Dlaczego osoba uzale niona nie podejmuje leczenia?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dlaczego osoba uzale niona nie podejmuje leczenia?"

Transkrypt

1 Marta Habura Pedagogika I rok, I gr. wyk adowa Joanna Jastrz bska Malwina Wache ko Marcin Wejk Agnieszka Wiertelak TEMAT PRACY : Dlaczego osoba uzale niona nie podejmuje leczenia?

2 ALKOHOL - JEGO ROLA I ZNACZENIE W YCIU CZ OWIEKA I. Alkohol Alkohol towarzyszy cz owiekowi od zawsze. Pojawia si w jego yciu tu po urodzeniu a opuszcza go dopiero po mierci. Powszechny jest zwyczaj wi towania narodzin dziecka alkoholem i egnanie zmar ego cz onka rodziny, s siada, znajomego kieliszkiem wódki tzw. stypa. Mi dzy narodzinami a mierci cz owieka istnieje wiele okazji do poprawienia sobie nastroju, dostarczenia wra i wzruszenia przy pomocy alkoholu. W ród takich uroczysto ci s : wi ta ko cielne, noworoczne toasty, uroczysto ci dyplomatyczne, oblewanie nowego mieszkania, czy samochodu, randki, wesela, chrzciny. te nierzadko krzyki bitych on i dzieci, s wypadki samochodowe po pijanemu, jest poranny kac, chora w troba, delirium pe ne l ku i halucynacji, samobójstwa i zabójstwa. Szczególna rola alkoholu w yciu cz owieka sprowadza si do mo liwo ci szybkiej zmiany samopoczucia. Napoje alkoholowe maj ró ne smaki i zapachy (cz sto bardzo atrakcyjne), ale nie one stanowi o ich du ej popularno ci. Ka dy z nich zamiera t sam substancj alkohol etylowy ( w skrócie ETOH). ETOH ma ostry, piek cy zapach, jest bezbarwny, szybko si utlenia i p onie b kitnym ogniem. Jego cz steczki s bardzo ma e nie wymagaj trawienia w przewodzie pokarmowym. Za pomoc uk adu krwiono nego s bezpo rednio wch aniane i dostaj si do mózgu. Tam wywo uj ró nego rodzaju reakcje uczuciowe. W pierwszej fazie dzia ania umi o rodki kontroluj ce ró ne czynno ci. Ludzie staj si podekscytowani, o ywieni, rozmowni, otwarci, wylewni. Dopiero kolejne partie wypitego alkoholu usypiaj i blokuj dalsze czynno ci mózgu powoduj c utrat równowagi i koordynacji ruchów, pi czki, a do utraty procesów niezb dnych do ycia. Si a dzia ania wypitego alkoholu zale y od jego st enia we krwi, które oznacza si badaj c ilo gramów alkoholu etylowego w 1 litrze krwi. Je eli st enie alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila mówimy o stanie po spo yciu alkoholu, ale gdy st enie osi gnie 0,5 promila mówimy ju o stanie nietrze wo ci. 3 promile we krwi stanowi zagro enie dla ycia, a 4 dawk mierteln. Proces wydalania alkoholu z organizmu jest powolny i nie mo na go przy pieszy. Odbywa si to przez spalanie w w trobie. Kobieta spala 8-10g alkoholu na 1 godzin, m czyzna g ma 1 godzin. Dalsze picie powoduje spowolnienie procesów spalania. Bardzo niebezpieczne jest picie alkoholu w stresie, przy kawie, w stanie zm czenia. Wszystkie te czynniki pot guj dzia anie alkoholu. II. Przyczyny spo ywania alkoholu Zastanawiaj c si nad przyczynami dlaczego ludzie tak szybko i bezmy lnie si gaj po alkohol mo na stwierdzi, e szukaj w nim pocieszyciela, który potrafi szybko i skutecznie poprawi nastrój. Ma to znaczenie w sytuacjach przykrych dozna, takich jak: l k, al po stracie kogo bliskiego, kiedy cz owiek czuje si bezbronny, nieszcz liwy, skrzywdzony. Si gaj c po alkohol w takiej sytuacji cz owiek sam siebie oszukuje, maj c nadziej na umiej tno panowania nad swoimi emocjami bez wzgl du na to jak bardzo si boi, czy jest samotny w alu czy bólu. Nie mniej wa przyczyn picia alkoholu jest wp yw obyczajów. Zwyk o si pi w obecno ci innych ludzi, aby zbli si do nich, zdoby ich przychylno, lub za atwi interesy. Tradycja picia alkoholu jest podtrzymywana przez pokolenia, które wychowuj si w rzeczywisto ci wszechobecnego alkoholu. III. Sygna y ostrzegawcze.

3 Alkohol dostarcza cz owiekowi wielu przyjemnych wra, ale jednocze nie stanowi ogromne zagro enie. Nadu ywanie alkoholu powoduje liczne problemu, z alkoholizmem w cznie. Mo na tego unikn w por dostrzegaj c sygna y ostrzegawcze gro cego niebezpiecze stwa. Sygna ami s : Picie mimo szkód spowodowanych piciem. Jednorazowe wypijanie wi kszych ilo ci alkoholu (powy ej 100 g ETOH) Codzienne, regularne picie wi cej ni 20 g ETOH Leczenie kaca alkoholem Samotne picie Zaniedbywanie obowi zków spowodowane piciem Trudno ci w przypominaniu sobie zdarze z poprzedniego dnia mierzanie poczucia winy i wyrzutów sumienia alkoholem Prowadzenie samochodu pod wp ywem alkoholu Rozdra nienie w sytuacji niemo no ci dost pu do alkoholu Otrzymywanie od ludzi sygna ów sugeruj cych ograniczenie spo ywania alkoholu Je eli w ci gu ostatniego pó roku dwa razy zdarzy y si dwie z powy ej opisanych okoliczno ci, istnieje powa ne ryzyko rozwijania si niebezpiecznej choroby. Cz owiek, który dostrze e sygna y i podejmie prób ograniczenia picia, ale bez powodzenia, z pewno ci jest uzale niony CHOROBA ALKOHOLOWA I. Kto to jest alkoholik? Uzale nienia od alkoholu nazywamy alkoholizmem. Jest to choroba niebezpieczne, która rozwija si bez wiadomo ci osoby chorej. Polega na niekontrolowanym piciu alkoholu i nieleczona prowadzi do mierci. Swoim zasi giem obejmuje zarówno ludzi prostych, jak i wykszta conych., biednych i bogatych, m odych i starych, m czyzn i kobiety, mieszka ców miast i wsi. Alkoholik to niekoniecznie brudny, wychudzony, mierdz cy m czyzna pi cy na awce w parku. Alkoholikiem mo e by tak e adwokat w pi knym domu lub lekarz z tytu ami naukowymi. Wszyscy alkoholicy maj te same objawy choroby zmienia im si tolerancja alkoholu i eby osi gn taki efekt jak wcze niej musz wypi znacznie wi cej lub mniej alkoholu. Przy próbie odstawienia alkoholu wyst puj dreszcze, l ki poranne, bezsenno, bóle mi niowe, pocenie si. Alkoholik aby poczu si lepiej musi wypi. Wyst puje tak e subiektywny przymus aknienia alkoholu, wewn trzny przymus wypicia. Ka dy dzie zaczyna si i ko czy staraniem o dost p do alkoholu, ycie toczy si wokó picia. Po wypiciu pierwszych kieliszków alkoholu alkoholik nie jest w stanie decydowa o ilo ci dalej pitego alkoholu, ani o momencie przerwania picia. Pojawiaj si dziury w pami ci zwane polimsestami. Po próbach czasowej abstynencji mo e doj do nawrotów picia. II. Objawy choroby. Dla u atwienia diagnozowania choroby naukowcy zbadali i nazwali jej objawy. Wyst pienie pi ciu ni ej opisanych symptomów daje prawo do postawienia rozpoznaniachoroba alkoholowa. Objawy:

4 1. Koncentracja ca ego ycia wokó picia. 2. Subiektywne poczucie przymusu picia. 3. Usztywnienie i ograniczenie zachowa i reakcji zwi zanych z piciem. 4. Nawroty picia powtarzaj ce si po okresie abstynencji. 5. Pragnienie picia kontrolowanego i nadzieja na zapanowanie nad alkoholem. 6. Zmiana tolerancji na alkohol. 7. Objawy abstynencyjne. 8. Do wiadczenie z agodzenia i wycofania si objawów abstynencji po powrocie do picia. 9. Poczucie niemo no ci rozstania si z alkoholem na zawsze. Wy ej wymienione objawy zosta y opublikowane jako obowi zuj ce przy diagnozowaniu, przez Mi dzynarodow Organizacje Zdrowia. III. Psychologiczne mechanizmy uzale nienia. Podstaw funkcjonowania alkoholika s mechanizmy psychologiczne tworz ce uzale nienie. W sk ad tych mechanizmów wchodz : system na ogowego regulowania uczu, system iluzji i zaprzeczania oraz rozpraszania. W tym rozdziale opiszemy ka dy z trzech systemów. A. Mechanizm na ogowego regulowania uczu. Alkoholik nie potrafi na trze wo radzi sobie z uczuciami. Cz owiek zdrowy cieszy si, jest zadowolony wtedy gdy pot guj si ród a jego zadowolenia, ale te wtedy gdy s abn ród a jego cierpie. Natomiast jest mu przykro gdy rosn powody do smutku, bólu czy zmartwienia oraz gdy wygasa ród o rado ci, przyjemno ci. Jest to zdrowy, normalnie funkcjonuj cy mechanizm. Na ogowe picie radykalnie zmienia dzia anie tego mechanizmu, upo ledza zdolno cz owieka do cieszenia si bezpo rednimi ród ami przyjemno ci. T umi zmys y, odbiera mo liwo wie ego reagowania emocjonalnego na ró ne zdarzenia. Cz owiek ma trudno ci z poszukiwaniem w naturalny sposób pi kna, dobra, przyja ni. Alkohol t umi c ból i cierpienie powoduje, e przestaj one by czynnikiem odstr czaj cym od picia, staj c si równocze nie czynnikiem uruchamiaj cym poszukiwanie ulgi w nie w alkoholu. Alkohol nie zmienia sytuacji- zmienia stany przykre w przyjemne. W miar coraz wi kszego picia rosn ród a cierpienia spowodowane alkoholem(fizyczne, psychiczne, moralne), co w konsekwencji prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na u mierzaj ce dzia anie alkoholu. Przestaje dzia mechanizm zapobiegaj cy samozniszczeniu- sygna y o zagro eniu nie s odbierane przez cz owieka. Stan cierpienia, bólu, przykro ci jest postrzegany, jako zapowied ulgi jaka nast pi po wypiciu alkoholu. Osoba na ogowo pij ca wykazuje tendencje do wprowadzania szybkich i intensywnych zmian we w asnym stanie psychicznym, przerywania monotonno ci. Cz owiek, dla którego ród em uczu jest alkohol, zostaje wyizolowany z otoczenia. Jego yciem uczuciowym nie kieruje on sam, nie dokonuje wyborów, nie ma przyjació, mi ci. Jest tylko samonap dzaj cy si mechanizm- na ogowe regulowanie uczu. B. Mechanizm iluzji i zaprzecze. Obraz rzeczywisto ci jest zniekszta cony w celu blokowania w wiadomo ci tego co zagra a. Jest to mechanizm obronny. Zwykle cz owiek nie jest wiadomy jego dzia ania jako szczelnej zapory oddzielaj cej od nieakceptowanej rzeczywisto ci.

5 Uszkodzeniu ulega zdolno do postrzegania i os du, co prowadzi do samooszukiwania i zagubienia w z udzeniach. Zniekszta ceniu ulegaj nie tylko my li, ale te to co cz owiek widzi i s yszy. Poni ej przedstawione s najbardziej widoczne zniekszta cenia stanowi ce system iluzji i zaprzecze. 1. proste zaprzeczanie- polega na przekonaniu, ze czego nie ma mimo, e w rzeczywisto ci istnieje. Przyk adem tego jest twierdzenie, e nie nadu ywa si alkoholu, pomimo dowodów dostarczanych przez otoczenie. 2. minimalizowanie- przyznanie si do problemu z alkoholem, ale w taki sposób, e problem ten jest mniejszy ni w rzeczywisto ci. 3. obwinianie- przerzucanie odpowiedzialno ci za picie na kogo lub co. 4. racjonalizowanie- dostarczanie innych ni uzale nienie, wyja nie dla zachowa zwi zanych z piciem. Szukanie alibi i usprawiedliwianie, 5. intelektualizowanie- wyja nianie problemów alkoholowych, abstrakcyjnie ogólnikowo, spekulowanie intelektualne, analiza teoretyczna, unikanie osobistej wiadomo ci problemu. 6. odwracanie uwagi- unikanie w rozmowach tematu alkoholowego, poczucie zagro enia. 7. fantazjowanie- wyobra enie na temat nierealistycznych sytuacji, zdarze, czynów. 8. koloryzowanie wspomnie - budowanie obrazu minionych zdarze w celu dalszego picia. 9. marzeniowe planowanie- tworzenie wizji w asnych dzia, rozwi zywaniu problemów yciowych i poprzestawanie na samych marzeniach. C. System rozpraszania Ja. Jest to centralny element osobowo ci, który reguluje czy steruje post powaniem jednostki. Stanowi podstaw wiadomo ci i poczucia to samo ci. Intensywne i d ugotrwa e picie znacz co wp ywa na kszta t systemu Ja. Wp yw ten dotyczy kilku jego aspektów. Po pierwsze: stopnia spójno ci i integracji Ja. Picie alkoholu rozprasza Ja, daj c poczucie odlotu od samego siebie w stan, w którym problemy s mniej rzeczywiste i dotkliwe. U Ludzi zdrowych to stan przej ciowy, krótkotrwa y, ale u ludzi uzale nionych, przezywaj cych takie stany coraz cz ciej i intensywniej dochodzi do uszkodzenia stabilno ci, zwarto ci struktury i zacierania granic Ja. Rezultatem jest utrata zdolno ci podejmowania decyzji, a szczególnie do ich realizowania w sytuacji silnego pragnienia alkoholu. Intensywne prze ycia zwi zane z alkoholem powoduj oddzielenie do wiadcze zwi zanych ze stanem trze wo ci i po wypiciu. Oba stany nie tworz zintegrowanej ca ci, staja si coraz bardziej kontrastowe. Po drugie: w ciwo ci danej osoby. Na ogowe picie prowadzi do destrukcyjnych sytuacji i zachowa tworz c powody do negatywnej oceny samego siebie. W naturze cz owieka le y jednak ch pozytywnego warto ciowania w asnej osoby, neutralizowanie niekorzystnych ocen, a nawet tworzenie ich pozytywnej przeciwwagi. Dla ludzi uzale nionych jedynym dost pnym sposobem dowarto ciowania jest picie alkoholu. Dlatego te tre ci fantazji alkoholowych bywaj pozytywne wizje ukazuj ce siebie w korzystnym wietle, przy jednoczesnym poczuciu skrzywdzenia przez negatywne, niesprawiedliwe oceny innych ludzi. Po trzecie: poczucia zdolno ci wywierania wp ywu i kontrolowania w asnej sytuacji. Im bardziej bezsilny czuje si alkoholik wobec wymaga i realiów yciowych tym bardziej wzrasta w nim pragnienie picia. W upojeniu ma uczucie nieograniczonym mo liwo ci. W strukturze Ja pojawiaj si dwa systemy, skrajnie ró ne. Jedna to fascynacja moc i nieograniczonymi w asnymi mo liwo ciami, a drugi to bezsilno, za amanie, zniewolenie.

6 Rozdwojone ja powoduje dezintegracje cz owieka w tak zasadniczej sprawie jak poczucie asnej to samo ci. System ja przestaje pe ni funkcje steruj ce w asnym post powaniem, gdy jest sterowany przeciwstawnymi impulsami. Niekiedy alkoholik próbuje po czy te przeciwstawne bieguny w asnej to samo ci imponuj c sofie i innym g bi i dramatyzmem upadku i destrukcji. eby ja niej zrozumie ów system wystarczy zada pytanie osobie bliskiej alkoholikowi Dlaczego pan/pani tak d ugo z nim/ni wytrzymuje?. Tu pada odpowied : Jak nie pije jest wspania ym cz owiekiem, jak zaczyna pi to go nienawidz. IV. Przyczyny, dla których chory nie podejmuje leczenia. Choroby alkoholowej nie mo na wyleczy. Mo na j jednak zatrzyma. Problem w tym, e zdecydowana wi kszo chorych nie chce si leczy. Ludzie, którzy maj kontakt z alkoholikami nie mog zrozumie dlaczego w ciwie tak trudno ich sk oni do leczenia. Propozycje sk adane yczliwie, w najlepszej wierze spotykaj si z oporem, niech ci a nawet z wybuchami z ci. Ma si wra enie rozmowy z osob g uch, z góry nastawion negatywnie. Takie zachowanie jest niezgodne z zasadami obowi zuj cymi w normalnym yciu. Z regu y kiedy oferujemy komu pomoc spodziewamy si, e zostanie ona przyj ta z wyrazami wdzi czno ci, cho by skromnymi. Namawiaj c alkoholika do leczenia nale y liczy si z tym, e mo e to by nasze pierwsze i ostatnie z nim spotkanie. Alkoholik b dzie y, niech tny, miertelnie obra ony, b dzie si wymigiwa, k ama. Aby zrozumie niech do leczenia nale y, odnosz c si do psychologicznych mechanizmów uzale nienia, pozna cztery etapy które si na ni sk adaj. Pierwszy element zaprzeczenie. Osoba uzale niona, przed rozpocz ciem leczenia musi przyzna, ze jest chora. Je eli jednym z mechanizmów psychologicznych uzale nienia jest zaprzeczanie, niedopuszczanie do wiadomo ci faktu istnienia choroby, to nie mo na si dziwi, ze osoba ta nie wyra a ch ci leczenia. W o rodkach leczniczych zjawiaj si osoby zmuszone do leczenia przez presje okoliczno ci b presje innych ludzi. Tak wiec decyzja o leczeniu nie jest wynikiem wewn trznych przemy le lecz spowodowana jest naciskiem z zewn trz. Je eli kto przychodzi leczy si z w asnej woli to znaczy ze osi gn w asne dno. Jego stan lub sytuacja jest ju tak tragiczna, ze nie mo e przed samym sob ukrywa prawdy. Tym dnem mo e by tragiczny w skutkach wypadek samochodowy spowodowany po pijanemu, gro ba lekarza o nieuchronnej mierci, gro ba odej cia wspó ma onka, pot piaj c s owa dziecka lub powa ny konflikt z prawem. Tak wi c zwrócenie si o pomoc lub jej przyj cie od kogo z zewn trz musi by poprzedzone przyznaniem si przed samym sob chorego do tego, e dzieje si z nim coraz gorzej, e zmarnowa ycie sobie i rodzinie, e zaprzepa ci szans i swoje osi gni cia. Jednocze nie musi wzi na siebie odpowiedzialno za sytuacj, w jakiej si znalaz. Nie kto inny tylko on sam. Kiedy alkoholik u wiadomi sobie istnienie choroby, ma tak du e poczucie winy i wstydu, e za wszelk cen broni si przed tymi uczuciami. Jest to ch obrony silniejsza ni zdrowy rozs dek nakazuj cy leczenie. Drugi element l k. Alkoholik nie decyduje si na leczenie ze strach przed zmianami, jakie ta decyzja wprowadzi w jego ycie. Boi si, e nie b dzie umia bez picia(dlatego alkoholik pije!), boi si, e przerwane milczenie na temat jego choroby zrujnuje jego pozycj w pracy, pogorszy kontakty ze znajomymi. Alkoholik boi si, e na trze wo nie b dzie umia nawi za kontaktu z rodzin, boi si, co b dzie robi w wolnym czasie. Wielu ludzi boi si zmian w swoim yciu. Wol prowadzi nawet destrukcyjny tryb ycia, ale ustalony, oswojony. Decyzja o leczeniu

7 alkoholizmu to decyzja o ca kowitej zmianie dotychczasowego trybu ycia. My l o abstynencji jest tak przera aj ca, e alkoholik ucieka od niej. Trzeci element poczucie beznadziejno ci. Alkoholik w tpi w mo liwo ci pomocy. Nie widzi nikogo, kto móg by mu pomóc. Wi e si to do cz sto z wcze niejszymi próbami leczenia, podczas których alkoholik traktowany by le, a samo leczenie nie spe nia o oczekiwa chorego. Dlatego te du e znaczenie ma wiara w terapeutów, terapeutów skuteczno terapii. Musz oni by fachowcami w swojej dziedzinie, nie mog z góry przekre la szans na wyleczenie, nie mog te traktowa alkoholików jak ludzi drugiej kategorii lub przypadki beznadziejne. Czwarty element poczucie w asnej bezwarto ciowo ci. Istotnym hamulcem w szukaniu pomocy przez chorego jest przekonanie, e jest on kim gorszym od reszty spo ecze stwa. Uwa a, e nie zas uguje na nic lepszego yciu, nie jest wart cudzego zainteresowania, pomocy, yczliwo ci. Ludzie tacy cz sto zachowuj si butnie, arogancko, s pewni siebie i nonszalanccy. W rzeczywisto ci, maja nisk samoocen, spogl daj w przysz bez nadziei. Wymienione powy ej psychologiczne mechanizmy uzale nienia si powoduj, e alkoholik ma bardzo du e opory przed podj ciem leczenia. Jego sprzeciw wynika z istoty choroby, a nie z niech ci, uporu czy z ej woli. Innymi s owy: alkoholik dostrzeg by potrzeb leczenia, gdyby przebieg choroby mu na to pozwoli. W podj ciu decyzji o leczeniu mo e pomóc choremu postawa ludzi yczliwych. Wa ne jest nieocenianie uzale nionego, okazanie mu szacunku, rzetelne informacje na temat mo liwo ci uzyskania pomocy, wzbudzanie nadziei na sukces w walce z chorob.

8 MATERIA I METODY BADA. Charakterystyka badanej grupy. Badaniami ankietowymi obj to 40 pacjentów m czyzn Oddzia u Leczenia Zespo ów Abstynencyjnych Szpitala Psychiatrycznego w Z otoryi. Pacjenci wyrazili zgod na przeprowadzenie bada. Przed rozdaniem ankiet respondentów zapewniono o anonimowo ci badania i o jego celu. Opis metody. Badania przeprowadzono w oparciu o ankiet. Pos ono si równie rozmow i wywiadem, które by y pomocne w zebraniu informacji dla pe nej charakterystyki badanego rodowiska oraz u atwi y opracowanie ankiety. Przedstawienie i omówienie wyników bada. Tabela 1. Przedzia y wiekowe respondentów podejmuj cych leczenie. PRZEDZIA ILO % WIEKOWY PACJENTÓW RAZEM Odnotowano najmniejsz ilo respondentów podejmuj cych leczenie w wieku lat. Najwi cej pacjentów podejmowa o leczenie w wieku lat. Tabela 2. Próby podejmowania leczenia. POBYT NA LECZENIU PACJENCI PIERWSZORAZOWI LECZ CY SI PO RAZ DRUGI TRZECI RAZ I WI CEJ ILO OSÓB % RAZEM W badanej grupie najwi cej, bo 20 osób po raz pierwszy podejmowa o leczenie, co stanowi 50 % badanych. Najmniejsz grup stanowili ludzie podejmuj cy leczenia po raz trzeci i wi cej 4 osoby, co stanowi 10 % ogó u badanych. Wykres 1. Stan wiedzy badanych alkoholików na temat choroby alkoholowej. Grupa posiadaj ca wiedz na temat choroby stanowi 75% badanych, natomiast 25% respondentów ni posiada adnej wiedzy na ten temat. 50

9 25% 75% 1 2 Posiada wiedz na temat alkoholizmu Nie posiada wiedzy na temat alkoholizmu Wykres 2. Wizerunek alkoholika w ocenie respondentów. 90% 90% 40% 10% Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 16 osób (40%) uwa a, e alkoholik to cz owiek bez pracy 36 osób (90%) uwa a, e alkoholik to osoba pij ca codziennie du e ilo ci alkoholu 36 osób (90%) uwa a, e alkoholik to osoba o dr cych r kach i zaniedbanym wygl dzie 4 osoby (10%) uwa a, e alkoholik to osoba podejmuj ca leczenie Najwi cej badanych, bo 90 % odpowiedzia o, e alkoholik to osoba pij ca codziennie du e ilo ci alkoholu, o dr cych r kach i zaniedbanym wygl dzie. Najmniej, tylko 10 % badanych odpowiedzia o, e alkoholik to osoba podejmuj ca leczenie w oddziale. Wykres 3. Poziom wiedzy badanych na temat farmakologicznych metod leczenia. 10% % uwa a, e nie mo na farmakologicznie wyleczy choroby 90% uwa a, e mo na farmakologicznie wyleczy chorob 90%

10 90% badanej grupy uwa a, e mog si wyleczy rodkami farmakologicznymi, a tylko 10% uwa a, to za niemo liwe. Wykres 4. Samo wiadomo pacjentów na temat zagro spowodowanych alkoholem. 90% 30% Serie1 Serie2 36 osób (90%) pije gdy ma problemy 12 osób (30%) ma problemy z powodu picia Zdecydowana wi kszo badanych, bo 90% uwa a, e pije, bo ma problemy. Tylko 30% badanej grupy uwa a, e ma problemy spowodowane piciem alkoholu. Tabela 3. Zdolno badanych do oceny zagro enia ycia spowodowanego chorob. Rodzaj odpowiedzi Ilo osób % TAK NIE RAZEM % respondentów uwa a, e alkohol nie zagra a bezpo rednio ich yciu. Wykres 5. Umiej tno picia kontrolowanego po odtruciu. 30% % uwa a, e poradzi sobie sam z problemem picia 30% uwa a, e nie poradzi sobie sam z problemem picia 70% Wi kszo badanych, bo 70% uwa a, e poradzi sobie samodzielnie z problemem picia alkoholu.

11 Wykres 6. Stosunek badanych do dalszego leczenia. 10% % uwa a, e nie musi kontynuowa leczenia 10% uwa a, e musi kontynuowa leczenie 90% 90% respondentów uwa a, e nie istnieje konieczno kontynuowania leczenia. PODSUMOWANIE Na podstawie przeprowadzonych bada proponujemy nast puj ce wnioski: 1. Najwi cej osób przebywaj cych na Oddziale Leczenia Zespo ów Abstynencyjnych to ludzie m odzi (31 35 lat), po raz pierwszy podejmuj cych leczenie. 2. Alkoholicy, mimo posiadanej wiedzy, pos uguj si mitami na temat alkoholika (czerwony nos, dr ce r ce), uwa aj równie, e rodkami farmakologicznymi mo na skutecznie leczy chorob. Stanowi to system iluzji i zaprzecze. 3. Badania wykaza y, e istot choroby s trwale funkcjonuj ce mechanizmy obronne polegaj ce na samooszukiwaniu si chorego co do radzenia sobie z problemem alkoholowym.

12 ANKIETA Ankieta, któr zgodzi /a si Pan/Pani wype ni jest anonimowa. Wype niaj c j prosz o szczere i zgodne z Pana/Pani odczuciami odpowiedzi. Wybran odpowied prosz zakre li. Dzi kuj 1. Wiek: a) lat b) lat c) lat d) lat 2. Który to Pana/Pani pobyt na leczeniu? a) pierwszy b) drugi c) trzeci raz i wi cej 3. Alkoholizm to: przewlek a, post puj ca i nieuleczalna choroba prowadz ca do mierci. TAK NIE 4. Czy Pana/Pani zdaniem alkoholik to cz owiek, który: a) nie ma pracy TAK NIE b) osoba pij ca codziennie du e ilo ci mocnego alkoholu TAK NIE c) cz owiek o dr cych r kach i zaniedbanym wygl dzie zewn trznym TAK NIE d) osoba podejmuj ca leczenie w oddziale odwykowym TAK NIE 5. Czy chorob alkoholow mo na wyleczy Anticolem lub implantacj Esperalu(wszywka)? TAK NIE 6. Czy Pana/Pani zdaniem: a) pije Pan/Pani gdy ma problemy TAK NIE b) ma Pan/Pani wiele problemów powodu picia TAK NIE 7. Czy uwa a Pan/Pani e alkohol bezpo rednio zagra a Pana/Pani yciu? TAK NIE 8. Czy po odtruciu potrafi Pan/Pani poradzi sobie sam z problemem picia? TAK NIE 9. Czy Pana/Pani zdaniem po odtruciu organizmu nale y kontynuowa leczenie w grupie edukacyjnej, grupie AA lub Klubie Aktywnego Abstynenta? TAK NIE

13 BIBLIOGRAFIA: 1. Anna Sadziuk, Trudna nadzieja, Pa stwowa Agencja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, Warszawa Vernon E. Johnson, Od jutra nie pij, Studium Pomocy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa Jerzy Melibruda, Tajemnice ETOH, Pa stwowa Agencja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, Warszawa Wanda Sztandar, Interwencja wobec osoby uzale nionej, Instytut Psychologii Zdrowia i Trze wo ci, Warszawa Wanda Sztandar, Poza kontrola, Pa stwowa Agencja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, Warszawa John Wallace, Alkoholizm, nowe spojrzenie na chorego, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Instytut Psychologii Zdrowia i Trze wo ci, Studium pomocy Psychologicznej, Warszawa Bohdan T. Woronowicz, O czym powinien wiedzie terapeuta uzale nie, Instytut Psychologii Zdrowia i Trze wo ci, Warszawa 1994

Samobójstwo przyczyny natury spo ecznej i aspekt psychologiczny

Samobójstwo przyczyny natury spo ecznej i aspekt psychologiczny Samobójstwo przyczyny natury spo ecznej i aspekt psychologiczny Autorzy: Ma gorzata Szymczak Magdalena Tworek Rafa K dzierski Marcin Krzy aniak Szymon Kandulski Samobójstwo przyczyny natury spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych

Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika 2012, t. XXI Agnieszka MIKLEWSKA Agata WO NIAK-KRAKOWIAN Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych Wst

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Teoria i praktyka Redakcja naukowa BARBARA JANKOWIAK POZNA 2013 4 ABSTRACT.. Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Jan Berny dr Micha Adam Le niewski dr in. Pawe Górski Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

ABORCJA W POSCE. Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk

ABORCJA W POSCE. Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk ABORCJA W POSCE I NA WIECIE Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk 1 Spis tre ci 1. Wst p: Co to jest aborcja? Metody aborcji. Aborcja farmakologiczna.

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Wolna wola w wietle bada wspó czesnej psychologii nad procesami samoregulacji i samokontroli

Wolna wola w wietle bada wspó czesnej psychologii nad procesami samoregulacji i samokontroli Psychologia Spo eczna 2010 tom 5 4 (15) 330 344 ISSN 1896-1800 Wolna wola w wietle bada wspó czesnej psychologii nad procesami samoregulacji i samokontroli Romana Kadzikowska-Wrzosek Szko a Wy sza Psychologii

Bardziej szczegółowo

A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej

A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 3 (8) 197 209 ISSN 1896-1800 A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej Wojciech Kulesza Wydzia Psychologii, Szko a Wy sza Psychologii

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz. REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska

OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz. REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska Opracowanie redakcyjne i techniczne mgr Micha³ Górecki, mgr in. Tomasz Sza³ajda Projekt ok³adki mgr in. Daniel Morzyñski

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI Miko aj Wild Przes anki zado uczynienia pieni nego za krzywd zwi zan z uszkodzeniem cia a lub uszczerbkiem na zdrowiu w praktyce s dowej Warszawa 2011 Spis tre ci I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Potrzeby Poznania konstrukcja i wery kacja empiryczna narz dzia mierz cego motywacj poznawcz

Kwestionariusz Potrzeby Poznania konstrukcja i wery kacja empiryczna narz dzia mierz cego motywacj poznawcz Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 2 (17) 113 128 ISSN 1896-1800 Kwestionariusz Potrzeby Poznania konstrukcja i wery kacja empiryczna narz dzia mierz cego motywacj poznawcz Pawe J. Matusz 1, Jakub Traczyk

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego

Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki wyst puj ce w tek cie s zastrze onymi znakami firmowymi b d towarowymi ich w a cicieli.

Wszystkie znaki wyst puj ce w tek cie s zastrze onymi znakami firmowymi b d towarowymi ich w a cicieli. Wszelkie prawa zastrze one. Nieautoryzowane rozpowszechnianie ca o ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metod kserograficzn, fotograficzn, a

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r. MINISTERSTWO ZDROWIA STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 2007-2013 Warszawa, czerwiec 2005 r. WPROWADZENIE 3 1. SYNTEZA DOKUMENTU 4 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE ORAZ POWI ZANIA Z 5 INNYMI

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W OKRESIE PÓ NEJ DOROS O CI SZANSE I ZAGRO ENIA

ROZWÓJ W OKRESIE PÓ NEJ DOROS O CI SZANSE I ZAGRO ENIA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 297, 2013 * ROZWÓJ W OKRESIE PÓ NEJ DOROS O CI SZANSE I ZAGRO ENIA Streszczenie. Zgodnie z za o eniami psychologii life-span, rozwój

Bardziej szczegółowo

O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego

O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 3 (8) 210 230 ISSN 1896-1800 O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego Monika Wróbel Instytut Psychologii,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT RARHA - SMART BADANIE PILOTA OWE

PROJEKT RARHA - SMART BADANIE PILOTA OWE WERSJA OSTATECZNA POL - RARHA_PILOT QUESTIONNAIRE_MALE_RAPS 210914 - PL This questionnaire arises from the Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm (RARHA) which has received co-funding from the European

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo