Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ."

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i uŝytkowanego majątku. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiającym jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD. KAN. Spółka z o.o. Adres: Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 województwo łódzkie Adres Strona internetowa: tel./fax , tel NIP: ; REGON: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji WOD.-KAN. Sp. z o.o., zwanego dalej Regulaminem Podstawa prawna udzielenia zamówienia - 5 ust. 1 Regulaminu Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 14 Regulaminu. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 3.1.Przedmiotem zamówienia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD.-KAN. Sp. z o.o. w zakresie niŝej wymienionym rodzajów ubezpieczenia: A) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, B) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, C) Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku, D) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, E) Ubezpieczenia szyb od stłuczenia Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ. ubezpieczeń będących 3.2. PRZEBIEG UBEZPIECZEŃ (SZKODOWOŚĆ) rok wypłaty rodzja ubezpieczenia liczba szkód wysokość odszkodowania liczba rezerw rezerwy ubezpieczenie od ognia 0 0, ,82 ubezpieczenie OC działalności , ubezpieczenie od ognia , ubezpieczenie OC działalności , ubezpieczenie od ognia , ubezpieczenie OC działalności , ubezpieczenie od ognia , ubezpieczenie OC działalności , Razem , ,82 Szkodowość została podana zgodnie z uzyskaną informacją od ubezpieczyciela. 1

2 3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, częściowych 3.4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający jest obsługiwany przez Brokera Ubezpieczeniowego MENTOR S.A. Oddział Wrocław ul. Św. Antoniego 2/4, który uczestniczy w niniejszym postępowaniu i będzie pośredniczyć przy zawieraniu i realizacji umów ubezpieczeniowych, wystawianiu dokumentów ubezpieczeniowych. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wymagany termin wykonania zamówienia: r r. 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe iŝ prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 23 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz ze zm.) na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw instytucji finansowych na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie jednej lub kilku grup ubezpieczeń albo jednego lub kilku rodzajów ubezpieczeń wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 23 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, ze zm.), co najmniej jednak w zakresie toŝsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, iŝ na przestrzeni 3 lat poprzedzających wszczęcie postępowania, spełnia wymogi ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie tzw. wskaźników bezpieczeństwa : Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%, Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek zawartych w 10. Regulaminu Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli: a) jest niezgodna z Regulaminem, b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia, c) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŝna poprawić na podstawie 22 ust. 20 Regulaminu lub błąd w obliczeniu ceny, g) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, h) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy i złoŝonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia nie spełnia. 2

3 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 6.2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 15 do SIWZ złoŝone w formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 16 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert - złoŝone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem Aktualne zezwolenie ministra właściwego do spraw instytucji finansowych na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie jednej lub kilku grup ubezpieczeń albo jednego lub kilku rodzajów ubezpieczeń wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 23 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) co najmniej jednak w zakresie toŝsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia Oświadczenie Wykonawcy w sprawie wysokości wskaźników potwierdzające spełnianie warunku opisanego w pkt.5, ppkt lit. c), stanowiące załącznik nr 17 do SIWZ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia JeŜeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, kaŝdy z podmiotów zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 6.4., 6.5. i 6.6. Uwaga: Wszystkie wymienione wyŝej dokumenty naleŝy złoŝyć w oryginale, bądź w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby (podpis i imienna pieczęć) upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być przekazywane Zamawiającemu i Wykonawcy w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazywanie ww. dokumentów w formie faksu pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia w formie pisemnej. Numer faksu Zamawiającego: Zamawiający i Wykonawca mogą Ŝądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu lub informacji o której mowa w pkt Zamawiający udostępni dokumentację z postępowania na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o udostępnienie dokumentacji naleŝy składać w Kancelarii Zamawiającego. Dokumentację z postępowania udostępnia się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w obecności pracownika Zamawiającego Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - w sprawach merytorycznych p. Ewa Kowalska tel w w sprawach formalnych - p. Agnieszka Sarnecka, tel w

4 8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki wyszczególnione w pkt.6 SIWZ Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniami na język polski sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upowaŝnione do reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania UpowaŜnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela, jest on obowiązany do przedłoŝenia dokumentu potwierdzającego zakres upowaŝnienia Wszystkie strony oferty, a takŝe wszystkie naniesione zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemoŝliwiający zdekompletowanie oferty Wykonawca umieści swoją ofertę wraz z załączonymi dokumentami w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią Wykonawcy i zaadresowanej do Zamawiającego w następujący sposób: Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD. -.KAN. Sp. z o.o. ul. Św. Faustyny Kowalskiej Bełchatów Oferta w przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i uŝytkowanego majątku. Nr sprawy 37/SK/FK/2011. Nie otwierać przed godz dnia r. W przypadku niewłaściwego oznaczenia i zabezpieczenia oferty, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej przedwczesne otwarcie. 10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 11: Oferty mogą być składane osobiście przez oferentów lub ich upowaŝnionych przedstawicieli w siedzibie Zamawiającego tj. w Bełchatowie przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, w Kancelarii Spółki pokój nr Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową z zastrzeŝeniem, Ŝe przyjmuje się zachowanie terminu złoŝenia oferty, jeŝeli doręczono ją do siedziby Zamawiającego i Zamawiający potwierdził jej odbiór przed upływem daty i godziny składania ofert Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego p Otwarcie ofert jest jawne Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny Na wniosek Wykonawcy nieobecnego podczas tych czynności, Zamawiający prześle mu informację zawierającą powyŝsze dane. 4

5 10.8.Oferty złoŝone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Koperty oznaczone Zmiana będą otwierane razem z kopertami zawierającymi właściwą ofertę, której zmiany dotyczą Koperty z opisem WYCOFANIE zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. 11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cenę wykonania zamówienia naleŝy podać na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr Cena podana w ofercie, wyraŝona w PLN będzie zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ Cena ofertowa nie ulega zmianie przez okres waŝności oferty i będzie obowiązywać do końca realizacji przedmiotu zamówienia. 12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Kryteria oceny ofert: A. Cena oferty 60% B. Klauzule dodatkowe 40% A. Cena oferty suma składek za wszystkie rodzaje ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego postępowania. Oferty wg kryterium A będą podlegały ocenie według następującego wzoru: Liczba punktów przyznana ofercie n wg kryterium A (An) n oznacza numer oferty = Cena oferty najtańszej Cena oferty badanej x 100 punktów x 60% B. Klauzule dodatkowe ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za akceptacje tj. włączenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową: Liczba punktów przyznana ofercie n wg kryterium B (Bn) = liczba punktów (uzyskana na podstawie punktacji określonej w Tabeli klauzul dodatkowych)x 40% Klauzule o nr od stanowią część obligatoryjną. Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek z klauzul oznaczonych numerami od spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawcy za akceptację klauzul dodatkowych o nr od otrzymają punkty zgodnie z poniŝszym wykazem. Tabela klauzul dodatkowych Nr klauzuli Nazwa klauzuli dodatkowej Ilość pkt Klauzula prac remontowo budowlanych 5 pkt Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 3 pkt Klauzula uproszczonej ścieŝki likwidacji 2 pkt Klauzula automatycznego doubezpieczenia 4 pkt Klauzula wypłaty zaliczki 4 pkt. 5

6 3.23 Klauzula oględzin 4 pkt Dodatkowe koszty w ryzyku kradzieŝy 3 pkt Klauzula urządzeń zewnętrznych 4 pkt Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji 2 pkt Klauzula zadaniowa 5 pkt Suma ubezpieczenia prewencyjnego 5 pkt 3.29 Klauzula 72 godzin 2 pkt 3.30 Klauzula szybkiej likwidacji szkód 3 pkt 3.31 Klauzula likwidacji szkody częściowej 4 pkt 3.32 Klauzula wypłaty odszkodowania 3 pkt 3.33 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 3 pkt 3.34 Klauzula nieodtwarzania mienia 2 pkt Klauzula pokrycia szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego huragan 2 pkt 2 pkt 3.37 Klauzula przypalenia i osmolenia 2 pkt 3.38 Klauzula składowania 2 pkt 3.39 Klauzula funduszu prewencyjnego 8 pkt 3.40 Klauzula ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 9 pkt 3.41 Klauzula ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych 12 pkt 3.42 Klauzula transportowania 5 pkt UWAGA w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających na niekorzyść od treści zawartej w SIWZ, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów. W przypadku dopisków oraz zmian na korzyść za daną klauzulę przyznana będzie przewidziana ilość punktów. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: ΣP n = liczba punktówan + liczba punktów Bn liczba punktów An - liczba punktów przyznana ofercie n wg kryterium A liczba punktów Bn - liczba punktów przyznana ofercie n wg kryterium B ΣPn liczba punktów za kryterium A i kryterium B dla oferty n Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. 6

7 13. INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA ORAZ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA Zamawiający uniewaŝni postępowanie, jeŝeli: a) nie złoŝono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, b) cena najkorzystniejszej oferty przewyŝsza kwotę, którą Zamawiający moŝe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie Zamawiającego, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć, d) postępowanie obarczone jest wadą uniemoŝliwiającą zawarcie waŝnej umowy w sprawie zamówienia O uniewaŝnieniu postępowania, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia Wynik ogłoszony zostanie poprzez: a) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, b) zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego Wykonawcy, którzy uczestniczyli w postępowaniu, zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze, Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, nie będzie wymagane zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. 15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH. Projekt umowy stanowi załącznik nr 16 do SIWZ. 16. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na mocy niniejszego regulaminu, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia moŝe wnieść protest do Zamawiającego Protest wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się nie później niŝ na 5 dni przed upływem terminu otwarcia ofert Wniesienie protestu jest moŝliwe tylko przed zawarciem umowy Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności prawnych i faktycznych uzasadniających jego wniesienie Zamawiający rozstrzyga protest nie później niŝ w 4 dni od dnia jego wniesienia Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest oraz Wykonawcom, którzy przyłączyli się do protestu. 7

8 Załączniki do SIWZ: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr Opis przedmiotu zamówienia szczegółowe warunki ubezpieczenia załącznik nr Treść klauzul załącznik nr Wykaz środków trwałych własnych sieci kanalizacyjne załącznik nr Wykaz środków trwałych własnych ujęcie wody załącznik nr Wykaz środków trwałych własnych sieci wodociągowe załącznik nr Wykaz środków trwałych własnych siedziba Spółki załącznik nr Wykaz środków trwałych własnych pozostałe załącznik nr Wykaz środków trwałych własnych oczyszczalnia ścieków załącznik nr Wykaz środków trwałych dzierŝawionych sieci kanalizacyjne załącznik nr Wykaz środków trwałych dzierŝawionych sieci wodociągowe załącznik nr Wykaz środków trwałych dzierŝawionych ujęcie wody załącznik nr Zestawienie sprzętu elektronicznego własnego załącznik nr Zestawienie sprzętu elektronicznego JRP załącznik nr Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr Projekt umowy - załącznik nr Oświadczenie w sprawie wysokości wskaźników załącznik nr 17 Bełchatów, r. Zatwierdził: Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny mgr inŝ. Sylwester Melon 8

9 Bełchatów,.. r. Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika) Nazwa Wykonawcy: Adres:... FORMULARZ OFERTY Tel/Fax REGON:... NIP:... Nawiązując do ogłoszenia z dnia deklaruję udział w przetargu nieograniczonym na. i przedkładam niniejszą ofertę oświadczając, Ŝe akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej. 1. Cena mojej oferty za realizację zamówienia wynosi:. zł (słownie:. ); 2. Termin wykonania zamówienia: r r. 3. Oświadczam, Ŝe powyŝsze ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 4. Oświadczam, Ŝe niniejsza oferta zawiera na stronach nr od. do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (Nie naleŝy zastrzegać informacji nie stanowiących takiej tajemnicy, np. odpis z KRS.) 5. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty 1 : 9

10 7. Akceptujemy wszystkie klauzule obligatoryjne od nr 3.1 do zawarte w SIWZ. 8. Akceptujemy następujące klauzule fakultatywne: Nr klauzuli Nazwa klauzuli TAK/NIE Ilość pkt Klauzula prac remontowo budowlanych 5 pkt Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 3 pkt Klauzula uproszczonej ścieŝki likwidacji 2 pkt Klauzula automatycznego doubezpieczenia 4 pkt Klauzula wypłaty zaliczki 4 pkt Klauzula oględzin 4 pkt Dodatkowe koszty w ryzyku kradzieŝy 3 pkt Klauzula urządzeń zewnętrznych 4 pkt Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji 2 pkt Klauzula zalaniowa 5 pkt Suma ubezpieczenia prewencyjnego 5 pkt 3.29 Klauzula 72 godzin 2 pkt 3.30 Klauzula szybkiej likwidacji szkód 3 pkt 3.31 Klauzula likwidacji szkody częściowej 4 pkt 3.32 Klauzula wypłaty odszkodowania 3 pkt 3.33 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 3 pkt 3.34 Klauzula nieodtwarzania mienia 2 pkt Klauzula pokrycia szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - huragan 2 pkt 2 pkt 3.37 Klauzula przypalenia i osmolenia 2 pkt 3.38 Klauzula składowania 2 pkt 3.39 Klauzula funduszu prewencyjnego 8 pkt 10

11 Klauzula ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Klauzula ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych 9 pkt 12 pkt 3.42 Klauzula transportowania 5 pkt Oferta składa się z. kolejno ponumerowanych stron... (miejscowość, data). (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 11

12 1 wymienić wszystkie załączniki do niniejszej oferty w kolejności podanej w SIWZ 12

13 ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 1. Składka i stawka. Tabela nr 1 Wartości mienia do ubezpieczenia WOD.-KAN. Sp. z o.o. L.p. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA (w zł) Zakres ubezpieczenia Stawka Składka za 12 m-cy (w zł) ŚRODKI TRWAŁE WŁASNE 1 Sieci kanalizacyjne (załącznik nr 4 do SIWZ) ,86 pełny 2 Ujęcie Wody (załącznik nr 5 do SIWZ) ,72 pełny 3 Sieci wodociągowe (załącznik nr 6 do SIWZ) ,44 pełny 4 Siedziba (załącznik nr 7 do SIWZ) ,04 pełny 5 Pozostałe (załącznik nr 8) ,65 pełny 6 Oczyszczalnia ścieków (załącznik nr 9) ,69 ŚRODKI TRWAŁE DZIERśAWIONE 7 Sieci kanalizacyjne (załącznik nr 10) ,39 pełny 8 Sieci wodociągowe (załącznik nr 11) ,70 pelny 9 Ujęcie Wody ( załącznik nr 12 ) ,00 pelny RAZEM ŚRODKI TRWAŁE ,49 Ponadto: 10 Środki obrotowe , Mienie pracownicze (135 osób x 500zł) ,00 Nakłady inwestycyjne ,00 Urządzenia zewnętrzne ,00 Słupy oświetleniowe ,00 dewastacja ,00 pełny B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 1. Składka i stawka. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (w zł) Stawka Składka za 12 miesięcy(w zł) Sprzęt elektroniczny własny (zał. nr 13,14 do SIWZ) ,86 Oprogramowanie ,00 Nośniki danych ,00 Koszty odtworzenia danych ,00 RAZEM ,86 13

14 C. Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku. 1. Składka i stawka. Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (w zł) Stawka Składka za 12 miesięcy(w zł) 1 WyposaŜenie i urządzenia ,00 2 Środki obrotowe ,00 3 Mienie pracownicze ,00 D. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 1. Składka i stawka. (w tabeli poniŝej naleŝy podać składkę za poszczególne zakresy odpowiedzialności, chyba, Ŝe niektóre z nich mieszczą się w zakresie ogólnym wtedy naleŝy wpisać w rubryce składka wliczona w zakres podstawowy ) Zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna (w zł) Stawka Składka za 12 miesięcy (w zł) OC ogólne delikt ,00 OC za szkody w środowisku naturalnym ,00 OC najemcy, dzierŝawcy ,00 OC szkód wodociągowych ,00 OC czystych strat finansowych ,00 OC za szkody w mieniu pracowniczym ,00 OC za szkody zalaniowe ,00 OC pracodawcy ,00 OC podwykonawców ,00 OC mienie chronione, przechowywane ,00 OC produkt w tym produkt finalny ,00 OC z szkody przy uŝyciu młotów kafarów, ,00 14

15 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA. WYMAGANIA OGÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ Całkowity okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy: od dnia r. do dnia r. A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEN LOSOWYCH. 1. Przedmiot ubezpieczenia. Ubezpieczeniem objęte zostanie mienie na terenie prowadzenia działalności Ubezpieczonego (teren Polski). Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek trwały własny oraz dzierŝawiony, środki obrotowe, wyposaŝenie, mienie pracownicze. 2. Zakres ubezpieczenia. Ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych: Zakres podstawowy: poŝar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, eksplozja, upadek pojazdu powietrznego. Zakres pełny: zakres podstawowy oraz huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, oberwanie chmury, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych w tym równieŝ awarie w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych (awarie: limit zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), śnieg, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym, sadza, przepięcie, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków lub budowli oraz zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagroŝeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Definicje: Huragan działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niŝ 17,1 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku moŝliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu wiatru. Deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku natęŝenia co najmniej 4, potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku moŝliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu deszczu nawalnego. PO (powódź) - szkoda powstała wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących w tym podniesienia się wód gruntowych (podniesienie się wód gruntowych: limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), opady atmosferyczne (w tym będące następstwem obfitych opadów śniegu powodujących uszkodzenie konstrukcji budynku od cięŝaru śniegu oraz polegające na zalaniu wynikłym z szybkiego topnienia mas śniegu), Rozszerzenie: - szkody powstałe na skutek przesiąkania wód przez ściany i posadzkę budynku o ile przyczyna przesiąkania jest zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową; limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia WK (szkody wodno-kanalizacyjne) - szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeŝeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania lub innych instalacji znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem (równieŝ wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmroŝeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów. 15

16 PE (przepięcia) zgodnie z załączoną klauzulą KB (katastrofa budowlana) szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku katastrofy budowlanej powstałej w następstwie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową zgodnie ze SIWZ limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia DW ( dewastacja) Ubezpieczenie obejmuje równieŝ dewastację jako rozmyśle zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie w tym osoby upośledzone umysłowo w systemie I ryzyka dla: budynków i budowli oraz ich infrastruktury, (w tym, ogrodzenia, drogi, wiaty, infrastruktura drogowa, bariery ochronne, progi zwalniające, zewnętrzne elementy budynków i budowli, jak: części dachu, elewacja, parapet, pokrycia dachów, neony, reklamy itp ) - z limitem w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości ,00 PLN - Ochrona nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuŝszy niŝ 30 dni graffiti limit PLN PowyŜsze rozszerzenie obowiązuje niezaleŝnie od ubezpieczenia danego składnika mienia od ognia i innych Ŝywiołów. PowyŜsze rozszerzenie moŝe być ujęte w ubezpieczeniu mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku. 3. Przedmiot ubezpieczenia: 3.1. Budynki uŝytkowe (budynek trwale związany z gruntem obiekt budowlany, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach, wraz ze stolarką okienną i drzwiową wraz z załoŝonymi zamkami i wstawionymi szybami oraz wewnętrznymi okładzinami ścian, podłóg, sufitów i powłokami malarskimi, jak teŝ instalacjami i urządzeniami technicznymi, takimi jak przyłącza i urządzenia instalacyjne z uwzględnieniem dźwigów osobowych) - Budowle ( w szczególności : sieć wodociągowa, kanalizacyjna, przepompownie, infrastruktura wodna, pojemniki na śmieci, kioski kontenerowe, bramy, balustrady, ogrodzenia, i inne obiekty małej architektury) - system ubezpieczenia: sumy stałe jeśli nie zaznaczono inaczej - zestawienie majątku w załączeniu; ubezpieczyciel odpowiada do podanej sumy ubezpieczenia niezaleŝnie od faktycznie zaistniałych błędów w grupowaniu majątku, 3.2. Środki trwałe (w tym elektroniczne, maszyny i urządzenia ) m.in.: - Środkami trwałe niskiej wartości ( w tym elektroniczne) - system ubezpieczenia: sumy stałe, - zestawienie majątku w załączeniu; ubezpieczyciel odpowiada do podanej sumy ubezpieczenia niezaleŝnie od faktycznie zaistniałych błędów w grupowaniu majątku, Tabela nr 1 Wartości mienia (szczegółowy wykaz według załączników) Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rodzaj sumy ubezpieczenia (w zł) system ŚRODKI TRWAŁE WŁASNE 1. Sieci kanalizacyjne (załącznik nr 4 do SIWZ) ,86 2. Ujęcie Wody (załącznik nr 5 do SIWZ) ,72 SS Księgowa brutto bez 3. Sieci wodociągowe (załącznik nr 6 do SIWZ) ,44 SS Vat 4. Siedziba (załącznik nr 7 do SIWZ) ,04 SS 5. Pozostałe (załącznik nr 8) ,65 SS 6. Oczyszczalnia ścieków (załącznik nr 9) ,69 SS ŚRODKI TRWAŁE DZIERśAWIONE 7. Sieci kanalizacyjne (załącznik nr 10) ,39 SS Księgowa brutto bez 8. Sieci wodociągowe (załącznik nr 11) ,70 Vat SS 9. Ujęcie Wody ( załącznik nr 12 ) ,00 SS RAZEM ŚRODKI TRWAŁE ,49 Ponadto: 16 SS

17 wg cen nabycia lub SZ 10. Środki obrotowe ,00 kosztów wytworzenia 11. Mienie pracownicze (135 osób x 500zł) ,00 rzeczywista PR 12. Nakłady inwestycyjne ,00 PR 13. Urządzenia zewnętrzne ,00 PR odtworzeniowa 14. Słupy oświetleniowe ,00 PR 15. dewastacja ,00 PR Łącznie: Poz. 1-4 ww. tabeli automatyczne objecie cesją praw z polisy na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochorny Środkowiska; 4. System wypłaty odszkodowań. dla środków trwałych - wg kosztów zakupu, odbudowy lub remontu uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia. W odniesieniu do szkód wynikających z awarii w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, wg kosztów poniesionych na usunięcie awarii oraz dodatkowych kosztów związanych ze zlokalizowaniem awarii, odkopaniem i przywróceniem do stanu sprzed szkody w miejscu w którym powstała awaria itp.) Likwidacja szkód zgodnie z kl. likwidacyjną w środkach trwałych 5. Górna granica odpowiedzialności. Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do poszczególnego środka trwałego za powstałe w nim szkody stanowi wartość księgowa brutto tego środka trwałego, powiększona o koszt koniecznych prac związanych z jego wymianą, naprawą w granicach łącznej sumy ubezpieczenia wszystkich środków trwałych, zaś dla pozostałych składników mienia podana suma ubezpieczenia. 6. Składka i stawka. Wykonawca powinien podać wysokość stawki i wyliczonej na jej podstawie składki za 12-miesięczny okres ubezpieczenia. 7. Franszyza redukcyjna wynosi: Dla ryzyka awarii sieci: a) Franszyza integralna : 6 000,00 zł. b) Franszyza redukcyjna: - szkoda do ,00 zł. : franszyza 5% wartości szkody - szkoda od ,00 zł ,00 zł. : franszyza 7% wartości szkody - szkoda pow ,00 zł. : 10% wartości szkody; dla pozostałych ryzyk : ubezpieczenia mienia trwałego oraz środków obrotowych franszyza redukcyjna zniesiona. dla ubezpieczenia mienia pracowniczego franszyza redukcyjna zniesiona. 8. Franszyza integralna: dla ubezpieczenia środków trwałych i obrotowych brak franszyzy integralnej. dla mienia pracowniczego brak franszyzy integralnej. 9. Warunki szczególne. Przez ubezpieczenie od awarii w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych rozumie się odpowiedzialność Ubezpieczyciela i wypłatę odszkodowania za czynności związane z usunięciem awarii tzn. lokalizację miejsca, odkopaniem (dostaniem się do miejsca uszkodzenia), naprawę bądź wymianę uszkodzonego elementu (koszt robocizny plus, w przypadku wymiany uszkodzonego elementu, koszt tego elementu z uwzględnieniem zapisów dotyczących systemu wypłaty odszkodowania pkt 5), zasypanie wykopu i odnowienie nawierzchni. Zasada proporcji będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do materiałów a nie do kosztów robocizny związanych z usunięciem awarii. (awarie: limit zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 17

18 Procedura likwidacyjna: Szkody w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych zgłaszane są, niezwłocznie po ich wystąpieniu lub powzięciu przez Ubezpieczonego informacji o szkodzie, telefonicznie na wskazany przez Ubezpieczyciela numer. Moment telefonicznego zgłoszenia szkody- nadania numeru i przekazania informacji o nadanym numerze Ubezpieczonemu, jest równoznaczny z rejestracją szkód w systemie Ubezpieczyciela. Rozpoczęcie procesu likwidacji szkody rozpoczyna się na pisemny wniosek Ubezpieczonego. Ubezpieczony moŝe przystąpić bezpośrednio po telefonicznym zgłoszeniu szkody do jej usunięcia. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do podjęcia decyzji, co do swojego udziału w likwidacji szkody niezwłocznie po telefonicznym zgłoszeniu szkody przez Ubezpieczonego. Brak odpowiedzi ze strony Ubezpieczyciela w ciągu jednej godziny od telefonicznego zgłoszenia szkody przez Ubezpieczonego uwaŝa się za rezygnacje z udziału w czynnościach likwidacyjnych. B. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK. 1. Przedmiot ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny własny oraz dzierŝawiony znajdujący się w budynkach zabezpieczonych monitoringiem wizualnym oraz ochroną fizyczną oraz przewoŝony pojazdami, w tym równieŝ nie będącymi własnością Zamawiającego. 2. Zakres ubezpieczenia: Od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności: Utratę bądź ubytek wartości ubezpieczonego sprzętu, które nastąpiły z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku zdarzenia, w skutek czego nie jest moŝliwe dalsze spełnianie zamierzonych funkcji. KradzieŜ z włamaniem, rabunek. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność takŝe za szkody powstałe wskutek kradzieŝy z pojazdu ( w tym równieŝ nie naleŝącego do Zamawiającego), lub kradzieŝy całego pojazdu wraz ze sprzętem. Działanie człowieka, a mianowicie: niewłaściwą obsługę sprzętu tj. nieostroŝność, zaniedbanie, niewłaściwe uŝytkowanie, braku kwalifikacji, błąd operatora itp., w tym świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, pracowników i współpracowników ubezpieczającego (dewastacja, sabotaŝ). A takŝe od ryzyka: Ognia (w tym działania dymu, sadzy itp.) oraz szkody polegające na osmaleniu, przypaleniu, oraz powstałe w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośrednich i pośrednich następstw uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w akcji ratunkowej (gaszenia, burzenia, oczyszczenia zgliszcz). Wody, Cieczą tj. zalania wodą z urządzeń wodno kanalizacyjnych, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych oraz czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, lodu, deszczu, wilgoci, pary wodnej itp. Wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia i zapadania się ziemi, Wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia lub całkowitego zaniku napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych. 3. Suma ubezpieczenia. Tabela nr 2 Przedmiot i sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego (w zł) Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia system 1. Sprzęt elektroniczny własny (załącznik nr 13, 14 do SIWZ) ,86 SS 2. Oprogramowanie ,00 PR 3. Nośniki danych ,00 PR 4. Koszty odtworzenia danych ,00 PR 18

19 ŁĄCZNIE SPRZĘT ELEKTRONICZNY ,86 4. System wypłaty odszkodowań. Zgodnie z Klauzulą likwidacyjną dla sprzętu elektronicznego; 5. Franszyza redukcyjna: Brak franszyzy redukcyjnej. 6. Składka i stawka. Wykonawca powinien podać wysokość stawki oraz wyliczonej na jej podstawie składki za 12-miesięczny okres ubezpieczenia. C. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEśY, RABUNKU I DEWASTACJI. 1. Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia. Ubezpieczeniem objęte zostanie mienie Ubezpieczającego na terenie Polski, bez względu na lokalizację. Tabela nr 3 - Przedmiot i sumy ubezpieczenia mienia od kradzieŝy, rabunku i dewastacji. Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (w zł) 1 Środki trwałe (wyposaŝenie i urządzenia) ,00 2 Środki obrotowe ,00 3 Mienie pracownicze ,00 2. System ubezpieczenia. Na pierwsze ryzyko, do wyczerpania sumy ubezpieczenia, bez względu na adres, we wszystkich lokalizacjach, suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w kaŝdym rocznym okresie ubezpieczenia. 3. Zakres ubezpieczenia: KradzieŜ z włamaniem i rabunek z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji. Wypłacane naleŝne odszkodowanie jest automatycznie zwiększane o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji, systemów monitoringu, innych zabezpieczeń antykradzieŝowych, itp.). 4. Franszyza redukcyjna i integralna i udziały własne: Dla wszystkich przedmiotów ubezpieczenia i ryzyk zniesione. 5. Składka i stawka. Wykonawca powinien podać wysokość stawki oraz wyliczonej na jej podstawie składki za 12-miesięczny okres ubezpieczenia. D. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ. 1. Przedmiot ubezpieczenia. Przedmiotem niniejszego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) Ubezpieczającego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania mienia, za szkody osobowe i majątkowe powstałe w wyniku zdarzeń, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia i zostały zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia. Ubezpieczeniem objęte są równieŝ zdarzenia, których skutek moŝe spowodować przypisanie odpowiedzialności za szkodę Zamawiającemu w tym szkody z tytułu przepięć oraz przeniesienia ognia; Przedmiotem działalności Ubezpieczonego jest przede wszystkim: pobór i rozprowadzanie wody, odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, budownictwo inŝynieryjne, konserwacja i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie działalności. 2. Zakres ubezpieczenia i suma gwarancyjna. Przyjmuje się jedną wspólną sumę gwarancyjna dla deliktu i kontraktu w wysokości zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 19

20 Zakres terytorialny RP. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktową i kontraktową) z tytułu prowadzenia działalności w zakresie jak w punkcie 1, z jedną suma gwarancyjną w wysokości zł, z uwzględnieniem: kosztów poniesionych przez ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpośrednio groŝącą szkodą, kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgodą, w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody, kosztów obrony sądowej/postępowania sądowego przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody mające miejsce: w budynku lub budynkach wraz z pomieszczeniami dodatkowymi; za pomieszczenia dodatkowe uwaŝa się piwnice, wózkowanie, schowki, garaŝe, suszarnie nie słuŝące do celów mieszkalnych, produkcyjnych ani usługowych, a uŝytkowane przez Ubezpieczonego na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego; na drogach wewnętrznych, parkingach znajdujących się na terenie nieruchomości na terenie dziedzińców i ogrodów przylegających do ubezpieczonego budynku, a spowodowane: przez wszelkiego typu instalacje, w jakie wyposaŝony jest budynek lub budynki, przez drzewa i rośliny znajdujące się na terenie dziedzińców i ogrodów wokół budynku, przez pracowników Ubezpieczonego przy wykonywaniu powierzonych im prac przy utrzymaniu budynków wskazanych w umowie ubezpieczenia rozszerzenie o następstwa - szkód wywołanych awariami urządzeń wodno -kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania -w tym powstałe na skutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych - szkody powstałe na skutek wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, co i klimatyzacyjnych Suma ubezpieczenia ,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 2.2. rozszerzenie o następstwa - szkód wywołanych przez zalanie przez dach - szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną - szkód spowodowanych przeciekami wskutek deszczu w dachach, ścianach i złączach, rynnach itp; Podlimit: Suma ubezpieczenia ,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 2.3. rozszerzenie o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wobec pracowników, Franszyza redukcyjna świadczenie ZUS Podlimit: Suma ubezpieczenia ,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Sukcesywne dostawy wodomierzy przystosowanych do radiowego przesyłu danych w systemie Sensus Scout. Nr sprawy: 17/SK/IT/WW/2015 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiającym jest: Zakład Wodociągów i

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY ŚRODA ŚLĄSKA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Załącznik nr 2 SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA ZADANIA I Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. e-mail: NIP REGON.. OFERTA SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN- 45/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Załącznik OFERTA. str. 1. ... (miejscowość, data)

Załącznik OFERTA. str. 1. ... (miejscowość, data) Załącznik OFERTA str. 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty naleŝy wpisać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna ZAŁĄCZNIK NR 2 Nazwa firmy wykonawcy... Kod, miejscowość... Województwo... Ulica, nr domu, nr lokalu... REGON... NIP... Numer telefonu Wykonawcy... Numer faxu Wykonawcy... Firmowy adres email Wykonawcy......,

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska

SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA BIALSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD-KAN SP. Z O.O. SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1)

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP.. REGON Tel. Fax. e-mail Wojewódzki Zarząd Dróg 6-042 Zielona Góra al. Niepodległości 32 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Wrocław, 22.02.2010 r.

SUPRA BROKERS. Wrocław, 22.02.2010 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 22.02.2010 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia jednostek organizacyjnych Gminy Bogatynia. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe Godkowo, 22.10.2014 r. Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego Gmina Godkowo Godkowo 14 14-407 Godkowo Tel. 055-249 72 10, fax 055-249 72 57 e-mail sekretariat@uggodkowo.bip.doc.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH SIWZ Nr 6/14/03/13N/Katowice 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. (pieczęć jednostki) ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na ubezpieczenie 58 zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz 3 komputerów przenośnych w ramach projektu Internet szansą

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8 SUPRA BROKERS F178 01

Strona 1 z 8 SUPRA BROKERS F178 01 Strona 1 z 8 F178 01 Wrocław, 16.08.2011 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Wadowickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie Strona 1 z 8 SUPRA BROKERS F178 01 Wrocław, 18.08.2011r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Zawierciu ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

Bardziej szczegółowo

SIWZ Nr 132/2014/N/Bochnia PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:...

SIWZ Nr 132/2014/N/Bochnia PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:... Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITALA POWIATOWEGO IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ SIWZ Nr 132/14/N/Bochnia PAKIET

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

słownie... słownie:... Dodatek nr 1/ str (miejscowość, data) ... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Korespondencyjny adres Wykonawcy

słownie... słownie:... Dodatek nr 1/ str (miejscowość, data) ... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Korespondencyjny adres  Wykonawcy Dodatek nr 1/ str. 1. (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy). Korespondencyjny adres e-mail Wykonawcy Gmina Sulejów ul. Konecka 42 97-330 Sulejów O F E R TA 1. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami:

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SA-2710/9/2008 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, woj. podlaskie,

Bardziej szczegółowo