Uchwała Nr RGK Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr RGK.0007.184.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr RGK Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 4 ¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690) uchwala się, co następuje: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2012 rok Rozdział 1. Zadania 1. Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2012 rok, został opracowany na podstawie diagnozy stanu problemów alkoholowych i przyjmuje do realizacji zadania określone poniŝej. 2. Zadania polegają na ograniczeniu dostępności alkoholu poprzez: 1) wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych powyŝej 4,5 % przeznaczonych do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy zgodnie z limitem - odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy; 2) przestrzeganie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaŝy napojów alkoholowych i zasad sprzedaŝy tych napojów - odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy; 3) cofnięcie zezwolenia podmiotowi prowadzącemu sprzedaŝ napojów alkoholowych w przypadku nie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy.

2 Rozdział 2. Kontrola 3. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad handlu napojami alkoholowymi obejmuje: 1) przestrzeganie warunków działalności określonych w zezwoleniu- odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s koncesji alkoholowych i profilaktyki uzaleŝnień w Urzędzie Gminy Białe Błota; 2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s koncesji alkoholowych i profilaktyki uzaleŝnień w Urzędzie Gminy Białe Błota; 3) kontrolę zgodności danych podawanych w oświadczeniach o wartości sprzedaŝy napojów alkoholowych - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s koncesji alkoholowych i profilaktyki uzaleŝnień w Urzędzie Gminy Białe Błota; 4) kontrolę, czy popełniono przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez osobę odpowiedzialną za działalność podmiotu gospodarczego posiadającego zezwolenie - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s koncesji alkoholowych i profilaktyki uzaleŝnień w Urzędzie Gminy Białe Błota; 5) kontrolę, czy ma miejsce sprzedaŝ napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s koncesji alkoholowych i profilaktyki uzaleŝnień w Urzędzie Gminy Białe Błota; 6) kontrolę, czy zdarzają się w miejscu sprzedaŝy lub najbliŝszej okolicy zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedaŝą napojów alkoholowych - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s koncesji alkoholowych i profilaktyki uzaleŝnień w Urzędzie Gminy Białe Błota; 7) kontrolę, czy miało miejsce wprowadzenie do sprzedaŝy napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s koncesji alkoholowych i profilaktyki uzaleŝnień w Urzędzie Gminy Białe Błota; 8) kontrolę, czy sklepy na terenie Gminy Białe Błota prowadzą sprzedaŝ na kredyt lub pod zastaw - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s koncesji alkoholowych i profilaktyki uzaleŝnień w Urzędzie Gminy Białe Błota; 9) kontrolę, czy placówki handlujące alkoholem przestrzegają zakazu reklamy napojów alkoholowych - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s koncesji alkoholowych i profilaktyki uzaleŝnień w Urzędzie Gminy Białe Błota. Rozdział 3. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 4. Działalność wychowawczo-profilaktyczna dotyczy:

3 1) realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych obejmujących młodzieŝ w szkołach Podstawowych Białe Błota, Łochowo, Przyłęki - odpowiedzialny za realizację: dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni; 2) przeprowadzania zajęć profilaktycznych dla młodzieŝy klas gimnazjalnych w szkołach: Białe Błota, Łochowo - odpowiedzialny za realizację: dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni; 3) przeprowadzania zajęć wychowawczo-profilaktycznych z grupą dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym (grupa terapeutyczna funkcjonująca przy Zespole Szkół w Łochowie oraz w świetlicy w Lisim Ogonie) przy Wiejskim Ośrodku Kultury - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 4) zakupu materiałów edukacyjnych dla szkół (multimedia, ulotki, ksiąŝki) - odpowiedzialny za realizację: dyrektorzy szkół; 5) rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie poprzez finansowanie: a) działalności świetlicy socjoterapeutycznej przy GOPS w miejscowości Ciele - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; b) organizacji zimowisk, półkolonii, kolonii i obozów letnich z realizacją programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieŝy z rodzin dysfunkcyjnych w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 6) budowa monitoringu świetlic sołeckich w Lisim Ogonie i Łochowicach. 5. Rozwiązywanie problemów osób naduŝywających napojów alkoholowych realizowane jest przez: 1) prowadzenie terapii z osobami współuzaleŝnionymi i uzaleŝnionymi oraz rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 2) działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego przy GOPS dla ofiar przemocy, conków rodzin osób z problemem alkoholowym oraz osób uzaleŝnionych - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 3) współdziałanie z Prokuraturą, Policją, poradniami odwykowymi - odpowiedzialny za realizację: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 4) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz rozmów merytorycznointerwencyjnych z osobami naduŝywającymi napojów alkoholowych oraz conkami ich rodzin - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 5) kierowanie osób wobec, których istnieje uzasadnione podejrzenie o nałogowy alkoholizm na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzaleŝnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra)- odpowiedzialny za realizację: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

4 6) występowanie z wnioskiem do Sądu o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego - odpowiedzialny za realizację: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 7) szkolenia na temat doskonalenia umiejętności szybkiego reagowania w sytuacji zetknięcia się z tym problemem alkoholowym dla grup zawodowych, pracujących z dziećmi i młodzieŝą (pedagogów szkolnych, nauczycieli i pracowników socjalnych, conków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - odpowiedzialny za realizację: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozdział 4. Preliminarz 6. Na podstawie powyŝszego harmonogramu działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania problemom alkoholowym i posiadaniem na ten cel kwoty otych, na podstawie uchwały Nr XX/.../2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Białe Błota na 2012 rok przyjmuje się preliminarz wydatków, który przedstawia się następująco: Zadanie Sporządzenie opinii do sądu w przedmiocie uzaleŝnienia od alkoholu, pokrycie kosztów postępowania procesowego Termin realizacji I-XII Kwota Realizacja programów profliaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach I-XII zakup materiałów edukacyjnych dla szkół, w szczególności publikacji multimedialnych I-XII wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych I-XII szkolenie conków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych I-XII budowa monitoringu świetlic sołeckich w Lisim Ogonie i Łowchowicach I-XII finansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej przy GOPS w Cielu I-XII finansowanie działalności grupy terapeutycznej w Łochowie I-XII finansowanie działalności grupy terapeutycznej w Lisim Ogonie I-XII Przeznaczenie środków na działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego przy GOPS w Białych Błotach Organizowanie przez GOPS zimowisk, półkolonii, kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieŝy z rodzin dysfunkcyjnych Terapia z osobami uzaleŝnionymi i współuzaleŝnionymi oraz rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego (psychiatra, psycholog, radca prawny) I-XII I-XII I-XII Wynagrodzenie dla kaŝdego z conków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosi za udział w jednym posiedzeniu, 7 % przeciętnego wynagrodzenia, w trzecim kwartale 2011 r., ogłoszonym w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2011 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 103, poz z dnia 23 listopada 2011 r. 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

5 Uzasadnie nie Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych naleŝy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Gminny program finansowany jest ze środków pochodzących z wydanych przez gminę zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych. Program został opracowany na podstawie diagnozy stanu problemów alkoholowych na terenie gminy. W celu minimalizowania skutków naduŝywania alkoholu, gmina prowadzi szereg działań profilaktycznych i naprawczych. Diagnoza stanu problemów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2011 rok: Gmina Białe Błota liczy mieszkańców. Liczba punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych w odniesieniu do liczby mieszkańców, na terenie gminy na 1 punkt sprzedaŝy napojów alkoholowych przypada na 292 mieszkańców. W ciągu 11 miesięcy roku 2011 wydano 31 zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych zawierających powyŝej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spoŝycia w miejscu i poza miejscem sprzedaŝy, zgodnie z limitami ustalonymi przez Radę Gminy. Decyzje dotyczyły przedłuŝenia wydanych juŝ wcześniej zezwoleń. W 2011 r. nie odnotowano raŝących sygnałów zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedaŝą napojów alkoholowych. Pozostałe przypadki są na bieŝąco zgłaszane Policji. W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych rozesłano informacje z ostrzeŝeniem o konsekwencjach dotyczących zakazu sprzedaŝy alkoholu osobom nieletnim. W szczególności zwrócono uwagę na punkty sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych znajdujących się w pobliŝu placówek oświatowo-wychowawczych. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 19 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe. W 2012 roku planowane jest utrzymanie rozszerzonego dostępu do usług terapeutycznych dla mieszkańców gminy przez uruchomienie dyŝurów terapeuty uzaleŝnień w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. MoŜliwość regularnego korzystania z usług terapeuty na terenie Gminy ułatwi monitoring terapii uzaleŝnionych mieszkańców oraz przyczyni się do poprawy poczucia bezpieczeństwa ich rodzin. W ciągu 11 miesięcy 2011 r. z pomocy terapeuty skorzystało 63 osób. Przy GOPS, działa Rodzinny Punkt Konsultacyjny zatrudniający specjalistów słuŝących pomocą osobom ofiarom przemocy, conkom rodzin osób z problemami alkoholowymi oraz osobom uzaleŝnionym. Prowadzona jest takŝe terapia - warsztaty z osobami rodzin współuzaleŝnionych, przez specjalistę z zakresu psychoterapii uzaleŝnień. Na terenie gminy 1200 dzieci uczy się w szkołach podstawowych i 600 w gimnazjach. Efektywną formą pomocy dzieciom i młodzieŝy z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym jest działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Cielu oraz grup terapeutycznych w Łochowie i świetlicy w Lisim Ogonie) prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto Szkoły Podstawowe i Gimnazjalne na terenie gminy realizują programy i prowadzą zajęcia wychowawczo-profilaktyczne z dziećmi i młodzieŝą z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem uzaleŝnień oraz organizują zajęcia dla pozostałych dzieci

6 i młodzieŝy, aby nie popadały w problemy i zagroŝenia związane z alkoholizmem, przemocą i agresją. Zajęcia dostosowywane są do aktualnych potrzeb i wymagań lokalnego środowiska i realizowane poprzez warsztaty terapeutyczne w odpowiednich grupach wiekowych, przez wykwalifikowaną kadrę. Organizowane są teŝ róŝnego rodzaju spektakle profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, agresji, organizowane przez wyspecjalizowane instytucje profilaktyczne. Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Bartosz Lau

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 Rady Miejskiej w z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu i harmonogramu rzeczowo - finansowego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku PROJEKT NR 1 w sprawie: uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit d oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski Opracował Zbigniew Skawiński ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 Załącznik do uchwały nr VI/26/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE Do

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Raport ze społecznego monitoringu Funduszu Korkowego w gminie Lublin. opracowanie: Krzysztof Jakubowski

Raport ze społecznego monitoringu Funduszu Korkowego w gminie Lublin. opracowanie: Krzysztof Jakubowski Raport ze społecznego monitoringu Funduszu Korkowego w gminie Lublin opracowanie: Krzysztof Jakubowski Spis treści I. Podstawy teoretyczne. II. III. IV. Informacje wprowadzające dotyczące sytuacji w gminie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIV/../13 Rady Gminy Pleśna z dnia GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PLEŚNA NA 2014 ROK

Bardziej szczegółowo