Wizerunek a pozycjonowanie przedsiębiorstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wizerunek a pozycjonowanie przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Jerzy Altkorn Katedra Marketingu Wizerunek a pozycjonowanie przedsiębiorstwa 1. Wprowadzenie Pozycjonowanie jest iłktem projektowania image przedsiębiorstwa i wartości przez niego oferowanych, lak aby klienci rozumieli i cenili to, co przed s iębiorstwo reprezentuje w porównaniu zjego konkurentami. P. KotleI' Zwiększanie się liczby podmiotów rynkowych, oferujących produkty o podobnej użyteczności, stwarza potrzebę wykorzystywania dodatkowych narzędzi marketingowych, pozwalających przedsiębiorstwu na jego od różnienie od konkurentów i ich rynkowej oferty. Inaczej mówiąc, niezbędne są działania, które pomogą mu w zajęciu rynkowej pozycji, sprzyjającej uzyskaniu konkurencyjnej przewagi. Służy temu proces pozycjonowania będący zbiorem działali, mających na celu nadanie przedsiębiorstwu pewnej tożsamości i pewnego obrazu w umysłach jego partnerów, tak aby dostrzegali oni jego szczególne cechy odróżniające je od innych przedsiębiorstw. W wielkich organizacjach. kreowanie tożsamości i wizel'llnku może być stosowane na wielu poziomach zarządzania. Dotyczy to nie tylko konglomeratów, ale także koncernów grupujących różne firmy (np. General Motors), których marki adresowane są do różnych segmentów rynku. Wizerunek firmy winien mieć jednak z założenia charakter monolityczny. Rozpatrzenie sprzężeń zwrotnych między wizerunkiem przedsiębiorstwa a jego pozycjonowaniem wymaga przede wszystkim uściślenia pojęć osobowości, tożsamości i wizerunku przedsiębiorstwa. Różni autorzy nadają bowiem tym pojęciom różne znaczenie i przypisują im różne stmktury1. J Zróżnicowane poglądy na powy'i.sze tematy uwierajq prace: R. Antonoff, Methoc/e1l ciel' Jmage -Ges/alumg fu,. U"tel'llelzmen lmd Orgallisatiom!ll, Verlag W. GirnrcJet, Essen 1975; K. Birkigt,

2 I Jerzy Altkom Nie wdając się w spory terminologiczne, przyjmijmy, że tożsamością będziemy nazywać zespól cech, które w istotny sposób odróżniają dane przedsiębiorstwo od innych, a zwłas zcza jego bliskich konkurentów. Tak rozumiana tożsamość organizacji to jej cele, treść i formy działania, które chcemy przekazać i utrwalić w otoczeniu. Inaczej formulując, mamy tu na myśli sposób, w jaki przedsiębiorstwo samo siebie rozumie. Tożsamość jest "sposobem, w jaki organizacja manifestuje swoją filozofię (czyli cele i treść) wobec otoczenia poprzez komunikację i zachowanie'" (czyli przez formy działania). Tożsamość przedsiębiorstwa jest więc dla niego czymś wewnętrznym. Jej oddziaływanie świadomie lub nieświadomie przebiega dwukierunkow0 3. Po pierwsze, jest ono skierowane do otoczenia zewnętrznego, rozwijając świadomość własnego,ja" (a ściślej "my")' zwła szc za wśród kierownictwa i pracowników. Tym samym wpływa na identyfikację personelu z przedsiębiorstwem oraz wiąże przyjęte wzory i standardy z działaniami jednostek, a ściślej interpretowaniem przez nie organizacyjnych strategii i ról. Po drugie, zadaniem tożsamości jest oddziaływanie na otoczenie zewnętrzne, całoś c iowa prezentacja przedsiębiorstwa, będącą rezultatem wewnętrznej spójności. Tak ukierunkowane działanie pozwala na osiągnięcie wielu korzy ś ci, a zwłaszcza: - przemianę filozofii przedsiębiorstwa w latwe do zidentyfikowania zasady zachowania (impulsy), - poprawę klimatu w firmie, - motywowanie pracowników, - spadek kosztów przez jednoznaczne zasady dzialania oraz racjonalizację wewnętrznej komunikacji, - wzrost wydajności przez wyższy poziom zadowolenia pracowników i ich motywacji oraz pewność przy podejmowaniu decyzji'. Nadrzędnym celem tożsamo ści jest zawsze zajęcie określonej pozycji na rynku, aby uzyskać dzięki temu konkurencyjną przewagę. Wybór i kreowanie tożsamości jest świadomie lub nieświadomi e wyborem docelowego rynku. O ile tożsamość jest pewnym zespołem atrybutów, które przedsiębiorstwo przekazuje otoczeniu, a zwłaszcza konsumentom, to wizerunek stanowi w tymże otoczeniu ich realną projekcję. Inaczej mówiąc, toż sa mość "produkując" wizerunek, pozycjonuje ją w świadomości otoczenia. W konsekwencji każde przedsiębiorstwo, niezależnie od tego czy chce, czy nie chce, ma pewien wizerunek w otoczeniu, ponieważ nawet brak wizerunku jest także jakimś wizerunkiem. M.M. Stadler. empora/e /dentily Gnl1ullageu FlInktionen. Fallbeispiele. Vcrlng Moderno Industrie, MUnchcn 1980; K. Hubert, Image. c?ylijak byt gwiai.dą 110 rynku, Business man Book, b.d,w,; I.P. Klage, Corporate ldelitity im Kreditwesell, Ocutschcr Uniwcrsitats, Verlag, Wiesbaden Tkaczuk, J, Rachwalska, Wszystko jest obrnz.em... Kształtowanie wizerunku firmy, Mi\r~ kcting i Rynek J997, nr 5. l M. Pctcrs, Diellsllc;slrmgsmarkefillg in der Praxis. Am Beispiel eill"" MesseWJlerllchmclJs. Deutschcr Uni vcrsitnts Verlag, Wiesbaden 1992, s Ibidelll, S. J40 i J4J.

3 Wizerunek a pozycjonowanie przedsiębiorstwa I Przedsiębiorstwo tworząc własną tożsamość, kreuje narzędzia tworzące system oddziaływania na otoczenie. Są to: - postawa (corporate at/itude) obejmująca filozofię i misję działania, - system zachowań (corpomle behaviour), - system identyfikacji wizualnej (corporate design), - system komunikowania się Z otoczeniem (co/pora te co/jlullication)s. Stąd niektórzy autorzy rozumieją tożsamość firmy jako "centrałną strategię komunikacji przedsiębiorstwa". Pozycję przedsiębiorstwa na mapie percepcji audytorium odbiorców wyznaczają wszystkie konstrukty tożsamości, ale są one odzwierciedlane w wizerunku w zróżnicowany sposób. Przyczynami powstających rozbieżności mogą być komunikacyjna niesprawność, sytuacja przekazu, własne i cudze doświadczenia odbiorców, które powstają na tle kontaktów z przedsiębiorstwem, aktywność konkurentów, systemy wartości i interesy adresatów wizerunku i wiele innyc11. Obraz firmy o określonej tożsamości może się zatem różnić nie tylko w świadomości poszczególnych konsumentów, lecz także takich grup odbiorców,jak: kierownictwo, personel, akcjonariusze, banki czy dostawcy. Sens budowania tożsamości sprowadza się do tworzenia własnej indywidualności, dzięki której przedsiębiorstwo staje się "gatunkiem dla siebie". Niezbędne okazuje się w tym celu znalezienie pewnych wyróżników, które nawiązują do potrzeb i preferencji nabywców, a jednocześnie wyodrębniają obraz firmy od obrazu konkurentów. Odrębność jest wypadkową umiejętności wynajdywania cech wyróżniających, konkurencyjnych zagrożeli i dostępnych zasobów, czyli następ s twem poszukiwania miejsca w świecie chęci i możliwości. W teorii organizacji można wyodrębnić dwa podejścia do określania tożsamości. Podejście poznawcze traktuje tożsamość jako proces nawarstwiającej się samowiedzy o firmie. Jest to proces postępujący wewnątrz organizacji, który nie musi być inspirowany przez bodźce generowane przez rynek. Podejście fenomenologiczne połega na poszukiwaniu i definiowaniu cechy lub zespołu cech, które odróżniają daną jednostkę od innych, nadając jej w miarę możności niepowtarzalne piętno i związane z nim walory rynkowe. Czysto fenomenologiczną procedurę definiowania tożsamości można obserwować w firmach nowo zakładanych i podejmujących innowacyjne strategie. Ilustracją takiego podejścia pojawiającego się "w momencie narodzin" firmy bywają już same ich nazwy (Bank Rozwoju Rzemiosła, Centrum Nowoczesnych Technik) lub dewizy (Arthur Andersen- "People commllted to the future"). W pewnych przedziałach czasu oba podejścia działają jednak jako uzupełniające się subsystemy. Granice między "nami" a "nimi" nie są bowiem dane raz na zawsze i poddawane są stałym korektom poprzez oddziaływanie procesów innowacyjnych i imitacyjnych. Dynamika rynku wymusza bowiem konieczność stałego weryfikowania własnej tożsamości wobec zmiennego konkurencyjnego s K. Kncip. Ma1lagemelll by Corporate Jdemily. BDW Dcutschcr Kommunikalionsvcrbnnd c.v., Hnnnovcr J 978, cyt. za: J.P. Klagc, op. cit., s. 18.

4 I Jerzy Altkom otoczenia, niezależnie od tego czy firma jest liderem czy jednym z licznych naśladowców. Kreowanie tożsamości jest tym samym procesem ciąglym. 2. Tożsamość a strategie przedsiębiorstw Między tożsamością a strategią (strategiami) przedsiębiorstwa mają miejsce sprzężenia zwrotne. Z pewnego punktu widzenia strategie to nic innego jak zbiór metod służących budowaniu, utrwalaniu i redefiniowaniu tożsamości. Stosowane strategie informują otoczenie "jacy jesteśmy i jakimi chcemy być". Oznacza to, że tożsamość przedsiębiorstwa wyznacza połe wyboru strategii, a realizowane strategie weryfikują tożsamość. Niezgodność strategii z tożsamością podważa jej wiarygodność, zgodność potwierdza ją i utrwala. Jak słusznie stwierdza K. Oblój przedsiębiorstwo może sk ierować swoją tożsamość "do odbiorcy, starając się jak najlepiej zaspokoić jego potrzeby lub przeciwko konkurentom, starając się ich zdominować. Zawsze oba te komponenty występują, ale któryś z nich jest dominujący"6. Formowana tożsamość może oczywi ś cie ześrodkowywać się na wybranym wyróżniku lub nawiązywać do całego łańcucha wartości. Strategiczna orientacja będzie jednak zawsze wpływać na koncepcję uzyskiwania konkurencyjnej przewagi. Organizacje preferujące strategie skierowane przeciwko konkurentom, s kłaniają się do budowania swojej tożsamości na podstawie porównań z rywalami. Przykładem takiej opcji jest Avis - druga co do wielkości światowa "wypożyczalnia" samochodów. Dewiza Avisa "We try harder" ("bardziej się staramy") jest skierowana przeciwko "numerowi pierwszemu" - Hertzowi'. Natomiast firmy ukierunkowane raczej na odbiorców, konfrontują własną tożsamość z tożsamości ą uznawaną za ideałną w kontekście docelowego rynku. Ilustrują to słogany niektórych banków: "Z Barklays jesteś na wybranej pozycji" (Barclays Bank), "Tu liczy się człowiek" (Royal Bank of Scotland). American Express informuje potencjalnych użytkowników swych kart kredytowych, że "Członkostwo jest przywilejem". Klienci prz ychodzą więc w poszukiwaniu tych przywilejów. Oczywiście przy wyborze dowolnej orientacji najważniejsze jest zawsze rozpoznanie, jakie atrybuty oferty są dła konsumentów najistotniejsze. Tożsamość przedsiębiorstwa może być wykorzystywana do uzyskania przewagi konkurencyjnej na różnych polach. Podstawowymi obszarami rynkowej rywalizacji jest najbliższa konkurencja i gałąź produkcji czy usług. Najłatwiej 6 K. Obl6j I M. Sosnowski. KOllklmmcja i Slflltegia/irm, "Master ar Business Administration" 1997,or4. 7 Ideę tę znakomicie rozwijają reklamy Avisu tłumaczące. iż "kiedy jesteś tylko numerem 2, musisz bardziej się starać". "Mala ryba musi slale być w ruchu. Duża nigdy nie przesianie starać sic ją oskubać. Avis wszystko wie o problemach malej ryby. Jesteśmy tylko numerem 2 w wypo życzaniu samochodów, Gdybyśmy s ię bardziej nic starali zostalibyśmy pochłonięci. Nie ma dla nas wytchnienia [..,]. Ale ponieważ nic jeste ś my dużą rybą po przyjściu do naszego biura nic będziesz czul się jak sardynka.

5 Wizerunek a pozycjonowanie przedsi~bio"slwa I można zatem porównywać tożsamość organizacji o podobnym profilu asortymentowym i funkcjonalnym. 3. Obiekty odniesienia Porównywanie wyróżników własnej tożsamości z wyróżnikami innych uczestników branżowego rynku (a zwłaszcza wzorami f01mowanymi przez liderów) jest podejściem relatywnie najbardziej oczywistym. Zależnie od właściwości branży, skali działania przedsiębiorstw i dostępności informacji komparatystyka może odnosić się do rynku lokalnego, ale i uwzględniać koncepcje stosowane w wymiarze światowym. Analiza konkurentów w danym sektorze przestaje jednak wystarczać w miarę poszerzania asortymentu, zwiększania skali dzialalności i umiędzynarodowiania rynku zbytu. Badanie lańcucha przymiotów wytwórców podobnych dóbr i usług ustępuje wtedy stopniowo miejsca porównywaniu wskaźników przewagi firm z różnych gałęzi. Bada się wtedy, funkcję po funkcji i wyróżnik po wyróżniku, osiągnięcia doskonalych firm o różnych specjalnościach. W przypadku wielkich koncernów staje się to zasadą. Tak np. Xerox - poza badaniem bezpośrednich konkurentów - porównywał się z L. L. Bean w sferze procedur dystrybucji, z Procter & GambIe - w dziedzinie marketingu i z Florida Power and Light - z punktu widzenia procesu osiągania jakości. Zebrano również cenne obserwacje z innych firm, a dła każdej funkcji ustalono wymierne cele'. Potrzebę stosowania takiego benchmarkingu dobrze uzasadni! jeden z dyrektorów Motoroli: "Im dalej odbiegamy w porównaniach od naszej branży, tym bardziej jesteśmy zadowoleni. Dążymy bowiem w końcu do wyższości konkurencyjnej, a nie po prostu do dorównania konkurencji"9 Istnieją dwa podstawowe sposoby kreowania odrębności przedsiębiorstwa. Najlepszą gwarancją powodzenia jest znalezienie na rynku takiej korzystnej pozycji, której nie zdołała wcześniej zająć inna organizacja. Tezę tę należaloby oczywiście relatywizować, uwzględniając asortymentową i funkcjonalną specjalizację. Tak czy inaczej budowanie firmowej osobowości nawiązuje wówczas do strategii rynkowej niszy. Jej wykorzystaniu szczególnie sprzyja zaistnienie tzw. warunków przełomowych. Mogą one powstawać pod wpływem rewolucji technicznych, rewolucji obyczajowych, zmian ustrojowych i innych. Warunki takie zaistnialy np. na rynkach Europy Środkowowschodn iej w wyniku ustrojowej transformacji i związanych z nią procesów prywatyzacyjnych. Powstające na tym tle okazje dostrzegłi przedsiębiorcy, którzy stworzyli między innymi sektol' usług dla rozwijającego się biznesu. Druga możliwość - charakterystyczna dla rynków już rozwiniętych - to utrwalenie w umysłach odbiorców przekonania o "inności" przedsiębiorstwa. 8 R,C. Camp, Competitive Bellchmarking: Xerox's POWCljitl QltaWy Tool [w:] MarkiJlg rollll QUI/lity {-[I/PPOIl, pod red. F. C.ropre,o,The COllferellee Bo.rd, New York 1990, s S.A.Wallcckt, D.J. O' ~Ialloran, C.A. Leauer. Bcnclimarking WarliJ - Class PClforl/iallce, "Tlle McKi"sey Qunłcrly" 1991, nr I, s. 10.

6 I Jerzy A/tkam Przy wyborze wskaźników tożsamości celowe jest przestrzeganie kilku zasad, Po pierwsze, cechy tożsamości powinny być łatwo czytełne dla adresatów, jako nośniki istotnych korzyści, Chociaż ich unikalność jest oczywiści e najbardziej pożądana, wystarczająca może się okazać także koncepcja odmiennego dostarczania korzyści już znanych, Takie rozwiązanie zauważamy nie tylko w przemysłach mechanicznych i elektronicznych zegarków, wytwarzających przyrządy, które inaczej zaspokajają tę samą potrzebę mierzenia czasu, łecz także w różnych przed się biorstwach handlowych, które dostarczają takie same towary za pomocą ró żny ch systemów dystrybucji. Po drugie, zgodnie z postulatem wyboru rynków o zadowalającej pojemności, wyróżniki muszą być ważne dla różnych grup konsumentów. Inaczej mówiąc, należy rozważyć jak liczni konsumenci. skłonni będą za dane wyróżniki zapłac ić, Warunek ten nabiera szczególnego znaczenia jeśli przedsiębiorstwo działa na rynku mię dzynarodowym i penetruje wciąż nowe segmenty o zróżnicowanej sile nabywczej, odmiennych uwarunkowaniach cywilizacyjno-kulturowych i innycll. Po trzecie, wyróżniki tożsamości winny w miarę możności wykazywać odporność na naśladowcze działania konkurentów eksponujące te same czy podobne (np, bank nastawiony na obsługę rolników, naj szybszy dostawca pizzy, fryzjer umożliwiający komputerowe przymiarki fryzur i in,), Po czwarte, ni ezbędne jest nastawienie nie tyłko na teraźniejs zość, ale i oczekiwane zmiany przyszłości owe (nowe produkty, inne formy komunikacji z rynkiem, dynamika konkurencji in,). Po piąte, aby eksponowane atrybuty stały się skuteczne muszą zostać uznane za wiarygodne w związku z czym zawarte w ich obietnice winny być konsekwentnie potwierdzane faktami. Image ka żdej organizacji, powstaje bowiem ostatecznie w wyniku kumulacji do ś wiadc zeń partnerów wyniesionych ze wzajemnych kontaktów. Liczba wyróżników kon s tytuujących "inno ść" ma duże znaczenie promocyjne, Im wyróżniki są liczniejsze, tym tożsamość przedsiębiorstwa staje się mniej klarowna, Id ea łem jest zajmowanie w konsumenckiej percepcji pozycji lidera, ukonstytuowanej na podstawie jednego wyrazistego kryterium, Przykładami takiej strategii są tacy liderzy, jak Mc Donald' s, Sony czy American Express. Jedyna niepowtarzalna cecha jest jednak swoistym mitem. Tożsamość nie bywa następstwem "wył ącznie" niezawodności produktu, atrakcyjnej ceny, wysokiej jakości czy ekskluzywności klienteli, lecz różnorodnych elementów, które składają się na ofertę. Projektując główn y wyróżnik przedsiębiorstwa, nie wolno też sądzić, jakoby jego treść można było zapełnić tylko sloganami odzwierciedlającymi menedżerskie chciejstwo, Psychologiczne pozycjonowanie firmy wymaga wyprzedającego dostarczania konsumentom do św iadczeń pr zekonywujących o reałnych wałorach oferty. Dopiero gdy przekonanie o konsumenckich korzyściach zostanie ugruntowane, tożsamość można prezentować i utrwalać za pomocą najbardziej charakterystycznego wyróżnika nadającego jej znamię unikalności. W obecnym przeinformowanym świecie odbiorcy najczę-

7 Wizerunek a pozycjonowanie przedsiębiorstwa I śc iej zapamiętują bowiem tę tylko firmę, która z uwagi na pewną cechę jest postrzegana na danym rynku jako "numer jeden". Chociaż tożsamość "wieloużytkową" uznaje się za mniej wyrazistą, znajduje ona uzasadnienie, jeśli na rynku działa kilku oligopolistów, których odbiorcy uznają za równie atrakcyjnych z punktu widzenia tego samego wyróżnika. Gdy konkurenci stają się w tym kontekście porównywalni, pojawia się potrzeba znalezienia jak gdyby dodatkowej niszy rynkowej. Konsumenci zaczynają bowiem poszukiwać produktu, który nie tylko legitymuje się "podstawową" cechą wyróżniającą, lecz może zapewnić nadto istotną zaletę (czy zalety) dodatkową. Przykładem takiego konkurowania między Mercedesem a Volvo, w "górnym" segmencie nabywców samochodów, jest lansowanie szwedzkich wyrobów nie tylko jako luksusowych, lecz także "najbezpieczniej szych" i "najtrwalszych". 4. Niektóre przesłania Chociaż tożsamość przedsiębiorstwa realnie powstaje na gruncie kompleksowej oferty, do jej utrwalenia w świadomości odbiorców służy pewne przesłanie, które często przybiera postać sloganu czy dewizy. "Bojowe zawołanie" przedsiębiorstwa może za wierać rzeczowe informacje (Kaufhaus - "Wszystko pod jednym dachem") lub sprowadzać się do formułki zawierającej bliżej niesprecyzowane obietnice korzyści, które można wielorako interpretować ("Coca-Cola to jest to"). W piśmiennictwie znajdujemy wiele prób systematyzacji przesłań tożsamości 10. Zapewne złożoność i wielowątkowość klasyfikowanej materii sprawia, że trudno je uznać za udane. Poprzestańmy więc na omówieniu podstawowych tendencji poszukiwania wyróżników. Najczęściej eksponowanymi cechami są korzyści związa ne z użytkowaniem produktu. W literaturze zawiera sięje zwykle w pojemnym pojęciu,jakości". Z kolei,jakość" staje się punktem wyjścia do dokonywania podziału na przedsiębiorstwa o orientacji cenowej i jakościowej. Jest to poniekąd rozróżnienie uniwersalne, ponieważ trudno znaleźć ofertę nawiązującą do dowolnego wyróżnika tożsamości, która - ze względów ekonomicznych - pomijałaby relację: cena - jakość. Psychologiczna celowość podkreślania jednej z powyższych orientacji bywa różna, a także dwuznaczna. Z uwagi na grożące negatywne skojarzenia w promowaniu firmy nie wolno bowiem użyć przymiotnika "tania". Lansować można jedynie sprzedaż po cenach "ekonomicznych" lub oferować,jakość po rozsądnej cenie" (Aldi, Low-Cost, Carrerour). Jakościowa orientacja jest tym samym zarezerwowana dla przedsiębiorstw nastawionych na potrzeby konsumentów zasobnych i poszukujących produktów mniej lub bardziej ekskluzywnych. 10 Por. np. K. Obl6j, Strategia sflkcesuji/'liiy, PWE, Warszawa 1994, s

8 I Jerzy Alrkorn W przypadku przedsiębiorstw wytwórczych, wyróżnianie przez jakość można eksponować,jakość eksploatacyjną" - będącą sprawdzianem wartości projektu wyrobu i prawidłowości jego wykonania - "jakość subiektywną" -determinowaną przez czynniki emocjonalne i estetyczne. Rola tych ostatnich jest szczególnie doniosła na rynkach dóbr konsumpcyjnych, które zaspakajają potrzeby wyższego rzędu. Rolls-Royce, Cinzano, Xerox, Sony, Dior to jedynie wybrane przykłady kultowych firm eksponujących różne elementy jakości. Niekiedy kupuje się zresztą raczej kult czy symbol, a dołączane do niego dobro nie ma większego znaczenia; przesłanką zakupu garnituru Armaniego, nie jest bowiem ochrona ciała przed zimnem. Emocjonalne determinanty nie mają natomiast większego znaczenia na rynkach przemysłowych, gdzie tożsamość buduje się na fundamencie innowacyjności, solidności i eksploatacyjnej jakości. Krupp, Hitachi, Komatsu, Ciba -Giegy są to liderzy pod względem posiadanej wiedzy, technologii, innowacji i relacji z klientami. Ważnym wymiarem tożsamości wytwórców wielu dóbr materialnych są usługi pomocnicze. Usługi stają się - niezależnie od jakości fizycznego produktu - coraz częściej podstawową przesłanką wyboru sprzedawcy. Zrozumienie tej potrzeby dobrze ilustruje dewiza: "IBM - znaczy serwis". Na rynkach przernysiowych niepodobna zbudować konkurencyjnej tożsamości pomijając oprogramowanie, kształcenie w eksploatacji produktu, konserwację i naprawy, punktualność dost~w i inne. Te ostatnie wymogi stały się podstawą przewagi konkurencyjnej światowych dostawców sprzętu budowlanego, Caterpillar i Komatsu, którzy dostarczają części zamienne do swoich wyrobów w dowolne miejsce na globie do 24 godzin. Wyróżnik "szybkości reakcji" jest jednym z najważniejszych w całym sektorze sług. Amerykańska Domino Pizza i jej liczni naśladowcy, zbudowali swoją tożsamość, dostarczając swój produkt do miejsca wskazanego przez klienta do 30 minut od momentu przyjęcia zamówienia. Opóźnienie oznacza dostawę bezpłatną. Szybkość obsługi to również ważny wyróżnik w handlu, usługach medycznych, usługach dla biznesu i całej branży "fast food". Nierozłączność wytwarzania i konsumowania usług uniemożliwia odrębne rozpatrywanie wyróżnika,jakości produktn" i wyróżnika "sposobu dostarczania", Ale wyróżniki te okazują się coraz częściej nierozdzielne na tych rynkach przemysłowych, gdzie obowiązuje system "dokładnie na czas". Warunkiem zapatrywaniajusl ill time jest trwała, wysoka jakość produkcji i dystrybucji. Przedsiębiorstwo, które pragnie uczestniczyć w takim systemie, musi stworzyć program zarządzuniajakością zapewniając, że produkty będą odpowiadały normom zanim opuszczą fabrykę, wtedy może zająć pozycję jedynego źródła zaopatrzenia w długookresowym układzie powiązań, w którym dostawca jest postrzegany jako przedłużenie firmy nabywcy. Tożsamość bywa też kreowana poprzez tak trudne do zdefiniowania wyróżniki,jak tradycja i nowoczesność. Decydują O tym między innymi data zaloże-

9 Wizerunek a pozycjonowanie przedsiębiorstwa I nia firmy, jej historia, specjalizacja i podatność na zmiany. Podkreślanie tradycji jest jednym ze sposobów włączania przeszłości do strategii konkurowania o nabywców. Lloyd, Thomas Cook, PZU, Baedeker czy "stare" europejskie banki, oferują na rynku swoją ponadwiekową solidność i pewność oraz normy i wartości wywodzące się z całokształtu kulturowego dziedzictwa, ale mające istotne wałory dla teraźniejszości. Miłośnicy tradycji mogą też znaleźć restauracje. piwiarnie i puby, gdzie "od wieków nic się nie zmieniło" (Auersbach Keller, Wierzynek, Ratisserie de I'Abbaye) oraz wyroby firm chlubiących się kilkusetletnią historią (Guiness, Meissen). Celem "tradycyjnego" image, jest wyjście naprzeciw pewnym konsumpcyjnym preferencjom, ale także - jak to ma miejsce w przypadku banków czy ubezpieczycieli - podkreślenie wieloletnich doświadczeń i umiejętności przystosowawczych. Antytezą tradycjonalnej tożsamości jest orientacja na nowoczesność. Muszą ją stosować przedsiębiorstwa nowe, które - w przeciwielistwie do już znanych na rynku - nie mogą bazować na koncepcjach już wielokrotnie wykorzystywanych. Nowoczesność może wykorzystywać atuty z wiązane z cechami produktu, nowoczesną technologią (Microsoft, Medu'onic, WorldCom), ale akcentować także osiągalny dzięki produktom styl życia ("Renault to nowy styl życia", "Poznaj smak swobody"). Jak przekonuje IKEA "Każdy znajdzie u nas dla siebie coś odpowiedniego: rodzice i dzieci. Posiadanie mebli nie ma nic wspólnego z przymusem: każdy jest projektantem i kreatorem własnego świata, w którym nie ma złych wyborów"". W przesłaniu tym odnajdujemy już wspomnianą, charakterystyczną dla współczesnego marketingu skłonność do sprzedawania mitów. Nie sprzedaje się już produktów zaspakajających realne potrzeby, lecz np. szanse przeżywania pełni życia. Taką mitologiczną tożsamość kreują między innymi West Lights, Sony, Benetton. Benetton aranżuje także kierunek będący też przeciwstawieniem utrwalonej w wielu branżach strategii "Made in [... j" zwanej też "strategią kraju pochodzenia". Różne przyczyny powodują, iż pewne produkty wytwarzane w niektórych krajach cieszą się doskonałą opinią. Wyroby japoliskiego przemysłu elektronicznego, francuskie kosmetyki, dmlskie piwa, (a tym samym i ich producenci), uzyskują z tego powodu konkurencyjną przewagę. Wykorzystywanie tego zjawiska dla kreowania tożsamości firmy dobrze ilustruje dewiza Seata: "Niemiecka technika, hiszpański temperament". Skuteczność opcji "Made in [... J" zależy od produktu, kraju wytwarzania i docelowego rynku. Pomijając preferencje konsumentów w krajach slabo rozwiniętych, można łatwo dowieść, że omawiany, "akwizycyjny efekt" można najłatwiej zaszczepić na rynku krajowym ("dobre bo polskie", "prawdziwie amerykański produkt"). Decyduje o tym głównie narodowy lub lokalny patriotyzm. Dlatego niekiedy się twierdzi, że tożsamość oparta na country oj origine jest pozostałością podzielonej Europy. Tożsamość Benettona ma temu zaprzeczyć, podobnie jak strategia II W. Wagner. C. Vierboom, Mylhclljol'scJumg - eili kollsll'llktiver Weg ZUI' Markcllposiliolli- 1'11111:. Kohl 1990, cyt. za D. Kastcnow, Nowy warke/ing w praklyce, PWE, Warszawa 19%, s. 150.

10 I Jerzy Al/kom "Mad e in Europe", Dewiza "United Colors" jest pochodną ludy stycznego poglądu o kosmopolitycznym świecie, wizji globalnej wioski, zamieszkalej przez ludzi różnych ras, połączonych więzami globalnego braterstwa, Literatura Anlonoff R" Me/hodell der lmage-ges/allltllg fiir UII/emehmell ltlld Orgallisatiollell, Verlag W, Girardel, Essen 1975, Birkigl K" Sladler M,M" Corporate ldentily Gnmdlagell FUllkliollell, Fallbeispiele, Verlag Modeme Induslrie, MUnchen 1980, Camp R" Compelilive Bellchmarkillg: Xerox's Powerful QI/alily Tool [w:] MarkilIg Toral Quality HappelI, F, Caropreso (red,), The Conference Board, New York 1990, Huberl K" Image, czyli jak być gwiazdą lia ryliku, Businessman Book, b,d,w, Kneip K" Managemelll by Corporale ldenlily, BDW Delllscher Kommllnikalionsverhand c, V" Hannover 1978, cyt. za: ],P. Klage, Corporale IdeIIIity im Kredilwesell, Delltscher Uniwersitiits, Verlag, Wiesbaden Klage LP" Corporale Idelllily im Kredilwesen, DeulScher Uniwersiliils, Verlag, Wiesbaden Obl6j K" Slralegia sl/kcesufirmy, PWE, Warszawa Obl6j K., Sosnowski M., KOllkl/rellcja i slralegiafirm, "Masler of Business Administralion" 1997, nr 4. Peters M., Diellstleistungsmarketiflg jn der Praxis. Am Beispiel ei1/s Messeu"ternehmeJJs, Deulscher Uniwersit"IS Verlag, Wieshaden Tkaczuk J 't Rachwalska J" Wszystko jest obrazem... Kształtowanie wizenmkufirmy, "Markeling i Rynek" 1997, nr 5, Wagner W" Vierboom C., Mythelljoschung - ein kollstruktiver Weg zltr Markenpositioni rung, K6Jn 1990, cyt. za: KasIenaw, Nowy markelillg w praklyce, PWE, Warszawa 1996, Walleck S.A" O'Halloran DJ., Leader C.A " Bellchmarkillg World - Class PerformalIce, "The McKinsey Qualerly" 1991, nr I, Company Image and Posltloning The simplest descriplion of corporale identily is Ihat it is a complex of properlies which, in a similar way. differentiates companies erom other companies and I above 011. from their competitors. Corporate identity i5 sometimes defined as lhe goals, content and forms of wark thal can be presenled on external fields.!t is very often idenlified with corporate image, but this i5 a misunderstanding. A company's image 1S how its identity is reflected in lhe surrounding environment. A company's identily 'makes' iłs image. which i5 a reaction of targel groups. Corporate identity and corporate image construction are among the basic strategies of firms. The goni of thcse strategies is to establish and maintain a competitive position inside a defined market segment. There is a feedback belween identity and slralegy, Corporate identity and corporate image construction are halit a procedure and a demonstrntian af a firm's position.

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług Monika Stoma Modele i metody pomiaru jakości usług Lublin 2012 2 Projekt okładki: Lubelski Dom Medialny Recenzent: dr hab. inż., prof. SGH Stefan Doroszewicz Copyright by Monika Stoma Wydanie II elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Organiczne albo mechanistyczne formy organizacyjne... 12

Rysunek 1. Organiczne albo mechanistyczne formy organizacyjne... 12 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 1 SPIS ILUSTRACJI:... 1 ROZDZIAŁ I. MARKETINGOWE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI FIRMY NA RYNKU... 3 1.ISTOTA I GENEZA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ FIRMY NA RYNKU KONKURENCYJNYM...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym. 1. Istota strategii marketingowej

II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym. 1. Istota strategii marketingowej 51 II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym 1. Istota strategii marketingowej Dynamika współczesnych rynkowych zmian sprawia, że coraz większe znaczenie przypisywane jest ich antycypowaniu

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział: Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Specjalność: Handel Zagraniczny Magdalena Długosz ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Związki segmentacji rynku i pozycjonowania z wartością przedsiębiorstwa (uwagi teoretyczne)

Związki segmentacji rynku i pozycjonowania z wartością przedsiębiorstwa (uwagi teoretyczne) Zeszyty Naukowe nr 729 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Katedra Marketingu Związki segmentacji rynku i pozycjonowania z wartością przedsiębiorstwa (uwagi teoretyczne) 1. Wstęp Celem publikacji jest

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN Ludosław DRELICHOWSKI Waldemar BOJAR Mariusz ŻÓŁTOWSKI ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN... każda książka jest dobra... z wyjątkiem źle napisanej... Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 5 Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących Redakcja naukowa: Maciej Trippner, Muzahim

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA. MAŁGORZATA SZLACHETKA (nr albumu 12 947)

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA. MAŁGORZATA SZLACHETKA (nr albumu 12 947) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA MAŁGORZATA SZLACHETKA (nr albumu 12 947) ROLA I ZNACZENIE TECHNIK MULTIMEDIALNYCH W DYNAMIZOWANIU DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Praca napisana w Katedrze

Bardziej szczegółowo

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego Zeszyty Naukowe nr 694 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Studium Doktoranckie Wydziału Zarządzania Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Barbara Bobińska* Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Potencjał konkurencyjny marki

Spis treści. Potencjał konkurencyjny marki Spis treści Wstęp...7 Rozdział 1 Jak marka buduje wartość firmy?... 11 1.1. Czym jest marka i jakie ma znaczenie?... 11 1.1.1. Marka ewolucja pojęcia... 11 1.1.2. Cztery poziomy marki...23 1.1.3. Rosnące

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy

Marketing międzynarodowy Marketing międzynarodowy - konspekt przedmiotu dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Cel wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem umiędzynarodowienia konkurencji

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja Projekt A 0211d2 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jolanta Stanienda Konsultacja MARKETING Szkolenie dla

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo