SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ) na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, Numer sprawy: 5N 1

2 Numer sprawy: 5N I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 1) Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178 A Tarnów NIP , REGON Tel. (014) , Faks: (014) Strona internetowa: 2) Zamawiający świadczy usługi zgodne z zakresem działalności : lecznictwo zamknięte, lecznictwo otwarte, badania i porady lekarskie, rehabilitacja, fizykoterapia, badania okresowe, opieka pielęgnacyjno-opiekuńcza, badania profilaktyczne, orzecznictwo, wizyty domowe, zabiegi, pogotowie ratunkowe, transport chorych, konsultacje, działalność profilaktyczna i edukacja zdrowotna. Ponadto prowadzi zakłady usługowe typu hotel przyszpitalny, parking strzeżony. 3) Dodatkowe informacje o Zamawiającym zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ II. III. 4) Informacja o brokerze ubezpieczeniowym Zamawiający korzysta w przygotowaniu niniejszej SIWZ z usług brokera ubezpieczeniowego. Ponadto umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i będzie wykonywana za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego. Dane brokera ubezpieczeniowego Cyrul Dom Brokerski Sp. z o.o., ul. Reymonta 27/5, Kraków KRS nr , nr zezwolenia 1030/01 Tel. (012) , faks (012) Strona internetowa: Tryb udzielenia zamówienia. 1) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych kwotę euro, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn.zm.), zwanej w dalszej części SIWZ PZP oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ. 2) Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Opis przedmiotu zamówienia. 1) Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie zwanego dalej Zamawiającym. 2) Przedmiot ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenia, do których ma zastosowanie Kod CPV , a w szczególności: a. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, b. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności i posiadanym mieniem. c. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, d. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, e. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 2

3 f. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, g. Ubezpieczenie komunikacyjne 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. IV. Termin wykonania zamówienia. 1) Termin wykonania zamówienia ma obejmować okres od r. do r. tj. 36 miesięcy 2) Polisy ubezpieczeniowe będą załącznikami do umowy i będą wystawiane na roczne okresy ubezpieczenia począwszy od r. 3) Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na okresy roczne, określone indywidualnie dla każdego pojazdu Zamawiającego. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - w ciągu ostatnich trzech lat byli ubezpieczycielem lub uczestnikiem konsorcjum koasekuracyjnego dla co najmniej jednego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polsce 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - posiadają, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień roku wskaźnik pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Instrukcja dla Wykonawców: 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie każdej z nich. 2) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 4) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Sposób oceny oferty: Oferta oceniana będzie pod względem: 1) formalnym, tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja) 2) merytorycznym, tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi niżej kryteriami. Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów złożonych przez Wykonawcę według formuły: spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego z w/w warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy. Ofertę wykluczonego wykonawcy uzna się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy PZP. 3

4 VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz składających się na treść oferty Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia, status prawny oraz nie podlegać wykluczeniu z tyt. art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków, od Wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane jest przedstawienie wymienionych niżej dokumentów: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem dnia składania ofert. 2) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym ze wskazanym przedmiotem zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia - wraz z przytoczeniem podstawy prawnej - na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie działalności wymaganej przez Zamawiającego; w przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3) Oświadczenie o spełnianiu wymogów zawartych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP; wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2. 4) Oświadczenie, że posiada, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień roku wskaźnik pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, 5) Oświadczenie, że Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat był ubezpieczycielem lub uczestnikiem konsorcjum koasekuracyjnego dla co najmniej jednego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polsce. 6) Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. 7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / tzw. konsorcjum / ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału. Pełnomocnictwo powinno zawierać m. in: datę udzielenia pełnomocnictwa, komu zostało udzielone i w jakim zakresie, jakie podmioty wchodzą w skład konsorcjum. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, upoważnionym do występowania w imieniu pozostałych członków konsorcjum. 8) W celu potwierdzenia, że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, załączają dokumenty wymagane w rozdz. VI SIWZ pkt. od 1 do 4 osobno dla każdego Wykonawcy. Wymagane dokumenty w rozdz. VI powinny być dostarczone w oryginale lub jako poświadczona za zgodność z oryginałem kopia przez Wykonawcę. Poświadczenia dokonuje osoba upoważniona do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy. Odnośnie dokumentu wymaganego w ppkt. 6) 4

5 wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza. W przypadku braku któregokolwiek z ww. dokumentów Wykonawca zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 2) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych. 3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 4) Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, Zamawiający udzieli wyjaśnień i odpowiedzi w przypadku, gdy zapytanie lub prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na nie mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia kopert. 5) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ. 7) Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: - Anna Nowicka, Kierownik Działu Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, tel. (014) , faks (014) , - Joanna Łuczak-Czubak broker ubezpieczeniowy, tel. (012) , faks (012) , VIII. Wymagania dotyczące wadium 1) Kwota wadium wynosi ,00 PLN 2) Wadium należy wnieść do dnia r. do godz przelewem bankowym na konto Zamawiającego powołując się na nr sprawy 5N 3) Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego 4) Wadium może być wnoszone w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz.1158 z późn. zm.). a) Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. b) Gwarancje i poręczenia winny zostać złożone zamawiającemu wyłącznie w formie dokumentu oryginalnego. c) Wadium obejmuje cały okres związania ofertą. 5

6 d) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 5) Wadium nie podlega zwrotowi w stosunku do wykonawcy, którego oferta została wybrana, a który odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy stało się niemożliwe z jego winy oraz zgodnie z art. 46 ustawy prawo zamówień publicznych. IX. Termin związania ofertą 1) Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. Opis sposobu przygotowania oferty 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 3) Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem formularzy stanowiących załączniki do SIWZ. 4) Do oferty należy dołączyć teksty ogólnych warunków ubezpieczenia aktualnie obowiązujących u Wykonawcy dla ubezpieczeń będących przedmiotem niniejszego zamówienia (oraz szczególnych warunków ubezpieczenia, jeżeli występują). Nie jest wymagane dołączanie warunków ubezpieczenia wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 5) Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 6) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 7) Wszystkie zapisane strony oferty, w tym załączniki oraz wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być podpisane i datowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę. 8) Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączniki powinny być kolejno ponumerowane, a informacja o liczbie stron zamieszczona w ofercie. 9) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia, dokumenty. 10) Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 11) W przypadku stwierdzenia, iż złożone przez Wykonawcę kserokopie dokumentów są nieczytelne lub budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić ich prawdziwości w inny sposób, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentu. 12) Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: a) dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu), b) Numer sprawy: 5N c) napis określający przedmiot zamówienia publicznego: Oferta przetargowa na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie d) napis : Nie otwierać przed dniem roku przed godziną 11:00 6

7 14) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. 15) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone w ten sam sposób co oferta, a zewnętrzna i wewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona słowem ZMIANA lub WYCOFANIE. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1) Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych jak określono w pkt. 12) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178 A Tarnów, Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.sw. Lukasza SP ZOZ do godz. 10:00 w dniu r. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazanego powyżej nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny. 2) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178 A Tarnów, Sala Konferencyjna Nr 42 II piętro budynek D o godz. 11:00 W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiającego poda informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy PZP. XII. Opis sposobu obliczania ceny 1) Ceną oferty w zakresie poszczególnych ubezpieczeń, jest składka obliczona przez Wykonawcę. 2) Wykonawca określi całkowitą składkę ubezpieczeniową za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią formularza oferty (wzór formularza oferty znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ), oraz formularza cenowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do oferty. 3) Ustalając składkę Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie elementy konieczne do kompletnego wykonania zamówienia. Wymaga się, aby składka w każdej pozycji zawierała w sobie wszelkie koszty, upusty, rabaty, zniżki itp. oferowane przez Wykonawcę. 4) Wymaga się, aby cena podana w ofercie wyrażona była w złotych polskich liczbowo i słownie. 5) Wymaga się, aby ceny były zaokrąglone do pełnych złotych. 6) Ceną oferty przyjmowaną do oceny ofert jest zsumowana wartość poszczególnych pozycji formularza cenowego (załącznik nr 1 do oferty), która winna być równa łącznej wysokość składki ubezpieczeniowej za okres ubezpieczenia 36 miesięcy określonej w formularzu oferty. XIII. Kryteria oceny ofert 1) Oferty ważne złożone w terminie przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu i nie podlegające odrzuceniu będą oceniane (punktowane) według ustalonych przez Zamawiającego kryteriów. - KI Cena ; waga kryterium KI wynosi 80% - KII Franszyzy i udziały własne; waga kryterium KII wynosi 20% 7

8 Numer sprawy: 5N 2) Całkowita liczba punktów - CLP - ocenianej oferty wyniesie: CLP = KI + KII a) Ocenie będą podlegać wszystkie udziały własne i franszyzy w rozważanej ofercie. b) Ocena będzie dokonana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza oferty i formularza cenowego, których wzory stanowią odpowiednio :załącznik 3 do SIWZ i załącznik 1 do oferty. c) W przypadku zastosowania przez Wykonawcę udziałów własnych i/lub franszyz w ujęciu procentowym ich wartość kwotowa dla celów kryterium KII zostanie wyliczona jako iloczyn wartości odpowiedniej sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) i wartości udziału własnego i/lub franszyzy wyrażonej w procentach. d) Brak akceptacji przez Wykonawcę klauzuli obligatoryjnej powoduje odrzucenie oferty e) Wprowadzenie przez Wykonawcę franszyzy lub udziału własnego o wartości wyższej niż wymagana przez Wykonawcę w opisie przedmiotu zamówienia powoduje odrzucenie oferty. 3) Oferta, która otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 4) Liczby punktów w poszczególnych kryteriach obliczane będą według następujących wzorów: Cena najtańszej ważnej oferty KI = x 80% x 100 Cena oferty ocenianej Najniższa suma franszyz i/lub udziałów własnych wśród ważnych ofert KII = x 20% x 100 Suma franszyz i/lub udziałów własnych oferty ocenianej W przypadku gdy suma franszyz i/lub udziałów własnych rozważanej oferty wyniesie 0, oferta uzyska maksymalną liczbę punktów 20. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 2) Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana z Wykonawcą, wybranym na podstawie kryteriów ściśle określonych w SIWZ. 3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 8

9 XV. Warunki umowy 1) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwięcej punktów w wyniku zastosowania kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 2) Projekt umowy zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. 3) Zapisy SIWZ dotyczące przedmiotu zamówienia mają charakter nadrzędny nad zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy. 4) Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. XVI. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, określonych w Ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez Ustawę PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. w Dziale IV, art XVII. Dodatkowe informacje i wymagania Zamawiającego 1) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całą dokumentacją niniejszego postępowania 2) Niniejsze postępowanie jest oznaczone znakiem Numer sprawy: 5N, na który to znak Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni się powoływać 3) Wszelkie informacje zawarte w niniejszej SIWZ zostały zamieszczone wyłącznie w celu przygotowania oferty 4) Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę, wykonania zamówienia lub jakiegokolwiek jego fragmentu podwykonawcom 5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 8) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 9) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 10) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 67, ust.1 pkt. 6 ustawy PZP, przewiduje udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych od zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy. 11) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca bez względu na wynik postępowania. 12) Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego w walutach obcych 13) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnień wątpliwości dotyczących SIWZ. 14) Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy XVIII. Załączniki: Integralną częścią niniejszej SIWZ są poniższe załączniki. 9

10 - Załącznik 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego - Załącznik 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik 3 do SIWZ - Formularz oferty z załącznikami o Załącznik 1 do Oferty - Formularz cenowy o Załącznik 2 do Oferty - Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik 4 do SIWZ - Wzór umowy... Podpis 10

11 Załącznik nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego Lokalizacja: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ obejmuje kompleks budynków i budowli Szpitala przy ul. Lwowskiej 178A w Tarnowie. Zakres działalności obejmuje: lecznictwo zamknięte, lecznictwo otwarte, badania i porady lekarskie, rehabilitacja, badania diagnostyczne, fizykoterapia, badania profilaktyczne, orzecznictwo, konsultacje, stacja krwiodawstwa, działalność profilaktyczna i edukacja zdrowotna W skład szpitala wchodzą następujące oddziały: chemioterapia nowotworów, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, choroby wewnętrzne, kardiologia, nefrologia, neonatologia, neurologia, okulistyka, ortopedia i traumatologia, otolaryngologia, pediatria, położnictwo i ginekologia, psychiatria, rehabilitacja medyczna, urologia, anestezjologia i intensywna terapia, neurochirurgia i neurotraumatologia, Oddział Leczenia Uzależnień i Współuzalznienia, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Ośrodek Dializ, Dział Diagnostyki Obrazowej, Zakład Diagnostyki Medycznej, Pracownia Medycyny Nuklearnej, Zakład Patomorfologii. Poradnie przyszpitalne: alergologia, chemioterapia nowotworów, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, endokrynologia, hematologia, kardiologia, medycyna nuklearna, nefrologia, neonatologia, neurologia, okulistyka, ortopedia i traumatologia, otolaryngologia, patomorfologia, pediatria, położnictwo i ginekologia, psychiatria, radioterapia onkologiczna, urologia, neurochirurgia i neurotraumatologia, poradnia leczenia bólu, poradnia leczenia uzależnień, poradnia laserowa, poradnia leczenia zeza i niedowidzenia, poradnia onkologiczna, poradnia naczyniowa, poradnie dziecięce takie jak: gastroentorologiczna, diabetologiczna, gastrologiczna, neurologiczna, hematologiczna, alergologiczna, kardiologiczna. Szpital planuje rozpocząć działalność w zakresie: Zakład Radioterapii z Oddziałem Radioterapii, Poradnia Psychosomatyczna, Poradnia Rehabilitacyjna. Dodatkowo szpital współpracuje z innymi placówkami medycznymi na terenie Europy. Szpital prowadzi: hotel przyszpitalny, kuchnię, pralnię, parking strzeżony. Liczba łóżek w lecznictwie szpitalnym: 700 Liczba pacjentów przyjętych w ostatnim roku: Ogółem: W lecznictwie zamkniętym: noworodki W poradniach przyszpitalnych lub trybie ambulatoryjnym: w SOR Przewidywana liczba pacjentów w roku bieżącym: Ogółem: wzrost o (10 do 15)% w stosunku do roku 2007 Liczba zatrudnionych osób: Ogółem: na kontraktach, łącznie

12 Numer sprawy: 5N Lekarzy z I stopniem Specjalizacji: 24 Lekarzy z II stopniem Specjalizacji: 119 Specjalistów (tytuł uzyskany w oparciu o art. 16 ustawy o zawodzie lekarza): 34; bez specjalizacji 50 Średniego personelu medycznego: 86 Pracowników administracyjnych: Lekarze: Specjalizacja Specjalizacja Alergologia Ortopedia i traumatologia narządu Neurologia dziecięca Anestezjologia i intensywna terapia Genetyka kliniczna Okulistyka Angiologia Geriatria Onkologia kliniczna 4 Audiologia i foniatria Hematologia Onkologia i hematologia dziecięca Chirurgia dziecięca Immunologia kliniczna Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Chirurgia klatki piersiowej Kardiochirurgia Otorynolaryngologia Chirurgia naczyniowa 1 1 Kardiologia Patomorfologia 1 2 Chirurgia ogólna Kardiologia dziecięca Położnictwo i ginekologia Chirurgia onkologiczna Medycyna ratunk. 1 2 Pediatria 5 3 Chirurgia plastyczna Medycyna paliatywna Psychiatria 2 Chirurgia szczękowo-twarzowa Medycyna pracy Psychiatria dzieci i młodzieży Choroby płuc Medycyna rodzinn. Radioterapia onkologiczna 1 Choroby wewnętrzne 22 9 Medycyna rodzinna Rehabilitacja medyczna 1 1 Choroby zakaźne Medycyna sądowa Reumatologia 1 Dermatologia i wenerologia 1 Medycyna sportowa Seksuologia Diabetologia Medycyna transportu Toksykologia kliniczna Diagnostyka laboratoryjna Mikrobiologia lekarska Transfuzjologia kliniczna Endokrynologia 1 Nefrologia Transplantologia kliniczna Epidemiologia Neonatologia 4 1 Urologia 3 3 Farmakologia kliniczna Neurochirurgia Zdrowie publiczne Neurologia 4 6 Inna (jaka) Radiodiagnostyka Szpital korzysta z usług podwykonawców w zakresie: Radioterapia 5 1 Rodzaj usługi Podwykonawca Badanie rezonansem magnetycznym Badanie rezonansem magnetycznym Badanie EMG Densytometria Spirometriia Transport Chorych Badania Histopatologiczne Badania Histopatologiczne Specjalistyczny Szpital im. Szczeklika Tarnów N ZOZ Asklepios Sp. z o.o. Zabrze Centrum Neurologii Klinicznej Kraków Zespół Przychodni Specjalistycznych Tarnów Zespół Przychodni Specjalistycznych Tarnów Kolumna Transportu Sanitarnego Tarnów UJ Collegium Medium Kraków Centrum Onkologii Gliwice 12

13 Badania laboratoryjne przeciw gruźlicy Badania RTG przewód pokarmowy Specjalistyczny Szpital im. Szczeklika Tarnów Specjalistyczny Szpital im. Szczeklika Tarnów Badania na przeciwciała Badania płynu rdzeniowo mózgowego Badania labolatoryjne Badania labolatoryjne Badania labolatoryjne Tomograf komputerowy Tomograf komputerowy Badania labolatoryjne Fundacja dla Wydziału Lekarskiego Diagnostyka Hematologiczna Kraków Szpital Uniwersytecki Kraków Sanepid Tarnów Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Kraków Diagnostyka Sp. z o.o. Kraków Szpital Wojewódzki Tarnobrzeg Radiologia Rzeszów Regionalne Centrum Krwiodawstwa Kraków OIOM (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej): Szpital posiada OIOM. Na oddziale IMO znajduje się 9 łóżek. Oddział ginekologiczno-położniczy Szpital posiada oddziału ginekologiczno-położniczego. Na oddziale jest 60 łóżek, liczba porodów przyjętych w ostatnim roku wynosi Oddziała posiada 15 inkubatorów, Oddział ponad to zapewnia specjalistyczną opiekę neonatologiczną (posiada respirator dziecięcy). Oddział posiada salę operacyjną do wykonywania cięcia cesarskiego w przypadku prowadzenia porodu, a także oddział ma zapewniony 24 godzinny dyżur anestezjologiczny. Zabiegi chirurgiczne: Apteka Liczba zabiegów chirurgicznych: - Zabiegi chirurgiczne: Zabiegi ginekologiczno położnicze: 754 Na terenie Szpitala nie są przeprowadzane zabiegi w zakresie chirurgii plastycznej oraz transplantacyjnej. Szpital posiada aptekę szpitalną. W aptece są wykonywane leki recepturowe na zlecenia szpitala. Eksperymentalne metody leczenia i rehabilitacji, testy kliniczne Szpital nie prowadzi eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji, jak również nie prowadzi testów klinicznych Substancje niebezpieczne Odczynniki, stężony podchloryn, xylen, metanol, Olej opałowy, olej napędowy, jod 131, kapsułki po 1,2 MBQ, generator technetu TC-99, tlenek etylenu, kwas octowy, etanol, formaldehyd, formalina 40% do dezynfekcji w centralnej sterylizacji znajduje się Sekumatic PR- proszek myjąco dezynfekujący, Sekumatic FR płyn, Sekumatic SD płyn dezynfekujący, Sekumatic SM2 płyn neutralizujący, odkamieniacz Neodishel BU. 13

14 Numer sprawy: 5N Liczba stwierdzonych zakażeń wirusem w okresie ostatnich 4 lat: HAV-0, HBV 2004 rok- 2 przypadki, 2005 rok- 1, HCV 2005 rok 1 przypadek, Gronkowiec złocisty (MRSA) 2004 rok- 14 przypadków, 2005 rok- 9 przypadków, 2006 rok 16 przypadków, 2007 rok - 20 przypadków Charakterystyka zabezpieczeń: Przed szkodami z polisy ogniowej, kradzieżowej i elektronicznej Obiekty Szpitala są wyposażone w następujące urządzenia ppoż.: - Wewnętrzny monitoring pożarowy - Alarm transmitowany do Straży Pożarnej Szpital wyposażony jest w 236 gaśnic oraz 15 agregatów (gaśnice zarówno proszkowe, jak i CO2 oraz agregaty gaśnicze). Na terenie Szpitala znajduje się 17 hydrantów zewnętrznych oraz 81 wewnętrznych.. Wewnętrzny monitoring pożarowy, alarm transmitowany do straży pożarnej. Obiekty Szpitala są dozorowane 24 h przez 2 osoby na zmianie, są to pracownicy Szpitala. Użytkowany jest alarm z transmisją informacji do firmy Karabela Małopolska, umowny czas przybycia brygady 4 minuty. Dodatkowo oświetlenie całej posesji, oświetlenie całej posesji. Zabezpieczenie okien na parterze częściowo krata, zabezpieczenie drzwi zewnętrznych zamykane po godzinie 22 na zamki. Przed szkodami z polisy OC Szpital legitymuje się certyfikatem ISO Szpital stosuje instrukcję nr 35/61 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia w sprawie regulaminów szpitalnych. (zgodny z ustawą MZIOP wraz z późniejszymi zmianami) Szpital posiada regulamin działania oraz procedurę bezpiecznego usuwania odpadów. Szpital posiada potwierdzony pisemnie i wdrożony Program Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, który uwzględnia m.in. następujące zagadnienia: - Konsultacje i doradztwo w zakresie metodyki i kontroli zakażeń. - Zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu zakażeń oraz działanie interwencyjne w sytuacji wzrostu ich rejestracji. - Działalność szkoleniowa dla personelu medycznego upowszechniająca współczesna wiedze z zakresu problematyki zakażeń szpitalnych - Bieżące i okresowe analizy zakażeń szpitalnych. - Nadzorowanie i monitorowanie stanu sanitarno - epidemiologicznego szpitalu we wszystkich działach i pomieszczeniach szpitalnych, a w szczególności w pomieszczeniach związanych z pobytem pacjenta. Koordynowanie wypracowania standardów organizacyjnych dotyczących systemu pracy w szpitalu, a szczególnie: o metody i techniki pracy personelu o system transportu wewnętrznego o sposobów zbierania, gromadzenia i utylizacji odpadów o procesów dezynfekcji i sterylizacji o procesów dezynsekcji i deratyzacji o procedury higieniczne. - Nadzorowanie sposobu przechowywania sterylnego sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej. - Uczestnictwo w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym, oraz systemie izolacji pacjentów, którzy stwarzają ryzyko zakażeń dla innych. - Określenie czynników ryzyka zakażeń wśród pacjentów i personelu. - Współpraca z komórkami szpitala odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia personelu: - współpraca z lekarzem zakładowym (badania okresowe, szczepienia ochronne personelu W.Z.W.) - Współpraca z inspektorem BHP z zakresu przestrzegania w szpitalu pracy przepisów BHP. Szpital posiada stale działający Zespół d.s. monitorowania i kontroli zakażeń szpitalnych nadzorujący przestrzeganie Programu Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych. 14

15 Numer sprawy: 5N Szpital prowadzi rejestrację zakażeń szpitalnych uwzględniającą określenie źródeł zakażenia, dróg przenoszenia infekcji wewnątrzszpitalnych, profil flory bakteryjnej, postać kliniczną zakażenia: W ostatnim czasie podjęto następujące działania: dezynfekcja QP-005/E, postępowanie ze sprzętem medycznym, QP- 007/E, ekspozycyjnej QP-004/E. Szpital posiada własną pracownię mikrobiologiczną i zatrudnia mikrobiologa Szpital posiada Centralną Sterylizację i sterylizację zleca podwykonawcom. Sterylizacja przeprowadzana jest przy użyciu pary wodnej w nadciśnieniu, tlenku etylenu, formaldehydu. Sterylizacja termiczna odpadów epidemiologicznie niebezpiecznych: powierzone wykonanie sterylizacji niezależnym wykonawcom. Rozmieszczenie poszczególnych oddziałów i bloków nie powoduje przecinania się dróg czystych i brudnych. Między oddziałami i blokami czystymi i brudnymi panuje ruch jednokierunkowy. Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych spełniają określone wymagania zdrowotne. Świadczenia zdrowotne wykonywane są wyłączenie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Wolontariusz i studenci udzielają świadczeń zdrowotnych wyłączenie pod nadzorem. Procedura przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. 1. Osoby w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Szpitala przyjmują odpowiednio wg. Właściwości: - Dyrektor Szpitala, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Ordynatorzy Oddziałów lub ich Z-cy, Kierownicy komórek medycznych i niemedycznych lub ich Z-cy w godzinach wyznaczonych - Za podanie do publicznej wiadomości informacji o czasie przyjmowania skarg i wniosków przez osoby wymienione w pkt. 1 jest odpowiedzialny Dział Organizacji i Nadzoru. 2. Podczas nieobecności Dyrektora Szpitala, Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa skargi i wnioski przyjmuje Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru, a jeżeli skarga dotyczy procedur medycznych lekarz zastępujący Dyrektora ds. Lecznictwa. 3. Obsługę kancelaryjną przyjmowania skarg i wniosków prowadzi Dział Organizacji i Nadzoru. 4. Skargi wpływające do Szpitala na piśmie Kancelaria Ogólna przesyła do Dyrektora Szpitala. 5. Dyrektor Szpitala po zapoznaniu się z nią przesyła skargę do Dyrektora ds. Lecznictwa jeżeli dotyczy ona spraw medycznych, a w dalszej kolejności do Działu Organizacji i Nadzoru w celu wdrożenia procedury załatwienia skargi lub bezpośrednio do Działu Organizacji i Nadzoru. 6. Dział organizacji i Nadzoru wdraża postępowanie wyjaśniające wzywając na piśmie osoby, których skarga dotyczy do złożenia wyczerpujących wyjaśnień. 7. Po zebraniu materiału wyjaśniającego Dział Organizacji i Nadzoru przygotuje odpowiedź. 8. Odpowiedź na skargę podpisuje Dyrektor Szpitala, a jeżeli skarga dotyczy spraw medycznych Dyrektor ds. Lecznictwa. 9. Podczas rozpatrywania skargi Szpital ma prawo zasięgać opinii specjalistów z zakresu, którego dotyczy skarga. 10. Skargi należy rozpatrywać i informacji udzielać bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 11. Jeśli występuje opóźnienie w rozpatrzeniu skargi, o przedłużenie terminu należy poinformować osobę składającą skargę. 12. Skargi przyjmowane przez Ordynatorów lub Kierowników komórek organizacyjnych adresaci winni zarejestrować w Dziale Organizacji i Nadzoru jak również poinformować Dział o sposobie jej załatwienia przez przekazanie kopii odpowiedzi, która powinna być podpisana przez Dyrektora Szpitala lub Dyrektora ds. Lecznictwa. 13. Oddziały Szpitalne i komórki organizacyjne prowadzą Książki Skarg i Wniosków. Księgi te musze być dostępne w każdym czasie dla osób zainteresowanych złożeniem skargi lub wniosku. 14. Dział Organizacji i Nadzoru pracownik, któremu w zakresie czynności przypisano rozpatrywanie skarg i wniosków jest zobowiązany raz na kwartał przeprowadzić kontrolę przyjmowania i rozpatrywania skarg i 15

16 Numer sprawy: 5N wniosków przez Oddziały szpitalne i komórki organizacyjne, a fakt kontroli odnotować w prowadzonych przez te komórki księgach skarg i wniosków. Nieprawidłowości należy zgłaszać do Ordynatora oddziału lub kierownika komórki organizacyjnej. 15. Radca prawny Szpitala jest zobowiązany do udzielania pomocy przy właściwym załatwianiu skarg i wniosków. 16. Raz w roku Dział Organizacji i Nadzoru sporządza analizę skarg i wniosków oraz przedstawia Radzie Społecznej Szpitala. 17. Wnioski wypływające z analizy skarg i wniosków wdraża się do wykonania w celu poprawy funkcjonowania organizacji Szpitala Procedury stosowane przez Szpital: QP-007-E Procedura postępowania z narzędziami wielokrotnego użytku QP-018-E Instrukcja postępowania ze sprzętem sterylnym QP-011-E Algorytm postępowania z maseczką wielokrotnego użytku QP-012-E Algorytm postępowania z workiem Ambu QP-013-E Algorytm postępowania z laryngoskopem QA-024-E Algorytm postępowania ze sprzętem do tlenoterapii QA-025-E Algorytm przygotowania bronchoskopu QP-008-P Procedura higieny rąk QA-015-E Algorytm prawidłowego zdejmowania rękawic QA-016-E Algorytm higienicznego mycia rąk QA-017 E Algorytm chirurgicznego mycia rąk QP-009-E Procedura postępowania z endoskopem QI-005-E Instrukcja postępowania z endoskopami giętkimi QI-006-E Instrukcja postępowania z bronchoskopem QI-007-E Instrukcja postępowania z uretrorenoskopem QI-008 E Instrukcja postępowania z nefroskopem QI-009 E Instrukcja postępowania z litotryptorem QI-010 E Instrukcja postępowania z resektoskopem QI-011 E Instrukcja postępowania z cystoskopem QI-012 E Instrukcja postępowania z optykami QP-010 E Procedura nadzoru nad szczepami wieloopornymi QP-011 E Procedura izolacji pacjentów QP-012 E procedura postępowania w ognisku epidemicznym QP-013 E procedura postępowania w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa choroby zakaźnej QP-014 E Procedura antybiotykowej profilaktyki okołooperacyjnych QP-015 E Procedura postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego wywołanych przez Neisseria meningittidis i inne drobnoustroje QP-001-E Procedura postępowania z odpadami QP-001 E Instrukcja transportowania odpadów QP-002 E Instrukcja transportowania bielizny QI-001-E Instrukcja postępowania z niebezpiecznymi odpadami medycznymi QA-002 E Algorytm postępowania z ostrymi niebezpiecznymi odpadami medycznymi QA-003 E Algorytm postępowania z uszkodzonymi pojemnikami na odpady medyczne QA-004 E Algorytm postępowania z plamami krwi QA-005 Algorytm postępowania z rozbitymi termometrami rtęciowymi 16

17 Numer sprawy: 5N Qa-006 E Algorytm postępowania z potencjalnie zakażonymi odpadami analitycznymi QP-002-E Procedura monitorowania zakażeń szpitalnych QP-003-E Procedura utrzymania w czystości komórek organizacyjnych szpitala QI-003 E Instrukcja sprzątania pracowni mikrobiologicznej QI-004 E Instrukcja sprzątania laboratorium analitycznego QI-013 E Instrukcja sprzątania Pralni QI-014 E Instrukcja sprzątania Kuchni QI-015 E Instrukcja sprzątania Bloku Operacyjnego QI-016 E Instrukcja sprzątania zakładu Patomorfologii QI-019 E Instrukcja sprzątania Kuchni Mlecznej QI-020 E instrukcja sprzątania Pracowni USG QI-021 E Instrukcja sprzątania Centralnej Sterylizatornii QI-022 E Instrukcja postępowania z brudną bielizną QA-010 E Algorytm mycia i dezynfekcji wanny do hydromasażu QA-020 E Instrukcja mycia i dezynfekcji zabawek QA-021 E Instrukcja mycia i dezynfekcji zabawek używanych w wodzie QP-004 E Procedura postępowania poekspozycyjnego QA-018 E Algorytm wykonywania badań poekspozycyjnych QA-019 E Algorytm wykonywania badań w obserwacji poekspozycyjnej QA-022 E Algorytm wykonywania badań diagnostycznych źródło ekspozycji nieznane QA-023 E Algorytm wykonywania badań diagnostycznych źródło ekspozycji znane QP 005 E procedura stosowania środków dezynfekcyjnych QP-006 E Procedura zakładania i pielęgnacji obwodowych linii naczyniowych QI-008 E Algorytm postępowania przy kaniulacji naczyń obwodowych Procedury stosowane przez szpital związane z przyjęciem pacjenta: W 2006 r. wdrożono procedury przyjęcia pacjenta na następujące oddziały: Oddział Rehabilitacji QP-007/P Oddział Kardiologii QP-014/P Oddział Chemioterapii QP-040/P Oddział Ortopedyczno-Urazowy - QP-043/P Ośrodek Leczenia Uzależnienia i współuzależnienia - QP 039/P Oddział Noworodków - QP-018/P Oddział Dziecięcy (także w trybie nagłym) QP-027/P SOR Przyjęcie dziecka do szpitala w trybie nagłym - QI 035/P SOR Przyjęcie dziecka do szpitala w trybie planowanym - QI 064/P Procedura udzielania świadczeń w SOR QP 005/O Dalsze procedury stosowane prze Szpital: Procedura Audit wewnętrzny QP Procedura Nadzór nad wyrobem niezgodnym QP Procedura dotyczy identyfikacji zdarzeń niepożądanych w zakresie świadczenia usług medycznych Procedura Działania korygujące/ działania zapobiegawcze QP 8.5.2/ Procedura rozpatrywania skarg i wniosków QP 003/O Instrukcja postępowania w przypadku stwierdzenia kradzieży QP 005/O 17

18 Numer sprawy: 5N Procedura udostępniania indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej pacjentów QP 004/O Ponadto Szpital posiada Certyfikat Systemu Zarządzania jakością ISO 9001:2000 certyfikat nr AQ-POL-RvA wydany w dniu przez Det Norske Veritas Certyfication B.V. Obowiązuje do r. Szkodowość (ostatnie 5 lat) Szkody z polis majątkowych: Rok wystąpienia szkody Krótki opis szkody np. pożar, zalanie itp Rok i kwota wypłaconego Rok Kwota wypłaconego wypłaty odszkodowania 2003 przepięcie 2003 odmowa 2004 Uszkodzenie bramy szpitala przez karetkę 2004 odmowa 2004 Uszkodzenie samochodu mieszkańca hotelu przez zamykającą się bramę wjazdową 2004 brak danych 2005 Uszkodzenie bramy szpitala przez samochód (z polisy sprawcy 2006 Szkoda w mieniu SOR , Szkoda samochodowa Reno Kango RNA TN , Krzdzież gotówki z dewastacją na kuchni , Wybita szyba w oknie Oddz. Neurologii , Uszkodzenie głowicy USG , Kradzież wężów i prądownic , Rozbita szyba SOR , Rozbita szyba - dializy 2007 W toku 2008 Uszkodzony Kardiomonitor 2008 W toku Szkody z polisy OC: Rok wniesienia roszczenia Rok powstania szkody Przyczyna szkody Bład w sztuce Błąd w sztuce HBV Zakażenie gronkowcem Wysokość roszczenia zł zł renta zł zł renta zł zł renta zł zł renta Rok i wysokość wypłaconego odszkodowania przez Ubezpieczającego lub ubezpieczyciela i stan sprawy (zakończona/w toku/oddalenie roszczenia) Rok wypłacenia Odszkodowania lub stan sprawy 2005 ugoda 2003 oddalenie ugoda 2003 Kwota wypłaconego odszkodowania ,23 zł zł 0 zł zł Bład w sztuce Bład w sztuce Bład w sztuce Błąd w sztuce Błąd w sztuce Błąd w sztuce HBV zł zł zł renta zł zł renta zł zł renta zł zł Oddalone Oddalone Oddalone Oddalone Cofnięcie pozwu Zasądzone Oddalone 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł ,00zł 0 zł 18

19 Błąd w sztuce Błąd w sztuce Błąd w sztuce Zakażenie HCV Naruszenie dóbr osobistych zł zł renta zł zł renta zł zł zł renta zł Oddalone Oddalone Oddalone Zasądzone Oddalone 0 zł 0 zł 0 zł ,00zł 0 zł Zakażenie gronkowcem Błąd w sztuce Błąd w sztuce lekarskiej zł zł renta zł Brak danych Zasadzone Zasadzone Zasadzone zł renta zł zł zł Błąd w sztuce Błąd w sztuce zł zł W toku W toku 0 zł 0 zł 19

20 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, w następującym zakresie: 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 4. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 5. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji 6. Ubezpieczenia komunikacyjne Wszystkie warunki ubezpieczenia określone w Załączniku nr 2 do SIWZ są obligatoryjne, chyba że wyraźnie określono, że są to klauzule fakultatywne. - Oferta musi spełniać warunki obligatoryjne brak akceptacji lub zmiana treści warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty. - Oferta nie może zawierać dodatkowych wyłączeń, nie wymienionych w niniejszej SIWZ. W ubezpieczeniach, w których Zamawiający wskazuje franszyzę, nie dopuszcza się wprowadzania wyższej wartości franszyzy i/lub udziału własnego. - Klauzule fakultatywne dla poszczególnych ryzyk, które Wykonawca może zaakceptować lub nie, są wyraźnie sprecyzowane przez Zamawiającego w treści niniejszej SIWZ. Brak akceptacji lub zmiana treści klauzuli fakultatywnej nie spowoduje odrzucenia oferty. - W przypadku kiedy Wykonawca powołuje się na równoważne warunki ubezpieczenia i klauzule, to powinien dołączyć ich pełną treść. 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1a. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. (Dz. U. Nr 3 z dnia r., poz. 10). Suma gwarancyjna: Euro na jedno i Euro na wszystkie zdarzenia 1b. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Przedmiot i zakres ubezpieczenia - Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody na osobie (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć osób poszkodowanych) lub rzeczy (utrata, 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin tel. (91) 48-00-700 fax. (91) 48-00-705 NIP 852-000-67-57 REGON 000288886

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin tel. (91) 48-00-700 fax. (91) 48-00-705 NIP 852-000-67-57 REGON 000288886 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin tel. (91) 48-00-700 fax. (91) 48-00-705 NIP 852-000-67-57 REGON 000288886 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 01/06/U/2012

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Zamawiającego

Charakterystyka Zamawiającego Lokalizacja: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, znak sprawy: PN-02/USOR_ZAKOP/2014 Charakterystyka Zamawiającego Załącznik nr 1 do SIWZ Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 200 000 euro, na zasadach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURS OFERT NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O. W RYKACH O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTO SIERPC i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego numer sprawy: 45/ZP/2012 na:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego numer sprawy: 45/ZP/2012 na: ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 92 213 Łódź, ul. Pomorska 251 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 39 F 005-01 Wrocław, dnia 04.12.2008.r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: 1/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: 1/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: 1/2015 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA BARTOSZYCE i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/57/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na globalne ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/ 370/68/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na GLOBALNE UBEZPIECZENIE ZAKŁADU

Bardziej szczegółowo

III. Opis przedmiotu zamówienia:

III. Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - którego wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty 206 tys. euro prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo