Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska (Centre of Excellence in Environmental Analysis and Monitoring CEEAM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska (Centre of Excellence in Environmental Analysis and Monitoring CEEAM)"

Transkrypt

1 1. STRESZCZENIE PROJEKTU Tytuł projektu Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska (Centre of Excellence in Environmental Analysis and Monitoring CEEAM) Problemy do rozwiązania Centrum Doskonałości (CEEAM) powinno uzyskać statut wiodącej instytucji szkoleniowo-badawczej w dziedzinie analityki środowiskowej i monitoringu na terenie Wschodniej i Środkowej Europy. Centrum będzie zatem służyło jako ogniowo łączące naukowców z ERA (Europejski Obszar Badawczy European Research Area) i krajów w stadium przedakcesyjnym (Newly Associated States NAS) w próbach rozwiązywania różnych problemów środowiskowych, szczególnie z zakresu zanieczyszczenia zbiorników wodnych, które dotyczą całego kontynentu europejskiego. Proste, standardowe procedury, służące do analizy i monitoringu wody, powinny stać się nieodzownymi narzędziami, zgodnie z określeniem użytym w opisie Akcji Kluczowej EESD V Programu Ramowego, mogącymi służyć pozyskiwaniu niezbędnych informacji dla rzetelnej oceny stanu środowiska i zachodzących w nim zmian, a tym samym, wprowadzaniu istotnych zmian, zmierzających do przywrócenia jego stanu pożądanego. Innym celem powstania Centrum jest tworzenie podstaw do podejmowania decyzji mających na celu poprawę ochrony środowiska, szczególnie w Polsce. Centrum będzie również służyło włączeniu polskich badaczy w wiodące obszary aktywności badawczej w ramach ERA oraz w dostosowaniu standardów jakości zarządzania nauką do odpowiednich standardów w ERA. Cele naukowe i podejście badawcze Centrum będzie zajmowało się określaniem, definiowaniem i podejmowaniem badań w zakresie kluczowych zagadnień współczesnej analityki środowiskowej, szczególna uwaga zostanie zwrócona na: specjacją, jednoczesnym oznaczaniem wielu analitów, możliwością coraz szerszego zastosowania czujników (w tym także bioczujników) i innych zautomatyzowane urządzeń pomiarowych, jak również poszukiwaniem prostych alternatyw, takich jak wykorzystanie parametrów sumarycznych, dozymetrów pasywnych, itp.

2 Działalność Centrum będzie koncentrowała się na etapie przygotowania próbek (izolacja i/lub wzbogacania analitów) do analiz, które zyskują na znaczeniu wraz ze wzrostem zapotrzebowania na analizy próbek charakteryzujących się coraz bardziej złożonym składem matrycy, takie jak próbki materii ożywionej. Główne techniki analityczne wykorzystywane w rozważanych procedurach to chromatografia gazowa GC, cieczowa HPLC (łącznie z MS) i elektroforeza kapilarna (CE). Centrum będzie również zaangażowane w prace projektowe, konstrukcyjne, których celem jest opracowanie nowoczesnych, zautomatyzowanych urządzeń analitycznych lub odpowiednich modułów. Innym ważnym naukowym celem Centrum będzie dążenie do wdrażania zasad zielonej chemii w chemii analitycznej. W ramach Centrum będą również prowadzone prace projektowe, konstrukcyjne oraz walidacyjne dotyczące nowych rozwiązań aparaturowych Oczekiwane rezultaty Kluczowym zagadnieniem na obecnym etapie rozwoju analityki środowiskowej jak często nazywana jest ta dyscyplina, w celu jej odróżnienia od tradycyjnej chemii analitycznej jest rozpoznanie nowych wyzwań i perspektyw w tej dziedzinie. Książka, autorstwa czołowych ekspertów, penetrująca i określająca nowe granice naszej dyscypliny, powinna stać się użytecznym przewodnikiem dla specjalistów działających na wszystkich poziomach od badaczy po praktyków a także określić trendy edukacyjne i szkoleniowe na poziomie uniwersyteckim, jak również dostarczyć sugestii odnośnie nomenklatury. Powinna ona przyczynić się do rozwoju dyscypliny oraz posłużyć całej społeczności naukowej. Wypracowane procedury analityczne i urządzenia pomogą w badaniu i monitorowaniu stanu środowiska, w szczególności wody, łącznie z transportem zanieczyszczeń powietrzewoda i woda-powietrze. Procedury i urządzenia bazujące na zasadzie zielonej chemii analitycznej powinny przyczynić się do uczynienia chemii analitycznej bardziej przyjazną w stosunku do środowiska. 2. CELE NAUKOWE I TECHNICZNE ORAZ NOWATORSTWO Analityka środowiskowa i monitoring jako część analityki stosowanej, napotykają na coraz to nowe wyzwania w zakresie złożoności matrycy próbek, dążenia do obniżenia granic wykrywalności, wymagań specjacyjnych, a co się tyczy monitoringu możliwie

3 wysokiego poziomu automatyzacji i autonomiczności instrumentów analitycznych. Ta dziedzina nauki znajduje się na etapie autodefinicji, co powinno stać się kluczowym argumentem świadczącym na korzyść integracji działań Centrum z Europejską Przestrzenią Badawczą, jako że integracja taka we wczesnym stadium powinna być znacznie łatwiejsza i obustronnie korzystna. CEEAM będzie miał zatem swój wkład w proces identyfikacji i definicji zadań dyscypliny, jej metod, trendów i wyzwań na podstawie wcześniejszych osiągnięć grupy naukowców zaangażowanych w projekt. Jednoczesne przyswajanie pojęć i koncepcji z krajów technologicznie zaawansowanych (wchodzących w skład ERA) powinno zostać ułatwione z powodu wczesnego etapu rozwoju tej dziedziny. Taka sytuacja, rzec można in statu nascendi, pozwala również ujednolicić podejście badawcze, nomenklaturę i metodologię prowadzonych badań. Mając na uwadze wspomniany wczesny etap rozwoju analityki środowiskowej oraz jej interdyscyplinarny (przewyższający tradycyjną definicję) charakter, główne zadania CEEAM zostały podzielone na szczegółowe cele: - - Ułatwienie wymiany pojęć i pomysłów pomiędzy ERA, z jednej strony, oraz Polską i innymi państwami z grupy NAS, z możliwością rozszerzenia na Europę Wschodnią, z drugiej strony. Tę grupę celów CEEAM, wykorzystującą dotychczasową reputację Centrum w zakresie działań edukacyjnych w dziedzinie analityki środowiskowej, najlepiej można opisać jako działania pomostowe pomiędzy ERA i Polską oraz innymi krajami NAS w swojej dziedzinie. Promocja działań Centrum i rozpowszechnianie wyników jego pracy staną się zatem integralną częścią działania CEEAM. Rozwój prac badawczych w dziedzinie analityki środowiskowej i monitoringu, w szczególności obserwacja stanu zanieczyszczenia wody oraz ich ukierunkowanie na najważniejsze trendy w tej dziedzinie. Działania te będą obejmowały badanie podstaw fizykochemicznych, jak również rozwój i walidację skutecznych, innowacyjnych, prostych metod analitycznych, niezbędnych dla wykrywania i kontroli poziomu stężeń głównych zanieczyszczeń (związków chlorowcoorganicznych, WWA, innych węglowodorów, związków metaloorganicznych) w wodach, z naciskiem na techniki pobierania próbek i ich przygotowania do analiz. Centrum CEEAM skoncentruje swoja uwagę na pobieraniu i przygotowaniu próbek środowiskowych, które to etapy procesu analitycznego zyskują na ważności w miarę przesuwania się od względnie prostych analiz poszczególnych elementów środowiska takich jak powietrze, woda i gleba, w kierunku

4 - - badań próbek materii ożywionej (biota) dla oceny możliwych zagrożeń środowiskowych. Wagę tego obszaru badawczego podkreśla fakt, że bioindykatory (biowskaźniki) wydają są szczególnie stosowne do analizy wody i próbek pokrewnych (np. osady denne). Dodatkowo argumentem świadczącym na rzecz tego obszaru badawczego jest fakt, że odpowiednie techniki przygotowawcze próbek, których przykładem mogą być próbniki pasywne, mogą zastąpić wcześniej stosowane techniki. Dotychczasowe doświadczenie Centrum powinno również ułatwić badanie procesów transportu zanieczyszczeń pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska. Stosowane metody oznaczeń końcowych to: chromatografia gazowa (GC), wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC), wraz ze spektrometrią masową (MS), oraz elektroforeza (CE). Należyta uwaga w programie badawczym zostanie poświęcona monitoringowi, co będzie się przejawiało w pracach badawczo-rozwojowych w zakresie nowych przyrządów/instrumentów analitycznych lub ich modułów dla zautomatyzowanych i autonomicznych analiz wody. Trzecią gałęzią prowadzonych działań będzie biomonitoring, który znajduje się obecnie we wczesnym stadium rozwoju, stąd w tym obiecującym kierunku zostaną podjęte w Centrum wysiłki badawcze. Współpraca młodych badaczy z Polski z badaczami z innych krajów NAS zostało uznane za następny ważny cel Centrum. Regułą stało się bowiem, że kariery naukowe są w Polsce uważane za mało atrakcyjne, stąd duża liczba młodych, dynamicznych badaczy wybiera inne kariery (przemysł, administracja) zamiast kontynuacji własnej obiecującej ścieżki naukowej. Pamiętając o planowanym przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, innym oczywistym celem staje się zdobycie doświadczenia we współpracy z ERA przez polskich naukowców biorących udział w działalności Centrum oraz poprawa ich umiejętności w zakresie zarządzania. Ta współpraca powinna również doprowadzić do poprawy w przepływie osiąganych wyników badawczych do zastosowań praktycznych. Realizację tego drugiego celu powinno być ułatwione przez obecność przedstawiciela przemysłu (z ERA), jako członka Międzynarodowej Komisji Doradców Naukowych (ISAB International Scientific Advisory Board), którym został dr Richard Murray-Smith z Astrazeneca, Global SHE Operations, Laboratoria Środowiskowe Brixham, Wielka Brytania. Wszystkie wymienione cele są ściśle związane z oczekiwanymi korzyściami, które w myśl założeń akcji kluczowej EESD V Programu Ramowego Unii Europejskiej, powinny dostarczyć szybkich, niezawodnych i tanich systemów detekcji oraz narzędzi

5 analitycznych, dla charakteryzowania zanieczyszczeń środowiska oraz oszacowania związanego z nimi ryzyka ekotoksykologicznego. Ulepszonych narzędzi pomiaru i kontroli zanieczyszczenia.... Nowo rozwinięte metody powinny pozwolić na znaczny postęp w dziedzinie oceny stanu jakości wody na każdym etapie jej użytkowania od źródeł wody, wód powierzchniowych, systemów wody pitnej aż do kranów, ścieków itp., obejmując również transport zanieczyszczeń w układzie powietrze-woda i woda-powietrze. Środki przewidziane w pakietach roboczych są zaprojektowane w sposób ułatwiający osiągnięcie założonych celów. Wymiana koncepcji, wkład w lepsze zdefiniowanie i określenie wiodących badań w dziedzinie powinno zostać osiągnięte dzięki zorganizowaniu warsztatów i szkoły letniej, jak również wizyt studialnych, zarówno z CEEAM do ERA, jak i w drugą stronę. Rezultaty podjętych wysiłków zostaną podsumowane w wydanej przez Centrum dwujęzycznej książce (angielsko-polskiej) na temat najważniejszych trendów w analityce środowiskowej. Towarzysząca im działalność promocyjna oraz rozpowszechnianie osiągniętych wyników, internetowa (www) strona domowa, ulotki i udział w targach ekologicznych, będą utrzymywały środowisko naukowe w stałym kontakcie z osiągnięciami i pracami prowadzonymi w Centrum. Działalność ta powinna przyczynić się także do wzrostu społecznego wydźwięku działalności Centrum poprzez zwiększenia jego kooperacji z przemysłem oraz współpracy z władzami lokalnymi w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska. Praca nad rozwojem nowych metod analitycznych powinna być realizowana poprzez utworzenie międzynarodowego programu studiów doktoranckich, znacznie udoskonalonego przez zapraszanie ekspertów z ERA jako wykładowców, jak również poprzez program staży podoktorskich (post-doc). Szczegóły obu programów będę planowane i korygowane na bieżąco poprzez ww. wizyty studialne profesorów z CEEAM w współpracujących ośrodkach badawczych. Środki te zostały wybrane w sposób właściwie wykorzystujący i wzmacniający silne punkty i istniejący potencjał Centrum, a równocześnie ukierunkowane są na wyeliminowanie i poprawę jego słabych stron. Cech innowacyjności zawarte są w obu głównych obszarach działalności Centrum, tzn. integracja CEEAM z ERA i praca naukowa nad rozwojem narzędzi analitycznych niezbędnych do oceny jakości wody.

6 W pierwszej grupie problemów, sama sytuacja dyscypliny, pozostającej w stanie tworzenia stymuluje kreatywność i innowacyjność. Podczas proponowanych warsztatów omawiane będą najważniejsze problemy analityki środowiskowej, jak również bieżąco obserwowane oraz mogące pojawić się w najbliższej przyszłości trendy, ze skupieniem się przede wszystkim na następujących problemach: Specjacja jako największe wyzwanie w zakresie selektywności analiz. Ważna jest również identyfikacja najważniejszych dziedzin analityki środowiskowej, w których specjacja odgrywa pierwszorzędną rolę. Możliwość wykorzystania parametrów sumarycznych jako interesującej alternatywy dla badań specjacyjnych, w szczególności określenie sytuacji, w których mogą one zostać użyte zamiast oznaczania indywidualnych związków oraz chemometryczne aspekty tego podejścia. Równoczesne oznaczanie wielu analitów w pojedynczej próbce i w jednym cyklu analitycznym. Perspektywy w dziedzinie użytkowania i rozwoju nowych typów urządzeń pasywnych (dozymetry) jako interesującej alternatywy dla bardziej skomplikowanych, metod tradycyjnych. Wzrost zapotrzebowania na wykorzystanie bioindykatorów (biowskaźników), szczególnie bioindykatorów akumulacyjnych, które są pobierane z ich naturalnego biotopu i analizowane ze względu na akumulację pierwiastków i/lub związków. Inne typy bioindykatorów i możliwość ich włączenia w stosowane procedury analityczne znajdują się również w polu zainteresowania Centrum. Możliwość zastosowania czujników w tym również bioczujników w budowanych przyrządach i urządzeniach analitycznych. Rezultaty wynikające z dyskusji warsztatowych, szczególnie z pierwszej, poza posłużeniem jako punkt startowy drugiego bardziej praktycznego warsztatu i szkoły letniej będą wykorzystane przy formułowaniu szczegółowych celów dla badań w zakresie programu stażu podoktorskiego i studiów doktoranckich (tematy i tezy). Dodatkowo aspekty nowatorskie, zostaną wykorzystywane w praktycznych badaniach, będą zawierały zasady zielonej chemii jako nowego podejścia do chemii analitycznej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwości rozwoju metod nie wymagających użycia rozpuszczalników,

7 lub przynajmniej redukcji ilości zużywanych szkodliwych odczynników (poprzez wzrost miniaturyzacji urządzeń). Te aspekty funkcjonowania chemii analitycznej były dotychczas niedoceniane w dziedzinie. Proponowane pakiety robocze są bezpośrednio związane z planowanymi programami badań prowadzonymi przez Centrum, są one jednocześnie ich najbardziej ambitnym zamiarem. Powstanie Centrum Doskonałości daje możliwość poszerzenie programów naukowo badawczych pracowników CEEAM. Planowane rozwiązania nie są jednak zaprojektowane w celu wprowadzania rewolucji w dziedzinie. Środki te bazują na dotychczasowych osiągnięciach i zainteresowaniach naukowych. Zaplanowane działania edukacyjne są związane z profilem naukowym członków CEEAM, którzy nie tylko prowadzą regularne zajęcia uniwersyteckie, ale również specjalizują się w studiach doktoranckich, cześć z nich prowadzona jest w języku angielskim. Reasumując, stworzenie CEEAM powinno pozwolić jego członkom rozwinąć ich indywidualne zainteresowania badawcze na zupełnie nowych poziomach, bliższych głównym zagadnieniom z ERA w sposób bardziej zorganizowany i systematyczny. To skierowanie zainteresowań naukowych w stronę innowacyjności powinno stać się znakiem rozpoznawczym wszystkich działań realizowanych przez CEEAM. 3. PLAN PRACY Wprowadzenie Zaproponowane środki są zaprojektowane w sposób zapewniający maksymalne wykorzystanie dotychczasowego doświadczenia i prac badawczych przyszłego CEEAM, jak również ich stopniowego nasilenia i reorientacje w stronę pełnej integracji z nowoczesnymi podejściami i trendami badawczymi w dziedzinie, chemii analitycznej, które zostały zidentyfikowane przez ekspertów z ERA. Jednocześnie, są one skierowane na wyeliminowanie obecnych słabości, szczególnie w kontaktach pomiędzy nauka i przemysłem, które powinny doprowadzić to wzrostu liczby praktycznych zastosowań wyników prowadzonych badań. We wszystkich pakietach roboczych zostały zidentyfikowane dwa główne kierunki tzn. edukacyjny i naukowy, które są charakterystyczne dla Centrum powstającego na gruncie

8 uniwersyteckim. Nawet harmonogram działań został zaprojektowany w sposób umożliwiający połączenie obu tych aspektów. Na przykład, staż podoktorski (WP4) zacznie się po ukończeniu pierwszego z dwóch warsztatów wchodzących w skład WP1, drugi z tych warsztatów dostarczy bowiem informacji niezbędnych do sprecyzowania zakresu badań poszczególnych stażystów. Podobnie szkoła letnia (WP3) odbędzie się po dwóch latach realizacji międzynarodowego programu studiów doktoranckich (WP2), ten pierwszy pakiet będzie bowiem dawał pole do mniej formalnej dyskusji i dzielenia się opiniami członkom tego drugiego pakietu, jak również dawał możliwości nawiązania kontaktów z ich odpowiednikami, pracującymi na otrzymaniem swoich stopni naukowych w ERA. Cztery pakiety robocze (WP2, WP4, WP5, WP6) mają jasny i bezpośredni wpływ sięgający poza cykl życia CEEAM, tzn. po zakończeniu jego finansowania z Unii Europejskiej, podczas gdy pozostałe (WP1, WP3) powinny mieć pośredni wpływ rzutujący w przyszłość. Rekrutacja uczestników do pakietów roboczych WP2, WP3 i WP4 będzie oparta na konkursie odbywającym się wśród kandydatów wytypowanych przez odpowiednie naukowe instytucje współpracujące z CEEAM. Nadzór nad konkursem będzie sprawowała Międzynarodowa Komisja Doradców Naukowych i będzie on oparty o zasadę równych szans. Główny pakiet roboczy (WP1) zostanie poświęcony zdefiniowaniu i zidentyfikowaniu nowych perspektyw i wyzwań w dziedzinie analityki środowiskowej i monitoringu przy pomocy głównych ekspertów z ERA. WP1 będzie składał się z dwóch warsztatów. Zorganizowanie pierwszego warsztatu, zatytułowanego Nowe horyzonty i wyzwania w zakresie analityki i monitoringu środowiskowego, powinno stać się najpilniejszym zadaniem Centrum tuż po oczekiwanym rozpoczęciu prowadzenia działań (miesiąc 1), warsztat ten powinien odbyć się od czwartego do szóstego miesiąca działania Centrum (spodziewany czas realizacji koniec sierpnia 2003). Będzie on zawierał wykłady plenarne, seminaria i sesje burzy mózgów w grupie, całość zostanie podsumowana w książce, która zostanie wydane w dwóch wersjach językowych (polska i angielska) w formie tradycyjnej jak i płyty CD. Planowana jest również wycieczka naukowa. Przy tej okazji będą omawiane nie tylko trendy występujące w analityce środowiskowej i monitoringu, ale również zostaną podjęte niektóre problemy nomenklatury (ciągle nie jasno określonej w tej dziedzinie).

9 Rezultaty zostaną przekazane do Komisji ds. Nomenklatury IUPAC. Opublikowana książka powinna stać się pomocna w określeniu przyszłych tez doktoranckich i celów badawczych dla doktorów, nie tylko w CEEAM ale również dla instytucji współpracujących z ERA, szczególnie dla tych, których przedstawiciele będą brali udział w warsztacie. Ten pakiet roboczy (szczególnie pierwsza konferencja) powinien stać się kamieniem milowym (zgodnie z nazewnictwem unijnym, tzw. milestone) w całym okresie funkcjonowania CEEAM, stąd jego zamysł został tu szczegółowo przedstawiony. Druga konferencja, zatytułowana Nowoczesne techniki pomiarowe w analityce środowiskowej będzie korzystała z osiągnięć pierwszego warsztatu. Będzie ona natomiast krótsza od pierwszej konferencji (jeden tydzień) i będzie zawierała praktyczne ćwiczenia metod wybranych podczas pierwszego warsztatu, będzie ona realizowana wyłącznie siłami pracowników CEEAM. Trzech zaproszonych z ERA ekspertów będzie przewodniczyć sesjom podsumowującym, konsultacjom i studiom przypadków. Książka z pierwszej konferencji posłuży jako podręcznik dla uczestników. Podręcznik do ćwiczeń zostanie również przygotowany przez pracowników Centrum. Badania zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu sprzętu CEEAM (stanowiącego wyposażenie Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej). Prace eksperymentalne obejmują również przygotowanie przynajmniej dwóch urządzeń własnej konstrukcji. WP2 obejmuje zorganizowanie międzynarodowego programu studiów doktoranckich z zakresu analityki środowiskowej i monitoringu. Cechą charakterystyczną tych studiów (prowadzonych w języku angielskim) powinno być zaproszenie głównych specjalistów z Unii Europejskiej, krajów stowarzyszonych (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Izrael, Szwajcaria) oraz krajów kandydujących w czterech cyklach 15 godzinnych wykładów przypadających na jeden rok akademicki. Biorąc pod uwagę potencjał ludzki CEEAM rozważana jest możliwość przyjęcia grupy pięciu obcych doktorantów z całej Europy, w celu podjęcia przez nich wspólnej pracy z 20 polskimi kandydatami. Dla niektórych studentów ze Wschodniej Europy Politechnika Gdańska może ufundować stypendia, na które środki będą pochodziły z innych źródeł niż CEEAM. Pożądane jest jednakże zapewnienie wsparcia dla najlepszych studentów (dwóch z każdej grupy, po pierwszym roku), w formie wyposażenia ich w przenośny komputer (laptop). Politechnika Gdańska zapewni również możliwość nauki języka polskiego obcojęzycznym studentom (w miarę potrzeb). Praca naukowa tych studentów będzie jednym ze sposobów osiągnięcia celów naukowych przez CEEAM.

10 WP3 dotyczy stworzenia letniej szkoły dla doktorantów (i prawdopodobnie dla wybitnych studentów) Proponowany tytuł organizowanej szkoły Chemometryczne aspekty w analityce i monitoringu środowiska. W przeciwieństwie do zajęć regularnych doktorantów, ten pakiet poświecony będzie integracji i tworzeniu sieci doskonałości w przyszłości. W zamyśle niniejszego projektu 30 jego uczestników pochodzić będzie z laboratoriów analitycznych w ERA, Europie Wschodniej i Polsce w proporcjach 10:10:10. Taki podział ułatwi wymianę pomysłów oraz możliwość uzyskania bliższych kontaktów naukowych. W ramach pakietu planowane są wykłady, seminaria i sesje plakatowe. Trzech ekspertów z Unii, krajów kandydujących i stowarzyszonych oraz dwóch polskich (CEEAM) specjalistów z młodszej generacji stanowić będzie zaplecze wykładowców szkoły. Najlepsza prezentacja plakatowa zostanie nagrodzona. WP4 dotyczy stażu podoktorskiego pod tytułem Badania analityczne ekosystemu wodnego (osady denne, materiały ożywione w środowisku wodnym). Podjęte wysiłki zostaną skupione na wypracowaniu konkretnych rozwiązań zgodnych z zakresem naukowym CEEAM. Otrzymane z Unii Europejskiej dofinansowanie pozwoli nam na wysłanie jednego doktora na staż podoktorski oraz przyjęcie dwóch młodych badaczy z ERA na okres 9 miesięcy w laboratoriach Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego PG. Jest to program inaugurujący, który powinien aktywować podobne działania w przyszłości. Rozpoczęcie programu wymiany doktorantów związane jest z pozytywnym zakończeniem pierwszego warsztatu, którego rezultaty powinny wpłynąć na sformułowanie szczegółowego profilu badawczego doktorantów oraz odpowiednich zadań naukowych. WP5 zostanie poświęcony wzrostowi skuteczności prowadzenia działalności CEEAM w ramach sieci doskonałości. Pakiet roboczy zostanie zorganizowany w trzech cyklach. W ramach wymiany doświadczeń i nawiązywania ścisłych kontaktów międzynarodowych zorganizowanych zostanie osiem wizyt z CEEAM i cztery do CEEAM. Każda z tych krótkich wizyt pozwoli na wymianę doświadczeń na temat obecnie prowadzonych badań naukowych oraz umożliwi prześledzenie nowoczesnych form administrowania nauką, stosowanych przez jednostki naukowe ERA. Przy tej okazji powstanie również możliwość przeprowadzenia wykładu lub seminarium dla lokalnego środowiska naukowego. Szczególny nacisk zostanie tu położony na współpracę nauka przemysł i doskonalenie procesu wdrożeniowego osiągniętych rezultatów dla społeczeństwa. Niektóre z wizyt młodszych naukowców

11 z CEEAM (miesięczne) będą poświęcone szkoleniom w zakresie konkretnych technik analitycznych w celu ich późniejszego zastosowania w Centrum. WP6 dotyczy promocji i możliwie szerokiego upowszechnienia wyników osiągniętych w wyniku działalności Centrum. Trzema głównymi adresatami wysiłków podjętych w ramach działalności Centrum będą: środowisko naukowe w Polsce i zagranicą, lokalne władze i przemysł pozarządowe organizacje zaangażowane w działalność proekologiczną. Czynności podjęte w ramach niniejszego pakietu powinny w znacznym stopniu rzutować na rozpowszechnienie wyników pracy CEEAM. Wszystkie zadania należące do szóstego pakietu roboczego będą realizowane przy każdej nadarzającej się okazji, kiedy którykolwiek z członków CEEAM będzie brał udział w konferencji, seminarium, itp. organizowanym przez instytucje zewnętrzne. Pakiet roboczy WP7 dotyczy koordynacji wszystkich działań Centrum. Obejmuje on działania dyrektora Centrum, jego zastępcy, asystentki, przewodniczących Zespołów Roboczych (Task Force) oraz Międzynarodowej Naukowej Komisji Doradczej Ich obustronne podległości i funkcjonowanie zostały bliżej przedstawione w sekcji C6. Funkcje ISAB w odniesieniu do poszczególnych pakietów roboczych są przedstawione w odpowiednich tabelach opisujących poszczególne zadania Centrum. Krytyczny czynnik stanowi właściwe przygotowanie i przeprowadzenie WP1, szczególnie pierwszego warsztatu, który stanowi kamień węgielny (zgodnie z nomenklaturą unijną, tzw. cornerstone ) dla wszystkich planowanych działań Centrum. W celu zapewnienia sukcesu jego realizacji, przygotowania powinny zostać rozpoczęte w pierwszym miesiącu działalności, w celu uzyskania konstruktywnej oceny ze strony ISAB na pierwszym zorganizowanym spotkaniu. Zaproszenie głównych wykładowców i liderów dyskusji powinny zostać ustalone w trzecim miesiącu. W tym samym czasie strona domowa CEEAM powinna być w pełni dostępna, w celu zapewnienia efektywnego przepływu informacji. Dodatkowe czynności zmierzające do zaproszenie wykładowców powinny zostać zakończone po upływie dwóch, trzech tygodni po konferencji. Sprawozdanie zostanie sporządzone w dwa miesiące po warsztacie. Taka procedura postępowania zapewni publikacje książki pod koniec pierwszego roku działania Centrum.

Opis pakietów roboczych realizowanych przez CEEAM w latach 2003-2005

Opis pakietów roboczych realizowanych przez CEEAM w latach 2003-2005 Opis pakietów roboczych realizowanych przez CEEAM w latach 2003-2005 Pakiety robocze (WP) realizowane w Centrum Doskonałości CEEAM zostały zaplanowane na okres 3 lat (2003-2005). Stąd, w poniższym tekście

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta

KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta Rodzaj dokumentu: Tytuł: Dotyczy procesu: KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta Numer: II-O-1 Wersja: 1 Liczba stron: 8 Opracował: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA HIERARCHIA PLANÓW STRUKTURA PLANÓW PLAN STRATEGICZNY Horyzont czasowy kilkanaście lub kilkadziesiąt lat; Zakres działania

Bardziej szczegółowo

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Michał Pietras O Fundacji

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA PRZEMYSŁOWA I ŚRODOWISKOWA

ANALITYKA PRZEMYSŁOWA I ŚRODOWISKOWA Zakład ad Chemii Analitycznej Laboratorium Analiz Śladowych Politechniki Krakowskiej Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej ANALITYKA PRZEMYSŁOWA I ŚRODOWISKOWA Laboratorium Analiz Śladowych IIIp..

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >>

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >> Nasze wartości oraz niniejszy Kodeks Współpracy z Interesariuszami są przewodnikiem w zakresie naszych zasad i naszych zachowań. Odbieramy zaangażowanie Interesariuszy jako związek równych sobie oparty

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie wniosku (planowanie projektu)

Przygotowywanie wniosku (planowanie projektu) 7. Program Ramowy: (planowanie projektu) dr Jacek Firlej Uruchamianie projektu w 7PR algorytm postępowania Pomysł na projekt czy odpowiedni dla 7PR? Trudności w realizowaniu pomysłu w ramach 7PR: - ograniczona

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER

ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER Jako firma szkoleniowo doradcza prowadzimy projekty z zakresu Assessment i Development Center u naszych Klientów. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, w którym dzielimy się naszym doświadczeniem. Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Pilotaż szkoły ćwiczeń

Pilotaż szkoły ćwiczeń Kryteria wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń Materiał do konsultacji społecznych Pilotaż szkoły ćwiczeń 1 Wprowadzenie Pilotaż szkoły ćwiczeń jest trzecim zadaniem realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 2011 Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dokument zatwierdzony przez Radę Wydziału Fizyki UW w dniu 29 listopada 2011r. Warszawa, 2011-11-29 Misja i Strategia Rozwoju Wydziału

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY dla przygotowania strategii projektu innowacyjnego testującego: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego PO KL 9.6.2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Łączny

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

I rok (13.5 punktów ECTS)

I rok (13.5 punktów ECTS) Program Doktoranckich w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Program studiów doktoranckich obejmuje zajęcia przygotowujące doktoranta do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Nie obejmuje całkowitego

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska CEEAM

Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska CEEAM Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska CEEAM Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Chemii Analitycznej ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk Tel: (+45 58) 348 60 79 Fax: (+48

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Biofizyka to uznana dziedzina nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R NR 1/2013 (RN/BNG/SPE/0461-58/13)

N E W S L E T T E R NR 1/2013 (RN/BNG/SPE/0461-58/13) N E W S L E T T E R NR 1/2013 (RN/BNG/SPE/0461-58/13) 1. Wizyty studyjne Udział w wizycie studyjnej umożliwia wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów zawodowych na poziomie europejskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 2017 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UAM

REKOMENDACJE WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 2017 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UAM REKOMENDACJE WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 2017 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UAM CEL PROPONOWANE DZIAŁANIA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI Zadanie Odpowiedzialny Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. na lata

Strategia Rozwoju. Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. na lata Strategia Rozwoju Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2017-2020 Bydgoszcz 2017 - 2 - Cele strategiczne i operacyjne rozwoju Wydziału Cel strategiczny 1 Wysoka

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych Poznań, dnia 27.02.2013 r. Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczące doskonalenia jakości na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Propozycje działań

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna

STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Projekt studiów podyplomowych został przygotowany zgodnie z wymogami Uchwały nr 175/2008 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Małgorzata Rudnicka Kierownik Wydziału Innowacyjności i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich. Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent osiąga następujące efekty kształcenia:

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich. Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 52 Senatu UMK z dnia 29.05.2012r. zawierającej wytyczne odnośnie tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających Efekty kształcenia dla studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA DLA PARTNERSTW BIBLIOTEK I I II RUNDY PRB

REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA DLA PARTNERSTW BIBLIOTEK I I II RUNDY PRB REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA DLA PARTNERSTW BIBLIOTEK I I II RUNDY PRB 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Cele programu wsparcia dla partnerstw bibliotek I i II rundy PRB: a) rozwinięcie funkcjonującej w środowiskach

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie Narodowa Agencja w Polsce Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja

Bardziej szczegółowo

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej 1 I. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Nazwa programu Obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Forma studiów Studia Doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla młodych naukowców. Wpisany przez Emilia Krawczykowska

Fundusze unijne dla młodych naukowców. Wpisany przez Emilia Krawczykowska W działaniu 1.2?Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" programu Innowacyjna Gospodarka naukowcy mogą uzyskać stypendia oraz środki na prowadzenie badań. W ślad za dokonanymi już zmianami legislacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Analitycznej

Katedra Chemii Analitycznej Katedra Chemii Analitycznej Gdańsk, 13 kwietnia 2014 Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska e-mail: piotr.konieczka@pg.gda.pl Ocena dorobku naukowego dr inż. Mariusza Ślachcińskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU FIZYKI CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU FIZYKI CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU FIZYKI CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012 2020 Gliwice, styczeń 2013 Strategia rozwoju Instytutu Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktycznego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Granty NCN Granty unijne

Granty NCN Granty unijne Warszawa, 2016 rok Granty MNiSW (NPRH) - moduł Dziedzictwo narodowe. Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Sylabus krok po kroku

Sylabus krok po kroku Sylabus krok po kroku Praktyczne informacje dotyczące wypełniania formularza opisu przedmiotu wprowadzonego Zarządzeniem nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. Część I Komentarze odnośnie do części

Bardziej szczegółowo

Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA Forma studiów: stacjonarne Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia - inżynierskie Czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów, 1 semestr - 15 tygodni) Liczba uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE Politechnika Gdańska 1 7. Program Ramowy Badań,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie

MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie Ukończyłam studia na Politechnice Szczecińskiej w 1991 r. specjalność: lekka synteza organiczna (dr hab. inż. R. Dobrzeniecka, prof. PS) w 1992 r. rozpoczęłam Studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014 Program HORYZONT 2020 Prelegent Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim

Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim Załącznik nr 3 do protokołu nr 8 posiedzenia Senatu z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych"

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie Liderzy Akademii Nauk Społecznych Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych" SŁOWO WSTĘPU Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to najstarsza, publiczna uczelnia pedagogiczna w Polsce. APS

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie materiałów odniesienia

Zastosowanie materiałów odniesienia STOSOWANIE MATERIAŁÓW ODNIESIENIA W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ 1 Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/1 80-33 GDAŃSK e-mail:piotr.konieczka@pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5 1.1.1. Uelastycznienie oferty edukacyjnej Uczelni na studiach I stopnia Miernik 1/13 1/13 1. Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków, liczba specjalności 5

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Horyzont W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Horyzont W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Horyzont 2020 Warszawa, 16 Grudnia 2013 r. " European Union, 2013 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Informacje o programie Prelegenci: Małgorzata Kapica i

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wspieranie realizacji edukacji zdrowotnej (EZ) w szkołach wszystkich typów

Tabela 1. Wspieranie realizacji edukacji zdrowotnej (EZ) w szkołach wszystkich typów Tabela 1. Wspieranie realizacji edukacji zdrowotnej (EZ) w szkołach wszystkich typów 1.Kształcenie przeddyplomowe nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie podstaw EZ 2. Doskonalenie nauczycieli w

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Centrum NGO Poznań nazwa podmiotu Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA dokładny adres Grottgera 16/1, 60-758

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE 2 Spis treści 1. Wstęp do Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025...3 2. Metodyka prac...5 3. Uwagi końcowe...6 3 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

NOWA GENERACJA STANDARDÓW KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

NOWA GENERACJA STANDARDÓW KOMPETENCJI ZAWODOWYCH SESJA TEMATYCZNA I Innowacyjne rozwiązania wspomagające rozwój oraz uznawanie kompetencji zawodowych NOWA GENERACJA STANDARDÓW KOMPETENCJI ZAWODOWYCH dr Jolanta Religa Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych 1

Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych 1 SUSTMAN Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie Artur Zimny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno-Humanistyczny SUSTMAN sustainable management

Bardziej szczegółowo

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji 1 INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Temat innowacyjny Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity Tytuł projektu Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo