BSFT innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym leczeniu uzależnień alkoholowych osób dorosłych - raport z badań PANEL DYSKUSYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BSFT innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym leczeniu uzależnień alkoholowych osób dorosłych - raport z badań PANEL DYSKUSYJNY"

Transkrypt

1 BSFT innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym leczeniu uzależnień alkoholowych osób dorosłych - raport z badań PANEL DYSKUSYJNY rok - Hotel Mercure w Częstochowie

2 Analiza źródeł zastanych Głównym celem analizy źródeł zastanych była charakterystyka innowacyjnej metody terapeutycznej- Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu na tle znanych i dominujących w praktyce psychoterapeutycznej modeli interwencji w leczeniu uzależnienia alkoholowego osób dorosłych.

3 Analiza źródeł zastanych Analizie poddano również otoczenie prawnoorganizacyjne systemu lecznictwa uzależnień w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego oraz dostępne dane związane z mierzeniem skuteczności oddziaływań terapeutycznych. Analiza prowadzona była między listopadem a grudniem 2012r.

4 PYTANIA BADAWCZE Na potrzeby tego opracowania sformułowane zostały następujące pytania badawcze : 1.Jakie są formalno- prawne podstawy organizacji i działania systemu lecznictwa odwykowego w Polsce? 2. Jakie są najważniejsze dokumenty programowe krajowe i regionalne kształtujące cele i zadania lecznictwa odwykowego? 3. Jaka jest oferta stacjonarnego lecznictwa uzależnień na poziomie kraju i regionu? 4. Jakie typy modeli interwencji psychoterapeutycznej dominują w leczeniu uzależnienia alkoholowego? 5. Jak wygląda skuteczność stosowania metod psychoterapeutycznych w lecznictwie uzależnień? 6. Jakimi cechami charakteryzuje się metoda BSFT? 7. Co wyróżnia metodę BSFT od dotychczas stosowanych modeli psychoterapii?

5 Cele analizy źródeł zastanych -Zidentyfikowanie formalnych podstaw i uwarunkowań działania stacjonarnych jednostek lecznictwa odwykowego -Poznanie typów i modeli psychoterapii używanych w pracy z osobami dotkniętymi uzależnieniem alkoholowym -Zapoznanie się z głównymi założeniami Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach -Zapoznanie się w wynikami badań i analiz dotyczących oceny skuteczności stosowanych modeli psychoterapeutycznych w leczeniu uzależnień alkoholowych -Ocena przydatności zastosowania metody BSFT w praktyce działania stacjonarnych zakładów lecznictwa odwykowego dla osób dorosłych

6 W przeprowadzonej analizie materiałów zostały wykorzystane akty prawne dotyczące przedmiotowych zagadnień, krajowe i regionalne dokumenty programowe w szczególności zaś te, które bezpośrednio dotyczą województwa śląskiego. Przeprowadzono również weryfikację raportów, opracowań, artykułów, a także not informacyjnych zamieszczonych na stronach internetowych instytucji i organizacji działających w systemie profilaktyki i leczenia uzależnień alkoholowych.

7 Analizie poddano Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi wraz z aktami wykonawczymi Regionalne opracowania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w województwie Literaturę przedmiotu związanego z poruszaną problematyką badawczą Specjalistyczne wydawnictwa i raporty dotyczące lecznictwa uzależnień opublikowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Specjalistyczne periodyki zajmujące się publikacją treści związanych z lecznictwem uzależnień i terapią.

8 W wyniku przeprowadzonej analizy źródeł zastanych sformułowane zostały następujące wnioski i rekomendacje:

9 Podstawę prawna rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce stanowi Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz. U/. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze późn. zm.) Ustawa określa m.in. postępowanie wobec osób nadużywających alkohol oraz formułuje podstawy lecznictwa odwykowego. Podstawy organizacyjne, kwalifikacje personelu oraz rodzaje i sposób funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących całodobowe świadczenia w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu konstytuują zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. (Dz.U. 734 z 2012r.). W myśl w/w aktów prawnych Zarząd Województwa jest organizatorem wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia i współuzależnienia, do zadań którego należy m.in. ocena jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych, prowadzenie działalności metodyczno- organizacyjnej, inicjowanie i realizacja działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników Wszystkie podmioty lecznicze (w tym stacjonarne) zajmujące się terapią osób uzależnionych od alkoholu zobowiązane są do współpracy z Państwową Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytutem Psychoterapii i Neurologii, w zakresie wdrażania standardów i procedur terapeutycznych oraz podnoszenia kwalifikacji personelu, a także kontrolowania efektów terapii.

10 W dalszym przebiegu projektu, a w szczególności w ramach szkolenia użytkowników i tworzenia wstępnej i ostatecznej wersji produktu finalnego, rekomenduje się ścisłą współpracę z w/w instytucjami zakresie zapewnienia wysokiej jakości efektów działań projektowych. Współpraca z PARP i Państwowy Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz WOTUiW winna również odzwierciedlać się w zakresie planowania i realizacji upowszechniania i promocji wszystkich podproduktów i wskaźników realizacji zadań projektowych. Podstawowym dokumentem programowym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych jest Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Koresponduje on z dokumentami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Unii Europejskiej, które służą głównie jako wytyczne do wprowadzania na terenie państw członkowskich UE. Regionalną podstawą działań w omawianym obszarze problemowym jest Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata

11 Powyższy program jest spójny z celami zawartymi w głównych dokumentach strategicznych regionu a w szczególności ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2012 i Strategią Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata r. Działania prowadzone w ramach projektu dofinansowanego z komponentu regionalnego POKL w ramach priorytetu VII w sposób bezpośredni winny wspierać system działania w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych, a także wzmacniać system wsparcia dla tej kategorii obywateli zagrożonych wykluczeniem społecznym. W systemie lecznictwa odwykowego funkcjonują 4 rodzaje zakładów. Spośród nich najpełniejszą ofertę usług mają placówki stacjonarne- całodobowe oddziały terapii uzależnienia od alkoholu. Czynnikami wpływającymi na ilość i jakość oferty terapeutycznej poszczególnych placówek jest głównie przygotowanie zawodowe kadry oraz suma środków pozyskiwanych na leczenie pacjentów z NFZ. Czas oczekiwania na przyjęcie do całodobowych oddziałów terapii wynosił w 2011r. od kilku dni do kilkunastu tygodni (do kilu miesięcy dla osób sądownie zobowiązanych do leczenia). Zgodnie z danymi IPiN, w 2010r. w Polsce leczyło się 8267 osób pijących alkohol szkodliwie, a z danych NFZ wynika, że w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu leczono 265,3tys. Pacjentów (w tym członków rodzin).

12 W grupie pacjentów uzależnionych od alkoholu dominowały osoby w wieku lata (około 80%). Proporcja kobiet w leczeniu uzależnienia od alkoholu nie zmienia się od lat i co piąta osoba, która podjęła leczenie z powodu alkoholu była kobietą (w grupie osób leczonych z powodu picia szkodliwego 26% stanowiły kobiety). Kobiety stanowiły 17% populacji osób leczonych w całodobowych oddziałach terapii. Odsetek osób sądownie zobowiązanych do leczenia w całodobowych oddziałach terapeutycznych wynosił 37%. Ponad 3% dorosłych Polaków (ok. 850tys. osób) jest uzależnionych od alkoholu, a ponad 3,5 mln osób (14%) pije alkohol szkodliwie. Prawidłowo ustalone rozpoznanie jest podstawą przedstawienia- pacjentowi uzależnionemu- właściwej oferty skutecznej pomocy. Leczenie uzależnień jest złożonym procesem terapeutycznym, mającym na celu reedukację i resocjalizację osób uzależnionych. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, na która może zapaść każdy, bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, poziom intelektualny, uprawiany zawód i sprawowany urząd.

13 Uzależnienie od alkoholu jest chorobą pierwotną, z której wypływają dalsze konsekwencje m.in. wiele chorób wtórnych. Stosowanie jakichkolwiek środków farmakologicznych, nie może być traktowane jako leczenie uzależnienia od alkoholu. Pierwszym krokiem dla osób chcących podjąć leczenie alkoholizmu jest detoksykacja, a podstawową forma leczenia jest psychoterapia uzależnienia. Leczenie stacjonarne osób uzależnionych, w odróżnieniu od leczenia szpitalnego innych schorzeń, nie jest przeznaczone dla szczególnie ciężkich przypadków. Warunki stacjonarne umożliwiają osiągnięcie w znacznie krótszym czasie efektów terapeutycznych, które w placówkach ambulatoryjnych trwają wielokrotnie dłużej. Posługując się koncepcjami uzależnienia i psychologicznymi wyjaśnieniami procesów terapeutycznych wyróżnić można następujące modele psychoterapeutyczne: Terapia uzależnienia chemicznego wg modelu Minnesota, Modele terapii uzależnienia oparte na teorii uczenia, Trening umiejętności zaradczych Montiego, Behawioralno- poznawcza koncepcja zapobiegania nawrotom picia, Koncepcja uzależnienia w ujęciu psychologii Ja, Strukturalno- strategiczna psychoterapia uzależnienia, Program Anonimowych Alkoholików. Drugim etapem leczenia uzależnienia jest uczestnictwo w programie opieki poszpitalnej, czyli terapia uzupełniająca, bądź podtrzymująca, prowadzona w warunkach ambulatoryjnych.

14 Dorobek współczesnej psychoterapii zawarty w różnych podejściach i szkołach obejmuje wiele wartościowych koncepcji i metod, które mogą i powinny być dostępne i stosowane przez wszystkich psychoterapeutów, którzy będą odpowiednio do tego zmotywowani u przygotowani. Wyniki badań przeprowadzonych w ostatnim półwieku, jednoznacznie potwierdzają skuteczność psychoterapii, rozumiejąc ją jako wyższy poziom dobrostanu klientów po jej zakończeniu i stosując różne wskaźniki dystresu psychicznego. Prawo malejących przychodów oznacza, że terapie krótkoterminowe mogą być postrzegane jako relatywnie bardziej efektywne niż długoterminowe. Ocena skuteczności i efektywności psychoterapii koncentruje się współcześnie na trzech grupach czynników: związanych z uczestnikiem (klientem i terapeutą), związanych z relacją oraz technikami. Badania wykonane w ramach projektu amerykańskiego Match podważyły pogląd, że dostosowanie sposobu leczenia do pacjenta jest wstępnym warunkiem skutecznego leczenia alkoholizmu. Całkowitą abstynencję w ciągu roku po zakończeniu leczenia utrzymywało 35% pacjentów leczonych w warunkach szpitalnych. Badania APETA, przeprowadzone pod koniec lat 90-tych w Polsce określiły, że wśród pacjentów kończących PPTU w formie stacjonarnej 90% badanych utrzymuje pełną abstynencję alkoholową w czasie wypisu. Liczba ta zdecydowanie maleje do 38% w 6 miesięcy po wypisie, 27% rok po wypisie i 20% w dwa lata po wypisie. Badania skuteczności metody BSFT (w czasie testowania produktu finalnego projektu) winny uwzględniać perspektywę dłuższą niż wyłącznie czas po wypisie pacjenta i obejmować okres minimum 1 roku po zakończeniu terapii.

15 Dzisiejsza terapia uzależnień zdominowana jest przez chorobowy model alkoholizmu i tzw. Dwanaście kroków czyli terapeutycznych przykazań. Według takiego podejścia alkoholizm bierze się z pierwotnego, nieodwracalnego, nieuchronnego i jednolitego procesu chorobowego, który wszystkich alkoholików dotyka w jednakowy sposób. Model powyższy przyjmuje zatem tylko jeden rezultat jako oznakę skutecznej terapii, tj. abstynencję i/lub trzeźwość. Tradycyjna terapia uzależnień jest więc uważana za proces długotrwały. Choć opracowano i wprowadzono w życie wiele rozwiązań stanowiących alternatywę dla tradycyjnego rozumienia alkoholizmu i terapii, większość z nich- podobnie jak w przypadku terapii krótkoterminowej- z miejsca odrzucono. Zwolennicy modelu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach wyznają odmienne od tradycyjnego podejście chorobowego założenia w zakresie aktywności osób uzależnionych (klientów) i jej wpływu na ich życie. Klienci piją ze względu na ważne dla nich potrzeby. Chcą normalności w swoim życiu, ale są nieświadomi swoich zasobów, które mogą spożytkować, aby zaspokoić owe potrzeby w bardziej konstruktywny sposób.

16 Idea Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (BSFT), stworzonej przez Stera de Shazera i Insoo Kim Berg stanowi niewątpliwą alternatywę dla innych metod stosowanych w psychoterapii uzależnionych. Celem BSFT nie jest samo rozwiązanie problemu. Klient wspólnie z terapeutą, w możliwie najkrótszym czasie, pracują nad skonstruowaniem optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której on się znalazł. Podstawowe zasady BSFT to: akcentowanie zdrowia psychicznego, a nie chorobę, spożytkowanie (pozytywnych zasobów klienta), nienormatywna postawa zorientowana na klienta, oszczędność, nieuniknioność zmiany, zorientowanie na teraźniejszość i przyszłość, współpraca, stosowanie tzw. filozofii centralnej. Abstynencja nie jest w modelu BSFT celem samym w sobie a jedynie niezbędnym warunkiem do osiągnięcia innych ważnych celów życiowych. Pięcioletnie badania kontrolne pokazały, że po zastosowaniu tej metody terapeutycznej 49,2% osób utrzymuje pełną abstynencję, blisko 25% wróciło do picia określonego przez WHO jako bezpieczne

17 Pełna dokumentacja analizy źródeł zastanych oraz raportów cząstkowych z poszczególnych typów badań znajduje się na stronie internetowej projektu:

18

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

PI BSFT Innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym leczeniu uzależnień alkoholowych osób dorosłych nr WND-POKL.07.02.

PI BSFT Innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym leczeniu uzależnień alkoholowych osób dorosłych nr WND-POKL.07.02. PANEL DYSKUSYJNY 18.02.2013 rok - Hotel Mercure w Częstochowie Panel dyskusyjny jako jedno z wielu działań w zakresie upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki (ang. mainstreaming) na wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt Załącznik do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 projekt Białystok 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej DELEGATURA WE WROCŁAWIU Nr ewid.: 8/2008/P07165/LWR Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej W r o c ł a w m a r z e c 2 0

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY MODEL GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMONŚCI STANDARDY USŁUG SPOŁECZNYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH W SZEŚCIU OBSZARACH: STREETWORKING, PRACA SOCJALNA, MIESZKALNICTWO I POMOC DORAŹNA, PARTNERSTWA

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Raport końcowy Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Autorzy: Łukasz Kutyło Adriana Niedoszewska Piotr Stronkowski Małgorzata Zub Styczeń 2009

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz podmioty obowiązane do ich realizacji; 2) sposób powoływania,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 GRUDZIEŃ 2013 Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr 270/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012 r. MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2011-2015 Grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016 Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12.06.2012 r. Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII-6/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013 roku Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Wołomin, styczeń 2013r. Spis treści I. Wstęp str.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z FAZY DIAGNOZY

RAPORT Z FAZY DIAGNOZY RAPORT Z FAZY DIAGNOZY Projekt systemowy 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo