Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok."

Transkrypt

1 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. Wprowadzenie Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (tekst jednolity Dz,U, Nr 147 z 2002r. poz.147 z późniejszymi zmianami). Na mocy tej ustawy zadaniem własnym kaŝdej gminy jest realizacja działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Gmina z racji dysponowania największą wiedzą o lokalnych problemach, a takŝe o dostępnych zasobach podejmuje środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności. Problemy alkoholowe mają szczególne znaczenie wśród wielu problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju. Konsekwencje naduŝywania alkoholu dotyczą nie tylko samych osób pijących szkodliwie, ale często ofiarami naduŝywania alkoholu są członkowie rodzin osób pijących nadmiernie, a przede wszystkim dzieci i młodzieŝ, które cierpią z powodu picia rodziców. Działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych są działaniami długofalowymi, gdyŝ specyfika tej problematyki, uniemoŝliwia szybkie rozwiązania. Pomagać to znaczy nie tylko minimalizować skutki alkoholizmu, ale edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, uczyć radzenia sobie z trudną sytuacją, jak bez uŝywek rozładować napięcie i rodzącą się agresję. Pomagać to równieŝ znaczy wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, uczyć umiejętności mówienia nie w sytuacjach, gdy młody człowiek poddany jest presji otoczenia. W działaniach profilaktycznych waŝne jest wychowanie do trzeźwości, w którym obok przekazywania wiedzy na temat uzaleŝnień, istotną rolę odgrywa kształtowanie prawidłowych postaw Ŝyciowych i umiejętności społecznych, pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości, przekazywanie odpowiedniego systemu norm. I Diagnoza sytuacji w Gminie Trzebinia w aspekcie problemów alkoholowych. Obszar Gminy Trzebinia jest połoŝony na WyŜynie Śląsko-Krakowskiej w połowie drogi między Krakowem a Katowicami. W jego skład wchodzi miasto Trzebinia i dziesięć sołectw: Bolęcin, CzyŜówka, Dulowa, Karniowice, Lgota, Młoszowa, Myślachowice, Piła Kościelecka, Płoki, Psary. Powierzchnia wynosi 105 km 2. Gmina Trzebinia liczy ogółem 34,4 tys. mieszkańców, w tym ponad 20 tys. to osoby w wieku produkcyjnym. Główne problemy społeczne to bezrobocie, bieda, naduŝywanie alkoholu.

2 Szacunkowa skala problemów alkoholowych w Gminie Trzebinia Według szacunkowych danych, liczba osób uzaleŝnionych od alkoholu w danej społeczności wynosi 2-3% dorosłej populacji, co dla Gminy Trzebinia wynosi od 600 do 900 osób. Odpowiednio wylicza się następujące wskaźniki: -liczba osób dorosłych Ŝyjących w rodzinach alkoholowych: około 1200 osób( 4% dorosłej populacji). -liczba dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholowych: około 1400dzieci (4% ogółu populacji). -liczba osób pijących szkodliwie: około 2100 osób ( 6% dorosłej populacji). Komisariat Policji w Trzebini podaje, Ŝe do listopada 2008 roku dokonano pod wpływem alkoholu..przestępstwa. W okresie tym trzebińska Policja odnotowała. interwencji domowych, w wyniku których. rodzin zostało objętych procedurą niebieskiej karty, Do Ośrodka Profilaktyki i UzaleŜnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie z terenu Gminy Trzebinia zostało odwiezionych. osób pod wpływem alkoholu. Dzieci i młodzieŝ ucząca się w trzebińskich szkołach: - 12 szkół podstawowych uczniów - 3 szkoły gimnazjalne uczniów - 3 szkoły ponadgimnazjalne uczniów Funkcjonuje równieŝ Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy, do którego uczęszcza 177 uczestników zajęć, spośród których 76 uczestników mieszka na miejscu w internacie. Ankiety W maju 2005r. zostały przeprowadzone badania ankietowe skali problemów alkoholowych i innych zagroŝeń społecznych dla Gminy Trzebinia. Badania ankietowe obejmowały dorosłych mieszkańców Trzebini oraz uczniów klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjalnych i klas II szkół ponadgimnazjalnych. Dorośli mieszkańcy naszej gminy zapytani, czy oczekują od władz lokalnych działań słuŝących ograniczeniu problemów alkoholowych w 88% odpowiedzieli, Ŝe oczekują takich działań. Oczekuję takich działań % Nie oczekuję takich działań % Ankieterzy zadali młodzieŝy pytanie, czy w ogóle dostrzega problemy wynikające z naduŝywania alkoholu, a jeśli tak, to jak wysoko plasuje je w hierarchii zagroŝeń. Oto tabela wyników: 100% 80% 60% 40% 80% bezrobocie 54% narkomania 38% 34% 20% 0% alkoholizm wzrost przestępczości

3 Jak widać z danych w tabeli, zarówno alkoholizm jak i narkomania znajdują się wśród trzech największych, zdaniem młodzieŝy, zagroŝeń społecznych. Ankietowani zapytani czy warto podejmować leczenie uzaleŝnienia od alkoholu w 79%, odpowiedzieli, Ŝe warto. Mieszkańcy Trzebini zapytani: Czy wiedziałbym gdzie szukać pomocy, gdyby ktoś z moich bliskich miał problemy z alkoholem? - dali następujące odpowiedzi: 50% zdecydowanie 40% tak 38% 30% 39% raczej tak 20% 10% 0% zdecydowanie nie 14% 6% raczej nie trudno powiedzieć 3% 77% pytanych odpowiedziało, Ŝe wie gdzie szukać pomocy. Świadczy to o dobrej orientacji mieszkańców Trzebini w zakresie funkcjonowania instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych czyli, Ŝe wieloletnia praca w zakresie tworzenia lokalnej sieci pomocy daje wymierne efekty. Z badań ogólnopolskich wynika, Ŝe w szybkim tempie obniŝa się wiek inicjacji alkoholowej. PoniŜsza tabela przedstawia, jak to wygląda w szkołach Trzebini. W jakim wieku po raz pierwszy spróbowałeś alkoholu Szkoła podst. VI kl. Gimnazjum III kl. Szk. pogimn. II kl. Nie piłem jeszcze alkoholu 48 % 3 % 4 % mniej niŝ 9 lat 14 % 4 % 1 % lat 19 % 24 % 8 % lat 8 % 58 % 42 % lat Nie dotyczy 1 % 40 % Nie pamiętam 11 % 10 % 5 % Większość badanych uczniów z wszystkich grup wiekowych miała juŝ swoje pierwsze kontakty z alkoholem. Wielu z nich do 12. roku Ŝycia. Badania pokazują, Ŝe największy skok ilościowy, jeśli chodzi o spoŝycie alkoholu, następuje po przejściu do gimnazjum. Dlatego istnieje duŝa potrzeba adresowania nowoczesnych programów profilaktycznych do tej grupy wiekowej. Ankieterzy badali, jakie rodzaje alkoholu preferuje młodzieŝ. Spytali, jaki napój alkoholowy pili w ostatnim miesiącu*. PIWO WINO, KOKTAIL WÓDKA, LIKIER Szkoły podst. kl. VI Gimnazjum kl. III Szk. pogimn. kl. II 56 % 63 % 69 % 22 % 28 % 6 % 22 % 9 % 25 %

4 Najpopularniejszym napojem wśród uczniów trzebińskich szkół jest piwo (ok.60%). Ta tendencja utrzymuje się od wielu lat i świadczyć moŝe o traktowaniu przez młodzieŝ piwa nie jako alkoholu, lecz jako niegroźnego napoju orzeźwiającego. Dostępność alkoholu. Na napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo nie obowiązuje limit punktów sprzedaŝy. Na 75 punktów ustalonego limitu na sprzedaŝ napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% i powyŝej 18%, do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy(detal), wykorzystano 62 punkty ustalonego limitu. Na 70 punktów ustalonego limitu na sprzedaŝ napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% i powyŝej 18% do spoŝycia w miejscu sprzedaŝy (gastronomia), wykorzystano 21 punktów ustalonego limitu. Na jeden punkt sprzedaŝy napojów alkoholowych do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy o zawartości od 4,5% do 18% i powyŝej 18% przypada około mieszkańców. Zasoby umoŝliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i terapeutycznej: a/ Punkt Konsultacyjny dla osób uzaleŝnionych i ich rodzin oraz dla ofiar przemocy domowej w Trzebini ul. Narutowicza 10/6, dyŝury w godz środa - psycholog i prawnik - piątek - pedagog i prawnik Celem działania Punktu jest udzielanie wszelkich informacji osobom naduŝywającym alkoholu i ich rodzinom o moŝliwości podjęcia leczenia odwykowego, a przede wszystkim udzielanie pomocy doznającym przemocy domowej z zakresu wsparcia psychologicznego i pomocy z zakresu prawa. W punkcie dyŝurują specjaliści, którzy swoją wiedzą gwarantują udzielanie profesjonalnej pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują. b/ Punkt Konsultacyjny dla dzieci i młodzieŝy w Trzebini ul. Narutowicza 10/6 dyŝury psychologa i pedagoga w kaŝdy poniedziałek w godz Celem działania Punktu jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieŝy w rozwiązywaniu problemów, udzielanie im wsparcia w trudnych sytuacjach Ŝyciowych, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych i rodzinnych ora pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. c/ Grupy wsparcia dla osób współuzaleŝnionych 1/ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini, spotkania w kaŝdą środę od godz / w przychodni przy ul Grunwaldzkiej, spotkania w kaŝdą środę od godz Celem funkcjonowania grup wsparcia jest udzielanie pomocy przede wszystkim osobom, które mają w rodzinie kogoś, kto naduŝywa alkoholu oraz osobom doznającym przemocy domowej. Spotkania w grupie mają uświadomić istnienie problemu współuzaleŝnienia, zmienić aktywność Ŝyciową współuzaleŝnionych skupioną na sposobie picia partnera i jego zachowaniu, na aktywność słuŝącą zaspokajaniu własnych potrzeb Ŝyciowych i potrzeb dzieci. Osoby te otrzymują wsparcie i nabywają umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach Ŝyciowych.

5 d/ Grupa edukacyjno-motywacyjna skierowana do osób uzaleŝnionych bądź zagroŝonych uzaleŝnieniem, - spotkania z certyfikowanym terapeutą uzaleŝnień w kaŝdy wtorek od godz do w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini Alkoholizm to choroba, która rozwija się latami niepostrzeŝenie, tocząc organizm i psychikę człowieka oraz rujnując jego Ŝycie. Jednak sygnały świadczące o tym, Ŝe picie alkoholu staje się problemem pojawiają się duŝo wcześniej. Zadaniem prowadzącego grupę jest informowanie uczestników o chorobie alkoholowej i jej symptomach, uświadamianie istnienia problemu alkoholowego, identyfikacja z chorobą alkoholową, udzielanie informacji o moŝliwościach podjęcia leczenia odwykowego. e/ Poradnia Leczenia UzaleŜnień Trzebinia ul. Grunwaldzka (Przychodnia) poniedziałki psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzaleŝnień w godz środy terapia grupowa czwartki specjalista psychoterapii uzaleŝnień w godz Poradnia działa w oparciu o kontrakt z NFZ f/ Maratony terapeutyczne przeprowadzane raz na kwartał w Poradni Leczenia UzaleŜnień Maratony terapeutyczne są prowadzone przez certyfikowanego terapeutę uzaleŝnień. Mają one na celu umocnienie zachowań abstynencyjnych oraz rozpoznawanie problemów zagraŝających utrzymaniu abstynencji. PoniewaŜ podjęcie abstynencji nie oznacza, iŝ automatycznie znika chęć sięgania po alkohol, naleŝy wspierać osobę uzaleŝnioną w skutecznej obronie przed nawrotami picia. Trzeźwiejący alkoholik potrzebuje nauczyć się nowych sposobów postępowania w sytuacjach, które dawniej były rozwiązywane za pomocą alkoholu. g/ Grupy samopomocowe: - AA Nadzieja dla uzaleŝnionych przy Parafii Św. Barbary w Trzebini Krystynowie spotkania w kaŝdą sobotę o godz AA Wolność dla uzaleŝnionych przy Zakładzie Karnym w Trzebini spotkania w kaŝdą środę godz h/ Telefon zaufania czynny poniedziałek piątek w godz i/ Przeszkoleni nauczyciele-realizatorzy młodzieŝowych programów profilaktycznych: - programu profilaktycznego Elementarz, - programu psychoedukacyjnego Nasze Spotkania, - treningu zastępowania agresji (TZA) i/ Zespół Profilaktyki i Terapii Rodzin Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini, w którym są zatrudnieni: psycholog, certyfikowany instruktor terapii uzaleŝnień, konsultant do spraw przeciwdziałania przemocy domowej pracujący ze sprawcami przemocy domowej oraz specjalista pracy socjalnej do spraw przeciwdziałania przemocy domowej pracujący z ofiarami przemocy oraz współuzaleŝnionymi. j/ Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, która zatrudnia: 3 psychologów, 2 pedagogów, w tym 2 osoby posiadają przygotowanie w zakresie terapii psychopedagogicznej, 3 osoby są realizatorami Szkoły dla rodziców

6 Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (tekst jednolity Dz,U, Nr 147 z 2002r. poz.147 z późniejszymi zmianami). Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest kontynuacją zadań realizowanych w Gminie Trzebinia w poprzednich latach. Podstawowe strategie programu. 1.Zwiększenie dostępności terapii dla osób uzaleŝnionych i członków ich rodzin. 2.Zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa rodzinnego. 3.Realizacja profesjonalnych programów profilaktyki wobec dzieci i młodzieŝy. 4.Współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem uzaleŝnień i przemocy domowej. Zadania szczegółowe. I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu. 1.Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowane do osób uzaleŝnionych od alkoholu w celu: -zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego -podejmowania czynności zmierzających do wydania przez Sąd orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleŝnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce lecznictwa otwartego bądź stacjonarnego, ponoszenie kosztów sporządzania wywiadów środowiskowych u osób zgłoszonych o naduŝywanie alkoholu oraz sporządzania opinii przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w przedmiocie uzaleŝnienia od alkoholu. 2.Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzaleŝnionych i ich rodzin. 3.Dofinansowanie zajęć terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów psychoterapii uzaleŝnień w Poradni UzaleŜnień w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej skierowanych do osób uzaleŝnionych oraz współuzaleŝnionych. 4.Prowadzenie grupy edukacyjno-motywacyjnej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu i zagroŝonych uzaleŝnieniem. 5.Przeprowadzanie maratonów terapeutycznych z trzeźwiejącymi alkoholikami w celu umacniania zachowań abstynencyjnych. 6.Upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie alkoholowej. 7.Współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Prokuraturą, Sądem, Ośrodkami Leczenia UzaleŜnień, NZOZ Trzebinia. 8.Dofinansowanie udziału osób pracujących na rzecz uzaleŝnionych i ich rodzin w konferencjach, sympozjach i innych formach szkoleń związanych z podnoszeniem ich umiejętności i kwalifikacji. 9.Współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki UzaleŜnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do uzaleŝnionych od alkoholu bądź zagroŝonych uzaleŝnieniem.

7 10.DoposaŜenie placówki realizującej zadania lecznictwa uzaleŝnień m.in. w materiały biurowe, niezbędne wyposaŝenie oraz inne pomoce potrzebne dla prowadzenia zajęć terapeutycznych (według zgłaszanych potrzeb). 11.Wspołpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia w Krakowie. II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 1.Prowadzenie grup wsparcia dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz dla ofiar przemocy domowej, działających przy Ośrodku Pomocy Społecznej i przy Poradni UzaleŜnień w Trzebini. 2.Organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń w zakresie problematyki uzaleŝnień i przemocy w rodzinie, dla róŝnych grup społecznych i zawodowych. 3.Finansowanie i dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pomagania ofiarom przemocy w rodzinie, wdraŝania procedur interwencji wobec przemocy domowej, w zakresie pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych, zajęć socjoterapeutycznych. 3.Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w zakresie poradnictwa ofiarom przemocy domowej. 4.Udzielanie przez psychologa i pedagoga porad dla dzieci i młodzieŝy w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy. 5.Edukacja społeczna poprzez upowszechnianie materiałów informacyjnych o problemie przemocy domowej. 6.Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy domowej, poprzez współpracę z Policją, Sądem, OPS, przedstawicielami słuŝby zdrowia, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej w ramach lokalnej koalicji Przeciw przemocy domowej. III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŝy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŝe działań na rzecz doŝywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 1.Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji profesjonalnych programów profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieŝy, rodziców i nauczycieli. 4,Wspieranie szkół w zakresie realizacji szkolnych programów profilaktyki uzaleŝnień oraz przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej. 3.Prezentacja spektakli teatralnych i programów o tematyce uzaleŝnień uczniom trzebińskich szkół, jako ilustracja działań profilaktycznych prowadzonych w danej szkole. 4.Współpraca ze szkołami, ośrodkami kultury, klubami sportowymi, ZHP i innymi podmiotami w zakresie prowadzenia zajęć alternatywnych umoŝliwiających dzieciom i młodzieŝy zaspokajanie potrzeb aktywności i osiągnięć poprzez rozwijanie zainteresowań, w

8 szczególności prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŝy (według zgłaszanych potrzeb). 5.Wspieranie i dofinansowanie działań podejmowanych przez ośrodki kultury, kluby sportowe i inne podmioty w zakresie organizacji imprez dla dzieci i młodzieŝy oraz dorosłych, które mają wyraźny cel profilaktyczny, promujący zdrowy, trzeźwy styl Ŝycia. 6.Dofinansowanie róŝnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieŝy, w szczególności z rodzin alkoholowych oraz dysfunkcyjnych. 7.Współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi istniejącymi na terenie Gminy. 8.Współudział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach na rzecz rozwiązywania problemów uzaleŝnień i przemocy w rodzinie, np.: udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz promujących pozytywne wzorce zachowań, np.: Ośmiu Wspaniałych. 9.Udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkoleniach i konferencjach o tematyce przeciwdziałania uzaleŝnieniom i przemocy domowej. IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŝącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 1.Pomoc w tworzeniu i funkcjonowaniu placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieŝy, celem zapewnienia alternatywnych form spędzania wolnego czasu, ze szczególnym nastawieniem na oddziaływanie socjoterapeutyczne na dzieci i młodzieŝ z rodzin alkoholowych. 2.Współpraca z Powiatem Chrzanowskim i innymi Gminami wchodzącymi w skład Powiatu Chrzanowskiego w realizacji zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 3.Współpraca z innymi organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych. 4.Udział mieszkańców Gminy Trzebinia ze środowisk trzeźwościowo-abstynenckich w imprezach organizowanych przez stowarzyszenia abstynenckie. 5.Zakup materiałów, sprzętu i pomocy niezbędnych do realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. V.Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarŝyciela publicznego w sprawach: 1.Naruszenia zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych. 2.Naruszenia zakazu sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim oraz na kredyt lub pod zastaw.

9 Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.Zgodnie z art.4 1 ust.5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się, Ŝe z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostanie zawarta umowa zlecenie na udział w pracach Komisji. 2.Przyjmuje się, Ŝe za udział w posiedzeniach Komisji w pełnym składzie, członkowie będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 90 zł brutto miesięcznie, bez względu na ilość posiedzeń. 3.Za udział w pracach Zespołu Orzecznictwa oraz Zespołu Kontroli Placówek Handlowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 180 zł brutto miesięcznie, bez względu na ilość spotkań. 4.Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie wystawionego rachunku. 5.Wynagrodzenie za udział w pracach Komisji będzie przysługiwać w przypadku, gdy będzie się odbywać poza godzinami pracy. Realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się Pełnomocnik Burmistrza ds. UzaleŜnień i Referat Spraw Społecznych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjnych Urzędu Miasta Trzebini.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski Opracował Zbigniew Skawiński ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku PROJEKT NR 1 w sprawie: uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit d oraz

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA

MINISTERSTWO ZDROWIA MINISTERSTWO ZDROWIA Załącznik do Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2005 roku (zgodnie z artykułem 20 ustawy z

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 SPIS TREŚCI Rozdział I 1. Wprowadzenie...2 2. Instytucje działające w obszarze pomocy osobom uzależnionym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIV/../13 Rady Gminy Pleśna z dnia GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PLEŚNA NA 2014 ROK

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW 4 ROZDZIAŁ II ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.1 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.2 ZADANIA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo