Waldemar Machała. Sedacja w OIT. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Waldemar Machała. Sedacja w OIT. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW"

Transkrypt

1 Waldemar Machała Sedacja w OIT Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW

2 nieprzyjemne doznania chorego leczonego w OIT Ból. Strach. Niepokój. Przemęczenie. Dusznośd. Bezsennośd. Brak obecności współmałżonka, lub przyjaciół. Wdrożone procedury. Bezradnośd zdanie się na pomoc innych. Trudności w połykaniu. Hałas. Budzenie w środku nocy. Samotnośd. Myślenie o śmierci (widok osób umierających). Koszmary senne. Depresja.

3 Leki używane w OIT powodujące zaburzenia snu Rodzaj leku Zaburzenia snu Prawdopodobny mechanizm NLPZ Adrenalina/ Noradrenalia, dopamina Β-blokery Skrócenie czasu snu, spłycenie snu. Bezsennośd Bezsennośd, koszmary senne Inibitory syntezy prostaglandyn. Agonizm w stosunku do receptorów adrenergicznych α1. Dodatkowo (dopamina) działanie agonistyczne w stosunku do receptorów D2. Mechanizm ośrodkowy. Amiodaron Koszmary senne Nieznany. Kortykosteroidy Bezsennośd Zmniejszenie wydzielania melatoniny. Aminofilina Bezsennośd, skrócenia czasu snu, spłycenie snu. Antagonizm w stosunku do receptora adenozynowego. Chinolony Bezsennośd Inhibicja receptorów kw. -aminomasłowego t. A. Inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny Skrócenie czasu snu, spłycenie snu. Podwyższenie aktywności serotoninergicznej. Fenytoina Przerywany sen. Zahamowanie wpływu Ca2+ przez neuronalne kanały jonowe.

4 nomenklatura i definicje Pobudzenie psychoruchowe zwiększenie aktywności ruchowej, jęczenie, usiłowanie wyjścia z łóżka, usuwania kaniuli, cewników i drenów oraz urządzeo służących monitorowaniu; skojarzone z pobudzeniem układu autonomicznego. Analgezja uśmierzenie bólu. Niepokój lęk, strach, nerwowośd. Zaburzenia funkcji poznawczych zaburzenia pamięci oraz zdolności analitycznych, splątanie, oceny sytuacji. Delirium - majaczenie ostre zaburzenia stanu świadomości z brakiem możliwości porozumienia, spląteaniem, zaburzeniami myślenia i wyrażania myśli, zaburzeniami stanu świadomości. Sen. Ból. Sedacja (anxiolysis) zmniejszenie lęku i pobudzenia.

5 czynności farmakologiczne - sedacja w KAiIT, UM w Łodzi - ZASADY Jedynym problem lekarza musi byd ustalenie wskazao do terapii, a nie odpowiedź na pytanie: co jest taosze? Nie ma chorych lepszych (droższe leki) i gorszych (taosze leki). W wyborze leków sedacyjnych (także przeciwbólowych) należy się kierowad: Rozpoznaniem. Rokowaniem. Korzyściami wynikającymi w zastosowania leków o krótkim czasie działania: Szybsza ocena neurologiczna. Szybszy powrót czynności oddechu. Inne (d/n).

6 czynności farmakologiczne - sedacja w KAiIT, UM w Łodzi Ocena stanu ogólnego (GCS/ Ramsey). Wiara w to, że boli (także u głęboko nieprzytomnego). Problemy z oceną stopnia uszkodzenia mózgowia (CT/ MRI/ scyntygrafia). Problemy z oceną bólu. Brak wypracowanego standardu monitorowania głębokości snu: BIS. Entropia. EEG. AEP. Unikanie unieruchomienia. Ekstubacja tak szybko jak się uda; tracheotomia/ PEG. Przy POChP permisywna hiperkapnia. Ogromne problemy z zespołem abstynencji alkoholowej (alkohol przez sondę, IV?).

7 czynności farmakologiczne - sedacja w KAiIT, UM w Łodzi Nacisk na czynności niefarmakologiczne. Nieopioidowe leki przeciwbólowe (m.in. Paracetamol). Opioidy: Remifentanyl. Sufentanyl. Morfina. Tramadol. Propofol. Midazolam. Haloperidol. Techniki znieczulenia przewodowego.

8 czynności farmakologiczne - sedacja w KAiIT, UM w Łodzi Środki zwiotczające mięśnie: Jako środek dodatkowy (obok p-bólowych i nasennych). Dla diagnostyki (CT/ MRI). Dla transportu. Dla terapii (HBO).

9 Niesienie ulgi w bólu i cierpieniu.

10 Czynności niefarmakologiczne. Czynności farmakologiczne: Sedacja oparta na analgezji. Sedacja oparta na lekach uspokajających. Sedacja oparta na anestetykach wziewnych. Formy mieszane.

11 czynności niefarmakologiczne Zwracanie się do pacjenta (forma). Dbałośd o tzw. porę doby (noc jest od spania, a nie nadrabiania zaległości z dnia). Uprzedzanie o planowanym wykonywaniu czynności. Edukowanie chorego (ale i zespołu): Uzależnienie pacjenta (błędne przekonanie, że opioidy mogą spowodowad uzależnienie). Określenie dawki (na podstawie potrzeb, a nie arbitralnie przyjętych wartości). Cisza (w czasie wykonywania czynności i w czasie nocy).

12 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na analgezji Monitorowanie bólu: Skala przymiotnikowa (Adjective Rating Scale). VAS. Skala numeryczna (NRS): 3 2 (w spoczynku). 4 5 (w czasie kaszlu). PHHPS (skala bólu Szpitala Księcia Henryka): 1 (realnie).

13 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na analgezji PHHPS (skala bólu Szpitala Księcia Henryka): Stopień odczuwania Objawy bólu 0 Brak bólu w czasie kaszlu. 1 Dolegliwości bólowe w czasie kaszlu, ale nie w czasie głębokiego oddychania. 2 Ból jedynie w czasie głębokiego oddychania. 3 Lekki ból w spoczynku. 4 Silny ból w spoczynku

14 Monitorowanie sedacji: Skala Ramsey a. Skala RASS The Richmond Agitation-Sedation Scale. Skala sedacji Addenbrooke a. Skala sedacji Cook a.

15 Monitorowanie sedacji: Skala Ramsey a. Stopieo Opis sedacji 1 Pacjent niespokojny, pobudzony. 2 Pacjent współpracujący, uspokojony, zorientowany. 3 Pacjent śpiący, odpowiada jedynie na polecenia. 4 Pacjent śpiący, żywa odpowiedź na ukłucie. 5 Pacjent śpiący, leniwa odpowiedź na ukłucie. 6 Pacjent śpiący, brak odpowiedzi na ukłucie.

16 Sedacja w OIT Skala RASS The Richmond Agitation-Sedation Scale.

17 Monitorowanie sedacji: Skala sedacji Addenbrooke a. Stopieo Opis sedacji 1 Pobudzony 2 Przytomny. 3 Śpiący, reagujący na głos. 4 Śpiący, reagujący na odsysanie z tchawicy. 5 Śpiący, nie reagujący na bodźce. 6 Śpiący, wiotkośd kooczyn. 7 Śpiączka.

18 Monitorowanie sedacji: Skala sedacji Cook a. Stopieo sedacji Punkty Przytomny Senny Lekka sedacja Umiarkowana sedacja 11-8 Ciężka sedacja 7-5 Śpiączka <4 Otwieranie oczu Spontaniczne Na polecenie Na ból Brak reakcji nie otwiera Reakcja na czynności pielęgnacyjne Spełnia polecenia Ruchy skoordynowane Ruchy nieskoordynowane Nie reaguje Kaszel Spontaniczny - silny Spontaniczny - osłabiony Tylko na odsysanie Brak Oddech Spontaniczny pacjent niezaintubowany Spontaniczny pacjent zaintubowany SiMV, CMV z triggerem Walczy z respiratorem Brak Gotowośd do porozumiewania się Tak Nie

19 i p-bólowych Monitorowanie sedacji dla remifentanylu: SAS = 2-4 PUNKTY PI<2 PUNKTY SAS (Sedation Agitation Scale) 7 - niebezpiecznie pobudzony. 6 - bardzo pobudzony. 5 pobudzony. 4 - spokojny, współpracujący. 3 uspokojony. 2 - silnie uspokojony. PI (Pain Intensity) 1 - brak bólu. 2 - łagodny ból. 3 umiarkowany. 4 - poważny ból. 5 - bardzo poważny. 6 najsilniejszy możliwy ból. 1 - brak kontaktu.

20 Pożądane cechy anestetyku dożylnego: Stabilnośd w roztworze. Brak bólu w czasie iniekcji i uszkadzania tkanek przy wynaczynieniu. Brak uwalniania histaminy. Krótki czas do wystąpienia działania. Szybki metabolizm najlepiej do nieczynnych metabolitów. Efektywny klirens. Nieznaczny wpływ na układ krążenia i oddechowy. Zmniejszenie mózgowego przepływu krwi metabolizmu mózgowego. Przewidywalny i całkowity powrót świadomości. Brak pooperacyjnych działao niepożądanych (nudności, wymioty, ból głowy).

21 Mechanizm działania anestetyków dożylnych związany jest z ich hamowaniem neurotransmitera, którym jest kwas -aminomasłowy (GABA). Aktywacja kompleksu GABA powoduje zwiększenie przebłonowego prądu chlorkowego, skutkiem czego jest hyperpolaryzacja i czynnościowa blokada neuronów postsynaptycznych. Barbiturany i propofol opóźniają dysocjację GABA z receptorem.

22 Benzodwuazepiny.

23 Benzodwuazepiny: Działanie przeciwlękowe, uspokajające, nasenne, przeciwdrgawkowe, miorelaksujące. Niepamięd następcza. Midazolam; diazepam; lorazepam. Metabolizowane w wątrobie, wydalane przez nerki. Niższe dawki u starszych pacjentów, z niewydolnością krążenia i niewydolnością wątroby. Synergizm z opioidami. Słaba eliminacja przez hemodializę. Przedłużona infuzja powoduje wydłużenie sedacji po odstawieniu leku: Kumulacja leku w OUN. Kumulacja aktywnego metabolitu (hydroksymidazolam) w niew. nerek. Hamowanie P-450 przez inne leki. Niewydolnośd wątroby.

24 Benzodwuazepiny: Dawkowanie w oparciu o idealną masę ciała (należną, a nie rzeczywistą). Diazepam Midazolam Lorazepam Dawka wstępna 0,03 0,1 mg/ kg 0,02 0,08 mg/ kg 0,02 0,06 mg/ kg Początek działania 2-5 min. 1-5 min min. Czas działania 2-4 godz. 1-2 godz. 2-6 godz. Dawka podtrzymująca 20 mg/ co 4 godz. 0,04 0,2 mg/ kg/ godz. 0,01 0,1 mg/ kg/ godz. Siła działania 1x 3x 6x Rozpuszczalnośd w tłuszczach 1x 1,5x 0,5x Aktywny metabolit Tak Tak Nie Dawkowanie przy GFR< 10 ml/ min. Bez zmian Zmniejszone do 50% Bez zmian

25 Benzodwuazepiny działania niepożądane: Toksyczne działanie glikolu propylenowego (subst. pomocnicza w diazepamie i lorazepamie): Podrażnienie żył obwodowych. Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Pobudzenie psychoruchowe. Kwasica metaboliczna. Zespół abstynencyjny: Szczególnie przy przedłużonym wlewie. Pod koniec sedacji benzodwuazepinami rozważyd konwersję do wlewu propofolu: 1,5 mg/ kg/ godz.

26 Benzodwuazepiny antagonista (flumazenil): Osiąga maksymalne stężenie w mózgu po 5 10 min. od momentu podania IV. Czas połowiczego rozpadu: 1 godz. Usuwa niewydolnośc oddechową spowodowaną przedawkowaniem benzodwuazepin. Dawka: 0,1 1 mg IV. Wysokie prawdopodobieostwo powtórnej sedacji (resedacja).

27 Propofol.

28 Propofol: Propofol 2,6 dwuizopropylofenol. Początek prac nad preparatem 1970 r. Pierwsze próby kliniczne Kay i Rolly (1977 r.). Początkowo stabilizowany - Cremophorem EL. Obecnie stabilizowany - 1% olejem sojowym, 2,25% glicerolem i 1,2% fosforanami z jaj. Dodatek EDTA (0,005%) chroni przed wzrostem bakterii. ph - 7. Znane są dwie postaci: 1 i 2%.

29 Propofol: Szybki metabolizm zachodzący w wątrobie, którego skutkiem są rozpuszczalne w wodzie metabolity, wydalane przez nerki. Metabolizm propofolu zależy od wątrobowego przepływu krwi, chod sugerowany jest metabolizm pozawątrobowy. Uważa się, że dużą rolę w tym rodzaju metabolizmu odgrywają płuca, które powodują eliminację 30% pierwotnie podanej dawki jednorazowej w ramach pierwszego przejścia. W czasie wlewu ciągłego stężenie propofolu ulega obniżeniu o 20-30% w odniesieniu do podawanej dawki, z pojawieniem się metabolitu: 2,6-dwuizopropylu-1,4-chinolonu (po stronie krążenia dużego tętniczego). W czasie badao doświadczalnych wykazano, że propofol może byd metabolizowany przez nerki i jelito cienkie. Ponieważ zasadniczą rolę w metabolizmie odgrywa cytochrom P-450, efektywnośd eliminacji propofolu zależała będzie od podawania innych leków metabolizowanych przez ten cytochrom.

30 Propofol: Średni czas połowiczej dystrybucji wynosi 2-8 minut. Połowiczny czas półtrwania: 1-3 godz.

31 Propofol: Farmakokinetyka propofolu zależy od płci, masy ciała, chorób współistniejących, wieku i przyjmowanych leków. Zmiany w rzucie serca zmieniają stężenie propofolu w surowicy, zarówno po podaniu dawki bolusowej, jak w czasie wlewu ciągłego. Podwyższenie rzutu serca zmniejsza stężenie propofolu w surowicy i odwrotnie. W czasie wstrząsu krwotocznego stężenie propofolu ulega podwyższeniu o 20%. Z chwilą dekompensacji wstrząsu stężenie propofolu w surowicy wzrasta w sposób niekontrolowany. Kobiety maja większą objętośd dystrybucji i wyższy klirens.

32 Propofol: Wpływ anestetyków dożylnych na mózgowy przepływ krwi (CBF) i zapotrzebowanie mózgu na tlen (CMRO2).

33 Zalety propofolu: Propofol podobnie, jak tiopental nie potencjalizuje bloku nerwowo-mięśniowego powodowanego zarówno preparatami depolaryzującymi, jak i niedepolaryzującymi. Propofol powoduje miorelaksację, uławiającą intubację. Propofol nie stwarza ryzyka wywołania nadcieplności złośliwej. Stosowanie propofolu (czy w dawce pojedynczej, czy w ciągłym wlewie) nie zmienia odpowiedzi na podanie ACTH (skutkującej podwyższeniem syntezy kortyzolu). Propofol nie zaburza czynności wątroby, nie powoduje zaburzeo hematologicznych, czy zmian w krzepnięciu. Jakkolwiek stosowanie oleju sojowego In vitro może powodowad agregację płytek krwi. Propofol nie zmienia odpowiedzi immunologicznej.

34 Zalety propofolu: Nie uwalniania histaminy. Ma działanie przeciwwymiotne w dawce pojedynczej = 10 mg. Powoduje ustąpienie świądu, wywołanego podpajęczynówkowym podaniem opioidów i będących skutkiem cholestazy. Zmniejsza chemotaksję leukocytów, ale bez osłabiania ich zdolności bójczej, przylegania i fagocytozy. Dla porównania tiopental powoduje zahamowanie wszystkich aktywności chemotaktycznych. Propofol jednak hamuje fagocytozę i zdolności bójcze Staphylococcus aureus i Escherichia coli.

35 Propofol ograniczenia (ból w czasie podawania): Mniejszy dzięki emulsji MCT/LCT. Mniejsza ilośd wolnego propofolu w fazie wodnej (mniejsza bolesnośd w miejscu wstrzyknięcia w przypadku Propofolu 1% MCT/LCT w porównaniu z Propofolem LCT).

36 Propofol - ograniczenia: Podawania propofolu nie zaleca się w ostrym zapaleniu trzustki. Ból w czasie podawania. Występowanie mioklonii, bezdechu, obniżenia ciśnienia tętniczego krwi i bardzo rzadko zakrzepowe zapalenie żył. Ból jest mniejszy niż przy podawaniu etomidatu, porównywalny jak przy metohexitalu i większy niż przy podawaniu tiopentalu. Mioklonie najczęściej występują po propofolu, rzadziej po tiopentalu, potem po etomidacie i metoheksitalu. Występowanie bezdechu jest zbliżone po podaniu propofolum i tiopentalu, chod po propofolu utrzymuje się on>30 sekund. Propofol lepiej niż tiopental zabezpiecza pacjentów przed hipertensją i tachykardią spowodowaną intubacją. PIS propofol infusion syndrome rzadki, ale opisywany - jeżeli WCIV wynosił min. 5 mg/ kg/ godz. > 48 godz. (kardiomiopatia, ostra niewydolnośd serca, kwasica metaboliczna, miopatia, hiperkaliemia, hepatomegalia, lipemia).

37 Kryteria rozpoznania PIS: Kwasica metaboliczna. Postępująca niewydolnośd serca. Oraz dodatkowo jedno z poniższych: Rabdomioliza. Hipertrójglicerydemia. Ostra niewydolnośd nerek. Roberts RJ i wsp.: Incidence of propofol-realated infusion syndrome in critically ill adults: a prospective, multicenter study. Critical Care 2009; 13: 169

38 Propofol Infusion Syndrome - zapobieganie Zalecenia: Society of Critical Care Medicine. American College of Chest Physicians g/kg/min - dawka rekomendowana do sedacji w sztucznej wentylacji. 83 g/kg/min. - powyżej 48 h może wywoład PIS. 100 g/kg/min. - wymaga intensywnego nadzoru w kierunku PIS.

39 Propofol - dawkowanie Dawka wstępna 0,25 2,5 mg/ kg Początek działania < 1 min. Czas budzenia Dawka podtrzymująca min. 1,5 4,5 mg/ kg/ godz. Aktywne metabolity Depresja oddechowa Nie Tak

40 Barbiturany.

41 Barbiturany - tiopental. Synteza dożylnych leków znieczulających: Amytal 1929 r. Pentobarbital (Nembutal) 1930 r. Heksobarbital (Evipan) 1932 r. Thiopental 1934 r. Pierwsze użycie tiopentalu - Waters ( r.).

42 Tiopental: Podanie pojedycznej dawki tiopentalu.

43 Tiopental - ograniczenia i przeciwwskazania: Niemała częśd objawów ubocznych jest nieprzewidywalna i zależy od kondycji pacjenta, wieku, stanu układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Uczucie smak czosnku, czy cebuli - przy podawaniu leku (40% pacjentów), reakcje uczuleniowe, miejscowe drażnienie tkanek (przy wynaczynieniu), przejściowa pokrzywka (karku, twarzy i szyi). Sporadycznie reakcje o charakterze wstrząsu anafilaktycznego. Po podaniu czkawka, skurcz mięśni. Depresja układu sercowo-naczyniowego; zmniejszenie siły skurczu mięśnia sercowego: Działanie inotropowo ujemne. Zmniejszenie wymiaru komór. Przejściowe zmniejszenie aktywności współczulnej). tachykardia (10-36%); zwiększenie zużycia tlenu przez serce. W hipowolemii podanie tiopentalu zmniejsza rzut serca o 69%.

44 Tiopental - dawkowanie: Dawka indukcyjna: 1-4 mg/ kg mc. Dawka podtrzymująca: 1-4 mg/ kg/ godz.

45 Butyrofenony.

46 Butyrofenony haloperidol: Hamowanie neurotransmisji dopaminozależnej w mózgu i zwojach podstawy. Działanie przeciwwymiotne. Niewielki wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Szeroki margines bezpieczeostwa: Brak wpływu na układ oddechowy, serce i ciśnienie tętnicze krwi. Wyjątek w hipowolemii i przyjmowaniu β-blokerów i u chorych z wywiadem o ch. różnokształtnego częstoskurczu komorowego). Uwaga na złośliwy zespół neuroleptyczny: Hipertermia. Uogólniona sztywnośd mięśni. Rabdomioliza. Zalecane podawanie w dawkach pojedynczych (długi czas działania). Dawka początkowa: 0,5 5 mg. Jeżeli brak efektu po min. powtórzenie dawki.

47 Butyrofenony haloperidol dawkowanie: Nasilenie lęku Dawka (mg) Nieznaczne 0,5-2 Średnie 5-10 Ciężkie Podanie pojedynczej dawki dożylnej. 2. Obserwacja w ciągu minut; ocena reakcji: Przy braku reakcji podad ponownie dawkę leku, lub Dodad 1 mg lorazepamu. 3. Przy ponownym braku reakcji zmienid lek na inny lek sedacyjny. 4. Podanie ¼ dawki wstępnej co 6 godz. w celu podtrzymania sedacji.

48 Deksmedetomidyna.

49 Deksmedetomidyna. Działa kardioprotekcyjnie. Zmniejsza odpowiedź stresową: Zahamowanie wyrzutu katecholamin. Zmniejszenie osoczowego stężenia katecholamin.

50 Deksmedetomidyna. Agonista receptora adrenergicznego α2. Trzy podtypy receptora α2 (A, B, C); sedacja po aktywacji A i C (miejsce sinawe górnej części pnia mózgu). Mechanizm działania przeciwbólowego: Ośrodkowy efekt stymulacji receptorów adrenergicznych w pniu mózgu i rogach tylnych rdzenia kręgowego. Obwodowy efekt aktywacji receptorów adrenergicznych zwojów nerwowych korzeni tylnych. Synteza 1986 r. Działanie: Uśmierzające ból. Przeciwlękowe. Uspokajające. Sympatykolityczne.

51 Deksmedetomidyna. Obniża MAC (np. dla izofluranu o 90%). Zmniejsza drżenia mięśniowe (po anestezji, w zespole abstynencyjnym). Łagodzi objawy zespołu odstawienia (alkohol, opioidy, BDA). Zmniejsza mózgowy przepływ krwi i nie wpływa na ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe. Działa przeciwbólowo.

52 Deksmedetomidyna działania niepożądane: Bradykardia. Zmiany w ciśnieniu tętniczym krwi (wpierw hipertensja, później hipotensja). Zwolnienie częstości oddechów. Zmniejszenie wydzielania śliny, soku żołądkowego i trzustkowego. Zwolnienie motoryki żołądka. Deksmedetomidyna niedogodności: Krótki czas wlewu (24 godz.): Możliwośd wystąpienia objawów: Sympatykolitycznych. Związanych z wpływem na nerw błędny.

53 Deksmedetomidyna dawkowanie: Fiolki: 0, 2 mg (2 ml; 1 ml=0,1 mg). Strzykawka: 50 ml; 1 ml=4 µg. Dawka nasycająca: 0,6 µg/ kg/ godz. podawane przez 10 min. Dawka podtrzymująca: 0,2 0,7 µg/ kg/ godz. Nie zaleca się obniżad dawki < 0,4 µg/ kg/ godz. jeżeli nie nabierze się pewności, że pacjent nie współpracuje dobrze z lekarzem.

54 Deksmedetomidyna posiada swojego antagonistę: Atipamezole

55 Sedacja oparta na anestetykach wziewnych.

56 Sedacja oparta na anestetykach wziewnych.

57 Sedacja oparta na anestetykach wziewnych.

58 Sedacja oparta na anestetykach wziewnych. Sewofluran, izofluran. Minimalna objętośd oddechowa: 350 ml. Utrata wilgoci (RR: 12/ min.; VT: 750 ml): 5 mg/ l. Przestrzeo bezużyteczna: 100 ml. Waga: 50 g. Sedacja izofluran (ET): 0,3-0,4%/ obj. Działanie przeciwdrgawkowe izofluran (ET): 0,9%.

59 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Sedacja oparta na lekach przeciwbólowych: Nieopioidowe leki przeciwbólowe/ paracetamol/ metamizol. Opioidowe leki przeciwbólowe.

60 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Działanie kliniczne opioidów i nieopioidowych leków przeciwibólowych: Hamują odczuwanie bólu w stopniu zależnym od dawki (mniejsze odczuwanie bólu, pomimo istnienia świadomości o jego odczuwaniu).

61 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Niesteroidowe leki przeciwzapalne + paracetamol. Lek Droga podania Dawka Częstośd powtarzania (mg) Ibuprofen PO Co 4-6 godz. Ketolorak IM (wstępna) mg co 4-6 godz. Naproksen PO Co 12 godz. Metamizol IV 0,5 5,0/ dobę Paracetamol IV 1000 Co 6 godz.

62 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe. Analgezja Opioid Siła działania Bardzo silna Sufentanyl 1000 Fentanyl Remifentanyl Alfentanyl Butorfanol 8-11 Umiarkowana Metadon 1,5 Morfina 1 Nalbufina 0,5-0,8 Pentazocyna 0,3 Słaba Kodeina 0,2 Petydyna 0,1 Bardzo słaba Tramadol 0,05-0,07

63 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe. Dożylna. Morfina. Fentanyl. Remifentanyl. Sterowana przez pacjenta. Zewnątrzoponowa.

64 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe droga dożylna: morfina. Dawka wstępna: Początek działania: Czas działania: Prędkośd wlewu: 0,01-0,15 mg/ kg min. 2-3,5 godz. 0,07 0,5 mg/ kg/ godz. Siła działania: 1x. Rozpuszczalnośd w tłuszczach: 1x. Aktywne metabolity: Morfino-3-glukuronian (pobudzenie OUN z drgawkami mioklonicznymi). Morfino-6-glukuronian (silne działanie analgetyczne). Uwalnianie histaminy: Tak. Dawkowanie przy GFR< 10 ml/ min. o 50%.

65 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe droga dożylna: fentanyl. Dawka wstępna: Początek działania: Czas działania: Prędkośd wlewu: 0,35-0,5 µg/ kg 1-2 min min. 0,7-10 µg/ kg/ godz. Siła działania: 100 x. Rozpuszczalnośd w tłuszczach: 600x. Aktywne metabolity: nie. Kumulacja w tkance tłuszczowej przy wlewie > 4 godz. Uwalnianie histaminy: nie. Dawkowanie przy GFR< 10 ml/ min. o 0-50%.

66 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe droga dożylna: remifentanyl. Remifentanyl - charakterystyka: Jest metabolizowany przez esterazy osoczowe, tkankowe i znajdujące się erytrocytach. Metabolizm nie zmienia się w chorobach zaburzających aktywnośd pseudocholinoesterazy w osoczu (wrodzonych i nabytych). Podanie inhibitorów cholinoesterazy nie wpływa na metabolizm RFNT. Klirens RFNT duży (bo metabolizm tkankowy). Kumulacja obwodowa ograniczona. Przedawkowanie praktycznie niemożliwe

67 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe droga dożylna: remifentanyl. Farmakokinetyka RFNT niezmieniona we wszystkich grupach wiekowych. U pacjentów>65 rż klirens RFNT o ½ - zalecane zmniejszenie dawki o ½. U otyłych podawanie RFNT w oparciu o masę należną. Noworodki: Zwiększona objętośd dystrybucji (jak wszystkie pochodne piperydyny). Niezmieniony czas Zwiększony klirens (inaczej niż wszystkie pochodne piperydyny). połowiczej eliminacji Łatwo przenika przez łożysko (farmakokinetyka płodowa niezmieniona).

68 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe droga dożylna: remifentanyl - korzyści 1. Szybki początek i koniec działania: Natychmiastowe dostosowanie leku do potrzeb pacjenta. 2. Brak efektu kumulacji: Kontrola bólu bez ryzyka przedawkowania. 3. Brak rozwoju tolerancji: Niezmieniane dawkowanie. 4. Szybki powrót funkcji życiowych: Skrócenie czasu wentylacji mechanicznej. Minimalizacja ryzyka depresji oddechowej. Szybszy czas wypisania i poprawa wykorzystania zasobów OIT. Potencjalne korzyści ekonomiczne związane z krótszą hospitalizacją. 5. Możliwośd przerwania infuzji i oceny neurologicznej.

69 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe droga dożylna: remifentanyl - korzyści 5. W odniesieniu do wątroby i nerek: Fentanyl i sufentanyl są metabolizowane w płucach i wątrobie, morfina w nerkach. Metabolizm remifentanylu jest niezależny od tych narządów i lek można podawad u chorych z niewydolnością wielu narządów. Jednak w niewydolności nerek skutki kumulacji kwasu remifentanilowego (4600x razy słabszy metabolit remifentanylu) mogą byd widoczne przy stosowaniu powyżej 3 dni.

70 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe droga dożylna: remifentanyl - korzyści 6. W odniesieniu do układu sercowo-naczyniowego: Umiarkowany wpływ na parametry hemodynamiczne (BP, HR). Nasilony efekt depresyjny ze środkami uspakajającymi. 7. W odniesieniu do mózgu - protekcja: Wynikająca ze stabilności krążenia brak wahao ciśnienia perfuzyjnego i obniżenie ICP u pacjentów z obrażeniami mózgu i po operacjach neurochirurgicznych. 8. W odniesieniu do układu endokrynnego obniżenie stężenia hormonów stresu (gł. adrenaliny).

71 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe droga dożylna: remifentanyl działania niepożądane Bardzo często: Hipotensja. Nudności, wymioty. Zaparcia (konieczny -monitoring, leki prokinetyczne, Lactulosa). Często: Depresja oddechowa, która nie jest groźna dla pacjenta OIT wentylowanego respiratorem. Sporadycznie: Bradykardia. Bezruch komór serca. Uczulenie.

72 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe droga dożylna: remifentanyl dawkowanie 1. Rozpocząd infuzję od 6 g/ kg/ godz. 2. Jeśli zachodzi potrzeba - zwiększyd prędkośd o 1,5 g/ kg/ godz. co 5 minut mg fiolkę remifentanylu rozpuścid w 50 ml (1 ml = 0,1 mg). 4. Jeżeli przy prędkości wlewu 12 g/ kg/ godz.: Brak właściwego poziomu SAS: Dołączyd propofol maks.- 4 mg/ kg/ godz. + 1 mg midazolamu. Brak właściwego poziomu IP: Można zwiększyd dawkę maks. do 45 g/ kg/ godz.

73 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe droga dożylna: remifentanyl zakooczenie terapii Stopniowe zmniejszanie szybkości wlewu do 6 g/ kg/ godz. w ciągu 1 godziny poprzedzającej rozintubowanie. Po rozintubowaniu szybkośd zmniejszad o 25% co 10 minut, aż do zatrzymania wlewu - w międzyczasie włączenie alternatywnych leków przeciwbólowych. Przepłukanie kaniuli po zakooczeniu wlewu.

74 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe droga dożylna: remifentanyl zakooczenie terapii Remifentanyl podobnie jak inne opioidy może wywoład uzależnienie. W KAiIT USK im. WAM-CSW w Łodzi stosowana jest: Klonidyna w dawce 3x g/ dobę. Klonidyna: Zmniejsza nadmierne (w zespole odstawienia) pobudzenie neuronów, szczególnie noradrenergicznych oraz struktur jądra miejsca sinawego.

75 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe. Sterowana przez pacjenta. Lek Dawka (mg) Karencja (min.) Morfina 0, Fentanyl 0,02 0,1 3-10

76 czynności farmakologiczne użycie środków zwiotczających mięśnie Środki zwiotczające mięśnie: ARDS, ze znacznymi trudnościami w prowadzeniu wentylacji mechanicznej. Ciężkie zamknięte obrażenie czaszkowo-mózgowe z podwyższeniem ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Tężec.

77 Dziękuję http//:www.machala.info

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia Waldemar Machała Intensywna Terapia. Ciężkie obrażenia czaszkowo-mózgowe. Intensywna terapia w neurochirurgii. Wykład nr 3 Intensywna Terapia II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

sygnałami chemicznymi

sygnałami chemicznymi Działanie mózgu jest podstawowym i najwaŝniejszym aspektem fizjologicznym, który odpowiada za róŝnice między ludźmi a innymi gatunkami. Zaburzenia funkcjonowania mózgu, niezaleŝnie od ich pierwotnego czy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku wenlafaksyny, co odpowiada 150 mg wenlafaksyny (Venlafaxinum).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku wenlafaksyny, co odpowiada 150 mg wenlafaksyny (Venlafaxinum). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Velafax XL, 150 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku

Bardziej szczegółowo

Następstwem stosowania każdego leku, obok pożądanego

Następstwem stosowania każdego leku, obok pożądanego b e z p i e c z e ń s t w o fa r m a ko t e r a p i i Niepożądane działania leków rodzaje, podział, przyczyny i skutki ekonomiczne Anna Wiela-Hojeńska, Łukasz Łapiński Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Oriven, 150 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kefrenex, 150 mg, tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10)

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10) Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Zespół uzależnienia wg ICD-10 Kompleks

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Strona 1 z 21 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kwetaplex 100 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana 100 mg zawiera 100 mg kwetiapiny

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Peyona,20 mg/ml, roztwór do infuzji i roztwór doustny 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml zawiera 20 mg cytrynianu kofeiny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Etiagen XR, 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Bardziej szczegółowo

* Insulina glargine jest wytwarzana metodą rekombinacji DNA w komórkach Escherichia coli.

* Insulina glargine jest wytwarzana metodą rekombinacji DNA w komórkach Escherichia coli. PLLLY00482/07/2015 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lantus 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań w fiolce 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml zawiera 100 jednostek insuliny

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. CORDARONE 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Amiodaroni hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. CORDARONE 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Amiodaroni hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta {logo sanofi} CORDARONE 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Amiodaroni hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Omeprazol Mylan, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka z proszkiem zawiera 42,5

Bardziej szczegółowo

Każda tabletka zawiera sitagliptyny fosforan jednowodny, co odpowiada 50 mg sitagliptyny i 1000 mg metforminy chlorowodorku.

Każda tabletka zawiera sitagliptyny fosforan jednowodny, co odpowiada 50 mg sitagliptyny i 1000 mg metforminy chlorowodorku. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Janumet 50 mg/1000 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera sitagliptyny fosforan jednowodny, co odpowiada 50 mg sitagliptyny i 1000 mg

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka powlekana zawiera ropinirolu chlorowodorek, co odpowiada 1 mg ropinirolu.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka powlekana zawiera ropinirolu chlorowodorek, co odpowiada 1 mg ropinirolu. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Parnirol, 1 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera ropinirolu chlorowodorek, co odpowiada

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Symquel XR, 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Symquel XR, 200 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Symquel XR, 300 mg, tabletki

Bardziej szczegółowo

Okrągłe, białe, powlekane tabletki zaopatrzone w nadruk LILLY oraz numeryczny kod identyfikacyjny 4115.

Okrągłe, białe, powlekane tabletki zaopatrzone w nadruk LILLY oraz numeryczny kod identyfikacyjny 4115. PLLLY00460/10/2014 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ZYPREXA 5 mg tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg olanzapiny. Substancje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Simvagen 20 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera jako substancję czynną 20 mg symwastatyny..

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Charakterystyka Produktu Leczniczego Charakterystyka Produktu Leczniczego 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DEPAKINE CHRONO 300, 200 mg + 87 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu DEPAKINE CHRONO 500, 333 mg + 145 mg, tabletki powlekane

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Etform 850, 850 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 850 mg chlorowodorku metforminy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZANIECHANIA WENTYLACJI

WYTYCZNE ZANIECHANIA WENTYLACJI lgmd.andreovia.pl WYTYCZNE ZANIECHANIA WENTYLACJI Wstrzymanie lub wycofanie się z procesu mechanicznej wentylacji pacjenta jest ważnym, klinicznym problemem. Pacjenci są zwykle zaintubowani i podłączeni

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2008;5(2):59-94 artykuł oryginaly oryginal article Standardy leczenia otępień Standards in dementia care Andrzej Kiejna 1, Przemysław Pacan 1, Elżbieta Trypka 1, Tomasz Sobów 2,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ricordo, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 10 mg chlorowodorku

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Comtan 200 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg entakaponu. Substancja

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Comtan 200 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg entakaponu. Substancja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 3,75 mg

Bardziej szczegółowo