KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA VI MODUŁ ZARYS WIEDZY O PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ FOUNDATIONS OF SUBSTANCE ABUSE PREVENTION

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA VI MODUŁ ZARYS WIEDZY O PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ FOUNDATIONS OF SUBSTANCE ABUSE PREVENTION"

Transkrypt

1 Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.3.10./4.6./5.10 PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU Forma studiów stacjonarne/ niestacjonarne (obligatoryjny, fakultatywny) FAKULTATYWNY DLA KIERUNKU OBLIGATIORYJNY DLA SPECJALNOŚCI KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA VI MODUŁ KSZTAŁCENIE SPECJALNOŚCIOWE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI RESOCJALIZACJI, PROF. SPOŁE., PREWENCJI KRYM. CAŁKOWITA LICZBA PKT ECTS 3 JĘZYK WYKŁADOWY NAZWA PRZEDMIOTU W JĘZYKU POLSKIM NAZWA PRZEDMIOTU W JĘZYKU ANGIELSKIM CELE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE: POLSKI ANGIELSKI FORMA OSTATECZNEGO ROZLICZENIA PRZEDMIOTU ZARYS WIEDZY O PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ FOUNDATIONS OF SUBSTANCE ABUSE PREVENTION Zaliczenie z oceną Cele przedmiotu: wyposażenie Studenta w wiedzę o ch stanowiącą niezbędną podstawę teoretyczną dla konstruowania programów profilaktycznych. 1. W zaznajomienie z podstawowymi pojęciami z zakresu uzależnień, 2. Ukazanie biologicznych i psychospołecznych mechanizmów uzależnień, 3. Wyposażenie w umiejętności rozpoznawania objawów oraz identyfikowania jego fazy. 4. Doskonalenie umiejętności posługiwania się prawnymi narzędziami systemu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Posiada wiedzę na temat profilaktyki I, II i II rzędowej; Sytuuje problemy społeczne w określonym segmencie litery i praktyki stosowania prawa; Używa terminologii prawniczej w zakresie podstawowych pojęć prawnych i instytucji prawno społecznych Dokonuje samooceny własnej wiedzy o procesach regulowania stosunków człowieka z otoczeniem społecznym EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU STUDENT/ ABSOLWENT: W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH EK W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EK ODNIESIENIE DO FORM ZAJĘĆ W ĆW/K/W inne 1. Wylicza kryteria diagnostyczne uzależnień H1A_W05; K_W03

2 2. Kwalifikuje objawy do odpowiednich faz 3. Analizuje prawno-społeczny system przeciwdziałania uzależnieniom S1A_U02; S1A_U01; S1A_U06; H1A_U04; S1P_U02 K_U02 S1A_U06; S1A_U07 K_U09 Tabela 2. Walidacja i weryfikacja efektów kształcenia EFEKTY KSZTAŁCENIA- student Formy prezentacji EK 1. Wylicza kryteria diagnostyczne uzależnień Pisemne zadanie testowe (wielokrotnego wyboru) 2. Kwalifikuje objawy do odpowiednich faz 3. Analizuje prawno-społeczny system przeciwdziałania uzależnieniom Pisemne zadanie testowe (wielokrotnego wyboru) Pisemne, otwarte zadanie testowe np. typu nazwij i opisz Poziomy osiągnięcia EK i odpowiadające im oceny ndst (2) dst (3) db (4) bdb (5) Błędnie wymienia kryteria uzależnień pod kątem biologicznych i psychospołecznych mechanizmów Błędnie rozpoznaje objawy uzależnień. Niepoprawnie opisuje je w kontekście odpowiedniej fazy Błędnie wybiera instytucje prawno społeczne w odniesieniu do przeciwdziałania uzależnieniom. Niewłaściwie wyjaśnia rolę oraz kompetencje poszczególnych instytucji prawa i placówek terapii Popełnia nieznaczące błędy przy wyliczaniu kryteriów uzależnień pod kątem niektórych biologicznych i psychospołecznych mechanizmów Popełnia błędy w rozpoznawaniu objawów uzależnień. Wąsko opisuje je w kontekście odpowiedniej fazy Poprawnie wybiera instytucje prawno społeczne w odniesieniu do przeciwdziałania uzależnieniom. Popełnia błędy w argumentacji i wyjaśnianiu ról oraz kompetencji kompetencje poszczególnych instytucji prawa i placówek terapii Prawidłowo wymienia kryteria uzależnień pod kątem większości biologicznych i psychospołecznych mechanizmów Prawidłowo rozpoznaje objawy większości uzależnień. Wąsko opisuje je w kontekście odpowiedniej fazy Poprawnie wybiera instytucje prawno społeczne w odniesieniu do przeciwdziałania uzależnieniom. Wskazuje na nieliczne argumenty i wąsko wyjaśnia rolę oraz kompetencje poszczególnych instytucji prawa i placówek terapii Trafnie wymienia kryteria uzależnień pod kątem wszystkich biologicznych i psychospołecznych mechanizmów Prawidłowo rozpoznaje objawy wszystkich uzależnień. Wyczerpująco opisuje je w kontekście odpowiedniej fazy Poprawnie wybiera instytucje prawno społeczne w odniesieniu do przeciwdziałania uzależnieniom. Wyczerpująco argumentuje i wyjaśnia rolę oraz kompetencje poszczególnych instytucji prawa i placówek terapii

3 Tabela 3 A. Treści kształcenia według form zajęć i liczby godzin dla studiów stacjonarnych Treści kształcenia według formy zajęć i liczby godzin w kontakcie z prowadzącym LICZBA GODZIN WG FORM ZAJĘĆ WYKŁAD ĆWICZENIA WARSZTAT INNE Wprowadzenie do problematyki: pojęcie ; granice ; rodzaje. 1 - Pojęcie uzależnień w kontekście jego psychicznego i biologicznego mechanizmu (kryteria diagnostyczne ICD 10, DSM-IV). Klasyfikacja i patomechanizm działania substancji psychoaktywnych (według międzynarodowych wytycznych WHO i ATP). Koncepcje i modele (genetyczno behawioralne, psychologiczne, społeczne czynniki ryzyka) Fazy uzależnień. 4 - Uzależnienie jako zjawisko patologii indywidualnej i społecznej, medyczne i psychospołeczne konsekwencje: alkoholizm (w tym alkoholizowanie się i uzależnienie młodzieży), narkomania (rodzaje narkotyków, rozmiary sięgania, gruzy ryzyka), nikotynizm (rozpowszechnienie, charakterystyka szkodliwości; psychologiczne i społeczne aspekty zagadnienia rzucania papierosów ). 6 1 Inne (w tym: hazard, uzależnienie od komputera i Internetu, pracoholizm). 2 2 Zapobieganie uzależnieniom (profilaktyka I, II i III rzędowa). 6 4 Prawno-społeczny system profilaktyki uzależnień. 2 4 Elementy psychologicznej i pedagogicznej terapii uzależnień. Programy leczenia alkoholików. Modele i programy leczenia narkomanów. Profilaktyka uzależnień w środowisku szkoły. Pedagog szkolny jako animator i koordynator działalności profilaktycznej (formy, metody i narzędzia pracy). Nauczyciele w szkolnym systemie zapobiegania sięgania przez uczniów po używki. 2 4 ŁĄCZNIE GODZIN WG FORM ZAJĘĆ RAZEM GODZIN ZAJĘĆ 45

4 Tabela 3 B. Treści kształcenia według form zajęć i liczby godzin dla studiów niestacjonarnych Treści kształcenia według formy zajęć i liczby godzin w kontakcie z prowadzącym LICZBA GODZIN WG FORM ZAJĘĆ WYKŁAD ĆWICZENIA WARSZTAT INNE Wprowadzenie do problematyki: pojęcie ; granice ; rodzaje. 1 - Pojęcie uzależnień w kontekście jego psychicznego i biologicznego mechanizmu (kryteria diagnostyczne ICD 10, DSM-IV). Klasyfikacja i patomechanizm działania substancji psychoaktywnych (według międzynarodowych wytycznych WHO i ATP). Koncepcje i modele (genetyczno behawioralne, psychologiczne, społeczne czynniki ryzyka) Fazy uzależnień. 1 Uzależnienie jako zjawisko patologii indywidualnej i społecznej, medyczne i psychospołeczne konsekwencje: alkoholizm (w tym alkoholizowanie się i uzależnienie młodzieży), narkomania (rodzaje narkotyków, rozmiary sięgania, gruzy ryzyka), nikotynizm (rozpowszechnienie, charakterystyka szkodliwości; psychologiczne i społeczne aspekty zagadnienia rzucania papierosów ). 2 Inne (w tym: hazard, uzależnienie od komputera i Internetu, pracoholizm). 1 Zapobieganie uzależnieniom (profilaktyka I, II i III rzędowa). 2 1 Prawno-społeczny system profilaktyki uzależnień. 1 1 Elementy psychologicznej i pedagogicznej terapii uzależnień. Programy leczenia alkoholików. Modele i programy leczenia narkomanów. Profilaktyka uzależnień w środowisku szkoły. Pedagog szkolny jako animator i koordynator działalności profilaktycznej (formy, metody i narzędzia pracy). Nauczyciele w szkolnym systemie zapobiegania sięgania przez uczniów po używki. 1 ŁĄCZNIE GODZIN WG FORM ZAJĘĆ 8 10 RAZEM GODZIN ZAJĘĆ 18

5 Tabela 4. Końcowa walidacja efektów kształcenia METODA KOŃCOWEJ OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA FORM ZAJĘĆ KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO Test pisemny WYKŁAD ĆWICZENIA WARSZTAT INNE Zaliczenie z oceną (pisemne, otwarte zadanie testowe) - Tabela 5 A. Nakład pracy studenta- rozliczenie punktów ECTS dla przedmiotu dla studiów stacjonarnych FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA LICZBA GODZIN ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZNA PUKTÓW ECTS (szacowana dla EK; obliczamy dzieląc liczbę godzin przez 25) Liczba godzin wykładów w kontakcie z prowadzącym zajęcia 30 1,2 Liczba godzin ćwiczeń w kontakcie z prowadzącym zajęcia 15 0,6 Liczba godzin warsztatów w kontakcie z prowadzącym zajęcia - - Liczba godzin innych zajęć (laboratorium, konwersatorium, prezentacja projektu, itp.)) w kontakcie z prowadzącym zajęcia - - Samodzielne czytanie wskazanej literatury 10 0,4 Przygotowanie do zajęć (wykonywanie zlecanych zadań) 6 0,2 Przygotowane do egzaminu 10 0,4 Inny nakład pracy (np. przygotowanie projektu) - - Łączna liczba godzin/ łączna liczba punktów ECTS 75 3 W tym godzin/ punktów za udział w zajęciach w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym 35 1,4

6 Tabela 5 B. Nakład pracy studenta- rozliczenie punktów ECTS dla przedmiotu dla studiów niestacjonarnych KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA LICZBA GODZIN ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZNA PUKTÓW ECTS (szacowana dla EK; obliczamy dzieląc liczbę godzin przez 25) Liczba godzin wykładów w kontakcie z prowadzącym zajęcia 8 0,3 Liczba godzin ćwiczeń w kontakcie z prowadzącym zajęcia 10 0,4 Liczba godzin warsztatów w kontakcie z prowadzącym zajęcia Liczba godzin innych zajęć (laboratorium, konwersatorium, prezentacja projektu, itp.)) w kontakcie z prowadzącym zajęcia Samodzielne czytanie wskazanej literatury 25 1 Przygotowanie do zajęć (wykonywanie zlecanych zadań) 22 0,9 Przygotowane do egzaminu 10 0,4 Inny nakład pracy (np. przygotowanie projektu) Łączna liczba godzin/ łączna liczba punktów ECTS 75 3 W tym godzin/ punktów za udział w zajęciach w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym 18 0,7

7 Tabela 6. Wykaz literatury źródłowej Zalecana literatura obowiązkowa 1. Cekiera Cz. (1993), Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja, Lublin. 2. Gaś Z. B. (1993), Profilaktyka uzależnień, Warszawa. 3. Juczyński (2002), Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, Warszawa 4. Lowe G., Foxcroft D. R., Sibley D., Picie młodzieży a style szycia w rodzinie, Warszawa uzupełniająca 1. Cekiera C., W. Zatorski (red.) (2001), Palenie tytoniu: wolność czy zniewolenie, Lublin 2. Krajewski K. (2001), Sens i bezsens prohibicji. Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii, Warszawa. 3. Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997), Warszawa. 4. Ogińska Bulik N. (2006), Użytkowanie Internetu przez dzieci i młodzież ryzyko i wyznaczniki psychologiczne, [w:] Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, (red.) N. Ogińska Bulik, Łódź. 5. Profilaktyka w środowisku lokalnym (2002), Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Tabela 7. Dane osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć oraz walidację założonych efektów kształcenia Prowadzący tytuł/ stopień naukowy/ zawodowy, imię i nazwisko adres Autor programu dla przedmiotu dr Renata Szczepanik, dr Małgorzata Marszałek Kierownik przedmiotu- rozliczenie końcowe dr Małgorzata Marszałek Prowadząca/ cy wykład dr Małgorzata Marszałek Prowadząca/ cy ćwiczenia dr Małgorzata Marszałek Prowadząca/ cy warsztat Prowadząca/ cy inne formy zajęć

8 Tabela 8. Rekomendowane metody dydaktyczne 1 Metoda/y (wybrane na podst. grup wg F. Szloska 2 ) wykład informacyjny, prelekcja, odczyt wykład problemowy, konwersatoryjny pogadanka, objaśnienie lub wyjaśnienie klasyczna metoda problemowa metoda przypadków/ sytuacyjna inscenizacja gry dydaktyczne symulacyjne/ decyzyjne dyskusja dydaktyczna burza mózgów, metoda okrągłego stołu panelowa metaplan film, ekspozycja, prezentacja multimedialna z wykorzystaniem komputera z wykorzystaniem podręcznika (prac z tekstem) ćwiczenia przedmiotowe/ laboratoryjne ćwiczenia produkcyjne metoda projektów Inne, jakie? Forma zajęć wykład ćwiczenia konwersatorium warsztat laboratorium, inne 1 Ostatecznie zastosowana metoda dydaktyczna winna korespondować z wynikami diagnozy potrzeb i możliwości edukacyjnych grupy studentów, dokonanej przez Prowadzących zajęcia 2 Franciszek Szlosek (1995), Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych, TIE, Radom

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH. Legal foundations of the protection of the classified information

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH. Legal foundations of the protection of the classified information Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.5.4. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

M.1.2. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW (w tym: zakładanie i prowadzenie działalność gospodarczej) KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO

M.1.2. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW (w tym: zakładanie i prowadzenie działalność gospodarczej) KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE M.1.2. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU fakultatywny

Bardziej szczegółowo

NZ.2.3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów

NZ.2.3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów Tabela. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE NZ..3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

M.1.3. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PROMOCJI I MARKETINGU KEY ISSUES OF PROMOTION AND MARKETING KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO

M.1.3. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PROMOCJI I MARKETINGU KEY ISSUES OF PROMOTION AND MARKETING KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO Tabela. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE M..3. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU fakultatywny

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA- Pozycja planu: D4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pedagogika rozwojowa i wychowawcza 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ MOWY DZIECKA PSL/P1. Nazwa przedmiotu

ROZWÓJ MOWY DZIECKA PSL/P1. Nazwa przedmiotu PSL/P1 Nazwa przedmiotu ROZWÓJ MOWY DZIECKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia IFP UR Podyplomowe Studia Logopedii PSL/P1 Kierunek studiów Poziom Forma studiów Logopedia Studia

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. praktyczny. polski. kierunkowy. wybieralny

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. praktyczny. polski. kierunkowy. wybieralny OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczej Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod przedmiotu Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia Karta przedmiotu PEDAGOGIKA Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Rozwój dziecka w wieku poniemowlęcym, Kod przedmiotu: przedszkolnym i wczesnoszkolnym Przedmiot w języku angielskim: The development of

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁA ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia IV- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Nazwa kierunku studiów:

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Nazwa modułu (j. ang.) Kierunki studiów Wykłady tematyczne D2-1 Thematic lectures Filologia angielska Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: pierwszy Kierunek studiów: BW Specjalność: - Semestr: V,VI Moduł (typ) przedmiotów: - Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Psychologia polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-580 Nazwa modułu Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych Nazwa modułu w języku angielskim Business entities taxation policy Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo