OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ - ALFA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ - ALFA. www.ptu.pl"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ - ALFA

2 Spis treści OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ - ALFA DZIAŁ I 7 1. Postanowienia wstępne 7 2. Definicje 7 3. Przedmiot ubezpieczenia Akcja ratownicza i inne koszty Ogólne wyłączenia odpowiedzialności Zawarcie umowy ubezpieczenia Rozwiązanie umowy ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek Początek i koniec odpowiedzialności PTU S.A Zbycie przedmiotu ubezpieczenia Suma ubezpieczenia ( suma gwarancyjna ) Zapłata, zmiana oraz zwrot składki ubezpieczeniowej Wysokość składki ubezpieczeniowej System zniżek i zwyżek Obowiązki umowne PTU S.A Obowiązki umowne Ubezpieczającego Obowiązki Ubezpieczającego po zajściu wypadku Skutki naruszenia obowiązków Postępowanie wyjaśniające Wypłata odszkodowania Regres ubezpieczeniowy 30 DZIAŁ II 30 Minimalny poziom zabezpieczenia mienia 30 DZIAŁ III Ubezpieczenie budynku mieszkalnego, mieszkania, budowli oraz budynku gospodarczego Ubezpieczenie stałych elementów wnętrz Ubezpieczenie szyb budynku mieszkalnego lub mieszkania Ubezpieczenie ruchomości domowych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Ubezpieczenie assistance Ubezpieczenie nagrobków Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 56 3

3 DZIAŁ IV Postanowienia końcowe Wejście OWU w życie 63 KLAUZULE DO OWU 65 Klauzula nr 1 Budynek mieszkalny, budowla oraz budynek gospodarczy w budowie 65 Klauzula nr 2 Budynek mieszkalny w przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie 66 Klauzula nr 3 Budynek mieszkalny bez pozwolenia na użytkowanie 68 Klauzula nr 4 Ruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej 69 Klauzula nr 5 Ubezpieczenie kosztów wynajmu lokalu zastępczego 70 Klauzula nr 6 Ubezpieczenie dzieł sztuki i zbiorów kolekcjonerskich 71 Klauzula nr 7 Ubezpieczenie domków letniskowych 72 Klauzula nr 8 Koszty ochrony prawnej

4 DZIAŁ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ - ALFA 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia domów i mieszkań - ALFA, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Polskim Towarzystwem Ubezpieczeń S.A., zwanym dalej PTU S.A., a osobami fizycznymi zamieszkującymi we wskazanym w umowie ubezpieczenia miejscu lub użytkującymi mienie, określone w 3 ust. 1 pkt 1) 7) i 10) niniejszych OWU, na podstawie aktu własności lub innego tytułu prawnego. 2. Mienie, odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, usługi assistance oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie są objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych OWU, z zastrzeżeniem Klauzuli nr 4 do OWU, ale mogą zostać objęte odrębną umową ubezpieczenia na bazie innych ogólnych warunków ubezpieczenia skierowanych do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 3. Umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie niniejszych OWU obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem 56 ust. 4 oraz 75 ust. 1 niniejszych OWU. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 2 Definicje Pojęcia użyte w niniejszych OWU: 1) akcja ratownicza działania mające na celu ratowanie w miejscu ubezpieczenia bezpośrednio zagrożonego szkodą przedmiotu ubezpieczenia, w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, 2) akt terroru nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualne lub grupowe, prowadzone przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rządu, skierowane przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mające na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację 6 życia publicznego przy użyciu przemocy bądź groźby użycia przemocy, 7

5 3) awaria instalacji wodno - kanalizacyjnej - każdy przypadek nieprawidłowego funkcjonowania instalacji wodno - kanalizacyjnej, znajdującej się w miejscu zamieszkania, wynikający z przyczyn wewnętrznych, tj. nieszczelność pochodzenia mechanicznego, nie wynikająca z działania człowieka, powodująca przerwanie działania tej instalacji związane z wyciekiem, w zakresie, w jakim przywrócenie prawidłowego funkcjonowania tej instalacji wykracza poza odpowiedzialność administracji budynku lub służb miejskich, 4) budowla obiekt budowlany, znajdujący się na terenie posesji, na której znajduje się budynek mieszkalny, wraz z wyposażeniem technicznym umożliwiającym jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, a także obiekty małej architektury, np.: ogrodzenie, bramy oraz furtki (wraz z automatycznymi i półautomatycznymi mechanizmami otwierania), studnie, chodniki, śmietniki, posągi, baseny, fontanny, korty, piaskownice, lampy ogrodowe, kolektory słoneczne zainstalowane obok budynku mieszkalnego, itp., 5) budynek gospodarczy - trwale związany z gruntem obiekt budowlany z fundamentami, dachami, ścianami, ścianami działowymi, oknami, drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz z oszkleniem i zamknięciami oraz zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi i przeciwpożarowymi, trwale zamontowanym oświetleniem zewnętrznym, zewnętrznymi kratami, żaluzjami oraz roletami, parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, izolacjami cieplnymi, przeciwwodnymi i dźwiękochłonnymi, pompami ciepła, schodami, instalacją odgromową, rynnami, instalacją podtynkową lub natynkową, instalacjami wmurowanymi w sufity, w ściany i podłogi (np. elektryczną, gazową, grzewczą, wodno-kanalizacyjną, alarmową, ), elewacjami i tynkami zewnętrznymi wraz ze stałymi elementami wnętrz, zdefiniowanymi w pkt 31), położony na terenie posesji, na której znajduje się budynek mieszkalny lub na terenie miejscowości, w której znajduje się ubezpieczone mieszkanie, 6) budynek mieszkalny dom jednorodzinny, samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego wraz z fundamentami, dachami, ścianami, 12) grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu, ścianami działowymi, oknami, drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz z oszkleniem i zamknięciami oraz zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi 13) huk ponaddźwiękowy bezpośrednia fala uderzeniowa wywołana przez i przeciwpożarowymi, trwale zamontowanym oświetleniem zewnętrznym, samoloty odrzutowe podczas przekraczania bariery dźwięku, zewnętrznymi kratami, żaluzjami oraz roletami, parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, izolacjami cieplnymi, przeciwwodnymi i dźwiękochłonnymi, 14) huragan działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 16,5 m / s, który pompami ciepła, schodami, instalacją odgromową, rynnami, instalacją wyrządza masowe lub pojedyncze szkody; wystąpienie tego zjawiska podtynkową lub natynkową, instalacjami wmurowanymi w sufity, w ściany powinno być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki i podłogi ( np. elektryczną, gazową, grzewczą, wodno -kanalizacyjną, Wodnej (IMiGW) w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia alarmową ), elewacjami i tynkami zewnętrznymi, kolektorami słonecznymi przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania 8 zainstalowanymi na dachu oraz innymi instalacjami i urządzeniami umożli- lub w najbliższym sąsiedztwie, świadczące o działaniu takiego wiatru, 9 wiającymi użytkowanie budynku mieszkalnego, wraz z garażem stanowiącym część budynku mieszkalnego oraz pomieszczeniami przynależnymi, wykorzystywanymi zgodnie z ich przeznaczeniem wraz z stałymi elementami wnętrz, zdefiniowanymi w pkt 31), 7) CENTRUM ALARMOWE PTU podmiot, który w imieniu PTU S.A. organizuje usługi assistance, 8) dewastacja zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek aktu wandalizmu dokonanego przez osobę trzecią, 9) dym i sadza produkt niepełnego spalania ciał stałych, cieczy lub gazu, które nieprzewidzianie i nagle wydobyły się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych lub grzewczych ( eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających ) lub wydobyły się poza miejscem ubezpieczenia w wyniku pożaru rozumianego zgodnie z pkt 27), 10) franszyza redukcyjna wartość określona kwotowo, o którą pomniejsza się ustalone odszkodowanie za szkodę w każdym z przedmiotów ubezpieczenia oddzielnie, 11) garaż trwale wydzielone pomieszczenie pod budynkiem, w budynku lub przy budynku wielomieszkaniowym, wraz ze ścianami, ścianami działowymi, oknami, drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz z oszkleniem i zamknięciami oraz zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi i przeciwpożarowymi, zewnętrznymi kratami, żaluzjami oraz roletami, parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, izolacjami cieplnymi, przeciwwodnymi i dźwiękochłonnymi, schodami, instalacją podtynkową lub natynkową, instalacjami wmurowanymi w sufity, w ściany i podłogi (np. elektryczną, gazową, grzewczą, wodno-kanalizacyjną, alarmową), wraz z stałymi elementami wnętrz, zdefiniowanymi w pkt 31),

6 15) kradzież z włamaniem usiłowanie lub dokonanie zaboru przedmiotu ubezpieczenia z zamkniętego budynku mieszkalnego, mieszkania, pomieszczeń przynależnych, garażu stanowiącego część budynku mieszkalnego / wielomieszkaniowego, budynku gospodarczego lub budowli, zabezpieczonych zgodnie z 22 niniejszych OWU, po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń i pod warunkiem pozostawienia przez sprawcę śladów użycia narzędzi lub po otworzeniu tych zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył w wyniku włamania do innego pomieszczenia, zabezpieczonego zgodnie z 22 niniejszych OWU, lub w wyniku rozboju, 16) lawina gwałtowne zsuwanie się lub staczanie się mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota ze zboczy górskich lub falistych, 17) mieszkanie trwale wyodrębnione w budynku wielomieszkaniowym pomieszczenie lub pomieszczenia, stanowiące całość techniczną i użytkową wraz ze ścianami, ścianami działowymi, oknami, drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz z oszkleniem i zamknięciami oraz zabezpieczenimi przeciwkradzieżowymi i przeciwpożarowymi, zewnętrznymi kratami, żaluzjami oraz roletami, parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, izolacjami cieplnymi, przeciwwodnymi i dźwiękochłonnymi, schodami, instalacją podtynkową i natynkową, instalacjami wmurowanymi w sufity, w ściany i podłogi (np. elektryczną, gazową, grzewczą, wodno - kanalizacyjną, alarmową), elewacjami i tynkami zewnętrznymi, posiadające odrębne wejście z klatki schodowej lub z zewnątrz budynku wielomieszkaniowego wraz z garażem stanowiącym część budynku wielomieszkaniowego oraz pomieszczeniami przynależnymi, wykorzystywanymi zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z stałymi elementami wnętrz, zdefiniowanych w pkt 31), powinna być ustalona dla tego przedmiotu ubezpieczenia, 22) osoba bliska małżonkowie, osoby pozostające w konkubinacie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, teściowie, zięciowie, synowe, ojczym, macocha, pasierb, przysposabiający, przysposobiony, opiekun posiadający tytuł prawny, osoby pozostające pod opieką, 23) osuwanie się ziemi ruchy ziemi na stokach, nie spowodowane działalnością ludzką, 24) pomieszczenia przynależne trwale wydzielone pomieszczenia przynależące do budynku mieszkalnego lub do mieszkania, jako jego części składowe, znajdujące się w obrębie tego samego budynku mieszkalnego lub budynku wielomieszkaniowego, ścianami, ścianami działowymi, oknami, drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz z oszkleniem i zamknięciami oraz zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi i przeciwpożarowymi, zewnętrznymi kratami, żaluzjami oraz roletami, parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, izolacjami cieplnymi, przeciwwodnymi i dźwiękochłonnymi, schodami, instalacją podtynkową i natynkową, instalacjami wmurowanymi w sufity, w ściany i podłogi ( np. elektryczną, gazową, grzewczą, wodno - kanalizacyjną, alarmową ), wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem wraz ze stałymi elementami wnętrz, zdefiniowanymi w pkt 31) np.: piwnica, schowek itp., 25) Poszkodowany każda osoba, względem której odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi Ubezpieczający lub Ubezpieczony, jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, 18) minimalna wartość użytkowa wartość przedmiotu ubezpieczenia przyjmowana na poziomie 20% wartości odtworzeniowej przedmiotu; definicja dotyczy wyłącznie ruchomości domowych i ma zastosowanie w przypadku osiągnięcia przez przedmiot ubezpieczenia 100% zużycia technicznego, 19) nagrobek miejsce pochowania zwłok lub prochów zmarłego w formie płyty, pomnika, budowli upamiętniającej zmarłego ( mauzoleum ), 20) nadubezpieczenie mienia sytuacja, w której suma ubezpieczenia ustalona w dniu zawarcia umowy dla danego przedmiotu ubezpieczenia jest w dniu wystąpienia szkody wyższa od sumy ubezpieczenia jaka powinna być ustalona dla tego przedmiotu ubezpieczenia, 26) powódź zalanie terenów na skutek podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących lub w następstwie podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych, 27) pożar działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile, 28) przepięcie i przetężenie nagły wzrost natężenia prądu powodujący przepływ przez przedmiot ubezpieczenia prądu o natężeniu wyższym niż określona dla tego przedmiotu wartość szczytowa najwyższego natężenia roboczego (użytkowego) i nie powodujące jednocześnie pożaru w tym przedmiocie, 29) rozbój - usiłowanie lub dokonanie zaboru przedmiotu ubezpieczenia 21) niedoubezpieczenie mienia sytuacja, w której suma ubezpieczenia przez sprawcę, który w celu jego przywłaszczenia zastosował wobec ustalona w dniu zawarcia umowy dla danego przedmiotu ubezpieczenia Ubezpieczonego lub osób pozostających z nim we wspólnym gospo- 10 jest w dniu wystąpienia szkody niższa od sumy ubezpieczenia jaka darstwie domowym, przemoc fizyczną lub groźbę jej natychmiastowe- 11

7 go użycia albo doprowadził Ubezpieczonego lub te osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności, 30) ruchomości domowe: a) urządzenia i przedmioty codziennego użytku oraz odzież, meble i przedmioty osobistego użytku, zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, fotograficzny, komputerowy oraz pozostały sprzęt elektroniczny, narzędzia elektromechaniczne i spalinowe, instrumenty muzyczne, sprzęt turystyczny i sportowy, wózki dziecięce i inwalidzkie, sprzęt rehabilitacyjny, wartości pieniężne, biżuteria, kosztowności, wyroby z metali szlachetnych, półszlachetnych i pereł, stanowiące własność Ubezpieczającego lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub będące w ich posiadaniu, b) sprzęt audiowizualny, komputerowy oraz pozostały sprzęt elektroniczny, instrumenty muzyczne, sprzęt turystyczny i sportowy, wózki inwalidzkie, sprzęt rehabilitacyjny, będący w posiadaniu Ubezpieczającego lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli został wypożyczony przez organizację sportową, społeczną lub inną instytucję odpłatnie lub w sposób udokumentowany, 31) stałe elementy wnętrz elementy zamontowane lub wbudowane w sposób trwały, w szczególności elewacje i tynki wewnętrzne, wewnętrzne powłoki malarskie, okleiny i wykładziny sufitów, ścian i podłóg, antresole, zabudowa kuchenna, szafy wbudowane, piece, kominki, wyposażenie instalacji wodno - kanalizacyjnej ( np.: umywalki, zlewy, krany, wanny, brodziki, kabiny prysznicowe, miski ustępowe wraz z urządzeniami spłukującymi, bidety, itp.), elektrycznej i grzewczej ( np.: piece, pogrzewacze, pompy ciepła, kuchnie elektryczne, itp. ), gazowej ( np.: kuchnie i grzejniki gazowe, itp.), wentylacyjnej oraz alarmowej, boazeria, moskitiery, itp., 32) system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko system, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest według wysokości prawdopodobnej maksymalnej szkody, która może powstać wskutek jednego zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia, 35) szkoda częściowa - uszkodzenie mienia w stopniu który umożliwia jego naprawę, a koszt naprawy nie przekracza wartości ubezpieczonego mienia. 36) szkoda na osobie szkoda będąca następstwem wypadku ubezpieczeniowego zaistniałego w okresie ubezpieczenia powodującego uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, 37) szkoda w mieniu szkoda będąca następstwem wypadku ubezpieczeniowego zaistniałego w okresie ubezpieczenia powodującego uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy, 38) szyby szyby drzwiowe i okienne zamontowane lub zainstalowane na stałe zgodnie z ich przeznaczeniem, stanowiące wyposażenie lub urządzenie budynku mieszkalnego / mieszkania, 39) śnieg szkoda, która powstała wskutek bezpośredniego działania ciężaru śniegu na przedmiot ubezpieczenia lub wskutek zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia przez mienie sąsiednie, zniszczone pod wpływem ciężaru śniegu, 40) trzęsienie ziemi naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs ( lub ich seria ) gruntu, powstały pod powierzchnią ziemi i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych od ośrodka (epicentrum), znajdującego się na powierzchni, gdzie drgania są najsilniejsze; przy określaniu siły trzęsienia ziemi używa się skali magnitud ( skala Richtera ), 41) Ubezpieczający osoba fizyczna zawierająca umowę ubezpieczenia w imieniu własnym lub na cudzy rachunek i zobowiązana, do zapłaty składki ubezpieczeniowej, 42) Ubezpieczony osoba fizyczna, na rzecz ( rachunek) której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia, 43) uderzenie pioruna bezpośrednie wyładowanie elektryczności atmosferycznej na przedmiot ubezpieczenia, powodujące przepływ ładunku elektrycznego przez ten przedmiot, 33) system ubezpieczenia na sumy stałe system, w którym suma ubezpieczenia dla przedmiotu ubezpieczenia ustalana jest do całkowitej jego wartości w okresie ubezpieczenia, 44) uderzenie pojazdu uderzenie pojazdu mechanicznego w przedmiot ubezpieczenia, 45) upadek drzew i masztów upadek drzew, masztów, szyldów reklamowych, 34) szkoda całkowita - zniszczenie mienia w takim stopniu, który uniemożliwia latarni oświetleniowych oraz innych wysokich budowli lub ich czę- jego dalsze użytkowanie lub gdy koszty naprawy przekroczyłyby ści znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotu ubezpieczenia wartość uszkodzonego mienia, na ubezpieczony przedmiot, niebędący następstwem działalności 12 człowieka, 13

8 46) upadek statku powietrznego katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku, 47) wartości pieniężne krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka), 48) wartość odtworzeniowa ( nowa ) budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego, budowli, stałych elementów wnętrz, nagrobka wartość odpowiadająca kosztom budowy ( odtworzenia ) przedmiotu ubezpieczenia w tym samym miejscu, z uwzględnieniem maksymalnie zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów i standardu wykończenia, 49) wartość odtowrzeniowa (nowa) ruchomości domowych - wartość odpowiadająca cenie zakupu przedmiotu ubezpieczenia o takich samych lub maksymalnie zbliżonych parametrach, gatunku i rodzaju, z zastrzeżeniem 53 ust. 3, 4 i 5 niniejszych OWU, wodnej lub płynów z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej, na skutek awarii, b) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach instalacji określonych w ppkt a), c) wydostania się wody z urządzeń domowych, takich jak pralki, lodówki, wirówki lub zmywarki, na skutek ich awarii, d) samoczynnego uruchomienia się automatycznych instalacji gaśniczych ( tryskaczowych lub zraszaczowych ), z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy lub modernizacji instalacji lub budynku mieszkalnego / wielomieszkaniowego, e) działania wody pochodzącej z opadów atmosferycznych w postaci deszczu lub topniejącego śniegu bądź gradu, który nie ma charakteru powodzi, 50) wartość rynkowa mieszkania wartość odpowiadająca średniej cenie zakupu przedmiotu ubezpieczenia o tym samym standardzie, ustalona wg rzeczywistych cen transakcyjnych, występujących na terenie, na którym znajduje się przedmiot ubezpieczenia, 51) wartość rzeczywista budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego, budowli, stałych elementów wnętrz, nagrobka wartość odtworzeniowa ( nowa ), o której mowa w pkt 48), po potrąceniu stopnia zużycia, 52) wartość rzeczywista ruchomości domowych wartość odtworzeniowa ( nowa ), o której mowa w pkt 49), po potrąceniu stopnia zużycia, 53) wybuch gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, płynów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania szkody za spowodowaną wybuchem jest to, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozerwaniu w takim stopniu, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym, f) zalania wodą lub innym płynem przez osoby trzecie, g) zalania wodą ze stłuczonego akwarium, 56) zapadanie się ziemi obniżenie się terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie, nie spowodowane działalnością ludzką, 57) zasada proporcji w przypadku stwierdzenia w dniu szkody niedoubezpieczenia mienia, wysokość odszkodowania ustala się w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, ustalona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia pozostaje do sumy ubezpieczenia jaka powinna zostać ustalona dla tego przedmiotu, przy uwzględnieniu wartości ubezpieczeniowej w jakiej on został przyjęty do umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 29 oraz 38 niniejszych OWU. 3 Przedmiot ubezpieczenia 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 3, ochrona ubezpieczeniowa może dotyczyć: 1) budynku mieszkalnego w zakresie ubezpieczenia od pożaru i innych 54) wypadek ubezpieczeniowy przewidziane w umowie ubezpieczenia zdarzeń losowych, zdarzenie powodujące szkodę na osobie lub w mieniu, która wystąpiła 2) mieszkania w zakresie ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych, w okresie ubezpieczenia, 3) budynku gospodarczego w zakresie ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych, 55) zalanie szkoda powstała w przedmiocie ubezpieczenia wskutek: 4) budowli w zakresie ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych, 5) stałych elementów wnętrz w zakresie ubezpieczenia od pożaru i innych 14 a) niezamierzonego i niekontrolowanego wydostania się wody, pary zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rozboju, 15

9 6) szyb budynku mieszkalnego / mieszkania w zakresie ubezpieczenia od całkowitego lub częściowego stłuczenia ( rozbicia ), 7) ruchomości domowych w zakresie ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rozboju, 8) odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, 9) usług assistance, 10) nagrobka w zakresie ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz dewastacji, 11) następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia obejmującej ochroną ubezpieczeniową: 1) budynek gospodarczy możliwe jest pod warunkiem ubezpieczenia budynku mieszkalnego lub mieszkania, w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lub pkt 2), 2) budowlę możliwe jest pod warunkiem ubezpieczenia budynku mieszkalnego, w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), 3) szyby możliwe jest pod warunkiem ubezpieczenia budynku mieszkalnego / mieszkania, stałych elementów wnętrz lub ruchomości domowych w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) - 2), 5) lub 7), 4) odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym lub następstwa nieszczęśliwych wypadków możliwe jest pod warunkiem ubezpieczenia budynku mieszkalnego / mieszkania i ruchomości domowych w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), 2) oraz pkt 7), 5) nagrobek możliwe jest pod warunkiem łącznego ubezpieczenia budynku mieszkalnego lub mieszkania oraz stałych elementów wnętrz, ruchomości domowych, a także odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lub 2) oraz 5) i 7) - 8). 3. Włączenie do zakresu ochrony ubezpieczeniowej: 1) pomieszczeń przynależnych oraz garażu możliwe jest jedynie pod wa-runkiem ubezpieczenia budynku mieszkalnego lub mieszkania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lub pkt 2), 2) usług assistance możliwe jest jedynie pod warunkiem ubezpieczenia budynku mieszkalnego lub mieszkania, stałych elementów wnętrz lub ruchomości domowych w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), 2), 5) lub 7). 4 Akcja ratownicza i inne koszty limitów, o których mowa w 27, 36, 52, 58 ust. 2, 70 niniejszych OWU, PTU S.A. ponosi również odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe w czasie akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z wystąpieniem wypadku objętego umową ubezpieczenia, do wysokości 15% wartości szkody. 3. Ponadto w granicach sum ubezpieczenia dla ubezpieczonego mienia PTU S.A. pokrywa także udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, do 5% wartości szkody objętej umową ubezpieczenia. 4. Jeżeli koszty, o których mowa w ust. 1, dotyczą zarówno przedmiotu ubezpieczenia, jak i mienia nieubezpieczonego, koszty te pokrywane są w takiej samej proporcji w jakiej mienie ubezpieczone pozostaje do mienia nieubezpieczonego. 5. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym poza wypłatą należnego od Ubezpieczającego odszkodowania, PTU S.A. pokrywa w granicach sumy gwarancyjnej także: 1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych po pisemnym uzgodnieniu z PTU S.A., w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody, 2) niezbędne koszty obrony sądowej w procesie prowadzonym na polecenie lub za zgodą PTU S.A. 6. Koszty, o których mowa w ust. 5, nie są zaliczane w poczet sumy gwarancyjnej, z zastrzeżeniem, że PTU S.A. może ponosić za nie odpowiedzialność maksymalnie do wysokości 10% sumy gwarancyjnej za skutki wszystkich wypadków ubezpieczeniowych. 5 Ogólne wyłączenia odpowiedzialności 1.PTU S.A. nie odpowiada za szkody: 1) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub osoby, z którymi Ubezpieczający/ Ubezpieczony pozostaje we wspónym gospodarstwie domowym, 2) powstałe w wyniku szkód, za które odpowiedzialność regulowana jest przepisami prawa górniczego i geologicznego, 3) powstałe w związku z działaniami wojennymi, stanem wyjątkowym, stanem wojennym, strajkami, lokautami, sabotażem, 4) powstałe w mieniu zatrzymanym, skonfiskowanym, zajętym lub zarekwirowanym przez odpowiednie władze lub organy państwa, 5) spowodowane działaniem energii jądrowej oraz powstałe w wyniku skażenia jądrowego lub radioaktywnego, biologicznego, chemicznego bądź napromieniowania, 6) nie przekraczające 100 zł (nie dotyczy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków). 2. Ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje również szkód: 1) polegających na zapłacie jakichkolwiek kar pieniężnych, grzywien sądo- 1. PTU S.A. obowiązane jest, w granicach sumy ubezpieczenia ( sumy gwarancyjnej ), zwrócić Ubezpieczającemu koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w 17 ust. 1 pkt 2) niniejszych OWU, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. 2. W granicach sum ubezpieczenia (gwarancyjnych), o których mowa w 26, 16 35, 44, 51, 58 ust. 1 oraz 69 niniejszych OWU oraz z zastrzeżeniem wych lub administracyjnych, zadatków, odszkodowań z tytułu odstąpie- 17

10 nia od umowy, podatków lub opłat manipulacyjnych lub jakichkolwiek innych zobowiązań o charakterze publiczno - prawnym, 2) powstałych w związku ze zniszczeniem dokumentów, planów, zbiorów i kolekcji, dzieł sztuki lub wartości pieniężnych. Umowa ubezpieczenia 6 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia PTU S.A. doręcza Ubezpieczającemu tekst niniejszych OWU. 6. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia przez PTU S.A. Ubezpieczającemu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia. 7. Jeżeli nie umówiono się inaczej, umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 1 roku. 8. Na wniosek Ubezpieczającego umowa ubezpieczenia może być automatycznie przedłużona na kolejny rok. 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku Ubezpieczającego, 7 stanowiącego integralną część umowy ubezpieczenia. Wniosek o ubezpieczenie powinien zawierać co najmniej następujące informacje: Rozwiązanie umowy ubezpieczenia 1) imię, nazwisko, PESEL, adres stałego zamieszkania Ubezpieczającego, 1. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a także dane Ubezpieczonego - osoby trzeciej, o ile umowa ubezpieczenia Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie będzie zawarta na cudzy rachunek, 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. 2) miejsce ubezpieczenia, 2. Umowa ubezpieczenia zawarta na czas określony może być wypowiedziana 3) przedmiot i zakres ubezpieczenia, przez PTU S.A. ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów, 4) okres ubezpieczenia, za które uważa się: 5) wnioskowane sumy ubezpieczenia ( dla każdego przedmiotu ubezpieczenia 1) ujawnienie okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia lub ustala się oddzielną sumę ubezpieczenia ) z podaniem wartości usiłowania popełnienia przez Ubezpieczającego przestępstwa, pozostają- stanowiących podstawę ich ustalenia, cego w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia, 6) wnioskowaną wysokość sumy gwarancyjnej, w przypadku złożenia 2) niewyrażenie przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie lustracji wniosku o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, przedmiotu ubezpieczenia lub utrudnianie dokonania tej lustracji, jeżeli 7) dotyczące systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, PTU S.A. uzależniało zawarcie umowy ubezpieczenia od wyrażenia zgody na dokonanie lustracji, 8) informacje na temat szkód i roszczeń w poprzednich latach, 3) zatajenie lub podanie nieprawdziwych okoliczności, o które PTU S.A. 9) propozycję ustaleń dodatkowych lub odmiennych od postanowień zapytywało przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a które miały wpływ niniejszych OWU, o ile Ubezpieczający chce je wprowadzić do umowy na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego lub wysokość należnej składki. ubezpieczenia w drodze negocjacji. 3. Jeżeli PTU S.A. ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej 2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia nagrobka Ubezpieczający pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, obowiązany jest dostarczyć aktualne zdjęcie przedmiotu ubezpieczenia, PTU S.A. może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym nie starsze niż 6 miesięcy. Wymóg dokumentacji fotograficznej nie dotyczy i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. bezszkodowej kontynuacji umowy ubezpieczenia nagrobka. W braku wypowiedzenia, umowa wygasa z końcem okresu, za który przy- 3. PTU S.A. może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od otrzymania padała niezapłacona składka. wszystkich informacji podanych we wniosku o ubezpieczenie oraz od dodatkowych 4. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę praw- informacji mających wpływ na ocenę ryzyka, o które zwróci się dopodobieństwa wypadku, każda ze stron umowy ubezpieczenia może do Ubezpieczającego. żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której 4. Za porozumieniem stron, do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone, zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona umowy OWU, jednakże wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych ubezpieczenia może w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania w niniejszych OWU oraz wszelkie zmiany zawartej już umowy ubezpieczenia wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. muszą być, pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie 5. Dopuszcza się rozwiązanie umowy ubezpieczenia za porozumieniem stron w formie załącznika lub aneksu do dokumentu potwierdzającego zawarcie przed końcem okresu ubezpieczenia, w szczególności jeżeli ma to na celu 18 umowy ubezpieczenia. zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia w oparciu o niniejsze OWU oraz 19

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM TARYFA SKŁADEK Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM Postanowienia ogólne 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA 1 Spis treści DZIAŁ I DZIAŁ I 1. Postanowienia ogólne... 1 2. Definicje... 2 3. Umowa ubezpieczenia... 5 4. Początek i koniec odpowiedzialności... 6 5. Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH KOD: I-WZD-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt. Spis treści Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej... rewers str.

InterRisk Kontakt. Spis treści Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej... rewers str. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Spis treści Informacje, o których

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Ogólna charakterystyka umowy ubezpieczenia. 2. Przedmiot ubezpieczenia i świadczenia. 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia. 4. Obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora www.ergohestia.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA Tabela informująca, które

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

ust.1,2, ust ust.2 20 ust ust ust. 1,2,3,4 27 ust.3, 4 31 ust.4

ust.1,2, ust ust.2 20 ust ust ust. 1,2,3,4 27 ust.3, 4 31 ust.4 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego regulują zagadnienia wymienione w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PRZEDSIĘBIORCA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PRZEDSIĘBIORCA Ogólne Warunki Ubezpieczenia PRZEDSIĘBIORCA 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORCA SPIS TREŚCI DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 Postanowienia wstępne... 5 Definicje... 5 Konstrukcja produktu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie domów i mieszkań Cztery Kąty Spis treści Strona POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 5 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT Pakiet BASIC Postanowienia ogólne &1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Lynx Sp. z

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna - dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO zawartej w dniu 1 czerwca 2010 roku w Warszawie pomiędzy: Polskim Związkiem Motorowym Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości Klientów Banku BPH S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości Klientów Banku BPH S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości Klientów Banku BPH S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo