STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM na lata 2008-2014"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM na lata Łęczna 2008

2 WSTĘP ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO 1.1. Informacje dotyczące obszaru 1.2. Zarys sytuacji społeczno-demograficznej 1.3. Powiat jako organ prowadzący Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zakład Aktywności Zawodowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Placówki Oświatowe Powiatowy Urząd Pracy 1.4. Jednostki wspierające system Organizacje pozarządowe Świetlice socjoterapeutyczne ROZDZIAŁ 2. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO 2.1. Bezrobocie i ubóstwo Przyczyny bezrobocia Skutki bezrobocia 2.2. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego Przyczyny bezradności Skutki bezradności 2.3.Problemy osób starszych i niepełnosprawnych Problemy osób starszych Przyczyny niepełnosprawności Skutki niepełnosprawności 2.4. Uzależnienia: alkoholizm i narkomania Alkoholizm 1

3 Narkomania 2.5. Bezdomność Patologie społeczne i przestępczość Przestępczość ogółem Przestępczość wśród nieletnich Przemoc w rodzinie. ROZDZIAŁ 3. ANALIZA SWOT OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM ROZDZIAŁ 4. CELE STRATEGICZNE I KIERUNKI DZIAŁANIA 4.1. Bezrobocie i ubóstwo Cele strategiczne i kierunki działania Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego Cele strategiczne i kierunki działania Pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym Cele strategiczne i kierunki działania Problemy uzależnień i patologii społecznych Cele strategiczne i kierunki działania Doskonalenie systemu opieki społecznej w Powiecie Łęczyńskim Cele strategiczne i kierunki działania. ZAKOŃCZENIE 2

4 WSTĘP Przemiany polityczne i gospodarcze rozpoczęte na przełomie lat 80. i 90. charakteryzuje m.in. stały rozwój samorządności, jako podstawowej strategii usprawniania działań administracji publicznej w zakresie zarówno spraw bezpośrednio związanych z życiem i funkcjonowaniem ludności na danym terenie, jak też w rozwiązaniu konkretnych problemów obywateli. Przejawem tego procesu jest także wprowadzona w życie w 1999 r. reforma administracyjna kraju polegająca m.in. na stworzeniu nowego powiatowego szczebla samorządowego. Reforma ta spowodowała głębokie zmiany w strukturach organizacyjnych państwa rozpoczęły funkcjonowanie nowe instytucje i organy realizujące zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Nowy układ szczebli administracji publicznej stworzył konieczność rozpatrywania problemów o charakterze społecznym i gospodarczym w odmiennej perspektywie zarówno geograficznej, jak i czasowej. Dotychczasowe opracowania i kierunki działań wyznaczone w układzie gminno-wojewódzkim nie uwzględniały bowiem nowo utworzonego obszaru kompetencji samorządu powiatowego, któremu przypisano konkretne zadania uprzednio leżące w gestii dwóch w/w jednostek podziału administracyjnego. Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym z zakresu: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony i zapobiegania klęskom żywiołowym, przeciwdziałania bezrobociu oraz do aktywizacji lokalnego rynku pracy, promocji powiatu, utrzymania powiatowych urządzeń użyteczności publicznej, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zakres i typ kompetencji przypisanych samorządowi powiatu ma daleko idące konsekwencje dla systemu polityki społecznej, a zwłaszcza systemu organizacyjnego szeroko rozumianej pomocy społecznej. Szczegółowe zadania, za które w tej sferze ponosi odpowiedzialność samorząd powiatowy precyzuje przede wszystkim ustawa o pomocy społecznej oraz w odniesieniu do osób niepełnosprawnych ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Można wskazać trzy 3

5 grupy zadań określające miejsce i rolę samorządu powiatowego w systemie pomocy społecznej. Tak, więc powiat, poprzez działające w jego ramach, powiatowe centrum pomocy rodzinie: - odpowiada za prowadzenie szeregu specjalistycznych usług dla różnych kategorii potrzebujących; są to m.in.: stacjonarne usługi opiekuńcze, interwencja kryzysowa, informacja o prawach i uprawnieniach, pomoc uchodźcom, usługi z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, - odpowiada za opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej: rekrutuje, prowadzi i wspiera rodziny zastępcze; organizuje i prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze; wspiera w usamodzielnieniu wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych, - wspiera kadry gminnych ośrodków pomocy społecznej poprzez szkolenie oraz doradztwo metodyczne. Zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U z 2008 r. Nr 115 poz. 728.) zadaniem własnym powiatu jest opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną na poziomie społeczności lokalnej, jak i na poziomie rodziny i jednostki oraz konieczność wypracowania niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga systemowego i profesjonalnego diagnozowania problemów społecznych w skali powiatu. Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie Powiatu łęczyńskiego sporządzona została w oparciu o dane będące w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej oraz Ośrodków Pomocy Społecznej działających na terenie powiatu, danych uzyskanych ze Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Lublinie, instytucji i organizacji współpracujących z Centrum W oparciu o diagnozę opracowano strategię rozwiązywania problemów społecznych na najbliższe lata. Dziś można bowiem stwierdzić, że uczestniczymy w przejściu od modelu pomocy społecznej, którego zasadniczą funkcją było udzielanie przede wszystkim wsparcia finansowego, do modelu nastawionego na wzmocnienie postaw aktywnych oraz wspieranie osób i rodzin zgłaszających się o pomoc w rozwiązywaniu problemów. Zawdzięczamy to 4

6 rozwojowi różnego rodzaju usług dla różnych grup beneficjentów, poradnictwa prawnego, psychologicznego, terapii i wyspecjalizowanej pracy socjalnej. Praca socjalna stanowi istotny element pomocy społecznej w dobie pogłębiającego się deficytu nie tylko finansowego, ale również aksjologicznego - to właśnie ta forma profesjonalnej aktywności służb społecznych nabiera szczególnego znaczenia. Efektywność podejmowanych działań pomocowych uzależniona jest w dużej mierze od świadomości skutków, jakie wywołują zarówno w krótkiej, jak i w dłuższej perspektywie, w skali jednostki, społeczności lokalnej i ponadlokalnej. Pomoc społeczna, polegająca na redystrybucji dochodu narodowego, której celem jest wsparcie finansowe obywateli znajdujących się poniżej minimum socjalnego, jako forma doraźna, wydaje się skuteczna. Jednak w szerszym wymiarze powoduje ona wytwarzanie postaw roszczeniowych, a niekiedy bierności u osób korzystających z tego typu pomocy. Praca socjalna może i powinna się więc jawić jako alternatywa w sferze rozwiązań operacyjnych. Systemowe podejście do rodziny powoduje, że dysfunkcje mające w niej miejsce nie są traktowane jako izolowane zjawiska dotyczące pojedynczych osób. Stąd, pomimo wielu różnych form pomocy skierowanych bezpośrednio na jednostkę, podejmowana powinna być praca z całą rodziną, gdyż zmiany w jej funkcjonowaniu stanowią szansę na to, że następne pokolenie nie zasili szeregów beneficjentów pomocy społecznej. Strategia rozwiązywania problemów społecznych zorientowana jest przede wszystkim na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną na terenie Powiatu łęczyńskiego oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej takimi jak: oświata, służba zdrowia, sądownictwo. Potencjałem dającym gwarancję poprawnej realizacji założeń strategii jest kadra pomocy społecznej. Jej kwalifikacje, predyspozycje, doświadczenie oraz umiejscowienie pracy w terenie posłużyło właściwej diagnozie i stanowi podstawę skutecznych rozwiązań istniejących trudności. Pojawienie się powiatu w systemie pomocy społecznej nie zmieniło jego istoty: podstawowa odpowiedzialność za realizowanie zadań z tego zakresu spoczywa na gminie. Natomiast rolą administracji powiatowej (powiatowych centrów pomocy rodzinie) jest 5

7 poprawa efektywności tego systemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gmin działających na obszarze powiatu dostępu do szeregu specjalistycznych usług, które z najróżniejszych powodów mają charakter ponadlokalny. Wzmacnianie kompetencji zawodowych kadr ośrodków pomocy społecznej podstawowej struktury organizacyjnej systemu pomocy społecznej. Szczególnym obowiązkiem nałożonym na powiat mocą ustawy o pomocy społecznej jest obowiązek opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Oznacza to, iż ustawodawca przyjął, że społeczny obszar powiatu jest właściwy, by w jego obrębie identyfikować czynniki generujące problemy społeczne i podejmować działania profilaktyczne i zaradcze. W fakcie, iż na obszarze tym działa administracja powiatowa oraz administracje poszczególnych gmin należy przede wszystkim widzieć podstawowa zasadę podziału zadań między głównymi podmiotami społecznymi. W tym kontekście zadanie opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych trzeba rozumieć jako zadanie wypracowania pewnego planu ich współdziałania, które odpowiadając społecznej i gospodarczej specyfice obszaru powiatu ma na celu poprawę zaspokojenia potrzeb jego mieszkańców, w szczególności tych, których owe problemy dotykają. Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną (zarówno na poziomie społeczności lokalnej, jak i na poziomie rodziny i jednostki), a także konieczność wypracowania niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga profesjonalnego i systemowego diagnozowania problemów społecznych w skali powiatu. 6

8 Opracowanie niniejszej strategii było wymogiem dwóch regulacji prawnych. Ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która w art.19 mówi: Do zadań własnych powiatu należy: 1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, którym celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami oraz Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w art. 9 ust. mówi: Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy: 1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach. Zapisy niniejszej Strategii są jednocześnie spójne z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, według którego dysponowane będą w Polsce środki Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracji państwa. Założenia strategii są zgodne z: - Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata , - Strategią Rozwoju Kraju Narodową Strategią Spójności Narodowym Programem Zdrowia na lata Krajowym Programem Zapobiegania Narkomanii na lata Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego

9 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Łęczyńskiego na lata nie ogranicza się w swych zapisach wyłącznie do zadań realizowanych bezpośrednio przez instytucje powiatowe ( Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy). Strategia proponuje przede wszystkim zadania stanowiące wyzwanie dla całej społeczności lokalnej i wszystkich instytucji działających w sferze polityki społecznej w Powiecie łęczyńskim. Tak realizowana zasada partnerstwa i współpracy jest jednym z fundamentalnych elementów polityki strukturalnej Unii Europejskiej. 8

10 ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO. Budowa geologiczna i rzeźba terenu Powiat leży na pograniczu dwu odrębnych regionów geograficznych: północnowschodniej krawędzi Wyżyny Lubelskiej i południowo-zachodniego krańca Polesia Lubelskiego, na styku dwu jego podregionów: Pojezierza Łęczyńsko Włodawskiego oraz Obniżenia Dorohuskiego. Podłoże zachodnich krańców Powiatu Łęczyńskiego ( równiny, monotonny krajobrazowo obszar Płaskowyżu Łuszczowskiego), stanowią głównie miękkie margle i opoki z okresu mastrychtu, na których zalegają cienkie powłoki czwartorzędowych mułków i piasków. Dopiero w okolicach Łęcznej pojawiają się znaczne deniwelacje Łęczyńskiego Guza Kredowego, przez który od Ciechanek Łańcuchowskich do Spiczyna dokonuje przełomu rzeka Wieprz. Rzeka na tym odcinku meandruje w ciasnej dolinie o stromych zboczach. Południowo wschodnia część Powiatu łęczyńskiego obejmuje Obniżenie Dorohuskie ze skrytymi złożami kredy piszącej i miękkich margli pokrytymi mułkami i iłkami akumulacyjnymi. Jest to teren bagienno-torfowiskowy z licznymi rozlewiskami i podmokłymi łąkami. Na północ od rzeki Świnki rozpościera się Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. W krajobrazie Pojezierza przeważają rozległe płaskie równiny urozmaicone łagodnymi wzgórzami morenowymi, pagórkami kredowymi i gdzieniegdzie wydmami. Ich powierzchnia porośnięta jest licznymi zagajnikami i lasami, pośród których znajduje się wiele jezior, bagien i torfowisk. Jest to teren zbudowany z miękkich skał okresu kredowego, wyścielony morskimi osadami trzeciorzędu oraz rozległymi piaskami. Cały teren leży w obrębie Niżu Środkowoeuropejskiego na pierwszy rzut oka bardzo monotonnego, płaskiego krajobrazu. Jednakże wędrując po rozległej równinie dostrzega się wstęgi płynących wód, miejscami otoczone wysoka skarpa brzegową. Tu i ówdzie widoczne są wzgórza i pagórki wznoszące się swoimi ostańcami ponad płaskie równiny. 9

11 1.1. Informacje dotyczące obszaru Powiat Łęczyński stanowi jednostkę strukturalną województwa lubelskiego. W skład powiatu wchodzi gmina miejsko-wiejska Łęczna (stolica powiatu) oraz gminy: Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów i Spiczyn. Powiat łęczyński został utworzony w dniu 1 stycznia 1999 roku na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku. Powiat Łęczyński obejmuje obszar o powierzchni 636,7 km 2.( stan na r. wg danych GUS) Mapa nr 1. Powierzchnia Powiatu łęczyńskiego 1.2. Zarys sytuacji społeczno-demograficznej Ludność Powiatu łęczyńskiego stanowi osób, w tym kobiet i mężczyzn (patrz tabela nr 1, rysunek 1). 10

12 Tabela nr 1. Populacja powiatu Populacja powiatu Kobiety Mężczyźni Razem Źródło. Opracowanie na podstawie informacji z urzędów gmin. mężczyźni 49% kobiety; 51% W poniższych tabelach przedstawiono liczbę ludności w poszczególnych miastach i gminach Powiatu łęczyńskiego z podziałem na płeć ((patrz tabela nr 2,). Tabela nr 2. Ludność powiatu w gminach z uwzględnieniem płci Stan na dzień Gminy Cyców Ludwin Łęczna Milejów Puchaczów Spiczyn Kobiety Mężczyźni Razem Źródło. Opracowanie na podstawie informacji ze wszystkich gmin powiatu. Tabela nr 3. Prognoza liczby ludności do roku 2030 w Powiecie łęczyńskim w tys. Ludność Ogółem 59,3 60,3 60,9 60,7 59,8 Mężczyźni 29,3 29,8 30,1 30,1 29,7 11

13 Kobiety 30,0 30,5 30,8 30,6 30,1 Źródło. Opracowane przez demografów GUS. Jak wynika z zamieszczonych danych w Powiecie łęczyńskim do roku 2030 prognozuje się wzrost ogólnej liczby mieszkańców. Zasadniczo największy przyrost przewiduje się do roku Później liczba ludności zacznie maleć.( tabela nr 3) Rysunek nr 1. Liczba ludności Powiatu łęczyńskiego w 2007 r Cyców Ludwin Łęczna Milejów Puchaczów Spiczyn Tabela nr 4. Struktura wieku ludności w Powiecie łęczyńskim w latach Rok Liczba ludności Ogółem W wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym Ludność w wieku osoby % Osoby % osoby % nieprodukcyjnym na 100 w wieku produkcyjnym , , ,66 61, , , ,70 60, , , ,59 58,48 Źródło. Opracowanie na podstawie informacji ze wszystkich gmin powiatu. 12

14 Rysunek nr 2. Struktura ludności w powiecie w latach ,00% 64,87% 65,46% 66,31% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 23,47% 22,84% 22,10% 20,00% 11,66% 11,70% 11,59% 10,00% 0,00% w w ieku przedprodukcyjnym w w ieku produkcyjnym w w ieku poprodukcyjnym W strukturze ludności brak istotnych dysproporcji ilościowych między płciami, odsetek kobiet wynosi 51% ogółu mieszkańców całego terenu. Cały obszar jest słabo zaludniony. Stosunkowo dużą część stanowią mieszkańcy miasta Łęczna. Gęstość zaludnienia terenów powiatu wynosi 91 osoby na km 2, czyli jest mniejsza niż średnia gęstość zaludnienia na obszarze Polski, która wynosi 124 osoby na km 2.( rysunek nr 3) Rysunek nr 3. Gęstość zaludnienia w Powiecie łęczyńskim ( osób/ km 2 ) , , ,5 55,8 65,7 0 Cyców Ludw in Łęczna Milejów Puchaczów Spiczyn Struktura wiekowa mieszkańców badanego obszaru stanowi istotny element świadczący o kondycji demograficznej ludności. Wśród ogółu mieszkańców , czyli 66,31% to ludność w wieku produkcyjnym. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym 13

15 wynosi na całym obszarze , co stanowi 22,10% ogółu mieszkańców, natomiast liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wynosi 6687 osób, co stanowi 11,59% wszystkich mieszkańców obszaru. Wskazana wyżej dla powiatu tendencja tj. rosnący odsetek ludności w wieku produkcyjnym jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Na każde sto osób w wieku produkcyjnym zamieszkałych na terenie Powiatu łęczyńskiego przypada średnio 58,48 osób w wieku nieprodukcyjnym.( stan na r.) (tabela nr 4, rysunek nr7) Struktura wiekowa ludności w Powiecie łęczyńskim jest korzystna. Notuje się wysoki odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, szczególnie w mieście Łęczna. Istnieją jednak na terenie powiatu miejscowości, gdzie występuje proces starzenia się ludności. ( rysunek nr 5 i rysunek nr 6, rysunek nr 7 ) Rysunek nr 4. Struktura ludności w wieku produkcyjnym do ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w poszczególnych gminach powiatu w latach ( w procentach) 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% wiek przedprodykcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny Łęczna Puchaczów Ludw in Cyców Spiczyn Milejów 14

16 Rysunek nr 5. Przyrost naturalny na terenie Powiatu łęczyńskiego w latach Łęczna Puchaczów Ludw in Cyców Spiczyn Milejów Rysunek nr 6. Ruch naturalny ludności w Powiecie łęczyńskim w latach urodzenia żywe zgony Rysunek nr 7. Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 w wieku produkcyjnym w poszczególnych gminach Powiatu łęczyńskiego. Stan na koniec 2007 r. 15

17 ,87 72,08 60,77 56,2 60, , Łęczna Puchaczów Ludwin Cyców Spiczyn Milejów Z punktu widzenia strategii istotne są prognozowane zmiany struktury grupy przedprodukcyjnej, produkcyjnej oraz poprodukcyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców Powiatu łęczyńskiego. Porównanie takie prezentuje poniższa tabela. Tabela nr 5. Prognoza liczby ludności w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnymi i poprodukcyjnym. Ludność w wieku Przedprodukcyjnym 22,10 % 22,1 % 20,8 % Produkcyjnym 66,31 % 64,5 % 60,1 % Poprodukcyjnym 11,59 % 13,4 % 19,1 % Źródło. Opracowane przez demografów GUS. Prognozuje się, że do roku 2030 konsekwentnie będzie zwiększać się odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. Szczególnie dynamiczny wzrost nastąpi po 2015 r. Udział grupy produkcyjnej w liczbie mieszkańców będzie się stosunkowo zmniejszał na rzecz grupy poprodukcyjnej. Wszystkie opisane zmiany w grupie osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym będą wiązały się ze znacznym zmniejszeniem liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. Można także przewidzieć, że w końcowym okresie prognozy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym będzie bardzo zbliżony. Reasumując można powiedzieć, że struktura grupy produkcyjnej i nieprodukcyjnej ulegnie jedynie okresowej zmianie. W perspektywie najbliższych kilkunastu lat można spodziewać się zwiększonego dopływu absolwentów na rynek pracy. Tendencja ta zostanie 16

18 odwrócona dopiero około roku Duże zmiany dotyczyć będą natomiast pośredniego przesunięcia z grupy przedprodukcyjnej do poprodukcyjnej. W efekcie nastąpi znaczne postarzenie społeczności lokalnej. Nadal jednak średnia wiekowa będzie znacznie niższa niż średnia w kraju. Według danych ze Spisu Powszechnego w roku 2002 w Powiecie łęczyńskim z pracy najemnej utrzymuje się 46% aktywnych zawodowo, na własny rachunek pracuje 19,7%, z pozostałych źródeł utrzymuje się 33,6%. Na terenie Powiatu łęczyńskiego w 2002 r. działało 2975 podmiotów gospodarczych. Należy pamiętać, że podobnie jak całe województwo lubelskie, badany obszar cechuje się przewagą ludności zamieszkałej na wsiach, utrzymującej się z pracy we własnym gospodarstwie rolnym Powiat jako organ prowadzący Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało powołane Uchwałą Rady Powiatu w Łęcznej dnia 01 II 1999 r. Jest jednostką organizacyjną Powiatu łęczyńskiego realizującą zadania dotyczące: pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi, a wynikające w szczególności z: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących, ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji, ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej działa na podstawie: 17

19 1) uchwały Rady Powiatu Łęczyńskiego z 1 II 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą PCPR 2) ustawy z dnia 12 III 2004 r. o pomocy społecznej 3) ustawy z dnia 5 VI 1998r. o samorządzie powiatowym 4) statutu działalności PCPR Przedmiotem działań PCPR jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej należących do zadań własnych powiatu i zadań z zakresu administracji rządowej. Do zadań własnych Powiatu z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez PCPR należy: 1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka po konsultacjach z właściwymi terytorialnie gminami 2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa 3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych 4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców 5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych 6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo wychowawcze 7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu do życia 8) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem 9) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym 10) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia 11) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej 18

20 12) prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych 13) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach 14) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu 15) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 16) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych 17) sporządzanie sprawozdawczości z prowadzonej działalności oraz przekazywanie jej właściwym organom 18) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat z zakresu pomocy społecznej należą: 1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacenie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia 4) udzielanie cudzoziemcom pomocy, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej w zakresie interwencji kryzysowej 5) finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców nie wymienionych w art. 5 ustawy o pomocy społecznej 6) realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki 19

21 adopcyjno opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego Do zadań nie wynikających stricte z przepisów prawa ale realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej należy również pisanie projektów i pozyskiwanie środków w ramach POKL i innych funduszy międzynarodowych. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej Centrum może efektywniej wykonywać zadania i rozszerzać zakres swojej działalności w szeroko pojętej pomocy społecznej Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie należy w świetle art. 19 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728) do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat. Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Na terenie Powiatu łęczyńskiego funkcjonuje Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Kijanach. Placówka funkcjonuje od sierpnia 2005 r. i opieką obejmuje 35 dzieci w różnym wieku. Funkcjonuje w oparciu o Regulamin Organizacji zgodnie z którym Placówka dzieli się na trzy moduły: 1 Placówka socjalizacyjna Dom Dziecka 2 Placówka interwencyjna Pogotowie Opiekuńcze 3 Mieszkania Chronione WPO-W jest placówką socjalizacyjną zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie 20

22 znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Jest to placówka koedukacyjna. Na dzień r. przebywało tu 28 podopiecznych. WPO-W w Kijanach stale współpracuje z OPS-ami z terenu całego Powiatu łęczyńskiego, z Sądami Rodzinnymi, Kuratorami, z Policją, ze szkołami do których uczęszczają wychowankowie oraz z PCPR w Łęcznej. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kijanach działa od I 2004 r., dzięki środkom z funduszy budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubelskiego na rok Obejmuje opieką rodziny znajdujące się w różnego rodzaju kryzysach z terenu całego Powiatu łęczyńskiego. W skład Ośrodka wchodzą: - Dom Samotnego Rodzica i Ofiar Przemocy - Hotel - Punkt Charytatywny - Punkt Poradnictwa Rodzinnego Od I do XII 2007 r. w OIK przebywało 21 osób, w tym 8 rodzin i 13 dzieci. Pracownicy OIK w br. skupili się przede wszystkim na pracy indywidualnej z podopiecznymi i podejmowaniu działań zmierzających do uściślenia współpracy i wymiany doświadczeń oraz pozyskiwaniu żywności dla mieszkańców OIK. W ramach interwencji kryzysowej w 2007 roku 130 rodzin uzyskało pomoc rzeczową. 80 osobom udzielono informacji o prawach i uprawnieniach, skierowano do odpowiednich instytucji, do psychologa lub prawnika, udzielono pomocy rzeczowej, wpłynęło 21 podań. Osoby w kryzysie zgłaszały się najczęściej z prośbą o pomoc rzeczową w formie żywności Zakład Aktywności Zawodowej 30.I.2007 roku odbyło się uroczyste otwarcie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej. 21

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU Załącznik do Uchwały Nr XLVII/397/2008 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 grudnia 2008r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU NA LATA 2008-2015 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...4 1.1

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 Załącznik do: Uchwały Nr XXXVII/239/06 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 20 września 2006 roku STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Starogard Gdański 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Proces powstawania dokumentu... 4 1.1. Zespół Zadaniowy...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 LISTOPAD 2008 ROK

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016 Brzeszcze, październik 2010 r. Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1. Od

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA W JAŚLE JASŁO 2012 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MIASTA TARNOBRZEGA

STRATEGIA MIASTA TARNOBRZEGA Załącznik do Uchwały Nr XVIII/220/2008 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 lutego 2008 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA TARNOBRZEGA Dokument został opracowany przez pracowników Instytutu

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2015-2025

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2015-2025 Projekt GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2015-2025 Choczewo 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 1.1 Struktura dokumentu.4 1.2 Powiązanie Strategii z dokumentami strategicznymi 5

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gdów do roku 2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gdów do roku 2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GDÓW DO ROKU 2020 Załącznik do uchwały Nr... Rady Gminy Gdów z dnia... Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gdów do roku 2020 GMINA

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE MSZANA DOLNA

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE MSZANA DOLNA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/236/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27.03.2013 r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE MSZANA DOLNA na lata 2013 2020 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014-2020 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014-2020 (projekt) Kartuzy, 2015 Spis treści Wstęp... 4 Rozdział 1... 5 Podstawy prawne Strategii... 5 Rozdział 2... 6 Zgodność

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE...5. Krzysztof Leończuk EKONOMIA SPOŁECZNA. DEFINICJE, PRAKTYKA, CHARAKTERYSTYKA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM...

WPROWADZENIE...5. Krzysztof Leończuk EKONOMIA SPOŁECZNA. DEFINICJE, PRAKTYKA, CHARAKTERYSTYKA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM... SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...5 Krzysztof Leończuk EKONOMIA SPOŁECZNA. DEFINICJE, PRAKTYKA, CHARAKTERYSTYKA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM...6 Dorota Kędra-Ptaszyńska ANALIZA SEKTORA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 2 1. WPROWADZENIE Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2011-2015 jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 985/278/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 - projekt do konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R Warszawa, 2012 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT MARZEC 2013 Spis treści: Wprowadzenie strona 3 Diagnoza strona 10 Opis strona

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE KROŚNIE NA LATA 2011-2016

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE KROŚNIE NA LATA 2011-2016 Załącznik do uchwały Nr /2011 Rady Miasta Krosna Z dnia.2011 r. Urząd Miasta Krosna STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE KROŚNIE NA LATA 2011-2016 Krosno 2011 r. 1 Spis treści WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR VIII/56/2015 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. STAROSTWO POWIATOWE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO (WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE)

Bardziej szczegółowo