PRACA SOCJALNA Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI, W SZCZEGÓLNOŚCI OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA SOCJALNA Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI, W SZCZEGÓLNOŚCI OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW"

Transkrypt

1 Priorytet I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zatrudnienie i integracja społeczna Projekt Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Komponent szkoleniowy specjalizacja I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny PRACA SOCJALNA Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI, W SZCZEGÓLNOŚCI OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW SKRYPT DLA UCZESTNIKÓW SPECJALIZACJI II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY Lublin 2012 Współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Redakcja: Iwona Grudzień-Bielaszewska, Agnieszka Oparowska-Drąg Recenzent: prof. zw. dr hab. Janusz Kirenko 2

3 SPIS TREŚCI Iwona Grudzień-Bielaszewska WSTĘP.. 5 MODUŁ I Interpersonalna charakterystyka uzależnienia, w szczególności od alkoholu i narkotyków Małgorzata Lipiec Alkoholizm i narkomania jako problem społeczny 7 Małgorzata Lipiec - Specyfika działania środków zmieniających świadomość 15 Małgorzata Lipiec - Specyfika działania alkoholu.21 Jolanta Lesiewicz- Środowisko jako źródło stresu...26 Beata Kowalska - Prawo wobec osób uzależnionych.. 36 Agnieszka Oparowska-Drąg - Etiologia uzależnień Agnieszka Oparowska-Drąg - Mechanizmy uzależnienia.. 50 Agnieszka Oparowska-Drąg - Społeczne skutki uzależnień. 58 MODUŁ II Metody pracy socjalnej, z uwzględnieniem działań profilaktycznych z osobami uzależnionymi i ich rodzinami Agnieszka Oparowska-Drąg - Wykorzystanie metod pracy socjalnej w profilaktyce uzależnień.67 Agnieszka Oparowska-Drąg - Diagnoza sytuacji osoby uzależnionej i jej rodziny Agnieszka Oparowska-Drąg - - Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną Małgorzata Lipiec - Terapia osób uzależnionych i ich rodzin Agata Niedźwiecka- Stopyra Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami 90 3

4 MODUŁ III Instytucje terapii i wsparcia społecznego dla osób uzależnionych i ich rodzin Agnieszka Oparowska-Drąg - Międzyinstytucjonalny system współpracy i wsparcia społecznego dla osób uzależnionych i ich rodzin..95 Jolanta Lesiewicz - Organizacja systemu wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin. 100 Małgorzata Lipiec - Instytucje i służby społeczne współdziałające w dziedzinie uzależnień..106 Literatura 109 4

5 Wstęp Oddajemy w ręce Uczestników specjalizacji II stopnia opracowanie, które jest efektem wieloletnich doświadczeń w kształceniu pracowników socjalnych. Założeniem specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, prowadzonej przez Kolegium jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników socjalnych poprzez przekazywanie informacji w oparciu o aktualny stan wiedzy w zakresie pracy socjalnej, oraz dynamicznie następujące zmiany w jej obszarze Od wielu lat autorzy obok swoich podstawowych zajęć dydaktycznych realizowanych w Szkole, a następnie Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie - prowadzą doskonalenie kadr pomocy społecznej. Szkolenia specjalizacyjne realizowane przez Kolegium cieszą się dużym uznaniem słuchaczy, jak również instytucji zlecających ich realizację. Niniejsza publikacja została opracowana i wydana w ramach Projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Część druga jest dopełnieniem zagadnień prezentowanych w podręczniku zawierającym minimum programowe dla specjalizacji II stopnia z przygotowania ogólnego. Może być jednocześnie niezależnym opracowaniem koncentrującym się na problematyce osób uzależnionych i ich rodzin. W rozdziale pierwszym przedstawiono charakterystykę uzależnienia, szczególnie od alkoholu i narkotyków. Zakres problemów poruszanych w tej części obejmuje treści teoretyczne prezentowane w aspekcie medycznym, psychologicznym, prawnym oraz społecznym. Zaprezentowano mechanizmy uzależnienia, specyfikę działania alkoholu i środków zmieniających świadomość, jak również społeczne skutki uzależnień, z uwzględnieniem ich wpływu na funkcjonowanie rodziny. W kolejnym drugim rozdziale - scharakteryzowane zostały metody pracy socjalnej, z uwzględnieniem działań profilaktycznych, z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Autorzy prezentują rolę pracownika socjalnego w dokonywaniu prawidłowej diagnozy sytuacji rodziny z osobą uzależnioną. Specyfika pracy socjalnej z osobami uzależnionymi, sytuuje się na styku dwóch dziedzin: pomocy społecznej oraz opieki medycznej i terapeutycznej, dlatego tak ważna, w tym przypadku, wydaje się być współpraca pracownika socjalnego z instytucjami opieki zdrowotnej. Praca socjalna z rodzinami osób uzależnionych, wymaga z kolei, od pracownika socjalnego specyficznego podejścia do problemu uzależnienia w rodzinie, i nie powinna, nie może, ograniczać się tylko do przyznawania świadczeń pomocy społecznej. Ważnym elementem zapobieganiu uzależnieniom są programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, dlatego wskazano obszary włączenia się instytucji pomocowych w te działania. Trzeci rozdział dotyczy instytucji terapii i wsparcia społecznego dla osób z osobami uzależnionych i ich rodzin. Autorzy zwracają uwagę na rolę międzyinstytucjonalnego system współpracy i wsparcia społecznego dla osób uzależnionych i ich rodzin. Szczególnego znaczenia nabiera tutaj społeczność lokalna, w których funkcjonują osoby uzależnione i ich rodziny. W założeniu skrypt ma służyć przede wszystkim pracownikom socjalnym, uczestniczącym w szkoleniu specjalizacyjnym II stopnia organizowanym przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, w przygotowaniu się do egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. Wyrażamy nadzieję, że lektura skryptu 5

6 wzbudzi niepokój twórczy, rozwinie potrzeby i ambicje samokształceniowe u pracowników socjalnych absolwentów specjalizacji II stopnia w zakresie pracy socjalnej. Konieczność przygotowania skryptu stała się również czynnikiem mobilizującym wykładowców, praktyków i teoretyków pomocy społecznej, skupionych przy Kolegium do zaprezentowania swoich wykładów w zwartej formie książkowej. Podręcznik jest owocem pracy zbiorowej, mimo to każdy z autorów ponosi odpowiedzialność za treści oraz merytoryczną poprawność redagowanych przez siebie tekstów Wraz ze zmianą przepisów prawnych (mających nastąpić w krótkiej perspektywie czasu), zaistnieje zapewne potrzeba nowego spojrzenia i uzupełnienia prezentowanych w podręczniku treści. Oddawany do rąk czytelnika skrypt traktujemy, jako próbę usystematyzowania zagadnień, adekwatną do obecnego stanu wiedzy, obowiązującego w tym zakresie prawa oraz minimum programowego specjalizacji II stopnia. Lublin styczeń 2012 Iwona Grudzień-Bielaszewska 6

7 MODUŁ I INTERDYSCYPLINARNA CHARAKTERYSTYKA UZALEŻNIENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW 1. Alkoholizm i narkomania jako problem społeczny Małgorzata Lipiec 1.1 Alkoholizm jako problem społeczny Słowo alkohol pochodzi prawdopodobnie od jednego z dwóch arabskich słów, czyli alkuhl (antymon, delikatny, drobny proszek) lub al-ghoul (zły duch). Nazwa alkohol dla określenia napoju używana jest od XVI wieku (B. Woronowicz 2009). Alkohol spełnia cztery podstawowe funkcje: fizjologiczne (odżywcze, energetyczne, trawienne, przeciwbólowe); psychologiczne (zmniejszanie lęku, rozładowanie napięcia wewnętrznego, dodawanie odwagi, pobudzanie wiary w siebie, wspomaganie odnoszenia sukcesu); ekonomiczne (zapewnienie równowagi rynkowej, źródło dochodów państwa, sposób uzależnienia gospodarczego); społeczne (instrument władzy, służenie walce politycznej, manipulowanie grupami społecznymi i narodami, odnoszenie zwycięstwa politycznego, kształtowanie sytuacji społecznej dużych grup oraz struktur międzyludzkich) (E. Roman 2003). Napoje alkoholowe różnią się od siebie takimi cechami, jak smak, zapach czy barwa. Łączy je związek chemiczny, który nazywany jest alkoholem etylowym (jego wzór chemiczny przyjmuje postać C2H5OH). W czystej postaci jest to bezbarwny płyn charakteryzujący się ostrym zapachem. Jego stężenie wynosi 95% w spirytusie, około 40% w wódce, około 12% w winie oraz około 5% w piwie. Miarą konsumpcji alkoholu oraz wpływu na organizm człowieka jest jego stężenie we krwi. Za pomocą tego wskaźnika mierzy się poziom nietrzeźwości. Stężenie alkoholu we krwi zależy od kilku czynników: ilości oraz rodzaju spożytego alkoholu, indywidualnych cech osoby pijącej (np. wiek, płeć, waga) oraz czasu konsumpcji (K. Zajączkowski 2001). Długa i bogata jest historia alkoholu, jego produkcji, różnorodnych postaci, sposobów podawania czy obyczajów picia, jednak krótkie i ubogie jest życie osoby uzależnionej od alkoholu, która swym nałogiem wpływa na obniżenie jakości życia nie tylko swojego ale i osób z którymi pozostaje w formalnych lub nieformalnych relacjach społecznych (członków rodziny i społeczności lokalnej) (C. Cekiera 1994; I. Niewiadomska, M. Sidorska-Głodowicz 2004; J. Lindenmeyer 2007). Pojęcia alkoholizm, alkoholik często w literaturze przedmiotu i potocznym rozumieniu stosowane są nieprecyzyjnie. Nazwa alkoholizm używana jest zarówno, jako jednostka chorobowa, jak i w odniesieniu do całej grupy problemów z dziedziny medycznej, prawnej, psychologicznej czy społecznej. C. Cekiera (1994) podaje, iż alkoholizm w aspekcie: 7

8 socjologicznym jest zjawiskiem społecznym, stanowi przejaw i formę nieprzystosowania społecznego oraz uznawany jest za zjawisko społecznie niepożądane; medycznym uzależnienie alkoholowe jest odrębna jednostką nozologiczną, objawem i zespołem chorobowym, wymagającym leczenia; psychologicznym jest zaburzeniem w rozwoju jednostki, charakteryzuje się obniżeniem sprawności psychofizycznej, zmianą postaw i wartości, tendencją do agresji i samoagresji. Alkoholizm według definicji Światowej Organizacji Zdrowia określany jest, jako każda forma picia, która przekracza tradycje i zwyczaje stosowania alkoholu, wykraczającą poza istniejące w danej wspólnocie normy społeczne dotyczące picia towarzyskiego, zależne od czynników etiologicznych prowadzących do tego rodzaju zachowań i niezależnie od tego, w jakim stopniu te czynniki związane są z dziedzicznością, konstytucją i nabytymi wpływami patofizjologicznymi i metabolicznymi (A. Nowak, E. Wysocka 2001, s. 78). Termin alkoholik używany jest zarówno dla określenia osoby mającej poważne problemy wynikające z nadmiernego picia alkoholu, jak i dla osoby niebędącej uzależnioną, a u której uzależnienie dopiero się rozwija. Jedna z definicji ukazuje, iż alkoholik to osoba pijąca nadmiernie, której uzależnienie od alkoholu osiąga poziom zauważalnych zaburzeń psychicznych lub wywiera niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, relacje interpersonalne, funkcjonowanie społeczne i ekonomiczne; lub jest to osoba, która wykazuje oznaki zapowiadające taki rozwój wydarzeń (G. Lowe, D.R. Foxcroft, B. Sibley 2000, s. 25). J. Mellibruda (1997) podaje cechy charakteryzujące osobę uzależnioną. Nazywa je klinicznym kanonem destrukcji alkoholowej. Składają się na niego następujące fakty: postępujące samoniszczenie alkoholika wskazujące na poważne uszkodzenie instynktu samozachowawczego; występowanie tzw. głodu alkoholowego, czyli pragnienia alkoholu o dużym nasileniu, dającego poczucie przymusu wewnętrznego; brak zdolności do skutecznej samokontroli powstrzymującej picie i powtarzające się niepowodzenia przy próbach zaprzestania picia; nasilający się stan cierpienia, osamotnienia i bezradności; koncentracja życia osobistego wokół picia alkoholu oraz głębokie uszkodzenie i rozerwanie podstawowych kontaktów społecznych pacjenta; gotowość do naruszania norm społecznych i wartości w sytuacjach ich konfliktu z dążeniem do picia. Zgodnie z definicją WHO (A. Gaberle 1993; Bilikiewicz 2001) choroba alkoholowa (uzależnienie od alkoholu, zespół zależności alkoholowej) to stan zmian psychicznych i fizycznych, wynikający z interakcji miedzy żywym organizmem a środkiem (alkoholem), charakteryzujący się szeregiem zachowań i objawów, w tym kompulsywnym przyjmowaniem środka w sposób stały lub okresowy w celu doznania jego efektów psychicznych lub dla uniknięcia złego samopoczucia wynikającego z braku środka. J. Fudała (2008) dodaje, iż uzależnienie od alkoholu jest następstwem długotrwałego szkodliwego spożywania alkoholu, w którym picie uzyskuje zdecydowane pierwszeństwo przed zachowaniami, które wcześniej były ważne dla osoby pijącej. Alkoholizm, jako problem społeczny dotyczy kilku milionów ludzi w Polsce. Należą do nich nie tylko osoby nadmiernie pijące czy już uzależnione, ale także problemy i straty, jakie w związku z tym ponosi całe społeczeństwo, w szczególności środowisko lokalne, rodzinne czy zawodowe. Dane szacunkowe podają, iż szkody związane z nadużywaniem alkoholu obejmują ok. 10% populacji, a ich wymiar ekonomiczny jest oceniany na 3-5% produktu 8

9 narodowego brutto (J. Mellibruda 1996). J. Fudała (2008) podaje, iż około 16% dorosłych Polaków spożywa alkohol w sposób, który kwalifikuje ich do tzw. grupy ryzyka, czyli osób pijących alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy. Picie nadmierne, ryzykowne i szkodliwe występuje wtedy, gdy, osoba pije: za dużo bezpośrednie skutki picia to krytyka ze strony otoczenia, zachowanie naruszające zasady postępowania, stwarzanie zagrożenia, dolegliwości fizyczne i psychiczne, za często picie codziennie niewielkich dawek alkoholu przy stopniowym zwiększaniu dawki i rozdrażnieniu, gdy z jakichś zewnętrznych powodów regularność zostanie przerwana, w nieodpowiednich okolicznościach w trakcie pracy, w czasie przyjmowania leków, prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn, kobiety w czasie ciąży i karmienia (J. Koczberski 2007). Spośród wszystkich pijących alkohol około 20% ponosi mniej lub bardziej poważne straty materialne, zdrowotne, społeczne, spowodowane przez sposób picia alkoholu. Tylko 3-5% wszystkich pijących alkohol to osoby cierpiące na chorobę alkoholową (J. Fudała 2008). A. Gaberle (1993) i J. Fudała (2008) wskazują na stałe obniżanie wieku pierwszego kontaktu z alkoholem oraz na zwiększanie się konsumpcji alkoholu wśród młodzieży w wieku lat. Ponadto 3-4 razy więcej alkoholu spożywają mężczyźni, jednak w ostatnich latach różnica w ilości pitego alkoholu przez kobiety i mężczyzn znacznie się zmniejszyła. Przestrzenny układ spożycia alkoholu w układzie miasto-wieś pokazuje, że średnia roczna konsumpcja na jednego mieszkańca jest mniej więcej równa na wsi i w mieście. Analizując problematykę alkoholizmu, jako problemu społecznego A. Gaberle (1993) zwraca uwagę na straty, jakie ponosi społeczeństwo, takie jak: socjalizacyjne - ograniczenie lub wyłączenie zdolności człowieka uzależnionego do właściwego funkcjonowania i pełnienia ról społecznych w sferze rodzinnej, zawodowej, towarzyskiej oraz dostarczanie przez niego negatywnych wzorców zachowania dla następnych pokoleń; obyczajowe poprzez utrzymywanie się mitów i stereotypów związanych z normami regulującymi spożywanie alkoholu, kiedy dochodzi u osoby do zinternalizowania oczekiwań o pozytywnym działaniu alkoholu; ekonomiczne - brak efektywności w pracy zawodowej oraz wydatki społeczne związane z leczeniem, terapią, profilaktyką uzależnień; powiązanie z innymi rodzajami patologii społecznej (samobójstwa, bezrobocie, prostytucja, przemoc w rodzinie, przestępczość) Styl picia alkoholu uzależniony jest od różnych czynników. Jedna z klasyfikacji zakłada istnienie trzech typów osób uzależnionych od alkoholu: typ pierwszy cechuje późny początek uzależnienia, brak lub małe obciążenia rodzinne alkoholizmem, małe nasilenie głębokości uzależnienia, rzadkie występowanie chorób somatycznych i zaburzeń psychicznych; typ drugi charakteryzuje się następującymi cechami wczesny początek uzależnienia, 9

10 znaczne obciążenia rodzinne alkoholizmem, głęboki stopień uzależnienia, rzadkie występowanie chorób somatycznych i zaburzeń psychicznych; typ trzeci objawia się takimi właściwościami, jak wczesny wiek początku uzależnienia, małe obciążenia rodzinne uzależnieniem, głęboki stopień uzależnienia, częste występowanie zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych (K. Gąsior 2005). Wśród stylów picia alkoholu przez młodzież wyróżnia się styl związany z częstym, umiarkowanym piciem społecznym. Spożywanie alkoholu występuje często, w dużych ilościach, obserwowana jest tendencja do upijania się, ma miejsce zwykle w towarzystwie rówieśników, w weekendy lub podczas różnego typu imprez. Drugi model picia problemowy występuje wówczas, gdy spożywanie alkoholu powoduje kłopoty, np. związane ze szkołą, rodzicami, kolegami, policją czy też wywoływaniem bójek (K. Okulicz- Kozaryn, A. Borecka 1999). J. Fudała (2008) proponuje, posługując się opracowanymi przez Światową Organizację Zdrowia limitami ilości spożywanego alkoholu oraz wynikami testu przesiewowego AUDIT wyróżnić następujące wzorce spożywania alkoholu: picie o niskim poziomie ryzyka wzorzec spożywania alkoholu nie pociągający za sobą ryzyka poważnych konsekwencji zdrowotnych, psychologicznych i społecznych. Jednorazowe spożywanie małych dawek alkoholu (do 20 gram czystego alkoholu dziennie przez kobiety; do 40 gram przez mężczyzn), ryzykowne spożywanie alkoholu to picie nadmiernych ilości alkoholu (jednorazowo i w określonym przedziale czasowym, gram czystego alkoholu dziennie kobiety; mężczyźni) nie pociągające za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym skutki te pojawią się, o ile model picia nie zostanie zmieniony, szkodliwe spożywanie alkoholu opisywane jest, jako wzorzec picia, który powoduje szkody zdrowotne, fizyczne, psychiczne, społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od alkoholu (ponad 40 gram czystego alkoholu dziennie kobiety; ponad 60 gram mężczyźni), podejrzenie o uzależnienie od alkoholu skierowanie do placówki leczenia uzależnienia od alkoholu celem dokonania szerszej diagnozy problemu. Warto przytoczyć również klasyfikację stylów picia alkoholu opracowaną przez A. Kępińskiego (A. Nowak, E. Wysocka 2001). Autor wyróżnia pięć stosowanych powszechnie stylów. Typ neurasteniczny cechuje się piciem często, aczkolwiek w niedużych ilościach. Głównym motywem jest tutaj chęć poprawienia sobie nastroju w chwilach rozdrażnienia i zmęczenia. Styl kontaktywny wyróżnia się tym, iż motywem sięgania po alkohol jest chęć polepszenia kontaktów z innymi ludźmi, przy czym dawki alkoholu są niewielkie. Kolejny typ dionizyjski wiąże się z piciem dużej ilości alkoholu w celu uzyskania stanu zamroczenia, dzięki któremu możliwe staje się oderwanie się od codzienności oraz poszukiwanie niecodziennych wrażeń i przeżyć. Typ heroiczny związany jest z piciem dużej ilości alkoholu, ponieważ pozwala on na uzyskanie poczucia mocy, podwyższenia własnej wartości oraz gotowością do podejmowania wielkich czynów, (które często kończą się na wybrykach chuligańskich), a także chęcią panowania nad światem oraz własną osobą. Ostatnim z wyróżnionych stylów picia jest styl samobójczy. Występuje tutaj tzw. picie w celu zalania robaka po to, by zapomnieć o tym, co było. J. Fudała (2008) podaje, iż grupa osób pijących ryzykownie i szkodliwie nie jest 10

11 przedmiotem zainteresowania polityki zdrowotnej i społecznej. Dopiero uzależnienie od alkoholu aktywizuje środowisko rodzinne osoby pijącej i profesjonalistów do poszukiwania rozwiązań problemu. Pomimo, że istnieje duże społeczne przyzwolenie na picie alkoholu, nawet w znacznych ilościach oraz duża tolerancja do lekceważenia zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z intensywnego picia, to równocześnie restrykcyjnie traktuje się osoby już uzależnione od alkoholu (J. Koczberski 2007). N. Sillamy (1989) dodaje, iż pomimo wielu legislacyjnych i porządkowych środków prawnych stosowanych przez państwo celem ograniczenia społecznych strat powodowanych przez alkoholizm, pozostaną one bezskuteczne, jeżeli nie zajdą zmiany w świadomości ludzkiej. 1.2 Narkomania, jako problem społeczny Mnogość definicji i terminów związanych z narkomanią uporządkował B. Szukalski (2005), który podaje definicyjne rozróżnienie pojęć związanych z zażywaniem narkotyków. Narkomanią określane jest stałe lub okresowe przyjmowanie środków odurzających, psychoaktywnych lub zastępczych w celach niemedycznych, co prowadzi do uzależnienia lub jest jego wynikiem. Narkotyk to substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, która przyjęta przez organizm wpływa na działanie układu nerwowego, powodując zniesienie bólu, euforie, oszołomienie, przez co zaburza jedną lub kilka funkcji prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jej częste stosowanie prowadzi do narkomanii. Pojęcie stosowane zamiennie z terminami środki odurzające, psychoaktywne, zmieniające świadomość. Substancja psychoaktywna, środek psychoaktywny to substancja, która wpływa na zmianę procesów poznawczych i emocjonalnych. Może prowadzić do uzależnienia. Posiada szersze znaczenie niż narkotyk, choć niejednokrotnie bywa używane wymiennie z pojęciem narkotyk. Ryzyko nadużywania to ta własność substancji psychoaktywnej (działanie przeciwbólowe, odurzające, nasenne, oszałamiające) sprawiająca, że potencjalnie może być nadużywana (B. Szukalski 2005). Środki odurzające używane są przez osoby w sposób zróżnicowany pod względem częstotliwości i intensywności. Mimo upowszechniania się wiedzy o niekorzystnym działaniu wszelkiego rodzaju środków zmieniających świadomość corocznie sięga po nie coraz więcej osób z coraz młodszych grup wiekowych. Problem narkomanii odnosi się przede wszystkim do młodzieży szkolnej i akademickiej, a w ostatnich latach coraz częściej do dzieci. Do grupy osób, których dotyczy problem narkomanii należy włączyć także członków rodzin, których dotyka problem współuzależnienia. B. Szukalski (2005) podaje, iż osoby zażywające narkotyki można podzielić na trzy grupy: osoby eksperymentujące z narkotykami, które miały kiedykolwiek kontakt z jakimś środkiem psychoaktywnym; tzw. grupa ryzyka; okazjonalni użytkownicy narkotyków osoby, które przyjmują narkotyki w mniej lub bardziej regularny sposób; jest to grupa bezpośredniego zagrożenia nałogiem; osoby już uzależnione, z silnie zaburzoną zdolnością normalnego funkcjonowania. Prezentowane w Polsce dane, w zależności od źródła, podają liczbę od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy osób uzależnionych; Z. Juczyński (2008) przytacza klasyfikację form przyjmowania substancji 11

12 psychoaktywnych, która obejmuje zażywanie: eksperymentalne dotyczy głównie osób młodych próbujących różnych substancji w grupie rówieśniczej i poszukujących nowych doznań; rekreacyjne (towarzyskie) narkotyk przyjmowany jest przez tą samą grupę osób, nie częściej niż raz tygodniu; okolicznościowo-sytuacyjne osoba pryzjmuje narkotyk indywidualnie, kilka razy w tygodniu, w celu poprawy samopoczucia i rozładowania stresu; intensywne codzienne przyjmowanie środków w celu poprawy samopoczucia i redukcji napięcia; przymusowe stałe i intensywne przyjmowanie środka z powodu uzależnienia i w celu uniknięcia objawów zespołu abstynencyjnego. W analizie problematyki narkomanii jako problemu społecznego A. Gaberle (1993), E. Karpetta, E. Szmerdt-Sisicha (2000), T. Dudek (2001), I. Niewiadomska, P. Stanisławczyk (2004), M. Jędrzejko, R. Biskupiński (2006), Z. Juczyński (2008), G. Durka, I. Boruszkowska (2007), M. Gołembowska (2007), A. Malczewski (2011) opisują zjawisko narkomanii w aspekcie: a) zagrożeń narkotykowych dla społeczeństwa: rozszerzenie skali zjawiska - utrata marginalnego charakteru dotyczącego jedynie wąskiej grupy zbuntowanej młodzieży na rzecz zjawiska coraz bardziej powszechnego, obecnego w różnych grupach wiekowych, zawodowych, o różnym statusie społecznym; zwiększenie podaży, powszechna, nielegalna sprzedaż narkotyków w miejscach publicznych (dyskoteki, puby, kluby, stadiony); obniżenie wieku progu eksperymentów z narkotykami (w Polsce w połowie lat osiemdziesiątych z narkotykami eksperymentowała głównie młodzież w wieku lata; w latach dziewięćdziesiątych młodzież w wieku lat; zaś na początku XXI w. dzieci w wieku lat); zwiększenie liczby osób eksperymentujących z narkotykami; coraz niższy wiek drobnych dealerów; wzrost liczby prób przemytu zarówno ze strony zorganizowanych grup przestępczych jak i na własny użytek (narastanie młodzieżowej, wakacyjnej turystyki narkotykowej do krajów Europy Zachodniej oraz wzrost liczby osób sprowadzających narkotyki do Polski z Europy Zachodniej na własny użytek i dla znajomych); wzrost liczby przestępstw narkotykowych (nielegalny wyrób, przemyt, nakłanianie do użycia, sprzedaż, posiadanie, uprawa); narastająca społeczna tolerancja dla zjawiska narkomanii, przyzwolenie, upowszechnienie i społeczne przyzwyczajenie się; utrwalanie się mitów i stereotypów na temat braku szkodliwości oddziaływania danych grup narkotyków; traktowanie zażycia narkotyku, jako jednego ze sposobów zapomnienia i pozbycia się 12

13 wszelkich trudności w szkole, domu, pracy. b) społecznych tendencji rozwojowych w narkomanii: zwiększenie podaży narkotyków, jako skutek szybkiego rozwoju ich produkcji i dystrybucji w Polsce: (wzrost sprzedaży pochodnych cannabis (marihuana), wzrost sprzedaży kokainy i amfetaminy); społeczną akceptację zażywania narkotyków, jako skutek wzorców kulturowych, nieodpowiedniej profilaktyki oraz edukacji w tym obszarze; powiązania między narkomanią a innymi zjawiskami z zakresu patologii społecznej (alkoholizm, przestępczość, lekomania, prostytucja); rozszerzenie gamy naturalnych i syntetycznych środków psychoaktywnych dzięki doskonaleniu technologii produkcyjnych; wzrost liczby osób eksperymentujących z narkotykami; rozszerzenia zjawiska narkomanii w dużych miastach z tendencjami do przenikania do mniejszych miejscowości i wsi; c) społecznych trendów w narkomanii, gdzie narkotyki przyjmowane są najczęściej okazjonalnie i eksperymentalnie: narkomania weekendowa lub sytuacyjna; narkotyki jako nieodłączne środki i stymulatory wypoczynku i rozrywki; narkotyki jako sposób na złagodzenie stresu (zawodowego, szkolnego); narkotyki jako konieczny sposób wsparcia efektywności w pracy zawodowej; narkotyki jak środki pobudzające, ułatwiające uczenie się w czasie sesji, matury, sprawdzianów; wzrost liczby przestępstw na tle seksualnym za sprawą kwasu GHB, tzw. pigułka gwałtu ; A. Gaberle (1993) twierdzi, iż narkomania, podobnie jak alkoholizm przynoszą społeczeństwu straty w takich sferach, jak: socjalizacja: ograniczenie lub wyłączenie zdolności osoby do pełnienia ról społecznych w sferach rodzinnych, towarzyskich, szkolnych, zawodowych, (łamanie norm społecznych i moralnych, tendencje do rezygnacji z celów życiowych, ograniczenie zainteresowań, tendencje do izolacji społecznej, lękowe nastawienie do ludzi), dostarczanie negatywnych wzorców zachowania, społeczna akceptacja zjawiska poprzez upowszechnienie i przyzwyczajenie do problemu narkomanii, ekonomia, z jednej strony obniżenie sprawności zawodowej lub nauki szkolnej, z drugiej wydatki związane z leczeniem, powiązanie z innymi patologiami społecznymi alkoholizmem, przestępczością oraz jako źródło nielegalnych dochodów uzyskiwanych z przemytu, produkcji lub sprzedaży narkotyków, skłonność do łamania prawa pod wpływem narkotyków lub w celu ich zdobycia. Wyniki badania ankietowego w ramach Program ESPAD z 2007 roku poświęcone 13

14 zażywaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież ukazały, iż: przynajmniej raz w ciągu całego swojego życia napoje alkoholowe piło ponad 90% uczniów; najbardziej popularnym napojem alkoholowym wśród młodzieży jest piwo; wysoki odsetek badanych (ok. 30%) przyznaje się do przekraczania progu nietrzeźwości; picie napojów alkoholowych jest bardziej rozpowszechnione wśród chłopców niż wśród dziewcząt (jednak chłopcy piją alkohol z większą częstotliwością i w większych ilościach); chłopcy przeważnie piją piwo, wśród dziewcząt picie poszczególnych typów alkoholu (piwo, wino, wódka) jest bardziej zrównoważone; z narkotykami, co najmniej raz w życiu kontakt miało 20% respondentów; najpopularniejszym nielegalnym narkotykiem są konopie indyjskie; co najmniej jednokrotne użycie innych nielegalnych narkotyków deklarowało 7% badanych (według popularności: ecstasy, kokaina, amfetamina, grzyby halucynogenne, LSD, crack, heroina, GHB i sterydy); Polska znajduje się najwyżej w rankingu młodzieży deklarującej, co najmniej jednokrotne użycie leków uspokajających bądź nasennych bez przepisu lekarza - wskaźnik ten wynosi 18% i jest dwukrotnie wyższy niż średnia europejska; dwukrotnie więcej dziewcząt niż chłopców używa leków uspokajających bądź nasennych bez przepisu lekarza. Porównanie wyników badania ESPAD z 2003 r. z wynikami badań zrealizowanych w 1999 r. i 1995 r. wykazało tendencję do stabilizacji wskaźników używania alkoholu przez młodzież w czasie ostatnich czterech lat po wzroście w poprzednim czteroleciu. Analiza zmian w czasie pokazuje, że o ile w latach deklaracje co najmniej jednokrotnego użycia narkotyków wzrastały w kolejnych pomiarach (od 12% w 1995 roku do 21% w roku 2003), o tyle w 2007 roku tendencja wzrostowa została zahamowana (kontakt z narkotykami deklarowało 20% młodzieży). Zjawisko to jest obserwowane zarówno w odniesieniu do chłopców, jak i dziewcząt, przy czym odsetek chłopców z doświadczeniami z narkotykami jest o 5% wyższy (J. Sierosławski 2007; J. Jarczyńska 2004). Zagadnienia kontrolne 1. Przedstaw definicje następujących terminów: alkohol, alkoholik, alkoholizm, choroba alkoholowa. 2. Jakie problemy społeczne związane są z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu? 3. Opisz straty, jakie ponosi społeczeństwo z powodu występowania w nim problemu alkoholowego. 4. Podaj definicyjne rozróżnienia pojęć narkotyk, narkomania, substancja psychoaktywna, ryzyko nadużywania. 5. Na jakie grupy można podzielić osoby zażywające narkotyki? 14

15 6. Opisz zjawisko narkomanii w aspekcie zagrożeń narkotykowych dla społeczeństwa. 7. Omów społeczne trendy i tendencje rozwojowe w narkomanii. 8. Scharakteryzuj straty, jakie ponosi społeczeństwo w związku z problemem narkomanii. 2. Specyfika działania środków zmieniających świadomość Małgorzata Lipiec Coraz częstsze eksperymenty z narkotykami (szczególnie wśród młodzieży) wywołane są wciąż funkcjonującymi mitami związanymi z zażywaniem i działaniem substancji psychoaktywnych na organizm ludzki. Mity i stereotypy wzbudzają zaciekawienie związane z nadzieją uzyskania nadzwyczajnych przeżyć pod wpływem narkotyków. Eksperymenty z narkotykami mają na celu sprawdzenie faktycznego działania, zaspokojenie ciekawości i doznanie czegoś nowego (C. Cekiera 2001). MIT: Marihuana to nieszkodliwy narkotyk. FAKT: Marihuana jest często pierwszym narkotykiem w karierze narkomana. Długotrwałe przyjmowanie marihuany powoduje opóźnienie rozwoju niektórych struktur mózgowych, niższy wzrost oraz mniejszą wagę ciała (dotyczy głównie osób, która zaczęły palić marihuanę przed 17 rokiem życia). Ponadto wśród konsekwencji zażywania marihuany wymienia się bóle głowy, bezsenność, wyniszczenie spowodowane utratą łaknienia, dolegliwości żołądkowe, przewlekła biegunka, negatywny wpływ na procesy pamięciowe oraz spadek sprawności intelektualnej i psychomotorycznej, osłabienie odporności. U kobiet występują zaburzenia owulacji, skrócenie cyklów miesiączkowych oraz zaburzenia płodności, u mężczyzn obniżenie ilości i ruchliwości plemników, impotencja (B. Woronowicz 2009). MIT: Amfetamina to niegroźny proszek pomagający w nauce. FAKT: Amfetamina, zaraz po zażyciu, usuwa zmęczenie, poprawia nastrój, skraca czas snu, powoduje pobudzenie ruchowe, przyspieszenie toku myślenia oraz wzmożoną aktywność umysłową. Euforia trwa ok. 4-5 godzin. Warto pamiętać, iż amfetamina jest narkotykiem silnie uzależniającym psychicznie, a tolerancja organizmu na ten narkotyk wzrasta bardzo szybko (B. Woronowicz 2009). MIT: Można przez dłuższy czas brać narkotyki, bez żadnych konsekwencji. FAKT: Zmiany zachodzące w mózgu pod wpływem narkotyków mogą być przez pewien czas niezauważalne lub po prostu lekceważone (np. kłopoty z pamięcią, skupieniem się, rozdrażnienie). Niektóre z narkotyków (ekstaza, inhalanty, amfetamina) powodują nieodwracalne zmiany w organizmie (np. uszkodzenie układu nerwowego czy narządów wewnętrznych) już po jednorazowym zażyciu (M. Pasek 1998). MIT: Jeżeli ktoś jest uzależniony, to musi brać narkotyki codziennie. FAKT: Osoby uzależnione od amfetaminy, marihuany lub haszyszu mogą przerwać branie tych środków na pewien czas. Nie oznacza to jednak braku uzależnienia (B. Woronowicz 2009). MIT: Nastolatki są za młode na uzależnienie. 15

16 FAKT: Uzależnienie może się rozwinąć bez względu na wiek. W powstawaniu uzależnienia duża rolę odrywają czynniki natury psychologicznej, kulturowej i społecznej. Źródła młodzieżowego charakteru narkomanii tkwią w problemach wieku dojrzewania, braku możliwości zaspokojenia potrzeb, braku umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych, negatywnym wpływie środowiska, braku akceptacji w grupie, presji rówieśniczej, problemach rodzinnych (J. Rogala-Obłękowska 1999). MIT: Wystarczy tylko przestać brać, aby nie być uzależnionym. FAKT: Uzależnienie to nie tylko kwestia brania narkotyków, to także specyficzne reakcje i zachowania powstałe w wyniku spożywania narkotyków. Leczenie uzależnienia to długotrwały proces obejmujący terapię farmakologiczną, psychoterapeutyczną oraz społeczną. Etapy leczenia uzależnienia to detoksykacja, rehabilitacja i oddziaływania postrehabilitacyjne (M. Jędrzejko, K. Piórkowska 2004). MIT: Uzależniają się tylko słabi ludzie. FAKT: Człowiek uzależnia się nie dlatego, że jest słaby lub silny, lecz dlatego, że bierze narkotyki i podoba mu się ich działanie. Każdy, kto zaczyna brać narkotyki, powinien się liczyć z uzależnieniem (M. Pasek 1997). MIT: Biorę tylko dla przyjemności, nie uzależnię się. FAKT: Dużą naiwnością jest myślenie, że można poprzestać na trzech papierosach tygodniowo lub też braniu amfetaminy dwa razy w tygodniu. U osoby biorącej narkotyki po pewnym czasie ich zażywania wzrasta tolerancja, organizm zaczyna się uodparniać i jest to proces nieodwracalny (M. Pasek 1997). MIT: Każdy narkoman choruje na HIV. FAKT: Drogą zakażenia wirusem HIV w grupie narkomanów jest najczęściej dożylna transmisja poprzez zakażone igły, strzykawki oraz kontakty seksualne (konwencjonalne, homoseksualne, prostytucja) bez odpowiedniego zabezpieczenia. Osoby wstrzykujące środki opiumowe należą do grupy wysokiego ryzyka zakażenia wirusem HIV (70% z nich jest nosicielem wirusa HIV) (C.Cekiera 2001). MIT: Każdy, kto używa narkotyków umiera. FAKT: Nie każdy uzależniony umiera z powodu zażywania narkotyków. Jednak długotrwałe zażywanie narkotyków powoduje silne wyniszczenie organizmu, co może doprowadzić do śmierci. Śmierć narkomana może być także wynikiem zachorowania na AIDS oraz brakiem systematycznego leczenia dolegliwości somatycznych wynikających z narkotyzowania się (M. Jędrzejko, K. Piórkowska 2004). MIT: Narkoman to osoba z marginesu, budząca odrazę swoim wyglądem. FAKT: Zmienił się obraz osoby zażywającej narkotyki. Dzisiejszy narkoman jest wykształcony, czysty, dobrze ubrany, niewyróżniający się w grupie, posiada pracę i rodzinę. Może to być student, młody naukowiec, biznesmen, pracownik znanej firmy. Potrafi się doskonale maskować, najbliższe otoczenie często nie zdaje sobie nawet sprawy, że jest uzależniony. Zażywanie narkotyków stało się sposobem na relaks, elementem spotkań towarzyskich. Często nie wiąże się z potępieniem społecznym, ale stanowi sposób na zdobycie akceptacji innych (np. w grupie) (Z. Juczyński 2008). MIT: Branie narkotyków jest sprawa osobistą osób odurzających się. 16

17 FAKT: Osoby będące pod wpływem narkotyków stanowią zagrożenie dla innych rośnie liczba wypadków spowodowanych przez odurzonych kierowców, zwiększa się przestępczość związana z przemytem narkotyków, popełnianiem czynów karalnych przez osoby pod wpływem narkotyków lub z wykorzystaniem środków odurzających, np. pigułki gwałtu. Ponadto ustawodawstwo polskie reguluje kwestie związane posiadaniem narkotyków oraz postępowaniem wobec osób posiadających narkotyki czy uzależnionych (B. Woronowicz 2009; A. Malczewski, M. Struzik 2009). Znawcy przedmiotu (Z. Gaś 1993; C. Cekiera 1994; T. Dimoff, S Carper 1994; M. Pasek 1997; 2000; A. Gmitrowicz 1999; J. Kocur 1999; R. Maxwell 2000; I. Niewiadomska, P. Stanisławczyk 2004) potwierdzają negatywny wpływ środków zmieniających świadomość na człowieka. Oprócz uzależnienia fizycznego i psychicznego opisywane są ogólne fizyczne, psychiczne, społeczne szkody używania narkotyków: Skutki zdrowotne: fizyczne wyniszczenie organizmu, zaburzenia w psychofizycznym rozwoju dzieci i młodzieży, podwyższona wrażliwość na liczne zakażenia wirusowe i bakteriologiczne (HIV, zapalenie wirusowe wątroby), zaburzenia koordynacji ruchowej, obniżenie sprawności mięśniowej, zwiększona podatność na choroby (dróg oddechowych, nerek, układu pokarmowego), zaburzenia apetytu, spadek wagi ciała, wzmożona potliwość, zawroty głowy, nudności, wymioty, zaburzenia snu i czuwania, Skutki psychiczne: częste zmiany nastroju, niepokój, drażliwość, chwiejność emocjonalna, możliwe osiągnięcie stanów euforycznych lub przeciwnie nasilenie lęków, obaw, poczucia winy, poczucie pobudzenia psychoruchowego, zmiany w poczuciu miejsca i czasu, problemy z koncentracją uwagi, zapamiętywaniem, obniżenie sprawności intelektualnej, zmiany w funkcjonowaniu zmysłów, podatność na zmęczenie, obniżenie zdolności planowania i realizacji zamierzonych celów, utraty motywacji, entuzjazmu, ospałość i brak energii do życia i działania, utrata zdolności do przyjmowania odpowiedzialności za siebie, oczekiwanie natychmiastowej gratyfikacji potrzeb, 17

18 możliwe wystąpienie zaburzeń osobowości, próby samobójcze, nieprzewidywalność zachowań, przyjmowanie postawy ofensywnej i defensywnej, niedojrzałość społeczna i emocjonalna, zmiany w systemie wartości, przekonań, Skutki społeczne: zaburzenia w realizacji podstawowych ról społecznych, rodzinnych, zawodowych, problemy z komunikacją interpersonalną, izolacja i lęk społeczny, nadmierne skoncentrowanie na sobie i utrata zainteresowania drugą osobą, zaniedbany wygląd zewnętrzny, tendencje do łamania norm społecznych, prawnych, moralnych, tworzenie powiązań z innymi patologiami społecznymi (samobójstwa, alkoholizm), problemy z nauką i dyscypliną szkolną, pracą zawodową, życiem towarzyskim. W zależności od rodzaju, ilości, jakości, sposobu wprowadzenia do organizmu narkotyku oraz od wyjściowego stanu psychofizycznego osoby go zażywającej, narkotyk powoduje określone działanie. Charakterystykę specyfiki działania wybranych rodzajów narkotyków podaje C. Cekiera (1994); M. Pasek (1997; 2000), B. Szukalski (2005). Wpływ narkotyków na funkcjonowanie człowieka jest następujący: DEPRESANTY OUN - substancje psychoaktywne o działaniu hamującym lub zmniejszającym aktywność ośrodkowego układu nerwowego: alkohol, kwas GHB, kwas γ-hydroksymasłowy (tzw. pigułka gwałtu), środki farmakologiczne, barbiturany leki przeciwlękowe, poprawiające nastrój, dodawane do innych narkotyków celem wzmocnienia efektu działania, benzodiazepidy leki przeciwlękowe, uspokajające, nasenne, obniżające napięcie mięśni, STYMULATORY OUN pobudzają, aktywizują działanie OUN: amfetamina, ekstazy: (silne działanie pobudzające, zniesienie senności, zmęczenia, uczucia głodu, wzmocnienie (w ograniczonym czasie) wydolności organizmu, przyspieszenie akcji serca, wzrost ciśnienia krwi, wzmożenie pragnienia, zwiększenie temperatury ciała, rozszerzenie źrenic, tendencje do niekontrolowanych reakcji i agresji, po okresie podwyższonej aktywności następuje wyczerpanie energii, silne zmęczenie, potrzeba snu i odpoczynku, obniżenie samopoczucia, możliwe wystąpienie psychoz amfetaminowych zaburzeń psychicznych podobnych do schizofrenii); kokaina, crack: (działanie aktywizujące, euforyczne, odprężające, podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości, podwyższone poczucie 18

19 optymizmu, radości, zadowolenia, nasilenie popędu seksualnego, obniżenie apetytu, naturalnej potrzeby snu i odpoczynku, początkowy stan euforii przechodzi (po ok min.) w nadpobudliwość, lęk, wyraźne pogorszenie nastroju, zmęczenie oraz fizyczne i psychiczne wycieńczenie organizmu, przy chronicznym zażywaniu kokainy występuje zapalenie śluzówek nosa, katar, uszkodzenie błon śluzowych w ustach, przedawkowanie prowadzi do uszkodzenia układu oddechowego, zaburzeń pracy serca, a w konsekwencji do śmierci); ŚRODKI HALUCYNOGENNE halucynogeny: dominujący efekt działania na organizm wywołanie halucynacji: kwas lizerginowy- LSD, meskalina, psylocybina, grzyby halucynogenne (intensywne halucynacje zarówno o pozytywnej, jak i negatywnej treści, (zaburzenia psychomotoryki, zmiana poczucia kształtów i barw, zafałszowanie percepcji, wzrokowej, zaostrzone widzenie detali i kontrastów, zaostrzenie wrażeń słuchowych, zaburzenia poczucia czasu i przestrzeni, zmiany samopoczucia od euforii po depresje, gonitwa myśli, depersonalizacja ciała, obniżenie krytycyzmu myślenia, skłonność do niekonwencjonalnych i irracjonalnych zachowań, flash back zaburzenia pohalucynogenne tzn. krótkotrwałe nawroty wcześniejszych halucynacji mimo, iż narkotyk nie został użyty, brak zespołu abstynencyjnego); INHALANTY - wziewne środki odurzające o działaniu oszałamiającym, dającym stan euforii: aerozole, kleje, farby, gaz do zapalniczek,rozpuszczalniki, pasty, (szybkie oszołomienie, euforia, zamroczenie, senność, po około min pojawia się gonitwa myśli, rozdrażnienie, agresja i autoagresja, brak kontroli nad swoim zachowaniem, możliwe pojawienie się halucynacji, utraty świadomości, długotrwałe zażywanie powoduje ostre zatrucie całego organizmu, kończące się nieodwracalnymi zmianami organicznymi i psychicznymi: uszkodzenia centralnego układu nerwowego, obniżenie wydolności systemu oddechowego, spowolnienie akcji serca, wymioty, ślinotok, uszkodzenia nerwu wzrokowego, szpiku kostnego, układu trawiennego, drgawki, bóle głowy, utrata przytomności, w skrajnych przypadkach nawet śmierć, KANNABIS preparaty otrzymywane z kopii indyjskich o dużej zawartości kannabinoidów z najsilniejszym _ THC (tetrahydrokannabinol) marihuana, haszysz, olej haszyszowy, (działanie powodujące stany euforii, błogiego zadowolenia, spokoju, rozluźnienia, dobrego samopoczucia zaburzenia koncentracji uwagi, spowolnienie czasu reakcji psychoruchowych, spontaniczny śmiech, wzrost wrażeń zdeformowanych, zaburzenia podstawowych funkcji pamięci, koncentracji uwagi, logiczności myślenia, obniżenie zdolności uczenia się, zaburzenia w koordynacji ruchowej, zaburzenia w spostrzeganiu bodźców, poczuciu czasu, wyczuciu odległości, przy długotrwałym zażywaniu możliwe wystąpienie syndromu amotywacyjnego stanu apatii, bierności, niepodejmowania żadnych działań, rezygnacji z zainteresowań, lenistwo, OPIATY i OPIOIDY - narkotyczne środki przeciwbólowe, pochodne opium otrzymywanego z maku: 19

20 opiaty: opium, polska heroina tzw. kompot, opioidy: morfina, kodeina, heroina, wprowadzenie osoby w stan euforii, oszołomienia, poczucia błogości, ukojenia bólu, ogólnego spowolnienia organizmu, senności, po kilku godzinach pojawia się zespół abstynencyjny: pogorszenie samopoczucia, apatia, gęsia skórka, pocenie się, drżenie rak i ciała, wymioty, biegunka, zakłócenia snu i koszmary senne, rozdrażnienie, niepokój, ból mięśni i stawów, długotrwałe zażywanie powoduje: zwężanie źrenic, obniżenie odporności na choroby i zakażenia, obniżenie łaknienia, wychudzenie, bladość skóry, siwienie, choroby serca, układu pokarmowego. Zagadnienia kontrolne 1. Wymień mity dotyczące zjawiska narkomanii. Wyjaśnij, dlaczego są to błędne przekonania. 2. Opisz fizyczne, psychiczne, społeczne szkody używania narkotyków: 3. Wymień zdrowotne skutki używania narkotyków. 4. Podaj psychiczne skutki używania narkotyków. 5. Omów społeczne skutki używania narkotyków. 6. Scharakteryzuj rodzaje narkotyków. 7. Opisz specyfikę działania poszczególnych grup narkotyków. 3. Specyfika działania alkoholu Małgorzata Lipiec Istnieje wiele błędnych i szkodliwych przekonań na temat alkoholu, określanych, jako mity alkoholowe. Poniżej zaprezentowano te, które są najbardziej popularne. Każdy z tych mitów został skonfrontowany z prawdą (B. Woronowicz 2009). MIT: Kieliszek alkoholu nikomu jeszcze nie zaszkodził. FAKT: Alkohol, wypijany w niewielkich ilościach i sporadycznie nie powoduje widocznych zmian w organizmie. Jednak, gdy sięganie po alkohol powtarza się zbyt często, nawet niewielkie jego ilości mogą zaszkodzić. MIT: Alkohol poprawia sprawność psychofizyczną. FAKT: Badania psychometryczne wykazują, że nawet po niewielkich dawkach alkoholu reakcje kierowców mogą wydłużać się aż dwukrotnie tzn. o 0,3-0,5 sek. (czas prawidłowej reakcji u trzeźwego i pełnosprawnego kierowcy wynosi ok. 0,5 sek.). MIT: Alkohol dodaje sił. FAKT: Alkohol może sprawiać takie wrażenie, ponieważ poprzez swoje działanie pobudzające pozwala na krótko zapomnieć o zmęczeniu. Systematyczne picie alkoholu 20

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Seria: Zeszyty Naukowe. Nr 42

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Seria: Zeszyty Naukowe. Nr 42 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Seria: Zeszyty Naukowe Nr 42 Łomża 2009 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA KOMITET REDAKCYJNY Dr inż. Piotr Ponichtera Dr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust.2

Bardziej szczegółowo

P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń

P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń Vademecum problematyki uzależnień - gdzie szukać pomocy Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu Autorki opracowania:

Bardziej szczegółowo

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE 3.1. Wpływ alkoholu na organizm konsekwencje doraźne Alkohol etylowy jest chemiczną substancją aktywną biologicznie. Przy analizowaniu problemów alkoholowych zazwyczaj koncentrujemy

Bardziej szczegółowo

Terapia uzależnień poradnik dla rodziców. Pracownia Psychoprofilaktyki Krzysztof Lesz

Terapia uzależnień poradnik dla rodziców. Pracownia Psychoprofilaktyki Krzysztof Lesz Terapia uzależnień poradnik dla rodziców Pracownia Psychoprofilaktyki Krzysztof Lesz Katowice 2003 2 Pracownia Psychoprofilaktyki Zamiast wstępu kim jestem Witam Państwa w Gabinecie Terapii Uzależnień.

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Adam Rybarz Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr Beaty

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ WIESŁAW SKRZYŃSKI WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ MATERIAŁY POMOCNICZE WARSZAWA 2011 2 SPIS TRESCI 1. PRZEDMIOT PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, Psychologia kliniczna - przedmiot i zadania Norma i dewiacja

Bardziej szczegółowo

Projekt WOJEWÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2012-2017

Projekt WOJEWÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2012-2017 Projekt WOJEWÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2012-2017 Spis treści Wprowadzenie... I. Podstawy prawne Programu... II. Uzależnienie od alkoholu w świetle teorii

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10)

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10) Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Zespół uzależnienia wg ICD-10 Kompleks

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób uzależnionych od narkotyków pobierających świadczenia z systemu pomocy społecznej z powodu narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim

Sytuacja osób uzależnionych od narkotyków pobierających świadczenia z systemu pomocy społecznej z powodu narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Sytuacja osób uzależnionych od narkotyków pobierających świadczenia z systemu pomocy społecznej z powodu narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA Projekt z dnia 16 grudnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

A. Różne objawy chorobowe (pojawiające się również poza czasem modlitwy i posługi modlitwy wstawienniczej):

A. Różne objawy chorobowe (pojawiające się również poza czasem modlitwy i posługi modlitwy wstawienniczej): ZE WZGLĘDU NA FAKT, ŻE OSTATNIO PROWADZĄC REKOLEKCJE W ŚWINICACH WARCKICH, ŁODZI i WIŚLE PORUSZAM KWESTIE GRZECHÓW:PIERWORODNEGO, GŁÓWNYCH, PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU, CUDZYCH, WOŁAJĄCYCH O POMSTĘ DO NIEBA,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej UzaleŜnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Przybysz-Zaremba. Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów

Małgorzata Przybysz-Zaremba. Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów Małgorzata Przybysz-Zaremba Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów Olsztyn 2008 1 SPIS TREŚCI Strona Wstęp 4 1. Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów jako problem społeczny 7 1.1. Próba

Bardziej szczegółowo

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w pracujących z rodzinamiz małymi dziećmi www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl Copyright 2010 Fundacja Dzieci Niczyje

Bardziej szczegółowo

Wolni od uzależnień behawioralnych

Wolni od uzależnień behawioralnych Przedstawiona do recenzji publikacja podejmuje w sposób wieloaspektowy niezwykle ważną i aktualną problematykę uzależnień. Nie tylko wypełnia istniejącą na lokalnym rynku wydawniczym lukę, ale z pewnością

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

SOCJOMEDYCZNE ASPEKTY ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD LEKARZY STAŻYSTÓW NA TERENIE WIELKOPOLSKI

SOCJOMEDYCZNE ASPEKTY ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD LEKARZY STAŻYSTÓW NA TERENIE WIELKOPOLSKI ZAKŁAD HIGIENY KATEDRY MEDYCYNY SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU Barbara Purandare SOCJOMEDYCZNE ASPEKTY ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD LEKARZY STAŻYSTÓW NA TERENIE WIELKOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

Stres w pracy. Stres - co to takiego? 2013-03-16

Stres w pracy. Stres - co to takiego? 2013-03-16 mgr Anna Gała Stres w pracy Stres - co to takiego? Stres to atawistyczny mechanizm wprowadzony do kodu genetycznego naszych przodków, aby w obliczu zagrażającego im niebezpieczeństwa - na przykład, w postaci

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju małego dziecka

Wspomaganie rozwoju małego dziecka ZESZYTY NAUKOWE 1/2014 P E D A G O G I K A Wspomaganie rozwoju małego dziecka pod redakcją Genowefy Pańtak Recenzenci prof. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. dr hab. Waldemar Woźniak Rdakcja naukowa dr Genowefa

Bardziej szczegółowo

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt)

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt) Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA (projekt) 1 Wprowadzenie Rządowy program na lata 2014-2016 jest kontynuacją Rządowego

Bardziej szczegółowo

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM mgr Tadeusz Wieszczyk UKSW, Warszawa WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 1. Osoby z problemem alkoholowym Problem alkoholowy dotyka w naszym kraju bardzo wielu osób. Wydawać by się

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego ul. Foksal 16, II p. 00-372 Warszawa redakcja@krytykapolityczna.pl, narkopolityka@krytykapolityczna.

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego ul. Foksal 16, II p. 00-372 Warszawa redakcja@krytykapolityczna.pl, narkopolityka@krytykapolityczna. Autorzy: Marcin Chałupka, Justyna Drath Współpraca merytoryczna: Magdalena Dąbkowska, Aleksandra Denst-Sadura, Karolina Karwowska, Agnieszka Sieniawska Redakcja: Marta Konarzewska Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo