Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA Warszawa, Al. Niepodległości 190

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190"

Transkrypt

1 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) , , Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi ubezpieczenia majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i odpowiedzialności cywilnej Kasy związanej z posiadaniem mienia oraz prowadzeniem działalności biurowej i administracyjnej Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ) Spis treści: Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II - Szkodowość Rozdział III - Wzór Umowy Generalnej Rozdział IV - Formularze i Załączniki do SIWZ Warszawa, maj 2013r. ZP-2310/ 10 /2013

2 Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców I. Nazwa, adres Zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej Zamawiającym lub KRUS, działając równieŝ jako Pełnomocnik Zamawiających tj. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, Horyniec Zdrój, ul. Sanatoryjna 2, Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, Iwonicz Zdrój, Al. Ks. Jana Rąba 22, Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, Jedlec, Gołuchów k/kalisza, Centrum Rehabilitacji Rolników NIWA KRUS, Kołobrzeg, ul. C. K. Norwid 3, Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS GRANIT, Szklarska Poręba, ul. Kopernika 14, w tym Brzozowy Dwór Szklarska Poręba, ul. Kopernika 12, Centrum Rehabilitacji Rolników Sasanka KRUS, Świnoujście, ul. Konopnickiej 17, Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny KRUS Teresin, ul. Ks. Druckiego-Lubeckiego 1, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zwaną dalej ustawą Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i odpowiedzialności cywilnej Kasy związanej z posiadaniem mienia oraz prowadzeniem działalności biurowej i administracyjnej. Ubezpieczenie obejmować będzie: - Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenie od kradzieŝy z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu, - Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej KRUS Charakterystyka działalności: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2008r. nr 50 poz. 291 z późn. zm.) prowadzi działalność jako instytucja centralna oraz w podległych sobie Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych, rozproszonych równomiernie w całej Polsce. Jest to głównie działalność administracyjna i biurowa, prowadzona w obiektach, z których 79 jest najmowanych, a 224 stanowi własność KRUS, z czego część jest wynajmowana. Zamawiający nie osiąga obrotów z tytułu ww. działalności, nie jest płatnikiem VAT. Osiąga przychód jedynie z tytułu wynajmu nieruchomości i w tym zakresie jest płatnikiem podatku VAT. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zatrudnia na terenie całego kraju ok osób. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje majątek Zamawiających wymienionych w pkt I w imieniu i na rzecz, których KRUS przeprowadza niniejsze postępowanie. Dla kaŝdego z Ubezpieczających Wykonawca wystawi oddzielne polisy. 3. Pełne informacje nt. przedmiotu zamówienia znajdują się w SIWZ Rozdział III Wzór umowy Generalnej. 4. Usługa winna być świadczona przez Wykonawcę, który dysponuje na terytorium RP co najmniej jedną placówką zdolną do pełnej obsługi ubezpieczeniowej majątku KRUS, w tym do przeprowadzenia wszystkich procedur związanych z pełną likwidacją szkód. Usługa będzie świadczona w jęz. polskim. 5. Przedmiot zamówienia został określony wg kodów zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): usługi ubezpieczenia własności. 2

3 III. Termin wykonania zamówienia W związku z waŝnością aktualnej polisy ubezpieczeniowej do dnia r., Zamawiający przewiduje - rozpoczęcie realizacji zamówienia od r., a termin zakończenia określa na r. IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U z 2010r. nr 11, poz. 66 z późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczął on działalność przed wejściem w Ŝycie Ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 59, poz. 344 z późn. zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, b) posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał lub jest w trakcie wykonywania co najmniej jednego zamówienia w zakresie: - ubezpieczenia od ognia i innych Ŝywiołów lub - ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o łącznej wartości składek nie mniejszej niŝ ,00zł., c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Potencjał techniczny - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań określonych ppkt 1 lit. a) będzie dokonana w stosunku do kaŝdego z nich z osobna, natomiast dla wymagań określonych w ppkt 1 lit. b) d) będzie dla tych Wykonawców dokonana łącznie. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Pzp. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek ten powinien spełniać kaŝdy z Wykonawców samodzielnie. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, - który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedstawił w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, a jeŝeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia - przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt V.A.2, potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt IV.2. 3

4 4. Zamawiający nie zastrzega udzielenia zamówienia Wykonawcom, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne, dlatego warunek ten nie podlega ocenie. V. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. A.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ) naleŝy dołączyć: 1. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje, 2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie; Załączanymi dowodami są: a) poświadczenie, z tym, Ŝe w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŝ na 3 miesiące przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, b) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi - oświadczenie Wykonawcy jeŝeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt A.1.2a). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt A.1.2., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt A.1.2a) i 2b). A.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp naleŝy dołączyć: 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ), 4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej 4

5 niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt V.A.2. A.3. dokumenty podmiotów zagranicznych 7. jeŝeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A.2.4 do 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niŝ 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 8. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt A.3.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wymagania dotyczące okresu waŝności tego dokumentu określone w pkt A.3.7 stosuje się odpowiednio. A.4. Dokumenty dotyczące przynaleŝności do tej samej grupy kapitałowej 9. Lista podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej. (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ) B. Potwierdzające, Ŝe oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiający nie wymaga złoŝenia oświadczeń i dokumentów w tym zakresie. C. Inne dokumenty: 10. wypełniony Formularz Oferty wg wzoru zawartego w SIWZ, Rozdział IV Formularze i Załączniki do SIWZ, 11. wypełniony Formularz Cenowy wg wzoru zawartego w SIWZ Rozdział IV- Formularze i Załączniki do SIWZ, 12. dowód wniesienia wadium, 13. pełnomocnictwo /upowaŝnienie/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa) [wymagane równieŝ, gdy Ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a Oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum], 14. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, którą część zamówienia powierzy wykonaniu przez podwykonawców zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp (Formularz Oferty - składane tylko w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podwykonawców). 5

6 15. dokumenty potwierdzające zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku określonym w pkt IV. 3. VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. 2. Zgodnie z wyborem Zamawiającego na podst. art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, kaŝda ze stron niezwłocznie dokona zwrotnego potwierdzenia otrzymania przesłanej wiadomości. 3. Oświadczenia, wnioski oraz pozostałe informacje przekazane drogą elektroniczną uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a następnie zostaną niezwłocznie przekazane do Zamawiającego w formie pisemnej (przesłane pocztą lub dostarczone do siedziby Zamawiającego pok. 101 kancelaria). 4. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji, Zamawiający uzna, Ŝe wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji. 5. Postępowanie prowadzi Biuro Zamówień Publicznych. Wszelką korespondencję naleŝy przesyłać na adres lub pocztą. Uprawnionym ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień i informacji jest: p. Beata Borucka tel.: (22) , p. Jolanta Majchrowska tel.: (22) , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 16:00. Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści postanowień niniejszej SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt VI.6 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 8. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt VI Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ. 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeŝeli SIWZ jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza ją takŝe na tej stronie. VII. Wymagania dotyczące wadium 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert w jednej z następujących form: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 6

7 Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium w pieniądzu naleŝy wpłacić na konto Zamawiającego: z adnotacją wadium - ubezpieczenie majątku KRUS. 2. W przypadku wadium wnoszonego w innych formach niŝ pieniądz, naleŝy; oryginał dokumentu umieścić w odrębnej kopercie opatrzonej dopiskiem WADIUM i złoŝyć wraz z wnioskiem, natomiast kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dołączyć do wniosku. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja winna być podpisana przez upowaŝnionego przedstawiciela Gwaranta. 4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium oraz wadium w formie innej niŝ pieniądz nie będzie zawierać zapisów wymienionych w pkt VII.9 i 10 zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a jego oferta będzie uznana za odrzuconą. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeŝeniem pkt VII Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Wadium wniesione w formie pienięŝnej będzie zwracane wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoŝył dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy VIII. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. Opis sposobu przygotowywania ofert: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Wykonawca moŝe zastrzec, Ŝe określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje podlegające zastrzeŝeniom powinny być wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do oferty. 4. KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. ZłoŜenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne propozycje spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez danego Wykonawcę. 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelną inną techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania wykonawcy. 7

8 6. Oferta wraz z załącznikami (wymienionymi w SIWZ, Rozdział I pkt V) musi być podpisana i ostemplowana pieczątką imienną przez osobę lub osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę lub osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 8. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczątką osoby upowaŝnionej do reprezentowania firmy. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 10. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane strony. 11. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ i przepisami ustawy Pzp. Oferty nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone z uwzględnieniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 12. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŝone dokumenty będą zawierać błędy, zostanie wykluczony z postępowania, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 13. Dokumenty składające się na ofertę powinny być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy: a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), b) w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osobę/y, której/ych upowaŝnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego Wykonawcy, naleŝy do oferty dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kserokopię, poświadczoną przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa, c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winno być złoŝone w formie oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa. 14. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, jeŝeli stwierdzi, Ŝe złoŝone przez niego informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania są nieprawdziwe, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 15. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego: pok. 101 kancelaria lub drogą pocztową w terminie do dnia r. do godz. 09:30 w zamkniętej kopercie z pieczątką Wykonawcy i oznaczonej w następujący sposób: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala Al. Niepodległości 190 8

9 Warszawa Oferta na ubezpieczenie majątku KRUS 2. Wykonawca moŝe zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma stosowne pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert. 3. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty musi być złoŝone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej dopiskiem Modyfikacja lub Wycofanie. 4. Koperty oznaczone napisem Wycofanie będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. 5. Koperty oznaczone dopiskiem Modyfikacja zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 6. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złoŝona po terminie, natomiast zgłoszenia i pisma przesłane faksem nie będą traktowane jako oferty. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej A - parter. 8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 9. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 10. Informacje, o których mowa w pkt X. 8 i 9 Zamawiający przekaŝe niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca określi ceny ściśle według formularza cenowego Rozdział IV SIWZ. 2. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyraŝona liczbowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku lub do pełnych złotych - jeśli wynika z procedur Wykonawcy (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości). 3. Cena określona przez Wykonawcę, powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące powstać w okresie waŝności umowy, a takŝe uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy, jak równieŝ ewentualne upusty i rabaty. 4. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2011r., Nr 177, poz z późn. zm.). 5. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie moŝe ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, z zastrzeŝeniem przypadku określonego w 7 pkt 2 wzoru Umowy Generalnej t.j. wynikającego z doubezpieczeń majątku Zamawiającego, na warunkach i wg taryf (stawek na ubezpieczenie) podanych przez Wykonawcę w ofercie. 6. Zmiana ceny dokonana na warunkach pkt XI.5. nie będzie stanowić zmiany umowy. 7. JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja przetargowa. 2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Komisja dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryterium wyboru: 9

10 Lp Kryterium Znaczenie w % Opis a) cena (K c ) 100 cena za całość usługi określonej w przedmiocie zamówienia (podana przez wykonawcę w zł. brutto) Przy czym, kryterium to będzie wyliczone wg następującego wzoru: a) Kryterium ceny (Kc) NajniŜsza cena ocenianych ofert Kc = x 100 Cena oferty ocenianej Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium uzyska Wykonawca wynosi Zamawiający spośród ofert waŝnych, wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska najwyŝszy wskaźnik wynikowy wg wzoru: W = Kc 4. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o określone w SIWZ kryterium oceny ofert. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeŝeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt XIII.2a), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŝeniem art. 183, w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 5. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2, jeŝeli wystąpią przesłanki zastosowania art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) oraz ust. 2 pkt 3) lit. a). 10

11 XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 1. Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 2. Zabezpieczenie moŝe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŝe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja: a). z jej treści winno wynikać, iŝ Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę wszelkich naleŝności w wypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy, w tym zapłatę naleŝności z tytułu kar umownych na kaŝde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego (Beneficjenta). b). winna być podpisana przez upowaŝnionego przedstawiciela Gwaranta. 6. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy słuŝy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. XV. Zaliczki Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. XVI. Wzór Umowy 1. Umowa zostanie zawarta według wzoru zamieszczonego w SIWZ, Rozdział III Wzór Umowy Generalnej. 2. Zmiana lokalizacji placówek Wykonawcy oraz zmiany wynikające z doubezpieczeń majątku Zamawiającego na warunkach i wg. taryf (stawek na ubezpieczenie) podanych przez Wykonawcę w umowie, nie stanowią zmiany umowy. XVII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. XVIII. Informacja o aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje dokonania ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 11

12 XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a takŝe innym podmiotom, jeŝeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze zgodnie z działem VI środki ochrony prawnej Prawa zamówień publicznych. XX. Instytucja uczestnicząca w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania Konsorcjum firm brokerskich Supra Brokers Sp. z o.o. i Marsh Sp. z o.o. 12

13 Rozdział II Szkodowość w latach polisowych 2008/2009, 2009/10, 2010/11, 2011/2012, 2012/2013 ROK 2008/2009 Grupa ubezpieczenia Ogień i inne zdarzenia losowe Kwota wypłaconych odszkodowań w zł. Liczba odszkodowań ,67 Łączna liczba szkód 24, 14 wypłacono, 9 odmów, 1 wycofana Przyczyna szkody Zalania w wyniku pęknięcia rur, deszczu nawalnego, zerwanie zadaszenia nad wejściem w wyniku silnego wiatru, Liczba i wysokość załoŝonych rezerw w zł. KradzieŜ 3.517,08 1 szkoda wypłacona brak Sprzęt elektroniczny ,03 Łączna liczba szkód 5, 5 wypłacono, Szyby 2.225,60 Łączna liczba szkód 8, 6 wypłacono, 1 odmowa, 1 anulowano Przepięcia, uszkodzenie serwera w wyniku zalania /deszcz nawalny/, awaria Stłuczenie szyby przez nieznanego sprawcę OC 0 1 szkoda odmowa brak brak brak brak W roku 2008/2009 wypłacono odszkodowania na kwotę ,38 zł. 2009/2010 Ogień i inne zdarzenia losowe ,54 zł po 1 Wypłacono 46 regresie ,29 zł Łączna liczba szkód 58 Brak informacji brak KradzieŜ 3.844,67 zł Wypłacono 3 Łączna liczba szkód 4 Brak informacji brak Sprzęt elektroniczny 626,00 zł Wypłacono 1 łączna liczba szkód 2 Brak informacji brak Szyby 2.561,84 Wypłacono 4 łączna liczba szkód 6 Brak informacji brak OC 6.518,12 zł Wypłacono 4 łączna liczba szkód 10 Brak informacji brak W roku 2009/2010 wypłacono odszkodowania na kwotę ,92 zł 2010/2011 Ogień i inne zdarzenia losowe KradzieŜ ,76 zł Łączna liczba szkód 30, 23 wypłacono, 6 odmów, ,88 zł Łączna liczba szkód 13, 9 wypłacono, 4 odmowy, Min. zalania w wyniku pęknięcia rur, deszczu nawalnego, zerwanie zadaszenia nad wejściem w ,00 zł wyniku silnego wiatru, na 2 zniszczenie ogrodzenia przez odszkodowa pojazd, zniszczenie ściany nia budynku w wyniku prowadzenia prac remontowych w budynku sąsiadującym Uszkodzenie murku okalającego teren, uszkodzenie ławek, brak uszkodzenie drzwi Sprzęt elektroniczny Szyby ,46 zł Łączna liczba szkód 8, 5wypłacono, 1 odmowa, 2.738,02 zł Łączna liczba szkód 6, 6 wypłacono, Przepięcia, uszkodzenie serwera w wyniku zalania /deszcz nawalny/, awaria ups, spalenie drukarki Uszkodzenie oszklenia w drzwiach wejściowych, stłuczenie szyby przez nieznanego sprawcę 3.000,00 zł na 1 odszkodowa nie brak OC ,87 zł Łączna liczba szkód 6, 5 wypłacono, 1 odmowa, Zalanie pomieszczeń w wyniku pęknięcia rury, uszkodzenie pojazdu brak W roku polisowym 2010/2011 wypłacono odszkodowania na kwotę ,99 zł. Ustanowiono rezerwy na kwotę ,00 zł 2011/2012 OC 2.904,00 zł 6 szkód 1 wypłata 1 rezerwa 1.572,98 zł 13

14 Szyby od stłuczenia Ogień i inne zdarzenia losowe KradzieŜ Elektronika 5 odmów 4.517,18 zł 6 szkód 5 wypłat 1 odmowa 1 rezerwa 1.092,49 zł ,51zł 44 szkody 13 rezerw 20 wypłacono ,03 zł 12 odmów 1 regres 6075,28 zł 6 szkód 2 wypłaty 3 odmowy 1 1 rezerwa szkoda anulowana 111,00 zł ,74 zł 5 szkód 5 wypłat brak W roku polisowym 2011/2012 wypłacono odszkodowania na kwotę ,71 zł Ustanowiono rezerwy na kwotę ,50 zł. 2012/2013 OC Szyby od stłuczenia 3.003,75 zł 6 szkód 5 wypłat 1 odmowa 1 rezerwa 1.500,00 zł Ogień i inne zdarzenia losowe ,10 zł 21 szkód 11 wypłat 2 szkody anulowane 5 odmów 3 w toku 12 rezerw ,85 zł KradzieŜ Elektronika 4.369,00 zł 3 szkody 2 wypłaty 1 odmowa 1 rezerwa 1.500,00 zł W roku polisowym 2012/2013 /do dnia r. /wypłacono odszkodowania na kwotę ,85 zł Ustanowiono rezerwy na kwotę ,85 zł. Informacje dodatkowe: Kwota odpowiadająca najwyŝszej wartości budynku łącznie ze środkami trwałymi oraz wyposaŝeniem to ,00 zł. Dane dotyczące budynków i budowli: Na bieŝąco przeprowadzana jest konserwacja budynków, oraz instalacji elektrycznych i odgromowych, stan dachów i rynien jest dobry. 14

15 Rozdział III - Wzór Umowy Generalnej W dniu pomiędzy KASĄ ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO mającą siedzibę w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, Warszawa, NIP , REGON , zwaną dalej Ubezpieczającym reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w imieniu którego występuje:... a firmą... z siedzibą w... ul.... wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd.., pod numerem KRS..., NIP...,REGON, o kapitale zakładowym: zł., i kapitale wpłaconym: zł. lub wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez... pod numerem., NIP......, REGON...., reprezentowaną przez : zwaną dalej Ubezpieczycielem, w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 w zw. z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych dotycząca ubezpieczenia mienia Ubezpieczającego oraz jego odpowiedzialności cywilnej KRUS związanej z posiadaniem mienia oraz prowadzeniem działalności biurowej i administracyjnej, zwanej dalej umową lub umową ubezpieczenia, o następującej treści: W treści umowy ubezpieczenia pod pojęciem Ubezpieczającego rozumie się odpowiednio Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inną jednostkę organizacyjną, dla których zgodnie z niniejszą umową zostaną wystawione polisy. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie, Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej dla mienia i działalności Ubezpieczającego w miejscach ubezpieczenia i zgodnie z sumami ubezpieczenia wskazanymi odpowiednio w Załącznikach nr 1-6 do niniejszej umowy, stanowiących jej integralną część, oraz ich aktualizacjach i uzupełnieniach, dokonanych zgodnie z umową ubezpieczenia w trakcie jej obowiązywania. 2. Niniejsza umowa ubezpieczenia została zawarta na okres od roku do roku. 3. Ubezpieczyciel wystawi polisę generalną obejmującą zakresem niniejszej umowy ubezpieczenia wszystkie placówki Ubezpieczającego z wyjątkiem Centrów Rehabilitacji Rolników i Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego, dla których wystawi oddzielne polisy. 4. Składka za okres ubezpieczenia płatna będzie z góry w terminach kwartalnych określonych w dokumentach ubezpieczenia (polisy) wystawionych przez Ubezpieczyciela zgodnie z 1 ust

16 5. Składki z tytułu doubezpieczeń dokonanych przez Ubezpieczającego w czasie trwania umowy płatne będą z dołu po upływie kaŝdego kwartału, na podstawie dodatków do polis wystawionych przez Ubezpieczyciela. 6. Taryfy składek (stawki za ubezpieczenie) pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia i będą miały zastosowanie wobec mienia, w którego posiadanie wejdzie Ubezpieczający w całym okresie trwania umowy ubezpieczenia. 7. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w następującym zakresie: 1) ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu, 3) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, 4) ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, 5) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 8. Do poszczególnych zakresów ubezpieczenia wymienionych w ust. 7 mają odpowiednio zastosowanie następujące warunki ubezpieczeń: 1) ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zatwierdzone uchwałą Zarządu.. stanowiące Załącznik nr.. do niniejszej umowy, 2) ogólne warunki ubezpieczenia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku, szczególne warunki ubezpieczenia od wandalizmu zatwierdzone uchwałą Zarządu..., stanowiące Załącznik nr do niniejszej umowy, 3) ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zatwierdzone uchwałą Zarządu..stanowiące Załącznik nr. do niniejszej umowy, 4) szczególne warunki ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia zatwierdzone uchwałą Zarządu, stanowiące Załącznik nr do niniejszej umowy, 5) ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadanego mienia zatwierdzone uchwałą Zarządu, stanowiące Załącznik nr.. do niniejszej umowy oraz postanowienia niniejszej umowy ubezpieczenia. 9. W przypadku braku zgodności pomiędzy treścią warunków ubezpieczeń wymienionych w ust. 8 i postanowieniami niniejszej umowy ubezpieczenia, za rozstrzygające przyjmuje się postanowienia niniejszej umowy. 10. Dla potrzeb niniejszej umowy wprowadza się pojęcie stacjonarnego sprzętu elektronicznego, przez który rozumie się: komputery, monitory, drukarki, skanery, serwery, podtrzymywacze napięcia (UPS), urządzenia do transmisji danych, kopiarki, niszczarki i inny elektryczny sprzęt biurowy, aparaty telefoniczne i faksowe, centralki telefoniczne, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, sprzęt RTV, sprzęt nagłaśniający, urządzenia alarmowe i monitorujące, aparaturę medyczną, sprzęt poligraficzny, elektryczne urządzenia gastronomiczne, sprzęt AGD, automatykę sterującą, okablowanie i urządzenia sieciowe. 11. Ubezpieczający nie jest uprawniony do odliczania podatku VAT naliczonego w chwili nabycia mienia, wobec czego kaŝde odszkodowanie, do którego uprawniony jest Ubezpieczający, ustalane według zasad ogólnych warunków ubezpieczenia oraz warunków określonych w umowie ubezpieczenia będzie uwzględniało podatek VAT. Odszkodowanie zostanie wypłacone pod warunkiem złoŝenia przez Ubezpieczającego do akt szkód kopii faktur VAT potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Na kaŝdorazową prośbę Ubezpieczyciela, Ubezpieczający winien okazać oryginalną fakturę VAT o ile nie upłynął okres jej przechowywania, który dla tego rodzaju dowodów wynosi 5 lat. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1. Zakres ubezpieczenia: 2 16

17 1) szkody powstałe w wyniku następujących zdarzeń lub zjawisk: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot, huragan (wiatr o prędkości powyŝej 17,5 m/sek.), zalanie wodą powstałą w wyniku topnienia śniegu, lodu lub gradu, deszcz nawalny z włączeniem szkód spowodowanych niewłaściwym stanem dachu lub instalacji odprowadzającej wodę, grad, lawina, zapadanie i obsuwanie się ziemi, powódź, zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub technologicznych, cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otwieranie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niŝ wskutek poŝaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach, niszczące działanie zalegającego śniegu lub lodu na ubezpieczony przedmiot albo przewrócenie się pod wpływem śniegu lub lodu mienia sąsiadującego na ubezpieczony przedmiot, fala uderzeniowa (huk ponaddźwiękowy), katastrofa budowlana, przepięcia - przez co rozumie się szkody spowodowane wzrostem napięcia znacznie przekraczającym wartości dopuszczalne określone przez producenta dla danego urządzenia, pojawiające się wskutek nagłej zmiany napięcia lub natęŝenia w sieci elektrycznej, pękanie rur. 2) Limit na jedno i wszystkie zdarzenia dla katastrofy budowlanej ,00zł. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia dla zalania wodą powstałą w wyniku topniejącego śniegu, lodu lub gradu ,00zł. 3) Szkody powstałe w następstwie uderzenia pioruna, przepięcia: przez co rozumie się szkody spowodowane wzrostem napięcia znacznie przekraczającym wartości dopuszczalne określone przez producenta dla danego urządzenia, pojawiające się wskutek nagłej zmiany napięcia lub natęŝenia w sieci elektrycznej, Limit na jedno i wszystkie zdarzenia dla zjawiska przepięcia ,00zł. 4) Szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia, 5) Szkody będące wynikiem skaŝenia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia, 6) Szkody powstałe takŝe w wyniku dymu i sadzy, oraz przewrócenia się drzew i/lub budowli na ubezpieczone mienie (o ile przewrócenie to nastąpiło w wyniku zdarzeń określonych w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych); przy czym za dym i sadzę rozumie się zawiesinę cząsteczek w gazie będącą bezpośrednim skutkiem spalania lub działania wysokiej temperatury, niezaleŝnie od miejsca, w którym spalanie lub działanie wysokiej temperatury wystąpiło, 7) Koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą, koszty zmniejszenia rozmiaru szkody oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie ,00zł. ponad sumy ubezpieczenia, 8) Koszty ratownictwa i/lub odtworzenia dokumentów własnych i powierzonych w wyniku zalania przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub technologicznych, cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otwieranie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niŝ wskutek poŝaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach. 2. Przedmiot ubezpieczenia: 1) budynki i budowle wraz z instalacjami, windami, stałymi elementami oraz poniesionymi nakładami inwestycyjnymi w tym ogrodzenia, bramy, garaŝe, wiaty obiekty w 224 placówkach wg lokalizacji określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, kol. 2 i o łącznej wartości ,00zł. określonej w Załączniku nr 1, kol. 3 i 3a,(szczegółowy wykaz z wartościami ubezpieczeniowymi obiektów zostanie udostępniony Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy) 2) środki trwałe, wyposaŝenie nie będące stacjonarnym sprzętem elektronicznym w rozumieniu 1 ust.10, ani przenośnym sprzętem elektronicznym (w rozumieniu 4 ust. 5 pkt 4), znajdujące się w 293 lokalizacjach określonych w Załączniku nr 1, kol. 2, o łącznej 17

18 wartości ,00zł. określonej w Załączniku nr 1, kol. 4, (szczegółowy wykaz z wartościami ubezpieczeniowymi środków trwałych i wyposaŝenia znajdujących się w poszczególnych lokalizacjach zostanie udostępniony Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy) 3) sprzęt będący własnością Ubezpieczającego, przekazany innym placówkom, głównie ośrodkom zdrowia i szpitalom, do nieodpłatnego uŝytkowania (głównie sprzęt medyczny i rehabilitacyjny), znajdujący się w 2 lokalizacjach i o łącznej wartości ,00zł. wg Załącznika nr 2,(szczegółowy wykaz lokalizacji i wartości ubezpieczeniowych sprzętu przekazanego innym placówkom zostanie udostępniony Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy) 4) gotówka w lokalu Sumy ubezpieczenia dla placówek - na jedno i wszystkie zdarzenia zgodnie z załącznikiem nr 3, 5) mienie pracownicze w miejscach ubezpieczenia i w miejscach wykonywanej działalności przez Ubezpieczającego limit ,00zł. na jedno i wszystkie zdarzenia, 6) koszty ratownictwa i/lub odtworzenia dokumentów własnych i powierzonych limit ,00zł. 3. System ubezpieczenia - sumy stałe wg wartości księgowych brutto (bez względu na wiek i stopień zuŝycia mienia) albo wg wartości odtworzeniowej /nowej/ wg zgłoszenia Ubezpieczającego. System ubezpieczenia: dla gotówki I ryzyko, dla mienia pracownika I ryzyko, katastrofy budowlanej I ryzyko. Sposób określenia wartości ubezpieczeniowej będzie mógł ulegać zmianom podczas trwania umowy ubezpieczenia. Limity na pierwsze ryzyko, na jedno i wszystkie zdarzenia do wyczerpania sum,. 4. Franszyza integralna - 500,00zł. dla mienia pracowniczego brak franszyzy, dla katastrofy budowlanej redukcyjna 1.500,00zł. dla zalania wodą powstałą w wyniku topniejącego śniegu, lodu lub gradu - integralna: 500,00zł. 5. Mienie określone w ust. 2 pkt 1-3 zostanie przyjęte do ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto bez względu na jego rodzaj, wiek i stopień umorzenia, z zachowaniem przez Ubezpieczającego prawa do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości kosztów zastąpienia lub naprawy do wysokości sumy ubezpieczenia dla poszczególnych składników mienia /wg. wartości księgowej brutto lub wg wartości odtworzeniowej /nowej/ wg zgłoszenia Ubezpieczającego. Mienie określone w ust. 2 pkt 4-6 zostanie przyjęte do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka. 6. Szczególne warunki ubezpieczenia: W umowie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych obowiązywać będą warunki szczególne określone w następujących klauzulach: 1) Klauzula automatycznego pokrycia W ramach której automatyczną ochroną ubezpieczeniową objęte są nowe inwestycje, nowo nabyte środki trwałe, środki trwałe, których wartość wzrośnie w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji lub modernizacji z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Ubezpieczający zobowiązany jest przekazać zestawienie mienia raz na kwartał /3 miesiące/. W terminie 10 dni po kaŝdym kwartale Ubezpieczyciel przedstawi Ubezpieczającemu wysokość składki dodatkowej, która zostanie obliczona z zastosowaniem stawek ustalonych w umowie ubezpieczenia dla grupy ubezpieczenia, do której zaklasyfikowane będzie nabyte mienie z zastosowaniem zasady pro rata temporis od 1 dnia miesiąca, w którym nastąpił wzrost wartości środków trwałych lub powstały nowe inwestycje. W przypadku, gdy wartość majątku zmniejszy się w wyniku 18

19 zbycia lub likwidacji środków trwałych, ubezpieczyciel dokona zwrotu składki na tych samych zasadach. Limit ,00zł. 2) Klauzula arbitrów W stosunku do sporów co do wysokości odszkodowania, dotyczących roszczeń przekraczających wartość ,00zł., strony uzgodnią moŝliwości poddania ich rozstrzygnięciu przez arbitra (arbitrów). Koszty powołania arbitra będą ponosić ubezpieczyciel i ubezpieczający w równych częściach. O ile strony nie osiągną porozumienia co do moŝliwości rozstrzygnięcia sporu przez arbitrów, spór ten będzie rozstrzygany przez sąd powszechny wskazany przez Ubezpieczającego w 9 ust. 18 umowy. 3) Klauzula reprezentantów Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane umyślnie lub wskutek raŝącego niedbalstwa przez osoby, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, ale dla celów umowy ubezpieczenia za takie osoby uwaŝa się wyłącznie Prezesa i Zastępców Prezesa KRUS. 4) Klauzula przebudowy Prowadzenie prac budowlanych, remontowych, modernizacyjnych, montaŝowych itp. w placówkach Ubezpieczającego nie powoduje ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej ani wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wynikających z umowy ubezpieczenia. Niniejsza klauzula nie obejmuje natomiast ubezpieczeniem samych prac budowlanych, remontowych, modernizacyjnych, montaŝowych itp. 5) Klauzula nowych lokalizacji Ustala się, Ŝe ubezpieczyciel automatycznie obejmuje ochroną nowe lokalizacje oraz mienie znajdujące się w nowych lokalizacjach /własnych lub najętych/, które będą uŝytkowane lub administrowane przez Zamawiającego na terenie RP. Adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się tam mienia, zostaną podane nie później niŝ w ciągu 30 dni od momentu przejęcia do uŝytku /np. podpisania umowy najmu/ lub umieszczenia w nich mienia. Składka dodatkowa zostanie obliczona z zastosowaniem stawek ustalonych w umowie ubezpieczenia dla grupy ubezpieczenia, do której zaklasyfikowane będzie nowe mienie z zastosowaniem zasady pro rata temporis od 1 dnia miesiąca, w którym nastąpiło przejęcie nowej lokalizacji i mienia. 6) Klauzula wyłączenia zasady proporcji Ubezpieczyciel odstąpi od stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania, jeśli stwierdzone niedoubezpieczenie składników mienia nie będzie przekraczać 30%. 7) Klauzula terminu zgłoszenia szkody Za wystarczające przyjmuje się zgłoszenie szkody Ubezpieczycielowi w terminie 2 dni roboczych od uzyskania przez Ubezpieczającego wiadomości o szkodzie. 8) Klauzula zmian w miejscu szkody Ubezpieczyciel nie moŝe powoływać się na fakt dokonania zmian w stanie faktycznym spowodowanym zdarzeniem szkodowym, jeśli po otrzymaniu zawiadomienia o powstaniu szkody nie dokona w ciągu 2 dni roboczych oględzin miejsca szkody lub uszkodzonego albo zniszczonego przedmiotu. 9) Klauzula przeniesienia i transportowania mienia Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu - równieŝ w przypadku jego przyniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje takŝe mienie podczas transportu (w tym załadunku i rozładunku) i prac demontaŝowych. W przypadku szkody Ubezpieczający zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca lokalizacji. Maksymalny limit odpowiedzialności na powyŝsze ryzyka to ,00zł. na jedno i wszystkie zdarzenia. 19

20 20 10) Klauzula pokrycia strat wskutek zamieszek i zakłóceń spokoju publicznego Niniejszą klauzulą uzgadnia się, - z zastrzeŝeniem wyłączeń, postanowień zakresu ubezpieczenia, Ŝe Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do szkód będących rezultatem strajków, zamieszek lub niepokojów społecznych, przez które rozumie się utratę lub uszkodzenie majątku spowodowane przez: - działanie jakiejkolwiek osoby/ osób biorących udział w zakłóceniu spokoju publicznego (niezaleŝnie od jego związku z lokautem, strajkiem lub inną demonstracją o charakterze politycznym lub społecznym); - działanie jakichkolwiek ustanowionych zgodnie z prawem władz, które ma na celu stłumienie lub próbę stłumienia takiego zakłócenia porządku publicznego lub teŝ minimalizację jego negatywnych skutków. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela: ,00zł. na jedno i wszystkie zdarzenia, do wyczerpania. 11) Klauzula ubezpieczania aktów terroryzmu Z zastrzeŝeniem postanowień zakresu ubezpieczenia uzgadnia się, Ŝe ubezpieczenie obejmuje równieŝ nagłe i niespodziewane szkody majątkowe bezpośrednio spowodowane aktami terroru powstałe w ubezpieczonym mieniu w okresie ubezpieczenia oraz wynikające z nich straty i uszkodzenia. Przy czym przez pojęcie akty terroru rozumie się działanie, w szczególności, z uŝyciem siły lub przemocy lub groźby ich uŝycia, podjęte przez osobę bądź grupy osób, działających samodzielnie lub w imieniu jakiejkolwiek (jakichkolwiek) organizacji bądź rządu (rządów), lub pozostające z nimi w jakimkolwiek związku, podjęte w celach politycznych, religijnych, ideologicznych lub im podobnych, w tym działanie podjęte z zamiarem wywarcia wpływu na rząd lub zastraszenia społeczeństwa lub jego części. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela: ,00zł. na jedno i wszystkie zdarzenia. 12) Klauzula rzeczoznawców Z zastrzeŝeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, Ubezpieczyciel pokrywa część poniesionych przez Ubezpieczającego koniecznych, udokumentowanych i uzasadnionych kosztów ekspertyz rzeczoznawców, związanych z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi ,00zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ponad sumę ubezpieczenia. Powołanie rzeczoznawcy wymaga akceptacji Ubezpieczyciela. 13) Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, Ŝe suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą Umową, będzie automatycznie odtworzona w przypadku szkody. Ubezpieczający, na wniosek Ubezpieczyciela, po wypłacie odszkodowania, zobowiązany jest do opłacenia w uzgodnionym terminie dodatkowej składki wyliczonej pro rata temporis, według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej od sumy, od której uległ obniŝeniu limit odpowiedzialności. 14) Klauzula wandalizmu, dewastacji Rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w wyniku wandalizmu, dewastacji w rozumieniu rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp bez zamiaru i/lub z zamiarem dokonania lub usiłowania kradzieŝy i rabunku. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi ,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dodatkowo zakres ubezpieczenia obejmuje pomalowanie, porysowanie powierzchni, umieszczanie napisów i innych znaków graficznych na ubezpieczonym mieniu, oraz szkód w elementach szklanych lub ceramicznych.

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zabki.pl Ząbki: ZP/271/21/2014 - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 6 2014-07-01 13:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Naprawa i wykonywanie obsługi pojazdów słuŝbowych Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SAT.272.01.2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SAT.272.01.2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SAT.272.01.2012 Kraków: Ubezpieczenie mienia oraz floty pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie Numer ogłoszenia: 441370-2012; data zamieszczenia: 09.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61- Poznań: Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego przez okres 12 miesięcy. Znak sprawy: DT.III.272.9.2011 Numer ogłoszenia: 348603-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-07-24 07:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Świadczenie usług szkoleniowych oraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Strona 1 z 5 Kościerzyna: Usługa w zakresie remontów bieŝących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. branŝy instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2013-10-15 11:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Dostawa i wdroŝenie specjalistycznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Montelupich 3,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Montelupich 3, 1 z 5 2011-04-15 14:54 Kraków: Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Regionalnego w Krakowie Numer ogłoszenia: 80634-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawy drutu stalowego w kręgach. Numer ogłoszenia: 310526-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Wieruszów: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie Numer ogłoszenia: 212528-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl Warszawa: Świadczenie usług polegających na kierowaniu osób do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczenia własności 2014/S 096-168051. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczenia własności 2014/S 096-168051. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168051-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczenia własności 2014/S 096-168051 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Usługi ubezpieczeniowe dla IFJ PAN w Krakowie, Znak sprawy: DZP-271-29/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl 1 z 5 2015-09-09 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl Warszawa: Dostawa drukarek klasy TEMPEST - oznaczenie sprawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021. Kruszwica: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmującymi inwestycję pn.: Goplańskie dziedzictwo turystyczne i kulturowe Kruszwicy bazą dla turystyki rekreacji edukacji i sportu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010. Ostrołęka: Ochrona obiektu i mienia w budynku połoŝonym przy ul. Gorbatowa 15 w Ostrołęce Numer ogłoszenia: 121132-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Rabce-Zdrój, ul. prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, tel. (018) 2676060 w. 244, faks

Rabce-Zdrój, ul. prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, tel. (018) 2676060 w. 244, faks 1 z 5 2012-11-19 13:49 Rabka-Zdrój: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego w Rabce Zdroju Numer ogłoszenia: 457852-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK 1 z 5 2012-01-26 15:03 Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku Numer ogłoszenia: 23173-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo