Wizerunek a pozycjonowanie przedsiębiorstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wizerunek a pozycjonowanie przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Jerzy Altkorn Katedra Marketingu Wizerunek a pozycjonowanie przedsiębiorstwa 1. Wprowadzenie Pozycjonowanie jest iłktem projektowania image przedsiębiorstwa i wartości przez niego oferowanych, lak aby klienci rozumieli i cenili to, co przed s iębiorstwo reprezentuje w porównaniu zjego konkurentami. P. KotleI' Zwiększanie się liczby podmiotów rynkowych, oferujących produkty o podobnej użyteczności, stwarza potrzebę wykorzystywania dodatkowych narzędzi marketingowych, pozwalających przedsiębiorstwu na jego od różnienie od konkurentów i ich rynkowej oferty. Inaczej mówiąc, niezbędne są działania, które pomogą mu w zajęciu rynkowej pozycji, sprzyjającej uzyskaniu konkurencyjnej przewagi. Służy temu proces pozycjonowania będący zbiorem działali, mających na celu nadanie przedsiębiorstwu pewnej tożsamości i pewnego obrazu w umysłach jego partnerów, tak aby dostrzegali oni jego szczególne cechy odróżniające je od innych przedsiębiorstw. W wielkich organizacjach. kreowanie tożsamości i wizel'llnku może być stosowane na wielu poziomach zarządzania. Dotyczy to nie tylko konglomeratów, ale także koncernów grupujących różne firmy (np. General Motors), których marki adresowane są do różnych segmentów rynku. Wizerunek firmy winien mieć jednak z założenia charakter monolityczny. Rozpatrzenie sprzężeń zwrotnych między wizerunkiem przedsiębiorstwa a jego pozycjonowaniem wymaga przede wszystkim uściślenia pojęć osobowości, tożsamości i wizerunku przedsiębiorstwa. Różni autorzy nadają bowiem tym pojęciom różne znaczenie i przypisują im różne stmktury1. J Zróżnicowane poglądy na powy'i.sze tematy uwierajq prace: R. Antonoff, Methoc/e1l ciel' Jmage -Ges/alumg fu,. U"tel'llelzmen lmd Orgallisatiom!ll, Verlag W. GirnrcJet, Essen 1975; K. Birkigt,

2 I Jerzy Altkom Nie wdając się w spory terminologiczne, przyjmijmy, że tożsamością będziemy nazywać zespól cech, które w istotny sposób odróżniają dane przedsiębiorstwo od innych, a zwłas zcza jego bliskich konkurentów. Tak rozumiana tożsamość organizacji to jej cele, treść i formy działania, które chcemy przekazać i utrwalić w otoczeniu. Inaczej formulując, mamy tu na myśli sposób, w jaki przedsiębiorstwo samo siebie rozumie. Tożsamość jest "sposobem, w jaki organizacja manifestuje swoją filozofię (czyli cele i treść) wobec otoczenia poprzez komunikację i zachowanie'" (czyli przez formy działania). Tożsamość przedsiębiorstwa jest więc dla niego czymś wewnętrznym. Jej oddziaływanie świadomie lub nieświadomie przebiega dwukierunkow0 3. Po pierwsze, jest ono skierowane do otoczenia zewnętrznego, rozwijając świadomość własnego,ja" (a ściślej "my")' zwła szc za wśród kierownictwa i pracowników. Tym samym wpływa na identyfikację personelu z przedsiębiorstwem oraz wiąże przyjęte wzory i standardy z działaniami jednostek, a ściślej interpretowaniem przez nie organizacyjnych strategii i ról. Po drugie, zadaniem tożsamości jest oddziaływanie na otoczenie zewnętrzne, całoś c iowa prezentacja przedsiębiorstwa, będącą rezultatem wewnętrznej spójności. Tak ukierunkowane działanie pozwala na osiągnięcie wielu korzy ś ci, a zwłaszcza: - przemianę filozofii przedsiębiorstwa w latwe do zidentyfikowania zasady zachowania (impulsy), - poprawę klimatu w firmie, - motywowanie pracowników, - spadek kosztów przez jednoznaczne zasady dzialania oraz racjonalizację wewnętrznej komunikacji, - wzrost wydajności przez wyższy poziom zadowolenia pracowników i ich motywacji oraz pewność przy podejmowaniu decyzji'. Nadrzędnym celem tożsamo ści jest zawsze zajęcie określonej pozycji na rynku, aby uzyskać dzięki temu konkurencyjną przewagę. Wybór i kreowanie tożsamości jest świadomie lub nieświadomi e wyborem docelowego rynku. O ile tożsamość jest pewnym zespołem atrybutów, które przedsiębiorstwo przekazuje otoczeniu, a zwłaszcza konsumentom, to wizerunek stanowi w tymże otoczeniu ich realną projekcję. Inaczej mówiąc, toż sa mość "produkując" wizerunek, pozycjonuje ją w świadomości otoczenia. W konsekwencji każde przedsiębiorstwo, niezależnie od tego czy chce, czy nie chce, ma pewien wizerunek w otoczeniu, ponieważ nawet brak wizerunku jest także jakimś wizerunkiem. M.M. Stadler. empora/e /dentily Gnl1ullageu FlInktionen. Fallbeispiele. Vcrlng Moderno Industrie, MUnchcn 1980; K. Hubert, Image. c?ylijak byt gwiai.dą 110 rynku, Business man Book, b.d,w,; I.P. Klage, Corporate ldelitity im Kreditwesell, Ocutschcr Uniwcrsitats, Verlag, Wiesbaden Tkaczuk, J, Rachwalska, Wszystko jest obrnz.em... Kształtowanie wizerunku firmy, Mi\r~ kcting i Rynek J997, nr 5. l M. Pctcrs, Diellsllc;slrmgsmarkefillg in der Praxis. Am Beispiel eill"" MesseWJlerllchmclJs. Deutschcr Uni vcrsitnts Verlag, Wiesbaden 1992, s Ibidelll, S. J40 i J4J.

3 Wizerunek a pozycjonowanie przedsiębiorstwa I Przedsiębiorstwo tworząc własną tożsamość, kreuje narzędzia tworzące system oddziaływania na otoczenie. Są to: - postawa (corporate at/itude) obejmująca filozofię i misję działania, - system zachowań (corpomle behaviour), - system identyfikacji wizualnej (corporate design), - system komunikowania się Z otoczeniem (co/pora te co/jlullication)s. Stąd niektórzy autorzy rozumieją tożsamość firmy jako "centrałną strategię komunikacji przedsiębiorstwa". Pozycję przedsiębiorstwa na mapie percepcji audytorium odbiorców wyznaczają wszystkie konstrukty tożsamości, ale są one odzwierciedlane w wizerunku w zróżnicowany sposób. Przyczynami powstających rozbieżności mogą być komunikacyjna niesprawność, sytuacja przekazu, własne i cudze doświadczenia odbiorców, które powstają na tle kontaktów z przedsiębiorstwem, aktywność konkurentów, systemy wartości i interesy adresatów wizerunku i wiele innyc11. Obraz firmy o określonej tożsamości może się zatem różnić nie tylko w świadomości poszczególnych konsumentów, lecz także takich grup odbiorców,jak: kierownictwo, personel, akcjonariusze, banki czy dostawcy. Sens budowania tożsamości sprowadza się do tworzenia własnej indywidualności, dzięki której przedsiębiorstwo staje się "gatunkiem dla siebie". Niezbędne okazuje się w tym celu znalezienie pewnych wyróżników, które nawiązują do potrzeb i preferencji nabywców, a jednocześnie wyodrębniają obraz firmy od obrazu konkurentów. Odrębność jest wypadkową umiejętności wynajdywania cech wyróżniających, konkurencyjnych zagrożeli i dostępnych zasobów, czyli następ s twem poszukiwania miejsca w świecie chęci i możliwości. W teorii organizacji można wyodrębnić dwa podejścia do określania tożsamości. Podejście poznawcze traktuje tożsamość jako proces nawarstwiającej się samowiedzy o firmie. Jest to proces postępujący wewnątrz organizacji, który nie musi być inspirowany przez bodźce generowane przez rynek. Podejście fenomenologiczne połega na poszukiwaniu i definiowaniu cechy lub zespołu cech, które odróżniają daną jednostkę od innych, nadając jej w miarę możności niepowtarzalne piętno i związane z nim walory rynkowe. Czysto fenomenologiczną procedurę definiowania tożsamości można obserwować w firmach nowo zakładanych i podejmujących innowacyjne strategie. Ilustracją takiego podejścia pojawiającego się "w momencie narodzin" firmy bywają już same ich nazwy (Bank Rozwoju Rzemiosła, Centrum Nowoczesnych Technik) lub dewizy (Arthur Andersen- "People commllted to the future"). W pewnych przedziałach czasu oba podejścia działają jednak jako uzupełniające się subsystemy. Granice między "nami" a "nimi" nie są bowiem dane raz na zawsze i poddawane są stałym korektom poprzez oddziaływanie procesów innowacyjnych i imitacyjnych. Dynamika rynku wymusza bowiem konieczność stałego weryfikowania własnej tożsamości wobec zmiennego konkurencyjnego s K. Kncip. Ma1lagemelll by Corporate Jdemily. BDW Dcutschcr Kommunikalionsvcrbnnd c.v., Hnnnovcr J 978, cyt. za: J.P. Klagc, op. cit., s. 18.

4 I Jerzy Altkom otoczenia, niezależnie od tego czy firma jest liderem czy jednym z licznych naśladowców. Kreowanie tożsamości jest tym samym procesem ciąglym. 2. Tożsamość a strategie przedsiębiorstw Między tożsamością a strategią (strategiami) przedsiębiorstwa mają miejsce sprzężenia zwrotne. Z pewnego punktu widzenia strategie to nic innego jak zbiór metod służących budowaniu, utrwalaniu i redefiniowaniu tożsamości. Stosowane strategie informują otoczenie "jacy jesteśmy i jakimi chcemy być". Oznacza to, że tożsamość przedsiębiorstwa wyznacza połe wyboru strategii, a realizowane strategie weryfikują tożsamość. Niezgodność strategii z tożsamością podważa jej wiarygodność, zgodność potwierdza ją i utrwala. Jak słusznie stwierdza K. Oblój przedsiębiorstwo może sk ierować swoją tożsamość "do odbiorcy, starając się jak najlepiej zaspokoić jego potrzeby lub przeciwko konkurentom, starając się ich zdominować. Zawsze oba te komponenty występują, ale któryś z nich jest dominujący"6. Formowana tożsamość może oczywi ś cie ześrodkowywać się na wybranym wyróżniku lub nawiązywać do całego łańcucha wartości. Strategiczna orientacja będzie jednak zawsze wpływać na koncepcję uzyskiwania konkurencyjnej przewagi. Organizacje preferujące strategie skierowane przeciwko konkurentom, s kłaniają się do budowania swojej tożsamości na podstawie porównań z rywalami. Przykładem takiej opcji jest Avis - druga co do wielkości światowa "wypożyczalnia" samochodów. Dewiza Avisa "We try harder" ("bardziej się staramy") jest skierowana przeciwko "numerowi pierwszemu" - Hertzowi'. Natomiast firmy ukierunkowane raczej na odbiorców, konfrontują własną tożsamość z tożsamości ą uznawaną za ideałną w kontekście docelowego rynku. Ilustrują to słogany niektórych banków: "Z Barklays jesteś na wybranej pozycji" (Barclays Bank), "Tu liczy się człowiek" (Royal Bank of Scotland). American Express informuje potencjalnych użytkowników swych kart kredytowych, że "Członkostwo jest przywilejem". Klienci prz ychodzą więc w poszukiwaniu tych przywilejów. Oczywiście przy wyborze dowolnej orientacji najważniejsze jest zawsze rozpoznanie, jakie atrybuty oferty są dła konsumentów najistotniejsze. Tożsamość przedsiębiorstwa może być wykorzystywana do uzyskania przewagi konkurencyjnej na różnych polach. Podstawowymi obszarami rynkowej rywalizacji jest najbliższa konkurencja i gałąź produkcji czy usług. Najłatwiej 6 K. Obl6j I M. Sosnowski. KOllklmmcja i Slflltegia/irm, "Master ar Business Administration" 1997,or4. 7 Ideę tę znakomicie rozwijają reklamy Avisu tłumaczące. iż "kiedy jesteś tylko numerem 2, musisz bardziej się starać". "Mala ryba musi slale być w ruchu. Duża nigdy nie przesianie starać sic ją oskubać. Avis wszystko wie o problemach malej ryby. Jesteśmy tylko numerem 2 w wypo życzaniu samochodów, Gdybyśmy s ię bardziej nic starali zostalibyśmy pochłonięci. Nie ma dla nas wytchnienia [..,]. Ale ponieważ nic jeste ś my dużą rybą po przyjściu do naszego biura nic będziesz czul się jak sardynka.

5 Wizerunek a pozycjonowanie przedsi~bio"slwa I można zatem porównywać tożsamość organizacji o podobnym profilu asortymentowym i funkcjonalnym. 3. Obiekty odniesienia Porównywanie wyróżników własnej tożsamości z wyróżnikami innych uczestników branżowego rynku (a zwłaszcza wzorami f01mowanymi przez liderów) jest podejściem relatywnie najbardziej oczywistym. Zależnie od właściwości branży, skali działania przedsiębiorstw i dostępności informacji komparatystyka może odnosić się do rynku lokalnego, ale i uwzględniać koncepcje stosowane w wymiarze światowym. Analiza konkurentów w danym sektorze przestaje jednak wystarczać w miarę poszerzania asortymentu, zwiększania skali dzialalności i umiędzynarodowiania rynku zbytu. Badanie lańcucha przymiotów wytwórców podobnych dóbr i usług ustępuje wtedy stopniowo miejsca porównywaniu wskaźników przewagi firm z różnych gałęzi. Bada się wtedy, funkcję po funkcji i wyróżnik po wyróżniku, osiągnięcia doskonalych firm o różnych specjalnościach. W przypadku wielkich koncernów staje się to zasadą. Tak np. Xerox - poza badaniem bezpośrednich konkurentów - porównywał się z L. L. Bean w sferze procedur dystrybucji, z Procter & GambIe - w dziedzinie marketingu i z Florida Power and Light - z punktu widzenia procesu osiągania jakości. Zebrano również cenne obserwacje z innych firm, a dła każdej funkcji ustalono wymierne cele'. Potrzebę stosowania takiego benchmarkingu dobrze uzasadni! jeden z dyrektorów Motoroli: "Im dalej odbiegamy w porównaniach od naszej branży, tym bardziej jesteśmy zadowoleni. Dążymy bowiem w końcu do wyższości konkurencyjnej, a nie po prostu do dorównania konkurencji"9 Istnieją dwa podstawowe sposoby kreowania odrębności przedsiębiorstwa. Najlepszą gwarancją powodzenia jest znalezienie na rynku takiej korzystnej pozycji, której nie zdołała wcześniej zająć inna organizacja. Tezę tę należaloby oczywiście relatywizować, uwzględniając asortymentową i funkcjonalną specjalizację. Tak czy inaczej budowanie firmowej osobowości nawiązuje wówczas do strategii rynkowej niszy. Jej wykorzystaniu szczególnie sprzyja zaistnienie tzw. warunków przełomowych. Mogą one powstawać pod wpływem rewolucji technicznych, rewolucji obyczajowych, zmian ustrojowych i innych. Warunki takie zaistnialy np. na rynkach Europy Środkowowschodn iej w wyniku ustrojowej transformacji i związanych z nią procesów prywatyzacyjnych. Powstające na tym tle okazje dostrzegłi przedsiębiorcy, którzy stworzyli między innymi sektol' usług dla rozwijającego się biznesu. Druga możliwość - charakterystyczna dla rynków już rozwiniętych - to utrwalenie w umysłach odbiorców przekonania o "inności" przedsiębiorstwa. 8 R,C. Camp, Competitive Bellchmarking: Xerox's POWCljitl QltaWy Tool [w:] MarkiJlg rollll QUI/lity {-[I/PPOIl, pod red. F. C.ropre,o,The COllferellee Bo.rd, New York 1990, s S.A.Wallcckt, D.J. O' ~Ialloran, C.A. Leauer. Bcnclimarking WarliJ - Class PClforl/iallce, "Tlle McKi"sey Qunłcrly" 1991, nr I, s. 10.

6 I Jerzy A/tkam Przy wyborze wskaźników tożsamości celowe jest przestrzeganie kilku zasad, Po pierwsze, cechy tożsamości powinny być łatwo czytełne dla adresatów, jako nośniki istotnych korzyści, Chociaż ich unikalność jest oczywiści e najbardziej pożądana, wystarczająca może się okazać także koncepcja odmiennego dostarczania korzyści już znanych, Takie rozwiązanie zauważamy nie tylko w przemysłach mechanicznych i elektronicznych zegarków, wytwarzających przyrządy, które inaczej zaspokajają tę samą potrzebę mierzenia czasu, łecz także w różnych przed się biorstwach handlowych, które dostarczają takie same towary za pomocą ró żny ch systemów dystrybucji. Po drugie, zgodnie z postulatem wyboru rynków o zadowalającej pojemności, wyróżniki muszą być ważne dla różnych grup konsumentów. Inaczej mówiąc, należy rozważyć jak liczni konsumenci. skłonni będą za dane wyróżniki zapłac ić, Warunek ten nabiera szczególnego znaczenia jeśli przedsiębiorstwo działa na rynku mię dzynarodowym i penetruje wciąż nowe segmenty o zróżnicowanej sile nabywczej, odmiennych uwarunkowaniach cywilizacyjno-kulturowych i innycll. Po trzecie, wyróżniki tożsamości winny w miarę możności wykazywać odporność na naśladowcze działania konkurentów eksponujące te same czy podobne (np, bank nastawiony na obsługę rolników, naj szybszy dostawca pizzy, fryzjer umożliwiający komputerowe przymiarki fryzur i in,), Po czwarte, ni ezbędne jest nastawienie nie tyłko na teraźniejs zość, ale i oczekiwane zmiany przyszłości owe (nowe produkty, inne formy komunikacji z rynkiem, dynamika konkurencji in,). Po piąte, aby eksponowane atrybuty stały się skuteczne muszą zostać uznane za wiarygodne w związku z czym zawarte w ich obietnice winny być konsekwentnie potwierdzane faktami. Image ka żdej organizacji, powstaje bowiem ostatecznie w wyniku kumulacji do ś wiadc zeń partnerów wyniesionych ze wzajemnych kontaktów. Liczba wyróżników kon s tytuujących "inno ść" ma duże znaczenie promocyjne, Im wyróżniki są liczniejsze, tym tożsamość przedsiębiorstwa staje się mniej klarowna, Id ea łem jest zajmowanie w konsumenckiej percepcji pozycji lidera, ukonstytuowanej na podstawie jednego wyrazistego kryterium, Przykładami takiej strategii są tacy liderzy, jak Mc Donald' s, Sony czy American Express. Jedyna niepowtarzalna cecha jest jednak swoistym mitem. Tożsamość nie bywa następstwem "wył ącznie" niezawodności produktu, atrakcyjnej ceny, wysokiej jakości czy ekskluzywności klienteli, lecz różnorodnych elementów, które składają się na ofertę. Projektując główn y wyróżnik przedsiębiorstwa, nie wolno też sądzić, jakoby jego treść można było zapełnić tylko sloganami odzwierciedlającymi menedżerskie chciejstwo, Psychologiczne pozycjonowanie firmy wymaga wyprzedającego dostarczania konsumentom do św iadczeń pr zekonywujących o reałnych wałorach oferty. Dopiero gdy przekonanie o konsumenckich korzyściach zostanie ugruntowane, tożsamość można prezentować i utrwalać za pomocą najbardziej charakterystycznego wyróżnika nadającego jej znamię unikalności. W obecnym przeinformowanym świecie odbiorcy najczę-

7 Wizerunek a pozycjonowanie przedsiębiorstwa I śc iej zapamiętują bowiem tę tylko firmę, która z uwagi na pewną cechę jest postrzegana na danym rynku jako "numer jeden". Chociaż tożsamość "wieloużytkową" uznaje się za mniej wyrazistą, znajduje ona uzasadnienie, jeśli na rynku działa kilku oligopolistów, których odbiorcy uznają za równie atrakcyjnych z punktu widzenia tego samego wyróżnika. Gdy konkurenci stają się w tym kontekście porównywalni, pojawia się potrzeba znalezienia jak gdyby dodatkowej niszy rynkowej. Konsumenci zaczynają bowiem poszukiwać produktu, który nie tylko legitymuje się "podstawową" cechą wyróżniającą, lecz może zapewnić nadto istotną zaletę (czy zalety) dodatkową. Przykładem takiego konkurowania między Mercedesem a Volvo, w "górnym" segmencie nabywców samochodów, jest lansowanie szwedzkich wyrobów nie tylko jako luksusowych, lecz także "najbezpieczniej szych" i "najtrwalszych". 4. Niektóre przesłania Chociaż tożsamość przedsiębiorstwa realnie powstaje na gruncie kompleksowej oferty, do jej utrwalenia w świadomości odbiorców służy pewne przesłanie, które często przybiera postać sloganu czy dewizy. "Bojowe zawołanie" przedsiębiorstwa może za wierać rzeczowe informacje (Kaufhaus - "Wszystko pod jednym dachem") lub sprowadzać się do formułki zawierającej bliżej niesprecyzowane obietnice korzyści, które można wielorako interpretować ("Coca-Cola to jest to"). W piśmiennictwie znajdujemy wiele prób systematyzacji przesłań tożsamości 10. Zapewne złożoność i wielowątkowość klasyfikowanej materii sprawia, że trudno je uznać za udane. Poprzestańmy więc na omówieniu podstawowych tendencji poszukiwania wyróżników. Najczęściej eksponowanymi cechami są korzyści związa ne z użytkowaniem produktu. W literaturze zawiera sięje zwykle w pojemnym pojęciu,jakości". Z kolei,jakość" staje się punktem wyjścia do dokonywania podziału na przedsiębiorstwa o orientacji cenowej i jakościowej. Jest to poniekąd rozróżnienie uniwersalne, ponieważ trudno znaleźć ofertę nawiązującą do dowolnego wyróżnika tożsamości, która - ze względów ekonomicznych - pomijałaby relację: cena - jakość. Psychologiczna celowość podkreślania jednej z powyższych orientacji bywa różna, a także dwuznaczna. Z uwagi na grożące negatywne skojarzenia w promowaniu firmy nie wolno bowiem użyć przymiotnika "tania". Lansować można jedynie sprzedaż po cenach "ekonomicznych" lub oferować,jakość po rozsądnej cenie" (Aldi, Low-Cost, Carrerour). Jakościowa orientacja jest tym samym zarezerwowana dla przedsiębiorstw nastawionych na potrzeby konsumentów zasobnych i poszukujących produktów mniej lub bardziej ekskluzywnych. 10 Por. np. K. Obl6j, Strategia sflkcesuji/'liiy, PWE, Warszawa 1994, s

8 I Jerzy Alrkorn W przypadku przedsiębiorstw wytwórczych, wyróżnianie przez jakość można eksponować,jakość eksploatacyjną" - będącą sprawdzianem wartości projektu wyrobu i prawidłowości jego wykonania - "jakość subiektywną" -determinowaną przez czynniki emocjonalne i estetyczne. Rola tych ostatnich jest szczególnie doniosła na rynkach dóbr konsumpcyjnych, które zaspakajają potrzeby wyższego rzędu. Rolls-Royce, Cinzano, Xerox, Sony, Dior to jedynie wybrane przykłady kultowych firm eksponujących różne elementy jakości. Niekiedy kupuje się zresztą raczej kult czy symbol, a dołączane do niego dobro nie ma większego znaczenia; przesłanką zakupu garnituru Armaniego, nie jest bowiem ochrona ciała przed zimnem. Emocjonalne determinanty nie mają natomiast większego znaczenia na rynkach przemysłowych, gdzie tożsamość buduje się na fundamencie innowacyjności, solidności i eksploatacyjnej jakości. Krupp, Hitachi, Komatsu, Ciba -Giegy są to liderzy pod względem posiadanej wiedzy, technologii, innowacji i relacji z klientami. Ważnym wymiarem tożsamości wytwórców wielu dóbr materialnych są usługi pomocnicze. Usługi stają się - niezależnie od jakości fizycznego produktu - coraz częściej podstawową przesłanką wyboru sprzedawcy. Zrozumienie tej potrzeby dobrze ilustruje dewiza: "IBM - znaczy serwis". Na rynkach przernysiowych niepodobna zbudować konkurencyjnej tożsamości pomijając oprogramowanie, kształcenie w eksploatacji produktu, konserwację i naprawy, punktualność dost~w i inne. Te ostatnie wymogi stały się podstawą przewagi konkurencyjnej światowych dostawców sprzętu budowlanego, Caterpillar i Komatsu, którzy dostarczają części zamienne do swoich wyrobów w dowolne miejsce na globie do 24 godzin. Wyróżnik "szybkości reakcji" jest jednym z najważniejszych w całym sektorze sług. Amerykańska Domino Pizza i jej liczni naśladowcy, zbudowali swoją tożsamość, dostarczając swój produkt do miejsca wskazanego przez klienta do 30 minut od momentu przyjęcia zamówienia. Opóźnienie oznacza dostawę bezpłatną. Szybkość obsługi to również ważny wyróżnik w handlu, usługach medycznych, usługach dla biznesu i całej branży "fast food". Nierozłączność wytwarzania i konsumowania usług uniemożliwia odrębne rozpatrywanie wyróżnika,jakości produktn" i wyróżnika "sposobu dostarczania", Ale wyróżniki te okazują się coraz częściej nierozdzielne na tych rynkach przemysłowych, gdzie obowiązuje system "dokładnie na czas". Warunkiem zapatrywaniajusl ill time jest trwała, wysoka jakość produkcji i dystrybucji. Przedsiębiorstwo, które pragnie uczestniczyć w takim systemie, musi stworzyć program zarządzuniajakością zapewniając, że produkty będą odpowiadały normom zanim opuszczą fabrykę, wtedy może zająć pozycję jedynego źródła zaopatrzenia w długookresowym układzie powiązań, w którym dostawca jest postrzegany jako przedłużenie firmy nabywcy. Tożsamość bywa też kreowana poprzez tak trudne do zdefiniowania wyróżniki,jak tradycja i nowoczesność. Decydują O tym między innymi data zaloże-

9 Wizerunek a pozycjonowanie przedsiębiorstwa I nia firmy, jej historia, specjalizacja i podatność na zmiany. Podkreślanie tradycji jest jednym ze sposobów włączania przeszłości do strategii konkurowania o nabywców. Lloyd, Thomas Cook, PZU, Baedeker czy "stare" europejskie banki, oferują na rynku swoją ponadwiekową solidność i pewność oraz normy i wartości wywodzące się z całokształtu kulturowego dziedzictwa, ale mające istotne wałory dla teraźniejszości. Miłośnicy tradycji mogą też znaleźć restauracje. piwiarnie i puby, gdzie "od wieków nic się nie zmieniło" (Auersbach Keller, Wierzynek, Ratisserie de I'Abbaye) oraz wyroby firm chlubiących się kilkusetletnią historią (Guiness, Meissen). Celem "tradycyjnego" image, jest wyjście naprzeciw pewnym konsumpcyjnym preferencjom, ale także - jak to ma miejsce w przypadku banków czy ubezpieczycieli - podkreślenie wieloletnich doświadczeń i umiejętności przystosowawczych. Antytezą tradycjonalnej tożsamości jest orientacja na nowoczesność. Muszą ją stosować przedsiębiorstwa nowe, które - w przeciwielistwie do już znanych na rynku - nie mogą bazować na koncepcjach już wielokrotnie wykorzystywanych. Nowoczesność może wykorzystywać atuty z wiązane z cechami produktu, nowoczesną technologią (Microsoft, Medu'onic, WorldCom), ale akcentować także osiągalny dzięki produktom styl życia ("Renault to nowy styl życia", "Poznaj smak swobody"). Jak przekonuje IKEA "Każdy znajdzie u nas dla siebie coś odpowiedniego: rodzice i dzieci. Posiadanie mebli nie ma nic wspólnego z przymusem: każdy jest projektantem i kreatorem własnego świata, w którym nie ma złych wyborów"". W przesłaniu tym odnajdujemy już wspomnianą, charakterystyczną dla współczesnego marketingu skłonność do sprzedawania mitów. Nie sprzedaje się już produktów zaspakajających realne potrzeby, lecz np. szanse przeżywania pełni życia. Taką mitologiczną tożsamość kreują między innymi West Lights, Sony, Benetton. Benetton aranżuje także kierunek będący też przeciwstawieniem utrwalonej w wielu branżach strategii "Made in [... j" zwanej też "strategią kraju pochodzenia". Różne przyczyny powodują, iż pewne produkty wytwarzane w niektórych krajach cieszą się doskonałą opinią. Wyroby japoliskiego przemysłu elektronicznego, francuskie kosmetyki, dmlskie piwa, (a tym samym i ich producenci), uzyskują z tego powodu konkurencyjną przewagę. Wykorzystywanie tego zjawiska dla kreowania tożsamości firmy dobrze ilustruje dewiza Seata: "Niemiecka technika, hiszpański temperament". Skuteczność opcji "Made in [... J" zależy od produktu, kraju wytwarzania i docelowego rynku. Pomijając preferencje konsumentów w krajach slabo rozwiniętych, można łatwo dowieść, że omawiany, "akwizycyjny efekt" można najłatwiej zaszczepić na rynku krajowym ("dobre bo polskie", "prawdziwie amerykański produkt"). Decyduje o tym głównie narodowy lub lokalny patriotyzm. Dlatego niekiedy się twierdzi, że tożsamość oparta na country oj origine jest pozostałością podzielonej Europy. Tożsamość Benettona ma temu zaprzeczyć, podobnie jak strategia II W. Wagner. C. Vierboom, Mylhclljol'scJumg - eili kollsll'llktiver Weg ZUI' Markcllposiliolli- 1'11111:. Kohl 1990, cyt. za D. Kastcnow, Nowy warke/ing w praklyce, PWE, Warszawa 19%, s. 150.

10 I Jerzy Al/kom "Mad e in Europe", Dewiza "United Colors" jest pochodną ludy stycznego poglądu o kosmopolitycznym świecie, wizji globalnej wioski, zamieszkalej przez ludzi różnych ras, połączonych więzami globalnego braterstwa, Literatura Anlonoff R" Me/hodell der lmage-ges/allltllg fiir UII/emehmell ltlld Orgallisatiollell, Verlag W, Girardel, Essen 1975, Birkigl K" Sladler M,M" Corporate ldentily Gnmdlagell FUllkliollell, Fallbeispiele, Verlag Modeme Induslrie, MUnchen 1980, Camp R" Compelilive Bellchmarkillg: Xerox's Powerful QI/alily Tool [w:] MarkilIg Toral Quality HappelI, F, Caropreso (red,), The Conference Board, New York 1990, Huberl K" Image, czyli jak być gwiazdą lia ryliku, Businessman Book, b,d,w, Kneip K" Managemelll by Corporale ldenlily, BDW Delllscher Kommllnikalionsverhand c, V" Hannover 1978, cyt. za: ],P. Klage, Corporale IdeIIIity im Kredilwesell, Delltscher Uniwersitiits, Verlag, Wiesbaden Klage LP" Corporale Idelllily im Kredilwesen, DeulScher Uniwersiliils, Verlag, Wiesbaden Obl6j K" Slralegia sl/kcesufirmy, PWE, Warszawa Obl6j K., Sosnowski M., KOllkl/rellcja i slralegiafirm, "Masler of Business Administralion" 1997, nr 4. Peters M., Diellstleistungsmarketiflg jn der Praxis. Am Beispiel ei1/s Messeu"ternehmeJJs, Deulscher Uniwersit"IS Verlag, Wieshaden Tkaczuk J 't Rachwalska J" Wszystko jest obrazem... Kształtowanie wizenmkufirmy, "Markeling i Rynek" 1997, nr 5, Wagner W" Vierboom C., Mythelljoschung - ein kollstruktiver Weg zltr Markenpositioni rung, K6Jn 1990, cyt. za: KasIenaw, Nowy markelillg w praklyce, PWE, Warszawa 1996, Walleck S.A" O'Halloran DJ., Leader C.A " Bellchmarkillg World - Class PerformalIce, "The McKinsey Qualerly" 1991, nr I, Company Image and Posltloning The simplest descriplion of corporale identily is Ihat it is a complex of properlies which, in a similar way. differentiates companies erom other companies and I above 011. from their competitors. Corporate identity i5 sometimes defined as lhe goals, content and forms of wark thal can be presenled on external fields.!t is very often idenlified with corporate image, but this i5 a misunderstanding. A company's image 1S how its identity is reflected in lhe surrounding environment. A company's identily 'makes' iłs image. which i5 a reaction of targel groups. Corporate identity and corporate image construction are among the basic strategies of firms. The goni of thcse strategies is to establish and maintain a competitive position inside a defined market segment. There is a feedback belween identity and slralegy, Corporate identity and corporate image construction are halit a procedure and a demonstrntian af a firm's position.

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje produkt, marka 2. Dwojakie spojrzenie na markę; 3. Postawa wobec marki; 4. Tożsamość marki 5. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY I MARKI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY I MARKI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU Katowice, data 25.11.2010 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY I MARKI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PLAN WYSTĄPIENIA Tożsamość a wizerunek firmy Elementy składowe i wyróżniki tożsamości Funkcje i rodzaje wizerunku System

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11

1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11 Spis treści Wstęp... 7 1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11 1.1. Interdyscyplinarność badań naukowych organizacji pozarządowych... 11 1.2. Cechy i funkcje organizacji pozarządowych...

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Marketing nowych technologii

Marketing nowych technologii Marketing nowych technologii dr Bartłomiej Kurzyk dr Bartłomiej Kurzyk Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania e-mail: kurzyk@kurzyk.pl WWW: www.kurzyk.pl 1 Cele Będziecie czuć i rozumieć rolę marketingu

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Cel, wizja, misja, wartości

Cel, wizja, misja, wartości Cel, wizja, misja, wartości NASZA STRATEGIA Cel, wizja, misja, wartości Kierujemy się jasną, długoterminową strategią. To fundament, który ułatwia nam podejmowanie właściwych decyzji, pozwala koncentrować

Bardziej szczegółowo

DEFINICJA RYNKU Wrzoska Balcerowicza

DEFINICJA RYNKU Wrzoska Balcerowicza DEFINICJA RYNKU Wg W. Wrzoska: rynek to ogół stosunków zachodzących między podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany. Tymi podmiotami są sprzedawcy i nabywcy, którzy reprezentują podaż, popyt, a także

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE MARKETINGOWE

OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA......to zespół warunków i czynników zewnętrznych, które decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa STRUKTURA UKŁADU RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA

MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA DZIEŃ OTWARTY W CENTRUM UŚMIECHU Chrzanów 24.10.2009 www.empiriamanager.com zarządzanie Zarządzanie firmą to dla nas budowanie wartości. To szukanie

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie i pozycjonowanie produktu. Jolanta Tkaczyk

Różnicowanie i pozycjonowanie produktu. Jolanta Tkaczyk Różnicowanie i pozycjonowanie produktu Jolanta Tkaczyk Różnicowanie produktu...działania zmierzające do ukształtowania znaczących różnic, pozwalających na wyróżnienie oferty przedsiębiorstwa wśród ofert

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Strategia marketingowa. Klucz do sukcesu

Strategia marketingowa. Klucz do sukcesu Strategia marketingowa Klucz do Marketing Po co jest dział marketingu w firmie? Sprzedaż Wprowadzanie nowych marek Opracowywanie materiałów reklamowych Organizowanie promocji sprzedaży Support dla działu

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny smak sukcesu.

Ekologiczny smak sukcesu. www.ecropolis.eu Ekologiczny smak sukcesu. Walory sensoryczne i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku żywności ekologicznej. Dr inż. Mariusz Maciejczak Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE mgr Filip Januszewski Wprowadzenie filip.januszewski@wsl.com.pl Katedra Ekonomii i Marketingu warunki zaliczenia obecności 2 Ewolucja zarządzania Planowanie krótkookresowe Planowanie

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Strategiczne planowanie marketingowe jest częścią ogólnego strategicznego planowania w. Istnieje ścisły związek między procesem planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r.

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r. Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding Otwock, 19 października 2012r. Którą wołowinę wybierzesz? A teraz? Czym jest branding? Branding

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Analiza otoczenia bliższego

Analiza otoczenia bliższego Analiza otoczenia bliższego Model 5 sił Portera Model 5 sił Portera Analiza sektora działalności poprzez zbadanie 5 czynników kształtujących jego atrakcyjność dla bieżących i przyszłych inwestorów: I.

Bardziej szczegółowo

C O M M U N I C A T I O N. Szanse i drogi. dobrej współpracy

C O M M U N I C A T I O N. Szanse i drogi. dobrej współpracy Szanse i drogi dobrej współpracy Stwarzanie nowych perspektyw Witamy w M.A.D. agencji nowych szans. Szanse przez partnerstwo M.A.D. jest niezależną i samodzielną agencją marketingu i reklamy, która od

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Otoczenie. Główne zjawiska

Otoczenie. Główne zjawiska Otoczenie Coraz bardziej rozległe (globalizacja, wzrost wymiany informacji) Różnorodne (wyspecjalizowane organizacje, specyficzne nisze rynkowe) Niestabilne (krótki cykl życia produktu, wzrost konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw Warsztaty: Niskie koszty a wysoka jakość Magda Ławicka Małgorzata Smolska Uniwersytet Szczeciński 14 kwiecień 2016

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji.

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Leszno, 11.05.2011 Protokół ze spotkania roboczego sieci Leszczyńskie Smaki z dnia 09.05.2011. w ramach projektu Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Opracowanie: Aneta Stosik Nowoczesna organizacja Elastyczna (zdolna do przystosowania się do potrzeb) wg P. Druckera Dynamiczna (Mająca umiejętność

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Miejscowość Ruda Śląska 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Firma PASJONACI SMAKÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM KANAŁY DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM KANAŁY DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI 1 ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM AUTOR: ŻANETA AUTOR: mgr PRUSKA inż. ŻANETA PRUSKA KSZTAŁTOWANIE KANAŁU DYSTRYBUCJI 2 Ćwiczenia 2 / Część 2 KSZTAŁTOWANIE KANAŁU DYSTRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI.

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI. Anna Jurek 133846 Izabela Sokołowska 133991 Gr. Pon. P godz. 15.15 Procesowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem- seminarium. Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego-

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji

Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji Model podejmowania decyzji 1. Analiza zasobów przedsiębiorstwa 2. Analiza rynków docelowych 3. Analiza ryzyka 4. Określenie celów ekspansji zagranicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfika produktów tradycyjnych na rynku żywności

Specyfika produktów tradycyjnych na rynku żywności Specyfika produktów tradycyjnych na rynku żywności Od kilku lat wyraźnie zauważa się modę na produkty regionalne, zainteresowanie taką żywnością znacznie wzrosło. Produkty tradycyjne to część polskiego

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

Marka regionu. (i jej pozycjonowanie) dr Magdalena Florek. m.florek@ae.poznan.pl

Marka regionu. (i jej pozycjonowanie) dr Magdalena Florek. m.florek@ae.poznan.pl Marka regionu (i jej pozycjonowanie) dr Magdalena Florek m.florek@ae.poznan.pl Zielona Góra, 15.12. 2008 marka czyli co? MIKSTURA CHEMICZNA? PEWNOŚĆ SIEBIE marka regionu strona funkcjonalna: konkretne

Bardziej szczegółowo

Model planowania marketingowego

Model planowania marketingowego Wprowadzenie Model planowania marketingowego 1. Gromadzenie informacji 6. Pomiar wyników Budowanie świadomości 7. Reklama i promocja 8. Tradycyjne środki przekazu 9. Public relations 10. Marketing interaktywny

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czym jest marketing? Marka. Podstawowe narzędzia marketingowe. Marketing-Mix dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 27 kwietnia 2015 r. Pytania na

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Do niedawna uwaga przedsiębiorców (funkcjonujących na rynkach zagranicznych lub zamierzających na nie wejść) skupiała się głównie na czynnikach

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-690 Nazwa modułu Marketing Międzynarodowy Nazwa modułu w języku angielskim International Marketing Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Benchmarking jako instrument klasyfikacji regionów europejskich. Dr inż. Adam Świda

Benchmarking jako instrument klasyfikacji regionów europejskich. Dr inż. Adam Świda Benchmarking jako instrument klasyfikacji regionów europejskich. Dr inż. Adam Świda WROCŁAW 6.09.007 Definicje benchmarkingu AUTOR LUB INSTYTUCJA R. C. Camp [Camp, 995] TREŚĆ DEFINICJI Benchmarking jest

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. Rozdział 1. Skuteczność i efektywność jako kryteria ocen ekonomicznych. 13

Wstęp... 7. Rozdział 1. Skuteczność i efektywność jako kryteria ocen ekonomicznych. 13 Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Skuteczność i efektywność jako kryteria ocen ekonomicznych. 13 1.1. Podejście komplementarne do interpretacji efektywności i skuteczności... 14 1.2. Efektywność jako

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Portfel strategiczny

Wykład 7. Portfel strategiczny Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 7 Portfel strategiczny Plan wykładu Idea portfela strategicznego Macierz BCG Macierz ADL Macierz McKinseya Model Portera Macierz Ansoffa Model

Bardziej szczegółowo

Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie. Grupa Raben

Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie. Grupa Raben Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie wartości w Grupie Raben Alina Dembińska Grupa Raben Krzysztof Pimpicki 4 Results Czym zajmuje się Grupa Raben? Grupa Raben Doświadczenie - 75

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21 Zarządzanie logistyką /Alan Harrison, Remko van Hoek. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 13 Wstęp 15 Podziękowania 17 Podziękowania od wydawcy 19 Jak korzystać z ksiąŝki 21 Układ ksiąŝki 25 Część 1.

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Strategia marki PGE Narodowy (skrót) Miejsce pozytywnej energii

Strategia marki PGE Narodowy (skrót) Miejsce pozytywnej energii Strategia marki PGE Narodowy (skrót) Miejsce pozytywnej energii Marka PGE Narodowy jest połączeniem dwóch dotychczas samodzielnie funkcjonujących i silnych brandów PGE oraz Stadion Narodowy. W komunikacji

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo