U c h w a ł a Nr Rady Gminy Sierakowice z dnia...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U c h w a ł a Nr Rady Gminy Sierakowice z dnia..."

Transkrypt

1 Projekt do pkt.6 U c h w a ł a Nr Rady Gminy Sierakowice z dnia... w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z preliminarzem wydatków na rok Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst w Dz.U. Nr 142 poz z 2001r z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz.230 z 1982r z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje: Zatwierdza się Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z preliminarzem finansowym na rok 2007, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 1 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 2

2 Załącznik nr 1 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008r ZałoŜenia profilaktyki w gminie Sierakowice. Zadania gminy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wynikają z art Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r, (Dz.U.Nr.35 poz. 230 z późniejszymi zmianami). Preambuła ustawy brzmi: Uznając Ŝycie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu, stanowi się co następuje: Trzeźwość obywateli to warunek moralnego i materialnego dobra narodu. Nie jest to problem wyłącznie poszczególnych osób chorych na alkoholizm i ich najbliŝszych. Jest to problem Państwa i Narodu jako troski o ogólne dobro materialne i moralne. Dlatego naleŝy dąŝyć wszelkimi siłami i moŝliwościami do zapewnienia społeczeństwu warunków do Ŝycia w trzeźwości. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych podyktowany jest nie tylko poczuciem obowiązku realizacji Ustawy, ale głównie poczuciem odpowiedzialności za dobro społeczne jakim jest zdrowie ludzi, poczuciem troski o zdrowie fizyczne i moralne kaŝdego obywatela. CEL PROGRAMU: 1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie gminy. 2. Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych. 3. Zmniejszenie indywidualnych zagroŝeń wynikających z naduŝywania alkoholu. 4. Zmniejszenie zagroŝeń ekonomicznych wynikających z naduŝywania alkoholu. 5. Ochrona przed przemocą i ubóstwem w rodzinach. 6. Zapobieganie patologii i dysfunkcji rodziny. 7. Profilaktyczne oddziaływanie wobec dzieci i młodzieŝy. 8. Edukacja dorosłych i grup zawodowych w diagnozowaniu choroby alkoholowej. 9. ObniŜenie śmiertelności i ryzyka zachorowań spowodowanych środkami zmieniającymi świadomość. 10. Zmniejszenie ilości wypadków śmiertelnych i uszkodzeń ciała spowodowanych pod wpływem alkoholu.

3 ZADANIA PROGRAMU (na podstawie art. 4 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r, (Dz.U.Nr.35 poz. 230 z późniejszymi zmianami). Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz udzielenie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej. W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz udzielania rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej gmina Sierakowice posiada: 1. Punkt konsultacyjny czynny codziennie w godzinach pracy od 8.00 do oraz w godzinach popołudniowych dla osób pracujących. Punkt mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na ul. Brzozowej w Sierakowicach. Przy Punkcie konsultacyjnym istnieje grupa dla osób współuzaleŝnionych. Zadaniem Punktu konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci). Zadaniem Punktu nie jest prowadzenie terapii czy psychoterapii osób uzaleŝnionych, leŝy to w gestii zakładów opieki zdrowotnej. Usytuowanie Punktu Konsultacyjnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest zamierzone z kilku względów. Po pierwsze z powodu realizacji wspólnego programu dotyczącego osób marnotrawiących środki pomocy społecznej. Niektóre osoby otrzymujące róŝnego typu świadczenia socjalne i pomocowe nie zawsze umieją racjonalnie gospodarować funduszami. Nie musi u nich występować zjawisko uzaleŝnienia (od alkoholu, papierosów, kawy, inne), ale posiadane środki wydatkowane są nieracjonalnie. Stąd realizacja programu mającego na celu wypracowanie odpowiedniego systemu wartości, wytyczania celów głównych, hierarchii potrzeb, racjonalnego myślenia. Kolejnym programem realizowanym wspólnie z GOPS-em jest program zmniejszający szkodliwość uzaleŝnień, tzw. HARM REDUCTION. Adresowany jest do podopiecznych GOPS-u, rodzin dysfunkcyjnych i innych potrzebujących. 2. Finansowanie przejazdów do ośrodków odwykowych i na terapię osobom podejmującym leczenie odwykowe poza gminą. Pokrywa się koszt przejazdu na podstawie przedstawionych biletów autobusowych. Osobom dojeŝdŝającym samochodem pokrywa się koszt paliwa w takiej cenie ile wynosi cena biletów autobusowych. Zwrot kosztów przejazdu moŝna uzyskać po przedłoŝeniu zaświadczenia z Ośrodka Odwykowego o uczestnictwie w terapii. 3. Poradnictwo prawne (bezpłatne) dla rodzin z problemem alkoholowym i przemocą - jeden raz w miesiącu.

4 4. Stały dyŝur członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych budynek przy ul. Ks. Bernarda Łosińskiego w Sierakowicach, piętro kaŝdy piątek od godz Podpisanie porozumienia z Izbą Wytrzeźwień w Słupsku na przyjmowanie osób nietrzeźwych z gminy Sierakowice. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieŝy realizowane w następujących formach: W programach dydaktyczno wychowawczych szkół na terenie gminy uwzględnienie tematyki z zakresu profilaktyki antyalkoholowej oraz stosowania innych środków zmieniających świadomość. Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieŝy w celu twórczego rozwoju i zagospodarowania czasu wolnego. W szkołach i placówkach oświatowo wychowawczych organizowanie róŝnego rodzaju konkursów zachęcających dzieci i młodzieŝ do zdobywania wiedzy na temat Ŝycia bez nałogów. Realizacja tematyki antyalkoholowej w szkołach przez specjalistów ds. profilaktyki. Realizacja programu profilaktycznego adresowanego do rodziców, w formie spotkań specjalistów z rodzicami uczniów. Zakup i udostępnianie fachowej literatury z zakresu patologii społecznej i uzaleŝnień. Współfinansowanie udziału dzieci i młodzieŝy w róŝnych formach wypoczynku i spędzania czasu wolnego. Publikowanie artykułów w prasie lokalnej związane z tematyką antyalkoholową i formami pomocy oraz dotyczące dysfunkcji rodziny. Współfinansowanie stałego podnoszenie kwalifikacji osób realizujących programy profilaktyczne. Udział w ogólnopolskiej akcji - Zachowaj Trzeźwy Umysł. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŝącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieŝy, organizacja spartakiad i imprez sportowych jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu bez uzaleŝnień oraz wzmacnianie osobowości. Utworzenie w Bibliotece gminnej księgozbioru z zakresu patologii społecznej i uzaleŝnień. Propagowanie czytelnictwa, podnoszenie wiedzy.

5 Stała współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w realizacji programów zmniejszających szkodliwość picia. Stała współpraca z Policją w przypadkach osób, które utraciły prawo jazdy z powodu nietrzeźwości oraz osób kierowanych na leczenie stacjonarne. Stała wymiana informacji. Działania w ramach Niebieskiej karty. Wspieranie instytucji i organizacji o zasięgu powiatowym, które swoją działalnością obejmują osoby z gminy Sierakowice. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów wynikających z naruszenia przepisów dot. reklamy napojów alkoholowych. Prowadzenie analizy i diagnozy problemów uzaleŝnień i przemocy na terenie gminy. Rejestrowanie ilości alkoholu na rynku i zaostrzenia kryteriów wydawania zezwoleń na prowadzenie handlu alkoholem poprzez współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Radą Gminy, Realizacja programu 1. Wójt Gminy powierza realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pełnomocnikowi Marii Karolak. 2. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest na terenie gminy inicjatorem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz orzeka o zastosowaniu, wobec osób uzaleŝnionych od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 3. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji w wysokości: - dla przewodniczącego komisji 124 zł brutto za jedno posiedzenie - dla członków komisji 93 zł za jedno posiedzenie

6 PRELIMINARZ FINANSOWY NA ROK 2008 LP RODZAJ ZOBOWIĄZANIA PLAN FINANSO WY RODZAJ ZOBOWIĄZANIA KOSZT PROGRAM Profilaktyka zapobiegania narkomanii 1. PRZECIWDZIAŁANIA , ,- NARKOMANII 2. PŁACE I POCHODNE ,- Wynagrodzenie pełnomocnika, instruktora terapii, sprzątaczki, palacza, inne umowy o dzieło Opinie specjalistyczne do sądu psychiatra i psycholog Poradnictwo prawne dla ofiar przemocy w rodzinie i dla rodzin dysfunkcyjnych Wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Profilaktyka dla młodzieŝy szkolnej i organizacji pozarządowych ,- Ogólnopolska kampania ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2.500,- Utrzymanie budynku przy ul. Ks. B.Łosińskiego w Sierakowicach ,- Adaptacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych i budowa podjazdu ,- WYDATKI BIEśĄCE I Spektakle profilaktyczne w szkołach 3.000, ,- ŚRODKI MATERIAŁOWE Zwrot kosztów przejazdu osób na terapię do ośrodków 3.000,- terapeutycznych Koszty realizacji programów terapeutycznych dodatkowych, pobyt stacjonarny w ośrodku terapeutycznym 2.000,- Udział 3 osób w Centrum Integracji Społecznej w Chmielnie ,- 4. DOTACJA DLA ORGANIZACJI POśYTKU PUBLICZNEGO I ,- Dotacja dla organizacji poŝytku publicznego i placówek oświatowych na realizację złoŝonych ofert na wykonanie lub powierzenie zadania w zakresie profilaktyki ,- PLACÓWEK OŚWIATOWYCH R A Z E M: , ,-

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku PROJEKT NR 1 w sprawie: uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit d oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIV/../13 Rady Gminy Pleśna z dnia GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PLEŚNA NA 2014 ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 Rady Miejskiej w z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu i harmonogramu rzeczowo - finansowego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Leśna

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 Załącznik do uchwały nr VI/26/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE Do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski Opracował Zbigniew Skawiński ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo