DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW"

Transkrypt

1 VI/KA/ /2013 Poznań r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, grupowe ubezpieczenie NNW i KL podczas zagranicznych podróży służbowych pracowników UEP, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej UEP, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do UEP oraz grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów UEP ZP/053/13 wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada: Pytanie 1. <<Możliwość doprecyzowania definicji katastrofy budowlanej zgodnie z poniższym: Przez katastrofę budowlaną rozumiemy niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopu. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje: - katastrofy budowlanej w obiektach będących w budowie, przeznaczonych do rozbiórki lub będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji a także w mieniu tam zgromadzonym, - katastrofy budowlanej, która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu, - uszkodzeń powstałych w maszynach, urządzeniach i instalacjach zamontowanych w ubezpieczonych obiektach budowlanych.>> Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w proponowanym zakresie. Pytanie 2. <<Możliwość doprecyzowania definicji uderzenia pojazdu: Nie dotyczy pojazdów których właścicielem jest Ubezpieczający / Ubezpieczony.>> Pytanie 3. <<Możliwość doprecyzowania ubezpieczenia szyb od stłuczenia (kwestia dodatkowo punktowana):

2 Ubezpieczyciel nie odpowiada za pośrednie i bezpośrednie konsekwencje następujących zdarzeń: a) wymiana lub wymontowywanie ubezpieczonego przedmiotu w czasie prac konserwatorskich, naprawczych lub w czasie jego przewozu; b) wadliwy montaż lub niewłaściwa technologia wykonawstwa; c) zadrapanie, porysowanie, poplamienie bądź zmiana barwy lub odpryśnięcie kawałków powierzchni ubezpieczonych przedmiotów>> Pytanie 4. <<Możliwość doprecyzowania Klauzuli Leeway Klauzula ma zastosowanie wyłącznie do mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych wg wartości odtworzeniowej nowej.>> Pytanie 5. <<Możliwość doprecyzowania Klauzuli przemieszczania mienia Pod warunkiem iż zmiana lokalizacji danego środka będzie potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym dokumentem wewnętrznym.>> Pytanie 6. <<Możliwość wydłużenia przewidzianego terminu oględzin po szkodzie do 3 dni roboczych. >> Wyrażamy zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany. W sekcji B, Klauzule dodatkowe obligatoryjne, Klauzula nr 10 o brzmieniu: W procedurze likwidacji szkód Zakład Ubezpieczeń zobowiązuje się do dokonania oględzin w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o szkodzie od Ubezpieczającego. przyjmuje brzmienie: W procedurze likwidacji szkód Zakład Ubezpieczeń zobowiązuje się do dokonania oględzin w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o szkodzie od Ubezpieczającego. Pytanie 7. <<Możliwość doprecyzowania iż Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia po szkodzie dotyczy mienia ubezpieczonego według sumy stałych, nie dotyczy limitów oraz sum ubezpieczenia określonych w systemie na pierwsze ryzyko.>>

3 Pytanie 8. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz przeciwpożarowych Wnioskujemy o odniesienie się do kwestii spełnienia zabezpieczeń przeciwpożarowych iż we wszystkich obiektach są one zgodne ze stosownymi przepisami prawnymi (Prawo budowlane i Ustawa o ochronie przeciwpożarowe wraz z aktami wykonawczymi) oraz norm odniesienia właściwych dla danego typu instalacji służącej ochronie ppoż. Jeżeli wybrane obiekty nie spełniają stosownych wymogów wnioskujemy o wskazanie tych lokalizacji z informacją o zakresie odstępstw i terminie planowanej ich realizacji. Wnioskujemy o dokładny opis zabezpieczeń dla lokalizacji wyłączonych z eksploatacji.>> Chodzi o to że w altum były zastrzeżenia co do zabezpieczeń pożarowych. I czy wytyczne zostały zrealizowane. Zamawiający oświadcza, że w celu dostosowania obiektów do aktualnych przepisów p.poż zostały opracowane ekspertyzy: 1) Dla budynku Collegium Altum przy ul. Powstańców Wlkp. 16 ekspertyza nr WZ-5595/268/2011 2) Dla budynku Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przy ul. Taczaka 9 ekspertyza nr WZ-5595/191/2011 Ekspertyzy zostały zatwierdzone przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej a wytyczne w nich zawarte nie posiadają terminów wykonawczych. Są one jednak sukcesywne realizowane w zależności od wysokości środków zgromadzonych przez UEP na te właśnie cele w danym roku kalendarzowym. Z uwagi na znaczny poziom kosztów zakłada się zakończenie w/w prac na lata Obiektem wyłączonym z eksploatacji jest obiekt w Suchym Lesie przy ul. Klonowej 2/4. Jest on obiektem dozorowanym. Zamawiający posiada umowę na dozór nieruchomości. Objęty jest również monitoringiem kamer wewnętrznych i zewnętrznych. Obiekt jest obiektem pustym, w którym nie znajduje się żadne wyposażenie. Obiekt ten jest przeznaczony do sprzedaży. Pytanie 9. <<Możliwość zawężenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej dla lokalizacji wyłącznych z eksploatacji do Flexy. Wnioskujemy o podział sumy ubezpieczenia dla tej lokalizacji na poszczególne pozycje oraz wskazanie adresu lokalizacji. Pytanie 10. <<Możliwość doprecyzowania postanowień Klauzuli stempla bankowego Pod warunkiem iż na rachunku Ubezpieczającego (z którego dokonywany jest przelew) znajduje się wystarczająca ilość środków w dniu dokonania przelewu.>>

4 Pytanie 11. <<Możliwość zmniejszenia limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia do 10 mln PLN na jedno i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie konieczności raportowania w odstępach kwartalnych.>> Pytanie 12. <<Wnioskujemy o doprecyzowanie zapotrzebowania na klauzulę udzielenia automatycznej ochrony dla nienazwanego mienia oraz rozważenie możliwości zmniejszenia limitu do wymiaru ,00 złotych na jedno oraz ,00 złotych na wszystkie ubezpieczenia (limit łączny dla PD oraz EEI). Zamawiający wyjaśnia, że w Siwz nie wnioskuje o przyjęcie Klauzuli udzielenia automatycznej ochrony dla nienazwanego mienia. Pytanie 13. <<Wnioskujemy o doprecyzowanie postanowień klauzuli prac remontowo budowlanych: Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o wypadki ubezpieczeniowe powstałe w związku z prowadzonymi w miejscu ubezpieczenia przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie drobnymi pracami budowlano montażowymi, o ile: Jednostkowa wartość prac nie przekracza ,- PLN Prace nie wiążą się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub częściowego lub całkowitego usunięcia poszycia dachu. W przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. Pytanie 14. <<Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla klauzuli rzeczoznawców: 10% wartości szkody, nie więcej niż ,00 PLN.>> Pytanie 15. <<Wnioskujemy o możliwość wprowadzenia klauzuli strajków, zamieszek i rozruchów społecznych w treści jak niż (zamiast klauzuli ujętej w SIWZ): Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych

5 Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów Umowy, ustala się, że Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej za szkody w mieniu będące bezpośrednim następstwem strajków, rozruchów lub zamieszek społecznych. 1. Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się: - działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w pkt. 3 niniejszej klauzuli; - działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń; - umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi; - działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające powyżej wymienionym czynnościom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich czynności. 2. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody: - wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności; - powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę; - szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli. 3. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem: - działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady, - aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych, - wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2, 4. Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia wynosi: ,00 zł. Jako jedno zdarzenie należy traktować wszystkie szkody powstałe w nieprzerwanym okresie 168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej Klauzuli.>> Pytanie 16. <<Wnioskujemy o ograniczenie odpowiedzialności w klauzuli zalania na skutek nieszczelności w dachach, rynnach, szczelinach na złączach i uszkodzeniach stolarki okiennej do wysokości: ,00 PLN na jedno i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.>>

6 Pytanie 17. <<Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i szkód mechanicznych wnioskujemy o możliwości doprecyzowania, iż Ubezpieczającemu przysługuje odszkodowanie, jeżeli szkoda w ubezpieczonych maszynach i urządzeniach powstała w wyniku ryzyka działającego na to mienie od wewnątrz. W odniesieniu do maszyn i urządzeń, o których mowa w klauzuli wymagane jest aby były zainstalowane w miejscu przeznaczenia oraz by wszystkie testy oraz próby wymagane stosownymi przepisami prawnymi i/lub zaleceniami producenta zostały zakończone z wynikiem pozytywnym, a fakt ten został pisemnie potwierdzony przez uprawnione osoby. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód elektrycznych powstałych w generatorach energii elektrycznej i transformatorach o mocy powyżej 1000 kva oraz w silnikach o mocy powyżej 1000 kw. W odniesieniu do ryzyka transportu maszyn na terenie RP wnioskujemy o możliwość zastosowania klauzuli poniższej treści: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciele obejmują ochroną ubezpieczeniową mienie stanowiące własność Ubezpieczającego bądź będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego od szkód powstałych w tym mieniu podczas transportu. 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w okresie ubezpieczenia wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczającego zdarzeń, z wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych w pkt. 4-6 poniżej. 2. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu i kradzieży z włamaniem Ubezpieczyciele ponoszą odpowiedzialność tylko wówczas gdy środek transportujący mienie był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej lub całodobowo dozorowanym. 3. Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. 4. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: a) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia pojazdu ponad dopuszczalna ładowność; b) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe; c) powstałe wskutek nieprzystosowania danego pojazdu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia; d) powstałe wskutek wady ukrytej lub naturalnej właściwości przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości oraz zwykłego zużycia przewożonego mienia; e) złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do przewozu mienia objętego ubezpieczeniem, z zastrzeżeniem, że w przypadku dokonywania przewozu transportem obcym wyłączenie ma zastosowanie, jeżeli Ubezpieczający o takim złym stanie technicznym lub niezdatności wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć; f) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej pojazdem lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami - w przypadku przewozu mienia transportem własnym; g) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji); h) zaginięcia oraz kradzieży zwykłej przez którą rozumie się kradzież bez śladów włamania; i) powstałe wskutek opóźnienia w dostawie; j) wyłączone z ochrony na podstawie ogólnych oraz specjalnych wyłączeń określonych w Umowie ubezpieczenia.

7 k) Utrata zysku spowodowana przerwą w działalności powstałą w konsekwencji szkód w mieniu podczas transportu nie jest objęta ochroną. 5. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu: a) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki, b) wartości pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły c) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym d) zwierząt żywych, e) dokumentów, f) przesyłek pocztowych, g) bagażu osobistego, h) urządzeń lub pojazdów pchanych lub holowanych przez inne pojazdy, i) urządzeń lub pojazdów podczas poruszania się o własnym napędzie. 6. Limit odpowiedzialności: ,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 7. Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody, niemniej niż 1.000,00 złotych w każdej szkodzie. Pytanie 18. <<Wnioskujemy o możliwość obniżenia limitu dla Klauzuli przerw w dostawie energii elektrycznej do wysokości ,00 złotych na jedno i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.>> Pytanie 19. <<Wnioskujemy o możliwość obniżenia limitu dla klauzuli poszukiwania miejsca wycieku do poziomu ,00 złotych na jedno i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.>> Pytanie 20. <<Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i szkód mechanicznych, Klauzula strajków, zamieszek i rozruchów treści klauzul identyczne zarówno w części obligatoryjnej jak i fakultatywnej prośba o weryfikację.>> Odpowiedź Zamawiający informuje, że zmianie ulega Siwz. Z listy klauzul obligatoryjnych ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Sekcja B, Pakiet II, Dział I pkt. 4 wykreśla się klauzule 4.19, 4.22 i Jednocześnie przedmiotowe klauzule stanową klauzule fakultatywne punktowane dodatkowo.

8 Pytanie 21. <<Fakultatywna klauzula kradzieży zwykłej w jej treści brak limitu wnioskujemy o doprecyzowanie czy taka była intencja Zamawiającego.>> Zmianie ulega treść siwz. W sekcji B, Pakiet II, treść klauzuli nr 42 o brzmieniu: Przywłaszczenie mienia należącego do ubezpieczającego potwierdzona zeznaniami świadków a sprawca nie pozostawił śladów włamania na drzwiach i otworach okiennych. przyjmuje brzmienie: Przywłaszczenie mienia należącego do ubezpieczającego potwierdzona zeznaniami świadków a sprawca nie pozostawił śladów włamania na drzwiach i otworach okiennych. Limit odpowiedzialności 5 000,00 PLN na jedno i ,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dopuszczalne techniczne środki ograniczenia odpowiedzialności: Franszyza redukcyjna 500,00 PLN; Pytanie 22. <<Zagrożenie powodziowe dla którejkolwiek lokalizacji ujętej w załączniku do SIWZ czy wystąpiła powódź od 1997 roku włącznie, odległość od najbliższego cieku wodnego lub zbiornika dla lokalizacji gdzie zagrożenie to występuje.>> Zamawiający informuje, że od 1997 roku w żadnej lokalizacji Zamawiającego nie wystąpiła powódź. Jednocześnie wyjaśniamy, że wszystkie lokalizacje, w których prowadzona jest działalność ujęte zostały w SIWZ. Wg naszej opinii żadna z lokalizacji nie jest narażona na powódź. W pobliżu żadnej z lokalizacji nie występują wylewające zbiorniki oraz cieki wodne. Pytanie 23. <<Obiekty wynajmowane przez Zmawiającego wnioskujemy o wskazanie rodzaju działalności wykonywanej w tych lokalizacjach oraz informację na temat rodzaju składowanego mienia.>> UEP korzysta przede wszystkim z mienia będącego w jego posiadaniu. Sporadycznie zdarzają się sytuacje powodujące konieczność najmu powierzchni dydaktycznych w obrębie miasta lub innej miejscowości np.: w przypadku zajęć prowadzonych w ramach zamiejscowych studiów podyplomowych. PROREKTOR ds. Strategii i Rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-327-2343/2013 Poznań 26.07.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r.

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014 ODPOWIEDZI NR 5 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI.

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Tekst jednolity z 11.09.2014r. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.09.2015R. 31.08.2016R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 Sekcja I Sekcja II SEKCJA II A SEKCJA II B Sekcja III POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 1 ZAŁĄCZNIK NR 2a do SIWZ WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYTSKICH RYZYK 3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia DZIAŁ II. Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 15 listopada 2013 r. D.ZP-2820/9/13 WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot ubezpieczenia

1. Przedmiot ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 7A CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O.

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. 2014/2016 1. Pytanie Wykonawcy Zadanie 1 Zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, zwane dalej owu, mają

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

III. Opis przedmiotu zamówienia:

III. Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie Strona 1 z 22 Wrocław, 23.08.2011 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Zawierciu ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo