SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ) na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, Numer sprawy: 5N 1

2 Numer sprawy: 5N I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 1) Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178 A Tarnów NIP , REGON Tel. (014) , Faks: (014) Strona internetowa: 2) Zamawiający świadczy usługi zgodne z zakresem działalności : lecznictwo zamknięte, lecznictwo otwarte, badania i porady lekarskie, rehabilitacja, fizykoterapia, badania okresowe, opieka pielęgnacyjno-opiekuńcza, badania profilaktyczne, orzecznictwo, wizyty domowe, zabiegi, pogotowie ratunkowe, transport chorych, konsultacje, działalność profilaktyczna i edukacja zdrowotna. Ponadto prowadzi zakłady usługowe typu hotel przyszpitalny, parking strzeżony. 3) Dodatkowe informacje o Zamawiającym zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ II. III. 4) Informacja o brokerze ubezpieczeniowym Zamawiający korzysta w przygotowaniu niniejszej SIWZ z usług brokera ubezpieczeniowego. Ponadto umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i będzie wykonywana za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego. Dane brokera ubezpieczeniowego Cyrul Dom Brokerski Sp. z o.o., ul. Reymonta 27/5, Kraków KRS nr , nr zezwolenia 1030/01 Tel. (012) , faks (012) Strona internetowa: Tryb udzielenia zamówienia. 1) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych kwotę euro, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn.zm.), zwanej w dalszej części SIWZ PZP oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ. 2) Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Opis przedmiotu zamówienia. 1) Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie zwanego dalej Zamawiającym. 2) Przedmiot ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenia, do których ma zastosowanie Kod CPV , a w szczególności: a. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, b. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności i posiadanym mieniem. c. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, d. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, e. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 2

3 f. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, g. Ubezpieczenie komunikacyjne 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. IV. Termin wykonania zamówienia. 1) Termin wykonania zamówienia ma obejmować okres od r. do r. tj. 36 miesięcy 2) Polisy ubezpieczeniowe będą załącznikami do umowy i będą wystawiane na roczne okresy ubezpieczenia począwszy od r. 3) Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na okresy roczne, określone indywidualnie dla każdego pojazdu Zamawiającego. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - w ciągu ostatnich trzech lat byli ubezpieczycielem lub uczestnikiem konsorcjum koasekuracyjnego dla co najmniej jednego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polsce 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - posiadają, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień roku wskaźnik pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Instrukcja dla Wykonawców: 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie każdej z nich. 2) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 4) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Sposób oceny oferty: Oferta oceniana będzie pod względem: 1) formalnym, tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja) 2) merytorycznym, tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi niżej kryteriami. Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów złożonych przez Wykonawcę według formuły: spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego z w/w warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy. Ofertę wykluczonego wykonawcy uzna się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy PZP. 3

4 VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz składających się na treść oferty Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia, status prawny oraz nie podlegać wykluczeniu z tyt. art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków, od Wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane jest przedstawienie wymienionych niżej dokumentów: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem dnia składania ofert. 2) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym ze wskazanym przedmiotem zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia - wraz z przytoczeniem podstawy prawnej - na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie działalności wymaganej przez Zamawiającego; w przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3) Oświadczenie o spełnianiu wymogów zawartych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP; wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2. 4) Oświadczenie, że posiada, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień roku wskaźnik pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, 5) Oświadczenie, że Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat był ubezpieczycielem lub uczestnikiem konsorcjum koasekuracyjnego dla co najmniej jednego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polsce. 6) Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. 7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / tzw. konsorcjum / ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału. Pełnomocnictwo powinno zawierać m. in: datę udzielenia pełnomocnictwa, komu zostało udzielone i w jakim zakresie, jakie podmioty wchodzą w skład konsorcjum. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, upoważnionym do występowania w imieniu pozostałych członków konsorcjum. 8) W celu potwierdzenia, że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, załączają dokumenty wymagane w rozdz. VI SIWZ pkt. od 1 do 4 osobno dla każdego Wykonawcy. Wymagane dokumenty w rozdz. VI powinny być dostarczone w oryginale lub jako poświadczona za zgodność z oryginałem kopia przez Wykonawcę. Poświadczenia dokonuje osoba upoważniona do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy. Odnośnie dokumentu wymaganego w ppkt. 6) 4

5 wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza. W przypadku braku któregokolwiek z ww. dokumentów Wykonawca zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 2) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych. 3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 4) Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, Zamawiający udzieli wyjaśnień i odpowiedzi w przypadku, gdy zapytanie lub prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na nie mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia kopert. 5) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ. 7) Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: - Anna Nowicka, Kierownik Działu Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, tel. (014) , faks (014) , - Joanna Łuczak-Czubak broker ubezpieczeniowy, tel. (012) , faks (012) , VIII. Wymagania dotyczące wadium 1) Kwota wadium wynosi ,00 PLN 2) Wadium należy wnieść do dnia r. do godz przelewem bankowym na konto Zamawiającego powołując się na nr sprawy 5N 3) Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego 4) Wadium może być wnoszone w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz.1158 z późn. zm.). a) Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. b) Gwarancje i poręczenia winny zostać złożone zamawiającemu wyłącznie w formie dokumentu oryginalnego. c) Wadium obejmuje cały okres związania ofertą. 5

6 d) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 5) Wadium nie podlega zwrotowi w stosunku do wykonawcy, którego oferta została wybrana, a który odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy stało się niemożliwe z jego winy oraz zgodnie z art. 46 ustawy prawo zamówień publicznych. IX. Termin związania ofertą 1) Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. Opis sposobu przygotowania oferty 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 3) Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem formularzy stanowiących załączniki do SIWZ. 4) Do oferty należy dołączyć teksty ogólnych warunków ubezpieczenia aktualnie obowiązujących u Wykonawcy dla ubezpieczeń będących przedmiotem niniejszego zamówienia (oraz szczególnych warunków ubezpieczenia, jeżeli występują). Nie jest wymagane dołączanie warunków ubezpieczenia wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 5) Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 6) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 7) Wszystkie zapisane strony oferty, w tym załączniki oraz wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być podpisane i datowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę. 8) Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączniki powinny być kolejno ponumerowane, a informacja o liczbie stron zamieszczona w ofercie. 9) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia, dokumenty. 10) Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 11) W przypadku stwierdzenia, iż złożone przez Wykonawcę kserokopie dokumentów są nieczytelne lub budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić ich prawdziwości w inny sposób, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentu. 12) Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: a) dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu), b) Numer sprawy: 5N c) napis określający przedmiot zamówienia publicznego: Oferta przetargowa na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie d) napis : Nie otwierać przed dniem roku przed godziną 11:00 6

7 14) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. 15) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone w ten sam sposób co oferta, a zewnętrzna i wewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona słowem ZMIANA lub WYCOFANIE. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1) Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych jak określono w pkt. 12) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178 A Tarnów, Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.sw. Lukasza SP ZOZ do godz. 10:00 w dniu r. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazanego powyżej nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny. 2) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178 A Tarnów, Sala Konferencyjna Nr 42 II piętro budynek D o godz. 11:00 W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiającego poda informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy PZP. XII. Opis sposobu obliczania ceny 1) Ceną oferty w zakresie poszczególnych ubezpieczeń, jest składka obliczona przez Wykonawcę. 2) Wykonawca określi całkowitą składkę ubezpieczeniową za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią formularza oferty (wzór formularza oferty znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ), oraz formularza cenowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do oferty. 3) Ustalając składkę Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie elementy konieczne do kompletnego wykonania zamówienia. Wymaga się, aby składka w każdej pozycji zawierała w sobie wszelkie koszty, upusty, rabaty, zniżki itp. oferowane przez Wykonawcę. 4) Wymaga się, aby cena podana w ofercie wyrażona była w złotych polskich liczbowo i słownie. 5) Wymaga się, aby ceny były zaokrąglone do pełnych złotych. 6) Ceną oferty przyjmowaną do oceny ofert jest zsumowana wartość poszczególnych pozycji formularza cenowego (załącznik nr 1 do oferty), która winna być równa łącznej wysokość składki ubezpieczeniowej za okres ubezpieczenia 36 miesięcy określonej w formularzu oferty. XIII. Kryteria oceny ofert 1) Oferty ważne złożone w terminie przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu i nie podlegające odrzuceniu będą oceniane (punktowane) według ustalonych przez Zamawiającego kryteriów. - KI Cena ; waga kryterium KI wynosi 80% - KII Franszyzy i udziały własne; waga kryterium KII wynosi 20% 7

8 Numer sprawy: 5N 2) Całkowita liczba punktów - CLP - ocenianej oferty wyniesie: CLP = KI + KII a) Ocenie będą podlegać wszystkie udziały własne i franszyzy w rozważanej ofercie. b) Ocena będzie dokonana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza oferty i formularza cenowego, których wzory stanowią odpowiednio :załącznik 3 do SIWZ i załącznik 1 do oferty. c) W przypadku zastosowania przez Wykonawcę udziałów własnych i/lub franszyz w ujęciu procentowym ich wartość kwotowa dla celów kryterium KII zostanie wyliczona jako iloczyn wartości odpowiedniej sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) i wartości udziału własnego i/lub franszyzy wyrażonej w procentach. d) Brak akceptacji przez Wykonawcę klauzuli obligatoryjnej powoduje odrzucenie oferty e) Wprowadzenie przez Wykonawcę franszyzy lub udziału własnego o wartości wyższej niż wymagana przez Wykonawcę w opisie przedmiotu zamówienia powoduje odrzucenie oferty. 3) Oferta, która otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 4) Liczby punktów w poszczególnych kryteriach obliczane będą według następujących wzorów: Cena najtańszej ważnej oferty KI = x 80% x 100 Cena oferty ocenianej Najniższa suma franszyz i/lub udziałów własnych wśród ważnych ofert KII = x 20% x 100 Suma franszyz i/lub udziałów własnych oferty ocenianej W przypadku gdy suma franszyz i/lub udziałów własnych rozważanej oferty wyniesie 0, oferta uzyska maksymalną liczbę punktów 20. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 2) Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana z Wykonawcą, wybranym na podstawie kryteriów ściśle określonych w SIWZ. 3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 8

9 XV. Warunki umowy 1) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwięcej punktów w wyniku zastosowania kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 2) Projekt umowy zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. 3) Zapisy SIWZ dotyczące przedmiotu zamówienia mają charakter nadrzędny nad zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy. 4) Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. XVI. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, określonych w Ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez Ustawę PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. w Dziale IV, art XVII. Dodatkowe informacje i wymagania Zamawiającego 1) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całą dokumentacją niniejszego postępowania 2) Niniejsze postępowanie jest oznaczone znakiem Numer sprawy: 5N, na który to znak Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni się powoływać 3) Wszelkie informacje zawarte w niniejszej SIWZ zostały zamieszczone wyłącznie w celu przygotowania oferty 4) Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę, wykonania zamówienia lub jakiegokolwiek jego fragmentu podwykonawcom 5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 8) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 9) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 10) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 67, ust.1 pkt. 6 ustawy PZP, przewiduje udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych od zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy. 11) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca bez względu na wynik postępowania. 12) Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego w walutach obcych 13) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnień wątpliwości dotyczących SIWZ. 14) Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy XVIII. Załączniki: Integralną częścią niniejszej SIWZ są poniższe załączniki. 9

10 - Załącznik 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego - Załącznik 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik 3 do SIWZ - Formularz oferty z załącznikami o Załącznik 1 do Oferty - Formularz cenowy o Załącznik 2 do Oferty - Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik 4 do SIWZ - Wzór umowy... Podpis 10

11 Załącznik nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego Lokalizacja: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ obejmuje kompleks budynków i budowli Szpitala przy ul. Lwowskiej 178A w Tarnowie. Zakres działalności obejmuje: lecznictwo zamknięte, lecznictwo otwarte, badania i porady lekarskie, rehabilitacja, badania diagnostyczne, fizykoterapia, badania profilaktyczne, orzecznictwo, konsultacje, stacja krwiodawstwa, działalność profilaktyczna i edukacja zdrowotna W skład szpitala wchodzą następujące oddziały: chemioterapia nowotworów, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, choroby wewnętrzne, kardiologia, nefrologia, neonatologia, neurologia, okulistyka, ortopedia i traumatologia, otolaryngologia, pediatria, położnictwo i ginekologia, psychiatria, rehabilitacja medyczna, urologia, anestezjologia i intensywna terapia, neurochirurgia i neurotraumatologia, Oddział Leczenia Uzależnień i Współuzalznienia, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Ośrodek Dializ, Dział Diagnostyki Obrazowej, Zakład Diagnostyki Medycznej, Pracownia Medycyny Nuklearnej, Zakład Patomorfologii. Poradnie przyszpitalne: alergologia, chemioterapia nowotworów, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, endokrynologia, hematologia, kardiologia, medycyna nuklearna, nefrologia, neonatologia, neurologia, okulistyka, ortopedia i traumatologia, otolaryngologia, patomorfologia, pediatria, położnictwo i ginekologia, psychiatria, radioterapia onkologiczna, urologia, neurochirurgia i neurotraumatologia, poradnia leczenia bólu, poradnia leczenia uzależnień, poradnia laserowa, poradnia leczenia zeza i niedowidzenia, poradnia onkologiczna, poradnia naczyniowa, poradnie dziecięce takie jak: gastroentorologiczna, diabetologiczna, gastrologiczna, neurologiczna, hematologiczna, alergologiczna, kardiologiczna. Szpital planuje rozpocząć działalność w zakresie: Zakład Radioterapii z Oddziałem Radioterapii, Poradnia Psychosomatyczna, Poradnia Rehabilitacyjna. Dodatkowo szpital współpracuje z innymi placówkami medycznymi na terenie Europy. Szpital prowadzi: hotel przyszpitalny, kuchnię, pralnię, parking strzeżony. Liczba łóżek w lecznictwie szpitalnym: 700 Liczba pacjentów przyjętych w ostatnim roku: Ogółem: W lecznictwie zamkniętym: noworodki W poradniach przyszpitalnych lub trybie ambulatoryjnym: w SOR Przewidywana liczba pacjentów w roku bieżącym: Ogółem: wzrost o (10 do 15)% w stosunku do roku 2007 Liczba zatrudnionych osób: Ogółem: na kontraktach, łącznie

12 Numer sprawy: 5N Lekarzy z I stopniem Specjalizacji: 24 Lekarzy z II stopniem Specjalizacji: 119 Specjalistów (tytuł uzyskany w oparciu o art. 16 ustawy o zawodzie lekarza): 34; bez specjalizacji 50 Średniego personelu medycznego: 86 Pracowników administracyjnych: Lekarze: Specjalizacja Specjalizacja Alergologia Ortopedia i traumatologia narządu Neurologia dziecięca Anestezjologia i intensywna terapia Genetyka kliniczna Okulistyka Angiologia Geriatria Onkologia kliniczna 4 Audiologia i foniatria Hematologia Onkologia i hematologia dziecięca Chirurgia dziecięca Immunologia kliniczna Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Chirurgia klatki piersiowej Kardiochirurgia Otorynolaryngologia Chirurgia naczyniowa 1 1 Kardiologia Patomorfologia 1 2 Chirurgia ogólna Kardiologia dziecięca Położnictwo i ginekologia Chirurgia onkologiczna Medycyna ratunk. 1 2 Pediatria 5 3 Chirurgia plastyczna Medycyna paliatywna Psychiatria 2 Chirurgia szczękowo-twarzowa Medycyna pracy Psychiatria dzieci i młodzieży Choroby płuc Medycyna rodzinn. Radioterapia onkologiczna 1 Choroby wewnętrzne 22 9 Medycyna rodzinna Rehabilitacja medyczna 1 1 Choroby zakaźne Medycyna sądowa Reumatologia 1 Dermatologia i wenerologia 1 Medycyna sportowa Seksuologia Diabetologia Medycyna transportu Toksykologia kliniczna Diagnostyka laboratoryjna Mikrobiologia lekarska Transfuzjologia kliniczna Endokrynologia 1 Nefrologia Transplantologia kliniczna Epidemiologia Neonatologia 4 1 Urologia 3 3 Farmakologia kliniczna Neurochirurgia Zdrowie publiczne Neurologia 4 6 Inna (jaka) Radiodiagnostyka Szpital korzysta z usług podwykonawców w zakresie: Radioterapia 5 1 Rodzaj usługi Podwykonawca Badanie rezonansem magnetycznym Badanie rezonansem magnetycznym Badanie EMG Densytometria Spirometriia Transport Chorych Badania Histopatologiczne Badania Histopatologiczne Specjalistyczny Szpital im. Szczeklika Tarnów N ZOZ Asklepios Sp. z o.o. Zabrze Centrum Neurologii Klinicznej Kraków Zespół Przychodni Specjalistycznych Tarnów Zespół Przychodni Specjalistycznych Tarnów Kolumna Transportu Sanitarnego Tarnów UJ Collegium Medium Kraków Centrum Onkologii Gliwice 12

13 Badania laboratoryjne przeciw gruźlicy Badania RTG przewód pokarmowy Specjalistyczny Szpital im. Szczeklika Tarnów Specjalistyczny Szpital im. Szczeklika Tarnów Badania na przeciwciała Badania płynu rdzeniowo mózgowego Badania labolatoryjne Badania labolatoryjne Badania labolatoryjne Tomograf komputerowy Tomograf komputerowy Badania labolatoryjne Fundacja dla Wydziału Lekarskiego Diagnostyka Hematologiczna Kraków Szpital Uniwersytecki Kraków Sanepid Tarnów Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Kraków Diagnostyka Sp. z o.o. Kraków Szpital Wojewódzki Tarnobrzeg Radiologia Rzeszów Regionalne Centrum Krwiodawstwa Kraków OIOM (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej): Szpital posiada OIOM. Na oddziale IMO znajduje się 9 łóżek. Oddział ginekologiczno-położniczy Szpital posiada oddziału ginekologiczno-położniczego. Na oddziale jest 60 łóżek, liczba porodów przyjętych w ostatnim roku wynosi Oddziała posiada 15 inkubatorów, Oddział ponad to zapewnia specjalistyczną opiekę neonatologiczną (posiada respirator dziecięcy). Oddział posiada salę operacyjną do wykonywania cięcia cesarskiego w przypadku prowadzenia porodu, a także oddział ma zapewniony 24 godzinny dyżur anestezjologiczny. Zabiegi chirurgiczne: Apteka Liczba zabiegów chirurgicznych: - Zabiegi chirurgiczne: Zabiegi ginekologiczno położnicze: 754 Na terenie Szpitala nie są przeprowadzane zabiegi w zakresie chirurgii plastycznej oraz transplantacyjnej. Szpital posiada aptekę szpitalną. W aptece są wykonywane leki recepturowe na zlecenia szpitala. Eksperymentalne metody leczenia i rehabilitacji, testy kliniczne Szpital nie prowadzi eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji, jak również nie prowadzi testów klinicznych Substancje niebezpieczne Odczynniki, stężony podchloryn, xylen, metanol, Olej opałowy, olej napędowy, jod 131, kapsułki po 1,2 MBQ, generator technetu TC-99, tlenek etylenu, kwas octowy, etanol, formaldehyd, formalina 40% do dezynfekcji w centralnej sterylizacji znajduje się Sekumatic PR- proszek myjąco dezynfekujący, Sekumatic FR płyn, Sekumatic SD płyn dezynfekujący, Sekumatic SM2 płyn neutralizujący, odkamieniacz Neodishel BU. 13

14 Numer sprawy: 5N Liczba stwierdzonych zakażeń wirusem w okresie ostatnich 4 lat: HAV-0, HBV 2004 rok- 2 przypadki, 2005 rok- 1, HCV 2005 rok 1 przypadek, Gronkowiec złocisty (MRSA) 2004 rok- 14 przypadków, 2005 rok- 9 przypadków, 2006 rok 16 przypadków, 2007 rok - 20 przypadków Charakterystyka zabezpieczeń: Przed szkodami z polisy ogniowej, kradzieżowej i elektronicznej Obiekty Szpitala są wyposażone w następujące urządzenia ppoż.: - Wewnętrzny monitoring pożarowy - Alarm transmitowany do Straży Pożarnej Szpital wyposażony jest w 236 gaśnic oraz 15 agregatów (gaśnice zarówno proszkowe, jak i CO2 oraz agregaty gaśnicze). Na terenie Szpitala znajduje się 17 hydrantów zewnętrznych oraz 81 wewnętrznych.. Wewnętrzny monitoring pożarowy, alarm transmitowany do straży pożarnej. Obiekty Szpitala są dozorowane 24 h przez 2 osoby na zmianie, są to pracownicy Szpitala. Użytkowany jest alarm z transmisją informacji do firmy Karabela Małopolska, umowny czas przybycia brygady 4 minuty. Dodatkowo oświetlenie całej posesji, oświetlenie całej posesji. Zabezpieczenie okien na parterze częściowo krata, zabezpieczenie drzwi zewnętrznych zamykane po godzinie 22 na zamki. Przed szkodami z polisy OC Szpital legitymuje się certyfikatem ISO Szpital stosuje instrukcję nr 35/61 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia w sprawie regulaminów szpitalnych. (zgodny z ustawą MZIOP wraz z późniejszymi zmianami) Szpital posiada regulamin działania oraz procedurę bezpiecznego usuwania odpadów. Szpital posiada potwierdzony pisemnie i wdrożony Program Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, który uwzględnia m.in. następujące zagadnienia: - Konsultacje i doradztwo w zakresie metodyki i kontroli zakażeń. - Zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu zakażeń oraz działanie interwencyjne w sytuacji wzrostu ich rejestracji. - Działalność szkoleniowa dla personelu medycznego upowszechniająca współczesna wiedze z zakresu problematyki zakażeń szpitalnych - Bieżące i okresowe analizy zakażeń szpitalnych. - Nadzorowanie i monitorowanie stanu sanitarno - epidemiologicznego szpitalu we wszystkich działach i pomieszczeniach szpitalnych, a w szczególności w pomieszczeniach związanych z pobytem pacjenta. Koordynowanie wypracowania standardów organizacyjnych dotyczących systemu pracy w szpitalu, a szczególnie: o metody i techniki pracy personelu o system transportu wewnętrznego o sposobów zbierania, gromadzenia i utylizacji odpadów o procesów dezynfekcji i sterylizacji o procesów dezynsekcji i deratyzacji o procedury higieniczne. - Nadzorowanie sposobu przechowywania sterylnego sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej. - Uczestnictwo w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym, oraz systemie izolacji pacjentów, którzy stwarzają ryzyko zakażeń dla innych. - Określenie czynników ryzyka zakażeń wśród pacjentów i personelu. - Współpraca z komórkami szpitala odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia personelu: - współpraca z lekarzem zakładowym (badania okresowe, szczepienia ochronne personelu W.Z.W.) - Współpraca z inspektorem BHP z zakresu przestrzegania w szpitalu pracy przepisów BHP. Szpital posiada stale działający Zespół d.s. monitorowania i kontroli zakażeń szpitalnych nadzorujący przestrzeganie Programu Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych. 14

15 Numer sprawy: 5N Szpital prowadzi rejestrację zakażeń szpitalnych uwzględniającą określenie źródeł zakażenia, dróg przenoszenia infekcji wewnątrzszpitalnych, profil flory bakteryjnej, postać kliniczną zakażenia: W ostatnim czasie podjęto następujące działania: dezynfekcja QP-005/E, postępowanie ze sprzętem medycznym, QP- 007/E, ekspozycyjnej QP-004/E. Szpital posiada własną pracownię mikrobiologiczną i zatrudnia mikrobiologa Szpital posiada Centralną Sterylizację i sterylizację zleca podwykonawcom. Sterylizacja przeprowadzana jest przy użyciu pary wodnej w nadciśnieniu, tlenku etylenu, formaldehydu. Sterylizacja termiczna odpadów epidemiologicznie niebezpiecznych: powierzone wykonanie sterylizacji niezależnym wykonawcom. Rozmieszczenie poszczególnych oddziałów i bloków nie powoduje przecinania się dróg czystych i brudnych. Między oddziałami i blokami czystymi i brudnymi panuje ruch jednokierunkowy. Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych spełniają określone wymagania zdrowotne. Świadczenia zdrowotne wykonywane są wyłączenie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Wolontariusz i studenci udzielają świadczeń zdrowotnych wyłączenie pod nadzorem. Procedura przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. 1. Osoby w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Szpitala przyjmują odpowiednio wg. Właściwości: - Dyrektor Szpitala, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Ordynatorzy Oddziałów lub ich Z-cy, Kierownicy komórek medycznych i niemedycznych lub ich Z-cy w godzinach wyznaczonych - Za podanie do publicznej wiadomości informacji o czasie przyjmowania skarg i wniosków przez osoby wymienione w pkt. 1 jest odpowiedzialny Dział Organizacji i Nadzoru. 2. Podczas nieobecności Dyrektora Szpitala, Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa skargi i wnioski przyjmuje Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru, a jeżeli skarga dotyczy procedur medycznych lekarz zastępujący Dyrektora ds. Lecznictwa. 3. Obsługę kancelaryjną przyjmowania skarg i wniosków prowadzi Dział Organizacji i Nadzoru. 4. Skargi wpływające do Szpitala na piśmie Kancelaria Ogólna przesyła do Dyrektora Szpitala. 5. Dyrektor Szpitala po zapoznaniu się z nią przesyła skargę do Dyrektora ds. Lecznictwa jeżeli dotyczy ona spraw medycznych, a w dalszej kolejności do Działu Organizacji i Nadzoru w celu wdrożenia procedury załatwienia skargi lub bezpośrednio do Działu Organizacji i Nadzoru. 6. Dział organizacji i Nadzoru wdraża postępowanie wyjaśniające wzywając na piśmie osoby, których skarga dotyczy do złożenia wyczerpujących wyjaśnień. 7. Po zebraniu materiału wyjaśniającego Dział Organizacji i Nadzoru przygotuje odpowiedź. 8. Odpowiedź na skargę podpisuje Dyrektor Szpitala, a jeżeli skarga dotyczy spraw medycznych Dyrektor ds. Lecznictwa. 9. Podczas rozpatrywania skargi Szpital ma prawo zasięgać opinii specjalistów z zakresu, którego dotyczy skarga. 10. Skargi należy rozpatrywać i informacji udzielać bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 11. Jeśli występuje opóźnienie w rozpatrzeniu skargi, o przedłużenie terminu należy poinformować osobę składającą skargę. 12. Skargi przyjmowane przez Ordynatorów lub Kierowników komórek organizacyjnych adresaci winni zarejestrować w Dziale Organizacji i Nadzoru jak również poinformować Dział o sposobie jej załatwienia przez przekazanie kopii odpowiedzi, która powinna być podpisana przez Dyrektora Szpitala lub Dyrektora ds. Lecznictwa. 13. Oddziały Szpitalne i komórki organizacyjne prowadzą Książki Skarg i Wniosków. Księgi te musze być dostępne w każdym czasie dla osób zainteresowanych złożeniem skargi lub wniosku. 14. Dział Organizacji i Nadzoru pracownik, któremu w zakresie czynności przypisano rozpatrywanie skarg i wniosków jest zobowiązany raz na kwartał przeprowadzić kontrolę przyjmowania i rozpatrywania skarg i 15

16 Numer sprawy: 5N wniosków przez Oddziały szpitalne i komórki organizacyjne, a fakt kontroli odnotować w prowadzonych przez te komórki księgach skarg i wniosków. Nieprawidłowości należy zgłaszać do Ordynatora oddziału lub kierownika komórki organizacyjnej. 15. Radca prawny Szpitala jest zobowiązany do udzielania pomocy przy właściwym załatwianiu skarg i wniosków. 16. Raz w roku Dział Organizacji i Nadzoru sporządza analizę skarg i wniosków oraz przedstawia Radzie Społecznej Szpitala. 17. Wnioski wypływające z analizy skarg i wniosków wdraża się do wykonania w celu poprawy funkcjonowania organizacji Szpitala Procedury stosowane przez Szpital: QP-007-E Procedura postępowania z narzędziami wielokrotnego użytku QP-018-E Instrukcja postępowania ze sprzętem sterylnym QP-011-E Algorytm postępowania z maseczką wielokrotnego użytku QP-012-E Algorytm postępowania z workiem Ambu QP-013-E Algorytm postępowania z laryngoskopem QA-024-E Algorytm postępowania ze sprzętem do tlenoterapii QA-025-E Algorytm przygotowania bronchoskopu QP-008-P Procedura higieny rąk QA-015-E Algorytm prawidłowego zdejmowania rękawic QA-016-E Algorytm higienicznego mycia rąk QA-017 E Algorytm chirurgicznego mycia rąk QP-009-E Procedura postępowania z endoskopem QI-005-E Instrukcja postępowania z endoskopami giętkimi QI-006-E Instrukcja postępowania z bronchoskopem QI-007-E Instrukcja postępowania z uretrorenoskopem QI-008 E Instrukcja postępowania z nefroskopem QI-009 E Instrukcja postępowania z litotryptorem QI-010 E Instrukcja postępowania z resektoskopem QI-011 E Instrukcja postępowania z cystoskopem QI-012 E Instrukcja postępowania z optykami QP-010 E Procedura nadzoru nad szczepami wieloopornymi QP-011 E Procedura izolacji pacjentów QP-012 E procedura postępowania w ognisku epidemicznym QP-013 E procedura postępowania w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa choroby zakaźnej QP-014 E Procedura antybiotykowej profilaktyki okołooperacyjnych QP-015 E Procedura postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego wywołanych przez Neisseria meningittidis i inne drobnoustroje QP-001-E Procedura postępowania z odpadami QP-001 E Instrukcja transportowania odpadów QP-002 E Instrukcja transportowania bielizny QI-001-E Instrukcja postępowania z niebezpiecznymi odpadami medycznymi QA-002 E Algorytm postępowania z ostrymi niebezpiecznymi odpadami medycznymi QA-003 E Algorytm postępowania z uszkodzonymi pojemnikami na odpady medyczne QA-004 E Algorytm postępowania z plamami krwi QA-005 Algorytm postępowania z rozbitymi termometrami rtęciowymi 16

17 Numer sprawy: 5N Qa-006 E Algorytm postępowania z potencjalnie zakażonymi odpadami analitycznymi QP-002-E Procedura monitorowania zakażeń szpitalnych QP-003-E Procedura utrzymania w czystości komórek organizacyjnych szpitala QI-003 E Instrukcja sprzątania pracowni mikrobiologicznej QI-004 E Instrukcja sprzątania laboratorium analitycznego QI-013 E Instrukcja sprzątania Pralni QI-014 E Instrukcja sprzątania Kuchni QI-015 E Instrukcja sprzątania Bloku Operacyjnego QI-016 E Instrukcja sprzątania zakładu Patomorfologii QI-019 E Instrukcja sprzątania Kuchni Mlecznej QI-020 E instrukcja sprzątania Pracowni USG QI-021 E Instrukcja sprzątania Centralnej Sterylizatornii QI-022 E Instrukcja postępowania z brudną bielizną QA-010 E Algorytm mycia i dezynfekcji wanny do hydromasażu QA-020 E Instrukcja mycia i dezynfekcji zabawek QA-021 E Instrukcja mycia i dezynfekcji zabawek używanych w wodzie QP-004 E Procedura postępowania poekspozycyjnego QA-018 E Algorytm wykonywania badań poekspozycyjnych QA-019 E Algorytm wykonywania badań w obserwacji poekspozycyjnej QA-022 E Algorytm wykonywania badań diagnostycznych źródło ekspozycji nieznane QA-023 E Algorytm wykonywania badań diagnostycznych źródło ekspozycji znane QP 005 E procedura stosowania środków dezynfekcyjnych QP-006 E Procedura zakładania i pielęgnacji obwodowych linii naczyniowych QI-008 E Algorytm postępowania przy kaniulacji naczyń obwodowych Procedury stosowane przez szpital związane z przyjęciem pacjenta: W 2006 r. wdrożono procedury przyjęcia pacjenta na następujące oddziały: Oddział Rehabilitacji QP-007/P Oddział Kardiologii QP-014/P Oddział Chemioterapii QP-040/P Oddział Ortopedyczno-Urazowy - QP-043/P Ośrodek Leczenia Uzależnienia i współuzależnienia - QP 039/P Oddział Noworodków - QP-018/P Oddział Dziecięcy (także w trybie nagłym) QP-027/P SOR Przyjęcie dziecka do szpitala w trybie nagłym - QI 035/P SOR Przyjęcie dziecka do szpitala w trybie planowanym - QI 064/P Procedura udzielania świadczeń w SOR QP 005/O Dalsze procedury stosowane prze Szpital: Procedura Audit wewnętrzny QP Procedura Nadzór nad wyrobem niezgodnym QP Procedura dotyczy identyfikacji zdarzeń niepożądanych w zakresie świadczenia usług medycznych Procedura Działania korygujące/ działania zapobiegawcze QP 8.5.2/ Procedura rozpatrywania skarg i wniosków QP 003/O Instrukcja postępowania w przypadku stwierdzenia kradzieży QP 005/O 17

18 Numer sprawy: 5N Procedura udostępniania indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej pacjentów QP 004/O Ponadto Szpital posiada Certyfikat Systemu Zarządzania jakością ISO 9001:2000 certyfikat nr AQ-POL-RvA wydany w dniu przez Det Norske Veritas Certyfication B.V. Obowiązuje do r. Szkodowość (ostatnie 5 lat) Szkody z polis majątkowych: Rok wystąpienia szkody Krótki opis szkody np. pożar, zalanie itp Rok i kwota wypłaconego Rok Kwota wypłaconego wypłaty odszkodowania 2003 przepięcie 2003 odmowa 2004 Uszkodzenie bramy szpitala przez karetkę 2004 odmowa 2004 Uszkodzenie samochodu mieszkańca hotelu przez zamykającą się bramę wjazdową 2004 brak danych 2005 Uszkodzenie bramy szpitala przez samochód (z polisy sprawcy 2006 Szkoda w mieniu SOR , Szkoda samochodowa Reno Kango RNA TN , Krzdzież gotówki z dewastacją na kuchni , Wybita szyba w oknie Oddz. Neurologii , Uszkodzenie głowicy USG , Kradzież wężów i prądownic , Rozbita szyba SOR , Rozbita szyba - dializy 2007 W toku 2008 Uszkodzony Kardiomonitor 2008 W toku Szkody z polisy OC: Rok wniesienia roszczenia Rok powstania szkody Przyczyna szkody Bład w sztuce Błąd w sztuce HBV Zakażenie gronkowcem Wysokość roszczenia zł zł renta zł zł renta zł zł renta zł zł renta Rok i wysokość wypłaconego odszkodowania przez Ubezpieczającego lub ubezpieczyciela i stan sprawy (zakończona/w toku/oddalenie roszczenia) Rok wypłacenia Odszkodowania lub stan sprawy 2005 ugoda 2003 oddalenie ugoda 2003 Kwota wypłaconego odszkodowania ,23 zł zł 0 zł zł Bład w sztuce Bład w sztuce Bład w sztuce Błąd w sztuce Błąd w sztuce Błąd w sztuce HBV zł zł zł renta zł zł renta zł zł renta zł zł Oddalone Oddalone Oddalone Oddalone Cofnięcie pozwu Zasądzone Oddalone 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł ,00zł 0 zł 18

19 Błąd w sztuce Błąd w sztuce Błąd w sztuce Zakażenie HCV Naruszenie dóbr osobistych zł zł renta zł zł renta zł zł zł renta zł Oddalone Oddalone Oddalone Zasądzone Oddalone 0 zł 0 zł 0 zł ,00zł 0 zł Zakażenie gronkowcem Błąd w sztuce Błąd w sztuce lekarskiej zł zł renta zł Brak danych Zasadzone Zasadzone Zasadzone zł renta zł zł zł Błąd w sztuce Błąd w sztuce zł zł W toku W toku 0 zł 0 zł 19

20 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, w następującym zakresie: 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 4. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 5. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji 6. Ubezpieczenia komunikacyjne Wszystkie warunki ubezpieczenia określone w Załączniku nr 2 do SIWZ są obligatoryjne, chyba że wyraźnie określono, że są to klauzule fakultatywne. - Oferta musi spełniać warunki obligatoryjne brak akceptacji lub zmiana treści warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty. - Oferta nie może zawierać dodatkowych wyłączeń, nie wymienionych w niniejszej SIWZ. W ubezpieczeniach, w których Zamawiający wskazuje franszyzę, nie dopuszcza się wprowadzania wyższej wartości franszyzy i/lub udziału własnego. - Klauzule fakultatywne dla poszczególnych ryzyk, które Wykonawca może zaakceptować lub nie, są wyraźnie sprecyzowane przez Zamawiającego w treści niniejszej SIWZ. Brak akceptacji lub zmiana treści klauzuli fakultatywnej nie spowoduje odrzucenia oferty. - W przypadku kiedy Wykonawca powołuje się na równoważne warunki ubezpieczenia i klauzule, to powinien dołączyć ich pełną treść. 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1a. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. (Dz. U. Nr 3 z dnia r., poz. 10). Suma gwarancyjna: Euro na jedno i Euro na wszystkie zdarzenia 1b. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Przedmiot i zakres ubezpieczenia - Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody na osobie (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć osób poszkodowanych) lub rzeczy (utrata, 20

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 1 Załącznik nr 3 Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 30.09.2010. Ubezpieczony: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Środki trwałe, niskocenne środki trwałe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2 tel /(033) 499-18-00 zp fax /(033) 499-18-10 NIP 937-00-10-797 REGON 000640923 www.szpitalbystra.pl email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 96 Zamawiający: Nazwa: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Lwowska 60, 35 301 Rzeszów NIP: 813 15 02-114 REGON: 690697529

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Numer postępowania: 5/FDS/2015 Bydgoszcz, dnia 23.11.2015 r. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert I. Udzielający zamówienia Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania)

Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania) Szczegółowe warunki konkursu ofert poprzedzającego zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne i rentgenodiagnostyka w Szpitalu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Warszawa, dnia 5 stycznia 2017r. Oznaczenie sprawy: Konkurs na świadczenie usług pielęgniarskich Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Dotyczy: Postępowania konkursowego ogłoszonego przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Zamawiającego

Charakterystyka Zamawiającego Charakterystyka Zamawiającego 1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie ul. W. K. Roentgena 5, 02-781Warszawa 2. Lokalizacje: Centrum Onkologii stanowią dwa kompleksy

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DN. 08.02.2017r. NA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb: ZOZ MSWiA w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi 1/6 PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Zakład Energetyczny

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy:

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa i adres Udzielającego

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTCZNY MSWiA ul. B. Prusa 1/3, 05-400 Otwock tel. 22 779 20 61, fax 22 779 46 71 EKD: 8610 Z REGON:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE o warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne leczenie szpitalne w SP ZOZ w Kraśniku przez osoby wykonujące

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE Zamawiający: Schronisko dla Nieletnich, Dominów 81C, 20-388 Lublin 6,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Numer postępowania: 2/FDS/2015 Bydgoszcz, dnia 01.09. 2015 r. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert I. Udzielający zamówienia Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSW w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica oraz administrowania bazami danych systemu InfoMedica

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie. Organizator konkursu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zaprasza do składania ofert

Ogłoszenie o konkursie. Organizator konkursu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zaprasza do składania ofert Pruszków, dn. 25/11/2016 Ogłoszenie o konkursie Organizator konkursu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( z w a n a d a l e j S I W Z ) Do postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej określonej art. 133 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO ORGANIZATOR KONKURSU Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy ul. Podleśna 61

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Warszawa, dnia 23 marca 2016r. Oznaczenie sprawy: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Dotyczy: Postępowania konkursowego ogłoszonego przez Dyrektora Szpitala

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419320-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r. Znak sprawy 11/2011 Radecznica: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY W OKRESIE OD 01/01/2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl

Bardziej szczegółowo

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania Page 1 of 5 Warszawa: obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica oraz administrowania bazami danych systemu InfoMedica

Bardziej szczegółowo

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza FORMULARZ OFERTY

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo