w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007."

Transkrypt

1 Uchwała Nr V/28/2007 Rady Gminy Lubin z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/ art. 4 1 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz i Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99 poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz.186, Nr 132, poz.1110, Nr 155, poz i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 170, poz i Nr 171, poz. 1225, Nr 220, poz. 1600/ Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje: 1 Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 zwany dalej programem w następującym brzmieniu: I. Cele programu. 1. Celem programu jest: 1) skuteczność i dostępność do usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych; 2) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów już występujących problemów oraz radzenie już z istniejącymi problemami. II. Diagnoza problemów alkoholowych. Na podstawie przeprowadzonych w gminie Lubin badań monitoringowych można wskazać następujące wnioski w obszarze z lokalnej diagnozy problemów alkoholowych i innych problemów społecznych: 1) Przy realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych istotne jest dotarcie z informacją do mieszkańców oraz ugruntowanie przekonania, co do skuteczności podejmowanych działań. Na pytanie czy wiedziałbym gdzie szukać pomocy, gdyby ktoś z moich bliskich miał problemy z alkoholem?, otrzymaliśmy następujące odpowiedzi: 31% - zdecydowanie tak, 1

2 34 % - raczej tak, 13 % - zdecydowanie nie, 16 % - raczej nie, 6 % - trudno powiedzieć. Takie odpowiedzi świadczą o dobrej orientacji mieszkańców gminy Lubin z zakresu funkcjonowania instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zapytano również: czy uważamy, że leczenie uzależnienia od alkoholu jest skuteczne i czy warto je podejmować?, otrzymaliśmy takie odpowiedzi: 44 % - zdecydowanie tak, 34 % - raczej tak, 11 % - raczej nie, 9 % - zdecydowanie nie, 2 % - trudno powiedzieć. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi widzimy, że większość badanych osób, wierzy w skuteczność oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na pomoc ludziom uzależnionym od alkoholu. Takie odpowiedzi upewniają nas w w przekonaniu, że to co robimy, jest słuszne. 1. Skala problemów alkoholowych w Gminie Lubin: 1) Liczba osób uzależnionych od alkoholu: ; 2) Liczba osób dorosłych żyjących w rodzinach alkoholowych (współmałżonkowie, rodzice, rodzeństwo): ; 3) Liczba dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholików: ; 4) Liczba osób pijących szkodliwie, nie uzależnionych od alkoholu: ; 5) Ofiary przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym (dzieci i dorośli ): ; 2. W 2006 roku do punktu konsultacyjno-diagnostycznego zgłosiło się 99 osób. W tym 58 osób, to osoby uzależnione od alkoholu, z których 14 stanowiły kobiety, a 22 to mężczyźni. 40 osób, to osoby współuzależnione (najczęściej także ofiary przemocy domowej), z których 33 to kobiety i 8 mężczyzn. W roku 2006 udzielono 382 konsultacje, z których na bieżąco sporządzane są notatki z przeprowadzonych rozmów. Spośród osób uzależnionych zgłaszających się do punktu konsultacyjno-diagnostycznego, 13 zadeklarowało chęć odbycia stacjonarnej terapii odwykowej i ustalono terminy przyjęcia w Całodobowym Ośrodku Terapii Uzależnień w Legnicy. 3. Skierowano 15 wniosków do Sądu Rejonowego w Lubinie o zobowiązanie do leczenia odwykowego. 4.Wartość sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2006 na terenie Gminy zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez przedsiębiorców, wyniosła złotych. W związku z powyższym na jednego mieszkańca Gminy Lubin przypada kwota 444,37 złotych, którą wydał na zakup alkoholu. Na terenie naszej Gminy jest ogółem 52 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, tj. jeden punkt przypada na 216 mieszkańców. 2

3 5.Porównanie wyników badań z lat 2004 i ) Hierarchia problemów społecznych wg dorosłych Bezrobocie 79% 71% Wzrost przestępczości 54% 44% Narkomania 29% 28% Alkoholizm 36% 33% 2) Hierarchia problemów społecznych wg młodzieży szkolnej Bezrobocie 59% 63% Narkomania 62% 49% Alkoholizm 46% 55% AIDS 38% 34% Wzrost przestępczości 39% 32% 3) Uczniowie, którzy spożywali alkohol 30 dni przed badaniem. Klasy VI SP 16% 13% Klasy I Gimnazjum 19% 38% Klasy III Gimnazjum 49% 47% 4) Uczniowie, którzy kiedykolwiek upijali się napojem alkoholowym. Klasy VI SP 12% 17% Klasy I Gimnazjum 25% 29% Klasy III Gimnazjum 57% 62% 5) Przemoc domowa. Która z wymienionych form przemocy wydarzyła się w twojej rodzinie? Wyzwiska 22% 26% Groźby 5% 7% Poniżanie 5% 10% Policzkowanie 1% 2% Popychanie i szarpanie 4% 7% Bicie 4% 4% 3

4 Wyzwiska 22% 26% Szantażowanie pieniędzmi 3% 2% Żadna 69% 65% 6) Czynniki wpływające na zmniejszenie szkód alkoholowych. Jeśli zauważa Pan/i pozytywne zmiany obyczajów i zachowań alkoholowych w ostatnich latach, to są one wynikiem Edukacji społecznej (prasa,radio,tv) 22% 18% Działań lokalnych (leczenie odwykowe,gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, grupy AA, kluby abstynenta, profilaktyka szkolna) 26% 34% Działań administracyjno-prawnych 4% 6% Polityki cenowej wobec alkoholu 12% 7% Zmian w obyczajowości 12% 22% Promocji zdrowego stylu życia 21% 25% Zubożenia społeczeństwa (brak pieniędzy na alkohol) Większych możliwości wydawania pieniędzy na inne cele 39% 27% 46% 31% Obawy o utratę pracy 72% 69% O 8% zwiększyła się liczba osób doceniających wpływ czynników lokalnych w pozytywnych zmianach obyczajów i zachowań alkoholowych. 6.Na podstawie przeprowadzonych w gminie Lubin badań monitoringowych można wskazać następujące wnioski w obszarze z lokalnej diagnozy problemów alkoholowych i innych problemów społecznych: 1) jak mieszkańcy spostrzegają skalę problemów alkoholowych? a) alkoholizm zajmuje trzecie miejsce w hierarchii problemów społecznych, wymienia go 33 % badanych. Młodzież widzi to jeszcze ostrzej: alkoholizm jest na drugim miejscu 55 %. b) czterech na dziesięciu ankietowanych uważa, że osoby pijące alkohol w ich okolicy stanowią szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa. 2) a) 91 % badanych oczekuje na poziomie lokalnym działań służących ograniczeniu skali problemów alkoholowych. b) zdecydowana większość badanych chce utrzymania a nawet podwyższenia do 21 lat wieku legalnego nabycia napojów alkoholowych. Za tą opcją opowiada się 49% dorosłych i 16% uczniów. Wiadomo, że decyzję takie podejmowane są na innym szczeblu, jednak powyższe fakty pokazują, iż w gminie Lubin istnieje dobra atmosfera 4

5 do realizacji lokalnych działań profilaktycznych i terapeutycznych. c) większość badanych 59 % uważa, że sprzedawcy napojów alkoholowych powinni odprowadzać do kasy gminy pieniądze na finansowanie zapobiegania alkoholizmowi, nawet są zdania, że alkohole powinny być nieco droższe. 3) Według danych szacunkowych opartych na wskaźnikach wypracowanych przez PARPA co piąty mieszkaniec gminy uwikłany jest w jakiś sposób (osobiście lub przez członków rodziny) w problem alkoholowy. 4) Zagrożenie młodzieży tymi problemami: a) wśród dzisiejszych latków nie pije alkoholu zaledwie 15 % uczniów (w badaniach z 2004 r. - 6 % - nastąpiła więc pewna poprawa). Co gorsze picie młodzieży przestaje być sporadycznym wyskokiem, a staje się obyczajem. 47 % 15 - latków piło alkohol w ciągu ostatniego miesiąca przeprowadzanego badania. b) najczęściej spożywanym przez młodzież alkoholem jest piwo. Towarzyszy temu często fałszywe i szkodliwe przekonanie, że alkohol w piwie jest mniej groźny niż w wódce. c) uczniowie nie tylko piją, ale upijają się. Pijany już był co szósty uczeń klasy szóstej, więcej niż co czwarty uczeń klasy I gimnazjum i 62 % uczniów klas III gimnazjum. d) niepokojąco wygląda także analiza motywów picia. Wielu młodych ludzi sięga po alkohol już nie po to aby się zabawić czy rozerwać, lecz traktując picie jako lekarstwo na problemy i smutki. 7. Działalność profilaktyczna i naprawcza na terenie Gminy prowadzona jest w następujących formach: 1) punkt konsultacyjno diagnostyczny ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkohlowych, w której działają terapeuta, przeszkoleni nauczyciele, policjanci, pracownicy socjalni; 3) grupy terapeutyczne w Szklarach Górnych, Raszówce, Siedlcach, Krzeczynie Wielkim i Niemstowie; 4) współpraca z GOPS, Komisariatem Policji w Lubinie, Klubami Abstynenta ARKA, ARIADNA i KROKUS, Ośrodkiem Terapii Uzależnienia, Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Lubinie oraz Markot IV Ośrodkiem dla Bezdomnych Matek z Dziećmi w Ścinawie. III. Zadania do realizacji. 1. Zadania wynikające z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przebiegać będą następująco: 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez; a) przyjmowanie wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego oraz udzielanie pierwszej pomocy zgłaszającym się rodzinom, kierowanie na leczenie, 5

6 b) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz kierowanie do Sądu Rejonowego wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; a) udzielanie pomocy psychospołecznej ofiarom przemocy w rodzinie obowiązek terapeuty z punktu konsultacyjno diagnostycznego, b) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Komisariatem Policji w zakresie przyjmowania wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osób nadużywających alkoholu oraz zakładanie Niebieskiej Karty dla ofiar przemocy; 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i terapeutycznych poprzez; a) uzupełnienie biblioteczki punktu konsultacyjno - diagnostycznego w nowe wydawnictwa w zakresie profilaktyki uzależnień, b) finansowanie działających grup terapeutycznych, c) realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych w systemie turnusowym, d) finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach terapeutycznych, e) realizacja najlepszych programów profilaktycznych we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy, a także niektórych gimnazjach, f) współfinansowanie programów profilaktycznych, spektakli lub zajęć teatralnych w szkołach gimnazjalnych na terenie miasta Lubina, g) wspieranie finansowe szkół w celu realizacji konkursów antyalkoholowych i promowanie zdrowego trybu życia, h) realizacja wybranych spektakli dla dzieci i młodzieży związanych z profilaktyką uzależnienia, i) współpraca z dyrektorami szkół oraz z instruktorem sportu w zakresie organizacji festynów środowiskowych, j) tworzenie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez budowę placów zabaw i stołów do ping-ponga, k) finansowanie i organizowanie zabaw i konkursów dla dzieci uczęszczających na pozalekcyjne programy terapeutyczne z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek oraz w czasie trwania ferii zimowych: 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez; a) współpracę z Ośrodkiem Terapii Uzależnień w zakresie leczenia choroby alkoholowej, 6

7 b) współpracę z Markot IV Ośrodkiem dla Bezdomnych Matek z Dziećmi w Ścinawie w zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej, c) współpracę z klubami abstynenta w zakresie prowadzenia rozmów motywujących z osobami uzależnionymi, udzielania wsparcia członkom rodzin alkoholików; 5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art i 15 ustawy oraz występowaniem przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego poprzez; a) przeszkolenie przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie wymagań znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, b) okresowe kontrole przestrzegania zasad sprzedaży po wcześniejszym uzyskaniu przez członków komisji stosownego upoważnienia, c) kierowanie zawiadomień do organów ścigania w razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy oraz popieranie tych zawiadomień; 6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej; a) organizowanie zatrudnienia socjalnego w gminie związane będzie z rzeczywistymi potrzebami osób, które ukończą program terapii uzależnień gwarantujący do przyjęcia do Centrum Integracji Społecznej, b) ze względu na ograniczone środki finansowe Gmina Lubin nie przewiduje tworzenia Centrum Integracji Społecznej, ale w sytuacji zaistnienia potrzeby wyda skierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centra w innej gminie, c) zasady finansowania kosztów uczestnictwa kierowanych osób do wybranego centrum w innej gminie zostaną zawarte w porozumieniu. IV. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1. Za udział w posiedzeniach komisji ustala się następujące zasady wynagradzania członków komisji: a) dla przewodniczącego komisji 15%, b) dla zastępcy przewodniczącego lub innej osoby z członków komisji w przypadku nieobecności przewodniczącego na posiedzeniu, a prowadzącej posiedzenie 15%, c) dla pozostałych członków komisji 13%, minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r. określonego na podstawie ustawy z dnia r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz z późn. zm.). 2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność na posiedzeniu i podpisanie listy obecności. 7

8 V. Plan wydatków na realizację Gminnego Programu na rok Profilaktyka Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i leczniczej dla osób uzależnionych i ich rodzin Praca Komisji Zakupy materiałów Realizację programu powierza się Urzędowi Gminy w Lubinie. 2 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubin. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 stycznia 2007 r Przewodniczący Rady Gminy /-/ Roman Komarnicki 8

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 SPIS TREŚCI Rozdział I 1. Wprowadzenie...2 2. Instytucje działające w obszarze pomocy osobom uzależnionym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIV/../13 Rady Gminy Pleśna z dnia GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PLEŚNA NA 2014 ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Raport ze społecznego monitoringu Funduszu Korkowego w gminie Lublin. opracowanie: Krzysztof Jakubowski

Raport ze społecznego monitoringu Funduszu Korkowego w gminie Lublin. opracowanie: Krzysztof Jakubowski Raport ze społecznego monitoringu Funduszu Korkowego w gminie Lublin opracowanie: Krzysztof Jakubowski Spis treści I. Podstawy teoretyczne. II. III. IV. Informacje wprowadzające dotyczące sytuacji w gminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 Załącznik do uchwały nr VI/26/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE Do

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Gorlice 2014

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Gorlice 2014 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Gorlice 2014 1 Studio Diagnozy i Profilaktyki 30-011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 446-42-60 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski

Bardziej szczegółowo