UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. z 2012 r. poz z 2013 r. poz. 1563, z 2014 r. poz. 822, 1188 ) Rada Gminy Białaczów uchwala, co następuje: Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 rok. 2. Program wymieniony w punkcie 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Prusek Id: A B D-ACBE-299CD5C Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy Białaczów z dnia 30 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE BIAŁACZÓW NA 2015 ROK Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest aktem prawnym w dziedzinie profilaktyki w Gminie Białaczów, stanowi spis działań będących jednocześnie kontynuacją zadań własnych gminy w obszarze zagrożeń społecznych, do realizacji w 2015 roku. Wstęp Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ma na celu kontynuowanie działań zmierzających do ograniczenia uzależnień od alkoholu. Kluczowym aktem prawnym na podstawie którego prowadzona jest realizacja wskazanych działań, jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Mając na względzie wagę problemu oraz zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu ustala się na rok 2015 następujące kierunki działań zmierzających do poprawy sytuacji w tym zakresie. Kierunki działania i sposób realizacji: I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu. Na mocy art. 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi leczenie osób uzależnionych od alkoholu odbywa się w placówkach lecznictwa odwykowego i jest bezpłatne. Gminny Program obejmuje następujące zadania. 1. Prowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych, dla których określono następujące zadania: 1) motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego; 2) udzielanie wsparcia po zakończeniu leczenia; 3) współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego i placówkami podstawowej opieki zdrowotnej. 2. Motywowanie osób uzależnionych do leczenia poprzez: 1) rozmowy interwencyjno-motywacyjne; 2) kierowanie do biegłych na badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; 3) kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania leczenia odwykowego; 4) kierowanie do poradni specjalistycznych w celu podjęcia leczenia odwykowego. II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy i jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Konsekwencją życia z partnerem nadużywającym alkoholu może być współuzależnienie. 1. Objęcie rodzin dotkniętych problemem alkoholowym opieką psychologiczną przez psychologa. 2. Współpraca z dyrektorami, wychowawcami klas i katechetami szkół podstawowych i gimnazjum w celu przeprowadzenia rozeznania w zakresie przemocy wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym i umożliwienie im spędzenia wolnego czasu oraz odrabiania lekcji w utworzonych świetlicach szkolnych i salach katechetycznych. Id: A B D-ACBE-299CD5C Podpisany Strona 1

3 3. Umożliwienie poszkodowanym korzystania z form poradnictwa prawnego i psychologicznego w : Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie, Poradni Życia Rodzinnego w Opocznie i Poradni Terapii Uzależnień, udzielania pomocy finansowej (w miarę możliwości) dla poradni, psychologów, terapeutów i organizacji poza gminnych w zamian za przeprowadzone konsultacje psychologiczne i terapie dla osób z naszej gminy lub szkolenia i prelekcje. 4. Podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym organizowanie i finansowanie szkoleń, narad, konferencji zwiększających kompetencje w zakresie ochrony rodzin przed przemocą z wykorzystaniem procedury Niebieskiej Karty. 5. Wspomaganie działań interwencyjnych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmierzających do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu przez osoby nadużywające alkohol, powodujących rozkład rodzin i demoralizację nieletnich poprzez kierowanie do Sądu wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych. III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży na terenie gminy. 1. Finansowanie programów i spektakli profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. 2. Organizowanie prelekcji dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych oraz dla rodziców tych uczniów na podstawie programów specjalistycznych. 3. Prowadzenie edukacji publicznej w zakresie profilaktyki, poprzez realizację kampanii społecznych oraz dystrybucję materiałów edukacyjnych wśród uczniów i mieszkańców gminy Białaczów. 4. Organizowanie szkolnych konkursów plastycznych, fotograficznych i spektakli edukacyjno-profilaktycznych mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia połączonych z zakupem i przydzieleniem nagród. 5. Podejmowanie działań mających na celu rozwój i poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej w szczególności szkolnych sal gimnastycznych i boisk sportowych oraz wiejskich boisk sportowych ( doposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny), dla tworzenia form spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież, prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, dofinansowanie zajęć na pływalni - zakup nagród, poczęstunku, przejazdy. 6. Dofinansowanie w postaci zakupu nagród rzeczowych, napojów, słodyczy oraz innych artykułów spożywczych dla uczestników lokalnych przedsięwzięć typu: festyny, zabawy, choinka, dzień dziecka i innych promujących zdrowy styl życia organizowanych w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Białaczów. 7. Doposażenie świetlic szkolnych i sal katechetycznych w sprzęt sportowo - rekreacyjny oraz materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć profilaktycznych oraz kontynuowanie działalności tych świetlic. 8. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia i nietrzeźwym. 9. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych. 10. Dofinansowanie lub finansowanie szkoleń i kursów w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, organizowanych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów. 11. Dofinansowanie imprez o charakterze turystyczno-krajoznawczym (obozy, wycieczki, rajdy, biwaki) dla dzieci z rodzin uzależnionych lub zagrożonych problemem alkoholowym. 12. Wspieranie działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 1. Dofinansowanie w miarę możliwości zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe i inne instytucje mające na celu pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Id: A B D-ACBE-299CD5C Podpisany Strona 2

4 2. Współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, poprzez udzielanie przez gminę pomocy rzeczowej lub finansowej na warunkach uzgodnionych między stronami. 3. Wspieranie działań podejmowanych przez środowiska wzajemnej pomocy tj. grupy abstynenckie ukierunkowane na zapobieganie lub zmniejszanie szkód związanych z piciem alkoholu. 4. Wspieranie i dofinansowanie w miarę możliwości działań stowarzyszeń, fundacji i klubów abstynenckich mających na celu profilaktykę uzależnień, poprzez organizację różnego rodzaju imprez mających na celu ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia o charakterze edukacyjno-artystycznym. 5. Wspieranie i dofinansowanie działalności stowarzyszeń, fundacji i klubów abstynenckich, które tworzą bezpieczne miejsce zdrowego i trzeźwego stylu życia dla alkoholików po zakończonej terapii. 6. Dofinansowanie lub finansowanie wyjazdów na wycieczki i rekolekcje, obozów i kolonii "zielonych szkół" z programem zawierającym elementy profilaktyki uzależnień i zajęciami rozwojowo - edukacyjnymi, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białaczowie, Dyrektorami Szkół oraz OSP i Parafiami znajdującymi się na terenie Gminy Białaczów. 7. Dofinansowanie różnego rodzaju konkursów organizowanych przez Szkoły, Biblioteki, GOPS i organizacje pozarządowe, skierowanych do uczniów i mieszkańców gminy Białaczów, poprzez zakup nagród rzeczowych. V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 1. Podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego za naruszenie przepisów mówiących o zakazie reklamy i promocji na obszarze kraju napojów alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwości, osobom niepełnoletnim, na kredyt lub pod zastaw: 1) składanie do policji wniosku o wszczęcie postępowania dowodowego; 2) sporządzanie i skierowanie aktu oskarżenia do sądu po przeprowadzeniu postępowania dowodowego przez policję. 2. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osoby upoważnione przez Wójta Gminy do kontroli. 3. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. 1. Integracja społeczna osób kwalifikujących się do zatrudnienia socjalnego ( uzależnienie od alkoholu, uzależnienie od narkotyków, bezdomni, bezrobotni, osoby z zaburzeniami psychicznymi, byli więźniowie). 2. Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu: 1) bezdomni realizujący program wychodzenia z bezdomności w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 2) uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego; 3) uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej; 4) osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 5) długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 6) byli więźniowie, mający trudności w integracji ze środowiskiem w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 7) przeciwdziałanie przemocy domowej. VII. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz finansowanie działalności Komisji. Id: A B D-ACBE-299CD5C Podpisany Strona 3

5 1. Ustala się, że członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 140 zł (brutto). 2. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest: lista obecności z posiedzenia Komisji lub protokół z przeprowadzonej kontroli punktu sprzedaży przez członków Komisji. 3. Za posiedzenie związane z opiniowaniem samych wniosków o wydanie zezwalania na sprzedaż napojów alkoholowych wynagrodzenie nie przysługuje. 4. Osoby wchodzące w skład Komisji nie będące pracownikami Urzędu Gminy Białaczów, korzystają z delegacji na zasadach jak inni pracownicy Urzędu Gminy. 5. Finansowanie kosztów szkolenia członków Komisji ze środków pochodzących za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jak i wniesionych opłat za korzystanie z nich. VIII. Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 1. Komisja działa w oparciu o Preliminarz. 2. Finansowanie wydatków związanych z działalnością Komisji: zakup artykułów, materiałów i urządzeń do pracy Komisji. IX. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 1. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Wójt Gminy Białaczów oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Realizacja zadań zawartych w programie poprzez: 1) konkursy ofert; 2) porozumienia /umowy; 3) faktury ( rachunki ). X. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1. Finansowanie realizacji zadań zawartych w niniejszym Programie będzie dokonywane w ramach środków uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jak i wniesionych opłat za korzystanie z nich. 2. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy Białaczów w dziale ochrona zdrowia, rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi. 3. Planowana wysokość środków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok wynosi zł XI. Postanowienia końcowe 1. Wójt Gminy przy pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białaczowie sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów. 2. Rada Gminy Białaczów otrzyma roczne sprawozdanie do 31 marca 2016 roku z realizacji niniejszego Programu. Id: A B D-ACBE-299CD5C Podpisany Strona 4

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 Załącznik do uchwały nr VI/26/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE Do

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIV/../13 Rady Gminy Pleśna z dnia GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PLEŚNA NA 2014 ROK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Diagnoza problemów alkoholowych w Katowicach.

1. Diagnoza problemów alkoholowych w Katowicach. 1 Załącznik do uchwały nr XXII/384/04 Rady Miasta Katowice z dnia 29 marca 2004r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok. I. Opis sytuacji. 1. Diagnoza problemów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 Rady Miejskiej w z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu i harmonogramu rzeczowo - finansowego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Leśna

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo