RADY GMINY w Łyskach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADY GMINY w Łyskach"

Transkrypt

1 ul r/:,/6ia)wa la ŁYSKI UCHWAL A nr XXX\710/2001 RADY GMINY w Łyskach z dnia: r. w sprawie : Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2001 r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz.Unr. 13 z 1996r. póz. 74 zpóźn. zmianami) w związku z art.4' ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. nr 35 z 1982r. poz.230 z późniejszymi zmianami). Rada Gminy w Łyskach Uchwala co następuje Przyjąć Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zał. nr l) uchwały. l 2 Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Gminy. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia Radcaprawny mgr Lidia Chrzan Kt1620 PRZEW0$N1CZĄCY RADY,' l iestrój

2 Załącznik Nr l do uchwały nr. XXXV/10/2001 z dnia* r. GMINNY PROGRAiM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 1. Cele gminnego programu : A. cele globalne: - zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie gminy, - zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów. B. Cele jednostkowe: - zmniejszenie indywidualnych zagrożeń ekonomicznych wynikających z picia alkoholu, - obniżenie śmiertelności i ryzyka zachorowań, - zmniejszenie ilości uszkodzeń ciała spowodowanych wypadkami przy pracy i na drogach. - zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego. 2. Zadania gminnego programu: A. działania profilaktyczne: 1. Uwzględnienie w programach nauczania tematyki o szkodliwości picia alkoholu organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 2. Utrzymanie Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi wraz z filią w Suminie. 3. Działanie edukacyjne dotyczące zdrowego funkcjonowania rodziny. 4. Sfinansowanie obozu wypoczynkowo -terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi. 5. Udzielanie pomocy (wg. potrzeb ) ofiarom przemocy domowej. 6. Współorganizowanie lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych o charakterze profilaktycznym. 7. Wspomaganie nowych inicjatyw służących profilaktyce i terapii uzależnień. 8. Współpraca z instytucjami. organizacjami pozarządowymi, ruchami młodzieżowymi, klubami sportowymi celem promowania zdrowego stylu życia, trzeźwych obyczajów. 9. Zapewnienie materiałów informacyjno - edukacyjnych (ulotki, plakaty.broszury) 10. Sprawdzanie, czy w miejscach sprzedaży napojów alkoholowych pojawiły się informacje o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych oraz podawania i sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym. 11. Kontrola prawidłowości funkcjonowania placówek detalicznych i gastronomicznych przez Straż Gminną. 12. Systematyczne monitorowanie stanu problemów alkoholowych w gminie. 13. Udział w ogólnopolskich akcjach PARPA w sprawie zatrzymania sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim.

3 * l B. Działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych : 1. Określa się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, proporcjonalnie do liczby mieszkańców, dostosowując ilość do potrzeb ograniczenia dostępności alkoholu.ilość punktów sprzedaży : Nie podlega limitowaniu liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych poniżej 4.5% alkoholu i piwa, a także placówek gastronomicznych, barów i kawiarni,w których mogą być podawane napoje alkoholowe. 3. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży może być prowadzona w lokalach o pow. 20 m2, z wydzieleniem stanowiska i w branżach : sklepy monopolowe, ogólnospożywcze, domy handlowe z działalnością spożywcza (nie dotyczy napojów zawierających poniżej 4.5 % alkoholu i piwa). 4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży mogą być wydawane na następujące rodzaje napojów: - napoje o zawartości do 4.5 % alkoholu i piwo - napoje o zawartości alkoholu od 4.5 % do 18% - napoje o zawartości alkoholu powyżej 18% 5. Kioskom detalicznym o branży ogolnospożywczej wydaje się pozwolenia tylko na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu i piwa. 6. Zezwolenia mogą być wydawane jedynie na minimalne okresy, tj. 2 lata na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do konsumpcji poza miejscem sprzedaży i 4 lata na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 7. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podmiotom gospodarczym, którym cofnięto takie zezwolenie przez okres 3 lat od daty cofnięcia. 8. Do prowadzenia kontroli punktów sprzedaży detalicznej oraz lokali gastronomicznych i kawiarni uprawnione są : - organy wydające zezwolenie - inne ustawowo uprawnione organy. 9. W przypadku ubiegania się o dalsze zezwolenie przez przedsiębiorcę, który już posiadał zezwolenie na obrót alkoholem, a w okresie tym byty skargi mieszkańców, należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające (zasięgnąć opinii zarządu lub osoby publicznego zaufania).

4 Przedsiębiorca. który nie dokonał opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu i z tego tytułu zezwolenie to wygasło. może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż pół roku od dnia wygaśnięcia. 11. Udzielanie pomocy kuratorom sądowym wykonującym nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu. C Płan działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1. Opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Kierowanie do sadu wniosków wszczęcia postępowania w sprawie zastosowania obowiązkowego poddawania się leczeniu. prowadzenie rozmów profilaktycznych i kierowanie na badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu. 3. Udzielanie pomocy kuratorom sądowym. 4. Sporządzanie sprawozdań z działalności GKRPA. 5. Sporządzanie raportu o stanie zagrożeń i przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 6. Promowanie trzeźwego stylu życia. 7. Zapewnienie materiałów informacyjnych. 8. Wspomaganie nowych inicjatyw służących profilaktyce i terapii uzależnień. 9. Wdrażanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 10. Opiniowanie wniosków o wydawanie nowych zezwoleń dla punktów.gdzie zezwolenia cofnięto z powodu zakłócania porządku publicznego lub podawania alkoholu nieletnim. D. Kontrola programu 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa sprawozdania z działalności Zarządowi Gminy do końca I kwartału za rok poprzedni. 2. Zarząd Gminy składa sprawozdanie z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sporządza raport o stanie zagrożenia i przedsięwzięciach realizowanych w ramach Gminnego Programu.

5 Załącznik nr. l Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych RAPORT O STANIE SZKÓD I ZAGROŻEŃ W GMINIE ŁYSKI ORAZ O ZASOBACH SŁUŻĄCYCH REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI IROZWIĄZYWANLA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 1. Stan szkód i zagrożeń Gminę zamieszkuje 9074 osób. Dzieci i młodzieży do lat 18 jest 2413 osób. Liczba osób w wieku produkcyjnym tj, kobiet do lat 60 i mężczyzn do lat 65 wynosi Z terenu Gminy w na koniec 2000r. zarejestrowane było w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku 265 osób, w tym tylko 53 osoby pobierały zasiłek dla bezrobotnych. 3. W 2000r. wydano 40 zezwoleń dla 20 punktów sprzedaży na wynos" w tym 20 na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu, 15 na sprzedaż napojów od 4.5 % do 1894 alkoholu oraz 15 zezwoleń na sprzedaż alkoholu powyżej 18 %. Wydano 24 zezwoleń na sprzedaż i konsumpcję alkoholu w 14 lokalach,w tym 14 na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu, 3 na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% alkoholu, oraz 7 zezwoleń na sprzedaż alkoholu powyżej 18%. Z raportu Komisariatu Policji w Gaszowicach zanotowano wzrost przestępczości, ale wzrasta także wykrywalność tychże przestępstw. Dość zaistniałych przestępstw w Gminie Łyski w rozbiciu na kategorie : kradzież z włamaniem - 32 kradzież mienia -10 rozboje - 2 pobicia i szkodzenia ciała - l groźby karalne - 5 znęcanie, alimenty i inne -19 Ogólnie stwierdza się wzrost przestępstw rodzinnych czego przyczyną jest rosnące bezrobocie,pogarszanie się warunków życia, alkoholizm itp. Wzrasta ilość interwencji a także ilość tzw. Niebieskich Kart 4. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2000 r. wpłynęły 2 wnioski o stosowanie leczenia przymusowego, z czego 2 skierowano na drogę sądową.

6 5. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łyskach w 2000r. 33 rodziny korzystały z pomocy społecznej gdzie główną dysfunkcją była choroba alkoholowa. Nie jest to rzeczywista liczba rodzin z problemami alkoholowymi, którzy są klientami OPS-u. Na terenie Gminy problemem jest ukryty alkoholizm. Rozwiązanie tego problemu to żmudna. długofalowa praca, mająca na celu doprowadzenie do uświadomienia problemu i podjęcia prób radzenia sobie w nim. łącznie z poszukiwaniem pomocy w różnych instytucjach. Analizowanie zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Łyski ul. Dworcowa la Skład Komisji - 6 osób Placówki oświatowe na terenie Gminy Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi Ośrodki Zdrowia działające na terenie gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Łyski ul,dworcowa la (rodziny z problemami alkoholowymi, przemoc w rodzinie) Komisariat Policji w Gaszowicach Poradnia Terapii Uzależnień w Rybniku ulmikołowska 94 PRZEWODNICZĄCY RADY mgfst/anislaw Niestrój

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 Załącznik do uchwały nr VI/26/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE Do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Raport ze społecznego monitoringu Funduszu Korkowego w gminie Lublin. opracowanie: Krzysztof Jakubowski

Raport ze społecznego monitoringu Funduszu Korkowego w gminie Lublin. opracowanie: Krzysztof Jakubowski Raport ze społecznego monitoringu Funduszu Korkowego w gminie Lublin opracowanie: Krzysztof Jakubowski Spis treści I. Podstawy teoretyczne. II. III. IV. Informacje wprowadzające dotyczące sytuacji w gminie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r.

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DPS - 44060-2 (2)/06 Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE. 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE. 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21 MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21 Sprawozdanie z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie w roku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIV/../13 Rady Gminy Pleśna z dnia GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PLEŚNA NA 2014 ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo