POMOC FINANSOWA DLA DOKTORANTÓW. Marcin Mroncz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Gliwice, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POMOC FINANSOWA DLA DOKTORANTÓW. Marcin Mroncz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki marcin.mroncz@polsl.pl 32 237 19 42 Gliwice, 20.12.2011 r."

Transkrypt

1 POMOC FINANSOWA DLA DOKTORANTÓW Marcin Mroncz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

2 Podstawa prawna Art. 94 ust. 1 pkt. 7) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) 1. Z budżetu państwa uczelnia publiczna otrzymuje dotacje na: ( ) 7) zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz dla doktorantów w zakresie określonym w art. 199 ust. 1; ( ) Art. 104 ust Uczelnia może utworzyć, ze środków innych niż określone w art. 94 ust. 1 i 6, własny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów. Stypendia z tego funduszu mogą być przyznawane, jeżeli statut uczelni tak stanowi, niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 oraz w art. 199 ust. 1. ( )

3 Podstawa prawna Art. 199 ust. 1 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) 1. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) zapomogi; 3) stypendium dla najlepszych doktorantów; 4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. DAWNE BRZMIENIE: 1. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) zapomogi; 3) stypendium za wyniki w nauce; 4) stypendium na wyżywienie; 5) stypendium mieszkaniowego; 6) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

4 Regulamin przyznawania pomocy materialnej Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Śląskiej 1 1. Świadczeniami pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Śląskiej, zwanymi dalej świadczeniami są: 1) stypendium socjalne, 2) zapomoga, 3) stypendium dla najlepszych doktorantów, 4) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. ( ) 4. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 przyznawane są na wniosek doktoranta. 5. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (Zał. Nr 1 4a) doktorant składa do kierownika studiów doktoranckich, który w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku sprawdza kompletność złożonego wniosku i po zaopiniowaniu przekazuje dziekanowi. ( ) 9. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w 1 ust. 1 pkt. 1) i 3), nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. AKTUALNIE: 1745 zł OD 2012 r.: 1885 zł (w 2013 r zł; w 2014 r zł; w 2015 r zł) 1) 1) dane z Rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dn. 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

5 Regulamin przyznawania pomocy materialnej 3 1. Świadczenia, o których mowa w 1 ust. 1 w pkt. 1), 3) i 4) doktorant może otrzymywać przez okres do 10 miesięcy danego roku akademickiego. Świadczenie (ZAPOMOGA), o którym mowa w 1 ust. 1 pkt. 2) może być przyznane 2 razy w roku akademickim. ( ) 5. Doktorant, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów lub został skreślony z listy doktorantów w trakcie trwania roku akademickiego, traci prawo do otrzymywania stypendiów. 6. Doktorant studiujący równocześnie kilka dyscyplin naukowych może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium dla najlepszych doktorantów tylko na jednej, wskazanej przez doktoranta dyscyplinie naukowej. 7. Doktorant jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednej dyscyplinie naukowej. 4 Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów ustala i podaje do wiadomości pismem według rozdzielnika: 1) wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, zgodnie z art. 199 ust. 2 i art. 179 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wysokość stypendium socjalnego.

6 Regulamin przyznawania pomocy materialnej 5 1. Stypendium socjalne może otrzymać doktorant będący w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości dochodu ustalonego zgodnie z 4 pkt 1). AKTUALNIE: zł 1) 1) Maksymalne ustalone w art. 179 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 2. Doktorant studiujący na studiach stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim/domu asystenta lub w obiekcie innym niż wymienione, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 3. Doktorant studiujący na studiach stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 2, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim/domu asystenta lub w innym obiekcie.

7 Regulamin przyznawania pomocy materialnej 7 Do dochodów nie wlicza się zgodnie z art.179 ust. 5 ustawy: 1) dochodów rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i będących na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierających naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek, jeżeli doktorant jest samodzielny finansowo, 2) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy, 3) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych, 4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 5) pomocy materialnej przyznawanej przez jednostki samorządu terytorialnego, 6) stypendiów za wyniki w nauce dla studentów przyznawanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi, 7) stypendiów doktoranckich.

8 Regulamin przyznawania pomocy materialnej 14 Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w 6 ust.1 wraz z oświadczeniami i zaświadczeniami o dochodach, doktorant składa w dziekanacie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który stypendia mają być wypłacone Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez: 1) doktoranta, 2) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, 3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 2. Doktorant jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, 3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1) i 2), nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich. 3. Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodów spoczywa na doktorancie. 4. Samodzielne zamieszkanie doktoranta bądź małżeństwa doktoranckiego poza domem rodzinnym, nie zwalnia jego rodziców od obowiązku alimentowania w okresie studiów.

9 Regulamin przyznawania pomocy materialnej 17 ( ) 2. Prawo do stypendium socjalnego, ustala się ponownie w trakcie roku akademickiego w przypadku: 1) zwiększenia się liczby członków rodziny, 2) zmniejszenia się liczby członków rodziny, 3) utraty dochodu, 4) uzyskania dochodu. 3. Przez utratę dochodu, o której mowa w ust. 2 pkt 3) rozumie się utratę dochodu spowodowaną: 1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 2) utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych, 3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadectwa kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 4. Przez uzyskanie dochodu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4) rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane: 1) zakończeniem urlopu wychowawczego, 2) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych, 3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadectwa kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.

10 Regulamin przyznawania pomocy materialnej Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na rok akademicki, a w przypadku gdy orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca roku akademickiego. ( ) Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest na wniosek doktoranta (Zał. Nr 4 lub 4a). 2. Wniosek o przyznanie stypendium doktorant składa u kierownika studiów doktoranckich, który weryfikuje poprawność i kompletności składanego wniosku. 3. Termin składania wniosku, o którym mowa w ust.1 upływa z dniem 30 października. 4. Wnioski złożone po upływie terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 5. Po uwzględnieniu w wnioskach opinii kierownika studiów doktoranckich dziekan do dnia 10 listopada przesyła do Rektora wnioski odrębnie dla każdego roku studiów Listy doktorantów, którym Rektor przyznał stypendium ogłaszana jest do dnia 25 listopada. ( )

11 Regulamin przyznawania pomocy materialnej Zapomoga jest doraźną formą pomocy dla doktoranta, który może otrzymać ją dwa razy w roku akademickim. ( ) 3. Zapomoga może być przyznawana doktorantowi, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. ( ) 6. Okolicznościami uzasadniającymi ubieganie się o zapomogę mogą być w szczególności: 1) nieszczęśliwy wypadek doktoranta, 2) choroba doktoranta, jego rodziców, dziecka lub współmałżonka, jeżeli wymaga zakupu kosztownych leków, 3) utrata rodziców, opiekunów, dziecka lub współmałżonka, 4) zniszczenie mieszkania, domu lub gospodarstwa na skutek klęski żywiołowej, 5) nagłych okoliczności losowych, które mogą mieć znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej doktoranta, 6) narodziny dziecka.

12 Regulamin przyznawania pomocy materialnej WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW (RD/8/2010/2011) STYPENDIUM SOCJALNE KWOTA ZWIĘKSZENIA Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA DOKTORANTA W DOMU STUDENCKIM/DOMU ASYSTENTA LUB W INNYM OBIEKCIE NIŻ WYMIENIONE KWOTA ZWIĘKSZENIA Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA Z NIEPRACUJĄCYM MAŁŻONKIEM LUB DZIECKIEM DOKTORANTA W DOMU STUDENCKIM/DOMU ASYSTENTA LUB W INNYM OBIEKCIE NIŻ WYMIENIONE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW (20%) STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMOPOGA LOSOWA 250 zł 175 zł 70 zł 200 zł 360 zł 500 zł

13 Regulamin przyznawania pomocy materialnej GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ? Dziekanaty zajmujące się doktorantami na Wydziałach Kierownicy studiów doktoranckich na Wydziałach Dział nauczania i spraw studenckich Bogumiła Patejuk JEŻELI MASZ PYTANIA ZAWSZE MOŻESZ ZGŁOSIĆ SIĘ DO UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW Centrum Kultury Studenckiej MROWISKO Ul. Pszczyńska 85

14 Stypendium doktoranckie Regulamin przyznawania i ustalania wysokości stypendiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej 1 1. Stypendium doktoranckie, zwane dalej stypendium, może otrzymać uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej doktorantem, który prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze 90 godzin w ciągu roku akademickiego. 2. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, na okres 12 miesięcy. 3. Decyzję o przyznaniu stypendium, jego wysokości i okresie pobierania podejmuje Rektor lub upoważniony Prorektor na wniosek doktoranta zaopiniowany przez kierownika studiów doktoranckich, Dziekana oraz opiekuna naukowego lub promotora. Wzór wniosku stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. 4. Decyzja Rektora jest ostateczna. W terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji doktorant może zwrócić się z wnioskiem do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.

15 Stypendium doktoranckie 2 1. Stypendia są przyznawane w trzech kategoriach oznaczonych odpowiednio jako kategorie: I, II i III, w zróżnicowanej wysokości, z zachowaniem postanowień art. 200 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni. 2. Wysokość stypendiów doktoranckich w poszczególnych kategoriach ustala Rektor. Stypendium podlega waloryzacji wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. AKTUALNIE: 1745 zł OD 2012 r.: 1885 zł (w 2013 r zł; w 2014 r zł; w 2015 r zł) 1) 1) dane z Rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dn. 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej Minimalne wynagrodzenie asystenta zł zł zł zł zł KATEGORIA I zł zł zł zł zł KATEGORIA II zł zł zł zł zł KATEGORIA III zł zł zł zł zł WARIANT OPTYMISTYCZNY

16 Stypendium doktoranckie cd Przy ustalaniu kategorii stypendium przyznawanego doktorantom na poszczególnych latach studiów uwzględnia się następujące warunki: 1) na pierwszym roku stypendium kategorii I; 2) na drugim i trzecim roku: a) stypendium kategorii I: dla doktoranta, który nie ma udokumentowanego dorobku naukowego i nie ma wszczętego przewodu doktorskiego, b) stypendium kategorii II: dla doktoranta, który ma udokumentowany dorobek naukowy i nie ma wszczętego przewodu doktorskiego, c) stypendium kategorii III: dla doktoranta, który ma udokumentowany dorobek naukowy i ma wszczęty przewód doktorski; 3) na czwartym roku: a) stypendium kategorii II: dla doktoranta, który ma udokumentowany dorobek naukowy i nie ma wszczętego przewodu doktorskiego, b) stypendium kategorii III: dla doktoranta, który ma udokumentowany dorobek naukowy i ma wszczęty przewód doktorski; 4) w razie zgody na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich w trybie, o którym mowa w 7 ust. 2 Regulaminu studiów doktoranckich, doktorant może otrzymywać wyłącznie stypendium kategorii I.

17 Stypendium doktoranckie 3 1. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać u kierownika studiów doktoranckich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września każdego roku, za wyjątkiem doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich, dla których termin ten przedłuża się do dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie. ZGODNIE Z PRZEPISAMI DOKTORANT MOŻE PRACOWAĆ NA PEŁEN ETAT

18 Stypendium doktoranckie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich Stypendium doktoranckie przyznaje rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej, po zaopiniowaniu przez komisję doktorancką jednostki organizacyjnej uczelni albo jednostki naukowej, zwaną dalej komisją, wniosków o przyznanie tego stypendium. 2. Komisję powołuje rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej. 3. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce organizacyjnej uczelni albo pracowników naukowych jednostki naukowej, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, albo osoba, która nabyła uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w tym kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego komisji, oraz przedstawiciel doktorantów.

19 Stypendium doktoranckie Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich oraz wykazuje się zaangażowaniem w: a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową. 2. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 3. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego: 1) uzyskał bardzo dobre albo dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich; 2) wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. 17 Komisja, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, przekazuje rektorowi uczelni albo dyrektorowi jednostki naukowej listę doktorantów, których rekomenduje do przyznania stypendium Stypendium doktoranckie jest przyznawane i wypłacane przez okres 12 miesięcy. ( )

20 Stypendium doktoranckie GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ? Dziekanaty zajmujące się doktorantami na Wydziałach Kierownicy studiów doktoranckich na Wydziałach Dział nauczania i spraw studenckich Bogumiła Patejuk JEŻELI MASZ PYTANIA ZAWSZE MOŻESZ ZGŁOSIĆ SIĘ DO UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW Centrum Kultury Studenckiej MROWISKO Ul. Pszczyńska 85

21 Kredyty studenckie dla doktorantów OGÓLNE ZASADY Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich - przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są co miesiąc w wysokości 600 zł. Warunkiem otrzymywania transz kredytu jest przedstawianie w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej. Specjalne zaświadczenie o studiach student będzie zobowiązany przedstawić w banku jedynie przy ubieganiu się o kredyt lub aneksowaniu dotychczasowej umowy o kredyt. NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE FINANSOWE Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu, zaś odsetki od kredytu spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu. W przypadku trudności w spłacie kredytu, bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu lub czasowo zawiesić spłatę kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy. Jeżeli kredytobiorca ukończy studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni może wystąpić do banku o umorzenie 20% kredytu. Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową, trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań lub śmierć kredytobiorcy.

22 Kredyty studenckie dla doktorantów GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY O kredyt można się ubiegać w jednym z następujących banków: PKO Bank Polski S.A, Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. Z dniem 15 września 2011 r. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. połączył się z Gospodarczym Bankiem Wielopolski S.A. Obecnie bank funkcjonuje pod wspólną nazwą SGB-Bank S.A. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 15 listopad

23 Ubezpieczenie zdrowotne dla doktorantów Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U Nr 210 poz z późn. zm.) Art. 66 ust. 1 pkt. 20) 1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają: ( ) 20) studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1; ( ) Art. 73 pkt. 4) Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego: ( ) 4) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20 i 22, powstaje z dniem immatrykulacji lub przyjęcia na studia doktoranckie i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich; ( ) Art. 86 ust. 1 pkt. 6) 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne: ( ) 6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20, opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te odbywają studia; ( )

24 Ubezpieczenie zdrowotne dla doktorantów GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ? Dział Podatków i ZUS Dział Podatków i ZUS, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 254 JEŻELI MASZ PYTANIA ZAWSZE MOŻESZ ZGŁOSIĆ SIĘ DO UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW Centrum Kultury Studenckiej MROWISKO Ul. Pszczyńska 85

25 Ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków NNW WARIANT SUMA UBEZPIECZENIA SKŁADKA NNW SKŁADKA NNW+OCP I zł 42 zł 72 zł II zł 36 zł 66 zł III zł 22 zł 52 zł

26 Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów JEŻELI MASZ PYTANIA ZAWSZE MOŻESZ ZGŁOSIĆ SIĘ DO UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW Centrum Kultury Studenckiej MROWISKO ul. Pszczyńska 85 pok. 5 CZEKAMY NA CIEBIE RÓWNIEŻ NA NASZYCH DYŻURACH!

27 VII BAL DOKTORANTA I MŁODEGO PRACOWNIKA NAUKI KIEDY? 21 stycznia 2012 r. godz GDZIE? Restauracja Pod Kasztanami ul. Wolności 190 Zabrze ILE? 100 zł/os

28 DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 30 /2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 20/2010-2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SPIS TREŚCI I - Postanowienia ogólne II - Komisja stypendialna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Rektora Nr 145 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Regulaminu Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU POMOCY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7428 Poz. 560 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dz.U.2010.87.560 2010-10-01 zm. Dz.U.2010.241.1619 1 2011-10-01 zm. Dz.U.2011.225.1352 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich 1. Na

Bardziej szczegółowo

Stypendia socjalne. 14 Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia socjalne. 14 Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 24/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniony zarządzeniem Nr 2/2012 z dnia 3 lutego 2012 r., zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 www.kul.pl/pomocmaterialna M i e j s c e s k ł a d a n i a w n i o s k ó w Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab.

Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab. Zarz4dzenie Nr l4llo45 z dnia 12 czerwca 2015 Dyrektora Instytutu Katal@ i Firykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu ustalania nysokofci, przyznawania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓNE. 3. Ze środków funduszu pomocy materialnej student może ubiegad się o pomoc materialną w formie:

R E G U L A M I N ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓNE. 3. Ze środków funduszu pomocy materialnej student może ubiegad się o pomoc materialną w formie: Załącznik do Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeo pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo