Depcząc własne cierpienie, wznoszę się wyżej (V. E. Frankl)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Depcząc własne cierpienie, wznoszę się wyżej (V. E. Frankl)"

Transkrypt

1 NIECH SIERPIEŃ TRWA Prowadzone na szeroką skalę badania wykazały ścisły związek i wpływ używania i nadużywania alkoholu na ludzkie zachowania. Stanowi on istotny czynnik w znacznej części incydentów nasyconych przemocą i agresją. Lenke ocenia, że ok. 50% sprawców, jak i ofiar przemocy używa alkoholu, a zależność ta występuje bez względu na kraj, kategorię demograficzną czy rodzaj czynów przemocowych. Wpływ alkoholu ujawnia się nie tylko w skrajnych okolicznościach przestępstwa, lecz także w bardziej codziennych sytuacjach konfliktów między członkami badanych społeczności. Wyniki badań świadczą również o powszechności związku przypadków zabójstw oraz samobójstw z piciem alkoholu, bądź alkoholizmem. Także znaczna część przypadków przemocy w rodzinie łączy się z użyciem alkoholu. Ocenia się, że około 30% sytuacji znęcania się nad dziećmi odbywa się pod wpływem alkoholu, natomiast w trakcie małżeńskich konfliktów 44% sprawców przemocy i 14% ofiar pozostawało pod wpływem alkoholu (Pernanen, 1991). W badaniu dotyczącym mężczyzn maltretujących swoje partnerki stwierdzono, że 60% spośród nich było nietrzeźwych w momencie dokonywania aktu przemocy; około 70% pozostawało pod wpływem alkoholu, narkotyków lub obydwu tych substancji (Roberts, 1988). Stosowanie przemocy pod wpływem alkoholu wiąże się ściśle ze spadkiem osądu i krytycyzmu sprawcy, zwłaszcza względem własnej osoby i swojego zachowania. Osoba pijana traci zdolność do hamowania optymistycznej wizji samej siebie, która w normalnej sytuacji opiera się na realistycznej ocenie własnych słabości. Upośledzenie sprawności poznawczej wywołane przez picie alkoholu powoduje u osób, u których istnieje duży rozziew między ja realnym i idealnym, wybiórcze koncentrowanie się na charakterystyce idealnej (Baumeister, Heatherton, Tice, 2000). Do tego dochodzi jeszcze zaburzenie tzw. uczuciowości wyższej, które powoduje, że najwyższe uczucia i wartości (wcześniej wyznawane) odsuwane są na bok, a w fazie chronicznej uzależnienia od alkoholu w ogóle przestają się liczyć. U osoby uzależnionej destrukcji ulega także sfera duchowa, co prowadzi do utraty równowagi egzystencjalnej oraz do postępowania w sposób naiwny, błędny czy zaburzony. Powoduje brak jednoznacznego horyzontu znaczeń i wartości, a to uniemożliwia integrację poszczególnych wymiarów i dążeń człowieka oraz zachowanie wewnętrznej wolności. W takiej sytuacji osoba kieruje się zwykle tym, co łatwiejsze, a nie tym, co wartościowsze i co umożliwia jej rozwój na miarę własnych możliwości i powołania. Stopniowo prowadzi to do

2 dezintegracji osobowości i postępowania, a w konsekwencji do kryzysu i cierpienia. Człowiek zadowala się wtedy raczej przyjemnością chwili niż dążeniem do trwałej i ugruntowanej radości. Jego zachowanie staje się bardziej podporządkowane doraźnym potrzebom fizycznym czy psychicznym, niż określonym wartościom czy świadomym decyzjom (Dziewiecki, 2000). Rezultatem nadużywania alkoholu są liczne konflikty rodzinne kończące się często w sądzie lub więzieniach. Alkoholik przejawia różne formy niedostosowania społecznego jak agresja, przestępczość, narkomania, uzależnienie od leków, palenie tytoniu, prostytucja, samobójstwa, zabójstwa, kradzieże, rozboje czy pobicia. Aktywny (pijący) alkoholik zachowuje się nieodpowiedzialnie, narusza normy społeczno-prawne i prawa jednostki. Jest więc niedostosowany społecznie: do współmałżonka, rodziny, pracy, środowiska, samego siebie i własnego życia. Jego postawa wobec innych, wcześniej czy później staje się aspołeczna i antyspołeczna. Rezultatem tego są wyroki skazujące na karę pozbawienia wolności i osadzenie w warunkach zakładu karnego. Z niemałą więc liczbą osób nadużywających alkoholu bądź od niego uzależnionych spotykają się na co dzień praktycy penitencjarni. Depcząc własne cierpienie, wznoszę się wyżej (V. E. Frankl) Odpowiedzią na naglące potrzeby społeczne, ale przede wszystkim na potrzeby skazanych i osób im bliskich, w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu prowadzone są liczne oddziaływania ukierunkowane na osadzonych nadużywających alkoholu lub od niego uzależnionych. Najbardziej zintensyfikowaną i bogatą pod względem prowadzonych oddziaływań, jest propozycja udziału w terapii leczenia uzależnienia w dziale terapeutycznym dla osób uzależnionych od alkoholu. Oferta oddziału skierowana jest do osadzonych, u których zdiagnozowano uzależnienie i którym wymiar kary pozbawienia wolności pozwala na uczestnictwo w terapii. Nadrzędnym celem oddziaływań terapeutycznych jest umożliwienie pacjentom życia w trzeźwości i zmniejszenie ryzyka powrotności do przestępstwa. Wśród celów szczegółowych można m. in. wymienić: - wyposażenie w wiedzę obejmującą zagadnienia choroby alkoholowej i problemy z nią związane, - odniesienie uzyskanej wiedzy do siebie i własnych problemów,

3 - udzielanie pacjentowi pomocy w podejmowaniu przez niego odpowiedzialności za proces zdrowienia, - przedstawienie możliwości uczenia się zachowań korzystnych dla trzeźwego stylu życia, - wdrażanie do korzystania z oferty środowisk samopomocowych i dalszej pomocy terapeutycznej, - pobudzenie do współdziałania w procesie budowy społecznie akceptowanych postaw, - odbudowa pozytywnego systemu wartości, poczucia sensu i celu życia poprzez pomaganie innym i bycie potrzebnym, - wyuczenie zgodnego z normami społecznymi sposobu spędzania czasu wolnego, - przypomnienie lub wyuczenie pełnienia określonych ról społecznych, - nabycie umiejętności nawiązywania konstruktywnych i trwałych relacji interpersonalnych, - wyuczenie wrażliwości, uświadomienie potrzeby i korzyści z rozwoju duchowego. Leczenie opiera się na terapii indywidualnej i grupowej. Program terapii grupowej składa się z 3 etapów (i jednocześnie trwa odpowiednio 3 miesiące): 1. Etap wstępny to autodiagnoza, podczas którego pacjenci uczą się zasad pracy w grupie, budują bądź wzmacniają swoją motywację do leczenia, nabywają wiedzę na temat choroby alkoholowej i identyfikują ją u siebie. Dodatkowo w tym czasie, zostają objęci programem readaptacji społecznej Ku Prostej, mającym na celu budowanie i gruntowanie motywacji podczas podjętej terapii. 2. Etap podstawowy to praca nad wychodzeniem z uzależnienia, podczas którego pacjenci uczą się rozbrajać własne mechanizmy uzależnienia, poznają siebie i budują realny obraz własnej osoby. 3. Etap końcowy to życie w abstynencji, podczas którego uwaga pacjentów i terapeutów zwrócona jest w kierunku zapobiegania nawrotom choroby i uczenia się umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia. Na każdym etapie odbywają się zajęcia grupowe o charakterze edukacyjnym wykłady oraz treningi umiejętności służące zdrowieniu. Poza tym wyznaczane są również zadania indywidualne dla poszczególnych członków grupy w ramach indywidualnego programu terapeutycznego. Dzięki współpracy ze Wspólnotą Ruchu Anonimowych Alkoholików, dla skazanych przebywających w oddziale terapeutycznym, raz w miesiącu odbywają się mittyngi otwarte, prowadzone przez członków Wspólnoty. Niezwykle cenną i nieodłączną częścią procesu terapeutycznego są także organizowane raz w miesiącu sesje rodzinne intensywnie przeżywane zarówno przez skazanych, jak i ich rodziny. Pacjenci mają okazję spotkać się ze

4 swoimi bliskimi i tym samym włączyć ich w swoje trzeźwienie. Podczas tych spotkań bliscy uzależnionych dowiadują się jak pomagać, aby nie szkodzić. Spotkania te często są próbą ponownego nawiązania, bądź umocnienia zerwanych z powodu nadużywania przez skazanego alkoholu więzi rodzinnych. Pacjenci zaś mają okazję przyznać się wobec bliskich do własnych błędów, wyrządzonych krzywd i wreszcie mają również okazję szczerze wypowiedzieć słowo Przepraszam i podjąć działania w kierunku zadośćuczynienia tym, których kochają. Po ukończonej terapii, w ramach podtrzymania i pogłębienia jej efektów, Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Zamościu oferuje swoim uzależnionym od alkoholu pensjonariuszom udział w mittyngach AA zarówno na terenie jednostki penitencjarnej w Grupie AA Azyl, jak i poza terenem zakładu karnego w ramach umowy z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Zamościu. Ponadto, dzięki współpracy z Klubem Abstynenta Wiarus znajdującym się poza jednostką, skazani mają możliwość uczestniczenia w mittynach dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. Z inicjatywy samych osadzonych, na terenie tutejszej jednostki funkcjonuje również Klub Abstynenta Sami Swoi, w ramach którego więźniowie posiadający problem z alkoholem mają okazję do dzielenia się swoimi doświadczeniami, by tym samym budować własną, trzeźwą już drogę życia. Osadzeni uzależnieni od alkoholu, oczekujący na termin rozpoczęcia terapii, mają również okazję do wzięcia udziału w programie readaptacji społecznej Można Inaczej, mającym na celu motywowanie i przygotowanie do terapii. Natomiast osadzeni uzależnieni, którym krótki wymiar kary pozbawienia wolności uniemożliwia udział w terapii, mają możliwość wzięcia udziału w programie readaptacji społecznej Pierwszy krok do abstynencji, mającym na celu nauczenie umiejętności sprawczych w trzeźwieniu. Nie bez znaczenia pozostaje również program readaptacji społecznej z zakresu profilaktyki alkoholowej STOP: BEZPIECZNY=TRZEŹWY KIEROWCA. Oferta tego programu skierowana jest do osób skazanych za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub nie stosujących się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów z uwagi na wcześniejsze prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. To zwykle w miesiącu sierpniu mówi się powszechnie o trzeźwieniu oraz pochylaniu się nad osobami wymagającymi pomocy w tym obszarze. Funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu każdego dnia pracują na to, by dla będących pod ich opieką skazanych i ich rodzin miesiąc sierpień trwał;

5 by na podstawie swoich trudnych doświadczeń, depcząc własne cierpienie, mogli budować dla siebie i swoich bliskich lepszą przyszłość i tym samym lepszy świat. A wszystko to dla wspólnego dobra: dobra - które jak napisał kiedyś Ryszard Kapuściński niewątpliwie istnieje w każdym społeczeństwie i jest zasadniczym obowiązkiem, choć nigdy nie jest to odczucie masowe. Jest jednak pewna grupa ludzi, którzy są obdarzeni taką łaską albo darem czynienia czegoś, co wykracza poza ich partykularne życie. Bibliografia: 1. Baumeister R., Heatherton T., Tice D., Utrata kontroli. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji, Warszawa Dziewiecki M., Natura choroby alkoholowej, [W:] Nowe przesłanie nadziei. Podręcznik duszpasterstwa trzeźwości, red. ks. M. Dziewiecki, Warszawa Kapuściński R., Autoportret reportera, Kraków Lenke L., Alcohol and Criminal Violence: Time Series Analysis in a Comparative Perspektive, Stockholm Pernanen K., Alcohol in Human Violence, New York Roberts A. R., Substance abuse among men who batter their mates: The dangerous mix, J Subst Abuse Treat 1988, nr 5.

C ierpienie. między sensem a bezsensem. między sensem a bezsensem. Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot

C ierpienie. między sensem a bezsensem. między sensem a bezsensem. Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot Cierpienie między sensem a bezsensem C ierpienie między sensem a bezsensem Studium interdyscyplinarne Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot C ierpienie między sensem a bezsensem C ierpienie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE. Piotr Kuraś. Numer albumu: 68422

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE. Piotr Kuraś. Numer albumu: 68422 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Piotr Kuraś Numer albumu: 68422 RESOCJALIZACJA OSÓB BEZDOMNYCH Z UZALEŻNIENIEM ALKOHOLOWYM W CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU MONAR-MARKOT W WARSZAWIE Praca

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań RAPORT Z BADANIA EKSPERCKIEGO IDEABLOG ZREALIZOWANEGO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików Rozdział 20 Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików 20.1. Wprowadzenie Wspólnota Anonimowych Alkoholików AA stanowi najbardziej znaną na świecie i powszechnie dostępną formę wsparcia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Przełom ul. Mieszka I 57/3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel/fax. (0-95) 7-205-074 konto: Multibank 81 1140 2017 0000 4102 1106 9269 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust.2

Bardziej szczegółowo

Projekt systemu oddziaływań terapeutycznych wobec sprawców przestępstw na tle seksualnym w okresie odbywania kary pozbawienia wolności

Projekt systemu oddziaływań terapeutycznych wobec sprawców przestępstw na tle seksualnym w okresie odbywania kary pozbawienia wolności Seksuologia Polska 2007, 5, 1, 1 8 Copyright 2007 Via Medica, ISSN 1731 6677 P R A C A P O G L Ą D O W A Rafał Rutkowski, Wojciech Sroka, Projekt systemu oddziaływań terapeutycznych Projekt systemu oddziaływań

Bardziej szczegółowo

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w pracujących z rodzinamiz małymi dziećmi www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl Copyright 2010 Fundacja Dzieci Niczyje

Bardziej szczegółowo

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 3/2010 PRZYGOTOWANIE SKAZANYCH DO ZWOLNIENIA.

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 3/2010 PRZYGOTOWANIE SKAZANYCH DO ZWOLNIENIA. Nr 3/2010 ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY Emilia Rekosz PRZYGOTOWANIE SKAZANYCH DO ZWOLNIENIA. WYNIKI BADAŃ NA TEMAT ODDZIAŁYWAŃ PENITENCJARNYCH W POLSKICH ZAKŁADACH KARNYCH 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Dane

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego między diagnozą a działaniem

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego między diagnozą a działaniem Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla służb społecznych Irena Dybalska Publikacja powstała

Bardziej szczegółowo

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM mgr Tadeusz Wieszczyk UKSW, Warszawa WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 1. Osoby z problemem alkoholowym Problem alkoholowy dotyka w naszym kraju bardzo wielu osób. Wydawać by się

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA

Bardziej szczegółowo

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie Strzyżów 2009 r. 1 Spis treści I. Uzasadnienie programu...3 II. Założenia programowe...4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA Projekt z dnia 16 grudnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA 208 Podręcznik Model GSWB 209 4 STANDARDY ZDROWIA 210 Podręcznik Model GSWB 211 Wprowadzenie i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Definiowane jest w kategoriach wartości pozytywnej

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ DROGA DO SIEBIE Choroba afektywna dwubiegunowa, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Gorlice 2014

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Gorlice 2014 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Gorlice 2014 1 Studio Diagnozy i Profilaktyki 30-011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 446-42-60 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego RAPORT Z BADANIA ŁÓDŹ 2012 r. 1 Raport

Bardziej szczegółowo

Projekt WOJEWÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2012-2017

Projekt WOJEWÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2012-2017 Projekt WOJEWÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2012-2017 Spis treści Wprowadzenie... I. Podstawy prawne Programu... II. Uzależnienie od alkoholu w świetle teorii

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gmina Tomice 2014

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gmina Tomice 2014 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gmina Tomice 2014 1 Studio Diagnozy i Profilaktyki 30-011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 446-42-60 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Zdrowia

Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Zdrowia http://www.who.int/substance_abuse/publications/principles_drug_dependence_treatment.pdf Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Zdrowia ZASADY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 SPIS TREŚCI Rozdział I 1. Wprowadzenie...2 2. Instytucje działające w obszarze pomocy osobom uzależnionym

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TERAPEUTYCZNY I DOMOSTWO SAN DAMIANO Oddział rehabilitacyjno-readaptacyjny

PROGRAM TERAPEUTYCZNY I DOMOSTWO SAN DAMIANO Oddział rehabilitacyjno-readaptacyjny PROGRAM TERAPEUTYCZNY I DOMOSTWO SAN DAMIANO Oddział rehabilitacyjno-readaptacyjny WSTĘP Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych San Damiano jest prowadzony przez Klasztor Franciszkanów

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Adam Rybarz Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr Beaty

Bardziej szczegółowo