OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ - ALFA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ - ALFA. www.ptu.pl"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ - ALFA

2 Spis treści OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ - ALFA DZIAŁ I 7 1. Postanowienia wstępne 7 2. Definicje 7 3. Przedmiot ubezpieczenia Akcja ratownicza i inne koszty Ogólne wyłączenia odpowiedzialności Zawarcie umowy ubezpieczenia Rozwiązanie umowy ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek Początek i koniec odpowiedzialności PTU S.A Zbycie przedmiotu ubezpieczenia Suma ubezpieczenia ( suma gwarancyjna ) Zapłata, zmiana oraz zwrot składki ubezpieczeniowej Wysokość składki ubezpieczeniowej System zniżek i zwyżek Obowiązki umowne PTU S.A Obowiązki umowne Ubezpieczającego Obowiązki Ubezpieczającego po zajściu wypadku Skutki naruszenia obowiązków Postępowanie wyjaśniające Wypłata odszkodowania Regres ubezpieczeniowy 30 DZIAŁ II 30 Minimalny poziom zabezpieczenia mienia 30 DZIAŁ III Ubezpieczenie budynku mieszkalnego, mieszkania, budowli oraz budynku gospodarczego Ubezpieczenie stałych elementów wnętrz Ubezpieczenie szyb budynku mieszkalnego lub mieszkania Ubezpieczenie ruchomości domowych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Ubezpieczenie assistance Ubezpieczenie nagrobków Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 56 3

3 DZIAŁ IV Postanowienia końcowe Wejście OWU w życie 63 KLAUZULE DO OWU 65 Klauzula nr 1 Budynek mieszkalny, budowla oraz budynek gospodarczy w budowie 65 Klauzula nr 2 Budynek mieszkalny w przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie 66 Klauzula nr 3 Budynek mieszkalny bez pozwolenia na użytkowanie 68 Klauzula nr 4 Ruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej 69 Klauzula nr 5 Ubezpieczenie kosztów wynajmu lokalu zastępczego 70 Klauzula nr 6 Ubezpieczenie dzieł sztuki i zbiorów kolekcjonerskich 71 Klauzula nr 7 Ubezpieczenie domków letniskowych 72 Klauzula nr 8 Koszty ochrony prawnej

4 DZIAŁ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ - ALFA 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia domów i mieszkań - ALFA, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Polskim Towarzystwem Ubezpieczeń S.A., zwanym dalej PTU S.A., a osobami fizycznymi zamieszkującymi we wskazanym w umowie ubezpieczenia miejscu lub użytkującymi mienie, określone w 3 ust. 1 pkt 1) 7) i 10) niniejszych OWU, na podstawie aktu własności lub innego tytułu prawnego. 2. Mienie, odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, usługi assistance oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie są objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych OWU, z zastrzeżeniem Klauzuli nr 4 do OWU, ale mogą zostać objęte odrębną umową ubezpieczenia na bazie innych ogólnych warunków ubezpieczenia skierowanych do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 3. Umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie niniejszych OWU obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem 56 ust. 4 oraz 75 ust. 1 niniejszych OWU. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 2 Definicje Pojęcia użyte w niniejszych OWU: 1) akcja ratownicza działania mające na celu ratowanie w miejscu ubezpieczenia bezpośrednio zagrożonego szkodą przedmiotu ubezpieczenia, w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, 2) akt terroru nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualne lub grupowe, prowadzone przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rządu, skierowane przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mające na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację 6 życia publicznego przy użyciu przemocy bądź groźby użycia przemocy, 7

5 3) awaria instalacji wodno - kanalizacyjnej - każdy przypadek nieprawidłowego funkcjonowania instalacji wodno - kanalizacyjnej, znajdującej się w miejscu zamieszkania, wynikający z przyczyn wewnętrznych, tj. nieszczelność pochodzenia mechanicznego, nie wynikająca z działania człowieka, powodująca przerwanie działania tej instalacji związane z wyciekiem, w zakresie, w jakim przywrócenie prawidłowego funkcjonowania tej instalacji wykracza poza odpowiedzialność administracji budynku lub służb miejskich, 4) budowla obiekt budowlany, znajdujący się na terenie posesji, na której znajduje się budynek mieszkalny, wraz z wyposażeniem technicznym umożliwiającym jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, a także obiekty małej architektury, np.: ogrodzenie, bramy oraz furtki (wraz z automatycznymi i półautomatycznymi mechanizmami otwierania), studnie, chodniki, śmietniki, posągi, baseny, fontanny, korty, piaskownice, lampy ogrodowe, kolektory słoneczne zainstalowane obok budynku mieszkalnego, itp., 5) budynek gospodarczy - trwale związany z gruntem obiekt budowlany z fundamentami, dachami, ścianami, ścianami działowymi, oknami, drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz z oszkleniem i zamknięciami oraz zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi i przeciwpożarowymi, trwale zamontowanym oświetleniem zewnętrznym, zewnętrznymi kratami, żaluzjami oraz roletami, parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, izolacjami cieplnymi, przeciwwodnymi i dźwiękochłonnymi, pompami ciepła, schodami, instalacją odgromową, rynnami, instalacją podtynkową lub natynkową, instalacjami wmurowanymi w sufity, w ściany i podłogi (np. elektryczną, gazową, grzewczą, wodno-kanalizacyjną, alarmową, ), elewacjami i tynkami zewnętrznymi wraz ze stałymi elementami wnętrz, zdefiniowanymi w pkt 31), położony na terenie posesji, na której znajduje się budynek mieszkalny lub na terenie miejscowości, w której znajduje się ubezpieczone mieszkanie, 6) budynek mieszkalny dom jednorodzinny, samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego wraz z fundamentami, dachami, ścianami, 12) grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu, ścianami działowymi, oknami, drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz z oszkleniem i zamknięciami oraz zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi 13) huk ponaddźwiękowy bezpośrednia fala uderzeniowa wywołana przez i przeciwpożarowymi, trwale zamontowanym oświetleniem zewnętrznym, samoloty odrzutowe podczas przekraczania bariery dźwięku, zewnętrznymi kratami, żaluzjami oraz roletami, parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, izolacjami cieplnymi, przeciwwodnymi i dźwiękochłonnymi, 14) huragan działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 16,5 m / s, który pompami ciepła, schodami, instalacją odgromową, rynnami, instalacją wyrządza masowe lub pojedyncze szkody; wystąpienie tego zjawiska podtynkową lub natynkową, instalacjami wmurowanymi w sufity, w ściany powinno być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki i podłogi ( np. elektryczną, gazową, grzewczą, wodno -kanalizacyjną, Wodnej (IMiGW) w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia alarmową ), elewacjami i tynkami zewnętrznymi, kolektorami słonecznymi przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania 8 zainstalowanymi na dachu oraz innymi instalacjami i urządzeniami umożli- lub w najbliższym sąsiedztwie, świadczące o działaniu takiego wiatru, 9 wiającymi użytkowanie budynku mieszkalnego, wraz z garażem stanowiącym część budynku mieszkalnego oraz pomieszczeniami przynależnymi, wykorzystywanymi zgodnie z ich przeznaczeniem wraz z stałymi elementami wnętrz, zdefiniowanymi w pkt 31), 7) CENTRUM ALARMOWE PTU podmiot, który w imieniu PTU S.A. organizuje usługi assistance, 8) dewastacja zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek aktu wandalizmu dokonanego przez osobę trzecią, 9) dym i sadza produkt niepełnego spalania ciał stałych, cieczy lub gazu, które nieprzewidzianie i nagle wydobyły się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych lub grzewczych ( eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających ) lub wydobyły się poza miejscem ubezpieczenia w wyniku pożaru rozumianego zgodnie z pkt 27), 10) franszyza redukcyjna wartość określona kwotowo, o którą pomniejsza się ustalone odszkodowanie za szkodę w każdym z przedmiotów ubezpieczenia oddzielnie, 11) garaż trwale wydzielone pomieszczenie pod budynkiem, w budynku lub przy budynku wielomieszkaniowym, wraz ze ścianami, ścianami działowymi, oknami, drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz z oszkleniem i zamknięciami oraz zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi i przeciwpożarowymi, zewnętrznymi kratami, żaluzjami oraz roletami, parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, izolacjami cieplnymi, przeciwwodnymi i dźwiękochłonnymi, schodami, instalacją podtynkową lub natynkową, instalacjami wmurowanymi w sufity, w ściany i podłogi (np. elektryczną, gazową, grzewczą, wodno-kanalizacyjną, alarmową), wraz z stałymi elementami wnętrz, zdefiniowanymi w pkt 31),

6 15) kradzież z włamaniem usiłowanie lub dokonanie zaboru przedmiotu ubezpieczenia z zamkniętego budynku mieszkalnego, mieszkania, pomieszczeń przynależnych, garażu stanowiącego część budynku mieszkalnego / wielomieszkaniowego, budynku gospodarczego lub budowli, zabezpieczonych zgodnie z 22 niniejszych OWU, po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń i pod warunkiem pozostawienia przez sprawcę śladów użycia narzędzi lub po otworzeniu tych zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył w wyniku włamania do innego pomieszczenia, zabezpieczonego zgodnie z 22 niniejszych OWU, lub w wyniku rozboju, 16) lawina gwałtowne zsuwanie się lub staczanie się mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota ze zboczy górskich lub falistych, 17) mieszkanie trwale wyodrębnione w budynku wielomieszkaniowym pomieszczenie lub pomieszczenia, stanowiące całość techniczną i użytkową wraz ze ścianami, ścianami działowymi, oknami, drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz z oszkleniem i zamknięciami oraz zabezpieczenimi przeciwkradzieżowymi i przeciwpożarowymi, zewnętrznymi kratami, żaluzjami oraz roletami, parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, izolacjami cieplnymi, przeciwwodnymi i dźwiękochłonnymi, schodami, instalacją podtynkową i natynkową, instalacjami wmurowanymi w sufity, w ściany i podłogi (np. elektryczną, gazową, grzewczą, wodno - kanalizacyjną, alarmową), elewacjami i tynkami zewnętrznymi, posiadające odrębne wejście z klatki schodowej lub z zewnątrz budynku wielomieszkaniowego wraz z garażem stanowiącym część budynku wielomieszkaniowego oraz pomieszczeniami przynależnymi, wykorzystywanymi zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z stałymi elementami wnętrz, zdefiniowanych w pkt 31), powinna być ustalona dla tego przedmiotu ubezpieczenia, 22) osoba bliska małżonkowie, osoby pozostające w konkubinacie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, teściowie, zięciowie, synowe, ojczym, macocha, pasierb, przysposabiający, przysposobiony, opiekun posiadający tytuł prawny, osoby pozostające pod opieką, 23) osuwanie się ziemi ruchy ziemi na stokach, nie spowodowane działalnością ludzką, 24) pomieszczenia przynależne trwale wydzielone pomieszczenia przynależące do budynku mieszkalnego lub do mieszkania, jako jego części składowe, znajdujące się w obrębie tego samego budynku mieszkalnego lub budynku wielomieszkaniowego, ścianami, ścianami działowymi, oknami, drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz z oszkleniem i zamknięciami oraz zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi i przeciwpożarowymi, zewnętrznymi kratami, żaluzjami oraz roletami, parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, izolacjami cieplnymi, przeciwwodnymi i dźwiękochłonnymi, schodami, instalacją podtynkową i natynkową, instalacjami wmurowanymi w sufity, w ściany i podłogi ( np. elektryczną, gazową, grzewczą, wodno - kanalizacyjną, alarmową ), wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem wraz ze stałymi elementami wnętrz, zdefiniowanymi w pkt 31) np.: piwnica, schowek itp., 25) Poszkodowany każda osoba, względem której odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi Ubezpieczający lub Ubezpieczony, jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, 18) minimalna wartość użytkowa wartość przedmiotu ubezpieczenia przyjmowana na poziomie 20% wartości odtworzeniowej przedmiotu; definicja dotyczy wyłącznie ruchomości domowych i ma zastosowanie w przypadku osiągnięcia przez przedmiot ubezpieczenia 100% zużycia technicznego, 19) nagrobek miejsce pochowania zwłok lub prochów zmarłego w formie płyty, pomnika, budowli upamiętniającej zmarłego ( mauzoleum ), 20) nadubezpieczenie mienia sytuacja, w której suma ubezpieczenia ustalona w dniu zawarcia umowy dla danego przedmiotu ubezpieczenia jest w dniu wystąpienia szkody wyższa od sumy ubezpieczenia jaka powinna być ustalona dla tego przedmiotu ubezpieczenia, 26) powódź zalanie terenów na skutek podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących lub w następstwie podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych, 27) pożar działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile, 28) przepięcie i przetężenie nagły wzrost natężenia prądu powodujący przepływ przez przedmiot ubezpieczenia prądu o natężeniu wyższym niż określona dla tego przedmiotu wartość szczytowa najwyższego natężenia roboczego (użytkowego) i nie powodujące jednocześnie pożaru w tym przedmiocie, 29) rozbój - usiłowanie lub dokonanie zaboru przedmiotu ubezpieczenia 21) niedoubezpieczenie mienia sytuacja, w której suma ubezpieczenia przez sprawcę, który w celu jego przywłaszczenia zastosował wobec ustalona w dniu zawarcia umowy dla danego przedmiotu ubezpieczenia Ubezpieczonego lub osób pozostających z nim we wspólnym gospo- 10 jest w dniu wystąpienia szkody niższa od sumy ubezpieczenia jaka darstwie domowym, przemoc fizyczną lub groźbę jej natychmiastowe- 11

7 go użycia albo doprowadził Ubezpieczonego lub te osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności, 30) ruchomości domowe: a) urządzenia i przedmioty codziennego użytku oraz odzież, meble i przedmioty osobistego użytku, zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, fotograficzny, komputerowy oraz pozostały sprzęt elektroniczny, narzędzia elektromechaniczne i spalinowe, instrumenty muzyczne, sprzęt turystyczny i sportowy, wózki dziecięce i inwalidzkie, sprzęt rehabilitacyjny, wartości pieniężne, biżuteria, kosztowności, wyroby z metali szlachetnych, półszlachetnych i pereł, stanowiące własność Ubezpieczającego lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub będące w ich posiadaniu, b) sprzęt audiowizualny, komputerowy oraz pozostały sprzęt elektroniczny, instrumenty muzyczne, sprzęt turystyczny i sportowy, wózki inwalidzkie, sprzęt rehabilitacyjny, będący w posiadaniu Ubezpieczającego lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli został wypożyczony przez organizację sportową, społeczną lub inną instytucję odpłatnie lub w sposób udokumentowany, 31) stałe elementy wnętrz elementy zamontowane lub wbudowane w sposób trwały, w szczególności elewacje i tynki wewnętrzne, wewnętrzne powłoki malarskie, okleiny i wykładziny sufitów, ścian i podłóg, antresole, zabudowa kuchenna, szafy wbudowane, piece, kominki, wyposażenie instalacji wodno - kanalizacyjnej ( np.: umywalki, zlewy, krany, wanny, brodziki, kabiny prysznicowe, miski ustępowe wraz z urządzeniami spłukującymi, bidety, itp.), elektrycznej i grzewczej ( np.: piece, pogrzewacze, pompy ciepła, kuchnie elektryczne, itp. ), gazowej ( np.: kuchnie i grzejniki gazowe, itp.), wentylacyjnej oraz alarmowej, boazeria, moskitiery, itp., 32) system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko system, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest według wysokości prawdopodobnej maksymalnej szkody, która może powstać wskutek jednego zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia, 35) szkoda częściowa - uszkodzenie mienia w stopniu który umożliwia jego naprawę, a koszt naprawy nie przekracza wartości ubezpieczonego mienia. 36) szkoda na osobie szkoda będąca następstwem wypadku ubezpieczeniowego zaistniałego w okresie ubezpieczenia powodującego uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, 37) szkoda w mieniu szkoda będąca następstwem wypadku ubezpieczeniowego zaistniałego w okresie ubezpieczenia powodującego uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy, 38) szyby szyby drzwiowe i okienne zamontowane lub zainstalowane na stałe zgodnie z ich przeznaczeniem, stanowiące wyposażenie lub urządzenie budynku mieszkalnego / mieszkania, 39) śnieg szkoda, która powstała wskutek bezpośredniego działania ciężaru śniegu na przedmiot ubezpieczenia lub wskutek zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia przez mienie sąsiednie, zniszczone pod wpływem ciężaru śniegu, 40) trzęsienie ziemi naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs ( lub ich seria ) gruntu, powstały pod powierzchnią ziemi i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych od ośrodka (epicentrum), znajdującego się na powierzchni, gdzie drgania są najsilniejsze; przy określaniu siły trzęsienia ziemi używa się skali magnitud ( skala Richtera ), 41) Ubezpieczający osoba fizyczna zawierająca umowę ubezpieczenia w imieniu własnym lub na cudzy rachunek i zobowiązana, do zapłaty składki ubezpieczeniowej, 42) Ubezpieczony osoba fizyczna, na rzecz ( rachunek) której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia, 43) uderzenie pioruna bezpośrednie wyładowanie elektryczności atmosferycznej na przedmiot ubezpieczenia, powodujące przepływ ładunku elektrycznego przez ten przedmiot, 33) system ubezpieczenia na sumy stałe system, w którym suma ubezpieczenia dla przedmiotu ubezpieczenia ustalana jest do całkowitej jego wartości w okresie ubezpieczenia, 44) uderzenie pojazdu uderzenie pojazdu mechanicznego w przedmiot ubezpieczenia, 45) upadek drzew i masztów upadek drzew, masztów, szyldów reklamowych, 34) szkoda całkowita - zniszczenie mienia w takim stopniu, który uniemożliwia latarni oświetleniowych oraz innych wysokich budowli lub ich czę- jego dalsze użytkowanie lub gdy koszty naprawy przekroczyłyby ści znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotu ubezpieczenia wartość uszkodzonego mienia, na ubezpieczony przedmiot, niebędący następstwem działalności 12 człowieka, 13

8 46) upadek statku powietrznego katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku, 47) wartości pieniężne krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka), 48) wartość odtworzeniowa ( nowa ) budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego, budowli, stałych elementów wnętrz, nagrobka wartość odpowiadająca kosztom budowy ( odtworzenia ) przedmiotu ubezpieczenia w tym samym miejscu, z uwzględnieniem maksymalnie zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów i standardu wykończenia, 49) wartość odtowrzeniowa (nowa) ruchomości domowych - wartość odpowiadająca cenie zakupu przedmiotu ubezpieczenia o takich samych lub maksymalnie zbliżonych parametrach, gatunku i rodzaju, z zastrzeżeniem 53 ust. 3, 4 i 5 niniejszych OWU, wodnej lub płynów z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej, na skutek awarii, b) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach instalacji określonych w ppkt a), c) wydostania się wody z urządzeń domowych, takich jak pralki, lodówki, wirówki lub zmywarki, na skutek ich awarii, d) samoczynnego uruchomienia się automatycznych instalacji gaśniczych ( tryskaczowych lub zraszaczowych ), z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy lub modernizacji instalacji lub budynku mieszkalnego / wielomieszkaniowego, e) działania wody pochodzącej z opadów atmosferycznych w postaci deszczu lub topniejącego śniegu bądź gradu, który nie ma charakteru powodzi, 50) wartość rynkowa mieszkania wartość odpowiadająca średniej cenie zakupu przedmiotu ubezpieczenia o tym samym standardzie, ustalona wg rzeczywistych cen transakcyjnych, występujących na terenie, na którym znajduje się przedmiot ubezpieczenia, 51) wartość rzeczywista budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego, budowli, stałych elementów wnętrz, nagrobka wartość odtworzeniowa ( nowa ), o której mowa w pkt 48), po potrąceniu stopnia zużycia, 52) wartość rzeczywista ruchomości domowych wartość odtworzeniowa ( nowa ), o której mowa w pkt 49), po potrąceniu stopnia zużycia, 53) wybuch gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, płynów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania szkody za spowodowaną wybuchem jest to, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozerwaniu w takim stopniu, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym, f) zalania wodą lub innym płynem przez osoby trzecie, g) zalania wodą ze stłuczonego akwarium, 56) zapadanie się ziemi obniżenie się terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie, nie spowodowane działalnością ludzką, 57) zasada proporcji w przypadku stwierdzenia w dniu szkody niedoubezpieczenia mienia, wysokość odszkodowania ustala się w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, ustalona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia pozostaje do sumy ubezpieczenia jaka powinna zostać ustalona dla tego przedmiotu, przy uwzględnieniu wartości ubezpieczeniowej w jakiej on został przyjęty do umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 29 oraz 38 niniejszych OWU. 3 Przedmiot ubezpieczenia 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 3, ochrona ubezpieczeniowa może dotyczyć: 1) budynku mieszkalnego w zakresie ubezpieczenia od pożaru i innych 54) wypadek ubezpieczeniowy przewidziane w umowie ubezpieczenia zdarzeń losowych, zdarzenie powodujące szkodę na osobie lub w mieniu, która wystąpiła 2) mieszkania w zakresie ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych, w okresie ubezpieczenia, 3) budynku gospodarczego w zakresie ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych, 55) zalanie szkoda powstała w przedmiocie ubezpieczenia wskutek: 4) budowli w zakresie ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych, 5) stałych elementów wnętrz w zakresie ubezpieczenia od pożaru i innych 14 a) niezamierzonego i niekontrolowanego wydostania się wody, pary zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rozboju, 15

9 6) szyb budynku mieszkalnego / mieszkania w zakresie ubezpieczenia od całkowitego lub częściowego stłuczenia ( rozbicia ), 7) ruchomości domowych w zakresie ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rozboju, 8) odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, 9) usług assistance, 10) nagrobka w zakresie ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz dewastacji, 11) następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia obejmującej ochroną ubezpieczeniową: 1) budynek gospodarczy możliwe jest pod warunkiem ubezpieczenia budynku mieszkalnego lub mieszkania, w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lub pkt 2), 2) budowlę możliwe jest pod warunkiem ubezpieczenia budynku mieszkalnego, w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), 3) szyby możliwe jest pod warunkiem ubezpieczenia budynku mieszkalnego / mieszkania, stałych elementów wnętrz lub ruchomości domowych w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) - 2), 5) lub 7), 4) odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym lub następstwa nieszczęśliwych wypadków możliwe jest pod warunkiem ubezpieczenia budynku mieszkalnego / mieszkania i ruchomości domowych w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), 2) oraz pkt 7), 5) nagrobek możliwe jest pod warunkiem łącznego ubezpieczenia budynku mieszkalnego lub mieszkania oraz stałych elementów wnętrz, ruchomości domowych, a także odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lub 2) oraz 5) i 7) - 8). 3. Włączenie do zakresu ochrony ubezpieczeniowej: 1) pomieszczeń przynależnych oraz garażu możliwe jest jedynie pod wa-runkiem ubezpieczenia budynku mieszkalnego lub mieszkania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lub pkt 2), 2) usług assistance możliwe jest jedynie pod warunkiem ubezpieczenia budynku mieszkalnego lub mieszkania, stałych elementów wnętrz lub ruchomości domowych w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), 2), 5) lub 7). 4 Akcja ratownicza i inne koszty limitów, o których mowa w 27, 36, 52, 58 ust. 2, 70 niniejszych OWU, PTU S.A. ponosi również odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe w czasie akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z wystąpieniem wypadku objętego umową ubezpieczenia, do wysokości 15% wartości szkody. 3. Ponadto w granicach sum ubezpieczenia dla ubezpieczonego mienia PTU S.A. pokrywa także udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, do 5% wartości szkody objętej umową ubezpieczenia. 4. Jeżeli koszty, o których mowa w ust. 1, dotyczą zarówno przedmiotu ubezpieczenia, jak i mienia nieubezpieczonego, koszty te pokrywane są w takiej samej proporcji w jakiej mienie ubezpieczone pozostaje do mienia nieubezpieczonego. 5. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym poza wypłatą należnego od Ubezpieczającego odszkodowania, PTU S.A. pokrywa w granicach sumy gwarancyjnej także: 1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych po pisemnym uzgodnieniu z PTU S.A., w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody, 2) niezbędne koszty obrony sądowej w procesie prowadzonym na polecenie lub za zgodą PTU S.A. 6. Koszty, o których mowa w ust. 5, nie są zaliczane w poczet sumy gwarancyjnej, z zastrzeżeniem, że PTU S.A. może ponosić za nie odpowiedzialność maksymalnie do wysokości 10% sumy gwarancyjnej za skutki wszystkich wypadków ubezpieczeniowych. 5 Ogólne wyłączenia odpowiedzialności 1.PTU S.A. nie odpowiada za szkody: 1) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub osoby, z którymi Ubezpieczający/ Ubezpieczony pozostaje we wspónym gospodarstwie domowym, 2) powstałe w wyniku szkód, za które odpowiedzialność regulowana jest przepisami prawa górniczego i geologicznego, 3) powstałe w związku z działaniami wojennymi, stanem wyjątkowym, stanem wojennym, strajkami, lokautami, sabotażem, 4) powstałe w mieniu zatrzymanym, skonfiskowanym, zajętym lub zarekwirowanym przez odpowiednie władze lub organy państwa, 5) spowodowane działaniem energii jądrowej oraz powstałe w wyniku skażenia jądrowego lub radioaktywnego, biologicznego, chemicznego bądź napromieniowania, 6) nie przekraczające 100 zł (nie dotyczy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków). 2. Ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje również szkód: 1) polegających na zapłacie jakichkolwiek kar pieniężnych, grzywien sądo- 1. PTU S.A. obowiązane jest, w granicach sumy ubezpieczenia ( sumy gwarancyjnej ), zwrócić Ubezpieczającemu koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w 17 ust. 1 pkt 2) niniejszych OWU, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. 2. W granicach sum ubezpieczenia (gwarancyjnych), o których mowa w 26, 16 35, 44, 51, 58 ust. 1 oraz 69 niniejszych OWU oraz z zastrzeżeniem wych lub administracyjnych, zadatków, odszkodowań z tytułu odstąpie- 17

10 nia od umowy, podatków lub opłat manipulacyjnych lub jakichkolwiek innych zobowiązań o charakterze publiczno - prawnym, 2) powstałych w związku ze zniszczeniem dokumentów, planów, zbiorów i kolekcji, dzieł sztuki lub wartości pieniężnych. Umowa ubezpieczenia 6 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia PTU S.A. doręcza Ubezpieczającemu tekst niniejszych OWU. 6. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia przez PTU S.A. Ubezpieczającemu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia. 7. Jeżeli nie umówiono się inaczej, umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 1 roku. 8. Na wniosek Ubezpieczającego umowa ubezpieczenia może być automatycznie przedłużona na kolejny rok. 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku Ubezpieczającego, 7 stanowiącego integralną część umowy ubezpieczenia. Wniosek o ubezpieczenie powinien zawierać co najmniej następujące informacje: Rozwiązanie umowy ubezpieczenia 1) imię, nazwisko, PESEL, adres stałego zamieszkania Ubezpieczającego, 1. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a także dane Ubezpieczonego - osoby trzeciej, o ile umowa ubezpieczenia Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie będzie zawarta na cudzy rachunek, 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. 2) miejsce ubezpieczenia, 2. Umowa ubezpieczenia zawarta na czas określony może być wypowiedziana 3) przedmiot i zakres ubezpieczenia, przez PTU S.A. ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów, 4) okres ubezpieczenia, za które uważa się: 5) wnioskowane sumy ubezpieczenia ( dla każdego przedmiotu ubezpieczenia 1) ujawnienie okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia lub ustala się oddzielną sumę ubezpieczenia ) z podaniem wartości usiłowania popełnienia przez Ubezpieczającego przestępstwa, pozostają- stanowiących podstawę ich ustalenia, cego w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia, 6) wnioskowaną wysokość sumy gwarancyjnej, w przypadku złożenia 2) niewyrażenie przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie lustracji wniosku o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, przedmiotu ubezpieczenia lub utrudnianie dokonania tej lustracji, jeżeli 7) dotyczące systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, PTU S.A. uzależniało zawarcie umowy ubezpieczenia od wyrażenia zgody na dokonanie lustracji, 8) informacje na temat szkód i roszczeń w poprzednich latach, 3) zatajenie lub podanie nieprawdziwych okoliczności, o które PTU S.A. 9) propozycję ustaleń dodatkowych lub odmiennych od postanowień zapytywało przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a które miały wpływ niniejszych OWU, o ile Ubezpieczający chce je wprowadzić do umowy na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego lub wysokość należnej składki. ubezpieczenia w drodze negocjacji. 3. Jeżeli PTU S.A. ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej 2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia nagrobka Ubezpieczający pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, obowiązany jest dostarczyć aktualne zdjęcie przedmiotu ubezpieczenia, PTU S.A. może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym nie starsze niż 6 miesięcy. Wymóg dokumentacji fotograficznej nie dotyczy i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. bezszkodowej kontynuacji umowy ubezpieczenia nagrobka. W braku wypowiedzenia, umowa wygasa z końcem okresu, za który przy- 3. PTU S.A. może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od otrzymania padała niezapłacona składka. wszystkich informacji podanych we wniosku o ubezpieczenie oraz od dodatkowych 4. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę praw- informacji mających wpływ na ocenę ryzyka, o które zwróci się dopodobieństwa wypadku, każda ze stron umowy ubezpieczenia może do Ubezpieczającego. żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której 4. Za porozumieniem stron, do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone, zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona umowy OWU, jednakże wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych ubezpieczenia może w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania w niniejszych OWU oraz wszelkie zmiany zawartej już umowy ubezpieczenia wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. muszą być, pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie 5. Dopuszcza się rozwiązanie umowy ubezpieczenia za porozumieniem stron w formie załącznika lub aneksu do dokumentu potwierdzającego zawarcie przed końcem okresu ubezpieczenia, w szczególności jeżeli ma to na celu 18 umowy ubezpieczenia. zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia w oparciu o niniejsze OWU oraz 19

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów i mieszkań Cztery Kąty

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów i mieszkań Cztery Kąty Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów i mieszkań Cztery Kąty I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Kto może zawrzeć

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie domów i mieszkań Cztery Kąty Spis treści Strona POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 5 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie domów i mieszkań Cztery kąty Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 3 1 Postanowienia ogólne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w OWU 3 II.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych KOD: C-MD-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZ- KANIOWYCH, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy KOD: C-DB-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY KREDYT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH MIENIA STANOWIĄCEGO ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU LUB POŻYCZKI

BEZPIECZNY KREDYT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH MIENIA STANOWIĄCEGO ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU LUB POŻYCZKI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH MIENIA STANOWIĄCEGO ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU LUB POŻYCZKI BEZPIECZNY KREDYT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 01/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

OWU. Filar & Bezpieczny dom. Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi

OWU. Filar & Bezpieczny dom. Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Kod: c-h1-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Spis treści Strona POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Definicje 3 3 Możliwe przedmioty ubezpieczenia i zakres terytorialny

Bardziej szczegółowo

OWU. Filar & Bezpieczny dom. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie. Postanowienia ogólne

OWU. Filar & Bezpieczny dom. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM PAKIET

UBEZPIECZENIE DOM PAKIET UBEZPIECZENIE DOM PAKIET OWU Nr PL - 2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-9 z dnia 27.01.2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zasady ogólne 1.1.1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości Klientów Banku BPH S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości Klientów Banku BPH S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości Klientów Banku BPH S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE Postanowienia ogólne.................................................................. 2 Definicje...........................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa www.generali.pl SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH I. Postanowienia wspólne Definicje... 3 Przedmiot, miejsce

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARTNER W BIZNESIE 1/2014

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARTNER W BIZNESIE 1/2014 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARTNER W BIZNESIE 1/2014 ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. WSTĘP 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PARTNER W BIZNESIE (zwane dalej OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSPÓLNE...3 Postanowienia ogólne...3 Definicje główne...3 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSPÓLNE... 3 Postanowienia ogólne... 3 Definicje główne... 3 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Definicje 3 II. PRZEDMIOT, MIEJSCE I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LINK4 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 1 Postanowienia wstępne 4 2 Definicje ogólne 4 3 Konstrukcja produktu 7 4 Zawarcie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie domu, nieruchomość w budowie i mieszkania 5 Rozdział III Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo