urządzenia wymaganych funkcji, włącznie z koniecznym dostosowaniem do zmian warunków zewnętrznych. 3) Diagnostyka techniczna urządzeń - całokształt zagadnień dotyczących identyfikacji i oceny aktualnych, przeszłych i przyszłych stanów urządzeń, oraz środowiska pracy tych urządzeń. 4) Infrastruktura kolejowa - linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, zlokalizowane na obszarze kolejowym i przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy oraz utrzymania majątku zarządcy infrastruktury. 5) Jednostki organizacyjne zarządcy infrastruktury Centrala Spółki, Oddziały Regionalne oraz ich wykonawcze jednostki organizacyjne Zakłady Linii Kolejowych, Zakład Maszyn Torowych, Centrum Kierowania Przewozami, Komenda Straży Ochrony Kolei, Centrum Diagnostyki i Geodezji. 6) Kanał pracy - jest to pasmo częstotliwości o ściśle określonej szerokości i częstotliwości środkowej. Na schematach poszczególnych sieci radiotelefonicznych jest podawana częstotliwość środkowa kanału przydzielonego dla danej sieci, na której powinna być prowadzona korespondencja. 5

6 7) Koncentrator radiotelefoniczny - urządzenie zastępujące kilka radiotelefonów stacjonarnych zainstalowanych na posterunku ruchu i realizujące ich funkcje. 8) Koncentrator telefoniczny - urządzenie zastępujące co najmniej dwa aparaty telefoniczne (CB lub MB) i realizujące ich funkcje. 9) Konserwacja urządzeń (konserwacja) - zespół działań wchodzących w zakres obsługi technicznej urządzeń, mających na celu utrzymanie tych urządzeń w pełnej sprawności technicznej (eksploatacyjnej), w szczególności: oględziny, pomiary i regulacje, usuwanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń, uzupełnianie ubytków powłok malarskich, smarów, elektrolitów itp. 10) Łączność ruchowa łączność bezpośrednio służąca zapewnieniu bezpiecznego i sprawnego prowadzenia ruchu kolejowego. 11) Manipulator radiotelefoniczny pociągowy - część składowa zestawu radiotelefonu umożliwiająca wywołanie, prowadzenie rozmów i wysyłanie automatycznego sygnału "ALARM". 12) Naprawa urządzeń (naprawa) - zespół działań wchodzących w zakres obsługi technicznej urządzeń, realizowanych systemem zleconym przez Wykonawcę, obejmujących regulację bądź wymianę elementów lub podzespołów zakwalifikowanych do naprawy po przeglądach lub badaniach diagnostycznych, kompleksowe czynności w zakresie odtwarzania powłok malarskich, smarowania, wymiany elektrolitów i innych materiałów eksploatacyjnych. 13) Obsługa użytkowanie urządzeń w procesie prowadzenia ruchu, utrzymania infrastruktury kolejowej, ochrony mienia kolejowego oraz przewożonych osób i towarów. 14) Obsługa techniczna - przeglądy, konserwacje oraz naprawy urządzeń. 15) Ocena stanu technicznego urządzeń wyraża aktualny poziom zbioru cech technicznych urządzenia w stosunku do założonych na etapie konstruowania (wytwarzania) i jest rezultatem wartościowania wyników porównania parametrów mierzalnych i niemierzalnych z ich wartościami granicznymi lub stanami dopuszczalnymi - przy użyciu dostępnych środków, umiejętności własnych i ustalonych metod. Formułowana jest dla ustalonego momentu użytkowania urządzenia, według skali: dobry, dostateczny, niezadowalający, niedostateczny. 16) Odbiór techniczny odbiór urządzeń, którego celem jest określenie ich gotowości do uruchomienia i przekazania do eksploatacji. 17) Pojazd kolejowy - pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych. 18) Pracownik obsługi (użytkownik) dyżurny ruchu, nastawniczy, zwrotniczy i dróżnik przejazdowy lub inny pracownik obsługujący urządzenia. 19) Pracownik obsługi technicznej - pracownik podmiotu gospodarczego na mocy zawartej umowy lub pracownik zarządcy infrastruktury, uprawniony do wykonywania zabiegów obsługi technicznej urządzeń na terenie zarządcy infrastruktury kolejowej. 20) Pracownik nadzoru i kontroli kontroler, inny lub pracownik wytypowany przez dyrektora zakładu, który zgodnie z regulaminem jednostki organizacyjnej sprawuje nadzór nad prawidłową obsługą techniczną urządzeń w sieciach technologicznych na przydzielonym terenie. 21) Przegląd przedzmianowy urządzeń - zbiór działań wchodzących w zakres obsługi technicznej urządzeń polegający na sprawdzeniu funkcjonalnym oraz sprawdzeniu poprawności współpracy poszczególnych elementów urządzeń, wykonywany przez pracowników obsługi. 22) Przegląd okresowy urządzeń (okresowy przegląd techniczny urządzeń) - zbiór działań wchodzących w zakres obsługi technicznej urządzeń polegający na sprawdzeniu funkcjonalnym, sprawdzeniu poprawności współpracy poszczególnych elementów urządzeń, czyszczeniu powierzchni zewnętrznych sprawdzanych urządzeń oraz udokumentowaniu przeprowadzonego przeglądu i stwierdzeniu aktualnego stanu technicznego tych urządzeń, realizowany systemem zleconym przez Wykonawcę. 23) Przewoźnik kolejowy przedsiębiorca, który na podstawie licencji wykonuje przewozy kolejowe lub zapewnia pojazdy trakcyjne. 24) Radiotelefon - urządzenie radiokomunikacyjne składające się z zespołu nadawczo -odbiorczego, zasilacza, anteny oraz w zależności od typu, innych dodatkowych elementów (manipulator sterujący, mikrotelefon, mikrofon, zespół nasłuchowo - rozmówny, przełącznik nożny, itp.) umożliwiające bezprzewodowe porozumiewanie się na przydzielonych częstotliwościach (kanałach radiowych). 6

7 25) Radiotelefon stacjonarny - urządzenie radiokomunikacyjne zainstalowane w budynku lub innym obiekcie stałym i posiadające antenę stacjonarną. 26) Radiotelefon przewoźny - urządzenie radiokomunikacyjne zainstalowane w pojeździe trakcyjnym, samochodzie lub innym obiekcie ruchomym, zasilane z pokładowego źródła energii elektrycznej i posiadające antenę przewoźną taborową lub prętową. 27) Radiotelefon przenośny - urządzenie radiokomunikacyjne przystosowane do noszenia przez użytkownika i zasilane z wewnętrznej baterii akumulatorów. 28) Radiotelefoniczny manipulator sterujący - część składowa zestawu radiotelefonu umożliwiająca zdalne sterowanie radiotelefonem na drodze przewodowej (zdalne przełączanie kanałów, włączanie urządzenia, przełączanie: nadawanie/odbiór, itp.). 29) Rejestrator rozmów radiotelefonicznych - urządzenie współpracujące z radiotelefonem stacjonarnym, rejestrujące w sposób automatyczny wszystkie sygnały nadawane i odbierane przez radiotelefon. 30) Rezerwa eksploatacyjna urządzeń urządzenia telekomunikacji kolejowej rezerwowe przewidziane do natychmiastowej konserwacji bezpośrednio przed planowanym włączeniem ich do eksploatacji. 31) Sekcja (sekcja eksploatacji) - komórka wykonawcza zakładu linii kolejowych, tzn. wydzielona terytorialnie struktura organizacyjna zakładu, zajmująca się obsługą, obsługą techniczną oraz uczestnicząca w realizacji procesu diagnostycznego urządzeń. 32) Stan techniczny urządzenia zbiór cech technicznych urządzenia (podzespołu), które warunkują wypełnianie funkcji, założonych na etapie jego konstruowania i wytwarzania. 33) Stanowisko dyspozytorskie - zespół urządzeń realizujących funkcje: rozmówne, wywoławcze, sterujące i sygnalizacyjne, za pomocą których dyżurny odcinkowy korzysta z sieci radiotelefonicznej na podległym szlaku, w której stacje bazowe są przełączone na sterowanie zdalne. 34) Stanowisko lokalne - zespół urządzeń realizujących funkcje: rozmówne, wywoławcze, sterujące i sygnalizacyjne, za pomocą których dyżurny ruchu korzysta z sieci radiotelefonicznej na podległym szlaku, w której stacje bazowe są przełączone na sterowanie lokalne. 35) Stacja bazowa - urządzenie nadawczo-odbiorcze pracujące na jednym z kanałów radiowych sieci radiotelefonicznej objętych systemem zdalnego sterowania wraz z anteną, zasilaczem i translacją radiotelefoniczną. 36) Sieć radiotelefoniczna - zespół radiotelefonów pracujących na tym samym kanale radiowym (lub kilku kanałach radiowych) na określonym terenie (np. stacja, linia kolejowa). 37) System zdalnego sterowania sieciami radiotelefonicznymi - zespół urządzeń stosowanych na liniach kolejowych o scentralizowanym kierowaniu ruchem kolejowym w celu zapewnienia bezpośredniej, dwustronnej łączności radiotelefonicznej w danej sieci pomiędzy dyżurnym ruchu odcinkowym ze stanowiska dyspozytorskiego a użytkownikami radiotelefonów przewoźnych i przenośnych tej sieci na całej długości linii kolejowej objętej zasięgiem tego systemu. System składa się ze stanowiska dyspozytorskiego, stanowiska lokalnego, stacji bazowych, translacji radiotelefonicznych i łączy sterujących. 38) Urządzenia - urządzenia telekomunikacji kolejowej - systemy i urządzenia kolejowej łączności przewodowej oraz kolejowych sieci radiotelefonicznych lub ich elementy. 39) Urządzenia wyłączone z eksploatacji w znaczeniu niniejszej instrukcji, objęte konserwacją urządzenia liniowe na przejazdach kolejowych na liniach zamkniętych dla ruchu pociągów oraz urządzenia stacyjne na posterunkach ruchu zamkniętych dla potrzeb techniczno - ruchowych. 40) Wykonawca podmiot gospodarczy realizujący na podstawie odrębnego porozumienia (umowy) roboty budowlane lub zabiegi obsługi technicznej urządzeń. 41) Zakład wykonawcza jednostka organizacyjna PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny, eksploatująca urządzenia na przydzielonym jej obszarze sieci kolejowej, prowadząca ewidencję majątkową tych urządzeń, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych. 42) Zarządca infrastruktury podmiot gospodarczy wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową - PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna zwany również w treści instrukcji PKP PLK S.A. 7

8 43) Zespół diagnostyczny zespół pracowników zakładu, któremu przypisano regulaminowe obowiązki wykonywania czynności związanych z diagnostyką techniczną urządzeń sterowania ruchem i łączności kolejowej oraz prowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych srk i tk zespół diagnostyczny ds. automatyki i telekomunikacji. 44) Zleceniodawca jednostka zlecająca wykonanie określonych robót w zakresie urządzeń telekomunikacji kolejowej. 45) Znak wywoławczy radiotelefonu - unikalne hasło słowne, cyfrowe lub słowno - cyfrowe jednoznacznie identyfikujące konkretnego użytkownika radiotelefonu w radiotelefonicznych sieciach technologicznych. 2. Określeń dotyczących stanowisk występujących w instrukcji nie należy utożsamiać z nazwami stanowisk osobistego zaszeregowania pracowników. Określenia te związane są z przypisanymi pracownikom funkcjami oraz czynnościami wykonywanymi przez nich w procesie eksploatacji urządzeń i oznaczają: 1) Diagnosta (inżynier diagnosta, inspektor diagnosta, specjalista diagnosta, diagnosta) pracownika zespołu diagnostycznego ds. automatyki i telekomunikacji upoważnionego do samodzielnego prowadzenia badań diagnostycznych urządzeń. 2) Dyrektor zakładu dyrektora zakładu i jego zastępców. 3) Dyrektor oddziału regionalnego naczelnego dyrektora oddziału regionalnego i jego zastępców. 4) Dyspozytor dyspozytora w zakładzie. 5) Główny inżynier pracownika, któremu dyrektor zakładu powierzył kierowanie zespołem diagnostycznym ds. automatyki i telekomunikacji w zakresie wykonywania zadań technicznych oraz organizację procesu diagnostycznego i kontroli okresowych urządzeń, określonych niniejszą instrukcją i regulaminem zakładu. 6) Kontroler pracownika biura zakładu, który według odrębnie ustalonego planu kontroli lub na zarządzenie dyrektora zakładu kontroluje m.in. dokumentację stwierdzającą stan i działanie urządzeń oraz jakość wykonania zabiegów obsługi technicznej urządzeń. 7) Naczelnik działu pracownika w biurze zakładu kierującego całokształtem spraw obsługi technicznej urządzeń. 8) Naczelnik sekcji naczelnika sekcji eksploatacji, jego zastępców - czynności naczelnika sekcji wynikające z niniejszej instrukcji, na podstawie odrębnych ustaleń, mogą być przypisane zawiadowcy ds. telekomunikacji. 9) Zawiadowca pracownika upoważnionego do samodzielnego wykonywania zabiegów obsługi technicznej urządzeń, któremu dyrektor zakładu powierzył wykonywanie zadań określonych instrukcjami i regulaminem zakładu. 3. Skróty występujące w instrukcji oznaczają: 1) DTR dokumentację techniczno ruchową. 2) srk sterowanie ruchem kolejowym. 3) ssp samoczynna sygnalizacja przejazdowa. 4) tk - telekomunikacja kolejowa. 8

9 Rozdział 2 ORGANIZACJA ZABIEGÓW PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH, KONSERWACJI ORAZ NAPRAW 4. Organizacja struktury zarządzania i nadzoru nad procesem obsługi technicznej urządzeń w zakładzie 1. Procesem obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej w zakładzie zarządza dyrektor zakładu przy pomocy naczelnika działu oraz głównego inżyniera. 2. Dyrektor zakładu zatwierdza opracowany przez naczelnika działu na podstawie zgłoszeń naczelników sekcji roczny wykaz usług obsługi technicznej przewidzianych do realizacji systemem zleconym. 3. Dyrektor zakładu w ramach nadzoru kontroluje prawidłowość, terminowość i jakość obsługi technicznej urządzeń. W tym celu dyrektor zakładu zarządza prowadzenie planowych lub doraźnych kontroli tematycznych przez kontrolera. 4. Dyrektor zakładu na wniosek naczelnika sekcji upoważnia wyznaczonych przedstawicieli zakładu do protokolarnego odbioru zrealizowanych przez wykonawcę okresowych przeglądów technicznych, konserwacji lub napraw urządzeń telekomunikacji kolejowej. 5. W procesie obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej naczelnik działu w szczególności odpowiada za: 1) organizację koordynację i wykonanie zadań z zakresu obsługi technicznej urządzeń realizowanych na terenie zakładu, 2) organizację i nadzór nad obiegiem dokumentacji niezbędnej w procesie obsługi technicznej urządzeń na terenie zakładu, 3) nadzór nad realizacją obsługi technicznej urządzeń wynikającej z podpisanych umów, 4) przedstawianie dyrektorowi zakładu przedłożonych przez głównego inżyniera informacji o istotnych ustaleniach dotyczących stanu technicznego urządzeń, wynikających z badań diagnostycznych oraz wniosków o potrzebie przeprowadzenia robót inwestycyjnych, remontów lub przebudowy urządzeń, 5) terminowe opracowanie rocznego wykazu usług obsługi technicznej urządzeń do realizacji systemem zleconym. 6. Główny inżynier organizuje obsługę diagnostyczną urządzeń telekomunikacji kolejowej na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 7. Naczelnik sekcji odpowiada za stan techniczny oraz prawidłowe funkcjonowanie urządzeń telekomunikacji kolejowej na podległym terenie, a także za organizację wykonania zabiegów konserwacji, przeglądów okresowych, napraw planowych i awaryjnych ww. urządzeń, a w szczególności odpowiada za: 1) terminowe opracowanie wykazu usług obsługi technicznej urządzeń, 2) terminowe opracowanie lub uzgodnienie opracowanych przez wykonawcę miesięcznych harmonogramów konserwacji i okresowych przeglądów na podstawie zasad określonych niniejszą instrukcją, a w przypadkach nieobjętych tą instrukcją - na podstawie odpowiednich dokumentacji techniczno - ruchowych urządzeń, 3) terminowe zgłaszanie Wykonawcy zleceń w zakresie napraw planowych i awaryjnych, 4) terminowe sporządzanie wykazu urządzeń podlegających badaniom diagnostycznym, 5) prowadzenie kontroli obsługi urządzeń telekomunikacji kolejowej, 6) prowadzenie kontroli terminowości, realizacji zakresu i poprawności wykonywanej obsługi technicznej urządzeń, 7) podejmowanie działań prowadzących do zapewnienia terminowego wykonywania zabiegów przeglądów przedzmianowych, okresowych oraz konserwacji, które wynikają z zapisów niniejszej instrukcji, 8) zapewnienie na poszczególnych posterunkach ruchu aktualnej dokumentacji technicznej urządzeń, uporządkowanej w sposób umożliwiający łatwe i szybkie jej wykorzystanie, 9

10 9) prowadzenie dokumentacji wykonywanych zabiegów obsługi technicznej urządzeń, określonej właściwymi instrukcjami i zarządzeniami, 10) przestrzeganie stosowania norm technicznych i zaleceń zawartych w dokumentacjach technicznych urządzeń, 11) współpracę z pracownikami zespołów diagnostycznych w zakresie planowych badań diagnostycznych urządzeń, 12) zorganizowanie procesu obsługi technicznej urządzeń w taki sposób, aby wykonywanie zabiegów przeglądów i konserwacji przewidzianych wymaganiami DTR i zapisami niniejszej instrukcji dla poszczególnych urządzeń, nie powodowały zakłóceń w rozkładowym prowadzeniu ruchu pociągów. 8. Naczelnik sekcji jest zobowiązany dopilnować niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości w działaniu urządzeń. 9. Naczelnik sekcji powinien interesować się, czy zabiegi obsługi technicznej urządzeń prowadzone na terenie sekcji przez Wykonawców są wykonywane zgodnie z niniejszą instrukcją, postanowieniami umów oraz wymaganiami technicznymi, a także czy sposób ich prowadzenia nie zagraża bezpieczeństwu ruchu i pogorszeniu sprawności jego prowadzenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości naczelnik sekcji powinien powiadomić o tym naczelnika działu lub dyrektora zakładu, a w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań powinien polecić przerwanie zabiegów obsługi technicznej urządzeń oraz zażądać wprowadzenia stosownych do zaistniałej sytuacji obostrzeń. 10. Naczelnik sekcji realizując zadania z tytułu nadzoru nad obsługą techniczną urządzeń powinien prowadzić bieżącą analizę nieprawidłowości w działaniu urządzeń. 11. Naczelnik sekcji jest obowiązany sprawdzać czy wprowadzone zostały odpowiednie obostrzenia w prowadzeniu ruchu pociągów spowodowane przeszkodami lub zabiegami obsługi technicznej. 12. Naczelnik sekcji jest obowiązany sprawdzać, czy pracownicy obsługi, obsługi technicznej oraz obsługi diagnostycznej dokonują odpowiednich zapisów w Dzienniku uszkodzeń urządzeń łączności i wprowadzają wymagane (stosowne do danej sytuacji) obostrzenia w prowadzeniu ruchu i obsłudze urządzeń. Naczelnik sekcji powinien również sprawdzać, czy upoważnieni pracownicy dokonują zapisów w Dzienniku uszkodzeń urządzeń łączności i czy wprowadzają obostrzenia podczas robót i zabiegów obsługi technicznej prowadzonych w teletechnicznych liniach napowietrznych, kablach miedzianych i światłowodowych, w których znajdują się obwody blokady liniowej, blokady stacyjnej, samoczynnej sygnalizacji przejazdowej lub obwody zdalnego sterowania. 13. Naczelnik sekcji eksploatacji ma prawo do wydawania poleceń wszystkim pracownikom wykonującym zabiegi obsługi technicznej lub roboty w urządzeniach telekomunikacji kolejowej na terenie sekcji w przypadku, gdy wykonywane przez nich czynności mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu kolejowego lub sprawnemu działaniu urządzeń srk i tk. 14. Zawiadowca wykonuje zadania i obowiązki techniczne naczelnika sekcji określone niniejszą instrukcją w zakresie ustalonym regulaminem zakładu linii kolejowych. 15. Pracownik obsługi (użytkownik) powinien: 1) posiadać podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie sprawdzania parametrów funkcjonalnych obsługiwanych urządzeń, 2) znać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej, 3) poddawać się szkoleniom ze znajomości budowy i działania obsługiwanych urządzeń. 5. Organizacja zabiegów przeglądów oraz konserwacji urządzeń 1. Zabiegi obsługi technicznej urządzeń w sekcji eksploatacji należy wykonywać w zakresie i terminach zgodnych z określonymi w Załączniku Nr 1 do niniejszej instrukcji: 1) przeglądy przedzmianowe urządzeń muszą być wykonywane przez użytkowników tych urządzeń w zakresie określonym w niniejszej instrukcji i z częstotliwością określoną Załączniku Nr 1, 2) przeglądy okresowe urządzeń muszą być wykonywane na zasadzie zleceń, przez upoważnioną, wykwalifikowaną osobę - Wykonawcę. 10

11 3) konserwacje urządzeń muszą być wykonywane na zasadzie zleceń przez upoważnioną, wykwalifikowaną osobę - Wykonawcę, w warsztacie wyposażonym w przyrządy określone w instrukcjach serwisowych dla tych urządzeń. (Dopuszcza się wykonanie konserwacji w miejscu zainstalowania wyłącznie tych urządzeń, które są integralnymi elementami składowymi systemu) Miejsce przeprowadzania konserwacji nie może mieć wpływu na zakres czynności przewidzianych do wykonania niniejszą instrukcją. W przypadku planowanego włączenia do eksploatacji urządzeń rezerwowych (przechowywanych w magazynie dłużej niż 1 rok) konserwacja powinna być dodatkowo wykonana bezpośrednio przed oddaniem tych urządzeń do eksploatacji. 4) naprawy urządzeń muszą być wykonywane, na zasadzie zleceń, przez upoważnioną, wykwalifikowaną osobę - Wykonawcę, po wcześniejszej ocenie stanu technicznego tych urządzeń w wyniku badania diagnostycznego lub przeglądu i zakwalifikowaniu ich do naprawy. 2. Dla urządzeń nie ujętych w niniejszej instrukcji, czasookresy oraz zakresy zabiegów przeglądów przedzmianowych, okresowych oraz konserwacji należy określić kierując się zasadą, że nie mogą być one wykonywane rzadziej i mniej szczegółowo niż określono to w dokumentacjach DTR tych urządzeń oraz instrukcjach serwisowych producentów tych urządzeń. 3. W okresie gwarancyjnym urządzeń za nadrzędne uznawać należy zapisy umowy gwarancyjnej. 4. W przypadku braku instrukcji serwisowej producenta należy stosować się do przepisów instrukcji dostawcy sprzętu. 5. Przeglądy przedzmianowe, okresowe oraz konserwacje urządzeń objętych gwarancją producenta lub dostawcy, muszą być wykonywane z zachowaniem istniejących plomb i zabezpieczeń o ile umowa gwarancyjna dopuszcza takie działania. 6. Konserwacje oraz naprawy urządzeń objętych gwarancją, muszą być wykonywane zgodnie z warunkami gwarancji producenta lub dostawcy tych urządzeń. 7. Podstawą do zgłoszenia przez naczelnika sekcji potrzeb napraw urządzeń są protokoły z badań diagnostycznych tych urządzeń oraz protokoły sporządzone przez Wykonawcę 8. Zlecenia na wykonanie przeglądu okresowego wystawiane są na podstawie wcześniej opracowanych harmonogramów wg wzoru przedstawionego w Załączniku Nr W celu zminimalizowania kosztów zlecenia, czas i miejsce naprawy należy zaplanować w taki sposób, aby (jeśli to możliwe) mogła ona być wykonywana jednocześnie z zabiegami obsługi technicznej innych urządzeń eksploatowanych w tym samym obiekcie. 10. Awarie urządzeń muszą być usuwane systemem zleconym przez Wykonawcę w oparciu o obowiązujące dokumentacje techniczne tych urządzeń. 11. Zlecenia na wykonanie naprawy awaryjnej wystawiane są na podstawie zgłoszeń awarii wg wzoru przedstawionego w Załączniku Nr Protokoły odbioru po wykonaniu przez Wykonawcę zabiegów przeglądu, konserwacji bądź naprawy urządzeń muszą być sporządzane wg wzorów przedstawionych odpowiednio w Załączniku Nr 5 bądź Załączniku Nr W uzasadnionych przypadkach, wynikających z przeprowadzonych badań diagnostycznych, naczelnik sekcji, po uzgodnieniu z głównym inżynierem, może wnioskować do dyrektora zakładu o zmianę zakresu lub czasookresu przeglądów lub konserwacji wybranej grupy urządzeń. 6. Zasady postępowania przy dokonywaniu przeglądów i konserwacji 1. Użytkownik powinien zwracać uwagę na stan zamknięć i plomb na urządzeniach wymienionych w Załączniku Nr 2, a w razie stwierdzenia braku plomby, zerwanie której nie było odnotowane, powinien zapisać ten fakt w Dzienniku uszkodzeń urządzeń łączności. O zaistniałym zdarzeniu powinien powiadomić swojego przełożonego. 2. Wykonawca po wykonaniu zabiegów wchodzących w zakres przeglądu okresowego lub konserwacji urządzeń na posterunku ruchu zobowiązany jest wpisać fakt ich wykonania wraz z ew. uwagami do Dziennika uszkodzeń urządzeń łączności. 11

12 3. Fakt wykonania zabiegów wchodzących w zakres przeglądu przedzmianowego urządzeń, nie musi być odnotowany w Dzienniku uszkodzeń urządzeń łączności, pod warunkiem braku uwag w zakresie funkcjonowania urządzeń. 4. Podczas wykonywania zabiegów przeglądów, konserwacji i napraw w urządzeniach nie wolno dokonywać żadnych zmian konstrukcyjnych niezgodnych z aktualną dokumentacją techniczną. 5. W przypadku prowadzenia przeglądów, konserwacji czy napraw urządzeń mających wpływ na funkcjonowanie urządzeń zabezpieczenia ruchu w blokadzie stacyjnej lub liniowej, na przejazdach kolejowych, w urządzeniach aparatury sterującej lub urządzeniach zdalnej kontroli należy dodatkowo stosować się do odpowiednich postanowień Instrukcji o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, 6. Użytkownik powinien być poinformowany przez naczelnika sekcji o terminach zabiegów obsługi technicznej urządzeń wykonywanych przez Wykonawców. 7. Usuwanie nieprawidłowości w działaniu urządzeń 1. Użytkownik zobowiązany jest reagować niezwłocznie na wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń, które zauważy sam, które zgłosi mu inny pracownik obsługi, lub też, o których dowie się w jakikolwiek inny sposób, szczególnie, jeżeli stanowią one przeszkodę w prowadzeniu ruchu lub mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. W zapisie w Dzienniku uszkodzeń urządzeń łączności określić należy, jakie urządzenia funkcjonują nieprawidłowo. Po zakończeniu czynności związanych z usunięciem nieprawidłowości, wykonawca musi wpisać do ww. dziennika przyczynę tej nieprawidłowości oraz obecny stan danego urządzenia. O nieprawidłowości oraz stanie urządzeń po jej usunięciu należy powiadomić naczelnika sekcji. 2. Każda przyczyna nieprawidłowej pracy urządzenia powinna być dokładnie zbadana w celu podjęcia niezbędnych środków zaradczych eliminujących ponowne jej powstanie. 8. Wypadki i wydarzenia kolejowe 1. Po zaistnieniu wypadku (wydarzenia) kolejowego zabrania się zdejmowania i zakładania plomb na urządzeniach, jak również otwierania, zmieniania stanu lub położenia poszczególnych urządzeń. Zdjęcie lub założenie plomby, wymiana nośników w rejestratorach rozmów jak również naprawa urządzeń po wypadku mogą być dokonane po otrzymaniu zezwolenia od przewodniczącego komisji powypadkowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ww. czynności mogą być dokonane na udokumentowane polecenie dyrektora zakładu. Po zaistnieniu wypadku należy rygorystycznie przestrzegać postanowień Instrukcji o postępowaniu w sprawach wypadków i wydarzeń kolejowych. 9. Badania diagnostyczne 1. Główny inżynier powinien skoordynować terminy badań diagnostycznych z terminami przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw urządzeń wykonywanymi przez pracowników obsługi technicznej. 2. Pracownik obsługi powinien być informowany przez naczelnika sekcji o zakresie i terminach badań diagnostycznych wykonywanych przez zespoły diagnostyczne. 10. Organizacja prowadzenia procesu obsługi technicznej urządzeń w innych jednostkach organizacyjnych 1. Organizacja prowadzenia procesu obsługi technicznej urządzeń w jednostkach organizacyjnych innych niż zakłady linii kolejowych, zależy od struktury organizacyjnej tych jednostek. 2. Organizację procesu utrzymania w tych jednostkach określają dyrektorzy jednostek, stosując przepisy niniejszej instrukcji w zakresie czasookresów i zakresów w odniesieniu do urządzeń będących na stanie majątkowym tych jednostek. 12

13 CZASOOKRES I ZAKRES CZYNNOŚCI KONIECZNYCH DO WYKONANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ZABIEGÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW URZĄDZEŃ Rozdział 3 OBSŁUGA TECHNICZNA TELEKOMUNIKACYJNYCH LINII KABLOWYCH TYPU TKM 11. Obchód linii kablowej 1. Dwa razy w roku wiosną i jesienią należy przeprowadzać obchód linii kablowej ziemnej na szlaku i w rejonie stacji. W czasie obchodu należy: 1) wyciąć krzewy na linii kablowej, 2) spowodować usunięcie wszelkiego rodzaju nasypów, kopców, dołów lub składowisk materiałów uniemożliwiających dostęp do ułożonego kabla, 3) uzupełnić ziemią miejsca rozmyć i obsunięć gruntów na trasie linii kablowej, 4) w miejscach stałego podmywania trasy kablowej wykonać odprowadzenia wody, 5) sprawdzić i w miarę potrzeby poprawić umocowanie kabli na mostach, wiaduktach i w tunelach, uzupełnić podsypkę, poasfaltować kanały metalowe, a kanały drewniane posmarować środkami przeciwgnilnymi, 6) sprawdzić przejścia linii kablowej przez rowy, strumyki i rzeki, a w razie potrzeby odkopać drogi kablowe na przestrzeni pozwalającej pogłębić przejścia, 7) skontrolować stan umocowania brzegów rzeki w miejscach zejścia linii kablowej do wody oraz stan tablic ostrzegawczych i ich widoczność, spowodować usunięcie zauważonych usterek. 8) sprawdzić stan słupków oznaczeniowych K i M. Braki w miarę potrzeby uzupełnić. 12. Utrzymanie stojaka i szafy kablowej 1. Czyszczenie stojaka kablowego, kanałów i szybów kablowych. Dwa razy w roku należy stojak oraz kanały i szyby kablowe gruntownie oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń, pomalować odpryski i zadrapania farby na stojaku. 2. Czyszczenie szaf kablowych wewnętrznych i zewnętrznych. Dwa razy w roku należy szafy gruntownie oczyścić wewnątrz i z zewnątrz z kurzu i innych zanieczyszczeń, sprawdzić ich stan oraz naprawić, wymienić lub uzupełnić brakujące drobne części. Również dwa razy w roku należy sprawdzić stan i w miarę potrzeby naprawić lub wymienić oraz naoliwić zawiasy i zamki. Pomalować miejsca odprysków i zadrapań. 3. Malowanie szaf kablowych zewnętrznych, wewnętrznych i stojaków kablowych W miarę potrzeb należy oczyścić szafę lub stojak z rdzy, starej farby i pomalować. 13. Utrzymanie głowicy kablowej 1. Czyszczenie głowicy kablowej. Raz na kwartał należy gruntownie wyczyścić głowicę, płytki, mostki i zaciski środkami, które nie spowodują korozji lub innych uszkodzeń ich powierzchni. Uzupełnić śruby, listwy boczne i górne, sprawdzić i w miarę potrzeby wymienić uszczelki, oczyścić i sprawdzić lutowania na łączówkach i przenośnikach. 2. Porządkowanie i wymiana przewodów krosowych Raz w roku należy uporządkować i w miarę potrzeby wymienić przewody krosowe. 3. Malowanie części żeliwnych głowicy W miarę potrzeb należy oczyścić części żeliwne głowicy ze starej farby i pomalować. 13

14 14. Utrzymanie kanalizacji kablowej 1. Oczyszczenie studzienki i sprawdzenie kanalizacji kablowej. Raz w roku (wiosną) należy: 1) przejść wzdłuż kanalizacji kablowej i sprawdzić, czy nie ma zapadnięć, 2) sprawdzić drożność kanalizacji przez przeciągnięcie kalibrownika wolnym otworem. 3) oczyścić i w miarę potrzeby odwodnić studzienki kablowe, sprawdzić stan i oczyścić stopnie włazowe oraz wsporniki. W okresie zimowym należy oczyścić ze śniegu i lodu krawężniki włazów. UWAGA: Przed wejściem do studzienki należy ją otworzyć na pewien czas i przewietrzyć dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy. 2. Malowanie części metalowych w studzience i kanalizacji zewnętrznej. W miarę potrzeb należy: 1) oczyścić z rdzy i starej farby wszystkie części metalowe znajdujące się w studzience (złącza, wsporniki, uchwyty i stopnie włazowe), a następnie pomalować odpowiednią farbą, 2) w ten sam sposób należy oczyścić i pomalować kanalizację zewnętrzną (metalową i drewnianą). 3. Sprawdzenie złącza uziemiającego Raz w roku należy odkopać i sprawdzić stan uziomu złącza oraz linki uziemiającej. 15. Pomiary linii kablowej Pomiary elektryczne na liniach kablowych należy wykonać zgodnie z zakresem i zasadami określonymi w Instrukcji o pomiarach sieci teletransmisyjnej PKP Część A 1. Ustala się następujące rodzaje pomiarów, które należy wykonywać w miarę potrzeb przy bieżącym utrzymaniu linii kablowych w celu sprawdzenia przydatności toru do pracy: 1) pomiar rezystancji przewodów (pętli), 2) pomiar rezystancji izolacji przewodów, 3) pomiar asymetri rezystancji przewodów. 2. Ustala się następujące rodzaje pomiarów okresowych telekomunikacyjnych kabli TKM szlakowych, które należy wykonywać w następujących odstępach czasu: 1) pomiary prądem stałym: a) pomiary rezystancji izolacji: - pary pomiarowej - codziennie, wiązek z warstwy zewnętrznej (w funkcji czasu na różnych wiązkach) dwa razy w roku, - ok. 50% (lub 100%) torów raz w roku, b) pomiar asymetrii rezystancji przewodów wg potrzeb c) pomiar potencjału elektrycznego powłok kablowych -raz w roku, d) pomiar skuteczności ochrony katodowej raz na kwartał, 2) pomiary prądem przemiennym: a) pomiar tłumienności niejednorodności impedancji falowej torów symetrycznych według potrzeb, b) pomiar impedancji falowej torów symetrycznych doraźnie, c) pomiar tłumienności falowej torów symetrycznych doraźnie, d) pomiary tłumienności przenikowej - tłumienności zbliżnoprzenikowej wg potrzeb - odstępu zdalnoprzenikowego wg potrzeb - tłumienności przeniku przez tory trzecie wg potrzeb. 14

15 Rozdział 4 OBSŁUGA TECHNICZNA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH 16. Obchód linii z kablem światłowodowym podwieszanym Dwa razy w roku na wiosnę i w jesieni należy przeprowadzić obchód linii kablowej na szlaku i w rejonie stacji. W czasie obchodu należy sprawdzić stan: 1) linki nośnej lub wieszaków i amortyzatorów, 2) sprowadzeń kabli ze słupów, 3) studzienek kablowych, 4) złączy przelotowych, 5) wprowadzeń kabli do budynków. 17. Obchód linii z kablem światłowodowym ziemnym Obchody linii kabli ziemnych wykonać analogicznie jak dla kabla TKM w Rozdziale Pomiar kabla światłowodowego W przypadku prawidłowej pracy kabla światłowodowego pomiary okresowe, należy przeprowadzać dwa razy w roku na włóknach rezerwowych (nieczynnych) przy użyciu reflektometru oraz zestawu do pomiaru mocy optycznej w obu kierunkach transmisji. 15

16 Rozdział 5 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ DYSPOZYTORSKICH SELEKTOROWYCH, CENTRALEK DYSPOZYCYJNYCH I APARATÓW TELEFONICZNYCH 19. Stanowisko dyspozytorskie selektorowe 1. Przegląd ogólny urządzenia Raz dziennie należy dokonać przeglądu ogólnego stanu urządzenia, przeprowadzić kilka próbnych indywidualnych wywołań abonenckich. Sprawdzić wywołanie grupowe i zbiorowe, działanie mikrotelefonu, mikrofonu, wzmacniacza, głośnika, tastatury, sygnalizację optyczną, obustronną słyszalność z najdalszymi stacjami abonenckimi, wywołanie stacji dyspozytorskiej przez kilka stacji abonenckich. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia na linii, należy ustalić z monterami telekomunikacji miejsce i charakter uszkodzenia oraz nadzorować ich pracę do czasu jego usunięcia. 2. Pomiar napięć zasilania Raz na miesiąc pomierzyć wszystkie napięcia zasilające. 3. Czyszczenie urządzenia Raz na kwartał należy odkurzyć wnętrze pulpitu, oczyścić styki wyłączników i przekaźników, sprawdzić okablowanie i stan połączeń lutowanych. 4. Pomiary parametrów generatorów Raz na pół roku pomierzyć częstotliwości generatorów i poziomy przenoszenia. W przypadku odchyleń przeprowadzić regulację do wartości nominalnych. 20. Aparat abonencki selektorowy Raz na miesiąc należy sprawdzić działanie urządzenia - sygnalizacji optycznej i akustycznej, słyszalności w obu kierunkach, rezerwowego źródła zasilania. 21. Centralka dyspozycyjna typu KT i KTE 1. Przegląd okresowy i regulacja Raz na miesiąc dokonać przeglądu okresowego i regulacji: oczyścić styki przekaźników oraz przeprowadzić regulację sprężyn. Sprawdzić działanie sygnalizacji optycznej i akustycznej, działanie impulsatorów przy spełnianiu funkcji wykluczających zestawienie połączeń konferencyjnych oraz sprawdzić układ nasłuchowo - rozmówny. 2. Pomiary układu rozmównego i wzmacniaczy układu głośnomówiącego Raz na rok przeprowadzić pomiar tłumienności, przejścia od układu rozmównego do zacisków liniowych oraz pomiar wzmocnienia wzmacniacza układu głośnomówiącego zgodnie z instrukcją kontrolno-pomiarową urządzenia. 3. Czyszczenie wnętrza centralki Raz na dwa lata należy oczyścić wnętrze centralki, w miarę potrzeby wymienić jej zużyte elementy, sprawdzić stan połączeń lutowanych i okablowanie, umocowanie oprawek sygnalizacyjnych oraz przełączników typu "ISOSTAT". 4. Sprawdzanie łączy wychodzących z centralki Raz w miesiącu należy sprawdzić stan wszystkich łączy wychodzących z centralki dyspozycyjnej, w tym: 1) sprawdzić pewność wywołania centralki i poszczególnych aparatów przyłączonych do łącza, 2) sprawdzić zrozumiałość rozmowy, 3) sprawdzić brak połączenia pomiędzy dwoma łączami przy jednoczesnym przełączeniu dwóch odpowiednich przełączników, 4) sprawdzić, czy łącze wolne jest od szumów i przesłuchów. 16

17 22. Aparat telefoniczny MB 1. Raz na miesiąc należy na każdym posterunku ruchu dokonać przeglądu aparatu i doprowadzeń. Sprawdzić działanie induktora, przełącznika obwodów, wkładki mikrofonowej i słuchawkowej, dzwonka, stan przewodów połączeniowych i doprowadzeń. Pomierzyć napięcie ogniw pod obciążeniem. W miarę potrzeby oczyścić i przeprowadzić konserwację wszystkich podzespołów aparatu. Zużyte elementy aparatu oraz baterię ogniw wymienić na nowe. 2. Przeglądu pozostałych aparatów telefonicznych MB należy dokonywać w miarę potrzeb. 23. Aparat telefoniczny CB 1. Raz na miesiąc należy dokonać przeglądu każdego aparatu telefonicznego CB pracującego w sieci łączności ruchowej. Sprawdzić działanie wkładki mikrofonowej i słuchawkowej, przełącznika obwodów, dzwonka, tarczy numerowej, przycisków stan przewodów połączeniowych i doprowadzeń. W miarę potrzeby oczyścić i przeprowadzić konserwację wszystkich podzespołów aparatu. Zużyte elementy aparatu wymienić na nowe. 2. W stosunku do pozostałych aparatów telefonicznych CB pracujących w sieci łączności ogólnoeksploatacyjnej nie przewiduje się planowych zabiegów obsługi technicznej. 24. Aparat telefoniczny MB z dzwonkiem głośnobrzmiącym 1. Przegląd aparatu telefonicznego MB wykonywać zgodnie z 22 niniejszego rozdziału. 2. Przegląd dzwonka głośnobrzmiącego 1) raz na miesiąc należy dokonać przeglądu stanu dzwonka, skontrolować wzrokowo stan techniczny instalacji oraz sprawdzić działanie dzwonka. W miarę potrzeby należy dokładnie oczyścić dzwonek z zewnątrz i wewnątrz, nasmarować i wyregulować. 2) raz na dwa lata należy oczyścić z rdzy i starej farby powierzchnie zewnętrzną dzwonka i ją pomalować. 25. Aparat telekonferencyjny Przegląd aparatu telekonferencyjnego wykonywany będzie w miarę potrzeb zgłaszanych przez użytkownika. 17

18 Rozdział 6 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI STRAŻNICOWEJ 26. Urządzenia łączności strażnicowej 1. Przegląd ogólny i sprawdzanie zasilania Raz w miesiącu należy: 1) przeprowadzić przegląd zewnętrzny ogólnego stanu stojaka posterunku zapowiadawczego, rozdzielnika sygnału, pulpitu, urządzenia posterunku strażnicowego wraz z manipulatorem oraz sprawdzić prawidłowość ich działania, 2) sprawdzić układ zasilania i napięcie baterii akumulatorów. 3) każdorazowo po zmianie parametrów telemetrycznych toru transmisyjnego sprawdzić układ czasowy, poziom generatorów sygnałów kierunkowych, czułość odbiorników w urządzeniach zapowiadawczych i strażnicowych. 2. Konserwacja urządzeń Dwa razy w roku należy przeprowadzić podstawowe czynności konserwacyjne oraz sprawdzić poszczególne obwody. Ponadto należy: 1) odkurzyć urządzenia wewnątrz i z zewnątrz, 2) dokonać pomiaru poziomu sygnału wyjściowego, 3) naprawić wszelkie drobne uszkodzenia, sprawdzić stan doprowadzeń i ich zakończeń. 27. Dalekopis 1. Przegląd i sprawdzenie działania Raz dziennie należy sprawdzić działania dalekopisu: 1) działanie znamiennika przez wyzwolenie go w układzie pracy na siebie", 2) działanie mechanizmów zmiany wiersza, powrotu wózka, zmiany pocztów litery" i cyfry", 3) działanie mechanizmów druku dwubarwnego. Próbę działania przeprowadza się przez wybieranie automatycznego nadajnika probierczego tekstu zniekształconego. Dalekopis powinien odebrać prawidłowo tekst 30% zniekształcony. Próby te przeprowadza personel obsługi stanowiska dalekopisowego. Sprawdzić działanie reperforatora i nadajnika automatycznego: 1) działanie przycisków manipulacyjnych reperforatora i prawidłowość perforowania taśmy, 2) działanie włącznika i wyłącznika nadajnika automatycznego oraz prawidłowe odczytywanie taśmy. Próby te przeprowadzacie przez włączenie reperforatora i odebranie tekstu próbnego w czasie próby dalekopisu, następnie nadanie tekstu nadajnikiem automatycznym w układzie pracy na siebie". 2. Czyszczenie i sprawdzanie mechanizmów dalekopisu z reperforatorem Raz na miesiąc należy zdjąć urządzenia i wykonać następujące czynności: 1) wyszczotkować czcionki, oczyścić ramiona czcionkowe z osadów smarnych, 2) oczyścić mechanizmy z nadmiaru smarów i oleju, oczyścić z pyłu papierowego, 3) sprawdzić za pomocą kamertonu obroty silnika. 3. Regulacja dalekopisu Raz na miesiąc należy: 18

19 1) w dalekopisach, reperforatorach i nadajnikach automatycznych przeprowadzić zabiegi konserwacyjne zgodnie z opracowanymi przez wytwórcę urządzeń Przepisami konserwacji telegraficznych urządzeń końcowych", 2) we wzywakach dalekopisowych sprawdzić: e) działanie i stan styków przekaźnika polaryzowanego, f) działanie i stan styków przekaźnika włączania silnika, g) elektryczne i mechaniczne przyciski F i lampki LW, LK, LS, h) działanie buczka. 19

20 Rozdział 7 OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI CZASU 28. Zegar elektromechaniczny, elektryczny i elektroniczny 1. Sprawdzanie zegara 1) raz dziennie należy sprawdzić i wyregulować wskazania czasu na zegarach wtórnych związanych z ruchem pociągów. Dopuszcza się sprawdzanie wskazań czasu na odległych zegarach drogą telefoniczną, 2) raz na kwartał sprawdzić i wyregulować wszystkie zegary wtórne, 3) raz na rok dokonać pomiaru oporności obwodów i oporności izolacji. 2. Czyszczenie zegara 1) raz na kwartał należy oczyścić wszystkie zegary wewnętrzne i zewnętrzne, 2) w razie uzasadnionej potrzeby oczyścić z rdzy i starej farby, a następnie pomalować obudowę zegarów zewnętrznych. W tym celu dopuszcza się zdjęcie zegara i wykonanie powyższych prac w warsztacie. 29. Cyfrowy zegar świetlny 1. Sprawdzanie zegara 1) raz dziennie sprawdzić i wyregulować wskazanie czasu. Wymienić przepalone żarówki w wyświetlaczu zegara, 2) raz w miesiącu pomierzyć napięcia zasilające, 3) raz na pół roku sprawdzić i wyregulować jasność świecenia oraz napięcie zasilania żarówek. 2. Czyszczenie zegara Raz na kwartał oczyścić zegar z zewnątrz. W miarę potrzeby pomalować obudowę zegara oraz sprawdzić konstrukcję mocującą zegar. 20

Ie-14 (E-36) INSTRUKCJA

Ie-14 (E-36) INSTRUKCJA PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-14 (E-36) INSTRUKCJA o organizacji i użytkowaniu sieci radiotelefonicznych Warszawa 2004 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki i Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Lekcja 6 Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Ogólne wymagania eksploatacji. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118] obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Ie 2 (E 3) INSTRUKCJA

Ie 2 (E 3) INSTRUKCJA PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie 2 (E 3) INSTRUKCJA o telefonicznej przewodowej łączności ruchowej Warszawa 2004 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki i Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA

Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej Warszawa 2008 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS Ie-30

Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS Ie-30 Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2014. r. Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS Ie-30 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r. Procedury określające sposób podłączenia stacji odbiorczej

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgłaszania awarii i prac planowych na kablach światłowodowych. Ie-109. Warszawa, 2014 rok

Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgłaszania awarii i prac planowych na kablach światłowodowych. Ie-109. Warszawa, 2014 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 stycznia 2014 r. Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgłaszania awarii i prac planowych na kablach światłowodowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja)

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja) Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej (propozycja) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Instrukcji Dokument dotyczy zmodernizowanej instalacji elektrycznej w budynku firmy w.. przy ul.. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 39/2011 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 39/2011 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 grudnia 2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 39/2011 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 grudnia 2011 r. Regulamin wykorzystywania sieci radiołączności w pasmach radiowych administrowanych przez PKP Polskie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r. Instytut Łączności Ośrodek Informacji Naukowej ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel./faks: (0-prefiks-22) 512 84 00, tel. 512 84 02 e-mail: redakcja@itl.waw.pl WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu.

1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Spis treści 1. Wykonanie robót Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

Bardziej szczegółowo

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r.

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 24 września 2007

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Nr 7 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. str. Poz. 22 - Uchwała 887/2016 Zarządu PKP Polskie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach 2011-2014. Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykaz procedur i instrukcji opracowanych w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji

teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji Strona 1 z 5 Poznań: Kompleksowa konserwacja sieci teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji pożaru. Numer

Bardziej szczegółowo

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012 Pomiary Elektryczne Nr 1/E I/VI/2012 Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania. Odbiorników zabezpiecz. przez wyłączniki różnicowoprądowe. Rezystancji izolacji instalacji

Bardziej szczegółowo

Kompania Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego Sośnica-Makoszowy BE 25 / BE - 3

Kompania Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego Sośnica-Makoszowy BE 25 / BE - 3 Kompania Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego Sośnica-Makoszowy Do użytku służbowego BE 25 / BE - 3 INSTRUKCJA o zasadach budowy i utrzymania urządzeń łączności na bocznicach kolejowych KWK Sośnica-Makoszowy

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ;

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ; Zasad konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... reprezentowany przez: mgr inż. Czesław Maj Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie Załącznik nr 3 Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie reprezentowanym przez: Dyrektor RZE Końskie: mgr inż Henryka Ludwikowska

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel.

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. 606-123-917 PROJEKT WLZ NN I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Nadzór Prezesa UTK nad Bocznicami Kolejowymi

Nadzór Prezesa UTK nad Bocznicami Kolejowymi Nadzór Prezesa UTK nad Bocznicami Kolejowymi Tomasz Kuminek starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych w Oddziale Terenowym w Katowicach 15:21:47 Warszawa, 6 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Załącznik nr 1do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Załącznik nr 1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Sekcja Eksploatacji (Stempel) Egz.... R EGULAMIN TECHNICZNY... posterunku ruchu / odcinka zpr... skrót

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem Zamówienia jest wykonywanie okresowej konserwacji i serwisu następujących systemów zainstalowanych na niżej wymienionych obiektach:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonywanie okresowej konserwacji i serwisu następujących systemów zainstalowanych na niżej wymienionych obiektach: Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest wykonywanie okresowej konserwacji i serwisu następujących systemów zainstalowanych na niżej wymienionych obiektach: 1) Systemu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni. Instrukcja eksploatacji

Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni. Instrukcja eksploatacji Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Gdyni Instrukcja eksploatacji Instalacja automatyki wentylacji, chłodu i ciepła technologicznego 17 grudnia 2012 PRODAM Sp. z o.o. ul. Płaska 52

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych 11 1.1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Wieżowa 8 i oddziału Zamawiającego w Gdańsku ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.3/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej

INSTRUKCJA o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej ZALECANE DOBRE PRAKTYKI INSTRUKCJA o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej Warszawa, 2012 r. SPIS TREŚCI WYKAZ ZMIAN. 3 Podstawowe określenia używane w instrukcji.. 4 Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-5 (E-11) INSTRUKCJA o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym WARSZAWA 2005 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo

Załącznik nr 8. Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo Załącznik nr 8 Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo Wstęp Instrukcja przeznaczona jest dla wykonawców wybranych w drodze zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU, OBSŁUGI I NAPRAWY WYPOSAŻENIA ORAZ SYSTEMÓW SYMULACJI POLA WALKI PASA ĆWICZEŃ TAKTYCZNYCH WIERZBINY W 2015 ROKU.

ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU, OBSŁUGI I NAPRAWY WYPOSAŻENIA ORAZ SYSTEMÓW SYMULACJI POLA WALKI PASA ĆWICZEŃ TAKTYCZNYCH WIERZBINY W 2015 ROKU. ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU, OBSŁUGI I NAPRAWY WYPOSAŻENIA ORAZ SYSTEMÓW SYMULACJI POLA WALKI PASA ĆWICZEŃ TAKTYCZNYCH WIERZBINY W 2015 ROKU. I. REMONT 3 SZT. PODNOŚNIKÓW ELEKTROHYDRAULICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w

Bardziej szczegółowo

Miejscowość:... Data:...

Miejscowość:... Data:... PROTOKÓŁ BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres)...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię, nazwisko, stanowisko) 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 3. BADANIA ODBIORCZE WYKONANO

Bardziej szczegółowo

Kształcimy zawodowo od 95 lat

Kształcimy zawodowo od 95 lat Kształcimy zawodowo od 95 lat Technik informatyk: montuje oraz eksploatuje komputer i urządzenia peryferyjne (dowolne części komputera lub urządzenia z nim współpracujące), projektuje i wykonuje lokalne

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW

WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW Wydanie II poprawione SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 7 Fryderyk Łasak WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW W naszej księgarni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI UKŁADÓW TELEMECHANIKI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI UKŁADÓW TELEMECHANIKI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI UKŁADÓW TELEMECHANIKI ORAZ INSTRUKCJA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW OCHRONY OBIEKTÓW ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2001R. 1 Lp. 1 Podpisem stwierdzamy, że zapoznaliśmy

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Wytyczne instalacji i eksploatacji cyfrowych rejestratorów rozmów telefonicznych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ie-21

Wytyczne instalacji i eksploatacji cyfrowych rejestratorów rozmów telefonicznych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ie-21 Załącznik do Zarządzenia Nr 52/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 grudnia 2014 Wytyczne instalacji i eksploatacji cyfrowych rejestratorów rozmów telefonicznych w PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK Osoba(y) 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej GZ-50. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) przygotować osprzęt elektroenergetyczny do budowy sieci i rozdzielni,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zabiegów konserwacyjnych i remontowych w sieci zewnętrznej

Wykaz zabiegów konserwacyjnych i remontowych w sieci zewnętrznej Załącznik nr 2 do Umowy Opis przedmiotu Zamówienia na prace konserwacyjne i remontowe w zewnętrznej sieci telekomunikacyjnej PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie Wykaz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej Ir-5 (R-12)

Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej Ir-5 (R-12) Załącznik do zarządzenia Nr 17 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r. Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej Ir-5 (R-12) Tekst ujednolicony uwzględniający:

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK L.p. 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500B Strona 2 z 8 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500B jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 1 Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12.2000 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji/przeglądy systemów sygnalizacji pożaru SSP, pomiar szczelności czujek izotopowych, systemów gaszenia gazem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P/03 - Realizacja procesu przewozu pasażerów

PROCEDURA P/03 - Realizacja procesu przewozu pasażerów S t r o n a 1 z 1 3 PROCEDURA pasażerów S t r o n a 2 z 1 3 Spis treści: 1. Cel procedury 2. Przedmiot procedury 3. Odpowiedzialność i uprawnienia 4. Opis przebiegu procesu 5. Dokumenty związane 6. Formularze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ymagania edukacyjne z przedmiotu Konfiguracja i pomiary systemów i sieci transmisyjnych ymagania stawiane przed uczniem podzielone są na trzy grupy: wymagania podstawowe (); wymagania dopełniające ();

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i utrzymania w sprawności systemu central telefonicznych PABX produkcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU POMIARÓW OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU POMIARÓW OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH 1. WSTĘP Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU POMIARÓW OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 15.01.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ

SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 15.01.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 15.01.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ REFERAT: Aspekty praktyczne przy elektrycznych pomiarach ochronnych instalacji Przepisy normujące wykonywanie odbiorczych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK STACJONARNY STANU SIECI PREIZOLOWANEJ

WSKAŹNIK STACJONARNY STANU SIECI PREIZOLOWANEJ WSKAŹNIK STACJONARNY STANU SIECI PREIZOLOWANEJ (system impulsowy) LPS - 2C INSTRUKCJA OBSŁUGI levr Ver. 2.4 1. Informacje ogólne Detektor stacjonarny typ LPS-2C jest stosowany do kontrolowania stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

Z A T W I E R D Z A M PROTOKÓŁ AWARII SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH DO OCHRONY OBIEKTÓW

Z A T W I E R D Z A M PROTOKÓŁ AWARII SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH DO OCHRONY OBIEKTÓW Z A T W I E R D Z A M Załącznik nr 2 do umowy Miejscowość, dnia... PROTOKÓŁ AWARII SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH DO OCHRONY OBIEKTÓW sporządzony dnia miejsce awarii:, kompleks.., użytkownik. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH Dział Administracyjno-Gospodarczy

WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH Dział Administracyjno-Gospodarczy POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH Dział Administracyjno-Gospodarczy ul. Narbulla 84, 02-524 Wars=awa Tel. (22)2348527 Fax (22)8 49 03 08 E-mail.- dag@simrpw.edupl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej 12.

Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej 12. 12. 1. Proces utrzymania przekaźników typu zamkniętego stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, prowadzony jest na podstawie obowiązujących w Spółce instrukcji, standardów technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT ZADANIE I Numer sprawy:38/zp/2012 Nazwa i typ urządzenia poz. 1 Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT Załącznik Nr 2 do SIWZ Nazwa i typ urządzeń poz. 2 Nazwa i typ urządzeń - poz.3

Bardziej szczegółowo

Część A URZĄDZENIA AUTOMATYKI KOLEJOWEJ

Część A URZĄDZENIA AUTOMATYKI KOLEJOWEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Część A URZĄDZENIA AUTOMATYKI KOLEJOWEJ etap II 1 Spis Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Strony A.01.00. WYMAGANIA OGÓLNE 3

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) ZARZĄDZENIE NR 54/16 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodu służbowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAMÓWIENIA 2015-2017

OPIS ZAMÓWIENIA 2015-2017 ZP/UR/.../2014 Dodatek nr. do siwz OPIS ZAMÓWIENIA 2015-2017 na usługę monitorowania wraz z reakcją patroli interwencyjnych i konserwację systemów włamania i napadu ( SWiN) w obiektach Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr 5 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz. 17 Poz. 18 str. - Uchwała

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie przeglądów okresowych i stały nadzór konserwacyjny dźwigu osobowego

UMOWA o wykonanie przeglądów okresowych i stały nadzór konserwacyjny dźwigu osobowego UMOWA o wykonanie przeglądów okresowych i stały nadzór konserwacyjny zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie, w wyniku postępowania o udzielenie nr zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych w systemach rur preizolowanych

Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych w systemach rur preizolowanych Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych w systemach rur preizolowanych proaktywny system nadzoru i wykrywania usterek Centralny nadzór i sygnalizacja stanów awaryjnych systemów rur preizolowanych Generowanie

Bardziej szczegółowo

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend II

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend II Instrukcja CB Radio M-Tech Legend II URUCHOMIENIE RADIOTELEFONU CB Najpierw należy podłączyć antenę do gniazda antenowego, zamocowanego z tyłu radiotelefonu (gniazdo nr 12). Nastepnie podłaczamy mikrofon

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ Ł3 BUDOWA URZĄDZEŃ TRANSMISJI DANYCH str. Ł3-1 SPIS TREŚCI Strona 1. WSTĘP Ł3-3 2. MATERIAŁY Ł3-5 3. SPRZĘT Ł3-7 4. TRANSPORT Ł3-7 5.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych ; symbol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO

OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO ZAMAWIAJĄCY - Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09-400 Płock zaprasza do składania ofert na: Stałą konserwację i utrzymanie w stanie sprawności

Bardziej szczegółowo

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od MΩ

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od MΩ Załącznik nr 4 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA 1 Linie napowietrzne o napięciu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Przemysłowych Systemów Cyfrowych Kierunek studiów: ED Przedmiot: Przemysłowe systemy cyfrowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości, Dział Eksploatacyjno -Techniczny Adres: Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Karty linii połączeniowych. Gx-GEL

System interkomowy. Karty linii połączeniowych. Gx-GEL Karty linii połączeniowych Gx-GEL Karty linii połączeniowych są przeznaczone do dołączenia central GE 100, GE 200 i GE 300. Umożliwiają one zbudowanie stałego połączenia z jednym kanałem rozmównym za pomocą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................

Bardziej szczegółowo

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach.

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach. Termometr radiowy. Nr zam. 100255 Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. System składa się z jednostki odbiorczej i oddzielnego nadajnika. Dodatkowo nadajnik może współpracować z dwoma innymi jednostkami nadawczymi

Bardziej szczegółowo