SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK Rozdział 1. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW ZADANIE PLAN WYKONANIE 1.Zapewnienie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Mielcu oraz Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej w Mielcu przy TPD w lokalach przy ul. MMR 18/1 oraz Chopina , ,64,- 2. Realizowanie wybranych usług i programów placówek profilaktyczno terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych poprzez dofinansowanie zajęć w programie ponadpodstawowym; A/Diagnoza i terapia dla osób uzależnionych od alkoholu, B/Diagnoza i terapia dla osób uzależnionych od narkotyków. 3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. A/ Opłata kosztów powołania lekarza i psychologa biegłego, sądowego, orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. B/ Opłata kosztów sądowych spraw dotyczących poddania się leczeniu odwykowemu. C/ Motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu , , , , Realizacja świadczeń w zakresie pogłębionej terapii uzależnień w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu: 1.Terapia osób uzależnionych od alkoholu - 20 osób, ilość świadczeń indywidualnych - 40 godz., 2.Realizacja obozów terapeutycznych w Ustrzykach Dolnych, Kleczy Dolnej, Muszynie dla 39 osób: ilość świadczeń grupowych godz., 3.Terapia osób uzależnionych od narkotyków - 8 osób, ilość świadczeń indywidualnych - 24 godz., 4.Terapia osób uzależnionych od hazardu - 7 osób, ilość świadczeń indywidualnych - 57 godz , ,- Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu (załącznik nr 2). RAZEM Przeciwdziałanie Alkoholizmowi: , ,64 RAZEM Przeciwdziałanie Narkomanii: 2 000,- 2000,- OGÓŁEM , ,64,-

2 Rozdział 2. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE I NARKOMANII POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ ZADANIE WSKAŹNIKI KOSZT 1. Tworzenie zintegrowanego systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Mielec; A/ Upowszechnienie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. B/ Opracowanie i realizacja kampanii edukacyjnych oraz upowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat przemocy w rodzinie i jej negatywnych skutków. C/ Promowanie efektów nowatorskich rozwiązań w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. D/ Realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje i doskonalących umiejętności poszczególnych służb. E/ Realizacja interdyscyplinarnych szkoleń dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w zapobieganie i zwalczanie przemocy w rodzinie. 2. Kontynuacja Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z obsługą Telefonu Zaufania , ,94,- 1. Kampanie informacyjne na tablicy LED "Reaguj na przemoc" oraz tablicy wolnostojącej Nie bądź niemym świadkiem przemocy, 2. Wydruk "Poradników dla osób doświadczających przemocy w rodzinie" 800 szt., informatorów "Gdzie szukać pomocy dla dzieci i młodzieży w Mielcu" 2000 szt., 3. Zakup materiałów spożywczych i papierniczych przeznaczonych na paczki mikołajkowe dla dzieci z grup ryzyka i doświadczających przemocy w rodzinie, 4. Organizacja miejskiego happeningu Spotkanie ze św. Mikołajem, 5. Publikacja artykułu "KOGO CHRONISZ..?" z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie, uwrażliwiającego na problem przemocy i informującego o sposobach przezwyciężenia go oraz o instytucjach udzielających pomocy, 6. Zakup usługi cateringowej potraw wigilijnych podczas "Rodzinnej Wigilii" dla wychowanków Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej SRK Oddział Caritas przy Parafii MBNP, 7. Szkolenia, warsztaty dotyczące problematyki przemocy (Załącznik Nr 1) , ,43,- Liczba osób oraz udzielonych im porad w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z telefonem zaufania w poszczególnych kategoriach klientów: 1. Osoby uzależnione od alkoholu 263, 2. Dorośli członkowie rodziny alkoholika (w tym współuzależnieni) - 296, 3. Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 30, 4. Ofiary przemocy w rodzinie 88, 5. Sprawcy przemocy w rodzinie 6, 6. Inne ( nie ujęte w pkt. 1 5) Realizowanie wybranych usług i programów placówek profilaktyczno terapeutycznych dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. A/ Dofinansowanie programu terapeutycznego dla osób współuzależnionych. B/ Dofinansowanie programu terapeutycznego dla DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików). - Diagnoza i terapia rodzin osób uzależnionych od alkoholu. - Diagnoza i pomoc terapeutyczna rodzinom zagrożonym narkomanią , , , ,- Realizacja świadczeń w zakresie profilaktyki i pomocy psychoterapeutycznej rodzinom osób uzależnionych w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu: 1. Liczba osób Współuzależnionych - 18 osób, ilość świadczeń indywidualnych 17 godz., ilość świadczeń grupowych 30 godz., 2.Realizacja obozów terapeutycznych i warsztatów szkoleniowych w Ustrzykach Dolnych, Muszynie, Rudnie Małej dla 21 osób, ilość świadczeń grupowych godz., 3. Dorosłe Dzieci Alkoholików - 14 osób, ilość świadczeń indywidualnych 179 godz., ilość świadczeń grupowych 96 godz. 4. Trening warsztat dla Dorosłych Dzieci Alkoholików 10 osób

3 4.Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych; A/ Prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz konsultacje z rodzicami. B/ Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach i innych placówkach wychowawczych. C/ Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej. D/ Finansowanie obozów profilaktyczno terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. RAZEM Przeciwdziałanie Alkoholizmowi: , ,06,- RAZEM Przeciwdziałanie Narkomanii: 4 000, ,- OGÓŁEM , ,06,- ilość świadczeń grupowych 120 godz. 5. Liczba osób z którymi przeprowadzono rozmowę interwencyjnomotywacyjną w ramach wszczętej przez GKRPA w Mielcu procedury o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego: 4 osoby ilość świadczeń indywidualnych 4 godz. 6. Pomoc osobie doświadczającej przemocy domowej 1 osoba ilość świadczeń indywidualnych 4 godz. 7. Spotkania interwencyjne dla osób zgłaszających się z problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami ich bliskich 5 osób ilość świadczeń indywidualnych 5 godz , ,69,- 1. Psychoterapia indywidualna praca z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym oraz konsultacje specjalistyczne z rodzicami h, 2. Warsztaty psychologiczne dla dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Oddział Caritas przy Parafii MBNP 76 h zajęć, 3. Warsztaty psychologiczne dla dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej Tchnienie przy Parafii Ducha Św. 140 h zajęć, 4. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej Caritas DT LUMEN przy Parafii Św. Mateusza 132 h zajęć, 5. Konsultacje psychologiczne dla młodzieży, pedagogów oraz rodziców uczniów szkół gimnazjalnych 360 h, 6 Udział młodzieży z placówek wsparcia dziennego oraz liderów młodzieżowych w monodramie Ta cisza to ja w ramach projektu Wariacje kulturalne 250 osób, 7. Pokrycie kosztów zajęć prowadzonych z wykorzystaniem elementów arterapii w ramach organizacji miejskiego happeningu Spotkanie ze św. Mikołajem, 8. Zabezpieczanie warunków socjalno bytowych oraz realizacja obozu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w Błotach Karwieńskich 86 uczestników

4 Rozdział 3. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH ZADANIE 1. Realizacja programów profilaktycznych dla uczniów oraz szkoleń dla rodziców, realizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktyki; uczenie umiejętności służących zdrowiu i trzeźwemu życiu. A/ Organizowanie i finansowanie programów edukacyjno- profilaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie gminy, B/ Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których celem jest wspieranie dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, C/ Realizacja spektakli teatralnych, happeningów, koncertów słowno - muzycznych, wieczorków profilaktycznych. 2. Realizacja działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. A/ Inicjowanie oddziaływań profilaktycznych w ramach Akcji Zima w mieście i Lato w mieście, B/ Zakup biletów wstępu na lodowisko, basen, do kina, na występy artystyczne. C/ Organizacja imprez okolicznościowych wraz z radami osiedli, które integrują dzieci, młodzież oraz dorosłych. Integracja środowisk oraz pokoleń służąca pokazywaniu wartości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia. D/ Dofinansowanie funkcjonowania Świetlic Opiekuńczo Wychowawczych, Profilaktycznych, Osiedlowych oraz Klubów Młodzieżowych. E/Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych; wspieranie rozwoju i działalności wolontariatu. F/ Promocja i wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych promujący trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, skierowanych do dzieci i młodzieży, polegających na organizowaniu imprez i zajęć o charakterze kulturalnym, turystyczno krajoznawczym, rekreacyjnym i sportowym, realizowanych przez różne podmioty; uczniowskie kluby sportowe, organizacje sportowo gimnastyczne, placówki oświatowe, parafie, organizacje harcerskie i inne , , , , ,52, ,32,- KOSZT 1.Realizacja programów profilaktycznych realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przez nauczycieli i pedagogów ( załącznik nr 1), 2.Realizacja wywiadówek profilaktycznych w szkołach ( załącznik nr 1), 3.Realizacja spektakli teatralnych, koncertów słowno-muzycznych, warsztatów profilaktycznych itp. ( załącznik nr 1) ,28, ,- 1. Organizacja zajęć profilaktyczno sportowo rekreacyjnych w trakcie trwania wakacji w Szkołach Podstawowych, ZHP, KANA, MOSIR, SDK, 2. Organizacja wieczorków muzycznych dla młodzieży w wieku 14 do 18 lat pozostających w mieście podczas ferii zimowych oraz wakacji, 3. Zakup biletów na basen szt., 4. Zakup biletów na lodowisko szt., 5. Zakup biletów wstępu na spektakle teatralne 140 szt., (otrzymały: szkoły, świetlice, liderzy młodzieżowi, kluby młodzieżowe, organizacje pozarządowe, rady osiedli), 5. Organizacja festynów osiedlowych, Mikołajków, Dnia Dziecka, Zabaw Choinkowych, turniejów sportowych w ramach współpracy z Radami Osiedla, 6. Prowadzenie zajęć opiekuńczych i profilaktycznych w klubie osiedlowym dla dzieci i młodzieży na Osiedlu Rzochów 436 h zajęć, 7. Prowadzenie zajęć opiekuńczych i profilaktycznych w klubie osiedlowym dla dzieci i młodzieży na Osiedlu Cyranka 222 h zajęć, 8. Warsztaty muzyczne dla wychowanków świetlicy profilaktyczno wychowawczej TPD i sekcji wokalno muzycznej działającej przy Polskim Towarzystwie Gimnastycznym Sokół h zajęć, 9. Zakup środków czystości dla klubów osiedlowych w Rzochowie i Cyrance, 10. Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży wyjeżdżającej na obozy profilaktyczno sportowo rekreacyjne, 11. Pokrycie części kosztów transportu dzieci i młodzieży wyjeżdżających na wycieczki profilaktyczne,

5 G/ Doskonalenie umiejętności prospołecznych dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych zajęć sportowych, artystycznych, kulturalnych i informatycznych mających wpływ na obniżenie poziomu niepożądanych zachowań społecznych (w oparciu o zasoby lokalowe i kadrowe szkół, klubów oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu. 3. Edukacja i informacja publiczna; A/ Udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjno profilaktycznych. B/ Dofinansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i problematyki uzależnień 1. Szkolenia i kursy dla osób zajmujących się zawodowo terapią i pomocą klientom; - Uzależnionym od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej - Uzależnionym od narkotyków i innych środków psychoaktywnych 2. Szkolenia i warsztaty dla wybranych grup zawodowych ( pedagogów, nauczycieli, policjantów, pracowników socjalnych, pracowników punktu konsultacyjnego, radnych). C/ Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów. D/ Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji uzależniających oraz dostępnych formach pomocy , ,73, , ,- RAZEM Przeciwdziałanie Alkoholizmowi: , ,05 RAZEM Przeciwdziałanie Narkomanii: , ,32,- OGÓŁEM , ,37,- 12. Zakup nagród w ramach realizacji konkursów, turniejów, olimpiad i innych działań profilaktycznych, 13.Organizacja pikniku rodzinnego Grunt to rodzinka, 14. Wsparcie finansowe organizacji Dnia Godności osób z niepełnosprawnością intelektualną, 15. Wsparcie finansowe działalności szkolnego wolontariatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mielcu w tym organizacji regionalnej kampanii edukacyjno profilaktycznej Mam haka na raka, 16. Realizacja programu pracy podwórkowej Streetworker 70 osób objętych programem, 17. Prowadzenie autorskiego programu terapeutycznego dla wychowanków i rodzin wychowanków placówek wsparcia dziennego 112 godz ,52, ,- 1. Zakup pakietu materiałów do realizacji ogólnopolskich kampanii profilaktycznych, których uczestnikiem jest Gmina Miejska Mielec: "Zachowaj trzeźwy Umysł","Postaw na rodzinę", "Odpowiedzialny kierowca","narkotyki to mnie nie kręci, Gmina dla rodziny, 2. Zakup nagród dla uczestników konkursów, turniejów i akcji profilaktycznych organizowanych w szkołach w ramach ogólnopolskich kampanii, których uczestnikiem jest Gmina Miejska Mielec, 3. Zakup Paszportu nastolatka - informatora dla uczniów szkół gimnazjalnych 565 szt., 4. Zakup rocznej prenumeraty czasopism Terapia uzależnienia i współuzależnienia, Charaktery, Świat problemów, 5. Emisja kampanii dt. nietrzeźwości na drodze w ramach kampanii Odpowiedzialny kierowca, 6. Zakup Alcoblow urządzeń kontrolujących poziom alkoholu w wydychanym powietrzu przekazanych na stacje benzynowe w ramach kampanii Odpowiedzialny kierowca 2 szt., 7. Wydruk poradnika dla rodziców Olekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii szt., 8. Szkolenia dla pedagogów szkolnych, psychologów i psychoterapeutów (Załącznik nr 1).

6 Rozdział 4. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZADANIE 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; promowanie ciekawych projektów i inicjatyw społecznych. 2. Wspomaganie działalności instytucji działających w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień A/ Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Mielcu w zakresie: - Przeciwdziałania alkoholizmowi, - Przeciwdziałania narkomanii, KOSZT , ,- Wspieranie działalności: a) Stowarzyszenia Trzeźwościowego Nowe Życie zł, b) Poradni Specjalistycznej ARKA zł, c) Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej Lumen Oddział Caritas przy Parafii Św. Mateusza w Mielcu zł, d) Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Mielcu zł , , ,76, ,01,- Zakup materiałów w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Mielcu w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w tym: 1.Opaski odblaskowe 30 szt. 2.Kamizelka odblaskowa 30 szt. 3.Naklejka 500 szt. 4.Długopisy 991 szt. 5.Zawieszki 30 szt. 6.Smycz odblaskowa 299 szt. 7.Balon z nadrukiem 450 szt. 8.Rękawiczki diagnostyczne 3 opakowania 9.Odczynnik Fast Blue B Salt 40 szt. 10.Odczynnik Marquis 20 szt. 11.Test narkotykowy DRUGWIPE 6 21 szt. 12.Fotopułapka TV-6240MA HD B/ Współpraca z Zespołem Opieki Zdrowotnej , ,40,- Środki zostały wykorzystane na zakup wyposażenia Oddziału Zakaźnego Szpitala Powiatowego w Mielcu i Oddziału Odwykowego w Straszęcinie, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie terapii oraz detoksykacji dla osób uzależnionych od alkoholu. 3. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu; A/ Podejmowanie akcji kontrolnych przez upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. B/ Podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych. RAZEM Przeciwdziałanie Alkoholizmowi: , ,25,- RAZEM Przeciwdziałanie Narkomanii: 7 000, ,01 OGÓŁEM , ,26, , ,09,- Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu (załącznik nr 2).

7 Rozdział 5. KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZADANIE PLAN WYKONANIE 1. Koszty administracyjne; Wynagrodzenie osobowe wraz z wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii , ,37,- RAZEM Przeciwdziałanie Alkoholizmowi: , ,37,- OGÓŁEM , ,37,- CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: Plan: ,- Wykonanie: ,70,- ( 95,77%) w tym: NAZWA ZADANIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII Plan Wykonanie Plan Wykonanie I. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW , ,64 99,52 % 2 000, ,- 100,00 % II. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE I NARKOMANII POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH , ,06,- 99,02 % , , % 4 000, ,- 100,00 % , ,32,- 98,68 % IV. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ,-, ,25,- 99,88 % 7 000, ,01,- 99,86 % V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA KOSZTY ADMINISTRACYJNE , ,37,- 82,38 % Suma: , ,37,- 95,57 % , ,33,- 98,91% Zatwierdził: Sporządził: A. Durda podinspektor r.

8

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

1. Diagnoza problemów alkoholowych w Katowicach.

1. Diagnoza problemów alkoholowych w Katowicach. 1 Załącznik do uchwały nr XXII/384/04 Rady Miasta Katowice z dnia 29 marca 2004r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok. I. Opis sytuacji. 1. Diagnoza problemów

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 Czeladź, marzec 2013 r. I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIV/../13 Rady Gminy Pleśna z dnia GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PLEŚNA NA 2014 ROK

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E WOSS-RSS.8141.20.2015 Jarocin, dnia 14.04.2015 r. S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9.1.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2004

Załącznik Nr 9.1.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2004 Załącznik Nr 9.1.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2004 Wykonany zakres rzeczowy zadania (opis) Zgodnie z art. 4¹ ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo