Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok."

Transkrypt

1 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. Wprowadzenie Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (tekst jednolity Dz,U, Nr 147 z 2002r. poz.147 z późniejszymi zmianami). Na mocy tej ustawy zadaniem własnym kaŝdej gminy jest realizacja działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Gmina z racji dysponowania największą wiedzą o lokalnych problemach, a takŝe o dostępnych zasobach podejmuje środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności. Problemy alkoholowe mają szczególne znaczenie wśród wielu problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju. Konsekwencje naduŝywania alkoholu dotyczą nie tylko samych osób pijących szkodliwie, ale często ofiarami naduŝywania alkoholu są członkowie rodzin osób pijących nadmiernie, a przede wszystkim dzieci i młodzieŝ, które cierpią z powodu picia rodziców. Działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych są działaniami długofalowymi, gdyŝ specyfika tej problematyki, uniemoŝliwia szybkie rozwiązania. Pomagać to znaczy nie tylko minimalizować skutki alkoholizmu, ale edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, uczyć radzenia sobie z trudną sytuacją, jak bez uŝywek rozładować napięcie i rodzącą się agresję. Pomagać to równieŝ znaczy wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, uczyć umiejętności mówienia nie w sytuacjach, gdy młody człowiek poddany jest presji otoczenia. W działaniach profilaktycznych waŝne jest wychowanie do trzeźwości, w którym obok przekazywania wiedzy na temat uzaleŝnień, istotną rolę odgrywa kształtowanie prawidłowych postaw Ŝyciowych i umiejętności społecznych, pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości, przekazywanie odpowiedniego systemu norm. I Diagnoza sytuacji w Gminie Trzebinia w aspekcie problemów alkoholowych. Obszar Gminy Trzebinia jest połoŝony na WyŜynie Śląsko-Krakowskiej w połowie drogi między Krakowem a Katowicami. W jego skład wchodzi miasto Trzebinia i dziesięć sołectw: Bolęcin, CzyŜówka, Dulowa, Karniowice, Lgota, Młoszowa, Myślachowice, Piła Kościelecka, Płoki, Psary. Powierzchnia wynosi 105 km 2. Gmina Trzebinia liczy ogółem 34,4 tys. mieszkańców, w tym ponad 20 tys. to osoby w wieku produkcyjnym. Główne problemy społeczne to bezrobocie, bieda, naduŝywanie alkoholu.

2 Szacunkowa skala problemów alkoholowych w Gminie Trzebinia Według szacunkowych danych, liczba osób uzaleŝnionych od alkoholu w danej społeczności wynosi 2-3% dorosłej populacji, co dla Gminy Trzebinia wynosi od 600 do 900 osób. Odpowiednio wylicza się następujące wskaźniki: -liczba osób dorosłych Ŝyjących w rodzinach alkoholowych: około 1200 osób( 4% dorosłej populacji). -liczba dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholowych: około 1400dzieci (4% ogółu populacji). -liczba osób pijących szkodliwie: około 2100 osób ( 6% dorosłej populacji). Komisariat Policji w Trzebini podaje, Ŝe do listopada 2008 roku dokonano pod wpływem alkoholu..przestępstwa. W okresie tym trzebińska Policja odnotowała. interwencji domowych, w wyniku których. rodzin zostało objętych procedurą niebieskiej karty, Do Ośrodka Profilaktyki i UzaleŜnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie z terenu Gminy Trzebinia zostało odwiezionych. osób pod wpływem alkoholu. Dzieci i młodzieŝ ucząca się w trzebińskich szkołach: - 12 szkół podstawowych uczniów - 3 szkoły gimnazjalne uczniów - 3 szkoły ponadgimnazjalne uczniów Funkcjonuje równieŝ Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy, do którego uczęszcza 177 uczestników zajęć, spośród których 76 uczestników mieszka na miejscu w internacie. Ankiety W maju 2005r. zostały przeprowadzone badania ankietowe skali problemów alkoholowych i innych zagroŝeń społecznych dla Gminy Trzebinia. Badania ankietowe obejmowały dorosłych mieszkańców Trzebini oraz uczniów klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjalnych i klas II szkół ponadgimnazjalnych. Dorośli mieszkańcy naszej gminy zapytani, czy oczekują od władz lokalnych działań słuŝących ograniczeniu problemów alkoholowych w 88% odpowiedzieli, Ŝe oczekują takich działań. Oczekuję takich działań % Nie oczekuję takich działań % Ankieterzy zadali młodzieŝy pytanie, czy w ogóle dostrzega problemy wynikające z naduŝywania alkoholu, a jeśli tak, to jak wysoko plasuje je w hierarchii zagroŝeń. Oto tabela wyników: 100% 80% 60% 40% 80% bezrobocie 54% narkomania 38% 34% 20% 0% alkoholizm wzrost przestępczości

3 Jak widać z danych w tabeli, zarówno alkoholizm jak i narkomania znajdują się wśród trzech największych, zdaniem młodzieŝy, zagroŝeń społecznych. Ankietowani zapytani czy warto podejmować leczenie uzaleŝnienia od alkoholu w 79%, odpowiedzieli, Ŝe warto. Mieszkańcy Trzebini zapytani: Czy wiedziałbym gdzie szukać pomocy, gdyby ktoś z moich bliskich miał problemy z alkoholem? - dali następujące odpowiedzi: 50% zdecydowanie 40% tak 38% 30% 39% raczej tak 20% 10% 0% zdecydowanie nie 14% 6% raczej nie trudno powiedzieć 3% 77% pytanych odpowiedziało, Ŝe wie gdzie szukać pomocy. Świadczy to o dobrej orientacji mieszkańców Trzebini w zakresie funkcjonowania instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych czyli, Ŝe wieloletnia praca w zakresie tworzenia lokalnej sieci pomocy daje wymierne efekty. Z badań ogólnopolskich wynika, Ŝe w szybkim tempie obniŝa się wiek inicjacji alkoholowej. PoniŜsza tabela przedstawia, jak to wygląda w szkołach Trzebini. W jakim wieku po raz pierwszy spróbowałeś alkoholu Szkoła podst. VI kl. Gimnazjum III kl. Szk. pogimn. II kl. Nie piłem jeszcze alkoholu 48 % 3 % 4 % mniej niŝ 9 lat 14 % 4 % 1 % lat 19 % 24 % 8 % lat 8 % 58 % 42 % lat Nie dotyczy 1 % 40 % Nie pamiętam 11 % 10 % 5 % Większość badanych uczniów z wszystkich grup wiekowych miała juŝ swoje pierwsze kontakty z alkoholem. Wielu z nich do 12. roku Ŝycia. Badania pokazują, Ŝe największy skok ilościowy, jeśli chodzi o spoŝycie alkoholu, następuje po przejściu do gimnazjum. Dlatego istnieje duŝa potrzeba adresowania nowoczesnych programów profilaktycznych do tej grupy wiekowej. Ankieterzy badali, jakie rodzaje alkoholu preferuje młodzieŝ. Spytali, jaki napój alkoholowy pili w ostatnim miesiącu*. PIWO WINO, KOKTAIL WÓDKA, LIKIER Szkoły podst. kl. VI Gimnazjum kl. III Szk. pogimn. kl. II 56 % 63 % 69 % 22 % 28 % 6 % 22 % 9 % 25 %

4 Najpopularniejszym napojem wśród uczniów trzebińskich szkół jest piwo (ok.60%). Ta tendencja utrzymuje się od wielu lat i świadczyć moŝe o traktowaniu przez młodzieŝ piwa nie jako alkoholu, lecz jako niegroźnego napoju orzeźwiającego. Dostępność alkoholu. Na napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo nie obowiązuje limit punktów sprzedaŝy. Na 75 punktów ustalonego limitu na sprzedaŝ napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% i powyŝej 18%, do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy(detal), wykorzystano 62 punkty ustalonego limitu. Na 70 punktów ustalonego limitu na sprzedaŝ napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% i powyŝej 18% do spoŝycia w miejscu sprzedaŝy (gastronomia), wykorzystano 21 punktów ustalonego limitu. Na jeden punkt sprzedaŝy napojów alkoholowych do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy o zawartości od 4,5% do 18% i powyŝej 18% przypada około mieszkańców. Zasoby umoŝliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i terapeutycznej: a/ Punkt Konsultacyjny dla osób uzaleŝnionych i ich rodzin oraz dla ofiar przemocy domowej w Trzebini ul. Narutowicza 10/6, dyŝury w godz środa - psycholog i prawnik - piątek - pedagog i prawnik Celem działania Punktu jest udzielanie wszelkich informacji osobom naduŝywającym alkoholu i ich rodzinom o moŝliwości podjęcia leczenia odwykowego, a przede wszystkim udzielanie pomocy doznającym przemocy domowej z zakresu wsparcia psychologicznego i pomocy z zakresu prawa. W punkcie dyŝurują specjaliści, którzy swoją wiedzą gwarantują udzielanie profesjonalnej pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują. b/ Punkt Konsultacyjny dla dzieci i młodzieŝy w Trzebini ul. Narutowicza 10/6 dyŝury psychologa i pedagoga w kaŝdy poniedziałek w godz Celem działania Punktu jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieŝy w rozwiązywaniu problemów, udzielanie im wsparcia w trudnych sytuacjach Ŝyciowych, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych i rodzinnych ora pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. c/ Grupy wsparcia dla osób współuzaleŝnionych 1/ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini, spotkania w kaŝdą środę od godz / w przychodni przy ul Grunwaldzkiej, spotkania w kaŝdą środę od godz Celem funkcjonowania grup wsparcia jest udzielanie pomocy przede wszystkim osobom, które mają w rodzinie kogoś, kto naduŝywa alkoholu oraz osobom doznającym przemocy domowej. Spotkania w grupie mają uświadomić istnienie problemu współuzaleŝnienia, zmienić aktywność Ŝyciową współuzaleŝnionych skupioną na sposobie picia partnera i jego zachowaniu, na aktywność słuŝącą zaspokajaniu własnych potrzeb Ŝyciowych i potrzeb dzieci. Osoby te otrzymują wsparcie i nabywają umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach Ŝyciowych.

5 d/ Grupa edukacyjno-motywacyjna skierowana do osób uzaleŝnionych bądź zagroŝonych uzaleŝnieniem, - spotkania z certyfikowanym terapeutą uzaleŝnień w kaŝdy wtorek od godz do w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini Alkoholizm to choroba, która rozwija się latami niepostrzeŝenie, tocząc organizm i psychikę człowieka oraz rujnując jego Ŝycie. Jednak sygnały świadczące o tym, Ŝe picie alkoholu staje się problemem pojawiają się duŝo wcześniej. Zadaniem prowadzącego grupę jest informowanie uczestników o chorobie alkoholowej i jej symptomach, uświadamianie istnienia problemu alkoholowego, identyfikacja z chorobą alkoholową, udzielanie informacji o moŝliwościach podjęcia leczenia odwykowego. e/ Poradnia Leczenia UzaleŜnień Trzebinia ul. Grunwaldzka (Przychodnia) poniedziałki psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzaleŝnień w godz środy terapia grupowa czwartki specjalista psychoterapii uzaleŝnień w godz Poradnia działa w oparciu o kontrakt z NFZ f/ Maratony terapeutyczne przeprowadzane raz na kwartał w Poradni Leczenia UzaleŜnień Maratony terapeutyczne są prowadzone przez certyfikowanego terapeutę uzaleŝnień. Mają one na celu umocnienie zachowań abstynencyjnych oraz rozpoznawanie problemów zagraŝających utrzymaniu abstynencji. PoniewaŜ podjęcie abstynencji nie oznacza, iŝ automatycznie znika chęć sięgania po alkohol, naleŝy wspierać osobę uzaleŝnioną w skutecznej obronie przed nawrotami picia. Trzeźwiejący alkoholik potrzebuje nauczyć się nowych sposobów postępowania w sytuacjach, które dawniej były rozwiązywane za pomocą alkoholu. g/ Grupy samopomocowe: - AA Nadzieja dla uzaleŝnionych przy Parafii Św. Barbary w Trzebini Krystynowie spotkania w kaŝdą sobotę o godz AA Wolność dla uzaleŝnionych przy Zakładzie Karnym w Trzebini spotkania w kaŝdą środę godz h/ Telefon zaufania czynny poniedziałek piątek w godz i/ Przeszkoleni nauczyciele-realizatorzy młodzieŝowych programów profilaktycznych: - programu profilaktycznego Elementarz, - programu psychoedukacyjnego Nasze Spotkania, - treningu zastępowania agresji (TZA) i/ Zespół Profilaktyki i Terapii Rodzin Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini, w którym są zatrudnieni: psycholog, certyfikowany instruktor terapii uzaleŝnień, konsultant do spraw przeciwdziałania przemocy domowej pracujący ze sprawcami przemocy domowej oraz specjalista pracy socjalnej do spraw przeciwdziałania przemocy domowej pracujący z ofiarami przemocy oraz współuzaleŝnionymi. j/ Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, która zatrudnia: 3 psychologów, 2 pedagogów, w tym 2 osoby posiadają przygotowanie w zakresie terapii psychopedagogicznej, 3 osoby są realizatorami Szkoły dla rodziców

6 Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (tekst jednolity Dz,U, Nr 147 z 2002r. poz.147 z późniejszymi zmianami). Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest kontynuacją zadań realizowanych w Gminie Trzebinia w poprzednich latach. Podstawowe strategie programu. 1.Zwiększenie dostępności terapii dla osób uzaleŝnionych i członków ich rodzin. 2.Zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa rodzinnego. 3.Realizacja profesjonalnych programów profilaktyki wobec dzieci i młodzieŝy. 4.Współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem uzaleŝnień i przemocy domowej. Zadania szczegółowe. I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu. 1.Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowane do osób uzaleŝnionych od alkoholu w celu: -zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego -podejmowania czynności zmierzających do wydania przez Sąd orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleŝnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce lecznictwa otwartego bądź stacjonarnego, ponoszenie kosztów sporządzania wywiadów środowiskowych u osób zgłoszonych o naduŝywanie alkoholu oraz sporządzania opinii przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w przedmiocie uzaleŝnienia od alkoholu. 2.Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzaleŝnionych i ich rodzin. 3.Dofinansowanie zajęć terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów psychoterapii uzaleŝnień w Poradni UzaleŜnień w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej skierowanych do osób uzaleŝnionych oraz współuzaleŝnionych. 4.Prowadzenie grupy edukacyjno-motywacyjnej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu i zagroŝonych uzaleŝnieniem. 5.Przeprowadzanie maratonów terapeutycznych z trzeźwiejącymi alkoholikami w celu umacniania zachowań abstynencyjnych. 6.Upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie alkoholowej. 7.Współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Prokuraturą, Sądem, Ośrodkami Leczenia UzaleŜnień, NZOZ Trzebinia. 8.Dofinansowanie udziału osób pracujących na rzecz uzaleŝnionych i ich rodzin w konferencjach, sympozjach i innych formach szkoleń związanych z podnoszeniem ich umiejętności i kwalifikacji. 9.Współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki UzaleŜnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do uzaleŝnionych od alkoholu bądź zagroŝonych uzaleŝnieniem.

7 10.DoposaŜenie placówki realizującej zadania lecznictwa uzaleŝnień m.in. w materiały biurowe, niezbędne wyposaŝenie oraz inne pomoce potrzebne dla prowadzenia zajęć terapeutycznych (według zgłaszanych potrzeb). 11.Wspołpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia w Krakowie. II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 1.Prowadzenie grup wsparcia dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz dla ofiar przemocy domowej, działających przy Ośrodku Pomocy Społecznej i przy Poradni UzaleŜnień w Trzebini. 2.Organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń w zakresie problematyki uzaleŝnień i przemocy w rodzinie, dla róŝnych grup społecznych i zawodowych. 3.Finansowanie i dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pomagania ofiarom przemocy w rodzinie, wdraŝania procedur interwencji wobec przemocy domowej, w zakresie pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych, zajęć socjoterapeutycznych. 3.Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w zakresie poradnictwa ofiarom przemocy domowej. 4.Udzielanie przez psychologa i pedagoga porad dla dzieci i młodzieŝy w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy. 5.Edukacja społeczna poprzez upowszechnianie materiałów informacyjnych o problemie przemocy domowej. 6.Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy domowej, poprzez współpracę z Policją, Sądem, OPS, przedstawicielami słuŝby zdrowia, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej w ramach lokalnej koalicji Przeciw przemocy domowej. III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŝy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŝe działań na rzecz doŝywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 1.Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji profesjonalnych programów profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieŝy, rodziców i nauczycieli. 4,Wspieranie szkół w zakresie realizacji szkolnych programów profilaktyki uzaleŝnień oraz przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej. 3.Prezentacja spektakli teatralnych i programów o tematyce uzaleŝnień uczniom trzebińskich szkół, jako ilustracja działań profilaktycznych prowadzonych w danej szkole. 4.Współpraca ze szkołami, ośrodkami kultury, klubami sportowymi, ZHP i innymi podmiotami w zakresie prowadzenia zajęć alternatywnych umoŝliwiających dzieciom i młodzieŝy zaspokajanie potrzeb aktywności i osiągnięć poprzez rozwijanie zainteresowań, w

8 szczególności prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŝy (według zgłaszanych potrzeb). 5.Wspieranie i dofinansowanie działań podejmowanych przez ośrodki kultury, kluby sportowe i inne podmioty w zakresie organizacji imprez dla dzieci i młodzieŝy oraz dorosłych, które mają wyraźny cel profilaktyczny, promujący zdrowy, trzeźwy styl Ŝycia. 6.Dofinansowanie róŝnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieŝy, w szczególności z rodzin alkoholowych oraz dysfunkcyjnych. 7.Współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi istniejącymi na terenie Gminy. 8.Współudział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach na rzecz rozwiązywania problemów uzaleŝnień i przemocy w rodzinie, np.: udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz promujących pozytywne wzorce zachowań, np.: Ośmiu Wspaniałych. 9.Udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkoleniach i konferencjach o tematyce przeciwdziałania uzaleŝnieniom i przemocy domowej. IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŝącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 1.Pomoc w tworzeniu i funkcjonowaniu placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieŝy, celem zapewnienia alternatywnych form spędzania wolnego czasu, ze szczególnym nastawieniem na oddziaływanie socjoterapeutyczne na dzieci i młodzieŝ z rodzin alkoholowych. 2.Współpraca z Powiatem Chrzanowskim i innymi Gminami wchodzącymi w skład Powiatu Chrzanowskiego w realizacji zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 3.Współpraca z innymi organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych. 4.Udział mieszkańców Gminy Trzebinia ze środowisk trzeźwościowo-abstynenckich w imprezach organizowanych przez stowarzyszenia abstynenckie. 5.Zakup materiałów, sprzętu i pomocy niezbędnych do realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. V.Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarŝyciela publicznego w sprawach: 1.Naruszenia zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych. 2.Naruszenia zakazu sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim oraz na kredyt lub pod zastaw.

9 Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.Zgodnie z art.4 1 ust.5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się, Ŝe z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostanie zawarta umowa zlecenie na udział w pracach Komisji. 2.Przyjmuje się, Ŝe za udział w posiedzeniach Komisji w pełnym składzie, członkowie będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 90 zł brutto miesięcznie, bez względu na ilość posiedzeń. 3.Za udział w pracach Zespołu Orzecznictwa oraz Zespołu Kontroli Placówek Handlowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 180 zł brutto miesięcznie, bez względu na ilość spotkań. 4.Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie wystawionego rachunku. 5.Wynagrodzenie za udział w pracach Komisji będzie przysługiwać w przypadku, gdy będzie się odbywać poza godzinami pracy. Realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się Pełnomocnik Burmistrza ds. UzaleŜnień i Referat Spraw Społecznych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjnych Urzędu Miasta Trzebini.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok Załącznik do uchwały Nr IV/24/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Uchwała Nr XXVIII/176/20 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 stycznia 20 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 20 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/110/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 28 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr XIV/110/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 28 stycznia 2008 r. UCHWAŁA Nr XIV/110/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Załącznik do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 18 grudnia 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 29 grudnia 2009r.

U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 29 grudnia 2009r. U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Parchowo. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV / 191 /07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 20 grudnia 2007 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 I. WSTĘP Ustawa o wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 rok Załącznik do uchwały Nr XVIII/176/13 Rady Gminy Wilczęta z dnia 20 listopada 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 rok. Podstawą

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2013

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2013 Załącznik do uchwały Nr XXX/280/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik do Uchwały Nr XLIII/215/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Na samorządy gminne został

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/55/07 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2007r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Świdnica 2008 rok GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 Rady Miejskiej w z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu i harmonogramu rzeczowo - finansowego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/338/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXVII/338/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 20 grudnia 2012 r. UCHWAŁA Nr XXVII/338/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2013.

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r Data utworzenia 2010-12-30 Numer

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK.

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK. GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA Załącznik nr 1, do Uchwały nr XVIII/129/07 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 r. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 2016r.

UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 2016r. -projekt - UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ETU 2007 -------- 125.000 ZŁ - GKRPA

ETU 2007 -------- 125.000 ZŁ - GKRPA PLAN BUDśETU 2007 -------- 125.000 ZŁ - GKRPA - I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu - psycholog ----------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/155/12 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/155/12 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/155/12 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Na podstawie art. 4 1

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009. UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW z dnia w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śórawina. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śórawina. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy śórawina z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy śórawina na rok 2011 oraz Gminnego

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 2012 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 2012 rok Załącznik do uchwały Nr XIII/86/11 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania I. Postanowienia ogólne Problemów Alkoholowych na 2012 rok Gminny Program

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok Załącznik do uchwały Nr III/18/06 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28.12.2006 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69/XII/2015 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 69/XII/2015 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 69/XII/2015 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY CHRZYPSKO WIELKIE NA 2007 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY CHRZYPSKO WIELKIE NA 2007 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY CHRZYPSKO WIELKIE NA 2007 ROK DIAGNOZA Szacuje się, Ŝe w Polsce w rodzinach z problemem alkoholowym Ŝyje około 3 4 mln

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VI/57/2007 r. Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia 25 stycznia 2007 r.

Uchwała nr VI/57/2007 r. Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia 25 stycznia 2007 r. Uchwała nr VI/57/2007 r. Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr RGK.0007.184.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr RGK.0007.184.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała Nr RGK.0007.184.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2008 ROK Załącznik do chwały Nr XV/149/2007 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 21 grudnia 2007 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2008 ROK Zadanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łańcut na rok 2007

P R O G R A M. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łańcut na rok 2007 Załącznik do uchwały Nr V/45/07 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 marca 2007 r. P R O G R A M Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łańcut na rok 2007 Łańcut 2007 2 W P R O W A D Z E N

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2015 r. Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2016 Załącznik do Uchwały Nr XI/113/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2016 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 UCHWAŁA NR 31/V/VI/2011 RADY GMINY LINIA z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Załącznik do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2013 rok.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2013 rok. Załącznik do Uchwały Nr XXVII/285/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 stycznia 2013r. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2013 rok. Wprowadzenie Gminny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 lutego 2007 roku

U c h w a ł a Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 lutego 2007 roku U c h w a ł a Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2012 z dnia października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L 443/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 169/XXXV/2013 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 12 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA NR 169/XXXV/2013 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 12 grudnia 2013 roku UCHWAŁA NR 169/XXXV/2013 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na 2014

Bardziej szczegółowo

G M I N Y PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

G M I N Y PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Załącznik do Uchwały Nr.../2008 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia... kwietnia 2008 roku G M I N Y PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - 1 - Podstawą opracowania gminnego programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia... 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i dla Gminy Krasnopol na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku

U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2013 z dnia kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KODRĘBIE NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KODRĘBIE NA ROK 2011 PROJEKT Załącznik do uchwały Nr. Rady Gminy Kodrąb z dnia.. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KODRĘBIE NA ROK 2011 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/15 z dnia 29.12015 r. W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw narkomanii na 2016 rok Wprowadzenie. Wśród

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/110/2008 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 14 marca 2008 r.

UCHWAŁA Nr XVII/110/2008 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 14 marca 2008 r. UCHWAŁA Nr XVII/110/2008 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Międzyrzec Podlaski na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr LV/ /2010 z dnia 9 listopada 2010

Załącznik do Uchwały Nr LV/ /2010 z dnia 9 listopada 2010 Załącznik do Uchwały Nr LV/ /2010 z dnia 9 listopada 2010 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/139/08 Rady gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r.

Uchwała Nr XXII/139/08 Rady gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. Uchwała Nr XXII/139/08 Rady gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2009 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z Ustawy o wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/21/2014 r. Rady Gminy Milanów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. GMINNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. w Gminie Grabica na 2012 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. w Gminie Grabica na 2012 r. P R O J E K T Załącznik do Uchwały Nr / /2011 Rady Gminy Grabica z dnia... r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii I. Wprowadzenie w Gminie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MYSZKOWA NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MYSZKOWA NA 2014 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MYSZKOWA NA 2014 ROK budżet 630 000,00zł Załącznik Nr1 do Uchwały Nr XXXVIII/ 329/13 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Włodawa na 2016 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 317 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/281/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 grudnia 1009 r. Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok.

Uchwała Nr XLI/281/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 grudnia 1009 r. Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok. Uchwała Nr XLI/281/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 grudnia 1009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r.

2. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdnicy w składzie: 1. Bronisława Wziętek przewodnicząca 2. Wanda Wojtkowiak członek 3. Anna Mierzwa - członek powołana przez Wójta Gminy Świdnica

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 86/XXI/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lutego 2008r.

Uchwała Nr 86/XXI/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lutego 2008r. Uchwała Nr 86/XXI/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2008. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 Projekt z dnia 14 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2009 z dnia...listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2008 Wprowadzenie: Polski model

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r Zał. Nr 1 do Uchwały nr IV/18/07 z dnia 23 lutego 2007r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/227/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 26 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/227/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/227/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2014, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/228/10 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 23 lutego 2010 roku

UCHWAŁA Nr XL/228/10 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 23 lutego 2010 roku UCHWAŁA Nr XL/228/10 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo