Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ."

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i uŝytkowanego majątku. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiającym jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD. KAN. Spółka z o.o. Adres: Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 województwo łódzkie Adres Strona internetowa: tel./fax , tel NIP: ; REGON: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji WOD.-KAN. Sp. z o.o., zwanego dalej Regulaminem Podstawa prawna udzielenia zamówienia - 5 ust. 1 Regulaminu Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 14 Regulaminu. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 3.1.Przedmiotem zamówienia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD.-KAN. Sp. z o.o. w zakresie niŝej wymienionym rodzajów ubezpieczenia: A) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, B) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, C) Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku, D) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, E) Ubezpieczenia szyb od stłuczenia Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ. ubezpieczeń będących 3.2. PRZEBIEG UBEZPIECZEŃ (SZKODOWOŚĆ) rok wypłaty rodzja ubezpieczenia liczba szkód wysokość odszkodowania liczba rezerw rezerwy ubezpieczenie od ognia 0 0, ,82 ubezpieczenie OC działalności , ubezpieczenie od ognia , ubezpieczenie OC działalności , ubezpieczenie od ognia , ubezpieczenie OC działalności , ubezpieczenie od ognia , ubezpieczenie OC działalności , Razem , ,82 Szkodowość została podana zgodnie z uzyskaną informacją od ubezpieczyciela. 1

2 3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, częściowych 3.4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający jest obsługiwany przez Brokera Ubezpieczeniowego MENTOR S.A. Oddział Wrocław ul. Św. Antoniego 2/4, który uczestniczy w niniejszym postępowaniu i będzie pośredniczyć przy zawieraniu i realizacji umów ubezpieczeniowych, wystawianiu dokumentów ubezpieczeniowych. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wymagany termin wykonania zamówienia: r r. 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe iŝ prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 23 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz ze zm.) na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw instytucji finansowych na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie jednej lub kilku grup ubezpieczeń albo jednego lub kilku rodzajów ubezpieczeń wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 23 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, ze zm.), co najmniej jednak w zakresie toŝsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, iŝ na przestrzeni 3 lat poprzedzających wszczęcie postępowania, spełnia wymogi ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie tzw. wskaźników bezpieczeństwa : Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%, Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek zawartych w 10. Regulaminu Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli: a) jest niezgodna z Regulaminem, b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia, c) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŝna poprawić na podstawie 22 ust. 20 Regulaminu lub błąd w obliczeniu ceny, g) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, h) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy i złoŝonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia nie spełnia. 2

3 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 6.2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 15 do SIWZ złoŝone w formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 16 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert - złoŝone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem Aktualne zezwolenie ministra właściwego do spraw instytucji finansowych na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie jednej lub kilku grup ubezpieczeń albo jednego lub kilku rodzajów ubezpieczeń wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 23 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) co najmniej jednak w zakresie toŝsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia Oświadczenie Wykonawcy w sprawie wysokości wskaźników potwierdzające spełnianie warunku opisanego w pkt.5, ppkt lit. c), stanowiące załącznik nr 17 do SIWZ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia JeŜeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, kaŝdy z podmiotów zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 6.4., 6.5. i 6.6. Uwaga: Wszystkie wymienione wyŝej dokumenty naleŝy złoŝyć w oryginale, bądź w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby (podpis i imienna pieczęć) upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być przekazywane Zamawiającemu i Wykonawcy w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazywanie ww. dokumentów w formie faksu pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia w formie pisemnej. Numer faksu Zamawiającego: Zamawiający i Wykonawca mogą Ŝądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu lub informacji o której mowa w pkt Zamawiający udostępni dokumentację z postępowania na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o udostępnienie dokumentacji naleŝy składać w Kancelarii Zamawiającego. Dokumentację z postępowania udostępnia się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w obecności pracownika Zamawiającego Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - w sprawach merytorycznych p. Ewa Kowalska tel w w sprawach formalnych - p. Agnieszka Sarnecka, tel w

4 8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki wyszczególnione w pkt.6 SIWZ Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniami na język polski sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upowaŝnione do reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania UpowaŜnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela, jest on obowiązany do przedłoŝenia dokumentu potwierdzającego zakres upowaŝnienia Wszystkie strony oferty, a takŝe wszystkie naniesione zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemoŝliwiający zdekompletowanie oferty Wykonawca umieści swoją ofertę wraz z załączonymi dokumentami w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią Wykonawcy i zaadresowanej do Zamawiającego w następujący sposób: Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD. -.KAN. Sp. z o.o. ul. Św. Faustyny Kowalskiej Bełchatów Oferta w przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i uŝytkowanego majątku. Nr sprawy 37/SK/FK/2011. Nie otwierać przed godz dnia r. W przypadku niewłaściwego oznaczenia i zabezpieczenia oferty, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej przedwczesne otwarcie. 10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 11: Oferty mogą być składane osobiście przez oferentów lub ich upowaŝnionych przedstawicieli w siedzibie Zamawiającego tj. w Bełchatowie przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, w Kancelarii Spółki pokój nr Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową z zastrzeŝeniem, Ŝe przyjmuje się zachowanie terminu złoŝenia oferty, jeŝeli doręczono ją do siedziby Zamawiającego i Zamawiający potwierdził jej odbiór przed upływem daty i godziny składania ofert Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego p Otwarcie ofert jest jawne Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny Na wniosek Wykonawcy nieobecnego podczas tych czynności, Zamawiający prześle mu informację zawierającą powyŝsze dane. 4

5 10.8.Oferty złoŝone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Koperty oznaczone Zmiana będą otwierane razem z kopertami zawierającymi właściwą ofertę, której zmiany dotyczą Koperty z opisem WYCOFANIE zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. 11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cenę wykonania zamówienia naleŝy podać na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr Cena podana w ofercie, wyraŝona w PLN będzie zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ Cena ofertowa nie ulega zmianie przez okres waŝności oferty i będzie obowiązywać do końca realizacji przedmiotu zamówienia. 12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Kryteria oceny ofert: A. Cena oferty 60% B. Klauzule dodatkowe 40% A. Cena oferty suma składek za wszystkie rodzaje ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego postępowania. Oferty wg kryterium A będą podlegały ocenie według następującego wzoru: Liczba punktów przyznana ofercie n wg kryterium A (An) n oznacza numer oferty = Cena oferty najtańszej Cena oferty badanej x 100 punktów x 60% B. Klauzule dodatkowe ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za akceptacje tj. włączenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową: Liczba punktów przyznana ofercie n wg kryterium B (Bn) = liczba punktów (uzyskana na podstawie punktacji określonej w Tabeli klauzul dodatkowych)x 40% Klauzule o nr od stanowią część obligatoryjną. Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek z klauzul oznaczonych numerami od spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawcy za akceptację klauzul dodatkowych o nr od otrzymają punkty zgodnie z poniŝszym wykazem. Tabela klauzul dodatkowych Nr klauzuli Nazwa klauzuli dodatkowej Ilość pkt Klauzula prac remontowo budowlanych 5 pkt Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 3 pkt Klauzula uproszczonej ścieŝki likwidacji 2 pkt Klauzula automatycznego doubezpieczenia 4 pkt Klauzula wypłaty zaliczki 4 pkt. 5

6 3.23 Klauzula oględzin 4 pkt Dodatkowe koszty w ryzyku kradzieŝy 3 pkt Klauzula urządzeń zewnętrznych 4 pkt Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji 2 pkt Klauzula zadaniowa 5 pkt Suma ubezpieczenia prewencyjnego 5 pkt 3.29 Klauzula 72 godzin 2 pkt 3.30 Klauzula szybkiej likwidacji szkód 3 pkt 3.31 Klauzula likwidacji szkody częściowej 4 pkt 3.32 Klauzula wypłaty odszkodowania 3 pkt 3.33 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 3 pkt 3.34 Klauzula nieodtwarzania mienia 2 pkt Klauzula pokrycia szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego huragan 2 pkt 2 pkt 3.37 Klauzula przypalenia i osmolenia 2 pkt 3.38 Klauzula składowania 2 pkt 3.39 Klauzula funduszu prewencyjnego 8 pkt 3.40 Klauzula ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 9 pkt 3.41 Klauzula ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych 12 pkt 3.42 Klauzula transportowania 5 pkt UWAGA w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających na niekorzyść od treści zawartej w SIWZ, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów. W przypadku dopisków oraz zmian na korzyść za daną klauzulę przyznana będzie przewidziana ilość punktów. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: ΣP n = liczba punktówan + liczba punktów Bn liczba punktów An - liczba punktów przyznana ofercie n wg kryterium A liczba punktów Bn - liczba punktów przyznana ofercie n wg kryterium B ΣPn liczba punktów za kryterium A i kryterium B dla oferty n Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. 6

7 13. INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA ORAZ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA Zamawiający uniewaŝni postępowanie, jeŝeli: a) nie złoŝono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, b) cena najkorzystniejszej oferty przewyŝsza kwotę, którą Zamawiający moŝe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie Zamawiającego, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć, d) postępowanie obarczone jest wadą uniemoŝliwiającą zawarcie waŝnej umowy w sprawie zamówienia O uniewaŝnieniu postępowania, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia Wynik ogłoszony zostanie poprzez: a) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, b) zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego Wykonawcy, którzy uczestniczyli w postępowaniu, zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze, Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, nie będzie wymagane zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. 15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH. Projekt umowy stanowi załącznik nr 16 do SIWZ. 16. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na mocy niniejszego regulaminu, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia moŝe wnieść protest do Zamawiającego Protest wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się nie później niŝ na 5 dni przed upływem terminu otwarcia ofert Wniesienie protestu jest moŝliwe tylko przed zawarciem umowy Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności prawnych i faktycznych uzasadniających jego wniesienie Zamawiający rozstrzyga protest nie później niŝ w 4 dni od dnia jego wniesienia Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest oraz Wykonawcom, którzy przyłączyli się do protestu. 7

8 Załączniki do SIWZ: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr Opis przedmiotu zamówienia szczegółowe warunki ubezpieczenia załącznik nr Treść klauzul załącznik nr Wykaz środków trwałych własnych sieci kanalizacyjne załącznik nr Wykaz środków trwałych własnych ujęcie wody załącznik nr Wykaz środków trwałych własnych sieci wodociągowe załącznik nr Wykaz środków trwałych własnych siedziba Spółki załącznik nr Wykaz środków trwałych własnych pozostałe załącznik nr Wykaz środków trwałych własnych oczyszczalnia ścieków załącznik nr Wykaz środków trwałych dzierŝawionych sieci kanalizacyjne załącznik nr Wykaz środków trwałych dzierŝawionych sieci wodociągowe załącznik nr Wykaz środków trwałych dzierŝawionych ujęcie wody załącznik nr Zestawienie sprzętu elektronicznego własnego załącznik nr Zestawienie sprzętu elektronicznego JRP załącznik nr Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr Projekt umowy - załącznik nr Oświadczenie w sprawie wysokości wskaźników załącznik nr 17 Bełchatów, r. Zatwierdził: Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny mgr inŝ. Sylwester Melon 8

9 Bełchatów,.. r. Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika) Nazwa Wykonawcy: Adres:... FORMULARZ OFERTY Tel/Fax REGON:... NIP:... Nawiązując do ogłoszenia z dnia deklaruję udział w przetargu nieograniczonym na. i przedkładam niniejszą ofertę oświadczając, Ŝe akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej. 1. Cena mojej oferty za realizację zamówienia wynosi:. zł (słownie:. ); 2. Termin wykonania zamówienia: r r. 3. Oświadczam, Ŝe powyŝsze ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 4. Oświadczam, Ŝe niniejsza oferta zawiera na stronach nr od. do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (Nie naleŝy zastrzegać informacji nie stanowiących takiej tajemnicy, np. odpis z KRS.) 5. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty 1 : 9

10 7. Akceptujemy wszystkie klauzule obligatoryjne od nr 3.1 do zawarte w SIWZ. 8. Akceptujemy następujące klauzule fakultatywne: Nr klauzuli Nazwa klauzuli TAK/NIE Ilość pkt Klauzula prac remontowo budowlanych 5 pkt Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 3 pkt Klauzula uproszczonej ścieŝki likwidacji 2 pkt Klauzula automatycznego doubezpieczenia 4 pkt Klauzula wypłaty zaliczki 4 pkt Klauzula oględzin 4 pkt Dodatkowe koszty w ryzyku kradzieŝy 3 pkt Klauzula urządzeń zewnętrznych 4 pkt Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji 2 pkt Klauzula zalaniowa 5 pkt Suma ubezpieczenia prewencyjnego 5 pkt 3.29 Klauzula 72 godzin 2 pkt 3.30 Klauzula szybkiej likwidacji szkód 3 pkt 3.31 Klauzula likwidacji szkody częściowej 4 pkt 3.32 Klauzula wypłaty odszkodowania 3 pkt 3.33 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 3 pkt 3.34 Klauzula nieodtwarzania mienia 2 pkt Klauzula pokrycia szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - huragan 2 pkt 2 pkt 3.37 Klauzula przypalenia i osmolenia 2 pkt 3.38 Klauzula składowania 2 pkt 3.39 Klauzula funduszu prewencyjnego 8 pkt 10

11 Klauzula ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Klauzula ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych 9 pkt 12 pkt 3.42 Klauzula transportowania 5 pkt Oferta składa się z. kolejno ponumerowanych stron... (miejscowość, data). (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 11

12 1 wymienić wszystkie załączniki do niniejszej oferty w kolejności podanej w SIWZ 12

13 ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 1. Składka i stawka. Tabela nr 1 Wartości mienia do ubezpieczenia WOD.-KAN. Sp. z o.o. L.p. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA (w zł) Zakres ubezpieczenia Stawka Składka za 12 m-cy (w zł) ŚRODKI TRWAŁE WŁASNE 1 Sieci kanalizacyjne (załącznik nr 4 do SIWZ) ,86 pełny 2 Ujęcie Wody (załącznik nr 5 do SIWZ) ,72 pełny 3 Sieci wodociągowe (załącznik nr 6 do SIWZ) ,44 pełny 4 Siedziba (załącznik nr 7 do SIWZ) ,04 pełny 5 Pozostałe (załącznik nr 8) ,65 pełny 6 Oczyszczalnia ścieków (załącznik nr 9) ,69 ŚRODKI TRWAŁE DZIERśAWIONE 7 Sieci kanalizacyjne (załącznik nr 10) ,39 pełny 8 Sieci wodociągowe (załącznik nr 11) ,70 pelny 9 Ujęcie Wody ( załącznik nr 12 ) ,00 pelny RAZEM ŚRODKI TRWAŁE ,49 Ponadto: 10 Środki obrotowe , Mienie pracownicze (135 osób x 500zł) ,00 Nakłady inwestycyjne ,00 Urządzenia zewnętrzne ,00 Słupy oświetleniowe ,00 dewastacja ,00 pełny B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 1. Składka i stawka. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (w zł) Stawka Składka za 12 miesięcy(w zł) Sprzęt elektroniczny własny (zał. nr 13,14 do SIWZ) ,86 Oprogramowanie ,00 Nośniki danych ,00 Koszty odtworzenia danych ,00 RAZEM ,86 13

14 C. Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku. 1. Składka i stawka. Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (w zł) Stawka Składka za 12 miesięcy(w zł) 1 WyposaŜenie i urządzenia ,00 2 Środki obrotowe ,00 3 Mienie pracownicze ,00 D. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 1. Składka i stawka. (w tabeli poniŝej naleŝy podać składkę za poszczególne zakresy odpowiedzialności, chyba, Ŝe niektóre z nich mieszczą się w zakresie ogólnym wtedy naleŝy wpisać w rubryce składka wliczona w zakres podstawowy ) Zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna (w zł) Stawka Składka za 12 miesięcy (w zł) OC ogólne delikt ,00 OC za szkody w środowisku naturalnym ,00 OC najemcy, dzierŝawcy ,00 OC szkód wodociągowych ,00 OC czystych strat finansowych ,00 OC za szkody w mieniu pracowniczym ,00 OC za szkody zalaniowe ,00 OC pracodawcy ,00 OC podwykonawców ,00 OC mienie chronione, przechowywane ,00 OC produkt w tym produkt finalny ,00 OC z szkody przy uŝyciu młotów kafarów, ,00 14

15 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA. WYMAGANIA OGÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ Całkowity okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy: od dnia r. do dnia r. A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEN LOSOWYCH. 1. Przedmiot ubezpieczenia. Ubezpieczeniem objęte zostanie mienie na terenie prowadzenia działalności Ubezpieczonego (teren Polski). Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek trwały własny oraz dzierŝawiony, środki obrotowe, wyposaŝenie, mienie pracownicze. 2. Zakres ubezpieczenia. Ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych: Zakres podstawowy: poŝar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, eksplozja, upadek pojazdu powietrznego. Zakres pełny: zakres podstawowy oraz huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, oberwanie chmury, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych w tym równieŝ awarie w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych (awarie: limit zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), śnieg, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym, sadza, przepięcie, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków lub budowli oraz zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagroŝeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Definicje: Huragan działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niŝ 17,1 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku moŝliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu wiatru. Deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku natęŝenia co najmniej 4, potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku moŝliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu deszczu nawalnego. PO (powódź) - szkoda powstała wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących w tym podniesienia się wód gruntowych (podniesienie się wód gruntowych: limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), opady atmosferyczne (w tym będące następstwem obfitych opadów śniegu powodujących uszkodzenie konstrukcji budynku od cięŝaru śniegu oraz polegające na zalaniu wynikłym z szybkiego topnienia mas śniegu), Rozszerzenie: - szkody powstałe na skutek przesiąkania wód przez ściany i posadzkę budynku o ile przyczyna przesiąkania jest zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową; limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia WK (szkody wodno-kanalizacyjne) - szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeŝeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania lub innych instalacji znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem (równieŝ wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmroŝeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów. 15

16 PE (przepięcia) zgodnie z załączoną klauzulą KB (katastrofa budowlana) szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku katastrofy budowlanej powstałej w następstwie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową zgodnie ze SIWZ limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia DW ( dewastacja) Ubezpieczenie obejmuje równieŝ dewastację jako rozmyśle zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie w tym osoby upośledzone umysłowo w systemie I ryzyka dla: budynków i budowli oraz ich infrastruktury, (w tym, ogrodzenia, drogi, wiaty, infrastruktura drogowa, bariery ochronne, progi zwalniające, zewnętrzne elementy budynków i budowli, jak: części dachu, elewacja, parapet, pokrycia dachów, neony, reklamy itp ) - z limitem w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości ,00 PLN - Ochrona nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuŝszy niŝ 30 dni graffiti limit PLN PowyŜsze rozszerzenie obowiązuje niezaleŝnie od ubezpieczenia danego składnika mienia od ognia i innych Ŝywiołów. PowyŜsze rozszerzenie moŝe być ujęte w ubezpieczeniu mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku. 3. Przedmiot ubezpieczenia: 3.1. Budynki uŝytkowe (budynek trwale związany z gruntem obiekt budowlany, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach, wraz ze stolarką okienną i drzwiową wraz z załoŝonymi zamkami i wstawionymi szybami oraz wewnętrznymi okładzinami ścian, podłóg, sufitów i powłokami malarskimi, jak teŝ instalacjami i urządzeniami technicznymi, takimi jak przyłącza i urządzenia instalacyjne z uwzględnieniem dźwigów osobowych) - Budowle ( w szczególności : sieć wodociągowa, kanalizacyjna, przepompownie, infrastruktura wodna, pojemniki na śmieci, kioski kontenerowe, bramy, balustrady, ogrodzenia, i inne obiekty małej architektury) - system ubezpieczenia: sumy stałe jeśli nie zaznaczono inaczej - zestawienie majątku w załączeniu; ubezpieczyciel odpowiada do podanej sumy ubezpieczenia niezaleŝnie od faktycznie zaistniałych błędów w grupowaniu majątku, 3.2. Środki trwałe (w tym elektroniczne, maszyny i urządzenia ) m.in.: - Środkami trwałe niskiej wartości ( w tym elektroniczne) - system ubezpieczenia: sumy stałe, - zestawienie majątku w załączeniu; ubezpieczyciel odpowiada do podanej sumy ubezpieczenia niezaleŝnie od faktycznie zaistniałych błędów w grupowaniu majątku, Tabela nr 1 Wartości mienia (szczegółowy wykaz według załączników) Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rodzaj sumy ubezpieczenia (w zł) system ŚRODKI TRWAŁE WŁASNE 1. Sieci kanalizacyjne (załącznik nr 4 do SIWZ) ,86 2. Ujęcie Wody (załącznik nr 5 do SIWZ) ,72 SS Księgowa brutto bez 3. Sieci wodociągowe (załącznik nr 6 do SIWZ) ,44 SS Vat 4. Siedziba (załącznik nr 7 do SIWZ) ,04 SS 5. Pozostałe (załącznik nr 8) ,65 SS 6. Oczyszczalnia ścieków (załącznik nr 9) ,69 SS ŚRODKI TRWAŁE DZIERśAWIONE 7. Sieci kanalizacyjne (załącznik nr 10) ,39 SS Księgowa brutto bez 8. Sieci wodociągowe (załącznik nr 11) ,70 Vat SS 9. Ujęcie Wody ( załącznik nr 12 ) ,00 SS RAZEM ŚRODKI TRWAŁE ,49 Ponadto: 16 SS

17 wg cen nabycia lub SZ 10. Środki obrotowe ,00 kosztów wytworzenia 11. Mienie pracownicze (135 osób x 500zł) ,00 rzeczywista PR 12. Nakłady inwestycyjne ,00 PR 13. Urządzenia zewnętrzne ,00 PR odtworzeniowa 14. Słupy oświetleniowe ,00 PR 15. dewastacja ,00 PR Łącznie: Poz. 1-4 ww. tabeli automatyczne objecie cesją praw z polisy na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochorny Środkowiska; 4. System wypłaty odszkodowań. dla środków trwałych - wg kosztów zakupu, odbudowy lub remontu uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia. W odniesieniu do szkód wynikających z awarii w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, wg kosztów poniesionych na usunięcie awarii oraz dodatkowych kosztów związanych ze zlokalizowaniem awarii, odkopaniem i przywróceniem do stanu sprzed szkody w miejscu w którym powstała awaria itp.) Likwidacja szkód zgodnie z kl. likwidacyjną w środkach trwałych 5. Górna granica odpowiedzialności. Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do poszczególnego środka trwałego za powstałe w nim szkody stanowi wartość księgowa brutto tego środka trwałego, powiększona o koszt koniecznych prac związanych z jego wymianą, naprawą w granicach łącznej sumy ubezpieczenia wszystkich środków trwałych, zaś dla pozostałych składników mienia podana suma ubezpieczenia. 6. Składka i stawka. Wykonawca powinien podać wysokość stawki i wyliczonej na jej podstawie składki za 12-miesięczny okres ubezpieczenia. 7. Franszyza redukcyjna wynosi: Dla ryzyka awarii sieci: a) Franszyza integralna : 6 000,00 zł. b) Franszyza redukcyjna: - szkoda do ,00 zł. : franszyza 5% wartości szkody - szkoda od ,00 zł ,00 zł. : franszyza 7% wartości szkody - szkoda pow ,00 zł. : 10% wartości szkody; dla pozostałych ryzyk : ubezpieczenia mienia trwałego oraz środków obrotowych franszyza redukcyjna zniesiona. dla ubezpieczenia mienia pracowniczego franszyza redukcyjna zniesiona. 8. Franszyza integralna: dla ubezpieczenia środków trwałych i obrotowych brak franszyzy integralnej. dla mienia pracowniczego brak franszyzy integralnej. 9. Warunki szczególne. Przez ubezpieczenie od awarii w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych rozumie się odpowiedzialność Ubezpieczyciela i wypłatę odszkodowania za czynności związane z usunięciem awarii tzn. lokalizację miejsca, odkopaniem (dostaniem się do miejsca uszkodzenia), naprawę bądź wymianę uszkodzonego elementu (koszt robocizny plus, w przypadku wymiany uszkodzonego elementu, koszt tego elementu z uwzględnieniem zapisów dotyczących systemu wypłaty odszkodowania pkt 5), zasypanie wykopu i odnowienie nawierzchni. Zasada proporcji będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do materiałów a nie do kosztów robocizny związanych z usunięciem awarii. (awarie: limit zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 17

18 Procedura likwidacyjna: Szkody w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych zgłaszane są, niezwłocznie po ich wystąpieniu lub powzięciu przez Ubezpieczonego informacji o szkodzie, telefonicznie na wskazany przez Ubezpieczyciela numer. Moment telefonicznego zgłoszenia szkody- nadania numeru i przekazania informacji o nadanym numerze Ubezpieczonemu, jest równoznaczny z rejestracją szkód w systemie Ubezpieczyciela. Rozpoczęcie procesu likwidacji szkody rozpoczyna się na pisemny wniosek Ubezpieczonego. Ubezpieczony moŝe przystąpić bezpośrednio po telefonicznym zgłoszeniu szkody do jej usunięcia. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do podjęcia decyzji, co do swojego udziału w likwidacji szkody niezwłocznie po telefonicznym zgłoszeniu szkody przez Ubezpieczonego. Brak odpowiedzi ze strony Ubezpieczyciela w ciągu jednej godziny od telefonicznego zgłoszenia szkody przez Ubezpieczonego uwaŝa się za rezygnacje z udziału w czynnościach likwidacyjnych. B. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK. 1. Przedmiot ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny własny oraz dzierŝawiony znajdujący się w budynkach zabezpieczonych monitoringiem wizualnym oraz ochroną fizyczną oraz przewoŝony pojazdami, w tym równieŝ nie będącymi własnością Zamawiającego. 2. Zakres ubezpieczenia: Od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności: Utratę bądź ubytek wartości ubezpieczonego sprzętu, które nastąpiły z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku zdarzenia, w skutek czego nie jest moŝliwe dalsze spełnianie zamierzonych funkcji. KradzieŜ z włamaniem, rabunek. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność takŝe za szkody powstałe wskutek kradzieŝy z pojazdu ( w tym równieŝ nie naleŝącego do Zamawiającego), lub kradzieŝy całego pojazdu wraz ze sprzętem. Działanie człowieka, a mianowicie: niewłaściwą obsługę sprzętu tj. nieostroŝność, zaniedbanie, niewłaściwe uŝytkowanie, braku kwalifikacji, błąd operatora itp., w tym świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, pracowników i współpracowników ubezpieczającego (dewastacja, sabotaŝ). A takŝe od ryzyka: Ognia (w tym działania dymu, sadzy itp.) oraz szkody polegające na osmaleniu, przypaleniu, oraz powstałe w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośrednich i pośrednich następstw uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w akcji ratunkowej (gaszenia, burzenia, oczyszczenia zgliszcz). Wody, Cieczą tj. zalania wodą z urządzeń wodno kanalizacyjnych, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych oraz czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, lodu, deszczu, wilgoci, pary wodnej itp. Wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia i zapadania się ziemi, Wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia lub całkowitego zaniku napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych. 3. Suma ubezpieczenia. Tabela nr 2 Przedmiot i sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego (w zł) Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia system 1. Sprzęt elektroniczny własny (załącznik nr 13, 14 do SIWZ) ,86 SS 2. Oprogramowanie ,00 PR 3. Nośniki danych ,00 PR 4. Koszty odtworzenia danych ,00 PR 18

19 ŁĄCZNIE SPRZĘT ELEKTRONICZNY ,86 4. System wypłaty odszkodowań. Zgodnie z Klauzulą likwidacyjną dla sprzętu elektronicznego; 5. Franszyza redukcyjna: Brak franszyzy redukcyjnej. 6. Składka i stawka. Wykonawca powinien podać wysokość stawki oraz wyliczonej na jej podstawie składki za 12-miesięczny okres ubezpieczenia. C. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEśY, RABUNKU I DEWASTACJI. 1. Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia. Ubezpieczeniem objęte zostanie mienie Ubezpieczającego na terenie Polski, bez względu na lokalizację. Tabela nr 3 - Przedmiot i sumy ubezpieczenia mienia od kradzieŝy, rabunku i dewastacji. Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (w zł) 1 Środki trwałe (wyposaŝenie i urządzenia) ,00 2 Środki obrotowe ,00 3 Mienie pracownicze ,00 2. System ubezpieczenia. Na pierwsze ryzyko, do wyczerpania sumy ubezpieczenia, bez względu na adres, we wszystkich lokalizacjach, suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w kaŝdym rocznym okresie ubezpieczenia. 3. Zakres ubezpieczenia: KradzieŜ z włamaniem i rabunek z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji. Wypłacane naleŝne odszkodowanie jest automatycznie zwiększane o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji, systemów monitoringu, innych zabezpieczeń antykradzieŝowych, itp.). 4. Franszyza redukcyjna i integralna i udziały własne: Dla wszystkich przedmiotów ubezpieczenia i ryzyk zniesione. 5. Składka i stawka. Wykonawca powinien podać wysokość stawki oraz wyliczonej na jej podstawie składki za 12-miesięczny okres ubezpieczenia. D. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ. 1. Przedmiot ubezpieczenia. Przedmiotem niniejszego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) Ubezpieczającego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania mienia, za szkody osobowe i majątkowe powstałe w wyniku zdarzeń, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia i zostały zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia. Ubezpieczeniem objęte są równieŝ zdarzenia, których skutek moŝe spowodować przypisanie odpowiedzialności za szkodę Zamawiającemu w tym szkody z tytułu przepięć oraz przeniesienia ognia; Przedmiotem działalności Ubezpieczonego jest przede wszystkim: pobór i rozprowadzanie wody, odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, budownictwo inŝynieryjne, konserwacja i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie działalności. 2. Zakres ubezpieczenia i suma gwarancyjna. Przyjmuje się jedną wspólną sumę gwarancyjna dla deliktu i kontraktu w wysokości zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 19

20 Zakres terytorialny RP. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktową i kontraktową) z tytułu prowadzenia działalności w zakresie jak w punkcie 1, z jedną suma gwarancyjną w wysokości zł, z uwzględnieniem: kosztów poniesionych przez ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpośrednio groŝącą szkodą, kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgodą, w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody, kosztów obrony sądowej/postępowania sądowego przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody mające miejsce: w budynku lub budynkach wraz z pomieszczeniami dodatkowymi; za pomieszczenia dodatkowe uwaŝa się piwnice, wózkowanie, schowki, garaŝe, suszarnie nie słuŝące do celów mieszkalnych, produkcyjnych ani usługowych, a uŝytkowane przez Ubezpieczonego na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego; na drogach wewnętrznych, parkingach znajdujących się na terenie nieruchomości na terenie dziedzińców i ogrodów przylegających do ubezpieczonego budynku, a spowodowane: przez wszelkiego typu instalacje, w jakie wyposaŝony jest budynek lub budynki, przez drzewa i rośliny znajdujące się na terenie dziedzińców i ogrodów wokół budynku, przez pracowników Ubezpieczonego przy wykonywaniu powierzonych im prac przy utrzymaniu budynków wskazanych w umowie ubezpieczenia rozszerzenie o następstwa - szkód wywołanych awariami urządzeń wodno -kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania -w tym powstałe na skutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych - szkody powstałe na skutek wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, co i klimatyzacyjnych Suma ubezpieczenia ,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 2.2. rozszerzenie o następstwa - szkód wywołanych przez zalanie przez dach - szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną - szkód spowodowanych przeciekami wskutek deszczu w dachach, ścianach i złączach, rynnach itp; Podlimit: Suma ubezpieczenia ,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 2.3. rozszerzenie o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wobec pracowników, Franszyza redukcyjna świadczenie ZUS Podlimit: Suma ubezpieczenia ,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 20

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PR.IV.0341-1-06/08 Zamawiający: Gmina Włoszczowa Ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

a) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Filia w Bychawie ul. Piłsudskiego 22 23-100 Bychawa

a) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Filia w Bychawie ul. Piłsudskiego 22 23-100 Bychawa Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający: Powiat Lubelski działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych wymienionych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO Zamawiający: Wójt Gminy Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie tel. 052 318-72-88 fax 052 318-74-40

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 39 F 005-01 Wrocław, dnia 04.12.2008.r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH

Bardziej szczegółowo

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nędza 2 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Grudziądzkiego 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - którego wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty 206 tys. euro prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 ZP 3410/ 6/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, 11-500 GiŜycko, ul. Moniuszki 22

Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, 11-500 GiŜycko, ul. Moniuszki 22 Zamawiający : Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Ul. Moniuszki 22, 11-500 GiŜycko Tel./ fax. 87 428 23 35 www.gizycko.cos.pl Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURS OFERT NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O. W RYKACH O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD 2011 I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną nadzorowaną

Bardziej szczegółowo