Dlaczego osoba uzale niona nie podejmuje leczenia?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dlaczego osoba uzale niona nie podejmuje leczenia?"

Transkrypt

1 Marta Habura Pedagogika I rok, I gr. wyk adowa Joanna Jastrz bska Malwina Wache ko Marcin Wejk Agnieszka Wiertelak TEMAT PRACY : Dlaczego osoba uzale niona nie podejmuje leczenia?

2 ALKOHOL - JEGO ROLA I ZNACZENIE W YCIU CZ OWIEKA I. Alkohol Alkohol towarzyszy cz owiekowi od zawsze. Pojawia si w jego yciu tu po urodzeniu a opuszcza go dopiero po mierci. Powszechny jest zwyczaj wi towania narodzin dziecka alkoholem i egnanie zmar ego cz onka rodziny, s siada, znajomego kieliszkiem wódki tzw. stypa. Mi dzy narodzinami a mierci cz owieka istnieje wiele okazji do poprawienia sobie nastroju, dostarczenia wra i wzruszenia przy pomocy alkoholu. W ród takich uroczysto ci s : wi ta ko cielne, noworoczne toasty, uroczysto ci dyplomatyczne, oblewanie nowego mieszkania, czy samochodu, randki, wesela, chrzciny. te nierzadko krzyki bitych on i dzieci, s wypadki samochodowe po pijanemu, jest poranny kac, chora w troba, delirium pe ne l ku i halucynacji, samobójstwa i zabójstwa. Szczególna rola alkoholu w yciu cz owieka sprowadza si do mo liwo ci szybkiej zmiany samopoczucia. Napoje alkoholowe maj ró ne smaki i zapachy (cz sto bardzo atrakcyjne), ale nie one stanowi o ich du ej popularno ci. Ka dy z nich zamiera t sam substancj alkohol etylowy ( w skrócie ETOH). ETOH ma ostry, piek cy zapach, jest bezbarwny, szybko si utlenia i p onie b kitnym ogniem. Jego cz steczki s bardzo ma e nie wymagaj trawienia w przewodzie pokarmowym. Za pomoc uk adu krwiono nego s bezpo rednio wch aniane i dostaj si do mózgu. Tam wywo uj ró nego rodzaju reakcje uczuciowe. W pierwszej fazie dzia ania umi o rodki kontroluj ce ró ne czynno ci. Ludzie staj si podekscytowani, o ywieni, rozmowni, otwarci, wylewni. Dopiero kolejne partie wypitego alkoholu usypiaj i blokuj dalsze czynno ci mózgu powoduj c utrat równowagi i koordynacji ruchów, pi czki, a do utraty procesów niezb dnych do ycia. Si a dzia ania wypitego alkoholu zale y od jego st enia we krwi, które oznacza si badaj c ilo gramów alkoholu etylowego w 1 litrze krwi. Je eli st enie alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila mówimy o stanie po spo yciu alkoholu, ale gdy st enie osi gnie 0,5 promila mówimy ju o stanie nietrze wo ci. 3 promile we krwi stanowi zagro enie dla ycia, a 4 dawk mierteln. Proces wydalania alkoholu z organizmu jest powolny i nie mo na go przy pieszy. Odbywa si to przez spalanie w w trobie. Kobieta spala 8-10g alkoholu na 1 godzin, m czyzna g ma 1 godzin. Dalsze picie powoduje spowolnienie procesów spalania. Bardzo niebezpieczne jest picie alkoholu w stresie, przy kawie, w stanie zm czenia. Wszystkie te czynniki pot guj dzia anie alkoholu. II. Przyczyny spo ywania alkoholu Zastanawiaj c si nad przyczynami dlaczego ludzie tak szybko i bezmy lnie si gaj po alkohol mo na stwierdzi, e szukaj w nim pocieszyciela, który potrafi szybko i skutecznie poprawi nastrój. Ma to znaczenie w sytuacjach przykrych dozna, takich jak: l k, al po stracie kogo bliskiego, kiedy cz owiek czuje si bezbronny, nieszcz liwy, skrzywdzony. Si gaj c po alkohol w takiej sytuacji cz owiek sam siebie oszukuje, maj c nadziej na umiej tno panowania nad swoimi emocjami bez wzgl du na to jak bardzo si boi, czy jest samotny w alu czy bólu. Nie mniej wa przyczyn picia alkoholu jest wp yw obyczajów. Zwyk o si pi w obecno ci innych ludzi, aby zbli si do nich, zdoby ich przychylno, lub za atwi interesy. Tradycja picia alkoholu jest podtrzymywana przez pokolenia, które wychowuj si w rzeczywisto ci wszechobecnego alkoholu. III. Sygna y ostrzegawcze.

3 Alkohol dostarcza cz owiekowi wielu przyjemnych wra, ale jednocze nie stanowi ogromne zagro enie. Nadu ywanie alkoholu powoduje liczne problemu, z alkoholizmem w cznie. Mo na tego unikn w por dostrzegaj c sygna y ostrzegawcze gro cego niebezpiecze stwa. Sygna ami s : Picie mimo szkód spowodowanych piciem. Jednorazowe wypijanie wi kszych ilo ci alkoholu (powy ej 100 g ETOH) Codzienne, regularne picie wi cej ni 20 g ETOH Leczenie kaca alkoholem Samotne picie Zaniedbywanie obowi zków spowodowane piciem Trudno ci w przypominaniu sobie zdarze z poprzedniego dnia mierzanie poczucia winy i wyrzutów sumienia alkoholem Prowadzenie samochodu pod wp ywem alkoholu Rozdra nienie w sytuacji niemo no ci dost pu do alkoholu Otrzymywanie od ludzi sygna ów sugeruj cych ograniczenie spo ywania alkoholu Je eli w ci gu ostatniego pó roku dwa razy zdarzy y si dwie z powy ej opisanych okoliczno ci, istnieje powa ne ryzyko rozwijania si niebezpiecznej choroby. Cz owiek, który dostrze e sygna y i podejmie prób ograniczenia picia, ale bez powodzenia, z pewno ci jest uzale niony CHOROBA ALKOHOLOWA I. Kto to jest alkoholik? Uzale nienia od alkoholu nazywamy alkoholizmem. Jest to choroba niebezpieczne, która rozwija si bez wiadomo ci osoby chorej. Polega na niekontrolowanym piciu alkoholu i nieleczona prowadzi do mierci. Swoim zasi giem obejmuje zarówno ludzi prostych, jak i wykszta conych., biednych i bogatych, m odych i starych, m czyzn i kobiety, mieszka ców miast i wsi. Alkoholik to niekoniecznie brudny, wychudzony, mierdz cy m czyzna pi cy na awce w parku. Alkoholikiem mo e by tak e adwokat w pi knym domu lub lekarz z tytu ami naukowymi. Wszyscy alkoholicy maj te same objawy choroby zmienia im si tolerancja alkoholu i eby osi gn taki efekt jak wcze niej musz wypi znacznie wi cej lub mniej alkoholu. Przy próbie odstawienia alkoholu wyst puj dreszcze, l ki poranne, bezsenno, bóle mi niowe, pocenie si. Alkoholik aby poczu si lepiej musi wypi. Wyst puje tak e subiektywny przymus aknienia alkoholu, wewn trzny przymus wypicia. Ka dy dzie zaczyna si i ko czy staraniem o dost p do alkoholu, ycie toczy si wokó picia. Po wypiciu pierwszych kieliszków alkoholu alkoholik nie jest w stanie decydowa o ilo ci dalej pitego alkoholu, ani o momencie przerwania picia. Pojawiaj si dziury w pami ci zwane polimsestami. Po próbach czasowej abstynencji mo e doj do nawrotów picia. II. Objawy choroby. Dla u atwienia diagnozowania choroby naukowcy zbadali i nazwali jej objawy. Wyst pienie pi ciu ni ej opisanych symptomów daje prawo do postawienia rozpoznaniachoroba alkoholowa. Objawy:

4 1. Koncentracja ca ego ycia wokó picia. 2. Subiektywne poczucie przymusu picia. 3. Usztywnienie i ograniczenie zachowa i reakcji zwi zanych z piciem. 4. Nawroty picia powtarzaj ce si po okresie abstynencji. 5. Pragnienie picia kontrolowanego i nadzieja na zapanowanie nad alkoholem. 6. Zmiana tolerancji na alkohol. 7. Objawy abstynencyjne. 8. Do wiadczenie z agodzenia i wycofania si objawów abstynencji po powrocie do picia. 9. Poczucie niemo no ci rozstania si z alkoholem na zawsze. Wy ej wymienione objawy zosta y opublikowane jako obowi zuj ce przy diagnozowaniu, przez Mi dzynarodow Organizacje Zdrowia. III. Psychologiczne mechanizmy uzale nienia. Podstaw funkcjonowania alkoholika s mechanizmy psychologiczne tworz ce uzale nienie. W sk ad tych mechanizmów wchodz : system na ogowego regulowania uczu, system iluzji i zaprzeczania oraz rozpraszania. W tym rozdziale opiszemy ka dy z trzech systemów. A. Mechanizm na ogowego regulowania uczu. Alkoholik nie potrafi na trze wo radzi sobie z uczuciami. Cz owiek zdrowy cieszy si, jest zadowolony wtedy gdy pot guj si ród a jego zadowolenia, ale te wtedy gdy s abn ród a jego cierpie. Natomiast jest mu przykro gdy rosn powody do smutku, bólu czy zmartwienia oraz gdy wygasa ród o rado ci, przyjemno ci. Jest to zdrowy, normalnie funkcjonuj cy mechanizm. Na ogowe picie radykalnie zmienia dzia anie tego mechanizmu, upo ledza zdolno cz owieka do cieszenia si bezpo rednimi ród ami przyjemno ci. T umi zmys y, odbiera mo liwo wie ego reagowania emocjonalnego na ró ne zdarzenia. Cz owiek ma trudno ci z poszukiwaniem w naturalny sposób pi kna, dobra, przyja ni. Alkohol t umi c ból i cierpienie powoduje, e przestaj one by czynnikiem odstr czaj cym od picia, staj c si równocze nie czynnikiem uruchamiaj cym poszukiwanie ulgi w nie w alkoholu. Alkohol nie zmienia sytuacji- zmienia stany przykre w przyjemne. W miar coraz wi kszego picia rosn ród a cierpienia spowodowane alkoholem(fizyczne, psychiczne, moralne), co w konsekwencji prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na u mierzaj ce dzia anie alkoholu. Przestaje dzia mechanizm zapobiegaj cy samozniszczeniu- sygna y o zagro eniu nie s odbierane przez cz owieka. Stan cierpienia, bólu, przykro ci jest postrzegany, jako zapowied ulgi jaka nast pi po wypiciu alkoholu. Osoba na ogowo pij ca wykazuje tendencje do wprowadzania szybkich i intensywnych zmian we w asnym stanie psychicznym, przerywania monotonno ci. Cz owiek, dla którego ród em uczu jest alkohol, zostaje wyizolowany z otoczenia. Jego yciem uczuciowym nie kieruje on sam, nie dokonuje wyborów, nie ma przyjació, mi ci. Jest tylko samonap dzaj cy si mechanizm- na ogowe regulowanie uczu. B. Mechanizm iluzji i zaprzecze. Obraz rzeczywisto ci jest zniekszta cony w celu blokowania w wiadomo ci tego co zagra a. Jest to mechanizm obronny. Zwykle cz owiek nie jest wiadomy jego dzia ania jako szczelnej zapory oddzielaj cej od nieakceptowanej rzeczywisto ci.

5 Uszkodzeniu ulega zdolno do postrzegania i os du, co prowadzi do samooszukiwania i zagubienia w z udzeniach. Zniekszta ceniu ulegaj nie tylko my li, ale te to co cz owiek widzi i s yszy. Poni ej przedstawione s najbardziej widoczne zniekszta cenia stanowi ce system iluzji i zaprzecze. 1. proste zaprzeczanie- polega na przekonaniu, ze czego nie ma mimo, e w rzeczywisto ci istnieje. Przyk adem tego jest twierdzenie, e nie nadu ywa si alkoholu, pomimo dowodów dostarczanych przez otoczenie. 2. minimalizowanie- przyznanie si do problemu z alkoholem, ale w taki sposób, e problem ten jest mniejszy ni w rzeczywisto ci. 3. obwinianie- przerzucanie odpowiedzialno ci za picie na kogo lub co. 4. racjonalizowanie- dostarczanie innych ni uzale nienie, wyja nie dla zachowa zwi zanych z piciem. Szukanie alibi i usprawiedliwianie, 5. intelektualizowanie- wyja nianie problemów alkoholowych, abstrakcyjnie ogólnikowo, spekulowanie intelektualne, analiza teoretyczna, unikanie osobistej wiadomo ci problemu. 6. odwracanie uwagi- unikanie w rozmowach tematu alkoholowego, poczucie zagro enia. 7. fantazjowanie- wyobra enie na temat nierealistycznych sytuacji, zdarze, czynów. 8. koloryzowanie wspomnie - budowanie obrazu minionych zdarze w celu dalszego picia. 9. marzeniowe planowanie- tworzenie wizji w asnych dzia, rozwi zywaniu problemów yciowych i poprzestawanie na samych marzeniach. C. System rozpraszania Ja. Jest to centralny element osobowo ci, który reguluje czy steruje post powaniem jednostki. Stanowi podstaw wiadomo ci i poczucia to samo ci. Intensywne i d ugotrwa e picie znacz co wp ywa na kszta t systemu Ja. Wp yw ten dotyczy kilku jego aspektów. Po pierwsze: stopnia spójno ci i integracji Ja. Picie alkoholu rozprasza Ja, daj c poczucie odlotu od samego siebie w stan, w którym problemy s mniej rzeczywiste i dotkliwe. U Ludzi zdrowych to stan przej ciowy, krótkotrwa y, ale u ludzi uzale nionych, przezywaj cych takie stany coraz cz ciej i intensywniej dochodzi do uszkodzenia stabilno ci, zwarto ci struktury i zacierania granic Ja. Rezultatem jest utrata zdolno ci podejmowania decyzji, a szczególnie do ich realizowania w sytuacji silnego pragnienia alkoholu. Intensywne prze ycia zwi zane z alkoholem powoduj oddzielenie do wiadcze zwi zanych ze stanem trze wo ci i po wypiciu. Oba stany nie tworz zintegrowanej ca ci, staja si coraz bardziej kontrastowe. Po drugie: w ciwo ci danej osoby. Na ogowe picie prowadzi do destrukcyjnych sytuacji i zachowa tworz c powody do negatywnej oceny samego siebie. W naturze cz owieka le y jednak ch pozytywnego warto ciowania w asnej osoby, neutralizowanie niekorzystnych ocen, a nawet tworzenie ich pozytywnej przeciwwagi. Dla ludzi uzale nionych jedynym dost pnym sposobem dowarto ciowania jest picie alkoholu. Dlatego te tre ci fantazji alkoholowych bywaj pozytywne wizje ukazuj ce siebie w korzystnym wietle, przy jednoczesnym poczuciu skrzywdzenia przez negatywne, niesprawiedliwe oceny innych ludzi. Po trzecie: poczucia zdolno ci wywierania wp ywu i kontrolowania w asnej sytuacji. Im bardziej bezsilny czuje si alkoholik wobec wymaga i realiów yciowych tym bardziej wzrasta w nim pragnienie picia. W upojeniu ma uczucie nieograniczonym mo liwo ci. W strukturze Ja pojawiaj si dwa systemy, skrajnie ró ne. Jedna to fascynacja moc i nieograniczonymi w asnymi mo liwo ciami, a drugi to bezsilno, za amanie, zniewolenie.

6 Rozdwojone ja powoduje dezintegracje cz owieka w tak zasadniczej sprawie jak poczucie asnej to samo ci. System ja przestaje pe ni funkcje steruj ce w asnym post powaniem, gdy jest sterowany przeciwstawnymi impulsami. Niekiedy alkoholik próbuje po czy te przeciwstawne bieguny w asnej to samo ci imponuj c sofie i innym g bi i dramatyzmem upadku i destrukcji. eby ja niej zrozumie ów system wystarczy zada pytanie osobie bliskiej alkoholikowi Dlaczego pan/pani tak d ugo z nim/ni wytrzymuje?. Tu pada odpowied : Jak nie pije jest wspania ym cz owiekiem, jak zaczyna pi to go nienawidz. IV. Przyczyny, dla których chory nie podejmuje leczenia. Choroby alkoholowej nie mo na wyleczy. Mo na j jednak zatrzyma. Problem w tym, e zdecydowana wi kszo chorych nie chce si leczy. Ludzie, którzy maj kontakt z alkoholikami nie mog zrozumie dlaczego w ciwie tak trudno ich sk oni do leczenia. Propozycje sk adane yczliwie, w najlepszej wierze spotykaj si z oporem, niech ci a nawet z wybuchami z ci. Ma si wra enie rozmowy z osob g uch, z góry nastawion negatywnie. Takie zachowanie jest niezgodne z zasadami obowi zuj cymi w normalnym yciu. Z regu y kiedy oferujemy komu pomoc spodziewamy si, e zostanie ona przyj ta z wyrazami wdzi czno ci, cho by skromnymi. Namawiaj c alkoholika do leczenia nale y liczy si z tym, e mo e to by nasze pierwsze i ostatnie z nim spotkanie. Alkoholik b dzie y, niech tny, miertelnie obra ony, b dzie si wymigiwa, k ama. Aby zrozumie niech do leczenia nale y, odnosz c si do psychologicznych mechanizmów uzale nienia, pozna cztery etapy które si na ni sk adaj. Pierwszy element zaprzeczenie. Osoba uzale niona, przed rozpocz ciem leczenia musi przyzna, ze jest chora. Je eli jednym z mechanizmów psychologicznych uzale nienia jest zaprzeczanie, niedopuszczanie do wiadomo ci faktu istnienia choroby, to nie mo na si dziwi, ze osoba ta nie wyra a ch ci leczenia. W o rodkach leczniczych zjawiaj si osoby zmuszone do leczenia przez presje okoliczno ci b presje innych ludzi. Tak wiec decyzja o leczeniu nie jest wynikiem wewn trznych przemy le lecz spowodowana jest naciskiem z zewn trz. Je eli kto przychodzi leczy si z w asnej woli to znaczy ze osi gn w asne dno. Jego stan lub sytuacja jest ju tak tragiczna, ze nie mo e przed samym sob ukrywa prawdy. Tym dnem mo e by tragiczny w skutkach wypadek samochodowy spowodowany po pijanemu, gro ba lekarza o nieuchronnej mierci, gro ba odej cia wspó ma onka, pot piaj c s owa dziecka lub powa ny konflikt z prawem. Tak wi c zwrócenie si o pomoc lub jej przyj cie od kogo z zewn trz musi by poprzedzone przyznaniem si przed samym sob chorego do tego, e dzieje si z nim coraz gorzej, e zmarnowa ycie sobie i rodzinie, e zaprzepa ci szans i swoje osi gni cia. Jednocze nie musi wzi na siebie odpowiedzialno za sytuacj, w jakiej si znalaz. Nie kto inny tylko on sam. Kiedy alkoholik u wiadomi sobie istnienie choroby, ma tak du e poczucie winy i wstydu, e za wszelk cen broni si przed tymi uczuciami. Jest to ch obrony silniejsza ni zdrowy rozs dek nakazuj cy leczenie. Drugi element l k. Alkoholik nie decyduje si na leczenie ze strach przed zmianami, jakie ta decyzja wprowadzi w jego ycie. Boi si, e nie b dzie umia bez picia(dlatego alkoholik pije!), boi si, e przerwane milczenie na temat jego choroby zrujnuje jego pozycj w pracy, pogorszy kontakty ze znajomymi. Alkoholik boi si, e na trze wo nie b dzie umia nawi za kontaktu z rodzin, boi si, co b dzie robi w wolnym czasie. Wielu ludzi boi si zmian w swoim yciu. Wol prowadzi nawet destrukcyjny tryb ycia, ale ustalony, oswojony. Decyzja o leczeniu

7 alkoholizmu to decyzja o ca kowitej zmianie dotychczasowego trybu ycia. My l o abstynencji jest tak przera aj ca, e alkoholik ucieka od niej. Trzeci element poczucie beznadziejno ci. Alkoholik w tpi w mo liwo ci pomocy. Nie widzi nikogo, kto móg by mu pomóc. Wi e si to do cz sto z wcze niejszymi próbami leczenia, podczas których alkoholik traktowany by le, a samo leczenie nie spe nia o oczekiwa chorego. Dlatego te du e znaczenie ma wiara w terapeutów, terapeutów skuteczno terapii. Musz oni by fachowcami w swojej dziedzinie, nie mog z góry przekre la szans na wyleczenie, nie mog te traktowa alkoholików jak ludzi drugiej kategorii lub przypadki beznadziejne. Czwarty element poczucie w asnej bezwarto ciowo ci. Istotnym hamulcem w szukaniu pomocy przez chorego jest przekonanie, e jest on kim gorszym od reszty spo ecze stwa. Uwa a, e nie zas uguje na nic lepszego yciu, nie jest wart cudzego zainteresowania, pomocy, yczliwo ci. Ludzie tacy cz sto zachowuj si butnie, arogancko, s pewni siebie i nonszalanccy. W rzeczywisto ci, maja nisk samoocen, spogl daj w przysz bez nadziei. Wymienione powy ej psychologiczne mechanizmy uzale nienia si powoduj, e alkoholik ma bardzo du e opory przed podj ciem leczenia. Jego sprzeciw wynika z istoty choroby, a nie z niech ci, uporu czy z ej woli. Innymi s owy: alkoholik dostrzeg by potrzeb leczenia, gdyby przebieg choroby mu na to pozwoli. W podj ciu decyzji o leczeniu mo e pomóc choremu postawa ludzi yczliwych. Wa ne jest nieocenianie uzale nionego, okazanie mu szacunku, rzetelne informacje na temat mo liwo ci uzyskania pomocy, wzbudzanie nadziei na sukces w walce z chorob.

8 MATERIA I METODY BADA. Charakterystyka badanej grupy. Badaniami ankietowymi obj to 40 pacjentów m czyzn Oddzia u Leczenia Zespo ów Abstynencyjnych Szpitala Psychiatrycznego w Z otoryi. Pacjenci wyrazili zgod na przeprowadzenie bada. Przed rozdaniem ankiet respondentów zapewniono o anonimowo ci badania i o jego celu. Opis metody. Badania przeprowadzono w oparciu o ankiet. Pos ono si równie rozmow i wywiadem, które by y pomocne w zebraniu informacji dla pe nej charakterystyki badanego rodowiska oraz u atwi y opracowanie ankiety. Przedstawienie i omówienie wyników bada. Tabela 1. Przedzia y wiekowe respondentów podejmuj cych leczenie. PRZEDZIA ILO % WIEKOWY PACJENTÓW RAZEM Odnotowano najmniejsz ilo respondentów podejmuj cych leczenie w wieku lat. Najwi cej pacjentów podejmowa o leczenie w wieku lat. Tabela 2. Próby podejmowania leczenia. POBYT NA LECZENIU PACJENCI PIERWSZORAZOWI LECZ CY SI PO RAZ DRUGI TRZECI RAZ I WI CEJ ILO OSÓB % RAZEM W badanej grupie najwi cej, bo 20 osób po raz pierwszy podejmowa o leczenie, co stanowi 50 % badanych. Najmniejsz grup stanowili ludzie podejmuj cy leczenia po raz trzeci i wi cej 4 osoby, co stanowi 10 % ogó u badanych. Wykres 1. Stan wiedzy badanych alkoholików na temat choroby alkoholowej. Grupa posiadaj ca wiedz na temat choroby stanowi 75% badanych, natomiast 25% respondentów ni posiada adnej wiedzy na ten temat. 50

9 25% 75% 1 2 Posiada wiedz na temat alkoholizmu Nie posiada wiedzy na temat alkoholizmu Wykres 2. Wizerunek alkoholika w ocenie respondentów. 90% 90% 40% 10% Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 16 osób (40%) uwa a, e alkoholik to cz owiek bez pracy 36 osób (90%) uwa a, e alkoholik to osoba pij ca codziennie du e ilo ci alkoholu 36 osób (90%) uwa a, e alkoholik to osoba o dr cych r kach i zaniedbanym wygl dzie 4 osoby (10%) uwa a, e alkoholik to osoba podejmuj ca leczenie Najwi cej badanych, bo 90 % odpowiedzia o, e alkoholik to osoba pij ca codziennie du e ilo ci alkoholu, o dr cych r kach i zaniedbanym wygl dzie. Najmniej, tylko 10 % badanych odpowiedzia o, e alkoholik to osoba podejmuj ca leczenie w oddziale. Wykres 3. Poziom wiedzy badanych na temat farmakologicznych metod leczenia. 10% % uwa a, e nie mo na farmakologicznie wyleczy choroby 90% uwa a, e mo na farmakologicznie wyleczy chorob 90%

10 90% badanej grupy uwa a, e mog si wyleczy rodkami farmakologicznymi, a tylko 10% uwa a, to za niemo liwe. Wykres 4. Samo wiadomo pacjentów na temat zagro spowodowanych alkoholem. 90% 30% Serie1 Serie2 36 osób (90%) pije gdy ma problemy 12 osób (30%) ma problemy z powodu picia Zdecydowana wi kszo badanych, bo 90% uwa a, e pije, bo ma problemy. Tylko 30% badanej grupy uwa a, e ma problemy spowodowane piciem alkoholu. Tabela 3. Zdolno badanych do oceny zagro enia ycia spowodowanego chorob. Rodzaj odpowiedzi Ilo osób % TAK NIE RAZEM % respondentów uwa a, e alkohol nie zagra a bezpo rednio ich yciu. Wykres 5. Umiej tno picia kontrolowanego po odtruciu. 30% % uwa a, e poradzi sobie sam z problemem picia 30% uwa a, e nie poradzi sobie sam z problemem picia 70% Wi kszo badanych, bo 70% uwa a, e poradzi sobie samodzielnie z problemem picia alkoholu.

11 Wykres 6. Stosunek badanych do dalszego leczenia. 10% % uwa a, e nie musi kontynuowa leczenia 10% uwa a, e musi kontynuowa leczenie 90% 90% respondentów uwa a, e nie istnieje konieczno kontynuowania leczenia. PODSUMOWANIE Na podstawie przeprowadzonych bada proponujemy nast puj ce wnioski: 1. Najwi cej osób przebywaj cych na Oddziale Leczenia Zespo ów Abstynencyjnych to ludzie m odzi (31 35 lat), po raz pierwszy podejmuj cych leczenie. 2. Alkoholicy, mimo posiadanej wiedzy, pos uguj si mitami na temat alkoholika (czerwony nos, dr ce r ce), uwa aj równie, e rodkami farmakologicznymi mo na skutecznie leczy chorob. Stanowi to system iluzji i zaprzecze. 3. Badania wykaza y, e istot choroby s trwale funkcjonuj ce mechanizmy obronne polegaj ce na samooszukiwaniu si chorego co do radzenia sobie z problemem alkoholowym.

12 ANKIETA Ankieta, któr zgodzi /a si Pan/Pani wype ni jest anonimowa. Wype niaj c j prosz o szczere i zgodne z Pana/Pani odczuciami odpowiedzi. Wybran odpowied prosz zakre li. Dzi kuj 1. Wiek: a) lat b) lat c) lat d) lat 2. Który to Pana/Pani pobyt na leczeniu? a) pierwszy b) drugi c) trzeci raz i wi cej 3. Alkoholizm to: przewlek a, post puj ca i nieuleczalna choroba prowadz ca do mierci. TAK NIE 4. Czy Pana/Pani zdaniem alkoholik to cz owiek, który: a) nie ma pracy TAK NIE b) osoba pij ca codziennie du e ilo ci mocnego alkoholu TAK NIE c) cz owiek o dr cych r kach i zaniedbanym wygl dzie zewn trznym TAK NIE d) osoba podejmuj ca leczenie w oddziale odwykowym TAK NIE 5. Czy chorob alkoholow mo na wyleczy Anticolem lub implantacj Esperalu(wszywka)? TAK NIE 6. Czy Pana/Pani zdaniem: a) pije Pan/Pani gdy ma problemy TAK NIE b) ma Pan/Pani wiele problemów powodu picia TAK NIE 7. Czy uwa a Pan/Pani e alkohol bezpo rednio zagra a Pana/Pani yciu? TAK NIE 8. Czy po odtruciu potrafi Pan/Pani poradzi sobie sam z problemem picia? TAK NIE 9. Czy Pana/Pani zdaniem po odtruciu organizmu nale y kontynuowa leczenie w grupie edukacyjnej, grupie AA lub Klubie Aktywnego Abstynenta? TAK NIE

13 BIBLIOGRAFIA: 1. Anna Sadziuk, Trudna nadzieja, Pa stwowa Agencja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, Warszawa Vernon E. Johnson, Od jutra nie pij, Studium Pomocy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa Jerzy Melibruda, Tajemnice ETOH, Pa stwowa Agencja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, Warszawa Wanda Sztandar, Interwencja wobec osoby uzale nionej, Instytut Psychologii Zdrowia i Trze wo ci, Warszawa Wanda Sztandar, Poza kontrola, Pa stwowa Agencja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, Warszawa John Wallace, Alkoholizm, nowe spojrzenie na chorego, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Instytut Psychologii Zdrowia i Trze wo ci, Studium pomocy Psychologicznej, Warszawa Bohdan T. Woronowicz, O czym powinien wiedzie terapeuta uzale nie, Instytut Psychologii Zdrowia i Trze wo ci, Warszawa 1994

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 3 STRES POURAZOWY

LEKCJA 3 STRES POURAZOWY LEKCJA 3 STRES POURAZOWY Stres pourazowy definicje Stres pourazowy definiuje się jako zespół specyficznych symptomów, które mogą pojawić się po przeżyciu ekstremalnego, traumatycznego zdarzenia. Są to

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Świadomość, która obala stereotypy. Ewa Kucharczyk-Deja, Małgorzata Biadoń, ŚDS nr 2 w Warszawie

Świadomość, która obala stereotypy. Ewa Kucharczyk-Deja, Małgorzata Biadoń, ŚDS nr 2 w Warszawie Świadomość, która obala stereotypy Ewa Kucharczyk-Deja, Małgorzata Biadoń, ŚDS nr 2 w Warszawie Plan prezentacji 1. Jak to się zaczęło? 2. Komu to pomoże? 3. Choroby psychiczne stereotypy. 4. Opinie Polaków

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży

Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży Leśna ni 19.02.2014 r. Leśniańskie Towarzystwo Sportowe Przy OŚrodku Kultury i Sportu w Leśnej 59-820 Leśna ul Świerczewskiego 5 A; email: ltslesna@gmail.com http://ltslesna.futbolowo.pl RACHUNEK LTS przy

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Alkoholizm i uzależnienia mieszane

Alkoholizm i uzależnienia mieszane Alkoholizm i uzależnienia mieszane ALKOHOLIZM i UZALEŻNIENIA MIESZANE Alkoholizm jest chroniczną, postępującą chorobą. Szacuje się, że około 5% populacji osób dorosłych to osoby uzależnione od alkoholu.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XIII/104/2015 z dnia 29.12.2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de Witajcie Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de D-MCT: Pozycja satelity Dzisiejszy temat Pamięć Zachowanie Depresja Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa dla Miasta Duszniki Zdrój na lata 2009 2014 Opracowała: Anna Podhalicz 1 Duszniki Zdrój 2008 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna......

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba Śmierć bliskiej osoby to dramatyczne wydarzenie. Nagła śmierć w wyniku morderstwa lub zabójstwa wywołuje szczególny

Bardziej szczegółowo

Grupy i czynniki ryzyka Komunikacja jako forma profilaktyki

Grupy i czynniki ryzyka Komunikacja jako forma profilaktyki Grupy i czynniki ryzyka Komunikacja jako forma profilaktyki mgr Anna Dolczewska Samela psycholog kliniczny, terapeuta tel.: 607 25 48 27 e-mail: samela@konto.pl WCZESNA ADOLESCENCJA 13 17 rok życia CENTRALNY

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Załącznik do Uchwały Nr III.12.2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 grudnia 2014 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Wstęp Jednym z nadrzędnych i długofalowych

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr z dnia Dyrektora PCPR w Lublinie KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia. Projekt UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Oborniki na 2015 rok Na podstawie art. 4 1 Ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr 47/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia.2011 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Program wychowania do Ŝycia w rodzinie do klas V VI

Program wychowania do Ŝycia w rodzinie do klas V VI Program wychowania do Ŝycia w rodzinie do klas V VI I Wstęp Celem programu pt. Wychowanie do Ŝycia w rodzinie jest przedstawienie całościowego spojrzenia na seksualność człowieka. Obejmuje ono nie tylko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY UŁĘŻ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY UŁĘŻ NA ROK 2015 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/206/14 Rady Gminy Ułęż z dnia 21 listopada 2014 r w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Ułęż na rok 2015. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK. Załącznik do uchwały Nr V/27/2007 Rady Gminy Działdowo z dnia 25 stycznia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości Marta Pyrchała-Zarzycka www.astrosalus.pl www.kosmetyka-fitness.pl http://www.astrosalus.com/ www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl 506-320-330

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2008 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XIII/89/2008 Rady Gminy Radomsko z dnia 29 lutego 2008 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2008 ROK SPIS

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 7 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015 1. Wstęp 2. Opis zjawiska na podstawie diagnozy

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 79 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 79 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 79 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu Art. 1. Rozdział I KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE

Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Szkołę w działaniach dotyczących edukacji

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY

PLAN PRACY WYCHOWAWCY Agnieszka Stolarska Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego wczęstochowie PLAN YCHOWAWCY Zagadnienia ujęte w planie: I. ZESPOŁU KLASOWEGO 1. Zapoznanie się z zespołem klasowym. 2. Prawa i obowiązki ucznia

Bardziej szczegółowo

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych CZARNY BÓR MIELNO TARNOBRZEG ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA 58-379 Czarny Bór, Borówno 78 OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE tel. 784-106-877, fax 74 84 50 916 Wojewódzki Ośrodek Terapii

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie I. Formy oceniania ucznia. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się w całym procesie katechizacji za pomocą następujących

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja autyzmu wg ICD 10 (1994) zakłada, że jest to całościowe zaburzenie rozwojowe (F84)- autyzm dziecięcy (F.84.0) charakteryzujące się:

Klasyfikacja autyzmu wg ICD 10 (1994) zakłada, że jest to całościowe zaburzenie rozwojowe (F84)- autyzm dziecięcy (F.84.0) charakteryzujące się: Co to jest autyzm? Autyzm to całościowe, rozległe zaburzenie rozwojowe charakteryzujące się licznymi nieprawidłowościami w rozwoju, uwidaczniającymi się przed ukończeniem trzeciego roku życia w co najmniej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Na podstawie: 1 art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 1 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA HELIANTUS

PROCEDURA NR 1 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA HELIANTUS Podstawa prawna PROCEDURA NR 1 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA HELIANTUS Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 grudnia 2015 r.

z dnia 21 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/156/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KROTOSZYNIE

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KROTOSZYNIE REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KROTOSZYNIE 1 Postanowienia ogólne Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, jest: 1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ Z. Freud: STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ Źródłem energii człowieka jest jego instynktowny pęd do przyjemności. Ta podstawowa żądza natychmiastowego zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr V/23/2011r. Rady Gminy Cielądz z dnia14 lutego 2011r.

Załącznik do uchwały nr V/23/2011r. Rady Gminy Cielądz z dnia14 lutego 2011r. Załącznik do uchwały nr V/23/2011r Rady Gminy Cielądz z dnia14 lutego 2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓWA ALKOHOLOWYCH na rok 2011 Obowiązek opracowania i uchwalenia gminnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo